*הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד, אך מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הנדסה

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 06/2022 לביצוע עבודות שיפוץ במבנה אולם ספורט בראש פנה06.202212.7.2022 15:00
מכרז פומבי מס' 06/22 לביצוע עבודות שיפוץ במבנה אולם ספורט בראש פינה06.202212.7.2022 15:00
מכרז 2/2021 לביצוע עבודות שיקום מבנה 'ג'עוני' ושיפוץ חדר מוסיקה בראש פנה הודעה מספר 202.202222.6.2022 15:00
מכרז 02/21 לביצוע עבודות שיקום מבנה 'ג'עוני' ושיפוץ חדר מוסיקה בראש פינה מסמך הבהרות ותשובות סופי02.202230.5.2022 15:00
מכרז פומבי 02.2022 לביצוע עבודות שיקום מבנה "ג'עוני" ושיפוץ חדר מוסיקה בראש פנה02.202224.5.2022 15:00
מכרז פומבי מס' 01.1/2022 לביצוע עבודות השלמות פיתוח (פריצת דרכים, תימוך, סלילה, חשמל, תאורה, תקשורת, מים וביוב, פיתוח שצ"פים)  בשכונה הדרומית בראש פינה01.1.2022216.05.2022 15:00

כח אדם 

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה
מכרז כח אדם פנימי/חיצוני 05.202205/202227.11.2022 12:00
מכרז כח אדם פנימי/חיצוני מנהל.ת יחידת נוער במועצה המקומית ראש פנה01/202209.10.2022 12:00
מכרז כח אדם 01/2022 מנהל.ת יחידת נוער ברשות המקומית01/202225.8.2022 12:00
  מכרז כ"א  פנימי /חיצוני 02/2022 מנהל.ת שירות פסיכולוגי חינוכי02/202225.8.2022 12:00
מכרז כ"א פנימי/חיצוני 03/2022 מנהל/ת חשבונות במועצה המקומית03/202225.8.2022 12:00
  מכרז כ"א  פנימי /חיצוני 04.2022 מנהל.ת  המחלקה לשירותים חברתיים04/202223.10.2022 12:00

נכסים

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה

כללי

שםמספר מכרזתאריך אחרון להגשה
הליך מס' 09/2022 בקשה לקבלת הצעות לשירותי יועץ משפטי חיצוני עבור המועצה המקומית ראש פנה09.202201.09.2022 15:00
מכרז פומבי מס' 4/2022 לעצמאות אנרגטית בשיטת ליסינג (החכר): תכנון, אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות04.202207.07.2022 15:00
מכרז פומבי 04/2022 לעצמאות אנרגטית בשיטת ליסינג (החכר): תכנון, אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות 04.202207.07.2022 15:00
מכרז פומבי 04/2022 לעצמאות אנרגטית בשיטת ליסינג (החכר): תכנון, אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז04.202226.6.2022 15:00
מכרז 03/21 אספקת ותחזוקת מערכות הנדסה למועצה בראש פנה מסמך הבהרות ותשובות03.202215.6.2022 15:00
מכרז פומבי מס' 04/2022 לעצמאות אנרגטית בשיטת ליסינג (החכר): תכנון, אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות04.202215.6.2022 15:00
מכרז מס' 03.2022 אספקת ותחזוקת מערכות הנדסה למועצה03.202206.06.2022 12:00

צח"ר

שםמספר מכרזמועד אחרון להגשה

טפסים רלוונטים​

רישום למאגר יועצים

רישום למאגר ספקים

מידע נוסף

  1. הזמנה להגשת בקשות להכלל במאגר ספקים
  2. הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר יועצים של המועצה המקומית ראש פנה
  3. ארכיון – מכרזים משנים קודמות
  4. רשימת קבלנים/ ספקים 
  5. התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה