מכרז/חוזה פומבי מס' 06/23 עבודות שיפוץ חמ"ל במבנה המועצה המקומית ראש פינה

המועצה המקומית ראש – פינה

מסמכי המכרז כוללים: 

פרק 1: הוראות ותנאי המכרז

פרק 2: החוזה, תנאים כלליים

פרק 3: אומדן

פרק 4: פרוגרמה לתכנון

פרק 5:  תוכניות אדריכליות

 

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פינה

איש קשר: ילנה מושקוביץ רכזת מכרזים

דוא"ל: rpo@rosh-pinna.muni.il

יוני 2023


עבודות שיפוץ חמ"ל במבנה המועצה המקומית ראש פינה

 1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן-המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ חמ"ל במבנה המועצה המקומית ראש פינה (להלן: "השירותים"), הכול על-פי ההוראות והתנאים כמפורט במסמכי המכרז. 
 1. סיור קבלנים (חובה): יתקיים ביום 18.6.23  בשעה 10:00 מקום המפגש: מבנה המועצה רח' גיא אוני, ראש פינה. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעות במכרז.
 1. עיון ורכישת המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה המקומית ר"פ, מעלה גיא אוני, בשעות 09:00– 15:00, החל מתאריך 11.6.23 החל מהשעה 10:00 וזאת תמורת סך של 1000 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת www.rosh-pinna.muni.il . 
 1. המועד האחרון לשאלות והבהרות : שאלות והבהרות בנושא מכרז זה ניתן להפנות למועצה באמצעות קובץ Word בדוא"ל rpo@rosh-pinna.muni.il  עד ולא יאוחר מיום  22.6.23 בשעה 13:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-46808655 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תענינה. תשובות המועצה יפורסמו באתר המועצה. באחריות המציעים להתעדכן באתר המועצה בפרסום שאלות ותשובות הבהרה ובכל הודעה ו/או עדכון שתפרסם המועצה בקשר עם המכרז. שאלות שיתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, המועצה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בע"פ לשאלות, ובהתאם לכך, רק תשובות בכתב שתפורסמנה באתר המועצה, כאמור, תחייבנה את המועצה.
 1. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 29.6.23 בשעה 14:00 לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות בצרוף כל תנאי ההתקשרות והמסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 1. מובהר, כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה , להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודה/שירותים מכל סיבה שהיא בהתאם לתקציב העומד לרשותה, וכן לפצל את העבודה/שירותים בין מספר מציעים והכל לפי ראות עיניה ושיקול דעתה המוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.
 1. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/ נקבה, אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד. 

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פינה


 ריכוז לוח זמנים של מכרז: עבודות שיפוץ חמ"ל במבנה המועצה המקומית ראש פינה

 

הפעולה המועד הערות
 

עיון ורכישת מסמכי המכרז

 

החל מיום

11.6.23

 

 

תמורת סך של 1000 ₪ 

 

שאלות והבהרות

 

עד לתאריך –

22.6.23

בשעה 12:00

 

באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד 

rpo@rosh-pinna.muni.il

         

סיור קבלנים –חובה 18.6.23

בשעה 10:00

 
ערבות הגשה עד לתאריך –

1.10.23

ע"ס

 15,000  ₪

 

מועד אחרון להגשת הצעות

 

עד ליום- 29.6.23

בשעה 14:00

 

2 עותקים( 1 קשיח +עותק סרוק ע"ג USB) במעטפה סגורה בלא שיצוין עליה כל סימן מלבד שם המכרז ,מספרו, תאריך ושעת ההגשה.


מסמכי המכרז כוללים:

פרק 1-  הוראות ותנאי המכרז 

פרק 2 – החוזה, תנאים כלליים. 

               נספח א': אישור עריכת ביטוחים. 

פרק 3 – אומדן 

פרק 4 – פרוגרמה לתכנון 

פרק 5 – תוכניות אדריכליות 

נספחים:

נספח א': טופס זיהוי ופרטים כלליים של המציע

נספח ב': טופס ההצעה

נספח ג': נוסח ערבות בנקאית (ערבות מכרז)

נספח ד': חוזה

נספח ה': ביצוע העבודה

נספח ו': תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים

נספח ז': תצהיר וכתב התחייבות המציע

נספח ח': תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

נספח ט': תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976

 

 

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז ו/או ההסכם, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. המסמכים הינם רכוש המועצה וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט להשתתפות במכרז

 


פרק 1: הוראות ותנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פינה מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ חמ"ל במבנה המועצה המקומית ראש פינה הכל כפי שיפורט להלן.

 1. תיאור הפרויקט

  • מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות שיפוץ חמ"ל במבנה המועצה המקומית ראש פינה.
  • העבודות תבוצענה בהתאם לכל מסמכי המכרז ובהתאם למפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת ההוצאה לאור של משרד הבטחון (האוגדן הכחול), על כל פרקיהם, ובהוצאתם העדכנית.

תנאי התשלום  –  הזוכה מאשר שהובא לידיעתו מראש כי מימון התשלומים עבור ביצוע העבודות על פי הסכם זה מקורו בכספים האמורים להתקבל משרד הפנים ו/או משרדי ממשלה ו/או מגופים חיצוניים אחרים (להלן: "הגורמים החיצוניים") וכי עיכוב בקבלת הכספים מאת הגורמים החיצוניים יגרום במקביל, ובה במידה, לעיכוב בביצוע התשלום לזוכה.

הזוכה מסכים כי עיכוב בביצוע כל תשלום המגיע לו בשל סיבה הנובעת מעיכוב בקבלת הכספים מאת הגורמים החיצוניים לא יחשב כהפרה של ההסכם מצידה של המועצה המקומית ראש פינה ו/או מצדיק תשלום פיצוי כלשהו ו/או הוספת ריבית או הפרשי הצמדה ובלבד שהמועצה המקומית ראש פינה תשלם את הסכום שעוכב מיד עם קבלתו מאת הגורם החיצוני הרלוונטי.

הזוכה יגיש חשבונית סופית וחשבון סופי כפי שמפורט בפרק 2 למסמכי המכרז. תשלום החשבונית יבוצע ע"פ חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017.

 מודגש בזה כי על פי תנאי ההסכם לא ישולמו התייקרויות מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא. מחירי החוזה יהיו קבועים, לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך מטעם כלשהו.

 • זמן הביצוע – על הזוכה יהיה להתחיל בביצוע העבודה כולל עבודת התכנון ואישורן מיד עם קבלת צו תחילת עבודה ולהשלים את העבודה תוך 2 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה.

2.       תנאי השתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:

2.1.       המציע הינו קבלן מורשה בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ולתקנות שהותקנו על פיו, או כל דין אחר שיחליף אותם, כמורשים לענף הבניה בסיווג  100 ג- 1

על כל המציע לצרף להצעתו תעודת קבלן בתוקף, ביום הגשת הצעתו חובה עליו להיות רשום כדין, בהיקף המתאים המפורט בסעיף לעיל, אישורים זמניים לא יתקבלו.

2.2.       למציע ניסיון מוכח בביצוע לפחות 2 עבודות הדומות במהותן לעבודות נשוא מכרז זה (עבודות בנאיות), בהיקף כספי שלא יפחתו מ – 750 אלף ₪ כל אחת, והכל במהלך 36 (שלושים וששה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז

בסעיף זה:

"ביצוע" – ובלבד שהשלים את הביצוע במהלך 36 (שלושים ושישה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ומסר את העבודות במסירה סופית למזמין, יש לצרף דף אחרון של חשבון סופי מאושר חתום המעיד על ההיקף או אישור מזמין הכולל היקף חשבון סופי ותאריך מסירה.

"היקף כספי" – נכון למועד הגשת ההצעות במכרז.

על המציע לפרט בנספח א' לפרק 1 למסמכי המכרז את העבודות שבוצעו על ידו כאמור, את פרטי המזמין ואת היקפן הכספי בנספח א' המצורף לפרק זה של מסמכי המכרז. כמו כן על המציע לצרף אישור מכל אחד ממזמיני העבודה  המעיד כי אכן בוצעה עבודה כאמור במועד ובהיקף האמור על ידי המציע וכן מכתב המלצה מאלה שפורטו על ידו כאמור לעיל.

2.3.       המחזור הכספי הממוצע של המציע בכל אחת מהשנים 2018 – 2020, הנובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות בנאיות, עומד על 750 אלף ₪ (שבע מאות וחמישים אלף ₪) (לא כולל מע"מ), לפחות.

2.4.       רשום לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, כעוסק מורשה ומגיש את הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף, על המציע לצרף אישור המעיד על כך. כמו כן על המציע לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו-1976.

2.5.       כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית של מגיש ההצעה. המועצה לא תקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

3.       מסמכי המכרז

 • במכרז זה שבעה חלקים וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו:
  • פרק 1 – הוראות ותנאי המכרז.
  • פרק 2 – החוזה, תנאים כלליים.
  • פרק 3 – אומדן
  • פרק 4 – פרוגרמה לתכנון
  • פרק 5 – תוכניות אדריכליות
 • הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.
 • כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

4.       הגשת ההצעה

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 1000 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה. המציע חייב לצרף להצעתו את הקבלה המעידה כי הוא זה שרכש את מסמכי המכרז. אי התאמה בין הגוף המשפטי אשר רכש את המכרז לבין הגוף המשפטי שהוא המציע, תביא לפסילת ההצעה.
 • "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פרושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על הקבלן למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם, על פי תנאי מכרז זה.
 • המציע ימלא את נספח א' לפרק 1 למסמכי המכרז המהווה טופס זיהוי המציע, בו יפורטו השם המשפטי המדויק של המציע והכתובת של משרדו הרשום וכל הפרטים הנדרשים למילוי באותו טופס.
 • בנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים כדלקמן:
  • אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וכו') תשל"ו – 1976.
  • אישור תקף של רו"ח/רשות מוסמכת על היות המציע עוסק מורשה ומספרו אצל מע"מ.
  • אישור תקף של רשויות מס הכנסה על שיעור ניכוי מס במקור של המציע.
  • ככל שהמציע הינו תאגיד, עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע.
 •  מועד הגשת ההצעות
  • על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום 29.6.23  בשעה 14:00 (להלן – המועד האחרון להגשת הצעות למכרז), לתיבת המכרזים אשר תוצב במשרדי המועצה בראש פינה.
  • יש להגיש בשני עותקים 1 קשיח + עותק סרוק ע"ג USB
  • הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.
 •  אופן מילוי ההצעה
  • על המציע למלא את אחוז ההנחה (הנחה אחידה וכוללת ביחס לכל כתב הכמויות) כמפורט בנספח 1 לפרק ב', הרישום ייעשה בדיו.
  • 4.5.2 מובהר כי, מחירי היחידות כוללים את כל המיסים והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך מוסף. מס ערך מוסף יצוין בנפרד, במקום המתאים
 • אופן הגשת ההצעות
  • על המציע להגיש את הצעתו כחוברת מקור לרבות כל המסמכים המצורפים במעטפה חתומה בצירוף כל המסמכים המקוריים למעטפה אחת חתומה, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו. 
  • על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע.
  • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא , הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.
  • לא תתאפשר הגשת הצעה על ידי יותר מאשר אישיות משפטית אחת.
 • חתימות
  • על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז, לרבות כל הבהרה או שינוי אשר נערך במכרז לאחר רכישתו על ידי המציע, עליהם קיבל המציע הודעה בכתב.
  • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
  • אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו עותק של תעודת הרישום של התאגיד ואישור מטעם עורך דין המעיד כי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד. אישור מרואה חשבון לעניין זכות החתימה לא יתקבל.
 1. בדיקת האתר וסיור קבלנים

  • על המציע לבקר באתר העבודה בתיאום עם מהנדסת המועצה ולבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה.
  • סיור קבלנים חובה  יערך ביום 18.6.23 בשעה 10:00

מפגש המציעים יצא ממשרדי המועצה המקומית ר"פ.

 1. תוקף ההצעה

  • ההצעה תהיה בתוקף למשך 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
  • המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה על 30 (שלושים) ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. נמסרה הודעה כאמור על ידי המועצה, תהא ההצעה בתוקף למשך 120 (מאה עשרים) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

7.       ערבות  מכרז.

 • להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על חוזה עם המועצה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה, בנוסח המפורט בנספח ג' לפרק 1 למסמכי המכרז. הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין, על סך 15,000 ₪ (במילים: חמש עשרה אלף ₪)
 • המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
 • הערבות תעמוד בתוקף לתקופה עד יום 10.23
 • המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע כי הצעתו זכתה במכרז אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על פי המפורט להלן.
 1. הבהרות ושינויים

  • אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות, עליו להודיע על כך בכתב במייל בקובץ WORD בלבד, עד לתאריך 22.6.23

יש לרשום בנושא המייל: מכרז 6/23 – שיפוץ חמ"ל ראש פינה

 • כתובת הדואר האלקטרוני למשלוח הודעות כאמור לעיל:
 • rpo@rosh-pinna.muni.il
  • תשובות תשלחנה בכתב בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה, לכל המשתתפים במכרז ולמשתתפי סיור הקבלנים. מכתבי התשובה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע יהיה לצרפם ולחתום עליהם.
  • המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.
  • המועצה רשאית בכל עת להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז, באופן המפורט בסעיף 8.2 לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.

9.       הסתייגויות, השמטות, שינויים

9.1.       כללי

9.1.1.       בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה:

(1) לפסול את מסמכי המכרז.

(2) לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.

(3) לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.

(4) לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את   מחיר ההצעה  ו/או פרט מהותי בה.

 • ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המועצה. אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות בס"ק 2, 3 או 4 לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית הועדה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.

9.2     כתב כמויות מתומחר

9.2.1.   על המציע לכתוב בבירור את גובה ההנחה באחוזים, ואם היא תינתן בשבר עשרוני הוא לא יהיה יותר משתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

.9.2.2    מודגש בזאת, כי במידה ושיעור ההנחה הנ"ל לא יהיה ברור וחד משמעי רשאית המועצה המקומית ר"פ לפסול את ההצעה על הסף.

9.2.3.   המציע חייב לבטא בכל מקרה את שיעור ההנחה (ואפילו לציין 0% במידה ואין בדעתו לתת הנחה)  בכל מקרה, במידה ולא תהיה התאמה בין סכום ההצעה  לאחר חישוב אחוז ההנחה כפי שיוצעו  ע"י המציע בנספח ב' לפרק 1 תחושב ההצעה ע"י מועצה מקומית ר"פ  על סמך  אחוז ההנחה.

9.2.4.  ההנחה הנ"ל תהיה נכונה לביצוע העבודה כולה וכן, כמובן לכל אחד מסעיפי המכרז/חוזה  כשלעצמו.

9.2.5.   במידה ויחול שנוי בכמות של אחד או יותר מסעיפי המכרז/חוזה תראה  המועצה המקומית ר"פ את מחירו של כל סעיף מתוצאת סעיף ה' לעיל כמחיר סביר שהוצע                    ע"י המציע, והוא יהיה נכון לגבי כל שינוי שהוא (הגדלה או הקטנה בכמויות בכל הסעיפים)

9.2.6.  מובהר בזה, כי גובה ההנחה המקסימאלי המותר לא יעלה על 20% הצעה שגובה ההנחה בה  יעלה על 20% תיפסל.

 1. הצהרות המציע

  • על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו ועל המועצה לא תחול כל אחריות כלשהי בעניין זה.
  • כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לאתר העבודה ותנאיו, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בעניין זה היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.
  • כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 1. פתיחת ההצעות

המועצה תודיע למשתתפים במכרז על מועד פתיחת ההצעות במשרדי המועצה בכתב  במסירה ידנית בפקס או בדוא"ל ,לפי בחירת המועצה .

12. בחינת ההצעות

12.1.     המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.

12.2.     המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כשלהי, והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז ובלבד שטרם החל הזוכה בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה שניתן לו, אם כבר ניתן. במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה החל בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה, יחולו תנאי החוזה הכללי.

12.3.     בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.

12.4.     למועצה הזכות להוציא לפועל רק חלק מהעבודה או לחלקה בין מציעים שונים כראות עיניה. גם במקרה בו פוצלה ה עבודה בין מספר מציעים או שהמועצה החליטה לבצע רק חלק מהעבודה, הצעת המחיר שניתנה על ידי המציע על פי כתב הכמויות, תחייב  את המציע לכל דבר וענין לגבי אותו חלק שעליו לבצע כאמור, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שהעבודה פוצלה בין מספר מציעים או שהוטל עליו לבצע רק חלק מהעבודה.

12.5.     המועצה זכאית להקטין או להגדיל את היקף החוזה בשיעור כלשהו מהיקף העבודה שנמסרה למציע לבטל פרקים וסעיפים שלמים, מטעם כלשהו ועל פי שיקול דעת המועצה,  וזאת בלא שיחול כל שינוי במחירי היחידה  שנקבעו בהצעתו של המציע.

12.6.     המועצה זכאית לחלק את העבודה לשלבים על פי שיקול דעתה, בין השאר, בהתאם לתקציב אשר ימצא בידיה לביצוע העבודה מעת לעת, ולהורות למציע לבצע כל פעם חלק מהעבודה בהתאם לכך.

12.7.     בעת הדיון בהצעות, זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע העבודה או ביכולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מעבודות קודמות שביצע המציע עבור המועצה ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותקו  וניסיונו בעבודות דומות. מודגש בזה כי המועצה תהא רשאית לסמוך על ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע לצורך בחינת הצעתו, אף אם עבודות אלה לא פורטו על ידו כחלק מניסיונו הקודם של המציע במסמכי המכרז.

12.8.     המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.

12.9 מדדי איכות וניקוד לבחירת ההצעה הזוכה:

 

הקריטריון הניקוד המירבי אופן ביצוע הניקוד
מחיר 70 נקודות ההצעה אשר תהא זולה ביותר תקבל את הניקוד המרבי ויתר ההצעות יקבלו ניקוד ביחס אליה בהתאם לנוסחה הבאה:

ההצעה הבאה לאחר ההצעה הזולה ביותר לחלק להצעה הזולה ביותר=X%

X%/60=ניקוד היחסי של ההצעות לאחר ההצעה שזכתה בניקוד המירבי.

ניסיון 10 נקודות ניסיון קודם בביצוע עבודה דומה במהותה לעבודה נשוא מכרז זה. כאשר מרבית הניקוד ינתן למציעים עם ניסיון בביצוע עבודות לגופים ציבורים.

המועצה רשאית להתחשב בניסיון עבר חיובי או שלילי ככל והזמינה שירותים מהמציע בעבר.

ממליצים 10 נקודות שביעות רצון הממליצים מהשירות והעבודות של המשתתף בהתאם למסמכים המצורפים על ידי המציע. ככל ויעלה הצורך

המועצה תיצור קשר עם גופים להם נתן המשתתף שירות ואלו ישאלו שאלות זהות בדבר השירות, איכות העבודה וטיבה.

התרשמות המזמינה מהצעת המציע בהתאם למסמכים שצורפו על ידו. 10 נקודות התרשמות כללית מניסיונו הקודם לרבות דמיון הפרויקטים בהם ביצע עבודות דומות לעבודות נשוא מכרז זה לרבות ראיון התרשמות. מובהר כי המזמינה רשאית לוותר על ראיון ההתרשמות ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בעקרון השיווין בין המציעים.
 1. הודעה על הזכייה וההתקשרות

13.1.     המועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה למשרדי המועצה לקחת עותק של החוזה המצורף כנספח ד' לפרק 1 למסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידי המועצה.

13.2.     במידה ושונה היקף העבודות על פי המכרז או העבודות חולקו לשלבים, על פי המפורט בסעיפים 12.4 או 12.5 או 12.6 לעיל, תודיע המועצה לזוכה, יחד עם ההודעה הנזכרת בסעיף 13.1 לעיל או מיד לאחריה, איזה מבין העבודות עליו לבצע מתוך העבודות המפורטות במסמכי המכרז ושינוי תקופת הביצוע בהתאם לשינוי היקף העובדות והודעה זו תהיה חלק ממסמכי החוזה.

הודעה על פי סעיף 12.4 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ה1' לפרק 1.

הודעה על פי סעיף 12.5 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ה2' לפרק 1.

הודעה על פי סעיף 12.6 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ה3' לפרק 1.

למועצה תהא רשות לשנות את נוסח ההודעות האמורות בהתאם לצורך.

13.3.     למען הסר ספק מודגש בזה כי, יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את החוזה כמשתכלל עם קבלת ההודעה על הזכייה והיקף העבודה אשר נקבע על ידי המועצה כאמור בסעיף 13.1 ו – 13.2 לעיל.  למרות האמור, במידה וההודעה כוללת שינויים בהיקף החוזה או ביצוע בשלבים, יידרש הזוכה לחתום על הודעה שתשלח אליו כפי המפורט בנוסחי ההודעה אשר צורפו כנספחים ה1, ה2 ו – ה3 לפרק 1. סירב הזוכה לחתום על ההודעה תהא המועצה רשאית לבטל את זכייתו במכרז או לראות אותו מחוייב באמור בה אף ללא חתימתו, הכל על פי שיקול דעתה.

13.4.     תוך 7 (שבעה) ימים ממועד קבלת ההודעה ימציא הזוכה ערבות ביצוע כפי המפורט בסעיף 7 בחלק א' לפרק 2 למסמכי המכרז וכן ימציא באותו מועד אישור על קיומם של ביטוחים בנוסח המפורט בנספח א' לפרק 2 במסמכי המכרז.

13.5.     לא המציא הזוכה ובמועד ערבות ביצוע ו/או לא המציא אישור על ביטוחים ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את העבודה למציע הבא בתור.

13.6.     לאחר שראש המועצה יאשר בכתב את ההצעה הזוכה, תודיע המועצה ליתר המשתתפים, בדואר רשום על אי זכייתם במכרז. המועצה תהא רשאית להחזיק בידיה את  הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידי המציעים שלא זכו עד אשר ימלא המציע הזוכה את כל התנאים המפורטים בסעיפים 13.3. ו- 13.4 לעיל.


פרק 1: נספח א'

טופס זיהוי המציע

רקע ופרטי הקבלן 

 1. כללי
  • בפרק זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון. (מילוי כל הפרקים הינם בגדר חובה).
  • פרט לא רלוונטי לקבלן המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.
 1. פרטים כללים
  • שם החברה: _________________________________________
  • כתובת: _____________________________________________
  • שם וטלפון איש קשר נציג הקבלן      ____________________________________
  • מספר פקס למשלוח הודעות: ______________________________
  • כתובת דואר אלקטרוני למשלוח הודעות:  _____________________________
  • סוג חברה : (פרטית / ציבורית וכדו') __________________________________
  • חברת אם: __________________________________
  • חברות בנות:
 • _______________________
 • _______________________
  • אם חברה-מספר החברה, אם יחיד – תעודת זהות:________________
  • אם חברה-כתובת משרד רשום:_____________________________
 1. ותק וניסיון בביצוע עבודות
  • שנת יסוד: ______________
  • מספר שנות התמחות: ___________

 

 • תיאור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של המציע:

_____________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 1. מנהלים נוכחיים במציע:

שם                                                       תפקיד

 

______________________                __________________________

 

______________________                __________________________

 1. אנשי מפתח נוספים במציע:

שם                                                       תפקיד

 

______________________                ___________________________

 

______________________                ___________________________

 

______________________                ___________________________

 1. פרויקטים שבוצעו על ידי המציע בעבר

 

מס' סד' מזמין העבודה היקף כספי תאריך השלמה פרוט כללי של העבודה
הגוף המזמין טלפון איש הקשר מטעם המזמין
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            

 

 • ניתן לפרט יותר משלוש עבודות באמצעות הוספת נספח נוסף בפורמט של הטבלה האמורה.
 • נא לצרף אישור והמלצה מטעם המזמינים, על ביצוע העבודות האמורות.

פרק 1: נספח ב'

טופס הצעה כללי

לכבוד המועצה המקומית ראש פינה:

 1. לאחר שקראנו בעיון ובחנו את כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא צורפו, ולאחר שהבנו את כל האמור במסמכי המכרז וביקרנו באתר העבודות, הננו מסכימים לבצע את העבודות נשוא המכרז עפ"י הצעתנו וכמפורט להלן:

אומדן                                                         754,383.24 ₪

הנחה (באחוזים)                                          _______ %

סכום הנחה (בשקל חדש)                               ___________ _______₪

סה"כ לאחר הנחה                                       _________________ ₪

 

 1. הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 2. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית ע"ס 15,000 ₪ .
 3. אנו מסכימים לכך שתהיו זכאים לראות בהצעתנו זו הכוללת את כל מסמכי המכרז, במידה וזו תתקבל על ידכם, כחוזה מחייב בינינו לביניכם.
 4. היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים (לרבות ערבות ביצוע ביטוחים וכו') ולחתום על מסמכי החוזה במועד המפורט בפרק 1 למסמכי המכרז.
 5. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שהוגשה על ידינו תמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 6. ידוע לנו שאינכם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הצעה כלשהיא וכי הנכם רשאים לבטל את המכרז כולו או לפצל את העבודה בין מספר מציעים או להקטין או להגדיל את היקפה, הכל על פי שיקול דעתכם הבלעדי, וכי במקרים כאמור לא נהיה זכאים לכל פיצוי או שיפוי מהמועצה.

 

_____________________

שם וחתימת המציע


פרק 1: נספח ג'

נוסח ערבות בנקאית

( ערבות מכרז)

 

בנק                  

ערבות בנקאית אוטונומית ("ערבות מכרז ")

מכרז מס'  6/23

 

לכבוד

המועצה המקומית  ראש פינה

א.ג.נ.,

הנדון:  ערבות בנקאית מס' _____________

 1. על-פי בקשת _________________________ (להלן – המבקש) הננו ערבים בזאת כלפיהם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 15,000 ₪ (במילים: חמש עשרה אלף ₪) ובתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות") בקשר עם מכרז מס' 06/2023

 

בערבות זו:

"מדד"  – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"המדד הבסיסי" – המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

"המדד הקובע" – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.

 1. סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי, ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 2. ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.
 3. לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 4. תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום 10.23 וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 1. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

________                                                                                בכבוד רב

תאריך

 

בנק _________________

סניף________________

כתובת ______________

 

*טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף.


פרק 1: נספח ד'

חוזה

שנערך ביום ________

בין:       מועצה מקומית ראש פינה

(להלן – המועצה)                                                                        מצד אחד

ובין:      ______________________

             מ ____________________

(להלן – הקבלן)                                                                           מצד שני 

הואיל     והקבלן זכה במכרז מס' 12/22  לביצוע עבודות שיפוץ חמ"ל במבנה המועצה המקומית ראש פינה

הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. כל מסמכי המכרז המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
  • פרק 1 – הוראות ותנאי המכרז
  • פרק 2 – החוזה, תנאים כלליים
  • פרק 3 – אומדן
  • פרק 4 – פרוגרמה לתכנון
  • פרק 5 – תוכניות אדריכליות
  • ההודעה על זכיית הקבלן במכרז
  • כל מסמך נוסף או אחר אשר צורף למסמכי המכרז במסגרת הליכי המכרז.
 1. למונחים המפורטים במסמך זה תהא אותה משמעות המפורטת בשאר מסמכי המכרז המפורטים לעיל.
 2. המפקח לעניין החוזה יהיה _________________, או כל מי שימונה על ידי המועצה במקומו או בנוסף לו.
 3. על פי כתב הכמויות אשר צורף על ידי הקבלן להצעתו, סך כל ההצעה אשר ניתנה על ידו למכרז עומדת על סך של ________ש"ח.
 4. התמורה לה יהיה הקבלן זכאי בפועל עבור ביצוע העבודה, תחושב ותשולם בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.
 5. למען הסר ספק מודגש בזה כי התמורה הקבוע במסמכי המכרז איננה כוללת התייקרויות מכל סוג ומכל סיבה שהיא. מחירי החוזה יהיו קבועים, לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך.
 6. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה עם קבלת צו התחלת עבודה ועל פי הקבוע בו, ויסיימה תוך 2 חודשים קלנדריים מיום קבלת הצו.
 1. בגין כל יום של פיגור בהשלמת העבודות ישלם הקבלן למזמין פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של 2,000 ₪ ליום, כפי הקבוע בסעיף 67 לפרק 2 למסמכי המכרז.

ולראיה באו הצדדים על החתום

 _________________                                                                           ________________

המועצה                                                                                                      הקבלן


פרק 1 : נספח ה1'

תאריך: _________

לכבוד

____________

א.ג.נ

הנדון: מכרז מס' 06/23

 1. הננו מתכבדים להודיעך כי ראש המועצה אישר את המלצת ועדת המכרזים להכריז על ההצעה אשר הוגשה על ידך למכרז שבנדון, כהצעה הזוכה.
 1. ביצוע חלק מהעבודה
  • על פי הקבוע בסעיפים 12.4, ו – 13.1 לפרק 1 במסמכי המכרז, מתכבדת המועצה להודיעך כי היא החליטה לפצל את ביצוע העבודות בין מספר מציעים.
 • לאור האמור עליך לבצע אך ורק את העבודות המפורטות בכתב הכמויות החלקי המצ"ב כנספח א', ועל פי התוכניות המצורפות אליו (להלן – העבודות החלקיות).
 • את העבודות החלקיות יהיה עליך לסיים תוך _______ ימים, מהיום בו יימסר לך צו תחילת העבודה.
 1. המצאת מסמכים
  • הינך מתבקש להגיע למשרדי המועצה, תוך שבעה ימים מיום מכתבי זה, ולהמציא לידי מהנדס המועצה את המסמכים הבאים:
   • ערבות בנקאית לביצוע כפי הנדרש בסעיף 7 לפרק 2 למסמכי המכרז.
   • אישור על ביצוע ביטוחים כפי המפורט בנספח א' לפרק 2 למסמכי המכרז.
 • עם המצאת המסמכים האמורים, וחתימתך על מכתב זה, תמציא המועצה לידך עותק של מסמכי המכרז חתום על ידה, כאשר מכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

בכבוד רב,

 

רחל  כהן ליבוביץ                 אורי זלצר

מהנדסת המועצה                 גזבר המועצה

 

אישור הקבלן זוכה

 

 1. הנני מאשר קבלת הודעה זו ומתחייב לפעול על פיה.
 1. הנני מאשר ומתחייב כדלקמן:
 • הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודה נשוא המכרז שבנדון.
 • ידוע לי כי אינני רשאי להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון כל עוד לא אקבל לידי צו תחילת עבודה, וכי לא אהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי אם אפעל בניגוד לכך.
 • ידוע לי כי ההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון חל אך ורק לגבי העבודות החלקיות כפי המפורט בהודעה זו, אשר התמורה בגינן תחושב על פי מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות אשר הוגש על ידי כחלק מהצעתי למכרז.

לראיה באתי על החתום

______________                                                                                            ______________________

תאריך                                                                                                                  חתימת הקבלן הזוכה


פרק 1 : נספח ה2'

 

תאריך: _________

לכבוד

____________

 

א.ג.נ

הנדון: מכרז מס' 06/23

 

 1. הננו מתכבדים להודיעך כי ראש המועצה אישר את המלצת ועדת המכרזים להכריז על ההצעה אשר הוגשה על ידך למכרז שבנדון, כהצעה הזוכה.
 1. ביצוע חלק מהעבודה
  • על פי הקבוע בסעיפים 12.5, ו – 13.1 לפרק 1 במסמכי המכרז, מתכבדת המועצה להודיעך כי היא החליטה להקטין/להגדיל את היקף ביצוע העבודות נשוא המכרז.
 • לאור האמור עליך לבצע את העבודות המפורטות בכתב הכמויות המצ"ב כנספח א', ועל פי התוכניות המצורפות אליו (להלן – העבודות).
 • את העבודות יהיה עליך לסיים תוך _______ ימים, מהיום בו יימסר לך צו תחילת העבודה.
 1. המצאת מסמכים
  • הינך מתבקש להגיע למשרדי המועצה, תוך שבעה ימים מיום מכתבי זה, ולהמציא לידי מהנדס המועצה את המסמכים הבאים:
   • ערבות בנקאית לביצוע כפי הנדרש בסעיף 7 לפרק 2 למסמכי המכרז.
   • אישור על ביצוע ביטוחים כפי המפורט בנספח א' לפרק 2 למסמכי המכרז.
 • עם המצאת המסמכים האמורים, וחתימתך על מכתב זה, תמציא המועצה לידך עותק של מסמכי המכרז חתום על ידה, כאשר מכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

בכבוד רב,

רחל כהן ליבוביץ                  אורי זלצר

מהנדסת המועצה                 גזבר המועצה

 

אישור הקבלן זוכה

 1. הנני מאשר קבלת הודעה זו ומתחייב לפעול על פיה.
 1. הנני מאשר ומתחייב כדלקמן:
 • הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודה נשוא המכרז שבנדון.
 • ידוע לי כי אינני רשאי להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון כל עוד לא אקבל לידי צו תחילת עבודה, וכי לא אהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי אם אפעל בניגוד לכך.
 • ידוע לי כי ההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון חל לגבי העבודות כפי המפורט בהודעה זו, אשר התמורה בגינן תחושב על פי מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות אשר הוגש על ידי כחלק מהצעתי למכרז.

לראיה באתי על החתום

 

______________                                                                                            ______________________

תאריך                                                                                                                  חתימת הקבלן הזוכה


פרק 1 : נספח ה3'

 

תאריך: _________

לכבוד

____________

 

א.ג.נ

הנדון: מכרז מס' 06/23   

 

 1. הננו מתכבדים להודיעך כי ראש המועצה אישר את המלצת ועדת המכרזים להכריז על ההצעה אשר הוגשה על ידך למכרז שבנדון, כהצעה הזוכה.
 1. ביצוע העבודה בשלבים
  • על פי הקבוע בסעיפים 12.6 ו – 13.1 לפרק 1 במסמכי המכרז, מתכבדת המועצה להודיעך כי ביצוע העבודה חולק לשלבים, אשר יקבעו על פי היקף התקציב אשר יעמוד לרשות המועצה מעת לעת.
  • בשלב ראשון עומד לרשות המועצה תקציב בסך של ___________ ₪ (כולל מע"מ), ולפיכך יבוצעו על ידך בשלב זה, מתוך העבודות אשר פורטו בכתב הכמויות, אך ורק העבודות המפורטות בכתב הכמויות החלקי המצ"ב כנספח א'.
  • את שלב א' יהיה עליך לסיים תוך _______ ימים, מהיום בו יימסר לך צו תחילת העבודה.
  • עם קבלת תקציבים נוספים לביצוע העבודות, תודיע לך המועצה על השלבים הבאים שיהיה עליך לבצע מתוך כתב הכמויות, היקפם, מועד תחילתם ומועד סיומם.
  • עם השלמת ביצוע עבודות בשווי 80% מהתקציב אשר אושר בכל שלב, הינך נדרש להודיע על כך למפקח, ולתאם עמו את ביצוע יתרת העבודה של אותו שלב באופן מפורט, והכל על מנת למנוע חריגה מהתקציב אשר עומד לרשות המועצה בגין אותו שלב.
 1. המצאת מסמכים
  • הינך מתבקש להגיע למשרדי המועצה, תוך שבעה ימים מיום מכתבי זה, ולהמציא לידי מהנדס המועצה את המסמכים הבאים:
   • ערבות בנקאית לביצוע כפי הנדרש בסעיף 7 לפרק 2 למסמכי המכרז.
   • אישור על ביצוע ביטוחים כפי המפורט בנספח א' לפרק 2 למסמכי המכרז.
  • עם המצאת המסמכים האמורים, וחתימתך על מכתב זה, תמציא המועצה לידך עותק של מסמכי המכרז חתום על ידה, כאשר מכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

בכבוד רב,

 

רחל כהן ליבוביץ                  אורי זלצר

מהנדסת המועצה                 גזבר המועצה

 

אישור הקבלן זוכה

 1. הנני מאשר קבלת הודעה זו ומתחייב לפעול על פיה.
 1. הנני מאשר ומחייב כדלקמן:
  • הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודה נשוא המכרז שבנדון.
  • ידוע לי כי אינני רשאי להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון כל עוד לא אקבל לידי צו תחילת עבודה, וכי לא אהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי אם אפעל בניגוד לכך.
  • ידוע לי כי לא אהיה רשאי לבצע שלבים נוספים בעבודות נשוא המכרז, מעבר לאלה אשר מפורטים כשלב לביצוע על פי הודעה זו, בלא שאקבל קודם לכן הודעה בכתב, חתומה על ידי מהנדס המועצה ומגזבר המועצה המורה לי להמשיך ולבצע שלב או שלבים נוספים בעבודה, כפי שיפורט באותה הודעה.
  • הנני מסכים כי במידה ולא אקיים את ההתחייבות המפורטת בסעיף 2.5 להודעה האמורה, ועקב כך התמורה לה אהיה זכאי בגין ביצוע העבודה תעלה על התקציב המפורט בסעיף 2.2 לעיל, אהיה זכאי לתשלום תמורה בגין ההפרש של שווי העבודה שבוצע על ידי לעומת התקציב המאושר של המועצה, אם וכאשר המועצה תקבל תקציב מיוחד (שאיננו מתקציבה השוטף) למימון ההפרש האמור. לא נתקבל תקציב מיוחד כאמור, תהיה המועצה פטורה מתשלום בגין אותו הפרש.

 

לראיה באתי על החתום

 

______________                                                                                            ______________________

תאריך                                                                                                                   חתימת הקבלן הזוכה


פרק 1 : נספח ו'

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 1. אני משמש כ- _________________________ אצל המציע _________________________ (להלן – המציע),  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' 12/2022    אשר פרסמה המועצה המקומית ראש פינה   , לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן – המכרז), ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
 2. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .
 3. בתצהיר זה:

"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

"שליטה"    –      כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981.

 1. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן X במשבצת המתאימה ]:
 • לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג – 31 באוקטובר 2002, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
 • הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג – 31 באוקטובר 2002, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
 1. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______
חתימה

 

אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

_______________
חתימה וחותמת עו"ד


מסמך 1: נספח ז'

 תצהיר וכתב התחייבות המציע

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:

 1. הננו מורשיי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 1. לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם המציע, כדלקמן:
 • הננו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 • אנו מצהירים כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, לרבות מפרט השירותים נשוא המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 • אנו מצהירים כי למיטב ידיעתנו אין בהגשת ההצעה למכרז זה משום ניגוד עניינים עסקי או אישי, שלנו, של עובדינו או של ספקי המשנה ועובדיו.
 • הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או לביטול ותהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 • להבטחת קיום ההצעה מצורפת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס _________ ₪.
 • אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו במלואה או בחלקה ולמסור את ביצוע המכרז למציעים שונים כפי שיראה לה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בתנאי המכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.

אם תחליטו לקבל הצעת המציע אנו מתחייבים כי תוך 7 ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם ערבות ביצוע בשיעור הנקוב במסמכים וכן אישור קיום ביטוח בנוסח מסמך א' המצורף לחוזה (מסמך 3), ונמציא את כל המסמכים ו/או האישורים שידרשו על ידכם ו/או הדרושים על פי תנאי המכרז והחוזה.

_____________               _______________

חתימת המצהיר/ה              חתימת המצהיר/ה

 

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

             עו"ד (חתימה וחותמת)

מסמך 1: נספח ח'

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:

 1. הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 1. לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם המציע, כדלקמן:
 • המחירים המופיעים בטופס ההצעה הכספית למכרז שבנדון הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 • המחירים בטופס ההצעה הכספית למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 • המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז
 • המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.
 • המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 • הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 • המציע לא נמצא עד למועד הגשת ההצעות במכרז תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

אם לא נכון, נא פרט:  __________________________________________________

 • המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

אם לא נכון, נא פרט:  __________________________________________________

 • אנו מודעים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
 • ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו.

 

_____________          _______________

חתימת המצהיר/ה                   חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

_______________, עו"ד


מסמך 1: נספח ט'

תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:

 1. הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 1. הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 1. יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
 • המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
 • המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

* "בעל זיקה"– כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.

** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02.

*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז -1987 או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 1. יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
 • חלופה א' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.
 • חלופה ב' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.
 1. למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף 4 לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
 • חלופה (1) – המשתתף מעסיק פחות מ- 100 עובדים.
 • חלופה (2) – המשתתף מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה (2)  – הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.
 1. למציע שסימן את חלופה (2) בסעיף 5 לעיל- המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 ימים ממועד התקשרותו עם המועצה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
 1. ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

____________                     _______________

חתימת המצהיר/ה                    חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.


מסמך 1: נספח י'

תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירים בכתב כדלהלן:

 • אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:
 1. אנו __________________________________________ (להשלים את הקשר עם המציע).
 2. במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית.
 3. "עבירה פלילית" – כל עבירה למעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה), עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
 4. הח"מ מאשר ומסכים כי המציע ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.
 5. במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.
 • צרופות
  1. לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.
  2. לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל 50% ממניות או זכויות בתאגיד) בגוף החתום על מסמך זה.
  3. לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים א'.1. ו- ב'.1. לעיל.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

_____________                                       _______________

חתימת המצהיר/ה                                        חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

             עו"ד (חתימה וחותמת)

פרק 2: החוזה, תנאים כלליים

חלק א' – כללי

 1. הגדרות

בחוזה זה ובכל מסמך אחר ממסמכי המכרז תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת להלן:    "המועצה" – המועצה המקומית ראש פינה, לרבות כל מי שהמועצה תסמיך לפעול בשמה לעניין      החוזה, כולו או מקצתו, לתמיד או מזמן לזמן.

"הקבלן" – לרבות נציגי הקבלן, יורשיו, שלוחיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה           הפועל בשמו ו/או בשבילו בביצוע העבודה.

"החוזה" – כל מסמכי המכרז כפי המפורט בפרק 1 במסמכי המכרז – הוראות ותנאי המכרז, וכל      מסמך נוסף אשר נמסר על ידי המועצה לקבלן ואשר נחשב כחלק ממסמכי החוזה.

"המפקח" – האדם, אשר התמנה על ידי המועצה להיות המפקח לעניין החוזה

ו/או כל אדם אחר שהמועצה ו/או המפקח ימנו אותו לפעול בסמכויות המפקח, כולן או מקצתן,      לתמיד או מזמן לזמן, במקום או בנוסף.

"העבודה" – העבודה שעל הקבלן לבצע לפי החוזה, לרבות השלמה ובדק ולרבות ביצוע כל             עבודה ארעית שתידרש בקשר לעבודה.

"מקום העבודה" – המקרקעין אשר בהם, בסביבתם, דרכם, מעליהם או מתחתם תבוצע העבודה    לרבות המקרקעים האחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

"תוכניות" – התוכניות אשר מפורטות בפרק 3 למסמכי המכרז וכל התוכניות אשר ימסרו לקבלן     לצורך ביצוע העבודה ואשר מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתוכנית שאושר       בכתב וכן כל תוכנית אחרת שתאושר בכתב מזמן לזמן.

"המפרט" – המפרט מהווה את התוכניות האדריכליות והפרוגרמה אשר מפורטות בפרקים 3 ו-4 למסמכי המכרז הכללי ו/או המיוחד, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

פקודת הפרשנות (נוסח חדש) תחול על החוזה ולצורך פרשנות יראו את החוזה כחיקוק כמשמעות    הגדרה זו בפקודה האמורה.

 1. הסבת החוזה

הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל זכות הנובעת מחוזה זה או כל חלק מהם, אלא     אם כן קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של המועצה.

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, אלא אם כן קיבל לכך את      הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של המועצה, ואולם העסקת העובדים בשכר, בין אם בסיס  שכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין אם בסיס שכרם משתלם לפי שעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת העבודה או חלק ממנה לאחר. אך במפורש מובהר בזה כי עובדים כאלה, אם יועסקו, יהיו ויראו, לכל דבר ועניין, כעובדי הקבלן בלבד ולא יוצרו ביניהם לבין  המועצה יחסים כל שהם, בין של עובד מעביד, מעסיק ומועסק ובין יחסים דומים אחרים.

על מנת למנוע כל ספק, מוצהר בזה כי אף אם תינתן לקבלן הסכמה מפורשת של המועצה למסירת ביצוע העבודה או חלק ממנה לאחר, הרי שלא יהא במסירה זו כדי לפטור ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל  מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודה באי כוחם ועובדיהם אלא אם כן הפטור או השחרור נעשו  במפורש, בכתב ומראש על ידי המועצה.

המועצה רשאית להסב חוזה זה או כל חלק ממנו לאחר, בלא שתזדקק להסכמת הקבלן.

 1. היקף החוזה

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות כח אדם, החומרים, הכלים הציוד וכל דבר אחר, קבוע או ארעי, הנוגע לעבודה ו/או הנובע ממנה במישרין או בעקיפין.

 1. ספקות במסמכים והוראות מילואים

4.1.       בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות שונות בחוזה תחליט  המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי איזה מבין ההוראות הסותרות היא ההוראה הקובעת. המועצה תהא סופית ותחייב את הקבלן לכל דבר וענין.

4.2.       גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת בו או שיהיה לקבלן ספק בפירושו הנכון של מסמך כל שהוא, המהווה חלק מהחוזה, יפנה הקבלן  למועצה לבקשת הבהרה ופירושה של  המועצה והוראותיה כיצד לנהוג במקרה זה, תחייבנה את הקבלן ללא עוררין.

4.3.       הקבלן יהא אחראי לכל שגיאה בביצוע, אשר תנבע, לדעת  המועצה, מהזנחת חובתו לפי ס"ק 4.2 דלעיל.

4.4.       המועצה והמפקח, רשאים מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודה, לתת לקבלן הוראות לבצע את העבודה לפי תוכניות מתוקנות או שונות, לפי הצורך, וכל זאת בכפיפות לאמור בחלק ח' דלהלן בדבר שינויים.

 1. אספקת תוכניות ומסמכי המכרז

5.1.       3 העתקים מכל מסמכי המכרז, ימסרו לקבלן ללא תשלום, כל העתק נוסף, שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן.  עם השלמת העבודה וקבלת תעודת סיום, יחזיר הקבלן  למועצה את כל המסמכים שברשותו, בין אלה שנמסרו לו על המועצה  ובין אלה שהכינם על חשבונו.

5.2.       העתקים, מכל מסמך ממסמכי המכרז, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה והמפקח וכל אדם אחר המורשה מכח כל דין, רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה המתקבלת על הדעת.

 1. ביצוע העבודה

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה לשביעות רצונה המוחלט של המועצה וימלא לצורך זה אחר כל ההוראות שתינתנה לו על ידי המועצה והמפקח, ללא עוררין, בין שהן מפורשות בחוזה ובין שהן משתמעות מסמכותם הכללית לפי החוזה.

המועצה רשאית לבדוק את העבודה, להשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב המלאכה, החומרים, הציוד וכל דבר אחר הכרוך בעבודה ו/או הנובע ממנה.

 1. צוות הביצוע של הקבלן:

7.1  צוות הביצוע מטעם הקבלן מהנדס מוסמך או הנדסאי רשוי בעל ותק מקצועי של 5 שנים לפחות וניסיון מספיק לדעת המפקח בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה, הוא יהיה נציגו הרשמי של הקבלן המהנדס או הנדסאי הללו ימצאו בכל שעות העבודה באתר, לאורך כל תקופת הביצוע. מינוי המהנדס, טעון אישור מראש של המפקח, והוא רשאי לפסול כל מנוי ללא מתן הסברים או נימוקים, העדרם של המהנדס או הנדסאי מאתר העבודה ללא הסכמה מראש מצד המפקח, ישמש עילה להפסקת העבודה באופן מיידי.

7.2  הקבלן באמצעות מנהל הביצוע (מהנדס או הנדסאי) ישמש כאחראי על הביצוע ואחראי על הביקורת בתחום הביצוע על פי חוק התכנון והבנייה ותקנותיו  לצורך ביצוע הפרויקט, ימנה הקבלן מטעמו ועל חשבונו את בעלי המקצוע הבאים:

מנהל העבודה מטעם הקבלן:

מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בניהול של פרויקטים דומים.

על מנהל הביצוע מטעם הקבלן להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם נציג המזמין או מי מטעמו.

הקבלן, באמצעות המהנדס המוסמך מטעם הקבלן, ישמש כ"אחראי על הביצוע" וכאחראי על הביקורת בתחום הביצוע, על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו ועליו לחתום, בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת

7.3 מודד מוסמך

מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצוע המודד יעמוד לרשות נציג המזמין או מי מטעמו לכל סוג מדידה שתידרש לצורך הפרויקט ללא כל תשלום נוסף.

ביצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד

7.4 מנהל עבודה ראשי

מנהל  העבודה הראשי חייב  להיות מוסמך ובעל תעודה וניסיון מספיק (של 5 שנים לפחות) בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל העבודה הראשי. העתק מההודעה תועבר לידי נציג המזמין או מי מטעמו.

מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו, לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים" כהגדרתם בחוזה. על המזמין לגרום לכך ש"הקבלנים האחרים" כאמור לעיל יקבלו את הוראותיו של מנהל העבודה הראשי.

לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור נציג המזמין או מי מטעמו. מכל מקום, מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד התעשייה והמסחר. הקבלן ימסור הודעה למשרד המסחר והתעשייה על פרטיו של מנהל העבודה.

 1. ערבות לביצוע

להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן לפי החוזה, ימציא הקבלן למועצה, עם חתימת החוזה,            ערבות בנקאית אוטונומית (להלן – הערבות לביצוע) בנוסח שיהא לשביעות רצונה של המועצה.הערבות לביצוע תהיה בסך 5%  מגובה ההצעה  במקרה בו  הקטינה או הגדילה המועצה את היקף החוזה, תהא הערבות לביצוע בסכום עליו תורה המועצה, על פי שיקול דעתה.

תוקף הערבות לביצוע יהיה ל- 90 יום לאחר המועד בו אמור הקבלן להשלים את העבודה על פי מסמכי המכרז. כל עוד לא הושלמה העבודה על פי חוזה זה וכל עוד לא מסר הקבלן למועצה ערבות לתקופת הבדק בהתאם לחוזה זה, מתחייב הקבלן להאריך את תוקף הערבות לביצוע לתקופה כפי שיידרש על ידי המועצה, וזאת לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לפני מועד פקיעת תוקף הערבות. לא עשה כן הקבלן, תהא רשאית המועצה לחלט את הערבות לביצוע והכספים המחולטים כאמור ישמשו כערבות לביצוע על פי חוזה זה.

האמור בסעיף זה יחול כל אימת שתוקף הערבות המוארכת כאמור יעמוד לפוג, והקבלן טרם השלים את העבודה ולא מסר ערבות לתקופת הבדק.

 1. זכות קיזוז וחלוט

למועצה הזכות לקזז ו/או לחלט מתוך הכספים המגיעים לקבלן מאת המועצה ו/או מתוך סכום הערבות לביצוע, בין עפ"י חוזה זה ובין עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן, כל סכום אשר הקבלן חייב למועצה ו/או שהמועצה זכאית לגבותו מאת הקבלן עפ"י חוזה זה או עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן, בין אם הסכום קצוב ובין אם לאו.

 1. אחריות סולידרית

אם הקבלן מונה יותר יחידים מאחד, הרי שכל התחייבויותיהם של יחידי הקבלן אחראים ביחד ולחוד על פי חוזה זה, כל יחיד יחשב כערב סולידרי למשנהו וכל מעשה ו/או מחדל של אחד מהם יחשב כמעשה ו/או מחדל של כולם וכל מה שיימסר לאחד מהם ו/או על ידי אחד מהם יחשב כאילו נמסר לכולם ו/או על ידי כולם.

 1. ויתור

שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה על ידי המועצה או המפקח במקרה מסוים לא ייחשבו כויתור, מצד המועצה ו/או המפקח, מזכויותיהם לפי החוזה ולפי כל דין אלא אם כן נעשה הויתור או ההנחה במפורש ובכתב.

הסכמה מצד המועצה ו/או המפקח לסטייה של הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה, במקרה  מסוים, לא יראוה כתקדים מחייב ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לגבי מקרה אחר.

 1. הודעות

כל הודעה, שיש למסרה לפי החוזה, תישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה ובהצעה ותחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום 3 ימים מיום המסרן למשלוח בבית הדואר.  אין באמור לעיל כדי למנוע מתן הודעה בדרך של מסירה אישית כמפורט להלן :

למועצה או למפקח – במשרדי המועצה לידי מהנדס המועצה בלבד, או במשרדי המפקח או לידי המפקח אישית.

לקבלן – במשרדי הקבלן, במען עסקיו או מגוריו, או  לידיו או לידי בא כוחו המוסמך אישית, או על ידי רישום ביומן העבודה.

חלק ב' – הכנה לביצוע

 1. בדיקות מוקדמות

הקבלן מצהיר בזה כי הוא בדק בדיקה יסודית ומקיפה, לפני הגשת הצעתו ולפני תחילת ביצוע העבודה בפועל, את כל תנאי החוזה על כל הדרישות וההתנאות המשתמעות, במישרין או  בעקיפין מהחוזה.  כן בדק את מקום העבודה וסביבותיו, את ההתאמה בין התוכניות למצב בשטח בפועל, את טיב הקרקע, את טיבם וכמויותיהם של העבודות הכרוכות בביצוע העבודה, את החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודה וכן השיג את כל הידיעות לגבי כל הבעיות והשאלות האפשריות העלולות להשפיע על הצעתו ואופן ביצוע העבודה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל בפרט ובשאר הוראות החוזה בכלל, מצהיר הקבלן כי הוא קרא   ובדק, לפני הגשת הצעתו, את כל הוראות המפרט הכללי, הנוגעות לביצוע העבודה וכי הוראות        המפרט הכללי, לרבות כל הדרישות ו/או ההתנאות המשתמעות ו/או שיכולות להשתמע מהוראות    אלה, נהירות, ברורות לו ומקובלות עליו ללא עוררין.

הקבלן מצהיר בזה כי הוא שוכנע, על יסוד כל בדיקותיו המוקדמות, ששכר החוזה, כפי שנקבע בחוזה, מהווה תמורה הוגנת ונאותה לכל התחייבויותיו, ללא יוצא מן הכלל, הנובעות מהחוזה וכי הוא יהא מנוע מלטעון כל טענה ביחס לתמורה ולהתחייבויותיו ו/או ביחס לטעות כל שהיא מצידו ו/או פגם כל שהוא בהתקשרות עם המועצה בחוזה.

במפורש מובהר בזה כי באם השמיט הקבלן מחיר של סעיף כל שהוא בכתב הכמויות,  ייחשב הדבר כאילו עשה זאת הקבלן במכוון וכאילו הסכים לבצע את אותו סעיף ללא תשלום נוסף וכי מחיר סעיף זה כלול בשכר החוזה.

 1. לוח זמנים

הקבלן ימציא לאישור המועצה, תוך שבעה (7) ימים מיום מקבלת צו התחלת העבודה, הצעה בכתב, בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה, וזאת בהתחשב במועד שנקבע להשלמה (להלן – לוח הזמנים).

המועצה תהא רשאית לדרוש מהקבלן לבצע כל שינוי או התאמה בלוח הזמנים האמור, הנדרש לדעתה על מנת שהקבלן יעמוד בלוח הזמנים הקבוע לביצוע המערכת. כמו כן תהא המועצה רשאית לדרוש מילואים ופרטים בכתב, בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבנה העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.

במפורש מובהר בזה כי אין בהמצאת ההצעה ו/או באישורה על ידי המועצה או המפקח, גם לאחר תיקון או עדכון, כדי לפטור את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו עפ"י חוזה, לרבות השלמה במועד.

חלק ג' – ביצוע העבודה

 1. התחלת ביצוע העבודה

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המועצה ו/או המפקח בצו התחלת העבודה כמועד תחילת הביצוע (להלן – מועד התחלת הביצוע) וימשיך בביצועה בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים ועפ"י הנחיות המפקח.

 1. העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן

במועד התחלת הביצוע, תעמיד המועצה לרשות הקבלן את מקום העבודה או חלק ממנו, הדרוש להתחלת הביצוע והמשכת העבודה לפי לוח הזמנים.  לאחר מכן תעמיד המועצה, לרשות הקבלן, חלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש לביצוע בקצב הדרוש וכאמור לעיל.

 1. מועד השלמת העבודה

הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך 2 חודשים קלנדריים מהיום בו קיבל צו התחלת עבודה, כל זאת בכפיפות לכל מועד השלמה של חלק מסוים מהעבודה שנקבע לגביו במפורש כי יש להשלימו קודם לכן על פי לוח הזמנים שנדרש על ידי המועצה. העבודה תחשב כהושלמה עם קבלת תעודת השלמה כאמור בסעיף 55 להלן.

ניתנה הארכה להשלמת העבודה או חלק מסוים ממנה, על יסוד האמור בסעיף 18 דלהלן, יוארך מועד ההשלמה בהתאם לכך.

 1. שינויים במועד ההשלמה

בכל מקרה של פקודת שינויים המחייבת ביצוע עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצרכי קביעת מועד השלמת העבודה, או חלק מסוים ממנה, או פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון לצרכי קביעת מועד השלמת העבודה או חלק מסוים ממנה, רשאי המפקח לקבוע מועדי השלמה חדשים, מאוחרים או מוקדמים יותר, הכל כפי שמתחייב ממשך התקופה הנדרשת לביצוע בעקבות פקודת השינויים.

נגרם עיכוב בביצוע העבודה ע"י כח עליון או ע"י תנאים אחרים, שלדעת המפקח, לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא אפשרות למנעם, הכל לפי שיקול דעתו וקביעתו של המפקח, יהא רשאי הקבלן לפנות למפקח בבקשה להארכת מועד ההשלמה ואזי ייקבע המפקח את משך ההארכה ותנאיה, כל זאת בתנאי כי :

הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המפקח, לרבות יומן עבודה מעודכן, כי התנאים האמורים אירעו ויש בהם, לדעתו, כדי לגרום לעיכוב.

הקבלן לא יהא זכאי לבקש הארכה, עקב תנאים אלה, אם לא ביקש ארכה תוך 15 יום מתום האירוע אשר גרם, לדעת הקבלן, לעיכוב שבגינו מבוקשת הארכה.

 1. החשת קצב הביצוע

אם המפקח יהא סבור שקצב הביצוע של העבודה אינו תואם את לוח הזמנים ו/או את מועד ההשלמה, יהא רשאי להודיע על כך לקבלן ולדרוש ממנו את החשת קצב הביצוע, והקבלן ימלא אחר דרישה זו ללא עוררין.

מודגש בזה כי גם אם המועצה לא דרשה החשת קצב העבודה, תהא האחריות לעמידה בלוח הזמנים מוטלת אך ורק על הקבלן.

 1. יומן עבודה

הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן – יומן עבודה) בשלושה עותקים וביומן זה ירשמו מדי יום ביומו הפרטים המלאים בדבר :

מספר העובדים, לסוגיהם, המועסקים בביצוע העבודה ע"י הקבלן.

מספר קבלני המשנה, אם הותרה העסקתם, סוגיהם ומספר עובדיהם.

כמויות החומרים שנתקבלו למקום העבודה וכמויות החומרים שהושקעו בביצוע העבודה.

הציוד המכני הכבד שהובא למקום העבודה ו/או שהוצא ממקום העבודה.

תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה.

תקלות והפרעות בביצוע העבודה.

ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.

הוראות, הודעות, הנחיות או הוראות שנרשמו על ידי המועצה ו/או המפקח.

יומן העבודה ייחתם בכל יום על ידי הקבלן והעתק ממנו יימסר, מדי יום ביומו, למפקח.  למפקח הזכות להסתייג מכל פרט שנרשם ע"י הקבלן ביומן העבודה. העדר הסתייגות של המפקח במועד מסירת היומן לידיו לא תחשב כהסכמת המפקח או המועצה לפרטים שנכתבו ביומן על ידי הקבלן.

 1. הפסקת העבודה

למועצה הזכות להפסיק את ביצוע העבודה, בין לפני תחילת ביצוע העבודה בפועל ובין   במהלך הביצוע, את כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות.

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים, לפי הוראה בכתב של המועצה ולא יחדשה אלא לאחר שיקבל הודעת חידוש, בכתב, מאת המועצה.

הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, ינקוט הקבלן באמצעים המתאימים להבטחת ולהגנת העבודה, מקום העבודה והמצוי בו, לשביעות רצונו של המפקח. ההוצאות בגין הצורך לנקוט אמצעים כאמור יחולו על המועצה, בתנאי שהקבלן נתן למועצה, תוך 3 ימים מיום קבלת הודעת ההפסקה, הודעה על כוונתו לדרוש הוצאות כאמור.   שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המועצה, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו ולבססן. לא דרש הקבלן תשלום הוצאות כאמור במועד הקבוע לכך, לא יהיה זכאי לדרוש תשלום בגין ההוצאות שנגרמו לו בגין הצורך לנקוט באמצעים כאמור בסעיף זה.

הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, תעשינה מדידות סופיות, כאמור בחוזה, ביחס לעבודה שבוצעה, אם בוצעה, והמועצה תשלם לקבלן את המגיע לו על יסוד המחירים שבכתב הכמויות, בהתאם לעבודות אשר בוצעו בפועל עד למועד ההפסקה.

עם תשלום המגיע לקבלן, תבואנה לסילוקן הסופי כל דרישות ותביעות הקבלן, מכל סוג שהוא, עבור העבודה שבוצעה, עקב הפסקתה וכל דבר הנובע מכך ללא יוצא מן הכלל. למען הסר ספק, מודגש בזה כי מעבר לתשלום האמור לא יהיה זכאי הקבלן לכל תשלום אחר או נוסף, לרבות פיצוי או שיפוי בגין כל נזק, אם נגרם לקבלן, עקב הפסקת העבודה כאמור.

חלק ד' – חומרים, ציוד ומלאכה

 1. אספקת חומרים, ציוד, מתקנים וכו'

לעניין פרק זה "החומרים" – כל חומר הדרוש לביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים מוגמרים ובלתי מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק מהעבודה וכן מבנים ארעיים, שהוקמו ו/או הובאו לצרכי ביצוע העבודה.

הקבלן מתחייב בזה לספק, על חשבונו הוא, את כל החומרים, הציוד, המתקנים, הכלים והדברים האחרים הדרושים לעבודה ו/או למהלך ביצועה היעיל ובקצב הדרוש.

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו ו/או הוא דאג שימצאו ברשותו, במועד הדרוש, החומרים, הציוד, המתקנים, הכלים והדברים האחרים.

המפקח רשאי להורות לקבלן לקבוע לוח זמנים לאספקת כל הדרוש לביצוע העבודה אל מקום העבודה ומשנקבע לוח זמנים כזה, חייב הקבלן לעמוד בו.

חומרים שהקבלן חייב לספקם – רשאית המועצה להורות לקבלן להשתמש בחומרים שיסופקו על ידה ואשר תמורתם ינוכה, מהסכומים המגיעים לקבלן, לפי קביעת המפקח.

אם סופקו חומרים על ידי המועצה כאמור דלעיל אזי :

הקבלן ישתמש בהם אך ורק לביצוע העבודה ולא למטרה אחרת כל שהיא והם לא יוחלפו בחומרים אחרים אלא אם נתקבלה הסכמת המפקח, בכתב ומראש.

משהוכנסו החומרים למקום העבודה, לא תהא לקבלן כל רשות להוציאם ממקום העבודה, אלא אם נתקבלה הסכמת המפקח בכתב ומראש.

החומרים שסופקו ולא נעשה בהם שימוש וכן עודף ושאריות, יוחזרו למועצה ואם לא יוחזרו, ישלם הקבלן למועצה את שווים או שווים המשוער לפי קביעתו, הבלתי ניתנת לערעור, של המפקח.

הוקצבו לקבלן, על ידי רשות מוסמכת ועל פי המלצת המועצה, חומרים שחל עליהם פיקוח, הגבלה, קצוב או תנאי חלוקה, מכח כל דין, יחולו על חומרים כאלה ההוראות בדבר חומרים שיסופקו ע"י המועצה כאמור דלעיל.

 1. אחזקת מקום העבודה

חומרים שהובאו למקום העבודה ו/או נוצרו במקום העבודה, יעברו להיות, משעת הבאתם ו/או ייצורם, רכושה של המועצה.

חומרים, מתקנים, ציוד וכל אביזר ו/או כל דבר אחר הדרוש לעבודה ו/או לביצועה, אשר הובאו על ידי הקבלן למקום העבודה, לא יוצאו ממקומם אלא אם ניתנה הסכמת המפקח להוצאתם בכתב ומראש.  הקבלן יהא רשאי להוציאם, ללא צורך בקבלת הסכמה כאמור, רק לאחר שיקבל את תעודה ההשלמה כאמור להלן ובכפיפות למותנה בה.

בכל עת שהמפקח יקבע כי חומרים ו/או דברים אחרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה (1) נפסלו לשימוש על ידי המפקח או (2) אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, אזי יהא על הקבלן להוציאם ממקום העבודה תוך המועד שנקבע בהוראת המפקח ומשלא נענה הקבלן לדרישה זו, תהא המועצה רשאית לתפוס את החומרים ו/או הדברים האחרים, לסלקם ממקום העבודה, להשתמש בהם לצרכיה או למכרם ולזכות את הקבלן בשווים תוך ניכוי ההוצאות הכרוכות בתפיסת, בסילוק ובמכירה, כאשר השווי וההוצאות יקבעו באופן סופי ומחייב על ידי המפקח.

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של החומרים ו/או הדברים האחרים והוא רשאי להשתמש בם לצורך ביצוע העבודה, ואולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בחלק יא'  דלהלן, רשאית המועצה להשתמש בזכויות המוקנות לה לפי אותו סעיף ולקבלן לא תהא עוד זכות שימוש כאמור.

אין להסיק מהוראות סעיף זה, מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של החומרים ו/או דברים אחרים, ובמפורש מותנה בזה כי המפקח ו/או המועצה רשאים לפסלם בכל זמן שהוא.

 1. טיב החומרים ובדיקות

הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה משובחת ביותר.

הקבלן מתחייב, שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על-ידי המפקח.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ביותר ובהתאם לאמור במסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח.

אף אם סופקו חומרים מסוימים על ידי המועצה, אין בעובדה זו, כשלעצמה, כדי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב העבודה.

חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ואם אין לגביהם תקן ישראלי – חייבים להתאימם לכל תקן מקובל אחר שיקבע על ידי המפקח. מובהר, כי כל החומרים שישמשו לביצוע העבודות חייבים להיות עם תו תקן. במקום בו התקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת במפרטים ובתכניות, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר.

הקבלן מתחייב לספק ולבצע על-פי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה, וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקות כאמור במקום ביצוע העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה מוכרת ומאושרת, הכל כפי שיורה המפקח.

על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להגם בעבודה ובגרימתה עקב בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. לא תוכרנה תביעות לפיצוי כל שהוא ו/או להארכת זמן ביצוע העבודה בגלל עיכובים כאמור אם יהיו כאלה.

התשלום למכון התקנים או למעבדה או לכל גורם אחר שיבצע את הבדיקות, יבוצע ישירות ע"י המועצה, אשר תחייב את הקבלן בהוצאות אלה בשיעור קבוע מראש של 1% (להלן – דמי הבדיקות) מכל תשלום שישולם לקבלן. גביית דמי הבדיקות מהקבלן תעשה ע"י ניכוי הסך האמור מכל תשלום ותשלום שישולם לקבלן בפועל. למען הסר ספק מובהר, כי דמי הבדיקות הינם בשיעור שנקבע מראש ולא תיערך כל התחשבנות בין אם נערכו הבדיקות ובין אם לאו, ובין אם העלות שלהם בפועל היתה גבוהה או נמוכה מהשיעור הנ"ל. המפקח רשאי לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ואת סוגי הבדיקות. הקבלן מסכים שהמועצה תהיה רשאית לשלם למעבדה עבור הבדיקות הנ"ל ולחייב את חשבונו בהתאם, הכל במסגרת השיעור האמור לעיל. כמויות הבדיקות והדגימות יקבעו בלעדית ע"י המפקח והקבלן מתחייב לבצען ללא הגבלה. הקבלן אחראי לביצוע כלל הבדיקות הנדרשות עפ"י התקנים, המפרטים והוראות הדין התקפות והרלוונטיות. בדיקות חוזרות לבדיקות שנכשלו ימומנו גם הן באופן בלעדי ע"ח הקבלן.

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי לגבי טיב החומרים והמלאכה, תוצאות הדגימות והתאמתן לנדרש.

סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה.

 1. בדיקות שלבים מסוימים או של העבודה שנועדה לכיסוי

אם לפי הוראות מסמך ממסמכי החוזה ו/או הוראות המועצה ו/או הוראות המפקח ו/או הוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת, יש צורך בבדיקה מוקדמת של שלב מסוים בעבודה ואישורן על ידי המפקח אזי במקרים אלה, יהא על הקבלן להודיע למפקח על מועד ביצוע אותו שלב מסוים וזאת לפחות 72 שעות לפני מועד הביצוע וכן לסייע בידו בבדיקה.

הקבלן לא יכסה או יסתיר חלק כלשהו מהעבודה, אשר נועד להיות מכוסה או מוסתר, בטרם שיקבל את הסכמת המפקח ואם הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך למפקח וזאת לפחות 72 שעות לפני הכיסוי או ההסתרה וכן יאפשר למפקח לבדוק את החלק האמור לפני הכיסוי או ההסתרה.

אם לא יודיע הקבלן למפקח, כאמור דלעיל, אזי בכל עת, לפי דרישת המפקח, יהא הקבלן חייב, על חשבונו הוא, לחשוף כל מקום, לקדוח קידוחים, לעשות חורים ולבצע כל פעולה שתידרש על ידי המפקח לצורך בדיקות כאמור ולאחר מכן לתקנו, כראוי, לשביעות רצונו של המפקח.  אם לא יענה הקבלן לדרישות המפקח ו/או לא יפעל עפ"י הוראותיו, הרי שלמועצה תהא הזכות, מבלי לפגוע בזכות מזכויותיה האחרות של המועצה לפי החוזה ו/או לפי כל דין, לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים את האמור לעיל וכל ההוצאות יחולו על הקבלן.

 1. סמכות המפקח בעניין מלאכה וחומרים פסולים

המפקח רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע העבודה כי :

הקבלן יסלק ממקום העבודה, תוך פרק זמן שנקבע בהוראה, כל החומרים ו/או הדברים האחרים שאינם מתאימים, לדעת המפקח, לעבודה ו/או לביצועה.

להביא, במקום החומרים ו/או הדברים האחרים שסילוקם נדרש כאמור, חומרים אחרים, כשרים ומתאימים, לפי דעת המפקח ותוך פרק הזמן שנקבע על ידו בהוראה.

לסלק, לתקן, להקים, לבצע מחדש ו/או לעשות כל פעולה אחרת, בכל חלק של העבודה שנעשה על ידי הקבלן ואשר נמצא בלתי מתאים על ידי המפקח, אם עקב שימוש בחומרים בלתי מתאימים ו/או מלאכה בלתי מתאימה ואם בניגוד לתנאי החוזה, כל זאת תוך פרק הזמן שנקבע בהוראות המפקח.

הוראה, כאמור בפסקה 26.1, כוחה יפה על אף כל בדיקות ביניים שנערכה ע"י המפקח ובוצעה בעבור אותם חומרים או מלאכה.

לא מילא הקבלן אחר דרישות המפקח, תוך פרק הזמן שנקבע בהוראה, תהא המועצה רשאית לבצע את הדרוש על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל הוצאות הביצוע והנובע מכך וזאת מבלי לפגוע בזכות מזכויותיה האחרות של המועצה לפי החוזה ו/או לפי כל דין.

 1. חשמל

הקבלן יהא אחראי לדאוג על חשבונו לאספקת החשמל הנדרשת לצורך ביצוע העבודות, אם נדרשת.

 1. מים

הקבלן יהא אחראי לדאוג על חשבונו לאספקת מים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, אם נדרשים.

חלק ה' – עובדים

 1. כללי

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, את כל כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ו/או דבר הכרוך בה.

כל הנאמר בפרק זה בא אך ורק כדי להוסיף על התחייבות הקבלן ו/או להבהירן ובשום מקרה לא בא כדי לגרוע מהן ו/או מהוראות כל דין ולא יתפרש באיזה צורה שהיא כמטיל חובות כלשהן על המועצה ביחס למועסקים ע"י הקבלן.

עובדי הקבלן יהיו עובדים מקצועיים המיומנים בעבודתם, במידה והעובדים אינם תושבי הארץ יידרש הקבלן להציג את רשיונות העבודה ואישור הרשויות להעסקת עובדים אלו במקום. לא תותר לינת עובדים במקום

הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של פועלים זרים ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט לרבות אבני הדרך המצויינים בהמשך.

 1. העסקת כח אדם ותנאי העבודה, נוכחות הקבלן ומינוי בא כח

31.1 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, כמספר הדרוש לשם ביצוע העבודה והשלמתה עד למועד ההשלמה.  בכל מקרה שלביצוע מסוים יש צורך בעובד בעל תעודת רישום, רשיון או היתר לפי כל דין, הרי שעל הקבלן להעסיק בביצוע רק עובד מורשה.

31.2 הקבלן מתחייב למנות ממונה בטיחות, מטעמו ועל חשבונו, אשר יהיה אחראי לכל נושא הבטיחות במקום העבודה ולבצוע העבודה. האדם שימונה על ידי הקבלן לתפקיד זה חייב להיות בעל תעודה או אישור מטעם משרד העבודה כ"מומנה בטיחות" המוכר על ידם.

31.3 הקבלן מתחייב להיות בעצמו במקום העבודה משך כל תקופת ביצוע העבודה או לדאוג לכך שבא כח מטעמו, כשיר ומתאים להשגחה יעילה על ביצוע העבודה, יימצא במקומו במקום העבודה באופן שהמועצה ו/או המפקח יוכלו לבוא עימו בדברים ולתת לו הודעות, הנחיות והוראות שהם רשאים לתיתם לפי החוזה.  מוזכר בזה שוב כי כל הודעה, הנחיה והוראה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראוה כאילו נמסרה לקבלן.

31.4 לפי דרישה של המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך של הקבלן וכן כל עובד או מועסק אחר של הקבלן במקום העבודה וזאת אם המפקח ימצא כי אין הם מתאימים לביצוע העבודה בכלל או לתפקידם בפרט או אם יתנהגו שלא כשורה.

31.5 הקבלן ישלם ויעניק לעובדים שיועסקו על ידו את השכר והתנאים שעליו להעניק כפי שהוא מחויב על פי כל דין ועל פי כל הוראות הסכמי העבודה, צווי הרחבה או הוראות מחייבות אחרות לגבי העסקת עובדים, שכרם ותנאי עבודתם, כפי שיהיו מזמן לזמן.

31.6 הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח – 1968 והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא למועצה אישורים של המוסד לביטוח לאומי על קיום התחייבויותיו לפי פסקה זו.

 1. בריאות העובדים ורווחתם

הקבלן מתחייב להבטיח  תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש עפ"י כל דין ובאין דרישה כאמור, כפי שיידרש על ידי מפקח העבודה המוסמך לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד – 1954.

כל ההוצאות הכרוכות בהתקנת סידורי נוחיות ומקומות אכילה במקום העבודה יחולו על הקבלן ויבוצעו לשביעות רצונו של המפקח ו/או כל רשות מוסמכת. 

מקום העבודה לא ישמש כמקום דיור לאף אדם, בכל זמן שהוא, ללא אישור בכתב מראש של המפקח.

 1. פנקסי כח אדם

הקבלן מתחייב לנהל, לשביעות רצונו של המפקח ו/או כל רשות מוסמכת, פנקסי כח אדם שירשמו בהם פרטים על שמו, מקצועו וסוגו של כל עובד, מספר ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכרו וכן כל פרט אחר שיידרש.

הקבלן יאפשר למפקח ו/או לרשות המוסמכת לעיין בכל עת בפנקסים הנ"ל וכן יכין וימציא למפקח מצבת כח אדם חודשית, שבועית או יומית, על כל הפרטים שיידרשו על ידי המפקח.

חלק ו' – התחייבויותיו הכלליות של הקבלן

 1. סיוע למפקח

הקבלן מתחייב לאפשר למפקח גישה חופשית בכל עת למקום העבודה ולכל מקום ממנו מובאים החומרים, ציוד ודברים אחרים הכרוכים בביצוע העבודה וכן מתחייב הקבלן לסייע למפקח ולעזור לו, ככל שיידרש וככל האפשר, במילוי תפקידו.

 1. הודעת רישיונות ותשלום אגרות

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי כל דין ו/או רשות מוסמכת בדבר מתן הודעות, קבלן רישיונות ותשלום מיסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים.  המועצה תהא זכאית לנכות מהכספים המגיעים לקבלן כל תשלום של מס, אגרה ותשלום חובה אחר שהקבלן חייב בתשלומו.

 1. עתיקות וחפצים

לא תהא לקבלן כל זכות איזו שהיא ביחס לעתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח – 1978 או בכל חוק בדבר עתיקות וכן ביחס לחפצים אחרים כל שהם, בעלי ערך ארכיאולוגי וכן ביחס לחפצים בעלי ערך, אשר יתגלו במקום העבודה.

הקבלן יודיע על כל גילוי כזה למפקח מיד עם הגילוי וכן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוק העתיקות תשל"ח – 1978 או כל חוק אחר העוסק בחפצים בעלי ערך.

הקבלן מתחייב לנקוט, על חשבונו, באמצעי הזהירות המתאימים למניעת פגיעה ו/או אובדן של עתיקות ו/או החפצים האחרים כנזכר לעיל.

על מנת למנוע כל ספק, מובהר בזה כי באין הוראה מפורשת בחוק, המקנה את הבעלות בעתיקות ו/או בחפצים למדינה או לרשות מרשויותיה, הרי שהבעלות ביחס לעתיקות ו/או לחפצים שימצאו במקום העבודה של המועצה בלבד ומכל מקום המועצה תחשב תמיד כמוצאת העתיקות ו/או החפצים האחרים לצרכי פיצוי ו/או תשלום ו/או החזרה.

 1. זכויות, פטנטים וכיו"ב

מחיר החוזה, כולל את התשלום בעד שימוש בחפצים או בתהליכים המוגנים בזכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וזכויות אחרות אשר הקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודה.

הקבלן יימנע כל נזק מהמועצה עקב האמור לעיל ויפצה אותה בגין כל דרישה ו/או תביעה שתתבע לשלם כתוצאה מפגיעה בזכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות אחרות אשר הקבלן יעשה בהם שימוש, במישרין או בעקיפין, בעת ביצוע העבודה ו/או הנובעים מביצוע העבודה.

 1. זכויות הנאה ושימוש בזכות ו/או בנכס

הקבלן יהא אחראי לקבלת ההסכמה מהגוף או האדם המוסמך לתיתה לפי הענין, לשימוש בכל זכות הנאה או שימוש בזכות ו/או בנכס לצרכי ביצוע העבודה (כגון :  חציבה, נטילת עפר, אבנים, חול, זכות מעבר, זכות שימוש או זכות דומה) ולכל תשלום אשר יידרש לקבלת הסכמה כזאת. 

 1. פגיעה בנוחיות הציבור

הקבלן מתחייב שלא תהא, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה, כל פגיעה, שלא לצורך, בנוחיות הציבור ושלא לצורך בזכות השימוש וההחזקה של רכוש ציבור כל שהוא.

 1. תאומים עם הרשויות ואחריות לנזק

לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא, על חשבונו, השגת כל האישורים והידיעות מהרשויות הנוגעות בדבר ולתאם את כל הקשור לעבודה בעניין התקרבות, היצמדות, ניקוז, דלק, חשמל, טלגרף, טלפון או מעברים או מובילים אחרים, בין על הקרע, מעליה ומתחתיה ולפעול בהתאם להוראות ו/או להנחיות בנושאים אלה.  כמו כן עליו לדאוג, על חשבונו, לסדר מעברים ארעיים וכן לתאום עם לשכת התנועה ו/או הסיור של משטרת ישראל, שרותי האוטובוסים המקומיים והרשויות האחרות בקשר עם סדרי התנועה בזמן העבודה ועד להשלמתה ו/או בקשר להעברת כלים ו/או מטענים חורגים אל מקום העבודה, בתוכו ו/או ממנו.

הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק או קלקול שייגרמו לדברים הנזכרים בפסקה 39.1 דלעיל, בין שנגרמו ברשלנות, באקראי או בשוגג ובין שהם תוצאה של מעשה הכרחי וצפוי לצורך ביצוע העבודה.  הקבלן יתקן כל נזק או קלקול כזה לשביעות רצונו של המפקח ו/או הרשות המוסמכת ו/או הנוגעת בדבר או יפצה את הניזוק בסכום הנזק או הקלקול, הכל לפי קביעת המפקח ו/או הרשות כאמור.

במפורש מובהר בזה כי האחריות לנזק או קלקול, כאמור, תחול על הקבלן, גם אם הקבלן קיבל את האישורים ו/או הידיעות מאת הרשויות הנוגעות בדבר, אך אלה לא היו מדויקים ובלבד שאם יוכיח הקבלן, להנחת דעתו של המפקח, כי הוא נקט בכל האמצעים הראויים, בהתחשב בנסיבות העבודה, כדי לגלות בעוד מועד, במהלך הביצוע, כל אי דיוק כאמור, הרי שיהא פטור מאחריות כאמור.

 1. מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים

הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הנחיות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי המועצה או המפקח ולעובדיהם של אלה, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו.

הקבלן ישתף פעולה ויתאם את כל הדרוש עם כל קבלן ו/או אדם אחר, וימלא לצורך זה אחר כל הוראות המפקח ללא עוררין.

בנוסף למוזכר ביתר מסמכי החוזה/מכרז בהקשר לקבלני המשנה אשר יועסקו ע"י  הקבלן  הראשי, הרשות והזכות בידי המזמין או המפקח לאשר או לפסול כל קבלן משנה אשר   יועסק ע"י על הקבלן להודיע מראש ובכתב למפקח על כוונתו להכניס לאתר העבודה את קבלני המשנה שלו וכן את פרטי קבלני המשנה, 14 יום לפחות לפני הכנסתם לעבודה.

זכות הפסילה של קבלני המשנה על ידי המפקח המצוינת לעיל, תעמוד לו במשך כל תקופת הביצוע.

 1. ניקוי מקום העבודה

הקבלן מתחייב לסלק, על חשבונו, מזמן לזמן, ממקום העבודה, את כל האשפה והפסולת שהצטברו במקום העבודה, הן לפני תחילת הביצוע והן במהלך הביצוע של העבודה, הכל כפי שיורה לו המפקח.

מיד עם גמר העבודה, ינקה הקבלן, על חשבונו, את מקום העבודה, יסלק ממנו את כל האשפה, הפסולת, עודפי החומרים והמבנים הארעיים, והעבודה ומקום העבודה ימסרו למועצה כשהם נקיים ומתאימים התאמה מלאה, למטרת השימוש, הכל בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

חלק ז' – אבטחה, נזיקין וביטוח

 1. שמירה, גידור, זהירות ובטיחות

הקבלן מתחייב בזה לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות ובטיחות הדרושים לביטחונם ולנוחיותם של העובדים ו/או הציבור בכל מקום שיהא צורך בכך מחמת העבודה, כאמור בכל דין ו/או עפ"י דרישת המפקח ו/או רשות מוסמכת.

מבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל, יהא הקבלן אחראי, בלעדית, למילוי כל הוראות פקודות הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970 ותקנותיה ככל שהן נוגעות לעבודה ולכרוך בה, במישרין או בעקיפין.

אחריות על גידור ובטיחות האתר כולל השלמת גידור קיים, חיזוק ותחזוקת גידור נכלל במחירי היחידה לכל תקופת הביצוע.

 1. נזיקין לעבודה ולמקום העבודה

מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשות הקבלן ועד למתן תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירת העבודה ומקום העבודה וההשגחה עליהם.

בכל מקרה של תקלה, קלקול או נזק שייגרם לעבודה ו/או למקום העבודה, מסיבה כלשהי, ללא יוצא מן הכלל (פרט ל"סיכון מוסכם" כאמור להלן), יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק, על חשבונו, תוך המועד שנקבע ע"י המפקח ואם לא נקבע מועד, בהקדם האפשרי ובאופן שעם השלמת העבודה, היא תהא במצב תקין ומתאים, בכל פרטיה, להוראות החוזה.

ההוראות המפורטות לעיל, תחולנה גם על נזק שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף לאחר מתן תעודת השלמה.  נזק שנגרם על ידי "סיכון מוסכם", יהא  הקבלן חייב בתיקונו אם וכאשר יידרש לכך על ידי המועצה ותוך פרק הזמן שנקבע בדרישה.  הוצאות התיקון יחולו על המועצה, לפי חשבון שיוגש על ידי הקבלן למועצה ושיאושר על ידי המפקח.

"סיכון מוסכם" משמעו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים של האויב.

 1. נזיקין לגוף או לרכוש

הקבלן מתחייב לכל נזק או אבדן שייגרמו תוך כדי ו/או ביצוע העבודה, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של כל אדם, בין עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ובין לפי כל חוק אחר קיים ו/או שיבוא במקום הפקודה ו/או בנוסף לה.

 1. נזיקין לעובדים

הקבלן מתחייב לשלם את כל דמי הנזק או הפיצוי אשר יגיעו לעובד או לכל אדם אחר הנמצא ברשותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק שאירעו תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או הנובע מכך.

 1. שחרור ושפוי

הקבלן מתחייב בזה לגרום לשחרורה של המועצה מכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בקשר לכל נזק, אובדן או קלקול אשר הקבלן אחראי להם לפי חוזה זה.

אם המועצה תידרש ו/או תיתבע לשלם לצד שלישי פיצוי כלשהו, מתחייב הקבלן לשלם את התשלום ו/או לפצות את המועצה בכל תשלום שהיא תחויב בו וישולם על ידה בצרוף כל ההוצאות שנגרמו לה עקב הדרישה ו/או התביעה.

 1. ביטוח על ידי הקבלן

הקבלן יבטח, על חשבונו הוא, לטובתו ולטובת המועצה יחדיו את :

העבודה ומקום העבודה, לרבות החומרים וכל דבר אחר שהובא למקום העבודה ו/או המיוצר מחוץ למקום העבודה, במלוא ערכם, מזמן לזמן, בפני כל נזק או אובדן שהקבלן אחראי להם לפי תנאי החוזה ו/או מחמת כל סיכון אחר איזה שהוא, למשך תקופת ביצוע העבודה, לרבות תקופת הבדק.

את גופו ורכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן ו/או עובדי המועצה וכל מי שנמצא בשירות הקבלן ו/או המועצה, בפני כל נזק או אובדן שייגרם תוך כדי ביצוע העבודה והנובע ממנה.

הקבלן מתחייב בזה, כי בכל עת יהיו בידיו פוליסות הביטוח בתנאים ובסכומים המפורטים בנספח א' המצורף לפרק זה.

תוך 7 ימים מהיום בו הודיעה המועצה לקבלן כי זכה במכרז כאמור בפרק 1 למסמכי המכרז, ימציא הקבלן למועצה אישור מטעם חברת הביטוח, בנוסח המפורט בנספח א', המעיד כי כל הביטוחים הנדרשים על פי המפורט בנספח א' בוצעו על ידו, ובתנאים המפורטים שם.

מבלי לגרוע מכלליות הנדרש בנספח א', הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח האמורות יחילו את הסעיפים הבאים:

ויתור של חברת הביטוח על זכות שיבוב כלפי המועצה.

התחייבות של חברת הביטוח ליתן למועצה הודעה מראש של 30 יום בטרם תבטל את הפוליסות מטעם כלשהו, לרבות אי תשלום הפרמיה על ידי הקבלן.

המועצה תהא אף היא מוטב על פי הפוליסות האמורות.

למען הסר ספק מודגש בזה כי הוראות סעיף זה אינן באות כדי לגרוע מכל אחריות או חבות אשר החלה על הקבלן כלפי המועצה ו/או כלפי צד ג' כלשהו על פי הסכם זה.

 1. ביטוח על ידי המועצה, על חשבון הקבלן

אם הקבלן לא יבצע את הביטוחים שעליו לבצעם לפי החוזה, תהא המועצה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שתיגרמנה עקב זאת.

 1. פיקוח המועצה או המפקח

אין לראות בזכות הפיקוח, שהוקנתה למועצה או למפקח לפי החוזה, אלא אמצעי בלבד שמטרתו להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואולם אין בזכות זו כדי ליצור יחס כל שהוא בין המועצה ו/או המפקח לבין צד שלישי לגבי אחריות המוטלת על הקבלן.

על מנת למנוע כל ספק, מובהר בזה כי הפיקוח שמבוצע על ידי המועצה ו/או המפקח, לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה, בכל הנוגע לחוזה ו/או הנובע ממנו.

חלק ח' – שינויים

 1. שינויים

המועצה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להגדיל או להקטין את היקפה של העבודה בשיעור של עד 25%, לרבות הכנסת שינוי בה, בצורתה, באופייה, סיגנונה, איכותה וכל פרט אחר בה, כפי שתמצא לנכון וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן (להלן – פקודת שינויים) ועם קבלתה, מתחייב הקבלן לפעול על פיה ללא עוררין.

במפורש מובהר בזה כי הקטנת או הגדלת החוזה בשיעור של 25%  או כל סעיף בכתב הכמויות שבו, בשיעור של עד 50%, לא תקנה לקבלן כל זכות לפיצוי כל שהוא מאת המועצה.

ערך השינוי לפי פקודת שינויים, ייקבע בהתאם למפורט להלן, ושכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לכך.

 1. קביעת ערך השינויים

ערך כל שינוי, שבוצע לפי פקודת שינויים, יחושב לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות ואם לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי יחידה מתאימים לקביעת ערכו של השינוי, ייקבע ערך של השינוי במשא ומתן בין המועצה לקבלן, כאשר לצורך קביעת ערך השינוי יתבססו הצדדים על מחירי יחידה דומה, ככל האפשר, הנקובה בכתב הכמויות ובאין מחירי יחידה דומים ובהעדר הסכמה, ייקבע ערך השינוי על ידי המפקח אשר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, לקבוע את מחיר היחידה על פי מחירון "דקל" עבור קבלני משנה ולא כולל כל התוספות המפורטות שם, כפי שהוא יהיה בתוקף ביום בו ניתנה פקודת השינויים, ותוך הפחתה של 10% מהמחיר הקבוע במחירון.

ניתנה פקודת שינויים, מבלי שנקבע בה ערך השינוי והקבלן סבור שהשינוי מחייב העלאת שכר החוזה, יודיע הקבלן על כוונתו לדרוש העלאה, למועצה בכתב, תוך עשרה (10) ימים מיום מתן פקודת השינויים ואם לא עשה כן תוך עשרת הימים כאמור, רואים את הקבלן כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.

בכל מקרה בו לדעת הקבלן הוא נדרש לבצע עבודות בגינן לא ניתנה פקודת שינויים,   אך שיש בהם לדעתו משום שינוי לעבודות המפורטות בתנאי החוזה באופן המצדיק שינוי בשכר החוזה על פי הקבוע בתנאי החוזה (להלן בסעיף זה – העבודה הנוספת), עליו להודיע למפקח מיד ובכתב עם תחילת ביצוע העבודה הנוספת, כי בכוונתו לדרוש תוספת תשלום בגין ביצוע העבודה האמורה תוך פרוט הנימוקים מדוע לדעתו מגיע לו תוספת תשלום בגין כך. בכל מקרה של קבלת דרישה כאמור, יבדוק אותה המפקח ויחליט על פי שקול דעתו באם אכן יש לאשר לקבלן תוספת אם לאו. החליט המפקח כי יש צדק בטענות הקבלן כולן או חלקן, יוציא פקודת שינויים עבור אותה עבודה. לא דרש הקבלן תוספת תשלום כאמור תוך 3 (שלושה) ימים מהיום בו התחיל בעבודה הנוספת, לא יהיה זכאי עוד לדרוש כל תוספת תשלום בגינה.

 1. איסור עיכוב ביצוע שינויים

הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע פקודת שינויים או ביצוע עבודה נוספת כלשהי, מחמת אי קביעת ערכם של שינויים או חלק מהם.   כל עיכוב שייגרם עקב כך, יהיה באחריות הקבלן.

 1. פקודת שינויים לעבודה יומית

המועצה רשאית ליתן פקודת שינויים לבצע חלק מהעבודה על בסיס עבודה יומית וזאת אם לדעתו של המפקח מן הראוי לעשות כן.

במקרה של מתן פקודת שינויים לביצוע חלק מהעבודה על בסיס עבודה יומית, יחושב שכרו של הקבלן על ידי המפקח על פי ערך העבודה שהושקעה וערך החומרים שהושקעו בתוספת רווח הוגן לקבלן וכיסוי חלק מתאים מההוצאות הכלליות (הרווח והחלק המתאים בהוצאות יחושבו, בהעדר הוראה בחוזה המנוגדת להוראה זו, בשווים של 12% מערך העבודה והחומרים).

ערך העבודה והחומרים, לצורך פסקה זו, ייקבע על יסוד רשימות שיוגשו על ידי הקבלן למפקח ובהן יצויין :

כמויות החומרים שהושקעו ושווים, בצרוף אסמכתאות לגבי השווי.

שמות העובדים, מקצועותיהם, סיווגם, ימי העבודה, שעות העבודה, שכר העבודה כולל תנאים סוציאליים, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד.

הוצאות הובלה והוצאות הפעלה של מכשירים ו/או ציוד מכני כבד.

הרשימות תימסרנה למפקח בסיומו של כל יום עבודה ב-2 עותקים, עותק אחד לאחר אישורו על ידי המפקח ובכפיפות לתיקונם כפי שיימצא המפקח (אם יהא סבור שהנתונים ו/או המחירים ו/או השכר אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או מופרזים) לנכון לעשות ברשימות, יוחזר לקבלן וישמש כאסמכתא לתשלום.

חלק ט' – השלמה, בדק ותיקונים

 1. השלמת העבודה

עם השלמת העבודות על פי מסמכי המכרז, יודיע על כך הקבלן בכתב למועצה. יפנה הקבלן למפקח מטעם המועצה ויודיע לו על השלמת העבודה. תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה, יבדוק המפקח את העבודות לצורך מתן אישור באם העבודה בוצעה לשביעות רצון המועצה ובהתאם למסמכי המכרז.

 1. תעודת השלמה

בוצעו העבודות לשביעות רצון המועצה ועל פי תנאי החוזה, ימציא המפקח לקבלן תעודת השלמה.

אם לא נמצאה העבודה מתאימה ולשביעות רצונה של המועצה, אזי ימסור המפקח לקבלן רשימת הדברים שעל הקבלן לעשותם ופרק הזמן שנקבע לעשייתם, הכל לפי קביעת המפקח, ורק עם עשייתם תינתן לקבלן תעודת השלמה.

סבר המפקח כי העבודות שנותרו להשלמה הינן פעוטות הן מבחינת היקפן והן מבחינת ערכן הכספי, יהא רשאי המפקח ליתן לקבלן תעודת השלמה בה יפורטו העבודות אשר עדין נותרו להשלמה למרות שניתנה תעודת השלמה, ואת המועד הנדרש להשלמתן, ובלבד שמועד זה לא יעלה על 14 יום. עם השלמת העבודות שפורטו כאמור, ימסור המפקח לקבלן אישור בכתב על כך, ויראו את המועד בו ניתנה תעודת ההשלמה (ולא האישור) כמועד בו הושלמו העבודות. לא עמד הקבלן במועד להשלמת העבודות כאמור בתעודת ההשלמה, יראו את תעודת ההשלמה כבטלה ומבוטלת, וכאילו לא ניתנה מעולם.

 1. שימוש המועצה בעבודה

מבלי לפגוע בזכויותיה של המועצה לפי החוזה ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה, מותנה בזה במפורש, כי למועצה הזכות להשתמש בעבודה או בכל חלק מסוים ממנה אשר לגביה או לגביו ניתנה תעודת השלמה.

 1. בדק וסיום

לצורך החוזה  "תקופת הבדק", למעט לענין עבודות בידוד ואיטום, משמעה, תקופה של שנים עשר (12) חודשים מהמועד בו נמסרה לקבלן תעודת ההשלמה. לענין עבודות איטום תקופת הבדק תהא שבע (7) שנים מהמועד בו נמסרה לקבלן תעודת השלמה.

נתהווה בעבודה נזק, קלקול או פגם, אשר לדעת המפקח, נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים או מחמת כל סיבה אחרת שהמפקח יקבע כי הקבלן אחראי לה, יהא חייב הקבלן, על חשבונו הוא, לתקן, לבנות או לבצע מחדש, כל דבר שנתגלה בו נזק, קלקול או פגם, הכל לפי דרישת המפקח, תוך פרק הזמן שנקבע על ידו ולשביעות רצונו המלאה ובלבד שדרישה כאמור תינתן לקבלן בתוך תקופת הבדק, או בתוך 65 ימים לאחר תום תקופת הבדק.

בתום תקופת הבדק ולאחר שהקבלן ימלא אחר כל דרישות המפקח, תמסור המועצה לקבלן תעודת סיום לפיה יאושר כי העבודה, לרבות עבודות הבדק, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה של המועצה.

על מנת למנוע אי הבנות וספיקות, מובהר בזה כי אין במתן תעודת הסיום כדי לפטור ו/או לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו האחרות לפי החוזה, אשר מטבען נמשכות ו/או נשארות בתוקף גם לאחר מסירת תעודת סיום.

חלק י' – מדידות ותשלומים

 1. מדידות וכמויות

הקבלן יתאם עם המפקח את המועד בו הוא מבצע את המדידות כאמור לעיל, על מנת לאפשר למפקח באם יהיה מעוניין בכך, להיות נוכח בזמן ביצוע המדידה.

הכמויות, לצורך שכר החוזה, תהיינה הכמויות האמיתיות שבוצעו למעשה לפי החוזה ואשר אושרו על ידי המפקח כאמור בחוזה זה.

היה למפקח יסוד להניח כי המדידות שבוצעו על ידי הקבלן אינן מדויקות, או מקום שהקבלן לא תיאם את מועד ביצוע המדידות עם המפקח, יהא רשאי המפקח לבצע מדידות נוספות בעצמו, על חשבון הקבלן. מועדי המדידה כאמור ייקבעו על ידי המפקח, תוך מתן הודעה מראש על מועד זה לקבלן ובמועדים אלה מתחייב הקבלן להופיע במקום העבודה או לשלוח את בא כוחו המוסמך וכן לסייע למפקח בביצוע המדידות הדרושות וכן לספק, על חשבונו, את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות ביעילות.

לא הופיע הקבלן או בא כוחו במועד, מבלי שנתן קודם לכן הודעה למפקח על היעדרות וסיבתה, רשאי המפקח לבצע את המדידות ללא נוכחות הקבלן או בא כוחו וייראו את המדידות כנכונות וסופיות ללא זכות ערעור של הקבלן וכן יישא הקבלן בכל ההוצאות שנגרמו עקב מדידה כאמור.

נכח הקבלן או בא כוחו בשעת ביצוע המדידות והיה בדעתו לערער על מדידה כלשהי, רשאי הוא להגיש ערעור מנומק בכתב למפקח תוך 5 ימים מיום ביצוע נשוא הערעור.

הוגש ערעור כאמור, תבוצע מדידה חוזרת וגם אם אחרי מדידה חוזרת זו יעמוד הקבלן על ערעורו, אזי יכריע בעניין זה , האדם שייקבע ע"י ראש המועצה והכרעתו תהא סופית.

 1. סכומים ארעיים

סכום שהוקצב בכתב הכמויות להוצאות בלתי נראות מראש או סכום אחר שהוגדר בכתב הכמויות כסכום ארעי, לא יוכלל בעת חישוב שכר החוזה המגיע לקבלן אלא אם כן הוצא הסכום או כל חלק ממנו לפי אישור המפקח והמועצה בכתב.

 1. חשבון סופי

לא יאוחר מ- 30 יום לאחר שניתנה לקבלן תעודת השלמה, ימציא הקבלן למועצה חשבון סופי אשר יכלול את כל העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל על פי תנאי המכרז ועל פי המדידות אשר בוצעו כאמור לעיל. החשבון יפורט על פי כתב הכמויות ועל פי הפרוט הנדרש כאמור.

לא הגיש הקבלן חשבון סופי כאמור, תהא המעוצה רשאית, אך לא חייבת, להכין חשבון סופי במקום הקבלן. קיבל הקבלן את החשבון הסופי אשר הוכן על ידי המועצה כאמור, ולא הגיב עליו תוך 10 ימים, יחייב החשבון הסופי של המועצה את הקבלן לכל דבר וענין והקבלן לא יהיה רשאי עוד לטעון דבר נגדו בכל עניין הקשור להתחשבנות בינו לבין המועצה בקשר עם העבודות והחוזה.

בכל מקרה בו בחרה המועצה שלא להכין חשבון סופי במקום הקבלן, והקבלן לא הגיש חשבון סופי, לא תחול על המועצה כל חובה לשלם סכום כלשהו לקבלן כל עוד לא הגיש שבון סופי, והקבלן לא יהיה זכאי לכל הצמדה או ריבית על כל תשלם שלא שולם לו על ידי המועצה בשל כך.

הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן, המפקח יבדוק את חשבון הסופי, יאשרו או ידחה אותו כולו או חלקו, תוך 30 יום מהיום בו נמסר החשבון. אושר החשבון, כולו או חלקו, יעבירו המפקח למהנדס המועצה, אשר יהיה רשאי לאשר או לדחות את החלק שאושר על ידי המפקח, כולו או חלקו תוך שבעה ימים. אושר החשבון על ידי מהנדס המועצה כולו או חלקו, יעבירו לגזבר המועצה, אשר יהיה רשאי לאשר או לדחות את החלק שאושר על ידי הגזבר, כולו או חלקו תוך שבעה ימים.

אותו חלק של החשבון הסופי אשר אושר לתשלום על ידי גזבר המועצה, ישולם לקבלן תוך 60 יום מתום החודש בו אושר החשבון הסופי על ידי הגזבר כאמור, ובלבד שהחשבון הגיע לידי גזברות המועצה לא יאוחר מהעשירי לחודש. הגיע החשבון לגזברות לאחר ה – 10 לחודש, ישולם החשבון תוך 90 יום מתום החודש שלאחרי החודש בו הגיע החשבון לגזברות.

למען הסר ספק, מודגש בזה כי תנאי מוקדם לתשלום החשבון הסופי לקבלן הינו כי הומצאה על ידו ערבות לתקופת הבדק ותוכניות אז-מד כפי המפורט להלן.

המועצה תהא רשאית לקזז מהחשבון הסופי כל סכום אשר הקבלן חייב לה על פי חוזה זה או כל חוזה אחר, או בגין כל התחייבות או חבות אחרת של הקבלן כלפיה, בין אם הסכום קצוב ובין אם לאו.

 1. השפעת התייקרויות על שכר החוזה

שכר החוזה, לא יושפע מכל שינוי בשכר העבודה, מחירי חומרים, ציוד ודברים  אחרים או מחמת כל גורם אחר, ללא יוצא מן הכלל.

 1. תוכניות בדיעבד (אז-מד)

בסיום העבודה, ולא יאוחר ממועד הגשת החשבון הסופי למפקח, יגיש הקבלן למועצה ולמפקח, על חשבונו, תוכניות בדיעבד, מעודכנות לאחר ביצוע, בהתאם לדרישות המפרט, התוכניות תכלולנה תיאור מדויק של כל העבודות שבוצעו על ידיו כולל : תיאור מדויק של כל העבודות, תוואי קווים כולל מיקום שוחות ורומי קרקעית והקואורדינאטות הארצית ולעצמים קיימים בשטח, התוכניות תבוצענה ע"י מודד מוסמך וחתומות על ידו.

כל הפריטים שיסמן הקבלן בתוכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור של המפקח.

לשם הכנת תוכניות בדיעבד (אז-מד), יספק המפקח לקבלן (על חשבון הקבלן), לפי בקשתו, בדיסק או באימייל, או בכל אמצעי אחר לפי שיקול דעת המפקח, את התוכניות הנדרשות ועל גביהן יסמן הקבלן את הנתונים הנ"ל.

הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן בפורמט אותו יקבע המפקח ועל פי המפורט במפרט הטכני, בדיקתו ואישורו כי הוכנו כנדרש, הן תנאי מוקדם ובל יעבור לבדיקת ואישור החשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח.

יש להוסיף כי הגשת ואישור התוכניות עדות ע"י המתכנן והמפקח הינם תנאי מהותי וכי הם מהווים תנאי לאישור חשבון סופי ולביטול דמי עיכבון בסך 10% שצריך להופיע בתנאי התשלום.

 1. ערבות לתקופת הבדק

לאחר אישור החשבון הסופי, יחליף הקבלן, את סכום אשר נשאר מופקד בידי המועצה כאמור בסעיף 64.1 לעיל, בערבות בנקאית אוטונומית, בנוסח שיהיה לשביעות רצונה של המועצה. עם קבלת הערבות כאמור, ישולמו לידי הקבלן התשלומים אשר עוכבו ( לא יותר מ- 10%) על ידי המועצה עבור תקופת הבדק, בערכם הנומינאלי.

למועצה תהא הזכות לגבות, מתוך הערבות, כל סכום אשר יגיע לה ו/או לאדם אחר מאת הקבלן, אשר תשלומו נדרש עקב אי קיום התחייבות הקבלן.

עם מתן תעודת סיום ובכפיפות, למותנה בחוזה, תוחזר הערבות לקבלן.

חלק יא' – הפרה וביצוע, ביטול וסילוק הקבלן

 1. פיצויים קבועים ומוסכמים מראש

אם הקבלן לא ישלים את ביצוע העבודה או חלק מסוים ממנה, כמותנה בחוזה ובמועד שנקבע בחוזה, אזי על הקבלן לשלם למועצה, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש עבור כל יום של אחור בין מועד ההשלמה שנקבע בחוזה לבין מועד ההשלמה בפועל.  הפיצויים יהיו בשיעור של 2,000 ₪ ליום, והקבלן יהא חייב בתשלומם מבלי שהמועצה תצטרך להוכיח את הנזקים שנגרמו עקב ההפרה.

סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד תשומות הבניה, אשר מתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סכום הפיצוי המוסכם יעלה בהתאם למדד הידוע במועד השלמת העבודה בפועל לעומת המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז על פי הקבוע בפרק 1 למסמכי המכרז.

הקבלן מצהיר בזה, כתנאי יסודי ועיקרי לחוזה, כי סכום הפיצויים שנקבע כאמור מראש, עוד לפני ההפרה, מוסכם על ידו ועומד ביחס סביר לסכום הנזק שייגרם ואם ייגרם, עקב האחור וכתוצאה מצטברת שלו וכי הוא יהא מנוע מלטעון כל טענה איזו שהיא ביחס לסכום הפיצויים.

אין בתשלום הפיצויים, כשלעצמו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודה או מהתחייבות אחרת כלשהי לפי החוזה.

אין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע פיצויים בסכום גבוה יותר או פיצויים בסכום הנזק הממשי שנגרם לה עקב האחור או בזכותה לקבלת כל סעד או תרופה אחרים.

 1. הפרת התחייבות על ידי הקבלן

בין אם הדבר נקבע במפורש בהתחייבות כלשהי ובין אם לאו, הרי שאם הקבלן לא יקיים כיאות את המוטל עליו לפי החוזה, יהא על המפקח ליתן התראה לקבלן לקיום התחייבויותיו, במועד שנקבע על ידי המפקח בהתראה. אם הקבלן לא ימלא אחר הנדרש ממנו, בהתראת המפקח, אזי תהא המועצה רשאית לבצע בעצמה ואו באמצעות אחרים את כל הנדרש והמתחייב מהמעשה ו/או המחדל של הקבלן וכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין, יחולו על הקבלן.

המועצה רשאית שלא לדרוש את קיום ההתחייבות של הקבלן או לבצע בעצמה ו/או ע"י אחרים את הנדרש והמתחייב כאמור, ותחת זאת לחייב את חשבון הקבלן או לדרשו ממנו, במידה והסכום שבידה איננו מספיק דיו, בסכום הנראה למפקח, כסכום השווה לערך הקיום בצרוף הנזקים ו/או ההפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין.

 1. ביטול ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן

בכל אחד מהמקרים שלהלן, רשאית המועצה להודיע לקבלן על ביטול החוזה :

כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או הפסיק את ביצועה ולא ציית להתראה שניתנה לו על ידי המפקח, תוך פרק הזמן שנקבע בה, או שהסתלק מביצוע העבודה בדרך אחרת.

כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי כדי להבטיח את השלמת העבודה או חלק מסויים ממנה במועד שנקבע כמועד ההשלמה והקבלן לא ציית להתראה שניתנה לו על ידי המפקח, לנקוט באמצעים שייקבעו כהתראה אשר מטרתם להבטיח השלמה במועד.

כשהמפקח יקבע כי הקבלן ממשיך להתרשל בביצוע החוזה ו/או אינו ממלא אחר התחייבותו, על פי החוזה, על אף התראה שניתנה לו.

כשהקבלן העביר את זכויותיו או חובותיו על פי החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה מבלי שקיבל לכך את הסכמת המועצה בכתב ומראש.

כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר שפעל בשמו עשה או ניסה לעשות מעשי מירמה ו/או הטעיה  בקשר לחוזה או לכל דבר בביצוע ו/או נתן או הציע לאדם כלשהו בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצועו.

כשהקבלן פשט את הרגל או ניתן נגדו צו כינוס נכסים או איחוד תיקים כשעשה סידורים, עם או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד כשהגוף בהליכי כינוס, פירוק ו/או הסדר נושים, מרצון או שלא מרצון וגם אם יבוצעו נגד הקבלן הליכי הוצאה לפועל שתהא להם נגיעה לחוזה זה, במישרין או בעקיפין.

כשהקבלן הפסיק את העבודה, במקרה של חילוקי דעות, בלי שקיבל, להפסקה זו, הסכמה מפורשת בכתב ומראש של המועצה.

בכל מקרה שהקבלן הפר הפרה יסודית את החוזה.

 1. זכויות המועצה במקרה של ביטול

בוטל ההסכם, תהא המועצה זכאית, ללא כל צורך בצו של רשות משפטית, לתפוס את מקום העבודה ואת העבודה על כל המצוי בה, להשלים את העבודה בעצמה או באמצעות אחרים ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והנכסים האחרים של הקבלן, שיימצאו במקום העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע מאת הקבלן לפי חוזה.

כל הוצאות השלמת העבודה, אם הושלמו, או כל ההוצאות המשוערות, אם ההשלמה נדחתה, בצרוף כל סכומי הנזק ו/או ההפסד אשר נגרמו ו/או ייגרמו למועצה , יחולו על הקבלן.

תפסה המועצה את מקום העבודה והעבודה ולא היה ברצונה להשתמש בחומרים, בציוד או בנכסים אחרים שנמצאו במקום העבודה או שלא היה ברצונה למכרם, אזי רשאית, לאחר מתן התראה לקבלן, לסלקם, על חשבון הקבלן, לכל מקום שיראה לה ולא תהא חבה בכל אחריות שהיא לכל נזק או אובדן שייגרם להם.

בוטל החוזה, יקבע המפקח את ערך העבודה שבוצעה על ידי הקבלן עד למועד הביטול וכן את ערך החומרים, הציוד והנכסים האחרים שנתפסו והשתמשו בהם, או נמכרו. הקבלן יהא זכאי לתשלום הסכום האמור על פי קביעת המפקח, בניכוי כל תשלום אותו חב הקבלן למועצה על פי חוזה זה או כל תשלום אחר אותו רשאית המועצה לקזז על פי כל דין.

 1. עכבון

למועצה זכות עכבון בלעדית, על כל הסכומים המגיעים לקבלן, לפי חוזה זה או אחר ו/או על החומרים והנכסים האחרים של הקבלן, שנמצאו במקום העבודה נשוא חוזה זה ו/או  מקום עבודה נשוא חוזה אחר וזאת עד להתגבשות הסופית של סכומי ההוצאות, הנזק ו/או ההפסד או עד להכרעה סופית ביחס להם, אם הקבלן יחלוק עליהם, מבלי שתהא לו כל תביעה הנובעת מעיכוב זה.

עלה הסכום המגיע למועצה על הסכום המגיע לקבלן, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכומים בצרוף ריבית, כפי המקובל בבנק הפועלים בגין חריגה לא מאושרת מחשבונות חח"ד, וזאת מיום הביטול ועד ליום תשלום ההפרש בפועל.

חלק יב' – סמכות שיפוט

 1. סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל דבר וענין העולה ממסמכי המכרז תהא לבית משפט השלום בנצרת או בטבריה או לבית המשפט המחוזי בנצרת, אלא אם כן הסכימה המועצה אחרת.

 

____________________                                                        ______________________

חתימת הקבלן                                                                                  חתימת המועצה


פרק 2:  נספח א'

אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה המקומית ראש פינה לבין _____________

(אין לבצע בנספח הזה שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה),

אישור קיום ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
כיסויים
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור

מועצה מקומית ראש פינה

המבוטח נוסח הפוליסה

עבודות קבלניות

בנייה

מעמד מבקש האישור

מועצה מקומית ראש פינה תאגידים ועמותות בבעלות המועצה

פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה השתתפות עצמית כיסויים נוספים בתוקף
סכום מטבע סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
כל הסיכונים עבודות קבלניות

הרחבות לדוגמה:

1.000,000 שח     302  309  311

 312   313  328 

332 ( 6 חודשים)

גניבה ופריצה 50,000    
רכוש עליו עובדים 100,000    
רכוש סמוך 100,000    
רכוש בהעברה 50,000    
פינוי הריסות 100,000    
צד ג' 10,000,000 למקרה ולתקופה שח     302  309  312

315  318  322  329  

אחריות מעבידים 6,000,000 למקרה

17,000,000 לתקופה

 

שח    

319

אחריות מקצועית  +

משולב עם חבות מוצר

3,000,000

 למקרה ולתקופה

 

שח

 

 

 

 

    301  302  303  

302  310 

 

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
 

מכרז/חוזה פומבי מס' 06/2023  עבודות שיפוץ מבנה חמ"ל במבנה המועצה המקומית ראש פינה

 

 

 

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 

חתימת האישור
המבטח:

פרק 3: אומדן


פרק 4: פרוגרמה לתכנון


פרק 5: תוכניות אדריכליות