מועצה המקומית ראש פנה

 מכרז/פומבי מס. 08/19 מכרז להשכרת נכס מקרקעין

 מסמכי המכרז כוללים:

פרק 1: הוראות ותנאי המכרז

פרק 2: החוזה, תנאים כלליים

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-6808600  פקס: 04-6808613

אשת קשר: ענת פרץ שרון

דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

נובמבר  2019

 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן-המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות לצורך השכרת נכס מקרקעין בראש פנה.
 2. עיון ורכישת המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני, ראש פינה בשעות 09:00– 16:00, החל מתאריך 09/12/2019 החל מהשעה 13:00 וזאת תמורת סך של 1000 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת rosh-pinna.muni.il .
 3. סיור /מפגש מציעים : ביום 09/12/2019 בשעה 10:00 מיקום הנכס: ברחוב דוד שוב 49 ראש פינה ,בחלקה 44 בגוש 13940.
 4. המועד האחרון לשאלות והבהרות : שאלות והבהרות בנושא פרויקט זה ניתן להפנות למועצה באמצעות קובץ Word בדוא"ל p1@rosh-pinna.muni.il עד ולא יאוחר מיום 15/12/2019 בשעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-6808614 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תענינה.
 5. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 19/12/2019 בשעה 12:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד כולל הגשה על דיסק און קי (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 6. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 15,000 ₪ בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 8. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פנה

ריכוז לוח זמנים של המכרז

הפעולה המועד הערות
 עיון ורכישת מסמכי המכרז  החל מיום

09/12/2019

 

 תמורת סך של 1000 ₪ 
 סיור בשטח  09/12/2019

בשעה 10:00

מיקום הנכס: ברח' דוד שוב 49 בראש פנה.

בחלקה 44 בגוש 13940.

 

 שאלות והבהרות  עד לתאריך –

15/12/2019

באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד           p1@rosh-pinna.muni.il
 מועד אחרון להגשת הצעות   במעטפה אטומה וחתומה עליה מס' המכרז בלבד

הכוללת דיסק און קי (אחסון נייד עם כל החומר סרוק)

 ערבות הגשה  עד לתאריך  –

19/02/2020

 בסך 15,000 ₪

פרק 1

הוראות ותנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פנה (להלן המועצה), מזמינה בזה קבלת הצעות להשכרת נכס מקרקעין, בהתאם לתנאי השכירות המפורטים בחלק 2 למסמכי המכרז.

תיאור הנכס

 1. פרטי הנכס הינם כדלקמן:
  • תאור הנכס:   מבנה אבן ובו שלושה (3) חללים נפרדים, מטבח, שירותים וכן שתי רחבות הצמודות לנכס מדרום ומצפון, כמסומן בתשריט המצורף להסכם כחלק בלתי נפרד ממנו, ומסומן נספח א' (להלן – הנכס).
  • כתובת הנכס: רח' דוד שוב 49 בראש פנה.
  • מיקום הנכס: בחלקה 44 בגוש 13940.
  • זכויות המועצה: בעלות.

מטרת השכירות

 1. המציע יהיה רשאי להגיש הצעה לניהול והפעלת בית עסק בנכס בלבד, המשמש בית קפה.

 

 1. יודגש, כי השוכר יהיה אחראי על קבלתו של רשיון עסק על פי חוק רישוי עסקים ו/או כל היתר ו/או רשיון אחרים הנדרשים לשם השימוש שיעשה המציע בנכס. הסכמתה של המועצה להשכרתו של הנכס, אין בה משום התחייבות למתן רשיון עסק או כל אישור אחר הנדרש להפעלת העסק.

תקופת השכירות

 1. תקופת השכירות הינה כשישים חודשים (60) חודשים, אשר תחילתה 7 ימים לאחר מתן הודעה למציע כי הוא זכה במכרז, ועם אופציה הנתונה למועצה להאריך את תקופת השכירות שתי (2) תקופות נוספות של חמש שנים כל אחת, עד סך כולל (כולל תקופת השכירות הראשונה) של חמש עשרה (15) שנים.

מובהר בזה מפורשות, כי בהתאם לקבוע בסעיף 11 לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) ובסעיף 190א(ב) לצו המועצות המקומיות (א) התשי"א – 1950, נדרש אישור הממונה ושר הפנים ו/או מי מטעמו להסכם.

היה ולא ינתנו האישורים האמורים מטעם כלשהוא, יבוטל הסכם השכירות אשר ייחתם בין השוכר ובין המועצה ולשוכר לא יהיו כל טענות ו/או דרישות מהמועצה בכל ענין הקשור לאמור בהסכם השכירות, לרבות בגין כל הוצאה או נזק או הפסד שנגרמו לו בגין ביטולו של ההסכם כאמור. 

 1. המועצה רשאית לבטל את ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב לשוכר שישים (60) יום מראש, במקרה בו תחליט המועצה על ביצוע פרויקט בניה במתחם הסמוך לנכס, אשר יכלול בתחומו את הנכס.

דמי השכירות

 1. על המציע לנקוב בטופס הצעת המציע (נספח ב' לפרק 1) את דמי השכירות החודשיים בש"ח, אשר ישלם למועצה בגין השכרת הנכס, בהתאם לסעיף 32 להסכם (פרק 2 למסמכי המכרז), ואשר לא יפחת מסך   . הצעה בסכום נמוך מהסכום האמור תפסל.
 2. היה ותחול על המועצה חובת תשלום מע"מ על דמי השכירות, יתווסף לסכום המוצע על ידי המציע לתשלום דמי השכירות, סכום המע"מ אשר יחול על פי כל דין.
 3. יודגש, כי המועצה רשאית להעלות את דמי השכירות כפי המפורט בהסכם (פרק 2 למסמכי המכרז).
 4. בנוסף לסכום הנקוב בסעיף 6 לעיל, ישלם המציע כל תשלום החל עליו על פי ההסכם (פרק 2 למסמכי המכרז), לרבות תשלומי חובה ותשלומים שוטפים בגין השימוש בנכס.

תנאי השכירות

 1. תנאי שכירות הנכס קבועים בהסכם, המהווה את פרק 2 למסמכי המכרז.

תנאי השתתפות במכרז

 1. רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:
 • המציע בעל מחזור עסקאות של עסק דומה במהותו (בית קפה ו/או מסעדה) בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, במחזור כספי בהיקף 1,000,000 ₪ בשנה.

על המציע לצרף אישור ניהול ספרים ברצף מתאריך 1.1.2013 ודו"חות כספיים המוכיחים את התנאי האמור לעיל.

 • המציע רשום כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו – 1975, ומגיש את הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף.

על המציע לצרף אישור המעיד על כך.

כמו כן על המציע לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976.

 • המציע רכש את מסמכי המכרז.

על המציע לצרף את הקבלה מטעם המועצה בגין התשלום האמור.

 • כל האישורים והמסמכים אשר המציע נדרש לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

מסמכי המכרז

 1. במכרז זה שני חלקים, וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו:
  • פרק 1: הוראות ותנאי המכרז.
  • פרק 2: ההסכם.
 1. הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.
 1. כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

הגשת ההצעה

 1. "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.
 2. המציע ימלא את נספח א' לפרק 1 למסמכי המכרז, המהווה טופס זיהוי המציע, בו יפורטו השם המשפטי המדויק של המציע וכל הפרטים הנדרשים למילוי באותו טופס.
 3. מועד הגשת ההצעות
  • על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום חמישי , 19/12/2019 בשעה 12:00. (להלן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז), לתיבת המכרזים אשר תוצב במשרדי המועצה.
  • הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
  • משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז ותפורסם בעתון.
 1. אופן מילוי ההצעה
  • על המציע למלא בטופס הצעת המציע (נספח ב' לפרק 1), את דמי השכירות המוצעים על ידו בש"ח עבור כל חודש שכירות.
  • הרישום ייעשה בדיו.
 1. אופן הגשת ההצעה
  • על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד, אשר יוכנס למעטפה המצורפת למסמכי מכרז זה. המעטפה, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, תוכנס על ידי המציע לתיבת המכרזים במועצה.
  • על המציע להכניס למעטפה את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע.
  • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.
 1. חתימות
  • על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז.
  • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
  • אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו עותק של תעודת הרישום של התאגיד וכן העתק מעודכן מדוח רשם החברות או מכתב מעורך דין, המפרטים מי בעלי המניות והדירקטורים של התאגיד. כמו כן יצורף אישור מטעם עורך דין, המעיד כי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד.

אישור מרואה חשבון לענין זכות החתימה לא יתקבל.

בדיקות מוקדמות וסיור מציעים

 1. על המציע לבקר בנכס ולבדוק את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס, וכל דבר אחר הקשור אל הנכס, ואשר יש בו כדי להשפיע על רצונו של המציע להשכיר את הנכס או על דמי השכירות המוצעים על ידו.
 2. סיור מציעים המיועד למעוניינים, יערך ביום 09/12/2019 שעה 10:00 היציאה לסיור מרחבת בית העם (הסינמטק) בראש פנה.

תוקף ההצעה

 1. ההצעה תהיה בתוקף למשך שישים (60) יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 2. המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה על שלושים (30) ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

נמסרה הודעה כאמור על ידי המועצה, תהא ההצעה בתוקף למשך תשעים (90) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

ערבות בנקאית

 1. להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם המועצה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה, בנוסח המפורט בנספח ג' לפרק 1 למסמכי המכרז.

הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין, על סך של חמישה עשר אלף (15,000) ₪ .

 1. המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
 2. הערבות תעמוד בתוקף לתקופה של ששים (60) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 3. המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע כי הצעתו זכתה במכרז, אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו בהתאם למפורט להלן.

הבהרות ושינויים

 1. אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות, עליו להודיע על כך למועצה במכתב אשר ישלח בדואר רשום, לא יאוחר משבעה (7) ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 2. תשובות תשלחנה בכתב, בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה, לכל המשתתפים במכרז.

מכתבי התשובה כאמור יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע לצרפם למסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו.

 1. המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.
 2. המועצה רשאית בכל עת להכניס במסמכי המכרז שינויים ו/או תיקונים מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז, באופן המפורט בסעיף 30 לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות ו/או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.

הסתייגויות, השמטות, שינויים

 1. כללי
  • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה:
   • לפסול את מסמכי המכרז.
   • לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן.
   • לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.
   • לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את דמי השכירות המוצעים ו/או פרט מהותי בה.
 1. ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המועצה.

אם תחליט הועדה לנהוג על פי אחת החלופות המנויות בס"ק 2-4 לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית המועצה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו היתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.

הצהרות המציע

 1. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל המועצה לא תחול כל אחריות כלשהי בענין זה.
 2. כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה, לרבות בנוגע לנכס, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד, והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בענין זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.
 3. כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בענין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 4. בשים לב למהותו של מכרז זה ולאופי הפעילות העסקית המבוצעת בנכס נשוא המכרז, הזוכה במכרז זה מתחייב כי ביכולתו, כלכלית, תפעולית ומשפטית, להפעיל את בית הקפה גם במהלך סופי שבוע ו/או ערבי חג ומועד ו/או ימי חג ומועד – הכל על פי דין.

זוכה שאינו מעוניין כלל בהפעלת הנכס על ידו במהלך סופי שבוע ו/או ערבי חג ומועד ו/או ימי חג ומועד, רשאי לציין זאת מפורשות בהצעתו, אולם מובהר כי המועצה תיתן עדיפות למציע אשר יתחייב להפעלת העסק בסופי שבוע ו/או ערבי חג ומועד ו/או ימי חג ומועד.

פתיחת ההצעות

 1. המועצה תודיע למציעים על המועד בו יפתחו מסמכי המכרז באופן המפורט בסעיף 30 לעיל, לא פחות מ – 24 שעות לפני המועד האמור.

בחינת ההצעות

 1. המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 2. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביותר או הצעה כשלהי, והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז, ובלבד שטרם קיבל הזוכה לידיו את החזקה בנכס, בהתאם למועד תחילת תקופת השכירות הקבועה בהסכם.

במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה קיבל לידיו את החזקה בנכס, יחולו תנאי ההסכם, פרק 2 למסמכי המכרז.

 1. בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
 2. המועצה רשאית ליתן העדפה לתושבי ראש פנה בשיעור של 5% מסכום ההצעה הגבוהה ביותר.

תושב "ראש פנה" הוא מי שעונה באופן מצטבר לתנאים הבאים:

 • מי שרשום בתעודת הזהות כתושב ראש פינה
 • מי שרשום כמחזיק ו/או בעלים של נכס לענין תשלום ארנונה למועצה המקומית ראש פנה בשנים עשר (12) החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.

היה המציע תאגיד, תינתן העדפת תושב כאמור היה ובעל מניות המחזיק לפחות 75% מהון המניות של התאגיד הינו תושב ראש פנה כאמור לעיל.

על המציע לצרף העתק תעודת הזהות ואישור מטעם המועצה המוכיח כי הינו תושב ראש פינה על פי מבחנים הקבועים לעיל.  

 1. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.

הודעה על הזכייה וההתקשרות 

 1. המועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכיה במכרז.
 2. תוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת ההודעה, יחתום הזוכה על הסכם השכירות ועל כל נספח להסכם, שיערך על ידי המועצה.

למען הסר ספק מודגש, כי גם בלא שיחתום הזוכה על ההסכם או הנספח האמור, יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת אשר השתכללה לכדי הסכם מחייב עם קבלת ההודעה על הזכייה.

 1. תוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת ההודעה, ימציא הזוכה אישור על קיום ביטוחים ואת הבטחונות, כפי הקבוע בהסכם, פרק 2 למסמכי המכרז.
 2. לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא אישור על ביטוחים ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכיה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שמסר, ולהשכיר את הנכס למציע הבא בתור.
 3. המועצה תודיעה בדואר רשום ליתר המשתתפים, על אי זכייתם במכרז, וכן תצרף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית

ראש פנה

 פרק 1: נספח א'

טופס זיהוי המציע

 1. שם המציע: ____________________________________________________
 2. כתובת: ____________________________________________________
 3. טלפון: ____________________________________________________
 4. פקסמיליה: ____________________________________________________
 5. דואר אלקטרוני: ____________________________________________________
 6. אם חברה, מספר החברה, אם יחיד, תעודת זהות: ____________________________
 7. אם חברה, כתובת משרד רשום: ________________________________________
 8. תושב ראש פנה: כן/לא (מחק את המיותר).
 9. מנהלים נוכחיים במציע:

שם                                                 תפקיד

______________________          __________________________

______________________          __________________________

 1. אנשי מפתח נוספים במציע:

שם                                                 תפקיד

______________________          ___________________________

______________________          ___________________________

 1. נסיון קודם בניהול עסק של מסעדה ו/או בית קפה ויכולת מקצועית.
 • שם העסק: ___________________________

כתובת: ______________________________

כמות עובדים המועסקת בעסק: _____________

פעילות העסק: _________________________

 

 • שם העסק: ___________________________

כתובת: ______________________________

כמות עובדים המועסקת בעסק: _____________

פעילות העסק: _________________________

 

 • שם העסק: ___________________________

כתובת: ______________________________

כמות עובדים המועסקת בעסק: _____________

פעילות העסק: _________________________

 

יש לצרף מסמכים המוכיחים את האמור לעיל, במידה וקיימים.

פרק 1: נסח ב'

הצעת המציע

 דמי השכירות המוצעים

הנני מתחייב לשלם לידי המועצה המקומית ראש פנה כדמי שכירות סכום _________ ₪  לחודש, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

סכום זה אינו כולל מע"מ, ואם תחול, במהלך תקופת ההסכם חובת תשלום מע"מ בגין התשלום האמור, יתווסף מע"מ לסכום הקבוע לעיל.

ידוע לי כי המועצה רשאית להעלות את דמי השכירות בהתאם לתנאים הקבועים במסמכי המכרז, וכי העלאה זו תהיה על בסיס הסכום המוצע על ידי לעיל.

חתימת המציע:  ________________

תאריך:             ________________

פרק 1: נספח ג'

נוסח ערבות בנקאית

בנק:     ________________

מכרז מס. 08/19

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

א.נ.,

הנדון:  כתב ערבות מס'__________

 1. על פי בקשת _____________ (להלן "המבקש") בקשר עם מכרז מס. 19/__ הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של ________ ש"ח (במילים: ____________), (להלן "סכום הערבות").
 2. הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות תוך 7 ימים מהמועד בו תגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה כלשהי להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 3. תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ____ בחודש _______ שנה __________, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
 4. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

 

בנק       _____________

סניף     _____________

כתובת  _____________

תאריך: _____________

 

פרק 2: ההסכם, תנאים כלליים

 

בין:                                          המועצה המקומית ראש פנה

                                                ____________________

פקס: ________________

(להלן המשכירה)

-מצד אחד-

 

לבין:                                        _____________________

ת.ז./ח.פ. ______________

מרח' _________________

פקס: _________________

(להלן השוכר)

-מצד שני-

הואיל  והמשכירה הינה המחזיקה ובעלת מלוא הזכויות בנכס הבנוי על המקרקעין בחלקה 44 בגוש 13940, והמצוי ברח' דוד שוב בראש פנה, הכולל שלושה (3) חללים, מטבח, שירותים וכן שתי רחבות הצמודות לנכס מדרום ומצפון, כמסומן בתשריט המצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו, ומסומן נספח א'  (להלן – הנכס).

והואיל והמשכירה פרסמה מכרז מס' (להלן – המכרז) להשכרת הנכס, בו זכה השוכר.

והואיל והמשכירה מסכימה להעניק לשוכר זכות שכירות בנכס, בהתאם להוראות הסכם זה.

והואיל והשוכר מעוניין לשכור את הנכס מידי המשכירה בשכירות אשר אינה מוגנת ואשר הוראות חוק הגנת הדייר ו/או תקנותיו אינן חלות על שכירות זו, לתקופה ובתנאים הקבועים בהסכם זה ובתנאי המכרז, והמשכירה מעונינת להשכיר את הנכס  בשכירות אשר אינה מוגנת, הכל בתנאים המפורטים בהסכם זה.

 לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כלדקמן:

המבוא

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 2. כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, וכל אימת שנאמר "בהסכם זה" הכוונה לרבות כל מסמכי המכרז, כפי שפורסמו על ידי המשכירה ועל פי המסמכים שצירף הזוכה להצעתו למכרז.

התחייבויות הצדדים

 1. המשכירה מתחייבת להשכיר ומשכירה בזאת הנכס לידי השוכר, והשוכר מתחייב לשכור ושוכר בזאת הנכס מידי המשכירה בהתאם לתנאי הסכם זה.

תנאי מתלה

 1. בהתאם לקבוע בסעיף 11 לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) ובסעיף 190א(ב) לצו המועצות המקומיות (א) התשי"א – 1950, נדרש אישור הממונה ושר הפנים ו/או מי מטעמו להסכם.

היה ולא ינתנו האישורים האמורים מטעם כלשהוא, יבוטל הסכם זה ולשוכר לא יהיו כל טענות ו/או דרישות מהמשכירה בכל ענין הקשור לאמור בהסכם זה, לרבות בגין כל הוצאה או נזק או הפסד שנגרמו לו בגין ביטולו של הסכם זה כאמור.

מטרת השכירות

 1. השוכר מתחייב להשתמש במושכר אך ורק למטרת הפעלת בית עסק המשמש כבית קפה או מסעדה, ולא לשום מטרה אחרת. למען הסר ספק מודגש בזה, כי השוכר לא יהיה רשאי להשתמש בנכס בכל שימוש אחר ו/או לכל מטרה אחרת, אף אם לא יהיה בו משום פגיעה בנכס או הכבדה על הנכס יותר מאשר המוסכם הנ"ל, אלא אם ניתנה לכך רשות מפורשת על ידי המשכירה בכתב ומראש.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של הסכם זה.

 1. המציע מתחייב כי המסעדה תהיה חלבית או צמחונית או טבעונית.
 2. השוכר מצהיר כי ידוע לו שהשטח המושכר כולל אך  ורק את המבנה והחצר .

תקופת השכירות

 1. תקופת השכירות הינה לחמש שנים, החל מחלוף שבעה (7) ימים מהיום בו הודע לשוכר כי זכה במכרז, ועד ליום __________ (להלן – תקופת השכירות).
 2. למשכירה נתונה אופציה להאריך את תקופת השכירות לשתי (2) תקופות נוספות של חמש שנים כל אחת (להלן – תקופת השכירות הנוספת).

למען הסר ספק יובהר, כי סך כל תקופת השכירות לא תעלה חמש עשרה (15) שנים.

 1. הפעלת האופציה לגבי תקופת שכירות נוספת תהיה על ידי מתן הודעה בכתב על ידי המשכירה לשוכר על הפעלת האופציה, וזאת לא יאוחר משלושים (30) יום לפני תום תקופת השכירות או תקופת השכירות הנוספת, לפי הענין.
 2. הוראות הסכם זה יחולו בתקופת השכירות הנוספת, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה. מספר תקופות האופציה ישתנו בהתאם, כך שסך כל תקופת השכירות כולל כל האופציות, לא תעלה על תשע (9) שנים.
 3. המועצה רשאית לבטל את ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב לשוכר שישים (60) יום מראש, במקרה בו תחליט המועצה על ביצוע פרויקט בניה במתחם בו מצוי הנכס ואשר יכלול בתחומו את הנכס.

תוספות למושכר

 1. השוכר יהיה רשאי להוסיף למבנה או לחצריו בינוי נוסף (כגון: מחסן, מבנה עזר וכדומה) ובלבד שיפעל לקבל מראש ועל חשבונו היתר בנייה מהועדה המקומית לתכנון ובנייה אצבע הגליל.
 2. האמור בתת פרק זה יחול גם על ביצוע העבודות הפטורות מהיתר ולאלה תידרש הסכמה ואישור המשכירה מראש ובכתב. יחודד כי כל תוספת, גם אם תהא ע"פ תקנה 101, תדרוש אישור מוקדם של המועצה המקומית ראש פנה על סוג התוספת, מאיזה חומרים והיכן מבקשים למקמה במגרש.
 3. פירוט משוער של המצב התכנוני במושכר מצורף ומסומן כנספח ב' לפרק 1 במכרז, אולם המשכירה איננה אחראית לענין המצב התכנוני ועל השוכר לבדוק את מצב זכויות הבנייה במקום בעצמו, על חשבונו ובאחריותו אל מול הרשויות המוסמכות.
 4. יובהר כי הסכמת המשכירה לבינוי או שיפוץ כלשהו (אם תינתן) לא תפטור את השוכר מרישוי העסק במלואו ועל חשבונו.

אי תחולת חוקי הגנת הדייר

 1. הצדדים מצהירים ומאשרים, כי חוקי הגנת הדייר לא יחולו על הסכם זה ו/או על הנכס ו/או בקשר אליו, וזאת לפי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 או לפי כל דין אחר.
 2. השוכר מצהיר, כי לא שילם למועצה, אינו משלם ולא ישלם, דמי מפתח עבור הנכס, במישרין ו/או בעקיפין.

הצהרות והתחייבויות השוכר

 1. השוכר מצהיר ומאשר, כי בדק היטב את הנכס ואת סביבתו בשטח ואצל הרשויות המוסמכות וכי הוא במצב תקין ומתאים למטרותיו, והשוכר מוותר על כל טענה או ברירה או תביעה בגין מום, פגם או אי התאמה.
 2. השוכר מצהיר כי ידוע לו שהשטח המושכר יהיה רק המבנה והחצר הקדמית, כאשר החצר האחורית במבנה תהיה בשימוש המועצה.
 3. השוכר מתחייב, כי העסק אשר ינוהל על ידו בנכס, כפי שפורט בהצעתו למכרז, יהיה פתוח לקהל בכל יום בימי חול ו/או חול המועד, לא פחות משמונה (8) שעות בכל יום, הכל על פי דין. שעות פעילות העסק בימי חול ו/או חול המועד יהיו בין השעות 10:00 בבוקר, לכל המאוחר, ועד לשעה 22:00 לפחות.

מבלי למעט מהאמור לעיל, מתחייב השוכר כי בית העסק יפעל לכל הפחות במהלך כל שעות פעילות הסינמטק.

אין בהוראות סעיף זה כדי למעט ו/או להוסיף מהוראות כל דין הנוגעות לפתיחתם וסגירתם של בתי עסק, לרבות חוק העזר של המועצה המקומית ראש פינה ביחס לפתיחתם וסגירתם של בתי עסק.

 1. השוכר מתחייב לא לערוך שינויים כלשהם בנכס וכן לא להוסיף ו/או להרוס כל קיר או מתקן מבלי לקבל לכך רשות המשכירה מראש ובכתב.

מבלי לפגוע באמור לעיל ו/או בזכויות המשכירה, הרי כל תוספת או שנוי או שפוץ שייעשו בנכס ואשר אינם ניתנים, על פי טיבם וטבעם, לפרוק או הסרה, ייחשבו כרכושה של המשכירה, זולת אם ידרש המשכיר עם תום תקופת השכירות מכל סיבה על פי הסכם זה לסלקם או לפרקם ובמקרה כזה יהיה על השוכר לעשות כן מיד.

מבלי לפגוע באמור לעיל הרי מוסכם כי כל השינויים ו/או העבודות ו/או השיפורים אשר ייעשו בנכס הינם רכוש המשכירה והשוכר לא יהיה זכאי מהמשכירה לכל כספים ו/או זכויות אחרות בגין אלה.

 1. השוכר מתחייב לקיים ולמלא אחר כל ההוראות הכלולות בחוקים, חוקי עזר, תקנות וצווים החלים על הנכס ו/או על השימוש בו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, השוכר יהיה אחראי על קבלתו של רשיון עסק על פי חוק רישוי  עסקים תשכ"ח – 1968 ו/או כל היתר או רשיון אחרים הדרושים, אם הם דרושים, לשם השימוש שיעשה השוכר בנכס, וכן יהיה אחראי על קיום תנאי הרשיון. מובהר בזה, כי הסכמתה של המשכירה להשכרתו של הנכס, אין בה משום התחייבות למתן רשיון עסק או כל אישור אחר הנדרש להפעלת העסק.

 1. השוכר יהיה רשאי לקבוע בכניסה לנכס שלט לצורך ציון שם העסק, וזאת בגודל סביר אשר יאושר על ידי המשכירה. תליית שלטי פרסומת, מכל מין וסוג, מעבר לאמור לעיל, כפופה לאישור בכתב ומראש של המועצה.

למען הסר ספק מודגש, כי הסכם זה בא להוסיף על כל סמכות הקיימת למשכירה על פי כל דין בענייני פיקוח על שילוט בתחום שיפוטה.

 1. השוכר מתחייב לנקוט בכל הפעולות והאמצעים הנדרשים על מנת למנוע יצירת מטרדים מכל סוג שהוא, לרבות מטרדי רעש וריח, לדיירים המתגוררים בשכנות לנכס, לבתי עסק המנוהלים בסמוך לנכס ולציבור הרחב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לא להציב רמקולים ו/או ציוד אחר המשמש להשמעת מוזיקה ו/או מערכת כריזה מחוץ לנכס, וכי השמעת מוסיקה בחלל הפנימי של הנכס תעשה באופן שלא יצור מטרד ו/או הפרעה לסביבה.

 1. השוכר מתחייב כי הכנת מזון תעשה בתוך הנכס בלבד, וכי לא יוצבו מחוץ לחלל הפנימי של הנכס מתקנים ו/או תנורים ו/או מעשנות ו/או גרילים ו/או כל מתקן אחר המשמש להכנת מזון.
 2. המשכירה ו/או מי מטעמה רשאים להכנס לנכס בכל זמן המתקבל על הדעת, ובכפוף למתן הודעה מראש, לשם בדיקת מצב הנכס ותחזוקתו או על מנת להראות את הנכס לשוכרים ו/או קונים פוטנציאלים ו/או לכל מטרה אחרת.
 3. הוראות סעיף 25 לחוק השכירות לא יחולו ובשם מקרה לא יהיה השוכר זכאי לקזז סכום כלשהוא שיגיע למשכירה על פי הסכם זה. 

תחזוקת הנכס

 1. השוכר מתחייב להחזיק את הנכס במצב טוב, להשתמש בו באופן זהיר והוגן, לשמור עליו שמירה מעולה ולדאוג לטיפול המקובל בו לרבות ניקיון, ותחזוקת הנכס וסביבתו וכיוצ"ב.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לשמור על נקיון סביבת פחי האשפה המשמשים את הנכס ולנקות מייד כל לכלוך שנתגלה בסביבתם. השוכר מתחייב להשליך את הפסולת לרבות קרטונים, ניירות וכדומה, אך ורק בתוך פחי האשפה, וכי כאשר לא ניתן יהיה באופן זמני להשליך את הפסולת בפחי האשפה, מתחייב השוכר להשליך את האשפה, לרבות קרטונים וניירות, במקום אחר, כפי שתורה לו המשכירה.

 1. השוכר אחראי לכל נזק שיגרם לנכס, בין על ידי השוכר ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, להוציא נזק בשל כח עליון.
 2. השוכר מתחייב לתקן על חשבונו כל תיקון, קלקול או פגם מכל סוג שהוא שיתהווה במשך החזקתו בנכס, להוציא בלאי רגיל, אלא שבשום מקרה לא יהיה זכאי השוכר לבצע את התיקונים לפני שיקבל לכך הסכמה מראש ובכתב מאת המשכירה.

במקרה בו לא ימלא השוכר אחר הוראות סעיף זה, רשאית המשכירה, אך לא חייבת, לתקן את הקלקול או הפגם בעצמה, ולחייב את השוכר בגין הוצאותיה.

יובהר, כי חשבון הוצאות חתום בידי גזבר המשכירה יהווה ראיה לכאורה להוצאות המשכירה.

 1. השוכר מתחייב להחזיר את הנכס בתום תקופת השכירות, במצב זהה למצבו כיום, למעט בלאי הנובע משימוש סביר. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי הנכס נמסר לשוכר כשהוא במצב תקין ונקי.

שיפוץ המבנה והתאמתו לשמש כמסעדה וכבית קפה

 1. המציע מתחייב להציג תכנית הכוללת את מאפייני המסעדה והתוכנית העיסקית שלו.
 2. המציע מתחייב לשפץ, להנגיש ולהשמיש את המסעדה ובית הקפה ולקבל אישור נגישות ואישור בטיחות לשביעות רצונה של המועצה.
 3. המציע מתחייב בטרם יחל השיפוץ להציג את תוכנית השיפוץ וההנגשה בפני המועצה ולקבל את אישורה בטרם יחל בשיפוץ.
 4. המציע מתחייב לבצע שיפוץ לשביעות רצונה של המועצה מיד לאחר זכייתו וטרם כניסתו למבנה כך שהמבנה ישמש כבית קפה ומסעדה עם כל הנדרש מכך.
 5. המציע מתחייב לבצע את העבודות במבנה בהיתר בנייה, ככל שהדבר ידרש.
 6. עלות השיפוץ והתאמת המבנה למסעדה תחול על השוכר ויהיה עליו להציג תכנית הכוללת את מאפייני המסעדה לשיפות וזאת לשיעות רצונה של המועצה.
 7. המציע מתחייב להקפיד על מילוי כל הוראות דין המתיחסות להפעלה עיסוקיו על פי הסכם זה וכן הוראות כל דין המתיחסים לאחזקת המבנה, שטח ההפעלה וסביבתו.
 8. המציע חייב להשיג ולקבל את כל ההיתרים והרישיונות הדרושים לפי כל דין להפעלתו, מכל רשות שהיא, לרבותהרשויות בראש פינה.
 9. המציע מתחייב לקיים תנאי כל רשיון ולקיים את הוראות משרד הבריאות לענין התברואה ולענין בדיקות רפואיות של העובדים , וכן הוראות בטיחות של המשטרה ומכבי אש.
 10. המציע מתחייב לקבל את כל האישורים ו/או ההיתרים להפעלת בית הקפה בימים שישי שבת. יובהר כי מדובר באחריות בלעדית של המציע לענין זה.

דמי שכירות 

 1. בשנתיים ראשונות לחוזה לא ישלם השוכר דמי שכירות חודשיים וזאת באמצעות קיזוז מול השקעתו לטובת שיפוץ, הנגשת והשמשת המבנה (למען הסר ספקהמדובר "בגרייס" של 24 חודשים בלבד).
 2. .השוכר מתחייב לשלם למשכירה דמי שכירות לכל חודש שכירות, סכום בש"ח של ____________ (להלן – דמי השכירות).

למען הסר ספק יודגש, כי חובת תשלום דמי השכירות הינה החל מיום תחילת תקופת השכירות כאמור בסעיף 6 לעיל, בין אם קיבל השוכר לידיו את החזקה בנכס ובין אם לאו.

 1. דמי השכירות ישולמו מראש עבור שלושה (3) חודשים מראש, בראשון לחודש, עבור שלושת החודשים הבאים. התחילה תקופת השכירות לא בראשון לחודש, ישולמו דמי שכירות ליתרת החודש הראשון ועוד חודשיים במועד החתימה על הסכם זה או תוך שבעה (7) ימים מהיום בו הודיעו לשוכר כי הצעתו זכתה, לפי המוקדם, ולאחר מכן ישולמו דמי השכירות בראשון לחודש לשלושת החודשים הבאים.
 2. המשכירה במהלך תקופת השכירות הנוספת להעלות את דמי השכירות בשיעור שלא יעלה על עשרה אחוז (10%), בגין כל תקופה נוספת.

גובה דמי השכירות בגין התקופה הנוספת יהיה נקוב בהודעה בדבר הפעלת האופציה על ידי המשכירה, כאמור בסעיף 8 לעיל.

 1. היה ותחול חובת תשלום מע"מ על דמי השכירות שעל השוכר לשלם למשכירה כאמור, יתווסף לסכום המפורט לעיל סכום המע"מ החל על פי כל דין.
 2. סעיפים 32 עד 35 לעיל הינם מעיקרי ההסכם, והפרתם תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

תשלומי חובה ושימוש שוטף

 1. השוכר מתחייב לשאת במשך תקופת השכירות בתשלום מיסי המועצה (ארנונה), הוצאות החשמל, מים, וגז, וזאת הן בתשלומים הקבועים והן על פי הצרכים בפועל.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של הסכם זה.

 1. במידה והמשכיר יחוייב על ידי כל רשות בתשלום קנסות או תשלומים כלשהם בשל מעשי השוכר או מחדליו ואשר אינם עולים בקנה אחד עם הוראות הסכם זה או הוראות הדין, יהיה על השוכר לשאת בתשלומים אלו ו/או להחזיר למשכירה כל הוצאה שתהיה לה בקשר לכך, לרבות הוצאות משפטיות ראליות, הכל על פי דרישתה הראשונה של המשכירה.

בטחונות

 1. לשם הבטחת קיום כל התחייבויותיו של השוכר על פי ההסכם, יפקיד השוכר בידי המשכירה במעמד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית וצמודה למדד, בסך ארבעים אלף (40,000) ש"ח (להלן – הערבות).

נוסח הערבות מצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו, ומסומן נספח ב'.

 1. הערבות תהיה בתוקף לתקופה של שלושים ושמונה (38) חודשים מיום חתימת ההסכם.

עם קבלת הודעה על מימוש האופציה, כאמור בסעיף 8 לעיל, מתחייב השוכר, בתוך שבעה (7) ימים מקבלת ההודעה, להאריך את תקופת הערבות לשנים עשר (12) חודשים נוספים, דהיינו עד לתום חודשיים ממועד סיום תקופת השכירות הנוספת.

בכל מקרה בו לא יאריך השוכר את תוקפה של הערבות כאמור לעיל, רשאית המשכירה לחלט את הערבות והכספים המחולטים יוחזקו על ידה כפקדון.

חולטו כספים על ידי המשכירה, תשיב המשכירה לשוכר במועד שנקבע בהסכם זה להשבת הערבות את הכספים שחולטו בערכם הנומינלי, ללא כל הצמדה וריבית.

 1. סעיפים 39 עד 40 הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

אחריות וביטוח

 1. השוכר מתחייב לפצות ולשפות את המשכירה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שעלולים להגרם לה בגין כל שימוש שנעשה על ידי השוכר ו/או מי מטעמו בנכס ו/או על ידי באי המקום, לרבות בגין כל תביעה שתוגש כנגד המשכירה על ידי צד שלישי בשל היותה בעלת הנכס.
 2. מבלי לגרוע מהתחייבויות השוכר על פי הסכם זה, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב השוכר לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן, אשר יהיו בתוקף במשך כל תקופת השכירות והשכירות הנוספת (להלן – הביטוחים):
 • ביטוח אחריות כלפי צד ג', בגבולות אחריות 3,000,000 שקלהביטוח יכלול כיסוי בגין תביעות המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי (זכות לתביעה נגד צד שלישי).
 • ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי השוכר, בפני כל נזק או תאונה העלולים להגרם להם בגבולות אחריות של מליון וחמש מאות אלף דולר ( 6,000,000 שקללתובע ו- 18,000,000 שקל לתקופה(היה ותחשב כמעסיקה של מי מעובדי השוכר.
 • ביטוח תכולה וכל ביטוח אחר הנדרש על פי כל דין או נוהג לעסק המנוהל על ידי השוכר בנכס.
 • ביטוח חבות המוצר על סך 2,000,000 שקל למקרה ולתקופה
 1. השוכר מתחייב כי פוליסות הביטוח המפורטות לעיל, יכילו את כל הסעיפים המפורטים להלן:
 • ויתור של חברת הביטוח על זכות שיבוב כלפי המשכירה, עובדיה וכל הבא מטעמה.
 • התחייבות של חברת הביטוח ליתן למשכירה הודעה מראש של שישים (60) יום בטרם תבטל את הפוליסות מטעם כלשהוא, לרבות אי תשלום הפרמיה על ידי השוכר.
 • המשכירה ועובדיה יהיו אף הם מוטב על פי הפוליסות האמורות.
 • בביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת.
 1. במעמד חתימת ההסכם או בתוך שבעה (7) ימים מהיום בו הודע לו כי זכה במכרז, לפי המוקדם, מתחייב השוכר להמציא למשכירה אישור מטעם חברת הביטוח על ביצוע הביטוחים המפורטים לעיל, כולל התנאים המפורטים לעיל, וכל תנאי אחר המפורט בנוסח האישור המצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו, ומסומן נספח ג'.

כמו כן ימציא השוכר למועצה את הקבלות על תשלום דמי הביטוח ו/או אישורים על הגדלת סכומי הביטוח, כפי שידרש על ידי המשכירה.

מוסכם בזה, כי כל עוד לא הציג השוכר את האישורים האמורים, לא תמסר לידיו החזקה בנכס, למרות שתקופת השכירות, לרבות תשלום דמי השכירות, תחול כאמור בהסכם זה.

 1. אם השוכר לא יבצע את הביטוחים שעליו לבצע על פי הסכם זה ו/או לא ישלם את התשלומים הנדרשים בגין הביטוחים, כולם או מקצתם, תהא המשכירה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו ולחייב את השוכר בכל ההוצאות שתגרמנה בשל כך.
 2. השוכר מתחייב להסב את כל זכויותיו לפי הביטוחים הנ"ל לזכות המשכירה מיד עם דרישתה הראשונה של המשכירה.
 3. למען הסר ספק מודגש בזה, כי הוראות סעיפים 43 עד 48 להסכם הינן מעיקרי ההסכם, והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

סיום ההסכם

 1. בתום תקופת השכירות או עם ביטול הסכם זה, יהא על השוכר להחזיר למשכירה את הנכס והחזקה בו כשהוא פנוי מכל אדם או זכות צד ג' כלשהם, במצב כפי שקיבל אותו לידיו, למעט בלאי סביר.
 2. אם השוכר לא ימלא אחר התחייבויותיו ולא יפנה את הנכס בתום תקופת השכירות או עם ביטול הסכם זה, הרי מבלי לפגוע בזכות המשכירה לתבוע פינוי השוכר מהנכס או לקבל כל סעד או תרופה נגד השוכר, מתחייב השוכר לשלם למשכירה פיצויים קבועים מוערכים מראש בשעור 1/10 מדמי השכירות החדשיים, כפי שיחולו באותה עת, לכל יום של פגור במסירת הנכס והשוכר מוותר על כל טענה ומענה בקשר לגובה סכום זה.
 3. מוסכם בזה בין הצדדים, כי המשכירה ו/או מי מטעמה, רשאים לאחר תום תקופת השכירות או עם ביטול הסכם זה להכנס באופן חופשי לנכס, בין בזמן המצאותו של השוכר בנכס ובין בהעדרו, להוציא חפציו של השוכר ולאחסנם על חשבונו של השוכר במקום אחר מחוץ לנכס, והשוכר מוותר בזאת על טענה או מענה בקשר עם כניסת המשכירה או הוצאת חפציו על ידי המשכירה וזאת מבלי להיזקק לערכאות משפטיות או לצו מניעה.

הסבת זכויות

 1. השוכר מתחייב שלא להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, או חלק מהן, לצד שלישי. כמו כן מתחייב השוכר, שלא ליתן זכויות מכל סוג שהוא בנכס או בכל חלק ממנו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי, ואף לא לשתף מישהו בחזקה או בשמוש בנכס או בהנאה מהשכירות בנכס.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

 1. המשכירה רשאית להעביר את זכויותיה בנכס או חלק מהן לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת השוכר לשם כך, ובלבד שזכויות השוכר על פי ההסכם לא תפגענה בשל העברת הזכויות כאמור.

כתובות הצדדים

 1. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כפי המפורט ברישת ההסכם.
 2. כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד השני בתוך שלושה (3) ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית הדואר, ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקס תוך 24 שעות מרגע מסירתה.

ולראיה באנו על החתום:

__________________________                                            ______________________

מועצה מקומית ראש פנה                                                                         השוכר

פרק 2: נספח א'

תשריט

נספח א' לחוזה

פרק 2: נספח ב'

ערבות בנקאית

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון:  ערבות בנקאית

על פי בקשת __________ (להלן "המבקשים"), אנו ערבים בזה כלפיהם לסילוק כל סכום עד לסך של _________ ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן "הפרשי הצמדה"), וזאת בקשר עם ביצוע הסכם להשכרת הנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כחלקות משנה ________ בחלקה ________ בגוש ____________ והמצוי ברח' _________ בראש פנה (להלן "ההסכם"), ולהבטחת מילוי כל תנאי ההסכם.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  הנ"ל.

במכתבנו זה:

"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי), המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי  הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן "המדד החדש"), כי המדד עלה לעומת המדד בגין חודש _______ שפורסם ביום _______ שהינו ______ נקודות (להלן "המדד היסודי") יוכפל הסכום המצוין בדרישתכם במדד החדש ויחולק במדד היסודי.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ______ ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי ________ לא תענה.

לאחר יום _______ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

תאריך: ______________                                            חתימת הבנק: __________________

פרק 2: נספח ג'

אישור קיום ביטוחים השכרת מבנה של המועצה 

 

לכבוד        

המועצה המקומית ראש פנה ו/או חברות בת                             תאריך_______________

ו/או  גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה

 (להלן "המועצה").

          הנדון: אישור קיום בטוחים בקשר להשכרת מבנה של המועצה לקבלן פרטי, לצורך מסחרי

החתומה מטה חב' לבטוח בע"מ מאשרת בזאת כי ערכה בטוחים כמפורט להלן לבטוח החבויות עבור ……………………..(להלן "השוכר") בקשר להשכרת נכס הבנוי על המקרקעין בחלקה 44 בגוש 13940, והמצוי ברח' דוד שוב בראש פינה, הכולל שלושה (3) חדרים, מטבח, שירותים וכן שתי רחבות הצמודות לנכס מדרום ומצפון – כמסומן בתשריט המצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו, (להלן "הנכס") כדלקמן:

 • א. ביטוח אחריות כלפי צד ג': לבטוח אחריותו החוקית של השוכר על פי דין עבור כל נזק לרכוש ו/או גוף ו/או נזק נפשי ו/או שכלי כתוצאה מכך לרבות כלפי ו/או בגין ספקי משנה ו/או עובדיהם, המועצה ו/או עובדיה וכלפי כל מי שלא נוצרו לספק עמו יחסי עובד ומעביד. המועצה בוטחה בכפוף לתנאי "אחריות צולבת". כולל נזקי הרעלת מזון ומשקה  הבטוח לא יוגבל מעבודות בגובה או בעומק ו/או בגובה, משמוש בנשק ברישיון, תביעות שיבוב של המוסד לבטוח לאומי, פעולה  על רכוש קיים, העסקת עובדים זמניים שאין חובה לדווח על שכרם למוסד לבטוח לאומי. גבול האחריות כלפי צד ג' יהיה סכום הביטוח 3,000,000 (מיליון שקל ) לתובע ולמקרה ולתקופת הביטוח.
 • ב. ביטוח חבות המעביד: לבטוח אחריותו של השוכר, כלפי עובדי ו/או מועסקיו עקב תאונה ו/או מחלה שנגרם למי מעובדיו או מועסקיו, תוך כדי ו/או עקב בצוע השירותים. הכיסוי לא יוגבל מעבודות בגובה ו/או בעומק משמוש ברכב ככל שהנזק לא יוכר כתאונת דרכים, פרעות, מהומות , שימוש בנשק  ברישיון. המועצה צוינה כמוטב במידה ויטען כלפיה כי היא חבה כמעסיק כלפי מי מעובדי ו/או מועסקי הספק.  גבול האחריות לתובע עומד על סך 6 מיליון ₪ , גבול האחריות לתקופת בטוח שנתית נקבע לסך של 20 מיליון ₪.
 • ג. ביטוח חבות המוצר לבטוח אחריותו החוקית של השוכר לחבות המוצר ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ- 1980 על פי דין עבור כל נזק לרכוש ו/או גוף ו/או נזק נפשי ו/או שכלי בגבולות אחריות של 2,000,000 ש"ח לתובע, ולתקופת ביטוח של 12 (שנים עשר) חודשים.
 • בטוח ציוד ורכוש: לבטוח, תכולה ציוד מכל סוג, נייח ו/או נישא, המובא ו/או מופעל ע"י הספק ו/או מטעמו בקשר עם השירותים. רכוש וציוד כאמור בוטח מפני כל סיכון תאונתי בערך כנונו מחדש. הכסוי לא יוגבל מנזקי אש, התפוצצות, זדון, פריצה, וכל סיכון המקובל  בבטוח אש מורחב.

תנאים כלליים: בפוליסות הנ"ל צוין כדלקמן:

א.   תנאי ביט: תנאי הפוליסות לבטוח רכוש, אחריות כלפי צד ג' ובטוח חבות המעביד ובטוח חבות המוצר הנ"ל לא יפחתו מתנאי ביט 2013 או חלופה שוות ערך להם בתנאיה.

ב.   ותור תחלוף:  המבטח ויתר על זכות התחלוף/שיבוב כלפי המועצה, מנהליה ו/או שלוחיה השונים לרבות  בפוליסה של השוכר, לבטוח רכושו, לרבות רכוש וציוד המובא לחצרי המועצה. הויתור כאמור לא יחול  כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

ג.    הודעות: המבטח מתחייב להודיע למועצה בדואר רשום על בטול הפוליסות הנ"ל ו/או הרעת תנאיהם ו/או הפחתת הכיסוי הביטוחי בהם לפחות 60 יום לפני מועד בטול או הרעה כאמור לעיל .

ד.   קדימות הבטוחים: מוצהר בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שהמועצה ערכה, ולפיכך כל תנאי, סעיף או סייג בפוליסות הנ"ל המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המועצה או כלפי מבטחיה, ולגבי המועצה ביטוחי הספק  הם "ביטוח-ראשוני" המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לו עפ"י תנאיהם, ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה עפ"י דין כלשהו. למען הסר ספק אנו מוותרים  על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה ו/או כלפי מבטחיה.

ה.   השוכר בלבד יישא בתשלומי הפרמיות עבור הביטוחים הנ"ל כאמור לעיל ובגין כל חיוב אחר הנובע מהן לרבות בדמי ההשתתפות העצמית עקב הגשת תביעות ובכל חיוב אחר הנובע מהן.

ו.    זכויות המועצה לשיפוי על פי הפוליסות הנ"ל לא תפגענה עקב אי מלוי תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל בתום לב על ידי הספק ומטעמו וכל טענה שתהיה למבטח בגין האמור לעיל תופנה לשוכר בלבד.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש כאמור לעיל ומבלי להרע את תנאי הפוליסות המקוריות ככל ששונו כאמור לעיל.

חתימת ואשור המבטח                                           תאריך__________________

נתוני הפוליסות:

 • פוליסה לבטוח אחריות כלפי צד ג' …………………………בתוקף עד………………….
 • פוליסה לבטוח חבות המעביד מס'………………………….בתוקף עד…………………..
 • פוליסת ביטוח חבות המוצר…………………………………בתוקף……………………….
 • בטוח רכוש/ציוד נייד מס'…………………………………..בתוקף עד…………………..