מכרז זוטא מס' 06/20 לאספקת והתקנת מעלית בביה"ס וילקומיץ בראש פנה

 יולי 2020

תוכן העניינים

 1. מסמך א' – ההזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז;
 2. מסמך ב' – הצעת המחיר;

נספחי ההצעה:

נספח 1:      נוסח של ערבות בנקאית – ערבות ההצעה

נספח 2:      הצהרת המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף ובדבר  עובדים זרים,  שכר מינימום, והיעדר הרשעה פלילית

נספח 3:      תצהיר בדבר פירוט ניסיון

נספח 4:      אישור עו"ד בדבר פרטי המציע

נספח 5:      כתב כמויות + מפרט טכני מיוחד + תכניות כלליות

 1. מסמך ג' – הסכם בין המועצה לבין המציע (להלן – ההסכם);

נספחי ההסכם:

נספח 1:      מסמכים א' ו-ב' לחוברת זו, על כל נספחיהם;

נספח 2:      נוסח כתב ערבות לקיום תנאי ההסכם (ערבות ביצוע);

נספח 3:      אישור בדבר ביטוחי קבלן (א.ק.ב.).

מסמך א' – הזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פנה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הגשת הצעות לאספקת והתקנת מעלית ל 8 נוסעים, 360 קילו בבית הספר "וילקומיץ'" במועצה ראש פנה (להלן: "העבודות"), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה.

 1. כללי

 • על המציע להגיש הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.
 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. המציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא לצורך ההכנה של הצעתו והגשתה בלבד, ועליו להחזירם למועצה עד למועד הקבוע להגשת ההצעות; המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. כמו כן אינו רשאי לבצע בהם שינויים לרבות תוספות או השמטות.
 • כל האמור במסמכי המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד אף אם ננקטה לשון זכר.
 • לא תותר הגשת הצעות במשותף.
 • כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה של המציע ובהשתתפותו במכרז, תחולנה עליו בלבד ובכל מקרה לא יוחזרו לו.
 • אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.
 • על המועצה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.
 1. תיאור העבודות ועיקרי ההתקשרות

2.1.    המציע שהצעתו תזכה במכרז (להלן: "הזוכה" או "הקבלן") יבצע את העבודות בהתאם להוראות ההסכם שייחתם בינו לבין המועצה בנוסח הקבוע במסמך ג' למסמכי המכרז (להלן: "ההסכם").

2.2.    תמורת ביצוע העבודות לשביעות רצונה של המועצה, תשלם המועצה לקבלן תמורה כוללת בסך הנקוב בהצעתו למכרז זה (להלן: "התמורה"), הכל בהתאם להוראות המכרז וההסכם.

 • למען הסר ספק, הקבלן יהיה אחראי להשיג את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, התקנתם ומתן השירותים, לרבות מאת הגורמים המוסמכים העירוניים ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות הוצאות רישוי, כל ההיטלים ו/או האגרות, הממשלתיים ו/או העירוניים, תשלומים עבור חיבורי חשמל, התקנה וכיו"ב, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית.
 • התמורה כהגדרתה במסגרת הוראות מכרז זה תהא פאושלית ולא תכלול הצמדה למדד כלשהו, לרבות אך לא רק, מדד המחירים לצרכן / מדד מחירי תשומות הבניה.
 • כל פעולות הזוכה בקשר עם מכרז זה ייעשו בהתאם להוראות כל דין, אך ורק באמצעות מי שמורשה ומוסמך לביצוען, ככל שנדרשת הרשאה/הסמכה כאמור ולשם ביצוען. הזוכה ייעזר במומחים לתחום. כן יפעל הזוכה בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים לרבות העירוניים והממשלתיים. כל פעולות הזוכה יבוצעו באמצעות כוח אדם מורשה, מיומן ומוסמך.
 1. תנאי סף

למכרז רשאי להגיש הצעה רק מציע העונה על כל הדרישות המצטברות הבאות:

 • המציע הינו אישיות משפטית אחת, יחיד, אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.
 • המציע בעל הסמכה תקפה לתקן ISO 9002.
 • המציע בעל ניסיון מוכח באספקה והתקנת מעליות – המציע סיפק והתקין במהלך 24 (עשרים וארבעה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז 3 (שלוש) מעליות, לפחות, ל-3 (שלושה) מזמינים שונים, לפחות.
 • למציע מערך אחזקה ושירות פעיל במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות וברציפות.
 • המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 20,000 ₪ בנוסח ובתנאים כאמור בנספח 1 לחוברת המכרז.
 • המציע שילם דמי השתתפות במכרז בסך של 500 ₪.

4. אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

 • כל מסמכי המכרז וכל מסמך הבהרות שיתווסף להם, על נספחיהם, כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע בשולי כל דף.
 • נספח 1ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית שהוצאה לבקשת המציע ולטובת המועצה, להבטחת עמידת המציע בהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו למכרז (להלן: "הערבות"). הערבות תהיה בסך 20,000 ₪, בנוסח המצורף כנספח 1.

אי המצאתה של הערבות יגרור פסילה של ההצעה. כל סטייה מנוסח הערבות שבנספח 1 להזמנה זו עלולה להביא לפסילת ההצעה.

 • נספח 2 – תצהיר המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף של המכרז, בדבר עובדים זרים, שכר מינימום והיעדר הרשעה פלילית.
 • נספח 3 – תצהיר פירוט ניסיונו של המציע, מלא, על פי ההנחיות בגופו וחתום על ידי המציע בחתימתו המחייבת, בפני עו"ד.
 • נספח 4 – אישור בר תוקף ומעודכן בדבר פרטי המציע, במקרה של תאגיד.
 • פרופיל המציע + המלצות.
 • קבלה בדבר תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.
 • בנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים כדלקמן:
  • אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וכו') תשל"ו – 1976.
  • אישור תקף של רו"ח/רשות מוסמכת על היות המציע עוסק מורשה ומספרו אצל מע"מ.
  • אישור תקף של רשויות מס הכנסה על שיעור ניכוי מס במקור של המציע.
  • ככל שהמציע הינו תאגיד, עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע.
 1. הבהרות

 • לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות למשרדי המועצה בכתב בלבד, בדוא"ל mehandes@rosh-pinna.muni.il עד ולא יאוחר מיום 22/7/2020 בשעה 12:00.
 • תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. התשובות ישלחו בכתב ובאופן אחיד לכלל המציעים. רק להבהרות שתינתנה במסמך כאמור יהיה תוקף מחייב. איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.
 1. ההצעה

 • על המציע לרשום בכתב הכמויות המצ"ב כחלק מנספח 5 לנספחי המכרז את התמורה המבוקשת על ידו כנגד כל פריט, לחשב סה"כ ולהעביר את סך הצעתו לטופס כתב הצעה לביצוע.
 • כתב הכמויות ייחתם על ידי המציע במקום המתאים ויסומן בראשי תיבות בכל דף.
 • מחירי היחידה שבהצעת הקבלן, הם קבועים וסופיים ולא יהיו ניתנים לשינוי מכל סיבה (לרבות עקב התייקרות). מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יכלול המחיר את כל המרכיבים והתוספות למיניהן, למעט מע"מ, ולרבות תשלום לקרן ביטוח והטבות סוציאליות בגין עובדי המציע.
 • המחיר אינו כולל מע"מ. המועצה תשלם מע"מ כשיעורו בדין.
 • המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע ממנה הערכת הצעת המציע כדבעי.

7. המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה

 • ההצעה תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל.
 • מועד הגשת ההצעות הינו עד ולא יאוחר מיום 26/7/2020 עד השעה 15:00 בדיוק (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות").

 הצעות שתוגשנה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיפסלנה על הסף.

 • על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז בצירוף כל המסמכים המתחייבים. כל סטייה מהוראות אלה עלולה להביא לפסילת ההצעה – לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 • אין להוסיף בהצעה הסתייגויות מסוג כלשהו.
 • יש להפקיד את ההצעה, חתומה ע"י המציע במעטפה אטומה, אך ורק בתיבת ההצעות של המועצה, שבמשרדי המועצה. אין לשלוח הצעה בדואר. המועצה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האמור והבאתן של הצעות לתיבת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד.
 • על המעטפה ירשם: "מכרז זוטא 06/20 לאספקת והתקנת מעלית בביה"ס וילקומיץ בראש פינה".

8. תוקף ההצעה

כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של 60 (שישים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת המועצה יאריך המציע את תוקף הצעתו והערבות לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המועצה לשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה והערבות המוארכות.

אם לא יענה מציע לדרישת המועצה להאריך את תוקפה של הצעתו ו/או של ערבות ההצעה כאמור, תהא המועצה זכאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בשל כך.

9. אופן בחינת ההצעות למכרז

 • הצעה שלא תעמוד באחד או יותר מתנאי הסף – תיפסל על הסף ולא תובא לדיון.
 • המועצה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים המתחייבים מתנאים אלה לעיל. מבלי לגרוע מזכותה כאמור, המועצה תהיה רשאית – לשיקול דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה – לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, בפעם אחת או במספר פעמים, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע וזאת, בין היתר, לצורך הוכחת עמידתו של המציע ו/או ההצעה בתנאי סף שפורטו לעיל. כמו כן תהיה המועצה רשאית לברר עם מציע כל פרט הנחוץ לדעתה לשם בחינת הצעתו ו/או לשם הכרעה במכרז.
 • בכל מקרה שבו תהיה אי התאמה בין הצעת המחיר לבין מסמך אחר ו/או בהצעת המחיר עצמה, תהיה המועצה רשאית, אך לא חייבת, לפעול כך:
 • לתקן כל טעות אריתמטית. לעניין זה, התיקון וכל חישוב שיידרש עקב אי התאמה, ייעשו על בסיס הצעת המחיר למתקן בודד.
 • לכלול במחיר המוצע את כל התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז.
 • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה לפסול הצעה חסרה או בלתי וודאית על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • המועצה תהא רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את ניסיונו של המציע, כושרו, אמינותו, חוסנו הכלכלי וכיו"ב וכן ניסיון קודם שלילי של העירייה או של המועצה עם המציע, ככל שהיה כזה לרבות באשר לטיב העבודות, עמידה בהתחייבויות, מיומנות, מהימנות, דרכי התנהלות, אמינות וכיו"ב.
 • המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בכל הקשור לחוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ולניסיונו המקצועי של המציע או כל בדיקה אחרת בקשר להצעה זו. לשם כך תהיה המועצה רשאית לדרוש מהמציע להמציא לעיונה כל אישור ו/או מסמך שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו, לפנות לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בעבודות של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו.
 • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא (להלן: "הסתייגויות") רשאית המועצה לנהוג באחת מן הדרכים הבאות: לפסול את הצעת המציע למכרז; לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; בכל מקרה, ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

10.   ביטול המכרז ו/או שינויים בו

 • המועצה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז או חלקו בכל שלב באם מצאה שיש הצדקה לכך לרבות במקרים בהם סברה כי לא הוגשה אף הצעה מתאימה ו/או לא נותרה לדיון כל הצעה מתאימה או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת. בוטל המכרז כאמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים וגם/או חלקם ולהתקשר עם מי מהמציעים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • המועצה רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, לצמצם את הפרויקט וגם/או לעכב איזה חלק ממנו, או אף לבטלו לחלוטין, לפני תחילת ביצועו בפועל – ולמציע לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך. המועצה רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לצמצם את הפרויקט וגם/או לעכב איזה חלק ממנו, או אף לבטלו לחלוטין, במהלך ביצועו, זאת על פי תנאי ההסכם.
 • המועצה רשאית בכל עת – קודם למועד הגשת ההצעות למכרז – להכניס שינויים ו/או תיקונים ו/או הבהרות במסמכי המכרז, אשר יובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי חוברת המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • המועצה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אי-קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום ו/או ביטול המכרז.
 • הרשות בידי המועצה להוציא לפועל ע"י המציע רק חלק איזה שהוא מהשירותים נשוא המכרז, והמציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי על הקטנת היקף העבודה, או שינויים בכמויות שבסעיפים כלשהם.

11.   הודעה לזוכה/ים ולמציעים שלא זכו

 • המועצה תודיע לזוכה על זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו (להלן: "הודעת הזכייה").
 • המועצה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחית הצעותיהם. ערבות המכרז תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עד לאחר חתימת החוזה עם הזוכה במכרז.
 • המועצה תהיה רשאית לבטל זכייתו של מציע במכרז אם וככל שלאחר מתן הודעת הזכייה ארע אירוע שיש בו כדי לעורר חשש שהזוכה לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו  על פי המכרז.

12.   התחייבויות והצהרות של הזוכה

 • הזוכה מתחייב כי תוך 7 (שבעה) ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה כאמור, יחתום עם המועצה על ההסכם בנוסח המצ"ב כמסמך ג' להלן וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי ההסכם בהתאם להוראותיו, לרבות אישור חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי קבלן בנוסח המצורף להסכם וערבות ביצוע כמפורט בגוף ההסכם. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם, בכפוף להפחתות שנעשו בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה.
 • באם הזוכה ימנע מלחתום על ההסכם עם המועצה ו/או לא ימציא את אישור הביטוח, כאמור ו/או את ערבות הביצוע, הכל עד לא יאוחר מתום 7 ימים מיום שנדרש/ו לעשות כן ע"י המועצה – תהא המועצה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם כל מציע אחר, או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה וגם/או לחלט את ערבות ההצעה, זאת ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למועצה כלפי הזוכה, במקרה כזה, עפ"י כל דין.
 • הזוכה מתחייב להזמין ולקבל – על חשבונו הבלעדי ובמסגרת התחייבויותיו כלפי המועצה – שירותי כל איש מקצוע כפי שיידרש וככל שיידרש לצורך ביצוע העבודות בשלביהן השונים על פי כל דין ו/או על ידי הרשויות המוסמכות ו/או על פי ההסכם.
 • הזוכה לא יהיה רשאי/ם להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכייתו לאחר/ים אלא בכפוף לקבלת הסכמתה מראש ובכתב של המועצה.

13.   כללי

 • תכנם של מסמכי המכרז והפניות וכל מידע שהגיע לרשות המציעים והזוכים, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השתתפותם במכרז ו/או עקב ביצוע השירותים נשוא המכרז, יהיה חסוי וסודי. המציעים והזוכים במכרז וכל הבא מטעמם, מתחייבים בזאת לשמור על סודיות המידע והמסמכים הנ"ל ולא למסור אותו, באופן כלשהו, לצד ג' כלשהו.
 • ההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז כפופה לאישור כל רשות מוסמכת, ככל שיידרש אישור כאמור.

בכבוד רב ובברכה,

המועצה המקומית ראש פנה

מסמך ב' – טופס הצעת המחיר – התחייבויות והצהרות המציע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

ראש פנה

א.ג.נ.,   

טופס ההצעה בעניין מכרז זוטא מס' 06/20

אני/ו הח"מ _______________ ח.פ./ ח.צ./ת.ז. __________ מצהיר/ים, מתחייבים ומאשרים בזאת, לאחר שבחנתי/נו בזהירות והבנתי/נו את כל מסמכי המכרז, לרבות עיון בתיקונים ו/או שינויים ו/או הבהרות שנוספו לחוברת המכרז ולאחר שביקרתי/נו באתר שנועד לביצוע העבודות נשוא המכרז ובדקתיו/נו אותו, לרבות את הימצאותן של מערכות תשתית שונות בסביבתם ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא המכרז והאפשרויות לביצוען, כדלקמן:

 1. קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על אי- ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.
 1. מוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותי/נו כאמור לעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי-הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה.
 1. אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הרישיונות, האישורים, כוח האדם, הציוד לרבות החומרים והניסיון הדרושים לשם ביצועם של השירותים נשוא המכרז במסגרת לוחות הזמנים הקבועים בהסכם ולשביעות רצונכם המלאה וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.
 1. אני/ו מצהיר/ים כי הצעתי/נו זו הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלי/נו על פי מסמכי ההתאגדות שלי/נו ועל פי אישור הנהלתי/נו.
 1. הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאי הסף הנדרשים במסמכי המכרז ובשאר התנאים באשר למציעי הצעה למכרז.
 1. אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה או תכסיסנות.
 1. אם הצעה זאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על ההסכם בתוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.
 1. הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של 60 יום מהמועד להגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת המועצה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה והערבות הבנקאית לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המועצה לשם בחירת הזוכה במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה והערבות הבנקאית שאאריך/נאריך כאמור.
 1. הנני/ו מסכים/מים לכך שהמועצה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרי/נו, ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, אמינותי/נו ומהימנותי/נו ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה, לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי לרבות ליכולתי/נו המקצועית, לניסיונם עמי/נו, לטיב השירותים והשירותים המסופקים על ידי/נו, למצבי/נו הכספי ואני/נו מתחייב/ים לסייע למועצה בכך לפי דרישתה.
 1. הנני/ו מתחייב/ים להזמין ולקבל – על חשבוני/נו הבלעדי ובמסגרת התחייבויותי/נו כלפי המועצה – שירותי כל איש מקצוע כפי שיידרש לצורך ביצוע העבודות בשלביהן השונים על פי כל דין, על פי דרישות הרשויות המוסמכות וכנדרש בהסכם ובתנאי המכרז.
 1. להבטחת קיומה של הצעה זאת מצ"ב ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז.
 1. אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו על פי תנאי המכרז, א/נאבד את זכותנו לקבלת הזכות נשוא המכרז ותהיו רשאים, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך. כמו כן תהיו רשאים להתקשר עם כל ספק אחר לביצוע השירותים נשוא המכרז.

הצעתי/נו היא לספק, להתקין ולתחזק על חשבוננו את המעלית נשוא מכרז זה, בהתאם לתנאי המכרז וההסכם, תמורת סך כספי כולל של ___________ ₪ (במילים: ________________________ שקלים חדשים), כל זאת כמפורט בכתב הכמויות המלא והחתום על ידי המצ"ב כנספח 5 להצעתי.

הערות כלליות להצעת המציע:

ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי:

 1. אהיה/נהיה אחראים להשיג את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, התקנת המעליות ומתן השירותים לרבות מאת הגורמים המוסמכים העירוניים ואשא/נשא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות הוצאות רישוי, כל היטלים ו/או אגרות ממשלתיים ו/או עירוניים, תשלומים עבור חיבורי חשמל וצריכתו השוטפת בקשר עם מתן השירותים, על חשבוני/ננו הבלעדי.
 1. אני/נו אדאג/נדאג לקבל אישורים מראש לביצוע כל עבודה מן הרשויות המוסמכות לרבות חברת החשמל, בזק, משטרת ישראל, אגף הנדסה, מח' חשמל, גנים, מים בעירייה וכל גורם אחר המתחייב עפ"י כל דין. אני/נו מתחייב/ים לבצע את העבודות בהתאם להוראות הרשויות הנ"ל ובתיאום עמן.
 1. אני/נו אבצע/נבצע את כל העבודות באמצעות אנשי מקצוע מוסמכים ומורשים כדין, מיומנים ומהימנים, בעלי ניסיון, יכולת וכושר לביצוען באופן מקצועי ומעולה ביותר.
 1. התמורה, כהגדרתה בחוברת מכרז זו, כוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז. לא אהיה/נהיה זכאים לכל תמורה נוספת בקשר עם ביצוע העבודות.
 1. להצעתי המקצועית מצורפים כל המסמכים המפורטים בסעיף ‎4 לתנאי המכרז.

 

 פרטי המציע
איש הקשר למכרז  
תפקיד  
כתובת המציע  
טלפון + נייד  
כתובת דוא"ל  
פקס'  
חתימה + חותמת  

נספח 1 – נוסח כתב ערבות מכרז

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

ראש פנה

 א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית

 

על-פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ (להלן – המציע) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים) וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז זוטא מס' 06/20 לאספקה והתקנה של מעלית בביה"ס וילקומיץ בראש פינה (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הערבות או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן.

התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 26 לחודש  אוגוסט שנת 2020 ועד בכלל.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית ראש פינה, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

 בכבוד רב,

___________________

 

נספח 2 – תצהיר המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף ובדבר העסקת עובדים

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

משמעות המונחים בתצהיר זה הנה כמשמעותם בתנאי המכרז – מסמך א' אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

 1. הנני המציע/* הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ/.______________ המציע במכרז זוטא מס' 06/20 לאספקת והתקנת מעלית בביה"ס וילקומיץ בראש פינה (להלן – המציע).
 1. המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז, כדלקמן:
 • המציע הינו אישיות משפטית אחת, יחיד, אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.
 • המציע בעל הסמכה תקפה לתקן ISO 9002.
 • המציע בעל ניסיון מוכח באספקה והתקנת מעליות – המציע סיפק והתקין במהלך 24 (עשרים וארבעה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז 3 (שלוש) מעליות, לפחות, ל-3 (שלושה) מזמינים שונים, לפחות.
 • למציע מערך אחזקה ושירות פעיל במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות וברציפות.
 • המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 20,000 ₪ בנוסח ובתנאים כאמור בנספח 1 לחוברת המכרז.
 • המציע שילם דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.
 1. המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים תשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום תשמ"ז-1987 והתקנות מכוחם, בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז.
 1. באם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, אזי ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז.
 1. באם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אזי ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז.
 1. המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער התשי"ג-1953 (להלן – החוק) וכל תקנות מכוחו. ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה בוטה של התחייבויות המציע מכוח המכרז.
 1. המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בעשר (10) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 1. כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת כמפורט להלן:

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

________________________________________________________________.

 

ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

*מחק את המיותר ופרט בהתאם לנדרש

 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_______________                      חתימת המצהיר

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 

___________________

עו"ד

 נספח 3 – תצהיר פרוט ניסיונו של המציע

הנחיות כלליות:

 • התצהיר יכלול פרוט ניסיונו של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף ‎3 ו-‎3.4 שבמכרז.
 • על אף האמור לעיל, רצוי לפרט כל פרויקטים רלוונטיים, אף אם מספרם עולה על המספר המינימלי הנדרש ו/או ממספר השורות בטבלה.
 • לתצהיר יצורפו המלצות מזמיני עבודה ופרופיל המציע.

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 1. הנני המציע*/ מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ע.מ/ח.פ./ח.צ _____________, המציע במכרז מס’ ________ לאספקת והתקנת מעלית בביה"ס וילקומיץ בראש פינה (להלן – המציע) (*מחק את המיותר).
 1. הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה המצ"ב נכונים ומדויקים.
 1. מצ"ב המלצות מזמיני עבודה ופרופיל מציע.
 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_________________

חתימת המצהיר

א י ש ו ר

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

עו"ד

 

 

מס' המזמין תיאור העבודות ופרטים טכניים של המעליות   תקופת הביצוע (תאריכים מלאים) שם איש הקשר + טלפון צורפה המלצה בכתב – סמן V

 

1.

 

    התחלה:

סיום:

שם:

טל:

 
2.

 

    התחלה:

סיום:

שם:

טל:

 
3.

 

    התחלה:

סיום:

שם:

טל:

 
4.

 

    התחלה:

סיום:

שם:

טל:

 

 

תאריך : _________                                                     חתימת המציע: ______________

 

 נספח 4 – אישור פרטים (במקרה של תאגיד)

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון: אישור

הנני עורך הדין של __________________________   ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ ______________   (להלן – המציע) במכרז מס’ ________ לאספקת והתקנת מעלית בביה"ס וילקומיץ בראש פינה (להלן – המכרז).

במקרה של תאגיד:

כעורך הדין של המציע הנני מאשר בכתב, כדלקמן:

 1. מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה:

גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________

 1. חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל. להלן דוגמת החתימה:

________________________________________________________________

 

 1. התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.

_________                                                                 _______________
תאריך                                                                     שם עוה"ד, מס' רישיון,

חתימה וחותמת

 

** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע

נספח 5 – כתב כמויות ומפרט טכני מיוחד

מפרט טכני מיוחד – מעלית ביה"ס וילקומיץ

מצורף בנפרד

כתב כמויות ומפרט טכני מעלית לבית ספר וילקומיץ'

מסמך ג' – הסכם ההתקשרות

ה ס כ ם

שנערך ונחתם בראש פנה ביום ___ בחודש _____ בשנת 2020

בין                                המועצה המקומית ראש פנה

מרח' מעלה גיא אוני 1, ראש פנה

באמצעות מורשי החתימה כדין

(להלן – המועצה)                                                          

מצד אחד

לבין                               

__________________ ח.פ. ___________

ע"י המורשים לחתום בשמה

_____________ת.ז. _____________

מרח' _______________

טל' _____________ פקס'___________

(להלן – הקבלן)                                                 

מצד שני

 

הואיל               והמועצה מעוניינת בביצוען של עבודות לאספקת והתקנת מעלית בבית הספר וילקומיץ במועצה ראש פינה (להלן – העבודות);

והואיל              והמועצה פרסמה מכרז מס' 6/20 לביצוע העבודות הנ"ל (להלן – המכרז);

והואיל              והקבלן הגיש הצעה למכרז והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בו;

והואיל              והקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון, מיומנות, ציוד, כלים, כישרון וצוות עובדים מיומנים הדרושים לביצוע העבודות;

והואיל              והקבלן מצהיר כי אין כל מניעה חוקית או חוזית שהוא יקבל על עצמו לבצע את ההתחייבויות נשוא הסכם זה, הן מבחינת התקשרויותיו הקודמות או הקיימות כיום, והן מבחינת העדר ניגודי עניינים בין עיסוקיו האחרים הקיימים או העתידיים ובין מתן שירותיו למועצה לפי הסכם זה;

והואיל              וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם, הכל כמפורט להלן בהסכם זה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כלהלן: 

 1. מהות החוזה

המועצה מוסרת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו, תמורת הסכום המפורט בסעיף ‎3 להלן, לבצע ולהשלים את כל העבודה בהתאם לנספחים המפורטים בסעיף ‎2 להלן והמצורפים לחוזה זה ולתנאי המכרז, החתומים בידי שני הצדדים והמהווים חלק בלתי נפרד של החוזה, ובהתאם להוראות, לתוכניות וכן הוראות שיינתנו, בין אם הוראות אלה תינתנה בהתחלת ביצוע העבודה ובין אם תוך זמן ביצועה.

 1. הנספחים

המסמכים דלהלן יהוו חלק מהותי בלתי נפרד מחוזה זה, בין שהם מצורפים ובין שלא:

 • פרוטוקול סיור קבלנים ותשובות המועצה לשאלות הבהרה.
 • תנאי המכרז (מסמך א').
 • הצעת המחיר של הקבלן (מסמך ב'), על נספחיה.
 • מפרטים, הוראות טכניות ותוכניות שהוכנו בקשר עם ביצוע העבודות לפי מכרז זה.
 • כתב הכמויות, כשהוא מלא וחתום על ידי המציע.
 • המפרטים הטכניים המתאימים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לעבודה;
 • החוקים, התקנות וחוקי העזר המתייחסים בכל אופן שהוא לעבודה או לכל חלק ממנה (לא צורף).

במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז, יהא סדר העדיפויות בין ההוראות כמפורט לעיל וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך. כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

 1. כללי

 • המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על כל שלב בביצועה או בהכנות לביצועה, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ואת הוראותיו הוא.
 • אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו או כל זכות מזכויותיו על פי החוזה וכן אין הוא רשאי להמחות, להעביר או למסור בכל דרך אחרת לאחר כל זכות מאת המזמין או התחייבות כלפי החוזה אלא בהסכמת המזמין אשר תינתן מראש ובכתב. בכל מקרה של ביצוע עבודות באמצעות קבלן משנה יובהר, כי הקבלן אחראי לוודא כי קבלן המשנה הינו קבלן רשום כנדרש עפ"י כל דין ועומד בתנאי הסף הקבועים במכרז.
 • התכניות הן רכושה הבלעדי של המועצה ואסור לקבלן להעתיקן או להשתמש בהן למטרות החורגות מתחום החוזה. העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה והמפקח יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהן בכל עת במהלך ביצוע העבודות. במעמד הגשת החשבון הסופי ימסור הקבלן למועצה תוכניות AS MADE שנערכו ע"י הקבלן ועל חשבונו, הכל כמפורט במפרט הטכני המצ"ב לחוברת המכרז.
 • הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונה של המועצה, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח בין אם הם מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה וייתנו על ידו בעל פה, מעת לעת.
 • בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הוראות, קבלת רישיונות, ותשלום מיסים ואגרות. מיסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן כאמור ותשלומם חל כדין על המזמין – יוחזרו לקבלן על ידי המזמין.
 • הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא הכרחית בנוחיות הציבור ולא תהיה כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיוצ"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והקבלן ימלא אחר כל הוראה של המפקח בעניין אי ההפרעה לשימוש בזכויות ובחזקה כאמור, לרבות התקנת דרכים זמניות ושלטי אזהרה והכוונה.
 • הקבלן אחראי ויתקן על חשבונו, מיד ולשביעות רצונו של המזמין כל נזק או קלקול שיגרמו במהלך ביצוע העבודה לכל כביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון, צינורות דלק, גז או מובילים ומתקנים אחרים, בין שהם נראים לעין ובין שאינם נראים לעין, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, בין אם המתקן הנ"ל סומן בתכניות, או בכל מסמך אחר המהווה חלק של החוזה ובין אם לא סומן כנ"ל.
 • הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם המתאים והדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה והפיקוח עליהם וכן אמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים מיומנים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא עימו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה או דרישה או הודעה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן יראוה כאילו נמסרה לקבלן. המפקח רשאי לדרוש החלפת בא כוחו המוסמך של הקבלן או מנהלי העבודה אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.
 1. ערבות ביצוע

 • להבטחת מלוי התחייבויותיו על פי החוזה ימציא הקבלן למזמין בזמן חתימת החוזה ערבות בנקאית אוטונומית צמודה, בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. סכום הערבות יהיה בשיעור של 10% מסך הצעתו של הקבלן לביצוע העבודות ובתוספת מע"מ. הערבות תהא צמודה למדד תשומות הבניה כשהמדד הקובע לחישוב ההצמדה יהיה מדד הבסיס כמפורט במסמכי מכרז זה.
 • תוקפה של הערבות הבנקאית תהיה לפחות 30 יום לאחר מועד סיום העבודות, כאמור בסעיף ‎10 להלן. מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה, בכל מקרה בו עתידה הערבות לפקוע תוך 30 יום והקבלן טרם סיים את ביצוע העבודות, יאריך הקבלן באופן מידי את תוקפה של הערבות, או ימציא ערבות חדשה כאמור בהתאם לדרישת המועצה.
 • בלי לגרוע מיתר זכויותיו וסמכויותיו של המזמין לפי חוזה זה, המזמין יהיה רשאי לממש את הערבות האמורה, כולה או מקצתה ובבת אחת או בשלבים, לכיסוי מלא או חלקי של התחייבויות הקבלן כלפיו על פי חוזה זה.
 • המזמין אינו מוגבל בסכום הערבות ואם יהיו לו נזקים או הפסדים בגין אי מילוי התחייבויות הקבלן על ידו, יהווה סכום הערבות אשר יפרע אך ורק תשלום ראשון על חשבון אותם נזקים או הפסדים.
 1. ביצוע החוזה

 • רואים את הקבלן כאילו בדק לפני הגשת הצעתו את אתר / אתרי העבודה וסביבותיו / סביבותיהם, את כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה, וכן כאילו השיג וקיבל את כל הידיעות לגבי המצבים והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על הצעתו וכן רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה מניח את דעתו, והמהווה תמורה הוגנת וראויה לכל התחייבויותיו לפי החוזה.
 • הקבלן ימציא לאישור המפקח, ועל פי דרישתו, תוך 7 ימים מיום חתימת החוזה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח התקדמות העבודה לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יבצע את העבודה. הצעת הקבלן תתחשב בנקודות הציון ובלוח הזמנים כפי שנמסר לו על ידי המפקח, ככל שאלה נמסרו לו. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו ומעת לעת, פרטים בכתב בקשר לדרכי ביצוע העבודות. המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למפקח, בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות המוטלת עליו.
 • הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת העבודה" וימשיך בביצועה ברציפות ובקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח התקדמות העבודה.
 • הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך התקופה שנקבעה במסמכי החוזה שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע בצו להתחלת העבודה או מכל תאריך אחר אשר ייקבע מפורשות על ידי המועצה. הוראה זו שבסעיף זה תהא כפופה לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים מהעבודה. ניתנה אורכה להשלמת העבודה או קוצר המועד בהתאם – ישתנה המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך.
 1. השגחה, נזיקין וביטוח

 • הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
 • הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת נזק ו/או אובדן לגופו ו/או לרכושו של אדם, לרבות לקבלן ו/או עובדיו ו/או כל אדם מטעמו, תוך כדי ביצוע עבודה, וישא ויהא אחראי לכל נזק שהוא הנגרם תוך כדי ביצוע העבודה או בגינה.
 • הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן, שייגרם למועצה או לכל צד שלישי או לכל עובד מעובדיה, כתוצאה ממעשה או ממחדל מצד הקבלן, בין אם נגרם על ידו ובין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו, בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור לביצוע העבודה נשוא חוזה זה והוא מתחייב בזאת לפצות ולשפות בשלמות את המועצה בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, כנגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק לרבות כמפורט בסעיפי האחריות בהסכם זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו לה.
 • מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 4, ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 • אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה או לא ישלם את דמי הביטוח במועד, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, והמזמין יהיה ראשי לנכות כספים אלה מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 1. שינויים, תוספות והפחתות

 • המפקח רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי, לרבות, צורתו, אופיו, סגנונו, איכותו סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, וממדיו של כל חלק של העבודה, הכל כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו כאמור בסעיף קטן זה, כפוף לאמור בהוראות המכרז בקשר עם תוספות והפחתות בביצוע העבודות. 
 • הוראות המפקח של שינוי העבודה לפי סעיף קטן (א) תקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב.
 • התשלום תמורת השינויים יחושב לפי מחירי יחידות הנזכרים בכתב הכמויות ולקבלן לא תהיה רשות לדרוש שינוי במחירי היחידות האלה עקב הגדלת הכמויות או הפחתות הנובעות מהוראות השינויים.
 1. היקף החוזה (התמורה)

תמורת ביצוע העבודות בשלמותן ומסירתן למועצה וכן תמורת תקופות השירות ו/או האחריות כמפורט בכתב הכמויות ובהצעת המציע, תשלם המועצה לקבלן תמורה כוללת בסך של __________________ ₪ (במילים: ____________________________________ שקלים חדשים) בתוספת מע"מ.

 1. אופן התשלום

 • התמורה, כהגדרתה לעיל, תשולם לקבלן על פי אבני הדרך החוזיות המפורטות להלן. מודגש, כי תנאי לתשלום כל אבן דרך הינו אישור מנה"פ כי אבן הדרך בוצעה על ידי הקבלן בצורה מלאה:
  • א.ד 1 – מקדמה: 20% (עשרים אחוזים) מהתמורה;
  • א.ד 2 – סיום התקנת המעלית: 70% (שבעים אחוזים) מהתמורה;
  • א.ד 3 – סיום כלל העבודות ומסירה סופית למועצה: 10% מהתמורה.
 • לא יאוחר מ-45 יום מתאריך הוצאת תעודת השלמת העבודה יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. המפקח יבדוק את החשבון הסופי תוך 30 יום מיום קבלתו.
 • שכר החוזה ישולם על פי הוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017 לאחר אישור החשבון הסופי, בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו, ככל ששולמו, וכל סכום אחר ששולם עד אותה שעה על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה.
 • במעמד התשלום ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית צמודה לתקופת הבדק להנחת דעתה של המועצה וכן הצהרה על חיסול כל תביעותיו. הערבות תהיה בשיעור 5% מערך החשבון הסופי (בתוספת מע"מ) וצמודה למדד תשומות הבניה. מסירת כתב הערבות הינה תנאי מוקדם לפירעונות החשבונות הסופיים כאמור. המזמין יהא רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שהקבלן יפר או לא ימלא התחייבות מהתחייבויותיו.
 • שכר החוזה ייקבע סופית על יסוד המחירים שבהצעת הקבלן, כקבוע בחוזה, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי הוראות השינויים. מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה או במחירי החומרים, אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם לשטח העבודה) לא ישנו את שכר החוזה. שכר החוזה הינו סופי וקבוע (פאושלי) ואינו ולא יהא צמוד למדד כלשהו ולא תשולמנה הצמדות ו/או התייקרויות כלשהן.

 למניעת כל ספקות יובהר כי לא יחושב ולא ישולם כל עדכון מדד עבור חשבון הביניים ו/או החשבון הסופי.

 • מוסכם בזאת בין הצדדים מפורשות, כי במקרים בהם ביצוע העבודות נעשה במימון של משרדי הממשלה ו/או כל גורם מממן אחר, הרי שבשל איחור בתשלום חשבון ביניים ו/או תשלום סופי הנובע מאי העברת הכסף למועצה ע"י הגורם המממן לא יישאו הנ"ל הפרשי הצמדה או ריבית ולא ישולם פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, ןהכל בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017.
 • כל בדיקות התקן הנדרשות הינם באחריות הקבלן לבצע ועל חשבונו. 
 • מוסכם בזאת בין הצדדים, כי עבור כל הגדלה בהיקף החוזה על הקבלן לדאוג לקבל אישור מראש ובכתב, חתום על ידי המועצה ואין להסתפק באישור המפקח ו/או כל גורם אחר. ביצע הקבלן עבודות מבלי לקבל אישור כנ"ל, לא תהיה חייבת המועצה בתשלום כל תמורה בגין ביצוע העבודות כאמור.
 1. התחלת העבודה וסיומה

 • המועצה מתחייבת למסור לקבלן את מקום העבודה מוכן לעבודה תוך 7 ימי לוח אחרי קבלת צו התחלת עבודה מטעמה, הצו יינתן במכתב או ע"י רישום ביומן עבודה.
 • הקבלן מתחייב לסיים את העבודה ולמוסרה במסירה סופית עד ליום _______ (להלן – מועד סיום העבודות).
 • לא יסיים הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל, ישלם הקבלן למועצה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 250 ₪ בגין כל יום איחור כדמי נזקים מוסכמים ומוערכים מראש והצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שיגרם למועצה בגין איחור בסיום העבודות.

דמי נזקים האמורים ישולמו למועצה או ינוכו או יקוזזו על ידה, בלי כל צורך בהוכחה מצידה בעניין גובה הנזק.

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של המועצה להוכיח, ולקבל מהקבלן מלוא הפיצוי על נזק שעולה על דמי הנזקים הנזכרים בסעיף זה. תשלום סכום הפיצויים המוסכמים, ניכויו או קיזוזו, אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל זכות אחרת הניתנת למועצה כלפי הקבלן לפי חוזה זה ולפי כל דין.

 • בכל אחד מהמקרים שלהלן יהא המזמין רשאי, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של 7 (שבעה) ימים, להביא חוזה זה לידי סיום מידי, לתפוס את שטח העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמו או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים שבשטח העבודה וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה:

1)   כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או נתמנה כונס נכסים זמני או קבוע לנכס מנכסי הקבלן, או שעושה סידור עם או לטובת נושיו או, במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק או בהתפרקות (פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר);

2)   כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק קבלן משנה בביצוע המבנה בלי הסכמת המזמין מראש ובכתב;

3)   כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה;

4)   כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה ואינו מציית תוך 7 ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה;

5)   הקבלן לא השלים את ביצוע העבודה בשלמותה תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה ובמשך  30 יום לאחר מכן;

6)   הקבלן מפגר ביצוע העבודות באופן שלדעת המזמין לא יוכל לסיים את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה והודעה המפרטת זאת והדורשת שהפיגור יודבק, נשלחה לקבלן בדואר רשום והפיגור לא הודבק תוך 14 יום מיום משלוח ההודעה;

7)   הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ולא חזר בו מההפרה ו/או לא תיקן את המעוות לפי המקרה, תוך 7 יום מתאריך שנשלח אליו על ידי המזמין בדואר רשום בו נדרש הקבלן לחזור בו מההפרה ו/או לתקן את המעוות;

8)   כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה;

9)   כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

 1. קיזוז

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו עפ"י חוזה זה כל חוב המגיע לו עפ"י חוזה זה או עפ"י כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן  הקבלן. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

 1. סכסוכים

 • כל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנדונים בחוזה זה או הנובעים ממנו, למעט עניינים הדנים בתנאי תשלום או נמסרים לפי החוזה הזה להכרעת מפקח המועצה ו/או מי מטעמה, יובאו להכרעה בבוררות של בורר יחיד ובמידה וזהותו לא תוסכם על ידי הצדדים ימונה ע"י מהנדסת המועצה או מי מטעמה על פי פניית אחד הצדדים ובלי צורך בהסכמת הצד שכנגד ובתנאי שנמסרה הודעה מראש של 7 ימים לצד שכנגד טרם מינוי הבורר.

חתימת הצדדים על חוזה זה תחשב, בכפוף לאמור בס"ק (ב) להלן, לחתימת שטר בוררין ולבורר ניתנת רשות לקבל החלטות חלקיות או לתת צווי ביניים. הבורר לא יהא כפוף לדין המהותי ולסדרי הדין הנהוגים אך יהא חייב לנמק את פסקו.

 • למרות האמור בס"ק (א) רשאית המועצה להודיע לקבלן לפני מינוי הבורר כי בסכסוך או בחילוקי דעות אלו או אחרים שלא נמסרו לפי החוזה להכרעת המפקח אינה מסכימה לבוררות, ואז יוגשו כל סכסוך או חלוקי דעות לבית המשפט המוסמך.
 • מובהר ומוסכם בין הצדדים כי חילוקי דעות ו/או קיום הליך בוררות אין בהם כדי לתת ו/או לקבל אישור להפסיק את ביצוע העבודות ו/או להאט את ביצועם. 
 • הסכמה מצד המזמין או המפקח לחרוג מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש המזמין או המפקח בזכויות שניתנו להם לפי חוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגותו זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
 1. הודעות

כל הודעה של צד למשנהו  תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר תראה כאילו נמסרה לתעודתה כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר. הודעה בפקסימיליה תראה כאילו נמסרה לתעודתה מיד עם גמר שיגורה וקבלת אישור מקבל הפקס כי קבלה. לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה במפורט בכותרת חוזה זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום: 

____________________    __________________

            המועצה                     הקבלן

נספח 2 – מסמך א' + מסמך ב' לחוברת המכרז, על נספחיהם יצורפו על ידי הצדדים

נספח 3 – ערבות ביצוע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

ראש פנה

 א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית

 על-פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ (להלן – הקבלן) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _______ ₪ (_________ אלף שקלים חדשים), בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם הסכם מספר _____ לאספקה והתקנה של מעלית בביה"ס וילקומיץ בראש פינה (להלן – ההסכם) שנחתם בין הקבלן ובין המועצה ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי ההסכם על ידי הקבלן.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.

בכתב ערבות זה:

"מדד" – מדד תשומות הבניה המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"מדד הבסיס" – מדד חודש יוני 2020 שפורסם ביום 15 יולי 2020 [או בסמוך לכך].

"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום      לחודש          שנת           ועד בכלל.

 ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית ראש פינה, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

 בכבוד רב,

 

___________________

נספח 4 – אישור קיום ביטוחים + נספח ביטוח

אישור קיום ביטוחים מכרז מעלית בית ספר וילקומיץ'