המועצה המקומית ראש פנה

מכרז/חוזה פומבי  מס. 02/20 לביצוע מעגל תנועה שלב א' ברחוב דוד שוב(עליון) ועבודות נוספות בתחום שכונת האורנים במועצה המקומית ראש פנה

 מסמכי המכרז כוללים:

פרק 1: הוראות ותנאי המכרז

פרק 2: החוזה, נספחים

פרק 3 – מפרט טכני, תנאים כלליים

פרק 4 – רשימת מסמכים, תכניות

פרק 5 – כתב כמויות

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-9059534  פקס: 04-6808613

אשת קשר: ענת שרון פרץ

דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

פברואר          2020

רשימת יועצים לביצוע מעגל תנועה שלב א' ברחוב דוד שוב (עליון)

היזמים: מועצה מקומית ראש פינה 1200000
מהנדס המועצה –רחל ליבוביץ כהן

טלפון-  04-6808609

mehandes@rosh-pinna.muni.il

מנהלת פרויקטים  -ענת שרון פרץ

טלפון- 04-9059534

rp1@rosh-pinna.muni.il

ניהול ופיקוח: פוירשטיין גזית מהנדסים
טל: 04-8406161

איש קשר: נילי פרושי, לאוניד ווינגולץ

תכנון : תדם הנדסה  אזרחית בע"מ
טל : 04-8577566   פקס : 04-8577567

איש קשר יעל כץ : yael@tedem.co.il

מיים וביוב: ה.מ.ד.י הנדסה בע"מ   — הנחת קוי מים וקוי ביוב
טלפון: 04-8203210   פקס :04-8203211

 

חשמל: דן שרון – א.ב מתכננים בע"מ
טל: 04-7700891
בטיחות:
נגישות:

רשימת יועצים לביצוע עבודות נוספות במסגרת שכונת האורנים

היזמים: מועצה מקומית ראש פינה 1200000
מהנדס המועצה –רחל ליבוביץ כהן

טלפון-  04-6808609

mehandes@rosh-pinna.muni.il

מנהלת פרויקטים  -ענת שרון פרץ

טלפון- 04-9059534

rp1@rosh-pinna.muni.il

ניהול ופיקוח: פוירשטיין גזית מהנדסים
טל: 04-8406161

איש קשר: נילי פרושי, לאוניד ווינגולץ

תכנון : גרונר ד.א.ל.
טל : 04-855-9111

איש קשר גל גרונר : Gal@grdel.co.il

מועצה מקומית ראש פנה

 

מכרז פומבי מס' 02/20 לביצוע מעגל תנועה שלב א' ברחוב דוד שוב(עליון) ועבודות נוספות בתחום שכונת האורנים

 

 1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן-המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות למכרז .
 2. עיון ורכישת המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני, ראש פינה בשעות 09:00– 15:00, החל מתאריך 02/02/2020     החל מהשעה 10:00 וזאת תמורת סך של 1500 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת rosh-pinna.muni.il .
 3. סיור /מפגש מציעים ביום   23/02/2020     בשעה 12:00 מתכנסים במועצה ויוצאים לשטח. .
 1. המועד האחרון לשאלות והבהרות : שאלות והבהרות בנושא פרויקט זה ניתן להפנות למועצה באמצעות קובץ Word בדוא"ל rp1@rosh-pinna.muni.il עד ולא יאוחר מיום 25/02/2020 בשעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-6808614 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תיעננה.
 1. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 02/03/2020  בשעה 12:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד כולל הגשה על דיסק און קי (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 2. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של   160,000 ₪          בנוסח המצורף למסמכי המכרז.עד לתאריך 02/06/2020
 1. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 2. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פנה

ריכוז לוח זמנים של המכרז

 

הפעולה המועד הערות
 

עיון ורכישת מסמכי המכרז

 

החל מיום

02/02/2020

 

 

תמורת סך של 1500 ₪ 

 

סיור בשטח חובה

 

23/02/2020

בשעה 12:00

מיקום העבודה:

נפגשים במשרדי המועצה ומשם יוצאים לשטח

(לצומת רחוב דוד שוב/לרחוב ברנשטיין.

 

 

שאלות והבהרות

 

עד לתאריך –

25/02/2020

באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד           rp1@rosh-pinna.muni.il
 

מועד אחרון להגשת הצעות

 

עד ליום- 02/03/2020

בשעה 12:00

-יש להגיש שני העתקים זהים מקור מודפס + העתק על גבי מדיה מגנטית.

.

 

ערבות הגשה

 

עד לתאריך  –

02/06/2020

 

בסך 160,000 ₪

פרק 1 הוראות ותנאי המכרז

המועצה מקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעה לביצוע מעגל תנועה ברח' דוד שו"ב, ועבודות נוספות הכל כפי שיפורט להלן.

 1. מהות העבודה

  • מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות עפר, סלילה ניקוז. קירות תמך, עבודות חשמל, תאורה ותקשורת, עבודות שיקום נופי, עבודות מים וביוב.
  • העבודות תבוצענה בהתאם לכל מסמכי המכרז ובהתאם למפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת ההוצאה לאור של משרד הביטחון (האוגדן הכחול) ומפרט מ.ע.צ, על כל פרקיהם, ובהוצאתם העדכנית.
  • תנאי התשלום

הזוכה יגיש חשבונות ביניים וחשבון סופי כפי המפורט בפרק 2 למסמכי המכרז. תשלום החשבונות יבוצע בתנאי שוטף + 60 מהיום בו ניתנו כל האישורים הנדרשים לתשלומו על ידי המפקח, מהנדס המועצה וגזבר המועצה.

חשבון סופי יוגש בנפרד עבור עבודות מעגל תנועה ועבור העבודות הנוספות בשכונת האורנים כפי שמוגדרות בנפרד בכתב הכמויות במבנה 1 ומבנה 2 בהתאמה.

מודגש בזה כי על פי תנאי ההסכם לא ישולמו התייקרויות מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא. מחירי החוזה יהיו קבועים, לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך מטעם כלשהו.

 • זמן הביצוע

על הזוכה יהיה להתחיל בביצוע העבודה מיד עם קבלת צו תחילת עבודה ולהשלימה תוך 240 יום קלנדרים מיום קבלת הצו. מובהר ומודגש בזאת שמשך הביצוע כולל את השגת האישורים הנדרשים, ובכלל זה אישורי חפירה.

2.       תנאי השתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים שנכחו בסיור הקבלנים והעונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:

2.1.        המציע הינו קבלן מורשה בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ולתקנות שהותקנו על פיו, או כל דין אחר שיחליף אותם, כמורשים לענף 200 (כבישים ורחובות) בסיווג ג'-2.

על כל המציע לצרף להצעתו אישור מרשם הקבלנים, כי ביום הגשת הצעתו הינו              רשום כדין,

בהיקף המתאים המפורט בסעיף לעיל, אישורים זמניים לא יתקבלו.

2.2.        רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים בעלי ניסיון וכושר לביצוע העבודה ובזמן הנדרש.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים שהשלימו ב-5 השנים אשר קדמו למועד הגשת ההצעה למכרז זה לפחות שלוש (3) עבודות בהיקף כספי של לפחות 6 מיליון ₪ (6,000,000 ₪) לעבודות נשוא מכרז זה, עבור שלושה (3) מזמינים שונים.

על המציע לפרט את העבודות שבוצעו על ידו כאמור, את פרטי המזמין ואת היקפן הכספי בנספח א' המצורף לפרק זה של מסמכי המכרז. כמו כן על המציע לצרף אישור מכל אחד ממזמיני העבודה האמורים המעיד כי אכן בוצעה עבודה כאמור בהיקף האמור על ידי המציע וכן מכתבי המלצה לפחות משלושה גופים שונים, מאלה שפורטו על ידו כאמור לעיל.

2.3.        רשום לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, כעוסק מורשה ומגיש את הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף, על המציע לצרף אישור המעיד על כך. כמו כן על המציע לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו-1976.

2.4.        כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה לא תקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

3.       מסמכי המכרז

 • במכרז זה חמישה חלקים וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד מימנו:
  • פרק 1 – הוראות ותנאי המכרז.
  • פרק 2 – החוזה, תנאים כלליים.
  • פרק 3 – מפרט טכני.
  • פרק 4 – כתב כמויות.
  • פרק 5 – רשימת תכניות (במידה והתוכניות אינן מצורפות פיזית למסמכי המכרז הן מצויות במשרדי המועצה וניתן לעיין בהן שם לאחר תאום עם משרד מהנדס המועצה).
 • הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.
 • כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

4.       הגשת ההצעה

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 02/02/2020 תמורת תשלום של 1500 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00.
 • ניתן לעיין בתנאי המכרז והמסמכים הנלווים בימים ובשעות הנ"ל, וללא תמורה כלשהי. כמו כן, קיימת האפשרות לעיין במסמכי המכרז אשר יועלו לאתר האינטרנט של המועצה (מידע לציבור – מכרזים) ביום 05/02/2020.
 • "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פרושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על הקבלן למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם, על פי תנאי מכרז זה.
 • המציע ימלא את נספח א' לפרק 2 למסמכי המכרז המהווה טופס זיהוי המציע, בו יפורטו השם המשפטי המדויק של המציע והכתובת של משרדו הרשום וכל הפרטים הנדרשים למילוי באותו טופס.

5.  מועד הגשת ההצעות

 • על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום 02/03/2020 בשעה 12:00 (להלן "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"), לתיבת המכרזים אשר תוצב במשרדי המועצה בראש פנה.
 • הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

6.  אופן מילוי ההצעה

 • על המציע למלא את הצעת המחיר פרק 2 נספח ג למסמכי המכרז.
 • הרישום ייעשה בדיו.
 • הצעת המחיר כוללת את כל המסים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך מוסף. מס ערך מוסף יצויין בנפרד, במקום המתאים.
 • הסך הכולל של סכום ההצעה יועבר לטופס ההצעה הכללי המהווה נספח ג' לפרק 2 למסמכי המכרז.

7.  אופן הגשת ההצעות

 • על המציע להגיש את הצעתו בשני עותקים –

מקור מודפס + העתק על גבי מדיה מגנטית ).

 • על המציע לצרף לכל עותק של הצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא , הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.

8.  חתימות

 • על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז, לרבות כל הבהרה או שינוי אשר נערך במכרז לאחר רכישתו על ידי המציע, עליהם קיבל המציע הודעה בכתב.
 • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
 • אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו עותק של תעודת הרישום של התאגיד ואישור מטעם עורך דין המעיד כי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד. אישור מרואה חשבון לענין זכות החתימה לא יתקבל.

9.  בדיקת האתר וסיור קבלנים

 • על המציע לבקר באתר העבודה ולבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה.
 • סיור קבלנים המיועד לרוכשי מסמכי המכרז, יערך ביום _א_ 23/02/2020 בשעה _12:00 היציאה לסיור ממבנה המועצה.
 • כל מציע חייב להשתתף בסיור הקבלנים ולהציג כחלק ממסמכי הצעתו אישור על כך, שאם לא כן הצעתו תפסל.

10.   הבהרות למסמכי המכרז

 • המציעים יהיו רשאים להעלות שאלות הבהרה בכתב בלבד, כל שאלות מציעים, לרבות התייחסות לסתירות, ספקות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או חוסרים אם ישנן לדעת המציע במסמכי המכרז, תשלחנה במייל בלבד בקובץ Word, לכתובת הבא: rp1@rosh-pinna.muni.il וזאת בפורמט הבא בלבד:
מספר סידורי מספר עמ' במסמכי המכרז מספר הסעיף פירוט השאלה

 

 • על המציע לוודא קבלתם.
 • מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 25/02/2020 בשעה 12:00 .
 • תשובות תשלחנה בכתב, לכל המשתתפים אשר רכשו מסמכי המכרז, וכן יפורסמו באתר המועצה , מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן.
 • על כל מציע שלא קיבל מסמכי תשובות עד 5 ימים לפני מועד האחרון להגשת הצעות, לפנות לנציג המועצה ולבקש לקבלן. לאחר הגשת ההצעות יחשב כל מציע כאילו קיבל את מסמכי התשובות, גם אם לא קיבל אותן בפועל, ולא תישמע כל טענה סותרת בעניין זה.
 • למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן: ״הבהרות״) יחייבו את המזמין. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.
 • לאחר חלוף המועד האמור בסעיף 10.4 לעיל, לא תישמע מהמציע במכרז כל טענה בדבר סתירה, שגיאה ו/או אי התאמה במסמכי המכרז.
 • אין באמור לעיל לחייב את המועצה לענות או להיענות לכל פניה של מציע.
 • המועצה תמנע ממתן מענה כאשר עפ״י שיקול דעתה הבלעדי הפניה אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהיא.
 • המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.
 • רק הבהרות והודעות שתישלחנה בכתב על-ידי המזמין לכלל משתתפי המכרז (בדוא"ל/בפקס') תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפן חתומות על-ידו להצעתו. הבהרות והודעות שתינתנה בעל-פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את המזמין.

 

11.   תוקף ההצעה

 • ההצעה תהיה בתוקף למשך 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 • המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה על 30 (שלושים) ימים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. נמסרה הודעה כאמור על ידי המועצה, תהא ההצעה בתוקף למשך 120 (מאה עשרים) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

12.   ערבות בנקאית (ערבות הגשה)

 • להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על חוזה עם המועצה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה, בנוסח המפורט בנספח ד' לפרק 2 למסמכי המכרז. הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה ומבוילת כדין, על סך של 160,000 ₪ (במילים מאה שישים אלף ₪) המפורט בנספח ד' לפרק 2 כולל המ.ע.מ.
 • המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
 • הערבות תעמוד בתוקף לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 • המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע כי הצעתו זכתה במכרז אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על פי המפורט להלן.

13.         הבהרות ושינויים

 • אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות, עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח בדואר רשום למועצה, לא יאוחר מ-3 (שלושה) ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 • תשובות תשלחנה או בכתב או בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה, לכל המשתתפים במכרז. מכתבי התשובה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע יהיה לצרפם ולחתום עליהם.
 • המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.
 • המועצה רשאית בכל עת להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז, באופן המפורט בסעיף 9 לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא יבוצע כל שינוי בתכניות אלא לאחר אישורו של המתכנן.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.

 

14.        הסתייגויות, השמטות, שינויים

14.1.     כללי

14.1.1.     בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה:

(1)לפסול את מסמכי המכרז.

(2)לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.

(3) לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.

(4) לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את  מחיר ההצעה  ו/או פרט מהותי בה.

 

 • ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המועצה. אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות בס"ק 2, 3 או 4 לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית הועדה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו היתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.

15.             כתב הכמויות

 • כתב הכמויות מחולק לשני מבנים. מבנה 1 הכולל סעיפים לביצוע מעגל תנועה ומבנה 2 הכולל עבודות נוספות בתחום המועצה. הכמויות המופיעות בכתב הכמויות ובמיוחד במבנה 2 (עבודות נוספות בתחום המועצה) הינן אופציה לביצוע על ידי המועצה, והמועצה אינה מחויבת לביצוע מלא או באחוזים כלשהם.
 • אם לא ימולא על ידי המציע מחיר בסעיף כלשהו בלוח הצעת המחירים שבכתב הכמויות, ייחשב הדבר כאילו סעיף זה מבוצע ע"י המציע ללא כל תמורה וכאילו כלול מחיר הסעיף במחיר יתר הסעיפים.
 • אם תתגלה, בעת בדיקת ההצעה, טעות חשבונאית, רשאית המועצה או בודק ההצעה לתקנה. אם נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחידות לבין המחיר של כל יחידה שצוין בהצעה, אזי תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על מחיר של כל יחידה.

16.             הצהרות המציע

 • על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו ועל המועצה לא תחול כל אחריות כלשהי בענין זה.
 • כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לאתר העבודה ותנאיו, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בענין זה היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.
 • כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

17.             פתיחת ההצעות

 • המועצה תודיע לכל מי שרכש את מסמכי המכרז על המועד לפתיחת ההצעות בכתב, בפקס או בדוא"ל, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה.

18.             בחינת ההצעות

 • המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.
 • המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כשלהי, והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז ובלבד שטרם החל הזוכה בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה שניתן לו, אם כבר ניתן. במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה החל בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה, יחולו תנאי החוזה הכללי.
 • בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע

שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.

 • מובא בזה לידיעת המציעים מפורשות, כי העבודות נשוא מכרז זה, בחלקן, מממומנות על ידי צדדים שלישיים ומשכך, מובהר מפורשות כי למועצה הזכות להוציא לפועל רק חלק מהעבודה, לרבות בשל אילוצי תקציב ו/או העדר הרשאות תקציביות, או לחלקה בין מציעים שונים כראות עיניה. גם במקרה בו פוצלה העבודה בין מספר מציעים או שהמועצה החליטה לבצע רק חלק מהעבודה, הצעת המחיר שניתנה על ידי המציע על פי כתב הכמויות, תחייב לכל דבר וענין לגבי אותו חלק שעליו לבצע כאמור, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שהעבודה פוצלה בין מספר מציעים או שהוטל עליו לבצע רק חלק מהעבודה. תנאי זה הינו תנאי יסודי ומהותי מתנאי המכרז.
 • למועצה הזכות להוציא לפועל רק חלק מהעבודה או לחלקה בין מציעים שונים כראות עיניה. גם במקרה בו פוצלה העבודה בין מספר מציעים או שהמועצה החליטה לבצע רק חלק מהעבודה, הצעת המחיר שניתנה על ידי המציע על פי כתב הכמויות, תחייב את המציע לכל דבר וענין לגבי אותו חלק שעליו לבצע כאמור, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שהעבודה פוצלה בין מספר מציעים או שהוטל עליו לבצע רק חלק מהעבודה.
 • המועצה זכאית להקטין או להגדיל את היקף החוזה בשיעור כלשהו מהיקף העבודה שנמסרה למציע לבטל פרקים וסעיפים שלמים, מטעם כלשהו ועל פי שיקול דעת המועצה, וזאת בלא שיחול כל שינוי במחירי היחידה  שנקבעו בהצעתו של המציע.
 • המועצה זכאית לחלק את העבודה לשלבים על פי שיקול דעתה, בין השאר, בהתאם לתקציב אשר ימצא בידיה לביצוע העבודה מעת לעת, ולהורות למציע לבצע כל פעם חלק מהעבודה בהתאם לכך.
 • בעת הדיון בהצעות, זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע העבודה או ביכולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מעבודות קודמות שביצע המציע עבור המועצה ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותקו וניסיונו בעבודות דומות. מודגש בזה כי המועצה תהא רשאית לסמוך על ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע לצורך בחינת הצעתו, אף אם עבודות אלה לא פורטו על ידו כחלק מניסיונו הקודם של המציע במסמכי המכרז.
 • המועצה תהא רשאית ליתן עדיפות למציע אשר מקום מגוריו (במקרה בו המציע איננו תאגיד), או מקום משרדו הראשי (במקרה בו המציע הינו תאגיד) בתחום המועצה, ובלבד שההפרש בין הצעתו לבין ההצעה הזולה ביותר לא יעלה על 5% מההצעה הזולה ביותר.
 • המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.

19.             הודעה על הזכייה וההתקשרות

 • המועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה למשרדי המועצה לקחת עותק של החוזה המצורף כנספח ו' לפרק 1 למסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידי המועצה.
 • עם קבלת נספח ו' לפרק 2 למסמכי המכרז חתום על ידי המועצה, יהיה הקבלן אחראי לבייל את נספח ו' האמור, המהווה תקציר של כל מסמכי המכרז, על חשבונו ולהשיבו מבוייל למשרדי המועצה. כל עוד לא בייל הקבלן את נספח ו' כאמור, לא יהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי מהמועצה בגין עבודה שבוצעה על ידו.
 • במידה ושונה היקף העבודות על פי המכרז או העבודות חולקו לשלבים, על פי המפורט בסעיפים 18.5, 18.6 ו – 18.7 לעיל, תודיע המועצה לזוכה, יחד עם ההודעה הנזכרת בסעיף 13.1 לעיל או מיד לאחריה, איזה מבין העבודות עליו לבצע מתוך העבודות המפורטות במסמכי המכרז ושינוי תקופת הביצוע בהתאם לשינוי היקף העובדות והודעה זו תהיה חלק ממסמכי החוזה.

הודעה על פי סעיף 18.5 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ה1' לפרק 2.

הודעה על פי סעיף 18.6 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ה2' לפרק 2.

הודעה על פי סעיף 18.7 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ה3' לפרק 2.

למועצה תהא רשות לשנות את נוסח ההודעות האמורות בהתאם לצורך.

 • למען הסר ספק מודגש בזה כי, יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את החוזה כמשתכלל עם קבלת ההודעה על הזכייה והיקף העבודה אשר נקבע על ידי המועצה כאמור בסעיף 18.1 ו – 18.3 לעיל. למרות האמור, במידה וההודעה כוללת שינויים בהיקף החוזה או ביצוע בשלבים, יידרש הזוכה לחתום על הודעה שנשלחה אליו כפי המפורט בנוסחי ההודעה אשר צורפו כנספחים ה1, ה2 ו – ה3 לפרק 2. סירב הזוכה לחתום על ההודעה תהא המועצה רשאית לבטל את זכייתו במכרז או לראות אותו מחוייב באמור בה אף ללא חתימתו, הכל על פי שיקול דעתה.
 • תוך 7 (שבעה) ימים ממועד קבלת ההודעה יחליף הזוכה את הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז, בערבות ביצוע כפי המפורט בסעיף 7 בחלק א' לפרק 2 למסמכי המכרז וכן ימציא באותו מועד אישור על קיומם של ביטוחים בנוסח המפורט בנספח א' לפרק 2 במסמכי המכרז.
 • לא המציא הזוכה ובמועד ערבות ביצוע ו/או לא המציא אישור על ביטוחים ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכיה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את העבודה למציע הבא בתור.
 • רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל, תודיע המועצה ליתר המשתתפים, בדואר רשום על אי זכייתם במכרז וכן תצרף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית    

ראש פנה

 

פרק 2 החוזה והנספחים

מכרז/חוזה מס' 02/2020

שנערך ונחתם במועצה מקומית    ראש פנה

ביום _________ לחודש _____________ שנת __________

–   ב  י  ן   –

מועצה מקומית    ראש פנה

(להלן – המועצה ו/או המזמין)

-לבין-

שם_______________                __________________

ת.ז. ___________                       ח.פ. ______________

מרחוב _____________               מרח' ______________

מ________________                על ידי מנהליה המוסמכים לחתום

     (להלן – הקבלן)                                 ולהתחייב בשמה כדין

                                                          ה"ה __________ ת.ז. _________

                                                           ה"ה __________ ת.ז. _________

                                         (להלן – הקבלן)

 

והואיל:      והמועצה פרסמה מכרז פומבי שמספרו 02/2020 לקבלת הצעות לביצוע מעגל תנועה ברחוב דוד שוב ועבודות נוספות בתחום שכונת האורנים .

והואיל:      והקבלן מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות, האישורים, הידע והמומחיות והיכולת הארגונית הדרושים לביצוע שירותים מסוג וטיב השירותים נשוא ההסכם ולו הציוד, החומרים וכוח האדם הדרושים למתן השירותים נשוא ההסכם בתחום שיפוט המועצה;

         והואיל:    וועדת מכרזים של המועצה, בהחלטתה מיום _______, המליצה בפני ראש המועצה לקבל את הצעתו של הקבלן ובתאריך __________ אישר ראש המועצה את המלצת ועדת המכרזים, בכפוף לעמידת הקבלן בהוראות הסכם זה והוראות כל דין.

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 1. מבוא:
  • המבוא לחוזה זה, לרבות ההצהרות וההגדרות הכלולות בו, לרבות מסמכי המכרז, הנספחים למסמכי המכרז והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
  • כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הקבלן, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 2. בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:

     "המכרז"     ביצוע מעגל תנועה שלב א ברחוב דוד שוב (עליון)ועבודות נוספות בתחום שכונת               

     האורנים .

  "מסמכי המכרז"         כל מסמכי המכרז, על צרופותיו, ולרבות חוזה זה.

  "תנאי המכרז"            כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז.

  "המפקח"                   מהנדס  המועצה או כל אדם אחר שימונה על ידי המועצה לנהל, לתאם

                           ולפקח על ביצוע השירותים על ידי הקבלן בהתאם לאמור בחוזה זה.

  "המפרטים"   המפרט במסמכי המכרז.

  "המנהל" גזבר המועצה ו/או מי שימונה על ידו.

 1. המפקח לעניין החוזה יהיה ______________, או כל מי שימונה על ידי המועצה במקומו או בנוסף לו.
 2. על פי כתב הכמויות אשר צורף על ידי הקבלן להצעתו, סך כל ההצעה אשר ניתנה על ידו למכרז עומדת על סך של ____________ש"ח לא כולל מע"מ.
 3. התמורה לה יהיה הקבלן זכאי בפועל עבור ביצוע העבודה, תחושב ותשולם בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.
 4. למען הסר ספק מודגש בזה כי התמורה הקבוע במסמכי המכרז איננה כוללת התייקרויות מכל סוג ומכל סיבה שהיא. מחירי החוזה יהיו קבועים, לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך.
 5. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה עם קבלת צו התחלת עבודה ועל פי הקבוע בו, ויסיימה תוך _________ מיום קבלת הצו.
 6. בגין כל יום של פיגור בהשלמת העבודות ישלם הקבלן למזמין פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של ______ ₪ ליום, כפי הקבוע בסעיף 1 לפרק 3 למסמכי המכרז.
 7. הצהרות והתחייבויות הקבלן:

הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

 • כי הינו מוסמך, על פי האמור במסמכי ההתאגדות שלו, לעסוק בכל הפעילויות הדרושות לביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ובהתאם לתנאי המכרז.
 • כי בדק ובחן בקפידה את כל הנתונים הנחוצים לקיום התחייבויותיו שבחוזה זה, לרבות נתונים שונים בדבר המועצה וכן כל נתון אחר שיש בו כדי להשפיע על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.
 • כי קרא את מסמכי המכרז ונספחיו וכי מסמכי המכרז ונספחיהם, תנאי המכרז ותנאי חוזה זה ידועים וברורים לו לאשורם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש , על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועד שנקבע למסירתן.
 • כי לא יקבל החלטה הכרוכה בהטלת התחייבות חוקית ו/או כספית על המועצה, אלא אם כן יקבל על כך, מראש ומכתב, את הסכמת המפקח והמנהל ביחד.
 • כי הוא יודע שהעבודה נשוא ההסכם יבוצעו בהתאם למסגרת התקציבית המאושרת על-ידי המועצה, וכפי שתאושר מראש ובכתב על-ידי גזבר המועצה וראש המועצה. כן מצהיר הקבלן כי ידוע לו שבכל חריגה מהמסגרת התקציבית ניתן יהיה לסיים את ההתקשרות עמו וכי בשום מקרה, הקבלן לא יבצע עבודות/שירותים בהיקף כספי החורג מהמסגרת התקציבית המאושרת.
 • הקבלן מתחייב למלא אחר כל ההוראות שיינתנו לו, מעת לעת,  על ידי המועצה ו/או המפקח.
 • כי ידוע לו כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו.
 1. ההתקשרות
  • המועצה מזמינה בזאת מהקבלן את העבודה כמפורט במסמכי המכרז ותנאיו.
  • הקבלן מתחייב לבצע את העבודה  ולקיים את יתר התחייבויות, בהתאם למפורט בחוזה זה ועל פי  מסמכי  ותנאי  המכרז.
  • גילה הקבלן סתירה או אי התאמה בין תנאי המכרז, המפרטים, הצעתו, או האמור בחוזה זה – יפנה הקבלן בכתב למפקח כדי שייתן לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג. בכל מקרה של סתירה תהא עדיפות לאמור במפרטים אלא אם האמור במסמכים האחרים בא להוסיף ולשפר מעבר לאמור במפרטים.
  • הגבלת הוצאות –

אין הקבלן רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום, או חיוב בשם המועצה או עבורה ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע התחייבויותיו, כאמור בחוזה זה.

להסרת ספק, למפקח אין כל סמכות בענייני כספים ותמורה. כל עניין הכרוך בתשלום כספי לקבלן או לצד שלישי או ביחס לביצוע שירותים כלשהם הכרוכים בתשלום, מחייבים קבלת אישור מראש ובכתב של גזבר המועצה וראש המועצה, שאם לא כן הקבלן אינו רשאי לבצעם או לחייב בגינם את המועצה.

למען הסר ספק, לא תשמע טענה על ידי הספק, כי ביצע הנחיות שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, והספק לא יהא זכאי לתשלום אלא באישור ובחתימות כאמור לעיל.

 1. התמורה
  • מוסכם בזאת כי בתמורה לקיום הוראות חוזה זה ע"י הקבלן מתחייבת המועצה לשלם לקבלן את הסכום הכלול בטופס הצעת המחיר, ביחס לכל עבודה שתבוצע  על ידו בפועל בתוספת מע"מ, וזאת בהתאם להצעתו של הקבלן במכרז (להלן: "התמורה").
  • הקבלן יציג למזמינה, ב-5 לחודש כל חודש קלנדרי, חשבון מפורט ובו רשימה של כל העבודות שבוצעו על ידו בחודש הקודם, ובחלוקה לפי הרכיבים המפורטים שבהצעתו. המועצה תשלם לקבלן את התמורה, בתנאי שוטף תשלום +60 מיום המצאת בחשבון, בכפוף לאישור החשבון על-ידי המפקח ועל-ידי הגורמים המוסמכים לכך במזמינה. במידה ולמזמינה יהיו השגות על החשבון המפורט שהגיש הקבלן – תעביר לו השגותיה בכתב, ולקבלן יעמדו 5 ימים לצורך מתן התייחסותו בכתה להשגות המזמינה. לאחר קבלת ההשגות תקבל המזמינה החלטה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם להכרעתה תשולם התמורה לקבלן. הכרעות המזמינה הינן סופיות, והקבלן מוותר על כל טענה בעניין.
  • מוסכם, כי איחור בתשלום לספק שלא יעלה על 60 ימים, לא יזכה את הספק לפיצוי כלשהו.
  • התמורה המגיעה לקבלן, בהתאם למפורט לעיל, תשולם לקבלן שיוציא למזמינה חשבונית מס בהתאם וכמתחייב ע"פ חוק.
  • הקבלן לא יבצע עבודה כלשהי שאינה מוסדרת במסגרת ההסכם לרבות, עבודות שבגינן סבור הקבלן כי מגיעה לו תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בהסכם, אלא אם כן, סוכמה עם הקבלן מראש ובכתב התמורה המגיעה לו בגין עבודות אלו, וניתן על כך אישור, מראש ובכתב, של ראש המועצה וגזבר המועצה.
   למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור עבודה כלשהי שלא נחתמה ואושרה מראש כאמור.
 2. תקופת העבודה
  • העבודה יבוצע בתוך 240 יום קלנדרים  ממעוד חתימת על הסכם זה יחד עם זאת תקופת ההתקשרות למתן השירות נשוא מכרז זה הינה 240 יום קלנדריים כך שאם ידרשו לרשות השלמות נוספות הן יעשו בהתאם להסכם זה ובהתאם להצעת המחיר במכרז זה , החל מיום ________ ועד _________ (להלן "תקופת ההסכם").
 3. בטיחות
  • הקבלן יהיה האחראי לכל סידורי הבטיחות הנדרשים בזמן ביצוע העבודה לפי חוזה זה. הספק יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעובדיו, שלוחיו, ולכל הבאים מכוחו או מטעמו וכן לכל נזק שיגרם לכל אדם או רכוש כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל שייעשו ע"י הספק ו/או עובדיו, נציגיו וכל הבאים מכוחו ומטעמו.
  • במקרה של דרישה / תביעה כלשהי של צד ג' נגד המועצה, בגין נזקים שייגרמו לה כתוצאה מעבודתו של הספק או בקשר עם ביצוע הסכם זה, יהיה על הספק לשפותה ולפצותה בכל סכום שתשלם, אף אם לא ניתן פסק דין, כולל כל הוצאה משפטית / אחרת שתיגרם למועצה עקב דרישה / תביעה מסוג זה, וכן ריבית ו/או הפרשי הצמדה וכל חיוב אחר שיוטל על המועצה עקב דרישה / תביעה זו.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו של הסקבלן לפי סעיף זה, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המועצה בכל מקרה של דרישה / תביעה שתוגש נגדה ע"י אדם שנפגע או ניזוק מכל סיבה שהיא ע"י ספק, מורשיו והבאים מכוחו בגין מעשיהם ו/או מחדליהם ו/או תביעות צד ג' כלשהן עפ"י פקודת הנזיקין, כפי שתוקנה או שתתוקן מפעם לפעם עפ"י כל חוק אחר.
 4. ביטוח
  • מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל דין. הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח דרישות הביטוח להלן ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכם (להלן: "נספח דרישת הביטוח"). עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד.
  • הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו , למועצה ולצד שלישי כלשהו בתחום המועצה .
  • בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן ואשר קשורים לנשוא ההסכם ,  ירשם סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הספק כלפי המועצה  , נבחריה, והבאים מטעמם.
  • 14 ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות נשוא ההסכם , המוקדם מבניהם, ימציא הספק למועצה  את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו.
  • 14 ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא הקבלן  למועצה  שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה הרלוונטית_________ :" .
  • האמור בסעיף זה ( סעיף ביטוח ) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן עבור המועצה. בחתימתו על ההסכם מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה .
  • הפרה של סעיף זה ( סעיף ביטוח ), תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
  • מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי המועצה כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המועצה  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
  • מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך .
  • מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המועצה  אחריות כל שהיא.
  • מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש , יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך .
  • הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.
  • הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.
  • הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו  ו/או חברות בנות ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
  • הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה  והבאים מטעמה, יהא  הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי המועצה  והבאים מטעמה, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה  והבאים מטעמה.
  • לא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה המועצה  זכאית, אך לא חייבת ( וככל שתוכל ) , לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה  לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם .
  • היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  • ביטוחי הקבלן יכללו מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המועצה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה ,30 יום מראש.

 

 1. ערבות
  • להבטחת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה נותן ספק למועצה במעמד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית צמודה בסך                                   ואשר תישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל מיום חתימת הסכם זה ועד התשלום בפועל. הערבות תהיה בתוקף                                     החל מיום חתימת ההסכם ,ותהיה ניתנת לפירעון בכל מועד שהוא בתוך תקופת תוקפה ללא כל תנאי ועל פי דרישה בלבד.
 2. קיזוז
  • המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה לקבלן, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינו לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המזמין לספק.
  • הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות המזמין כלפי הקבלן מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.
  • לקבלן לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.
 3. שינוי החוזה

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת המועצה על שלושת בעלי זכות החתימה שלה, וכן בחתימת הספק והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

 1. הודעות

הודעות הצדדים תהיינה במסירה אישית או במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל במכתב רשום תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 72 שעות ממסירתה למשרד הדואר.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________                               ___________________

המועצה                                                          הספק

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ ________________ עו"ד _____________ של ______________ (להלן: "הקבלן") מאשר בזה כי ביום ____________ חתמו בפני על חוזה זה ה"ה ________________________ בשם ההקבלן, כי אצל הקבלן נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן ועל פי כל דין להתקשרות והקבלן על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן.

 

פרק 2: נספח א' תצהיר

אני הח"מ _________ ת.ז._________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכן כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

רחוב_______ מס'______ קומה_____ ישוב________

 

_________________

 

אני ____________ עו"ד, רישיון מס' ______ מאשר/ת כי היום _____ התייצב/ה בפני מר/גב _______ אשר זיהיתיהו/ה לפי תעודת זהות מספר __________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכן כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו דלעיל וחתם/חתמה עליו בפני.

 

_______________

חתימה+חותמת

 

פרק 2  : נספח ב' טופס זיהוי המציע רקע ופרטי הקבלן וקבלני המשנה

 1. כללי

   

  • בפרק זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון. (מילוי כל הפרקים הינם בגדר חובה).
  • פרט לא רלוונטי לקבלן המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.

 

 1. פרטים כללים

  • שם החברה: _________________________________________
  • כתובת: _____________________________________________
  • שם וטלפון איש קשר נציג הקבלן ____________________________________
  • מספר פקס למשלוח הודעות: ______________________________
  • כתובת דואר אלקטרוני למשלוח הודעות: _____________________________
  • סוג חברה : (פרטית / ציבורית וכדו') __________________________________
  • חברת אם: __________________________________
  • חברות בנות:
 • _______________________
 • _______________________
  • אם חברה-מספר החברה, אם יחיד – תעודת זהות:________________
  • אם חברה-כתובת משרד רשום:_____________________________

 

 1. ותק וניסיון בביצוע עבודות

  • שנת יסוד: ______________
  • מספר שנות התמחות: ___________

 

 • תיאור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של המציע:

_____________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 1. פרויקטים שבוצעו על ידי המציע בעבר

מס' סד' מזמין העבודה היקף כספי תאריך השלמה פרוט כללי של העבודה
הגוף המזמין טלפון איש הקשר מטעם המזמין
1.            
2.            
3.            

 

 

 • ניתן לפרט יותר משלוש עבודות באמצעות הוספת נספח נוסף בפורמט של הטבלה האמורה.
 • נא לצרף אישור והמלצה מטעם לפחות שלושה מזמינים שונים, על ביצוע העבודות האמורות.

 

 1. מנהלים נוכחיים במציע

  :

 

שם                                                       תפקיד

 

_______________                           __________________

_______________                            __________________

 

 

 1. אנשי מפתח נוספים במציע:

 

שם                                                       תפקיד

 

_______________              _____________________

_______________              _____________________

 

פרק 2: נספח ג' טופס הצעה כללי

לכבוד

 המועצה המקומית ראש פנה

 1. לאחר שקראנו בעיון ובחנו את כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא צורפו, ולאחר שהבנו את כל האמור במסמכי המכרז וביקרנו באתר העבודות, הננו מסכימים לבצע את העבודות נשוא המכרז במחירים המפורטים להלן:

סה"כ סכום כל כתב הכמויות   ____________ ₪ (לא כולל מע"מ).

מע"מ                                                  ____________ ₪

סה"כ כולל מע"מ                                ____________ ₪

סה"כ סכום לאחר הנחה _________ ₪ (לא כולל מע"מ)

מע"מ                                                  ____________

סה"כ סכום לאחר הנחה כולל מע"מ  ____________ ₪

 

 1. הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה של 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 2. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית ע"ס___________ ש"ח.
 3. אנו מסכימים לכך שתהיו זכאים לראות בהצעתנו זו הכוללת את כל מסמכי המכרז, במידה וזו תתקבל על ידכם, כחוזה מתחייב בינינו לביניכם.
 4. היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים (לרבות ערבות ביצוע ביטוחים וכו') ולחתום על מסמכי החוזה במועד המפורט בפרק 1 למסמכי המכרז.
 5. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שהוגשה על ידינו תמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 6. ידוע לנו כי העבודות נשוא מכרז זה, בחלקן, ממומנות על ידי צדדים שלישיים ומשכך, אנו מסכימים כי למועצה הזכות להוציא לפועל רק חלק מהעבודה, לרבות בשל אילוצי תקציב ו/או העדר הרשאות תקציביות, או לחלקה בין מציעים שונים כראות עיניה. במקרה בו פוצלה העבודה בין מספר מציעים או שהמועצה החליטה לבצע רק חלק מהעבודה, הצעת המחיר שניתנה על ידי/נו תחייב לכל דבר וענין ואני/ו לא אהיה/נהיה זכאי/ים לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שהעבודה פוצלה בין מספר מציעים או שהוטל עלי/נו לבצע רק חלק מהעבודה.

 

שם וחתימת המציע  _______________

 

פרק 2 :נספח ד'1

בנק                                 

ערבות בנקאית אוטונומית ("ערבות מכרז ")

מכרז מס'  02/2020

 

לכבוד

המועצה המקומית  ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון:  ערבות בנקאית מס' _____________

 1. על-פי בקשת _________________________ (להלן – המבקש) הננו ערבים בזאת כלפיהם לשלם לכם כל סכום עד לסך של  ₪ (ובמילים:                                                   ₪) בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות") בקשר עם מכרז מס' 02/2020.

 

בערבות זו:

"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"המדד הבסיסי" – המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

"המדד הקובע" – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.

 1. סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי, ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 2. ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.
 3. לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 4. תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום , וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 1. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

________                                                                                בכבוד רב

תאריך

 

בנק _________________

סניף________________

כתובת ______________

 

*טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף.

                                                                                                        פרק 2 :נספח ד'2

בנק                                 

ערבות בנקאית אוטונומית ("ערבות ביצוע")

מכרז מס'  02/2020

 

לכבוד

המועצה המקומית  ראש פנה

א.ג.נ.,

 

 1. על פי בקשת   (להלן: "המבקש"), הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של   ש"ח                                   (במילים:                        ש"ח), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות") בקשר עם מכרז מס'  02/2020.

בערבות זו:

"מדד"- משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"המדד הבסיסי"-  המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

"המדד הקובע"-המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.

 1. סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי, ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 2. ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.
 3. לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.

תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום                 , וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי הכתובת                             , לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 1. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

________                                                                     בכבוד רב

תאריך

בנק ________________

סניף________________

כתובת ______________

*טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף.

 

 

 

                        פרק 2 : נספח ה1'

 

תאריך: _________

לכבוד

 

____________

 

 

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז מס' ____________

 

 1. הננו מתכבדים להודיעך כי ראש המועצה אישר את המלצת ועדת המכרזים להכריז על ההצעה אשר הוגשה על ידך למכרז שבנדון, כהצעה הזוכה.

 

 1. ביצוע חלק מהעבודה
  • על פי הקבוע בסעיפים 18.5-18.7 לפרק 1 במסמכי המכרז, מתכבדת המועצה להודיעך כי היא החליטה לפצל את ביצוע העבודות בין מספר מציעים.
  • לאור האמור עליך לבצע אך ורק את העבודות המפורטות בכתב הכמויות החלקי המצ"ב כנספח א', ועל פי התוכניות המצורפות אליו (להלן – העבודות החלקיות).
  • את העבודות החלקיות יהיה עליך לסיים תוך _______ ימים, מהיום בו יימסר לך צו תחילת העבודה.

 

 1. המצאת מסמכים
  • הינך מתבקש להגיע למשרדי המועצה, תוך שבעה ימים מיום מכתבי זה, ולהמציא לידי מהנדס המועצה את המסמכים הבאים:
   • ערבות בנקאית לביצוע כפי הנדרש בסעיף 7 לפרק 2 למסמכי המכרז.
   • אישור על ביצוע ביטוחים כפי המפורט בנספח א' לפרק 2 למסמכי המכרז.
  • עם המצאת המסמכים האמורים, וחתימתך על מכתב זה, תמציא המועצה לידך עותק של מסמכי המכרז חתום על ידה, כאשר מכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
  • על פי הקבוע במסמכי המכרז, חלה עליך חובה לבייל את החוזה ולהחזיר לידי המועצה עותק מהחוזה המבויל. לידיעתך, אי ביול החוזה כנדרש, יביא לעיכוב ביצוע התשלומים להם תהא זכאי על פי ההסכם.

 

בכבוד רב,

 

 

_________________                                       ______________________

אורי זלצר                                                                    רחל ליבוביץ כהן

גזבר המועצה                                                                 מהנדסת המועצה

 

אישור הקבלן זוכה

 

 1. הנני מאשר קבלת הודעה זו ומתחייב לפעול על פיה.
 2. הנני מאשר ומתחייב כדלקמן:
  • הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודה נשוא המכרז שבנדון.
  • ידוע לי כי אינני רשאי להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון כל עוד לא אקבל לידי צו תחילת עבודה, וכי לא אהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי אם אפעל בניגוד לכך.
  • ידוע לי כי ההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון חל אך ורק לגבי העבודות החלקיות כפי המפורט בהודעה זו, אשר התמורה בגינן תחושב על פי מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות אשר הוגש על ידי כחלק מהצעתי למכרז.

 

לראיה באתי על החתום

 

________________                                  ______________________

תאריך                                                 חתימת הקבלן הזוכה

 

 

פרק 2 : נספח ה2'

                                  ביצוע חלק מהעבודה

 

תאריך: _________

לכבוד

____________

 

א.ג.נ

הנדון: מכרז מס' ____________

 

 1. הננו מתכבדים להודיעך כי ראש המועצה אישר את המלצת ועדת המכרזים להכריז על ההצעה אשר הוגשה על ידך למכרז שבנדון, כהצעה הזוכה.

 

 1. ביצוע חלק מהעבודה
  • על פי הקבוע בסעיפים 18.5-18.7 לפרק 1 במסמכי המכרז, מתכבדת המועצה להודיעך כי היא החליטה להקטין/להגדיל את היקף ביצוע העבודות נשוא המכרז.
  • לאור האמור עליך לבצע את העבודות המפורטות בכתב הכמויות המצ"ב כנספח א', ועל פי התוכניות המצורפות אליו (להלן – העבודות).
  • את העבודות יהיה עליך לסיים תוך _______ ימים, מהיום בו יימסר לך צו תחילת העבודה.

 

 • המצאת מסמכים
  • הינך מתבקש להגיע למשרדי המועצה, תוך שבעה ימים מיום מכתבי זה, ולהמציא לידי מהנדס המועצה את המסמכים הבאים:
   • ערבות בנקאית לביצוע כפי הנדרש בסעיף 7 לפרק 2 למסמכי המכרז.
   • אישור על ביצוע ביטוחים כפי המפורט בנספח א' לפרק 2 למסמכי המכרז.
  • עם המצאת המסמכים האמורים, וחתימתך על מכתב זה, תמציא המועצה לידך עותק של מסמכי המכרז חתום על ידה, כאשר מכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
  • על פי הקבוע במסמכי המכרז, חלה עליך חובה לבייל את החוזה ולהחזיר לידי המועצה עותק מהחוזה המבויל. לידיעתך, אי ביול החוזה כנדרש, יביא לעיכוב ביצוע התשלומים להם תהא זכאי על פי ההסכם.

 

בכבוד רב,

 

 

__________________                                       ______________________

אורי זלצר                                                                          רחל ליבוביץ כהן

גזבר המועצה                                                                   מהנדסת המועצה

 

אישור הקבלן זוכה

 1. הנני מאשר קבלת הודעה זו ומתחייב לפעול על פיה.
 2. הנני מאשר ומתחייב כדלקמן:
  • הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודה נשוא המכרז שבנדון.
  • ידוע לי כי אינני רשאי להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון כל עוד לא אקבל לידי צו תחילת עבודה, וכי לא אהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי אם אפעל בניגוד לכך.
  • ידוע לי כי ההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון חל לגבי העבודות כפי המפורט בהודעה זו, אשר התמורה בגינן תחושב על פי מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות אשר הוגש על ידי כחלק מהצעתי למכרז.

לראיה באתי על החתום

 

            ________________                        ______________________

             תאריך                                                 חתימת הקבלן הזוכה  

 

 

 

פרק 2 : נספח ה3'

                                       ביצוע העבודה בשלבים

 

תאריך: _________

לכבוד

____________

א.ג.נ

הנדון: מכרז מס' ____________

 

 1. הננו מתכבדים להודיעך כי ראש המועצה אישר את המלצת ועדת המכרזים להכריז על ההצעה אשר הוגשה על ידך למכרז שבנדון, כהצעה הזוכה.
 2. ביצוע העבודה בשלבים
  • על פי הקבוע בסעיפים 18.5-18.7 לפרק 1 במסמכי המכרז, מתכבדת המועצה להודיעך כי ביצוע העבודה חולק לשלבים, אשר יקבעו על פי היקף התקציב אשר יעמוד לרשות המועצה מעת לעת.
  • בשלב ראשון עומד לרשות המועצה תקציב בסך של ___________ ₪ (כולל מע"מ), ולפיכך יבוצעו על ידך בשלב זה, מתוך העבודות אשר פורטו בכתב הכמויות, אך ורק העבודות המפורטות בכתב הכמויות החלקי המצ"ב כנספח א'.
  • את שלב א' יהיה עליך לסיים תוך _______ ימים, מהיום בו יימסר לך צו תחילת העבודה.
  • עם קבלת תקציבים נוספים לביצוע העבודות, תודיע לך המועצה על השלבים הבאים שיהיה עליך לבצע מתוך כתב הכמויות, היקפם, מועד תחילתם ומועד סיומם.
  • עם השלמת ביצוע עבודות בשווי 80% מהתקציב אשר אושר בכל שלב, הינך נדרש להודיע על כך למפקח, ולתאם עמו את ביצוע יתרת העבודה של אותו שלב באופן מפורט, והכל על מנת למנוע חריגה מהתקציב אשר עומד לרשות המועצה בגין אותו שלב.
 3. המצאת מסמכים
  • הינך מתבקש להגיע למשרדי המועצה, תוך שבעה ימים מיום מכתבי זה, ולהמציא לידי מהנדס המועצה את המסמכים הבאים:
   • ערבות בנקאית לביצוע כפי הנדרש בסעיף 7 לפרק 2 למסמכי המכרז.
   • אישור על ביצוע ביטוחים כפי המפורט בנספח א' לפרק 2 למסמכי המכרז.
  • עם המצאת המסמכים האמורים, וחתימתך על מכתב זה, תמציא המועצה לידך עותק של מסמכי המכרז חתום על ידה, כאשר מכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
  • על פי הקבוע במסמכי המכרז, חלה עליך חובה לבייל את החוזה ולהחזיר לידי המועצה עותק מהחוזה המבויל. לידיעתך, אי ביול החוזה כנדרש, יביא לעיכוב ביצוע התשלומים להם תהא זכאי על פי ההסכם.

בכבוד רב,

__________________                                       ______________________

אורי זלצר                                                               רחל ליבוביץ כהן

גזבר המועצה                                                           מהנדסת המועצה

 

אישור הקבלן זוכה

 

 1. הנני מאשר קבלת הודעה זו ומתחייב לפעול על פיה.
 2. הנני מאשר ומחייב כדלקמן:
  • הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודה נשוא המכרז שבנדון.
  • ידוע לי כי אינני רשאי להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון כל עוד לא אקבל לידי צו תחילת עבודה, וכי לא אהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי אם אפעל בניגוד לכך.
  • ידוע לי כי לא אהיה רשאי לבצע שלבים נוספים בעבודות נשוא המכרז, מעבר לאלה אשר מפורטים כשלב לביצוע על פי הודעה זו, בלא שאקבל קודם לכן הודעה בכתב, חתומה על ידי מהנדס המועצה ומגזבר המועצה המורה לי להמשיך ולבצע שלב או שלבים נוספים בעבודה, כפי שיפורט באותה הודעה.
  • הנני מסכים כי במידה ולא אקיים את ההתחייבות המפורטת בסעיף 2.5 להודעה האמורה, ועקב כך התמורה לה אהיה זכאי בגין ביצוע העבודה תעלה על התקציב המפורט בסעיף 2.2 לעיל, אהיה זכאי לתשלום תמורה בגין ההפרש של שווי העבודה שבוצע על ידי לעומת התקציב המאושר של המועצה, אם וכאשר המועצה תקבל תקציב מיוחד (שאיננו מתקציבה השוטף) למימון ההפרש האמור. לא נתקבל תקציב מיוחד כאמור, תהיה המועצה פטורה מתשלום בגין אותו הפרש.

 

לראיה באתי על החתום

    ________________                    ______________________

             תאריך                                                 חתימת הקבלן הזוכה  

פרק 2 :נספח ו

אישור קיום ביטוחי

נספח ג'

אישור קיום ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור

מועצה מקומית ראש פינה

המבוטח נוסח הפוליסה

עבודות קבלניות

מעמד מבקש האישור

מועצה מקומית ראש פינה,  תאגידים ועמותות בבעלות המועצה

כיסויים                              שווי  הפרויקט –
פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה השתתפות עצמית כיסויים נוספים בתוקף
סכום מטבע סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
כל הסיכונים עבודות קבלניות

הרחבות לדוגמה:

1,000,000 שח     331  12 חודשים

311  302  303 

312  307  310

302   313

315   316

309

327

גניבה ופריצה 20%      
רכוש עליו עובדים 20%      
רכוש סמוך 20%      
רכוש בהעברה 20%      
פינוי הריסות 20%      
צד ג' 5,000,000

למקרה ולתקופה

שח     302  307 313    316  318  327

(331  12 ח')

אחריות מעבידים 6,000,000 למקרה

17,000,000

לתקופה

שח     303 307 309  314 

316  327

 

אחריות מקצועית

———————

חבות המוצר-

1,000,000

מקרה ותקופה

—————-

1,000,000

מקרה ותקופה

שח     303  303  327 

331  12 חודשים

————–

302  313  313 316 327 (331  12 ח')

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
 

עבודות קבלניות לביצוע מעגל תנועה ברח' דוד שו"ב, ועבודות נוספות הכל כפי שיפורט במכרז 02-20 להלן: מהות העבודה: ביצוע עבודות עפר, סלילה ניקוז. קירות תמך, עבודות חשמל, תאורה ותקשורת, עבודות שיקום נופי, עבודות מים וביוב. העבודות תבוצענה בהתאם לכל מסמכי המכרז קוד שרות  060 קבלן לעבודות אזרחיות לרבות תשתיות

075 –שרותי פיקוח תכנון ובקרה(בניה)

 

 

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 

חתימת האישור
המבטח:

 

נספח  – נספח השירותים

תיאור השירות נשוא ההתקשרות קוד השירות תיאור השירות נשוא ההתקשרות קוד השירות
אבטחה 001 שירותי ניהול 071
אחסון/ מחסנים (לרבות מחסני ערובה וקירור) 002 שירותי ניטור 072
אספקת גז ודלק 003 שירותי ניטור 073
אשפה ושירותי מחזור 004 שירותי פיקוח ובקרה 074
בדיקות מעבדה ודגימות 005 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (בניה) 075
ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי 006 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (כללי) 076
בניה – עבודות קבלניות גדולות 007 שירותי קוסמטיקה 077
בקרה, ביקורת תקנים ושמאות 008 שירותי תחזוקה ותפעול 078
בקרת מוסדות חינוך 009 שירותי תחזוקת מערכות 079
בריאות הנפש 010 שירותים אווירי/ימי 080
בתי אבות ומעונות 011 שירותים בחו"ל 081
גביה וכספים 012 שירותים משפטיים 082
גינון, גיזום וצמחיה 013 שירותים פרא רפואיים 083
דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות 014 שירותים רפואיים 084
דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים 015 שכירויות והשכרות 085
הדרכות/ קורסים/ סדנאות 016 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 086
הובלות והפצה 017 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 087
הכנת מכרזים נהלים והנחיות 018 תפעול ציוד 088
הסעת נוסעים 019 תקשורת וחברות הסלולר 089
הפקת אירועים/אולמות אירועים 020 090
הריסות/פינויים 021 091
השקעות ויזמות 022 092
התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 023 093
חברות מנהלות/מינהלות 024 094
חדרי כושר וספורט 025 095
חומרים מסוכנים וכימיקלים – פסולת, פינוי והובלה 026 096
חינוך/קורסים/סדנאות 027 097
חקירות 028 098
חקלאות – צומח/חי 029 099
טיסות 030 100
יועצים/מתכננים 031 101
כוח אדם 032 102
מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל 033 103
מחקרים וסקרים 034 104
מחשוב 035 105
מידע 036 106
מיפוי 037 107
מכירת/רכישת/השכרת ציוד 038 108
ממוני ויועצי בטיחות 039 109
מעליות – תחזוקה/ שירות/ וחלפים 040 110
מערכות  פוטו-וולטאיות 041 111
מערכות בקרה ושליטה 042 112
מערכות גילוי וכיבוי אש 043 113
מערכות השקיה והולכת מים 044 114
נדל"ן / השקעות ויזמות 045 115
נופש וטיולים (לרבות מדריכים)/קייטנות/פעילות לילדים 046 116
ניהול מבנים 047 117
ניקיון 048 118
נשק וחומרי נפץ 049 119
ספרינקלרים 050 120
עבודות מתכת 051 121
עבודות עץ 052 122
עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל/איטום/אינסטלציה) 053 123
פארק שעשועים ומים/ אטרקציות 054 124
פלסטיק 055 125
פעילות בחוץ לארץ 056 126
צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה 057 127
צמ"ה 058 128
צנרת והנחת קווי מים וביוב 059 129
קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות) 060 130
קמעונאות 061 131
רוקחות 062 132
רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 063 133
רפואה משלימה 064 134
שיפוצים 065 135
שירות לאומי 066 136
שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 067 137
שירותי ביקורת 068 138
שירותי גניזה וארכיב 069 139
שירותי דת 070 140

 

נספח – נספח סעיפים מיוחדים

כיסויים נוספים בתוקף קוד הסעיף כיסויים נוספים בתוקף קוד הסעיף
אובדן מסמכים 301 371
אחריות צולבת 302 372
דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית 303 373
הרחב שיפוי 304 374
הרחבת צד ג' – כלי ירייה 305 375
הרחבת צד ג' – נזק בעת שהות זמנית בחו"ל 306 376
הרחבת צד ג' – קבלנים וקבלני משנה 307 377
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (יש לפרט) 308 378
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309 379
כיסוי  למשווקים במסגרת חבות מוצר 310 380
כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור 311 381
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 312 382
כיסוי בגין נזקי טבע 313 383
כיסוי גניבה פריצה ושוד 314 384
כיסוי לתביעות המל"ל 315 385
כיסוי רעידת אדמה 316 386
מבוטח נוסף – אחר (יש לפרט) 317 387
מבוטח נוסף – מבקש האישור 318 388
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – אחר 319 389
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור 320 390
מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 321 391
מוטב לתגמולי ביטוח – אחר 322 392
מוטב לתגמולי ביטוח – מבקש האישור 323 393
מרמה ואי יושר עובדים 324 394
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית 325 395
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 326 396
ראשוניות

(המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)

327 397
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 328 398
שעבוד לטובת גורם אחר (יש לפרט) 329 399
שעבוד לטובת מבקש האישור 330 400
תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים) 331 401
332 402
333 403
334 404
335 405
336 406
337 407
338 408
339 409
340 410
341 411
342 412
343 413
344 414
345 415
346 416
347 417
348 418
349 419
350 420
351 421
352 422
353 423
354 424
355 425
356 426
357 427
358 428
359 429
360 430
361 431
362 432
363 433
364 434
365 435
366 436
367 437
368 438
369 439
370 440

 

סוג הנכס (לדוגמא: רכב/נדל"ן) תיאור הנכס (לדוגמא: מספר רישוי/כתובת)

 

פרק 2 :נספח ז

 

הצהרת המשתתף ואישור רו"ח

שם המשתתף: ______________________________________ תאריך:______________

הרינו להצהיר כדלקמן:

הרינו להצהיר כי בשנת 2016, 2017 ו- 2018  היו למשתתף מחזור הכנסות מביצוע עבודות דומות/ מקבילות לעבודות נשוא מכרז זה, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 2 מיליון ₪ בכל שנה (לא כולל מע"מ).

המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2016  היה בסך של ____________________ ₪.

המחזור הכספי של המשתתף בשנת 2017  היה בסך של ____________________ ₪.

המחזור הכספי של המשתתף בשנת 2018  היה בסך של ____________________ ₪.

חתימת המשתתף: ____________________

========================================================

אישור רואה חשבון

לבקשת _______________________ (להלן: "המשתתף") וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנים 2016, 2017 ו- 2018 .

 

תאריך: __________

 

_________________

בכבוד רב,

רואי חשבון

 

פרק 2 :נספח ח

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 1. אני משמש כ- _________________________ אצל המציע _________________________ (להלן – המציע), שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' 02/2020    אשר פרסמה המועצה המקומית ראש פינה   , לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן – המכרז), ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
 2. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .
 3. בתצהיר זה:

"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

"שליטה"    –      כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981.

 1. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן X במשבצת המתאימה ]:
 • לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג – 31 באוקטובר 2002, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
 • הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג – 31 באוקטובר 2002, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
 1. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______
חתימה

אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד

 

פרק 3: תנאים כלליים

חלק א' – כללי

 1. הגדרות

בחוזה זה ובכל מסמך אחר ממסמכי המכרז תהא למונחים הבאים המשמעות

המפורטת להלן:

 • "המועצה" – המועצה המקומית ראש פינה, לרבות כל מי שהמועצה תסמיך לפעול בשמה לעניין החוזה, כולו או מקצתו, לתמיד או מזמן לזמן.
 • "הקבלן" – לרבות נציגי הקבלן, יורשיו, שלוחיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או בשבילו בביצוע העבודה.
 • "החוזה" – כל מסמכי המכרז כפי המפורט בפרק 1 במסמכי המכרז – הוראות ותנאי המכרז, וכל מסמך נוסף אשר נמסר על ידי המועצה לקבלן ואשר נחשב כחלק ממסמכי החוזה.
 • "המפקח" – האדם המתואר בהזמנה, אשר התמנה על ידי המועצה להיות המפקח לעניין החוזה ו/או כל אדם אחר שהמועצה ו/או המפקח ימנו אותו לפעול בסמכויות המפקח, כולן או מקצתן, לתמיד או מזמן לזמן, במקום או בנוסף.
 • "העבודה" – העבודה שעל הקבלן לבצע לפי החוזה, לרבות השלמה ובדק ולרבות ביצוע כל עבודה ארעית שתידרש בקשר לעבודה.
 • "מקום העבודה" – המקרקעין אשר בהם, בסביבתם, דרכם, מעליהם או מתחתם תבוצע העבודה לרבות המקרקעים האחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.
 • "תוכניות" – התוכניות אשר מפורטות בפרק 5 למסמכי המכרז וכל התוכניות אשר ימסרו לקבלן לצורך ביצוע העבודה ואשר מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתוכנית שאושר בכתב וכן כל תוכנית אחרת שתאושר בכתב מזמן לזמן.
 • "המפרט" – המפרט הכללי ו/או המיוחד, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה, המפרט מהווה השלמה לתוכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות תימצא את ביטויה הנוסף במפרט.
  • "המפרט הכללי" – המפרט הכללי המפורט בסעיף 1.2 לפרק 1 במסמכי המכרז. המפרט הכללי אינו ניתן לצרוף מבחינה טכנית לחוזה אך מוצהר בזה במפורש כי הוא מהווה חלק בלתי נפרד לחוזה וכי לקבלן עותק המפרט הכללי.
  • "המפרט המיוחד" – המפרט המיוחד המצורף כפרק 3 למסמכי המכרז, השונה או הנוגד את הוראות המפרט הכללי.
 • פקודת הפרשנות (נוסח חדש) תחול על החוזה ולצורך פרשנות יראו את החוזה כחיקוק כמשמעות הגדרה זו בפקודה האמורה.

 

 1. הסבת החוזה

  • הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל זכות הנובעת מחוזה זה

או כל חלק מהם, אלא אם כן קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של המועצה.

 • אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, אלא

אם כן קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של המועצה, ואולם העסקת העובדים בשכר, בין אם בסיס שכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין אם בסיס שכרם משתלם לפי שעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת העבודה או חלק ממנה לאחר. אך במפורש מובהר בזה כי עובדים כאלה, אם יועסקו, יהיו ויראו, לכל דבר ועניין, כעובדי הקבלן בלבד ולא יוצרו ביניהם לבין המועצה יחסים כל שהם, בין של עובד מעביד, מעסיק ומועסק ובין יחסים דומים אחרים.

 • על מנת למנוע כל ספק, מוצהר בזה כי אף אם תינתן לקבלן הסכמה

מפורשת של המועצה למסירת ביצוע העבודה או חלק ממנה לאחר, הרי שלא יהא במסירה זו כדי לפטור ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודה באי כוחם ועובדיהם אלא אם כן הפטור או השחרור נעשו במפורש, בכתב ומראש על ידי המועצה.

 • המועצה רשאית להסב חוזה זה או כל חלק ממנו לאחר, בלא שתזדקק

להסכמת הקבלן.

 1. היקף החוזה

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות כח אדם, החומרים, הכלים הציוד וכל דבר אחר, קבוע או ארעי, הנוגע לעבודה ו/או הנובע ממנה במישרין או בעקיפין.

 1. ספקות במסמכים והוראות מילואים

  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות שונות בחוזה תחליט המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי איזה מבין ההוראות הסותרות היא ההוראה הקובעת. קביעת המועצה תהא סופית ותחייב את הקבלן לכל דבר וענין.
  • גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת בו או שיהיה לקבלן ספק בפירושו הנכון של מסמך כל שהוא, המהווה חלק מהחוזה, יפנה הקבלן למועצה לבקשת הבהרה ופירושה של המועצה והוראותיה כיצד לנהוג במקרה זה, תחייבנה את הקבלן ללא עוררין.
  • הקבלן יהא אחראי לכל שגיאה בביצוע, אשר תנבע, לדעת המועצה, מהזנחת חובתו לפי ס"ק 4.2 דלעיל.
  • המועצה והמפקח, רשאים מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודה, לתת לקבלן הוראות לבצע את העבודה לפי תוכניות מתוקנות או שונות, לפי הצורך, וכל זאת בכפיפות לאמור בחלק ח' דלהלן בדבר שינויים.
 2. אספקת תוכניות ומסמכי המכרז

  • העתק אחד מכל מסמכי המכרז, ימסר לקבלן ללא תשלום, כל העתק נוסף, שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה וקבלת תעודת סיום, יחזיר הקבלן למועצה את כל המסמכים שברשותו, בין אלה שנמסרו לו על ידי המועצה ובין אלה שהכינם על חשבונו.
  • העתקים, מכל מסמך ממסמכי המכרז, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה והמפקח וכל אדם אחר המורשה מכח כל דין, רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה המתקבלת על הדעת.
 3. ביצוע העבודה

  • הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה לשביעות רצונה המוחלט של המועצה וימלא לצורך זה אחר כל ההוראות שתינתנה לו על ידי המועצה והמפקח, ללא עוררין, בין שהן מפורשות בחוזה ובין שהן משתמעות מסמכותם הכללית לפי החוזה.
  • המועצה רשאית לבדוק את העבודה, להשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב המלאכה, החומרים, הציוד וכל דבר אחר הכרוך בעבודה ו/או הנובע ממנה.
  • בא כוחו של הקבלן יהיו מהנדס רשוי או הנדסאי רשוי ומנהל עבודה בעלי ותק מקצועי של 5 שנים לפחות וניסיון מספיק לדעת המפקח בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. כמו כן ימונה באתר אחראי בטיחות בעל תעודת הכשר ממע"צ. מנהל העבודה יהיה בוגר קורס הסמכה להסדרת בטיחות התנועה באתרי סלילה. הללו ימצאו בכל שעות העבודה באתר, לאורך כל תקופת הביצוע. מינוי המהנדס, מנהל העבודה ואחראי הבטיחות טעון אישור מראש של המפקח, והוא רשאי לפסול כל מנוי ללא מתן הסברים או נימוקים, העדרם ללא הסכמה מראש מצד המפקח, ישמש עילה להפסקת העבודה.
 4. ערבות לביצוע

  • להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן לפי החוזה, ימציא הקבלן למועצה, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית (להלן – הערבות לביצוע) בנוסח שיהא לשביעות רצונה של המועצה, על פי המקובל ועל פי שיקול דעתה.
  • הערבות לביצוע תהיה בשיעור של 10% מסכום ההצעה של הקבלן כפי המפורט בנספח ב' לפרק 1 של מסמכי המכרז, כולל המע"מ. במקרה בו הקטינה או הגדילה המועצה את היקף החוזה, תהא הערבות לביצוע בסכום עליו תורה המועצה, על פי שיקול דעתה.
  • תוקף הערבות לביצוע יהיה ל- 90 יום לאחר המועד בו אמור הקבלן להשלים את העבודה על פי מסמכי המכרז. כל עוד לא הושלמה העבודה על פי חוזה זה וכל עוד לא מסר הקבלן למועצה ערבות לתקופת הבדק בהתאם לחוזה זה, מתחייב הקבלן להאריך את תוקף הערבות לביצוע לתקופה כפי שיידרש על ידי המועצה, וזאת לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לפני מועד פקיעת תוקף הערבות. לא עשה כן הקבלן, תהא רשאית המועצה לחלט את הערבות לביצוע והכספים המחולטים כאמור ישמשו כערבות לביצוע על פי חוזה זה.
  • האמור בסעיף זה יחול כל אימת שתוקף הערבות המאורכת כאמור יעמוד לפוג, והקבלן טרם השלים את העבודה ולא מסר ערבות לתקופת הבדק.

 

 1. זכות קיזוז וחלוט

למועצה הזכות לקזז ו/או לחלט מתוך הכספים המגיעים לקבלן מאת המועצה ו/או מתוך סכום הערבות לביצוע, בין עפ"י חוזה זה ובין עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן, כל סכום אשר הקבלן חייב למועצה ו/או שהמועצה זכאית לגבותו מאת הקבלן עפ"י חוזה זה או עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן.

 

 1. אחריות סולידרית

אם הקבלן מונה יותר יחידים מאחד, הרי שכל התחייבויותיהם של יחידי הקבלן אחראים ביחד ולחוד על פי חוזה זה, כל יחיד יחשב כערב סולידרי למשנהו וכל מעשה ו/או מחדל של אחד מהם יחשב כמעשה ו/או מחדל של כולם וכל מה שיימסר לאחד מהם ו/או על ידי אחד מהם יחשב כאילו נמסר לכולם ו/או על ידי כולם.

 1. ויתור

  • שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה על ידי המועצה או המפקח במקרה מסויים לא ייחשבו כויתור, מצד המועצה ו/או המפקח, מזכויותיהם לפי החוזה ולפי כל דין אלא אם כן נעשה הויתור או ההנחה במפורש ובכתב.
  • הסכמה מצד המועצה ו/או המפקח לסטייה של הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה, במקרה מסויים, לא יראוה כתקדים מחייב ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לגבי מקרה אחר.
 2. הודעות

כל הודעה, שיש למסרה לפי החוזה, תישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה ובהצעה ותחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום 3 ימים מיום המסרן למשלוח בבית הדואר. אין באמור לעיל כדי למנוע מתן הודעה בדרך של מסירה אישית כמפורט להלן :

 • למועצה או למפקח – במשרדי המועצה לידי מהנדס המועצה בלבד, או במשרדי המפקח או לידי המפקח אישית.
 • לקבלן – במשרדי הקבלן, במען עסקיו או מגוריו, או לידיו או לידי בא כוחו המוסמך אישית, או על ידי רישום ביומן העבודה.

חלק ב' – הכנה לביצוע

 1. בדיקות מוקדמות

  • הקבלן מצהיר בזה כי הוא בדק בדיקה יסודית ומקיפה, לפני הגשת הצעתו ולפני תחילת ביצוע העבודה בפועל, את כל תנאי החוזה על כל הדרישות וההתנאות המשתמעות, במישרין או בעקיפין מהחוזה.  כן בדק את מקום העבודה וסביבותיו, את ההתאמה  בין התוכניות למצב בשטח בפועל, את טיב הקרקע, את טיבם וכמויותיהם של העבודות הכרוכות בביצוע העבודה, את החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודה וכן השיג את כל הידיעות לגבי כל הבעיות והשאלות האפשריות העלולות להשפיע על הצעתו ואופן ביצוע העבודה.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל בפרט ובשאר הוראות החוזה בכלל, מצהיר הקבלן כי הוא קרא ובדק, לפני הגשת הצעתו, את כל הוראות המפרט הכללי, הנוגעות לביצוע העבודה וכי הוראות המפרט הכללי, לרבות כל הדרישות ו/או ההתנאות המשתמעות ו/או שיכולות להשתמע מהוראות אלה, נהירות, ברורות לו ומקובלות עליו ללא עוררין.
  • הקבלן מצהיר בזה כי הוא שוכנע, על יסוד כל בדיקותיו המוקדמות, ששכר החוזה, כפי שנקבע בחוזה, מהווה תמורה הוגנת ונאותה לכל התחייבויותיו, ללא יוצא מן הכלל, הנובעות מהחוזה וכי הוא יהא מנוע מלטעון כל טענה ביחס לתמורה ולהתחייבויותיו ו/או ביחס לטעות כל שהיא מצידו ו/או פגם כל שהוא בהתקשרות עם המועצה בחוזה.
  • במפורש מובהר בזה כי באם השמיט הקבלן מחיר של סעיף כל שהוא בכתב הכמויות, ייחשב הדבר כאילו עשה זאת הקבלן במכוון וכאילו הסכים לבצע את אותו סעיף ללא תשלום נוסף וכי מחיר סעיף זה כלול בשכר החוזה.

לוח זמנים

 • הקבלן ימציא לאישור המועצה, תוך שבעה (7) ימים מיום מקבלת צו התחלת העבודה, הצעה בכתב, בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המערכת, וזאת בהתחשב במועד שנקבע להשלמה (להלן – לוח הזמנים).
 • המועצה תהא רשאית לדרוש מהקבלן לבצע כל שינוי או התאמה בלוח הזמנים האמור, הנדרש לדעתה על מנת שהקבלן יעמוד בלוח הזמנים הקבוע לביצוע המערכת. כמו כן תהא המועצה רשאית לדרוש מילואים ופרטים בכתב, בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבנה העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.
 • במפורש מובהר בזה כי אין בהמצאת ההצעה ו/או אישורה על ידי המועצה או המפקח, גם לאחר תיקון או עדכון, כדי לפטור את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו עפ"י חוזה, לרבות השלמה במועד

 

 1. סימון

  • הקבלן אחראי לסימון הנכון והמדויק של מקום העבודה וביצועה, לנכונות הגבהים, המידות, הממדים והכיוונים של כל חלקי העבודה, על יסוד התוכניות וההנחיות שניתנו לו על ידי המפקח.
  • לקבלן ימסרו נקודות קבע של קווי פוליגון ונקודות קבע לגביהם על הקבלן לבדוק סימון זה, התאמתו לרשת הארצית, לעצמים קיימים בשטח, לנתוני הפרויקטים המבוצעים בגבולות הביצוע שלו ולדווח על כל אי התאמה, כל עבודה אשר תסטה מגבולות הביצוע המתוכננים עקב סימון לא נכון תפורק או תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, לא תתקבל טענה בגין ביצוע שגוי עקב סימון לקוי שנמסר ע"י המזמין.
  • בנוסף יקבל הקבלן:

רשימת קואורדינטות של נקודות הפוליגון

תקליטור עם קבצי תכנון בפורמט DWG

 • על הקבלן להתוות את הנק' המוזכרות לעיל, לקבל אישור המפקח לנק' המותוות ולאחר קבלת האישור לאבטח נק' אלו.הקבלן יקבע על חשבונו נקודות נוספות לפי דרישתו של המפקח, סימון גבולות חלקות הגובלות בכביש יבוצע על ידי הקבלן באמצעות מודד מוסמך, זאת ללא כל תשלום נוסף. איסוף הנתונים הדרושים לסימון יהיה באחריות הקבלן.יציבותן של הנקודות תהיה לשביעות רצונו של המפקח, על הקבלן למדוד ולסמן אבטחות לנקודות וכן לבצע לפחות 2 נקודות קבע ( B) וכל זאת בהתאם לתקנות אגף המדידות ולפי אישור המפקח.
 • כל המדידות, הסימונים וחידושים שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה,  יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. באתר העבודה יעסיק הקבלן בקביעות ובמשך כל שעות העבודה מודד מוסמך שיבצע את העבודה באמצעות ציוד מתאים כגון: ציוד אלקטרואופטי (דיסטומט) מאזנת וכו, כפי שייקבע ע"י המפקח.
 • המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח, ללא תשלום נוסף, לצורך בדיקת העבודה או כל עבודה אחרת שתדרש על ידו במסגרת פרויקט זה, המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם לתקנות אגף המדידות, הסימון ייעשה ע"י קשירה לנקודות פוליגון או צירים, אשר גובהן צויין בתוכניות ובנקודות ביניים שייקבעו ע"י המפקח.
 • בנוסף למדידות הנ"ל, לפני תחילת עבודות העפר לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות ולשם חשוב נפח הערמות המיועדות לסילוק, יהא על הקבלן למדוד ולסמן גבהים בחתכים המסומנים בתוכניות כל 20 מ' ובמקומות נוספים אשר ידרשו לפי הנחיות המפקח, לצורך חשוב כמויות לתשלום. על הקבלן להכין על חשבונו על גבי דיסקטים ולספק למזמין תכניות ממוחשבות של המצב הקיים  בשטח, תכניות  המדידה  יאושרו  בכתב ע"י המפקח.
 • הסימון יבוצע באמצעות יתדות עץ או ברזל ויחודש לכל שכבה בעבודות עפר, לכל מערכת כאשר יידרש ע"י המפקח , לאחר גמר העבודה יחדש הקבלן את הסימון כדי לאפשר בדיקה סופית של העבודה.
 • על הקבלן לבדוק את רומי השטח לפני התחלת ביצוע עבודות העפר, במידה ורומי השטח שונים מהרומים המופיעים בתכניות המדידה, עליו להביא את הממצאים לידיעה ולהחלטת המפקח, במידה והקבלן לא יפנה למפקח תוך שבועיים מהתחלת העבודה, תכניות המדידה תיראנה כנכונות והן הקובעות לגבי חישוב הכמויות.
 • מדידות חוזרות, לצרכי סימון ושרותי ביצוע עקב עדכון ושינוי תכנון במהלך הביצוע, לא ישולמו, כל עלות המדידות צריכות להיות כלולות במחירי היחידה השונים.
 • הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו ע"י הפקוח כגון ח"ח בזק וכו….
 • כל העבודות המפורטות לעיל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו, עלות העבודות כלולה במחירי היח' בחוזה.

חלק ג' – ביצוע העבודה

 1. התחלת ביצוע העבודה

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המועצה ו/או המפקח בצו התחלת העבודה כמועד תחילת הביצוע (להלן – מועד התחלת הביצוע) וימשיך בביצועה בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים ועפ"י הנחיות המפקח.

 1. העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן

במועד התחלת הביצוע, תעמיד המועצה לרשות הקבלן את מקום העבודה או חלק ממנו, הדרוש להתחלת הביצוע והמשכת העבודה לפי לוח הזמנים.  לאחר מכן תעמיד המועצה, לרשות הקבלן, חלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש לביצוע בקצב הדרוש וכאמור לעיל.

 1. מועד השלמת העבודה

  • הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך 240 יום קלנדרים מהיום בו קיבל צו התחלת עבודה, כל זאת בכפיפות לכל מועד השלמה של חלק מסוים העבודה שנקבע לגביו במפורש כי יש להשלימו קודם לכן על פי לוח הזמנים שנדרש על ידי המועצה. העבודה תחשב כהושלמה עם קבלת תעודת השלמה כאמור בסעיף 57 להלן.
  • ניתנה הארכה להשלמת העבודה או חלק מסוים ממנה, על יסוד האמור בסעיף 18 דלהלן, יוארך מועד ההשלמה בהתאם לכך.
 2. שינויים במועד ההשלמה

  • בכל מקרה של פקודת שינויים המחייבת ביצוע עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצרכי קביעת מועד השלמת העבודה, או חלק מסוים ממנה, או פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון לצרכי קביעת מועד השלמת העבודה או חלק מסוים ממנה, רשאי המפקח לקבוע מועדי השלמה חדשים, מאוחרים או מוקדמים יותר, הכל כפי שמתחייב ממשך התקופה הנדרשת לביצוע בעקבות פקודת השינויים.

 

 • נגרם עיכוב בביצוע העבודה ע"י כח עליון או ע"י תנאים אחרים,

שלדעת המפקח, לא הייתה  לקבלן שליטה עליהם ולא אפשרות למנעם, הכל לפי שיקול דעתו וקביעתו של המפקח, יהא רשאי הקבלן לפנות למפקח בבקשה להארכת מועד ההשלמה ואזי ייקבע המפקח את משך ההארכה ותנאיה, כל זאת בתנאי כי :

 • הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המפקח, לרבות יומן עבודה מעודכן, כי התנאים האמורים אירעו ויש בהם, לדעתו, כדי לגרום לעיכוב.
 • הקבלן לא יהא זכאי לבקש הארכה, עקב תנאים אלה, אם לא ביקש ארכה תוך 15 יום מתום האירוע אשר גרם, לדעת הקבלן, לעיכוב שבגינו מבוקשת הארכה.
 1. החשת קצב הביצוע

  • אם המפקח יהא סבור שקצב הביצוע של העבודה אינו תואם את לוח הזמנים ו/או את מועד ההשלמה, יהא רשאי להודיע על כך לקבלן ולדרוש ממנו את החשת קצב הביצוע, והקבלן ימלא אחר דרישה זו ללא עוררין.
  • מודגש בזה כי גם אם המועצה לא דרשה החשת קצב העבודה, תהא

האחריות לעמידה בלוח הזמנים מוטלת אך ורק על הקבלן.

 1. יומן עבודה

  • הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן – יומן עבודה) בשלושה עותקים וביומן זה ירשמו מדי יום ביומו הפרטים המלאים בדבר :
   • מספר העובדים, לסוגיהם, המועסקים בביצוע העבודה ע"י הקבלן.
   • מספר קבלני המשנה, אם הותרה העסקתם, סוגיהם ומספר עובדיהם.
   • כמויות החומרים שנתקבלו למקום העבודה וכמויות החומרים שהושקעו בביצוע העבודה.
   • הציוד המכני הכבד שהובא למקום העבודה ו/או שהוצא ממקום העבודה.
   • תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה.
   • תקלות והפרעות בביצוע העבודה.
   • ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.
   • הוראות, הודעות, הנחיות או הוראות שנרשמו על ידי המועצה ו/או המפקח.
  • יומן העבודה ייחתם בכל יום על ידי הקבלן והעתק ממנו יימסר, מדי יום ביומו, למפקח. למפקח הזכות להסתייג מכל פרט שנרשם ע"י הקבלן ביומן העבודה. העדר הסתייגות של המפקח במועד מסירת היומן לידיו לא תחשב כהסכמת המפקח או המועצה לפרטים שנכתבו ביומן על ידי הקבלן.
 2. הפסקת העבודה

  • למועצה הזכות להפסיק את ביצוע העבודה, בין לפני תחילת ביצוע העבודה בפועל ובין במהלך הביצוע, את כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות.
  • הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים, לפי הוראה בכתב של המועצה ולא יחדשה אלא לאחר שיקבל הודעת חידוש, בכתב, מאת המועצה.
  • הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, ינקוט הקבלן באמצעים המתאימים להבטחת ולהגנת העבודה, מקום העבודה והמצוי בו, לשביעות רצונו של המפקח. ההוצאות בגין הצורך לנקוט אמצעים כאמור יחולו על המועצה, בתנאי שהקבלן נתן למועצה, תוך 3 ימים מיום קבלת הודעת ההפסקה, הודעה על כוונתו לדרוש הוצאות כאמור. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המועצה, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו ולבססן. לא דרש הקבלן תשלום הוצאות כאמור במועד הקבוע לכך, לא יהיה זכאי לדרוש תשלום בגין ההוצאות שנגרמו לו בגין הצורך לנקוט באמצעים כאמור בסעיף זה.
  • הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, תעשינה מדידות סופיות, כאמור בחוזה, ביחס לעבודה שבוצעה, אם בוצעה, והמועצה תשלם לקבלן את המגיע לו על יסוד המחירים שבכתב הכמויות, בהתאם לעבודות אשר בוצעו בפועל עד למועד ההפסקה.
  • עם תשלום המגיע לקבלן, תבואנה לסילוקן הסופי כל דרישות ותביעות הקבלן, מכל סוג שהוא, עבור העבודה שבוצעה, עקב הפסקתה וכל דבר הנובע מכך ללא יוצא מן הכלל. למען הסר ספק, מודגש בזה כי מעבר לתשלום האמור לא יהיה זכאי הקבלן לכל תשלום אחר או נוסף, רבות פיצוי או שיפוי בגין כל נזק, אם נגרם לקבלן, עקב הפסקת העבודה כאמור.

חלק ד' – חומרים, ציוד ומלאכה

 1. אספקת חומרים, ציוד, מתקנים וכו'

  • לעניין פרק זה "החומרים" – כל חומר הדרוש לביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים מוגמרים ובלתי מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק מהעבודה וכן מבנים ארעיים, שהוקמו ו/או הובאו לצרכי ביצוע העבודה.
  • הקבלן מתחייב בזה לספק, על חשבונו הוא, את כל החומרים, הציוד, המתקנים, הכלים והדברים האחרים הדרושים לעבודה ו/או למהלך ביצועה היעיל ובקצב הדרוש.
  • הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו ו/או הוא דאג שימצאו ברשותו, במועד הדרוש, החומרים, הציוד, המתקנים, הכלים והדברים האחרים.
  • המפקח רשאי להורות לקבלן לקבוע לוח זמנים לאספקת כל הדרוש לביצוע העבודה אל מקום העבודה ומשנקבע לוח זמנים כזה, חייב הקבלן לעמוד בו.
  • חומרים שהקבלן חייב לספקם – רשאית המועצה להורות לקבלן להשתמש בחומרים שיסופקו על ידה ואשר תמורתם ינוכה, מהסכומים המגיעים לקבלן, לפי קביעת המפקח.
  • אם סופקו חומרים על ידי המועצה כאמור בסעיף 22.5 דלעיל אזי:
   • הקבלן ישתמש בהם אך ורק לביצוע העבודה ולא למטרה אחרת כל שהיא והם לא יוחלפו בחומרים אחרים אלא אם נתקבלה הסכמת המפקח, בכתב ומראש.
   • משהוכנסו החומרים למקום העבודה, לא תהא לקבלן כל רשות להוציאם ממקום העבודה, אלא אם נתקבלה הסכמת המפקח בכתב ומראש.
   • החומרים שסופקו ולא נעשה בהם שימוש וכן עודף ושאריות, יוחזרו למועצה ואם לא יוחזרו, ישלם הקבלן למועצה את שווים או שווים המשוער לפי קביעתו, הבלתי ניתנת לערעור, של המפקח.
  • הוקצבו לקבלן, על ידי רשות מוסמכת ועל פי המלצת המועצה, חומרים שחל עליהם פיקוח, הגבלה, קצוב או תנאי חלוקה, מכח כל דין, יחולו על חומרים כאלה הוראות פסקה 22.6 דלעיל.
 2. אחזקת מקום העבודה

  • חומרים שהובאו למקום העבודה ו/או נוצרו במקום העבודה, יעברו להיות, משעת הבאתם ו/או ייצורם, רכושה של המועצה.
  • חומרים, מתקנים, ציוד וכל אביזר ו/או כל דבר אחר הדרוש לעבודה ו/או לביצועה, אשר הובאו על ידי הקבלן למקום העבודה, לא יוצאו ממקומם אלא אם ניתנה הסכמת המפקח להוצאתם בכתב ומראש. הקבלן יהא רשאי להוציאם, ללא צורך בקבלת הסכמה כאמור, רק לאחר שיקבל את תעודה ההשלמה כאמור להלן ובכפיפות למותנה בה.
  • בכל עת שהמפקח יקבע כי חומרים ו/או דברים אחרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה (1) נפסלו לשימוש על ידי המפקח או (2) אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, אזי יהא על הקבלן להוציאם ממקום העבודה תוך המועד שנקבע בהוראת המפקח ומשלא נענה הקבלן לדרישה זו, תהא המועצה רשאית לתפוס את החומרים ו/או הדברים האחרים, לסלקם ממקום העבודה, להשתמש בהם לצרכיה או למכרם ולזכות את הקבלן בשווים תוך ניכוי ההוצאות הכרוכות בתפיסת, בסילוק ובמכירה, כאשר השווי וההוצאות יקבעו באופן סופי ומחייב על ידי המפקח.
  • הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של החומרים ו/או הדברים האחרים והוא רשאי להשתמש בם לצורך ביצוע העבודה, ואולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בחלק יא' דלהלן, רשאית המועצה להשתמש בזכויות המוקנות לה לפי אותו סעיף ולקבלן לא תהא עוד זכות שימוש כאמור.
  • אין להסיק מהוראות סעיף זה, מתן אישור על ידי המפקח לטיבם

של החומרים ו/או דברים אחרים, ובמפורש מותנה בזה כי המפקח ו/או המועצה רשאים לפסלם בכל זמן שהוא.

 1. טיב החומרים והמלאכה

  • הקבלן מתחייב בזה להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר  ובהתאם לאמור במסמכי החוזה.
  • חומרים שלגביהם קיימים תקנים מאת מכון התקנים הישראלי, יתאימו לתקנים המאושרים ואם נקבע לגביהם במסמכי החוזה תקן אחר, יתאימו לתקן המאושר האחר.
  • הקבלן לא ישתמש בביצוע העבודה, אלא בחומרים מאושרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המפקח. הקבלן מתחייב כי יהיה ברשותו אישור בכתב מהספק, המאשר כי הוא (הספק) אחראי על טיב החומרים ותפקודם לאורך זמן כאשר הם מבוצעים על ידי הקבלן הנדון.
  • הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ביותר ובהתאם אמור במסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח.
  • אף אם סופקו חומרים מסוימים על ידי המועצה, אין בעובדה זו, כשלעצמה, כדי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב העבודה.
  • הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח,

דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן לספק את כל הכלים, כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות או העברתם למקום הבדיקות, הכל כפי שיקבע המפקח.

 • דמי בדיקות הדגימות וההוצאות הכרוכות בכך, במקום כפי

שיקבע המפקח, יחולו על הקבלן, לרבות דגימות חוזרות, אם ימצא המפקח לנכון לעשותן.

 • המפקח יהיה הפוסק הבלעדי לגבי טיב החומרים והמלאכה,

תוצאות הדגימות והתאמתן לנדרש.

 1. בדיקות שלבים מסוימים או של העבודה שנועדה לכיסוי

  • אם לפי הוראות מסמך ממסמכי החוזה ו/או הוראות המועצה ו/או הוראות המפקח ו/או הוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת, יש צורך בבדיקה מוקדמת של שלב מסוים בעבודה ואישורן על ידי המפקח אזי במקרים אלה, יהא על הקבלן להודיע למפקח על מועד ביצוע אותו שלב מסוים וזאת לפחות 72 שעות לפני מועד הביצוע וכן לסייע בידו בבדיקה.
  • הקבלן לא יכסה או יסתיר חלק כלשהו מהעבודה, אשר נועד להיות מכוסה או מוסתר, בטרם שיקבל את הסכמת המפקח ואם הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך למפקח וזאת לפחות 72 שעות לפני הכיסוי או ההסתרה וכן יאפשר למפקח לבדוק את החלק האמור לפני הכיסוי או ההסתרה.
  • אם לא יודיע הקבלן למפקח, כאמור דלעיל, אזי בכל עת, לפי דרישת המפקח, יהא הקבלן חייב, על חשבונו הוא, לחשוף כל מקום, לקדוח קידוחים, לעשות חורים ולבצע כל פעולה שתידרש על ידי המפקח לצורך בדיקות כאמור ולאחר מכן לתקנו, כראוי, לשביעות רצונו של המפקח. אם לא יענה הקבלן לדרישות המפקח ו/או לא יפעל עפ"י הוראותיו, הרי שלמועצה תהא הזכות, מבלי לפגוע בזכות מזכויותיה האחרות של המועצה לפי החוזה ו/או לפי כל דין, לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים את האמור לעיל וכל ההוצאות יחולו על הקבלן.
 2. סמכות המפקח בעניין מלאכה וחומרים פסולים

  • המפקח רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע העבודה כי :
   • הקבלן יסלק ממקום העבודה, תוך פרק זמן שנקבע בהוראה, כל החומרים ו/או הדברים האחרים שאינם      מתאימים, לדעת המפקח, לעבודה ו/או לביצועה.
   • להביא, במקום החומרים ו/או הדברים האחרים שסילוקם נדרש כאמור, חומרים אחרים, כשרים ומתאימים, לפי דעת המפקח ותוך פרק הזמן שנקבע על ידו בהוראה.
   • לסלק, לתקן, להקים, לבצע מחדש ו/או לעשות כל פעולה אחרת, בכל חלק של העבודה שנעשה על ידי הקבלן ואשר נמצא בלתי מתאים על ידי המפקח, אם עקב שימוש בחומרים בלתי מתאימים ו/או מלאכה בלתי מתאימה ואם בניגוד לתנאי החוזה, כל זאת תוך פרק הזמן שנקבע בהוראות המפקח.
  • הוראה, כאמור בפסקה 26.1, כוחה יפה על אף כל בדיקות ביניים שנערכה ע"י המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בעבור אותם חומרים או מלאכה.
  • לא מילא הקבלן אחר דרישות המפקח, תוך פרק הזמן שנקבע בהוראה, תהא המועצה רשאית לבצע את הדרוש על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל הוצאות הביצוע והנובע מכך וזאת מבלי לפגוע בזכות מזכויותיה האחרות של המועצה לפי החוזה ו/או לפי כל דין.
 3. חשמל

הקבלן יהא אחראי לדאוג על חשבונו לאספקת החשמל הנדרשת לצורך ביצוע העבודות, אם נדרשת.

 1. מים

הקבלן יהא אחראי לדאוג על חשבונו לאספקת מים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, אם נדרשים.

חלק ה' – עובדים

 1. כללי

  • הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, את כל כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ו/או דבר הכרוך בה.
  • כל הנאמר בפרק זה בא אך ורק כדי להוסיף על התחייבות הקבלן ו/או להבהירן ובשום מקרה לא בא כדי לגרוע מהן ו/או מהוראות כל דין ולא יתפרש באיזה צורה שהיא כמטיל חובות כלשהן על המועצה ביחס למועסקים ע"י הקבלן.
 2. העסקת כח אדם ותנאי העבודה, נוכחות הקבלן ומינוי בא כח

  • הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, כמספר הדרוש לשם ביצוע העבודה והשלמתה עד למועד ההשלמה. בכל מקרה שלביצוע מסוים יש צורך בעובד בעל תעודת רישום, רשיון או היתר לפי כל דין, הרי שעל הקבלן להעסיק בביצוע רק עובד מורשה.
  • הקבלן מתחייב למנות ממונה בטיחות, מטעמו ועל חשבונו, אשר יהיה אחראי לכל נושא הבטיחות במקום העבודה ולבצוע העבודה. האדם שימונה על ידי הקבלן לתפקיד זה חייב להיות בעל תעודה או אישור מטעם משרד העבודה כ"מומנה בטיחות" המוכר על ידם.
  • הקבלן מתחייב להיות בעצמו במקום העבודה משך כל תקופת ביצוע העבודה או לדאוג לכך שבא כח מטעמו, כשיר ומתאים להשגחה יעילה על ביצוע העבודה, יימצא במקומו במקום העבודה באופן שהמועצה ו/או המפקח יוכלו לבוא עימו בדברים ולתת לו הודעות, הנחיות והוראות שהם רשאים לתיתם לפי החוזה.  מוזכר בזה שוב כי כל הודעה, הנחיה והוראה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראוה כאילו נמסרה לקבלן.
  • לפי דרישה של המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך של הקבלן וכן כל עובד או מועסק אחר של הקבלן במקום העבודה וזאת אם המפקח ימצא כי אין הם מתאימים לביצוע העבודה בכלל או לתפקידם בפרט או אם יתנהגו שלא כשורה.
  • הקבלן ישלם ויעניק לעובדים שיועסקו על ידו את השכר והתנאים שעליו להעניק כפי שהוא מחויב על פי כל דין ועל פי כל הוראות הסכמי העבודה, צווי הרחבה או הוראות מחייבות אחרות לגבי העסקת עובדים, שכרם ותנאי עבודתם, כפי שיהיו מזמן לזמן.
  • הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח – 1968 והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא למועצה אישורים של המוסד לביטוח לאומי על קיום התחייבויותיו לפי פסקה זו.
 3. בריאות העובדים ורווחתם

  • הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש עפ"י כל דין ובאין דרישה כאמור, כפי שיידרש על ידי מפקח העבודה המוסמך לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד – 1954.
  • כל ההוצאות הכרוכות בהתקנת סידורי נוחיות ומקומות אכילה במקום העבודה יחולו על הקבלן ויבוצעו לשביעות רצונו של המפקח ו/או כל רשות מוסמכת.
  • מקום העבודה לא ישמש כמקום דיור לאף אדם, בכל זמן שהוא, ללא אישור בכתב מראש של המפקח.
 4. פנקסי כח אדם

  • הקבלן מתחייב לנהל, לשביעות רצונו של המפקח ו/או כל רשות מוסמכת, פנקסי כח אדם שירשמו בהם פרטים על שמו, מקצועו וסוגו של כל עובד, מספר ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכרו וכן כל פרט אחר שיידרש.
  • הקבלן יאפשר למפקח ו/או לרשות המוסמכת לעיין בכל עת בפנקסים הנ"ל וכן יכין וימציא למפקח מצבת כח אדם חודשית, שבועית או יומית, על כל הפרטים שיידרשו על ידי המפקח.

חלק ו' – התחייבויותיו הכלליות של הקבלן

 1. סיוע למפקח

הקבלן מתחייב לאפשר למפקח גישה חופשית בכל עת למקום העבודה ולכל מקום ממנו מובאים החומרים, ציוד ודברים אחרים הכרוכים בביצוע העבודה וכן מתחייב הקבלן לסייע למפקח ולעזור לו, ככל שיידרש וככל האפשר, במילוי תפקידו.

 1. הודעת רשיונות ותשלום אגרות

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי כל דין ו/או רשות מוסמכת בדבר מתן הודעות, קבלן רשיונות ותשלום מיסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים.  המועצה תהא זכאית לנכות מהכספים המגיעים לקבלן כל תשלום של מס, אגרה ותשלום חובה אחר שהקבלן חייב בתשלומו.

 1. עתיקות וחפצים

  • לא תהא לקבלן כל זכות איזו שהיא ביחס לעתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח –      1978 או בכל חוק בדבר עתיקות וכן ביחס לחפצים אחרים כל שהם, בעלי ערך ארכיאולוגי וכן ביחס לחפצים בעלי ערך, אשר יתגלו במקום העבודה.
  • הקבלן יודיע על כל גילוי כזה למפקח מיד עם הגילוי וכן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוק העתיקות תשל"ח – 1978 או כל חוק אחר העוסק בחפצים בעלי ערך.
  • הקבלן מתחייב לנקוט, על חשבונו, באמצעי הזהירות המתאימים למניעת פגיעה ו/או אובדן של עתיקות ו/או החפצים האחרים כנזכר לעיל.
  • על מנת למנוע כל ספק, מובהר בזה כי באין הוראה מפורשת בחוק,       המקנה את הבעלות בעתיקות ו/או בחפצים למדינה או לרשות מרשויותיה, הרי שהבעלות ביחס לעתיקות ו/או לחפצים שימצאו במקום העבודה של המועצה בלבד ומכל מקום המועצה תחשב תמיד כמוצאת העתיקות ו/או החפצים האחרים לצרכי פיצוי ו/או תשלום ו/או החזרה.
 2. זכויות, פטנטים וכיו"ב

  • מחיר החוזה, כולל את התשלום בעד שימוש בחפצים או בתהליכים המוגנים בזכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וזכויות אחרות אשר הקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודה.
  • הקבלן יימנע כל נזק מהמועצה עקב האמור לעיל ויפצה אותה בגין כל דרישה ו/או תביעה שתתבע לשלם כתוצאה מפגיעה בזכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות אחרות אשר הקבלן יעשה בהם שימוש, במישרין או בעקיפין, בעת ביצוע העבודה ו/או הנובעים מביצוע העבודה.
 3. זכויות הנאה ושימוש בזכות ו/או בנכס

הקבלן יהא אחראי לקבלת ההסכמה מהגוף או האדם המוסמך לתיתה לפי הענין, לשימוש בכל זכות הנאה או שימוש בזכות ו/או בנכס לצרכי ביצוע העבודה (כגון :  חציבה, נטילת עפר, אבנים, חול, זכות מעבר, זכות שימוש או זכות דומה) ולכל תשלום אשר יידרש לקבלת הסכמה כזאת.

 1. פגיעה בנוחיות הציבור

הקבלן מתחייב שלא תהא, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה, כל פגיעה, שלא לצורך, בנוחיות הציבור ושלא לצורך בזכות השימוש וההחזקה של רכוש ציבור כל שהוא.

 1. תאומים עם הרשויות ואחריות לנזק

  • לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא, על חשבונו, השגת כל האישורים והידיעות מהרשויות הנוגעות בדבר ולתאם את כל הקשור לעבודה בעניין התקרבות, היצמדות, ניקוז, דלק, חשמל, טלגרף, טלפון או מעברים או מובילים אחרים, בין על הקרע, מעליה ומתחתיה ולפעול בהתאם להוראות ו/או להנחיות בנושאים אלה.  כמו כן עליו לדאוג, על חשבונו, לסדר מעברים ארעיים וכן לתאום עם לשכת התנועה ו/או הסיור של משטרת ישראל, שרותי האוטובוסים המקומיים והרשויות האחרות בקשר עם סדרי התנועה בזמן העבודה   ועד להשלמתה ו/או בקשר להעברת כלים ו/או מטענים חורגים אל מקום העבודה, בתוכו ו/או ממנו.
 • הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק או קלקול שייגרמו לדברים הנזכרים בפסקה 39.1 דלעיל, בין שנגרמו ברשלנות, באקראי או בשוגג ובין שהם תוצאה של מעשה הכרחי וצפוי לצורך ביצוע העבודה.  הקבלן יתקן כל נזק או קלקול כזה לשביעות רצונו של המפקח ו/או הרשות המוסמכת ו/או הנוגעת בדבר או יפצה את הניזוק בסכום הנזק או הקלקול, הכל לפי קביעת המפקח ו/או הרשות כאמור.
 • במפורש מובהר בזה כי האחריות לנזק או קלקול, כאמור, תחול על  הקבלן, גם אם הקבלן קיבל את האישורים ו/או הידיעות מאת הרשויות הנוגעות בדבר, אך אלה לא היו מדויקים ובלבד שאם יוכיח הקבלן, להנחת דעתו של המפקח, כי הוא נקט בכל האמצעים הראויים, בהתחשב בנסיבות העבודה, כדי לגלות בעוד מועד, במהלך הביצוע, כל אי דיוק כאמור, הרי שיהא פטור מאחריות כאמור.
 1. מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים

  • הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הנחיות המפקח, לכל קבלן אחר  המועסק על ידי המועצה או המפקח ולעובדיהם של אלה, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו.
  •  הקבלן ישתף פעולה ויתאם את כל הדרוש עם כל קבלן ו/או אדם אחר,  וימלא לצורך זה אחר

כל הוראות המפקח ללא עוררין.

 1. ניקוי מקום העבודה

  • הקבלן מתחייב לסלק, על חשבונו, מזמן לזמן, ממקום העבודה, את כל האשפה והפסולת שהצטברו במקום העבודה, הן לפני תחילת הביצוע והן במהלך הביצוע של העבודה, הכל כפי שיורה לו המפקח.
  • מיד עם גמר העבודה, ינקה הקבלן, על חשבונו, את מקום העבודה, יסלק ממנו את כל האשפה, הפסולת, עודפי החומרים והמבנים הארעיים, והעבודה ומקום העבודה ימסרו למועצה כשהם נקיים ומתאימים התאמה מלאה, למטרת השימוש, הכל בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

חלק ז' – אבטחה, נזיקין וביטוח

 1. שמירה, גידור, זהירות ובטיחות

  • הקבלן מתחייב בזה לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות ובטיחות הדרושים לביטחונם ולנוחיותם של העובדים ו/או הציבור בכל מקום שיהא צורך בכך מחמת העבודה, כאמור בכל דין ו/או עפ"י דרישת המפקח ו/או רשות מוסמכת.
  • מבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל, יהא הקבלן אחראי, בלעדית,למילוי כל הוראות פקודות הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל –1970 ותקנותיה ככל שהן נוגעות לעבודה ולכרוך בה, במישרין או בעקיפין.
 1. נזיקין לעבודה ולמקום העבודה

  • מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשות הקבלן ועד למתן תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירת העבודה ומקום העבודה וההשגחה עליהם.
  • בכל מקרה של תקלה, קלקול או נזק שייגרם לעבודה ו/או למקום העבודה, מסיבה כלשהי, ללא יוצא מן הכלל (פרט ל"סיכון מוסכם" כאמור להלן), יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק, על חשבונו,תוך המועד שנקבע ע"י המפקח ואם לא נקבע מועד, בהקדם האפשרי ובאופן שעם השלמת העבודה, היא תהא במצב תקין ומתאים, בכל פרטיה, להוראות החוזה.
  • ההוראות המפורטות לעיל, תחולנה גם על נזק שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף לאחר מתן תעודת השלמה. נזק שנגרם על ידי "סיכון מוסכם", יהא  הקבלן חייב           בתיקונו אם וכאשר יידרש לכך על ידי המועצה ותוך פרק הזמן שנקבע בדרישה.  הוצאות התיקון יחולו על המועצה, לפי חשבון שיוגש על ידי הקבלן למועצה ושיאושר על ידי המפקח.
  • "סיכון מוסכם" משמעו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים של האויב.
 1. נזיקין לגוף או לרכוש

  • הקבלן מתחייב לכל נזק או אבדן שייגרמו תוך כדי ו/או ביצוע העבודה, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של כל אדם, בין עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ובין לפי כל חוק אחר קיים ו/או שיבוא במקום הפקודה ו/או בנוסף לה.
 2. נזיקין לעובדים

הקבלן מתחייב לשלם את כל דמי הנזק או הפיצוי אשר יגיעו לעובד או לכל אדם אחר הנמצא ברשותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק שאירעו תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או הנובע מכך.

 1. שחרור ושפוי

  • הקבלן מתחייב בזה לגרום לשחרורה של המועצה מכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בקשר לכל נזק, אובדן או קלקול אשר הקבלן אחראי להם לפי חוזה זה.
  • באם המועצה תידרש ו/או תיתבע לשלם לצד שלישי פיצוי כלשהו,

מתחייב הקבלן לשלם את התשלום ו/או לפצות את המועצה בכל תשלום שהיא תחויב בו וישולם על ידה בצרוף כל  ההוצאות שנגרמו לה עקב הדרישה ו/או התביעה.

 1. ביטוח על ידי הקבלן

  • הקבלן יבטח, על חשבונו הוא, לטובתו ולטובת המועצה יחדיו את :
   • העבודה ומקום העבודה, לרבות החומרים וכל דבר אחר שהובא למקום העבודה ו/או המיוצר מחוץ למקום העבודה, במלוא ערכם, מזמן לזמן, בפני כל נזק או אובדן שהקבלן אחראי להם לפי תנאי החוזה ו/או מחמת כל סיכון אחר איזה שהוא, למשך תקופת ביצוע העבודה, לרבות תקופת הבדק.
   • את גופו ורכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן ו/או עובדי המועצה וכל מי שנמצא בשירות הקבלן ו/או המועצה, בפני כל נזק או אובדן שייגרם תוך כדי ביצוע העבודה והנובע ממנה.
  • הקבלן מתחייב בזה, כי בכל עת יהיו בידיו פוליסות הביטוח בתנאים ובסכומים המפורטים בנספח א' המצורף לפרק זה.
  • תוך 7 ימים מהיום בו הודיע המועצה לקבלן כי זכה במכרז כאמור בפרק 1 למסמכי המכרז, ימציא הקבלן למועצה אישור מטעם חברת הביטוח, בנוסח המפורט בנספח א', המעיד כי כל הביטוחים הנדרשים על פי המפורט בנספח א' בוצעו על ידו, ובתנאים המפורטים שם.
  • מבלי לגרוע מכלליות הנדרש בנספח א', הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח האמורות יחילו את הסעיפים הבאים:
   • ויתור של חברת הביטוח על זכות שיבוב כלפי המועצה.
   • התחייבות של חברת הביטוח ליתן למועצה הודעה מראש של 30 יום בטרם תבטל את הפוליסות מטעם כלשהו, לרבות אי תשלום הפרמיה על ידי הקבלן.
   • המועצה תהא אף היא מוטב על פי הפוליסות האמורות.
  • למען הסר ספק מודגש בזה כי הוראות סעיף זה אינן באות כדי לגרוע מכל אחריות או חבות אשר החלה על הקבלן כלפי המועצה ו/או כלפי צד ג' כלשהו על פי הסכם זה.
 2. ביטוח על ידי המועצה, על חשבון הקבלן

אם הקבלן לא יבצע את הביטוחים שעליו לבצעם לפי החוזה, תהא המועצה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שתיגרמנה עקב זאת.

 1. פיקוח המועצה או המפקח

  • אין לראות בזכות הפיקוח, שהוקנתה למועצה או למפקח לפי החוזה, אלא אמצעי בלבד שמטרתו להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואולם אין בזכות זו כדי ליצור יחס כל שהוא בין המועצה ו/או המפקח לבין צד שלישי לגבי אחריות המוטלת על הקבלן.
  • על מנת למנוע כל ספק, מובהר בזה כי הפיקוח שמבוצע על ידי המועצה ו/או המפקח, לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה, בכל הנוגע לחוזה ו/או הנובע ממנו.

חלק ח' – שינויים

 1. שינויים

  • המועצה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להגדיל או להקטין את היקפה של העבודה בשיעור של עד 50%, לרבות הכנסת שינוי בה, בצורתה, באופייה, סיגנונה, איכותה וכל פרט אחר בה, כפי שתמצא לנכון וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן (להלן – פקודת שינויים) ועם קבלתה, מתחייב הקבלן לפעול על פיה ללא עוררין.
  • במפורש מובהר בזה כי הקטנת או הגדלת החוזה וכל סעיף בכתב הכמויות שבו, בשיעור של עד 50%, לא תקנה לקבלן כל זכות לפיצוי כל שהוא מאת המועצה.
  • ערך השינוי לפי פקודת שינויים, ייקבע בהתאם למפורט להלן, ושכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לכך.
 2. קביעת ערך השינויים

  • ערך כל שינוי, שבוצע לפי פקודת שינויים, יחושב לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות ואם לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי יחידה מתאימים לקביעת ערכו של השינוי, ייקבע ערך של השינוי במשא ומתן בין המועצה לקבלן, כאשר לצורך קביעת ערך השינוי יתבססו הצדדים על מחירי יחידה דומה, ככל האפשר, הנקובה בכתב הכמויות ובאין מחירי יחידה דומים ובהעדר הסכמה, ייקבע ערך השינוי על ידי המפקח אשר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, לקבוע את מחיר היחידה על פי מחירון "דקל", ותוך הפחתה של 20% מהמחיר הקבוע במחירון.
  • ניתנה פקודת שינויים, מבלי שנקבע בה ערך השינוי והקבלן סבור שהשינוי מחייב העלאת שכר החוזה, יודיע הקבלן על כוונתו לדרוש העלאה, למועצה בכתב, תוך עשרה (10) ימים מיום מתן פקודת השינויים ואם לא עשה כן תוך עשרת הימים כאמור, רואים את הקבלן כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.
  • בכל מקרה בו לדעת הקבלן הוא נדרש לבצע עבודות בגינן לא ניתנה פקודת שינויים, אך שיש בהם לדעתו משום שינוי לעבודות המפורטות בתנאי החוזה באופן המצדיק שינוי בשכר החוזה על פי הקבוע בתנאי החוזה (להלן בסעיף זה – העבודה הנוספת), עליו להודיע למפקח מיד ובכתב עם תחילת ביצוע העבודה הנוספת, כי בכוונתו לדרוש תוספת תשלום בגין ביצוע העבודה האמורה תוך פרוט הנימוקים מדוע לדעתו מגיע לו תוספת תשלום בגין      כך. בכל מקרה של קבלת דרישה כאמור, יבדוק אותה המפקח ויחליט על פי שקול דעתו באם אכן יש לאשר לקבלן תוספת אם לאו. החליט המפקח כי יש צדק בטענות הקבלן כולן או חלקן, יוציא פקודת שינויים עבור אותה עבודה. לא דרש הקבלן תוספת תשלום כאמור תוך 3 (שלושה) ימים מהיום בו התחיל בעבודה הנוספת, לא יהיה זכאי עוד לדרוש כל תוספת תשלום בגינה.
 1. איסור עיכוב ביצוע שינויים

הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע פקודת שינויים או ביצוע עבודה נוספת כלשהי, מחמת אי קביעת ערכם של שינויים או חלק מהם.   כל עיכוב שייגרם עקב כך, יהיה באחריות הקבלן.

 1. פקודת שינויים לעבודה יומית

  • המועצה רשאית ליתן פקודת שינויים לבצע חלק מהעבודה על בסיס עבודה יומית וזאת אם לדעתו של המפקח מן הראוי לעשות כן.במקרה של מתן פקודת שינויים לביצוע חלק מהעבודה על בסיס עבודה יומית, יחושב שכרו של הקבלן על ידי המפקח על פי ערך העבודה שהושקעה וערך החומרים שהושקעו בתוספת רווח הוגן לקבלן וכיסוי חלק מתאים מההוצאות הכלליות (הרווח והחלק המתאים בהוצאות יחושבו, בהעדר הוראה בחוזה המנוגדת להוראה זו, בשווים של 12% מערך העבודה והחומרים).
  • ערך העבודה והחומרים, לצורך פסקה זו, ייקבע על יסוד רשימות שיוגשו  על ידי הקבלן למפקח ובהן יצויין :
   • כמויות החומרים שהושקעו ושווים, בצרוף אסמכתאות לגבי השווי.
   • שמות העובדים, מקצועותיהם, סיווגם, ימי העבודה, שעות העבודה, שכר העבודה כולל תנאים סוציאלים, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד.
   • הוצאות הובלה והוצאות הפעלה של מכשירים ו/או ציוד מכני כבד.
  • הרשימות תימסרנה למפקח בסיומו של כל יום עבודה ב-2 עותקים, עותק אחד לאחר אישורו על ידי המפקח ובכפיפות לתיקונם כפי שיימצא המפקח (אם יהא סבור שהנתונים ו/או המחירים ו/או השכר אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או מופרזים) לנכון לעשות ברשימות, יוחזר לקבלן וישמש כאסמכתא לתשלום.

חלק ט' – השלמה, בדק ותיקונים

 1. השלמת העבודה

עם השלמת העבודות על פי מסמכי המכרז, יודיע על כך הקבלן בכתב למועצה. יפנה הקבלן למפקח מטעם המועצה ויודיע לו על השלמת העבודה. תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה, יבדוק המפקח את העבודות לצורך מתן אישור באם העבודה בוצעה לשביעות רצון המועצה ובהתאם למסמכי המכרז.

 1. תעודת השלמה

  • בוצעו העבודות לשביעות רצון המועצה ועל פי תנאי החוזה, ימציא המפקח לקבלן תעודת השלמה.
  • אם לא נמצאה העבודה מתאימה ולשביעות רצונה של המועצה, אזי ימסור המפקח לקבלן רשימת הדברים שעל הקבלן לעשותם ופרק הזמן שנקבע לעשייתם, הכל לפי קביעת המפקח, ורק עם עשייתם תינתן לקבלן תעודת השלמה.
  • סבר המפקח כי העבודות שנותרו להשלמה הינן פעוטות הן מבחינת היקפן והן מבחינת ערכן הכספי, יהא רשאי המפקח ליתן לקבלן תעודת השלמה בה יפורטו העבודות אשר עדין נותרו להשלמה למרות שניתנה תעודת השלמה, ואת המועד הנדרש להשלמתן, ובלבד שמועד זה לא יעלה על 14 יום. עם השלמת העבודות שפורטו כאמור, ימסור המפקח לקבלן אישור בכתב על כך, ויראו את המועד בו ניתנה תעודת ההשלמה (ולא האישור) כמועד בו הושלמו העבודות. לא עמד הקבלן במועד להשלמת העבודות כאמור בתעודת ההשלמה, יראו את תעודת ההשלמה כבטלה ומבוטלת, וכאילו לא ניתנה מעולם.
 1. שימוש המועצה בעבודה

מבלי לפגוע בזכויותיה של המועצה לפי החוזה ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה, מותנה בזה במפורש, כי למועצה הזכות להשתמש בעבודה או בכל חלק מסוים ממנה אשר לגביה או לגביו ניתנה תעודת השלמה.

 1. בדק וסיום

  • לצורך החוזה "תקופת הבדק", למעט לענין עבודות בידוד ואיטום, משמעה, תקופה של שנים עשר (12) חודשים מהמועד בו נמסרה לקבלן תעודת ההשלמה. לענין עבודות בידוד ואיטום תקופת הבדק תהא שלוש (3) שנים מהמועד בו נמסרה לקבלן תעודת השלמה.
  • נתהווה בעבודה נזק, קלקול או פגם, אשר לדעת המפקח, נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים או מחמת כל סיבה אחרת שהמפקח יקבע כי הקבלן אחראי לה, יהא חייב הקבלן, על חשבונו הוא, לתקן, לבנות או לבצע מחדש, כל דבר שנתגלה בו נזק, קלקול או פגם, הכל לפי דרישת המפקח, תוך פרק הזמן שנקבע על ידו ולשביעות רצונו המלאה ובלבד שדרישה כאמור תינתן לקבלן בתוך תקופת הבדק, או בתוך 65 ימים לאחר תום תקופת הבדק.
  • בתום תקופת הבדק ולאחר שהקבלן ימלא אחר כל דרישות המפקח, תמסור המועצה לקבלן תעודת סיום לפיה יאושר כי העבודה, לרבות עבודות הבדק, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה של המועצה.
  • על מנת למנוע אי הבנות וספיקות, מובהר בזה כי אין במתן תעודת הסיום כדי לפטור ו/או לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו האחרות לפי החוזה, אשר מטבען נמשכות ו/או נשארות בתוקף גם לאחר מסירת תעודת סיום.

חלק י' – מדידות ותשלומים

 1. מדידות וכמויות

  • לצורך הגשת חשבון ביניים, יערוך הקבלן, על חשבונו, מדידה של העבודה אשר בוצעה על ידו בפועל עד לתום החודש האחרון בגינו יימסר החשבון, על פי סעיפי כתב הכמויות (פרק 4 למסמכי המכרז), תוך ציון הכמויות אשר בוצעו לגבי כל אחד מהסעיפים בפועל, עד למועד הגשת החשבון.

57.2.     הקבלן יתאם עם המפקח את המועד בו הוא מבצע את המדידות כאמור לעיל, על מנת לאפשר למפקח באם יהיה מעוניין בכך, להיות נוכח בזמן ביצוע המדידה.

57.3.      הכמויות, לצורך שכר החוזה, תהיינה הכמויות האמיתיות  שבוצעו למעשה לפי החוזה ואשר אושרו על ידי המפקח כאמור בחוזה זה.

 • היה למפקח יסוד להניח כי המדידות שבוצעו על ידי הקבלן אינן מדויקות, או מקום שהקבלן לא תיאם את מועד ביצוע המדידות עם המפקח, יהא רשאי המפקח לבצע מדידות נוספות בעצמו, על חשבון הקבלן. מועדי המדידה כאמור ייקבעו על ידי המפקח, תוך מתן הודעה מראש על מועד זה לקבלן ובמועדים אלה מתחייב הקבלן להופיע במקום העבודה או לשלוח את בא כוחו המוסמך וכן לסייע למפקח בביצוע המדידות הדרושות וכן לספק, על חשבונו, את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות ביעילות.
 • לא הופיע הקבלן או בא כוחו במועד, מבלי שנתן קודם לכן הודעה למפקח על היעדרות וסיבתה, רשאי המפקח לבצע את המדידות ללא נוכחות הקבלן או בא כוחו וייראו את המדידות כנכונות וסופיות ללא זכות ערעור של הקבלן וכן ישא הקבלן בכל ההוצאות שנגרמו עקב מדידה כאמור.
 • נכח הקבלן או בא כוחו בשעת ביצוע המדידות והיה בדעתו לערער על מדידה כלשהי, רשאי הוא להגיש ערעור מנומק בכתב למפקח תוך 5 ימים מיום ביצוע נשוא הערעור.
 • הוגש ערעור כאמור, תבוצע מדידה חוזרת וגם אם אחרי מדידה חוזרת זו יעמוד הקבלן על ערעורו, אזי יכריע בעניין זה , האדם שייקבע ע"י ראש המועצה והכרעתו תהא סופית.
 1. סכומים ארעיים

סכום שהוקצב בכתב הכמויות להוצאות בלתי נראות מראש או סכום אחר שהוגדר בכתב הכמויות כסכום ארעי, לא יוכלל בעת חישוב שכר החוזה המגיע לקבלן אלא אם כן הוצא הסכום או כל חלק ממנו לפי אישור המפקח והמועצה בכתב.

 1. תשלומי ביניים

  • לא יאוחר מהראשון לכל חודש קלנדרי, יגיש הקבלן למועצה חשבון ביניים בגין העבודות אשר בוצעו על ידו בחודש הקלנדרי החולף (למעט במקרה שהעבודות החלו באמצע חודש קלנדרי, שאז יוגש החשבון הראשון בתום החודש הקלנדרי השני), ואשר יכלול את הפרטים הבאים:
   • פרוט כל העבודות אשר בוצעו בפועל עד לתום החודש האחרון בגינו נמסר החשבון, על פי סעיפי כתב הכמויות (פרק 4 למסמכי המכרז), תוך ציון הכמויות אשר בוצעו לגבי כל אחד מהסעיפים בפועל, עד למועד הגשת החשבון, וערכם הכספי על פי מחירי החוזה, הן עבור כל פריט, הן לגבי כל פרק בכתב הכמויות, והן לגבי סיכום כללי של כל הפרקים בכתב הכמויות.
   • פרוט כל עבודה נוספת אשר בוצעה על ידי הקבלן מעבר למפורט בחוזה ובכתב הכמויות, אשר יתווסף לסיכום הכללי כאמור לעיל (להלן – הסכום הכללי).
   • מהסכום הכללי, יופחת הסכום הכללי אשר הוגש על ידי הקבלן בחשבון הביניים הקודם ואושר לתשלום על ידי המפקח, וסכום זה יהווה הסכום לתשלום על פי חשבון הביניים.
  • המפקח יבדוק את חשבון הביניים, יאשרו או ידחה אותו כולו או חלקו, תוך 15 יום מהיום בו נמסר החשבון. החליט המפקח לבצע מדידה נוספת כאמור בסעיף 58.4 לעיל, יעמדו לרשות המפקח 30 יום לבדיקת החשבון. אושר החשבון, כולו או חלקו, יעבירו המפקח למהנדס המועצה, אשר יהיה רשאי אף לאשר או לדחות את החלק שאושר על ידי המפקח, כולו או חלקו תוך שלושה ימים. אושר החשבון על ידי מהנדס המועצה כולו או חלקו, יעבירו לגזבר המועצה, אשר יהיה רשאי לאשר או לדחות את החלק שאושר על ידי הגזבר, כולו או חלקו תוך שלושה ימים.
  • אותו חלק של החשבון אשר אושר לתשלום על ידי גזבר המועצה, ישולם לקבלן תוך 90 יום מתום החודש בו אושר החשבון על ידי הגזבר כאמור, ובלבד שהחשבון הגיע לידי גזברות המועצה לא יאוחר מהעשירי לחודש. הגיע החשבון לגזברות לאחר ה – 10 לחודש, ישולם החשבון תוך 90 יום מתום החודש שלאחרי החודש בו הגיע החשבון לגזברות.
  • מתוך הכספים אשר אושרו לתשלום לקבלן מכל חשבון ביניים, תחזיק בידה המועצה 10% מסכום התשלום, שאושר כבטחון לביצוע התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק, כפי המפורט בסעיף 64 להלן.
  • למען הסר ספק, מודגש בזה כי תנאי לתשלום חשבון כלשהו לקבלן הינו כי הקבלן המציא ערבות לביצוע כנדרש בסעיף 7 לעיל.
 2. חשבון סופי

60.1.לא יאוחר מ- 30 יום לאחר שניתנה לקבלן תעודת השלמה, ימציא הקבלן למועצה חשבון סופי אשר יכלול את כל העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל על פי תנאי המכרז ועל פי המדידות אשר בוצעו כאמור לעיל. החשבון יפורט על פי כתב הכמויות ועל פי הפרוט הנדרש כאמור לגבי חשבונות הביניים. החשבון הסופי יוגש בנפרד עבור עבודות מעגל התנועה ועבור העבודות הנוספות בשכונת האורנים כפי שמוגדרות בנפרד בכתב הכמויות במבנה 1 ומבנה 2 בהתאמה.

לא הגיש הקבלן חשבון סופי כאמור, תהא המעוצה רשאית, אך לא חייבת, להכין חשבון סופי במקום הקבלן. קיבל הקבלן את החשבון הסופי אשר הוכן על ידי המועצה כאמור, ולא הגיב עליו תוך 10 ימים, יחייב החשבון הסופי של המועצה את הקבלן לכל דבר וענין והקבלן לא יהיה רשאי עוד לטעון דבר נגדו בכל עניין הקשור להתחשבנות בינו לבין המועצה בקשר עם העבודות והחוזה.

בכל מקרה בו בחרה המועצה שלא להכין חשבון סופי במקום הקבלן, והקבלן לא הגיש חשבון סופי, לא תחול על המועצה כל חובה לשלם סכום כלשהו לקבלן כל עוד לא הגיש חשבון סופי, והקבלן לא יהיה זכאי לכל הצמדה או ריבית על כל תשלם שלא שולם לו על ידי המועצה של כך.

 • הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן, המפקח יבדוק את החשבון הסופי,

יאשרו או ידחה אותו כולו או חלקו, תוך 30 יום מהיום בו נמסר החשבון. אושר החשבון, כולו או חלקו, יעבירו המפקח למהנדס המועצה, אשר יהיה רשאי אף לאשר או לדחות את החלק שאושר על ידי המפקח, כולו או חלקו תוך שבעה ימים. אושר החשבון על ידי מהנדס המועצה כולו או חלקו, יעבירו לגזבר המועצה, אשר יהיה רשאי לאשר או לדחות את החלק שאושר על ידי הגזבר, כולו או חלקו תוך שבעה ימים.

 • אותו חלק של החשבון הסופי אשר אושר לתשלום על ידי גזבר המועצה, ישולם לקבלן תוך 90 יום מתום החודש בו אושר החשבון הסופי על ידי הגזבר כאמור, ובלבד שהחשבון הגיע לידי גזברות המועצה לא יאוחר מהעשירי לחודש. הגיע החשבון לגזברות לאחר ה – 10 לחודש, ישולם החשבון תוך 90 יום מתום החודש שלאחר החודש בו הגיע החשבון לגזברות.
 • למען הסר ספק, מודגש בזה כי תנאי מוקדם לתשלום החשבון הסופי קבלן הינו כי הומצאה על ידו ערבות לתקופת הבדק ותוכניות אז-מד כפי המפורט להלן.
 • המועצה תהא רשאית לקזז מהחשבון הסופי כל סכום אשר הקבלן חייב לה על פי חוזה זה או כל חוזה אחר, או בגין כל התחייבות או חבות אחרת של הקבלן כלפיה, בין אם הסכום קצוב ובין אם לאו.
 1. השפעת התייקרויות על שכר החוזה

שכר החוזה, לא יושפע מכל שינוי בשכר העבודה, מחירי חומרים, ציוד ודברים  אחרים או מחמת כל גורם אחר, ללא יוצא מן הכלל.

 1. תוכניות בדיעבד (AS-MADE)

  • בסיום העבודה, ולא יאוחר ממועד הגשת החשבון הסופי למפקח, יגיש הקבלן למועצה ולמפקח, על חשבונו, תוכניות בדיעבד, מעודכנות לאחר ביצוע, בהתאם לדרישות המפרט הכללי, התוכניות תכלולנה תיאור מדויק של כל העבודות שבוצעו על ידיו כולל : תיאור מדויק של כל העבודות, תוואי קווים כולל מיקום שוחות ורומי קרקעית והקואורדינטות הארצית ולעצמים קיימים בשטח, התוכניות תבוצענה ע"י מודד מוסמך וחתומות על ידו.
  • כל הפריטים שיסמן הקבלן בתוכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור של המפקח.
  • לשם הכנת תוכניות בדיעבד (AS-MADE), יספק המפקח לקבלן (על חשבון הקבלן), לפי בקשתו, בדיסק או באימייל, או בכל אמצעי אחר לפי שיקול דעת המפקח, את התוכניות הנדרשות ועל גביהן יסמן הקבלן את הנתונים הנ"ל.
  • הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן בפורמט אותו יקבע המפקח ועל פי המפורט במפרט הטכני, בדיקתו ואישורו כי הוכנו כנדרש, הן תנאי מוקדם ובל יעבור לבדיקת ואישור החשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח.
  • יש להוסיף כי הגשת ואישור התוכניות עדות ע"י המתכנן והמפקח הינם תנאי מהותי וכי הם מהווים תנאי לאישור חשבון סופי ולביטול דמי עיכבון בסך 10% שצריך להופיע בתנאי התשלום.
 2. ערבות לתקופת הבדק

  • מכל אחד מהחשבונות אשר אושרו לקבלן לתשלום, בין חשבונות ביניים ובין כחשבון סופי, המועצה תשאיר בידיה, למשך תקופת הבדק, ועד למתן תעודת הסיום, פיקדון מתוך הכספים המגיעים לקבלן מאת המועצה, בסכום השווה ל-10% משווי של כל חשבון אשר אושר לתשלום, וזאת להבטחת התחייבויות הקבלן לפי החוזה בתקופת הבדק.
  • לאחר אישור החשבון הסופי, יחליף הקבלן, את סכום אשר נשאר מופקד בידי המועצה כאמור בסעיף 64.1 לעיל, בערבות בנקאית אוטונומית, בנוסח שיהיה לשביעות רצונה של המועצה. עם קבלת הערבות כאמור, ישולמו לידי הקבלן התשלומים אשר עוכבו על ידי המועצה עבור תקופת הבדק, בערכם הנומינאלי.
  • למועצה תהא הזכות לגבות, מתוך הערבות, כל סכום אשר יגיע לה ו/או לאדם אחר מאת הקבלן, אשר תשלומו נדרש עקב אי קיום התחייבות הקבלן.
  • עם מתן תעודת סיום ובכפיפות, למותנה בחוזה, תוחזר הערבות לקבלן.

חלק יא' – הפרה וביצוע, ביטול וסילוק הקבלן

 1. פיצויים קבועים ומוסכמים מראש

  • אם הקבלן לא ישלים את ביצוע העבודה או חלק מסויים ממנה, כמותנה בחוזה ובמועד שנקבע בחוזה, אזי על הקבלן לשלם למועצה, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש עבור כל יום של אחור בין מועד ההשלמה שנקבע בחוזה לבין מועד ההשלמה בפועל. הפיצויים יהיו בשיעור של 750 ₪ ליום, והקבלן יהא חייב בתשלומם מבלי שהמועצה תצטרך להוכיח את הנזקים שנגרמו עקב ההפרה.
  • סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד תשומות הבניה, אשר מתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סכום הפיצוי המוסכם יעלה בהתאם למדד הידוע במועד השלמת העבודה בפועל לעומת המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז על פי הקבוע בפרק 1 למסמכי המכרז.
  • הקבלן מצהיר בזה, כתנאי יסודי ועיקרי לחוזה, כי סכום הפיצויים שנקבע כאמור מראש, עוד לפני ההפרה, מוסכם על ידו ועומד ביחס סביר לסכום הנזק שייגרם ואם ייגרם, עקב האחור וכתוצאה מצטברת שלו וכי הוא יהא מנוע מלטעון כל טענה איזו שהיא ביחס לסכום הפיצויים.
  • אין בתשלום הפיצויים, כשלעצמו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודה או מהתחייבות אחרת כלשהי לפי החוזה.
  • אין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע פיצויים בסכום גבוה יותר או פיצויים בסכום הנזק הממשי שנגרם לה עקב האחור או בזכותה לקבלת כל סעד או תרופה אחרים.
 2. הפרת התחייבות על ידי הקבלן

  • בין אם הדבר נקבע במפורש בהתחייבות כלשהי ובין אם לאו, הרי שאם הקבלן לא יקיים כיאות את המוטל עליו לפי החוזה, יהא על המפקח ליתן התראה לקבלן לקיום התחייבויותיו, במועד שנקבע על ידי המפקח בהתראה. אם הקבלן לא ימלא אחר הנדרש ממנו, בהתראת המפקח, אזי תהא המועצה רשאית לבצע בעצמה ואו באמצעות אחרים את כל הנדרש והמתחייב מהמעשה ו/או המחדל של הקבלן וכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין, יחולו על הקבלן.
  • המועצה רשאית שלא לדרוש את קיום ההתחייבות של הקבלן או לבצע בעצמה ו/או ע"י אחרים את הנדרש והמתחייב כאמור, ותחת זאת לחייב את חשבון הקבלן או לדרשו ממנו, במידה והסכום שבידה איננו מספיק דיו, בסכום הנראה למפקח, כסכום השווה לערך הקיום בצרוף הנזקים ו/או ההפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין.
 1. ביטול ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן

בכל אחד מהמקרים שלהלן, רשאית המועצה להודיע לקבלן על ביטול חוזה:

 • כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או הפסיק את ביצועה ולא ציית להתראה שניתנה לו על ידי המפקח, תוך פרק הזמן שנקבע בה, או שהסתלק מביצוע העבודה בדרך אחרת.
 • כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי כדי להבטיח את השלמת העבודה או חלק מסויים ממנה במועד שנקבע כמועד ההשלמה והקבלן לא ציית להתראה שניתנה לו על ידי המפקח, לנקוט באמצעים שייקבעו כהתראה אשר מטרתם להבטיח השלמה במועד.
 • כשהמפקח יקבע כי הקבלן ממשיך להתרשל בביצוע החוזה ו/או אינו ממלא אחר התחייבותו, על פי החוזה, על אף התראה שניתנה לו.
 • כשהקבלן העביר את זכויותיו או חובותיו על פי החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה מבלי שקיבל לכך את הסכמת המועצה בכתב ומראש.
 • כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר שפעל בשמו עשה או ניסה לעשות מעשי מירמה ו/או הטעיה בקשר לחוזה או לכל דבר בביצוע ו/או נתן או הציע לאדם כלשהו בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצועו.
 • כשהקבלן פשט את הרגל או ניתן נגדו צו כינוס נכסים או איחוד תיקים כשעשה סידורים, עם או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד כשהגוף בהליכי כינוס, פירוק ו/או הסדר נושים, מרצון או שלא מרצון וגם אם יבוצעו נגד הקבלן הליכי הוצאה לפועל שתהא להם נגיעה לחוזה זה, במישרין או בעקיפין.
 • כשהקבלן הפסיק את העבודה, במקרה של חילוקי דעות, בלי שקיבל, להפסקה זו, הסכמה מפורשת בכתב ומראש של המועצה.
 • בכל מקרה שהקבלן הפר הפרה יסודית את החוזה.
 1. זכויות המועצה במקרה של ביטול

  • בוטל ההסכם, תהא המועצה זכאית, ללא כל צורך בצו של רשות משפטית, לתפוס את מקום העבודה ואת העבודה על כל המצוי בה, להשלים את העבודה בעצמה או באמצעות אחרים ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והנכסים האחרים של הקבלן, שיימצאו במקום העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע מאת הקבלן לפי חוזה.
  • כל הוצאות השלמת העבודה, אם הושלמו, או כל ההוצאות המשוערות, אם ההשלמה נדחתה, בצרוף כל סכומי הנזק ו/או ההפסד אשר נגרמו ו/או ייגרמו למועצה , יחולו על הקבלן.
  • תפסה המועצה את מקום העבודה והעבודה ולא היה ברצונה להשתמש בחומרים, בציוד או בנכסים אחרים שנמצאו במקום העבודה או שלא היה ברצונה למכרם, אזי רשאית, לאחר מתן התראה לקבלן, לסלקם, על חשבון הקבלן, לכל מקום שיראה לה ולא תהא חבה בכל אחריות שהיא לכל נזק או אובדן שייגרם להם.
  • בוטל החוזה, יקבע המפקח את ערך העבודה שבוצעה על ידי הקבלן עד למועד הביטול וכן את ערך החומרים, הציוד והנכסים האחרים שנתפסו והשתמשו בהם, או נמכרו. הקבלן יהא זכאי לתשלום הסכום האמור על פי קביעת המפקח, בניכוי כל תשלום אותו חב הקבלן למועצה על פי חוזה זה או כל תשלום אחר אותו רשאית המועצה לקזז על פי כל דין.
 2. עכבון

  • למועצה זכות עכבון בלעדית, על כל הסכומים המגיעים לקבלן, לפי חוזה זה או אחר ו/או על החומרים והנכסים האחרים של הקבלן, שנמצאו במקום העבודה נשוא חוזה זה ו/או מקום עבודה נשוא חוזה אחר וזאת עד להתגבשות הסופית של סכומי ההוצאות, הנזק ו/או ההפסד או עד להכרעה סופית ביחס להם, אם הקבלן יחלוק עליהם, מבלי שתהא לו כל תביעה הנובעת מעיקוב זה.
  • עלה הסכום המגיע למועצה על הסכום המגיע לקבלן, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכומים בצרוף ריבית, כפי המקובל בבנק הפועלים בגין חריגה לא מאושרת מחשבונות חח"ד, וזאת מיום הביטול ועד ליום תשלום ההפרש בפועל.

חלק יב' – סמכות שיפוט

 1. חלק יב' – סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל דבר וענין העולה ממסמכי המכרז תהא לבית משפט השלום בצפת או לבית המשפט המחוזי בנצרת, אלא אם כן הסכימה המועצה אחרת.

______________________                    ______________________

חתימת הקבלן                                              חתימת המועצה

פרק 3 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 02/20

 תנאים כלליים מיוחדים

 • תכולת פרק 3

העבודות הנכללות במכרז/חוזה זה מתייחסות לעבודות עפר, קירות תמך, סלילה ניקוז חשמל ותאורה מקשות ונוף.

          להלן תמצית העבודות:

 • עבודות הכנה ופרוק.
 • עבודות עפר, הידוק שטחים, חפירה, הידוק מילוי מעודפי חפירה.

–     עבודות מצעים.

–     עבודות אספלט.

–     ריצוף באבנים משתלבות במדרכות.

–     עבודות ניקוז.

–     קירות תמך.

–     עבודות שונות.

–     הנחת תשתיות מים, ביוב, חשמל, תאורה ותקשורת.

–     שיקום נופי.

 

*כל הסעיפים מתוך במפרט הטכני והמיוחד  תקפים לצורך מכרז/חוזה.

 

 • התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות

מיד עם קבלת מסמכי מכרז/חוזה זה על הקבלן לבדוק את כל המידות, המידע והנתונים המובאים בהם.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 במסמך ב'  הרי שבכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות וכן בכל מקרה שבו חלה, לדעת הקבלן, טעות כלשהי בתכניות או במסמכים האחרים של מכרז/חוזה זה, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש ממנו הוראות בכתב. עירעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד עם התגלותם ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות.

 

 • הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה

הקבלן מצהיר בזה כי סייר באתר והכיר את תנאי השטח, דרכי הגישה אליו, מיקומם של המתקנים השונים וכו'. כן הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע  מכך לגבי ביצוע עבודתו. הקבלן מצהיר בזה כי למד, הכיר והבין על בוריים את המפרטים, התכניות, וכתבי הכמויות וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונן וכרוחן. הקבלן מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי השטח המיוחדים, אשר קיומם אינו מתבטא בתכניות, או פרטים אחרים.

העבודה תבוצע בין השעות 07:00-17:00. עבודות לילה אשר יבוצעו באזורי הצמתים, חציות ובהתאם לצרכי עבודה יהיו באישור המפקח והרשויות כמפורט בהמשך.

 • רישיונות ואישורים

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. כולל הסדרי תנועה בתקופת היסודות, תכנית הקמת אתר וכד'. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלו יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.

כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה: משרדי ממשלה, מועצה מקומית ראש פינה, רשות העתיקות (תאום בלבד התשלום ע"ח המזמין), חברת החשמל, משרד התקשורת, חברת בזק, מקורות, רשויות הניקוז, כבלים, סלקום ומשטרה וכו'.

במהלך ביצוע העבודה אחראי הקבלן לתאם את עבודותיו עם כל הגורמים המפורטים לעיל.

 • מניעת הפרעות

מבלי לגרוע באמור בסעיפים 26 ,28, 30 במסמך ב', מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה בשכונה הקיימת, במשך כל זמן עבודתו ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. כמו כן, מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים.

הקבלן ידאג לבטיחות התנועה, ע"י התקנת מעקות בטיחות, שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו'. לפי הצורך, יסדיר וייבנה מעקפים לצורך הטיית התנועה. באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל סביבות האתר הנ"ל.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאי זה, לרבות ביצוע דרכים עוקפות, העסקת שוטרים ופקחים תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם לקבלן עבורם בנפרד.

כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות, או הפרעות של קבלנים אחרים העובדים באתר.

 • תאום עם גורמים אחרים

תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 51.01.04.00 במפרט הכללי. על הקבלן לבצע את עבודתו בתאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי המזמין ו/או מטעמו ו/או עם כל גורם אחר אשר הקבלן יהיה חייב בתאום איתו על פי כל דין ו/או עפ"י הוראת המפקח.

על הקבלן לקחת בחשבון שבשלבי הביצוע השונים עלולות לחול הגבלות על ביצוע עבודות שונות כתוצאה מפעולות של גורמים אחרים, ועובדה זו לא תהווה עילה להארכת משך הביצוע.

על הקבלן יהיה לתאם את מהלכי עבודתו עם כל קבלן אחר שיעבוד בשטח.

היוזמה והעשייה של התאומים בין שפורטו לעיל ובין שלא פורטו וכן אלה אשר הצורך בהם יתעורר בשלבים מאוחרים יותר במהלך הבצוע של העבודות, תהיה מוטלת על הקבלן וביצועם יהיה באחריותו הבלעדית.

עבור מילוי הוראות סעיף זה לא ישלם לקבלן בנפרד וכל הוצאותיו הכרוכות בכך תיחשבנה ככלולות במחיר היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 • צינורות ומתקנים תת-קרקעיים

מבלי לגרוע באמור בסעיף 51.01.09 במפרט הכללי, לפני התחלת ביצוע העבודות יוודא הקבלן ברשויות המתאימות הימצאות משק תת-קרקעי בשטח האתר, כגון: צנרת ניקוז, צנרת מים, צנרת ביוב, קווי חשמל, קווי תקשורת וכבלי T.V..על הקבלן לשמור על שלמותם.

עבודה בקרבת קווים תת-קרקעיים תעשה בתיאום מוקדם ובפיקוח צמוד של בעלי המתקן ולפי הנחיותיהם. במקרה של פגיעה במתקן כלשהוא יתקן הקבלן את הטעון תיקון על חשבונו, לשביעות רצון בעל המתקן, ו/או לא עמד בלוח הזמנים שנקבע יחויב בעלות התיקון שיתבצע ישירות על ידי בעלי המתקן.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כולל עבודות ידיים על יד מתקנים קיימים, כאשר כל אמצעי הזהירות שינקטו יהיו על חשבון הקבלן ולא תשולם עבורם כל תוספת מחיר.

החלטתו של המפקח לגבי אחריותו של הקבלן לנזק שנגרם תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאי סעיף זה תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן עבורן בנפרד.

 • תנועה על פני כבישים קיימים

כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת שהיא תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב נקיים ושהחומר המועמס עליהם אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

הקבלן אחראי לניקוי ואיסוף כל חומר שיתפזר על כבישים קיימים לכל אורך תקופת הביצוע.

 • אמצעי זהירות

כל האמור להלן אינו בא כדי לגרוע מן האמור ובסעיפים 18 , 17  16 , 15 במסמך ב – 1'.

א.    הקבלן  אחראי   לבטיחות   העבודה  והעובדים   ועל נקיטת  כל  אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות עפר, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.

ב.    הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות והוראות משרד העבודה, המועצה האזורית והרשויות הממשלתיות השונות הנוגעות בעניינים אלו.

הקבלן יתקין פיגומים, מעקות בטיחות זמניים לרכב, גדרות זמניות מכל סוג, אורות ושלטי אזהרה ככל הנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערימות עפר, פיגומים, ערימות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערימות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.

מודגש לקבלן כי עד לגמר הביצוע המלא של הכבישים כולל, התמרור והשילוט במצבם הסופי על פי התוכניות, הוא הינו האחראי הבלעדי לכל נושא בטיחות בתנועת כלי רכב והולכי רגל באתר, ועליו לנקוט בכל  הנדרש על פי החוקים התקנים וההנחיות התקפות בזמן הביצוע כולל התקנת גדרות ומעקות בטיחות זמניים, תמרור ושילוט זמני,אמצעי איתות שונים, עיני חתול, סימון כבישים, מחסומים, שער זמני בהתחברות לכביש קיים וכו' על מנת למנוע סכנה כלשהיא לכלי רכב,להולכי רגל ולבע"ח אחרים.

מודגש כי על הקבלן להעסיק על חשבונו במשך כל זמן עבודתו באתר יועץ בטיחות שיאושר על ידי המפקח ואשר ינחה את הקבלן בדבר אמצעי הבטיחות הדרושים אשר עליו לנקוט בהתאם בזמן הביצוע. על הקבלן לאשר כל תכנית כזו שתוכן על ידי היועץ מטעמו אצל המפקח וברשויות המתאימות.

לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בנפרד עבור העסקת יועץ הבטיחות או עבור המלאכות, האמצעים והאביזרים השונים הנדרשים כאמור לעיל, וכל הוצאותיו הכרוכות בכך תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות.

בנוסף על הקבלן לשכור את שרותיו של מהנדס תנועה או אדם אחר המתמחה בתחום הנדסת תנועה ובטיחות, לשם הכנת תכניות תנועה לשלבי הביצוע השונים בפרויקט בכפוף לתכניות שלבי ביצוע שהוכנו ע"י מתכנן הכבישים ואושרו ע"י החברה הלאומית לדרכים ומשטרת ישראל הכוללות העמדת אביזרי בטיחות שונים בפרויקט בכל אזורי העבודה ובמשך תקופת הביצוע. כל הפעולות הנ"ל, כולל שכירת מהנדס תנועה ושימוש באמצעי הבטיחות המפורטים להלן כלולים במחירי היחידה ולא ישולם עבורן לקבלן בנפרד. התכניות הנ"ל תוצגנה לאישור פורום של מהנדסי התנועה של המשטרה, המועצה המקומית והמפקח לפני תחילת ביצוע כל שלב.

מינוי המהנדס או האיש המתמחה בתחום הנדסת התנועה ובטיחות טעון אישור המפקח, והמפקח רשאי לפסול כל מינוי ללא מתן הסברים או  נימוקים.

הזמנת והצבת שוטרים בשכר כולל התשלום למשטרת ישראל, הכוונת תנועה, ביצוע מעקפים זמניים, כלולים במחירי היחידה ולא ישולם לקבלן בנפרד.

הקבלן לא יחרוג בשום פנים מהשטחים שנמסרו לו לעבודה או להתארגנות. בנוסף לדרישות המשטרה שהן הכרחיות, רשאי המזמין לדרוש אמצעים נוספים שלא פורטו בדרישות המשטרה או רשות אחרת, ועל הקבלן לספק אמצעים אלו.

ג.     הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום בגין אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט, או רכוש כל שהוא שנפגע באתר בעבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בגין נושא זה.

 • אחריות למבנים קיימים

כל נזק שייגרם למבנים ו/או מתקנים במהלך ביצוע העבודה יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו הוא לשביעות רצונו של בעל המבנה ו/או המתקן ובהתאם ללוח הזמנים שיקבע ע"י בעלי המבנה ו/או המתקן.

 • הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודה במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שטפונות, רוח, שמש, וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, הכל כאמור בסעיף  510405 במפרט הכללי.

 • מדידות וסימון

האמור להלן אינו בא לגרוע מן ההוראות הרלוונטיות שבסעיף 12 במסמך ב:

 • לקבלן ימסרו נקודות קבע של קווי פוליגון ונקודות קבע לגבהים. על הקבלן לבדוק סימון זה, התאמתו לרשת הישראלית החדשה ולעצמים קיימם בשטח ולדווח על כל אי-התאמה. כל עבודה אשר תסטה מגבולות הביצוע המתוכננים עקב סימון לא נכון תפורק או תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו. לא תתקבל כל טענה בגין ביצוע שגוי עקב סימון לקוי שנמסר ע"י המזמין.
 • בנוסף יקבל הקבלן:

רשימת קואורדינאטות של נקודות הפוליגון.

רשימת קואורדינאטות של נקודות הציר המתוכנן.

ג.  על הקבלן להתוות את ציר הכביש, לקבל אישור המפקח לציר המתווה ולאחר

קבלת האישור לאבטח את נקודות הפוליגון ונקודות הציר. הקבלן יקבע על חשבונו נקודות נוספות לפי דרישתו של המפקח כולל פינות כל המגרשים במקומות שיסומנו על ידו. סימון גבולות חלקות הגובלות בכביש יבוצע על ידי הקבלן באמצעות מודד מוסמך, זאת ללא כל תשלום נוסף. איסוף הנתונים הדרושים לסימון יהיה באחריות הקבלן.

ד.  יציבותן של הנקודות תהיה לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן למדוד ולסמן אבטחות לנקודות וכן לבצע לפחות 2 נקודות קבע (B.M) וכל זאת בהתאם לתקנות המדידה ולפי אישור המפקח.

ה.  כל המדידות, הסימונים וחידושים, שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה, יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. באתר העבודה יעסיק הקבלן בקביעות ובמשך כל שעות העבודה מודד מוסמך שיבצע את העבודה באמצעות ציוד מתאים, כגון: ציוד אלקטרו-אופטי (דיסטומט), מאזנת וכו', כפי שייקבע ע"י המפקח.

ו.  המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח, ללא תשלום נוסף, לצורך בדיקת העבודה או כל עבודה אחרת שתידרש על ידו במסגרת פרויקט זה. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם לתקנות המדידה. הסימון ייעשה ע"י קשירה לנקודות פוליגון או ציר, אשר גובהן צוין בתכניות ובנקודות ביניים שייקבעו ע"י המפקח.

ז.    באזורים בהם תידרש השלמת מדידה לצורכי תכנון בתחום ביצוע הפרויקט, על הקבלן יהיה לבצע מדידות בהתאם להוראות והנחיות המפקח ולהעלות הנתונים ע"ג תכניות מסודרות.

ח. הסימון יבוצע באמצעות יתדות עץ או ברזל ויחודש לכל שכבה בעבודות עפר, או למערכות כאשר יידרש ע"י המפקח. לאחר גמר העבודה יחדש את הסימון כדי לאפשר בדיקה סופית של העבודה.

ט.  על הקבלן לבדוק את רומי השטח לפני התחלת ביצוע עבודות העפר. במידה ורומי השטח שונים מהרומים הרשומים בתכניות המדידה עליו להביא את הממצאים לידיעה ולהחלטת המפקח. במידה והקבלן לא יפנה למפקח תוך שבועיים מהתחלת העבודה, תכניות המדידה תיראנה כנכונות והן הקובעות לגבי חישוב הכמויות.

י.      הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו ע"י הפיקוח כגון חח"י, בזק וכו'.

יא.   מדידות חוזרות, כגון מדידות לצורכי סימון וביצוע עקב עדכון ושינוי תכנון במהלך הביצוע, לא ישולמו.

יב.   כל העבודות המפורטות לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. עלות העבודות כלולה במחירי היח' השונים ולא ישולם בנפרד.

 • תכניות

התכניות המצורפות בשלב המכרז מסומנות "למכרז".

לפני הביצוע, תימסרנה לקבלן תכניות, אשר עשויות לכלול שינויים והשלמות ביחס לתכניות שנמסרו לו בשלב המכרז.

כמו כן, עשויות להימסר לקבלן, במהלך ביצוע העבודות, תכניות נוספות וכן תכניות המכילות שינויים ו/או עדכונים.

על הקבלן לעבוד אך ורק לפי התכניות המסומנות "לביצוע", במהדורתן האחרונה.

לא יהיה בעצם הכנסת השינויים בתכניות, אם ובמידה שיוכנסו, כדי לשמש עילה בידי הקבלן לתביעות מכל סוג שהוא, אולם כל תביעה מצד הקבלן בקשר למהות שינוי כלשהוא תידון לגופו של ענין וערך השינוי ייקבע במו"מ לפי האמור בסעיף 49 במסמך ב'.

תכניות המכרז מחולקות לשני סטים בהתאמה לכתב הכמויות המחולק לשני מבנים.

 1. מבנה 1 וסט תכניות ראשון – מעגל תנועה דוד שוב.
 2. מבנה 2 וסט תכניות שני – עבודות נוספות בתחום שכונת האורנים.

          במסגרת סט התכניות למבנה 2 – עבודות נוספות בתחום שכונת האורנים –(מפורטת רשימת התכניות בחלק 5 למכרז זה) מובהר ומודגש כי יש לבצע אך ורק את האלמנטים הבאים וזאת לאחר קבלת הנחייה בכתב מהמפקח טרם התחלת העבודה:

 • מדרכות כמסומן בתכנית הסימון.
 • עבודות עפר במגרש "מיניפיץ" – גוש 13961 חלקה 147 מגרש 502, בהתאם

        לנספח XXX המצורף למסמכי המכרז.

 • אספלט סופי בכבישים 2 ו-3.
 • תכניות "עדות" ("AS MADE")

בנוסף לאמור במפרט הכללי, תוכניות העדות שתוכנה ע"י הקבלן בסיום העבודה תהיינה ממוחשבות ותכלולנה תאור מדויק של כל העבודות שבוצעו על ידו.

התוכניות יראו את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותן הנקודות שבהן נמסר גובה מתוכנן קווי גובה כל 10 ס"מ בשטחי מיסעות, וכן את תוואי הצנרות על סוגיהם, וה- . .I.Lשלהם, וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח.

תכניות אלו תהיינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך.

עם הגשת תכניות העדות, יגיש הקבלן למפקח גם תוכניות ממוחשבות על גבי תקליטורים של התכניות (ברמה של 2004  AUTOCAD ומעלה).

תכניות העדות תיבדקנה ע"י המפקח, והוא יהיה רשאי לדרוש תיקונים ותוספות לפי הצורך ולפי שיקול דעתו.

הכנת תכניות עדות ומסירת התקליטורים יחד עם שלושה סטים של העתקים ימסרו בצורה מסודרת למפקח, בדיקת המפקח ומתן אישורו כי תכניות העדות הוכנו כראוי, הן תנאי מוקדם לבדיקת חשבונו הסופי של הקבלן ע"י המפקח.

כל העבודות בסעיף זה – המדידה, הכנת התקליטורים והוצאת תכניות ממוחשבות יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד.

 • סילוק עודפי עפר

כל חומר החפירה/חציבה העודף ייחשב כפסולת ויסולק ע"י הקבלן בהתאם  להוראות המפקח. כל הפסולת תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה לאתר שפיכה מאושר לאחר קבלת אישור לכך מאת המפקח.

המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן.

סילוק הפסולת כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה בין אם הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא ובשום מקרה לא ישולם עבור כך בנפרד.

 • אישורים חלקיים

האמור להלן הינו בנוסף להוראות סעיף 0028 במפרט הכללי:

א.כל שלב וחלק של העבודה יהיה טעון אישור המפקח לפני התחלת השלב הבא. האישורים ינתנו לאחר בדיקת מידות רומים וטיב המלאכה. מקום נטילת המדגמים יקבע ע"י המפקח.

ב.הבדיקות שתערכנה תהיינה לגבי קבלת שלבי העבודה. בכל מקרה שהשכבות או שלבי העבודה האחרים לא עמדו בדרישות ייעשה תיקון או פירוק לפי דרישת המפקח. רק אחרי ביצוע התיקון או הפירוק תבוצענה בדיקות חוזרות.

ג. על הקבלן לקבל ולהמציא למפקח אישורים על קבלת העבודות, בין השאר מהרשויות והגורמים הבאים:

ג.1. חברת בזק – על מערך צנרת הטלפונים והמתקנים שבו.

ג.2.  חברת חשמל – על מערך הצנרת לחיבורים, לבתים ("חלב"), למתקן

התאורה ולכל עבודות החשמל. (ובדיקת בודק מוסמך למתקנים במקרים בהם הנ"ל יידרש ע"י הרשות המוסמכת ו/או המפקח).

ג.3.  חברות הכבלים – על הצינורות והשוחות לטלוויזיה.

ג.4. נציג מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית למערכות המים, הביוב, לדרכים, לתאורה ולעבודה בכללותה.

על הקבלן לבצע את כל הבדיקות והתיקונים שיידרשו מהגורמים הנ"ל. הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין הוצאות שתיגרמנה לו עקב מילוי הדרישות המפורטות לעיל, כולל תשלומי דמי בדיקה ואגרות לגופים הבודקים ואמצעים לבדיקה כגון מכלית מים, אמצעים לפתיחת שוחות וכד'. כמו כן על הקבלן לקחת בחשבון כי הבדיקות עלולות להתבצע בכמה שלבים ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך.

 • הובלות

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם עבור הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו אלא אם כן צוין אחרת במיוחד בסעיף בכתב הכמויות. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה, בין כל חלקי האתר שבביצוע במסגרת החוזה הנדון.

 • שימוש בחומרי נפץ

לא יאושר שימוש בחומרי נפץ, אלא אם כן הנ"ל צוין במפורש באחד ממסמכי החוזה.

3.19. הוראות בדבר אי פגיעה בנוף

א.  כללי

הקבלן יידרש להקפיד הקפדה יתרה על הוראות הביצוע המפורטות בסעיפים דלהלן, למניעת חריגות ופגיעה בנוף.

 • תוואי הכבישים המתוכננים העוברים בתוך שטח הישוב.

עבודות הפיתוח והשיקום הנופי באות להקטין ולמנוע פגיעה בערכי הטבע והנוף, ולצמצם את המפגעים הנופיים הנגרמים עקב ביצוע עבודות פיתוח.

 • תיקון נזקים וחריגות בעת הביצוע: הקבלן ישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה בנוף עקב אי מילוי הוראות הפיתוח והשיקום הנופי, ויידרש לתקנם בהתאם להוראות המפקח ועל חשבונו. אופן תיקון הנזק או החריגה יקבע ע"י אדריכל הנוף (להלן "האדריכל"). ביצוע התיקון יושלם לא יאוחר מתום שלושים יום ממועד ההודעה על הדרישה לתיקון שתימסר בכתב או בע"פ באמצעות המפקח.

עם זאת יהיו רשאים האדריכל והמפקח לדרוש תיקון מיידי של הנזק וכן לעכב את המשך העבודה עד אשר ייעשה לתיקונם. במקרה זה לא יהיה הקבלן רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב ביצוע עבודות תיקון הנזק או העיכוב בעבודתו.

 • איסור חריגה מקווי הדיקור
 1.  לא תותר כל חריגה מקווי הדיקור לצורך עבודות חפירה ומילוי, התוויית דרכים זמניות, דרכי גישה, אתר גריסה ומחנה עבודה, שפיכת עודפי חפירה וכיו"ב.

2.עבודות החציבה, החפירה והמילוי יבוצעו בזהירות מירבית תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת העפה או דרדור של סלעים או עפר ושפיכת חומר אל מעבר לקווי הדיקור.

 1. היה ולמרות האמור בסעיף 1 ו –  2 לעיל, גרם הקבלן לשפיכה אודרדור חומר מעבר לקווי הדיקור, יהיו רשאים המפקח והאדריכל לדרוש סילוק ידני או מכאני של החומר או ריסוקו בשטח וקבירתו על מנת להחזיר את השטח לקדמותו. כל העבודות לפי סעיף זה יבוצעו על חשבון הקבלן.

4.מחנה עבודה (כולל משרדים, חניון כלי רכב וצמ"ה, סדנאות לטיפול בציוד, אתרי גריסה, יציקות בטון, הכנות ליציקות בטון ובניה, צנרת מים וביוב וכד') ימוקמו בתחום עבודות העפר בלבד. תאסר כל פעולה ליצירת רחבות או דרכי שירות מחוץ לקווי הדיקור אלא בהיתר בכתב מהמפקח. מיד עם תום השימוש במחנה, ולא יאוחר מחודש מתום סיום העבודה ינוקה השטח וסביבתו מכל פסולת, שאריות חומרי בניה וסלילה, יסולקו כל המבנים, הכלים והציוד שהיו מוצבים במקום.

שטח המחנה שאינו מיועד לסלילה יחופה באדמת חיפוי בעובי מינימלי של 20 ס"מ. מחנה העבודה ימוקם בשטח לאחר תאום מראש ובאישור המפקח  ולאחר  שהוגדרו וסומנו גבולות המחנה.

במידה ויידרש לנ"ל הוצאות או כל תאום מול הרשויות הנ"ל יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו

5.במידה ויתגלה צורך בפינוי עודפי חפירה  וחציבה  וכל פסולת אחרת, יקבע מיקום אתר השפיכה בתיאום ובאישור המפקח. לאחר גמר השימוש באתר וסילוק העודפים, יעוצב השטח ויוסדר לפי הנחיות  אדריכל הנוף.

6.למרות האמור בסעיף 1 לעיל ניתן יהיה במקרים חריגים, לחרוג מקווי הדיקור עקב אילוצי ביצוע או על מנת לצמצם פגיעה אפשרית בנוף. חריגה כזו תותר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. היה

והחריגה זמנית, מיד עם תום החריגה יבוצע טשטוש והסדרת השטח על פי הנחיות אדריכל הנוף.

7.חל איסור מוחלט על פגיעה בעצים הנמצאים בתחום הדרך ובשוליו. עצים שבתחום העבודה יועתקו לצורך שתילה במקום אחר, כמפורט בתכניות או על פי הנחיות אדריכל  הנוף.

8.עצים אשר בתחום הדרך ואשר ימצאו ע"י המפקח מתאימים להעתקה, יועתקו למקום אשר יוחלט בתאום עם מח' הגנים של המועצה האזורית ואדריכל הנוף, בתחומי רצועת הדרך או בסמוך לה.

 • חובת תיאום עם פקחי רשויות שמירת הטבע

בכל פעולה או עבודה החורגת מקווי הרחוב חייב יהיה הקבלן לדאוג בנוסף לחובת תיאום עם המפקח ועם המועצה, לתאום מוקדם עם פקחי רשויות השמירה על נכסי הציבור ועל המשאבים הטבעיים כגון: רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים, החברה להגנת הטבע, המשרד לאיכות הסביבה, קק"ל ורשות העתיקות. היה  והודיע  פקח  אחד מן הרשויות  או הגופים הנ"ל, על ערכי טבע ונוף או עתיקות מיוחדים, או נדירים, ימנע הקבלן מכל פגיעה  וימשיך בעבודתו רק לאחר תאום הפעולות הנדרשות לפינויים או שימורם עם הרשות המתאימה ועם המפקח.

ו. תאום עם רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים ורשות העתיקות

 1. לפני תחילת ביצוע הכבישים תימסר הודעה מתאימה לפקח רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים ולרשות העתיקות.
 2. יש לדווח על כל גילוי וממצא ארכיאולוגי שנתגלה במהלך

העבודה. הדווח יהיה לרשות העתיקות ולפקח רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים.

 • משרד המפקח ושטח התארגנות

בתוך 7 ימים מקבלת צו התחלת עבודה, יגיש הקבלן לאישור המפקח תרשים ארגון האתר, הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה מותאמות לתכנית הבטיחות שאושרה ע"י הרשויות, שערי כניסה ותוואי הגדר. שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במיקום שיקבע על ידי המפקח. על הקבלן לקבל את אישור המפקח מראש ובכתב ביחס למיקומם של כל המתקנים אשר בכוונתו להציב באתר.

כל שטחי ההתארגנות של הקבלן יהיו בקרבת אתר העבודה. הקבלן רשאי לבקש מהרשויות אישורים להתארגנות, או להצבת ציוד מחוץ לתחומי האתר, אך מחויבותו של הקבלן כלפי המזמין לא תהיה מותנית בהשגת אישורים אלו. המזמין גם לא יישא בהוצאות כלשהן שיהיו לקבלן בגין קבלת האישורים מהרשויות

התארגנות ותחום עבודה – באחריות הקבלן לאתר מיקום שטח התארגנות. הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח כפי שיאושר ע"י המפקח. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו.

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר על חשבונו הוא, כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית.

הקבלן ישא בכל הוצאה הכרוכה בשימוש בשטח ההתארגנות כולל בין השאר התשלום לבעל השטח, התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית (אגרות, מיסים וכד') במידה ויידרש – ישולם ע"י הקבלן ועל חשבונו וכל תשלום אחר.

כל העלויות הנובעות מבנית /הקמת המתחם , תחזוקתו הקבועה ,ניקיון על בסיס יומי של משרדי האתר והשירותים הסניטריים שבו, סילוק האשפה פירוקו ו/או העתקתו כלולים במחירי ההצעה של הקבלן ולא תשולם תמורה נוספת כל שהיא.

על הקבלן להעמיד לרשות המפקח בתוך מתחם מגודר ,סגור ומוסדר (כמפורט בתכנית ההתארגנות) מבנים ארעיים מטיפוס מכולה סטנדרטית( באורך מינימום של 12.00 מ' וברוחב 2.5 מ') כפי שמפורט בהמשך, אשר ישמש כמשרד שדה לצוות המפקחים.

המבנה יהיה מוכן ויעמוד לרשות המפקח החל מ-14 ימים מתאריך צו התחלת העבודה. המבנה יסולק על ידי הקבלן לא יאוחר מ-20 יום לאחר קבלת העבודה על ידי המפקח וסיום החשבונות הסופיים של עבודות הקבלן.

המבנה יוקם במקום שייקבע עם המפקח. המבנה יחובר אל רשת חשמל, רשת אספקת מים ורשת ביוב. על הקבלן לדאוג להפעלתם התקינה של כל הציוד המפורט לאורך כל תקופת הפרויקט.  הקבלן ידאג לניקיון המשרד במשך כל זמן העבודה. המבנים יוקמו במקום שייקבע עם המפקח. על הקבלן לרבד את כל אזור ההתארגנות עם מצעים מהודקים שימנעו התהוות בוץ במהלך כל תקופת העבודה על הקבלן להחזיק על חשבונו כל זמן העבודה דרך גישה עבירה לרכב קל אל המבנה.על הקבלן להחזיק על חשבונו כל תקופת העבודה דרך גישה עבירה לרכב קל  לרבות מצע מהודק ומוסדר אל שטח ההתארגנות ואל המבנים,לשמור על ניקיון החיבור בין כבישים ומדרכות עירונים לדרך הגישה באופן מתמיד ורצוף וכן לתקן כל נזק בגדר ההיקפית ושער הכניסה. הקבלן יישא בהוצאות האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל, חשבונות טלפון או אגרות ו/או שימוש של אמצעי תקשורת וכו', שישמשו את מהנדס האתר והפיקוח לצורכי עבודתם.

כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המבנים עבור המפקח, לרבות כל הציוד והאביזרים המפורטים, אחזקתם השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקם לאחר השלמת העבודה יחולו על הקבלן ויראו אותן ככלולות במחיר היחידה השונים הנקובים בהצעתו. במידה והקבלן לא ימלא דרישות סעיף זה, המזמין שומר לעצמו את הזכות להקים את המבנים על כל אביזריהם ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מכך.

משרדים טיפוס א':

שתי יחידות מבני משרד בגודל 15 מ"ר לפחות, באורך 6.0 מ', רוחב מינימלי 2.5 מ', (באחד מהם כולל חדר שירותים עם חלון, מטבחון), מזגן בעל הספק של 1.5 כ"ס לפחות, טלפון סדיר או סלולרי, מכשיר פקס, מתקן שתייה מים מינרליים קרים ואספקת מיכלי מים מחברה מסחרית (כגון מי-עדן/נביעות וכדומה) 2 שולחנות כתיבה 1.60*0.80, 5 כסאות עם משענת, קירות פנימיים מחומר המאפשר הצמדת תכניות ע"י נעצים (לוחות קרטון גבס או שעם), לוח לבן מחיק 1.00*0.70 לכתיבה בטושים, ארון מתכת מצויד במנעול, ארון מתכת עם מגירות לאחסון תכניות וכד'. על חזית המשרד יקובעו שלטים בנוסח כמפורט: שם המזמין: יפה נוף, המפקח: שם+מס' טלפון; המבצע: שם חברה + מס' טלפון; שם העבודה: שם + מס' טלפון. על דלת המשרד יקובע שלט "משרד המפקח".

בנוסף על כך על הקבלן לספק מבנה באורך 12.00 מ' וברוחב 2.5 מ' שישמש כחדר ישיבות אתר ויכלול את כל המפורט במבנה טיפוס א' לרבות כסאות ושולחן גדול המאפשר ישיבת כ12 משתתפים סביבו. המטבחון יצויד בקומקום חשמלי וכוסות חד פעמיים למים קרים ושתיה חמה. כמו כן המשרד יכיל 8 קסדות מגן ו-8 אפודים זוהרים לשימוש מבקרים באתר.

כל המבנים יתוחזקו ויערך בהם ניקיון על בסיס יומי לרבות ניקיון שירותים וסילוק אשפה כללי. במבנה טיפוס א' נדרש בנוסף: מכונת צילום לגודל דף 3A/4A  הכוללת סורק, מחשב נייד עם מעבד מסוג Intel ® Core I7  8Ghz  הכולל (דרישות מינימום): זיכרון פנימי GB 8, זיכרון קשיח GB 256, מסך "15.6, צורב DVD, מערכת הפעלה windows 10, תוכנות ms-project ,office, עכבר, תקשורת אלחוטית, חיבור לספק אינטרנט מהיר הכולל שירותי פקס (כולל השאלת מודם), כרטיס רשת, מדפסת ש"ל, תיק יעודי לנשיאת המחשב. למען הסר ספק כל התוכנות שיסופקו יהיו בעלות רישיון חוקי.

 • שלטי הפרויקט

הקבלן ייצר, יספק ויתקין לא פחות מארבעה  (או במידה ויתקבלו הנחיות אחרות ממזמין העבודה) שלטי פרויקט במידות כ- 4.0×4.0 מ' לכל מקטע רחובות על פי תכנית שתוגש לו מהמזמין ותכיל תמונה צבעונית ומלל. במידה וידרשו, אגרות וארנונה יהיו על חשבון הקבלן.

הקבלן יהיה אחראי להתקנת השלט, ליציבותו, לתחזוקת השלט במהלך הפרויקט ולאישורים להצבתו. הקבלן יציב את השלטים לפני תחילת העבודות בפרויקט ולפני הגשת החשבון הראשון. הקמת שלטי הפרויקט תהיה כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד כולל פירוקם בגמר הביצוע וסילוקם מהאתר.

 • קבלני משנה

הקבלן חייב באישור המפקח והמתכנן אם בכוונתו למסור את העבודה כולה או בחלקה לקבלני משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה. על הקבלן להגיש רשימת קבלני משנה שבדעתו להעסיק ולקבל אישור מהמפקח והמתכנן. קבלני המשנה שיועסקו יהיו מורשים לסוג העבודה שתבוצע (סיווג והיקף) ובעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקף ובמהות. לאחר קבלת האישור לקבלני משנה אסור יהיה לקבלן להחליפם ללא אישור מוקדם של המפקח והמתכנן. הרשות בידי המפקח והמתכנן להעסקת קבלני משנה מבלי לנמק.

 • עבודה בשעות חריגות, שבתות וחגים

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע לחוזה זה או במידה ויידרש לכך ע"י המפקח, המזמין, הרשות המוניציפאלית או ממשלתית אשר בתחומה הוא פועל, חברת חשמל, בזק, משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע. לעבודה בשעות הלילה יקבל הקבלן אישורים מתאימים מהרשות המקומית. אין סעיף זה בא לאשר עבודות בשעות הלילה. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות, שבתות וחגים.

 • מעבדה

התקשרות עם מעבדה

לצורך ביצוע בדיקות יתקשר המזמין עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות שדה שיבוצעו ע"י המעבדה בהשגחה ובפיקוח מהנדס המעבדה.

תפקידי המעבדה:

– בדיקות מוקדמות של טיב החומרים.

– בדיקות שוטפות לטיב החומרים.

– בדיקות לטיב המלאכה.

– בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.

– סיכום וריכוז הבדיקות (כולל דיאגרמות).

– ניהול יומן מעבדה כולל מיקום הבדיקות ע"ג תכנית, ורשימת הבדיקות עם תאריך הביצוע וכו'.

כפיפות המעבדה

המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח והעתק מהן לקבלן.  על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם בעבודה, עקב בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. לא תוכרנה תביעות לפיצוי כל שהוא ו/או להארכת זמן ביצוע העבודה בגלל עיכובים כאמור, אם יהיו כאלה.

שכר המעבדה:

הוצאות המעבדה ישולמו ע"י המזמין מחשבונות הביצוע של הקבלן יקוזזו 2% עבור הבדיקות.

 • סמכויות המפקח

האמור בא להוסיף אך לא לגרוע או להחליף את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה. המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות המפרט הטכני וכתב הכמויות והוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה. המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של החומרים ומקורם וכן לגבי עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע. המפקח רשאי להורות על ביצוע עבודה בשלבים שונים עם הפסקות ובניהם, ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקבוע עדיפות של עבודה מסוימת או חלק ממנה על עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע על ידי המפקח. המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי, כאשר לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה או המפרט או כאשר לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי העבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח על ידי הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה  ולנזק כלשהו – הכל לפי תנאי החוזה.

 • כללי

 • באחריות הקבלן לתכנן ולבצע הסדרי תנועה, שלבי ביצוע, לרבות אישורי משטרה לנ"ל וכל שילוט ההכוונה הדרוש ע"פ התכניות אילו מאושרות ע"י המשטרה. הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם לקבלן בנפרד.
 • כל הבדיקות לפי הספר הכחול באחריות ועל חשבון הקבלן.
 • חשבונות יאושרו כנגד הגשת תוצאות בדיקות מעבדה מהחודש הקודם.

 

תאריך:                                                                                                  שם הקבלן וחתימה:  _________________

פרק 08 – עבודות חשמל

08.1  כ ל ל י

 

1.1    תאור העבודה

מתקן חשמל תאורת כביש דוד שוב בראש פנה

1.2    העבודה כוללת

*        מרכזיות מאור

 

*        התקנת עמודי תאורה לתאורת לאורך הכביש.

 

*        תאום חיבורים עם מחלקה טכנית חברת חשמל

 

*        העתקת עמודי בזק למערכת תת קרקעית

 

*        עבודות חברת חשמל שינוי חיבורים

 

08.2  הוראות כלליות

מפרטי העבודה המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה הם:

2.1 חוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו מכוח חוק זה ליום בצוע העבודות.

2.2 מפרטים כללים 00,08, שבהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתם האחרונה.

2.3 תקנים ישראליים לאביזרי ולעבודות חשמל.

2.4 בסעיפים שאינם מכוסים ע"י התקן הישראלי- תקני ICE המתאימים.

2.5 הוראות והנחיות חברת החשמל לישראל לגבי חיבורים, עבודות ומתקנים במתח נמוך.

המפרט הטכני הזה בא להוסיף על המפרטים וההנחיות הכלליות.

 

08.3  נציגי הקבלן

3.1 קבלן המשנה לחשמל יהיה קבלן מוכר ורשום לעבודות חשמל, וחייב באישור המתכנן.

3.2 מנהל העבודה של הקבלן לגבי עבודות חשמל באתר יהיה חשמלאי מנוסה בעבודות התקנה

בחשמל בעל רישיון "חשמלאי מוסמך" לפחות. האחראי על עבודות החשמל במיזם מטעם

הקבלן יהיה חשמלאי מורשה בעל רישיון "חשמלאי ראשי".

 

08.4  תוכניות

בגמר העבודה יכין הקבלן על חשבונו תוכניות לפי בצוע (AS – MADE) ב- 5 סטים וימסור אותן למתכנן, לפני קבלה סופית של המתקן. התכניות יהיו בעברית ובקנה מידה זהה לתכניות מתכנן.

 

08.5  בקורת ובדיקת מתקני חשמל

          הקבלן יגיש את המתקן לבדיקת בודק חברת חשמל צפת.

הקבלן יגיש לבודקים כל עזרה נחוצה בציוד, מכשור ואנשים לבצוע הבדיקות.

הקבלן יבדוק את כל המתקנים ויתקן את כל הלקויים לפני הזמנת הבודקים.

הקבלן יתקן את כל הלקויים שיתגלו בבדיקות ו/או שיידרשו ע"י הבודקים, כל זאת במסגרתמחירי יחידה וללא חיוב נוסף.

אישור הבודקים על תקינות המתקן וחיבורו על ידם למתח יהיו בין התנאים לקבלת המתקן.

כל הבדיקות הנדרשות יבוצעו בנוכחות המפקח ו/או המתכנן, הקבלן יודיע בכתב שבוע מראש על ביצוע הבדיקות.

 

08.6  בטיחות

 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדרישות ותקנות משרד

העבודה והרווחה, בכללי המקצועות השונים, בהנחיות והוראות חברת החשמל לישראל ובהוראות

בכתב ובע"פ של המפקח. הקבלן יהיה אחראי בלעדית לבטיחות עובדיו ולבטיחות העוברים במקום במהלך כל תקופת העבודה. הקבלן ינקוט מיידית בכל אמצעי הבטיחות שיידרשו ע"י המפקח, ואולם הוראות המפקח לא יגרעו מאחריות הבלעדית של הקבלן, אלא יבואו על מנת להוסיף.

08.7  מרכזיית מאור

כללי

לוח החשמל יבוצע בהתאם למפרט כללי פרק 0805 ובהתאם לחוק החשמל ותקן חדש 1914-1.

הלוח יבוצע מארון עשוי מפיבגלס משוריין תיקני, בהתאם לתכניות ופרטים, לאחר אישור מתכנן.

תכניות

הקבלן יכין תכניות ללוח ויגישה לאישור המתכנן כשהיא כוללת רשימת ציוד מפורטת ומלאה,

דפים קטלוגיים, תרשים חד קווי מלא וסרגלי מהדקים. התכנית תכלול את תכנית המבנה וסידור הציוד, הקבלן יבצע את הלוח רק לאחר אישור המתכנן ולפי הערותיו.

ציוד לוח

ציוד הלוח יהיה מתוצרת יצרן אחד, הקבלן יבחר את הציוד מבין הספקים הבאים:

* מאמ"תים: מרלן ג'רן, לאגרנד, קלוקנר מילר.

* מא"זים: מרלן ג'רן, לאגרנד, ABB,AEG.

* ממסרי פחת דגם A: לאגרנד, מרלן ג'רן, סימנס.

* מהדקי מסילה: פניקס, לאגרנד מדגם תותב קפיצי.

* מגענים: טלישקו, LG .

מבנה טרמי

הלוח יבנה לעבודה בטמפרטורה סביבה של עד 50 מעל' צלזיוס.

שילוט וסימון

כל הציוד בלוח ישולט בשלטי סנדביץ' פלסטיים תלת שכבתיים חרוטים ובהם הסבר ברור של המעגל המופסק ע"י הציוד ומספר המעגל שלו. כל מהדקי התותב יסומנו בסימון אורגינלי של יצרן המהדק ובו מספר המעגל. השלטים יחוזקו לפנלים המתאימים ע"י ניתים פלסטיים או דבק דו צדדי מתאים. כל אביזר יסומן בנוסף במדבקת בד ובו מספר המעגל שלו.

מקום שמור

הלוח יכלול מקום שמור לתוספות של 30% מעגלים נוספים.

בדיקת לוח

הקבלן יודיע למפקח ולמתכנן על מועד שבו הלוח מוכן לבדיקה. הבדיקה תבוצע במפעל המייצר אותו. בדיקת הלוח במפעל לא תגרע מאחריות הקבלן לטיב הלוח בסיום ההתקנה באתר.

 

08.8     מתקן החשמל

כללי

המתקן כולו יבוצע בהתקנה תת קרקעית

מובילים:

כל הצינורות המונחים בכל בסיס לעמוד תאורה ו/או מרכזיית מאור, י  כלול צנרת נוספת לעתיד, עד מרחק של 1 מטר מעמוד אחרון.

מוליכים:

כל המוליכים יהיו מכבלים מנחושת XLPE , הכול לפי תכניות.

 

08.09 התקנות תת קרקעיות

כדי להסיר ספק: הקבלן אחראי לקבלת כל אישורי החפירה הדרושים מכל המוסדות הנוגעים בדבר, כגון – המועצה האזורית, חברת בזק, חברת חשמל, מע"צ וכד'.

התקנות תת קרקעיות כוללות את השלבים הבאים:

 • סילוק הצמחייה על שורשיה וכן שאר מכשולים קיימים.
 • חפירה לעומק ולרוחב הדרושים לפי חוק ותכניות.
 • יישור ופילוס תחתית התעלה, בעומק וברוחב שנדרש בתכניות.
 • סילוק שפוכות העפר מתחתית התעלה ו/או שאיבת מים העשויים להיאסף בה.
 • ייצוב דפנות התעלה בכל האמצעים הדרושים וזאת גם עפ"י חוקי הבטיחות והוראות משרד העבודה, ותיקון נזקי מפולת במידה ותתרחש.
 • בצוע מצע של 10 ס"מ חול לבן מסונן ויבש מתחת לכבלים/ צנרת.
 • בצוע מצע של 10 ס"מ חול לבן מסונן ויבש מעל הקו העליון של כבלים / צנרת.
 • בצוע שכבת כסוי בעפר מקומי 20 ס"מ עובי והידוקה.
 • הנחת מוליך הארקה כנדרש.
 • כסוי בשכבת עפר מקומי בעובי של 20 ס"מ והידוקה והנחת סרט אזהרה פלסטי תיקני.
 • כיסוי יתרת עומק התעלה בעפר מקומי מהודק בשכבות 20 ס"מ עד מפלס מקורי.
 • כל השכבות תהודקנה ב"בומג" עם הרטבה במים.
 • סילוק עודפי החפירה למקום שפך מותר לפי הנחיות המפקח.
 • החזרת מצב הקרקע, מסעה, הכביש, המדרכה לקדמותם על כל שכבותיהם.

 

08.10 עבודות בשטחי אספלט ו/או בטון קיימים

עבודה בשטחי אספלט ו/או בטון קיימים תכלול ניסור האספלט או הבטון הקיים על ידי מכונת ניסור ופנוי מחוץ לאתר, למקום מאושר ע"י המפקח.

התיקון הסופי של המיסעה יכלול שכבת בטון אספלט גס בעובי 5 ס"מ ושכבה סופית של בטון אספלט דק עובי 3 ס"מ.

ניסור האספלט ו/או הבטון יימדד לפי רוחב תעלה תחתון נדרש בתחתית החפירה ובתוספת 10 ס"מ מכל צד, מדידה לפי מטר אורך תוואי החפירה.

לא תשולם תוספת בגין שיפועי חפירה או דיפון מעבר להרחבה של 10 ס"מ כמפורט לעיל.

 

08.11 עמודי תאורה

עמודי תאורה מפלדה, יהיו בצורת "S" , לפי הנדרש בתכניות, דוגמת תוצרת "פ.ל.ה" או ש"ע מאושר ובהתאם למפרט כדלקמן:

 • לכל עמוד יהיו ברגי יסוד במידות לפי נתוני יצרן העמוד, מפלס פני היסוד יתואם עם פני הקרקע הסופיים בסביבות העמוד, לפי הוראות המפקח ותקן 812.
 • 4 ברגי היסוד יהיו מצופים נגד קורוזיה, לכל בורג 2 אומים מצופים, אחד לפילוס ואחד להידוק וכן פלטת בסיס תיקנית.
 • בכל עמוד יבוצע במפעל פתח גישה בעל גודל מתאים עבורו וכולל בורג הארקה, יש לספק מפתח אלן מתאים לפתח הנ"ל לכל 5 עמודים.
 • כל העמודים יהיו מגולוונים באמבטיית אבץ חם 2 שכבות בעובי 80 מיקרון לפחות וכן יצופה בשכבת ביטומן מבפנים ואילו מבחוץ יצבע בצבע אמאיל סינטטי בהתזה בגוון לפי הוראות האדריכל בשתי שכבות של 50 מיקרון.
 • בבסיס כל עמוד יותקנו שרוולים מצינורות 75 מ"מ דגם "קוברה" לפי מספר הכבלים המגיעים לעמוד בתוספת אחד רזרבי בעמודים אחרונים, במקביל יותקנו צינורות 29 מ"מ עבור חוט הארקה באותו סדר.
 • מגש אביזרים יבוצע מפח מגולוון 2.5 מ"מ לפחות ויכלול אביזר תליה וגגון נגד נפילת לכלוך על הציוד.
 • מא"ז אחד C-10A+N כושר ניתוק 10KA תקן IEC 9472 חדש עבור כל פנס תואם למפרט מרכזייה.
 • 4 מהדקי סוג'סקי מבודדים 16 ממ"ר, מותקנים על ניר פרשפן רווי.
 • שלות חיזוק לכבלים.
 • בורג הארקה מפליז או מגולוון 5/16 ופס הארקה.

כל המתואר למעלה נכלל במגש אחד קומפלט לעמוד.

לכל עמוד יותקן פתח ביקורת הננעל ע"י בורג אלן (סעיף ג') ושומר על אטימות למים במצב סגור.

 • כל מוליכי הארקה שבכבלי הכניסה והיציאה יחוברו בהתאם לפרט בתכניות.
 • לכל עמוד יותקן בראשו מתאם לפנס ו/או זרוע המיועד להתקנה עליו.
 • יש לייצב את העמודים אנכית ע"י אומים ודיסקיות ולאחר ההצבה למתוח את הברגים. הקבלן אחראי להתאמת החורים בפלטת היסוד לצרכי הצבה. ברגי היסוד ימרחו לפני הצבת העמודים ולאחריה בגריז גרפיט או מולבידן מתאים. לאחר מתיחה סופית של הברגים יורכב אום ביטחון על כל בורג.

אחרי שיאשר המפקח את אנכיות העמודים, יעטפו הברגים והאומים בצינור פלסטי להגנה.

 • לפני כסוי היסוד יש לצקת ביטומן חם על הברגים, האומים ועל פלטת היסוד.
 • החיווט בעמוד יבוצע בכבל 5 XLPE  מהמגש לפנס.
 • לאחר הצבת העמוד יבוצע איטום בבטון רזה בין בסיס הבטון לפלטת יסוד של הבסיס.
כללי לגופי תאורה

*    הקבלן יוודא שניתן לפתוח את גוף התאורה בצורה שהזכוכית נשארת מחוזקת  למכסה שלה והמכסה איננו מתפרק אלא נשאר תלוי על צירים או שרשרת מגולוונת.

*   הברגים, האומים ושאר האביזרים יהיו מובטחים נגד התפוררות והשתחררות בתנודות ורעידות.

*   כל הברגים והצירים ימרחו בגריז גרפיט או מוליבדן מתאים לתנאי לחות ומליחות לפני התקנה  סופית.

* יש לקבל אישור התאמת ציוד הצתה לנורה (משנק וכד') מספק הנורות.

08.12   קליטת חיבור חשמל

הקבלן יהיה אחראי לכל התאומים עם מחלקה טכנית של חברת החשמל צפת.

08.13   אחריות למתקן

הקבלן יהיה אחראי במשך 12 חדשים, מיום קבלת המתקן, לתקינות הציוד וההתקנים השונים.

במקרה של תקלה ואי תקינות הוא מתחייב לתקן ו/או להחליף את הדרוש תיקון תוך 24 שעות.

במקרים שאחריות יצרני הציוד היא לזמן ארוך יותר מ – 12 חדשים, יעביר הקבלן למזמין תעודות אחריות מתאימות של היצרנים ונציגיהם בארץ. המתכנן רשאי לדרוש והקבלן מתחייב לספק תעודות אחריות של יצרנים גם לגבי פריטים נוספים של ציוד.

8.14     אופני מדידה מיוחדים  

14.01    כללי

כל העבודה תמדד נטו כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה, ללא כל תוספות עבור פחת וכד' ומחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט ובתכניות ומשתמעות מהן כגון: חיזוקים, תליות, מהדקים, בידוד, אטימות, גילוון וכל הנחוץ להשלמת המתקן, הפעלתו ועבודתו התקינה.

14.02     תכולת מחירים

פרט אם צוין אחרת במפורש – כוללים המחירים אספקה, הובלה, התקנה וחיבור וכן בדיקת ההפעלה על כל חלקי המתקן השונים לרבות חלקי המתקן שסופקו ע"י אחרים והותקנו ע"י הקבלן. תאור העבודה בכתב הכמויות הוא כללי בלבד, המחיר מתייחס לגבי כל המצוין במסמכי ההסכם.

14.03תיאומים

מחירי העבודות בהסכם זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים לשם בצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אלו, ללא הבדל באם התיאום הוא עם קבלנים אחרים או כל גורם מתכנן או רשות כל שהיא.

תכניות ומפרטים שיתווספו במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע יחשבו כאילו הופיעו בהסכם והינם כלולים במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן.

14.04

ציוד חליפי המוצע ע"י הקבלן והשונה מזה המצוין בהצעה/הסכם זה, יהיה הקבלן רשאי להתקינו רק לאחר אישור בכתב ע"י המתכנן. המתכנן רשאי לדרוש אינפורמציה טכנית (קטלוגים, פרוספקטים וכד') לפני שיתן את תשובתו להצעת ציוד כזה ע"י הקבלן.

14.05     דוגמאות

דוגמאות למיניהן נכללות במחירי היחידה של האביזרים השונים, לא ישולם עבורן בנפרד. דוגמא שאושרה להתקנה כפי שהיא והותקנה במתקן, תספר במסגרת כמויות וישולם עבורה בהתאם.

14.06     צינורות

צינורות פלסטיים הנמדדים בנפרד (במידה ואינם נכללים במסגרת נקודות) יכללו את כל חומרי ועבודות העזר הנדרשים (קופסאות, חיזוקים, אטימות וכד'). במקום שאינם כוללים מוליכים יכללו חוט ניילון שזור להשחלה בקוטר 6 מ"מ. קשתות וזויות נכללות בצנורות ואינן נספרות או נמדדות בנפרד. התקנת צנורות במבנה במסגרת נקודות או מדידה נפרדת כוללת את פתיחת וסגירת המעברים וחיזוק הצנורות לקירות לפני ולקראת כיסויים בטיח.

14.07     הארקות

גשרי הארקה בחיבורים שונים נכללים במחירי יחידה של אותו אביזר.

14.08     לוחות חשמל

מבני לוחות חשמל כוללים במחיריהם גם: הגשת תוכניות יצור ומבנה עד קבלת אישור מתכנן חשמל ואדריכל, חיווט, תעלות למוליכים, מסילות, מהדקים, פסי צבירה מנחושת, שילוט סנדביץ' חרוט חכח האביזרים, מקומות שמורים והכנות עבור ציוד נוסף, כפתורי נשיאה לפנלים, מחיצות פנימיות, חיזוק ברגים לאחר הובלה ושאר חומרי עזר נדרשים.

מבני לוחות חשמל ימדדו בקומפלט בלבד, האביזרים בלוח, הגנות, פיקודים, מגענים, לחצנים, נורות וכד' נמדדים בנפרד.

14.09

בקורת בודק חח"י– מחירי העבודה כוללים גם: הזמנה ותשלום עבור ביקורת של בודק למתקנים אשר בוצעו ע"י הקבלן וזאת אם תדרש יותר מביקורת אחת שלו עד אישור סופי של כל המתקן שבוצע. כן נכללות כל העבודות וההוצאות הנילוות הנחוצות לשם ביקורות אלו, ההכנות לקראתן והתיקונים אחריהן ובעקבותיהן.

14.10     מחירי יחידה חריגים:

יתבססו על מחיריהם של אביזרים דומים להם הקיימים בהסכם זה ושמהם ניתן לצאת כנקודת מוצא לקביעת מחיר היחידה לחריג.

פרק 40 –  עבודות פיתוח

כללי

א.           כל המחירים כוללים אספקה והובלה גם אם לא צויין במפורש.

ב.            על כל החומרים, מבנים, מתקנים, אופן העמדתם, אופן התקנתם וכו' לעמוד בדרישות של התקן הישראלי, גם אם לא צויין במפורש.

תת פרק 40.1 – עבודות הכנה ופירוק

תאור זה מתייחס לכל עבודות ההכנה והפירוק בתחום האתר, והוא חל על עבודות, בין אם הן מתבצעות לפני הבניה או לאחריה.

40.1.001       פירוקים

אלמנטים שיפורקו וידרשו לסילוק מהאתר יועברו למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית ובהתאם לדרישות המפקח.

אלמנטים שיפורקו ויידרשו לשימוש חוזר, ישמרו בשלמותם, ינוקו, יתוקנו ויוכנו להצבה מחדש לפי הוראות המפקח.

אלמנטים שיפורקו ויידרשו למסירה לרשות המזמין ישמרו בשלמותם, ינוקו ויועברו לאחסון באתר או במחסני המועצה.

פירוק שנעשה בחלקו באלמנט קיים, הקבלן יחתוך, ינסר, יפרק, ישלים ויתקן את הנזקים שייגרמו לחלק הנשאר מהפרוק הנ"ל, כגון: ניסור בבטון ובאספלט, תיקון והשלמת גדרות ומעקות, ריצופים, מדרגות, השלמת חגורות סמויות וכו'.

כל עבודות הפירוק כוללות: פירוק יסודות, מצעים ואלמנטים תת-קרקעיים, סילוק פסולת ו/או חלקי אלמנטים שלא מתאימים לשימוש למקום שפיכה מאושר.

לפני התחלת העבודות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים על מנת לברר מיקומן של כל מערכות התשתית התת-קרקעית, יסמנם כנדרש ע"י המפקח וינקוט בכל האמצעים להימנע מכל גרימת נזק ופגיעה בהם. כל פגיעה ונזק יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו וזאת גם באם לא היו בידי הקבלן נתונים על מיקום מערכות תשתית תת-קרקעית.

אופני המדידה

כנדרש בכתב הכמויות ובמפרט הבינמשרדי, מתקן או מבנה יימדד כיחידה קומפלט. אלמנטים נוספים – עפ"י המפורט בסעיף 40.1.002.

כל האלמנטים המיועדים לפירוק יבוצעו ע"י הקבלן אך ורק לפי הוראות המפקח.

אלמנטים שאינם מהווים מטרד, יושארו בשטח ולא ימדדו בנפרד לפי שיקול דעתו הבלעדית של המפקח.

אלמנטים המיועדים לפירוק שלא צוינו בנפרד בכתב הכמויות יכללו בסילוק פסולת או בעבודות העפר הכלליות ולא ימדדו או ישולמו בנפרד.

עבודות העפר כוללות ניקוי האתר וסילוק כל פסולת או לכלוך למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית.

 

40.1.002    מדידה וסימון

לפני ביצוע העבודות, על הקבלן לבדוק את המצב הקיים בשטח. באם יש לו השגות לתוכנית/נתוני מצב קיים מצורפת, עליו לספק מפת מדידה חדשה ולאשרה אצל המפקח במקום. לאחר אישורה של המפה, תשמש מפה זו כבסיס למדידת הכמויות הסופיות.

במידה ולא המציא הקבלן מפת מדידות כנ"ל, תשמש המפה המצורפת/הנתונים כבסיס לחישובי כמויות, והחלטת המפקח במקום תהיה הקביעה הסופית ללא יכולת ערעור ע"י הקבלן.

בכל אי התאמה בין המפות לבין המצב הקיים, יספק הקבלן מפת מצב קיים עדכנית למתכנן ויקבל ממנו תוכנית שינויים.

כל תיקון שיעשה ללא אישור המתכנן יתוקן ע"ח הקבלן ללא תמורה.

במשך כל זמן העבודה על הקבלן להחזיק מודד מוסמך אשר ילווה ויבדוק את הביצוע בשטח.

הקבלן מתחייב להחזיק באתר מכשירי מדידה ולבצע מדידות על ידי מודד מוסמך, במידה ויידרש לעשות זאת על ידי המפקח.

40.1.003    פירוק מבנים
 • כללי

לפני ביצוע עבודת הפירוק ו/או ההריסה ינקטו אמצעי זהירות, לרבות בדיקת קווי חשמל, מים, תקשורת וכו'.

 • פירוק מבנים

מבנים, מתקנים, בסיסי בטון, צנרת, ביוב, קירות תומכים וכו', הנמצאים בשטח העבודות, יפורקו לעומק של 0.50 מ' לפחות מפני השטח המתוכננים או מתחתית מבנים ו/או אלמנטי פיתוח מתוכננים.

 • פירוק ריצופים (אספלט, בטון, גרנוליט) יצוקים באתר יעשה עד לקו חיבור, בכלי עבודה אשר יאושרו ע"י המפקח או בעבודת יד במקרה הצורך. לפני הפירוק ינוסר הריצוף לכל עומקו בקו ישר, ורק לאחר מכן אפשר יהיה לפרק אותו.

הניסור הנ"ל כלול במחיר לפירוק ריצופים.

 • פירוק מרצפות בטון או אבן או אבנים משתלבות: הפירוק יבוצע בזהירות, בעובדת ידיים, תוך הקפדה על שלמות המרצפות (אשר ישמשו לריצוף מחדש), וריכוזן למקום אחד בצורה מסודרת – הכל לפי הוראות המפקח באתר.
 • פירוק מעקות, גדרות בטיחות ומאחזי יד: הנ"ל יפורקו, כולל יסוד הבטון.

מדידה: לפי היחידות בכתב כמויות ובמפרט.

תשלום: בכל המקרים המחיר כולל את פירוק האלמנט כמפורט, סילוק כל פסולת לאתר מאושר, מילוי הבור שנוצר במילוי אדמת גן כנדרש ע"י המפקח וכן כל עבודה, ציוד, כלים, חומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצון המפקח.

במקרה של פירוק מצעים, המחיר כולל גם פירוק מצעים עד לקרקע טבעית.

40.1.004       אחריות ליציבות

ההוראות, הכלולות במפרט זה, הן בבחינת הנחיות לביצוע באורח מקצועי טוב. מילוי ההוראות אין בו כדי לפטור את הקבלן מבחינת החוק, והוא יהיה הנושא הבלעדי באחריות מלאה ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר המתבצעות באתר, לרבות בטיחות המבנים והדרכים הסמוכים לאתר, על כל המשתמע מכך.

40.1.005       מפולת

במקרה של מפולת, עקב תימוך בלתי מספיק או מכל סיבה אחרת, יחפור הקבלן מחדש ויתקן את התימוך. כמו כן ישא הקבלן בכל הנזקים העלולים להיגרם עקב המפולת לנפש ולרכוש, והוא פוטר בזה את המפקח מכל תביעות העלולות להתעורר בקשר לכך.

40.1.006       ניקוז לצרכי ביצוע העבודה

כל החפירות המתוארות לעיל יוגנו בפני חדירת מי-גשמים על ידי נקיטת אמצעים מתאימים, כגון חפירת תעלות ניקוז או יצירת סוללות עפר ארעיות. גם אם הצטברו בחפירות מי-גשמים, מי-שופכין וכו', על אף האמצעים שנקט הקבלן, יסלק הקבלן את המים מתוך החפירה ויניח לקרקעית להתייבש במידה מספקת לפי ראות עיניו של המפקח, בטרם ימשיך בעבודה. הוראות אלו חלות גם על חפירה לצורך השאלה. עבודות חפירה ומילוי, חפירה בשטחי השאלה וכדומה יבוצעו בדרך שתאפשר ניקוז תמידי של המים בכל שלבי העבודה. האמצעים לניקוז יכללו עבודות כגון חפירת תעלות זמניות, הערמת סוללות, שאיבת מים, סתימת בורות וכד'.

40.1.007       מי-תהום

מתבצעת חפירה בשטח בו היו צפויים מי-תהום, או נתגלו מי-תהום תוך כדי חפירה, ישאב הקבלן את המים באמצעים ובדרכים שיאושרו על ידי המפקח. השאיבה תהיה רצופה ומספקת לצורך היות הבורות יבשים כדרוש לביצוע העבודה. הקבלן ידאג גם להרחקת המים הנשאבים,  למקום שיבחר, על אחריותו הוא ובאישורו המוקדם של המפקח.

40.1.008    הגדרות
 • בתיאור זה יחשב לעץ כל צמח שהיקף גזעו או גזעיו, שהם בעלי שורש משותף, הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע, הוא 15 ס"מ לפחות. כל העצים שהיקף גזעם, או כל אחד מגזעיהם קטן מכך יחשב לשיחים.
 • עובי שכבה בכל מקום בתיאור זה מתייחס לעובי שלאחר ההידוק הנדרש לאותה שכבה.
40.1.009    ניקוי האתר

ניקוי האתר פירושו איסוף כל הפסולת, אשפה, אבני סחף, העמסתם והרחקתם אל מחוץ לגבולות האתר למקום שפכים מאושר. הניקוי יבוצע רק על סמך הוראה בכתב ומראש מאת המפקח.

40.1.014    עקירת עצים

עצים, אשר יסומנו לעקירה, יעקרו על שורשיהם. הבורות שייווצרו כתוצאה מהעקירה ימולאו במיטב העפר המקומי, אשר יהודק בשכבות בעובי 15 ס"מ עד למפלס המתוכנן. בגזעי העצים העקורים ובענפיהם יטפלו כמפורט במפרט, והטיפול יכלול גם את שורשי העצים וסילוקם למקום שפכים מאושר.

לא תבוצע כל עבודת כריתה ו/או עקירת עצים ו/או עקירת גומי עצים ו/או גיזום או כל פגיעה בעצים קיימים ללא אישור מפורש בכתב מהמתכנן והוראה מפורשת ובכתב של המפקח, גם אם צויין כך בתוכניות.

מדידה: לפי יחידה קומפלט.

תשלום: כולל את איסוף וסידור החומר, סילוק הגזם ומילוי הבור לאחר כריתה.

40.1.015    עיצוב עצים קיימים

העצים הקיימים בשטח יגזמו ע"י הקבלן כולל גיזום ענפים יבשים, ענפים שאינם מרכזיים, ענפים מתחת לגובה של 2.5 מ', וענפים שבורים עד למקום החיבור. כל הגדמים, כולל פצעים קיימים, ימשחו במשחת "תפזהיל". כל זאת בהתאם להנחיות המפקח ו/או המתכנן בשטח.

מדידה: יחידה.

תשלום: כולל כל העבודה הנדרשת כולל שלבי העבודה השונים ופינוי הגזם.

40.1.016    ריסוס

על הקבלן להימנע מריסוס קוטלי עשבים מעבר לשטחים שצוינו ולמלא בדייקנות הוראות ישום חומרי הדברת העשבים. הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם בשל שימוש לא נכון או שלא כמפורט בחומרי ההדברה. באם לא נתנו הוראות אחרות, השימוש בחומרים כנ"ל לא יעשה קרוב מ- 6 מ' מעצים קיימים.

על הקבלן לקבל הנחיות המפקח לגבי סוג חומר ההדברה לקטילת עשבים לפני תחילת העבודה.

מדידה: מ"ר.

תשלום: כולל כל שנדרש לפי הנחיות היצרן ובהתאם להוראות ודרישות בכתב של המפקח.

תת פרק 40.3 מצעים ותשתיות

40.3.001 מצע חול

מילוי במצע מתחת למרצפים וריצופים יבוצע בעובי המסומן בתוכניות או לפי דרישת המפקח. החול יהיה ממקור מאושר, נקי, חופשי מאבנים, מחרסית, מחומרים אורגניים ומחומרים מזיקים אחרים. את החול יש לפזר בשכבות שעוביין אינו עולה על 20 ס"מ ולהדקו. פני המילוי או המצע יעוצבו לפי המפלסים והשיפועים המסומנים בתוכנית או לפי הוראות המפקח.

מחיר: כלול בריצוף האבן.

40.3.002     חיפוי טוף בגודל 0-4 ס"מ

חיפוי הטוף יבוצע ע"ג קרקע טבעית לאחר שעברה חישוף וניקוי צמחיה, מצעים וכל שאריות חומרי הבניה ביסוס.

הטוף יהיה ממחצבות מרום גולן או ש"ע, בגודל 0-4 ס"מ. גוון הטוף יבחר ע"י האדריכל.

יש לקבל את אישור המפקח על הטוף המובא טרם הבאתו.

יש להגיש אישור תו תקן הטוף המובא.

הטוף יפוזר בשטח המסומן בתוכנית ו/או עפ"י הנחיית המפקח בשכבות של 7-10 ס"מ.

הטוף יתוחם ע"י אבן גן מאבן בזלת/גיר ריבועית, בהתאם להנחיות התוכנית, הפרט והמפרט.

מדידה: לפי הנפח במ"ק.

תשלום: המחיר כולל אספקה ופיזור בגבהים ובעוביים נדרשים

40.3.003  יריעת פלריג

יריעת פלריג מסוג אגריפל 100 שחור תוצרת "פלריג" או ש"ע, כולל הכנת המשטח וכל הנדרש בהוראות היצרן, כולל הנחה וחיזוק היריעה.

מדידה: לפי השטח במ"ר.

תשלום: כולל אספקה, הנחה וחיזוק היריעה.

 

תת פרק 40.5 – ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות

כללי

 • כל העבודות בפרק זה כוללות הכנה והידוק שתית, ללא מדידה ותשלום נפרד, כדלקמן:

השתית תוכן לגבהים הדרושים בהתחשב בגבהים הסופיים בתכניות ובהפחתת שכבות תשתית, חול וחומרי הריצוף/הבנייה שצוינו. השתית תהודק לפי מידות הריצוף או הבניה בתוספת 0.30 מ' מכל צד. הכנת השתית היא בחפיר ו/או מילוי בשכבה שגובהה עד 30 ס"מ.

 • על הקבלן להדק את השתית תוך הרטבה אופטימלית עד ל- 98% צפיפות לפי "מוד אשהו". הידוק מילוי לשתית יהא בשכבות של  15 ס"מ מקסימום.
 • על הקבלן לספק ולהכין שכבת תשתית שעובייה 50 ס"מ לאחר הידוק בהרטבה אופטימלית לצפיפות של 100% "מוד אאשהו". סוג התשתית הינו מצע סוג א'. מידות שכבת התשתית יהיו כמידות הריצוף/הבניה בתוספת של  30 ס"מ מכל צד.

כל עבודות ריצוף ו/או יציקה של משטחים ו/או מדרכות מכל חומר שצויין כוללות הנחת שרוולים לצורך השקיה, מים, כלי חשמל ותקשורת, אך לא את מחיר חומר השרוולים. על הקבלן לסמן בדופן המשטח/המדרכה צבע, לפי הוראות המפקח, את מיקום השרוולים.

 • כל עבודות ריצוף ו/או יציקה של משטחים ו/או מדרכות מכל חומר שצויין כוללות הנחת שרוולים לצורך השקיה, מים, כלי חשמל ותקשורת, אך לא את מחיר חומר השרוולים. על הקבלן לסמן בדופן משטח/המדרכה בצבע, לפי הוראות המפקח, את מיקום השרוולים.
 • כל עבודות בניית מדרכות ו/או משטחים מכל סוג שהוא כוללות השלמת אדמת גן מאושרת בכל שטחי הגינון הצמודים לשולי המדרכות ו/או המשטחים. גובה אדמת הגן יהא 5 ס"מ מתחת לפני הריצוף הסמוכים. רוחב הפס להשלמת אדמת הגן יהא 75 ס"מ. השלמת אדמת הגן – תבוצע רק לאחר שאישר המפקח שסולקו כל שאריות חומרי הבניה ופסולת אחרת מן השטח המיועד לכיסוי באדמת גן.
 • אבני שפה, אבני גן, אבני תעלה וסגמנטים (קטעים) לעצים מבטון טרומי או מאבן מכל סוג שצויין, יונחו על גבי מסד בטון ב-200 והעבודה כוללת גם את המסד, בטון בגב אבני השפה, ללא מדידה ותשלום נפרד.
 • בכל העבודות בפרק זה, על הקבלן לשמור מפני פגיעה או לכלוך פני עבודות הפיתוח תוך תהליך העבודה. על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף אלמנטים/קטעים שנפגעו באופן שלפי שיקול דעת המפקח לא ניתן לתיקון. ההחלפה ו/או הניקוי יהיו על חשבון הקבלן.

 

40.5.001       על הקבלן להשתמש במרצפות שלמות בהתאם לפרטים, וניסור מותר רק במידות שונות מהנ"ל ובהתאמה לסעיף 40.6.005.

 

40.5.002       חגורת בטון סמויה

חגורת בטון סמויה תיכלל בעבודת הריצוף ללא מדידה ותשלום נפרד. חתך החגורה יהא 10X20 ס"מ ויהא מבטון ב-20, כולל 2 ברזלי אורך בקוטר 8 וברזל קושר כל 20 ס"מ בקוטר 6, אלא אם צויין אחרת בפרט. פני החגורה יונמכו מפני הריצוף הסמוך ב- 3 ס"מ ויהיו בשיפוע של 10% כלפי חוץ.

 

40.5.003       קווי התחלת הריצוף

במידה ולא צויין בתוכניות/בפרטים, על הקבלן לקבל הוראות המפקח ביחס לקו/קווים להתחלת דוגמת הריצוף. כמו כן, על הקבלן לקבל הנחיות המפקח לגבי אופן סגירת מרווח הקטן מ- 3 ס"מ בין הריצוף לאלמנטים כגון קירות, ערוגות מוגבהות, ספסלים וכו'. המפקח רשאי לדרוש שהסגירה תהיה בתערובת בטון בגוון הריצוף ולא יהיה לכך תשלום נפרד מסעיף עבודת הריצוף או במרצפות מנוסרות כאמור בסעיף 40.6.005.

 

40.5.004       דוגמת ריצוף

על הקבלן לבצע דוגמת ריצוף לפי התוכניות/הפרטים בשטח מינימלי של 10 מ"ר ולאורך מינימלי של 3.0 מ"א, לפי הדוגמא שצויינה בתוכניות/בפרטים, ולקבל אישור המפקח לפני המשך העבודה. במידה שימצא המפקח שאין הביצוע תואם את הדרישות, יפרק הקבלן את הדוגמא ויבצע דוגמא/ות נוספות, על חשבונו, עד קבלת אישור המפקח.

40.5.005       חיתוך מרצפות

חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבד. לא יותר שימוש ב"גיליוטינה". בריצוף שטחים בעלי שוליים עגולים יש לרצף מעבר לשטח המתוכנן, באופן שיתאפשר ניסור במקום של קו השוליים המתוכנן. הסטייה המרבית המותרת מהקו שצויין בתוכניות או בפרטים – 5 מ"מ. מרצפות שחורגות מהקו או שהסטייה בהן מעל המותר תפורקנה ותוחלפנה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

40.5.006       ריצוף אבן משתלבת דגם "טיבולי" 1 + 2

אבן משתלבת תוצרת אקרשטיין דגם טיבולי 1 (17%) בשילוב עם טיבולי 2 (83%).

גוון האבן: כורכרי או לפי בחירת האדריכל.

אופן הנחת השורות – לרוחב השביל.

השלמת המרווח בין הריצוף לקיר אבן ע"י מילוי תערובת בטון בגוון הריצוף.

מדידה: מ"ר.

תשלום: כולל את אספקת האבן והחול, הנחת האבן דגם טיבולי 2 בשורות בשילוב דגם טיבולי 1 הניצבים לשורות, כולל הכנה לפסי אבן דגם "רמות", מילוי הרווח בין הריצוף לקיר, הצמדות לאבן שפה וכל הנדרש בפרט ובהוראות היצרן.

40.5.007       ריצוף אבן משתלבת דגם "רמות ענתיק"

אבן משתלבת תוצרת אקרשטיין  דגם "רמות ענתיק".

גווני האבן (לפי תוכניות): 1) גוון כורכרי או לפי בחירת האדריכל. 2) גוון בזלתי.

ריצוף אבן רמות יופיע כפסים בריצוף רחבות ושבילים ברוחב 40 ס"מ (5 שורות אבן רמות) במדרכות בעלות רדיוס ובמשטחי ריצוף כמסומן בתוכניות. כמו כן, ירוצפו מעברי החצייה באבן משתלבת תוצרת אקרשטיין דגם "רמות".

מדידה: מ"ר.

תשלום: עפ"י סעיף 40.6.006.

 

40.5.008    אבן שפה מאבן "טיבולי 2" גמר "Old city"

אבן שפה מאבן משתלבת דגם "טיבולי 2 – old city" תוצרת אקרשטיין או ש"ע בגוון בזלתי.

רוחב אבן השפה – 16 ס"מ, באורך משתנה: 16, 20, 24, 28, 32 ס"מ. ההנחה תהיה אקראית, ללא פוגות.

גובה האבן יהיה אחיד לשביל או מוגבה ב- 4 ס"מ, עפ"י תוכניות ופרטים.

ביסוס אבן השפה – חגורת בטון נסתרת, עפ"י פרטי הקונסטרוקציה.

יש להביא אבן לאישור ולבצע דוגמת בניה של אבן שפה (עבור שני המצבים – במפלס השביל ומוגבה מהשביל) באורך 3 מ' לפחות לאישור.

מדידה: מ"א

תשלום: כולל כל הנדרש בפרט – אספקת האבן, יסוד הבטון, עיבוד הפוגות ועיבוד המפגש עם השביל ועם הגינון.

 
40.5.009    אבן שפה מאבן בניה משנית

אבן גיר מלאה מפירוק משימוש משני. על האבנים להיות בצורה מרובעת, לפחות ארבע פאות ישרות. ישולבו מעט אבני בזלת, רוב האבנים מגיר. שפת האבן הפונה אל החוץ תהיה ישרה ללא בליטות או שקעים.

הפוגות ימולאו בטיט צמנט כך שלא ישארו מרווחים/חללים בין האבנים. פוגות על בסיס בטון לבן ברוחב עד 1.5 ס"מ שקועות עד 1 ס"מ מפני האבן, ללא חירוץ. גוון הכיחול יבחר ע"י האדריכל לפי דוגמאות בשטח.

יש לקבל אישור לדוגמת אבן לפני אספקה.

הנחת האבנים: בקו רציף, כך שייווצר קו מקביל עם הריצוף. פוגות מינימליות מעובדות בצורה שקועה. אבני השפה ישמשו לערוגות גינון, לשבילים ובכל מקום המסומן בתוכניות.

יש לקבל אישור לדוגמת הנחה של 3 מ"א לפחות.

מדידה: מ"א

תשלום: כולל את יסוד הבטון וגב הבטון, אספקה, הנחת האבנים ועיבוד הפוגות.

40.5.010       "ראש" אי

"ראש" אי יבוצע מבטון מזויין ב-40, עפ"י פרט, כדוגמת אבן השפה הסמוכה, ל"ראש" כולל פינות קטומות.

רשת הזיון תהיה 20 ס"מ @ קוטר 6 מ"מ. השטח של ה"ראש" האי יהיה 0.7 מ"ר לפחות ובאורך של 1.5 מ' לפחות.

המדידה תשלום ביח' ללא תלות בגודל הראש

40.5.010  ריצוף אבן
 • כללי

סעיף זה מתייחס לכל ריצופי האבן – פסים, משטחים, אבני שפה/גן, הגדרת אזורים וכו'.

הקבלן אחראי להבטחת מקורות האבן המתאימה לביצוע העבודות. יש לקבל אישור מהמפקח ומהמתכנן על האבן המובאת על הסיתות ועל דוגמא של לפחות 5 מ"א פס או 10 מ"ר ריצוף בשטח, לאורך של 3.0 מ' אורך לפחות.

המחיר כולל: אספקת האבן, עיבוד חלקים מנוסרים לפי המצוין בפרט, עיבוד הפוגות כבפרט או לפי החלטת המתכנן לפי דוגמא, ניסור אחיד של האבנים או משתנה – לפי הפרטים, יסוד בטון או מצע אחר לפי פרטים.

כמו כן, המחיר כולל הכנת המשטח לפסי האבן, כמו למשל ניסור אספלט, הפסקות יציקה, פירוק אבנים משתלבות וכו'.

על אופן העבודה שייבחר ע"י הקבלן להיבדק ולקבל אישור המתכנן והמפקח לפני הביצוע.

על כל המשטחים להיות רציפים במפלס ובגובה יחסית למשטחים המשיקים.

המחיר והעבודה כולל כל המצוין בפרטים ובתוכניות.

הגדלים של האבן המופיעים בסעיפים הבאים הינם לדוגמא וכל סעיף תקף גם לגדלים אחרים לפי המצוין בפרטים.

המחיר כולל עיבודים שונים של האבן וצורות הנחה שונות (נדבכים, "אנגלית" וכו') לפי הפרטים או לפי החלטת המתכנן בשטח עפ"י הדוגמאות שיבוצעו.

 • ריצוף אבן גיר גלילית מסותתת

מרצפות האבן תהיינה מאבן גיר גלילית, מסותתת בעיבודים שונים, כדוגמת רחוב גיא אוני בראש פנה.

אבן שעוביה קטן מ- 5 ס"מ תונח על רצפת בטון. מידות האבן – לפי הפרט.

האבן תהיה בעלת מבנה אחיד וכושר ספיגה מוגבל, עמידה בפני תנאי אקלים, ללא זיהומים, סדקים, חורים, עורקי עפר וליקויים אחרים. יש לקבל אישור תקן לשחיקה וחוזק (קשיות) על האבן המובאת.

פני האבן יהיו בעלי מקדם התנגדות דומה להחלקה. המקדם לא יהיה קטן מ- 0.5 ברטוב, כנדרש בת"י 2279.

מדידה: מ"ר.

 • ריצוף אבן גיר מסותתת בכיכר

מרצפות האבן תהיינה מאבן גיר גלילית מסותתת בעיבוד טלטיש. עובי האבן לא יקטן מ- 5       ס"מ. אבן שעוביה קטן מ- 5 ס"מ תונח על רצפת בטון. מידות האבן – לפי הפרט. האבן תהיה בעלת מבנה אחיד וכושר ספיגה מוגבל, עמידה בפני תנאי אקלים, ללא זיהומים, סדקים, חורים, עורקי עפר וליקויים אחרים. יש לקבל אישור תקן לשחיקה וחוזק (קשיות) לאבן המובאת. פני האבן יהיו בעלי מקדם התנגדות דומה להחלקה. המקדם לא יהיה קטן מ- 0.5 ברטוב, כנדרש בת"י 2279.

מדידה: לפי השטח במ"ר.

 • ריצוף אבן גיר גלילית מסותתת למדרך רכב במעגל תנועה

הריצוף יהיה מאבני גיר גליליות מסותתות בעיבוד טלטיש. יש להקפיד על מידות האבן: 15X15 ס"מ, עובי 10 ס"מ. מקדם ההתנגדות להחלקה לא יהיה קטן מ- 0.5 ברטוב כנדרש בת"י 2279. הפוגות יהיו במפלס הריצוף.

העבודה כולל את אספקת האבן, ההכנה וההנחה. יש להכין דוגמה לפני ביצוע לאישור האדריכל.

מדידה: לפי השטח במ"ר.

40.5.011  מסגרת אבן סביב אריחי קרמיקה בריצוף

אבן כנ"ל, במידות 10X10 ס"מ בעובי מינימלי של 5 ס"מ, ע"ג יסוד בטון, כמסגרת סביב אריחי קרמיקה בריצוף בטון, אבן משתלבת או ריצוף אבן.

מדידה: מ"א

תשלום: אספקת האבן, הנחתה על יסוד בטון והשלמת הפוגות והכיחול.

 

40.5.012  מדרגות
 • כללי

כל סעיפי בניית מדרגות מכל סוג שהוא כולל את העבודות כדלקמן ללא מדידה ותשלום נפרד:

 • הכנת השתית כמפורט.
 • הכנת תשתית כמפורט.
 • זיון הברזל כמפורט.
 • במידה ויש מעקה – פלטות מעוגנות בבטון לחיבור מעקה. העיגון יהיה בקידוח.
 • מסד מבטון, כמפורט.
 • בניית אבן או חומר אחר לפי מפרט.

התשלום והמדידה יהיו במ"א לאורך המדרגה וכולל את כל האמור לעיל.

 • מדרגות אבן

מדרגות אבן גיר גלילית מסותתת מלאה. רום האבן 15 ס"מ, שלח האבן 33 ס"מ, באורך משתנה. יש להקפיד על חפיפה של 5 ס"מ לפחות בין אבני המדרגות, לפי פרט. יסוד בטון מזוין לפי פרט. כל צידי האבן הגלויים יסותתו. שפת המדרגות יהיו מעוגלות ברדיוס שאינו עולה על 1.5 ס"מ. פני המדרגות ופני הריצוף יהיו בעלי מקדם התנגדות דומה להחלקה, אשר לא יקטן מ- 0.5 ברטוב, כנדרש בת"י 2279. יש לקבל אישור האדריכל על האבן המובאת לפני ביצוע. כמו כן, יש לקבל אישור האדריכל על דוגמא של לפחות 3 מדרגות. עיבוד האבן ודוגמת ההנחה לפי פרט ואישור האדריכל והמפקח.

מדידה: לפי מ"א לאורך כל מדרגה, כולל את כל האמור לעיל ובהתאם לפרטים.

תת פרק 40.6 – קירות תומכים וגדרות

40.6.001  קירות כובד תומכי מגרש מורכבים עם אבן מבניה משנית או אבן לקט גיר גלילית שבורה ריבועית בשילוב אבני בזלת מבניה משנית

הקירות יהיו כדוגמת קירות תומכים בשלב ב' בכביש הואדי. הקיר יהיה מורכב מבטון בלתי מזוין מסוג ב-200. האבנים בחזית ובראש הקיר תהיינה אבני גיר גליליות בגוון אפור, קשות ונקיות וללא עורקי אדמה או חרסית.

צורת האבן: שבורה לריבועים או מפירוק – שימוש משני.

גודל האבנים לאזור תחתית הקיר: 50% – 35-20 ס"מ; 50% – 50-35 ס"מ.

תוך בניית הקיר יש ליצור קשר בין האבנים בחזית ולעומק.

הפטינה הטבעית של האבן בגוון אפור תפנה כלפי החזית החיצונית של הקיר.

צורת הבניה בנדבכים, ללא פוגות ניצבות המשכיות. מידי פעם יש לשבור את השורות ע"י שילוב אבן גדולה יותר.

מידי פעם יש לשלב מספר אבני בזלת מבני משנית במקבצים.

פני הקיר יבנו בשיפוע 20:1.

הפוגות תהיינה ברוחב מקסימלי של 1.5 ס"מ ובמפגש בין יותר משתי אבנים ברוחב מקסימלי של 2.5 מ'. המישקים יהיו שקועים במקסימום שניתן ולא פחות מ- 1.0 ס"מ.

הפזה תראה נקיה מבטון ללא פוגות נראות לעין. הבטון יהיה רק בגב האבנים ובצידם השקוע ולא יראה. כל 1.5 מ' לכל כיוון יוכנסו צינורות ניקוז מ- P.V.C. בקוטר "3 סמוך לתפר היציקה או לפינות.

ראש הקיר יבנה באבן מבניה משנית או מאבן לקט שבורה למרובעים, כדוגמת פני הקיר. כל 7 מ' יבוצע תפר הפסקת יציקה. לאחר השלמת הקיר יישרף הקל-קר והתפר ייסתם באלסטוסיל או ש"ע.

העבודה כוללת שבירת פינות האבנים להתאמת פוגות וסיתות מקומי ליצירת אבני פינה, אבני ראש קיר ואבני משקוף. האבנים תהיינה שלמות וללא סדקים ושברים. האבנים תאושרנה לשימוש ע"י המפקח או האדריכל עוד לפני הצבתן בקירות או בכל אלמנט אחר.

הקבלן אחראי להבטחת מקורות האבן המתאימה לביצוע העבודה. מקורות האבן חייבים באישור המפקח לפני תחילת העבודה. לפני ביצוע העבודה יש לבצע קטע חזית וראש קיר בטח של לפחות 5 מ"ר לדוגמא ולקבל אישור מהמפקח ומהמתכנן.

בתוך בניית הקירות ישולבו הסלעים המקומיים הקיימים במקום בו נבנה הקיר לאחר בדיקת יציבותם ע"י יועץ קרקע, ולפי ההנחיות שיתקבלו בשטח במהלך בניית הקירות.

מדידה: לפי מ"ק קיר מושלם כולל היסודות.

גמר הקיר כשאין קופינג יהיה בבניית האבנים האחרונות בצורה המשכית לקיר, תוך עיבוד הפוגות העליונות ברוחב מקסימלי של 3 ס"מ, אלא אם ניתנו הנחיות אחרות. לא יונחו אבנים קטנות ביניהם. יש לבצע דוגמא של 3 מ' לאישור האדריכל, ללא מדידה נפרדת, כלול במחיר הקיר.

 1. אלא אם צויין בכתב הכמויות, העבודות הבאות תהיינה כלולות במחיר העבודה של בניית קיר, ללא מדידה ותשלום נפרד:
 • חפירת מסד הקיר לעומק הנדרש וחפירת מרחב עבודה תקין ובטוח בגב הקיר.
 • יציקת המסד כמפורט.
 • כל ברזל הזיון כמפורט.
 • כרכוב הקיר כמפורט – כולל התקנת צינורות לעיגון מעקה.
 • בגב הקיר – על הקבלן להשתמש בתבניות עץ לבוד או מתכת מחוברים אנכית.
 • התקנת פתחי ניקוז מקטעי צינור מעוגנים בתבניות כמפורט ובצפיפות שלא תפחת מ- 00 מטר בין חור לחור. קוטר הצינורות כמפורט אך לא פחות מ- "2. בגב חורי הניקוז יש להניח צרורות חצץ גס בשיעור 20 ליטר לכל חור ניקוז, תוך כדי מילוי גב הקיר וכן עיבוד ייחודי של הפוגות בהתאם לפרטים.
 • התקנת תפרי התפשטות אנכיים ברוחב 2 ס"מ (כולל הפרדת ברזל הזיון) והכנסת פרופיל פי.וי.סי. שחור לתפרי התפשטות ברוחב 20 ס"מ, על פי דוגמא מאושרת ע"י המפקח. התפרים יבוצעו במקומות שסומנו ו/או במרווחים מירביים של 7 מ"א.
 • הנחת צינור שרשורי לניקוז בקוטר מינימלי של 90 מ"מ, אלא אם צויין אחרת, כולל כיסוי הצינור בחצץ גס.
 • מילוי בגב הקיר של חומר גרנולרי או מילוי מקומי, ובתנאי שחומר המילוי אושר מראש ע"י המפקח לשימוש כמילוי בגב הקיר. גובה המילוי בגב הקיר עד 10 ס"מ מראש הקיר אלא אם צויין אחרת. כולל מילוי בתחתית החפירה בגב הקיר של חומר בלתי מנקז – חרסית. המילוי יהודק בשכבות של 20 ס"מ לצפיפות של 95% ומד. אישו. לכל הנפח הממולא.
 • בגב הקיר, על הקבלן להסדיר שיפוע אורכי של אחוז אחד לפחות (1%) בכיוון מוצא הניקוז העילי.
 • בניית אבן דו פנים בכל מקום שהקיר הוא מעל גובה הקרקע, כולל 15 ס"מ לפחות מתחת לפני הריצוף.
 • לא ישולם כל תשלום נוסף עבור עיבוד הקיר דו פנים בחלקו העליון, עד גובה מקסימלי של 0 מ'.
 • מדידה: במ"ק.
 1. על הקבלן לבצע קטע קיר לדוגמא באורך מינימלי של 00 מ' ולקבל אישור המפקח לפני המשך העבודה. במידה שהקיר אינו תואם את כל הוראות המכרז/חוזה, על הקבלן לפרקו על חשבונו ולבנות קטע/ים נוספים עד קבלת אישור המפקח.
 2. בכל עבודות בניית קירות תמך וסלעיות שיש בהם אבן טבעית או מעובדת, על הקבלן לספק דוגמא לחומר שבכוונתו להשתמש ורק לאחר שאושרה הדוגמא ע"י המפקח להתחיל בעבודה.

כל  אבן  אשר  תסופק  צריכה להתאים  לדוגמא,  להיות תמימה, נקייה מחורים, גידי עפר וסדקים, ובעלת צליל וגוון כזה של הדוגמא. אבנים פסולות שנקלעו לדוגמא אינן משחררות את הקבלן מהתחייבותו לספק אך ורק אבנים כנדרש, ולא תשמשנה הוכחה לקבלן שאפשר לספק אבנים בניגוד לנדרש.

 

40.6.002  קירות תומכי כביש מבטון עם חזית מאבן

  במסגרת הפרויקט ייבנו קירות כובד (חזית אבן וגב בטון).

מיקום הקירות מופיע בתוכניות התנוחה השונות.

   הקיר יבנה מיציקת גוש בטון ב- 20 וחזית מאבן לקט שבורה למרובעים בבניה דמוי יבשה.

בראש הקיר יוסדר "קופינג" מאבן שכבות טבעית כדוגמת חזיתות הקיר וכמפורט בתוכניות. בניית הקיר תהיה מורכבת, דהיינו – הגבהה של החזית בכל שלב ושלב עד 50-60 ס"מ (עד שתי שורות) ומילוי בטון ב- 20 בגב הקיר, תוך השארת האבן הבולטת מעל הבטון 3-5 ס"מ בחזית הקיר לשם המשך בנית החזית.

יש להשתמש בבטון שאינו יבש ולבצע ויברציה קלה, על מנת להבטיח מילוי מלא של כל החללים.

יש להבטיח צפיפות הבטון באופן שלא יתקבל קיר עם סגרגציה.

בתחתית גב הקיר בחיבור קצה הקיר עם דופן החפירה יבוצע מילוי בבטון רזה כמוראה בפרטים.

              האבנים יהיו משימוש משני 80% גיר -20% בזלת, פיזור אבני הבזלת במקבצים. הבניה בנדבכים.

לא יורשה שימוש באבנים שנאספו לאחר עבודות החיצוב.

הקבלן יקבל אישור לסוג האבן, לגוון האבן, לצורתה ולמקור האבן לפני אספקתה לאתר. המתכנן והמפקח רשאיים לפסול את מקורות האבן ואת סוג האבן על פי שקול דעתם.

אבן, אשר בכל שלב משלבי העבודה (כולל בגמר התקנה) תיפסל, תוחלף מיד באבן אחרת והאבן הפסולה תפונה אל מחוץ לאתר.

האבן תהיה נקיה ובעלת משקל סגולי 2.4 טון/מ"ק. גודלן המינימלי של האבנים בחזית הקיר  30÷ 25 ס"מ ובכמות שלא תעלה על 25% מכלל כמות האבן.

בראש הקיר יונחו אבנים בגודל מקסימאלי 15 ס"מ.

בבניית הקיר יש ליצור קשר בין האבנים בחזית ולעומק. כל אבן תונח על בסיסה הרחב בתוך הבטון. יש למלא בבטון את הרווחים בין האבנים בראש הקיר כך שהבטון יהיה מוחלק ושקוע מעט מגובה פני הקיר.

ב-1.0  מ'  העליונים של הקיר  עובי   האבן   10  ÷  7   ס"מ.

              חל איסור לשימוש באבנים קטנות לסגירת מרווחים בין האבנים.

              הפוגות ויהיו ברוחב מקסימלי 1.5 ס"מ ושקועים 1 ס"מ מפני האבן (בשוליה) מעובדים במברשת ונקיים מכל שיירי בטון.

עבור מעקה הבטיחות בראש הקיר יותקנו חורים ע"י מקדח כוס במידות לפי       התכניות.

לאחר העמדת המעקה ופילוס יאטמו החורים במלט אפוקסי.

בקיר יינתנו צינורות ניקוז "4 מפי.וי.סי אפור. הצינורות יונחו לרוחב הקיר בשיפוע 2% ויהיו שקועים 5 ס"מ מפני הקיר. המרחק בין הצינורות יהיה עפ"י התכנית.

על הקבלן לדאוג לעיבוד מתאים של מקור מוצא הצינורות מפני הקיר.

מאחורי הקיר  תינתן שכבת חצץ ברוחב 50 ס"מ (גודל אבן 5÷2 ס"מ) את שכבת החצץ תעטוף יריעה גיאוטכנית בלתי ארוגה במשקל של 200 ג"ר/מ"ר.

מעבר לשכבת החצץ הנ"ל יבוצע מילוי, מחומר גרנולרי לא פלסטי מובא מבחוץ שיענה לדרישות הבאות:

אינדקס פלסטיות קטן מ- 6%.

אחוז עובר נפה 200# עד 30%

גודל גרגר מכסימלי "3 .

גבול נזילות קטן מ- 35%.

המילוי יבוצע בשכבות בעובי 20 ס"מ ויהודק בבקרה מלאה.

ב- 1.0 מ' הסמוכים לגב הקיר יבוצע הידוק במכבש ידני קטן.

התפרים ברוחב 2 ס"מ יהיו אנכיים  ויבוצעו לכל גובה הקיר כולל יסודות, וימולאו בקל-קר.לגובה התפר ינתן ברזל מייתד בקוטר 20 מ"מ כל 50 ס"מ ובאורך 1.90 מ' (1.0 מ' מצד העטוף בבטון, 90 ס"מ מהצד המוכנס לצינור הפלדה).

בחלק הסמוך לפני התפר יהיה הברזל המייתד נתון בתוך צינור בקוטר "1.5 ובאורך של 100ס"מ מצידו האחד של התפר. החלל בין הצינור למוט הברזל ימולא בכותנה. (מוט הברזל ימרח בגריז בתחום הצינור). ב"נישות" לא יבוצעו תפרים.

יש לבסס את יסוד הקיר בתוך הסלע. במידה ואין הגעה לסלע יש לחפור ל-0.9 מ' נוסף בשלבים של 25 ס"מ כאשר כל פעם יש לבחון את ההגעה לשכבת הסלע.

כל החלטה להמשך העמקה בעובי שכבה תגובה בהוראה בכתב של המפקח.

המילוי החוזר יענה לדרישות המפרט הכללי.

בנוסף לכך, גודל אבן מקס' "3, אחוז עובר נפה 200 יהיה בטווח 18-35%.

במקומות המסומנים בתוכניות תבנינה "נישות" למערכות בראש הקיר.

בקטעים אלו יעובה הקיר והנישות ייבנו ע"י הגבהה של ראש הקיר שיחוזק בברזלי זיון כמוראה בפרטים.

בקטע הנישות יבוצעו מראש בעת היציקה שרוולים מצינורות עבור המגרשים.

כמו כן, יבוצע בנקודות שיסומנו בתוכניות שרוול מצינור C.V.P למעבר צנור מים למגרשים.

בנוסף במקומות שיסומנו יהיה על הקבלן לבצע מעבר של צינורות ניקוז וביוב דרך קיר תומך. המעבר יבוצע ע"י שרוול מצינור פלדה עם עטיפת הגנה מסוג טריו תוצרת צינורות המזרח התיכון או שו"ע, בקוטר משתנה על פי המוגדר בתוכנית פרטי הניקוז. בתוך השרוול יונח צינור פלדה בקוטר משתנה עם עטיפה מסוג טריו תוצרת צינורות המזרח התיכון או שו"ע. ברווח שבין צינור הפלדה לצינור הבטון יבוצע מילוי בקצף פוליאסטר ("קל קר"). בגב הקיר תבוצע אטימה על ידי בטון

ב-30 ברוחב 20 ס"מ סביב היקף הצינור. בהיקף הצינור הבטון מחוץ לקיר תבוצע עטיפה בחול מהודק כמוראה בפרטים.

המדידה לתשלום לפי מ"ק קיר מושלם, ללא הפרדה בין יסוד הקיר לקיר.

לצורך תשלום לא תהיה הפרדה בין קירות גדר לבין קירות ובין קירות מטיפוסים שונים בכל גובה שהוא.

מחיר הקיר כולל: את כל האמור לעיל ואת הבטון, האבנים, ה"קופינג", הזיון הנדרש בקיר וסידורו, התבניות, בניית ראש הקיר,  התקנת חורים בראש הקיר לצורך הרכבת מעקות בטיחות, ואטימתם, סידור המישקים כולל צינור פלדה וברזל מיתד, שכבה מנקזת משכבת חצץ, יריעה גאוטכנית ומילוי גרנולרי מאחורי הקיר מהודק בשכבות בבקרה מלאה, בטון רזה, הספקה והתקנת שרוולי בטון ו-P.V.C על כל אבזריהם למערכות שונות העוברות דרך הקיר כמתואר בתוכניות, עיגון צינורות ושרוולים לחזית הקיר,  הסדרת "נישות" מבטון מזויין, בטון רזה עבודות החפירה והחציבה לקיר וליסוד, מילוי חוזר בשכבות בהדוק מבוקר, הרחקת עודפי חפירה לפי הוראת המפקח וכן כל שאר המלאכות, הציוד והחומרים הדרושים לקבלת קיר תומך בשלמות על פי התוכניות המפרטים ולשביעות רצון המפקח.

כל החפירות הדרושות לבצוע הקיר עפ"י המסומן בתכניות, כולל החפירה למילוי הגרנולרי בגב הקיר והחפירה להחלפת הקרקע הקיימת במילוי נברר  באם נדרש, מתחת ליסוד הקיר ובצידיו (בגב הקיר ובחזית הקיר) נכללות במחיר הקיר, ובנוסף גם הדוק שטחים  בתחתית המילוי הנברר.

יודגש כי בקרבת בתים קיימים במרחק שיוגדר ע"י יועץ קרקע וביסוס (ולא יותר מ-5 מ') תעשה עבודת החפירה/חציבה בעבודת ידיים  בלבד בעזרת קומפרסורים  ופטישי  אויר.

לא יורשו שימוש בכלים מכניים. העבודה תבוצע בזהירות ובנקיטת כל האמצעים הנדרשים למניעת פגיעה במבנים הקיימים. לא תשולם בעבור עבודה זו בנפרד והיא כלולה במחיר הקיר.

40.6.003  קיר גדר, קיר ישיבה, קיר תומך מבטון ואבן מבניה משנית

קיר ישיבה, קיר גדר או קיר תומך מבטון מזוין ואבן מבניה משנית. הקירות יהיו כדוגמת קירות תומכים ברחוב גיא אוני בחלקו המערבי ראש פנה. בניית הקיר תעשה בנדבכים, לפי הפרט, ותשלב מספר אבני בזלת מבנייה משנית בקיר שרובו אבן גיר – לפי הפרט.

מדידה: מ"ק

תשלום: המחיר כולל חפירה ליסודות, ביסוס זיון ופתחי ניקוז כנדרש בפרטי הקונסטרוקציה. בניית האבן וגמר ראש קיר, הכנה להדבקת אריחי קרמיקה, שילוב טאבון, הכנה להרכבת קופינג ושילוב גומחות שקועות – הכל עפ"י פרטים, תוכניות ופרישת קירות. יש להביא דוגמת אבן לאישור ולבצע בניית 5 מ"ר קיר בנוי לאישור.

40.6.004  קופינג מאבן גיר גלילית מסותתת

סעיף זה מתייחס לקירות גדר או קירות ישיבה או קירות תומכים, לפי הפרטים. הקופינג עשוי אבן גלילית בעובי מינימלי של 7 ס"מ בקיר ישיבה / 5 ס"מ בקיר גדר, ובגדלים לפי הפרט.

יש לסתת ידנית את צידי האבן הגלויים – סיתות גס ע"י שבירות ביד לפני קיבוע הקופינג. עיבוד האבן – טלטיש עדין או כמצוין בפרט.

יש לנסר "אף מים" בתחתית האבן בכל צד הבולט מהקיר. רוחב הניסור לא יקטן מ- 5 מ"מ, עומק הניסור לא יפחת מ- 5 מ"מ.

הקבלן אחראי להבטחת מקורות האבן המתאימה לביצוע העבודה. יש לקבל אישור המפקח והמתכנן על האבן לפני הביצוע. לפני תחילת העבודה יש לבצע דוגמא באורך של לפחות 2 מ' ולקבל אישור המפקח והמתכנן. כולל כל הנדרש בפרט ובתוכניות אדריכלות וקונסטרוקציה.

מדידה: מ"א.

תשלום: המחיר כולל אספקת האבן ועיגונה בראש הקיר כנדרש והכנה לשילוב אריחי קרמיקה. יש להביא דוגמת אבן לאישור ולבצע קופינג באורך 3 מ' לאישור.

40.6.005  שורת סלעים

שורת הסלעים תונח במקום שיש עץ קיים לשימור, כך שגזעו של העץ לא יכוסה בעפר. תוואי ההנחה – עפ"י הנחיות המתכנן בשטח. גודל הסלעים – לא פחות מ- 1.0X0.8X0.6 מ'. בנוסף, מיקום שורות סלעים – כפי שמצוין בתוכניות, עפ"י המופיע בפרט.

הסלעים יהיו מגושי סלע טבעיים מסוג אבן שכבות גלילית, אבן קשה (לא אבן קירטונית או נארי). הסלעים יהיו שטוחים ובעלי צורה ריבועית.

סוג האבן, צורתה וצפיפותה טעונים אישור מוקדם של המפקח והאדריכל. ניתן לשלב סלעים טבעיים מהשטח באישור. האישור יינתן לדוגמת סלע לפני בניה ולדוגמא שתיבנה באתר או בסמוך לו על 8 מ"א לפחות.

העבודה כוללת: חפירה לצורך הכנת תושבת לסלע, הנחת הסלעים בשורות שגובהן כ- 0.5 מ' גם אם תידרש עבודה בעזרת מנוף בעל זרוע מתאימה ומילוי החללים שבין הסלעים באדמה גננית תוך כדי בניית המסלעה. גודל מינימלי של הסלעים לא יהיה קטן מ- 50X120X50 ס"מ.

מדידה: מ"ר.

40.6.006  מסלעה

בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 40 ובהתאם לפרטים המופיעים בתוכניות מופנית תשומת לב הקבלן לנושאים הבאים:

חפירה ו/או חציבה ליסוד המסלעה

 • בגמר החפירה ליסודות המסלעה ולפני תחילת הנחת הסלעים ביסוד, יהא על הקבלן לקבל את אישור יועץ הביסוס של החברה.
 • קבלת אישור יועץ הביסוס וביצוע הנחיותיו כגון: העמקת היסוד, הרחבתו וכו' לא יהוו עילה להגשת תביעה כלשהיא מצד הקבלן ו/או תשלום נוסף.
 • הנחיות יועץ הביסוס לא פוטרות את הקבלן מאחריותו לטיב העבודה ולהשלמת כל המפורט במפרט זה, במפרט הכללי ובהתאם לפרטים המופיעים בתוכניות.

בניית מסלעה

על הקבלן לבנות את המסלעה בסלעים טבעיים חומים כמפורט במפרט הכללי פרק 40, ובהתאם לפרטים המופיעים בתוכניות ובהתאם למפורט במפרט זה.

 • בגב הסלעיה תונח שכבת מילוי גרנולרי ברוחב 00 מ'.
 • גודל האבן בסלעיות יהיה כדלקמן:
שיפוע המסלעה גובה המסלעה גודל האבן המינימלי (מ"ק)
1:1.0 עד 2.0 מ'

2.0-4.0

4.0-6.0

0.3-0.5

0.6-0.8

0.9-1.2

 

 • היחסים בין מידות האבנים יהיה לפחות 1:2 כלומר גובה האבן יהיה מקסימום מחצית או פחות מרוחב האבן.
 • בניית המסלעה והשכבה הגרנולרית שמאחוריה תבוצע במקביל לבניית סוללת המילוי, כאשר בכל שלבי העבודה לא יעלה הפרש המפלס בין פני המילוי לפני המסלעה על 95 ס"מ.
 • דוגמת האבן תאושר ע"י המפקח ויועץ הקרקע ואדריכלית הנוף.

סלעים שלא יאושרו ע"י המפקח ו/או יועץ הקרקע, יסולקו מהשטח.

 • לא יותר שימוש באבן נארי פריכה
 • משקל האבן יהיה לפחות 2.4 טון למ"ק.
 • המסלעה תסודר כך שכל סלע וסלע יצור מגע ישיר בינו לבין זה שבצידו ו/או לזה שעל גבו. לא יותר מצב בו המגע בין הסלעים מופרד ע"י עפר.
 • לאחר ביצוע שורת הסלעים, על הקבלן לבצע את המילוי הגרנולרי מאחורי גב הסלעים כולל הידוקו בהידוק מבוקר.

חומר מילוי גרנולרי בגב המסלעה

סוג החומר המילוי הגרנולרי בהתאם לפרטים בתוכניות יתאים למפורט במפרט הכללי סעיף 510253 (מילוי נברר).

המילוי הגרנולרי בגב  המסלעה כמפורט בפרטים בתוכניות יהודק בשכבות בעובי 20 ס"מ לדרגת הידוק של 98%.

חלקת ניסיון

על הקבלן לבצע קטע ניסיוני של המסלעה באורך של 20 מ' שתהווה חלקת ניסיון. לאחר ביצוע קטע המסלעה הניסיוני, על הקבלן לקבל את אישור המפקח, יועץ הקרקע, אדריכל הנוף והמתכנן.

כל שינוי בצורת הבניה או בסוגי הסלע  וכו' לא יהווה עילה לשינוי מחירי היחידה לסעיף זה.

מדידה ותשלום

המסלעה תימדד ותשולם לפי מ"ר מדוד נטו במישור משופע בתוספת יסוד המסלעה במישור האנכי.

העבודה הכלולה בסעיף זה כוללת: את החפירה/חציבה ליסוד  המסלעה כמפורט, אספקת הסלעים, ביצוע המסלעה על כל מרכיביה, במקביל ביצוע מילוי גרנולרי, הידוקו בשכבות, ביצוע חלקת ניסיון וכו'. הכל בהתאם לפרטים בתוכניות  וכמפורט.

תת פרק 40.8 –  עבודות שונות

40.8.001  מוצרי מסגרות ונגרות

כללי

 1. לפני הגשת דוגמא מוגמרת יש לקבל אישור על שימוש בחומר שלא צויין במפורש בתוכנית. המתכננים שומרים לעצמם את הזכות לשנות פרטים לא עקרוניים, על כל מרכיביהם, ללא שינוי במחיר הפריט.כל עבודות המסגרות והנגרות טעונות אישור המתכנן והמפקח – פעם אחת

בבית המלאכה לפני ההרכבה ופעם שנייה באתר הבנייה לאחר הרכבת דוגמה.

 1. עבודות מסגרות

כל חלקי המתכת, אביזרי החיבור, ברגים, אומים, שייבות ומחברים יהיו מפלדה מגולוונת בטבילה חמה בגילוון עבה, 400 ג"ר/מ"ר לפחות, על כל חלקיהם מראש. אין לרתך לאחר הגילוון.

ריתוכים שיבוצעו – רק באישור ממפקח באתר, ישויפו ויגלוונו לאחר מכן.כל הברגים יהיו בעלי ראש מעוגל ושקועים.

 1. הביצוע בבית המלאכה
 • צביעה בתנור של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונת: הגילוון יהיה גילוון חם בהתאם לתקן הישראלי כולל כל ההכנות הנדרשות. לפני הצביעה יש לשפשף בקלות בליטות. לאחר מכן יבוצע תהליך הכנה אבץ פוספט כמומלץ ע"י חב' "כימתש" בע"מ.
 • הצביעה תבוצע בחברת "טרלידור" בכרמיאל או במפעל אחר המוכן לספק את  אותו  התהליך. הצביעה – צביעה בתנור עם התזה אלקטרוסטטית של אבקת פוליאסטר בגוון שיבחר ע"י המתכנן. עובי שכבת הצבע 85 מיקרון.
 • צביעה לא בתנור של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונים – גילוון כנ"ל. הכנה – ניקוי האלמנטים המגולוונים במדלל 4/100 של טמבור או ש"ע, אח"כ שכבת יסוד בעובי 20 מיקרון של "אפיטמרין אוניסול "ZNשל "טמבור" או ש"ע, על כך – צביעה בשתי שכבות "גלזורות" או "טלמגס" – כל שכבה בעובי 40 מיקרון. צביעה לא בתנור של אלמנטים רק באישור המפקח.
  1. ריתוך

הריתוך יהיה חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים בעלי תעודת הסמכה לפי דרישות ת"י 127. שטחי הריתוך ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני ביצוע עבודת הריתוך וכו'.

 1. חיבורים

את כל החיבורים יש לפצור עד קבלת שטחים מישוריים חלקים. מקומות השיוף והפיצור יכוסו לאחר מכן חזרה במיניום אפוקסי. כל הכיפופים, הפינות והעיגולים יהיו בעלי צורה גיאומטרית מדויקת ורציפים עם המשכם. כל החיבורים הניצבים של הפרופילים יהיו ב- 45 מעלות (גרונג").

 1. . אם לא ישיג הקבלן את הפרופילים המצוינים בתכניות, יודיע על כך בעת הגשת הצעתו. באם לא יודיע על כך, יתפרש הדבר כאילו יש בידו את כל החומר הדרוש לביצוע העבודה על פי המסומן בתוכניות.

 

40.8.002  מעקה ברזל ומאחז יד

מעקה עשוי פרופילי ברזל, משולבים בברזל מלא, עיטורים עשויים בנפחות במידת הצורך. כל האלמנטים מגולוונים באבץ חם לאחר היצור, וצביעה תבוצע בצבע אפוקסי/פוליאסטר קלוי בתנור או בשיטה אלקטרוסטטית באבקה, בהתאם לדרישת האדריכל. חיבורים והנחיות לפי פרטים. העיגון לקיר או לריצוף יהיה בקידוח, והינו כלול במחיר היחידה. יש להביא דוגמא של 3 מ"א לאישור המתכנן לפני הביצוע.

במעקות ישולבו אריחי זכוכית משוריינת צבעונית. חיבורים והנחיות – לפי פרטים.

מדידה: מ"א.

תשלום: כולל את עבודת הברזל, האריחים ושילובם העיטורים ונפחות אומן, גילוון וצביעה בתנור, הכנת המקום לקיבוע, התקנת המעקות, תיקונים נדרשים וכל שיידרש על ידי המפקח עד שהעבודה תהיה מספקת לדעתו.

40.8.003   ספסלי עץ יחודיים

הספסלים מעץ אורן כדוגמת הספסלים הקיימים בגן יעקב בראש פנה. הספסל לא יהיה בעל שפות או פינות חדות.

על המבצע להיות בעל ניסיון מוכח בעבודות עץ של לפחות 5 שנים. על הקבלן לקבל את אישור המתכנן על המבצע של הספסל. העץ יחוטא בתהליך אימפרגנציה, על פי המפרט הבין משרדי. במשענת הספסל יש לחרוט משפט כתוב עפ"י הנחיית המתכנן.

העבודה כוללת אספקה, התקנה ועיגון לפי הפרט.

מדידה: יחידה

40.8.004  אשפתוני עץ מיוחדים

האשפתונים מעץ אורן כדוגמת האשפתונים הקיימים בגן יעקב בראש פנה. האשפתון לא יהיה בעל שפות או פינות חדות.

על המבצע להיות בעל ניסיון מוכח בעבודות עץ של לפחות 5 שנים. על הקבלן לקבל את אישור המתכנן על מבצע האשפתון. עדיפות לכך שמבצע הספסל (סעיף 40.8.004) יהיה גם מבצע האשפתון.

העץ יחוטא בתהליך אימפרגנציה עפ"י המפרט הבין משרדי.

העבודה כוללת אספקה, התקנה ועיגון לפי פרט.

מדידה: יחידה.

40.8.005    אשפתון מבטון ועץ

אשפתון מבטון ומעץ דגם "לוטוס עץ" מק"ט 3042 תוצרת שחם אריכא או ש"ע.

האשפתון מבטון מסותת כולל מיכל, שרשרת ומכסה נירוסטה וכולל כל הנדרש

בהוראות היצרן.

העבודה כוללת אספקה, התקנה ועיגון לפי פרט.

מדידה: לפי מספר יחידות.

40.8.006  יריעות מגביל שורשים

יריעת מגביל שורשים בגובה 65 ס"מ, עשויה מפוליפרופין לא ארוג ומצופה ובעלת עמידות מלאה לחדירת שורשים לפי תקן din 4062. ההתקנה עם חפיפה בחיבור קצוות של 50 ס"מ וסרטי הדבקה, כשהצד החלק כלפי פנים. על שטחי ההדבקה להיות יבשים. יש למלא אחר הוראות היצרן אשר שמו מוטבע ביריעה ובהתאם לפרטים, תוך התאמה לתנאי השטח.

מדידה: מ"א

תשלום: כולל הובלה, הכנה והתקנה בכל צורה שתידרש, לפי תנאי השטח והוראות היצרן.

40.8.007  אריחי קרמיקה מאוירים

אריחי קרמיקה בגודל של כ-33X33 ס"מ או לפי הקיים בשוק, בסטייה של 10% במידות. האריחים מסוג Heavy Duty בעלי אפשרות שריפה בחום 1,200 מעלות.

טכניקת האיור: הדפס ושריפה או צילום בטכניקה של סטודיו טולי באומן.

מבצע העבודה יהיה אומן בעל ניסיון מוכח של לפחות שתי עבודות דומות, עם המלצות ממזמיני העבודהשלו. בחירתו מותנית בהסכמת המתכנן.

מחיר: יחידה.

תשלום: כולל את אספקת האריחים, עבודת הגרפיקה כולה לפי הנחיית המתכנן ולפי חומר עיוני שיעביר המתכנן, אשר יספק את התוכן לגרפיקה, עבודת הצילום/ההדפס והנחת האריחים –

 • בריצוף ע"ג יסוד בטון וכל הנדרש בפרט, כולל עיבוד הריצופים כהכנה.
 • בקופינג האבן – עיבוד הקופינג כהכנה.
 • בקיר אבן – עיבוד הקיר כהכנה.
40.8.008  גרפיקה לאריחי קרמיקה

יבוצע בהתאם לדרישות המתכנן. עיצוב גרפי וטיפולוגי עבור האריחים יבוצע ע"י אומן בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בחירתו מותנית באישור האדריכל.

40.8.009  גומחות לאשפה

גומחות עבור אשפה ותשתיות. הגומחה כוללת:

 • קיר ניקיון בגובה 5 מ' מעל ריצוף. פני הקיר הפונים לחוץ מאבן לקט שבורה להסתרה. פנים הגומחה בטיח מינרלי צבעוני.
 • קופינג אבן גיר גלילית מסותתת בעיבוד מוטבה במידות 30X30 ס"מ ובעובי 5 ס"מ.
 • ריצוף הגומחה באבן משתלבת כדוגמת ריצוף המדרכה, כולל מצעים.

מדידה: קיר דו פני וקופינג אבן לפי מטר. ריצוף לפי מ"ר.

תשלום: כולל את כל המפורט ואינו כולל את הקירות התומכים את הכביש.

פרק 41 –  עבודות גינון והשקיה

כללי

א.    הכל לפי פרק 41 במפרט הבינמשרדי משנת 1993.

ב.    עבודות השקיה וגינון יבוצעו על ידי קבלן בעל סיווג מקצועי של לפחות גנן סוג 3 על פי הגדרת משרד העבודה ועם ניסיון מוכח וותק של 6 שנים לפחות. בכל מקרה, על הקבלן לקבל את אישור המפקח ו/או המתכנן להתאמתו המקצועית כתנאי לפני ביצוע.

ג.     על הקבלן לקחת בחשבון המצאות צינורות וכבלים תת קרקעיים ותשתיות. עליו לסמן את הקווים ולהיות אחראי לשלמותם.

יש לשמור את העצים הקיימים בשטח ולהימנע מפגיעה בהם.

ד.    אחריות לנטיעה, שתילה והשקיה

בהתאם למפורט בפרק משנה 41043 המפרט הכללי, הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות והשתילים ולמערכת ההשקיה למשך 90 יום מגמר ביצוע העבודה, אשר ייקבע על ידי המפקח, למעט עצים בכל צורות השתילה שהאחריות עליהם תימשך שנה ממסירת הגן הראשונה. עד למסירה ראשונה (ראה סעיף ה') האחריות כוללת גם מקרים של גניבה או גרימת נזק מכל סוג שהוא לעבודות השתילה וההשקיה, כולל אספקה ושתילת צמחים חדשים ותיקונים במערכת ההשקיה על חשבון הקבלן לכל אורך תקופת האחריות.

ה.    מסירת הגן

מסירת הגן תיעשה בשני שלבים:

בשלב ראשון – לאחר תקופת אחריות ותחזוקה של 90 יום מגמר ביצוע לפי סעיף 41041 במפרט הכללי.

בשלב שני אם צויין בכתב הכמויות – לאחר תקופת תחזוקה ואחריות שוטפת שאורכה כמפורט בכתב הכמויות.

 

תת פרק 41.1 -עבודות הכנה והכשרת השטח

 

41.1.001  הכשרת שטח כולל חריש עמוק, פיזור כופתיות זבל, השקיית הנחתה וישור גנני סופי לפי טופוגרפיה מתוכננת

סעיף זה מתייחס גם לכל האזורים בהם יתבצעו עבודות גינון והשקיה כולל הנטיעה במדרכות, גם עם סעיף זה אינו מופיע בכתב הכמויות.

 • לפני תחילת הביצוע על הקבלן לאשר את אישור המפקח בכתב לגבי השטחים בהם תבוצע עבודה זו, לרבות אשור לכמויות הנדרשות.
 • על הקבלן לפנות פסולת עבודות עפר ובניין לאתר שפיכת פסולת מאושר. אין לשפוך פסולת באזורי הגינון, פסולת שנשפכה באזורי הגינון לא תחשב בסעיף זה.
 • העבודה כוללת:
  • ניקוי וחישוף השטח לעומק של 20 ס"מ, ניקוי פסולת והסרת צמחיה, אבנים מקוטר 4 ס"מ יפונו מהשטח.
  • ריסוס נגד עשבי בר יבוצע בשני שלבים, בשלב הראשון ריסוס בחומר ססטמי כמו "ראונד אפ" להדברת עשביה קיימת, בשלב שני ולאחר השקיית השטח ירוסס השטח בחומר מונע נביטה כמו "סימזין", על הקבלן לקבל אישור המפקח לסוג חומר ההדברה ועיתוי הריסוס.
  • זיבול שטחי הגינון בקומפוסט מסוג המיוצר ע"י "דשן" כפר גליקסון או שווה ערך, בכמות של 2 מ"ק ל- 100 מ"ר, או לחילופין, "כופתיגן" בכמות של 3 ק"ג למ"ר כמו כן יפוזר דשן כימי: סופרפוסט בכמות 2 ק"ג ל- 100 מ"ר, האשלגן כלורי בכמות של 4 ק"ג ל- 100 מ"ר, וגופרת אמון בכמות של 5 ק"ג ל- 100 מ"ר.
  • יש לפזר את הדשנים השונים באופן אחיד ושווה ולהצניע אותם בעזרת כלי מכני כמו מתחת לעומק של 30 ס"מ וזאת לא יאוחר מ- 48 שעות לאחר הפיזור.
  • יש ליישר את השטח תוך פירור הרגבים באופן ידני (קולטיבטור, משדדה, ארגז מישר, מגרפה ידנית), עד לקבלת שטח מיושר בהתאם לגבהים המתוכננים.
  • לפני עבודות החישוף והתיחוח על הקבלן לוודא שאין קווי מתח או צנרת מכל סוג שהוא שעלולה להיפגע, כל נזק שיגרם עקב עבודות אלו יחול על הקבלן.
 • עיבוד הקרקע

עיבוד הקרקע בשטחים שעליהם יורה המפקח ייעשה בכלי מכני או בעבודת ידיים. העיבוד יכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה בקולטיבטור או במשדדה, כולל יישור סופי בהתאם לגבהים הנדרשים בתכניות.

יישור השטח ייעשה ע"י ריסוק הרגבים בקולטיבטור או משדדה או ארגז מיישר או במגרפות-יד, עד לקבלת השטח מוכן לנטיעה.

על פסולת ואבן הגדולה מ- 5 ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מן השטח. העבודה כוללת יישור גנני וסופי של האדמה. בשטחים שיעברו עיבוד כנ"ל לא יהיה צורך לפזר אדמה גננית.

המחיר לסעיף זה כלול במחירי היחידה.

 • עיבוד קרקע על ידי חריש לעומק

תיאור העבודה: טרם פיזור אדמת גן/או טרם ביצוע שיפור קרקע ושתילה

באדמת גן קיימת, יש לעבד את הקרקע לעומק של 40 ס"מ או כל עומק אחר

המצוין בכתב הכמויות, באמצעות כלים מכאניים כגון משתת (רוטר) או בכלי

מכני אחר בעל להבים מעמיקים.

בשטחים קטנים, או בכל שטח שאין אפשרות לעבד אם כלים מכאניים גדולים

תעובד הקרקע בכלים ידניים (מכוש או קלשון חפירה), בעומק עיבוד

מקסימאלי אפשרי, אך לא פחות מ- 20 ס"מ.

יש לבצע את העבודה אך ורק בקרקע יבשה או לחה. אין לבצע עבודה זאת

בקרקע בוצית.

העבודה תבוצע בהתאם למתואר למעלה וסעיף 41012 במפרט הכללי.

מדידה: מ"ר

תשלום: לפי שטחים שבוצעו בפועל על פי הנחיית המתכנן והמפקח.

41.1.002  ריסוס

השימוש בחומרי ריסוס בעבודות גינון ייעשה אך ורק עם אישור בכתב על ידי נציג מורשה מהרשות המקומית.

בשטחי גינון מתוכננים אין לפגוע בשיחים או עצים קיימים שנועדו להישאר לפי התכנון, ואין לפגוע בקרקע או ביכולת התפתחות של צמחיה מתוכננת בשטחי הגינון מתוכננים. עבודת הריסוס תבוצע על ידי אנשים מורשים לביצוע עבודות בחומרים אלו. השימוש ייעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל ויעמדו בדרישות של משרד החקלאות, ועל פי כל כללי הזהירות המופיעים בתווית החומר שנבחר לשימוש. כל העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה, בסוג הקרקע, בצמחיה ובבעלי חיים באזור.

העבודה כוללת ניקוי וסילוק עשביה עד אשר יתקבלו שטחי גינון נקיים ומוכנים לשתילה. סילוק הפסולת יהיה לאתר מותר על ידי הרשות המקומית.

העבודה תבוצע כמפורט בסעיף 41011 במפרט הכללי.

מדידה: עבודה זו לא תימדד בנפרד והיא נכללת במחירי סעיפי הידוק שתית או הכשרת שטח.

41.1.003  בדיקת קרקע

על הקבלן לבצע בדיקת איכות קרקע לפני ביצוע העבודות. יש לשלוח דגימה לחווה החקלאית – שירות שדה ברמת ישי – לפי ההנחיות שינתנו מהם.

מחיר הבדיקה כלול במחיר היחידה.

לפי תוצאות הבדיקה יקבעו פיזור אדמת הגן ואפשרות של תוספת כמות לאדמת הגן.

41.1.004  שיפור קרקע

שיפור קרקע: בכל שטחי גינון בהם קיימת אדמת גן, יש לבצע בדיקות מעבדה לבדיקת סוג ואיכות הקרקע, בהתאם לסעיף 41015 במפרט הכללי וכמפורט להלן. יש לבצע לפחות דגימה אחת מכל "מבנה" כפי שמוגדר על פי כתב הכמויות והתוכניות. בדגימות יבדקו המרכיבים הבאים: NPK, מליחות הקרקע, אנליזה מכאנית (התפלגות חרסית, סילט, חול) חמרי הזנה בקרקע (ניטרט ופוספט ביחידות PPM) אחוז הגיר בקרקע, וכן כל מרכיב אחר אשר ידרש על-ידי המפקח.

התשלום שיש לבצע עבור בדיקות הקרקע יעשה על יד הקבלן.

תוצאות בדיקות הקרקע יימסרו למשרד המתכנן. על-פי תוצאות בדיקות הקרקע יימסרו הוראות בכתב לשיפור אדמת הגן על ידי המתכנן, או הוראה לסילוק אדמת גן קיימת עד לעומק 30 ס"מ לפחות.

חפירה וסילוק הקרקע תשולם לפי סעיף חפירה.

במידה והקרקע תאושר לעבודות שיפור, על הקבלן לבצע את כל הנדרש לשיפור אדמת הגן הקיימת (תוספת חומרי הזנה לקרקע, תוספת קומפוסט, וורמיקלייט, שטיפת קרקע, וכו') בהתאם להוראות מתכננת הנוף ובהתאם לסעיף 41017 במפרט הכללי.

בכל שטחי הגינון יש לבצע אספקה ופיזור זיבול ודישון בביוקומפוסט בשיעור של 4 טון לדונם, אשלגן כלוריד בשיעור של 150 ק"ג לדונם והצנעתם לעומק של 20 ס"מ.

העבודה תעשה בהתאם לדרישות סעיף 41054 במפרט הכללי.

עם אספקת חומרי ההזנה, קומפוסט, חומרי זיבול ודישון שנדרשו, על הקבלן להציג למפקח קבלות על רכישת החומרים כנדרש.

עבודות זיבול ודישון יבוצעו אך ורק על פי הוראה מהמפקח.

מדידה: המדידה לפי מ"ר שטח שעבר שיפור קרקע באתר.

תשלום: המחיר כולל ביצוע ותשלום עבור בדיקות קרקע, אספקה וביצוע זיבול ודישון, פיזור, הצנעה, השקיה וכל העבודות וחומרים שיידרשו לשיפור הקרקע, כולל תוספת חומרי הזנה, תוספת קומפוסט, וורמיקולייט, שטיפת קרקע וכו' כנדרש – הכל בהתאם למפורט במפרט המיוחד ולפי הנחיות המפקח וכן כל החומרים, ציוד ועבודה הדרושים לביצוע מושלם של העבודה לשביעות רצון המפקח.

41.1.005  שרוולים

בכל מקום שמסומן בתכניות ובכל מקום אשר יורה עליו המפקח, יש לפרוס שרוול להשקיה מהסוג והקטרים המפורטים בתכניות, בכתב הכמויות וכנדרש על יד המפקח ו/או המתכנן.

העבודה כוללת אספקה, הובלה ופריסה כנדרש.

השרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות.

בכל שרוול יש להשחיל חוט משיכה מניילון בעובי 8 ס"מ קשור בשני הקצוות במוט פלדה מעוגן לקרקע בגוש בטון.

שרוולים הטמונים באדמה, יבלטו 20 ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. השרוולים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. יש לאטום את פתחי השרוולים כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.

במקרה של הנחת שרוולים מתחת לכביש או שביל מתוכננים, יש לבצע את החפירה והנחת השרוולים לאחר הידור המצעים. לאחר הנחת השרוולים יש לכסות ולהחזיר את המצעים לפי הוראות המפקח.

מדידה: המדידה לפי מ"א שרוול מבוצע בשטח.

תשלום: המחיר כולל גילוי קווי חשמל, טלפון, מים וביוב וכו' וכל עבודות החפירה, המכשירים המיוחדים ועבודות התאום הדרושות לאיסוף מידע על הקווים הנ"ל, כל העבודות הדרושות לשמור על שלמותם של קווים אלו, חפירה, אספקת השרוולים מהסוג המפורט בתוכניות ובכתב הכמויות, הנחה ועטיפה בחול.

41.1.006  אדמת גן       

בכל שטחי הגינון המתוכננים ובכל מקום אשר יורה עליו המפקח, יש להבטיח שכבת אדמת גן בעובי 40 ס"מ או בעומק המצוין בחתכים ובתוכניות טרם ביצוע עבודות השתילה.

אדמת גן שתסופק תהיה משכבה עליונה (שכבת הומוס) ולא אדמת עומק (למעלה מ- 40 ס"מ מתחת לפני קרקע טבעיים), ולא תכלול פסולת בניין או עשבי בר. ניתן אף להשתמש באדמת חישוף. אדמת הגן תפוזר בשטחי הגינון המסומנים בתוכניות מעל לשתית שהיא אדמה טבעית. כמו כן, יפונו מכל קטע המיועד לגינון, אספלט או בטון למקום שפיכה מותר, ובשום אופן לא תפוזר אדמת גן על גבי משטח קשיח ולא מנוקש.

עיבוד פני הקרקע יעשה בטעות של לא יותר מ- 5± ס"מ. יש לקחת דגימות מכל משלוח של אדמה לאתר לבדיקת סוג ואיכות הקרקע – לפחות דגימה אחת מכל 10 משאיות או לפי הוראות המפקח.

בדגימות יבדקו המרכיבים הבאים: NPK, מליחות הקרקע, אנליזה מכנית (התפלגות חרסית, סילט, חול), חומרי הזנה בקרקע (ניטרט ופוספט ביחידות PPM), אחוז הגיר בקרקע, וכן כל מרכיב אחר אשר ידרש על ידי המפקח. התשלום שיש לבצע עבור בדיקות הקרקע יעשה על ידי הקבלן.

תוצאות בדיקות הקרקע ימסרו למשרד התכנון. על-פי תוצאות בדיקות הקרקע ימסרו הוראות לשיפור אדמת הגן על ידי אגרונום ממשרד המתכנן. על הקבלן לבצע את כל הדרישות לשיפור אדמת הגן (תוספת חומרי הזנה לקרקע, תוספת קומפוסט, וורמיקולייט, שטיפת קרקע וכו'). על תוספות ועבודות שידרשו לשיפור הקרקע ישולם בנפרד.

במידה וידרש, על הקבלן לסלק את הקרקע שהובאה ולהביא אדמת גן ממקור אחר, שגם היא תיבדק על חשבון הקבלן.

אחר השגת האישורים הנדרשים ופיזור אדמת הגן המאושרת, יש לסלק מהאדמה אבנים שקוטרן מעל 3 ס"מ.

ערכים נדרשים בקרקע חקלאית (אדמת גן):

 

     היסוד              יחידת מדידה            רמות נדרשות                   כמות דשן מוספת

     לעומק                 0-40 ס"מ         להשגת רמה נדרשת                        

חנקן (N)            ק"ג לדונם                        10                           1 ק"ג חנקן צרוף לכל

ק"ג חנקן חסר

 

זרחן (P)             חלקי מליון                       15                           10 ק"ג/דונם סופר-
פוספט לכל חלק מיליון
זרחן חסר.

 

אשלגן (K)         חלקי מליון                       12                           80 ק"ג/ד' אשלגן כלורי,

כשהרמה נמוכה בהרבה

מהנדרשת

"דלתא" F                      -3,100

("דלתא"=האות היוונית דלתא)                                                 – " –

 

 

נושא הבדיקה       סימון הבדיקה        פירוש הסימן              יחידות ערכים נדרשים

מליחות                   EC             מוליכות חשמלית           מילימוס/  קטן מ- 2 ס"מ

 

נתרן (אלקליות)       SAR             יחס ספיחת                  חסר מימדים    קטן מ- 10

הניתרון

 

הבדיקה תיעשה ע"י מעבדות שירות שדה של משרד החקלאות.

זיבול האדמה הגננית, כלול במחיר האדמה ויבוצע כדלקמן:

 • 20 קוב לדונם זבל אורגני מסוג קומפוסט מניפה ובשל (שעבר תהליך סטריליזציה ונקי מעשבים).
 • 20 ק"ג לדונם גופרת אמון.
 • 100 ק"ג לדונם סופר פוספט.
 • 100 ק"ג לדונם אשלגן.

אדמה שתהודק עקב פעולת כלים יש לעדור עידור עמוק.

המדידה לפי מ"ק מובא בפועל, בהתאם לתעודת משלוח.

המחיר כולל בנוסף למצוין במפרט הכללי 41.00.03 גם ישור גנני סופי של האדמה.

41.1.007  שרוולים

העבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולים עפ"י תוכנית ובהתאם להנחיות כדלהלן:

חפירת התעלה והנחת השרוולים תבוצע  לאחר הידוק התשתיות .

במעבר מתחת כביש אספלט/מדרכות/שבילים יונחו שרוולי פוליאתילן למים או תקשורת בקוטר עפ"י התכנית או שרוולי פ.ו.ס המשמשים לביוב.

במעבר מתחת כבישים יונחו צינורות כנ"ל, בעומק חפירה של  60 ס"מ נמוך מתחתית מבנה הכביש.

במעבר מתחת מדרכות/ריצופים יונחו צינורות כנ"ל, בעומק חפירה של  40 ס"מ נמוך מפני השכבה העליונה המתוכננת.

 • בכל שרוול יותקן חבל משיכה מניילון שיקשר היטב בקצוות השרוול על מנת למנוע בריחתו לתוך השרוול.
 • השרוולים יבלטו בקצוות 50 ס"מ מחוץ למפלס הקרקע המתוכננת ויהיו רציפים וללא מחברים.
 • בכל שרוול יונח צינור פ.א אחד.

הקבלן המבצע את השרוולים, יכין תוכניות "לאחר ביצוע" ע"י מודד מוסמך ויעבירה למתכנן ולקבלן הגינון.

לחילופין ועפ"י הנחיה מפורשת בתוכנית, יבוצעו שוחות בקרה במקומות עפ"י המסומן בתוכניות, השוחות יהיו של "וולפמן" או ש"ע בקוטר 60 ס"מ (או אחר ע"פ כתב הכמויות ו/או התוכניות).

הקבלן המבצע את השרוולים, יכין תוכניות "לאחר ביצוע" ע"י מודד מוסמך ויעבירה למתכנן ולקבלן הגינון.

תת פרק 41.2 – עבודות השקיה

41.2.001  תאור  העבודה

העבודה נשוא מכרז זה הינה ביצוע מערכת השקיה בשצ"פים אשר נמצאים בכיכר ברח' דויד שוב בראש פנה.

41.2.002  כללי

מחירי היחידה בפרק זה כוללים את כל הדרוש והמפורט במפרט זה.

הערות לפני ביצוע מערכות ההשקיה.

 • על המבצע את מערכת ההשקיה להבטיח – לפני תחילת עבודתו – כי נעשה יישור סופי של פני הקרקע לפי התוכניות.
 • עליו לבדוק את לחץ המים בפועל היות והתוכנית מבוססת על לחץ מינימום של 4 אטמוספרות במקור המים.
 • על כל שינוי ו/או סטייה בין התכנון לקיים בשטח יש להודיע למתכנן. אין לבצע נושאים כלשהם ללא אישור המתכנן.
 • הקבלן יבצע הפעולות הדרושות ויספק כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של  מערכת ההשקיה. הכל בהתאם לתוכניות ולפרטים ולהוראות המפקח. הקבלן אינו ראשי להחליף אביזרים ולשנות פרטים ומידות כלשהן במערכת אלא רק לאחר  אישור בכתב מהמפקח.
41.2.003      חיבור לקו קיים

הקבלן יחבר הצנרת לקו מים קיים רק לאחר תאום עם אחראי רשת המים במקום  ובהתאם לדרישות הרשות המקומית.

על הקבלן להכין מלאי חלקים מספיק להתחברות  על מנת  למנוע הפרעות אספקת המים לסביבה. כל החיבורים יבוצעו על פי הוראות המפקח.

41.2.004      שרוולים
 • במדרכות: צינורות המים יונחו בתוך מעטפת חול בעובי 10 ס"מ מכל צד.עומק הצינורות יהיה 35 ס"מ מתחת לפני התשתית.
 • השרוולים בשבילים יהיו מצינור פי. וי. סי בקוטר 110 מ"מ. מחיר היח' כולל פתיחת שבילים כל שהם, חפירה, הנחת השרוול, כיסוי ובנייה מחדש של השביל עד החזרת המצב לקדמותו.
 • איטום: עד להשחלת הצינורות, יש לאטום את פתחי הצינורות.
41.2.005      צנרת למערכת ההשקיה

יש להשתמש אך ורק בצינורות ואביזרים בעלי תו ת"י ומסומנים עפ"י התקן.

עד לסיום כל חיבורי מערכת ההשקיה פתחי הצינורות יהיו אטומים.

חומרים ואביזרים לאטימה יהיו מוגנים מקרינת שמש ישירה.

החיבורים לכל הצינורות יהיו מותאמים ובאביזרים שנקבעו ע"י היצרנים.

המדידה לפי מטר אורך.

41.2.006      הנחה וחיבור הצינורות.

הנחת הצינורות תעשה מיד לאחר החפירה ולפני שפך של אדמה לתוך התעלות.

צינורות שונים המונחים באותה תעלה יסומנו בסרטים צבעוניים בכל הצמתים הצינורות  בקוטר הגדול יותר יונחו בתחתית התעלה ומעליהם הקוטרים הקטנים.

בתוך שרוולים יש להשתמש אך ורק בצינורות שלמים ללא חיבורים ותוספות.

בכל הכיפופים בצנרת יש להשתמש באביזרים מתאימים אין לכופף צינורות.

נושאים כגון ווסתים ו/או ברזי שטיפה הקיימים בשטח מחוץ  לתא ראש המערכת יוגנו על ידי בריכות בטון מנוקזות.

41.2.007      צנרת לטפטוף

כל ההנחיות והמפרטים הנ"ל קובעים גם לגבי הצנרת לטפטוף.

אספקת צינורות פוליאתילן 16 מ"מ כולל טפטפות אינטגראליות מתווסתות ותקניות והנחתם על פני הקרקע כולל עוגנים  כל 2.00 מ'.

הנתונים לגבי סוג הטפטפות, מרחקי ההצבה בצינור, ואורך שלוחות, כמופיע בתכניות הם הקובעים ואין לקבלן רשות לשנות את אחד מהמרכיבים.

ערוגות שבהן למעלה  מ-5 שלוחות טפטוף, השלוחות יחוברו לצינור מנקז משותף. בסופו של הצינור המנקז יורכב ברז שטיפה בתוך בריכת בטון עם מכסה.

חיבור שלוחות טפטוף אל צינורות בקוטר 25 מ"מ ומעלה, יהיה על ידי מחבר פלסאון או ש"ע.

יש להבטיח התקנת טפטפת אחת לפחות לכל שיח.

41.2.008      ראש המערכת

ראש המערכת ייבנה בתוך  ארון מפוליאסטר משוריין במידות שיאפשרו גישה נוחה לפירוק והרכבה של חלקים  בהתאם לפרטים ותכניות ההשקיה.

בתחתית הארון תפוזר שכבה של 20 ס"מ חצץ או חלוקים בגודל 3 ס"מ לפחות.

אין לשנות בביצוע, את פרטי התכנון: בקטרים, רמות סינון נדרשות, השנתות באביזרי המדידה ומיקום האביזרים בעת ההרכבה.

הקבלן יתקין, ללא תשלום נוסף, מד מים בקוטר הנדרש על פי דרישות הרשות המקומית.

פתחי הברזים המחלקים בראש המערכת, יופנו כלפי הקרקע.

41.2.009      בדיקה לאחר ביצוע

יש לסמן בתוכנית במהלך הביצוע את כל הסטיות בתכנון המקורי, להעביר לידיעת המתכנן את כל המידע.

לפני בדיקת המתכנן ו/או המפקח יעשה כסוי ראשוני בלבד של הצנרת. במהלך הבדיקות חובה לחשוף את הצנרת הנבדקת ולבצע שטיפה של כל המערכת.

הבדיקה תעשה בלחצי העבודה המתוכננים ובמשך 4 שעות. בעת הבדיקה כל החיבורים יהיו גלויים וחשופים מאדמה.

כיסוי סופי של הצנרת יעשה רק לאחר אישור בכתב ביומן מהמתכנן ו/או המפקח הכסוי יעשה תוך כדי הידוק והרטבה עד לגבהים הסופיים המתוכננים.

תת פרק 41.3 גינון ונטיעות

41.3.001      עבודות נטיעה

בורות לנטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע. אם יידרש, בגמר החפירה יסלק הקבלן את החומר החפור למקומות שיורה המפקח. לפני מילוי הבור בתערובת האדמה יש לקבל אישור המפקח על גודל הבור.

 • השתילים יעמדו בקריטריונים של איכות, טיב וגודל עפ"י פרסום משרד החקלאות: הגדרת סטנדרטים (תקנים) לשתילי גננות ונוי – המחלקה להגנת הצומח, שירות ההדרכה והמקצוע.גודל המיכלים והשתילים, היחס של נוף השתיל לגודל המיכל, דרישות לגבי מערכת השורשים, עיצוב נוף השתיל – יוגדרו בהתאם לאמור בפרסום הנ"ל.
 • השתילים יסופקו לאתר כשעל כל אחד מחוזק שלט המפרט שם מלא של הצמח.
 • בורות הנטיעה יזובלו ע"י קומפוסט העומד בדרישות המפרט הכללי ומאושר ע"י המפקח. כמויות הזיבול: עצים מכל הגדלים 80 ליטר לעץ, שיחים מגודל 5 – 4 ליטר לשיח, שיחים מגודל 3 – 3 ליטר לשיח, ובכל מקרה בשיעור של לפחות 1/3 מנפח הבור.
 • תמיכת העצים תבוצע עפ"י המפרט הכללי הבינמשרדי סעיף 41.03.7.
 • מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח, פעם במשתלה ופעם בשטח.
 • מחירי הנטיעה כוללים עיבוד הקרקע, חפירת בורות לנטיעה בגדלים מתאימים, קומפוסט וזיבול כנדרש, הנטיעה וההשקיה שלאחריה, סמיכת עצים, אחריות לקליטה וטיפול לפי המפרט הכללי.במקרה של נטיעת עץ מבוגר (מהעתקה) יכללו במחיר גם עבודות הכנת העץ להעתקה, גיזום הנוף והשורשים, עטיפת והרטבת גוש השורשים אם יידרש, וכל יתר העבודות שידרשו לביצוע עבודה זו.
41.3.002      סדרי ביצוע השתילה

סדר שלבים זה מתואם עם המתכנן והמפקח וכן כל הגורמים הקשורים בפתוח האתר. דווח על סיום כל שלב למפקח ואישור השלב ע"י המפקח, יאפשר לקבלן להתחיל בשלב הבא.

סימון תחומי ערוגות בחבלים או סיד וכן סימון בורות העצים, מצב קרקע לח עד יבש.

פתיחת בורות השיחים והעצים לפי קיבולם וסוג הצמחים.

הכנסת תערובת אדמה ודשנים לפי המפרט או כתב הכמויות.

הנחת צמחים בהתאם לתכנית ליד הבורות.

אישור להתחלת הנטיעות טעון אישור המתכנן או המפקח.

השקיה בצינור גומי.

גירוף, ישור וסילוק עודפי הקרקע ופסולת פחים מחוץ לגבולות האתר.

אחריות לקליטה לשיחים –  3 חודשים.

אחריות לקליטת העצים  – 12 חודשים.

גם על עצים שיוחלפו תינתן שנה אחריות.

תוך תקופת האחריות, יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו, על חשבון הקבלן.

וורדים חשופי שורש יזובלו וידושנו אך ורק בתום קליטתם המלא עפ"י הנחיות היצרן והמפקח.

מצע גידול הוורדים יהיה קרקע טרה רוסה או ש"ע מאושרת ע"י המפקח.

41.3.003    בכל מקום שמצוין קוטר הגזע ימדד הקוטר בגובה 0.20 מ' מעל פני הקרקע.

 

41.3.004  סטנדרטים לשתילי גננות ונוי
כינוי הגודל הסטנדרט) נפח הכלי (לפחות-מעל) כלי גידול אופייניים
תבנית 10 סמ"ק לפחות תבניות ריבוי
גודל 1 100 סמ"ק לפחות כוסיות, תבניות תאים גדולים
גודל 2 250 סמ"ק לפחות כוסיות גדולות, עציץ 9 או ש"ע
גודל 3 1 ליטר (100 סמ"ק) לפחות קונטיינר 11, עציץ 13 או ש"ע
גודל 4 3 ליטר לפחות קונטיינר 18 או ש"ע
גודל 5 6 ליטר לפחות דלי, שקית או ש"ע
גודל 6 10 ליטר לפחות דלי או ש"ע
סוג א' 25 ליטר לפחות מיכל 25 ליטר ומעלה (גם שקית).

(ראה שתילים הנחפרים באדמה)

גודל 7 מעולה 20 ליטר לפחות מיכלי שתילה 40 ליטר ומעלה (גם שקית). (ראה שתילים הנחפרים באדמה)
גודל 8 "חבית" 60 ליטר לפחות חביות/מיכלים (גם שקית). (ראה שתילים הנחפרים באדמה)

 

70.          כינוי הסטנדרט

71.          לעצים הנחפרים מהאדמה

72.          קוטר גזע

במילימטרים ובגובה 20 ס"מ החל מ…

גודל הגוש של השורשים

קוטר/עומק בס"מ החל מ…

73.          גובה השתיל

בס"מ החל מ…

74.          מספר הבדים*

מעל לגזע חלק בגובה 190 ס"מ, ברווח 50 ס"מ ביניהם

גודל 7 בגוש סוג א' 25 מ"מ (כ-"1) 25 ס"מ 170 ס"מ 0
מעולה 35 ס"מ 2500 ס"מ לפחות 1
גודל 8 בגוש סוג א' 50 מ"מ (כ-"2) 40 ס"מ 300 ס"מ לפחות 2
מעולה 50 ס"מ 350 ס"מ
גודל 9 בגוש סוג א' 75 מ"מ (כ-"3) 60 ס"מ 400 ס"מ לפחות 3
מעולה 450 ס"מ
גודל 10 בגוש סוג א 100 מ"מ (כ-"4) 60 ס"מ 450 ס"מ לפחות 3
מעולה 70 ס"מ 450 ס"מ
גודל 11 בגוש סוג א' 125 מ"מ (כ-"5) 70 ס"מ 500 ס"מ לפחות 3
מעולה 75 ס"מ 500 ס"מ לפחות 4

 

* בד – יהיה בקוטר מעל ל- 1 ס"מ (מרחק מדידה מהגזע – 10 ס"מ).

כדי שיתפתח לענף ראשי – בריא. הם יהיו מופנים לסירוגין מהגזע אל כל היקף העץ. הרווח האנכי  ביניהם, לפחות 50 ס"מ.

41.3.005    גודל הבורות וכמות האדמה

א.              חפירת הבורות והכנת אדמת גן למילוי הבורות תתבצע כדלקמן:

א-1:  מידות הבור לעץ צעיר ממיכל יהיו: רוחב הבור לפחות פי שניים מרוחב מיכל העץ עד למיכל ברוחב קוטר של 60 ס"מ. לעצים במיכלים שרוח/קוטר המיכל גדול מ- 60 ס"מ יהיה רוחב הבור פי  1.5 מרוחב/קוטר המיכל. עומק הבור יהא זהה לגובה המיכל (גוש השורשים).

א-2:  מידות הבור לעץ מבוגר מועתק או עץ בכיר יהיו כמידות גוש השורשים העטוף/הארוז של העץ בתוספת 60 ס"מ לקוטר הגוש ועומקו זהה לגובה הגוש.

א-3:   מידות הבור לכל צמח ממיכל, שאינו עץ, תהיינה כפולות מקוטר המיכל, זהות לגובהו, אך לא פחות מ- 20X20 ס"מ.

א-4:   מידות הבור לעצים וצמחים חשופי שורש, תהיינה כמו בסעיף א-3, ובכל מקרה יתאים הבור להכנסת כל מערכת השורשים ללא הקטנתה וקיצורה וללא קיפול השורשים.

א-5:   המידות לייחורים מושרשים, ללא מיכל, יהיו 20 ס"מ רוחב/קוטר ו- 20 ס"מ עומק.

א-6:   המידות לבורות של ורדים חשופי שורש יהיו 40 ס"מ רוחב/קוטר ו- 40 ס"מ עומק.

א-7:   את הקרקע עד לעומק 40 ס"מ, שתוצא מן הבור, יש להניח בצד הבור והיא תעורב היטב בקומפוסט מעובד (לא בזבל טרי) בשיעור של 1 חלק קומפוסט ל- 2 חלקים אדמה (לפי נפח). אין להשתמש בקרקע מעומק 40 ס"מ ומטה, אלא להשלים אדמת גן ממקום שיאושר ע"י המפקח.

41.3.006    שתילת ורדים

עדיפות לשתילת ורדים גלויי שורש בחורף. עם קבלת השתילים יש לוודא שכל הזנים מסומנים בהתאם להזמנה. יש לבדוק איכות השתיל – לשתיל בריא יהיו:

 • מערכת שורשים מסועפת לכל הצדדים ובריאה, לא מעוקלת, ללא תפיחות

כדוריות או שקיעות כהות בקליפה.

 • 4-2 זרועות מעוצות באורך 20-15 ס"מ.
 • מספר פקעים בריאים ושלמים.
 • הזרועות נקיות מפגיעות וריקבון.
 • הגזע ישר, ללא פצעים גסים או ברך ועוביו 10 מ"מ לפחות.
 • מקום ההרכבה נקי עם ריקמת הגלדה.

יש להקפיד על שמירת לחות הצמחים מהמשתלה עד לשתילה. בורות הנטיעה יהיו בגודל 40X40X40 ס"מ. יש ליצור בתחתית הבור תלולית אדמה מהשכבה העליונה שהוצאה, ולסדר את שורשי השתיל על התלולית סביב. השתילה תתבצע כך שמקום ההרכבה יהיה 8-5 ס"מ מעל פני הקרקע. יש לכסות את שורשי הצמחים באדמה תוך הידוק באצבעות. אין להדק את האדמה בדריכה. במידה ולא הוצנע קומפוסט בשטח השתילה, יש לערבב 0.5 ליטר קומפוסט בתלולית שבתחתית הבור. בתום השתילה אוחזים בשתיל במקום ההרכבה ומושכים אותו קלות, כך שגובה "תפוח" ההרכבה יהיה בגובה המתאים מעל פני הקרקע, ולצורך יישור השורשים לאחר ההידוק, יש ליצור תלולית אדמה שתכסה את מקום ההרכבה ובסיס הזרועות כדי לשמור אותם מרוחות ומיובש. לאחר הקליטה והצמיחה הראשונית יש לפזר את התלולית באמצעות זרם מים.

עם תום השתילה ולמחרת יש להשקות את הצמח (בזרם חלש או בטפטוף). במקרה של שתילה מאוחרת במזג אויר חם, מומלץ לשתול ע"י מילוי בור השתילה במים. בשיטה זו עוטפים בעיסת בוץ את כל השורשים ומונעים התייבשות: ממלאים 2/3 מן הבור במים, תוחבים את השתיל לבור כששורשיו במים ומחזיקים בו בגובה הנחוץ. גורפים אדמה מעורבת במעט קומפוסט לתוך הבור המלא מים. מחכים מעט עד שעיסת הבוץ והשתיל יתייצבו ועורמים ערימת אדמה מעל לגזע ולבסיס הזרועות (אין צורך בהשקיה נוספת בגמר השתילה). לבסוף מוסיפים את מנת הדשן הדרושה (ראה פרק זיבול ודישון).

41.3.007    שתילת דשא במרבדים

לאחר כל עבודות הכשרת השטח הכוללות הצנעת הקומפוסט וביצוע מערכת ההשקיה, יש לבצע יישור סופי של פני השטח הסופי. לפני הנחת מרבדי הדשא בשטחים ליד ריצוף או ליד אבן שפה ובאיי תנועה יהיה 9 ס"מ נמוך מרום ריצוף או אבן שפה. לאחר היישור יש לפזר דשן בשחרור איטי מסוג "סטרטר" בכמות של 20 ק"ג/לדונם, אחוז החומר המסיס: 41-N, 100-P, 100-K.

הדישון יתבצע ע"י מדשנת במינון אחיד ופיזור אחיד על פני השטח.

הנחת מרבדי דשא: המרבדים יהיו נקיים מעשבי בר, ממחלות ומזיקים ועם עלווה ירוקה. המרבדים יהיו מכוסחים לפני הוצאתם מהקרקע בגובה המתאים לסוג הדשא.

המרבד חייב להישאר שלם גם אם יוחזק בקצה אחד ויורם באוויר. לאחר הוצאת המרבדים יש לשמור אותם בלחות מתמדת עד השתילה. יש להניח את המרבדים ללא עיכוב בשטח.

מרבדי הדשא יונחו לאורך החלקה כך שמספר החיתוכים במרבדים יהיה מזערי.

הנחת המרבדים תהיה בקו ישר ומקביל לקווי הגובה, תוך הצמדת המרבדים אחד אל השני, מבלי להשאיר רווחים. בכל שורה חדשה מזיזים חצי שטיח ביחס לקודם (הנחה בצורת לבנים). יש לתכנן שהשורות יהיו ארוכות ככל האפשר, ולשמור שגובה השטיחים יהיה אחיד אחד כלפי השני.

לאחר הנחת המרבדים יש להדק את המרבדים לקרקע בעזרת מעגילה או חבית מלאה למחצה במים, ולישר את השטח כפי שהיה לפני השתילה, וכן להרחיק כל פסולת ואבנים מ- 3 ס"מ ומעלה. בסוף שלב זה על הקבלן לקבל אישור הממונה על טיב העבודה עד לשלב זה.

עם סיום הנחת המרבדים יש להשקות מיד למשך שעה-שעתיים עד לעומק הרטבה של 15 ס"מ לפחות (בדוק בעזרת דקר או מברג).

לאחר הנחת המרבדים יש לפזר דיאזינון 4.54% ולהשקות בהשקיה רוויה כדי שהחומר יתחיל לפעול. במהלך השבועיים הראשונים מהנחת הדשא יש לתת 3 השקיות ביום. משך כל השקיה 15-10 דקות. באדמה קלה – תן השקיה אחת נוספת. העיקרון הוא שהדשא ישמר כל הזמן ירוק רענן ולא ייכמש. עם זאת, יש להימנע מהשקיית יתר ומים עומדים על הדשא.

לאחר 15 יום מיום הנחת המרבדים יש לפזר דשן בשחרור איטי מסוג "בונה מדשאה" 4-3-27, בכמות של 20 ק"ג/דונם + רונסטר בכמות של 15 ק"ג/דונם. הדישון יתבצע ע"י מדשנת במינון אחיד ופיזור אחיד על פני השטח.

לאחר הפיזור יש להשקות בהשקיה רוויה כדי שהחומרים יתחילו לפעול.

החל מהשבוע השלישי, לאחר השתרשות המרבדים בקרקע, יש להקטין בהדרגה את תדירות ההשיקה. יש לעבור לשתי השקיות ביום ולאחר מכן להשקיה אחת, עד שבתום החודש הראשון לשתילה משטר ההשקיה יהיה קבוע – פעמיים בשבוע במשך שעה עד שעתיים כל השקיה.

עם התפתחות נוף עלים חדש יש להתחיל בכיסוח. בכיסוחים הראשונים הכיסוח יהיה גבוה מהמומלץ לגבי זן הדשא שנשתל. לאחר מכן, במהלך הכיסוחים הבאים, יש להקטין בהדרגה את גובה הכיסוח עד לגובה המומלץ.

יש לכסח את הדשא במכסחת "תופית" או במכסחת "רוטורית" בעלת להבים חדים ולפי סוג הדשא והוראות הממונה.

יש להקפיד על זהירות רבה כך שלא תוסר יותר משליש כמות הנוף הירוק של הדשא בכל כיסוח.

יש להגיע בהדרגה למשטח סדיר של השקיה וכיסוח שבועיים, בהתאם לזן הדשא שנשתל, להקפיד להשקות בשעות הבוקר המוקדמות ולהשתדל לכסח בשעות אחר הצהריים.

41.3.08      הטמנת פקעות

אספקת פקעות גלויי שורש בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, ועונים לדרישות חוברת שה"מ הגדרת סטנדרטים ותקנים.

הפקעת תסופק ממשתלה מאושרת ובגודל המקסימלי, ללא פצעים, קרעים, עובש וריקבון.

מדידה: יחידה.

תשלום: כל האמור לעיל.

41.3.009    העתקת עצים

לא תבוצענה כל עבודות לעקירה או העתקה של עצים לפני שסומנו העצים המיועדים לעקירה ו/או העתקה ע"י המפקח.

רשת השקיה

הקבלן יהיה אחראי להשקיית העצים לפי לוח הפעלה עד למסירתם למועצה המקומית.

המדידה והתשלום

ימדד לפי יח', ללא תלות בגודל וסוג העץ, כולל כל האמור לעיל.

41.3.010    זיבול ודישון

זיבול ודישון האדמה הגננית יבוצעו על פי המלצת המעבדה לבדיקת קרקע והמפקח

או כדלקמן:

20 קוב לדונם זבל אורגני מסוג קומפוסט מנופה ובשל (שעבר תהליך סטריליזציה

ונקי מעשבים).

 • 20 ק"ג לגונם גופרת אמון.
 • 100 ק"ג לדונם סופר פוספט.
 • 100 ק"ג לדונם אשלגן.

זיבול ודישון אלו כלולים במחיר עבודות שתילה ונטיעה.

 

תת פרק 41.4 – תחזוקת הגן

41.4.001        טיפול ואחריות הקבלן על הגן עד למסירת העבודה

הקבלן יהיה אחראי, משך כל תקופת העבודה, עבור כל הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מעבודתו. במידה ויהיו נזקים, הוא יתקנם לא דיחוי, לשביעות רצונו של המפקח. תיקון הנזקים על חשבון הקבלן בלבד.

מסירת הגן – עם גמר כל עבודות השתילה וההשקיה ואישור המפקח לסיומן, תימסר העבודה למזמין ולאדריכל. במידה והגן יתקבל במועד זה, יתחיל הקבלן בתקופת תחזוקה של 3 חודשים עד למסירתו הסופית של הגן. במשך שלושת חדשי התחזוקה, על הקבלן להחזיק בשטח אדם קבוע שיהיה אחראי על תחזוקה וניקיון נאותים של השטח כמפורט בסעיף 41.05.

הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות והשתילים ולמערכת

ההשקיה למשך 90 יום מגמר ביצוע העבודה, אשר ייקבע ע"י המפקח, למעט עצים בכל צורות השתילה שהאחריות עליהם תימשך שנה ממסירת הגן הראשונה.

עד המסירה הראשונה האחריות כוללת גם מקרים של גניבה, או גרימת נזק מכל סוג לעבודות הנטיעה וההשקיה. כולל אספקת צמחים חדשים ותיקונים במערכת ההשקיה על חשבון הקבלן לכל אורך תקופת האחריות.

מסירה ראשונה: לאחר תקופת אחריות ותחזוקה של 90 יום מגמר ביצוע.

מסירה שניה: לאחר תקופת תחזוקה ואחריות שוטפת שאורכה כמפורט בכתב הכמויות.

41.4.002  מסירה ראשונה ומסירה סופית

הגן ימסר כשהוא גמור ומושלם כולו, נקי מעשבים ועדור. על הקבלן לטפל בגן 90 יום לאחר מסירה הראשונה, ואז תיערך המסירה הסופית.

41.4.004  אופני מדידה ותשלום

עצים, שיחים וורדים

ימדדו לפי יחידות בציון הגודל לפי תקן.

המחיר כולל אספקת השתיל, סימון, הכנת השטח לנטיעה, חפירה וסילוק עודפי החפירה משטח הנטיעה, נטיעה, זיבול, סמוכות, שתילים, עבודות נטיעה, טיפול תחזוקת הגן עד למסירתו ואחריות לקליטת הצמחים. התשלום  עבור  מים להשקיה  עד למסירת  הגן יהיה  כלול במחירי היחידות.

פרק 51 – סלילת כבישים ורחובות

51.03   עבודות הכנה ופירוק

                    51.03.01  חישוף

חישוף הקרקע יבוצע ע"י הורדת שכבת אדמה בעובי של 20 ס"מ על כל צמחייתה. העבודה תבוצע באישור המפקח ולפי הוראה בכתב, בהתאם לגבולות שייקבעו על ידו, בהתאם למפרט הכללי.

החישוף יימדד לתשלום עפ"י השטח במ"ר עליו בוצע החישוף ובתנאי ששטח זה נכלל בהוראה בכתב שניתנה בענין זה ע"י המפקח. המחיר כולל גם את סילוק חומר החישוף אל מחוץ לאתר.

 

       51.03.02  פרוק גדרות/מעקות מכל סוג שהוא

העבודה כוללת פרוק מעקה מכל סוג שהוא, על כל חלקיו, ופרוק גדר רשת מכל סוג שהיא, על כל חלקיה, והעברתם לאתר פסולת או לאיחסון בהתאם להוראות המפקח.

כמו כן, כוללת העבודה שבירה וסילוק היסוד והפסולת, לאתר פסולת מאושר.

העבודה כוללת גם מילוי הבורות שנוצרו בחומר מילוי מאושר מהודק בבקרה מלאה. המדידה לתשלום במ"א כמסווג בכתב הכמויות.

51.03.03  פרוק אבן שפה/אבן אי/אבן גן

במקומות בהם יידרש יבצע הקבלן פרוק של אבני שפה, אבני אי ואבני גן. אבנים שבורות ופגומות תסולקנה המשטח, אבנים טובות ושלמות תאוחסנה זמנית עד לשימוש חוזר בהן הכל עפ"י הוראות המפקח.  מודגש בזאת כי במקומות בהם נדרש פרוק אספלט קיים לכל עוביו או חפירת המבנה הקיים ואין דרישה מפורשת לפרוק אבני השפה לחוד, הפרוק נכלל בסעיפי החפירה ולא ישולם במסגרת סעיף זה.

העבודה כוללת:

 1. קבלת הקטע לפרוק מהמקפח, סימונו ומדידתו.
 2. עקירת האבן ממקומה תוך שמירה מירבית על שלמותה.
 3. פרוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת.
 4. מילוי החלל הנוצר בחומר מצע ו/או אגו"מ לפי הצורך.
 5. אחסנה זמנית של האבן או סילוקה לאתר פסולת.

המדידה לתשלום במ"א.

51.03.05 פרוק מיסעות, כבישים ומדרכות ומשטחי בטון

בשטח הפרוייקט יידרש הקבלן לפרק מיסעות כבישים ,מדרכות ומשטחי בטון בהתאם לתוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח בכתב. העבודה כוללת ניסור האספלט הקיים/ הבטון הקיים בקווים ישרים בגבולות השטח המיועד לפירוק, חפירת מבנה הכביש או המדרכה עד לשתית המתוכננת, או לפי הוראת המפקח, וסילוק חומרי המבנה למקום שיקבע ע”י המפקח כמתואר בסעיף 510308 במפרט הכללי. על הקבלן להפריד את חומרי השכבות הגרנולריות של הכביש/המדרכה מפסולת האספלט, מפסולת הבטון, אבני הריצוף ואבני השפה ולפנותם בנפרד למקום שיקבע ע”י המפקח. ניצול חומרי התשתית והמצע לשמוש חוזר יותר רק בשכבות המילוי.

סעיף זה לא ישולם בנפרד אלא במסגרת סעיף "חפירה / חציבה", כאמור בסעיף 51.02.01  להלן.             

51.03.06 קרצוף
 1. בכל מקרה של שיקום ע"י ריבוד אספלטי על פני מסעה קיימת יבוצע הריבוד לאחר קירצוף פני המיסעה. מטרת הקירצוף הינה הן ליצור ייתוד והשתלבות בין המסעה הקיימת והשכבות האספלטיות החדשות, והן לסלק, באם דרוש, את שכבת פני המיסעה הבלויים והמפוררים. באם פני המיסעה תקינים וללא נזקים של סדיקה והתפוררות, כפי שקיים בדר"כ לאורך הכביש, יקורצפו פני המיסעה "בשכבת אפס" רק לצורך יצירת מרקם עליון מחוספס להשגת הדבקה וייתוד בין שכבתי בכל מקרה של התפוררות השכבה בזמן הקירצוף, כתוצאה מכך שהשכבה הקיימת דקה, או במידה ופני המיסעה סדוקים וניזוקים הם יקורצפו להסרת המרקם העליון הבלוי. עומק הקירצוף יהיה לפחות 4 ס"מ ובהתאם למצב המיסעה. בכל מקרה של קירצוף כזה יש להוסיף לעובי שכבות הריבוד האספלטיות את עובי השכבה שקורצפה, או לסירוגין לשמור על הרום המתוכנן המקורי.
 1. באם לאחר הקריצוף לאורך הכביש יופיע סדקים בפני המיסעה, יש לסתמם כיאות ולכסותם ביריעות ביטומניות. סתימת הסדקים, בהתאם לרוחבם ואופיים, תיעשה בהתאם למפרט מע"צ פרק 51.21.03.
 1. בהפרש הרומים בין פני המיסעה הקיימים לבין תחתית השכבות האספלטיות הכלולות בעובי האחיד של הריבוד השיקומי המומלץ, תבוצענה שכבות אספלטיות מיישרות בעובי משתנה.     השכבה או השכבות המיישרות יבוצע בשכבות שעוביין ינוע בין 7 -3 ס"מ. לא יורשה עובי קטן מ-3 ס"מ ולכן, בכל מקום בו התחברות היא ל"אפס" יש לקרצף את המיסעה קירצוף מקומי לקבלת "שן אספלט" בעובי מינימלי של 3.5 ס"מ. כמו-כן, לא יורשה עובי שכבה מיישרת הגדול מ-7 ס"מ (גודל גרגיר מקסימלי של "3/4).

גובה פני השכבה המיישרת העליונה ייקבע באיזון גיאודטי בדיוק של        1±ס"מ. איזון זה יובטח לעבודה בעזרת יתדות וחוטים להכוונה המגמר האספלטי.

ציוד הקרצוף

הציוד יהיה מסוג מיישרת בקר או מקרצפת בקר המאפשרות קרצוף רצועות בבקרה אלקטרונית אגב דיוק ברום.

הציוד יאפשר קרצוף לעומק 10 ס"מ לפחות במעבר אחד, אגב עיצוב שולי השטח המקורצף (השפות) בצורה אנכית, ישרה ולא מעורערת. כשהקרצוף הוא לצורך ריבוד מחדש של נתיבים שלמים, יאפשר הציוד קרצוף ברצועות שרוחבן 1.20 מ' לפחות. כשהקרצוף הוא לשם תיקונים מקומיים, ולעבודות תחזוקה, יאפשר הציוד קרצוף רצועות שרוחבן 0.30 מ' לפחות.

הציוד יאפשר טעינה ישירה למשאי, שתנוע לפני המקרצפת ובכוון תנועתה, על פני מיסעה שטרם קורצפה.

יותר השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם, רק אם הדבר צויין באחד ממסמכי החוזה.

פסולת הקרצוף

המזמין שומר לעצמו הזכות להורות לקבלן – לפנות את החומר המקורצף ולאחסנתו באתר או מחוצה לו. במידה והמזמין יוותר על זכות זו, יהיה דין החומר המקורצף ככל חומר אחר, כלומר למילוי או לסלוק.

פעולות אלה כוללות במחירי היחידה.

המדידה לתשלום במ"ר כמסווג בכתב הכמויות.   

51.03.07       הנמכת מכסי שוחות קיימות מסוגים שונים כולל קולטים עד 30 ס"מ

א. ביצוע

     במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מסוג

1.צקבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה.

 1. התאמת שוחות בזק ללא פרוק תקרה תבוצע לפי מפרטי בזק ובפיקוח חב' בזק.

במידה ויידרש תבוצע החלפת המכסה למכסה כבד וישולם עבור כך

 1. הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב.
 2. פרוק המכסה הקיים ומסגרתו.
 3. יציקת חגורת בטון היקפית ליצירת צווארון ועגון הצווארון לתקרה ע"י החדרת מוטות ברזל בקוטר 12 מ"מ כל 30 ס"מ.
 1. החלפת מסגרת המכסה למסגרת חדשה לפי סוג המכסה המיועד לשוחות במידה ויידרש.
 1. ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס המדרכה/הכביש המתוכנן.
 2. כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל.
 3. סילוק הפסולת.

במידה ויידרש, יציב הקבלן מכסה זמני מסוג ב.ב. כבד (ממין D-400) בכבישים או ב.ב. בינוני (ממין 125 B) במדרכות לשלב הביניים עד לבצוע הסופי.

 • אופני מדידה ותכולת המחירים

המדידה לתשלום ביח', עפ"י הסיווג בכתב הכמויות.

   עבור המכסה והמסגרת החדשים ישולם בנפרד כאשר גובה חגורת הבטון היצוקה מעל 45 ס"מ, התאמת שוחות תבוצע ותשולם במסגרת סעיף התאמת שוחות כולל פרוק תקרה.

 

51.03.071  הגבהת מכסי שוחות קיימות מסוגים שונים ללא פרוק תקרה, בכבישים

                 באמצעות "מתאם אביב"

                 א.ביצוע

התאמת שוחות קיימות בכבישים, מסוגים שונים תבוצע באמצעות "מתאם אביב" תוצרת "עמיד אנטרפרייז" או שווה ערך.

ב.אופני מדידה ותכולת המחירים

המדידה לתשלום ביח', כמסווג בכתב כמויות.

המחיר כולל: אספקה, התקנה וכל החומרים, האביזרים והמלאכות הדרושים לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצון המפקח.

 

51.03.072  פרוק ו/או סתימת צנרת בקטרים שונים ושוחות מסוגים שונים

במסגרת עבודות העפר שעל הקבלן לבצע לצורך סלילת כבישים, בניית שוחות, הנחת צנרת חדשה ואשר אינם מחייבים טיפול פרטני בשוחה קיימת או בצנרת קיימת וכל מה שנדרש מהקבלן הוא לעקור את השוחה/הצנרת ולסלקה מהשטח, יהא על         הקבלן, לאחר קבלת אשור המפקח בכתב, ובתאום עם אגף המים, הביוב והניקוז בעיריה, לבצע כדלקמן  :

לפרק שוחות וצנורות אשר אינם בשמוש, ולמלא את הבורות והתעלות במצע סוג א' מהודק בבקרה מלאה. במקרה של השארת השוחה – לפרק את התקרה בלבד ולמלא את השוחה במצע סוג א' מהודק בבקרה  מלאה. במקרה של השארת הקו הקיים – לבצע סתימה של פתחי הצנרת ע"י איטום פתחי השוחות או איטום הצנרת בפקק, או באוגן אויר במקרה של קו מים.

לפני תחילת ביצוע ניתוק קווי המים יגיש הקבלן למפקח לאישור תוכנית בה יפרט הקבלן את סדר הניתוקים וביטול הקווים הקיימים. רק לאחר חיבור והפעלת הקווים החדשים וקבלת אישור בכתב מהמפקח לתוכנית זו יחל
הקבלן בביצוע ניתוק צרכנים מקווי המים המיועדים לביטול ובניתוק מהמערכת של הקווים שנועדו לביטול, וכל זאת תוך שמירת רצף באספקת       מים לצרכנים המחוברים למערכת אספקת המים העירונית הקיימת.

הקבלן לבדו אחראי לשלמות ולתקינות הקווים הקיימים במשך כל זמן ביצוע עבודתו.

סעיף זה לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במסגרת סעיפי העבודות המפורטים בכתב הכמויות, בין אם מצויין במפורש ובין אם לא.

מדידה לתשלום במ"ק מחושב ע"י מדידת הערימות לפני פינויין.

 51.03.08  פינוי ערימות פסולת ו/או גלי אבנים

בהתחלת העבודה ייערך סיור בשטח בהשתתפות הקבלן והמפקח לאיתור

ערימות פסולת ערימות עפר וגלי אבנים.

פינוי ערימות פסולת, עפר וגלי אבנים יתבצע כדלקמן :

–                      קבלת הערימות המיועדות לפינוי מהמפקח וסימונן ע"ג תכנית

–                      מדידת נפח הערימות לצורך חישוב הכמויות.

–                      סילוק הערימות עד הבאת השטח לקדמותו לשביעות רצון המפקח.

קבע המפקח כי יש להמשיך לחפור או במקרה של חילוקי דעות, קביעתו של המפקח תהיה סופית.

 

העבודה כוללת החפירה הדרושה, העמסה וסילוק למקום מורשה.

51.03.09  פרוק תמרורים, עמוד תמרור ושלטים

העבודה תבוצע רק לאחר תיאום עם הפקוח והרשויות וכוללת שליפת העמוד, שבירת יסוד, סתימת הבור במצע סוג א' מהודק בבקרה, ניקיון מלכלוך וסילוק התמרור לאתר פסולת או לאיחסון בהתאם להוראות המפקח.

יח' תחשב עמוד או יותר כולל שלט או יותר המחוברים אליהם.

המדידה לתשלום ביח' כמסווג בכתב הכמויות.

51.03.100   פתיחת כביש אספלט קיים

במקומות בהם יידרש יבצע הקבלן פתיחת כביש אספלט קיים ע"י ניסור לצורך הנחת תשתית קווית מכל סוג. רוחב הפתיחה עד 1.2 מ' והכל בהתאם לתכניות ו/או לפי הנחיות המפקח בכתב.

העבודה כוללת ניסור האספלט הקיים בקווים ישרים בגבולות השטח המיועד לפירוק, חפירת מבנה הכביש עד לשתית הנדרשת לצורך הנחת הצינורות/שוחות, או לפי הוראת המפקח, סילוק הפסולת למקום שיקבע ע"י המפקח והחזרת המצב לקדמותו כולל ציפוי אספלט.

המדידה לתשלום במ"א.

51.03.110       פרוק קירות מבטון מזויין/מאבן

העבודה כוללת פרוק הקיר לאחר תאום מוקדם עם בעלי המגרשים

הגובלים בו, אישור המפקח בכתב, שמירה על מתקנים הסמוכים לו ופינוי

הפסולת.

המדידה לתשלום במ"א קיר אנכי גלוי מעל פני האדמה. החלק המכוסה, כולל היסוד ישולמו במסגרת סעיף החפירה /חציבה.

המחיר כולל גם את מילוי הבור שנוצר בחומר מילוי מאושר מהודק בבקרה מלאה.

לצורך התשלום לא תהיה הפרדה בין פרוק קירות מבטון, פרוק קירות מבטון מזויין ופירוק קירות אבן.

 

  51.04              עבודת עפר

51.04.01         חפירה ו/או חציבה בשטח

א. למרות האמור בפרק 51.04 במפרט הכללי, לא תהיה הפרדה בין חפירה לחציבה, ובכל מקום שמצויין חפירה הכוונה לחפירה ו/או חציבה. המונח חפירה מתייחס לכל סוגי הקרקע הקיימים בשטח האתר ללא סיווג לפי קושיות החומר ו/או תכונותיו האחרות, לרבות אבנים, בולדרים, מסעות ומדרכות קיימות. לבצוע עבודות החפירה ישתמש הקבלן בכל סוגי הכלים אותם יראה כמתאימים למטרה זו בהתחשב בקושיות החומר החפור ו/או תכונותיו האחרות.

ב. לא יותר שימוש בפיצוצים.

ג. חומר בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי והמאיים לדעת המפקח בגלישה וכן חומר שגלש לתחום השטח או ממנו החוצה יחפר ויסולק.

לא ישולם עבור הסילוק והרחקת כמויות חומר שגלשו.

ד. מדרוני החפירה יגמרו עפ"י הקווים והשיפועים בהתאם לתכניות ולהוראות המפקח ולא ימצאו    בהם גושים חופשיים או חומר בלתי יציב.

ה. במקרה והקבלן יבצע עבודות חפירה מתחת למפלס הדרוש בתכניות, יספק הקבלן על חשבונו שכבת פילוס, מחומר מילוי מאושר בהתאם לדרישות המפקח.

ו. עבודות החפירה כוללות גם העמסה, הובלת מיטב החומר החפור המאושר למילוי ע"י המפקח, ופיזורו בשכבות בשטחי מילוי, פינוי עודפי החפירה והחומר החפור שנפסל למילוי אל מקום פיזור מאושר ע"י הרשויות למרחק כלשהו, ו/או הובלתו ואחסונו במקום שיורה עליו המפקח בתוך האתר כאמור בסעיף 0.16 במסמך ג' – 1 לעיל.

ז. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע החפירה בהתאם לסוגי העפר השונים.

לא תשולם כל תוספת שהיא עבור עבודה בשטחים צרים ומוגבלים וכן עבור ביצוע החפירה בעבודת ידיים.

ח. החפירה בהתאם לאמור לעיל, תימדד לתשלום לפי מ"ק מחושב תיאורטית מהתכניות.

המחיר כולל חפירה ו/או חציבה ואיחסון ביניים, העמסה והובלת החומר החפור ופיזורו בשכבות במקום שיורה המפקח ו/או סילוקו אל מקום פיזור מאושר ע"י הרשויות ו/או הובלתו ואחסונו במקום שיורה עליו המפקח בתוך האתר.

51.04.02  הידוק מילוי מעודפי חפירה

בתחתית מבנה הכבישים והמדרכות המבוססים על סלע, יבוצע מילוי ממיטב החומר החפור לאחר מיון, עיבוד, ניפוץ ואף גריסה, על מנת שיתאים לדרישות הבאות:

חומר העונה לסיווג של A-1 או A-2-4 על פי מיון AASHTO וכמו כן יעמוד בדרישות הבאות:

–   גודל גרגיר מקסימלי                                –    100% עובר נפה "3

–   אחוז עובר נפה 4#                                    –   90% – 40%

–   אחוז עובר נפה 200#                                –   15% – 0%

–   גבול נזילות מקסימאלי                            –  35%

–   אינדקס פלסטיות מקסימאלי                   –  10%

–   מת"ק מעבדתי מינימאלי                         –  12%

–   תפיחה חופשית במשורה מקסימאלי          –  35%

במקרה שהחומרים הממולאים אינם "ברי בדיקה" תישקל אלטרנטיבה (אך ורק לאחר אישור יועץ הקרקע) של בקרה ויזואלית + בדיקה אופציונאלית של תכולת הרטיבות.

המדידה לתשלום לפי מ"ק מחושב תיאורטית מהתוכנית.

51.04.03  הידוק שטחים

הידוק שתית – פני הקרקע לאחר חפירה, או פני קרקע לאחר חישוף לפני מילוי, או פני קרקע במדרכות ובכבישים לאחר פרוק וחפירה – ייעשה לדרגת צפיפות כמפורט בסעיף 51041402 במפרט הכללי.

באזור מבנים תוגבל עובי שכבת הידוק למקסימום 15 ס"מ נטו לאחר ההידוק. כמו כן יוגבל השימוש בהידוק ויברציוני ויתכן צורך בניטור מהירות החלקיק (מדידות זעזועים) באזור המבנים ועליהם כמתואר בסעיף 5.6 בדו"ח יועץ הקרקע.

המדידה לתשלום לפי מ"ק מחושב תיאורטית מהתכניות.

המדידה לתשלום לפי מ"ר.

המחיר כולל חרישה, תחוח והדוק תוך כדי הרטבה ברטיבות אופטימלית.

 51.04.04  חומר מילוי נברר מנקז

לאורך התוואי המתוכנן, תבוצע שכבה של חומר מילוי נברר מנקז אשר יפריד בין הסלע הגירי לשכבות הגרנולריות של המיסעה המתוכננת.

חומר המילוי הנברר יעמוד בדרישות של מצע סוג ג' עם החמרה לגבי אחוז הדקים המותרים ואשר תעמוד על 15% – 0% חומר עובר נפה 200 #.

מדידה לתשלום של מילוי נברר לפי מ"ק מחושב תיאורטית מהתוכניות וכולל הידוק החומר בשכבות ובבקרה מלאה.

51.04.05    חפירות "גישוש" לגילוי מערכות קיימות

-לאחר שהקבלן קיבל את אישורי החפירה מכל הגורמים הנוגעים

בדבר והשלים את התיאום עם גורמים ורשויות וסימן קווים ע"ג

תוכניות ובשטח, יגיש הקבלן את הצעתו למיקום ביצוע חפירות לגישושים לאישור המפקח בכתב.

-האמור מבוצע כדי להבטיח ולמנוע פגיעה בקווים קיימים, הכל

בהתאם להנחיות הגורמים השונים.

העבודה כוללת:

–        תיאום מוקדם עם הרשויות המתאימות ובעלי המתקנים.

–        קבלת הנחיות בכתב ואישור לביצוע חפירת הגישושים ולפיקוח צמוד מאותה רשות בהתאם לקביעתה.

–        חפירה בכלי ו/או בעבודת ידיים בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים ע"י משרד העבודה.

רוחב החפירה יהיה מינימלי והוא יותאם לסוג הקרקע ולעומק הסופי של הגישוש.

כל האמור יסוכם מראש עם המפקח ויקבל את אישורו בכתב כולל פירוט.

המדידה לתשלום במ"ק בהתאם לסיכום בכתב עם המפקח ומדידה בפועל של העומק.

העבודה כוללת את כל האמור,  כולל האחריות לאי פגיעה במערכות, תשלום עבור פיקוח צמוד של הרשות, ביצוע העבודה בכלים ובעבודות ידיים כנדרש, הקפדה על כללי הבטיחות וכו'.

כמו כן תכלול העבודה מדידה בשטח של המערכות והגשת תוצאות עבודות הגישוש, כולל מיקום קואורדינטיבי של המערכות וגובהן האבסולוטי, על תוכניות חתומות ע"י מודד מוסמך ב- 6 העתקים למפקח. כמו כן יוכנו העתקות מהתוכניות על גבי תקליטורים.

51.05       מצעים 

      51.05.00   כללי

כל המצעים והתשתיות במבנה הכבישים, המדרכות והשבילים יהיו מסוג א' כנדרש לפי סעיף 51.05 במפרט הכללי.

המדידה לתשלום לפי מ"ק מחושב תיאורטית מהתכניות.

המחיר כולל אספקה, הובלה לאתר,  פיזור המצע/אגו"ם בשכבות והידוקו בבקרה מלאה תוך כדי הרטבה ברטיבות אופטימלית.

51.06            עבודות בטון בניקוז

  51.06.01     צנורות ניקוז

צנרת הנקוז תהיה מסוגים הבאים

– צינורות מבטון מזוין אטומים מטיפוס "מגנוקרייט F" נושאי תו תקן מתוצרת "וולפמן" או מוצר ש"ע אחר דרג 4 או 5 כמפורט בכתב הכמויות ומתאימים לדרישות ת"י 27 לתעול (105.2.2).

הצינורות יחוברו עם אטמי "מגנוקריט" המתאימים לדרישות ת"י 112 חלקים 1  ו – 2.

-צנורות פלדה מתוצרת "צינורות המזרח התיכון" או ש"ע, (עובי דופן "7/16) עם ציפוי פנימי של מלט ועטיפת "טריו" חיצונית של פוליאתילן שחול בעובי 2 מ"מ ועליה עטיפת בטון דחוס בעובי 19 מ"מ, מתאימים לדרישות ת"י 530 לפי מיון      104.2.2.

\אם לא מצויין אחרת במפרט מיוחד או בתכניות, העבודה כוללת את השלבים הבאים:

א. חפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע לצינור בעומק מינמלי של קוטר

הצינור החיצוני + 15 ÷ 20 ס"מ, עד מפלס מתוכנן, כולל בשטחי מלוי.

רוחב החפירה המינימלי יהיה קוטר חיצוני של הצינור + 60 ס"מ.

ב.  יישור והדוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח.

ג.  פזור חול בעובי 15 ס"מ  לצינור בקוטר עד 60 ס"מ ובעובי 20 ס"מ  לצינור בקוטר 80 ס"מ ומעלה, הנחת הצינור ופילוסו למפלסים המתוכננים.

החול לעטיפת הצינורות יהיה מאגרגט טבעי או גרוס, נקי מאבנים גדולות ומחומרים קשים אחרים, נקי מפסולת וחומר אורגני. כמות החומר העובר נפה מס' 4 – 100%. כמות החומר העובר נפה מס' 200 לא יעלה על 5%.

ד.  מילוי חול עד גובה 20 ס"מ מעל הצנור מבוצע ב -2 שלבים (הראשון עד מחצית קוטר הצנור) והדוקו ע"י הרטבה.

ה.  מלוי חוזר מחומר מילוי מאושר עד פני השתית המתוכננת או עד המפלס שממנו בוצעה החפירה בשכבות של 20 ס"מ והדוקו בבקרה מלאה.

ו.   בשטחי כבישים קיימים ושטחים מרוצפים המלוי החוזר מעל

שכבות החול יהיה מחומר מצע סוג א' מהודק בבקרה מלאה ויוחזרו שכבות מבנה הכביש מחמרים חדשים לרבות שכבות האספלט. מחוץ לרצועת הכביש המלוי החוזר יהיה מילוי מאושר מהודק בבקרה מלאה. לפני החפירה יש לבצע חתוך במסור באספלט.

ז.     בשטחי כבישים מתוכננים המלוי החוזר יהיה מחומר מילוי מאושר כאשר עוביו לפחות 50 ס"מ עד פני שתית מתוכננת. במידה והעובי קטן מ- 50 ס"מ יהיה המילוי החוזר מצע סוג א'. בשטחי כבישים קיימים בהם מתוכנן מבנה חדש מעל המבנה

הישן דינם ככבישים מתוכננים. במידה ויש לפתוח הכביש לתנועה לאחר הנחת הצנרת

ולפני בצוע המבנה החדש, אז הם נחשבים לכבישים קיימים.

ח.         הגנה על דפנות החפירה – בעת חפירת התעלה ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע התמוטטות התעלה או מפולות העלולות להיגרם ע"י כמויות החומר החפור  המונח בצד התעלה או ע"י מבנים או מסיבות שונות.

בכל מקרה שתהיה סכנת התמוטטות, או מפולות או לפי החלטת המפקח, יחפור הקבלן את קירות התעלה בשיפוע או יתקין חיזוקים, תמיכות וכד', ויעשה את כל הסידורים הנדרשים למניעת מפולות.

במקומות בהם תבוצענה חפירות של תעלות בעומק העולה על 1.5 מ' (או לפי הנחיית המפקח) עבור הנחת צינורות הניקוז המתוכננים, ידפן הקבלן את החפירות במערכת תמיכות מסוג "SLIDERAIL SYSTEMS" כמיוצר ע"י "LTW" – גרמניה או מוצר                      שווה ערך אחר, מאושר ע"י המפקח.

שליפת התמיכות תעשה בשלבים תוך כדי פיזור המילוי מעל הצינור והידוקו.

המדידה לתשלום היא במ"א כמסווג בכתב הכמויות (סוגי צנור, קטרים, עומקים).

המחיר כולל את כל המתואר לעיל לרבות נסור, חפירה, מלוי חוזר, (פיזור והידוק) אספקה, הנחה, בדיקת אטימות על פי הנחיות היצרן, דיפון החפירות, הריתוכים הדרושים בצנורות פלדה אמצעי זהירות וכל הדרוש לבצוע מושלם של העבודה. סעיף זה כולל כל הקשור במעבירי מים.

בנוסף לאמור בסעיף 57.00.07 במפרט הכללי מובהר בזאת כי עומק החפירה לצורך הסיווג לעומקים יימדד בין קרקע קיימת לתחתית צנור פנימית בשטחים שבהם אין עבודות עפר מתוכננות. בשטחים מתוכננים (כבישים משטחים וכו') – בין גובה שתית מתוכננת לתחתית צנור כנ"ל. בכבישים קיימים – בין גובה קיים לבין תחתית צנור כנ"ל.

51.06.02    תאי ביקורת ושוחות תפיסה
 1. בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים כלומר יצוקים מחוץ לאתר באמצעות תבניות מתכת.
 2. בנוסף לאמור במפרט הכללי, העבודה כוללת:

א. חפירה ו/או חציבה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא כולל בשטחי מילוי ופנוי עודפי חפירה.

ב. אספקה, הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה.

ג. התאמת הפתחים לכניסה ויציאת צנורות, ואבני תעלה כולל בצוע החבורים ואטימתם.

ד. מילוי חוזר בהידוק בבקרה מלאה, כאשר המילוי עד מחצית גובה התא  מתחתיו ימולא בחול תוך כדי הרטבה. שאר המילוי יהיה בחומר מילוי  נברר.=

ה.   הספקה והתקנת תקרות ומכסים תוצרת חב' וולפמן או מוצר שווה ערך לעומס    12.5 טון במדרכות, ולעומס 40 טון במיסעות.

 1. התאים והאלמנטים השונים יהיו מתוצרת חב' וולפמן או מוצר שווה ערך אחר תוך שמירה על מידות פנים השוחה.

4.הרשות נתונה בידי הקבלן הזוכה במכרז להציע חלופה לאלמנטים הטרומיים לאשור המפקח. אך בכל מקרה לא תאושר יציקה באתר ללא תבניות מתכת פנים וחוץ. אין המזמין

חייב לאשר יציקה באתר בשום תנאי ומבלי לנמק.

המדידה לתשלום לפי יח' מושלמת כמסווג בכתב הכמויות.

המחיר כולל את כל האמור לעיל וכן את כל החומרים האביזרים, הציוד והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה בשלמות ובהתאם לתכניות ולמפרט הכללי פרק 57.

פרק 52           תערובות אספלטיות חמות

  52.01.01     בטון אספלט

עובי שכבות בטון אספלט בכבישים  יהיה כמסווג בכתב הכמויות ובהתאם לתאור המופיע בדו"ח יועץ קרקע מיום 25.03.09, סעיפים 3.3, 5.4 כדלקמן:

4 ס"מ בטון אספלט שכבה נושאת  עליונה  סוג א' (אגרגט מקסימלי 19 מ"מ).

4 ס"מ בטון אספלט שכבה נושאת עליונה סוג א' (אגרגט מקסימלי 19 מ"מ).

5 ס"מ בטון אספלט שכבה נושאת עליונה סוג א' (אגרגט מקסימלי 25 מ"מ).

דירוג האגרגטים לבטון אספלט בשכבה נושאת יהיה לפי אגרגט כמופיע בסעיף 510421 במפרט הכללי.

תכונות תערובות האספלט תענינה לדרישות המתייחסות לשכבה נושאת סוג א' בכביש כמפורט בסעיף 51120101 במפרט הכללי.

שכבת בטון אספלט  בעובי קבוע תמדד לתשלום במ"ר.

שכבת בטון בעובי משתנה תמדד לתשלום במ"ק.

המחיר כולל אספקה, הובלה לאתר, פיזור האספלט והידוקו בהתאם לדרישות המפרט הכללי.

52.02.02     ריסוס באמולסיית ביטומן

הריסוסים יבוצעו כמפורט בסעיף 51120504 במפרט הכללי לפי סוגי הריסוס והכמויות למ"ר הרשומים בחתכים הטיפוסיים. המדידה לתשלום תהיה לפי האמור בסעיף 5100.42 במפרט הכללי.

מודגש בזאת כי הריסוסים יבוצעו 12 שעות עד 24 שעות לפני פיזור שכבות האספלט.

המדידה לתשלום לפי שטח במ"ר, בציון סוג הריסוס (מאחה או יסוד).

המחיר כולל אספקה, הובלה לאתר וריסוס באמולסיות ביטומן בהתאם לדרישות המפרט הכללי.

52.02.03  מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש

במקומות המסומנים  בתוכניות יבוצע חיבור לכביש קיים כמפורט להלן:

חיתוך בניסור של שכבות האספלט, קירצוף האספלט כמסומן בתכניות וכן חפירה בשכבות הכביש עד לעומק המסומן בתכניות.

קו גבול ההתחברות יהיה שפת הכביש הקיים. חלקי הכביש הקיים שיתערערו עקב פירוק הכביש הקיים מעבר למידה הרשומה בתכניות יפורקו ע"י הקבלן ויתוקנו על ידו ועל חשבונו.

המדידה לתשלום לפי מ"א מדוד לאורך קו ההתחברות.

המחיר כולל ניסור חריץ, קירצוף אספלט, חפירה במבנה שכבות קיים, סילוק השברים והפסולת וכן את כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה.

עבור שכבות מבנה הכביש (אספלטים, מצעים, מילוי נברר) ישולם בנפרד במסגרת הסעיפים המתאימים המופיעים בכתב הכמויות.

51.0            עבודות צביעה ותמרור

  51.09.01  עבודות צביעה בכביש

במקומות המצויינים בתכניות יסומנו בצבע קווי (801,802,804,807,810) שטחי הפרדה (815), מעברי חציה (811), חיצי תנועה (813), כתוביות (ד – 9),ואבני שפה (818).

העבודות יבוצעו בהתאם לאמור ב"רשומות" מס' 2501 ו- 2502 (מהדורה אחרונה) ובהתאם להנחיות מע"צ לסימון כבישים.

על הקבלן להקפיד על הרכב החומר, דרך הכנת הצבע, הגוון, הצבע והציוד לפני הצביעה יש הקבלן יבצע צביעת קטע לדוגמא באורך 20 מ' ורק לאחר אישור התוצאה על ידי המפקח רשאי הקבלן להתחיל בסימון.

הצביעה תבוצע בקטעים לפי הוראת המפקח.

קטעי צבע שלא יניחו את דעת המפקח יצבעו מחדש.

קווי הפרדה ואבני שפה ימדדו לתשלום לפי מ"א, שטחי הפרדה, איי תנועה ומעברי חציה ימדדו לתשלום לפי מ"ר. חיצי תנועה ימדדו לתשלום לפי יח'.

51.09.02  תמרורים

  א.   תאור

העבודה כוללת הצבת תמרורי דרך קבועים מהטיפוסים המפורטים בתכניות.

הרכבת התמרורים תבוצע בהתאם למפרט זה וצמוד למיקומים המופיעים  בתכניות ו/או לפי הוראת המפקח בכתב.

   ב. סוגי התמרורים ואופן הצבתם

התמרורים יתאימו לדרישות המופיעים ב- "רשומות" מס' 2501 ו- 2502 מהדורה אחרונה

ויוצבו בהתאם לדרישות אלה ולדרישות המופיעות בהנחיות לאופן הצבת התמרורים.

התמרורים יהיו במידות המתאימות לתמרורים בדרך עירונית כמוגדר בפרסומים הנ"ל.

התמרורים ירכשו במפעל שלטים שיאושר ע"י המפקח  בכתב.

 

       ג.  יסודות לעמודים

היסודות יהיו מבטון ב- 20. היסוד יהיה בקוטר 40 ס"מ ובגובה 60 ס"מ וחלק העמוד שיכנס

לתוכן יהיה באורך 55 ס"מ.

   ד.  העמודים

העמודים יהיו מצינורות מגולוונים בקוטר "4.

העמודים יוצבו באנכיות מוחלטת.

בראש העמוד יונח "כיפה".

   ה.   מדידה ותשלום

       המדידה לתשלום לפי יח'.

התמרורים ימדדו לתשלום מבלי להבדיל בין סוג התמרור. המחיר יהווה תמורה מלאה עבור

הספקת התמרור והעמוד, חפירה ליסודות, ביצוע יסודות מבטון ב- 20, הצבת העמוד

והתמרור וכן עבור כל החומרים, האביזרים והמלאכות הדרושים לביצוע מושלם של התמרור.

 51.70   שונות

   51.70.10    הגנה מבטון מזוין על מערכות מתוכננות/קיימות

במקומות בהם יידרש יהיה על הקבלן לבצע הגנה על מערכות מתוכננות ו/או על מערכות קיימות בבטון מזוין בעובי 20 ס"מ. הבטון יהיה מסוג ב-30 והפלדה תהיה מצולעת.

המדידה לתשלום במ"ק, ללא סיווג לפי סוג המערכת.

המחיר יכלול:

גילוי זהיר של המערכת הקיימת, הבטון, הזיון, עבודות העפר הדרושות, לרבות סתימת הבור בחומר גרנולרי מהודק בבקרה מלאה (מצע סוג א') עד למפלס שתית מתוכננת וכן את כל עבודות הלוואי והעזר הדרושות.

עבודות מים וביוב

פרק 57.1  – הוראות כלליות

57.1.1    מדידה וסימון

א.    הקבלן יקבל מהמתכנן תכניות עדכניות לביצוע על רקע המצב הקיים כשעליהן צירי מדידה ונקודות קבע שבעזרתן יוכל לאזן גבהים ולקבוע קביעה מדויקת את תנאי הקו ומיקום המתקנים.

במידת האפשר, יקבל הקבלן גם דיסקט של התוכניות (בתוכנת אוטוקד  14 לפחות) ממנו יוכל להפיק את הקואורדינאטות לסימון המבנים והקווים השונים.

ב.    כל עבודות הסימון והמדידה שיבצע הקבלן חייבות להיעשות באמצעות מודד מוסמך האחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודות המדידה בשדה ולתארו בשרטוט.

ג.     כל מדידה וסימון ורישומו בתכניות ומפות יהיו טעונים אשור המתכנן בכתב, אולם אישור זה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם.

 • קבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אבדן וישמור על שלמותן על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה.

ה.    הקבלן יסמן את תוואי הקווים, פינות המבנים והמתקנים ויאזנם. כמו כן יסמן הקבלן קווי אבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם. מרחקו של קו ההבטחה מהציר ו/או מקו הפינות, ייקבע בתאום עם המהנדס.

מטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכן לאפשר ביקורת על נכונות העבודות שיבצע הקבלן.

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה, על קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע למהנדס אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל (המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב).

ו.     את נקודות הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל, אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ- 2.5/5/75 ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ- 50 ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

 • נוסף למדידות הנ"ל לשם חישוב כמויות של העבודות הנמדדות יהיה הקבלן רשאי, ובאם ידרוש זאת המתכנן – יהיה חייב, למדוד ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.
 • המתכנן יערוך מדידות ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר מדידה הסופית שתיערך על ידי הקבלן תוגש בצורת והוגשה למהנדס אשר תראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.
 • על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה הכוללים מאזנת, אמה, מאזנת לייזר על אביזריה השונים, סרט מדידה באורך 30 מטר ועמודי סימון (ג'לונים).  מכשירים אלה יועמדו לרשות המפקח בכל עת שיחפוץ בכך, ללא תוספת מחיר.

י.     אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך המדידה, סימון ומיקום כנ"ל ללא תשלום ולשביעות רצונו של המהנדס. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי-התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המתכנן ולשביעות רצונו, וכל עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

יא.  כל הפעולות המפורטות לעיל בנושא מדידות כלולות במחירי היחידות והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבורם.

57.1.2   תכניות בדיעבד (AS MADE)

א. עם סיום העבודה ימסור הקבלן למהנדס תכניות בדיעבד (AS MADE), שהוכנו על ידי מודד מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה, ויאושרו ע"י המפקח.

ב.  התוכניות תהיינה ממוחשבות בתוכנת אוטוקד  (קובץ:  (DWGבהם יסומנו בשכבה נפרדת כל הקווים והמבנים שבצע הקבלן.

ג.  התוכניות תוגשנה, למפקח, על גבי גיליון נייר לבן מאושר וחתום ע"י המודד, ב-5 העתקים ובצרוף דיסקט המכיל את התוכניות, והן תכלולנה את כל המבנים, המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש להפעלה ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד כגון: תוואי קוים, עומק כיסוי, מידות של צינורות כבלים וכד'.

ד.  התוכניות ייקשרו לעצמים קבועים בשטח וכן לרשת הקואורדינאטות והגבהים הארצית.

ה.  הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתם בצורה מסודרת הנו תנאי מוקדם למתן תעודת סיום חוזה.

ו.   עבור תכניות בדיעבד לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובים בכתבי הכמויות.

ז.  יודגש כי מסירת תכניות בדיעבד הם תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי.

ללא תוכנית טבלת כמויות לא יוגש ולא ייבדק חשבון סופי.

פירוט מתבקש בהרחבה בנתוני המדידה של שוחות ביוב:

–     שם השוחה

–     רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה.

–     רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח.

–     רום מפלס תחתית הצינור או הצינורות בכניסה לשוחת הבקרה.

–     רום מפלס תחתית הצינור ביציאה משוחת הבקרה.

–     רום מפלס תחתית צינור של מפל בכניסה לשוחת הבקרה.

–     רום מפלס תחתית צינור של חיבור מגרש בדופן שוחת הבקרה.

–     רום מפלס תחתית צינור של הכנה לחיבור בעתיד, או של חיבור מגרש בקצה ההכנה.

–     קוטר ועומק השוחה.

–     סוג וגובה המפל.

–     סוג וקוטר מכסה 25 טון, 8 טון.

–     סוג השוחה – יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה .

–     סוג תקרה – טרומית או יצוקה קונוס או רגיל.

–     סוג העיבוד בשוחה – עיבוד ביטון או פלסטיק.

–     סוגי מחברי שוחה – איטוביב או רגיל.

–     שימוש באטמי איטופלסט כן /לא.

נתוני המדידה הנדרשים לקווי ביוב:

–     אורך קטע קו ביוב בין מרכזי השוחות בקרה.

–     קוטר קטע קו ביוב באינטש או ס"מ והחומר ממנו עשוי הצינור.  במקרה של פלדה עובי דופן, סוג הציפוי הפנימי ועטיפה חיצונית.

–     שיפוע בין השוחות.

–     איתור של עטיפת בטון או מיקום שינוי בסיג הצינור ואורכם בתנוחה.

נתוני המדידה הנדרשים לקווי מים:

–    אורך קטע קו המים בין הנקודות לאורך הקו / הסתעפות / חיבור ואו כל יציאה שהיא לאורך הקו.

–    קוטר קטע קו המים באינטש או ס"מ והחומר ממנו עשוי הצינור.  במקרה של פלדה -עובי דופן, סוג הציפוי הפנימי ועטיפה חיצונית.

–    סימון קוטר קווי משנה באינטש או בס"מ והחומר ממנו עשוי הצינור.

–    סימון מערכת מגופים ופירוט כל האביזרים והמרחקים.

–    סימון מערכת מדידה כולל כל האביזרים והמרחקים.

–    סימון ההידרנט לרבות האביזרים והמידות.

–    סימון עומק הקו לאורך התוואי.

–    סימון הקטעים וציון המידות מעל פני הקרקע ומתחת לפני הקרקע.

–    סימון מרחק בין הקו הראשי לעצמים קבועים ובולטים.

–    ריכוז כל המידות בטבלה מרוכזת.

–    חתימת מודד מוסמך.

העלות הכוללת של הכנת תכניות עדות כמתואר לעיל כלולות במחירי היח' השונים ולא ישולם עבורם בנפרד אלא אם כן צוין סעיף נפרד בדף הכמויות בנדון.

57.1.3    בדיקת תוכניות

הקבלן יבדוק את הסימון והתכניות הנמסרות לו לשם בצוע העבודות במסגרת החוזה. יש להפנות את תשומת לב המתכנן בכתב תוך שבוע מיום חתימת החוזה על כל החסרה, סתירה או אי התאמה בין התכניות, המפרטים ורשימת הכמויות. על כל סתירה או אי התאמה שלא דווחה, כנדרש לעיל, יחויב הקבלן לבצע את כל השיפורים או התיקונים שיהיה צורך לבצעם עקב החסרות או אי התאמות מבלי לקבל כל תשלום נוסף עבורם.

57.1.4    דמי בדיקות

א.     דמי בדיקת דגימות החלות על הקבלן נקבעו בשיעור של 1.5% (אחוז וחצי) מסך כל העבודות שתבוצענה לפי סעיפי חוזה זה. דמי הבדיקות בשיעור 1.5% יחושבו אך ורק מעלות הבדיקות המוצלחות.

ב.     ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות הנ"ל ויהיו על חשבון הקבלן:

–     דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה.

–     דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו (נוחות בעבודה, חסכון וכו').

–     דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה.

–     הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא.

ג.      המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר מראש את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין את ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה.

ד.     הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות ולחייב תמורתם את חשבון הקבלן.

57.1.5   אמצעי זהירות

57.1.5.1           אמצעי זהירות כלליים

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים וכו'.  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לאבטחת רכוש וחיי אדם באתר, או בסביבתו בעת ביצוע העבודה כגון: תמיכות לתעלות חפורות ותמיכות של חפירות למבנים ויקפיד על קיום כל התקות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו. הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, פנסי תאורה, ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאות בורות, ערמות עפר, כלי עבודה, או חומרים ומכשולים אחרים באתר.

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.

הקבלן יהיה האחראי היחיד לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בכל תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת, שומר המזמין לעצמו לעכב תשלום אותם סכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע, או התובעים, לבין הקבלן.  את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך, או חילוקי דעות, בהסכמת שני הצדדים, או בוררות על פי מסמך אחר בר סמכה . כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, יכוסה על ידי הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כשלהי בגין נושא זה. ואשר רשימת חלקית שלהם מפורטת בסעיף זה (תנאים כללים) לא ישלום בנפרד ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים.

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה, יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

57.1.5.2           אמצעי זהירות לעבודות בחפירת תעלות

בביצוע עבודות חפירה / חציבה ובניה בתוך תעלות באתר העבודה בפרט, הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות, כולל דיפון ותמיכות, כאשר החפירה הנחפרת שלא על פי השיפוע הטבעי, עליו לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה ואו כל חומר אחר מתוך התעלה ובסמוך לה למרחק של לפחות 5 מ' משפתה, כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה .על הקבלן להבטיח אמצעי הגנה מרביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתא הגנה, תמיכות, כובעי מגן וכד'.

57.1.5.3 אמצעי זהירות לעבודות בשוחות בקרה ובמתקני ביוב.

במקרה של עבודת תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את הפעולות וההנחיות ו/או ההוראות הבאות:

לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן.  אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא

עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות המחייבים מחוקי מדינת ישראל, משרד העבודה והמכון לבטיחות וגהות הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים.  רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושא מסכות גז.

מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 24 שעות לפחות לפי הכללים הבאים:

–   לעבודה בתא בקרה קיים – מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים, סה"כ  שלושה מכסים.

–     לחיבור אל ביב קיים –המכסים משני צדי נקודת החיבור.

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 3.0 מ' יישא מסכת גז מתאימה.

בשוחות בקרה שעומקן עולה על 5.0 מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות נדרשים

הסר ספק הרינו להדגיש פעם נוספת וביתר פירוט שהקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי נקיטת אמצעי הזהירות כנדרש  והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו, לעומת זאת שומר המזמין זכות לעכב תשלום על אותם סכומים אשר יהוו נושא לוויכוח או אי הבנה בין התובע או התובעים לבין הקבלן.  את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכה .כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד שחל הקבלן, או לאדם אחר ,או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כל שהיא בגין נושא זה.  אי תשלום הפרמיה בגין פוליסת ביטוח זאת הנה הפרה יסודית של תנאי החוזה והמזמין יהיה רשאי מייד לעכב את כל התשלומים המגיעים לקבלן.

בכל ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי זהירות כמפורט במסמך זה, יזמין הקבלן על חשבונו את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור  ויבצע את כל הנחיותיו.

בכל מקרה גם אם לא פורט הדבר ברשימת הכמויות, העלות הכוללת של העבודות, הציוד והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל, רואים אותם ככלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד.ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

  פרק 51.7 עבודות פיתוח האתר

57.2.1  בניית נישות למדי מים

במקום, אשר תורה התוכנית ו/או המהנדס, תבוצע הכנה לחיבור מים ביתי, בתוך נישה, הבנויה מאבן גלילית ובטון.  הנישה תהיה במידות 110/110/40, לפי הפרט שבתוכנית, פנימית או חיצונית, לפי קביעת המהנדס ולפי תנאי השטח.

המחיר יכלול את החפירה הדרושה, כולל סילוק הפסולת, אספקה והתקנת האבנים, כלחומר העזר וכל העבודות הדרושות לבנייה מושלמת של הנישה, עפ"י הפרט שבתוכניות.

המחיר יהיה לפי יחידה קומפלט ויכלול את כל המפורט לעיל.

המדידה לפי  יחידה קומפלט ויכלול את כל המפורט בבניית הנישה בהתאם למפורט בפרט, בתוכנית, במפרט ובסעיף נפרד בדף הכמויות.

פרק 57.3  –  עבודות בטון יצוק באתר

57.3.1   כללי

עבודות הבטון של שוחות בקרה תהיינה לפי המפרט הכללי פרק 02 הן לגבי הבצוע הון לגבי אופני המדידה.

סוג הבטון יהיה ב-200.

עבודות הבטון של שוחות  והמשטחים תהיינה לפי המפרט המיוחד הבא במידה ולא צוין אחרת בדף הכמויות:

א.     אלמנטי הבטון יהיו יצוקים בבטון מיוחד הן מבחינת תערובת הבטון והן מבחינת הטיפול בפני הבטון והאשפרה.

ב.     דרישות המפרט הבאות כאן הן בנוסף לדרישות המקובלות לגבי עבודות בטון יצוק באתר כל פי המפרט הבינמשרדי בפרק 02 והמפרט הכללי בפרק 302.

ג.      כל אלמנטי ציוד מתכתי, צנרת ואביזרים העוברים דרך הבטון, יוצבו בתבניות לפי היציקה, אלא אם צוין אחרת בפרטי תוכניות הקונסטרוקציה.

ד.     מודגש שלא כל המעברים והחורים מופעלים בתוכנית הקונסטרוקציה. על הקבלן לבצע את עבודת הטפסנות תוך בדיקה בשתי מערכות תוכניות: תכניות הבניה והצנרת ותכניות הקונסטרוקציה.

ה.     כל ההכנות ליציקה  יסוכמו מראש ויהיו טעונת אישור המפקח. בכל מקרה "ההכנות היציקה" כוללות, אך לא מוגבלות ל-:

 1. גיבוי לאספקת בטון.
 2. משאבת בטון.
 3. ויברטורים במספר מספיק.

ו.      בכל מקרה בו פני הבטון לא יהיו חלקים עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח, ידרש הקבלן לבצע, על חשבונו, טיח צמנט להחלקת בני הבטון. טיח צמנט יבוצע על אלמנטי בטון שלמים ולא באופן נקודתי, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

ז.      אין קשירת תבניות בחוט שור. כל הבטונים יהיו בטונים חלקים לחלוטין.

 • טפסנות

הקבלן נדרש לקרוא סעיף זה בעיון ולקחת בחשבון את כל דרישותיו. לא תהא כל הקלה בדרישות המפרט ולא תשולם כל תוספת.

חוזק טפסנות הקירות יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונות "6. הטפסנות תבטחנה התקדמות רצופה לגובה הקירות ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול התקשרות הבטון בין שלבי היציקה השונים.

מפרט הטפסנות המוגדר לעיל בא במטרה להשיג בטון אטום לחלוטין, חלק לחלוטין, בעל איכות המעולה ביותר.

התבניות יהיו מפלדה, או מלוחות דיקט חדש בעובי 18 מ"מ לפחות, מצופה בגימור חום חלק מסוג המפורט להלן. לא יאושר שימוש בציפוי מלמין עקב רגישות החומר לקבלת גלים. הלוחות יהיו צמודים ללא מרווחים.

יאושר שימוש בתבניות מתועשות מסוג "ויזהפורם", או דומה שהנן מסגרות TEGO)) פיני "MARINE PLYWOOD", הידוע בכינוי המסחרי "טגו".

קשירת תבניות בלולבים עם קונוסים נחתכים בתוך הבטון בעומק 40 מ"מ.

הקונוסים יוזמנו בייצור מיוחד לגובה 40 מ"מ שאינו גובה סטנדרטי. חורי הקונוסים ייסתמו בבטון כמפורט. מוטות הקשירה יעברו דרך התבניות ולא דרך מרווחים בין התבניות.

 • סוג הבטון

א.     הבטונים יהיו ב-200 בתנאי בקרה טובים.

ב.     סוג הצמנט יהיה צ.פ. 250. כמות הצמנט בתערובת תהיה 350 ק"ג צמנט לממע"ק בטון מוכן (לא פחות ולא יותר).

ג.      גודל האגרגט המקסימלי היה "1.

ד.     שקיעת הקונות של הבטון בעת היציקה תהיה "5 לפחות.

ה.     הבטון הטרי יובא לאתר עם שקיעה של "3. באתר יוסף לבטון מוסף מסוג על פלסטי (SUPERPLASTISIZER) העומד בדרישות סעיף 02014 של המפרט הבינמשרדי כך ששקיעת הקונוס של הבטון לפני היציקה תהיה לפחות "5.

ככלל, לא תאושר הוספת הסופרפלסטיסייזר, אלא באתר בלבד, תוך פיקוח טכנאי ספק הבטונים.

הסופרפלסטיסייזר הנ"ל לא יהיה מעכב.  הקבלן רשאי להוסיף בנפרד, חומר מעכב שיהיה מתאים לסופרפלסטיסייזר כדי להבטיח שליטה מלאה בתכונות הבטון ובקצב התקשותו בתבניות.

 • בדיקות מוקדמות

על הקבלן לבצע בדיקות מוקדמות של התערובת להוכחת התכונות הנדרשות.

על הקבלן לספק למתכנן בכתב, את רשימת מרכיבי תערובת הבטון, תוצאות בדיקת שקיעת קונוס של התערובת הטריה לפני ואחרי הוספת ה"סופרפלסטיסייזר", הוראות בכתב לגבי כמות וצורת הוספת הסופרפלסטיסייזר באתר וכן תוצאות בדיקות חוזק הבטון בגיל 7 ימים לפחות.

הקבלן רשאי להציג נתונים של התערובת מפרויקט אחר ובלבד שיוכיח, לשביעות רצון המתכנן, שהתערובת עונה לדרישות ואז לא תידרשנה בדיקות מוקדמות.

מחיר עשיית הבדיקות המוקדמות כלול במחירי היחידה של הבטונים.

57.3.5      בקרת איכות צמודה

בקרת האיכות תבוצע כמתואר בסעיף 0209 במפרט הבינמשרדי.

על הקבלן לדאוג להימצאות נציג מפעל הבטון, או נציג מעבדה מוסמכת בכל עת יציקת בטון מיוחד לפי מפרט זה.

הוספת הסופרפלסטיסייזר תעשה באתר בנוכחות הנציג הנ"ל ולפי הוראותיו המדויקות.

הקבלן יבצע בדיקת שקיעת קונוס באתר להוכחת העמידה בדרישות המפרט.

הבקרה הצמודה וערכית בדיקת שקיעת הקונוס באתר כלולה במחירי הבטונים ולא תימדד.

57.3.6           בדיקות בטון

במהלך יציקות הבטון יילקחו מדגמים ויבוצעו בדיקות חוזק קוביות הבטון על פי התקן על ידי מעבדה מוסמכת.

בנוסף, יבוצעו בדיקות חוזק ללחיצה כעבור 60 יום ממועד היציקה למרות שזו בדיקה לא תקנית – זאת כדי להימנע מהצורך בקידוח גלילים במקרה של תוצאות נמוכות.

כמות הקוביות שיוכנו תתאים לדרישה זו.

ביצוע הבדיקות והתשלום עבורן ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבון דמי הבדיקות המפורטות בסעיפי הבדיקות המפורטות במפרט.

57.3.7   היציקה

הקבלן יבטיח את רציפות היציקה. עליו להגיש למפקח, בכתב, תיאור הסידורים לאספקת בטון חליפי, גיבוי לציוד השאיבה והימצאות ציוד נוסף לביצוע עבודות הריטוט, ההחלקה והאשפרה

57.3.8      החלקת פני משטחים אופקיים

אבטחת המשטחים בפני הופעת סדקי התכווצות מותנית בטיפול החלקה ובאשפרה מיד לאחר היציקה.  יש להקפיד על ביצוע נכון של ההחלקה וביצוע מיידי של האשפרה.

לאחר היציקה ומיד כניתן יהיה לדרוך על הבטון שנוצק, יש להחליק את פני הבטון ב"הליקופטר". עבור ההחלקה בהליקופטר, ישולם לפי מ"ר של השטח המוחלק. על הקבלן להערך למצב החלקת הבטון בלילה וזאת על ידי אמצעי תאורה מתאימים.

57.3.9      אשפרת הבטון במשטחים אופקיים

מיד בגמר ההחלקה יותז חומר "CURING COMPOUND" לבן, מסוג ובכמות שיאושרו מראש על ידי המפקח.

בגמר ההתזה, יש לכסות את כל פני הבטון ביריעות פוליאתילן עם חפיות של 20 ס"מ ולהבטיח את קיבוען על ידי לוחות עץ.

יש להשאיר את הבטון מכוסה בפוליאתילן במשך 7 ימים רצופים מיום היציקה.

ביצוע אשפרה אינו נמדד והוא כלול במחירי היחידה של הבטונים.

רצפות המיועדות לכיסוי בבטון שיפועים, יעובדו עם קרש ללא החלקה בהליקופטר, אולם תבוצע אשפרה מלאה כנ"ל.ביצוע האשפרה כלול במחירי הבטון ואינו נמדד לחוד.

57.3.10        אופני מדידה ותשלום למבני בטון מזוין

א.     כללי

המדידה לצורכי תשלום תהא לפי האמור בתת פרק 0200.00 במפרט הבינמשרדי וכלהלן.

המחיר יכלול תמיד את כל הדרוש לביצוע מושלם של עבודות הבטון המזוין.

ב.     תאי בקרה טרומיים

תאי הבקרה יהיו טרומיים בעלי תו תקן עשויים מחוליות יצוקות ביטון בהתאם לפרט ודף הכמויות

כולל תקרה מסגרת ופקק יצקת הכולל את הטבעת סמל הרשות ומפעל המים. תחתית התא תרופד ב-5 ס"מ חצץ החוליה תורכב על גבי מצע מהודק בעובי 20 ס"מ וביטון רזה.

ישולם בהתאם לדף הכמויות לפי יח'.

ג.      הכנות להתקנת צנרת בכניסה למגרשים

כל העבודות לפתיחת פתחים, חריצים, נקודות עיגון וכל פרט שידרש לשם הרכבה ועיגון הציוד בעתיד על פי המסומן, או כפי שיסומן בתוכניות, יהיו כלולים במחירי העבודות השונות ולא ישולם עבורן בנפרד.

פרק 57.4  – עבודות צנרת ואביזרי צנרת

57.4.1      כללי

בפרק זה כולל תאור בצוע עבודות הצנרת ואביזרי הצנרת באתר.  העבודות יבוצעו על פי האמור בפרקים 01 ו-57 של המפרט הכללי ועל פי המפורט להלן:

57.4.2      אספקת והנחת הצינורות

תיאור הצינורות

קווי המים  יהיו עשויים צינורות פלדה מיועדים לשימוש במים, מיוצרים לפי ת.י 530, בקטרים שבין "3 ל-"4 בעובי דופן של "5/32 ויתר הקטרים "3/16  כפי שמוגדר בתוכניות ובכתב הכמויות עם צפוי פנימי של טיח צמנט  המיוצר בפיזור צנטריפוגלי לפי תקן 205 CWWA.

צינורות פלדה שמיועדים להנחה בתוך הקרקע יסופקו כשהם מצופים עטיפה חיצונית ביטון דחוס המיוצר על ידי חברת "צינורות המזרח התיכון" וחברת "אברות".

צינורות המיועדים להתקנה גלויה, או בתוך מים, או במקומות מיוחדים, יסופקו ללא ציפוי חיצוני ויצבעו על ידי הקבלן במערכת הכוללת צבע יסוד אפוקסי 6030 תוצרת טמבור וציפוי חיצוני "ארוקוט HB" מתוצרת טמבור, או שווה ערך.

57.4.3      חפירה ומילוי לתעלות לצינורות

בכל מקום בו מופיעה במפרט המיוחד בפרק הזה, או בפרקים אחרים המילה "חפירה" הכוונה לחפירה ו/או חציבה בידיים, או בכלים מכניים מכל סוג.

כן כלולה במילה "חפירה", חפירה במי תהום, או מים מכל מקור אחר, שאיבתם במהלך כל העבודה, יבוש החפירה, ציוד שאיבה וצנרת וכו' על פי המפרט הכללי. חפירת התעלות תעשה במידות על פי פרטי התכניות. הריפוד מסביב הצינור יהיה חול דיונות אינרטי (נטול מלח) נקי, ללא אבנים, חומרים אורגניים ואשפה או חול אחר שווה ערך העונה על הדרישות לאחר אישור מסודר לפני אספקה. לפני הנחת הצינור, יש לרפד את תחתית התעלה, לכל רוחב התעלה, בריפוד חול בעובי 15 ס"מ לצנרת עם עטיפה חיצוניתA.P.C .  צנרת עם בטון דחוס תונח ללא ריפוד חול הריפוד עד גובה סופי יהיה במצע סוג א' ובשטח פתוח בקרקע מקומית ללא אבן.

57.4.4      ריתוך והנחת צינורות פלדה

א.     מקצועיות

הקבלן יעסיק בעבודה זו רק רתכים בעלי דרגה מקצועית נאותה. כל רתך יידרש להציג תעודת הסמכה מתאימה, אשר עמד במבחן רתכים ובעל תעודה מתאימה וברת תוקף ליום ביצוע העבודות, אשר נמצאת ברשותו ולהוכיח שעבד במשך כל השנה האחרונה ברציפות בעבודות ריתוך צנרת ולקבל אישורו של המפקח.

המפקח יהיה רשאי לדרוש מבחני הסמכה לרתכים וכן לדרוש את החלפתו של כל רתך אשר לפי דעתו אינו עומד על רמה מקצועית נאותה, או אינו מתאים לעבודה מכל סיבה אחרת.

הרתכים יצוידו בבגדי עבודה ואמצעי מגן מסודרים.

 • הכנה לריתוך

ההכנה לריתוך תכלול את הפעולות הבאות:

             בדיקת שלמות הצינור

הקבלן אחראי לכך כי לא יעשה שימוש בצינור פגום והוא ידאג להחליפו או לתקנו כפי שיפורט להלן.

           בדיקת ותיקון צפוי הפנים בקצוות הצינורות

לבדיקת גימור ציפוי הפנים בקצה הצינור, ישמש סרגל מפלדה עם קצה חד (או זויתן) גדול מקוטר הצינור הנבדק. הצד החד של הסרגל ינוע על פני שטח חתך הפלדה בהיקף הצינור בשני מקומות מגע מנוגדים, יישר ויוריד כל עודף ציפוי עד לניקוי מוחלט של הפלדה בפני השורש.

כמו כן, תגלה הבדיקה מקומות שחסר בהם ציפוי. בדיקה זו, יש לבצע על כל קצה של כל צינור.  את כל הפגמים שהתגלו בציפוי יש לתקן עד קבלה בקצה התנור של צפוי בעל עובי שווה לעובי הצפוי הקיים בכל היקף הצינור.

לא ייחשבו כפגם שברים קלים בפניה של השפה בעומק עד 2 מ"מ ובאורך של עד 20 מ"מ והמרחק בין הפגמים הוא מעל 100 מ"מ.

ג.      תיקון טיח צמנט – ציפוי פנים של צינורות פלדה

תיקון פנים של טיח צמנט  בצינורות הפלדה והאביזרים, יעשה בהתאם להמלצות היצרן וכמפורט להלן:

המפרט מיועד לתיקון שטחים גדולים יחסית ולכל ההיקף. כמו כן למילוי ותיקון הטיח בחיבורי הצינורות והאביזרים.

יש להקפיד להכין את התערובות של החומרים השונים ביחסים הנכונים כמפורט להלן:

אין להוסיף מים לטיח מוכן למריחה על מנת לדללו, לאחר שהתחיל בתהליך ההתקשות. טיח כזה פסול לשימוש.

הכנת הטיח לתיקון תהא כלהלן:

(1) הרכב התערובת

–     צמנט, שמור כנגד רטיבות – 1 חלק (בנפח).

–     חול דיונות נקי מחומרים אורגניים ולכלוך – 2 חלקים (בנפח).

–     שראקריל 4000 (מלפלסט) תוצרת "שרפון" רחובות, מדולל במים 1:1 כ-40% מכמות הצמנט.

–     מים נקיים.

(2) אופן ההכנה

לערבב החומרים המוצקים: חול וצמנט לתערובת אחידה. להכין בכלי אחר מלפלסט מדולל במים ביחס 1:1 ולהוסיף בהדרגה את המלפלסט המדולל לתערובת צמנט – חול, תוך כדי ערבובו, עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה (לא דלילה). יש להקפיד לא לדלל את התערובת מעל המידה.

היישוב האשפרה של הטיח החדש יהיו כלהלן:

(1)  הכנת השטח

שטחים המיועדים לתיקון ינוקו מכל חומר רופף, בליטות ולכלוך. שטחים חלקים של הטיח הישן

יחוספסו.  הניקוי והחספוס יעשו באמצעות מברשת פלדה (ידנית, או מכנית חשמלית).

ליצירת קשר טוב בין הטיח הישן לחדש, יש לנקות מאבק, להרטיב היטב ולמרוח במברשת את השטחים במלפלסט מדולל במים ביחס 1:1.

(2) יישום הטיח

יישום הטיח ייעשה כשהבטון הישן בשטחי וגבולות התיקון לח. מריחת הטיח בעזרת כף טייחים (שפכטל), או בכל כלי נוח אחר.

יש למרוח כך, שלא ישארו חללים ריקים ושתתקבל שכבת תיקון חלקה ושווה לעובי הציפוי המקורי וכלכל היקף הצינור.

בכל מקרה, עובי טיח התיקון לא יפחת מ-8 מ"מ.

(3)  אשפרה

כאשר יש אפשרות גישה לאזור התיקון, כשעה שעתיים לאחר יישום הטיח, בהתחלת ההתקשות, יש להרטיב את פני שטח התיקון (בעזרת מברשת או ספוג) במלפלסט ולהחליק סופית את שכבת התיקון.

רצוי לכסות בסמרטוטים רטובים ולהמשיך להרטיב במים במשך 48 שעות.

במקרים שלא ניתן להמתין להשלמת התקשות הטיח ו/או אין אפשרות גישה לשם הרטבת שטחי התיקון, יש למרוח ולהחליק את פני התיקון עם משחה של תערובת מלפלסט (שראקריל 4000 ) עם צמנט  ביחס 1:1 (בנפח). עובי הכיסוי כ – 1-2 מ"מ. יישום והחלקה ייעשו בעזרת מברשת או ספוג.

ד.     ביצוע הריתוך

יש לנקות המדר (הפאזה) ופס, בצד החיצוני של הצנור, ברוחב של כ – 3 ס”מ לכל ההיקף מכל לכלוך, מזפת, מפריימר ומדבק, בצינורות עם עטיפה פלסטית.

(1)  עבודות הריתוך

הקבלן יהיה אחראי לכך, שלא יחוברו צינורות פגומים ועם צפוי פנים לא שלם ואו שבור.

יעשה שימוש במשחת "אקספנדו" (PANDO –X ) משחת אקספנדו תשמש רק לסתימת ומילוי המרווח בין שפות הבטון של הצינורות בהצמדתם ולא לתיקוני ציפוי טיח צמנטי.

יישום המשחה יהיה על חלק מהשפה של הצפוי, לכל ההיקף, המרוחקת מהפלדה ובכמות כזאת שתסתום את המרווח ולא תחדור לפני השורש והמדר.

לפני המריחה יש להרטיב את הבטון.

הכנת המשחה תיעשה בכלי נקי. יש להוסיף לאבקת האקספנדו מים נקיים ולערבב עד קבלת משחה נוחה למריחה. אין להכין כמות גדולה. המשחה טובה לשימוש למשך עד 30 דקות מגמר ההכנה.

בעת עבודות ההתאמה והריתוך אין להשתמש במכות ו/או בכוח וזאת כל מנת לשמור על שלימות ציפוי הפנים (מכות פטיש, איזמל וכו').

הצינורות יוצמדו זה לזה, עם מרווח "מפתח שורש" לא גדול מ – 1.5 מ"מ.

בחיבורי אביזרים ובמקומות שיש גישה לתקן את ציפו הפנים מבפנים, יש לשבור את הצפוי מהקצה כ – 1 ס"מ, להצמיד את הצינורות עם מרווח "מפתח שורש" של 2-3 מ"מ ולרתך עם "חדירה מלאה".

לאחר גמר הריתוך והתקררות הפלדה, יש לתקן את ציפוי הפנים מבפנים.

הריתוך יבוצע בשני מחזורים, או יותר, בתלות בעובי דופן פלדת הצינור. יעשה שימוש באלקטרודות המתאימות לתקן 6010 E ASTM

(2)  מחזור ראשון

ריתוך חדירה, ירותך עם אלקטרודה בקוטר 3.25 מ"מ, כיוון הריתוך – "מלמטה למעלה" בכל הקטרים ובכל עובי הדופן. יש לחדור ולהתיך את פני השורש ולהמנע מחדירת יתר.

(3)  מחזור המילוי והכיסוי

(מספר המחזורים בתלות העובי), ירותכו באלקטרודות בקוטר 4 מ"מ ויותר. מחזורים אלה ניתן לרתך מלמעלה למטה, או מלמטה למעלה.

תפר הריתוך הגמור יהיה מלא, חופשי מסדקים, סיגים, בועות, קעקועים ושריפות. יהיה היתוך מלא בין מתכת היסוד (הצינור) למחזורי הריתוך ובין מחזור למחזור.

מראה ריתוך הכיסוי האחרון, יהיה חלק ויבלוט במרכז התפר, מפני הצנור, בין 1-1.5 מ"מ, ירד בקשת לשני הצדדים עד גובה פני הפלדה ויכסה את רוחב הנעיץ כ – 2  מ"מ מכל צד.

עם גמר הריתוך ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך והתזות וינקה במברשת פלדה את התפר מסביב מסיגים.

ה.     תיקוני עטיפה חיצונית – תיקוני ראשים

תיקוני העטיפה החיצונית של הצינור יבוצעו לפי מפרטי ביח"ר אשר יספק את הצינורות:  ביח"ר "צינורות המזרח התיכון", או ביח"ר "אברות".  תיקון הראשים ביריעות מתכווצות או סרטים מתכווצים בהתאם להנחיות היצרנים, תוך כדי שימוש במבער גז בלבד. ובעטיפת בטון דחוס ע"י השלמת רשת הכנת תבנית ומילוי בביטון כנדרש בהתאם להנחיות היצרן.

ו.      תיקוני צבע

תיקוני צבע ייעשו על פי מפרט הצביעה לצינורות לעיל.

57.4.5      אביזרי צנרת

כללי

כל האביזרים, המגופים, המחברי אוגן, האוגנים, השסתומים וכו' יהיו מיועדים ללחץ עבודה של 16 אטמוספירות וללחץ בדיקה של 24 אטמוספירות לפחות.

כל האוגנים יתאימו לתקן B.S.T-C

אביזרים בלתי צבועים יצבעו כמורט בפרק 411.

 

 • מגופים

המגופים יהיו מגופי טריז המתאימים לתקן ישראל ת"י 16 מיצקת ברזל, מצופים אמאיל או אפוקסי או ניילון תעשייתי, עם טריז מצופה גומי סינטטיל לסגירה רכה ויתאימו לעבודה עם מים.

 

57.4.7      קשתות, הסתעפויות וכו'

קשתות, הסתעפויות וכדומה, לכל קוטר  תהינה חרושתיות בלבד, סקדיול 40 ומיוצרות לפי תקן DIN עם צפוי טיח ביטון פנים חרושתי ועטיפה חיצונית בהתאם לצינור, או צביעה כמפורט לעיל.

תיקוני ציפוי מלט ייעשו כמפורט בסעיף 450.2.3 לעיל.

57.4.8      שסתומי אויר

הקבלן יספק ויתקין שסתומי אויר משולבים, מורכבים על זקפים בקוטר "2  כמסומן בתוכניות.

על הזקף, יותקנו ברזים כדוריים, בקטרים "2.  השסתומים יתאימו ללחץ של 16 אט', עמידים כנגד מכות הלם ויהיו כדוגמת אלה מתוצרת ביח"ר "א.ר.י." -C 050-D בקטרים "2 או שווה ערך מאושר.

57.4.9      מדי מים

הקבלן יספק ויתקין מערכת מדידה לבית, בקטרים המצוינים בתוכניות.  המערכת תכלול את האספקה והתקנת כל האביזרים והצנרת, לרבות התחברויות וניתוקים כמכלול אחד.  הצנרת התת קרקעית תהיה פנים בטון וחוץ סרט + בטון ע.ד. 3.65 בקוטר "2 5/32, בקטרים מעל "3 וצנרת מתחת ל-"2 ע.ד. סקדיול.  יתר הצנרת העילית, מעל פני הקרקע, תהיה עם פנים בטון ועטיפת סרט חיצוני.  הקבלן יספק ויתקין את כל האביזרים, כולל העתקת מד מים קיים, אספקת זוויות, פיטינגים, קשתות, פסי הארקה ויתר האביזרים, כולל צבע יסוד ועליון, הכל בהתאם לפרט.

57.4.10   הידרנטים

ההידרנט יהיה בעל ציר נירוסטה וציפוי חיצוני רילסן או אפוקסי.

המרחק בין ציר ההידרנט לקו פני הקיר או הגדר יהיה 250 מ"מ עד 350 מ"מ.

ההידרנט יותקן באופן שפני הקרקע הסופיים ישתלבו עם הקו המסומן על ההידרנט, המצביע על מפלס פני הקרקע.

רום הציר המרכזי של כל מוצא יהיה 1,000 מ"מ מעל פני הקרקע הסופיים (תקן הישראלי ת"י 448 חלק 3).

אם יוגבהו פני הקרקע, יש להגביה את ההידרנט, באופן שהקו המסומן על מתקן השבירה של ההידרנט, המצביע על מפלס פני הקרקע, ימשיך להשתלב עם פני הקרקע הסופיים.

זקף ההידרנט לא ישמש למטרות נוספות (כגון חיבור ביתי, לחיבור שסתומי אוויר וכדומה), אלא למטרת כיבוי אש, בלבד.

פרק 57.5 – בדיקת עבודות הצנרת

57.5.1      בדיקה רדיוגרפית

ב 30% מהריתוכים יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות.

הבדיקות יוזמנו על ידי המפקח, על חשבון הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת. מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך, יהיו חלק מעלות בדיקות השדה המעבדה שעל חשבון הקבלן, כמפורט בסעיף 400.6 ולא ישולם עבורם בנפרד.

הבדיקות יבוצעו לפי תיקון העטיפה החיצונית ויבוצעו על ידי מעבדה מוכרת.

57.5.2      בדיקת לחץ

כל הצנרת והאביזרים, החל מהשסתומים שעל הקווי,הידרנטים וכו' , יבדקו בדיקה הידראולית בלחץ של 12 אט', לפי מפרט מיא"מ 65283 חלק 2 ממרץ 1983 סעיף 6 .

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של בדיקת הלחץ, לרבות משאבת לחץ, מנומטר, ואוגנים אטומים וחיבור האבזרים הנ"ל לקו הנבדק. הלחץ יוחזק בקו במשך 24שעות  והוא ייחשב כאטום אם במשך 24 שעות  לא תהיה נפילת לחץ מעל 5% מהלחץ ההידרוסטטי.

57.5.3    שטיפת הצינורות לפני החיטוי

לפני חיטוי ישטפו הצינורות היטב במים נקיים כדי להוציא כל לכלוך וגופים זרים העלולים להישאר בצינורות.

מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשניה לפחות, אך רצויה מהירות גדולה מזו. בעת שטיפת הקו, יישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. השטיפה צריכה להמשך עד שהמים הנאספים ליד כל מוצא במיכל זכוכית שקוף, ייראו נקיים ושקופים. עם התחלת השטיפה, יש להתחיל בהוספת כלור כאמור להלן.

57.5.4      חיטוי הצינורות

חיטוי הצינורות יבוצע על ידי אדם מוסמך בעל רשיון משרד הבריאות ולפי מפרט משרד הבריאות.

חיטוי הצינורות ייעשה על יד הוספת כלור למים בשיעור של 50 מיליגרם לליטר. הוספת הכלור תתחיל עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים הנמצאים. כחומר חיטוי יש להעדיף תמיסה או טבליות היפוכלוריד.

בתום 24 שעות, חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו (המרוחק מנקודת הכנסת הכלור) להיות לפחות 20 מיליגרם לליטר. אם השארית היא בין 1 מ"ג לליטר ו – 10 מ"ג לליטר , יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של 24 שעות. אם שארית הכלור החופשי בתום 24 שעות היא קטנה מ- 1 מ"ג לליטר , יש לשטוף ולחטא את הקו מחדש.

כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינור במשך 24 שעות, יש להגדיל את שיעור הכלור ל-75 מ"ג לליטר ולהשאיר את מי הכלור למשך 6 שעות לפחות. הדרישות לשיעורי הכלור בסוף הקו (כמפורט בסעיף ג' לעיל) יישארו בעינם גם במקרה זה.

יש לקבל אישור בכתב מהגורמים המוסמכים (משרד הבריאות) על החיטוי ועל תוצאותיו.

פרק 57.6 – אופני מדידה מיוחדים לעבודת צנרת ואביזרי צנרת

57.6.1       אספקת והנחת צינורות

מחיר הצינורות יכלול אספקה והתקנה מושלמת על פי התוכניות והמפרטים. לצורך מדידה לתשלום יובדל בין סוגי קווי הצינורות הבאים:

קווי המים,  ימדדו לתשלום על פי סעיף  במפרט הבינמשרדי ויכללו: חפירה, ריפוד חול אינרטי מתחת ומעל הצינור, ביצוע הריתוכים ותיקון ציפוי פנים ועטיפה חיצונית, שטיפת הקו, בדיקות לחץ רדיוגרפיות, כיסוי והידוק ומסירת הקו למזמין אלה אם כן צוין אחרת בדף הכמויות.

57.6.2      מגופים

ימדדו לתשלום כמפורט בסעיף 5700.10 במפרט הכללי כולל האוגנים הנגדיים, מחברים, אוזניות מוטות עיגון, חומרי עזר, אטמים וברגים בשלמות, בהתאם לפרט בעמדה עילית ולמפורט בדף הכמויות.

57.6.3      הכנה לחיבור

כנ"ל בהתאם לסעיף בדף הכמויות ולפרט בתוכנית הקודם.

57.6.4      קשתות הסתעפויות וכו'

קשתות, הסתעפויות, אוגנים ואביזרי ריתוך יהיו כלולים במחירי היחידה  ולא ישולם עליהם בנפרד.

 • שסתומי אויר

שסתומי אויר ימדדו לתשלום על פי יחידות, כולל אספקה והתקנת צנרת, זקף ספחים קשתות מגוף כדורי ויתר האביזרים בשלמות.

57.6.6      הידרנטים

הידרנטים לרבות המתקן שבירה והזקף לרבות גוש העיגון ישולם בהתאם לדף הכמויות כמכלול אחד לרבות יתר האביזרים והעבודה הנלוות.

57.6.7      מדי מים

מערכת המדידה, לרבות האביזרים והצנרת,צביעה בצבע יסוד ועליון כולל פיטינגים, קשתות, אביזרי ריתוך, פס הארקה, ניתוקים, חיבורים, הסתעפויות וכו', יעשו וישולמו כמכלול אחד  על פי האמור בדף הכמויות.

57.6.8      צביעת צינורות הפלדה

צינורות המיועדים להתקנה גלויה, או בתוך מים, או במקומות מיוחדים, יסופקו כשהם צבועים צביעה חרושתית כלהלן:

א.     הכנה לצבע

מברשת פלדה וניקוי חול.

ב.     צבע יסוד

שתי שכבות צבע יסוד אפוקסי 6030 מתוצרת "טמבור", עובי כל שכבה 50 מיקרון.

ג.      צבע עליון

שתי שכבות צבע עליון ארוקט HB מתוצרת "טמבור", עובי כל שכבה 200 מיקרון.

פרק 57.7 – אופני מדידה מיוחדים – עבודות צביעה

57.7.1      כללי

צביעת מסגרות פלדה, צביעת צינורות פלדה וצביעת מסגרות ופרופילים, לא ימדדו ומחיר הצביעה כלול במחיר האביזרים.

כל האלמנטים ייצבעו, אלא אם כן צויין אחרת בסעיפים המתאימים, במערך שביעה אפוקסי שיכלול צבע יסוד ועל גביו שתי שכבות צבע "אפוקסי 308" תוצרת "טמבור" בעובי 200 מיקרון כל שכבה. סה"כ 400 מיקרון.

צביעת היסוד תעשה בבית המלאכה של הקבלן. אין לספק אלמנטים בלתי צבועים בצבע יסוד.

פרק 57.8 – צילום פנימי של צנרת מים, בקטרים "4 ומעלה.

57.8.1      כללי :

57.8.1.1    מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה.

57.8.1.2   לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת צנרת, בהתאם לנדרש במפרט, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית, באמצעות פעולת צילום פנימי לאורך הקו המונח (בקוטר "4 ומעלה), לאחר סיום העבודות.  הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת, לכל אורכה.

57.8.1.3                                      מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה.

57.8.1.4                                       פעולת צילום הצנרת אינה באה במקום כל בדיקה אחרת, שמטרתה לבדוק ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המזמין, שניתנו במהלך הביצוע.

57.8.1.5                                       הוצאות הקבלן, בקשר לשטיפה ולצילום של קטעי הצנרת, יהיו כלולים בהצעת  הקבלן וישולמו בנפרד, לפי מ"א צינור ולפי קוטר, כמפורט בכתב הכמויות.

57.8.1.6                                       על הקבלן להעסיק מעבדת צילום, לביצוע עבודות הצילום, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.  הקבלן יקבל אישור המזמין, להעסקת קבלן המשנה, מעבדת הצילום, קודם לתחילת עבודתו.

57.8.1.7                                       ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין, הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר ביצוע ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תוכנית העדות".

57.8.1.8  המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את הצילום באופן ישיר.  במקרה זה :

התשלום למבצע הצילומים, יהיה על חשבון המזמין.

יבוטלו סעיפי הצילום בחוזה הקבלן, מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבלי לשנות את שאר מחיר היחידה.

המזמין יבצע את פעולות הצילום בקטעים, לפי החלטתו הבלעדית.

הקבלן ישתף פעולה, באופן מלא, בצילום.

הקבלן יתקן את כל הנדרש, בהתאם לדרישות המזמין, עפ"י תוצאות הצילום.

במקרה של צורך בביצוע צילום חוזר, יזמין המזמין את עבודת הצילום החוזר והיא תהיה על חשבון הקבלן.

57.8.2      ביצוע העבודה

57.8.2.1   הכנת פתחים

הקבלן ישאיר פתחים, לאורך הקווים, לצורך החדרת המצלמה לקו.  מיקום הפתחים ומידותיהם, יחושב (לפני תחילת העבודה), בתאום עם המפקח, נציג מעבדת הצילום ובהתאם לדרישות הציוד שברשותו.

57.8.2.2   שטיפה

לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת, שהונחה, תהיה נקייה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים, העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום.  הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ, בציוד מתאים למי שתיה, או שיטה אחרת, כגון פיגים וזאת בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד.

57.8.2.3   עיתוי העבודה

הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, בקטעי אורך המתאימים, בהתאם למגבלות הציוד.

מהלך העבודה, יצולם וישודר, מעל גבי מסך טלוויזיה, במהלך ביצוע הצילום.

בכל נקודת חיבור, של שני צינורות, תבוצע עצירת המצלמה (לפני החיבור) וצילום פנורמי של כל היקף החיבור.

לאחר הצילום הפנורמי, יבוצע צילום °360, כשזווית הצילום ניצבת לחיבור.

בכל מקרה שמתגלה, במהלך תנועת המצלמה, פגם, נתון חריג, או גוף זר, תבוצע עצירת מצלמה וצילום ממוקד של הפגם.

יש לאפשר למפענח קנה המידה של הצילום, כדלקמן :  בתחילת הצילום של כל קטע, יש להניח, בחלל הצינור, מדידים (5 מ"מ, 10 מ"מ וכן 20 מ"מ).

57.8.2.4   תיעוד

הצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי קלטת וידאו, לשם רישום תמידי.  הקבלן יסמן, על גבי התוכנית, את מספור הפתחים, לצורך זיהוי הקטעים המצולמים וכן מספור ההסתעפויות.  על מסך הטלוויזיה יודפסו ויוקלטו הנתונים הבאים, במהלך הצילום:

תאריך הצילום.

–     אתר העבודה, רחוב, עיר ונתונים נוספים, לפי הנדרש.

–     מספר קטע מצולם  –  לפי מספור הקטעים בתוכנית.

–     מרחק רץ, מנקודת ההתחלה.

57.8.2.5           הציוד לביצוע העבודה

המצלמה תהיה בעלת ראש מסתובב, לראיית °360 ואפשרות לביצוע ZOOM במקום.

מכלול הציוד יכלול אמצעי תאורה, בהספק שיבטיח איכות וחדות של התמונה, בכל הקוטר של הצינור.

57.8.3   תיקון מפגעים

57.8.3.1                                         במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו פגמים, אשר לפי חוות דעת המזמין, יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים, לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים, על חשבונו.

57.8.3.2                                         לאחר ביצוע התיקונים, יבצע הקבלן צילום חוזר, על חשבונו, של קטעי הקו המתוקנים.  תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".

 

57.8.4      הצגת ממצאים 

קבלת העבודה, ע"י המזמין, תהיה, בהתאם לתנאי המכרז, רק לאחר מסירת תקליטור(CD) ודו"ח מפורט.

57.8.4.1           תקליטור (CD)

התקליטור (CD) יכלול תיעוד מצולם של הקו, לכל אורכו, כולל סימון וזיהוי הסתעפויות, אורך הקטעים, קוטר קו ראשי, קוטר הסתעפויות וצילום נפרד, במבט ניצב, של כל ההסתעפויות.  צילום ניצב יבוצע גם לכל חיבור וריתוך, לאורך הקווים ולכל ממצא אחר משמעותי, שיתגלה בצילום.  פס הקול של התקליטור (CD)  יכלול הערות מבצע העבודה, תוך כדי ביצועה.

57.8.4.2 במצורף לתקליטור (CD), יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו (מפענח).  הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול :

מרשם מצבי (סכמה) של הצינור, הסתעפויות וסימוניהן וכל סימון ותיאור אחר על פני השטח, כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

דו"ח שוטף של צילום בצורת טבלה, שתכלול מספר נקודות :  אורך הקטע, קוטר קו ראשי, קוטר הסתעפות, תיאור המפגע וחוות דעת מומחה הצילום, לגבי מהות המפגעים.

הדו"ח ילווה בתמונות של הפגמים האופיניים.

הערה  :  דו"ח צילום, אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכנית בדיעבד"

פרק 57.9 – הנחת צנרת ביוב מסוגים שונים

57.9.1      כללי

העבודות הכלולות במסגרת פרק זה כוללת :

א.     הנחת צינור C.V.P, בקוטר,110, 160, באורך של כ-כ-50 מ"א.

 

57.9.2      עבודות עפר

רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום, סוג האדמה והשטח, בדק דרכי גישה והובלה, כבשים ומדרכות קיימים, גדרות, מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכניים וכו' ועל יסוד זה ביסס הצעתו.

אין הבדל לגבי סוגי אדמה בכל עבודות העפר והמילה חפירה משמעותה חפירה ו/או חציבה.

לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או טענות באבחנה מצידו.

רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע. לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, ברטיבות וכו' גם אם התבטא השוני בשכבות הקרקע התחתונות פני הקרקע הטבעיים גם אם התבטא השוני בשכבות הקרקע התחתונות פני הקרקע כפי שהם מסומנים בתכניות המדידה שיסופקו לקבלן. הרשות בידי הקבלן לבדוק את המדידה שקיבל ולהודיע לפני תחילת הביצוע על כל אי התאמה שמצא בין המדידה בתכניות למצב השטח הנבדק.

מדידה זו תעשה ע"י חשבון הקבלן ועל חשבונו אם לא דרש הקבלן כאמור, מדידה מחדש משך שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה יהיו פני הקרקע הטבעיים כמסומן בתכניות והמדידה שנמסרו לקבלן, הקובעים את כמויות העבודות.

הקבלן אחראי באופן בלעדי למתקנים על ותת-קרקעיים כגון: צינורות מים, ביוב, חשמל טלפון וכו'.

לפיכך על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה ו/או חציבה כאלו אשר יבטיחו את שלמותם של המתקנים הנ"ל. לרבות תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת ציוד מתאים (לחפירה, מילוי והידוק). כל ההוצאות למילוי תנאי זה יחולו על הקבלן וימצאו את ביטוייו במחירי היחידה. המהנדס רשאי להורות לקבלן על שיטות הנראות לו כנחוצות לביצוע העבודה.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על חשבונו שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים בתעלות החפורות. אם איכות העבודה תפגע בשל היקוות מים, רשאי המהנדס להורות על תיקון העבודה על חשבונו של הקבלן.

הקבלן הוא אחראי בלעדי לבטיחות העבודה. לפיכך עליו לוודא שחפירת תעלות ומחפרות וכל עבודות חפירה ומלוי אחרות תישענה באופן בטוח ובמידת הצורך הוא ידפן את דפנות החפירה. הוראות המתכנן או המהנדס אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו.

יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות על מנת שלא תיקרינה תאונות, יש להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך. ביצוע כל הפעולות הנ"ל ימצא את ביטויו ככלולה במחיר היחידה שבכתב הכמויות.

כל עודפי החפירה הינם רכוש המזמין ועל הקבלן לסלקם אל מחוץ לאתר העבודה ולמקום שיורה המפקח, ולהדקם בהתאם להנחיות המפקח.

חפירת התעלות לא תימדד בנפרד לתשלום, אלא תהיה כלולה במחירי הנחת הצנרת.

עבודת סילוק עודפי אדמה ופסולת, לאתר סילוק מאושר ע"י הרשות, עד מרחק של 20 ק"מ, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היח' השונים של עבודות החפירה, האספקה והנחת הצנרת.

57.9.3      חפירה של תעלות, להנחת צינורות

החפירה של התעלות, להנחת קו הביוב וכן המילוי החוזר, יבוצעו עפ"י דרישות פרק 57 במפרט הכללי וכן עפ"י התוכניות והתוספות הבאות :

פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים, יהיו בהתאם לחתך הטיפוסי שבפרט שבתוכניות.

כל הדרישות המפורטות לעיל, לגבי חפירה, יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.

בנוסף לנדרש במפרט הכללי, על הקבלן לנקות את החפירה מעפר חופשי, אבנים, פסולת אורגנית וכו'.  לאחר מכן עליו להביא את תחתית החפירה לרטיבות אופטימלית ולהדקה, לשביעות רצונו של המפקח באתר, במרטטי יד או במהדקי יד מסוג "צפרדע" או ציוד שווה ערך מאושר ע"י המפקח באתר.  חפירת יתר תמולא בחול ותהודק היטב.

הצינור יונח, לכל אורכו, על מצע חול וייעטף בחול.  מצע ועטיפת החול, מתחת ומסביב לצינור, תבוצע לפי החתך הטיפוסי, כמפורט בפרט שבתוכניות.  העטיפה תהיה מחול דיונות נקי מחומר אורגני, אשפה חצץ ואבנים.  על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש בחתך הטיפוסי ותהודק היטב במכבש מכני בתוספת מים, על שכבה זו יונחו הצינורות.  לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת הקו, יש להמשיך בביצוע עטיפת החול, עד לגובה הסופי, בהתאם לתוכניות.  פיזור שכבות החול, עד לגב הצינור, ייעשה במקביל משני צידי הצינור, כדי למנוע לחץ צדדי בלתי שוו על הצינור.

חפירת התעלות לא תימדד בנפרד לתשלום, אלא תהיה כלולה במחירי הנחת הצינורות, להלן, בהתאם לעומק החפירה וקוטר הצינור.

המדידה לתשלום תהיה במ"א, מסווג לפי קוטר וסוג צינור, מדוד אופקית, לאורך הצינור, לפי שלבי עומק, כמצוין בכתב הכמויות.  עומק החפירה, לצורכי תשלום, יימדד מרום הקרקעית הפנימית של הצינור ועד לרום פני השטח בעת ביצוע החפירה.

ביבים גרביטציוניים יימדדו, לתשלום, בין מרכזי שוחות סמוכות, בניכוי המידה הפנימית של השוחות.

עבור חפירה, במקומות בהם תידרש חפירת ידיים ו/או נקיטה באמצעים מיוחדים, שיידרשו ע"י הקבלן, המפקח, המועצה המקומית, במהלך העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד ומחירם יחשב ככלול במחירי היחידה של החפירה והנחת הצינורות.

57.9.4      חפירה במקומות מוגבלים

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבסמוך למבנים, כבישים ודרכים ובסמוך למערכות תשתית קיימות, עליות או תת קרקעיות סמוך לגדרות, קירות, עצים,  שיחים וכד' ובמקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכנים בלתי אפשרי, בלתי מעשי או בלתי רצוי, מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים.  כל הדרישות המפורטות לעיל, לגבי החפירה, יחולו גם על חפירת התעלות בידיים.

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו בלבד מוטל החובה והאחריות לתמוך ולדאוג לשלמות ולהמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות, שבסמוך להן או מתחתיהן תיחפרנה התעלות.

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע את חפירה בעבודת ידיים, אם לדעתו תהיה סכנה לשלמות ויציבות המערכות.

עבור חפירה במקומות מוגבלים, תחת ובסמוך למערכות קיימות, סמוך למבנים וקירות, חפירה בעבודת ידיים, במידה ודרוש, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה של החפירה והנחת הצנרת.

57.9.5      מילוי חוזר לצינורות

בשטחים פתוחים, המילוי החוזר, מעל עטיפת החול ועד לרום פני קרקע, יהיה מחומר מקומי, נקי מפסולת וחומר אורגני, אבנים וכל פסולת שהיא.

המילוי החוזר של התעלות, לאחר הנחת הצינורות מעל עטיפת החול, כמפורט בפרט שבתוכנית, יבוצע כמתואר להלן ויהודק לדרגת צפיפות מקסימלית, תוך הבאת החומר לרטיבות אופטימלית, הכל כנדרש במפרט הכללי.  המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפני בדיקה ומתן אישור ע"י המפקח באתר, כי ניתן לבצע את המילוי החוזר.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שאם אין באפשרותו למצוא, באתר העבודה, חומר עפ"י הפרט, עליו להשלים את החסר במילוי מובא, עפ"י האמור במפרט הכללי, באישור המפקח באתר.

עבור חומר מובא, לא תשולם לקבלן כל תוספת ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה השונים של הנחת הצינורות.

עבור המילוי החוזר וחומר המילוי הנדרש, כולל אספקתו, בין אם נחפר במקום, בין אם הובא ממחפרה ובין אם עלה לקבלן כסף, לא ישולם עבורו בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה של הנחת הצינורות.

57.9.6      עבודה בכבישים קיימים

אין להרוס או לפתוח כבישים ודרכים סלולות, ללא קבלת רשות מאת המפקח, גם אם הם יתוקנו לאחר מכן על חשבון הקבלן.  כל הכבישים, שאותם חוצים הקווים, ייפתחו ברוח מינימלי אפשרי.  תיקון הכביש יעשה ע"י מילוי והידוק בשכבות וסלילה מחדש של המסעה, כולל שכבות מצע, תשתית ואספלט, בהתאם לדרישות שבפרק 51 במפרט הכללי.  בתחום הכביש, תהיה החפירה ורטיקלית ורוחבה, בחתך העליון, לא יעלה על המידות המפורטת בטבלה דלהלן :

 

רוחב עליון של החפירה קוטר הצינור
5.26-6.25 מ' 4.26-5.25 מ' 3.26-4.25 מ' 2.26-3.25 מ' 1.26-2.25 מ' עד 1.25 מ'
2.50 2.10 1.70 1.40 1.10 0.80 "10-"6
2.65 2.25 1.85 1.55 1.25 0.95 "16-"12
2.85 2.45 2.05 1.75 1.45 1.15 "24-"18

פתיחת כביש קיים תיעשה ע"י ניסור לרוחב המתאים בעזרת מסור מכני, בעל כושר חדירה לכל עומק השכבה.  לא תורשה חפירה בכביש ללא ביצוע ניסור מתאים של האספלט.

.תיקון הכביש וסלילתו תהיה כדלקמן :

המילוי החוזר בכביש מעל עטיפת החול, יעשה בשכבות של מצע סוג א', מהודק לצפיפות של 98%, לפי מוד א.א.ש.ט.ה.ו, עד למפלס תחתית מבנה שכבות הכביש, אך לא יותר מ-40 ס"מ מפני הכביש הקיים.  ממפלס זה, תשוחזרנה השכבות שהיו טרם פירוק ועד לרום של 8 ס"מ מתחת לרום הסופי.  2 שכבות מבנה הכביש תכלולנה מצע סוג א', מהודק לצפיפות 98% מוד א.א.ש.ט.ה.ו, כל שכבה בעובי של 20 ס"מ לפחות.  ריסוס תשתית ביטומן 70 C.M, בכמות של 1 ק"ג למ"ר, ציפוי יסוד ושכבת בטון אספלט מקשרת, בעובי 5 ס"מ, עם 4.3% ביטומן, מיד לאחר כיסוי התעלה ומילוי במוחמר מצעים.  לאחר מכן, ריסוס בביטומן 70 C.R, כמות של 0.25 ק"ג/מ"ר (ציפוי מאחה).

שכבה נושאת, מבטון אספלט דק, בעובי של 3 ס"מ, עם 4.8% ביטומן, מיד לאחר כיסוי בשכבה המקשרת, אלא אם תינתן הוראה אחרת.  לאחר כיסוי, בכל שלב, יש לכבוש את תיקון הסלילה במכבש מתאים.

תיקון המדרכות יעשה כנ"ל, אך רק עם שכבת אספלט נושאת תחתונה, עם 4.3% ביטומן לפחות, בעובי 5 ס"מ.המפקח רשאי לקבוע אלו שטחים יסללו מחדש או יתוקנו, כמפורט לעיל.

התשלום עבור תיקון כבישים ומדרכות יהיה לפי מ"א.  התיקון כולל :  אספקת והנחת 2 שכבות מצע סוג א', שתי שכבות אספלט, כאמור במפרט המיוחד, מדוד לפי המידות התיאורטיות של החפירה ועליו לקחת בחשבון בהצעתו את מלוא רוחב התיקון, שיהיה עליו לתקן, כתוצאה מעבודתו ולנזקים שייגרמו למבנה הכביש ולאספלט הקיימים, כתוצאה מעבודתו, מחפירת התעלות ותנועת רכב וציוד הקבלן, על גבי הכבישים הקיימים.

המחיר יהיה אחיד ללא מ"א, ללא התחשבות בתנאים ובקשיים בזמן העבודה, במכשולים שמעל ומתחת לקרקע, בסוגי הקרקע, שיתגלו בזמן העבודה, בקוטר ובעומק הקו וברוחב התיקון שיידרש.  עבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש בסיום העבודה, לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי העבודה.

דרכים עוקפות, זמניות, במידה ותידרשנה, תותקנה ע"י הקבלן ועל חשבונו, לפי הוראות המפקח באתר.

בנוסף לכך, יכלול המחיר את אחריות הקבלן לתיקון כל השקיעות שייגרמו בכביש או במדרכה שפתח, עד 12 חודש מיום מסירת העבודה הגמורה למזמין.

57.9.7    תמיכת דפנות החפירה

בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת, במקום שעליו יורה המפקח באתר, יחפור הקבלן את קירות התעלה, בשיפוע מתאים או יתקין חיזוקים, תמיכות, דיפונים וכיו"ב ויעשה את כל הסידורים הדרושים למניעת מפולות.  הקבלן רשאי להציע דרכים משלו לחיזוק דפנות החפירה, בהתאם לכל החוקים והתקנות הקיימות, באישור המפקח באתר.  לא תאושר לקבלן כל תוספת תשלום בגין עבודות לחיזוק ודיפון החפירה ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בבניית הצעתו לחפירה בעומקים גדולים.

עבור תמיכת דפנות החפירה, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כחלק ממחירי היחידה של עבודות החפירה, האספקה והנחת הצנרת.

57.9.8    עבודה ביבש

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש, בכל שלבי הביצוע, החל מהחפירה, הנחת הצינורות, חיבורם, בדיקת הקווים ועד לכיסוי הסופי ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים, מכל מקור שהוא, מי גשם ושיטפונות, שפכים, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים כלשהם וכו'.

עבור הרחקת המים, מכל מקור שהוא, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

במקומות שהדרך הטבעית לזרימת מים תיחסם, עקב ביצוע העבודות ולמניעת חדירת מים עיליים, ינקוט הקבלן באמצעים המתוארים להלן, כולם או מקצתם :

הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אדם מיומן להפעלתו.

סילוק מים כלשהם, שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או ציוד מתאים אחר.

הפעלת כל אמצעי אחר הכרחי לשמירת העבודה ביבש.

כל האמצעים שינקוט הקבלן, לשמירת העבודות ביבש, יעשו לפי פרק 57 במפרט הכללי ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח באתר ושל כל גורם מוסמך, בעל זכויות על השטחים אליהם ינוקזו המים.

הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק שייגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי סעיף זה.

עבור שמירת אתר העבודה ביבש, כולל שאיבה וסילוק מי תהום ומים מכל מקור אחר, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי העבודות של החפירה, האספקה והנחת הצנרת.

57.9.9 הצינורות לקווי ביוב          

הצינורות לביוב גרביטציוני יהיו צינורות מסוג C.V.P, בקוטר-200 מ"מ ו- 160 מ"מ, המיוצרים לפי תקן ישראל, כמפורט בתוכניות.

57.9.10       הנחת הצינורות

הצינורות  יונחו בחפירה כמפורט בפרק 57 במפרט הכללי.  בנוסף לכך, יש להקפיד במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט להלן :

אין להתחיל בהנחת הצינורות, לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון.  הקווים יונחו במעלה השיפוע, כלומר, מהמקום הנמוך אל הגבוה.  כל הצינורות והאביזרים יונחו בקווים ישרים ובגבהים המסומנים בתוכניות ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח.  כיוון הקווים, ע"י מתיחת חוט, מכיוון מקביל ובגובה קבוע מעל קרקעית הצינור.  חוט זה יהיה מתוח ותמוך, במרחקים שלא יעלו על 7.50 מ', תחתיתו של כל צינור תיבדק ביחס לכיוון ולרום מהקו המכוון.  קביעת הצינור במקומו המדויק, תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור ולא ע"י הרמת הצינור בעזרת תוספת חומר מתחתיו.  לאחר שיונח הצינור במקום הנכון, יקבע מיד, ע"י הידוק חול, מצידיו, לכל אורכו.

במקום, אשר תורה התוכנית ו/או המפקח, יעוגנו הצינורות, לקרקע, באמצעות אוגנים מתאימים ו/או לפי הוראות המפקח באתר.  ריתוך הצינורות יבוצע עפ"י הוראות היצרן ועפ"י האמור במפרט הבינמשרדי.

מחיר הנחת הצינורות כולל :  אספקה, הובלה, פריקה באתר, חפירה או חציבה לקווים, סילוק החומר החפור, שמירת אתר העבודה ביבש, תמיכת דפנות החפירה, הנחה והתקנה של הצינורות, מצע ועטיפת החול, המילוי החוזר, מהודק כנדרש, החלפת חומר המילוי(במידה ויידרש) והבאת מילוי כנדרש, שכבת המצע במקום שנדרש, המחברים והאטמים, גומיות המרווח וכו'.  כן כולל המחיר את הבדיקות וכל שאר העבודות הדרושות לצורך הנחת הצנרת.

המדידה, לצורכי תשלום, תיעשה עפ"י מ"א מסווג לפי קוטר הצינור וסוגו ובהתאם לעומק החפירה בה יונח הצינור.  אורך הקו, לתשלום, יימדד לפי מ"א צינור מונח, בניכוי הקוטר הפנימי של השוחה.

57.9.11   עטיפות ותושבות לצינורות            

תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות או בקטעים שייקבעו על ידי המפקח.  תושבות ועטיפות הבטון יהיו מבטון מזוין, לפי הפרט שבתוכניות.  היציקות תהיינה מבטון ב-200, המתאימים לתקן הישראלי מס' 188 ו-466.

הכנת הבטון, יציקת הבטון והרכבו יהיו כאמור בפרק 02 שבמפרט הכללי והכיסוי, על מוטות הזיון, 3 ס"מ לפחות.   יציקת התושבות או העטיפות תבוצע עם תבניות עץ או פח בצדדים ויציקה כנגד דופן החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט מהמפקח.

תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור עטיפות הבטון, יהיה כאמור בפרק 57 במפרט הכללי, אך ללא סוגי העטיפות ומידותיהם.

57.9.12         גושי עיגון מבטון

גושי עיגון מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות או בקטעים שייקבעו על ידי המהנדס, לפי הפרט שבתוכניות.  צורת גושי עיגון מבטון או מבטון מזוין, תהיה בהתאם לתוכניות.  הבטון יהיה ב-200, בהתאם לתקנים ישראליים.

יציקת הגושים תהיה עם תבניות עץ או פח בצדדים, אך מישור הלחץ של גוש העיגון יוצק תמיד כנגד קרקע טבעית, בלתי מופרת.

התשלום עבור גושי העיגון יהיה לפי מ"ק, כולל תוספת החפירה הדרושה, ללא תלות בעומק החפירה, קוטר הצינור, קשיי הביצוע וסוגי הגושים ומידותיהם, כולל כל הדרוש לביצוע העבודה, כאמור בפרט שבתוכניות.

57.9.13   שוחות בקרה על קווי ביוב

שוחות בקרה טרומיות

שוחות הבקרה תהיינה טרומיות, על כל מרכיביהן.  השוחות תבנינה בהתאם לדרישות פרק 57 במפרט הכללי.

שוחות הבקרה תהיינה עגולות, בקטרים שונים, בהתאם לעומק השוחה, כמפורט להלן.

שוחות בקרה, בשטחים פתוחים וכבישים, בעומק 2.75 מ', יהיו בקוטר פנימי של 1.0 מ'.

שוחות בקרה, בעומק 2.75 מ' עד 3.75 מ', יהיו בקוטר פנימי של 1.25 מ'.

שוחות בקרה, בעומק 3.75 מ' עד 5.25 מ', יהיו בקוטר פנימי של 1.5 מ'.

בגמר החפירה לשוחות, לפני הצבת רצפת התחתית הטרומית, הקבלן יספק ויתקין מצע מהודק מחומר גרנולרי, בעובי 20 ס"מ, בהתאם לדרישות המפרט הכללי, מעל למצע תבוצע שכבת בטון רזה, בעובי 5 ס"מ ועליו תונח, תיוצב ותפולס השוחה.

כל מרכיבי השוחה :  תחתית (רצפה וקירות חוליה תחתונה), קירות ותקרה יהיו טרומיים, העונים על הדרישות המפורטת בתקנים הישראליים וכנדרש במפרטים.  השוחות תהיינה מתוצרת יצרן שיאושר מראש, לפני תחילת העבודה, ע"י המפקח :

התחתיות והחוליות תהיינה לפי ת"י 658.

תקרות השוחות תהיינה מטיפוס כבד, לפי ת"י 489, המכסים יהיו בקוטר 60 ס"מ, מטיפוס ב.ב. כבד מין 104.1.3 לפי ת"י 489.

הקבלן יידרש להתאים את רום פני השוחות, לרום פני הכביש הקיים ו/או המתוכנן.  התאמת הרומים תיעשה ע"י צווארון הגבהה טרומי, חרושתי מתאים, באורך עד 35 ס"מ.  לא תותר יציקת צווארון באתר או צווארון העולה על 35 ס"מ.  במקרים שבהם אורך הצווארון עולה על 35 ס"מ, יוסיף הקבלן חולית שוחה, באורך ובקוטר מתאים.

כל חלקי המתכת של המכסה, מסגרת, ופקק ינוקו היטב וייצבעו פעמיים בלכה ביטמנית.

בין תחתית השוחה לחוליה, בין החוליות הטרומיות לבין עצמן ובין החוליה העליונה לתחתית התקרה, יותקן ע"י הקבלן אטם גמיש ואטום, דגם "איטופלסט", מתוצרת שתאושר מראש ע"י המפקח.  התקנת האטם תעשה, לאחר טבילתו במים חמים, בהתאם להוראות שימוש והתקנה של היצרן.

בקירות של חולית תחתית השוחה, יקדחו, בבית החרושת ממנו ירכשו השוחות, חורים בקוטר, במיקום וברום המסומן בתוכניות, כולל קדיחת החורים שנועדו להתקנת הכנות לחיבורי מגרש.

על הקבלן לקח בחשבון, שביצוע הקידוחים בשוחה מראש, עפ"י התכנון, הינו ביוזמתו ובאחריותו בלבד והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין שינוי במיקום השוחות ונקודות היציאה לחיבורים הצידיים.  מומלץ לכן, לקבלן, לעכב את ביצוע החורים עד לשלבים המאוחרים של הביצוע.

כל הצינורות, כולל אלו המשמשים כהכנות לחיבורי מגרשים, יחוברו על קירות השוחה, באמצעות מחברי שוחה גמישים ואטומים, שנועדו לחיבור צינורות אל קירות השוחה,  שיותקנו בחורים שנקדחו בקירות.  המחברים יהיו דוגמת "איטוביב", המסופק ע"י "וולפמן" או שווה ערך או מתוצרת אחרת, שתאושר מראש ע"י המפקח.

עבודות הרכבת השוחה, תחתית, חוליות (קירות) ותקרות, יישום האטמים הגמישים והאטמים בין החוליות וחיבור הצינורות לשוחות, באמצעות מחברי שוחה גמישים ואטומים, ייעשו לפי הנחיות, בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של בית החרושת, ממנו ירכוש הקבלן את השוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן.

בחוליות שישמשו בבניית השוחות, יותקנו בבית החרושת שלבי ירידה.  השלבים יהיו מטיפוס מדרגה רחבה (ליבת פלדה עם כיסוי פלסטיק), המיוצרים לפי ת"י 631 חלק 2.

שלב הירידה הראשון, העליון, יותקן במרחק שלא יעלה על 40 ס"מ מפני מכסה השוחה.  המרחק האנכי, בין השלבים, יהיה 33 ס"מ.

בשוחות בקרה, שעומקן עולה על 5.25 מ', יותקן סולם ירידה.  הסולם יהיה במידות לפי הפרט שבתוכניות, אך בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריין (פיברגלאס).  תוכניות ופרטי הסולם יועברו על ידי הקבלן לאישור המפקח.  רק אחרי קבלת אישור המפקח, בכתב, יורשה הקבלן להתחיל את ייצור הסולמות.

מילוי חוזר של החפירה, סביב השוחה הטרומית, בהתאם למילוי החוזר לצינורות ולפי הדרישות המפורטות בפרק 57 במפרט הכללי.

התשלום והמדידה עבור שוחות הבקרה יהיו לפי יחידה קומפלט, מסווג לפי קוטר פנימי של השוחות ועומקן.  המחיר כולל :  אספקה, הובלה והתקנה של חלקי השוחה הטרומית, תחתיות, תקרה, חוליות, מכסה ב.ב כבד וכל המפורט במפרט המיוחד לעיל, אספקה והתקנה של מחברי קיר "איטוביב" או עיגון עבור צינורות פלדה בקירות השוחות.

57.9.14    הכנה לחיבור בעתיד

על הקבלן להכין, במקומות המסומנים בתוכניות, כניסות צדדיות לחיבורי מגרשים או מבנים קיימים.  על כניסה כוללת עיבוד השוחה בפנים והכנסת צינור בקוטר 160 מ"מ או 200 מ"מ (כמסומן בתוכניות), עם מחבר "איטוביב" או שווה ערך לשוחה באורך כזה, שיבלוט לפחות 1 מ' בתוך המגרש אליו הצינור מחובר.  את הצינורות של הכניסות הצדדיות יש לאטום ע"י פקק מגבס, בצורה שלא יחדרו מי גשם דרכם לתוך השוחות.

כל קצה חיבור, הבולט לתוך מגרש, יסומן ביתד מברזל זית, נעוץ בקרקע עד לעומק תחתית הצינור ובולט 30 ס"מ מעל פני הקרקע.

בראש היתד, יתקין הקבלן שילוט פח ועליו יצוין, בסימון בולט וברור, מס' המגרש לחיבור הביתי, קוטר הצינור ורומי (L.I), כמסומן בתוכניות.

העבודה כוללת :  פירוק ותיקון גדרות, קירות, מדרכות ואבני שפה, חפירה והנחת הצינור, עד 1.0 מ' בתוך המגרש, וכן כל המחברים, האביזרים והעבודות הדרושות לביצוע העבודה.

עבור הכנה לחיבור ביתי, ישולם לפי יחידה, כולל ביצוע העבודות השונות, לפי הסעיפים לעיל, כולל :  אספקת צינור פי.וי.סי בקוטר 160 מ"מ, חפירה, הנחה, פתיחה ותיקון הכביש והמדרכות, כולל אבני השפה, החומר והעבודה הדרושים, עיבודי השוחה, מעבר גדרות, קירות וכיו"ב והחזרת המצב לקדמותו.  המדידה, לצורכי תשלום, תהיה לפי יחידה, מסווג לפי קוטר, ללא התחשבות אם ההנחה היא לחיבור בתחתית השוחה או במפל חיצוני הצמוד לה וללא תלות בעומק.

התשלום יהיה לפי יחידות, מסווג לפי אורך החיבור, ללא תלות בעומק ובקשיי הביצוע, כולל כל העבודות שפורטו לעיל.

57.9.15    חיבור למערכת ביוב קיימת

א.     כללי

לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות, על הקבלן לנקוט בכל פעולות הזהירות הנדרשות.

העובדים, המועסקים בעבודה, הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות, יודרכו בנושאי אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

אין במתואר בסעיף זה, בשום אופן, כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר, העלול להיפגע או להיפצע, עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבלן.

תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן, יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה תקינה ורציפה של קו הביוב הקיים, במשך כל שלבי העבודה.  העבודה תכלול, במידת הצורך, סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכים, כדי לאפשר עבודה ביבש.

ב.     חיבור לשוחה קיימת

קווי הביוב, הכלולים במסגרת מכרז / חוזה זה, מתוכננים לחיבור אל שוחות ביוב קיימות, על קווי ביוב גרביטציוניים קיימים.  תוכניות האתר, שעליהן סומנו קווי הביוב הקיימים והשוחות הבנויות עליהם, חלקיות ובלתי מחייבות.  על הקבלן לחפור, לחפש, לאתר, לגלות את מקום החיבור (שוחה או צינור) ולמדוד את נקודות המערכת הקיימת, הנוגעות לעבודה, ולמסור את תוצאות המדידה לאישור המפקח.

עבודות החיבור, אל קירות השוחות הקיימות, תעשנה לפי המתואר בסעיף 570827, של המפרט הכללי, התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח ותכלולנה גם את כל עבודות העפר, הבטון והפירוק, הדרושות וכן מילוי חוזר והחזרת השטח למצבו הקודם.

התשלום עבור חיבור לשוחה קיימת, יהיה מחיר כולל, לפי יחידה, מסווג לפי קוטר, ללא התחשבות בסוג הצינור ובעומק החיבור.  המחיר יכלול את כל החומר והעבודה הדרושים, כמפורט לעיל.

ג.      בניית שוחה על קו קיים

במסגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה, מתוכנן חיבור של קווי ביוב חדשים, אל קווי ביוב קיימים, באמצעות שוחות בקרה חדשות, שתבנינה על קווי הביוב הקיימים.

על הקבלן לחפור, חפירה זהירה, כולל עבודת ידיים, לגילוי הקו הקיים, למדוד את רום הצינור הקיים (L.I) ולהעביר את תוצאות המדידה למפקח.  המפקח יבדוק את נתוני המדידה ויורה לקבלן באיזה רום תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו הביוב, ממנה לשוחת הביוב הסמוכה, במעלה הזרם.  העבודה תכלול :  בניית שוחה חדשה, על קו הביו הקיים, כמפורט לעיל, שבירת הצינור

הקיים והשלמת התיקון והעיבודים בקרקעית השוחה, חיבור הצינור לקיר השוחה, בעזרת מחברי "איטוביב" או שווה ערך, המילוי החוזר והחזרת השטח למצבו הקודם.

עבור בניית שוחה, על קו קיים, ישולם לפי יחידה, המחיר אינו כולל את שוחת הבקרה, עלי ישולם בסעיף בנפרד בכתב הכמויות.

57.9.16    צילום קווי ביוב גרביטציוניים, לאחר ביצוע

א.     כללי

בסיום העבודה, בכל קטע, הקבלן יבצע בדיקה חזותית של כל קווי הביוב הגרביטציוניים, שבוצעו על ידיו.  הבדיקה תבוצע באמצעות פעולת צילום "וידאו" צבעוני, לאורך הקו המונח.  בצילום יערך באמצעות מצלמת טלוויזיה  –  וידאו במעגל סגור, המצלמת בצבע, שתוחדר לתוך קווי הביוב.

מטרת הבדיקה היא לצלם ולהביט אל תוך קווי הביוב, לתעד אותם, לבדוק את מצבם ואופן ביצוע ההנחה.  פעולת הצילום תיעשה אחרי שטיפה וניקוי הקווים, בנוסף לכל שאר הבדיקות שפורטו לעיל.  הצילום יבוצע באמצעות קבלן משנה מיומן ומומחה בביצוע עבודות אלו, בעל ציוד וניסיון בביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל.  קבלן המשנה שיבצע את הצילום הפענוח והתיעוד, יאושר מראש על ידי המפקח.

ב.     ביצוע העבודה

הצילום יעשה לאחר השלמת עבודות הנחת קווי הביוב, המילוי החוזר ובניית השוחות.  הצילום יעשה לפני ביצוע עבודות המצע והסלילה של הכבישים.

לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לשטוף ולנקות את הצינורות והשוחות, כנדרש לעיל ובמפרטים הכלליים.

על הקבלן להיערך, לביצוע הצילום, תוך 48 שעות, ממועד מתן ההוראה ע"י המפקח, לבצע אותו.

הצילום יעשה בנוכחות נציג ה"מזמין" והמפקח באתר.  הקבלן יתאם מראש, עם המזמין והמפקח באתר, את מועד ביצוע הצילום.הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה, המצלמת, בצבע, במעגל סגור.  העת צילום הצנרת, תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלוויזיה צבעונית ותוקלט במכשיר וידאו, על קלטת S.H.V.

הצילום, על כל שלביו, יתועד על גבי קלטות וידאו S.H.V, עליהן יוסף, בעזרת מיקרופון, תיעוד קולי בזמן הצילום, על גוף הסרט, של הערות המבצע, לגבי מיקום ומהות המפגעים, שיגלה ויזהה וכד'.

לפני תחילת הצילום, הקבלן יסמן, בצבע, על השוחות את מספריהן, בפנים על הקיר ובחוץ על גבי המכסה, לשם זיהוי.  הסימון הפנימי יעשה כך שניתן יהיה לזהותו בעת צילום ובמהלך התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה, בעת צפייה חוזרת בקלטת.

ג.      תיקון מפגעים

במידה ובעת ביצוע הצילום ו/או בעת צפייה חוזרת ופענוח הקלטת המתועדת, ע"י מומחה של קבלן המשנה, יתגלו מפגעים, הכוללים בין היתר: לכלוך, חול, פסולת בנייה, שברים בצינורות, אטמים (גומיות)הבולטים מן המחברים לתוך הצינורות, קווים שהונחו בצורה עקומה ופגמים אחרים, שלדעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את כל התיקונים שיידרשו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

התיקונים יכללו: ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווים והשוחות, פתיחת כבישים, חפירה לגילוי קווי הביוב, שהתגלו בהם מפגעים, פירוק הצינורות השבורים והחלפתם בצינורות חדשים תקינים, פירוק והנחה מחדש של קווים, שהונחו בצורה עקומה, פירוק והתקנה מחדש של מחברים, שאטמים בולטים מהם פנימה אל תוך הצינורות ומפגעים אחרים שיתגלו בעת ביצוע הצילום, מילוי חוזר של החפירה והשבת השטח למצבו הקודם.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי, לתקן, על חשבונו, את כל המפגעים שיתגלו, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

לאחר השלמת תיקון המפגעים, יבוצע, על ידי הקבלן, צילום וידאו חוזר של הקווים, שנוקו ו/או שתוקנו, כדי לוודא שאכן כל המפגעים תוקנו.

ד.     הצגת הממצאים

בסיום העבודה, הקבלן ימסור למזמין, בשלושה העתקים, את תיעוד הצילום, שיכלול :  קלטת וידאו ודו"ח הנדסי, מפורט כדלקמן, עם תיאור בכתב של הממצאים שהתגלו, כולל סיכום ומסקנות.

(1)  תקליטור (CD) :

התקליטור (CD) יכלול תיעוד מצולם של הקטעים שיצולמו, כולל סימון מספרי שוחות.

פס הקול של התקליטור (CD) יכלול את הערות מבצע העבודה, תוך כדי ביצוע הצילום והערות נוספות, שהתווספו בזמן צפייה חוזרת ופענוח התקליטור (CD) ע"י מומחה של קבלן המשנה, שיבצע את הצילום.

(2)  דו"ח ביצוע העבודה :

יחד עם התקליטור (CD), יוגש דו"ח הנדסי, הכולל סיכום מפורט של עבודת הצילום, שיוכן ע"י מומחה של מבצע הצילומים.  לדו"ח יצורפו העתקים של תוכניות עדות, עליהן יצוינו הקטעים שצולמו ובעיקר יצוין, במדויק, מיקום כל המפגעים שהתגלו במהלך ביצוע הצילומים.

הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול :

תיאור מפורט של כל הקטעים שצולמו, המפגעים שהתגלו במהלך הצילום, עם זיהוי מיקום מדויק ומפורט.

תיאור בכתב של עבודת הצילום והפענוח, שתכלול :  ציון מספר תוכנית האתר, זיהוי קטע הקו שצולם, בין שתי שוחות סמוכות, ציון מיקום מפגע, שהתגלה באמצעות מרחק מדויק משוחה סמוכה, זיהוי מיקום על התקליטור (CD), תיאור מפורט של המפגע, סיכום ממצאים וחוות דעת של מהנדס מומחה, של המבצע, לגבי מהות המפגעים.

לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעים שהתגלו וכן של נקודות מיוחדות.  תמונות אל תצולמנה ע"י מבצע צילום הוידאו, באמצעות מצלמה, מעל גבי מסך הטלוויזיה.

בתקליטור (CD) נפרד, ירוכזו כל הקטעים, שבהם נמצאו ליקויים בלבד.  פס הקול, של התקליטור (CD), יכלול את תיאור הליקוי ומיקומו המדויק, ע"י מבצע הצילום.

(3)  צילום חוזר :

לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווים והשוחות, בהם ימצא לכלוך ו/או תיקון המפגעים שהתגלו, יצולם מחדש הקטע שנוקה ו/או שתוקן, כדי לבדוק אם אכן כל המפגעים תוקנו, כפי שנדרש.

התקליטור (CD) יכלול צילום כל קטע, עם המפגעים שהתגלו בו ומיד אחריו יוסף, בעריכה, צילום חוזר של הקטע, לאחר ניקוי ו/או תיקון המפגעים.

עבור צילום פנימי של קווי ביוב, כולל כל החומר והעבודה הדרושים, ישולם לפי מ"א צינור, בו יבוצע הצילום, מסווג לפי קוטר.  המחיר יהיה אחיד בכל העומקים ובכל תנאי העבודה.

עבור ניקוי מחדש, של הקווים והשוחות, תיקון מפגעים, שיתגלו בקווי הביוב, שבוצע ע"י הקבלן וצילום מחדש של הקטע, לאחר השלמת התיקונים, עד לקבלת צילום תקין, מאושר ע"י המפקח, לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה.

57.9.17    בדיקת אטימות לצנרת ביוב ולשוחות

בדיקת האטימות, לצנרת ביוב גרביטציונית ולשוחות הבקרה, תיעשה בהתאם לנדרש בפרק 57 במפרט הכללי.

עבור ביצוע התאומים, ליווי מינהלת הכנרת, בדיקות אטימות בקווי ביוב גרביטציוניים ובשוחות, כולל בדיקה חוזרת של קטעים שימצאו בהם מפגעים שיתוקנו ע"י הקבלן, לא ישולם בנפרד ומחירן יחשב ככלול במחירי האספקה, חפירה והנחת הצינורות והשוחות שבכתב הכמויות.

הערות כלליות

 1. על בעל ההצעה למלא בדיו את המחירים והסכומים ליד כל סעיף.
 2. בכל סעיף שבטור "הערכת הכמות" בו לא מופיעה כמות, יש למלא רק את מחיר היחידה ולא להכניס כל סכום לטור הסיכום. הכוונה במקרה זה שסעיף זה יבוא במקום סעיף אחר, או שהכמות תקבע במשך מהלך העבודה.
 3. כל סעיף שעל ידו לא מופיע מחיר, יתפרש ככלול במחירים של סעיפים אחרים.
 4. בעל ההצעה יחתום את שמו על כל דף של רשימת הכמויות, גיליון הסיכום וטופס ההצעה.
 5. סעיפים, שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה די צרכה, יש לברר עם המהנדס לפני הגשת ההצעה. לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה, תחייב דעתו של המהנדס.
 6. במקרה של בירורים, שינתנו לבעל ההצעה בהתאם לבקשתו, העלולים להשפיע על מחירי ההצעה, או לעזור בבירור נקודות סתומות, יישלח תזכיר לכל אלה שהוציאו טופס מכרז לפי הכתובות שישאירו בזמן קבלת טפסי המכרז.
 7. אם תוך כדי בדיקת ההצעות, תתגלינה טעויות בכפל ו/או בסיכום, יראו את מחירי היחידה כנכונים ויתוקנו הסכומים בהתאם.
 8. יש לקבוע את מחירי היחידה בהתחשב עם כל התנאים שנזכרו במפרטים וברשימת הכמויות ובמיוחד בשיטת מדידת העבודה. הסעיפים ברשימת הכמויות מתוארים בצורה מקוצרת. על הקבלן להתבסס על התכניות והדרישות במפרטים.
 9. עבור הכנת דרכי גישה זמניים, בניית משרד זמני בהתאם למפרטים, בניית מחסנים וכו', לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
 10. בעל ההצעה ימלא את כל הפרטים הדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל הנתונים שנתבקש להגיש עם ההצעה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 11. מגיש ההצעה ידאג לכך, כי כל קבלן משנה, כגון: יצרן ציוד וספקים אחרים, יראו את כל התכניות ויקראו את המפרטים ואת הסעיפים המתאימים שבתנאים המיוחדים של העבודה. בזמן בדיקת המכרזים, לא יתחשבו בכל הסתייגויות טכניות ושינויים שיוצעו.

במידה וכוונת מגיש ההצעה להציע שינויים, או אלטרנטיבות, עליו לברר את כל הפרטים הטכניים לפני הגשת ההצעה.

במילוי טפסי המכרז, יש למלא בדייקנות אחר הסעיפים המופיעים בו ואת השינויים המוצעים, במידה ויאושרו כשינויים אפשריים, יש להגיש במכתב לוואי להצעה.

 1. בכל מקום בו מצוינת בסעיף בכתב הכמויות, המילה: "כמפורט", הכוונה היא כמפורט בתכניות, ו/או במפרטים ו/או אופני המדידה והתשלום.
 2. המבצע הוא האחראי הבלעדי לבדוק את התאמת התוכניות לשטח. במידה ותמצא אי התאמה, עליו להודיע על כך מיד למהנדס המתכנן.
 3. כל המידות בתוכניות ובכתבי הכמויות הן לצורך תכנון בלבד. באחריות המבצע לבקר את המידות, את כמויות החומרים הנדרשים לביצוע העבודה ועל כל טעות, או אי התאמה עליו להודיע למתכנן לפני ביצוע העבודה.
 4. אין לקבוע מידות לצורך ביצוע ע"י מדידה בשרטוט. באחריות המבצע לעשות מדידה בשטח.
 5. מילוי מחירי היחידה ע"י הקבלן במפרט הטכני ובכתב הכמויות יכללו את כל התנאים המפורטים בהסכם, בתכניות, במפרט ובאופן המדידה לתשלום. המחירים יחשבו ככוללים את כל ערך ההוצאות הכרוכות בעבודה כולל הוצאות עבור שוטרים בשכר.

אי  הבנת תנאי כל שהוא, או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י הרשות המקומית כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו-או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

הכמויות המפורטות להלן נתונות באומדנה בלבד. הקבלן לא ידרוש כל שינוי במחיר היחידה באם הכמויות המציאותיות תהיינה גדולות, או קטנות מהכמויות הרשומות בכתב הכמויות.

 1. מחירי היחידה: מחירי היחידה המוצגים בסעיפים השונים של כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך :
  • כל החומרים וחומרי העזר שנכללים בעבודה והפחת שלהם.
  • כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם לרבות עבודות העזר במידה ועבודות אלו אינן נמדדות בפריטים נפרדים.
  • השימוש בציוד מכאני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו', הרכבתם ופירוקם.
  • הובלת החומרים והאביזרים אל מקום העבודה, כולל העמסתם, פריקתם וכו'.
  • אחסנת החומרים, האביזרים, הכלים והמכונות ושמירתם עד ליום קבלת העבודה ומסירת המתקן למזמין.
  • תשלום עבור אגרות, מיסים והיתרי עבודה, ביטוח וכל תשלום אשר יידרש ע"י הרשות הממונה – ישולם ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 1. מחיר מוצר שווה ערך: בכל מקרה שצוין שם היצרן, שמו המסחרי של החומר, או המוצר, על הקבלן לספק את המוצר או החומר המצוין בכתב הכמויות. אספקת מוצר שווה ערך יתכן רק במידה והמוצר אושר ע"י המהנדס המתכנן, או במפקח באתר. האישור חייב להינתן בכתב!
 2. עבודות רג'י: עבודות רג'י יבוצעו רק בהתאם לאישור בכתב ביומן העבודה ע"י המפקח. התשלום יהיה לפי שעות נטו ויכלול:
 3. ציוד: מחיר שעת עבודה של ציוד מכאני כולל כל הוצאות הקבלן, הובלות ביטוחים, מיסים, הסעות שכר המפעיל, תנאים סוציאליים, הנהלת עבודה ורווח הקבלן.
 4. פועלים: מחיר שעת עבודה של פועל מכל הסוגים מאלה הנמצאים באתר העבודה כולל שכר עבודה, תנאים סוציאליים, אש"ל, נסיעות, הנהלת עבודה, שימוש בכלים ורווח הקבלן.
 5. צוות ריתוך: מחיר שעת עבודה של צוות ריתוך, כולל רתכים ועוזרים, שכר ותנאים כנ"ל לפועלים ובנוסף מכשירי ריתוך, ציוד וכלי עזר.

מחירי היחידה לעבודות רג'י המופיעים בעבודה כלשהי ישמשו גם ליתר העבודות.

 1. עבודות שלא ימדדו: העבודות המפורטות מטה לא ימדדו למטרת תשלום ולא ישולם עבורן. עבודות אלו יהיו כלולות בשכר החוזה מבלי שיפורטו:
  • תיאום עם גורמים שונים.
  • נקיטת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח.
  • מבני עזר – מחסנים וכו'.
  • סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות.
  • סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו, אספקת חומרים אחרים במקומם וכן מתן שמירה על ציוד וחומרים שסופקו עד גמר העבודה ומסירת העבודה למזמין.
  • ניתוק ופרוק צנרת ואביזרי צנרת ישנה והובלתם למחסני הרשות.
  • אספקה והתקנת שלט לפרויקט באורך של 2.5 מ' בו יהיה רשום שם הפרויקט ,שם הרשות, שם הקבלן המבצע כולל פרטים טלפון ,פלא פון זמין ,שם חברת התכנון ושם חברת הפיקוח.
 2. ברשות המזמין לספק לקבלן את החומרים הנקובים בכתב הכמויות, או חומרים אחרים שווי ערך, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, או בא כוחו, ללא תוספת מחיר לקבלן לא תשולם.

לקבלן כל תוספת למחירי היח' עבור אספקת חומרים ואביזרים שונים מהמצוין במפרט הטכני, ע"י הרשות המקומית בגין תוספת משקל, אורך שונה, עטיפה שונה וכו'.

חתימת הקבלן :  __________________

תאריך  :  _______________________

 

 פרק 4

רשימת תוכניות – מעגל תנועה דוד שוב

 

תכניות תדם
מס' גיליון שם תוכנית קנ"מ מהדורה
 – B12807 תנוחה – שלב א' 1:250 11
C-2807 חתכים טיפוסיים – שלב  א' 1:50 5
-C22807 תכנית פרטי מבנה – שלב א' כמסומן 5
CH-2807 חתכים טיפוסיים לתאום מערכות- שלב א' 1:50 6
D-2807 חתכים לאורך – שלב א' 1:100/1000 4
-E12807 חתכים לרוחב – כביש מס' 1- שלב א' 1:200 7
-E22807 חתכים לרוחב – כבישים  מס' 2,3,10 – שלב א' 1:200 7
FD-2807 חתך לאורך קו ניקוז מס' 1 – שלב א' 1:50/500 10
GC-2807 פרטי קיר ופריסת קיר תומך מס' 3 – שלב א' כמסומן 9
-H1-2502807 תכנית תאום מערכות – שלב א' 1:250 12
-j-gil-250-alef2807 תכנית תנועה שלב א' 1:250 17
-J12807 הסדרי תנועה זמניים – שלב א' 1:500 8
2J-2807 הסדרי תנועה זמניים – שלב ב' 1:500 8
3J-2807 הסדרי תנועה זמניים – שלב ג' 1:500 8
-J-10002807 סכמה תנועתית בכבישים הסמוכים בישוב – שלב א' 1:1000 6
תכניות תאורה וחשמל
1332-00 חשמל, תאורה, טלפון וטל"כ בכיכר 1:250 15
פרטי חשמל ותאורה ללא קנ"מ 0
תכניות מים וביוב
2930-12-1.1 תכנית תנוחה 1:250 5
2930-12-1.2 חתכים לאורך של א' 1:100/100 5
2930-12-04 פרטים ללא קנ"מ 3
תכניות תאורה זמנית
1332-03 תאורה זמנית 1:250 4
1332-04 פרטים לתאורה זמנית ללא קנ"מ 0
1332-05 פרטי עבודה בכל תא"ם ללא קנ"מ 0
1332-06 חישוב תאורה קבועה בכיכר 1:250 5

 

מס' גיליון שם תוכנית קנ"מ מהדורה
תוכנית נוף
      2.2- PK-742 פריסת קירות 1:100
חוברת פרטי פיתוח פרטי פיתוח נופיים משתנה
2.10- PT-742 תכנית פיתוח, גבהים והפניה לפרטים 1:200 10

 רשימת תוכניות – עבודות נוספות בתחום שכונת האורנים

מס' גיליון שם תוכנית קנ"מ מהדורה
  תוכנית סימון    
1.1 תכנית סימון 1:250 10
1.2 תכנית סימון 1:250 10
1.3 תכנית סימון 1:250 10
1.4 תכנית סימון 1:250 10
1.5 תכנית סימון 1:250 10
1.6 תכנית סימון 1:250 10
  תנוחה ורומים ע"ר פרטים קיימים  
2.1 תנוחה ורומים ע"ר פרטים קיימים 1:250 10
2.2 תנוחה ורומים ע"ר פרטים קיימים 1:250 10
2.3 תנוחה ורומים ע"ר פרטים קיימים 1:250 10
2.4 תנוחה ורומים ע"ר פרטים קיימים 1:250 10
2.5 תנוחה ורומים ע"ר פרטים קיימים 1:250 10
2.6 תנוחה ורומים ע"ר פרטים קיימים 1:250 10
  חתכים לאורך    
3.1 חתך לאורך כביש 13 1:100/1000 10
3.2 חתכים לאורך כבישים 4,6,7,8,9,12 1:100/1000 10
  חתכים לרוחב    
4.1 חתכים לרוחב – כבישים מס' 4,9 1:200 10
4.2 חתכים לרוחב – כבישים מס' 6 1:200 10
4.3 חתכים לרוחב – כבישים מס' 12,7 1:200 10
4.4 חתכים לרוחב – כבישים מס' 8 1:200 10
4.5 חתכים לרוחב – כבישים מס' 13 – בין חתכים 1315-1340 1:200 10
4.6 חתכים לרוחב – כבישים מס' 13 – בין חתכים 1341-1369 1:200 10
  פרטי מבנה וחתך טיפוסי    
5.1 פרטי מבנה כמסומן 10
5.2A חתכים טיפוסיים A-A כמסומן 10
5.2B חתכים טיפוסיים B-B כמסומן 10
  פרטי ניקוז וקירות תומכים    
6.1 פרטי קירות תומכים עם גב קרקע אופקי במילוי גרנולרי כמסומן 10
6.2 פרט קירות ציפוי יצוק כנגד סלע קשה כמסומן 10
6.3 פרט שוחות קליטה ובקרה 1:20 10
  תיאום מערכות    
9.1 תיאום מערכות 1:250 10
9.2 תיאום מערכות 1:250 10
9.3 תיאום מערכות 1:250 10
9.4 תיאום מערכות 1:250 10
9.5 תיאום מערכות 1:250 10
9.6 תיאום מערכות 1:250 10
9.7 תיאום מערכות 1:250 10
9.8 תיאום מערכות 1:250 10
9.9 תיאום מערכות 1:250 10
  תכנית תמרור וצביעה    
10.1 תכנית תמרור וצביעה 1:250 10
10.2 תכנית תמרור וצביעה 1:250 10
10.3 תכנית תמרור וצביעה 1:250 10
10.4 תכנית תמרור וצביעה 1:250 10
10.5 תכנית תמרור וצביעה 1:250 10
  תכנית כללית סימון השלמות    
2-0 תכנית כללית סימון השלמות 1:1000 01

 

  תכנית מגרש 502    
מגרש 502