המועצה המקומית ראש פנה

מכרז/חוזה זוטא  מס. 08/20 למתן שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תיפעולי.

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-9059534  פקס: 04-6808613

אשת קשר: ענת שרון פרץ

דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

ריכוז לוח זמנים של המכרז למתן שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי.

 

הפעולה המועד שעה הערות
שאלות והבהרות עד ליום – 30/7/2020

 

עד לשעה 13:00

 

 באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד rp1@rosh-pinna.muni.il
ערבות הגשה עד ליום  – 05/11/2020   ע"ס  5,000 ₪
מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום – 05/08/2020

 

עד לשעה 15:00 במעטפה סגורה בלא שיצוין עליה כל סימן מלבד שם המכרז, מספרו,  תאריך ושעת ההגשה.

תוכן חוברת המכרז

מסמך א'           הוראות כלליות ותנאי ההליך.

נספח 1              ערבות משתתף (ערבות הגשה).

נספח 2             תצהיר המשתתף לעניין עמידה בתנאי סף.

נספח 3              תצהיר על תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים והעדר הרשעות.

נספח 4             התחייבות למניעת ניגודי עניינים.

נספח 5              אישור רו"ח מטעם המציע.

נספח 6             פירוט ניסיון.

מסמך ב'           טופס הצעת המציע.

מסמך ג'            מפרט השירותים.

מסמך ד'           יצורף על ידי המציע.

מסמך א' –

הוראות כלליות ותנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פנה מזמינה בזאת להגיש הצעות מחיר לקבלת שירותי רכב בשיטת ליסינג תפעולי,  הכל בהתאם להוראות שלהלן.

 1. כללי

המועצה המקומית ראש פנה מזמינה אתכם להגיש הצעות מחיר עבור החכרה בשיטת ליסינג תפעולי עבור   2 רכבים אשר ישמשו את האגף המוניציפלי שברשות.

מטרת ההליך

בחירת ספק לצורך קבלת שירותי החכר (ליסינג) בשיטת "ליסינג תפעולי" ל-2  כלי רכב:

רכב 1 – רכב סיטרואן ברלינגו ,1500 טורבו דיזל אוטומט 130 כ"ס.

רכב 2 – רכב איסוזו 4X  4  רמת גימור LS  כולל וו גרירה .

כאשר בתום התקופה תהיה למועצה האופציה לרכישת הרכבים.

מועדים
פעולה מועד
מועד תום שאלות הבהרה 30/7/2020  בשעה 13:00
המועד האחרון להגשת הצעות  05/08/2020 בשעה 15:00
תוקף ערבות משתתף / המחאה בנקאית ע"ס 5,000 ₪ עד ליום 05/11/2020
מהות השירות
 • השירות הינו שירות אשר יינתן על ידי הזוכה בלבד. הזוכה זה לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח הסכם זה לאחר ולא יהיה רשאי להעמיד גוף כלשהו מטעמו לצורך מתן השירות.

למען הסר ספק, מציע שהוא תאגיד יפרט בהצעתו את פרטיו המלאים ועליו לדאוג כי בכלל מסמכי הצעתו מופיע מס' ח.פ. זהה.

 • השירותים שיכללו בהצעה (להלן: "השירותים") ושאותם מתחייב המציע לספק הינם כדלקמן:
  • אספקת הרכבים (חדשים בלבד) והחכרתם בשיטת ליסינג תפעולי.
  • ביטוח מלא, רישוי ואגרות רישוי.
  • ההצעה תכלול מיגון כנדרש.
  • תחזוקה מלאה – שירות נהגים, שירות דרך וגרירה, צמיגים, מצבר וכו' – הכל בהתאם למפרט השירותים המצ"ב.
 • מגיש ההצעה הזוכה (להלן: "הזוכה") יספק את השירותים למועצה כמפורט בהסכם אשר ייחתם בין המועצה ובינו ובמפרט השירותים המצ"ב, בתמורה ובתנאים הקבועים בהצעתו.
 • לזוכה אחריות כוללת, מקצועית ומנהלית, לאספקת השירותים באופן סדיר על פי הנחיות המועצה.
 • למועצה המקומית ראש פינה תהה האופציה כעבור 36 חודשים (שלוש שנים ) לרכישת הרכב על ידי השלמת תשלום עלות הרכב, קניית רכב חדש על ידי גלגול עסקת הליסינג הקיימת, או החזרת הרכב לחברה וסיום ההתקשרות. הליסינג התפעולי מתאים לחברות ועסקים, אשר רוצים לרכוש רכבים ומעוניינים במימון חוץ בנקאי על פני ניצול מסגרת האשראי הבנקאית.
 1. תקופת ההתקשרות והיקף ההתקשרות

  • ההתקשרות תהא למשך 36 חודשים, (שלוש שנים) החל ממועד החתימה על החוזה ובכפוף להוראות הקבועות בעניין זה במפרט השירותים המצ"ב.

מבלי למעט מיתר הוראות מכרז זה, מובהר בזה מפורשות כי המועצה  תהא רשאית לקצר את תקופת השכירות ו/או להתחיל את תקופת השכירות במועד שאינו מועד חתימת המועצה על החוזה כאמור לעיל, ללא כל מגבלה שהיא, ומבלי שלמציע תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל כך. על המציע להביא נתון זה במכלול שיקוליו במסגרת הצעתו בהליך זה.

 • למועצה הזכות להפסיק את ההתקשרות לפי הליך זה זה באופן מידי, במקרה והזוכה לא יעמוד בדרישות מכרז זה, לרבות אי עמידה בלוחות זמנים, אי עמידה במפרט השירותים, וכיו"ב.
 1. תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך – תנאי סף

  • המציע הינו אישיות משפטית אחת, תאגיד הרשום במדינת ישראל על פי כל דין (לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף).
  • למציע צי רכבים המונה לפחות 200 (מאתיים) כלי רכב.
  • המציע מורשה על פי דין ועוסק במהלך עסקיו הרגילים בהחכרת כלי רכב ו/או בהשכרת כלי רכב ולפחות 25% (במילים: עשרים וחמישה אחוזים) מהכנסותיו השנתיות מקורם בהחכרת ו/או השכרת כלי רכב.
  • למציע הסדרים עם מוסכי שירות מורשים ע"י יבואן הרכב לכל סוגי הרכבים המוצעים לחכירה על פי תנאי מכרז זה, או לחילופין לרשות המציע סניפים ו/או מוסכים התומכים בשירותי תחזוקה, הכוללים תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקתם השוטפת של כלי הרכב בהתאם להוראות יצרן הרכב.
  • למציע מוקד שירות מאויש הפועל במשך 24 שעות ביממה, למעט זמני שבת וחג.
  • המציע מעסיק קציני בטיחות בתעבורה על פי דין.
  • המציע צרף להצעתו ערבות משתתף /המחאה בנקאית ע"ס 5,000 ₪, בנוסח המצ"ב.

תנאי הסף הרשומים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה. אי עמידה באחד מהסעיפים הללו תגרום לכך שההצעה תיפסל ולא תיבחן כלל. 

 1. מסמכים נוספים

נוסף על תנאי הסף הנקובים לעיל על המציע לעמוד בתנאים הבאים וכן לצרף להצעתו העתק המסמכים הבאים:

 • אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו- 1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
 • תצהיר בכתב חתום בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976 בנוסח המצ"ב.
 • אישור רואה חשבון המבקר את המציע כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכול עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה וחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש בהוראות התכ"ם בנוסח המצ"ב.
 • אישור רו"ח מטעם המציע בדבר קיומו של תנאי הסף בסעיף 3 לעיל ביחס למציע.
 • תעודת עוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף.
 • תצהיר בדבר התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על הסודיות בנוסח המצ"ב.
 • הגשת טופס הצעת המציע, בנוסח המצ"ב בלבד.
 • העתק נאמן למקור של רישיון העסק של המציע.
 • העתק תקף של רישיון קצין הבטיחות בתעבורה המועסק על ידי המציע.
 1. ערבות משתתף

  • כתנאי להשתתפות בהליך זה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או המחאה בנקאית המשוכה על שמו של המציע ולפקודתה של המועצה בסך 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים), היא ערבות המשתתף (להלן: "הערבות"). הערבות תהיה אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית ובתוקף עד לתאריך 05/11/2020 .
  • הערבות תשמש להבטחת קיום כל התחייבויות המציע עפ"י תנאי מכרז זה ובכלל זה חתימה על החוזה, במידה והצעתו תוכרז כהצעה הזוכה, במועד כפי שיקבע על ידי המועצה.
  • אם תודיע המועצה למציע עד לתאריך הנ"ל על זכייתו, תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת החוזה עמו והמועצה תהיה רשאית לדרוש מממנו הארכת תוקף הערבות עד לחתימת החוזה, והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.
  • מציע שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה, אשר לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל ו/או לא יחתום על החוזה תוך 5 (חמישה) ימים מיום שיידרש לכך על ידי המועצה, תהא המועצה רשאית לחלט את סכום הערבות, אשר יחשב כפיצוי מוסכם למקרה כנ"ל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע נזקים ו/או סעדים נוספים.
  • הערבות תוחזר לידי המציעים, זולת מציע ההצעה הזוכה, בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום שניתנה הודעה על הזוכה בהליך זה.
 2. הצעת התמורה

  • על המציע לפרט הצעתו הכספית בהתאם למפורט בטבלה המופיעה במסמך הצעת המציע המצורף כמסמך ב' להלן.
  • יודגש, הצעת המחיר אשר תוצג כוללת מע"מ.
  • התמורה תהיה סופית ומוחלטת.
 3. הגשת ההצעות

  • המציע ימלא את מסמך ההצעה המצורף בזה ויחתום עליו בחתימת מקור מלאה. אם המציע הינו תאגיד – יחתום מי שהוסמך לכך ובתוספת חותמת התאגיד ויצורף אשור עו"ד/רו"ח שהחתימה מחייבת את המציע.
  • להצעה יש לצרף את כלל הנספחים המצ"ב לחוברת זו כשהם מלאים וחתומים, לרבות הדרישות ו/או האסמכתאות המצויות ו/או נדרשות בגוף הנספחים.
  • הגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאי הסף, הבין את מהות השירותים, הסכים לכל תנאי מכרז זה על נספחיה וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו.
  • נציגת המועצה , אליה יש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר להליך זה הינה גב' ענת שרון פרץ , אחראית מכרזים, בדוא"ל (בלבד) rp1@rosh-pinna.muni.il .
  • כל הפניות תעשנה בכתב בלבד ותענינה בכתב בלבד. באחריות המציע לוודא כי השאלות התקבלו על ידי נציג המועצה.
  • ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום 30/07/20 בשעה 13:00 בלבד. תשובות המועצה תימסרנה לכלל משתתפי ההליך עד ליום 03/08/20 בשעה 12:00.
  • לא תוגש הצעה ע"י יותר מגורם אחד. לצורך זה שותפות נחשבת כגורם אחד אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה כחוק.
  • כל מציע רשאי להציע הצעה אחת בלבד.
  • אין לבצע שינוי כלשהו במסמכי מכרז זה. כל שינוי או תוספת או השמטה שיעשו ע"י המציע או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת (להלן: "השינוי"), יקנו למועצה הזכות לפסול את ההצעה על הסף, או לחילופין, להתעלם מהשינוי, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  • מובהר בזה מפורשות, כי הגשת הצעות במענה למכרז זה אינה מהווה הסכמה של המועצה לתנאי הסכם ההתקשרות אשר יצורף (חובה) על ידי כל אחד מהמציעים כמסמך ד' להצעתו ויהווה חלק בלתי נפרדת הימנה. בשל אופי וייחודיות ההתקשרות, מובהר מפורשות כי המועצה  שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה לצורך עדכון הסכם ההתקשרות ועל פי דין. מודגש בעניין זה, כי אין בקבלת הצעות המשתתפים משום התחייבות המועצה לחתום מול הזוכה על נוסח הסכם ההתקשרות כאמור כמו שהוא.
  • את המעטפה יש למסור במסירה אישית בלבד ולהניחה בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה , רח' גיא אוני עד ליום 05/08/2020 בשעה 15:00 בדיוק.

הצעה שלא תוגש עד למועד האחרון להגשת הצעות תיפסל על הסף.

 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי שיקולה הבלעדי. במידה שאכן תתקבל החלטה כזו, היא תפורסם למשתתפי ההליך.
 • יודגש, כי המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 • המועצה רשאית, אך לא חייבת, לבקש מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו פרטים, אישורים, המלצות ומסמכים אחרים או נוספים או חלופיים, לרבות השלמת פרטים וקבלת הבהרות וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב השירותים שניתנו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים, לרבות הממליצים.
 • המועצה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר כנדרש, להשלים את המצאת הנ"ל תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.
 1. אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה

  • הצעה אשר אינה עומדת בתנאי הסף המהותיים המפורטים בסעיף ‎3 לעיל, תיפסל על הסף.
  • ההצעות אשר עומדות בתנאי הסף, יבחנו לאור המרכיבים והמשקלים כדלהלן:
   • להצעת המחיר יינתן סה"כ משקל של 70%:
    • הצעה במסגרתה הוצע המחיר החודשי הנמוך ביותר תהא ההצעה הזולה ביותר (להלן – ההצעה הזולה) ותקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה, שאר ההצעות ידורגו יחסית אליה עפ"י הנוסחה הבאה:

ההצעה הזולה = A

הצעה נוספת = B

A = 70%; B = A: B x 70%

 • לאיכות ותנאים מיוחדים יינתן סה"כ משקל של 30%:
  • גובה השתתפות עצמית 10%.
  • קנס בגין קיצור תקופת החכירה (החזר מוקדם) 10%.
  • דמי חריגת ק"מ (מעבר למכסה הבסיסית השנתית) 10%.
 1. ניהול משא ומתן

  • לאור אופי השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם נוקדו בניקוד הגבוה ביותר, ואשר עמדו בתנאי הסף, בהתאם למפורט לעיל.
  • היה וינוהל מו"מ כאמור, ייערך שלב מתן ההצעות הכספיות הסופיות (BEST AND FINAL), במסגרתו יהיו המציעים רשאים להגיש הצעות כספיות סופיות, במעטפות סגורות, ללא זיהוי שמי, לתוך תיבת המכרזים עד למועד שיקבע על ידי המועצה.
  • ככל שלא תוגש הצעה סופית, תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע – הצעתו הסופית.
  • לאחר הגשת ההצעות הכספיות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד משא ומתן עם המציעים, למעט מו"מ עם הזוכה אותו תהא המועצה רשאית לנהל אך ורק ביחס לתנאי הסכם החכירה אשר יצורף על ידי הזוכה (מובהר, כי במסגרת מו"מ לא יהיו הצדדים רשאים לשנות תנאים מהותיים שבהצעת הזוכה).
  • המועצה תבדוק את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות והסופיות של המציעים, ולאחר שקלול ציון האיכות, תינתן החלטתה; המועצה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המיטיבה עמה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל מכרז זה.
 2. העדר יחסי עבודה

השירותים הנדרשים על ידי המועצה כמפורט לעיל ולהלן יוענקו על בסיס קבלני, ללא תחולת יחסי עבודה בין המועצה לבין הזוכה.

 1. העסקת עובדי הזוכה

כל הוצאה הקשורה להעסקת עובדי הזוכה, שכר עבודתם, תשלום עבור שעות נוספות, תשלומים סוציאליים, ביטוחים, תשלום עבור שעות נוספות, מדי עבודה, תקורות, הוצאות נסיעה, זמני נסיעה, הוצאות חניה, הוצאות ניהול, הטבות וכן הלאה – כל אלה יבואו על חשבון המציע, ומגולמות בהצעת המחיר שתוגש על ידו.

 1. החתימה על ההסכם

  • המציע אשר הצעתו תיקבע כהצעה הזוכה יידרש לחתום על הסכם החכירה אשר יצורף על ידו להצעתו או על הסכם הזמנה לאחר שינויים אשר יוטמעו בו לפי דרישת המועצה זאת תוך 5 (חמישה) ימים לאחר קבלת הודעה בדבר זכייתו.
  • אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו ולהפרת תנאי המכרז, על כל המשתמע מכך, לרבות אפשרות לחילוט ערבות המשתמש של המציע אשר הוכרז כזוכה.
  • במקרה של אי התייצבות הזוכה לחתום על החוזה או במקרה של הפרה אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו, רשאית המועצה לבחור במציע אחר כזוכה (להלן: "הזוכה החלופי"), במידה ולא נבחר זוכה חלופי קודם לכן. במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה החלופי.
  • המועצה תשלם בתחילת ההתקשרות 3 (שלושה) חודשי שכירות מראש, וכל חשבונית, החל מהחודש הראשון להתקשרות תשולם בתנאי תשלום שוטף פלוס 45.
  • היה והמועצה תחליט במהלך 6 (ששה) חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה כי המציע הזוכה לא מילא התחייבויותיו על פי הצעתו, או לחילופין תחליט על סיום ההתקשרות עם המציע הזוכה במהלך תקופה זו לפי ההסכם בין הצדדים, תהא המועצה רשאית לפנות למציע השני הטוב ביותר (או לבאים אחריו במידת הצורך), וככל שיוסכמו תנאי ההתקשרות בהתאם להצעת אותו המציע כפי שהוגשה במכרז זה, תהא רשאית להתקשר עם המציעים הנוספים בהתאם.
 2. היררכיה בין מסמכי המכרז להסכם החכירה

  • הסכם החכירה אשר יצורף על ידי המציע להצעתו, בשינויים אשר יוטמעו בו לדרישת המועצה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. יש לראות את מסמכי המכרז ואת ההסכם המצורף (על נספחיו) כמסמך אחד משלים זה את זה.
  • בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח הסכם החכירה יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין המסמכים כאמור יגבר נוסח הסכם החכירה.
 3. התחייבויות ופעולות הנדרשות מאת הזוכה

  • מובהר בזאת כי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על הסכם החכירה, המועצה תהא רשאית לבטל או לשנות את החלטתה לפי שיקול דעתה ועל פי דין.
  • זוכה אשר חזר בו מהצעתו או לא פעל בהתאם להוראות המועצה, רשאית המועצה לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את ההתקשרות עם הזוכה תוך מתן הודעה לזוכה, וזאת מבלי לפגוע בזכות כלשהי העומדת לה עפ"י דין, לרבות תביעה לפיצוי כספי בגין נזקיה.
  • מיום משלוח ההודעה כאמור תהיה המועצה רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון לקבלת השירותים בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדה ולנקוט בכל צעד אחר הנראה לו לנכון, לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי על פי דין.
 4. שונות

  • סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להליך זה וכן להתקשרות שתתבצע עם הזוכה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר טבריה ולו בלבד.
  • ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור שחלקים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו. מציע כאמור ייחשב כמי שהסכים לכך שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים הינם חסויים. על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה למועצה שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.
  • מובהר בזאת כי מסמכי הליך זה, על צרופותיהם, הינם רכוש המועצה וכל הזכויות בהם שמורות למועצה בלבד. אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו.
  • במידה והמציע מאוגד כתאגיד עליו להציג תעודה המעידה על רישום התאגיד כדין ולצרף אישור רו"ח/עו"ד בדבר בעלי זכות חתימה בתאגיד.
  • מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הזוכה ע"פ החוזה, מובהר בזאת כי באחריות הזוכה לדאוג, על חשבונו, לקבלת רישיונות והיתרים כדין בכל הקשור למתן השירות למועצה.
  • ועדת המכרזים של המועצה רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של הליך זה הבהרות בכתב או בעל-פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.
  • למועצה שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת נתון ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז זה, לצורך בחינת עמידתו של המציע בדרישות ההליך.
  • המועצה תהא רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום-לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים מבוררים, ברורים ומוצקים או הצעה שהתברר כי במסגרתה ייפגעו זכויות המועסקים על ידו.
  • המועצה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות, דו משמעות, או כל הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי הליך זה או הצעה שהתברר כי אינה תואמת את צרכי המזמין, לרבות בשל חשש כי המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי המזמין ו/או כלפי עובדיו ו/או כי ההצעה איננה כדאית כללית.
  • כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים במועצה.
  • המועצה תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שהיה לה אתו בעבר שיתוף פעולה אשר לטעמה לא היה מוצלח.
  • המעצה תהא רשאית לקזז מהסכומים אותם תהא חייבת לזוכה ע"פ הליך זה את מלוא הסכומים שהזוכה חייב למועצה.
  • הזוכה לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו מכוח הליך זה ו/או החוזה, כולן או חלקן, לצד ג' כלשהו.

בכבוד רב ובברכה,

מועצה מקומית ראש פנה

נספח 1 –  נוסח ערבות משתתף (ערבות הגשה)

לכבוד                                                                                                  

המועצה המקומית ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית

על-פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ. ___________ (להלן – המציע) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים) וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז זוטא מס' 08/20  לקבלת שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג (החכר) תפעולי (להלן – ההליך) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי ההליך על ידי המציע.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הנ"ל, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ"ל.

התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום  05  לחודש  11  שנת 2020  ועד בכלל.

 בכבוד רב,

___________________

נספח 2 – תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי הסף

 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ (להלן – המציע).

 1. המציע עומד בכל תנאי הסף של ההליך, כדלקמן:
 • המציע הינו אישיות משפטית אחת, תאגיד הרשום במדינת ישראל על פי כל דין (לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף).
 • למציע צי רכבים המונה לפחות 200 (מאתיים) כלי רכב.
 • המציע מורשה על פי דין ועוסק במהלך עסקיו הרגילים בהחכרת כלי רכב ו/או בהשכרת כלי רכב ולפחות 25% (במילים: עשרים וחמישה אחוזים) מהכנסותיו השנתיות מקורם בהחכרת ו/או השכרת כלי רכב.
 • למציע הסדרים עם מוסכי שירות מורשים ע"י יבואן הרכב לכל סוגי הרכבים המוצעים לחכירה על פי תנאי מכרז זה, או לחילופין לרשות המציע סניפים ו/או מוסכים התומכים בשירותי תחזוקה, הכוללים תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקתם השוטפת של כלי הרכב בהתאם להוראות יצרן הרכב.
 • למציע מוקד שירות מאויש הפועל במשך 24 שעות ביממה, למעט זמני שבת וחג.
 • המציע מעסיק קציני בטיחות בתעבורה על פי דין.
 • המציע צרף להצעתו ערבות משתתף /המחאה בנקאית ע"ס 5,000 ₪, בנוסח המצ"ב.
 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_______________

חתימת המצהיר

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפניי, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

____________,עו"ד

נספח 3 – תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים והעדר הרשעות

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 1. הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ./ח.צ _____________, המציע במכרז זוטא מס' 08/20 לקבלת שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג (החכר) תפעולי .
 • המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה (12 חודשים) שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות בהליך.
 • המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בהליך.
 • המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בהליך.

המציע מצהיר כי יפעל בכל הקשור להליך ולביצוע העבודות לפיו בהתאם להוראות כל דיני העבודה ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953 וכל תקנות מכוחו. ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויותיו.

 • המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בהליך. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 • כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור לעיל.
 • לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור לעיל כמפורט להלן:

_________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

ידוע למציע כי למועצה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

*על המציע לסמן X במקומות המיועדים לכך ולפרט בהתאם לנדרש

2. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

__________________

חתימת המצהיר

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

_____________, עו"ד

נספח 4 – התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה .

ג. א. נ.,

הנדון: התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות

הואיל          המועצה המקומית ראש פינה  פרסמה מכרז זוטא מס' 08/20 לקבלת שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג (החכר) תפעולי.

והואיל         ובכוונתי להגיש את הצעתי, בהתאם לתנאים ולדרישות ההליך;

והואיל         וכחלק מתנאי ההליך נדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות.

לפיכך, הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 1. לא אמסור ידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים וכל מידע/נתון מתוכו ללא הרשאה מהמועצה מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך או נתון כאמור.
 2. ברור לי כי חובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע, מסמך או ידיעה ללא קשר למקורו. לפיכך, לא אפתח, אעיין, אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמור לכל אדם או גוף ולא ארשה לשום גורם אחר לעשות כאמור.
 3. אחזיר למועצה כל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרות, במועדים ובאופן שיקבעו על-ידי המועצה.
 4. לא אעשה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו אלי במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי תפקידי.
 5. לא אייצג ולא אפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודתי עם המועצה עשויה להיות רלוונטית לגביו.
 6. בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים – אודיע על כך מידית למועצה ואפעל לפי הוראותיה.
 7. בכל נושא הקשור להתחייבות זאת, אפעל לפי הוראות המועצה, כפי שיהיו מזמן לזמן.
 8. התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות ביני לבין המועצה, מכל סיבה שהיא.

__________________                                    __________________

תאריך                                                               חתימה

נספח 5 –  אישור רו"ח מטעם המציע

 1. אישור לעניין תשלום שכר ותנאים סוציאליים

אני הח"מ רו"ח __________________ מרחוב ______________ המבקר את  ____________ שמספרו/נושא ת. ז. מס'  ______________ (להלן: "המציע"), מאשר בזאת כי המציע  שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת _________, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

______________        ____________      ___________

שם                              תאריך                      חתימה + חותמת

 1. אישור לעניין שימוש בתוכנות מחשב מורשות בלבד

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם _______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

______________        ________________

תאריך                          חתימה

אישור

אני הח"מ ____________ עו"ד שבשירות / רו"ח המבקר/ת את  ____________ שמספרו/נושא ת.ז. מס' __________(להלן: "המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה __________ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, מוסמך לעשות כן בשמו.

______________        ____________      ___________

שם                              תאריך                      חתימה + חותמת

 1. התחייבות לעניין עמידת המציע במפרט השירותים

אני הח"מ _____________ נושא משרה בתאגיד מס' _____________ (להלן: "המציע"), מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בכל הדרישות שבמפרט השירותים נשוא מכרז זה ללא יוצא מן הכלל.

______________        ________________

תאריך                          חתימה

אישור

אני הח"מ ___________ עו"ד שבשירות/רו"ח המבקר/ת את ________ שמספרו _______ (להלן: "המציע") מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה _______ אשר חתם על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בכל הדרישות שבמפרט המכרז ללא יוצא מן הכלל, מוסמך לעשות כן בשמו.

______________        ____________      ___________

שם                              תאריך                      חתימה + חותמת

נספח 6 –  פירוט ניסיון של המציע

 

מס' שם הלקוח / מקבל השירות מס' כלי הרכב תקופת מתן השירותים על ידי המציע שם איש קשר + טלפון ישיר
1
2
3
4
5

 

מסמך ב' –  טופס הצעת המציע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה.

הנדון: מכרז זוטא מס' 08/20  לקבלת שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג (החכר) תפעולי

אני ________________ החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי למתן השירותים נשוא המכרז שבנדון.

 1. פרטי המציע

יש להתייחס לכל הסעיפים. מקום שהדבר אינו רלוונטי למציע יש לציין "לא רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק.

שם המציע
מספר חברה
סוג ההתאגדות
תאריך התאגדות
שמות הבעלים א. ____________________________________

ב.  ____________________________________

ג.   ____________________________________

שם ות"ז של מורשה חתימה א. ____________________________________

ב.  ____________________________________

ג.   ____________________________________

שם המנהל
כתובת המציע
מספרי טלפון
מספר פקס
דוא"ל
שם איש הקשר ותפקידו
טלפון ישיר של איש הקשר
פירוט שעות פעילות המשרד

הצהרות והתחייבויות המציע:

 1. ידוע כי לא תתקבל הצעה שהוגשה על ידי יותר מגורם אחד. לצורך זה שותפות נחשבת כגורם אחד אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה כחוק.
 2. אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בחוברת ההליך ובהצעה זו ידועים לי ואני
  מקבלם במלואם ללא סייג.
 3. הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם
  מתאימים וראויים, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.
 4. הנני מצהיר כי אני מודע לתנאי התשלום, ללוחות הזמנים וליתר האילוצים הכרוכים בביצוע השירותים, ולא יהיו לי כל טענות בגין אי קשיים או אילוצים כאמור.
 5. הנני מצהיר כי אם הצעתי תזכה, אבצע את השירותים הנדרשים ברמה ובטיב הגבוהים
  ביותר על פי כל הוראות הליך זה ומפרט השירותים, לשביעות רצונה המלאה של המועצה המקומית ראש פינה.
 6. הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון, ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וכי ברשותי ידע
  ואמצעים כנדרש לביצוע העבודות ברמה גבוהה ובהתאם לכל דרישות המועצה.
 7. הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד מסירתה ועד ליום סיום ההתקשרות.
 8. אנו מאשרים כי נוסח הסכם ההתקשרות מטעמנו אשר צורף על ידינו להצעתנו ייחתם עמנו, ככל שנבחר כמציע הזוכה, בכפוף לכך שיותאם לתנאי המכרז לרבות מפרט השירותים המצ"ב כמסמך ג' להלן.
 9. ידוע לי כי המועצה רשאית לנהל או שלא לנהל מו"מ כאמור ו/או שלא לקיים התמחרות ו/או שלא לקבל הצעות סופיות כאמור; ובמקרה כזה לא תינתן למציעים הזדמנות נוספת להציע הצעה טובה יותר.
 10. ידוע לי כי המועצה רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי
  הוראות מכרז זה, זה כולן או חלקן.
 11. יובהר, כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המועצה לבין המציע הזוכה. ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף ע"י מורשי חתימה של המעצה ושל המציע והגשת אישור בדבר קיום ביטוחים וערבות ביצוע. ידוע לי כי החתימה על ההסכם במועד הקצוב לכך מהווה תנאי לתחילת ההתקשרות.
 12. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את האמור לעיל, כולן או מקצתן, במועד הקצוב לעיל, אאבד את זכותי לביצוע השירותים נשוא מכרז זה.
 13. יובהר כי המציע רשאי להציע עד 2 כלי רכב נוספים שאינם מופיעים ברשימה להלן.
 14. אנו מתחייבים כי התמורה הנ"ל כוללת את כל ההוצאות, כל התשומות, כל העלויות, בגין הוצאות העסקת כוח אדם, לרבות הפעלת מוקד מאויש 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, למעט יום הכיפורים, ו/או רישיונות ו/או היתרים ואישורים ככל שיידרשו, ו/או ביטוחים, ו/או מסים ו/או הוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים בהתקשרות לפי הסכם זה, לרבות הוצאות תקורה והנהלה. כלל המחירים הנקובים בהצעתנו או בכל מקום אחר כוללים רווח הוגן שקבענו לעצמנו, והינם מחירים סופיים, וממלאים את כל דרישותינו ואת כל הדרוש למתן השירותים במלואם ולמילוי כל אחת מהתחייבויותינו במועד ולשביעות רצון המזמין, לפי כל אחד ממסמכי ההצעה.
 15. מבלי לגרוע באמור לעיל, הצעות המחיר עבור הרכבים שלעיל יכללו את כל הוצאות תפעול הרכב כגון טסט שנתי, ביטוח צד שלישי בגבול האחריות המקובל, ביטוח מקיף וביטוח חובה כנדרש על פי הדין, שירותי דרך, טיפולים ותיקונים, העמדת רכב חלופי במקרים של טיפול ברכב האורכים יותר מיום אחד וכל הוצאה אשר תידרש, למעט דלק וקנסות.
 16. הצעתנו היא לאספקת שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי, לרבות הציוד והאמצעים הנדרשים על פי המפרט שלהלן.

ההצעה :

  סיטרואן רכב איסוזו
תיאור הדגם 1500 טורבו ברלינגו 4X4
כ"ס 130 163
תיבת הילוכים אוטומטי אוטומטי
רמת גימור   LS
תוספות ללא עלות וו גרירה וו גרירה
תוספת ללא עלות התקנת התקן תדלוק התקנת התקן תדלוק
הערות    
שנת ייצור/עלייה לכביש 2020 2020
סוג דלק דיזל טורבו דיזל טורבו
מחיר מחירון (כולל מע"מ)    
תקופת השכירות בחודשים 60 60
דמי שכירות חודשיים )כולל מע"מ (בסיס)    
ביטוח כל נהג (כולל נהג צעיר ו/או חדש)(כולל מע"מ)    
מחיר בגין חריגת ק"מ (ללא מע"מ)    
גובה השתתפות עצמית במקרה תאונה (ללא מע"מ)    
קנס בגין קיצור תקופת חכירה (החזר מוקדם)    
התקנת מכשיר הרתעה על אי שמירת מרחק וסטיה מנתיב נסיעה (אופציה של המועצה)    
סה"כ    

לראיה באתי על החתום:

תאריך:                                     ____________________.

חתימת המציע (מורשה חתימה): ____________________.

חותמת המציע (תאגיד):              ____________________.

מסמך ג' –  מפרט השירותים

המציע הזוכה (להלן: "נותן השירותים") יספק את השירותים למועצה  בהתאם להוראות הליך זה, על נספחיו ובכלל זאת, על פי להוראות מפרט השירותים שלהלן.

 1. מאפיינים כלליים ואבזור

 • מחירי הרכבים לא יעלו על __________ ₪ (מחירון יבואן, נכון למחירון מאי 202
 • 0).
 • כל הרכבים – תיבת הילוכים אוטומטית.
 • כל הרכבים – מצלמת רוורס + חיישני רוורס.
 • כל הרכבים – רדיו + נגן CD + BT.
 • כל הרכבים – מזגן מקורי.
 • כל הרכבים – חלונות חשמל + מרימי שמשות.
 • כל הרכבים – שני מפתחות שיסופקו לידי העובד.
 • מערכת הגנה על פי דרישות הביטוח ובמקרה שנותן השירותים אינו מבצע ביטוח מקיף – בהתאם למקובל אצל נותן השירותים.
 • נותן השירותים ימסור את הרכב לידי העובד לאחר התקנת התקן תדלוק.
 • גלגל רזרבי תקין ושמיש (זהה ל-4 הגלגלים המותקנים ברכב).
 1. היקף השירותים

 • שירותי חכירת הרכבים בשיטת ליסינג תפעולי אשר ינתנו ע"י נותן השירותים יכללו:
 • תקופת ליסינג עבור כל כלי רכב תימשך 60 חודשים
 • נותן השירותים מחויב לספק את הדגמים להלן לפחות לפרק זמן של שנה מיום ההודעה על הזכייה בהליך זה. מעבר לשנה זו, נותן השירותים יהא רשאי להחליף דגם רכב מסוים באחר בכפוף להסכמת המועצה.
 • רכבים חדשים שיסופקו למועצה בחלוף שנה מתחילת ההתקשרות יתומחרו תוך כדי שמירה על יחס תעריף החיוב החודשי בהצעת המחיר שהציע נותן השירותים למחיר המחירון של היבואן באותה עת.
 • מכסת ק"מ של _______ ק"מ לשנה לכלי הרכב (להלן: מכסת הק"מ הבסיסית).
  • במקרה של הזמנת רכבים נוספים – יתאפשר שיתוף ק"מ בין הרכבים (POOL).
  • ההתחשבנות בעבור ק"מ עודפים תעשה אחת לשנה – בסוף כל שנה קלנדרית. בנוסף, התחשבנות סופית תערך גם בסוף תקופת החכירה.
  • מובהר בזו כי תשלום בעבור כל ק"מ עודף לא יעלה על __ _ אג' ובכפוף להצעת המחיר כפי שפירט המציע בהצעתו.
 • רישוי שנתי ותשלום האגרה השנתית, הכנת הרכב למבחן הרישוי השנתי והעברתו במבחן במכון רישוי, כולל איסוף מאת העובד המשתמש ברכב והשבתו אליו בתוך יום עסקים אחד.
 • ביטוחים שנתיים – חובה, צד שלישי רכוש ומקיף ותשלום בעבורם.
 • ביצוע טיפולים שוטפים בהתאם להוראות יצרן הרכב.
 • מתן שירות נהגים בכל הארץ, בהתאם לצורך
 • שירותי דרך וחילוץ
 • ביצוע תיקונים על פי הצורך
 • מתן רכב חלופי ברמה זהה לרכב הקבוע, כמפורט להלן
 • מתן מענה טלפוני במשך 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, מלבד מועדי שבת וחג.
 • לא תהיה מגבלה בחוזה על נסיעה בכבישי כל מדינת ישראל שמותר לנסוע בהם עפ"י כל דין, לרבות איו"ש, כבישי אגרה, מנהרות וכו'.
 1. ביטוח

 • הביטוחים הנדרשים עבור כל כלי הרכב הינם:
  • ביטוח חובה
  • ביטוח צד שלישי (רכוש) בגבול אחריות של לא פחות מ-_________ ₪ למקרה, לכל רכב בנפרד.
  • ביטוח מקיף.

"נותן השירותים" רשאי שלא לבצע ביטוח זה אולם הוא פוטר מאחריות את המועצה וכן את משתמשי / נוהגי הרכב בגין כל נזק אשר היה מכוסה לו ביצע ביטוח זה.

 • ביטוח הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים פליליים בגבול אחריות של לא פחות מ-_________ ₪ למקרה, לכל רכב בנפרד.
 • רשאי לנהוג כל נהג מעל גיל 21
 • נהגים צעירים ו/או חדשים – יינתן כיסוי בגינם בהתאם לבקשות שתינתנה ע"י המועצה ביחס לכלי רכב מסוים וספציפי – ללא תוספת עלות כלשהיא
 • המועצה תודיע לנותן השירותים, בכתב, על קרות מקרה תאונה לא יאוחר מ-2 ימי עבודה.
 • המועצה תדווח לנותן השירותים בכתב לא יאוחר מ-7 ימים עם קרות כל אירוע ו/או ליקוי, תקלה, חבלה, נזק – לרבות נזקים קלים וקוסמטיים, וימלא אחר כל הוראה סבירה שתימסר באמצעות נציג נותן השירותים.
 • השתתפות עצמית במקרה של תאונה באשמת צד ג' תגבה רק לאחר מצוי כל ההליכים ע"י נותן השירותים מול צד ג'.
 • בקרות אירוע נזק לצד ג' – נותן השירותים – על חשבונו – יטפל בנזקי צד ג' ובמקרה של תביעה משפטית, גם טיפול בתביעות צד ג'.
 • לא תחול השתתפות עצמית על תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים פליליים.
 • גובה ההשתתפות העצמית בכל אירוע ביטוחי – בנזק לרכב עצמו וכן בנזק לרכוש של צד שלישי – לא יעלה על ___________ ₪ סכום זה יהא כולל מע"מ, אם עפ"י חוק תשלומי ההשתתפות העצמית מחויבים במע"מ(.
 • במקרה של נזק גם לרכב עצמו וגם לצד שלישי רכוש – באותו אירוע – תחול השתתפות עצמית אחת בלבד.
 1. תנאים שונים

 • נותן השירותים ימציא חשבונית מס בסוף כל חודש קלנדרי בעבור אותו חודש.
 • בחשבונית החודשית יופיע פיצול על פי חוק למרכיבי חכירה ודמי ניהול עבור כל כלי רכב בנפרד.
 • המועצה רשאית – על פי שיקול דעתה – להתקין בכלי הרכב, על חשבונה, טלפון סלולרי / דיבורית / כל אביזר נדרש אחר, לרבות מיתוג הרכב בלוגו המועצה.
 • המועצה תהיה רשאית לבקש מנותן השירותים להתקין בכלי הרכב שיסופקו מכשיר התראה על אי שמירת מרחק וסטייה מנתיב הנסיעה, בתוספת המחיר שנקב המציע בהצעת המחיר (וזאת רק במקרה של העדר מערכות כאמור בהתקנה מקורית).
 • המועצה תישא בתשלומים וההוצאות בגין הרכבים שיסופקו לה, בין אם הקבועים ובין אם החלופיים: עבירות מסוג ברירות קנס, דו"חות חנייה, עבירות חניה, תשלומים בגין גרירת רכב ע"י הרשות המקומית ו/או משטרה, הוצאות משפט וכתבי אישום.
 • נותן השירותים לא יגבה עמלה ו/או דמי טיפול בעבור הסבת הדו"חות ו/או הקנסות כאמור.
 • המועצה תמסור, ללא דיחוי – בכפוף לדרישה של נותן השירותים ו/או לפי הצורך – את כלי הרכב לצורך טיפולים ובדיקות, החלפת שמנים במועדים הקבועים על פי הוראות היצרן או היבואן.
 • הטיפולים והבדיקות כולם יהיו על חשבון נותן השירותים ויתבצעו במוסך מורשה מטעם נותן השירותים או היבואן ויירשמו בספר הטיפולים ברכב.
 • איסוף הרכב לצורך טיפולים ייעשה ממקום הימצאו של הרכב הקבוע ובתיאום מראש עם העובד המשתמש ברכב.
 • נלקח רכב קבוע לצורך טיפולים ו/או טסט, יסופק לעובד רכב חלופי במעמד איסוף הרכב הקבוע ממקום הימצאו.
 • הרכב החלופי שיסופק לעובד יהיה עם אותו מספר מקומות ובדרגה זהה לזה של הרכב הקבוע, עד להשבתו של הרכב הקבוע לידי העובד, בתיאום מראש עימו.
 • נותן השירותים ישלח על פי דרישת המועצה דו"ח סיכום לאיש הקשר במועצה בו יפורטו מהות הליקויים והטיפולים ברכב הקבוע, מספר הרכב החלופי שסופק בעדו ומשך הזמן עד להשבתו של הרכב הקבוע לידי העובד.
 • נותן השירותים יספק למזמין רכב חלופי בכפוף לתנאים האמורים לעיל במקרה של גניבה ו/או תאונה, אשר בגינם יושבת הרכב (אובדן גמור להלכה) ללא תשלום נוסף מצד המועצה ו/או תנאי שיתווסף עד לסיום ההתקשרות בגין הרכב הקבוע.
 • במקרה של צורך בהחלפת הרכב עקב תקלה, תאונה או כל אירוע אחר, הדבר יבוצע לפי סעיפים 4.7.4 ובתוך 3 שעות מאז ההודעה למוקד, אי עמידה בדרישות אלו, תאפשר למועצה לפעול להביאו למצב זה ע"י חברה אחרת וכל ההוצאות יחולו על נותן השירותים.

מסמך ד' –

 יצורף ע"י המציע