המועצה המקומית ראש פנה

מכרז/חוזה פומבי  מס. 05/20 למתן שירותי ראיית חשבון עבור המועצה המקומית ראש פנה

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-9059534  פקס: 04-6808613

אשת קשר: ענת שרון פרץ

דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

יוני        2020  

הזמנה להציע הצעות

 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן-המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר למתן שרותי ראיית חשבון עבור המועצה ו/או מי מטעמה (להלן: "השירותים"), הכול על-פי ההוראות והתנאים כמפורט במסמכי המכרז.
 1. עיון ורכישת המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני,   ראש פנה בשעות 09:00– 15:00, החל מתאריך  14/06/2020      החל מהשעה 10:00 וזאת תמורת סך של 1000 ₪     (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה   בכתובת rosh-pinna.muni.il .
 1. המועד האחרון לשאלות והבהרות : שאלות והבהרות בנושא מכרז זה ניתן להפנות למועצה באמצעות קובץ Word בדוא"ל rp1@rosh-pinna.muni.il עד ולא יאוחר מיום 18/06/2020 בשעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-9059534 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תענינה. תשובות המועצה יפורסמו באתר המועצה. באחריות המציעים להתעדכן באתר המועצה בפרסום שאלות ותשובות הבהרה ובכל הודעה ו/או עדכון שתפרסם המועצה בקשר עם המכרז. שאלות שיתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, המועצה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בע"פ לשאלות, ובהתאם לכך, רק תשובות בכתב שתפורסמנה באתר המועצה, כאמור, תחייבנה את המועצה.
 1. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 25/06/2020 בשעה 12:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות בצרוף כל תנאי ההתקשרות והמסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 1. את ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ב-2 עותקים כרוכים, במעטפה חתומה ואטומה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 05-20 למתן שירותי ראיית חשבון". ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שבמועצה, ברח' גיא אוני, ראש פנה, לא יאוחר מיום ושעת ההגשה.
 1. מובא לידיעת משתתפי המכרז, כי במכרז זה לא יתקיים מפגש מציעים.
 1. מובהר, כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה , להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודה/שירותים מכל סיבה שהיא בהתאם לתקציב העומד לרשותה, וכן לפצל את העבודה/שירותים בין מספר מציעים והכל לפי ראות עיניה ושיקול דעתה המוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.
 1. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/ נקבה, אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד. 
 1. על מועד פתיחת תיבת המכרזים , תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי ההזמנה.

 

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פנה

ריכוז לוח זמנים של המכרז  למתן שרותי ראיית חשבון  עבור מועצה מקומית ראש פנה

הפעולה המועד הערות
עיון ורכישת מסמכי המכרז  החל מיום 14/06/2020 תמורת סך של 1000 ₪ 
שאלות והבהרות עד לתאריך – 18/06/2020 באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד          p1@rosh-pinna.muni.il
ערבות הגשה עד לתאריך – 25/09/2020 ע"ס 10,000 ₪
מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום- 25/06/2020 בשעה 12:00 במעטפה סגורה בלא שיצוין עליה כל סימן מלבד שם המכרז, מספרו תאריך ושעת ההגשה.

 מסמכי המכרז כוללים:

מסמך 1: הוראות ותנאי המכרז

נספח א': פרטים כלליים של המציע

נספח ב': תצהיר בדבר ניסיון עבר של המציע

נספח ג': אישור על מתן שירותים וחוות דעת

נספח ד'1: אישור עו"ד מטעם המציע

נספח ד'2: אישור רו"ח מטעם המציע

נספח ה': תצהיר מטעם רואה חשבון מלווה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף וניקוד איכות

נספח ו': נוסח ערבות בנקאית (ערבות מכרז)

נספח ז': תצהיר וכתב התחייבות המציע

נספח ח': תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

נספח ט': תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976

נספח י': תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

נספח יא': תצהיר העדר ניגוד עניינים

נספח יב': התחייבות המציע לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

נספח יג': תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כחוק

נספח יד': תצהיר על קיום תנאים סוציאליים של העובדים

נספח טו': כתב שיפוי יחסי עובד מעביד

נספח טז': הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

מסמך 2:  מפרט השירותים נשוא המכרז

מסמך 3: החוזה

נספח א': אישור עריכת ביטוחים

נספח ב': ערבות ביצוע

נספח ג': התחייבות לשמירה על סודיות מטעם המציע לבין המועצה

נספח ד': התחייבות לשמירה על סודיות ולמניעת ניגוד עניינים מטעם עובדי המציע

נספח ה': הצהרה והתחייבות כעובד/ת הספק

 מסמך 4:  טופס הצעה כספית מטעם המציע

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז ו/או ההסכם, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. המסמכים הינם רכוש המועצה וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט להשתתפות במכרז.

מסמך 1

הוראות ותנאי המכרז

 1. מהות המכרז

המועצה המקומית ראש פנה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר למתן שרותי ראיית חשבון עבור המועצה ו/או מי מטעמה (להלן: "השירותים"), הכול על-פי ההוראות והתנאים כמפורט במסמכי המכרז.

 1. מסמכי המכרז

 • מסמכי המכרז הינם רכוש המועצה, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו – וזאת בין שהגיש הצעה למועצה ובין אם לאו.
 • על המועצה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.
 1. רקע – מצב קיים

 • נכון למועד פרסום מכרז זה, המועצה מקבלת את השירותים מושא המכרז ממשרד יעקב זיצר ושות', רואי חשבון, בהיקף משוער ממוצע של 5 שעות חודשיות.
 • המועצה עושה שימוש בתוכנות הבאות: EPR, אוטומציה
 • היקף התקציב השנתי הרגיל של המועצה לשנת 2020: כ-45 מיליון ₪.
 1. מהות השירותים הנדרשים

 • מכרז זה מתייחס למתן שרותי ראיית חשבון בתחומי פעולה מוניציפאליים שונים במועצה וחברות עירוניות, בהתאם לתנאים הקבועים במסמכי המכרז, לרבות במסמך 2 למסמכי המכרז להלן.
 • במהלך תקופת ההתקשרות, הזוכה ו/או מי מטעמו יפעל על-פי ההנחיות וההוראות של המועצה, ויהא כפוף ישירות לגזבר המועצה. יודגש שההתקשרות הינה אישית ורו"ח שיבחר לא יוכל להעביר לצד ג' ובכלל זה משרד רו"ח אחר את ביצוע השירותים נשוא הפניה.
 • תנאי יסודי להתקשרות מכוח מכרז זה הינו התחייבות הזוכה לספק למועצה את השירותים באמצעות מצבת כוח האדם שלהלן: 
 • רו"ח מלווה – שותף/ה בכיר/ה במשרד המציע, בעל/ת רישיון רואה חשבון בתוקף ובעל ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות במתן שירותים חשבונאיים לרשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או לתאגידי מים וביוב ו/או למשרדי ממשלה ויחידות סמך, שילווה, יערוך בקרה, הדרכה ופיקוח לעובדי משרדו במועצה וייעץ למנהלי המועצה ועובדיה בהתאם לצורך. רו"ח המלווה אינו נדרש להגיע למשרדי המועצה על בסיס יומי אלא על-פי הצורך ו/או לפי פניית גזבר המועצה. רו"ח יופיע לכול ישיבה שיתבקש ע"י גזבר המועצה או ראש המועצה, וזאת בהתראה של 96 שעות לפחות.
 • המועצה תהא רשאית לפנות לזוכה במכרז לגריעה או תוספת כוח אדם, בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה, ויחול מנגנון התשלום בהתאם למפורט במסמכי המכרז להלן.
 1. תקופת ההתקשרות

 • תקופת ההתקשרות עם הזוכה על פי מכרז זה הינה למשך 12 חודשים מהמועד הקבוע בצו תחילת עבודה שיומצא לזוכה (להלן: "תקופת ההתקשרות"). למועצה שיקול הדעת הבלעדי להאריך את ההתקשרות ל-4 תקופות נוספות בנות 12 חודשים או חלק מהן (להלן: "תקופת הארכה"), ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 60 חודשים, דהיינו – לכל היותר 5 שנים.
 • על אף האמור לעיל, המועצה תהא רשאית להביא את ההתקשרות לידי סיום במהלך כל תקופת ההתקשרות בהודעה מראש ובכתב, בת 90 יום, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, זאת לרבות בשל שיקולי תקציב.
 • ששת (6) החודשים הראשונים להתקשרות עם הזוכה יהוו תקופת ניסיון, באופן שהמועצה תהא רשאית להודיע לזוכה במהלכה בדבר הפסקת העסקתו 30 ימים מראש, על-פי שיקול דעתה וללא צורך במתן הנמקה מיוחדת ולמקרה והזוכה לא עמד בהתחייבויותיו על-פי ההסכם לשביעות רצונה. 
 1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

 • רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במועד האחרון להגשת ההצעות על כל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן:
  • המציע הינו שותפות רשומה או תאגיד הרשום כדין או יחיד שהינו עוסק מורשה.

מובהר, כי האישיות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי הסף של המכרז היא האישיות המשפטית החתומה על מסמכי המכרז. לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת ע"י מספר מציעים וכן לא תותר השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או שותפויות, אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה.

להוכחת עמידה בתנאי זה על המציע לצרף את המסמכים הבאים:

   • על המציע לצרף להצעתו העתק נאמן למקור של תעודת עוסק מורשה ומסמכי התאגדות של התאגיד או השותפות (העתק מאומת על-ידי עו"ד או רו"ח), וכל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד (ככל ששונה).
   • תדפיס מעודכן של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי (קרי, על חברה לצרף להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות).
   • אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה, בנוסח המצורף המסומן כנספח ד' למסמכי המכרז.
  • המציע בעל מחזור הכנסות שנתי של לפחות 1מיליון ₪ לשנה (לא כולל מע"מ), בכל אחת מהשנים 2016 עד 2019 (כולל) ובנוסף, בדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2018 של המציע, לא רשומה הערת "עסק חי" או אזהרת "עסק חי", או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו.

למען הסר ספק, מובהר כי לצורך חישוב הכנסות המציע, יש לקחת בחשבון את הכנסות המציע בלבד, ללא הכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים הקשורים עמו או מפעילויות אחרות שהוא מבצע.

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו:

   • אישור רואה חשבון מטעמו בנוסח המצורף המסומן כנספח ד'2 למסמכי המכרז. מובהר, כי נספח זה יש לערוך על גבי נייר פירמה של משרד רואי החשבון של המציע.
  • המציע בעל ניסיון מוכח בכל אחת מהשנים 2016-2019 (כולל), במהלכן סיפק שירותי ראיית חשבון עבור 5 רשויות מקומיות לפחות, שאוכלוסייתן מונה 5,000 תושבים לפחות (המציע נדרש להוכיח בכל אחת ואחת מהשנים 2016-2019 ניסיון עבודה ב-5 רשויות מקומיות).

להוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לצרף להצעתו:

   • תצהיר בדבר ניסיון עבר בנוסח נספח ב' למסמכי המכרז ולצרף נספח "אישור על מתן שירותים וחוות דעת" בנוסח נספח ג' למסמכי המכרז להלן.
  • המציע מעסיק באופן קבוע ובהעסקה ישירה לפחות 7 עובדים, הכוללים לפחות 3 רואי חשבון בעלי רישיון רואה חשבון בתוקף, מתוכם 3 רואי חשבון לפחות בעלי וותק שלא יפחת מ-10 שנים בעבודה עם רשויות מקומיות עובר למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

להוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו:

   • תצהיר בדבר עמידה בתנאי סף בנוסח נספח ב' למסמך 1 המצורף למסמכי המכרז, ולגבי עובדים המועסקים בשורותיו על המציע לצרף להצעתו קו"ח, המלצות ותעודות וכן יש לצרף טופס 102 עדכני שדווח למוסד לביטוח לאומי.
  • ברשות המציע כוח אדם מקצועי שיועמד לשירות המועצה, כדלקמן:

רו"ח מלווה – שותף/ה בכיר/ה במשרד המציע, בעל/ת רישיון רואה חשבון בתוקף ובעל ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות במתן שירותים חשבונאיים לרשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או לתאגידי מים וביוב ו/או למשרדי ממשלה ויחידות סמך, שילווה, יערוך בקרה, הדרכה ופיקוח לעובדי משרדו במועצה וייעץ למנהלי המועצה ועובדיה בהתאם לצורך.

להוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לצרף לגבי העובדים המוצעים על ידו לתפקידים שלעיל:

   • קו"ח, המלצות, תעודות ואישורים. כמו כן יש לצרף תצהיר מטעם העובדים בדבר ניסיון עבר בנוסח נספח ה' למסמכי המכרז להלן וזאת ביחס לכל עובד מטעם המציע בנפרד.
  • המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך 10,000 ₪ (עשרת אלפים ₪). על הערבות להיות בתוקף עד ליום 25/09/2020 ובנוסח המצורף המסומן כנספח ו' למסמכי המכרז. הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית כנדרש – תיפסל על הסף.
  • המציע , מנהליו ושותפיו נעדרים קרבה לעובדי המועצה ו/או חבר מועצה. להוכחת תנאי זה המציע צירף הצהרה בנוסח המצורף כנספח יח' למסמכי המכרז.
  • המציע הוא בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. לשם כך, המציע יצרף להצעתו תצהיר בהתאם לחוק זה בנוסח המצורף המסומן כנספח ט' למסמכי המכרז.
  • המציע בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
  • המציע בעל אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
  • העתק תעודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ן-1976.
  • המציע רכש את מסמכי המכרז. צילום מהקבלה יצורף למסמכי המכרז.

אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי הסף. בכל מקרה בו האישורים/התעודות הנ"ל הינם בעלי תוקף, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן בכל תקופת ההתקשרות.

 1. מסמכים ואישורים נוספים שיש לצרף להצעה

 • בנוסף למסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, על המציעים לצרף למסמכי המכרז את המסמכים הבאים:
  • הצעת המשתתף כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע.
  • פרופיל המציע.
  • כל מסמך הבהרה ו/או שאלות ותשובות שפורסמו בקשר עם המכרז חתומים ע"י המציע.
  • כל נספח המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה.
  • תצהיר לפיו המציע עצמו וכן כל אחד מבעלי המניות שלו וכל אחד מנושאי המשרה במציע (כגון: חברי דירקטוריון, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהלי תפעול, מנהל כוח אדם או משאבי אנוש), לא הורשעו במהלך 7 (שבע) השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז בעבירה שיש עמה קלון, זאת בהתאם לנוסח המצורף כנספח י' למסמכי המכרז.

לעניין סעיף זה, "עבירה שיש עמה קלון" הנם כל עבירה שיש בה פגיעה בטוהר המידות, וכן, על עבירה מסוג "פשע" או "עוון". המציע יצרף כל הכרעת דין ו/או גזר דין שיש כנגד המציע. יובהר, כי ככל ויתברר כי המציע הורשע בעבירה שיש עימה קלון כאמור בהגדרה לעיל, בין השנים 2012-2019 הצעתו תיפסל  על הסף ויראו את המציע כמי שחל לגביו ניסיון רע כאמור בתנאי הסף להליך.

  • העתק פוליסת ביטוח אחריות מקצועית של המציע .
  • תצהיר חתום, מאומת ע"י עו"ד, המאשר כי המציע משלם לעובדיו לא פחות משכר מינימום ומעביר את כל התשלומים הסוציאליים כנדרש בחוק, וכן מקפיד על חוק שעות עבודה ומנוחה, בהתאם לנוסח המצורף כנספח יב' למסמך 1.
  • המציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי השתתפותו בהליך זה וחתימת הסכם עם המועצה לא יהיה תוך כדי הימצאות במצב של ניגוד עניינים, וכי אין בינו המציע ו/או בעלי המניות שלו ו/או נושאי משרה בכירים בו קשרי משפחה, וזאת בהתאם לנוסח המצורף כנספחים יא' ו-טז' למסמכי המכרז.
  • כל מסמך וטופס אחר המוגדר במסמכי המכרז.

מודגש בזה כי ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שלא מצורפים אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל ו/או חלקם ובהם הפרטים הנדרשים ו/או הצעה שאינה עומדת בתנאי ההשתתפות במכרז ו/או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות לעומת האמור במסמכי המכרז.

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז ליתן הבהרות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בין היתר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו בתנאי הסף שפורטו לעיל.
 • ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש מהמציע פרטים, לרבות בדבר אפשרויותיו המקצועיות כתנאי להתקשרות עימו, והמציע יהא חייב לספק למועצה את הפרטים וכן לאפשר למועצה לפנות ללקוחותיו לצורך בחינת ניסיונו.
 1. אופן הגשת ההצעה

 • על המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה והמסמכים המצורפים בשני עותקים (מקור והעתק), כאשר המקור והמסמכים המצורפים וההעתק והמסמכים המצורפים, כרוכים כל אחד בנפרד, ויוכנסו למעטפה אחת סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 05-20 למתן שרותי ראיית חשבון".
 • ההצעה כאמור תוגש במסירה ידנית לתיבת המכרזים בבניין המועצה, ברח' מעלה גיא אוני, ראש פינה, עד ולא יאוחר מיום 25/06/20 בשעה 12:00 בדיוק. מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.
 • על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות מסמכי שאלות ותשובות להבהרות, , באופן שכל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע.
 • חובה לפרט את הנדרש ו/או לספק את התיעוד הנדרש בהתאם לדרישות בסעיפי המכרז הרלוונטיים.
 • כל הערה, הסתייגות, או תנאי של המציע, שלא הועלו בהליך ההבהרות של המכרז ואושרו על-ידי המועצה בכתב במסגרת תשובות הבהרה, לא יבואו בחשבון ועלולים אף להביא לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 • לא צירף המציע את כל השאלות והתשובות לא יהיה בכך עילה לטעון מצדו כי לא ידע או לא הכיר חלק מהשאלות או התשובות בגין כך, ולא תישמע ממנו כל טענה כאמור, ויראו אותו כמי שקיבל ומכיר את כל התשובות וההבהרות שניתנו על ידי המועצה במכרז. למועצה  שיקול הדעת הבלעדי אם לפסול את הצעת המציע בגין אי צירוף כל השאלות והתשובות אם לאו.
 1. חתימות

 • על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז. 
 • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו. כמו-כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה, כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הנדרשים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז – הכול כמפורט במסמכי המכרז.
 1. בדיקות מוקדמות

 • על המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו, על-מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו, לרבות עיון בכל המסמכים הרלבנטיים למתן הצעה במכרז, בין שצורפו ובין שלא צורפו או לא צורפו במלואם, ועל המועצה לא תחול כל אחריות בעניין זה בין שצורפו ובין שלא צורפו או לא צורפו במלואם.
 • הגיש המציע את הצעתו, רואים אותה כאילו ביצע את כל הבדיקות המוקדמות ומצא את כל התנאים מתאימים להגשת הצעתו ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספות.
 • כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לעבודות, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בעניין זה, היה ויתברר, כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.
 • כל מציע יישא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא יהיה זכאי לקבל החזר בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין אם הסתיים המכרז ובין אם בוטל.
 • כל טענה או תביעה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 1. ערבויות 

 ערבות הגשה
 • להבטחת קיום התחייבויות המציע עפ"י הוראות מכרז זה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית לטובת המועצה, בנוסח המצורף המסומן כנספח ו' למסמכי המכרז. הערבות תהיה של בנק ישראלי, על סך של 10,000 ₪ (במילים: עשרת אלפים ₪). מציע שלא יגיש כתב ערבות בנוסח התואם במדויק את הנוסח המצורף כנספח ו' עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף.
 • הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 25/09/2020 והמועצה תהא רשאית לדרוש מן המציעים להאריך את תוקף הערבות לתקופה או לתקופות נוספות, ככל שיידרש, עד לחתימת הסכם התקשרות עם הזוכה והמציעים יהיו חייבים לעשות כן, על חשבונם. מציע שלא יאריך את הערבות בהתאם לדרישת המועצה, הצעתו לא תשתתף עוד בהמשך הליכי המכרז, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי המועצה בגין ו/או בקשר לכך.
 • המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע, כי הצעתו זכתה במכרז, אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על-פי התחייבויותיו, וכן במקרה בו נדרש המציע להאריך את תקופת הערבות והוא לא עשה כן תוך 7 ימים מיום שנדרש לכך או באופן שתוקף הערבות יוארך לא פחות מחמישה ימים לפני תום תוקפה של הערבות המקורית, לפי המוקדם.
 • למציעים שלא זכו במכרז תוחזר הערבות שמסרו, לאחר שיחתם ההסכם עם מי שתקבע המועצה כזוכה.
 • ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בכל התחייבויותיו על-פי הצעתו, מכל סיבה שהיא, הכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, וזאת בלי לגרוע מכל סעד או זכות הנתונים למועצה על-פי דין ולרבות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970.
ערבות ביצוע
 • מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, יעמיד, תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה, ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת המועצה, להבטחת מילוי התחייבויותיו, על סך של 15,000  ₪ (במילים: חמישה עשר אלף ₪), כשהיא צמודה למדד המחירים של הצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף להסכם כמסמך ב' במסך 3 החוזה (להלן: "ערבות הביצוע") ובתוקף למשך תקופת ההתקשרות. היה ותקופת ההתקשרות תוארך, תוארך ערבות הביצוע על-ידי הזוכה בהתאם. העמדת ערבות ביצוע בהתאם לתנאי המכרז תהווה תנאי להמשך ביצוע התשלומים המגיעים ו/או שיגיעו לחברה הזוכה. 
ביטוחים 
 • מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב המציע הזוכה להחזיק ביטוחים בתוקף  על-פי דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט באישור עריכת הביטוחים המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כמסמך א' לחוזה.
 • על מציע שהצעתו תוכרז כזוכה להמציא למועצה אישור על עריכת ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח, תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין צורך להחתים את חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים במועד הגשת ההצעה. 
 1. הבהרות, שינויים, הסתייגויות

 • אם יבקש המציע הבהרות או לשאול שאלות, או אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות, ניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות הבהרה עד לא יאוחר מיום 18/06/20בשעה 12:00 על גבי קובץ MS Word בלבד באמצעות דוא"ל:. rp1@rosh-pinna.muni.il באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן בטל' 04-9059534 או במייל חוזר.
 • על השאלות להיות במבנה הבא:
מס"ד עמוד סעיף ותת סעיף שאלה תשובה
 • כל ההודעות, העדכונים, השינויים ותשובות המועצה יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה ובאחריות המשתתפים להתעדכן באתר.
 • חובה על המציעים להדפיס את המענה לשאלות, על כל נספחיו, לחתום על גביו ולצרפו למסמכי המכרז כחלק בלתי נפרד. איחור בקבלת תשובות או אי מתן מענה על שאלה, לא יזכה את המציע בהארכת מועד להגשת הצעתו ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין.
 • מציע במכרז שלא יעביר במועד את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לנדרש לעיל, יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי  סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות בתנאי המכרז וכיוצא בזה.
 • המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למציעים בעל פה, ואין להם תוקף מחייב כלפיה.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת, ולא יאוחר מ- 24 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז, באופן המפורט לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל ההודעות העדכונים והשינויים במכרז, יפורסמו באתר המועצה ובאחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות המועצה בקשר לשינוי תנאי המכרז. המציע ו/או הזוכה מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה בדבר שינוי בתנאי מתנאי המכרז.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. בכל מקרה של סתירה באמור במסמכי ההבהרות, יגבר מסמך ההבהרות האחרון שפורסם.
 • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי:
  • לפסול את מסמכי המכרז.
  • לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן.
  • לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.
  • לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
 • ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של המועצה. אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות דלעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית המועצה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על-ידי המציע, אם הצעתו הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה. 
 1. רכישת מסמכי המכרז ואופן הגשתם 

 • ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו באתר האינטרנט של המועצה rosh-pinna.muni.il את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, תמורת תשלום סך של 1,000 ₪ (אלף ₪), אשר לא יוחזרו בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. רכישת מסמכי המכרז כאמור לעיל הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תפורסם באתר האינטרנט של המועצה ו/או תשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.
 1. תוקף ההצעה 

ההצעה תעמוד בתוקפה ממועד הגשתה לתיבת המכרזים למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. מציע, אשר יחזור בו מהצעתו במהלך התקופה הזו – תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעה. באם יתארכו הליכי בחירת זוכה וחתימה עמו על הסכם ו/או אם ינקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז, תעמוד כל הצעה בתוקפה עד לתום הליכים אלה ובתוספת של 90 יום לכל הפחות, בהתאם לבקשת המועצה בפנייה בכתב למציעים.

 1. פתיחת ההצעות 

פתיחת הצעות המציעים במכרז תתקיים במשרדי המועצה במועד עליו תודיע המועצה לרוכשי המכרז מראש. רוכשי המכרז שהגישו הצעה, כאמור לעיל, מוזמנים להיות נוכחים בישיבת פתיחת הצעות שהוגשו במסגרת המכרז. 

 1. ההצעה הכספית

 • ההצעה תוגש ע"י המציע ותפורט במסמך 4 למסמכי המכרז.
 • המציע מתבקש לנקוב בהצעתו תמורה כספית חודשית כוללת וקבועה, בטווח שלא יפחת מ-4000 ₪ (ארבעת אלפים ₪) ולא יעלה על 5350 ₪ (חמשת אלפים שלוש מאות וחמשים ₪) (הסכומים אינם כוללים מע"מ). מובהר ומודגש בזאת, כי המציע אינו רשאי להציע תמורה החורגת מטווח המחירים שצוין לעיל, וכי משתתף שינקוב במחיר שאינו תואם את טווח המחירים שנקבע – הצעתו תידחה ותיפסל על הסף.
 • הצעת המחיר כוללת את כל המיסים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך מוסף כחוק שיתווסף לסכום המוצע.
 • מובהר למציעים, כי מחיר המקסימום כולל את מלוא עלויות מצבת כוח אדם כמפורט במסמך 2 למסמכי המכרז וכן כל יתר עלויות מתן השירותים למועצה.
 • בנוסף, יחולו על המציע הזוכה כל ההוצאות הכרוכות בהכשרת הצוות המקצועי מטעמו, , והכל כמפורט במסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות ומפרט השירותים.
 • המועצה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על ביצוע השירותים בהיקף מצומצם, בין בהפחתת שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, והכל לפי ראות עיניה ושיקול דעתה המוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.
 • תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם ההתקשרות שיחתם בין הזוכה לבין המועצה, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ובהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017. 
 1. שלבי בחינת ההצעות 

 • בחינת ההצעות במכרז ובחירת הזוכה תהא בשלביות כמפורט להלן:
  • שלב א' – בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף 

לאחר פתיחת המעטפות, ייבדקו מסמכי המכרז והאסמכתאות השונות אשר נמצאות במעטפת המכרז, לרבות שלמותם ונכונותם, ותיבחן עמידת המציעים בתנאי הסף המנויים לעיל.

מציע שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, תבחן הצעתו בשלבים נוספים, כדלקמן.

  • שלב ב' – בחינת ההצעה הכספית – משקל של 45% מהציון הסופי 

מציע אשר עומד בכל תנאי הסף, שהציע את המחיר הנמוך ביותר, יקבל את מירב הנקודות לפרמטר זה,  קרי 50 נקודות. כל שאר ההצעות ינוקדו ביחס להצעת המחיר הנמוכה ביותר.

  • שלב ג' – הערכה של איכות– משקל 55% מהציון הסופי

הערכת האיכות תבוצע ע"י וועדת מכרזים ו/או וועדת משנה שתוסמך מטעמה לצורך כך. וועדת המכרזים ו/או מי מטעמה תראיין את המציעים, אשר הוכיחו עמידה בתנאי הסף, ותעניק ניקוד לכל הצעה, על פי אמות מידה המפורטות להלן .

   • אמות מידה לניקוד ההצעות במרכיב האיכות (55% מהציון הסופי)

על המציעים לשים לב, כי ההיקפים המינימאליים שהוגדרו בדרישות הסף די בהם לבדיקת "שלב א' – עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת שלב ב', "איכות ההצעה". לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף.

אופן חישוב ציון האיכות יהיה בהתאם לאמות המידה שיפורטו להלן ולנוסחה הבאה:

 ציון רכיב האיכות = 55% X סיכום ניקוד ועדה מקצועית

כמות חברי הועדה

  

אמת המידה אופן בחינת הניקוד ניקוד מירבי
 ניסיון מקצועי של המציע במתן השירותים נשוא המכרז

—–

סה"כ 70 נק'

ניקוד ניסיון המציע בשנים 2016-2019 (כולל) יהא כדלקמן:

1-       בין 1 ל-5 רשויות מקומיות  –  20 נקודות

2-       בין 6 ל-10 רשויות מקומיות –  35 נקודות

3-       מעל 11 רשויות מקומיות – 50 נקודות

בנוסף לניקוד שלעיל, הועדה תנקד את המציע לאחר עיון בחוות דעת והמלצות שצירף להצעתו כך שכל המלצה תזכה את המציע בעד 4 נקודות ועד סה"כ 20 נקודות בגין רכיב זה (5 המלצות מקסימום).

לשם קבלת ניקוד בגין רכיב ניסיון מקצועי זה על המציע למלא תצהיר בדבר ניסיון עבר בנוסח המצורף כנספח ב' למסמך 1 למסמכי המכרז, למלא חוות דעת והמלצה באמצעות בעל תפקיד בכיר בנוסח המצורף כנספח ג' למסמך 1 למסמכי המכרז  וכן לצרף כל אסמכתא רלוונטית אחרת לשם הוכחת ניסיון כאמור – תחת חוצץ רכיב איכות מס' 1.

 

70 נק'
רואה חשבון מלווה המוצע ע"י המציע

——

סה"כ 30 נק'

התרשמות מראיון אישי של רואה החשבון המלווה המוצע על ידי המציע: הניקוד יהא על פי התרשמות כללית ממועמד זה, מהאופן בו הוא מציג את המציע, את בקיאותו בתחום החשבונאי בדגש על רשות עם מאפייני צמיחה דומים, הופעה כוללת, ידע מקצועי, רהיטות ויכולת ביטוי, יכולת להסביר חוק ותקנה. 30 נק'
  • שלב ד' – חישוב הציון הכללי (מחיר ואיכות) ודירוג ההצעות 
   • חישוב הציון הסופי ייערך על ידי חיבור הציון המשוקלל שהתקבל בבדיקת האיכות והציון המשוקלל שהתקבל בבדיקת ההצעה הכספית. 
   • ההצעות תדורגנה בהתאם לגובה הציון הסופי. מציע אשר דורג במקום הראשון תומלץ זכייתו ע"י ועדת המכרזים. מודגש, כי בשלב זה המציע אשר דורג במקום השני יוכרז ע"י וועדת המכרזים כ"כשיר שני" ויחולו לגביו ההוראות שלהלן.
 1. כשיר שני

 • הצעת הכשיר השני תעמוד בתוקפה למשך 6 חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה. במידת הצורך, והיה ויתבקש על ידי המועצה ויהא מוכן לכך, יאריך את תוקף הצעתו לתקופה נוספת בת 6 חודשים.
 • ה"כשיר השני" יוכרז כזוכה במכרז זה, אם עד תום 6 חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה (או עד תום המועד בו הוארך תוקף ערבותו של הכשיר השני לפי בקשת המועצה והסכמתו), הזוכה הראשון יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיספק את השירותים שלא לשביעות רצון המועצה ו/או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא. מובהר בזאת, כי היה ויוכרז הכשיר השני כזוכה במכרז תחת הכשיר הראשון, הוא מתחייב לספק למועצה את השירותים בהתאם לתנאי הצעתו ולמסמכי המכרז ותנאיו כלשונם.
 • לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו, לרבות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה בלבד, והיא תהא רשאית שלא לפנות לכשיר השני אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף.
 1. שוויון בין הצעות

 • במקרה של שוויון בין ההצעות, דהיינו יש 2 הצעות (או יותר) המקיימות את כל תנאי המכרז והן קיבלו ציון משוקלל זהה, וועדת המכרזים רשאית להחליט כי ייבחר זוכה בדרך של הגרלה, אשר תערך במתווה כמפורט להלן:
  • המציעים שהצעותיהם קיבלו ניקוד זהה כאמור לעיל יוזמנו לשלוח למועצה נציג מטעמם לצורך עריכת ההגרלה.
  • ההגרלה תתבצע בנוכחות חברי ועדת המכרזים והיועץ המשפטי של המועצה או משקיף שיקבע לכך על ידי ועדת המכרזים במשרדי המועצה.
  • שם כל מציע שהגיע להגרלה יירשם על פתק נפרד בגודל זהה, כל פתק יקופל מספר זהה של פעמים ויוכנס לתוך תיבה שאינה שקופה.
  • יו"ר ועדת המכרזים של המועצה או משקיף שיקבע לכך על ידי ועדת המכרזים, ישלוף מתוך הקערה פתק אחד בלבד, יכריז את שמו ויציג את השם הרשום על הפתק למשתתפים.
  • המציע אשר שמו הופיע על גבי הפתק כאמור, יוכרז כזוכה במכרז, או בחלק לגביו התקיימה ההגרלה.
  • היה ובהגרלה השתתפו 2 מציעים שהצעותיהם קיבלו ניקוד זהה, כאמור, המשתתף השני שלא עלה בהגרלה ייקבע כ"כשיר השני" ויחולו עליו ההוראות דלעיל. ככל שהשתתפו בהגרלה יותר מ- 2 משתתפים, הוועדה תגריל פתק שני נוסף והמשתתף הנוסף שיעלה בגורל, ייקבע כ"כשיר השני" ויחולו עליו ההוראות דלעיל.
  • ועדת המכרזים תנהל פרוטוקול מפורט אשר יכלול, את מועד ההגרלה, שמות המציעים שהשתתפו בהגרלה, שמות נציגי המציעים, מהלך ההגרלה ותוצאותיה.
  • מובהר, כי מציע שהוזמן להגרלה ולא התייצב במועד, יהא מנוע מלטעון כנגד תוצאותיה של ההגרלה ולא יהיה באי התייצבותו על מנת למנוע מהמועצה לקיים את ההגרלה שלא בנוכחותו.
 1. החלטות המועצה 

 • בפרק זה המונח "המועצה" משמעותו – המועצה באמצעות ועדת המכרזים – תהא רשאית כדלקמן:
  • המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
  • ביצוע מכרז זה מותנה בקבלת אישורים תקציביים. מובהר, כי המועצה רשאית בכל שלב לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, לרבות משיקולים תקציביים ולמציעים לא תהא טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.
  • המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והיא רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו, בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז. במקרה של ביטול המכרז לאחר שהחל הזוכה במתן השירותים, יחולו תנאי ההסכם הנמנה על מסמכי המכרז, לרבות הפרק שעניינו "ביטול ההסכם".
  • בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז ו/או אי קבלת הצעתו ו/או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
  • בעת הדיון בהצעות, זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע למתן השירותים או ביכולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע ממתן שירותים קודמים שניתנו על ידי המציע עבור המועצה, ככל שהיו כאלו, ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותק ובניסיון, הכול על-פי אמות המידה שפורטו לעיל.
  • המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או ניתוחי מחיר, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו. המציע יהא חייב למסור למועצה ו/או למומחים מטעמה את כל ההסברים והניתוחים כאמור לעיל, ובמקרה של סירוב, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי שיקול דעתה, עד כדי פסילת ההצעה.
  • מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי היה ויתברר כי הוגשה במכרז הצעה יחידה, או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים, ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה או על ביטול המכרז. ויודגש לידיעת המשתתפים, כי ההחלטה על ביטול המכרז תהא אפשרית אפילו אם ההצעה היחידה אינה במחיר המרע עם המועצה לעומת אומדן שווי ההתקשרות ומבלי שניתנה למגיש ההצעה האפשרות להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם המועצה, והכל אם ועדת המכרזים תסבור כי ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש תחתיו או קיום משא ומתן בהתאם להוראות כל דין, יאפשרו תחרות בין מספר מציעים בכוח על נשוא המכרז ו/או יעניקו את מירב היתרונות למועצה.
  • המועצה רשאית:
   • לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים ו/או בהסתייגויות לעומת תנאי המכרז, או הצעה שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
   • למועצה שמורה הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם בכדי לקבל הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות, הכל בכפוף להוראות המכרז ולכל דין.
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו.
   • המועצה רשאית לא לקבוע זוכה אם נראה לה כי אף מציע אינו מתאים.
   • אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין. 
 1. החלטות ועדת המכרזים – עיון במסמכים

 • ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף 22(ט) לתוספת הרביעית בצו המועצות המקומיות (א), התשי"ח-1958, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה.
 • מציע הסבור, כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן: "חלקים סודיים"), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:
  • יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.
  • יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי.
  • במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.
 • מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.
 • סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 • יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לדין הכללי, ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית בדבר היקף זכות העיון במסמכי מכרז.
 • החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין, לרבות מתן פרק זמן להשיג על החלטת הוועדה בפני ערכאות.
 • החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת מכרזים למציע בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש. 
 1. הודעה על הזכייה והתקשרות

 • המועצה תודיע לזוכה בכתב על זכייתו במכרז ותזמין אותו למשרדיה לקבלת עותק של ההסכם חתום על ידי מורשי החתימה של המועצה. למען הסר ספק מודגש בזה, כי יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז, לרבות ההסכם הנמנה על מסמכי המכרז, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על ההסכם.
 • בתוך 7 ימים ממועד המצאת הודעת הזכייה, ימסור הזוכה למועצה את המסמכים הבאים:
  • ערבות ביצוע לטובת המועצה, בהתאם לנוסח המצורף להסכם. מובהר בזה, כי ערבות המכרז תוחזר לזוכה כנגד המצאת ערבות הביצוע.
  • אישור קיום ביטוחים לטובת המועצה חתומים כדין ע"י המבטח.
  • על המציע שיזכה וכל אנשי הצוות מטעמו לחתום על התחייבות לשמירה על סודיות ועל תצהיר הימנעות מניגוד עניינים, המצורפים כנספחים להסכם התקשרות. מובהר, כי אין חובה להמציא נספח זה חתום בעת הגשת ההצעות.
  • כל האישורים האחרים הנדרשים על פי המכרז, ככל ויש.
 • לא המציא הזוכה אישור על ביטוחים ו/או לא המציא ערבויות ו/או לא המציא כל מסמך אחר, אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן והוא יהיה מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט. הזוכה שלא מילא אחר התחייבויותיו כלפי המועצה יפצה את המועצה על כל הפסד אשר ייגרם לה בגין כך.
 • בנוסף לאמור לעיל, במקרה של אי עמידת המציע הזוכה בהתחייבויותיו כאמור, המועצה תהא רשאית להתקשר בחוזה עם המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום השני אחרי הזוכה (היינו – הכשיר השני) או לפרסם מכרז חדש, וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 • מובהר בזה מפורשות, כי בכל מקרה בו תכריז וועדת המכרזים על כשיר שני, כאמור לעיל, ובכל מקרה בו כשיר שני יוכרז כזוכה במכרז בשל אי קיום התחייבויות הזוכה ו/או מכל סיבה אחרת, מתחייב המציע אשר הוכרז כ"כשיר שני", בהתחייבות בלתי חוזרת לספק את השירותים אשר ימסרו לו לביצוע בהתאם למחירי ההצעה שהגיש במכרז ולפי תנאי המכרז והחוזה מכוחו.
 • רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל, תודיע המועצה בכתב ליתר המציעים, על אי זכייתם במכרז, ותזמנם להגיע למשרדיה לשם קבלת הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידם.
 1. סמכות שיפוט מקומית ייחודית 

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור בהליך המכרז ו/או הנובע ממנו ובכל סכסוך משפטי שעילתו במכרז זה, בין אם טרם נקבע זוכה ובין אם נקבע זוכה בו, תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר צפת או נצרת בלבד.

 1. הצהרות המציע

 • המציע מצהיר, כי הגשת הצעתו והשתתפותו במכרז כמוה כהודעה ואישור ,שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.
 • המציע מצהיר, כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
 • המציע מצהיר, כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או מציע אחר במכרז וכי היה ויתברר למועצה , בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.
 • המציע מצהיר, כי ידוע לו שאין המועצה מחויבת לקבל את ההצעה שהינה בשיעור ההנחה הגבוה ביותר כעל ההצעה הזוכה במכרז, ו/או להכריז על זוכה כלשהו במכרז, ושמורה לה הזכות לבטל את המכרז כולו או חלקו ו/או לפרסם מכרז חדש בכל עת.
 • המציע מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים, כי הצעתו במכרז תבחן כך שההצעה הכספית לכשעצמה, אינה מהווה את המדד היחידי, וכי המועצה תבחן בנוסף להצעתו הכספית גם את איכות ההצעה, ניסיונו בתחום ויכולתו הכלכלית, שביעות רצון המועצה (ככל שהיה לה ניסיון עימו) ושביעות רצונן של רשויות אחרות.
 • המציע מצהיר, כי ידוע לו, כי המועצה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, עפ״י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת בנימוק כל שהוא, להורות על ביצוע תוספת / הפחתה לשירותים, שהיה על המציע לספק.
 • המציע מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים, כי ששת (6) החודשים הראשונים ממועד תחילת מתן השירותים הינם תקופת ניסיון (להלן: "תקופת הניסיון"). בתקופת הניסיון, המועצה תהא רשאית בכל שלב, שלאחר בחירת הזוכה במכרז, במקרה של הפרת ההסכם ו/או בשל אי עמידה בדרישות המכרז ו/או ביצוע המטלות באופן שאינו משביע את רצונה של המועצה להודיע על סיום התקשרות בהודעה מראש ובכתב של 30 ימים, וזאת מבלי צורך ליתן נימוק מיוחד ועפ״י שקול דעתה הבלעדי, ולא תהא לו כל טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותו במכרז הוא מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה להחלטה כאמור.
 • המציע מצהיר, כי ידוע לו כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של ההסכם בכל עת שתראה לנכון, עפ״י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לצרכיה ו/או בשל מעשה או מחדל של המציע, ותהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא ההסכם, ע״י משלוח הודעה בכתב 90 יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות.
 • המציע מצהיר, כי ידוע לו, כי הוא מחויב לעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז, כל עוד לא הודיעה המועצה על סיומם והושבה לו ערבות ההשתתפות שלהבטחת הצעתו, וכי המועצה רשאית לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.
 • המציע מצהיר, כי ידוע לו כי אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון, שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.
 • חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל. 

בכבוד רב ובברכה,

המועצה המקומית ראש פנה

מסמך 1:

נספח א' פרטים כלליים של המציע

מס"ד נושא למילוי המציע (ניתן לצרף נספח מענה מפורט)
1 שם המציע ומס' ח.פ.
2 כתובת המשרד הרשום+ טלפונים
3 שמות בעלי השליטה בחברה
4 שם איש קשר להגשת המענה ופרטיו לרבות נייד+ דוא"ל
5 כתובת דוא"ל איש קשר להגשת המענה
6 מספר פקס לתקשורת בנושא המענה למכרז
7 כתובת אתר האינטרנט של המציע
8 שנת יסוד
9 שמות מנהלים בכירים
10 בעלי המניות
11 חברות אחיות
12 חברות בנות
13 שנת יסוד החברה
14 מספר שנות עבודה במגזר המוניציפאלי/ ציבורי
15 מס' עוסק מורשה
16 סה"כ העובדים השכירים אצל המציע
17 מספר לקוחות מוסדיים המקבלים שרות באופן קבוע מהמציע

 נספח ב' תצהיר בדבר ניסיון עבר של המציע

כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך

אני הח"מ, _____________ בעל ת"ז שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כדלהלן:

 1. אני משמש כמנהל/בעל מניות/שותף ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 1. הריני להצהיר כי המציע עומד במלוא תנאי הסף הקבועים במסמכי מכרז פומבי מס' 05/20 למתן שירותי ראיית חשבון למועצה המקומית ראש פינה (להלן: "השירותים").
 1. באשר לתנאי הניסיון המוכח, הריני להצהיר כי הפרטים המצוינים בטבלה 1 שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מתצהירי זה והינם אמת [על המציע למלא טבלה מס' 1 להלן].
 1. הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך, היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.
 1. הצהרתי זו נכונה ועדכנית ליום הגשת הצעת המציע.
 1. אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי – אמת.

_____________________________

שם מלא + חתימת המצהיר

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת, כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________ ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

_______________________

עו"ד (חתימה וחותמת)

טבלה מס' 1 – המשך נספח ב' ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי של המציע
מס"ד שם הרשות המקומית  מהות השירותים שסופקו מספר העובדים באמצעותם סופקו השירותים מועדי תחילת וסיום מתן השירותים (חודש ושנה עד חודש ושנה) שם הגזבר ומספר טלפון נייד התקציב הרגיל שנתי של הרשות המקומית

 

דגשים:

 • יש לצרף המלצות מהרשויות המקומיות ומהגופים. על ההמלצות להיות חתומות או מאושרות על ידי בעל תפקיד בכיר ברשות המקומית: ראש הרשות, מנכ"ל, מנהל כספים / גזבר בלבד.
 • ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה ודף אחד אינו מספק.

נספח ג' אישור על מתן שירותים וחוות דעת

כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך

[על המציע להדפיס אישור זה מספר פעמים ולהחתים ממליצים לצורך הוכחת ניסיון]

תאריך   ________________

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

הנדון: אישור על מתן שירותים וחוות דעת

המלצה מס' ____ [על המציע לציין מס' ההמלצה]

אני החתום מטה, _____________ (שם מלא + ת"ז) המשמש בתפקיד _______________________ מאשר בזה כי __________________________ (המציע), סיפק שירותי ראיית חשבון עבור   _____________________________ (שם הלקוח), בתקופה שבין (חודש ושנה) ________________ ועד (חודש ושנה)  _________________.

פירוט השירותים:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

חוות דעתנו:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

פרטי הממליץ/המאשר :

______________       _____________          _____________          _______________

שם ושם משפחה                       טלפון                    שם הרשות                          תפקיד

נספח ד'1 אישור עו"ד מטעם המציע

נספח זה יש לערוך על גבי נייר פירמה של משרד עורכי דין של המציע

כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך

לכבוד

ועדת המכרזים

מועצה מקומית ראש פנה

ג.א.נ,

הנדון:  חברת/שותפות __________________בע"מ ח.פ. _____

כיועצה המשפטי של ______________________________ (להלן: "המציע"), הרינו מתכבד בזאת לאשר כי מורשי החתימה מטעם המציע הינם כדלקמן:

 1. שם: _____________ ת.ז. ______________ ;

 

 1. שם:_____________ ת.ז. _________________.

 

מורשי החתימה הנ"ל מוסמכים לחתום בשם המציע וחתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

בכבוד רב,

 

________________, עו"ד

נספח ד'2 אישור רו"ח מטעם המציע

נספח זה יש לערוך על גבי נייר פירמה של משרד רואי החשבון של המציע

כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך

לכבוד

ועדת המכרזים

מועצה מקומית ראש פנה

ג.א.נ,

הנדון:  חברת/שותפות __________________בע"מ ח.פ./ע"מ _____

כרואי חשבון של  התאגיד שבנדון (להלן: "המציע"), אנו מתכבדים לאשר כדלקמן:

באשר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הרינו לאשר כדלקמן:

המציע בעל מחזור הכנסות שנתי של לפחות ____________ ₪ לשנה (לא כולל מע"מ), בכל אחת מהשנים 2016 עד 2019 (כולל).

בנוסף, בדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2018 של המציע, לא רשומה הערת "עסק חי" או אזהרת "עסק חי", או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו.

אישור זה משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו.

בכבוד רב,

 

________________, רו"ח

שם מלא +חתימה +חותמת

נספח ה' תצהיר מטעם רואה חשבון מלווה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף וניקוד איכות

על העובד/ת למלא טופס זה באופן אישי

כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך

 1. שם מלא: ___________________    בעל/ת ת"ז מס' ___________________
 2. טלפון: _________________   טלפון נייד: ______________________
 3. דואר אלקטרוני: _____________________________________________
 4. כתובת: ____________________________________________________
 5. השכלה (לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף): 
שם התואר / ההכשרה שם המוסד תאריך סיום הלימודים סוג תואר/ תעודה

*במידה והתקבלה תעודה/תואר יש לרשום את מועד קבלת התעודה/תואר

 1. קשר למציע (שותף, שכיר, פרילנס, אחר) ומס' שנות ותק: ________________
 2. סה"כ שנות ניסיון בתחום ראיית חשבון: _____ (חובה לפרט לגבי הניסיון בטבלה שלהלן).

 

מס' שם הרשות המקומית מועדי תחילת וסיום מתן השירות (חודש ושנה עד חודש ושנה)* מהות התפקיד שבוצע פרטי איש קשר

(שם, תפקיד, טלפון, נייד)

1
2
3
4

 

*במידה ולא יצוינו החודשים בעמודת "מועדי אספקת השירותים", ימנה הניסיון מחודש דצמבר בשנת תחילת מתן השירות עד חודש ינואר בשנת סיום השרות.

**ניתן להוסיף שורות לטבלה במידת הצורך.

הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים.

______________             ___________________

תאריך                                חתימת המצהיר

 

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני.

______________________________

עו"ד (חתימה וחותמת)

חובה לצרף קורות חיים, תעודות בדבר השכלה והמלצות

נספח ו' נוסח ערבות בנקאית

בנק       ________________

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

הנדון: מכרז פומבי מס' 05-20 למתן שרותי ראיית חשבון

כתב ערבות מס'__________

 1. על פי בקשת _____________ (להלן – המציע), בקשר עם מכרז פומבי מס' 05-20 ולהבטחת התחייבויותיו של המציע כלפי המועצה, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום שהוא עד לסך כולל של ______ ₪ (במילים: _____________ ₪) (להלן – סכום הערבות).
 2. סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן:
  • "המדד הבסיסי" – לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין חודש 11/2019 שהתפרסם ביום 15/12/2019 (או בסמוך למועד זה).
  • "המדד החדש" – לעניין ערבות זו, יהא המדד הידוע במועד קבלת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה.
  • במקרה בו המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות.
 1. הננו מתחייבים לשלם לכם באופן מידי את סכום הערבות הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע.
 1. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 1. ערבות זו הינה בלתי חוזרת, ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 1. תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום  __     לחודש ___ שנת 2020 אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
 1. ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של המועצה או מי מטעמה.
 1. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד       רב,

בנק       _____________

סניף     _____________

כתובת  _____________

תאריך   _____________

נספח ז' תצהיר וכתב התחייבות המציע

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:

 1. הננו מורשיי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 1. לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם המציע, כדלקמן:
 • הננו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 • אנו מצהירים כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, לרבות מפרט השירותים נשוא המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 • אנו מצהירים כי למיטב ידיעתנו אין בהגשת ההצעה למכרז זה משום ניגוד עניינים עסקי או אישי, שלנו, של עובדינו או של ספקי המשנה ועובדיו.
 • הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או לביטול ותהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 • להבטחת קיום ההצעה מצורפת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס _________ ₪.
 • אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו במלואה או בחלקה ולמסור את ביצוע המכרז למציעים שונים כפי שיראה לה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בתנאי המכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.

אם תחליטו לקבל הצעת המציע אנו מתחייבים כי תוך 7 ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם ערבות ביצוע בשיעור הנקוב במסמכים וכן אישור קיום ביטוח בנוסח מסמך א' המצורף לחוזה (מסמך 3), ונמציא את כל המסמכים ו/או האישורים שידרשו על ידכם ו/או הדרושים על פי תנאי המכרז והחוזה.

 

_____________          _______________

חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

______________________________

עו"ד (חתימה וחותמת)

נספח ח' תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:

 1. הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 2. לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם המציע, כדלקמן:
 • המחירים המופיעים בטופס ההצעה הכספית למכרז שבנדון הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 • המחירים בטופס ההצעה הכספית למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 • המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז
 • המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.
 • המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 • הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 • המציע לא נמצא עד למועד הגשת ההצעות במכרז תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

אם לא נכון, נא פרט:  __________________________________________________

 • המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

אם לא נכון, נא פרט:  __________________________________________________

 • אנו מודעים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
 • ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו.

 

_____________          _______________

חתימת המצהיר/ה         חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

_______________, עו"ד

 נספח ט' תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:

 1. הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 2. הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 3. יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
 • המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
 • המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

* "בעל זיקה"– כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.

** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02.

*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז -1987 או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 1. יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
 • חלופה א' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.
 • חלופה ב' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.
 1. למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף 4 לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
 • חלופה (1) – המשתתף מעסיק פחות מ- 100 עובדים.
 • חלופה (2) – המשתתף מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה (2)  – הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.
 1. למציע שסימן את חלופה (2) בסעיף 5 לעיל- המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 ימים ממועד התקשרותו עם המועצה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
 2. ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

_____________          _______________

חתימת המצהיר/ה            חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

נספח י' תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירים בכתב כדלהלן:

 • אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:

 

 1. אנו __________________________________________ (להשלים את הקשר עם המציע).
 2. במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית.
 3. "עבירה פלילית" – כל עבירה למעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה), עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
 4. הח"מ מאשר ומסכים כי המציע ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.
 5. במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.
 • צרופות
  1. לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.
  2. לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל 50% ממניות או זכויות בתאגיד) בגוף החתום על מסמך זה.
  3. לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים א'.1. ו- ב'.1. לעיל.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

_____________          _______________

חתימת המצהיר/ה            חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

______________________________

עו"ד (חתימה וחותמת)

נספח יא' תצהיר העדר ניגוד עניינים

(נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ- 50% ממניות המציע)

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלקמן:              

 1. הנני נותן הצהרתי זו בשם ____________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המועצה המקומית ראש פינה (להלן: "המועצה" או "המזמין") במכרז שבנדון. הנני מתחייב להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המזמין. אני מתחייב להודיע באופן מידי על כל נתון או מצב שבגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המזמין.
 2. ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תיבחן על ידי המזמין, ואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה המוחלטת החלה עליי להימנע מניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים העלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים.
 3. הנני מצהיר בזאת, כי במידה והמציע יזכה אזי ימנע במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות שייערך בינו לבין המזמין מליטול חלק בעבודה כלשהי הקשורה להתקשרות ואשר יש בה בכדי ליצור מצב של ניגוד עניינים, במישרין ובעקיפין.
 4. הנני מתחייב ליידע את המזמין במקרה ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור לעיל וידוע לי כי במקרה זה יהיה רשאי המזמין שלא להעביר למציע עבודה אשר מתקיים לגביה חשש לניגוד עניינים והכול עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
 5. בלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים נושא פנייה זו, בכל שלב שהוא, ובכלל כך הריני מתחייב שלא ליתן חוות-דעת בעניין מתן השירותים למועצה ו/או בכל עניין בקשר לעבודה עם המועצה עבור צדדי ג', במהלך עבודתי עם המועצה ולאחריה, אשר תשמש או עלולה לשמש כנגד המועצה ו/או מי מטעמה. מוסכם עלי, כי הפרת סעיף זה תזכה את המועצה בפיצוי כספי ללא הוכחת נזק בגובה שלא יפחת מסכום ערבות הביצוע.
 6. ידוע לי שההחלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, גם לאחר תקופת ההתקשרות, נתונה למזמין, באופן בלעדי, ואני מתחייב לפעול בהתאם להנחיותיו, כפי שיהיו בכל עת.
 7. אני אקבל על עצמי לבצע כל החלטה של המזמין בעניינים הנוגעים להצהרתי זו, לפי שיקול דעת המזמין, לרבות החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין המזמין.

 

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

 

_____________          _______________

חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

______________________________

עו"ד (חתימה וחותמת)

נספח יב' התחייבות המציע לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלקמן:              

 • הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע"), מצהירים בזה, בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים על ידי המציע, כנדרש עפ"י דין.
 • מתחייבים בזה, כי במידה והמציע יזכה בהתקשרות, יקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו, לגבי העובדים שיועסקו על ידו את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן.
 • פירוט החוקים והתקנות: פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 194; פקודת הבטיחות בעבודה 1946; חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט 1949; חוק שעות עבודה ומנוחה – התשי"א 1951; חוק חופשה שנתית – התשי"א 1951; חוק החניכות – התשי"ג 1953; חוק עבודת הנוער – התשי"ג 1953; חוק עבודת נשים – התשי"ד 1954; חוק ארגון הפיקוח על העבודה – התשי"ד 1954; חוק הגנת השכר – התשי"ח 1958; חוק שירות התעסוקה – התשי"ט 1959; חוק שירות עבודה בשעת חירום – התשכ"ח 1967; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) – התשנ"ח 1995; חוק הסכמים קיבוציים – התשי"ח 1957; חוק שכר מינימום – התשמ"ז 1987; חוק שוויון הזדמנויות – התשמ"ח 1988; חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) – התשנ"ב 1991; חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם- התשמ"ז    1996; פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות- התשמ"ח 1998; סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית – התשמ"ח 1998; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות – התשס"א  2001; סעיף 29 לחוק מידע גנטי – התשס"א 2000; חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) – התשס"ב 2002; חוק הגנה על עובדים בשעת חירום – התשס"ו 2006; סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות 1997 ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין.
 • ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

_____________          _______________

חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

______________________________

עו"ד (חתימה וחותמת)

נספח יג' תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כחוק

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלקמן:              

 1. הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 2. בתצהיר זה:

"תושב ישראל": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

"בעל שליטה": כמשמעו בסעיף 273 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות").

"נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות.

"בעל עניין": כמשמעו בחוק החברות.

"שליטה": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968

"חוק שכר מינימום": חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987

"חוק עובדים זרים": חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991

 1. אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום ובעבירה לפי חוק עובדים זרים , בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור המועצה
 2. זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.

____________          _______________

חתימת המצהיר/ה            חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני,  עו"ד _____________________ מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני, במשרדי שב_____________ ה"ה ________________ הנושא ת.ז שמספרה ________________ ו- ________________ הנושא ת.ז שמספרה _______________, אשר זיהו עצמם ע"י תעודה מזהה ו/או המוכרים לי אישית, ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו נכונות הצהרותיהם הנ"ל וחתמו עליה בפני.

חתימה _________________  חותמת _______________ תאריך _____________

נספח יד' תצהיר על קיום תנאים סוציאליים של העובדים

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלקמן:              

 1. הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 2. המציע משלם לכל המועסקים על ידו לא פחות משכר השווה לשכר מינימום.
 3. המציע עומד בכלל התשלומים הסוציאליים של כלל עובדיו כפי הנדרש בחוק לרבות הפרשה לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים, הפרשת דמי ביטוח לאומי, פיצויים וכן כל תשלום אחר המחוייב ע"פ חוק בקשר עם העסקת עובדים. כלל התשלומים וההפרשות מבוצעים במועדם התקין כמוסכם בחוזי העבודה וכמוגדר בחוק.
 4. המציע מקיים לכלל העובדים המועסקים על ידו, את כלל חוקי העבודה המפורטים להלן:

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954.

חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976.

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981.

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006.

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958.

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין),תשנ"ז-1997

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001.

חוק החניכות, תשי"ג-1953.

חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה-2005.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005.

חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.

חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951.

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949.

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998.

חוק מידע גנטי, תשס"א-2000.

חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953.

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.

חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991.

חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998.

חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959.

חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967.

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996.

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.

פקודת הבטיחות בעבודה, 1946.

פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971.

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945.

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957.

וכן כל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים על נותן שירותים מסוג נשוא מכרז זה.

 1. זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.

_____________          _______________

חתימת המצהיר/ה            חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני,  עו"ד _____________________ מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני, במשרדי שב_____________ ה"ה ________________ הנושא ת.ז שמספרה ________________ ו- ________________ הנושא ת.ז שמספרה _______________, אשר זיהו עצמם ע"י תעודה מזהה ו/או המוכרים לי אישית, ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו נכונות הצהרותיהם הנ"ל וחתמו עליה בפני.

חתימה _________________  חותמת _______________ תאריך _____________

 נספח טו' כתב שיפוי יחסי עובד מעביד

אנו הח"מ, ________________ נושא/ת ת.ז. מספר______________  ו- נושא/ת ת.ז. מספר ______________ לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה/ נעשה כן, מתחייב/ים בזאת בכתב, בשם ________________________ ח.פ.________________ (להלן: "המציע") לשלם לכם כל סכום לפיו אם יתבע המזמין ע"י מי מעובדיו של המציע, בטענה של יחסי עובד מעביד בין אותו עובד למזמין, אנו מתחייבים לשפות את המזמין על מלוא נזקיו לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין לצורך טיפול בהליכים משפטיים.

זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.

_______________________    ______________________

תאריך                                         חתימה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ נושא/ת ת.ז. מספר______________ ו- מר/גב'________________ נושא/ת.ז. מספר________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו/ חתימתם מחייבת את המציע.

______________________________

עו"ד (חתימה וחותמת)

נספח טז' הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלקמן:              

 1. הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 2. הננו מצהירים בזאת כי מועצה מקומית ראש פינה הביאה לידיעתנו את הוראות הסעיפים הבאים:
 • סעיף 103 א' (א) לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950 הקובע כדלקמן :

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".

 • כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, "חבר מועצה" – חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 1 (1) (ב) ו- 2 (1) (ב)".
 • סעיף 174 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי: "פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה".

מיום 19.3.1964

צו (מס' 2) תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 980

החלפת סעיף קטן 103(א)

הנוסח הקודם:

(א)  חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים –

(1)  יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה בה תדון בו;

(2)  לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.

 

מיום 24.11.1966

ת"ט תשכ"ז-1966

ק"ת תשכ"ז מס' 1960 מיום 24.11.1966 עמ' 440

 1. 3. בהתאם לכך הננו מבקשים להודיע ולהצהיר כי:
  • בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
  • אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
  • אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה.
 1. ידוע לנו כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע אם יש קרבה כאמור לעיל, או אם נמסרה הצהרה לא נכונה.
 2. אנו מצהירים בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת, וכי ככל שישתנו הנסיבות עד הגשת מועד ההצעה ו/או לאחר זכייתי במכרז, הננו מתחייב לדווח למנכ"ל המועצה ו/או ליועמ"ש המועצה בדבר כך.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

____________          _______________

חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

______________________________

עו"ד (חתימה וחותמת)

מסמך 2

אפיון ותיחום השירותים הנדרשים במסגרת המכרז (מפרט השירותים)

Scope of Work S.O.W –

 • סיוע ופתרון בעיות לגזבר המועצה (שוטף, משרדי ממשלה וכו') בתחומי חשבונאות ,מיסוי וכלכלה.
 • סיוע בהכנת חוות דעת מקצועיות בנושאים בעלי חשיבות כספית למועצה.
 • הגעה לישיבות מקצועיות ע"פ דרישות גזבר והכנת חומרים מקצועיים לטובת ישיבות אלו.
 • ביקור במועצה יום אחד בחודש
 • סיוע בנושא חשבות שכר בסוגיות מקצועיות בלבד.
 • התייעצות בנוגע להקמת תאגידים עירוניים
 • עריכת דוחות כספים רבעוניים
 • אישורים וחתימת על דוחות מזדמנים עבור הרשות.
 • סיוע למועצה מול גופי רשויות המס ומבקר משרד הפנים וכו'.
 • הספק יציין מחיר ש"ע עבור פרוייקטים אשר לא נמנים עם אחד מהסעיפים מעלה.
 • מחיר ש"ע יהיה 350 לשעה באישור מראש מגזבר המועצה.(לא כולל מע"מ)
 • סיוע בהכנת התקציב השנתי (כולל שינויים) והזרמת הנתונים למשרד הפנים.
 • יעוץ בנושא הרישומים החשבונאיים בנושאי חינוך ורווחה ברשות.

מסמך 3

חוזה ההתקשרות

שנערך ונחתם בראש פנה ביום _____ בחודש ________ בשנת 2020

בין

                        מועצה מקומית ראש פנה ח.פ. 500225305

                                    ע"י מורשי החתימה כדין

מעלה גיא אוני, ראש פנה

(להלן – "המועצה"/"המזמין")

מצד אחד

לבין

השם _______________________

ת"ז. / ח.פ. ___________________

הכתובת _____________________

באמצעות מורשי החתימה מטעמו:

 1. _______________ ת"ז ______________

                                    2._______________ ת"ז _______________

(להלן – "הספק" או "החברה")

מצד שני

 

הואיל               והמועצה מעוניינת בקבלת שירותי ראיית חשבון הכוללים יעוץ ופיקוח חשבונאי, כמפורט בהסכם זה על נספחיו  (להלן: "השירותים")  ולשם כך המועצה פרסמה מכרז פומבי מס' 05/20 (להלן: "המכרז") ;

והואיל              והספק עוסק, בין היתר, בראיית חשבון, ייעוץ מקצועי ובהנהלת חשבונות של רשויות מקומיות ובידו המיומנות המקצועית לכך;

והואיל              והמועצה הינה רשות מקומית המנהלת את חשבונותיה לפי הוראות, חוקים, תקנות וצווים לרבות תקנות המועצות המקומיות (הנהלת חשבונות) התשמ"ח – 1988, והנחיות משרד הפנים;

והואיל              והספק הגיש הצעתו למכרז, לאחר שקרא והבין את מסמכי המכרז ואת מהות השירותים, והצעתו, המסומנת במסמך 4 למסמכי המכרז, הוכרזה כזוכה במכרז (להלן: "ההצעה הכספית");

והואיל              והספק התחייב לפעול ולספק את השירותים בהתאם להוראות המכרז, לרבות מפרט השירותים המסומן במסמך 2 למסמכי המכרז (להלן: "מפרט השירותים");

והואיל              וברצון הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות שביניהם;

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא
 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 2. כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות ונוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם זה.
 3. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקרא כיחידה אחת עמו.
 4. בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז.
 5. הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאי המשרד על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כוויתור על הוראה מהוראות המכרז.
 6. הוראות המכרז שלא צוטטו או שלא יושמו בהסכם זה יחולו בשינויים המחויבים וככל שהן ישימות על הוראות הסכם זה.
 7. במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה יגברו הוראות הסכם זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
הגדרות ומשמעותן
 1. למונחים המופיעים בצד ימין של הטבלה שלהלן תהיה בהסכם זה המשמעות המיוחסת להם בצידה השמאלי של הטבלה, אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת.

המועצה מועצה מקומית ראש פנה, תאגידים ועמותות הנסמכים אליה וכל גוף אחר הסמוך ניהולית למועצה הקיים ביום חתימת ההסכם ו/או יוקם על ידי המועצה במשך תקופת החוזה.

המנהל גזבר  המועצה, האחראי מטעמה על ביצוע השירותים, או מי מטעמו המופקד על מתן הוראות ופיקוח שוטף על מתן השירותים על ידי הספק, ומשמש כאיש קשר בין המועצה לספק. כל הנחיה, הוראה או אישור שיינתנו על-ידי המנהל ייראו כאילו ניתנו  על ידי המועצה לפי הסכם זה, למעט הנחיה ו/או אישור שיש בו הטלת חיוב כספי על המועצה. למען הסר ספק יובהר כי הנחיה ו/או הוראה שיש בה כדי להטיל חיוב כספי תהא תקפה רק לאחר שנערכה בכתב ונחתמה כדין על ידי הצדדים, לרבות מורשי החתימה כדין מאת המועצה.

המכרז מכרז פומבי מס' 05-20 למתן שירותי ראיית חשבון, שפורסם על ידי המועצה, כולל כל מסמכי המכרז.

הספק המשתתף שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת אישור המועצה), יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.

השירותים שירותי ראיית חשבון, יעוץ ופיקוח חשבונאי עבור המועצה, הכול כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כמוגדר במפרט שירותים במסמך 2 למסמכי המכרז.

ההסכם/החוזה הסכם זה ונספחיו, וכל מסמכי המכרז כפי שפורסמו ונמסרו על ידי המועצה.

היתרים רישיונות ואישורים
 1. הספק מתחייב, כי יהיו ברשותו כל תקופת ההתקשרות כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים בכלל, לרבות ע"פ החוק, וכן אמצעים (לרבות כספיים, ארגוניים וכל אמצעי אחר) וכוח האדם המקצועי לשם מתן השירותים על פי ההסכם. הספק מתחייב להציגם למועצה בכל עת שידרוש.
 2. מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות בפרק זה על תתי סעיפיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק.
 3. הספק מתחייב כי כל פעולה הקשורה במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.
 4. הספק מתחייב להודיע למועצה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לספק את השירותים, במלואם או בחלקם, בהתאם להסכם זה על נספחיו.
 5. הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים המפורטים בהסכם זה ונספחיו.
הצהרות והתחייבויות הספק
 1. הספק מצהיר, כי קרא את ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות המפורטים בו, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם במקצועיות ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, וכי כל המצגים שהציג למועצה במסגרת מסמכי והליכי המכרז הינם מצגי אמת ומדוייקים. כמו כן הספק מצהיר בזה, שידוע לו כי אך ורק על סמך מצגיו והצהרותיו באשר לאפשרויותיו וכישוריו למלא אחר כל הוראות הסכם זה והתחייבויותיו למלא אחר לוח זמנים קבוע בהסכם זה, הסכימה המועצה להתקשר עימו. הצהרות אלה הינן מעיקרי ההסכם והפרתן מהווה הפרה יסודית שלו.
 2. הספק מצהיר ומתחייב, כי יש לו ויהיו לו כל תקופת ההסכם את הידע המקצועי, היכולת, המשאבים, הכישורים, המיומנות לנהל ולהפעיל את כל מערכת החשבונות של המועצה הציוד, כח אדם מקצועי ומיומן, וכל הנדרש על מנת לספק את השירותים בהתאם לכללי ניהול חשבונות הנהוגים ו/או הדרושים לשם ניהול מערכת החשבונות של המועצה ובהתאם להוראות כל דין, לשביעות רצונה של המועצה, ובהתאם להסכם. הצהרה זו הינה מעיקרי ההסכם והפרתה מהווה הפרה יסודית שלו.
 3. הספק מתחייב בזאת, כלפי המועצה, לספק את השירותים בהתאם למסמכי המכרז ונספחיו, לרבות מפרט השירותים המוגדר במסמך 2 למסמכי המכרז, באופן מיומן, מקצועי ויעיל ככל האפשר.
 4. הספק מתחייב, כי הינו בקיא בכל הדרישות וההנחיות של משרד הפנים והנוגעים להנהלת חשבונותיהן של רשויות מקומיות.
 5. הספק מתחייב לקיים בכל עת כל דין ו/או נוהל ו/או חוזר אשר חל על ראיית חשבון והנהלת חשבונות ברשויות מקומיות. כל שינוי שיידרש במהלך תקופת ההתקשרות, כתוצאה מעדכונים בכל דין ו/או נוהל ו/או חוזר ו/או פסיקת בית משפט, ייעשה על חשבון הספק בלבד ובאחריותו, לגבי הוצאות שהוגדרו על חשבונו.
 6. הספק מצהיר, כי הוא כשיר עלפי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידו למזמין בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.
 7. הספק מתחייב, כי יבצע את התחייבויותיו נשוא הסכם זה בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מירב המאמצים, האמצעים והכישורים, ותוך ניצול כל הידע הרלוונטי לביצוע ההתחייבויות הנ"ל, כל זאת תוך עמידה בלוחות-הזמנים אשר יקבעו, או יאושרו, על ידי המועצה, ומילוי דווקני של הוראות ההסכם וההוראות שתינתנה לו על-ידי המועצה בהתאם להסכם.
 8. הספק מצהיר, כי הינו בעל כושר ויכולת ארגונית ומקצועית לקיים התחייבויותיו שבחוזה זה ברמה מקצועית גבוהה ועומדים לרשותו מנהלי חשבונות ועובדים אחרים בעלי כישורים, ידע ומיומנות ויכולת לבצע את כל התחייבויותיו שבהסכם זה ברמה מקצועית האמורה וכי הספק מסוגל וברשותו הידע, הכישורים והמיומנות הדרושה לייעץ ולפקח על ניהול מערכת החשבונות של הרשות ברמה מקצועית טובה ביותר והוא יהא אחראי כלפי הרשות לטיב השירות שינתן על ידו עפ"י חוזה זה.
 9. הספק מצהיר, כי כלל נותני השירות למועצה מטעמו יחזיקו בכל משך תקופת ההתקשרות רישיון בר תוקף לראיית חשבון ו/או תעודת הסמכה מקצועית בהתאם לנדרש.
 1. הספק מצהיר, כי בינו ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ובין המועצה, אין ולא יווצרו כל יחסי עבודה (יחסי עובד-מעסיק). המבצע מצהיר, כי הוא בעל משרד עצמאי וביחסים בינו לבין המועצה הינו נותן שירותים עצמאי לכל דבר ועניין.
 1. הספק יהיה אחראי בלעדי כלפי עובדיו, הצוות ו/או בעלי המקצוע שיועסקו על ידו ויחשב כמעביד בלעדי שלהם בקשר עם הסכם זה לצורך כל דין ויהא אחראי לתשלום מלוא שכרם, לניכויים למס הכנסה, ביטוח לאומי ולכל יתר ניכויים שיש לנכותם בהתאם להוראות כל חוק או דין ויבטח אותם על חשבונו בביטוח מעבידים.
 1. הספק מתחייב להעסיק ולהעמיד לצורך מילוי כל התחיבויותיו, כאמור בהסכם זה, את כל העובדים, האנשים, אנשי הצוות ו/או בעלי מקצוע שיהיה בהם צורך ו/או מן המועיל על מנת למלא ולבצע את כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה. מובהר ומודגש בזה כי הספק יעמיד לרשות המועצה אך ורק עובדים שאושרו מראש ובכתב על ידי המנהל. לפי דרישתה של המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי, יהיה חייב הספק להחליף כל עובד שיועסק מטעמו במועצה בעובד אחר.
 1. הספק מתחייב לפצות את המועצה /ואו לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על המועצה ואשר מקורו או יסודו בקביעה שהמצב המשפטי ו/או העובדתי שונה מהמוצהר בהסכם זה ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של הספק בהסכם זה.
 1. מבלי לגרוע מהמוסכם לעיל, ובהתחשב בכך שהשירותים מסופקים על-ידי הספק למועצה בחצרי המועצה, אם למרות האמור בסעיף זה לעיל תחויב המועצה לשלם סכום כלשהו למי מהמועסקים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמה ו/ או בשליחותה בביצוע התחייבויותיה של הספק שבהסכם זה, כאשר יסודו של החיוב בקביעה שהתקיימו יחסי עובד מעביד בין המועצה לבין אותו אדם, מתחייב הספק לפצות את המועצה, ו/או לשפותה באופן מלא, בגין כל חיוב שיוטל כאמור על המועצה, לרבות ההוצאות שבהן תישא המועצה עקב חיוב כאמור ולרבות שכ"ט והוצאות משפט.
 1. מוסכם שהמועצה תנכה מחשבונות הספק על חשבונו ומכל תשלום שיגיע לו, את כל תשלומי החובה לפי החוק, כגון: מס הכנסה ו/או הניכויים במקור למס הכנסה. הספק מצהיר בזה כי הינו בעל תיק ניכויים לעובדיו בביטוח לאומי.
 1. המועצה מתחייבת לשתף פעולה עם הספק ולסייע כמיטב יכולתה בכל ענין הקשור עם ביצוע השירותים על פי הקבוע בהסכם.
 1. הספק מתחייב שלא להסב לצד ג' התחייבויות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולהימנע מהעסקת קבלני משנה, אלא אם קיבל לכך את הסכמה מוקדמת של המועצה בכתב ומראש. למועצה נתון שיקול הדעת הבלעדי, ללא צורך בהנמקה, לסרב להסבה ו/או להעסקת קבלן משנה. בכל מקרה, תהא האחריות לקיום הוראות הסכם זה ולטיב השירות על הספק בלבד.
 1. הספק מתחייב, כי הסכם זה לא יתפרש כמעניק לו זכות כלשהי או כמטיל על המועצה ו/או כל מי מטעמה חובה כלשהי, אלא אם צוין הדבר מפורשות בהסכם זה.
 1. הספק מעביר בזאת למועצה את כל זכויות הקניין הרוחני בתוצרי השירותים מושא הסכם זה. כל מסמך ו/או תוצר הקשור עם מתן השירותים אשר הספק קיבל על עצמו להכינם יחשב כמועבר לידי המועצה והמועצה תהא הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין הרוחני באשר הם מכל סוג שהוא הנובעות מהסכם זה. המועצה רשאית להשתמש במסמך ו/או תוצר כאמור כראות עיניה וללא הגבלות, מבלי לשלם לספק כל תמורה נוספת על התשלום לו הספק זכאי מכוח תנאי המכרז. הספק מוותר בזה וויתור סופי על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין זכותה של המועצה כאמור, לרבות תביעות כספיות ותביעות של זכויות יוצרים.
 1. ככל והמועצה תעמיד ציוד לרשות הספק, מתחייב הספק להשתמש בציוד לסוגיו באופן שלא ייגרם לו נזק מכל סוג שהוא למעט בלאי העלול להיגרם כתוצאה משימוש סביר.
 1. הספק מתחייב לדאוג לביצוע העבודה ולמלא אחר דרישות ו/או הנחיות המועצה ו/או מי מטעמו, כפי שיינתנו מעת לעת, וכן לפעול בתיאום מלא עם המועצה לצורך ביצוע מתן השירותים נשוא הסכם זה ובכלל זה בכל הנוגע לשימוש במערכות המידע, ציוד כלשהו השייך למועצה, בהתאם להוראות השימוש ו/או הנהלים הנהוגים במועצה; וכן, לבצע כל פעולה, לשם השלמת השירותים ו/או העבודות לשביעות רצון המועצה.
 1. הספק מתחייב להשלים את השירותים ו/או העבודות במסגרת לוח הזמנים אשר קיבל מאת המנהל ויקבל מעת לעת.
 1. הספק מתחייב לפעול בתום לב כלפי המועצה בקשר עם מתן השירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה, וכי כל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, לרבות מתן המלצה ו/או ייעוץ מקצועי יינתנו משיקולי טובת המועצה בלבד ולא משיקולי רווח או שיקולים זרים אחרים.
 1. הספק מתחייב לשתף פעולה עם המועצה בכל הנוגע למסירת נתונים, מידע (בכתב או בעל פה) ו/או מסמכים המצויים בידו ואשר נוגעים לעניין ביצוע ההסכם והוא ימסרם מיד עם דרישת המנהל.
 1. הספק מתחייב לשאת בכל העלויות שהוגדרו בהסכם זה על חשבונו לצורך ביצוע התחייבויותיו. עוד מתחייב הספק לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור והחלפה מיד עם קבלת הודעה מאת המנהל, בדבר הצורך בכך ועל חשבון הספק.
 1. הספק מתחייב למסור לידי המזמין דו"חות בקשר עם מתן השירותים בהתאם לקבוע במסמכי המכרז ודרישות המנהל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המועצה לדרוש מהספק, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, דיווחים נוספים בקשר עם מתן השירותים והעבודות, והספק מתחייב למסור דיווחים אלה, תוך העמדת מלוא המידע שבידיו ללא שהדבר יזכה אותו בכל תמורה נוספת.
 1. הספק מצהיר, כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עיסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד עניינים"). "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור. עוד מתחייב הספק, כי לא יימצא בניגוד עניינים – היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח הספק על כך מיד למנהל בכתב וימלא אחר כל הנחיות יועמ"ש המועצה בנדון.
 1. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי במהלך תקופת ההתקשרות המועצה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על ביצוע השירותים בהיקף מצומצם, בין בהפחתת שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, והכל לפי ראות עיניה, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.
 1. הספק יפסיק את מתן השירותים, כולם או מקצתם, לזמן מסוים או לצמיתות, וזאת לפי הוראה בכתב מהמועצה, בהתאם לתנאים ולתקופה שצויינו בהוראה כאמור, ולא יחדש את השירותים אלא אם ניתנה לו על כך הודעה בכתב.
 1. הספק מתחייב כי בכל מקרה הוא לא ישבית ו/או יפגע ו/או ישבש ו/או ימנע, במעשה או במחדל, את העבודות והשירותים וזאת גם במקרה של מחלוקת כספית בין הצדדים ו/או חילוקי דעות מכל סוג שהוא.
 1. מוצהר ומוסכם על הצדדים, כי כל הרשומות, המסמכים והמידע שיגיעו לספק הינם קניינה הבלעדי של המועצה, והספק יהא אחראי באחריות מוחלטת בתקופת ההסכם ולאחר סיומו לכל נזק ואבדן שיגרמו לרשומות או לחלקים מהן בתקופת ההסכם והארכות
 1. הספק מתחייב, כי הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו יעמדו בכל הוראות הדין הנוגעות להגנת הפרטיות ואבטחת מידע, ככל שהספק יתבקש על-ידי המועצה לנהל מאגרים ו/או מערכות מידע באופן עצמאי. כמו כן, הספק ומי מטעמו יהיה מחויב לציית לנוהלי מערכות המידע, לרבות לעניין אבטחת מידע הרשאות משתמש, גישה לאינטרנט, גיבויים, גישה מרחוק, דרישות אנטי-וירוס, עדכוני תוכנה וכל נוהל אחר הקיים ו/או יהא קיים במועצה.
 1. הספק ונציגיו המוסמכים מתחייבים לחתום על התחייבות כוללת לשמירה על סודיות ולדאוג כי כ"א מעובדיו ו/או ממועסקיו שיפעלו בביצוע הסכם זה יחתמו על הצהרה לשמירה על סודיות בנוסח המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו. 
פיקוח
 1. הספק יפעל על-פי הנחיות והוראות המועצה ויהא כפוף ישירות למנהל שהינו גזבר המועצה ו/או מיופה כוחו.
 1. הספק מתחייב להישמע להוראות המנהל בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.
 1. בכל מקרה של חילוקי דעות מקצועיים או כספיים בין הספק למועצה, יכריע גזבר המועצה והכרעתו תהיה סופית ע"פ כל דין.
 1. יובהר, כי סמכות בענייני כספים, תמורה, תקציב, נהלי עבודה וכיו"ב, יהיו באישור מראש ובכתב של גזבר המועצה בלבד.
 1. הנחיות והוראות גזבר המועצה לספק, אשר ימסרו במהלך ביצוע העבודות או מתן השירותים ובהתייחס לביצועם לא יהוו בשום מקרה עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של הספק והתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של הספק במכרז.
 1. מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי זכות הפיקוח על מתן השירותים השמורה למועצה אינה אלא אמצעי להבטיח, כי הספק יקיים הסכם זה במלואו ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין שרות לנותן שרות.
 1. על הספק לספק את השירותים בתיאום עם המנהל ולאחר קבלת צו התחלת עבודה ובכפוף לנהלים של המועצה.
 1. המועצה תבצע מפעם לפעם ביקורות יזומות באמצעות מפקח שימונה מטעמה לבדיקת רמת הביצוע וטיב השירותים, כשירות העובדים והאמצעים בהם משתמש הספק וכל מטלה אחרת שהורה המנהל למפקח במסגרת הביקורת.
 1. לאחר קבלת ממצאי הביקורת, למנהל תהא הסמכות המכרעת לקבוע אם השירותים ו/או העבודות הניתנים על ידי הספק מבוצעים כראוי על פי תנאי ההסכם ונספחיו. קבע המנהל או מי מטעמו כי העבודה או השירותים לא בוצעו במומחיות ובמיומנות ראויה או אינה תואמת את התכניות ונספחי המכרז או את הוראות חוזה זה ו/או כי יש להחליף עובד/ים אשר אינם ראויים לבצע את העבודות או השירותים, תהא קביעתו סופית והספק מתחייב לפעול כפי שיורה לו המנהל או מי מטעמו.
 1. אם קצב ביצוע העבודות, השירותים או כל חלק מהם הינו איטי מדי לדעת המנהל מכדי להבטיח את גמר העבודות או מתן השירותים בזמן הנדרש, יודיע על כך המנהל לספק בכתב וזה ינקוט באמצעים מתאימים לשם החשת העבודה או מתן השירות – כפי שאישר המנהל – אך בתנאי ששום צעד מהצעדים שינקטו על ידי הספק והמאושרים על ידי המזמין ולרבות (אך לא אלה בלבד), עבודה בשעות נוספות, עבודה בלילה, או בימי שבתון, לא יזכו את הספק בכל תשלום נוסף עבור נקיטת צעדים אלה.
 1. במקרה והתקדמות העבודה ו/או מתן השירות לא תתוקן תוך 7 ימים מיום הודעתו של המזמין לספק, וקיים חשש, כי הספק לא יסיים את ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה בהתאם לסד הזמנים אשר נקבע, יהא המזמין זכאי בנוסף לכל סעד אחר להפסיק את עבודת הספק או השירות הניתן על ידו ולהמשיך את העבודות או השירות באמצעות גורם אחר על חשבונו של הספק, וכל ההוצאות וההפסדים הקשורים בכך יחולו על הספק.
 1. בכל מקרה בו הספק לא יסיים את ביצוע השירותים במסגרת לוח הזמנים אשר סופק לו על ידי המועצה ובהתאם להתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יהיה עליו לשלם פיצויים קבועים ומוערכים מראש כמפורט להלן.
 1. הספק מצהיר, כי ידוע לו כי מועד התחלת ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים וכן מועד סיום ביצוע העבודות או השירותים וקבלתן על ידי המנהל, הנם תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה. הספק יהיה אחראי לכל נזק או איחור שיגרמו בהשלמת ביצוע השירותים למעט מקרים של כח עליון כגון: אסון טבע או מלחמה בפלישת כוחות מזוינים של מדינת אויב.
 1. נפסלו העבודות ו/או השירותים או חלק מהם או נתקבלו הוראות מצד המנהל כאמור, יהיה חייב הספק למלא את הוראותיו של המנהל הן ביחס לשינויים, תיקונים, תוספות או הפחתות, בעצמו או על ידי אחרים על חשבון הספק. הספק יהיה חייב לשלם למזמין את מלוא ההוצאות והנזקים שנגרמו או שיגרמו לה כתוצאה מן העבודות ו/או השירותים שנפסלו.
 1. אם לדעת המנהל אין הספק מקיים הוראותיו כנדרש, יהא המזמין זכאי – נוסף לכל סעד אחר – למסור את ביצוע העבודות ו/או השירותים כולם או חלקם לידי אחר/ים על חשבון הספק והספק יאפשר למזמין לבצע את שהוטל עליו, על פי הוראות המנהל, באמצעות אחר/ים. 
תקופת ההתקשרות
 1. הספק מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים, כי ששת (6) החודשים הראשונים ממועד מתן צו תחילת מתן השירותים הינם תקופת ניסיון (להלן: ""תקופת הניסיון"). בתקופת הניסיון המועצה תהא רשאית בכל שלב, במקרה של הפרת ההסכם ו/או בשל אי עמידה בדרישות המכרז ו/או ביצוע המטלות באופן שאינו משביע את רצונה של המועצה, למסור את השירותים לאחר בהודעה מראש ובכתב של 30 יום, וזאת מבלי צורך לנמק ועפ״י שקול דעתה הבלעדי, ולספק לא תהא כל טענה בהקשר לכך והוא מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה להחלטה כאמור.
 2. תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה הינה למשך 12 חודשים (להלן:" תקופת ההתקשרות") ותחל להימנות החל ממועד תחילת העבודה כפי שיצוין על גבי "צו התחלת העבודה" שיימסר לספק.
 1. למועצה נתון שיקול הדעת הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות ב4 תקופות נוספות, בנות 12 חודשים או חלק מהן, כל אחת (להלן: "תקופת הארכה"), ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 60 חודשים, דהיינו – לכל היותר 5 שנים, וזאת בהתאם להודעה בכתב 90 יום טרם סיום תקופת ההתקשרות ו/או סיום תקופת הארכה, לפי העניין.
 1. מובהר, כי בתקופת הארכה יחולו כל הוראות המכרז והסכם התקשרות זה, למעט אם יוסכם מפורשות אחרת ובכתב.
התמורה
 1. בתמורה לקיום המלא של התחייבות הספק לפי הסכם זה תשלם המועצה לספק תשלום חודשי קבוע בגובה הצעתו במסמך 4 למסמכי המכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "התמורה") .
 1. לתמורה יתווסף מע"מ עפ"י הדין.
 1. במידה והמועצה תחליט לצמצם ו/או להרחיב את כמות העובדים שיסופקו ע"י הקבלן, יופחתו ו/או יתווספו לתמורה החודשית הקבועה בהתאמה, הסכומים כנגד כל עובד שנגרע ו/או התווסף בהתאם לטבלה עלויות עובדים שנקבעה ע"י המועצה ומפורטת בטופס ההצעה הכספית במסמך 4 למסמכי המכרז.
 1. התמורה כוללת את כל הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע ממתן השירותים על פי ההסכם, לרבות מתן הדרכות, ביצוע תיקונים , ייעוץ, ביצוע עדכונים, הפקת דו"חות, העברת דו"חות וקבצים לגורמי פנים וחוץ או כל נושא אחר המוגדר במסגרת מסמכי המכרז.
 1. מובהר בזאת, כי התמורה הנקובה בהצעת המחיר (מסמך 4 לתנאי המכרז) הינה סופית ומוחלטת וכוללת תמורה עבור כל השירותים שהתחייב הספק לספק למועצה במסגרת מסמכי המכרז. פרט לתמורה הקבועה בהסכם לפי תנאי המכרז, לא תשולם על- ידי המועצה תמורה נוספת לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לספק ולא לאדם אחר.
 1. תנאי תשלום התמורה לספק: 
 • עד ה-10 לכל חודש יעביר הספק לידי גזבר המועצה דרישת תשלום, לה יצורף דו"ח שעות עבודה של העובדים מטעמו וחשבונית מס (להלן: "החשבון החודשי").
 • החשבון החודשי ייבדק על ידי גזבר המועצה, אשר יאשרו במלואו או בחלקו. במקרה שאושר חלקית – הגזבר יחזירו לספק לתיקון בתוך 21 ימים.
 • החלטתו של גזבר המועצה בכל מקרה של חילוקי דעות תהיה סופית ומחייבת.
 • התמורה שתאושר תשולם לספק עד לא יאוחר מ-45 יום מהאישור, וזאת בהתאם למועדים הקבועים בחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017.
 • מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על-פי כל דין. הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.
 • לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי המועצה בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.
 • הספק מתחייב להחזיר למזמין מיד כל סכום עודף שקיבל מהמזמין.
 • למען הסר ספק, מוסכם בין הצדדים, כי המזמין לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם לספק עקב מתן השירותים.
 • הספק מסכים ומצהיר בזאת, כי המועצה תהא רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם לספק על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר – כל סכום המגיע למועצה מהספק על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר.
כח אדם והעדר יחסי עבודה
 1. מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות, כי הספק הינו בגדר נותן שירותים עצמאי, וכי אין ולא ייווצרו בעתיד יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין הספק.
 1. בנוסף, למען הסר ספק הצדדים מצהירים בזה, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין עובד של הספק או אדם מטעמו לבין המועצה יחסי עובד-מעביד ו/או שליח-שלוח ו/או שותפות מכל סוג שהוא, וכי כל העובדים והמועסקים שיועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדיו או מועסקיו של הספק בלבד.
 1. מוסכם, כי כל התשלומים לעובדיו של הספק ו/או מועסקיו (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום סוציאלי אחר) וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם העסקתם יחולו על הספק, והוא בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של מי מעובדיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או המועסקים על-ידו הנובעת מיחסי העבודה בינו לבין התובע ו/או מן היחסים החוזיים ביניהם כאמור בכתב השיפוי המסומן כנספח ט"ו למסמכי המכרז, המועצה לא תהא אחראית לכל האמור, בכל אופן וצורה שהם.
 1. היה והמועצה תחויב בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו, תוך 21 יום מהודעת המועצה בכתב, יפצה וישפה הספק את המועצה בכל סכו□ בו תחויב המועצה כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו״ד.
 1. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע להעסקת עובדים, לרבות הוראות חוק שכר מינימום.
 1. הספק רשאי להוציא לפועל את העבודות באמצעות עובדיו והוא חייב להעמיד מחליף או מחליפים בכל מקרה שנבצר ממנו להוציא לפועל את העבודות בעצמו באופן זמני עקב נסיבות שאין לספק שליטה עליהן, כגון שירות מילואים פעיל, אולם לא יהא בכך בשום מקרה כדי לפגוע באחריותו האישית המלאה של הספק לביצוע העבודות ולטיב עבודתם של עובדיו ומחליפו.
 1. הספק ועובדיו יבצעו את התחייבויותיו על פי חוזה זה, על פי כללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להנחיות המנהל.
 1. עובדי הספק ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד. הספק בלבד, יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב) וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה. בנוסף לכך יבטח הספק על חשבונו את עובדיו ביטוח מעבידים וכנגד כל הסיכונים וכן ביטוח אחריות מקצועית, ויהא אחראי לכל נזק שיגרם להם או שיגרם או בעטים לצד שלישי.
 2. הספק מתחייב, כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע, מפעם לפעם בחוק, וכי לדרישת המועצה ימציא לה אשור רו"ח בעניין.
 1. הצדדים מצהירים ומאשרים, כי הספק מבצע את התחייבויותיו שבהסכם כקבלן עצמאי, וכי אין בהתקשרות על פי הסכם זה ו/או מכוחו משום יצירת יחסי עובד ומעביד ו/או סוכנות בין המועצה לבין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים עבורו ו/או בשליחותו, וכי כל אלה אינם משתלבים במסגרת המועצה ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכך.
 1. היה ולמרות האמור לעיל, יתבע הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו את המועצה, ופסק דין חלוט יקבע קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים, מתחייב הספק לשפות ולפצות את המועצה בגין כל סכום בו תחויב לשלם על פי פסק הדין (לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד הקשורות לתביעה כאמור).
 1. הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את הרשות מייד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לרשות, במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים כי שררו יחסי עובד מעביד בין הרשות לבין המבצע ו/או עובדיו וכתוצאה מקביעה זו.
 1. הספק ימסור למנהל, לפי דרישתו, את כל הפרטים שיידרשו על ידו על עובדיו, מקצועם, דירוגם וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל.
 1. הספק יקפיד על ביצוע מדויק של כל התשלומים שעליו לשלם לעובדיו או בקשר אליהם לפי דרישות החוק כולל הוצאות ביטוח לאומי, מס הכנסה וכו'.
 1. הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים ככל שהם רלוונטיים למימוש הסכם זה.
 1. הספק הוא ורק הוא ייתן הנחיות לעובדיו.
 1. הספק לא יעביר הנחיות ו/או הוראות לעובדי המועצה, אלא באמצעות גזבר המועצה ו/או מי שגזבר המועצה יחליט עליו.
 1. לגזבר המועצה שמורה הזכות לדרוש מהספק להחליף כל עובד שלו, בכל עת, וללא כל מתן הנמקה. דרש גזבר המועצה להחליף עובד, מתחייב הספק להציג בפני הגזבר עובד חלופי בתוך 7 ימים ורק לאחר קבלת אישורו של הגזבר בכתב העובד החלופי יכנס לעבודתו. מובהר כי חובה על העובד החלופי לעמוד בתנאים הקבועים במכרז, לרבות לעניין השכלה וניסיון. הורחק אדם כאמור ימנע הספק מלהשיבו לעבודה עבור המועצה בין במישרין ובין בעקיפין. אין בסעיף זה כדי להטיל חבות כספית כלשהי על המועצה.
העדר בלעדיות 
 1. מוסכם בין הצדדים כי בעצם ההתקשרות בהסכם זה אין משום מתן בלעדיות לספק והמועצה תהא רשאית על פי שיקול דעתה להתקשר עם ספקים נוספים מתחום ראיית חשבון ו/או הנהלת חשבונות בעניין זה גם במהלך תוקפו של הסכם זה. היה והמועצה תתקשר עם ספקים נוספים בקשר למתן השירותים, מתחייב הספק כי השירותים יעשו בתיאום עם הספקים הנוספים.
 2. מוסכם בין הצדדים, כי אין בהתקשרות המועצה בהסכם זה התחייבות למסור לספק עבודות בהיקף כלשהו, והספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
זכויות יוצרים
 1. השירותים ותוצריהם, שיסופקו על ידי הספק ו/או מי מטעמו ותוצאותיהם יהיו קניין של המועצה.
 1. ככל שלא יפגע האמור לעיל, התוצרים אשר פותחו במסגרת מתן השירותים על פי המכרז וההסכם שייכים באופן בלעדי למועצה.
 1. מידע שפותח ע"י הספק באופן עצמאי וכן רכיבים גנריים, מתודולוגיות, שיטות עבודה, ידע מקצועי, רעיונות, מערכות, מוצרים, נהלי עבודות, תפישות ו/או know how שאינם יחודיים למועצה ושלא פותחו במסגרת מתן השירותים, שייכים לספק ו/או לגוף המחזיק בזכויות בגינם על פי חוק.
 1. למועצה שמורה הזכות לעשות כל שימוש במידע שפותח ע"י הספק באופן עצמאי וכן ברכיבים גנריים, מתודולוגיות, שיטות עבודה, ידע מקצועי, רעיונות, מערכות, מוצרים, נהלי עבודות, תפישות ו/או know how בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לשם מתן השירותים בהתאם למכרז.
 1. הספק לא יהיה רשאי להשתמש בכל חומר שהוכן על ידו לצרכי מתן השירותים, ושולם בגינו ע"י המועצה במסגרת מתן השירותים, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות עבור צדדי ג', אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש מהמועצה.
 1. המועצה תהא רשאית לפרסם כל חומר שיימסר לה על ידי הספק כחלק מהסכם זה, ובלבד שתישמר לספק, או למי שיצר את החומר "הזכות המוסרית". 
שמירת סודיות
 1. "המידע" – כל המידע הקשור למועצה, תושביה, חובותיהם של תושביה, עסקאותיה, נתוניה הכספיים או השיווקיים, סודותיה המסחריים, תוכניותיה ובכלל זה כל המסמכים, הרשימות, תוכנות מחשב, קבצי מחשב, כל מידע וחומר הנמצא במדיה אלקטרונית ו/או מגנטית (לרבות דיסקטים, דיסקים, תקליטורים וכיו"ב), וכל מסמך ממין וסוג כלשהו וכו' ככל שנמסר ו/או יימסר לספק על-ידי המועצה ו/או יגיע לידיעתו בכל דרך שהיא תוך כדי ו/או במסגרת עבודתו עם המועצה, והכל למעט מידע גלוי שהינו נחלת הכלל ושלא הפך לכזה עקב הפרת סעיף זה על-ידו.
 1. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי מתן השירותים מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות והוא מתחייב למלא אחר הוראות הסכם זה ולמלא את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט ולחתום על הצהרה לשמירת סודיות, המצורפת לחוזה זה ומסומנת כמסמך ג' להלן.
 1. הספק מתחייב להחתים כל מי שיעבוד בשירות המועצה והעשוי להיחשף למידע כאמור על נספח "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" המצורפת לחוזה זה ומסומנת כמסמך ד' המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 1. הספק אף מתחייב לגרום לכך כי כל עובדיו ומי מטעמו שיועסקו בביצוע השירותים על פי חוזה זה ישמרו גם הם על סודיות המידע שנמסר לטיפולם, יטפלו בו ברמה גבוה של אמינות ומהימנות תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט.
 1. הספק מתחייב ומאשר כי כל המידע, הינו מידע סודי של המזמין , וכי הוא מתחייב לשמור את המידע בסודיות בהתאם להוראות סעיף זה.
 1. הספק מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המועצה.
 1. המועצה רשאית להורות לספק לקבוע הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והספק מתחייב למלא אחר דרישות המועצה בנדון.
 1. הספק מתחייב בזה, כי לא יעשה כל שימוש במידע הנ"ל אלא אך ורק לצורך מתן השירותים למועצה במסגרת הסכם זה וכי לא יעשה בהם כל שימוש לכל מטרה אחרת.
 1. הספק מתחייב, כי מיד עם סיום ההסכם ו/או מיד עם קבלת דרישה מאת המועצה הוא ישיב בצורה מלאה, מסודרת ועניינית למועצה ו/או לצד שלישי שימנה המזמין את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירותים ולביצוע הסכם זה, לרבות כל חומר כתוב שיימסר לו ו/או יגיע אליו, וזאת בלוח זמנים שייקבע ע"י המועצה, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המועצה. בנוסף, הספק מתחייב למחוק את כל הנתונים שנשמרו בשרתיו ו/או בכל מקום אחר לא ישאיר העתקים מהמידע ברשותו.
 1. הספק מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז-1977.
אחריות ושיפוי
 1. הספק לבדו יהיה אחראי לשירותים המוענקים על-ידו בקשר עם המכרז ו/או הסכם התקשרות זה. בתוך כך מובהר, כי הספק יהיה האחראי הבלעדי לבדיקת תקינות השירותים והפעולות שהוא מעניק, זאת אף במקרה בו ניתן אישור המועצה לביצוע הפעולות, ובכלל זה באחריות הספק לוודא שלא חלה התיישנות, שכתובות החייבים מעודכנות, שסדר הפעולות נשמר כדין וכו'.
 1. הספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן, אשר יגרמו בשל מתן השירותים למועצה , לגוף ו/או לרכוש אשר יגרמו עקב מעשה או מחדל או טעות מקצועית או השמטה של הספק ו/או של מי מטעמו.
 1. הספק יהיה אחראי לכל הפסד ו/או נזק כספי , אשר יגרמו בשל מתן השירותים למועצה, אשר יגרמו עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של הספק ו/או של מי מטעמו.
 1. הספק פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כפורט בסעיף זה לעיל.
 1. הספק מתחייב לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם במהלך תקופת ההתקשרות.
 1. הספק מתחייב לשפות ולפצות את המועצה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו, אשר יגרמו בשל מתן השירותים למועצה.
 1. הספק מתחייב לשפות ולפצות את המועצה ו/או צד ג' כלשהו בגין כל תביעה שתוגש ו/או כל סכום בו תחויב המועצה על פי פסק דין חלוט, כל מקרה בו יקבע כי האחריות לנזק מוטלת על הספק ונגרמה עקב ביצוע השירותים בהתאם למכרז ולהסכם התקשרות זה. בכל מקרה בו תוגש תביעה כנגד המועצה, אשר עילתה בשירותים שהוענקו ע"י הספק, המועצה תודיע לספק על קיומה של התביעה בהקדם האפשרי, ותאפשר לו להתגונן ולהגן על המועצה  מפניה על חשבונו. 
ביטוח
 1. מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, הספק מתחייב לערוך ולקיים, למשך תקופת ההסכם ובכל זמן שמתקיימת אחריות על פי דין, על חשבונו, את כל הביטוחים הרלוונטיים להתקשרות זו אצל חברת ביטוח מורשית כדין, כל זאת בהתאם לגבולות האחריות והתנאים המפורטים ב"אישור על קיום ביטוחים" המצ"ב כמסמך א' להסכם התקשרות זה.
 1. בתוך 7 ימים מיום חתימת הסכם התקשרות, יהיה על הספק להמציא למזמין את "אישור על קיום ביטוחים" האמור כשהוא חתום כדין ע"י חברת ביטוח מורשית בישראל. מובהר כי באחריות הספק להמציא למזמין אישור ביטוח מעודכן בכל מקרה בו יפקע תוקפו של אישור הביטוחים, כל זאת עד לתום תקופת ההתקשרות.
 1. במקרה בו הספק לא ימציא "אישור על קיום ביטוחים כאמור", שמורה למזמין הזכות לבטל את ההכרזה על זכייתו ולהכריז על המציע שהצעתו הגיעה למקום השני כספק הזוכה.
 1. למען הספק ספק, תשלום דמי הביטוח השוטף וכן כל תשלום אחר שידרש ע"י חברת הביטוח של הספק, לרבות תשלומים בגין השתתפות עצמית, ככל שתידרש, ישולמו ע"י הספק בלבד.
 1. בכל מקרה בו יפקעו זכויותיו של הספק בפוליסת הביטוח, מכל סיבה שהיא, ולרבות בשל טעות אשר נבעה מתום לב, לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של הספק לנזקים שיגרמו למזמין בהתאם להוראות הסכם התקשרות זה.
 1. מובהר, כי אין בקבלת מסמך האישור על קיום ביטוחים ע"י המזמין כדי לגרוע מאחריותו של הספק.
 1. אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למזמין על פי ההסכם התקשרות זה וכן ועל פי כל דין, ואין בהם כדי להפחית ו/או לצמצמם ו/או לשחרר את הספק מהתחייבויותיו לפי הוראות המכרז ולפי הוראות הסכם התקשרות זה. 
ערבות ביצוע
 1. להבטחת מילוי כל התחייבויותיו לפי המכרז והסכם זה, ימציא הספק למועצה , בתוך 7 ימים ממועד החתימה על הסכם התקשרות זה, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה בסך של 15,000  ₪ (חמישה עשר אלך ₪) בנוסח מסמך ב' להלן (להלן: "ערבות הביצוע").
 1. ערבות הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות ותוקפה של ערבות הביצוע יהיה עד לתום 60 יום ממועד סיום ההתקשרות ולאחר כל תקופת הארכה ככל שיהיו. ככל שתוקפה של הערבות יפוג במהלך תקופת ההתקשרות, באחריות הספק לחדש את תוקפה לפחות 30 יום טרם מועד פקיעת תוקפה של הערבות. סעיף זה הינו תנאי יסודי, אי הארכת הערבות מהווה עילה לחילוט מלוא סכום הערבות.
 1. המועצה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות כולו או חלקו, בפעם אחת או במספר פעמים, בהתאם שיקול דעתה הבלעדי ולהיפרע מהספק באמצעותו.
 1. בכל מקרה בו הערבות ו/או חלקה יחולטו, יהיה על הספק להמציא למועצה ערבות חדשה בנוסח האמור לעיל בתוך 7 ימים מיום חילוט הערבות.
 1. אין בחילוט הערבות כדי לגרוע מזכויות המועצה ו/או מאיזה מהסעדים העומדים לרשותה עפ"י הסכם התקשרות זה ו/או ע"פ דין.
היעדרויות עובדי הספק, קנסות
 1. הספק מתחייב להחזיק עתודות כוח אדם העומד ברמה מקצועית מתאימה לשם תגבור העובדים והחלפה מיידית של מי מהנמנים על עובדיו אשר נעדר בשל מחלה, מילואים או מכל סיבה אחרת, כך שרמת השירותים שינתנו ע"י הספק לא תיפגע. מובהר כי מחלה עד שלושה ימים או השתלמות חד יומית של עובד לא תחויב בהחלפה.
 1. עובד/ת מעובדי הספק שי/תעדר שלא בנסיבות המותרות לו/לה על פי כל דין או שנתוני היעדרות לא דווחו או אושרו ע"י גזבר המועצה יגרום לחיוב הספק ב-1/12 מהשכר שנקבע לכל יום של היעדרות ובהתאם לטיב השירות שנותן העובד. הסכומים המצטברים יקוזזו מסכום התמורה החודשית המגיעה לספק (להלן: "מנגנון הקנסות").
 2. להלן סוגי היעדרויות שיש לדווח עליהם מראש לגזבר המועצה אחרת יופעל מנגנון הקנסות:
 • מילואים-מייד עם קבלת הצו;
 • חופשות– אך ורק באישור הגזבר;
 • היעדרות פתע עקב מחלה– יש להודיע לגזבר המועצה עד לשעה 10:00 בבוקר של יום היעדרות.
 1. היעדרות העובד/ת בגין מחלה או חופשה מעבר למגיע לעובד/ת על פי כל דין כרוכה בהתחייבות הספק להחליף עובד זה. אי מילוי התחייבות זו תגרור הפעלת הקנס. 
הפרת ובטלות ההסכם
 1. הפר הספק כל תנאי מתנאי הסכם זה או כל התחייבות מהתחייבויותיו בהסכם זה, יפצה הספק את המועצה בגין כל נזק שייגרם לה בגין ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד משפטי אחר לרבות ביטול ההסכם והתקשרות עם ספק אחר למתן השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהן.
 1. המועצה רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיעה לספק לפי הסכם זה, כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק למועצה ו/או לכל צד ג׳, עפ״י ההסכם או עפ״י דין, זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאי המזמין תוך 15 ימים על פי ההסכם או עפ״י דין.
 1. מובהר כי במקרה של הפרת הוראה יסודית, מהוראות ההסכם, ישלח המנהל לספק הודעה בדבר ההפרה, ובו תינתן לספק תקופה בת 7 ימים לתקן את ההפרה. היה והספק לא יתקן את ההפרה כאמור, המועצה תהא רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שתידרש לשלם לספק פיצוי ו/או תשלום כלשהו, והכל בהתאם לאמור בפרק "סיום ההתקשרות" שלהלן.
סיום ההתקשרות
 1. המועצה תהא רשאית להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, תוך תקופת ההסכם בהתראה של 90 ימים מראש בכתב.
 1. כדי למנוע כל ספק, מאחר והשירות הנדרש מהספק דורש יחסי אמון מיוחדים, הרי שבכל מקרה בו יתערערו יחסי האמון ו/או במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד הספק או במקרה של ביצוע פשע על ידו, תהא רשאית המועצה להודיע לספק על ביטולו המיידי של הסכם זה, ללא כל הודעה מוקדמת, ובמקרה כזה ידאג הספק לפעול כאמור בסעיפי המשנה של סעיף זה, והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי מכל מין וסוג שהוא.
 1. בנוסף ומבלי לגרוע מן אמור לעיל, מוסכם כי המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק בטרם תום תקופת ההתקשרות, ללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שתידרש לשלם לספק פיצוי ו/או תשלום כלשהו, בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
 • הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל ו/או הוגשה נגדו בקשה לפירוק;
 • ניתן נגד הספק צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם;
 • הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה;
 • הספק הורשע בעבירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום פלילי בעבירה שיש עימה קלון.
 • הספק הפך לבלתי כשיר לביצוע פעולות משפטיות;

מודגש, כי במקרה בו יגיע ההסכם לסיומו בנסיבות כמתואר לעיל, המועצה  לא תישא בתשלום לספק למעט בגין שירותים שכבר ניתנו על ידו בפועל והוא זכאי בגינם לתמורה לפי פרק התמורה בהסכם זה.

 1. בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי המועצה, לא תהיה על המועצה חובה לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לסיום ההתקשרות.
 1. בכל מקרה של הפסקת ההסכם, מכל סיבה שהיא, חובה על הספק לבצע העברה מסודרת של השירותים לידי נציג המועצה או חברה אחרת שתבוא במקומו, כולל את כל המסמכים, המידע וכל הנתונים המנוהלים במערכת הממוחשבת, ההצעות, ההמלצות, מסמכים שהוכנו על ידי הספק במסגרת חוזה זה וכיו״ב, יועברו על ידו לידי נציג המועצה או למי שהיא תורה ולשביעות רצון המועצה. ביצוע העברה מסודרת כאמור הנו תנאי לזכותו של הספק לכל תשלום שהוא מהמועצה, אשר טרם שולם לו עד אותו מועד ולהחזרת כתב הערבות לספק. הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין ביצוע העברת השירות והנתונים למועצה ו/או לחברה אחרת.
 1. בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי הסכם זה, יאפשר הספק, בכפוף להסכמתו של העובד וכל צד שלישי רלבנטי, מעבר של עובדי הספק מטעמו לרשות המועצה ו/או הספק החדש שייבחר.
 1. הספק יעביר למועצה, עם סיום תקופת ההסכם, ע״ג מדיה מגנטית ובהדפסה, את כל המידע ונתונים שנמסרו לטיפולו ואשר נאספו על ידו במשך כל תקופת פעילותו עבור המועצה עפ"י הסכם זה.
 1. כל הפעולות המנויות בפרק זה לשם העברה מסודרת של השירותים והמידע יהיו באחריות ועל חשבון הספק בלבד ויבוצעו על ידו ללא כל תמורה נוספת בתוך פרק זמן בו נקבה המועצה בהודעתה בדבר סיום ההתקשרות.
 1. מוסכם בזאת, כי כל הנתונים והמידע שפורט לעיל הינו רכושו הבלעדי של המועצה והספק יהא אחראי באחריות מוחלטת, בתקופת ההסכם ולאחר סיומה, לכל נזק ואובדן שנגרם לנתונים או לחלקים מהם בתקופת ההתקשרות ועד שהועברו למועצה לאחר סיום ההתקשרות. הספק מתחייב לשמור את הפרטים המופיעים ברשומות בסודיות ולא להעבירן לצד ג' כלשהו, אלא באישור בכתב של המועצה.
 1. למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.
זכות עכבון וסעדי ביניים
 1. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל יתר הוראות חוזה זה, יובהר, כי לספק לא תהיה כל זכות עיכבון בשום מקרה בקשר לשירותים המסופקים על-ידו או תוצריהם.
 1. מוסכם בין הצדדים שבכל מקרה של ביטול ו/או הפסקת ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, לא יהא הספק רשאי לדרוש כל צו ביניים אשר ימנע מהמועצה שימוש במשרדים ו/או במידע שסופק על-ידי הספק ו/או המשך פעולות הגבייה באמצעות צד ג׳ כלשהו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות של המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
קיזוז
 1. המועצה זכאית לקזז מכל סכום שעשוי להגיע לספק מאת המועצה בהתאם להסכם זה,כל סכום שיגיע לה מאת הספק, אם בגלל ביצועו של ההסכם, הפרתו או נזקים שנדרשת המועצה לשלם בגלל רשלנות הספק מחדליו או פעולותיו.
איסור הסבה, המחאת זכויות והעסקת קבלני משנה
 1. הספק אינו רשאי להמחות, להסב, ו/או לשעבד לאחר, או לאחרים את זכויותיו או חובותיו, לפי הסכם זה, כולן או חלקן, או כל טובת הנאה על פי החוזה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 1. בנוסף, הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירות, כולו או חלקו, או למסור לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע החוזה, אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב. יש לציין, כי העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירות לאחר.
 1. בכל מקרה בו יסתייע הספק בקבלני משנה לצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זה, יהא הדבר כפוף ומותנה בעמידה בתנאי הסף ודרישות המכרז ובאישור המועצה מראש ובכתב על ידי מורשי החתימה של המועצה, לרבות בדיקה ואישור שאין בהעסקת קבלן משנה משום ניגוד עניינים, וכן חתימה על תצהיר ניגוד עניינים מתאים. למען הסר ספק מובהר כי המועצה תהא רשאית לסרב לבקשת הספק להסתייע בקבלני משנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה מיוחדת לסירובה. 
כללי
 1. הסכם זה, לאחר חתימתו, ממצה את כל ההסכמים שבין הצדדים בנוגע לנושאים המוזכרים בו, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה, הוא מבטל כל הסכם או הבנה קודמת שהייתה בין הצדדים ו/או מי מטעמם בין בע"פ ובין בכתב בנוגע לנושאים אלה.
 1. כל תיקון, שינוי או תוספת להסכם יהיו תקפים רק אם יעשו בכתב וייחתמו על ידי מורשי החתימה של הצדדים להסכם זה.
 1. כל ויתור של צד למשנהו על קיום אלו מחובותיו על פי הסכם זה, או הימנעות של צד מעמידה על זכותו, לא יחשב כויתור הימנעות או היווצרות נוהג בין הצדדים לגבי מקרים אחרים בהם לא תקוים אותה זכות. 
תניית שיפוט
 1. הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה ו/או הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד. 
כתובות והודעות
 1. כתובות הצדדים הינם כמפורט בכותרת הסכם זה.
 1. כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר לתעודתו תוך 72 שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד – במועד מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה.

ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום:

המועצה ע"י:                                                                         הספק ע"י:

__________________________                                  ___________________________

                 ראש המועצה                                                                  

__________________________                                  ___________________________

                 גזבר המועצה

_________________________

             חותמת מועצה

אישור יועמ"ש המועצה

אני הח"מ מאשר/ת בזאת, כי קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת למועצה לחתום ולהתקשר בהסכם זה.

                                                                                      _____________________             

                                                                                          היועץ המשפטי למועצה

אימות חתימה

אני הח"מ עו"ד _____________, ב"כ הספק, מאשר כי הסכם זה נחתם כדין על ידי ה"ה_______________, ________________ מטעם הספק, המורשה על פי הוראות מסמכי התאגיד לחתום על התחייבות זו ובחתימתו יש בכוחו לחייב את התאגיד לעניין הסכם זה.

 

__________________

עו"ד

אישור תקציבי

הרינו לאשר בזאת כי :

נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף ______________ בתקציב רגיל.

 

_____________________                                   _______________________

ראש המועצה                                                             גזבר המועצה

 

נספח א' אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה האזורית מועצה מקומית ראש פנה לבין _____________

(אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה),

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור המבוטח אופי העסקה ממעמד מבקש האישור
שם:

מועצה מקומית ראש פנה

שם

 

 

☐נדל"ן

☒שירותים

☐אספקת מוצרים

 

 

☐משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☒מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

מועצה מקומית ראש פנה והגופים המשתייכים אליה   ותאגידים שבבעלותה

ת.ז./ח.פ.

 

ת.ז./ח.פ.

 

מען :

ראש פנה

 

כיסויים
סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח השתתפות עצמית כיסויים נוספים בתוקף
סכום מטבע סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 

 

       
   
   
   
צד ג' 2,000,000 שקל  למקרה ולתקופה שח     302  309  312  318  315  329 328
אחריות מעבידים 6,000,000 שקל למקרה

17,000,000 לתקופה

 

שח      

319  315

אחריות מקצועית

 

 

 

 

2,000,000

 שקל למקרה ולתקופה

 

שח      

301  302  303

 

 

אחר      

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

מכרז/חוזה פומבי  מס. 04/20  למתן שירותי ראיית חשבון  007

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

נספח  – נספח השירותים

נספח – כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

נספח ג' התחייבות לשמירה על סודיות מטעם המציע לבין המועצה

אני הח"מ, ___________________________ (שם מלא + ת"ז) המשמש בתפקיד ________________ בחברת ____________________ח.פ __________________ (להלן: "המציע" או "הספק").

בשם הספק, הריני להצהיר ולהתחייב בזאת כלפי המועצה המקומית ראש פינה (להלן: "המועצה") ביחס לכל המידע שיימסר לי במסגרת ההתקשרות עם המועצה ומתן שירותים במסגרת מכרז פומבי מס'05-20  (להלן: "המכרז") כדלקמן:

"המידע"- לצורך מסמך זה כל מידע, ידע, סוד מסחרי, שיטת יצור, פיתוח ותכנון, תרשימים, שרטוטים, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים השייכים לחברה, הנוגעים לה ו/או למידע או לרעיון הקשורים לחברה, באופן ישיר או עקיף, אשר יגיעו לידיעתי בין שהם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות אחרת ובין אם לאו ולמעט מידע שהינו נחלת הכלל ו/או יהפוך לנחלת הכלל במהלך תוקפה של התחייבות זו, או מידע הנמצא ברשותי ביום חתימת ההסכם.

הריני להתחייב, כי אשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, כהגדרתו לעיל, שהגיע או שיגיע לידי או לידיעתי, במישרין או בעקיפין בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם ההתקשרות בין הצדדים, למעט לצורך אספקת השירותים בהתאם לדרישות המכרז.

הריני מתחייב לא להשתמש במידע לכל מטרה שהיא, למעט מתן שירותים למועצה; לשמור על המידע בסודיות מלאה, לא לגלות אותו, לא לאפשר להשתמש בו, לא לאפשר לגלותו, לא לאפשר גישה אליו ו/או למסור אותו לשום אדם ו/או גוף וכן לא להעתיק ו/או לשנות את המידע, והכול בין בעצמי ובין באמצעות מי מטעמי ו/או באמצעות גוף אחר בשליטתי ו/או בחזקתי.

ההתחייבות לשמירה על סודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה ועד בכלל.

התחייבויות הח"מ לשמירה על המידע, למניעת הפצתו ולשימוש המוגבל לצורך מתן השירותים למועצה בלבד, כאמור בהסכם זה, נכון גם לגבי כל עובדיו ו/או מי מטעמו של הספק. ההתחייבות גורפת כך שהמידע לא יועבר לצד ג' ולא ייעשה בו כל שימוש. כמו כן, מתחייב הח"מ לעדכן את הגורמים מולם נעשית הבדיקה כי הוא חתום על הסכם סודיות וכי הדבר מחייב גם אותם.

בתום תקופת ההתקשרות בין הצדדים, או על פי דרישת המועצה , הספק מתחייב להשמיד או למסור למועצה  כל רישום (מכל מין וסוג שהוא, בין בכתב או בדפוס, בין בסרט מגנטי, בין בדיסקט, תקליטור ובין בכל צורה אחרת), מסמך, מוצר ו/או העתק שלהם, שיוצרו או נמסרו לצורך מטרת השימוש, וזאת עם דרישתה הראשונה של המועצה  ובהתאם לדרישתה כאמור.

לבתי במשפט המוסמכים במחוז צפון תהיה הסמכות לדון בכל תביעה הקשורה להתחייבות זו או הנובעת ממנה.

ולראיה באנו על החתום היום ______________:

 

_____________ _____________ _______________ _____________
שם מלא ת.ז חתימה

אישור עו"ד

אני,  עו"ד _____________________ מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני, במשרדי שב_____________ ה"ה ________________ הנושא ת.ז שמספרה ________________ ו- ________________ הנושא ת.ז שמספרה _______________, אשר זיהו עצמם ע"י תעודה מזהה ו/או המוכרים לי אישית, ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו נכונות הצהרותיהם הנ"ל וחתמו עליה בפני.

 

חתימה _________________  חותמת ___________ תאריך _____________

 

נספח ד' התחייבות לשמירה על סודיות ולמניעת ניגוד עניינים מטעם עובדי המציע

טופס זה ייחתם ע"י כל אחד מעובדי המציע הזוכה כתנאי לתחילת עבודתם במועצה

אין חובה להמציא טופס זה חתום עם הגשת ההצעה למכרז

מבוא

הואיל    ונחתם בין  ____________ (להלן: "המציע" או "הספק" "נותן השירותים") לבין מועצה מקומית ראש פינה (להלן: "המועצה") הסכם מספר _________מיום _______בחודש_______ שנת ____ (להלן: "ההסכם")  לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "השירותים");

והואיל   ואני מועסק על-ידי נותן השירותים , כעובד או כקבלן,  בין השאר, לשם אספקת השירותים למועצה.

והואיל   והמועצה הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל   והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע Know- How)) כלשהם לרבות  תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו תשמש ל – "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל   והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המועצה המוסמכים לעניין ההסכם , ללא קבלת אישור נציג המועצה המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למועצה  או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי המועצה כדלקמן:
 1. המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
 2. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.
 3. להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי נותן השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.
 5. לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת .
 6. להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות
  חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
 7. להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג,
  אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם
  אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
 8. להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המועצה. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.
 9. שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים למועצה או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למועצה לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או פיקוחי,  מיצגים/מייעצים/מבקרים (מחק את המיותר) (להלן: "עניין אחר").
 10. בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או
  עיסוקי במסגרת מתן השירותים למועצה לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.
 11. בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או
  הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית
  כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
 12. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו
  לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז- 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-
 13. הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט בהוראת תכ"ם
  99.99 נספח 17 וכי נהירות לי חובותיי מכוח סעיף 27 של חוק דיני העונשין (בטחון
  המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים), תשי"ז- 1957.
 14. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי או יחסי עבודה מכל סוג שהוא ביני לביניכם.
 15. מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל
  הוראות כתב התחייבות זה.
 16. מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת
  המוקנית למועצה על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

 

ולראיה באתי על החתום

 

היום: __ בחודש: ___ שנת: ____

 

שם פרטי ומשפחה:__________________  ת"ז:______________ חתימה: _____________________

 

נספח ה' הצהרה והתחייבות כעובד/ת הספק

טופס זה ייחתם ע"י כל אחד מעובדי המציע הזוכה כתנאי לתחילת עבודתם במועצה

אין חובה להמציא טופס זה חתום עם הגשת ההצעה למכרז

אני הח"מ _____________ נושא/ת ת. ז _______________ הגר/ה ב______________, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 • גוייסתי כעובד/ת ע"י __________________
 • שכרי החודשי משולם ע"י ________________
 • אני מודע/ת לכך שלמרות שאני מבצע/ת עבודה מטעם ___________ במועצה מקומית ראש פינה, אינני נחשב/ת כעובד/ת מועצה ואין ולא יהיו לי כל דרישות מהמועצה להכיר בי כעובד/ת שלה.
 • אני חותם/ת על כתב התחייבות זה מרצוני החופשי, ללא כפיה וללא מעורבות המועצה.

ולראיה באתי על החתום:

 

___________                                _________________                          ___________

שם ומשפחה                                                            חתימה                                            תאריך

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ____________________, מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב' ____________ נושא/ת  ת.ז _______________לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה בפני על תצהירו/ה זה.

 

_____________

עו"ד

מסמך 4

טופס הצעה כספית מטעם המציע

אני הח"מ _________ בעל/ת ת"ז מס' _______________ ו- __________ בעל ת"ז מס' ____________ מצהיר/ים ומתחייב/ים בזאת בשם המציע ___________________, מס' ח.פ./ע"מ ________________ (להלן: "המציע"), כדלקמן:

 

הצהרות והתחייבות המציע – כללי
 1. אני הח"מ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי במסגרת מכרז פומבי מס'05-20 למתן שירותי ראיית חשבון (להלן: "המכרז", "השירותים", בהתאמה), והכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.
 1. הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ומסמכיו, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות ומענה המועצה לשאלות הבהרה (ככל שיהיו).
 1. אני מצהיר, כי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירותים, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 1. אני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השירותים בהתאם להצעתי.
 1. אני מצהיר שבדקתי את כל תנאי העבודה ובכלל זה את משרדי מחלקת הנהלת החשבונות המצוינים במסמכי המכרז, ההיבטים המשפטיים וכן כל ההוצאות אשר יכולות להשפיע על סכום הצעתי למתן השירותים שבנדון.
 1. אני מצהיר כי סכום הצעתי מניח את דעתי ומהווה תמורה נאותה והוגנת לביצוע כל ההתחייבויות על פי הצעתי אם הצעתי תתקבל.
 1. אני מתחייב במידה והצעתי תתקבל, להוציא לפועל את כל השירותים לפי גובה הצעתי ולשביעות רצונכם המלא.
 1. אני מוותר ויתור מוחלט ומלא על כל תביעה כספית כל שהיא שמקורה באי ידיעתי כל תנאי או נתון כל שהוא הקשורים במתן השירותים או הנובעים מהן.
 1. הריני להצהיר, כי הנני עומד בכל תנאי הסף הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי המכרז ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור כלשהו ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעה זו על הסף.
 1. הריני להצהיר, כי הנני בעל הניסיון, הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים למתן השירותים נשוא המכרז, גם מבחינת המימון וגם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 1. הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז ומסמכיו.
 1. הנני מתחייב לספק את כל השירותים נשוא המכרז בהתאם למסמכי המכרז, הוראות המועצה והוראות כל דין, במחיר הצעה זו, לשביעות רצונה המלא של המועצה ולדאוג, כי העובדים מטעמי ינהגו בעובדי המועצה וקהל לקוחות המועצה באופן אדיב ויעיל.
 1. הנני מתחייב לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מילוי התחייבויותיי נשוא המכרז.
 1. להבטחת קיום הצעתי, מצ"ב ערבות בנקאית בהתאם לנוסח הקבוע במסמכי המכרז. 
ההצעה הכספית – התמורה 
 1. תמורת ביצוע מלא ומושלם של כל השירותים, העבודות, המטלות, הפעולות וההתחייבויות שעל המציע לספק ו/או לבצע על פי מסמכי המכרז ההצעה הכספית הינה כדלקמן:

 תמורה חודשית, כוללת וקבועה בסך של _______________ (לא כולל מע״מ) לכל תקופת ההתקשרות (והאופציה).

 הבהרה: המציע מתבקש לנקוב בהצעתו תמורה כספית חודשית, בטווח שלא יפחת מ-2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות ₪) ולא יעלה על 4000 ₪ (ששת אלפים וחמש מאות ₪) (הסכומים אינם כוללים מע"מ). מובהר ומודגש בזאת, כי המציע אינו רשאי להציע תמורה חודשית החורגת מטווח המחירים שצוין לעיל , וכי משתתף שינקוב במחיר שאינו תואם את טווח המחירים שנקבע – הצעתו תידחה ותיפסל על הסף.

 1. הריני מתחייב, כי התמורה המוצעת לעיל מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם לרבות העסקת עובדים בכל כמות נדרשת, ובעבור כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז.
 1. ידוע לנו, כי למועצה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או להזמין את ביצוע כל העבודות/שירותים נשוא המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהעבודות/שירותים לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכי אם תבחר המועצה לעשות כן, פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר לעיל.
 1. ידוע לי, כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך, מעבר לקבוע בהצעה זו, ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד. כן מובהר לי, כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות עפ"י הסכם זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה המועצה מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.
 1. ידוע לי, כי המועצה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על ביצוע השירותים בהיקף מצומצם, בין בהפחתת שירות מסוים ו/או בעל חוב מסוים, ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים ו/או בהפחתה של חוב נישום מסוים, והכל לפי ראות עיניה ושיקול דעתה המוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.
 1. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב להמציא בתוך 7 ימים מקבלת הודעת הזכייה את המסמכים הקבועים על פי מסמכי המכרז, לרבות ערבות ביצוע, אישור עריכת ביטוחים.
 1. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, אאבד את זכותי לביצוע העבודות והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם קבלן אחר, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות המועצה עם מציע אחר במקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר המועצה עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, והמועצה רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל.
 1. הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש המועצה יוארך תוקפה של הצעתי. אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.
 1. הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור דלעיל. 

על החתום:

 

__________________                                                ____________________

חותמת התאגיד                                                                       תאריך

 

________________                     ___________                _______________

חתימת מורשה חתימה                           תאריך                   שם מורשה החתימה+ת"ז

 

________________                      __________                 _______________

חתימת מורשה חתימה                           תאריך                    שם מורשה החתימה+ת"ז

 

אימות חתימה

אני הח"מ ____________ עו"ד שכתובתי ______________ מאשר בזה שהמציע ___________ החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם  __________ וכי ה"ה ___________________ ו- _______________ אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם.

___________________                                         ____________________

תאריך                                                                                 עו"ד