המועצה המקומית ראש פנה

מכרז/חוזה פומבי  מס. 04/20 לביצוע מכרז ביטוחי רכוש וחבויות של מועצה המקומית ראש פנה

 

מ-01-07-2020   עד    30-06-2021

 מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-9059534  פקס: 04-6808613

אשת קשר: ענת שרון פרץ

דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

יוני        2020  

 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן-המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות למכרז .
 1. עיון ורכישת המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני, ראש פנה בשעות 09:00– 15:00, החל מתאריך 14/06/2020     החל מהשעה 10:00 וזאת תמורת סך של 1000 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת rosh-pinna.muni.il .
 2. המועד האחרון לשאלות והבהרות : שאלות והבהרות בנושא מכרז זה ניתן להפנות למועצה באמצעות קובץ Word בדוא"ל rp1@rosh-pinna.muni.il עד ולא יאוחר מיום 18/06/2020 בשעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-9059534 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תיעננה.
 1. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 25/06/2020 בשעה 12:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות בצרוף כל תנאי ההתקשרות והמסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה. 
 1. על מועד פתיחת תיבת המכרזים , תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי ההזמנה.
 1. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים.

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פנה

ריכוז לוח זמנים של המכרז לביטוח רכוש וחבויות המועצה המקומית ראש פנה

 

הפעולה המועד הערות
עיון ורכישת מסמכי המכרז  החל מיום 14/06/2020  תמורת סך של 1000 ₪ 
שאלות והבהרות עד לתאריך – 18/06/2020  באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד           rp1@rosh-pinna.muni.il
מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום- 25/06/2020

בשעה 12:00

במעטפה סגורה בלא שיצוין עליה כל סימן מלבד שם המכרז ,מספרו תאריך ושעת ההגשה.

מסמך א'

מכרז פומבי מס' 04/2020 לביטוח רכוש וחבויות המועצה: הזמנה להגשת הצעות

מועצה מקומית ראש פנה (להלן: "המועצה) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי עריכת ביטוח רכוש וחבויות המועצה, הכל בהתאם לתנאי המכרז ולתנאי ההסכם המצורפים למסמכי המכרז ובכפוף לתנאים ולדרישות במסמכי ההזמנה.

את תנאי ההזמנה והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרשו הזוכים במכרז לחתום, ניתן לרכוש  במשרדי המועצה, בימים א' – ה' בשעות העבודה, תמורת תשלום של 1,000 ש"ח שלא יוחזרו.        

את ההצעות ואת כל מסמכי ההזמנה, כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי המציע, יש להכניס במעטפת המכרז בלבד במסירה ידנית לתיבת ההצעות במשרדי המועצה לא יאוחר מתאריך 22/06/2020  שעה  12:00.

המציע חייב להמציא את האישורים והרישיונות הנדרשים בהזמנה ועפ"י כל דין, הכול כמפורט בתנאי ההזמנה.

מציע שלא ימלא אחר כל תנאי הסף של ההזמנה, הצעתו לא תובא לדיון.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים.

על המציע להיות עוסק מורשה כחוק או חברה בע"מ ולהציג אישור לעסקאות עם גופים ציבוריים וכן תעודת התאגדות כדין .

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית ראש פנה

מסמך ב'

 

מכרז פומבי מס' 04/2020 לביטוח רכוש וחבויות המועצה: הוראות ופרטי ההצעה למשתתפים

 

 1. ההתקשרות המוצעת:

המועצה מזמינה בזאת הצעות (להלן: "ההזמנה") למתן שירותי עריכת ביטוח רכוש וחבויות המועצה בהתאם לתנאי המכרז והמסמכים המצורפים לרבות המפרט הטכני.

 1. מסמכי ההצעה:

המסמכים המפורטים  להלן, יחד ולחוד יקראו: "מסמכי ההצעה":

מסמך א'     –    הזמנה להגיש הצעות..

מסמך ב'     –    הוראות ותנאים למשתתפים בהזמנה.

מסמך ג'      –    מפרט וסקירה כללית .

מסמך ד'     –    הצהרת המציע.

מסמך ה'     –    טופס זיהוי המציע.

מסמך ו'     –    תצהיר עו"ד .

מסמך ז'      –    פרקי הביטוחים המבקשים.

מסמך ח'     –    הצעת המציע.

מסמך ט'     –    נוסח ההסכם. 

 1. תנאי השתתפות בהזמנה –  וכשירויות המציע

 רשאים להשתתף בהזמנה מציעים בעלי כישורים, העומדים בתנאים המפורטים בהזמנה זו, וממציאים אישורים ומסמכים בתוקף – מקור או העתק נאמן למקור בחתימת עורך דין – המפורטים להלן:

 חברות ביטוח ישראליות באופן ישיר או באמצעות סוכני ביטוח מורשים אשר יש להם ניסיון מוכח בביטוח רשויות מקומיות.

במידה וההצעה מוגשת ע"י סוכנות ביטוח, מוסכם בזאת כי בפוליסות הביטוח יירשם במפורש כי הרשות הינה "מבוטח ישיר" אצל המבטח וכי סוכנות הביטוח הינה "סוכנות שירות".

המציעים במכרז יגישו הצעתם עבור הביטוחים הנדרשים לרשות כאשר תנאי הפוליסות הינם התנאים הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז.

 1. על חברות הביטוח ועל סוכנויות הביטוח המגישות הצעה יש לצרף המסמכים הבאים:

 • אישור ניהול ספרים ( של חברת הביטוח ושל סוכנות הביטוח ).
 • אישור עוסק מורשה ( של חברת הביטוח ושל סוכנות הביטוח ).
 • אישור על ניהול עסקאות עם גופים ציבוריים.
 • צילום רישיון סוכן ביטוח מורשה בתוקף.
 • אישור רואה חשבון ו/או עורך דין באשר למורשי חתימה בחברת הביטוח ובסוכנות הביטוח.
 • המלצות בדבר ניסיון מוכח ברשויות מקומיות.
 • קבלה על רכישת מסמכי המכרז
 1. הגשת ההצעות

 • כל מציע יצרף להצעתו במעטפת ההצעה עותק מלא של כל מסמכי ההזמנה, ומסמכים נלווים נדרשים, אשר יוכנסו חתומים בחותמת וחתימת מורשה חתימה על כל דף בידי המציע.
 • כל מציע ימסור את הצעתו לא יאוחר מהמועד הקבוע במסמכי ההזמנה, במעטפת ההצעה.
 • ההצעה תעמוד בתוקפה למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, כאשר לרשות נתונה האפשרות להאריך את תוקף ההצעה למשך 90 ימים נוספים.
 •   המועד האחרון להגשת ההצעות –  תאריך  22/06/2020 שעה 12:00.
 1. איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

 • ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים, אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
 • אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי ההזמנה שהועברו אליו ו/או תנאי כלשהו מתנאי ההזמנה ו/או ההסכם.
 • המועצה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי ההצעה, ולפסול את הצעתו.
 • יחד עם זאת, בהתאם לדין ולפסיקה הואיל ומכרז ביטוח הינו מכרז "גמיש", וועדת המכרזים תוכל לקבל הצעה גם אם היו בה אי אלו הסתייגויות מהאמור במכרז ובלבד שאין שההסתייגויות או השינויים כאמור אינם מהותיים בהתאם לחוות דעת מקצועית שקיבלה מיועצי הביטוח שלה.
 • ועדת המכרזים תהיה רשאית, בהתאם לייעוץ מקצועי שקיבלה לכמת את ההסתייגויות כאמור ולשקלל אותן במסגרת הצעת המחיר על מנת להשוות בין ההצעות במכרז.
 • אך יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותה ו/או זכותה של ועדת המכרזים לפסול הצעות עם הסתייגויות מהותיות כאמור.
 • המציע רשאי לבקש הבהרות באמצעות שאלות הבהרה בהתאם למועדים הקבועים בתנאי המכרז, אך אין בכך כדי להכשיר שינוי ו/או תיקון ו/או מחיקה של תנאי המכרז במידה והמועצה בחרה שלא להיעתר להבהרת/שאלת המציע.
 • על המציע להקפיד ולמלא את הצעתו בצורה ברורה ומדויקת על גבי מסמך זה ונספחיו בלבד כשכל אחד מדפי המכרז ונספחיו חתום ע"י חברת הביטוח.
 1. הצהרות המציע

הגשת ההצעה על ידי המציע והשתתפותו בהזמנה להציע הצעות, כמוה כהצהרה ואשור כי המציע עיין ובדק את כל פרטי ההזמנה, המפרט ותנאיו, וההסכמים ידועים ונהירים לו, יש לו את כל הידיעות, המידע, הכישורים והסגולות המקצועיות, הדרושים לביצוע ההתחייבויות המפורטות בהזמנה ובהסכם.

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ההזמנה ו/או ההסכם לאחר הגשת הצעת המציע, לא תתקבל.

 1. אופן מילוי הצעת המציע 

 • המציע ימלא את פרטי הצעתו ביחס לכל אחד מרכיבי הביטוח המפורטים במסמך.
 • ההצעה תנקב בשקלים בלבד.
 • המציע יכלול את העלות הכוללת של הביטוחים כפי שציין בפרקים השונים, במידה ותהיה טעות אריתמטית, המועצה תהיה רשאית לבצע תיקון למצוין בהצעת המציע, כאשר סכום כלל העלויות המפורטות בפרקי הביטוח יגברו על ציון סכום אריתמטי הנמוך/גבוה מהן.
 • המציע יחתום בשמו על טופס ההצעה ועל המסמכים האחרים.
 1. חובת הזוכה

 • במידה ויזכה המציע במכרז (להלן "הזוכה") יהא עליו להמציא כתב כיסוי ביטוחי לרשות, שיכלול את כל הפרקים שבמכרז, תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הרשות על זכייתו במכרז .
 • במידה ולא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיף א', תהא המועצה רשאית להתקשר עם מציעים אחרים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של המועצה עם מציעים אחרים במקומו.
 1. מסמכי ההזמנה – רכוש המועצה

 • מסמכי ההזמנה הנם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למועצה על פי מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.
 • מקבל מסמכי ההצעה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.
 1. דרישת פרטים מהמציעים

 • הרשות רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בקשר עם עמידתם בתנאי הסף של המכרז גם לאחר פתיחת ההצעות,
 • כל מידע, הסבר או פרטים שהובאו לידיעת המועצה ישמרו, ככל האפשר, בסוד.
 1. החלטות המועצה

 • אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא ו/או הצעה יחידה והיא תהיה רשאית להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולותיו של המציע, ניסיונו, גובה הצעתו הכספית ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי ההזמנה והוראותיו.
 • כמו כן, הרשות שומרת לעצמה הזכות לפצל את הביטוחים בין מבטחים שונים ו/או לבצע רק חלק מהביטוחים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. כמו כן רשאית הרשות לחדש את תוקף הביטוח לארבע שנים נוספות בכל שנה סה"כ חמש שנים באותם תנאים ובאותה פרמיה קבועה בתוספת עליית המדד באותה שנה.
 • בעת הדיון בהצעות תהיה הרשות רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע זוכה לרבות ,בין היתר ,כושרו, ניסיונו, יכולתו המקצועית של המציע וכן  יכולתו הארגונית וכל שיקול אחר כפי שתמצא לנכון . 
 1. עדיפות בין מסמכים

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי ההזמנה להוראות ההסכם, תכרענה הוראות ההסכם.

 1. אם המשתתף במכרז ימצא במסמכי המכרז סתירות , שגיאות ו/או אי- התאמות, ו/או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף  או פרט כלשהו ו/או שהוא מעוניין לשאול שאלת הבהרה , עליו להודיע על כך במכתב שיימסר למזמין עד ליום 14/06/2020 בשעה 12:00. תשובות והבהרות שתינתנה על ידי המזמין יערכו בכתב וימסרו לכל רוכשי מסמכי המכרז. על כל משתתף במכרז לצרף את התשובות הנ"ל להצעה ולחתום עליהן.

          בשאלות הבהרה ניתן לפנות לגב' ענת שרון פרץ באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד למייל      rp1@rosh-pinna.muni.il  עד ליום  14/06/2020 בשעה 12:00

 1. רמת ביצוע וסודיות

 • המשתתף הזוכה מתחייב ליתן את שירותי הביטוח ואת המענה לפניות המועצה ביעילות מרבית, במהירות ראויה וביחס נאות לכל פונה מטעם המועצה ולכל צד שלישי אשר פונה למשתתף הזוכה בכל הקשור עם ביטוחי המועצה נשוא הסכם זה. המשתתף הזוכה מתחייב כי העובדים המטפלים בביטוח יהיו מיומנים ובעלי ניסיון וידע בביצוע השירותים, כנדרש בתנאי הסף למכרז זה לעיל.
 • על המשתתף הזוכה תחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתו בקשר עם ביצועו של ההסכם, בין אם הגיע אגב ביצוע הפוליסות, מתן הגנה משפטית, קבלת פרטים לשם תשלום פיצוי נדרש או בכל מסגרת אחרת ובין אם התקבלו מאת המועצה או מכל גורם אחר.
 • המשתתף הזוכה ימנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא ככל שנדרש לשם ביצוע השירותים על פי הסכם זה.
 1. הפסקת ההתקשרות

 • המועצה רשאית בכל עת, מכל סיבה שתראה לה, גם שלא מחמת הפרה או פגם שנתגלה בפוליסות, להביא התקשרות זו לידי גמר ע"י הודעה בכתב אשר תינתן למשתתף הזוכה עפ"י הוראות חוק חוזה הביטוח, ובכפוף לקבוע בסעיף הביטול המופיע בפוליסה הספציפית.
 • מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המועצה לא תהא חבה בשום אופן בפיצוי, שיפוי או כל תשלום אחר למשתתף הזוכה, עקב הבאת ההתקשרות לידי גמר כאמור, פרט לתשלום הפרמיות להם התחייבה על פי פוליסות הביטוח. חישוב הפרמיות להם יהא המשתתף הזוכה זכאי, על פי הקבוע בסעיף זה, יעשו באופן יחסי לתקופת הביטוח אשר התקיימה בפועל (פרורטה).
 • מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכוח כל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת העסקתו של המשתף הזוכה, רשאית תהא המועצה להפסיק את ההתקשרות, לבטל את הפוליסות לאלתר, ולבצע את יתרת השירותים באמצעות גורם אחר, לרבות המחאת ההסכם לאותו גורם או לא לבצעם כלל, וזאת במקרים הבאים:
  • למבטח כונס נכסים מכוח כל דין, ו/או המשתתף הזוכה הוכרז כפושט רגל או ניתן לגביו צו פירוק.
  • נגד המבטח נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, א הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
  • הוכח למועצה כי המבטח אינו מסוגל לעמוד בדרישות המכרז מסיבה כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת. אלא שמובהר בזאת כי אין המקרים   המנויים לעיל כעילות ביטול ההתקשרות בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את הפוליסות מכוח כל עילה שבדין ו/או בהתאם לחוזה זה .
  • עוד מובהר כי אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה מכוח כל דין או הסכם, לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד הפרות יסודיות של ההסכם.
  • לביטול הפוליסות ע"י המשתתף הזוכה לא יהיה תוקף, אלא אם יתבצעו על פי ההוראות הקבועות בחוק חוזה הביטוח.
 1. איסור המחאה

 • המשתתף הזוכה אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח הסכם זה, כולן או חלק מהן, לאחר/ים, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהתקשרות זו, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.
 • המחה המשתתף הזוכה את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את ביצוע העבודה לאחר, כולה או מקצתה, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הפוליסות ותנאי מכרז זה, על אף ההמחאה האמורה, ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה כלפי הגורם הנמחה.
 1. תקופת ביטוח וחידושה

הרשות תהא זכאית לחדש את הביטוחים לארבע תקופות נוספות של שנה כ"א סה"כ 5 שנים בתוספת הצמדה למדד בלבד כשמדד הבסיס הוא המדד הידוע בתחילת תקופת הביטוח ומדד ההתאמה יהיה המדד הידוע בסיום תקופת הביטוח בכל תקופה ותקופה.

בתקופות החידוש יחולו כל התנאים המוסכמים עם המבטח לגבי תקופת ההתקשרות הקודמת, אלא אם הוסכם בכתב אחרת בהסכמת הצדדים.

בכל תקופת התקשרות, הרשות רשאית להודיע בכתב למבטח על הפסקת ההתקשרות עימו בהודעה מוקדמת של 30 יום. היה והמבטח יבקש להפסיק ההתקשרות לפני מועד סיומה, יודיע בכתב לרשות לפחות 90 יום לפני מועד סיום תקופת ההתקשרות.

למען הסר ספק, הודעה של המבטח על רצונו לסיום ההתקשרות לא תפגע בביטוחים הקיימים עד למועד סיומם.

בכל מקרה של ביטול הביטוח ע"י המבוטח – חישוב הפרמיה ייעשה באופן יחסי. במידה וההודעה על הפסקת הביטוח תימסר לאחר תשלום מלוא הפרמיות יושבו לרשות דמי הפרמיה היחסיים העודפים, בחישוב פרורטה, בתוך 14 יום ממסירת ההודעה לחברה או לסוכנות על ביטול הביטוח.

הרשות איננה זכאית לקזז מ.ע.מ ,לכן בעת תשלום תגמולי הביטוח יתווסף להם מ.ע.מ כחוק.

       תנאים נוספים :

המציע הזוכה מוותר על זכות שיבוב כנגד:

 • חברות בנות, שלובות וקשורות למבוטח ו/או לעמותות הקשורות למבוטח.
 • בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח בשכירות או כבר רשות.
 • גופים הנמצאים עם המבוטח בקשרי מסחר.
 • גופים אשר המבוטח ויתר בכתב על זכותו לתבוע מהם פיצוי לפני קרות מקרה הביטוח.

פרמיית הביטוח עבור ההצעה שזוכה תשולם  ב – 5  תשלומים שווים ללא הצמדה וריבית.

בכבוד רב

מוטי חטיאל

ראש המועצה

מסמך ג'

מפרט הביטוח של המועצה המקומית ראש פנה  

סקירה כללית

ראש פנה היא  מושבה בגליל העליון, על מורדות הר כנען, בסמיכות לצפת ולחצור הגלילית.

היא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1949.ראש פנה היא אם מושבות הגליל, הששורשיה בישוב גיא אוני, אשר הוקם בשנת 1878, אליו חברו העולים מרומניה בשנת 1882.

מסביב למושבה קרקעות חקלאיות. בסמוך לישוב עובר נחל ראש פנה ובו מעיינות השופעים כל השנה. בתוואי הנחל עברה דרך עותמנית ומנדטורית אשר קישרה בין צפת לראש פנה וממנה לטבריה.

היישוב שוכן בצומת דרכים מרכזי, וממנו מתפצלות דרכים צפונה לעבר עמק החולה, עמק עיון ולבנון, דרומה לטבריה ובקעת הירדן ומזרחה לעבר רמת הגולן, קונייטרה ודמשק.

היסטוריה

בשנת 1883 נחלץ הברון רוטשילד לעזרת אנשי ראש פנה, שהייתה מהמושבות הראשונות אותן לקח תחת חסותו. בתמורה להעברה לבעלותו של כל אדמות המושבה ומבניה, דאג הברון להמשך קיומה ובניינה, ולתשלום כל החובות שנצברו. הברון דאג לבניית בית מגורים מרווח לכל משפחה, ולתפעול שירותים שונים במושבה, כדוגמת מורה, רופא  ורב.  ניהול המושבה היה בידי פקיד מטעם הברון.

בשנת 1887 הוקם בית הכנסת האשכנזי במושבה, בשנת 1898 הוקם בית הכנסת הספרדי, ובית הספר העברי הראשון זכה למבנה בשנת 1899. כמו כן הוקמו מפעל ליצור משי (כיום בית העם והסינמטק), יקב (כיום מועדון פיס לגיל הזהב), בית בד, בית מלון (מלון אלטר שורץ) ועוד…

בראשית המאה ה-20 הייתה ראש פנה המושבה הרביעית בגודלה בארץ ישראל. בשנת 1900, בעקבות סכסוכים רבים בין האיכרים לפקידי הברון, העביר הברון רוטשילד את ניהול המושבה לידי חברת יק"א, שהיתה כפופה לברון הירש.

נתוני הלמ"ס

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  נכוון לסוף שנת 2018 מתגוררים בראש פנה 3,120 תושבים (מקום 243 בדירוג רשויות מקומיות בישראל). האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 1.9%.

השטח בתחום שיפוט המועצה עומד על 17,569 דונם. הדירוג הסוציואקונומי הוא 7.

השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת סוף 2016 היה 9,397 ש"ח (ממוצע ארצי: 8,913 ש"ח).

חינוך

החינוך בראש פנה יונק ממקורות של היסטוריה, שורשים והמשכיות. עוד מימי שמחה חיים וילקומיץ', המורה והמחנך שעל שמו קרוי בית הספר היסודי, שולבו לימודי קודש עם לימודי חולין, בכתות מעורבות, כאשר הושם דגש על אהבת הטבע, החקלאות והמוזיקה. מערכת החינוך הייתה והינה נדבך חשוב ומרכזי בפעילות הקהילה מאז הקמת המושבה.

בראש פנה בית ספר יסודי, בית החינוך ללימודי שדה וקהילה ע"ש שמחה חיים וילקומיץ', ובו כ – 220 תלמידים.

כמו כן יש פעוטון לגילאי 0-3, 3 גני ילדים ממלכתיים ו – 2 גני ילדים ממלכתיים דתיים.

תלמידי העל יסודי לומדים בבתי הספר הקיבוציים בסביבה, כאשר הר וגיא הינו איזור הרישום.

בראש פנה שמים דגש על שימור ערכי העבר, בשילוב עם התפתחויות בהווה, והתכוננות לעתיד. אנו רואים את מערכת החינוך במושבה כחלק בלתי נפרד מחיי הקהילה ומכוונים לשיתוף פעולה בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי, תוך שילוב עם רבדים שונים בקהילה, במגוון של תכניות  ואירועים. בראש פנה שמים דגש על ערכי המורשת וחיזוק הקשר שבין התלמיד למקום מגוריו. המטרה היא שבוגרי מערכת החינוך יהיו צעירים הקשורים למקום ומעורבים בו מתוך רצון ומוכנות לנתינה ורוח קהילתית, אשר חונכו לסובלנות וכבוד הדדי, ויכולת לקבל את השונה

תיירות

בשנים האחרונות הפכה ראש פנה לאחד מן המקומות המתויירים ביותר בגליל העליון, ולא בכדי. כל טוב הגליל נמצא במושבה זו, המהווה תמצית מרוכזת של כפריות גלילית טיפוסית. מושבת הראשונים שבמרכז ראש פנה עברה שחזור מוצלח ביותר, ושפע של אטרקציות מחכות למטיילים.

אתר השחזור

רחובה העתיק של המושבה ובו בתים לשימור מהווה אטרקציה תיירותית עם מרכז מבקרים חדש שנפתח, ותערוכות המציגות את ההסטוריה של המושבה, את ראשית החינוך העברי הלאומי ואת פועלו של פרופסור מר בחקר המלריה.

במבנים העתיקים פועלות גם גלריות של אומנים מקומיים.

תעסוקה

תושבי ראש פנה עוסקים במגוון רחב של מקצועות. ראשית, ראש פנה ידועה כ"מושבת אמנים". ואכן, פועלים בראש פנה עשרות אמנים אשר מרביתם מתפרנסים בין השאר מהצגת מרכולתם ויצירותיהם לתיירים הרבים הפוקדים את המקום. כמו כן, ישנם תושבים בראש פנה אשר – בדומה לכל ישוב בישראל – מתפרנסים ממקצועות חופשיים. תושבים אלה מתבססים על אזורי התעשייה הסמוכים לראש פנה והפזורים בגליל העליון.ראש פנה נמצאת גם בסמוך לאזורי התעשייה בחצור הגלילית. המושבה שוכנת לצד מחלף אליפלט, המאפשר לתושביה חיבור עם כביש 90 (אחד מעורקי התחבורה המרכזיים והחשובים בגליל ובבקעה) וכביש 89. אי לכך, תושבי ראש פנה יכולים גם "להרחיק" לכת ולמצוא עבודה באזורים אחרים בגליל ובאזור הכנרת. ניתן לציין כמובן גם את קרבתה של ראש פנה לעיר צפת. ראש פנה הינה יעד מוביל על מפת התיירות הישראלית. כפועל יוצא מכך, תושבים רבים בראש פנה עוסקים בענף התיירות ומפעילים חדרי אירוח, אטרקציות, אתרי ספא, מסעדות וכדומה.

שרותים קהילתיים

תושבי ראש פנה נהנים ממערכת שרותי רווחה, חברה וקהילה מגוונים לכל הגילאים, מלידה ועד זקנה, ברמה הפרטנית, הקבוצתית והקהילתית: בריכת שחייה, ספריה, מרכז קהילתי, מועדון לגיל הזהב וחוגים שונים .

פארק צ.ח.ר

דרומית לראש פנה הוקם בשנת 1991 פארק תעשיות צ.ח.ר. הפארק הוקם במטרה לחזק את התשתית הכלכלית האזורית ולפתח מקורות תעסוקה לתושבי האזור.

להקמתו חברו שלוש רשויות מקומיות: צפת, חצור הגלילית וראש פנה. בסוף שנת 2001 הצטרפה רשות רביעית: טובא- זנגריה ובנובמבר 2005 הצטרפה מועצה אזורית גליל עליון.
צ.ח.ר הוא פארק התעשייה הראשון בארץ בו שולב ישוב מהמגזר הערבי.
הפארק ממוקם בשטח המוניציפאלי של ראש פנה, במרחק 2 דקות משדה התעופה המקומי, 25 דקות טיסה מתל-אביב וסמוך לכביש הראשי מצפון הארץ למרכזה, מרחק כשעה נסיעה מנמל חיפה.
פארק צ.ח.ר משתרע על שטח של 850 דונם. נכון להיום הוא מאוכלס ב -50 מפעלים ועסקים ומועסקים בו כ-1500 עובדים.

המפעלים הקיימים הם תערובת איכותית של מפעלי היי-טק, תעשייה כבדה, תוצרת  חקלאית ועוד.

 שם המבוטח כל מי שנכלל בהגדרת המבוטח

 מועצה מקומית ראש פנה, ו/או אתרי השחזור, פארק צ,ח.ר אזור התעשייה, ו/או עמותות בחסות המועצה המקומית (בית הקשיש, מתנ"ס, בריכת שחייה, מפעילי חוגים ו/או משפחתונים) ו/או המועצה הדתית, ו/או כל גוף משפטי אחר המסונף לרשות ו/או כל אדם הפועל בשמם או שיש לרשות שליטה בו,  ו/או גוף משפטי או אדם שהרשות משתתפת בתקציבו בלפחות ב- 20% ו/או שוכרי מתקני הרשות ו/או הגופים המפורטים לעיל.

כתובת למשלוח דואר :    ת.ד. 4  ראש פנה מיקוד 1200000

טלפון :        04-6808600                                                 

ח.פ   :    500200266

מספר תושבים :     3106

מספר עובדים במועצה :    82

שם הממונה על הביטוח:     אורי זלצר

שם יועץ הביטוח:     משה חביב

מסמך ד'

הצהרת המציע                                                     

 1. הנני מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, לרבות: פרסום ההודעה למשתתפים בעיתונות, ההוראות למשתתפים ונוסחי הפוליסות שייחתמו עם הזוכה על נספחיו, וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי לכל הפוליסות במכרז זה, וידועים לי כל הנתונים הנדרשים לי כמבטח זהיר. הנני מצהיר כי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורט במסמך ההוראות למשתתפים. אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי ההזמנה להציע הצעות (להלן: "ההזמנה") למכרז והמפורט במפרט, ההסכם והמסמכים הנלווים אליו. חתימתו על הצהרה זו מאשר המציע, כי ברשותו נמצאים כל המסמכים הנזכרים במכרז, קראם והבין את תוכנם, קבל את כל ההסברים אשר ביקש לקבל והוא מתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות המפרטים הנ"ל ולדרישות החוזה.
 1. הנני מצהיר כי כל הדרישות, התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע ההתקשרות ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 1. אני מצהיר בזאת כי: 
 • הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא ההזמנה, והנני מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות מסמכי ההזמנה.
 • הנני מתחייב, כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על פי כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא ההזמנה, לרבות עמידה בדרישות המועצה וכל רשות אחרת.
 • הנני מצהיר, כי ידוע לי שהמועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
 1. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לחתום על ההסכם ועל נספחיו, ולהחזירו למועצה כשהוא חתום ולהמציא כתב כיסוי ביטוחי לרשות, שיכלול את כל הפרקים שבמכרז, תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הרשות על זכייתו במכרז .
 1. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 3, כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו לשם כך, אאבד את זכותי לבצע את המכרז נשוא ההזמנה והמועצה תהא רשאית להתקשר עם מציע/ים אחר/ים ו/או לבטל את המכרז, אך לא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי להזמנה זו.
 1. ידוע לי כי אין המועצה חייבת לקבל את הצעתי או כל חלק ממנה וכי אין בה כדי לחייב את המועצה בכל צורה שהיא.
 1. הצעתי זו על כל פרטיה ומרכיביה מהווה הצעה בלתי חוזרת לביצוע הביטוחים עפ"י תנאי המכרז.

 

חתימת המציע + חותמת  _____________________

מסמך ה'

טופס זיהוי המציע

 1. שם המציע: ___________________________________
 2. כתובות: ___________________________________
 3. טלפון: ___________________________________
 4. דוא"ל: ___________________________________
 5. אם חברה-מספר החברה, אם יחיד – תעודת זהות:__________________
 6. שם חברה-כתובת משרד רשום:_______________________________ 
 1. מנהלים נוכחיים במציע:

שם                                                 תפקיד

_____________________            __________________________

______________________          __________________________

 1. אנשי מפתח נוספים במציע:

שם                                                 תפקיד

______________________          ___________________________

______________________          ___________________________

מסמך ו'

תצהיר

תאריך: ____________

אני הח"מ עו"ד/ רו"ח _________________, מרחוב ______________ מאשר בזה כדלהלן:

 1. הנני משמש כעו"ד /רו"ח של המציע, ששמו:_____________________ ומספר זיהוי התאגדות הינו: ________________.
 1. מורשי החתימה בשם המציע הינם:
 • _____________
 • _____________
 • _____________
 • _____________

חתימת _________ מהם מחייב את המציע לכל דבר ועניין.

הערה: במקרה שזכויות החתימה שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור חתום על ידי רו"ח או עוה"ד.

 1. בעלי השליטה הינם:
 • ____________
 • ____________
 • ____________

הערה: במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רו"ח או עוה"ד.

 1. הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה ( מכרז מס' 04/2020) מתוך מורש\י החתימה המפורטים לעיל הינם:
 • _____________
 • _____________
 • _____________

________              __________                            ____________

תאריך                       שם המאשר                                    חתימה וחותמת

מסמך ז'

פרקי  הביטוחים המבוקשים

( הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורט בהמשך במסמכי המכרז תחת כל פרק)

כל הסכומים במכרז נקובים בשקלים חדשים

כל הביטוחים יכללו כיסוי של נזקי טבע ורעידת אדמה

 1. ביטוח רכוש – אש מורחב + פריצה   _____________________ שקל
 2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי _____________________ שקל
 3. ביטוח חבות מעבידים  _____________________ שקל
 4. אחריות מקצועית של בעלי מקצוע ברשות _____________________ שקל
 5. חבות המוצר  _____________________ שקל
 6. ביטוח כספים – כל הסיכונים   _____________________ שקל
 7. ביטוח שבר מכני וציוד אלקטרוני _____________________ שקל
 8. ביטוח תאונות אישיות ______________________שקל
 9. ביטוח עבודות קבלניות  ______________________שקל
 10. ביטוח נאמנות ______________________שקל

סה"כ פרמיה שנתית למזומן :  _____________________ שקל     

            עד 5 תשלומים יחשב כמזומן

   למען הסר כל צל של ספק  כל הביטוחים יכללו כיסוי של נזקי טבע ורעידת אדמה

 • אירוע יחשב לנזק אחד עד ל- 72 שעות,
 • אירוע אחד מתמשך יחשב נזק אחד, כל עוד הוא ממשיך להתקיים גם מעבר ל- 72 שעות
 • הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז על נספחיו ידועים ונהירים לו. כל טענה בדבר טעותו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ואו החוזה על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

תקופת הביטוח:   

תקופת הביטוח למכרז זה הינה : 01-07-2020   עד   30-06-2021.

תקופת ההסכם

תקופת הסכם זה הינה לשנה אחת החל מ 1.7.2020 ועד ל 30.6.2021 המועצה תהיה רשאית להאריך את ההסכם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לארבע תקופות נוספות של שנה כ"א סה"כ 5 שנים בתוספת הצמדה למדד בלבד כשמדד הבסיס הוא המדד הידוע בתחילת תקופת הביטוח ומדד ההתאמה יהיה המדד הידוע בסיום תקופת הביטוח בכל תקופה ותקופה.

פרק 1

ביטוח רכוש

אש מורחב, היקף הכיסוי הביטוחי יהיה עפ"י פוליסה לביטוח רכוש ביט 2016 בשינויים ובהרחבות המפורטים להלן, ללא תוספת פרמיה:

שם המבוטח כל מי שנכלל בהגדרת המבוטח

 מועצה מקומית ראש פנה, ו/או אתרי השחזור, פארק צ,ח.ר אזור התעשייה, ו/או עמותות בחסות המועצה המקומית (בית הקשיש, מתנ"ס, בריכת שחייה, מפעילי חוגים ו/או משפחתונים) ו/או המועצה הדתית, ו/או כל גוף משפטי אחר המסונף לרשות ו/או כל אדם הפועל בשמם או שיש לרשות שליטה בו,  ו/או גוף משפטי או אדם שהרשות משתתפת בתקציבו בלפחות ב- 20% ו/או שוכרי מתקני הרשות ו/או הגופים המפורטים לעיל.

*   כל הרחבות הכיסוי הינן על בסיס נזק ראשון ויחולו במלואם מעל ההשתתפות העצמית

*   פוליסה זו מורחבת לכסות הוצאות הדרושות להכנת תביעה, לרבות שכ"ט יועצים מומחים שונים המסייעים בידי המבוטח בהכנת תביעתו עד לסך 400,000 ₪ , על בסיס נזק ראשון.*

*   הפוליסה כוללת נזקי טבע ורעידת אדמה.

 אתר השחזור

שכולל מבנים משוחזרים:  43 מיליון שקל    ________________שקל

מכיוון אין אפשרות לשערך את אתרי השחזור אנו נבקש להעריך את שווי הבנייה ככפול מהמבנה הרגיל כולל נזקי טבע ורעידת אדמה .

מבנים מכל סוג ותאור לרבות, סככות וצריפים, שערים וגדרות, מתקני חוץ, מבני ספורט ומשחק, בריכת שחייה , אמפי- תאטרון, מתקני תאורה, גשרים ומעברים תת קרקעיים ועיליים וכו'.

75 מיליון שקל    מיון:   % _____   פרמיה:   ___________ ₪

 

תכולה וציוד מכל סוג ותיאור בהימצאם במבנים או בסמוך להם.

 15  מיליון שקל  מיון:    % _____  פרמיה:    ___________ ₪

תשתיות מוניציפאליות

לרבות, מקלטים, גדרות, שערים ומדרכות, כבישים, שבילים, מגרשי משחקים וספורט, עמודי חשמל  וטלפון, תמרורים, רמזורים, לוחות פרסום, גינות , גנים, תחנות הסעה,  מיכלי איסוף אשפה, מערכות על קרקעיות ותת קרקעיות של מים, ביוב, דלק, גז, חשמל ותקשורת וכו'.

ע"ב נזק ראשון  10 מיליון  שקל   מיון:    % _____  פרמיה:   ___________ ₪

 

כיסוי כל הסיכונים –  1,000,000 שקל

הכיסוי חל גם בעת העברה כולל גניבה לגבי כיסוי גניבה/פריצה מחוץ לחצרי המבוטח-הכיסוי מוגבל ל 500,000 ₪ שוד ופריצה (נזק ראשון) מוגבל ל 500,000 שקל

השתתפויות עצמיות

מבנים ותכולה ותשתיות – 20,000 ₪

נזקי טבע –             5% מנזק, מינימום 20,000 ₪ מקסימום 200,000 ₪

רעידת אדמה –       10% מסכום הביטוח לאתר, אך לא פחות מ 30,000 ₪ ולא יותר מ – 5,000,000 ₪.

שוד או פריצה –    15,000 ₪

כה"ס –                15,000 ₪

סה"כ פרמיה למזומן   _______________ שקל

פרק 2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

שם המבוטח כל מי שנכלל בהגדרת המבוטח

מועצה מקומית ראש פנה, ו/או אתרי השחזור, פארק צ,ח.ר אזור התעשייה, ו/או עמותות בחסות המועצה המקומית (בית הקשיש, מתנ"ס, בריכת שחייה, מפעילי חוגים ו/או משפחתונים) ו/או המועצה הדתית, ו/או כל גוף משפטי אחר המסונף לרשות ו/או כל אדם הפועל בשמם או שיש לרשות שליטה בו,  ו/או גוף משפטי או אדם שהרשות משתתפת בתקציבו בלפחות ב- 20% ו/או שוכרי מתקני הרשות ו/או הגופים המפורטים לעיל.

היקף הכיסוי :  

על בסיס פוליסת ביט  לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

גבול אחריות  לאירוע 5,000,000 ₪   ולתקופת הביטוח  10,000,000.

השתתפות עצמית:    עד   40,000 ₪  (ארבעים אלף שקל)

 

הרחבות לפוליסה:
 1. למען הסר ספק , עיסוקו של המבוטח כולל גם עבודות קבלניות שונות לרבות, שיפוץ, בניה, אחזקה, פיתוח , גינון וכד'.
 2. הכיסוי יכלול גם את פארק צ.ח.ר ומתחם אתרי השחזור
 3. למען הסר ספק, הכיסוי חל גם על כל פעילות תרבותית, חוגים, בריכות שחייה והדרכת שחייה, חדר כושר, מטווח , צעדות, אירועים ומופעים המאורגנים ע"י המבוטח ו/או עבורו.

 

 

סה"כ פרמיה למזומן   _______________ שקל

פרק 3

ביטוח חבות מעבידים

הפוליסה תהיה על בסיס פוליסת ביט  לביטוח אחריות מעבידים.

שם המבוטח כל מי שנכלל בהגדרת המבוטח

 מועצה מקומית ראש פנה, ו/או אתרי השחזור, פארק צ,ח.ר אזור התעשייה, ו/או עמותות בחסות המועצה המקומית (בית הקשיש, מתנ"ס, בריכת שחייה, מפעילי חוגים ו/או משפחתונים) ו/או המועצה הדתית, ו/או כל גוף משפטי אחר המסונף לרשות ו/או כל אדם הפועל בשמם או שיש לרשות שליטה בו,  ו/או גוף משפטי או אדם שהרשות משתתפת בתקציבו בלפחות ב- 20% ו/או שוכרי מתקני הרשות ו/או הגופים המפורטים לעיל.

העובדים המבוטחים:

כל עובדי המבוטח העוסקים בכל עבודה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בעיסוקו של המבוטח.

שכר עבודה משוער:

שכר עבודה שנתי כולל משוער לתקופת הביטוח  9,340,000 מיליון  ₪

גבולות האחריות:

20,000,000 ₪ לתובע ולמקרה.

20,000,000 ₪  לתקופת הביטוח .

השתתפות עצמית:

6,000 ₪ לאירוע. מחלות מקצוע – 12,000 ₪ לאירוע.

סה"כ פרמיה למזומן  _______________ שקל

פרק 4

אחריות מקצועית של בעלי מקצוע ברשות

בהתאם לנוסח פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מהדורת ביט 1/2000 כפוף לשינויים המפורטים להלן:

שם המבוטח כל מי שנכלל בהגדרת המבוטח

 מועצה מקומית ראש פנה, ו/או אתרי השחזור, פארק צ,ח.ר אזור התעשייה, ו/או עמותות בחסות המועצה המקומית (בית הקשיש, מתנ"ס, בריכת שחייה, מפעילי חוגים ו/או משפחתונים) ו/או המועצה הדתית, ו/או כל גוף משפטי אחר המסונף לרשות ו/או כל אדם הפועל בשמם או שיש לרשות שליטה בו,  ו/או גוף משפטי או אדם שהרשות משתתפת בתקציבו בלפחות ב- 20% ו/או שוכרי מתקני הרשות ו/או הגופים המפורטים לעיל.

*  כל מי שנכלל בהגדרת "המבוטח" וכן כל אחד מבעלי המקצוע בגינם נערך הביטוח שהינם עובדי הרשות, בגין מעשה או מחדל שנעשו בקשר עם עבודתם אצל המבוטח.

*  הפוליסה מורחבת לכסות את חבותם החוקית עפ"י כל דין של בעלי המקצוע השונים המועסקים ע"י המבוטח ו/או פועלים מטעמו הכוללים: עורכי דין, רואי חשבון, כולל מהנדס וועדת בניה , פקחים, גזברים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מדבירים, חשמלאים, וטרינרים , ממונה על הבטיחות, תברואנים .

*  הפוליסה תכסה גם עובדים אחרים המפעילים ידע מקצועי אחר שעיסוקם מחייב רישוי עפ"י דין.

*  הפוליסה מורחבת לכסות גם אחריות שילוחית ו/או ישירה בגין עבודתם של נותני שירותים מקצועיים חיצוניים שאינם עובדי הרשות.

*  הפוליסה תכסה תביעה בגין זיהום תאונתי

*  הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח , ישירה ושילוחית, בגין מעשה או מחדל רשלניים, טעות או השמטה של רופאים, אחיות, חובשים ועובדי רפואה אחרים במהלך עיסוקם במקצועם עבור הרשות.

*  הפוליסה מכסה הוצאות הגנה משפטית בהליכים פליליים עד לסך 500,000 ש"ח.

הפוליסה כוללת " תקופת גילוי" של 12 חודשים

גבול אחריות מקצועית

גבול אחריות לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח   5,500,000 ₪

השתתפות עצמית – 10,000 ₪

השתתפות עצמית למהנדס ומחלקת מהנדס – 20,000 ₪

 

סה"כ פרמיה למזומן   _______________ שקל

פרק 5

חבות המוצר:

חבות המוצר – בהתאם לפוליסת ביט אחריות המוצר .חבותו החוקית על פי דין של המבוטח בקשר עם פעילות ייצור, תיקון, התקנה, הרכבה ואספקה של המוצרים  כהגדרתם בחוק האחריות למוצרים פגומים תשמ"א – 1981 , לרבות מזון ומשקה ולרבות מים

שם המבוטח כל מי שנכלל בהגדרת המבוטח

מועצה מקומית ראש פנה, ו/או אתרי השחזור, פארק צ,ח.ר אזור התעשייה, ו/או עמותות בחסות המועצה המקומית (בית הקשיש, מתנ"ס, בריכת שחייה, מפעילי חוגים ו/או משפחתונים) ו/או המועצה הדתית, ו/או כל גוף משפטי אחר המסונף לרשות ו/או כל אדם הפועל בשמם או שיש לרשות שליטה בו,  ו/או גוף משפטי או אדם שהרשות משתתפת בתקציבו בלפחות ב- 20% ו/או שוכרי מתקני הרשות ו/או הגופים המפורטים לעיל.

תחום טריטוריאלי :

שטח מדינת ישראל , שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של צה"ל.

תאריך רטרואקטיבי:  

1.1.1985

 

היקף הכיסוי: 

פוליסת ביט  2013

גבול אחריות חבות מוצר

גבול אחריות לתובע ,ולמקרה ולתקופת הביטוח   2,500,000 ₪

השתתפות עצמית – 5,000 ₪

סה"כ פרמיה למזומן   _______________ שקל

פרק 6

ביטוח כספים – כל הסיכונים

 שם המבוטח כל מי שנכלל בהגדרת המבוטח

מועצה מקומית ראש פנה, ו/או אתרי השחזור, פארק צ,ח.ר אזור התעשייה, ו/או עמותות בחסות המועצה המקומית (בית הקשיש, מתנ"ס, בריכת שחייה, מפעילי חוגים ו/או משפחתונים) ו/או המועצה הדתית, ו/או כל גוף משפטי אחר המסונף לרשות ו/או כל אדם הפועל בשמם או שיש לרשות שליטה בו,  ו/או גוף משפטי או אדם שהרשות משתתפת בתקציבו בלפחות ב- 20% ו/או שוכרי מתקני הרשות ו/או הגופים המפורטים לעיל.

מקום המצא הכספים:

משרדי המבוטח,  מוסדות חינוך ומוסדות אחרים המופעלים על ידי המבוטחים, או שמתקיימת בהם פעילות המקומית.

בהעברה ממקום למקום בכל התחום הטריטוריאלי ע"י עובדי המבוטח ו/או שליחים מטעמו ו/או חברות להעברת כספים המועסקות ע"י המבוטח.

תחום טריטוריאלי :

שטח מדינת ישראל , שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של צה"ל.

סכום הביטוח:

100,000 ש"ח על בסיס נזק ראשון.

היקף הכיסוי :

בהתאם לנוסח פוליסת ביט – כל הסיכונים – כספים – מהדורת 2013  כפוף לשינויים המפורטים להלן:

הכיסוי יכלול מקרה של זיוף חלקי או מלא של המחאות ו/או כל מסמך סחיר אחר ומשיכת התמורה.

סעיף 11 לפרק חריגים בפוליסת ביט – מבוטל.

למען הסר ספק, הכיסוי כולל נזקי טבע ורעידת אדמה.

הביטוח מורחב לכסות גניבת כספים בהיותם סגורים ונעולים במקום סגור ע"י השגה שלא כדין ו/או שימוש ע"י מי שאינו מורשה במפתח מותאם ו/או ע"י שימוש בקוד , אף ללא סימני פריצה ואלימות הגלויים לעין.

השתתפות עצמית:

5,000  ש"ח לכל מקרה ביטוח.

סה"כ פרמיה למזומן   _______________ שקל

פרק 7

ביטוח שבר מכני וציוד אלקטרוני

שם המבוטח כל מי שנכלל בהגדרת המבוטח

מועצה מקומית ראש פנה, ו/או אתרי השחזור, פארק צ,ח.ר אזור התעשייה, ו/או עמותות בחסות המועצה המקומית (בית הקשיש, מתנ"ס, בריכת שחייה, מפעילי חוגים ו/או משפחתונים) ו/או המועצה הדתית, ו/או כל גוף משפטי אחר המסונף לרשות ו/או כל אדם הפועל בשמם או שיש לרשות שליטה בו,  ו/או גוף משפטי או אדם שהרשות משתתפת בתקציבו בלפחות ב- 20% ו/או שוכרי מתקני הרשות ו/או הגופים המפורטים לעיל.

הציוד המבוטח:

מערכות חשמל וכוח, מערכות מיזוג אוויר, מתקני מים, מכוני שאיבה ,לוחות חשמל ולוחות פיקוד ובקרה. גנראטורים, טורבינות, טרנספורמטורים, ציוד בריכה ומרכזי ספורט וכד'.

מחשבים, מחשבים ניידים וכל ציוד נילווה.

סכום הביטוח:

3,500,000 ש"ח לשבר מכני.

1,500,000 ₪ לציוד אלקטרוני.

הציוד האלקטרוני כולל 92 מחשבים ניידים בכל הסיכונים, שנמסרו למורים לצורך עבודתם   ( 2000 שקל למחשב = 184,000 שקל )

היקף הכיסוי :

בהתאם לנוסח פוליסת ביט – מכונות (שבר מכני) וביטוח ציוד אלקטרוני – מהדורות 2013  כפוף לשינויים המפורטים להלן:

למען הסר ספק, הכיסוי כולל נזקי טבע ורעידת אדמה, ושחזור נתונים ותוכנות מידע.

השתתפות עצמית:

* לכל מקרה ביטוח 5000   שקל

* למחשב נייד 750  שקל  למקרה ביטוח.

 

סה"כ פרמיה למזומן   _______________ שקל

פרק 8

ביטוח תאונות אישיות

שם המבוטח:

מועצה מקומית ראש פנה

(כוללים :נבחרי ציבור, מזכיר, גזבר, קניין, פקחים מתנדבים )

מספר מבוטחים:

82

סכומי הפיצויים:

*  מקרה מוות מתאונה –                                         200,000 ₪

*  מקרה של נכות מלאה וצמיתה מתאונה                  300,000 ₪

או במקרה של נכות חלקית צמיתה מתאונה, אחוז מסכום הביטוח, בשיעור אחוז הנכות שייקבע למבוטח

*  אי כושר מלא וזמני לעבודה כתוצאה מתאונה        2,500 ₪ לשבוע

תקופת הפיצוי לא תעלה על 104 שבועות כאשר גיל המבוטח ביום קרות מקרה הביטוח, נמוך מ-65 שנים.

השתתפות עצמית:

מספר ימי ההשתתפות העצמית בגין אי כושר עבודה יהיו 7 ימים.

 

סה"כ פרמיה למזומן   _____________ שקל

פרק 9

ביטוח עבודות קבלניות

שם המבוטח כל מי שנכלל בהגדרת המבוטח

מועצה מקומית ראש פנה, ו/או אתרי השחזור, פארק צ,ח.ר אזור התעשייה, ו/או עמותות בחסות המועצה המקומית (בית הקשיש, מתנ"ס, בריכת שחייה, מפעילי חוגים ו/או משפחתונים) ו/או המועצה הדתית, ו/או כל גוף משפטי אחר המסונף לרשות ו/או כל אדם הפועל בשמם או שיש לרשות שליטה בו,  ו/או גוף משפטי או אדם שהרשות משתתפת בתקציבו בלפחות ב- 20% ו/או שוכרי מתקני הרשות ו/או הגופים המפורטים לעיל.

כיסוי:

בהתאם לנוסח פוליסת ביט ביטוח עבודות קבלניות – מהדורת 2016

תקופת תחזוקה מורחבת

12 חודשים מתום תקופת הביטוח לגבי כל פרויקט

העבודות:

עבודות בינוי, שיפוץ, הרחבה ופיתוח ותשתיות, תיקון קווי מים וביוב, גידור וכן כל סוגי עבודות הנדסה אזרחית אחרים .

הבהרה: כל העבודות הגדולות במסגרת פרויקטים קבלנים, נעשות בעיקר במכרזים חיצוניים ושם מצורף נספח ביטוח מפורט, מאושר על ידי חברת הביטוח של הזוכה, המתייחס לערך הפרויקט ולהיקפו.

תחום טריטוריאלי :

שטח מדינת ישראל , שטחי יהודה ושומרון הנכללים בשליטה ביטחונית של צה"ל.

היקף העבודות בשנה :

1,000,000 שקל

ערך מקסימאלי לעבודה:

200,000

העבודות הן בהיקפים קטנים כצורך השעה או בחרום ונעשות בעיקר על ידי עובדי המועצה או קבלנים שלוחיהם ואינן כוללות פרויקטים גדולים .

השתתפות עצמית:

*  נזקי תכנון לקוי – 10% מגובה הנזק , אך לא פחות מ15,000 ₪ ולא יותר מ- 40,000 ₪

*  נזקי רעד והחלשת משען – 10% מגובה הנזק  אך לא פחות מ 15,00 ₪ ולא יותר מ- 40,000 ₪

*  נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע – 10% מגובה הנזק , אך לא פחות מ 20,000 ₪ ולא יותר מ- 40,000 ₪

*  נזקי גניבה ופריצה –  20% מגובה הנזק , אך לא פחות מ 15,000 ₪ ולא יותר מ- 40,000 ₪

*  כל נזק אחר – 10,000 ₪ לאירוע.

*  צד שלישי – 6,000 ₪ לאירוע

*  חבות מעבידים – 6,000 ₪ לאירוע ו – 12,000 ₪ למחלת מקצוע

סה"כ פרמיה למזומן   ______________ שקל

פרק 10

ביטוח נאמנות

שם המבוטח כל מי שנכלל בהגדרת המבוטח

מועצה מקומית ראש פנה, ו/או אתרי השחזור, פארק צ,ח.ר אזור התעשייה, ו/או עמותות בחסות המועצה המקומית (בית הקשיש, מתנ"ס, בריכת שחייה, מפעילי חוגים ו/או משפחתונים) ו/או המועצה הדתית, ו/או כל גוף משפטי אחר המסונף לרשות ו/או כל אדם הפועל בשמם או שיש לרשות שליטה בו,  ו/או גוף משפטי או אדם שהרשות משתתפת בתקציבו בלפחות ב- 20% ו/או שוכרי מתקני הרשות ו/או הגופים המפורטים לעיל.

מס' העובדים:     

200

תאריך רטרואקטיבי: 

01-11-2005

סכום ביטוח:

*  למקרה ואירוע –  500,000 שקל

*  לתקופה –            1,000,000 שקל

השתתפות עצמית:  20,000 שקל

מוסכם בזה כי הכיסוי הינו בהתאם לפוליסת הנאמנות נוסח ביט .

סה"כ פרמיה למזומן   _______________ שקל

 

מסמך ח'

הצעת המציע

אישור חברת הביטוח \מורשה החתימה

כל הביטוחים כוללים כיסוי של נזקי טבע ורעידת אדמה

סה"כ הפרמיה השנתית הנדרשת לכל הפרקים שבמכרז:

הסכום בשקלים____________________במילים__________________________________

אני החתום מטה מר\גב' ___________ת.ז ____________________המציע במכרז האמור מס'____________ . מאשר כי קראתי את מסמכי המכרז וכי אני מסכים לכל האמור  בהם לרבות האמור במכתב ההבהרות לעיל. כל האמור בהם מוסכם עלי ואני מתחייב לפעול לפיו,

______________________

חתימה וחותמת חברת הביטוח

מסמך ט'

הסכם לעריכת ביטוח חבויות ורכוש

שנערך ונחתם בראש פנה ביום __________ חודש _________ שנת 2020

בין

מועצה מקומית ראש פנה

(להלן "בעל הפוליסה ו/או "המועצה")

מצד אחד

לבין

__________ חברה לביטוח בע"מ ח. פ. ________

מרחוב : ________________________

טל:_____________  פקס: _________

(להלן "המבטח" או "חברת הביטוח")

 

סוכנות הביטוח ________________

מצד שני

הואיל    והמועצה מבקשת לקבל שירותי ביטוח חבויות ורכוש (להלן בקיצור "שירותי הביטוח").

והואיל   וביום ______________ פרסמה המועצה מכרז מס'  _____________בו הזמינה קבלת הצעות למתן שירותי הביטוח (להלן "המכרז");

והואיל   והמבטח, לאחר שבדק את כל תנאי המכרז, הגיש למועצה הצעה למכרז הנ"ל, המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה והמצורפת בזה והמסומנת כנספח "א" (להלן –  "ההצעה");

והואיל   והמבטח מצהיר, כי הינו בעל האמצעים, היכולת הידע  והכישורים לביצוע העבודה;

והואיל   וביום ___________ המליצה ועדת המכרזים של מועצה מקומית ראש פנה להכריז על הצעת המבטח כהצעה הזוכה במכרז בהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו, בכפוף לחתימת הסכם זה ומילוי כל התנאים לפיו;

והואיל   וביום ______________ אישר ראש מועצה מקומית ראש פנה את המלצת ועדת המכרזים להתקשר עם המבטח;

 

אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:  

 

המבוא לחוזה זה על ההצהרות הכלולות בו והנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה עצמו ויש לקראו יחד ובכפוף לכל סעיפי החוזה.

 1. המועצה מוסרת בזה למבטח והמבטח מקבל על עצמו ומתחייב לתת את על שירותי הביטוח במלואם בהתאם למפורט במסמכי החוזה ובמפרט שצורף למסמכי המכרז.
 1. שירותי הביטוח יינתנו על ידי המבטח כמבטח עצמאי, והמבטח מצהיר בזה כי ידוע לו שהיחסים הנוצרים עפ"י הסכם זה בין המועצה לבין המבטח ו/או עובדיו אינם יחסים של עובד ומעביד לצורך כל דבר ועניין.
 1. נציג המועצה לצורך ביצוע חוזה זה יהיה מר אורי זלצר גזבר המועצה (להלן בקיצור "נציג המועצה").
 1. המחאת זכויות

המבטח אינו רשאי להעביר ו/או להמחות לאחר את חובותיו ו/או זכויותיו על פי הסכם זה לרבות את זכותו לקבלת כספים אלא אם קיבל את הסכמת המועצה מראש ובכתב.

 1. רואים את המבטח כמי שוויתר בחתימתו על הסכם זה, על כל זכות שהייתה לו, אם וככל שהייתה לו, ו/או תהיה לו, לעתור לערכאות ולנקוט בכל הליך, בין זמני ובין קבוע, לצו עשה ו/או אל תעשה, כלפי בעל הפוליסה ו/או צד ג' ו/או מי מטעמם, שתכליתם לעכב, להשהות לשבש ו/או למנוע מן המועצה מלפעול מכוח הסמכויות הנתונות לה בסעיף זה ו/או לשחרר את המבטח מן ההתחייבויות שקיבל על עצמו בסעיף זה.
 1. הפרת הסכם ותוצאותיה
 • התנאים הקבועים בחוזה ובפוליסה, לרבות כל סעיפי המשנה שבהם וכל סעיפי המפרט והצעת המחיר המצורפים הינם תנאים יסודיים היורדים לשורשו של חוזה זה ואם המבטח יפר, לא קיים, או יאחר לקיים תנאי של שהוא מתנאים אלה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של חוזה זה, והמועצה תהיה רשאית לראות חוזה זה כמבוטל לאחר הודעה מוקדמת של 14 יום.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את המועצה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין:
  • הוגשה כנגד המבטח ו/או בעניינו ו/או על ידו בקשה למתן צו פירוק זמני או קבוע ו/או כנוס נכסים ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ו/או עיכוב הליכים ו/או פשיטת רגל ו/או מינוי נאמן ו/או בקשה להטלת עיקול זמני על נכסיו ו/או בקשה להכריז על המבטח כחייב מוגבל באמצעים ו/או ניתן כנגדו צו איחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל ו/או מונה לו ו/או לעסקיו, כולם או חלקם, נאמן והכול בין זמני ובין קבוע, והכול בין אם הוגשה הבקשה על ידי צד ג' ובין על ידי המבטח עצמו וההליך לא נדחה ו/או לא בוטל בתוך 7 ימים ממועד הגשתו.
  • מונה לנכסי המבטח, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.
  • המבטח קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהמבטח הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם או שיזם פנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם.
  • המבטח הסב את החוזה, כולו או חלקו, או הסב זכות המוקנית לו על פי החוזה לאחר בלי שקיבל את הסכמת המועצה מראש ובכתב. 
 1. שיפוט

סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים של מחוז צפון. 

 1. תקופת ההסכם

תקופת הסכם זה הינה לשנה אחת החל מ 1.7.2020 ועד ל 30.6.2021 המועצה תהיה רשאית להאריך את ההסכם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לשתי תקופות נוספות בנות שנה אחת ובסך הכל, שלוש שנות התקשרות. 

 1. הודעות 
 • כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן באמצעות הפקסימיליה ו/או במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה, ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ו/או תימסר במשרדו של הצד השני.
 • הודעה שנשלחה באמצעות הפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני תראה כאילו נמסרה בו ביום ובלבד שהגעתה אומתה טלפונית.
 • הודעה שנשלחה בדואר רשום תראה כאילו נמסרה לידיו של הנמען כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר.

            ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

______________________                       ________________________

המועצה                                                                   ה מ ב ט ח