המועצה המקומית ראש פנה

מכרז/חוזה פומבי  מס. 07/20 לאספקת חומרי ניקוי ומוצרים חד"פ, מכרז הנחה ב%

 מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-9059534  פקס: 04-6808613

אשת קשר: ענת שרון פרץ

דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

אוקטובר       2020  

 

הזמנה להציע הצעות

 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן-המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר לאספקת חומרי ניקוי עבור המועצה ו/או מי מטעמה (להלן: "השירותים"), הכול על-פי ההוראות והתנאים כמפורט במסמכי המכרז.
 2. עיון ורכישת המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני,   ראש פנה בשעות 09:00– 15:00, החל מתאריך  12/10/2020 החל מהשעה 10:00 וזאת תמורת סך של  ₪     (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה   בכתובת rosh-pinna.muni.il .
 3. המועד האחרון לשאלות והבהרות : שאלות והבהרות בנושא מכרז זה ניתן להפנות למועצה באמצעות קובץ Word בדוא"ל rp1@rosh-pinna.muni.il עד ולא יאוחר מיום 15/10/2020 בשעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-9059534 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תענינה. תשובות המועצה יפורסמו באתר המועצה. באחריות המציעים להתעדכן באתר המועצה בפרסום שאלות ותשובות הבהרה ובכל הודעה ו/או עדכון שתפרסם המועצה בקשר עם המכרז. שאלות שיתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, המועצה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בע"פ לשאלות, ובהתאם לכך, רק תשובות בכתב שתפורסמנה באתר המועצה, כאמור, תחייבנה את המועצה.
 4. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 22/10/2020  בשעה 13:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות בצרוף כל תנאי ההתקשרות והמסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 5. את ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש למסור ב-2 עותקים (1 כרוך +עותק סרוק ע"ג USB), במעטפה חתומה ואטומה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 07-20 אספקת חומרי ניקוי ". ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שבמועצה, ברח' גיא אוני, ראש פינה, לא יאוחר מיום ושעת ההגשה.
 6. מובא לידיעת משתתפי המכרז, כי במכרז זה לא יתקיים מפגש מציעים.
 7. מובהר, כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה , להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודה/שירותים מכל סיבה שהיא בהתאם לתקציב העומד לרשותה, וכן לפצל את העבודה/שירותים בין מספר מציעים והכל לפי ראות עיניה ושיקול דעתה המוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.
 8. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/ נקבה, אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד.
 9. על מועד פתיחת תיבת המכרזים , תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי ההזמנה.

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פנה

 

ריכוז לוח זמנים של המכרז

לאספקת חומרי ניקוי ומוצרים חד פעמים עבור מועצה מקומית ראש פנה

הפעולה המועד הערות
 

עיון ורכישת מסמכי המכרז

 

החל מיום

12/10/2020

 

 

תמורת סך של 500₪ 

 

שאלות והבהרות

 

עד לתאריך –

15/10/2020

בשעה 12:00

 

באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד           rp1@rosh-pinna.muni.il

ערבות הגשה עד לתאריך –

21/12/2020

ע"ס

5,000 ₪   

 

מועד אחרון להגשת הצעות

 

עד ליום- 22/10/2020

בשעה 14:00

הגשה ב -2 עותקים

(1 כרוך +עותק סרוק ע"ג USB)

במעטפה סגורה בלא שיצוין עליה כל סימן מלבד שם המכרז ,מספרו תאריך ושעת ההגשה

מסמכי המכרז כוללים:

 מסמך א: הוראות ותנאי המכרז

נספח א' 1: פרטים כלליים של המציע

נספח א' 2: תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

נספח א' 3: תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כחוק

נספח א' 4: נוסח ערבות בנקאית (ערבות מכרז)

נספח א' 5: תצהיר וכתב התחייבות המציע

נספח א' 6: הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

מסמך ב: מחירון

מסמך ג: חוזה

מסמך ד:  אישורים

נספח ד' 1: אישור מקיום ביטוחים

נספח ד' 2: ערבות ביצוע

מסמך ה: הצעת המציע

הוראות כלליות

 

 1. הזמנה להציע הצעות

מועצה מקומית ראש פינה (להלן : "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת חומרי ניקוי, כמפורט במכרז זה על נספחיו, לרבות בחוזה, על נספחיו, וזאת ממציעים העומדים בדרישות המכרז, הכל בהתאם להוראות הכלליות האלה:

 • העבודה כוללת , בין היתר, אספקה, הובלה, פריקה, התקנה, ומתן שירות ואחריות עפ"י הוראות המכרז וההסכם והכל לפי דרישות המועצה .
 • חומרי הניקוי ו/או המוצרים החד פעמיים (להלן יחד: "הטובין") יסופקו ע"י הזוכה למשרדי המועצה או למוסדות המצויים בשטח שיפוטה של המועצה, בהתאם להנחיות כפי שימסרו מעת לעת.
 • החוזה אשר ייחתם עם הזוכה הינו חוזה מסגרת ולפיכך המועצה אינה מתחייבת לרכוש טובין בהיקף כספי כלשהו.
 • הזוכה במכרז ישמש כקבלן ראשי, וככזה יהיה אחראי על מכלול העבודות. בנוסף, יהיה הזוכה אחראי על נושאי הבטיחות העבודות ועל התיאום בין עובדיו השונים שיועסקו בו, ויבצע את התפקידים, המטלות והעבודות הקבועות בחוזה המצורף למכרז זה. הזוכה במכרז יבצע את העבודות בהתאם להנחיות ולהוראות המועצה .
 • על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי שלושה (3) החודשים הראשונים לאחר חתימת ההסכם יהיו תקופת ניסיון, ובמהלכם תהא המועצה רשאית לסיים את ההסכם עם הספק ולהתקשר עם הספק אשר הוכרז ככזה אשר הצעתו עמדה בכל תנאי המכרז ודורגה כהצעה השניה.
 • המועצה תהא רשאית לחלק את העבודות בין עד 3 זוכים שונים.
 • תמורת ביצוע העבודות תשלם המועצה לזוכה תמורה בהתאם למחיר שהציע הזוכה בהצעתו וכמפורט בחוזה המצורף למכרז.
 • האמור בפרק זה הוא לידיעה בלבד ואין בו כדי לחייב את המועצה. המידע המחייב הוא זה המפורט בגוף המכרז ובחוזה המצורף לו.

 

 1. לוח זמנים למכרז

  • לוח הזמנים בכל הנוגע למכרז זה יהיה כדלקמן:
   • מועד אחרון לשאלות הבהרה    15/10/2020שעה 12:00.
   • מועד אחרון להגשת הצעות      22/10/2020 בשעה 13:00.
   • תוקף ערבות המכרז  עד ליום     21/12/2020.

 

 • המועצה רשאית לשנות את המועדים אשר שנקבעו במכרז או על פיו, ובכלל זה המועד למתן הבהרות וכן לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר למשתתפים במכרז בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידם בעת רכישת מסמכי המכרז.

 

תנאים להשתתפות במכרז

 1. כללי

  • במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על התנאים המפורטים בפרק זה להלן. מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים – עלולים להיפסל.
  • התנאים המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו. אין להגיש הצעה המשותפת למספר מציעים, קיום תנאי באמצעות תאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר, לא ייחשב כעמידה בתנאי הנדרש הרלבנטי.
 2. ניסיון

  המציע

  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח במהלך שלוש (3) השנים האחרונות לפרסום מכרז זה, בתחום אספקת חומרי ניקוי. לצורך עמידתו בתנאי זה, על המציע לצרף אישור חתום מאת רואה חשבון.
  • המציע בעל רישיון להפעלת עסק בתוקף.
 1. מעמד משפטי

  • המציע הינו יחיד או תאגיד רשום על פי חוק בישראל.
  • אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.
 • יש לצרף את פרטי המציע – בנוסח המצורף כנספח א'1 למכרז.
 1. מעמד המציע

  • יחיד– יצרף תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
  • תאגיד
 • יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם התאגידים, לרבות רישום בעלי  המניות.
 • אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה בשם ה מציע.

 

 1. עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים

  • אישור תקף על ניהול ספרים כדין מאת פקיד שומה.
  • אישור תקף על ניכוי מס במקור /או פטור מכך.
  • תצהיר על העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 • לשם הוכחת האמור לעיל יצורף להצעה תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר העדר הרשעה בנוסח המצורף כנספח א'3 למכרז.

הצעה אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמורתהיה המועצה  רשאית לפסלה.

 1. ערבות מכרז

  • כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, על שם המציע, בסכום של 5000 ₪ (במילים: חמשת אלפים) שתהיה בתוקף עד ליום 21/12/2020 , בנוסח המצורף כנספח א'4 למכרז, ובנוסח זה בלבד.
  • הערבות תהא להשתתפות במכרז ותהא לטובת הבטחת התחייבויותיו של הזוכה במכרז לביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז זה.
  • לא יתאפשר להשלים או לתקן ערבות.
  • יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות, על ערבות ההצעה להיות בנוסח המצורף למסמכי פניה זו.
  • נדרשת זהות מלאה בין מבקש ערבות ההצעה לבין המציע.
  • המועצה  תהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף ערבות ההצעה בתקופה נוספת, כפי שתמצא לנכון. אי הארכת תוקף ערבות ההצעה, על אף בקשת המועצה, שקולה לחזרה מההצעה ו/או הפרה של החוזה.
  • המציע יציין על עותק ההצעה אליה תצורף הערבות המקורית:– " מצורפת ערבות מקורית".
  • הצעה שלא צורפה אליה ערבות תפסל על הסף ולא תידון כלל.

 

 1. דרישת פרטים מהמציע:

המועצה  תהא רשאית, במסגרת הצעתו של המציע, לפי שיקול דעתה, לפנות ו/או לדרוש מהמציע ו/או ללקוחות לצורך אימות או השלמת או הבהרה מסמכים ו/או אסמכתאות ו/או פרטים נוספים המפורטים בהצעתו וכן לפנות למציע לצורך השלמת מסמכים, לשביעות רצונה המלא ורשאית היא לעשות כן בכל עת גם לאחר פתיחת ההצעות והמציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שיקבע לשם כך.

 1. עיון במסמכי המכרז

  • ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר באינטרנט של המועצה, אולם אין להגיש הצעה אלא על ידי מי שרכש את מסמכי המכרז.
 2. הליך הבהרות

  • החל מיום פרסום פניה זו ועד ליום 15/10/2020 רשאי כל אדם לפנות למועצה  בכתב בפורמט WORD בלבד. באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: rp1@rosh-pinna.muni.il  ולוודא קבלת אישור על מייל  או

בטלפון  04-9059534 שנתקבל עליו אישור מסירה, ולהעלות הבהרה או שאלה הקשורה

בהליך זה.

 • מסמך הבהרות – ככל שיידרש לדעת המועצה, ישלח לכל רוכשי המכרז.
 • מסמך ההבהרות ייחתם על ידי המציע ויצורף לחוברת ההצעה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 1. תשלום בגין רכישת מסמכי המכרז

על כל מציע לרכוש את מסמכי המכרז בסך 500 ₪. רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי להשתתפות בו. לשם הוכחת התשלום, יש לצרף קבלה על שם המציע בגין התשלום כאמור. מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד גבייה של המועצה המקומית ראש פינה.

 1. מבנה ההצעה

  • על המציע לצרף להצעת המחיר את המסמכים המפורטים בה ולפרט את המידע הנדרש באופן מלא ומדויק.
  • המציע אינו רשאי לצרף להצעתו כל חומר נוסף, שאינו נדרש במפורש. המועצה תתעלם ולא תתחשב בצירוף כאמור.
  • ההצעה תוגש בעברית. מסמכים שאינם בעברית – יש לתרגם לעברית ולצרף להצעה גם את המסמכים בשפת המקור.
 2. הנחיות למילוי הצעת המחיר

  • המציע חייב למלא את הצעתו כך, שייתן את הצעתו כאחוז הנחה אחיד וכולל במקום המיועד לכך וירשום את הצעתו, בדיו, בספרות ובמילים. אי מילוי ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.
  • המחיר המוצע יכלול את כל השירותים הנדרשים במכרז ואת כל העלויות, הישירות והעקיפות, הכרוכות במתן השירותים, העמדת הטובין ואספקתם.
  • תשומת לב המציעים לכך שלתמורה החוזית תתווסף הצמדה למדד, בהתאם למנגנון הקבוע בחוזה ההתקשרות ועל המציע להימנע מהתניה או מציון בהצעת המחיר כי המחירים צמודים למדד כלשהו או שתיווסף עליהם ריבית כלשהי. להתניה כאמור, לא תהיה כל משמעות והיא אף עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 3. הגשת ההצעה

  • את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, הנושאת את שם המכרז, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 22/10/2020 את ההצעה יש למסור במסירה אישית במשרדי מזכירות המועצה.
 • ההצעה תכלול המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם באופן שימנע את התפרקותה.
 • להצעה יצורפו כל מסמכי המכרז וכל נספחיהם חתומים. ההצעה תוגש על ידי הנחתה בתיבת המכרזים ולא באמצעות כל דרך אחרת. מובהר כי הצעות שלא תוגשנה באופן האמור תיפסלנה.
 • הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תיפתח ותוחזר לשולחה.
 • כל עמוד בחוברת ההצעה, לרבות המסמכים והנספחים הנלווים לו, ייחתם בחותמת המציע (במקרה של תאגיד) ובחתימת מקור של מורשה/מורשי חתימה מטעמו.
 • החוזה, לרבות נספחיו, ייחתם בעמוד האחרון של החוזה בחותמת המציע ובחתימתו, וביתר העמודים – בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של המציע. מקום בו נדרשת חתימת המציע, יחתום אך ורק מורשה/מורשי חתימה מטעם המציע.
 • הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה לכך, שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז, הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.
 • למען הסר כל ספק מובהר בזה במפורש, כי במקרה שמציע לא יצרף להצעתו את אחד המסמכים המפורטים לעיל במכרז זה ו/או לא ימלא אחר ההוראות שפורטו לעיל בדבר אופן הגשת המסמכים ו/או ינקוב בפרט/ים אשר יתבררו כלא מדויק/ים ו/או שאינו/ם אמיתי/ים, רשאית ,המועצה , לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה, שלא לקבל את הצעתו,  גם אם תהיה זו ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר.
 • אי הגשת הצעת מחיר במקום בו נדרש ו/או מילוי מחיר שונה על ידי מציע, בכל אחת משתי חוברות המכרז ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

למועצה  קיימת הזכות לפי שיקול דעתה, להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור.

 • הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן ותוחזר לשולחה.
 • בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.
 1. קניין מסמכי המכרז:

  • הזכויות הקנייניות במכרז זה ובכל המסמכים המצורפים להסכם למכרז זה, הן של המועצה המציע אינו רשאי להשתמש במסמכים אלו לשום מטרה אחרת מלבד עריכת הצעה למכרז זה.
 2. תוקף ההצעה

  • ההצעה תעמוד בתוקפה כל עוד ערבות המכרז הינה בתוקף, וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה אשר דורגה הבאה אחריה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים באותו מציע רלבנטי, תנאי הכשירות אשר היוו תנאי להשתתפות במכרז.
 • ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה אשר דורגה כהצעה ה"באה אחריה" כאמור לעיל, גם לאחר פקיעת תוקף ההצעה, ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו.
 1. דירוג ההצעות

  • המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת כמסמך ה' למכרז.
 • ההצעה שהמחיר הסופי שלה הוא הנמוך ביותר והעומדת בתנאי המכרז – תזכה במכרז, אלא אם כן נתקיימו נסיבות שלא לבחור בה, לרבות חריגה בלתי סבירה מהאומדן (המחירים הטעונים אחוז ההנחה) שהכינה המועצה ו/או חוסר כשירות ו/או ניסיון לא מספק או ניסיון לא חיובי של המועצה  או של גוף אחר עם שירות המציע.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר מציעים שונים או להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. חולקת ההזמנות בין מציעים שונים  ו/או הופחת היקף ההזמנות, לא ישונו מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה כאמור.
 • למועצה ו/או לועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו, ניסיונו, אפשרויות המימון, יכולת האשראי וכיו"ב, והמציע יהיה חייב להמציא הפרטים וההבהרות שנדרשו. סרב המציע למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור רשאית המועצה  להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 1. חתימה על החוזה

  • כתנאי לחתימת החוזה על ידי המועצה, יידרש הזוכה להמציא למועצה, בתוך המועד שייקבע בהודעת הדרישה ולא פחות משבעה ימים, מיום ההודעה על הזכייה, את כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה, לרבות ערבות ביצוע ואישור תקף על קיום ביטוחים.
 • אי המצאת המסמכים בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה הפרה של תנאי המכרז. במקרה כזה תהיה המועצה רשאית להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכרז, וכן לחלט את הערבות שצורפה על ידי המציע להצעה. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה  להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שייגרם לה כתוצאה מההפרה.
 • המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים, כי על אף האמור לעיל, תחילת ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנים במתן אישור מהמועצה   בדרך של מתן "צו התחלת עבודה" והזמנת עבודה, היה ומכל סיבה שהיא לא  יינתן צו כאמור, במהלך 6 חודשים מיום סיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.
 1. ביטוחים:

  • הזוכה ימציא למועצה את אישור המבטח בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים המצורף כנספח ד' 1 ,למסמכי המכרז.
 • הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת להנחת דעתו של היועץ הביטוחי של המועצה.
 1. ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)

  • מציע שהצעתו תתקבל ע"י המועצה , מתחייב להגיש, תוך שבעה (7) ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז. הערבות תהא לתקופת ההסכם ועוד 30 יום לאחר תום תקופת ההסכם, בנוסח המצורף כנספח ד'2, למסמכי המכרז.
 • היה ותחליט המועצה לממש את זכות הברירה ולהאריך את תקופת ההסכם לתקופה נוספת, המציע מתחייב להאריך, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 30 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה המוארכת.
 1. הצעה תכסיסנית / הצעת היצף

הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי לדעת ועדת המכרזים, תיפסל. מובהר כי הצעות חריגות או בלתי סבירות בסעיפים שונים של כתב הכמויות יכולות להיחשב כתכסיסניות.

 1. ביטול המכרז

המועצה  תהא רשאית, בכל שלב של המכרז, לבטל את המכרז. המציעים מוותרים בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים כלשהם בשל ביטול המכרז.

נספח א' 1

פרטי המציע

שם המציע

כתובת המציע

מספר טלפון

מספר נייד

מספר פקס

כתובת דוא"ל (E-MAIL)

 

פרטי איש קשר מטעם המציע
שם איש הקשר

 

תפקיד כתובת דוא"ל
מס' טלפון

 

מס' פקס' מס' טלפון נייד

מעמד המציע

צורת ההתאגדות של המציע         חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,   אחר:__________

מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _________________________

מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע:

שם ת.ז. תפקיד בתאגיד
     
     

 

 נספח א' 2

תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. שמספרה _________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.

אני הח"מ מגיש את התצהיר בשם,__________________________שמספרה  ___________ (להלן: "החברה" או "המציע"), בה אני מורשה חתימה ואני מוסמך ליתן תצהירי זה.

 

 1. תצהיר זה נעשה בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 (להלן – "החוק") וההגדרות המצויות בו, ובתמיכה למכרז מספר 7/20 לאספקת חומרי ניקוי ומוצרים חד"פ, עבור מועצה מקומית ראש פינה (להלן: "המכרז") .
 2. עד למועד מתן תצהירי זה לא הורשע המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או בעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק, ואם הורשע ביותר משתי עבירות – הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

הנני מצהיר כי החתימה המופיעה להלן היא חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.

________________

שם המצהיר +חתימה

אישור

אני, עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' _________ אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

___________________                                               ___________________

חותמת                                                          חתימה

נספח א' 3

תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  1976 –

אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______ ,נושא במשרת ______ במציע/ה במכרז _____ , ח.פ. ______  (להלן: "החברה/המציע"), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

"בעל שליטה":               כמשמעו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות").

"בעל עניין":                  כמשמעו בחוק החברות.

 

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 07/20 של המועצה, אנוכי וכל בעל עניין

למציע (יש לסמן X במשבצת המתאימה)

 

לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 באוקטובר 2002 , לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 1991- ו/או לפי חוק שכר מינימום,  התשמ"ז 1987-

 

הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג – 31 באוקטובר    2002 ,  לפי  חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 1991- ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987- אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 

המציע מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום וכל התנאים הסוציאליים הנלווים והמתחייבים ע"פ

חוק ו/או הסכמים קיבוציים / צווי הרחבה החלים, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

_________

חתימה + חותמת

 

 אישור

 

אני, עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' _________ אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

___________________                                               ___________________

חותמת                                                          חתימה

נספח א' 4 

נוסח ערבות מכרז (לעצם ההשתתפות)

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה                                                                           תאריך : ______________

 

הנדון: כתב ערבות מס' _________________

 1. לבקשת _________________ (להלן – "המציע"), אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של 5,000 (חמש אלף ) שקלים חדשים (להלן: "סכום הערבות"), שתדרשו מאת המציע בקשר עם מכרז פומבי מס' 7/20 לאספקת חומרי ניקוי ומוצרים חד"פ עבור מועצה מקומית ראש פינה.
 2. אנו מתחייבים לשלם לכם מיידית כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, זאת על פי דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת הזוכה, או לפתוח בהליך משפטי נגד הזוכה.
 3. אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
 4. ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום ____________ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

 

 1. ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

בכבוד רב,

_________________________________________________________________

 

נספח א' 5

הצהרת המציע

אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. שמספרה ______________ מורשה חתימה מטעם  ______________ שמספרו ______________ (להלן: "המציע") מצהיר בזאת, בקשר עם מכרז 7/20 לאספקת חומרי ניקוי ומוצרים חד"פ עבור מועצה מקומית ראש פינה (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

 1. המציע הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על פי החוזה, ונכון למועד הגשת הצעת המציע לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע או למנהל מטעמו לקיים איזו מהתחייבויותיהם על פי המכרז, החוזה, הצעת המציע או על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור.
 2. כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים.
 3. ביקרתי ובחנתי את היקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל התמורה וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 4. יש בכוחו של המציע להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז.
 5. הצעה זו מוגשת על ידי המציע באופן עצמאי. אין ולא היה בין המציע לבין מציעים אחרים או מציעים פוטנציאלים למכרז זה הסכם, הבנות או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.
 1. הנני מצהיר, כי אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.
 2. הנני מצהיר שאני/שהמציע איננו חברת כח אדם, כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו- 1996.
 3. הנני מצהיר, כי ידועה ומובנת לי/למציע דרישת המועצה  לביצוע העבודות נשוא המכרז, וכי ידועים לי/למציע כל המידע ו/או העובדות ו/או הנתונים הרלוונטיים לצורך ביצוע העבודות, כאמור, במלואן ובמועדן.
 4. אני/המציע מקבל את כל התנאים שקבעה המועצה  ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם ההצעה להלן תתקבל, אני/המציע מתחייב לחתום על החוזה כפי שצורף למסמכי המכרז ולפעול על פיו,  לרבות עניין העמידה בלוחות הזמנים כמפורט במסמכי המכרז.
 5. הנני מצהיר כי, ידוע לי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המועצה , שמורה לה הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות ו/או השירותים נשוא המכרז. כן אני מצהיר, כי ידוע לי שלמועצה  שמורה הזכות לבטל את המכרז ולא לבצע את העבודות כלל, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה  ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה.
 6. המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים), תשנ"א- 1991 ובהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.
 7.  ידוע לי, כי בכל התקשרות עם המועצה  בקשר למכרז זה, אהיה חייב למנות מנהל עבודה כנדרש בתקנות הנ"ל, והמועצה  ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהיא המתחייבת מהוראות הפקודה, מהתקנות ועפ"י כל דין בנושא הבטיחות. כמו כן ידוע לי/ למציע שחלה עליו כקבלן המבצע החובה לקיים צו בטיחות, הניתן ע"י מפקחי עבודה, בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה, או צו שיפור, גהות ורווחה של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים, תשי"ד- .1954 אי מילוי הוראות החוק, הינו עבירה ומהווה הפרה של חוזה זה וחוזה ההתקשרות שייחתם ביו המציע למועצה .
 8. אני מסכים שהצהרה זו תחשב כהרשאה למועצה , או למי מטעמה, לפנות לכל רשות מרשויות המדינה, לקבלת אישור לנכונותה.

 

 • הוראות המכרז והחוזה המצורף למכרז ידועות ומקובלות על המציע, והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז, החוזה על נספחיו, הצעת המציע ועל פי דין.
 • הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

שם:__________     תפקיד אצל המציע:___  __________          תאריך:_________

 

חתימה + חותמת:_____________

 

אישור

אני, עורך דין _________ מאשר בזה כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' _________ אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

___________________                                               ___________________

        חותמת                                                                         חתימה

 נספח א' 6

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

 

הנדון:   הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם המועצה  ו/או תאגיד שלמועצה  שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:

 • א. אינני נמנה על אחד מאלה:

 

 • קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מליאה ממועצה מקומית ראש פינה
 • סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
 • בן זוגו של עובד מועצה מקומית ראש פינה.
 • סוכנו או שותפו של עובד מועצה מקומית ראש פינה
 • תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה (1)-(2) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (1)–(2) לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד

 

 • ב. הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות הדין האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין המועצה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין המועצה  לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת המועצה  כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי המועצה  על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה המועצה  חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה

 

 • ג. כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך למועצה מיד עם קרות השינוי.

 

            ___________                                                                                     

               תאריך                                                                                      חתימה

 מסמך ב'

מחירון

 

כללי:

 

 1. מובהר בזאת, כי החוזה שייחתם עם הזוכה הינו חוזה מסגרת ולפיכך המועצה אינה מתחייבת לרכוש טובין בהיקף כספי כלשהו .
 2. מועד אספקת הטובין – תוך שלושה ימי עסקים ממועד ביצוע הזמנה החתומה על ידי מנהלת הרכש של המועצה, ולא יאוחר משעה 14:00 ביום ביצוע האספקה, (לדוגמא: המוצרים נשוא הזמנה אשר בוצעה באחד מימי השבוע עד השעה 14:00, יסופקו למזמינה לא יאוחר משעה 14:00 בחלוף שלושה ימי עסקים ממועד ביצועה
 3. המחירים המוצעים ע"י המציע, כמפורט בהצעה (להלן: "מחיר התמורה") כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הטובין והובלתם, פריקתם ביעד, כלי עבודה, ביטוחים, רישוי והיתרים וכיו"ב, ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י המועצה . למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו.
 4. במידה ולא קיים פריט/מוצר מסוים מהרשימה הספק' מתחייב לספק עפ"י בקשת המזמין מוצר שווה ערך על פי MSRP (מחיר מומלץ לצרכן של היצרן) בהנחה הזהה להצעה במכרז זה.
 5. תינתן האפשרות להוסיף מוצרים /פריטים אשר אינם בתוך הרשימה כאשר עליהם תינתן ההנחה  הזהה למכרז זה .
 6. הספק ימסור את הטובין ויציבם על חשבונו ואחריותו ישירות למקום בו תורה לו המועצה כפי שיופיע בהזמנת העבודה, בשעות ולפי סדרי העבודה המקובלים במקום  וכפי שיקבע.
 7. אי אספקת השרות נשוא הסכם זה במועד/ים הקבוע/ים במכרז תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

מחירון חומרי הניקוי ומוצרים חד פעמיים

 

שם מכרז תיאור הפריט מחיר לפני מע"מ
 חומרי ניקוי אסטוניש רסס נגב – ירוק 9.3
  אסלית  1 ליטאארוז (16 בקרטון) 4.9
  אקונומיקה סמיכה, 4 ליטר JAVEL  "מג'יק" סאסא 9.9
  אקונומיקה סנו ג'אוול לימון 4 ליטר 12.9
  אקונומיקה מבושמת גלון MAGIC 7.5
  אקונומיקה תיקנית גלון 4.35
  אשפתון 85X75 שחור (עבה) 600 (25) 5.95
  אשפתון ירוק חזק 75/90 LD 7.1
  ג'יל כביסה 3 ליטר מקט 1303042102 18.5
  ג'יל כביסה לילך 4 ליטר 2017 VISH 25
  גליל 50/70 HD א-50 יח בשק 4.5
  גליל 75/85 LD  שחור 25 יח כ -600 גרם(20) 3.9
  גליל לבן 50/70 40ח' LD (א-30) 5.5
  גליל מטליות צהוב שייני 1/40 17
  גליל מפה 100 מטר ויסקוזה צבעוני 58
  גלילון 78/90 ירוק 25 יח' 7.1
  הפי הברקה למדיח 1 ליטר 11
  חב' כפפות חד פעמיות לטקס (S,M.L) 13.5
  טבליות למדיח כלים הפי פרפקט 20
  טבליות למדיח כלים הפי פרפקט 1/40 20
  כף אשפה מדורג 1.8
  כף אשפה+גומי+מקל 5.9
  כפפות ניטריל 100 יח' M 14
  כפפות ניטרלי 1/100 מידה L 13.5
  כפפות ניטרלי 1/100 מידה M 13.5
  מגב מילניום 50 ס"מ 13.6
  מגב צלעות עם הברגה 40 ס"מ 3
  מגבונים לניקוי כללי בדלי 1/400 14.8
  מגבונים לתינוק 2.1
  מגבת 354 מטר אירפלקס 152.01
  מגבת סקוט 1/6 72 מ' (424) 23.5
  מגבת נייר ברק 1/6 22.5
  מגבת נייר צץ רץ מחץ/טורנדו 1/4000 43.5
  מטאטא צפע/גוליה 30 ס"מ  
  מטהר אויר ניחוחות שונים 4.9
  מטליות לחיטוי משטחים בדלי 1/440 סנו 15
  מטליות לניקוי משטחים 400 יח' מילוי (רפיל) 13.9
  מטליות מיקרופייבר 30X30 (שיש) תפזורת 1.35
  מטליות מיקרופייבר 80X50  (רצפה) תפזורת 4.5
  מטליות שיש מיקרופייבר 1
  מטלית מיקרופייבר 1/5 לבית 5.9
  מטלית מיקורפייבר1/3 לרצפה 13.9
  מלח למדיח כלים 2 ק"ג 14
  מסיר אבן 4 – 107 -PRO  ליטר 21.5
  מקל מתכת 1.5 מחוזק 3.9
  מקל עץ 1.5 מ' + הברגה 3.9
  מרכך כביסה ורוד/כחול/לבן 4 ליטר 14
  נוזל הברקה למדיח 10 ק"ג PRO ברייט 146.08
  נוזל הברקה למדיח 750 דליה 22
  נוזל לניקוי חלונות ומשטחים ומשטחים 103 PRO 10
  נוזל לניקוי חלונות אקדח 750 ליטר 5.5
  נוזל כלים 750CC  (18%) 4.9
  נוזל מבושם לניקוי רצפות 100PRO  גלון 7
  נוזל שטיפה סופר מבושם 4 יח' 11.5
  נייר טואלט פרש 1/48 28
  נייר ניגוב 150 מטר בגליל 100% תאית AIRFLEX 95
  נייר ניגוב 165 מטר PRO 461 AIRFLEX SLIMROLL 100
  נייר צץ-רץ טבע 42
  סבון עדין לידיים pro 200-גלון 10.5
  סבון קצף 400 מ"ל מג'יק נובו 12.5
  סבון קצף למתקנים 4 ליטר 48
  סבוניה קצף 800 לבן 42.6
  סדין רופא 51/100 י"ח מדיום טישו 55
  ספוט מחטא ומסיר דיו במתז סוטר 15.5
  סקוץ' לרחיצת כלים (כרית יפנית) 4.6
  כרית יפנית 36 יח' 24
  פרו-99 נוזל שטיפה סופר מבושם 4 יח 11.5
  פרש אוטומטיק למתקן וניל פרו 7.8
  צמר פלדה 400 גרם 7.5
  קפסולת מדיח 2017 VISH SHINE  קופסא גדולה 30 יח' 20
  ראש מגב 40 ס"מ "יותם" רוחמה 3.8
  שמפו כלים 24% CC750    VISH 8.9
  שמפו רצפות 4 ליטר מאסק VISH 12.9
  שקית נייר מס 12 1/500 1/2 ק"ג 50
  תרווד ניילון שחורה עם סיליקון אדום סולתם 21.4

 

אומדן סכום רכישה במועצה עומד ע"ס: 1500 ש"ח לחודש, ובגנים:1500 ש"ח לחודש, ובמתנס: 2500 ש"ח לחודש, הערכה סה"כ: 66,000 ש"ח לשנה.

 

 מסמך ג'

חוזה

שנערך ונחתם ביום __ ב______ 2020

 בין:                מועצה מקומית ראש פנה

(להלן :  "המועצה")

מצד אחד;

לבין:                 שם _________________ח.פ. ______

מרחוב _______________________

                                                                                        (להלן: "הספק")

                                                                                                            מצד שני;

 

  הואיל              והמועצה  פרסמה מכרז מס' 7/20 לאספקת חומרי ניקוי ומוצרים חד"פ עיבור המועצה המקומית ראש פינה (להלן: "המכרז");

והואיל               והמועצה החליטה לקבל הצעת הספק לאספקת חומרי ניקוי עבור מועצה מקומית ראש פינה בהתאם לתנאי המכרז חוזה זה ונספחיו (להלן: "העבודות/השירותים");

והואיל               וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות נשוא  המכרז בהסכם זה;

 

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן;

 1. מבוא

 

 • המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 • המועצה מוסרת בזאת לספק את ביצוע העבודות והספק מקבל בזאת מאת המועצה  את ביצוע העבודות בהתאם לתוצאות המכרז וזכייתו.
 • הספק מצהיר ומאשר בזאת כי בחן את התנאים והיקף העבודה לפיהם נדרש לבצע העבודה וכי הוא מכיר את כל הכלול בה וביכולתו לבצע את העבודות כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה ונספחיו.
 • לשם ביצוע העבודות הזוכה מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בהוראות המכרז במפרטים ובכל מסמכי המכרז ובחוזה זה.
 1. תקופת החוזה

 

 • חוזה זה יהיה בתוקף למשך 12 חודשים מיום חתימתו ועד ליום ____________ , (להלן: "תקופת החוזה"). על אף האמור, למועצה שמורה זכות הברירה (אופציה), להאריך תוקפו של החוזה ל -3 תקופות נוספות (להלן: "תקופת ההארכה"), של עד 48 חודשים סה"כ ( 4 שנים סה"כ  להלן: "התקופה המוארכת") והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית.
 • היה והחליטה המועצה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת התקופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בהתאמה ובשינויים המתחייבים.
 • הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת המועצה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה תתבצע  בהודעה בכתב לקבלן 60 יום  לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי העניין.
 • המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  30 יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא עליה חובה לנמק את החלטתה.
 1. יחסי הצדדים

 

 • מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות, כי הספק, הנו בגדר קבלן עצמאי וכי אין ולא ייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין המועצה  לבין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו  ואין הזוכה, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו, מאת המועצה.
 • הספק יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.
 • היה ותחויב המועצה בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו, יפצה וישפה הספק את המועצה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
 • הספק מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדיו לא תפחת משכר המינימום הקבוע בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז – 1987, על עדכוניו או כל הסכם קיבוצי או צו הרחבה החל על הזוכה ועל עובדיו.
 • המועצה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהזוכה החלפת עובדו/או נהגו/או מנהל עבודה ו/או כל פועל אחר שיראה לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין עובדי הספק לבין המועצה.
 • הספק מתחייב למלא דרישת המועצה על פי סעיף 3.5 לעיל, ללא שיהוי וללא כול תמורה נוספת.
 • מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.
 1. הצהרת והתחייבות הזוכה

 

 • מבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז, הספק מצהיר ומתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו וכי אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 • להישמע להוראות המנהל ולפעול על פיהן.
 • לדאוג לביצוע העבודות ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו במכרז ודרישות המפרט הטכני וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, כמות ולוח הזמנים לביצוע העבודה בהתאם לתכנית העבודה ולדרישות המפרט הטכני והוראות הסכם זה.
 1. התמורה

 

 • התמורה לה יהיה זכאי הספק, תחושב בהתאם למחירון ולהצעת המציע, מסמך ה' (הצעת המציע) למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 • ככל שהמועצה תזמין מידי הספק מוצר/ים שאינו/אינם נזכרים ברשימת פרטי הציוד מסמך ב', יהיה על הספק לספק את המוצר/ים הרלווטי/ים בהתאם למחיר כפי שיתפרסם באותה עת, באתר האינטרנט של הספק או בכל דרך פומבית אחרת, בניכוי אחוז ההנחה כפי שהוצע על ידו לכלל המחירים הנקובים במחירון.
 • מובהר כי לא תשולם תמורה נוספת בגין השירותים נשוא המכרז, על כל הכרוך בו, מעבר למחיר נשוא הצעת המחיר.
 • תנאי תשלום לספק -כל חשבון ישולם בתוך 45 ימים מיום סיומו של החודש במהלכו סופקו הטובין, נשוא החשבון, ובלבד שהחשבון הוגש לא יאוחר מהיום ה 15לאחר החודש במהלכו סופקו הטובין.
 1. אחריות פיצוי ושיפוי

 • הספק יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק לגוף  ולרכוש, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולכל אבדן שייגרמו למועצה  או לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו, לרבות, כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הספק או על ידי מי שנתון למרותו.
 • הספק יהא אחראי בגין כל נזק או קלקול שייגרמו על ידו לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, חשמל, טלגרף, טלפון, צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות. הספק מתחייב לתקן על חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מיידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונה המלאה של המועצה  ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, מדרכה, שביל, ברשת המים, ביוב, חשמל, טלגרף, טלפון, וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.
 • הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות את המועצה  ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או מחדל כאמור בפסקה 6.1 לעיל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של הספק שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו, ובכל מקרה שהמועצה תאלץ לשלם פיצויים, קנסות וכל תשלום אחר, בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה למועצה  עצמה או לצד שלישי לפי הוראותיה וזאת מייד עם דרישה ראשונה, כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית  והוצאות שהמועצה  עמדה בהן קשר לכל תביעה כזו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא המועצה  רשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה ו/או להשתמש בערבות הבנקאית שהזוכה מסר בידי המועצה  לפי חוזה.
 • הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של  הזוכה כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות. הזוכה מתחייב לפצות ולשפות את המועצה  מיד עם דרישתה הראשונה בכל סכום שיהא על המועצה לשלם עקב כל חיוב שיוטל ליה בגין תביעה לנזק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות בהן עמדה המועצה  כתוצאה מתביעה כאמור.

 

 1. ביטוחים

 • מבלי לגרוע מאחריות חוקית של הספק ו/או מי מטעמו להלן- קבלן) ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הספק להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף שלא  יהיה מצומצם מהמפורט באישור הביטוח המצורף כנספח  למכרז הסכם זה (להלן- האישור), וימציא לביקורת היועץ הביטוחי של המועצה  את האישור עד מועד חתימת הסכם זה או במועד אחר כפי שתקבע המועצה.
 • המצאת האישור חתום על ידי מבטחי הזוכה, לרבות חידושו בתום כל תקופת ביטוח, הינה תנאי מוקדם למתן אישור המועצה לפעול על פי ההסכם, לרבות תשלום בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז. לא יהיה בעיכוב במתן אישור לפעול ו/או בעיכוב תשלום, עקב אי מילוי תנאי זה על ידי הזוכה משום הפרת ההסכם מצד המועצה  ולא יהיה בעיכוב בכדי לשחרר את הזוכה מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 • מוצהר ומוסכם בזה כי עריכת האשור לרבות זכות הבדיקה והביקורת על ידי המועצה ומי  מטעמה אינן מטילות על המועצה  ו/או על מי מטעמה כל חובה ואחריות שהיא ביחס לאישור הביטוח, הפוליסות, טיבם, היקפם, התאמתם לנשוא הביטוח, תוקפם או העדרם.
 • ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבוטחים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי הזוכה. כן יכללו הביטוחים כאמור הוראה לפיה לא יבטלו בהמשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה למועצה  60 יום מראש ובכתב (בדואר רשום).
 1. פיצויים מוסכמים

 

 • מבלי לפגוע בכלל האמור במסמכי המכרז, המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה החודשית, (להלן: "פיצויים מוסכמים"), בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הספק אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה תהא רשאית המועצה  לבטל החוזה עימו והמועצה  תזכה בפיצוי מוסכם של 15,000 ₪ .
 • במקרה של הפרה ההסכם , הזוכה יזומן לשימוע בפני גזבר המועצה .
 • מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשתת סכום הפיצוי המוסכם על הזוכה המהווים את הפיצוי המוסכם והקבוע דלעיל, הזוכה רשאי יהיה לערער בפני מנכ"ל המועצה תוך  15 ימים והחלטתו של מנכ"ל המועצה  בנושא תהא סופית.
 • לספק לא תהא כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה בשל ההחלטה להטיל הפיצוי המוסכם כאמור,  ואין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה  על פי חוזה זה ועל פי כל  דין.
 1. הסבת החוזה

 • הספק אינו רשאי להסב ו/ או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אישור המועצה בכתב ומראש.
 • העברת 25% מהשליטה בגוף המשפטי אשר זכה במכרז והוא הספק על פי תנאי חוזה זה, בין  אם  ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, יראו אותה כהסבת זכויות המנוגדת לסעיף 9.1 לעיל.
 • הספק לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמועצה לפי חוזה זה לאחר, אלא אם כן קיבל הסכמה של המועצה  לכך בכתב ומראש. המועצה  תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.
 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי אין הספק רשאי להעסיק קבלן משנה שלא בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של הספק בכל האמור בהסכם זה.
 1. הפרה ובטלות החוזה

  • הפר הספק תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה הספק את המועצה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן וזאת, מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, המועצה רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:
   • לבטל את החוזה לאלתר לאחר שהמועצה דרשה מהזוכה בין בכתב ובין למלא אחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י המועצה , והזוכה לא עשה כן, זאת מבלי לגרוע מזכויות המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
   • לעכב כל תשלום המגיע לספק ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.
   • להעסיק על חשבון הספק עובדים ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות.
  • מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בחוזה ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:
   • אם יוטל עיקול על כספים, לרבות טיפול עיקול זמני, המגיעים לספק מן המועצה והעיקול לא יוסר תוך  60 יום מיום הטלתו.
   • אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים, לרבות פירוק או כינוס נכסים זמני והללו לא בוטלו בתוך 20 יום.
   • בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי הספק.
  • הופסק תוקפו של החוזה כאמור לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, הספק יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע ההסכם בידיו עד להפסקת תוקפו כאמור.
  • אין באמור בס"ק 10.1 10.2 ו- 10.3 לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה  על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

11. ויתור והימנעות מפעולה

כל ויתור, הימנעות מפעולה או מחדל מצד המועצה  לא יחשבו כויתור המועצה  על זכויותיה, אלא אם כן ויתרה המועצה  על זכויותיה במפורש, בכתב ומראש.

 

 1. שינוי ההסכם

אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

 1. ערבות לחוזה

 • להבטחת התחייבויותיו לביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז נשוא חוזה זה, יפקיד  הספק בידי המועצה ערבות בנקאית, אוטונומית, בלתי מותנית בסך של _________ במילים _________ בצירוף מע"מ, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח  א'4.  (להלן: "ערבות הביצוע").
 • הערבות תהא בתוקפה למשך תקופת ההסכם, ממועד התחלתו וכל משך היות החוזה בתוקפו וכן למשך 60 יום לאחר תום תקופת ההסכם. הספק מתחייב להאריך תוקפה של הערבות, בהתאמה בהתאם לדרישות המועצה מעת לעת, ככל והמועצה תחליט להאריך את תקופת תוקפו של החוזה.
 • היה ותחליט המועצה לממש את זכות הברירה ("אופציה") ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה נוספת  יאריך המציע, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד 60 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת.
 • ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או הארכתו. המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית, או כל חלק ממנה, בכל מקרה שהמנהל מצא כי הספק הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך 24 שעות מהשעה בה נמסרה לו דרישת המועצה  לתיקון ההפרה.
 1. שונות

 • מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי המועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והזוכה יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.
 • הודעות לפי חוזה זה תימסרנה במסירה אישית או בדוא"ל ותחשב ככזאת שנתקבלה, אם נמסרה ביד, מרגע מסירתה ואם שוגרה בדוא"ל, מרגע קבלת אישור טלפוני בדבר קבלת הדואר.
 • מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים בנצרת בלבד.

 

ולראיה באו על החתום

 

_____________________________                              _______________________

  מועצה מקומית ראש פינה                                                             הספק  

נספח ד'1

 

אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה מקומית ראש פינה לבין

(אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה),

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור המבוטח אופי העסקה ממעמד מבקש האישור
שם:

מועצה מקומית ראש פינה

 

שם

 

 

☐נדל"ן

☐שירותים

☒אספקת מוצרים

 

 

☐משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☐מזמין שירותים

☒מזמין מוצרים

☒ מועצה מקומית ראש פינה והגופים המשתייכים אליה  ותאגידים שבבעלותה

ת.ז./ח.פ.

 

ת.ז./ח.פ.

 

מען :

מעלה גיא  אוני 1

ראש פינה

 

 

כיסויים
  סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח השתתפות עצמית כיסויים נוספים בתוקף
  סכום מטבע סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
            50,000       302   309  311   312   313   328 

332

( 6 חודשים)

                   
                   
                   
  צד ג'         1,000,000 למקרה ולתקופה שח     302  309  312  318  315  329 328
  אחריות מעבידים         6,000,000 למקרה

17,000,000 ולתקופה

 

שח      

319  315

  אחריות מקצועית

 

 

_______________

חבות המוצר

        1,000,000

 למקרה ולתקופה

_________

500,000

למקרה ותקופה

שח      

301  302  303

________

302, 309 ,310

                     
  אחר                  

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

מכרז   20 \ 07  לאספקת חומרי ניקוי ומוצרים חד פעמים למשרדי המועצה 070

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

 

 נספח ד'2

ערבות ביצוע

תאריך __________

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס'________

 

על פי בקשת __________________  ח.פ. _____________ (להלן : "המציע") אנו  ערבים בזאת

כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל –_____________    ________ ₪ (במילים ______ ₪) וזאת בקשר למכרז מס' _____ לאספקת חומרי ניקוי למועצה מקומית ראש פינה להבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום …………. ובהתאם לדרישות המכרז .

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14 יום מקבלת  דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום __________ ועד בכלל.

ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

תאריך ________________                                     בנק  __________

מסמך ה'

הצעת המציע

לכבוד                                     

מועצה מקומית ראש פנה

                                           

מכרז פומבי מס' ____

אספקת חומרי ניקוי עבור מועצה מקומית ראש פנה

 1. אני הח"מ________________, ת.ז________________/ ח.פ. ________________ שהנני ממלא תפקיד של____________ אצל _______________________ (להלן – "המציע"), מצהיר בזה כי הנני מצהיר בשם המציע, כי הפרטים המפורטים לעיל ולהלן הינם אמת, הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם __________________________ (שם המציע), את הצעת המציע, על פי המפורט במסמכי המכרז ומפרט השירותים ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה לרבות הדרישות להעמיד ולהפעיל במסגרת הצעתנו, את הציוד ו/או כח האדם ו/או המכונות, הכוללת את כלל העלויות הכרוכות באספקת השירותים וביצוע העבודות לרבות, אספקה, הפעלה, ניוד, אגרות, רשיונות, מיסים ותשלומי חובה לרבות רווח קבלני, כדלהלן:

 

 1. הצעת המציע

על המציע למלא את אחוז כתוספת/כהנחה מהמחירים המצויינים במחירונים המצורפים למכרז זה .

 

ניתן להציע אחוז הנחה עד שתי (2) ספרות לאחר הנקודה העשרונית בלבד.

 

  מחירון % אחוז הנחה

לכלל המחירים הנקובים במחירון

  חומרי ניקוי ומוצרים חד פעמיים  

 

 1. ככל שהמועצה תזמין מידי הספק מוצר/ים שאינו/אינם נזכרים ברשימת פרטי הציוד מ ב', יהיה על הספק לספק את המוצר/ים הרלווטי/ים בהתאם למחיר כפי שיתפרסם באותה עת, באתר האינטרנט של הספק או בכל דרך פומבית אחרת, בניכוי אחוז ההנחה כפי שהוצע על ידו לכלל המחירים הנקובים במחירון, כמפורט בסעיף 2 לעיל.

 

 1. הצעת המחיר מטעם המציע המפורטת לעיל, הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון, ובמידה ותתקב, המציע מתחייב לפעול על פיה. ידוע למציע, כי ההצעה המפורטת להלן, תהיה תקפה והמציע יהיה מחויב למחירים הנקובים בה, אף אם יוחלט לרכוש רק חלק מהאמור במכרז.

 

מילוי הצעת המחיר לעיל (בדיו) הינו חובה ואי מילויה יביא לפסילת ההצעה!

 

________________                                                    __________________

תאריך                                                               חתימה וחותמת