מכרז/חוזה פומבי מס' 10/23 מכרז לשדרוג  קר"מ ומערכת מדידת מים מועצה מקומית ראש פינה

מסמכי המכרז כוללים: 

                                           פרק 1: הוראות ותנאי המכרז

                                           פרק 2: תנאים כלליים

                                           פרק 3: מפרט טכני

                                           פרק 4: כתב כמויות

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פינה

איש קשר: ילנה מושקוביץ רכזת מכרזים

דוא"ל: rpo@rosh-pinna.muni.il

ספטמבר 2023


מכרז לקר"מ ומערכת מדידת מים במועצה מקומית ראש פינה

 1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן-המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר לשידרוג מערכת מדידת מים והחלפת מדי מים בתחומי המועצה המקומית ראש פינה (להלן: "השירותים"), הכול על-פי ההוראות והתנאים כמפורט במסמכי המכרז. 
 1. סיור קבלנים (חובה): יתקיים ביום 10.23 בשעה 10:00 מקום המפגש: בזום. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעות במכרז. המעוניין להשתתף בסיור קבלנים יפנה למועצה באמצעות בדוא"ל, rpo@rosh-pinna.muni.il לצורך קבלת קישור לזום, עד ולא יאוחר מיום  8.10.23 בשעה 13:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-46808655 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו.
 1. עיון ורכישת המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה המקומית ר"פ, מעלה גיא אוני, בשעות 09:00– 15:00, החל מתאריך  9.23 החל מהשעה 10:00 וזאת תמורת סך של 2000 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת www.rosh-pinna.muni.il .
 1. המועד האחרון לשאלות והבהרות : שאלות והבהרות בנושא מכרז זה ניתן להפנות למועצה באמצעות קובץ Word בדוא"ל rpo@rosh-pinna.muni.il  עד ולא יאוחר מיום  10.23 בשעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-46808655 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תענינה. תשובות המועצה יפורסמו באתר המועצה. באחריות המציעים להתעדכן באתר המועצה בפרסום שאלות ותשובות הבהרה ובכל הודעה ו/או עדכון שתפרסם המועצה בקשר עם המכרז. שאלות שיתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, המועצה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בע"פ לשאלות, ובהתאם לכך, רק תשובות בכתב שתפורסמנה באתר המועצה, כאמור, תחייבנה את המועצה.
 1. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 10.23 בשעה 14:00 לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות בצרוף כל תנאי ההתקשרות והמסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 1. מובהר, כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה , להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודה/שירותים מכל סיבה שהיא בהתאם לתקציב העומד לרשותה, וכן לפצל את העבודה/שירותים בין מספר מציעים והכל לפי ראות עיניה ושיקול דעתה המוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.
 1. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/ נקבה, אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד. 

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פינה


ריכוז לוח זמנים של המכרז קר"מ ומערכת מדידת מים במועצה מקומית ראש פינה

הפעולה המועד הערות
 

עיון ורכישת מסמכי המכרז

 

החל מיום

28.9.23

 

 

תמורת סך של 2000 ₪ 

 

שאלות והבהרות

 

עד לתאריך –

17.10.23

בשעה 12:00

 

באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד 

rpo@rosh-pinna.muni.il

         

סיור קבלנים –חובה בזום 10.10.23

בשעה 10:00

 
ערבות הגשה עד לתאריך –

1.10.23

ע"ס

 15,000  ₪

 

מועד אחרון להגשת הצעות

 

עד ליום- 29.10.23

בשעה 14:00

 

2 עותקים( 1 קשיח +עותק סרוק ע"ג USB) במעטפה סגורה בלא שיצוין עליה כל סימן מלבד שם המכרז ,מספרו, תאריך ושעת ההגשה.


מסמכי המכרז כוללים:

פרק 1-  הוראות ותנאי המכרז 

פרק 2 –תנאים כלליים. 

               נספח א': אישור עריכת ביטוחים. 

פרק 3 – מפרט טכני

פרק 4- כתב כמויות 

נספחים:

נספח א': טופס זיהוי ופרטים כלליים של המציע

נספח ב': טופס ההצעה

נספח ג': נוסח ערבות בנקאית (ערבות מכרז)

נספח ו': תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים

נספח ז': תצהיר וכתב התחייבות המציע

נספח ח': אישור רואה חשבון

נספח ט': תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

נספח י': תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976

נספח יא': תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

 

 

 

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז ו/או ההסכם, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. המסמכים הינם רכוש המועצה וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט להשתתפות במכרז

 


פרק 1: הוראות ותנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פינה מזמינה בזאת קבלת הצעות לשדרוג מערכת מדידת מים והחלפת מדי מים במ.מ. ראש פינה הכל כפי שיפורט להלן.

 1. תיאור הפרויקט

  • מכרז זה מתייחס לשדרוג מערכת מדידת מים והחלפת מדי מים במ.מ. ראש פינה. שדרוג/התקנת מערכת המדידה יבוצע באמצעות החלפת כל מדי המים הקיימים במועצה, הוספת מדי מים והתקנת מדי מים חדשים ומערכת אלחוטית לקריאה מרחוק, כולל התקנת מערכת לקליטת נתונים, שליטה ובקרה בדבר נתוני הצריכה/תקלות ובקרת פחת וכן התממשקות לתוכנת הבילינג של המזמין. (להלן: "מערכת המדידה") . הקף ישום המערכת ושלבי ההקמה – יבוצעו בהתאם להחלטת המזמין בלבד. הכל כמפורט במסמך זה, במפרט הטכני, בנספחים ובהסכם. כולל התאמת מפרטים קיימים, פינוי וביצוע על הנדרש לשם התקנת מדי המים החדשים.
  • בנוסף, המציע יעביר הצעתו לניהול ותחזוקה של מערכת הקר"מ ומדי המים ויכלול בהצעתו את המרכיבים המפורטים במפרט הטכני.
 • תנאי התשלום –  הזוכה מאשר שהובא לידיעתו מראש כי מימון התשלומים עבור ביצוע העבודות על פי הסכם זה מקורו בכספים האמורים להתקבל משרד הפנים ו/או משרדי ממשלה ו/או מגופים חיצוניים אחרים (להלן: "הגורמים החיצוניים") וכי עיכוב בקבלת הכספים מאת הגורמים החיצוניים יגרום במקביל, ובה במידה, לעיכוב בביצוע התשלום לזוכה.

הזוכה מסכים כי עיכוב בביצוע כל תשלום המגיע לו בשל סיבה הנובעת מעיכוב בקבלת הכספים מאת הגורמים החיצוניים לא יחשב כהפרה של ההסכם מצידה של המועצה המקומית ראש פינה ו/או מצדיק תשלום פיצוי כלשהו ו/או הוספת ריבית או הפרשי הצמדה ובלבד שהמועצה המקומית ראש פינה תשלם את הסכום שעוכב מיד עם קבלתו מאת הגורם החיצוני הרלוונטי.

הזוכה יגיש חשבונית סופית וחשבון סופי כפי שמפורט בפרק 2 למסמכי המכרז. תשלום החשבונית יבוצע ע"פ חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017.

 מודגש בזה כי על פי תנאי ההסכם לא ישולמו התייקרויות מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא. מחירי החוזה יהיו קבועים, לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך מטעם כלשהו.

 • זמן הביצוע – על הזוכה יהיה להתחיל בביצוע העבודה כולל עבודת התכנון ואישורן תוך חודש ממועד קבלת צו תחילת עבודה או הזמנה ולהשלים את העבודה תוך 2 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה.

2.       תנאי השתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:

2.1.       המציע הינו יצרן ו/או ספק מורשה ו/או בעל רישיון הפעלה ו/או בעל ניסיון בפועל בהתקנה ובאספקת מדי מים, לרבות מערכת מדידת מים המאפשרת קריאה מרחוק של מדי מים והעונה לדרישות המפרט הטכני.

2.2.       אישור מבדקה מוסמכת לאישור מדי מים ביחס לתקן מדי המים המוצעים.

2.3.       אישור כי לכל מדי המים והציוד המסופקים על ידו במכרז יש תקן בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה 5452.

2.4.       להוכחת תנאיי הסף לעיל נדרש המציע לצרף להצעתו את המסמכים, כדלקמן:

2.4.1          קטלוג/מפרט טכני לאפיון מערכת המדידה המוצעת על ידו במכרז – בהקשר זה נדרשים המציעים לכלול את כל מרכיבי המערכת המוצעת, כולל מדי המים ושיטת השידור לאחור, רפיטרים (קולטים), נתוני מרכזיה ממוחשבת, פירוט שיטת מעקב פחת המים, פירוט אפשרויות דו"חות ונתונים, כולל ניתוח סטטיסטי.

2.4.2          אישור בדבר היות המציע יצרן ו/או ספק מורשה ו/או בעל רישיון הפעלה ו/או ניסיון מוכח בהתקנה ובאספקת מדי המים ומערכת המדידה המוצעת על ידו במכרז, לרבות באמצעות הסכם עם היצרן/ספק כאמור המאפשר למציע אספקה והתקנה של המערכות ומדי המים המוצעים ע"י המציע במכרז.

2.4.3         למציע  ניסיון בישראל בהקמה התקנה ושרות של לפחות שתי מערכות קר"מ בהיקף של 2,000 מדי מים כל אחת במשך שלוש שנים האחרונות.

יש לצרף רשימת פרויקטים שבוצעו בהתאם למפורט בסעיף לעיל ולצרף מספר איש קשר ומספר להשגה.

2.4.4          כל המדים היו חדשים, המדים הביתיים היו בגוף פולימרי, קשיחים המתאים לתקן מי שתיה 5452. יש לצרף פירוט סגה מד + מפרט טכני + אישור תקן

2.4.5          אישור מבדקה מוסמכת  לאישור מדי מים ביחס לתקן מדי המים המוצעים. יש לצרף אישור ספציפי למדי המים המוצעים

2.4.6         מד ביתי 3/4 צול בעלי תקן ישראלי ת"י 63 מדים בקוטר 1 צול ומעלה תקן אירופאי MID. יש לצרף תקן למד מים

2.4.7          על המציע לוודא שמדי המים הביתיים המוצעים על ידו בקוטר "3/4 מכילים מפחית ספיקה לא נמדדת  שגם משמש כאל חוזר  UFR   (Built-in) . בשאר יותקנו אל-חוזרים. יש לצרף מפרט טכני  בהתאם  למפורט לעיל.

2.4.8          יחס ספיקות טווח מדידה ( R ) 315 לפחות. למדי מים בקוטר עד "1 (כולל), ןמעל 1" – 500.

2.4.9          כל מדי המים בכל הקטרים בעלי תקן מי שתיה ישראל 5452. יש לצרף תו תקן/ אישור תקן

2.4.10      יש להגיש את כל המסמכים המוכחים את עמידה בתנאי הסף (מסמכים שלא יוגשו בשפה העברית או אנגלית או תרגום נוטריוני עברית לא יחשבו ועשויים לגרום לפסילה של המציע)

2.4.11      תוכנה לניהול מדי מים, התראות , אזורי מדידה, מודול GIS ותחזוקה עם ניסיון של 10 שנים.

2.4.12      דגש- כול מעגל אספקה הכולל מד מים ראשי ומדי מים משניים , לרבות בתים משותפים, מרכזים מסחריים , אזה"ת , אזורי תעסוקה ואחר – יהיו מעגל אספקה בתוכנה לרבות ריכוז כמויות מדי מים משניים , השוואה לקריאת מד המים הראשי ודיווחי פחת ואחר בהתאם.

אפליקציה לצרכן הסופי המאפשרת לראות נתונים צריכה בחתכים שונים ולקבל התראות.

2.4.13      קיימת התממשקות מלאה לתוכנת הגביה של המועצה.

2.4.14      מודדים אולטראסוניים או אלקטרומגנטיים יהיו ללא חלקים נעים:

–          בעלי תקן מי שתייה ישראלי 5452 לכל הקטרים.

–          בקטרים: מ 1.5 ועד 12 צול.

–          יחס ספיקות טווח מדידה – R-500 .

–          תקן MID ממעבדה מוסמכת לבדיקת מדי מים בהתאם לדרישות התקן הבינלאומי ISO – 4064 2015.

–          תקופת שרות של 5 שנים – מאושר ע"י רשות המים. במכרז יש למלא שתי תקופות שרות כאמור לעיל.

–          אישורי כשרות של מכון הלפרין ו\או מכון צומת.

–          יש לצרף אישור בהתאם למפורט לעיל

2.4.15      מדי המים המוצעים יהיו חדשים, על כל מרכיביהם (גוף, מנגנון מדידה, משדר וכ'…) לא תתקבל הצעה למדי מים עם מרכיבים משופצים/מוסבים כל שהם.

2.4.16      סכום (מחירי) מינימום. ההצעות תהיינה שוות או גבוהות מסכומי המינימום הרשומים מטה .

מד מים בקוטר "3/4 – 440 ₪.

מד מים בקוטר "1 – 440 ₪.

מד מים בקוטר "1.5 – 800 ₪.

מד מים בקוטר "2 – 1,250 ₪.

מד מים בקוטר "3 – 1,750 ₪.

מד מים בקוטר "4 – 3,500 ₪.

מד מים בקוטר 6" – 5,000 ₪.

2.4.17      מד מים בקוטר "8 – 6,500 ₪.

2.4.18      למציע ניסיון מוכח בביצוע לפחות 3 עבודות הדומות במהותן לעבודות נשוא מכרז זה (עבודות שדרוג מערכות מים), בהיקף כספי שלא יפחתו מ – 750 אלף ₪ כל אחת, והכל במהלך 36 (שלושים וששה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ()

בסעיף זה:

"ביצוע" – ובלבד שהשלים את הביצוע במהלך 36 (שלושים ושישה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ומסר את העבודות במסירה סופית למזמין, יש לצרף דף אחרון של חשבון סופי מאושר חתום המעיד על ההיקף או אישור מזמין הכולל היקף חשבון סופי ותאריך מסירה.

"היקף כספי" – נכון למועד הגשת ההצעות במכרז.

על המציע לפרט בנספח א' לפרק 1 למסמכי המכרז את העבודות שבוצעו על ידו כאמור, את פרטי המזמין ואת היקפן הכספי בנספח א' המצורף לפרק זה של מסמכי המכרז. כמו כן על המציע לצרף אישור מכל אחד ממזמיני העבודה  המעיד כי אכן בוצעה עבודה כאמור במועד ובהיקף האמור על ידי המציע וכן מכתב המלצה מאלה שפורטו על ידו כאמור לעיל.

2.5.       אישור רו"ח בדבר המחזור הכספי הממוצע של המציע בכל אחת מהשנים 2019 – 2021, הנובע מפעילותו בתחום שדרוג מערכות מים, עומד על 750 אלף ₪ (שבע מאות וחמישים אלף ₪) (לא כולל מע"מ), לפחות.

2.6.       רשום לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, כעוסק מורשה ומגיש את הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף, על המציע לצרף אישור המעיד על כך. כמו כן על המציע לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו-1976.

2.7.       כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית של מגיש ההצעה. המועצה לא תקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

3.       מסמכי המכרז

 • במכרז זה שלושה חלקים וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו:
  • פרק 1 – הוראות ותנאי המכרז.
  • פרק 2 – תנאים כלליים.
  • פרק 3 – מפרט טכני
  • פרק 4- כתב כמויות
 • הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.
 • כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

4.       הגשת ההצעה

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 2000 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה. המציע חייב לצרף להצעתו את הקבלה המעידה כי הוא זה שרכש את מסמכי המכרז. אי התאמה בין הגוף המשפטי אשר רכש את המכרז לבין הגוף המשפטי שהוא המציע, תביא לפסילת ההצעה.
 • "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פרושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על הקבלן למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם, על פי תנאי מכרז זה.
 • המציע ימלא את נספח א' לפרק 1 למסמכי המכרז המהווה טופס זיהוי המציע, בו יפורטו השם המשפטי המדויק של המציע והכתובת של משרדו הרשום וכל הפרטים הנדרשים למילוי באותו טופס.
 • בנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים כדלקמן:
 • אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וכו') תשל"ו – 1976.
 • אישור תקף של רו"ח/רשות מוסמכת על היות המציע עוסק מורשה ומספרו אצל מע"מ.
 • אישור תקף של רשויות מס הכנסה על שיעור ניכוי מס במקור של המציע.
 • ככל שהמציע הינו תאגיד, עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע.

4.5.       מועד הגשת ההצעות

 • על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום10.23 בשעה 14:00 (להלן – המועד האחרון להגשת הצעות למכרז), לתיבת המכרזים אשר תוצב במשרדי המועצה בראש פינה.
 • יש להגיש בשני עותקים 1 קשיח + עותק סרוק עג USB
 • הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

4.6.       אופן מילוי ההצעה

 • הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי כתב הכמויות המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס כתב הכמויות המצורף כ- מסמך ג' בשני עותקים (מקור מודפס + העתק זהה למקור על גבי דיסק און קיי ) בהתאם להנחיות שם.
 • במסגרת טופס הצעת המחיר על המציע למלא ולנקוב במחיר לביצוע כלל השירותים הנדרשים כמפורט במסגרת מסמכי המכרז (להלן: "סה"כ מחיר"),
 • מובהר כי יש למלא את כל סעיפי הצעת המחיר, במקרה בו תוגש הצעה חלקית ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את ההצעה או להשלים את הפריטים החסרים על פי המחיר הגבוה ביותר שהוצע במסגרת המכרז, לפי בחירתה הבלעדית.
 • המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע כל עבודה שהיא השייכת באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט בחוזה. המשתתף לא יהא זכאי לקבל כל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.
 • מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
 • כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.
 • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
 • מובהר כי, מחירי היחידות כוללים את כל המיסים והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך מוסף. מס ערך מוסף יצוין בנפרד, במקום המתאים.

4.7.       פרטים והבהרות לעניין כתב הכמויות והצעת המחיר

 • ההצעה הכספית של המציע במכרז כוללת את הרכיבים הבאים:

א. עלות בש"ח בגין ביצוע עבודות שידרוג מערכת המדידה – בכלל זאת, החלפת כל מדי המים הקיימים, כולל כל האביזרים הנדרשים לחיבורי צרכן, אספקת מדי מים ומערכת לקריאה מרחוק, כולל כל העלויות הנדרשות לשינויים והתאמות המפרטים הקיימים וסביבתם , כולל פינוי תשתיות קיימות  וכולל התקנת תשתית משדרים, ממסרים, מרכזיה, מחשבים ומערכת המיחשוב והבקרה.   המחיר כאמור כולל  את כל עבודות הפירוק והתקנה, התאמה , החלפים, אחריות מלאה, גיבוי ותחזוקה שוטפים במהלך 12 החודשים ממועד מסירת המערכת למזמין,ובנוסף אחריות על מדי המים לתקופה הנדרשת בתקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח – 1988 (מד בקוטר "3/4 אחת ל- 6 שנה, מד בקוטר "1 או "2 , אחת ל- 2 שנה, מד בקוטר "3 או "4, אחת לשנתיים); מדים אולטרה-סוניים ו\או אלקטרומגנטיים  אחת ל 5 שנים ו/או בהתאם להנחיות עדכניות של רשות המים המשתנות מעת לעת ו/או כל רשות מוסמכת     אחרת כולל כל הנדרש להתאמת מפרט קיים, פינוי והכנות לביצוע התקנת    מד המים.

ב. מחיר עבור אספקה והתקנה של מדי מים חדשים/נוספים (אם יוזמנו)  – המחיר (בש"ח) ינתן עבור כל יחידה, בהתאם לגודל המד הרלבנטי, כמפורט בכתב הכמויות במכפלה של הכמויות הרלבנטיות.

המחיר כאמור כולל  את כל עבודות פירוק והתאמה , התקנה, החלפים, אחריות מלאה, גיבוי ותחזוקה שוטפים במהלך 12 החודשים ממועד מסירת המערכת למזמין, ובנוסף אחריות על מדי המים לתקופה הנדרשת במפרט זה ו/או בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות ו/או לפי הוראות הדין. מובהר בזאת כי ככל שבמהלך תקופת ההסכם ולאחר השלמת עבודות ההתקנה, באם תידרש התקנת מדי מים חדשים/נוספים (עקב תוספת צרכנים וכיו"ב) – תשולם למציע הזוכה תמורה בגין אספקת והתקנת מד המים הרלבנטי (ע"פ גודל רלבנטי) ע"פ מחירי הצעתו במכרז.

ג. עלות שנתית לאחזקה וניהול של המערכת לפעילות תקינה, כולל תקינות מדי מים, משדרים, רפיטרים וכל הרכיבים של המערכת וכן לאחזקת כל מערכת המיחשוב וניהול בקרת רשת המים, כולל הפקת דו"חות וגיבויי/עדכון תוכנה המותאם למערכת הגביה של המזמין וקריאה מרחוק. כמו גם לרבות מילוי כול דרישות רשות המים ובכללותם כיול ו\או החלפה בתום התקופה המוגדרת ע"י הרשות.

 • המחיר בפרק זה יתייחס למחיר לשנה (בש"ח), כולל כלל העלויות וההוצאות הנדרשות בגין כך. יש לנקוב במחיר למערכת.
 • המחירים המוצעים בהצעת המציע יהיו נקובים בשקלים חדשים בלבד, ללא מע"מ ויכללו את כלל הוצאות המציע לקיום התחייבויותיו לפי המכרז/הסכם לביצוע ואספקה קומפלט.
  מובהר כי עלות זו תשולם החל מהשנה השניה ואילך בלבד לאחר מועד המסירה.
  [כמפורט לעיל, ביצוע תחזוקה, אחריות וניהול בשנה הראשונה כלולים כבר במחיר היחידה].
 • הבקשה כוללת תקופה נוספת של 5 שנים נוספות ועל המציע לתת הצעתו בכפוף לאישור הקיים בידו למדי המים – במקרה של מדים מאושרים ל-10 שנים ומעלה אזי – כולל בדיקה וכיול ובמקרה של מדים שאינם מאושרים לפרק זמן כזה – החלפה בחדש.

4.8.       אופן הגשת ההצעות

 • על המציע להגיש את הצעתו כחוברת מקור לרבות כל המסמכים המצורפים במעטפה חתומה בצירוף כל המסמכים המקוריים למעטפה אחת חתומה, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו.
 • על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא , הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.
 • לא תתאפשר הגשת הצעה על ידי יותר מאשר אישיות משפטית אחת.
 • חתימות
  • על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז, לרבות כל הבהרה או שינוי אשר נערך במכרז לאחר רכישתו על ידי המציע, עליהם קיבל המציע הודעה בכתב.
 • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
 • אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו עותק של תעודת הרישום של התאגיד ואישור מטעם עורך דין המעיד כי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד. אישור מרואה חשבון לעניין זכות החתימה לא יתקבל.
 1. בדיקת האתר וסיור קבלנים

  • על המציע לבקר באתר העבודה ולבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה.
 • סיור קבלנים (חובה) יתקיים ביום 10.10.23 בשעה 10:00 מקום המפגש: בזום. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעות במכרז. המעוניין להשתתף בסיור קבלנים יפנה למועצה באמצעות בדוא"ל, rpo@rosh-pinna.muni.il לצורך קבלת קישור לזום, עד ולא יאוחר מיום  10.23 בשעה 13:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-46808655 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו.
 1. תוקף ההצעה

  • ההצעה תהיה בתוקף למשך 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 • המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה על 30 (שלושים) ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. נמסרה הודעה כאמור על ידי המועצה, תהא ההצעה בתוקף למשך 120 (מאה עשרים) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

7.       ערבות  מכרז.

 • להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על חוזה עם המועצה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה, בנוסח המפורט בנספח ג' לפרק 1 למסמכי המכרז. הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין, על סך 15,000 ₪ (במילים: חמשה עשר אלף ₪)
 • המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
 • הערבות תעמוד בתוקף לתקופה עד יום 02.24 
 • המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע כי הצעתו זכתה במכרז אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על פי המפורט להלן.
 1. הבהרות ושינויים
  • אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות, עליו להודיע על כך בכתב במייל בקובץ WORD בלבד, עד לתאריך 10.23

יש לרשום בנושא המייל: מכרז 10/23 – מכרז קר"מ ראש פינה

 • כתובת הדואר האלקטרוני למשלוח הודעות כאמור לעיל: rpo@rosh-pinna.muni.il
  • תשובות תשלחנה בכתב בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה, לכל המשתתפים במכרז ולמשתתפי סיור הקבלנים. מכתבי התשובה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע יהיה לצרפם ולחתום עליהם.
  • המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.
  • המועצה רשאית בכל עת להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז, באופן המפורט בסעיף 8.2 לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.

9.       הסתייגויות, השמטות, שינויים

9.1.       כללי

9.1.1.       בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה:

(1) לפסול את מסמכי המכרז.

(2) לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.

(3) לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.

(4) לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את   מחיר ההצעה  ו/או פרט מהותי בה.

 • ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המועצה. אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות בס"ק 2, 3 או 4 לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית הועדה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.
 1. הצהרות המציע

  • על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו ועל המועצה לא תחול כל אחריות כלשהי בעניין זה.
 • כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לאתר העבודה ותנאיו, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בעניין זה היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.
 • כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 1. בחינת ההצעות

  • המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.
  • המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כשלהי, והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז ובלבד שטרם החל הזוכה בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה שניתן לו, אם כבר ניתן. במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה החל בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה, יחולו תנאי החוזה הכללי.
  • בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
 • למועצה הזכות להוציא לפועל רק חלק מהעבודה או לחלקה בין מציעים שונים כראות עיניה. גם במקרה בו פוצלה ה עבודה בין מספר מציעים או שהמועצה החליטה לבצע רק חלק מהעבודה, הצעת המחיר שניתנה על ידי המציע על פי כתב הכמויות, תחייב את המציע לכל דבר וענין לגבי אותו חלק שעליו לבצע כאמור, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שהעבודה פוצלה בין מספר מציעים או שהוטל עליו לבצע רק חלק מהעבודה.
 • המועצה זכאית להקטין או להגדיל את היקף החוזה בשיעור כלשהו מהיקף העבודה שנמסרה למציע לבטל פרקים וסעיפים שלמים, מטעם כלשהו ועל פי שיקול דעת המועצה, וזאת בלא שיחול כל שינוי במחירי היחידה  שנקבעו בהצעתו של המציע.
 • המועצה זכאית לחלק את העבודה לשלבים על פי שיקול דעתה, בין השאר, בהתאם לתקציב אשר ימצא בידיה לביצוע העבודה מעת לעת, ולהורות למציע לבצע כל פעם חלק מהעבודה בהתאם לכך.
 • בעת הדיון בהצעות, זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע העבודה או ביכולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מעבודות קודמות שביצע המציע עבור המועצה ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותקו וניסיונו בעבודות דומות. מודגש בזה כי המועצה תהא רשאית לסמוך על ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע לצורך בחינת הצעתו, אף אם עבודות אלה לא פורטו על ידו כחלק מניסיונו הקודם של המציע במסמכי המכרז.
 • המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.
 1. אמות מידה לקביעת ההצעה הזוכה:

 • בשלב ראשון תערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא תעמוד בדרישות הסף, לא תובא לדיון. אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה / ועדת המכרזים, להורות על השלמת מסמכים.
 • ההצעות הכשרות יבחנו בהתאם לאמות המידה כמפורט להלן-
  • הצעת מחיר – 60% .
  • איכות ההצעה – 40%.
  • ההצעה הכספית (60 נקודות): הציון יקבע על פי ההצעה הכשרה הזולה ביותר תקבל ציון מרבי (60). יתר ההצעות הכשרות יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה להצעה הכשרה זולה ביותר, על פי הנוסחה:

המחיר הנמוך ביותר שהוצע
ניקוד כספי   =      ——————————–  X  60
המחיר שהציע המציע

 • האיכות הטכנית של המציע והציוד המוצע (40 נקודות) כמפורט להלן:
 • התרשמות מניסיון המציע – 20 נקודות.

יעשה ע"פ בחינת שביעות רצון משירותי המציע. יש להציג את ניסיון המציע במתן השירותים – מערכת עובדת לפחות שנתיים ברציפות. המועצה תהיה רשאית לפנות לממליצים הרשומים בהצעה/ ממליצים נוספים ואף לבחון את ניסיונה עם המציע, ככל שקיים. המועצה תהיה רשאית להוריד ניקוד עקב ניסיון שלילי שלה או של גופים אחרים עם המציע.

 • מדי מים המוצעים יהיו בעלי אחריות מלאה של הספק לתקופת העולה על 5 שנים – יש לציין את תקופת האחריות המלאה (ספק) הניתנת למדים המוצעים.

תקופה של מעל 10 שנים ועד 12 שנות אחריות – 8  נקודות.

 • במדי מים אזוריים בקטרים "2 ומעלה, בעלי אפשרות לקריאת כמויות מים קדימה ואחורה ( DMA ) וניתוח הקריאות במערכת הניהול – 4 נקודות.

יש לצרף מפרט טכני וקטלוג מוצר.

ככל שקיימת אפשרות לקריאה כאמור – ינתן ניקוד מלא. במידה ואין אפשרות קריאה כאמור לא ינתן ניקוד לסעיף זה.

 • מדי מים המוצעים ללא חלקים נעים – 4 נקודות.

יש לצרף מפרט טכני וקטלוג מוצר.

ככל שהמדים המוצעים ללא חלקים נעים  – ינתן ניקוד מלא. במידה ויש חלקים נעים לא ינתן ניקוד לסעיף זה.

 • מדי מים המוצעים בקטרים עד 1" עשויים מחומרים מורכבים (פלסטיק) – 4 נקודות.

יש לצרף מפרט טכני וקטלוג מוצר.

ככל שהמדים המוצעים עשויים מחומרים מורכבים (פלסטיק) – ינתן ניקוד מלא. במידה ועשוי מחומר אחר לא ינתן ניקוד לסעיף זה.

 • בכפוף לאמור לעיל ולהלן, ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות המכרז, אשר הניקוד המשוקלל שלה הוא הטוב ביותר.
 • מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר קיבלו ניקוד משוקלל הטוב ביותר וזהה – יקבע הזוכה בעל הצעת המחיר הזולה מבין ההצעות. במידה וגם המחיר שלהם היה שווה – רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין ההצעות כאמור.
 • למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.
 • מציע שהינו עסק בשליטת אישה – יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.
 • הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.
 • אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.
 • בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון, בין היתר, הידע המקצועי, כושר הביצוע, של המציע, לרבות ניסיונו בשירותים קודמים בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות או הפסקות עבודה מטעם מזמינים אחרים, לרבות מוסדות ציבור, רשויות מקומיות וגופים אחרים.
 • המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות ציבוריים, רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.
 • המועצה רשאית לדחות הצעות מציעים אשר הם או קבלני המשנה מטעמם לא ביצעו בעבר את עבודתם, לשביעות רצון המזמין או לשביעות רצונם של אחרים, או שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע השירותים – להנחת דעתה.
 • המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כנדרש.
 • אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על-ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 • בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.
 • עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.
 1. הודעה על הזכייה וההתקשרות

13.1.     המועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה למשרדי המועצה לקחת עותק של החוזה המצורף לפרק 1 למסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידי המועצה.

13.2.     במידה ושונה היקף העבודות על פי המכרז או העבודות חולקו לשלבים, על פי המפורט בסעיפים 11.4 או 11.5 או 11.6 לעיל, תודיע המועצה לזוכה, יחד עם ההודעה הנזכרת בסעיף 13.1 לעיל או מיד לאחריה, איזה מבין העבודות עליו לבצע מתוך העבודות המפורטות במסמכי המכרז ושינוי תקופת הביצוע בהתאם לשינוי היקף העובדות והודעה זו תהיה חלק ממסמכי החוזה.

הודעה על פי סעיף 11.4 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ה1' לפרק 1.

הודעה על פי סעיף 11.5 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ה2' לפרק 1.

הודעה על פי סעיף 11.6 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ה3' לפרק 1.

למועצה תהא רשות לשנות את נוסח ההודעות האמורות בהתאם לצורך.

13.3.     למען הסר ספק מודגש בזה כי, יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את החוזה כמשתכלל עם קבלת ההודעה על הזכייה והיקף העבודה אשר נקבע על ידי המועצה כאמור בסעיף 13.1 ו – 13.2 לעיל.  למרות האמור, במידה וההודעה כוללת שינויים בהיקף החוזה או ביצוע בשלבים, יידרש הזוכה לחתום על הודעה שתשלח אליו כפי המפורט בנוסחי ההודעה אשר צורפו כנספחים ה1, ה2 ו – ה3 לפרק 1. סירב הזוכה לחתום על ההודעה תהא המועצה רשאית לבטל את זכייתו במכרז או לראות אותו מחוייב באמור בה אף ללא חתימתו, הכל על פי שיקול דעתה.

13.4.     תוך 7 (שבעה) ימים ממועד קבלת ההודעה ימציא הזוכה ערבות ביצוע כפי המפורט בסעיף 14 בחוזה המצורף למסמכי המכרז וכן ימציא באותו מועד אישור על קיומם של ביטוחים בנוסח המפורט בנספח בסעיף 14 בחוזה המצורף למסמכי המכרז.

13.5.     לא המציא הזוכה ובמועד ערבות ביצוע ו/או לא המציא אישור על ביטוחים ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את העבודה למציע הבא בתור.

13.6.     לאחר שראש המועצה יאשר בכתב את ההצעה הזוכה, תודיע המועצה ליתר המשתתפים, בדואר רשום על אי זכייתם במכרז. המועצה תהא רשאית להחזיק בידיה את  הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידי המציעים שלא זכו עד אשר ימלא המציע הזוכה את כל התנאים המפורטים בסעיפים 13.3. ו- 13.4 לעיל.


פרק 1: נספח א'

טופס זיהוי המציע

רקע ופרטי הקבלן 

 1. כללי 
  • בפרק זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון. (מילוי כל הפרקים הינם בגדר חובה).
  • פרט לא רלוונטי לקבלן המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.
 1. פרטים כללים
  • שם החברה: _________________________________________
  • כתובת: _____________________________________________
  • שם וטלפון איש קשר נציג הקבלן      ____________________________________
  • מספר פקס למשלוח הודעות: ______________________________
  • כתובת דואר אלקטרוני למשלוח הודעות:  _____________________________
  • סוג חברה : (פרטית / ציבורית וכדו') __________________________________
  • חברת אם: __________________________________
  • חברות בנות:
 • _______________________
 • _______________________
  • אם חברה-מספר החברה, אם יחיד – תעודת זהות:________________
  • אם חברה-כתובת משרד רשום:_____________________________

 

 1. ותק וניסיון בביצוע עבודות 
  • שנת יסוד: ______________
  • מספר שנות התמחות: ___________

 

 • תיאור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של המציע:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________ 

 

 1. מנהלים נוכחיים במציע:

 

שם                                                       תפקיד

 

______________________                __________________________

 

______________________                __________________________

 1. אנשי מפתח נוספים במציע:

 

שם                                                       תפקיד

 

______________________                ___________________________

 1. פרויקטים שבוצעו על ידי המציע בעבר

 

מס' סד' מזמין העבודה היקף כספי תאריך השלמה פרוט כללי של העבודה
הגוף המזמין טלפון איש הקשר מטעם המזמין
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            

 

 • ניתן לפרט יותר משלוש עבודות באמצעות הוספת נספח נוסף בפורמט של הטבלה האמורה.
 • נא לצרף אישור והמלצה מטעם המזמינים, על ביצוע העבודות האמורות.

פרק 1: נספח ב'

טופס הצעה

לכבוד המועצה המקומית ראש פינה

אני/ו הח"מ _______________ ח.פ./ ח.צ./ת.ז. __________ מצהיר/ים, מתחייבים ומאשרים בזאת, לאחר שבחנתי/נו בזהירות והבנתי/נו את כל מסמכי המכרז, לרבות עיון בתיקונים ו/או שינויים ו/או הבהרות שנוספו לחוברת המכרז ולאחר שביקרתי/נו באתר שנועד לביצוע העבודות נשוא המכרז ובדקתיו/נו אותו, לרבות את הימצאותן של מערכות תשתית שונות בסביבתם ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא המכרז והאפשרויות לביצוען, כדלקמן:

 1. קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על אי- ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.
 1. מוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותי/נו כאמור לעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי-הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה.
 1. אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הרישיונות, האישורים, כוח האדם, הציוד לרבות החומרים והניסיון הדרושים לשם ביצועם של השירותים נשוא המכרז במסגרת לוחות הזמנים הקבועים בהסכם ולשביעות רצונכם המלאה וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.
 1. אני/ו מצהיר/ים כי הצעתי/נו זו הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלי/נו על פי מסמכי ההתאגדות שלי/נו ועל פי אישור הנהלתי/נו.
 1. הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאי הסף הנדרשים במסמכי המכרז, במפרט הטכניובשאר התנאים באשר למציעי הצעה למכרז.
 1. אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה או תכסיסנות.
 1. אם הצעה זאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על ההסכם בתוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.
 1. הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של 60 יום מהמועד להגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת המועצה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה והערבות הבנקאית לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המועצה לשם בחירת הזוכה במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה והערבות הבנקאית שאאריך/נאריך כאמור.
 1. הנני/ו מסכים/מים לכך שהמועצה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרי/נו, ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, אמינותי/נו ומהימנותי/נו ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה, לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי לרבות ליכולתי/נו המקצועית, לניסיונם עמי/נו, לטיב השירותים והשירותים המסופקים על ידי/נו, למצבי/נו הכספי ואני/נו מתחייב/ים לסייע למועצה בכך לפי דרישתה.
 1. הנני/ו מתחייב/ים להזמין ולקבל – על חשבוני/נו הבלעדי ובמסגרת התחייבויותי/נו כלפי המועצה – שירותי כל איש מקצוע כפי שיידרש לצורך ביצוע העבודות בשלביהן השונים על פי כל דין, על פי דרישות הרשויות המוסמכות וכנדרש בהסכם ובתנאי המכרז.
 1. להבטחת קיומה של הצעה זאת מצ"ב ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז.
 1. אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו על פי תנאי המכרז, א/נאבד את זכותנו לקבלת הזכות נשוא המכרז ותהיו רשאים, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך. כמו כן תהיו רשאים להתקשר עם כל ספק אחר לביצוע השירותים נשוא המכרז.

הערות כלליות להצעת המציע:

 1. אהיה/נהיה אחראים להשיג את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ומתן השירותים לרבות מאת הגורמים המוסמכים העירוניים ואשא/נשא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות הוצאות רישוי, כל היטלים ו/או אגרות ממשלתיים ו/או עירוניים, תשלומים עבור חיבורי חשמל וצריכתו השוטפת בקשר עם מתן השירותים, על חשבוני/ננו הבלעדי.
 1. אני/נו אדאג/נדאג לקבל אישורים מראש לביצוע כל עבודה מן הרשויות המוסמכות לרבות חברת החשמל, בזק, משטרת ישראל, אגף הנדסה, מח' חשמל, גנים, מים בעירייה וכל גורם אחר המתחייב עפ"י כל דין. אני/נו מתחייב/ים לבצע את העבודות בהתאם להוראות הרשויות הנ"ל ובתיאום עמן.
 1. אני/נו אבצע/נבצע את כל העבודות באמצעות אנשי מקצוע מוסמכים ומורשים כדין, מיומנים ומהימנים, בעלי ניסיון, יכולת וכושר לביצוען באופן מקצועי ומעולה ביותר.
 1. התמורה, כהגדרתה בחוברת מכרז זו, כוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז. לא אהיה/נהיה זכאים לכל תמורה נוספת בקשר עם ביצוע העבודות.
 1. להצעתי המקצועית מצורפים כל המסמכים המפורטים בסעיפים שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ו- 4 לתנאי המכרז.
פרטי המציע
 

 

איש הקשר למכרז
תפקיד
כתובת המציע
טלפון + נייד
כתובת דוא"ל
פקס
חתימה + חותמת

 פרק 1: נספח ג'

נוסח ערבות בנקאית

( ערבות מכרז)

 

בנק                  

ערבות בנקאית אוטונומית ("ערבות מכרז ")

מכרז מס'  10/23

 

לכבוד

המועצה המקומית  ראש פינה

א.ג.נ.,

הנדון:  ערבות בנקאית מס' _____________

 1. על-פי בקשת _________________________ (להלן – המבקש) הננו ערבים בזאת כלפיהם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 15,000 ₪ (במילים: חמשה עשר אלף ₪) ובתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות") בקשר עם מכרז מס' 10/23

בערבות זו:

"מדד"  – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"המדד הבסיסי" – המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

"המדד הקובע" – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.

 1. סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי, ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 2. ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.
 3. לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 4. תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום 10.23 וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 1. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

________                                                                                בכבוד רב

תאריך

 

בנק _________________

סניף________________

כתובת ______________

 

*טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף.


פרק 1 : נספח ה1'

תאריך: _________

לכבוד

____________

 

א.ג.נ

הנדון: מכרז מס' 10/23

 

 1. הננו מתכבדים להודיעך כי ראש המועצה אישר את המלצת ועדת המכרזים להכריז על ההצעה אשר הוגשה על ידך למכרז שבנדון, כהצעה הזוכה.
 1. ביצוע חלק מהעבודה
  • על פי הקבוע בסעיפים 11.4, ו – 13.1 לפרק 1 במסמכי המכרז, מתכבדת המועצה להודיעך כי היא החליטה לפצל את ביצוע העבודות בין מספר מציעים.
 • לאור האמור עליך לבצע אך ורק את העבודות המפורטות בכתב הכמויות החלקי המצ"ב כנספח א', ועל פי המפרט הטכני המצורפות אליו (להלן – העבודות החלקיות).
 • את העבודות החלקיות יהיה עליך לסיים תוך _______ ימים, מהיום בו יימסר לך צו תחילת העבודה.
 1. המצאת מסמכים
  • הינך מתבקש להגיע למשרדי המועצה, תוך שבעה ימים מיום מכתבי זה, ולהמציא לידי מהנדס המועצה את המסמכים הבאים:
   • ערבות בנקאית לביצוע כפי הנדרש בסעיף 7 לפרק 2 למסמכי המכרז.
   • אישור על ביצוע ביטוחים כפי המפורט בנספח א' לפרק 2 למסמכי המכרז.
 • עם המצאת המסמכים האמורים, וחתימתך על מכתב זה, תמציא המועצה לידך עותק של מסמכי המכרז חתום על ידה, כאשר מכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

בכבוד רב,

אורי זלצר

גזבר המועצה

אישור הקבלן זוכה

 1. הנני מאשר קבלת הודעה זו ומתחייב לפעול על פיה.
 1. הנני מאשר ומתחייב כדלקמן:
 • הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודה נשוא המכרז שבנדון.
 • ידוע לי כי אינני רשאי להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון כל עוד לא אקבל לידי צו תחילת עבודה, וכי לא אהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי אם אפעל בניגוד לכך.
 • ידוע לי כי ההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון חל אך ורק לגבי העבודות החלקיות כפי המפורט בהודעה זו, אשר התמורה בגינן תחושב על פי מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות אשר הוגש על ידי כחלק מהצעתי למכרז.

 

לראיה באתי על החתום

______________                                                                                            ______________________

תאריך                                                                                                                  חתימת הקבלן הזוכה


פרק 1 : נספח ה2'

 

תאריך: _________

לכבוד

____________

 

א.ג.נ

הנדון: מכרז מס' 10/23

 

 1. הננו מתכבדים להודיעך כי ראש המועצה אישר את המלצת ועדת המכרזים להכריז על ההצעה אשר הוגשה על ידך למכרז שבנדון, כהצעה הזוכה.

 

 1. ביצוע חלק מהעבודה
  • על פי הקבוע בסעיפים 11.5, ו – 13.1 לפרק 1 במסמכי המכרז, מתכבדת המועצה להודיעך כי היא החליטה להקטין/להגדיל את היקף ביצוע העבודות נשוא המכרז.

 

 • לאור האמור עליך לבצע את העבודות המפורטות בכתב הכמויות המצ"ב כנספח א', ועל פי המפרט הטכני המצורפות אליו (להלן – העבודות).

 

 • את העבודות יהיה עליך לסיים תוך _______ ימים, מהיום בו יימסר לך צו תחילת העבודה.

 

 1. המצאת מסמכים
  • הינך מתבקש להגיע למשרדי המועצה, תוך שבעה ימים מיום מכתבי זה, ולהמציא לידי מהנדס המועצה את המסמכים הבאים:
   • ערבות בנקאית לביצוע כפי הנדרש בסעיף 7 לפרק 2 למסמכי המכרז.
   • אישור על ביצוע ביטוחים כפי המפורט בנספח א' לפרק 2 למסמכי המכרז.

 

 • עם המצאת המסמכים האמורים, וחתימתך על מכתב זה, תמציא המועצה לידך עותק של מסמכי המכרז חתום על ידה, כאשר מכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 

בכבוד רב,

אורי זלצר

גזבר המועצה

 

 

אישור הקבלן זוכה

 

 1. הנני מאשר קבלת הודעה זו ומתחייב לפעול על פיה.

 

 1. הנני מאשר ומתחייב כדלקמן:

 

 • הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודה נשוא המכרז שבנדון.

 

 • ידוע לי כי אינני רשאי להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון כל עוד לא אקבל לידי צו תחילת עבודה, וכי לא אהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי אם אפעל בניגוד לכך.

 

 • ידוע לי כי ההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון חל לגבי העבודות כפי המפורט בהודעה זו, אשר התמורה בגינן תחושב על פי מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות אשר הוגש על ידי כחלק מהצעתי למכרז.

 

לראיה באתי על החתום

 

______________                                                                                            ______________________

תאריך                                                                                                                  חתימת הקבלן הזוכה


פרק 1 : נספח ה3'

 

תאריך: _________

לכבוד

____________

 

א.ג.נ

הנדון: מכרז מס' 10/23   

 

 1. הננו מתכבדים להודיעך כי ראש המועצה אישר את המלצת ועדת המכרזים להכריז על ההצעה אשר הוגשה על ידך למכרז שבנדון, כהצעה הזוכה.

 

 1. ביצוע העבודה בשלבים
  • על פי הקבוע בסעיפים 11.6 ו – 13.1 לפרק 1 במסמכי המכרז, מתכבדת המועצה להודיעך כי ביצוע העבודה חולק לשלבים, אשר יקבעו על פי היקף התקציב אשר יעמוד לרשות המועצה מעת לעת.
  • בשלב ראשון עומד לרשות המועצה תקציב בסך של ___________ ₪ (כולל מע"מ), ולפיכך יבוצעו על ידך בשלב זה, מתוך העבודות אשר פורטו בכתב הכמויות, אך ורק העבודות המפורטות בכתב הכמויות החלקי המצ"ב כנספח א'.
  • את שלב א' יהיה עליך לסיים תוך _______ ימים, מהיום בו יימסר לך צו תחילת העבודה.
  • עם קבלת תקציבים נוספים לביצוע העבודות, תודיע לך המועצה על השלבים הבאים שיהיה עליך לבצע מתוך כתב הכמויות, היקפם, מועד תחילתם ומועד סיומם.
  • עם השלמת ביצוע עבודות בשווי 80% מהתקציב אשר אושר בכל שלב, הינך נדרש להודיע על כך למפקח, ולתאם עמו את ביצוע יתרת העבודה של אותו שלב באופן מפורט, והכל על מנת למנוע חריגה מהתקציב אשר עומד לרשות המועצה בגין אותו שלב.

 

 1. המצאת מסמכים
  • הינך מתבקש להגיע למשרדי המועצה, תוך שבעה ימים מיום מכתבי זה, ולהמציא לידי מהנדס המועצה את המסמכים הבאים:
   • ערבות בנקאית לביצוע כפי הנדרש בסעיף 7 לפרק 2 למסמכי המכרז.
   • אישור על ביצוע ביטוחים כפי המפורט בנספח א' לפרק 2 למסמכי המכרז.
  • עם המצאת המסמכים האמורים, וחתימתך על מכתב זה, תמציא המועצה לידך עותק של מסמכי המכרז חתום על ידה, כאשר מכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

בכבוד רב,

 

אורי זלצר

גזבר המועצה

 

אישור הקבלן זוכה

 1. הנני מאשר קבלת הודעה זו ומתחייב לפעול על פיה.

 

 1. הנני מאשר ומחייב כדלקמן:
  • הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודה נשוא המכרז שבנדון.
  • ידוע לי כי אינני רשאי להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון כל עוד לא אקבל לידי צו תחילת עבודה, וכי לא אהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי אם אפעל בניגוד לכך.
  • ידוע לי כי לא אהיה רשאי לבצע שלבים נוספים בעבודות נשוא המכרז, מעבר לאלה אשר מפורטים כשלב לביצוע על פי הודעה זו, בלא שאקבל קודם לכן הודעה בכתב, חתומה על ידי מהנדס המועצה ומגזבר המועצה המורה לי להמשיך ולבצע שלב או שלבים נוספים בעבודה, כפי שיפורט באותה הודעה.
  • הנני מסכים כי במידה ולא אקיים את ההתחייבות המפורטת בסעיף 2.5 להודעה האמורה, ועקב כך התמורה לה אהיה זכאי בגין ביצוע העבודה תעלה על התקציב המפורט בסעיף 2.2 לעיל, אהיה זכאי לתשלום תמורה בגין ההפרש של שווי העבודה שבוצע על ידי לעומת התקציב המאושר של המועצה, אם וכאשר המועצה תקבל תקציב מיוחד (שאיננו מתקציבה השוטף) למימון ההפרש האמור. לא נתקבל תקציב מיוחד כאמור, תהיה המועצה פטורה מתשלום בגין אותו הפרש.

 

לראיה באתי על החתום

 

_____________                                                                                               ______________________

תאריך                                                                                                                   חתימת הקבלן הזוכה

 


פרק 1 : נספח ו'

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 1. אני משמש כ- _________________________ אצל המציע _________________________ (להלן – המציע),  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' 12/2022    אשר פרסמה המועצה המקומית ראש פינה   , לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן – המכרז), ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
 2. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .
 3. בתצהיר זה:

"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

"שליטה"    –      כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981.

 1. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן X במשבצת המתאימה ]:
 • לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג – 31 באוקטובר 2002, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
 • הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג – 31 באוקטובר 2002, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
 1. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______
חתימה

 

אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

_______________
חתימה וחותמת עו"ד


מסמך 1: נספח ז'

 

תצהיר וכתב התחייבות המציע

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:

 1. הננו מורשיי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 1. לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם המציע, כדלקמן:
 • הננו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 • אנו מצהירים כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, לרבות מפרט השירותים נשוא המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 • אנו מצהירים כי למיטב ידיעתנו אין בהגשת ההצעה למכרז זה משום ניגוד עניינים עסקי או אישי, שלנו, של עובדינו או של ספקי המשנה ועובדיו.
 • הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או לביטול ותהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 • להבטחת קיום ההצעה מצורפת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס _________ ₪.
 • אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו במלואה או בחלקה ולמסור את ביצוע המכרז למציעים שונים כפי שיראה לה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בתנאי המכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.

אם תחליטו לקבל הצעת המציע אנו מתחייבים כי תוך 7 ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם ערבות ביצוע בשיעור הנקוב במסמכים וכן אישור קיום ביטוח בנוסח מסמך א' המצורף לחוזה (מסמך 3), ונמציא את כל המסמכים ו/או האישורים שידרשו על ידכם ו/או הדרושים על פי תנאי המכרז והחוזה.

 

_____________               _______________

חתימת המצהיר/ה              חתימת המצהיר/ה

 

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

             עו"ד (חתימה וחותמת)

מסמך 1: נספח ח'

אישור רואה חשבון

המועצה המקומית ראש פינה

מעלה גיא אוני

ראש פינה

א.ג.נ.,

הנדון: אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית

 

לבקשת ______________________  ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________ (להלן – המציע) וכרואה החשבון של המציע, ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. אישור זה מתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהירו ביחס לעמידתו בתנאי הסף (נספח 2 בחוברת המכרז), כדלקמן: 

 1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל.
 1. המחזור הכספי הממוצע של המציע בכל אחת מהשנים 2019- 2021, הנובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות שדרוג מערכת מים, עומד על _________ ₪ (___________________ ₪) (לא כולל מע"מ), לפחות.

הצהרתו של המציע הינו באחריותו. אחריותי היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי.

ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים.

לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו. 

 

 

________                                                          ____________________________
תאריך                                                                    (שם רוה"ח, חתימה, חותמת)


מסמך 1: נספח ט'

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:

 1. הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 1. לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם המציע, כדלקמן:
 • המחירים המופיעים בטופס ההצעה הכספית למכרז שבנדון הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 • המחירים בטופס ההצעה הכספית למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 • המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז
 • המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.
 • המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 • הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 • המציע לא נמצא עד למועד הגשת ההצעות במכרז תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

אם לא נכון, נא פרט:  __________________________________________________

 • המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

אם לא נכון, נא פרט:  __________________________________________________

 • אנו מודעים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
 • ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו.

 

_____________          _______________

חתימת המצהיר/ה                   חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

_______________, עו"ד


מסמך 1: נספח י'

תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976

 

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:

 1. הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 1. הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 1. יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
 • המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
 • המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

* "בעל זיקה"– כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.

** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02.

*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז -1987 או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 1. יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
 • חלופה א' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.
 • חלופה ב' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.
 1. למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף 4 לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
 • חלופה (1) – המשתתף מעסיק פחות מ- 100 עובדים.
 • חלופה (2) – המשתתף מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה (2)  – הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.
 1. למציע שסימן את חלופה (2) בסעיף 5 לעיל- המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 ימים ממועד התקשרותו עם המועצה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
 1. ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

 

____________                     _______________

חתימת המצהיר/ה                    חתימת המצהיר/ה

 

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.


מסמך 1: נספח יא'

תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

 

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירים בכתב כדלהלן:

 

 • אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:

 

 1. אנו __________________________________________ (להשלים את הקשר עם המציע).
 2. במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית.
 3. "עבירה פלילית" – כל עבירה למעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה), עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
 4. הח"מ מאשר ומסכים כי המציע ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.
 5. במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 

 • צרופות
  1. לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.
  2. לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל 50% ממניות או זכויות בתאגיד) בגוף החתום על מסמך זה.
  3. לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים א'.1. ו- ב'.1. לעיל.

 

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

_____________                                       _______________

חתימת המצהיר/ה                                        חתימת המצהיר/ה

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

             עו"ד (חתימה וחותמת)

פרק 2: מכרז/חוזה פומבי מס' 09/23 מכרז לשדרוג  קר"מ ומערכת מדידת מים מועצה מקומית ראש פינה

חוזה

 

שנערך ביום ________

 

בין:       מועצה מקומית ראש פינה

(להלן – המועצה)                                                                        מצד אחד

 

ובין:      ______________________

             מ ____________________

(להלן – הקבלן)                                                                           מצד שני

 

הואיל     והקבלן זכה במכרז מס' 09/23  לקר"מ ומערכת מדידת מים במועצה מקומית ראש פינה כמפורט במפרט הטכני ובכתב הכמויות המצורף (להלן: "השירותים");

 

והואיל  והקבלן מצהיר כי הינו בעל ניסיון ובעל יכולת מקצועית מוכחת בביצוע השירותים;

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. מבוא נספחים וכותרות הסעיפים

 

1.1       המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2       כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן למטרת נוחיות בלבד, ואינן מהוות חלק מההסכם ולא תהא להן משמעות לפרשנותו.

 1. מהות ההסכם:

   

  הקבלן יבצע עבור המועצה את כל השירותים נשוא הסכם זה וכמפורט במפרט ובכתב הכמויות בתנאים המפורטים להלן בהסכם זה.

 2. הגדרות:

   

  • "המועצה" ו/או "המזמין" – מזמינת העבודה המופיעה כצד בהסכם זה;
  • "הקבלן" –   קבלן המשנה לביצוע עבודות נשוא הסכם זה, שהינו עוסק מורשה לענייני מ.ע.מ. וקבלן עצמאי רשום כחוק;
  • "המפקח" – מפקח שימונה מטעם המועצה ו/או מהנדס המועצה;
  • "השירותים"- כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט הטכני על כל תתי סעיפיו. 
 1. הצהרות והתחייבויות של הקבלן:

  • על הקבלן לבדוק ולבקר את הנספחים, הכמויות והמידות לפני התחלת העבודה. הקבלן אחראי למדידות, סימונים והתאמת התכנית. במקרה של אי התאמה חייב הקבלן להודיע למזמין על כך בטרם יתחיל ו/או ימשיך בעבודה, לפי המקרה, והמזמין הוא שיקבע לפי איזה מהנספחים תבוצע העבודה והחלטתו תחייב את הקבלן.
  • הקבלן יהיה אחראי לתקן על חשבונו הוא כל לקוי או פגם בעבודה שמקורם בהשמטה או בטעות במסמכים אשר ניתן היה לגלותם והקבלן לא עשה כן ולא העיר את תשומת לב המזמין לכך.
  • הקבלן מצהיר בזאת כי בדק ובחן את מקום ביצוע השירותים, מכיר את תנאי העבודה, שיטת העבודה ודרכי הביצוע. לקבלן לא תהיה כל זכות תביעה איזו שהיא על יסוד טענת אי ידיעת איזה שהוא גורם הקשור בתנאים הנ"ל.
  • הקבלן מתחייב לבצע את השירותים המפורטים במפרט ובכתב הכמויות, בהתאם לכמויות ולמפרטים הטכניים המצורפים למסמכי המכרז ולחוזה, לדרישות החוק, תקן ישראלי ולהוראות מהנדס המזמין בין אם הוראות אלה תינתנה בהתחלת העבודה ובין תוך כדי ביצועה.
  • הקבלן מתחייב לשלט את הציוד, ולבצע הדרכה בתיאום עם המפקח.
  • הקבלן מתחייב לבצע על הצד הטוב ביותר את השירותים נשוא הסכם זה וכי הוא בעל ניסיון, ידע, ציוד, חומרים, רישיונות, אישורים וכל הדרוש לצורך מתן השירותים.
 • הקבלן מקבל על עצמו ומתחייב לספק למועצה את השירותים, במשך פרק הזמן שנקבע למתן השירותים.
 • הקבלן מתחייב למתן כל השירותים וכל מחויבויותיו מכוח ההסכם בנאמנות, שקדנות, מהימנות, בדייקנות והקפדה יתרה תוך מתן תשומת לב והקפדה על ביצוען בהתחשב בחשיבות השירותים ורגישותם.
 • הקבלן מתחייב להעסיק במתן השירותים נשוא הסכם זה עובדים בקיאים וכי ישתמש בחומרים ובכמויות מתאימים. שכר עובדים וכן כל הוצאה אחרת אשר יוציא הקבלן יהיו על חשבונו הוא.
 • הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות המתחייבים וליתן את השירותים עם אמצעים תקינים ומאושרים כדין.
 • הקבלן מצהיר כי ידוע לו ששלבי ושטח הביצוע יקבעו בלעדית על ידי מהנדס המועצה ו/או המפקח ו/או מי שימונה מטעמם, והקבלן חייב לפעול בשיתוף פעולה מלא ובשלבים האמורים ללא כל תביעה או דרישה לתוספת כל שהיא בגין עבודה בשלבים ובלוח זמנים שייקבע כאמור על ידי המועצה.
 • השירותים המבוצעים במסגרת ההתקשרות יכללו שידרוג מערכת מדידת מים והחלפת מדי מים במועצה כדלקמן:
  • הקבלן מצהיר ומתחייב לשדרג/להתקין מערכת המדידה באמצעות החלפת כל מדי המים הקיימים במועצה ולהתקין מדי מים חדשים ומערכת אלחוטית לקריאה מרחוק, לרבות התקנת מערכת לקליטת נתונים, שליטה ובקרה בדבר נתוני הצריכה/תקלות ובקרת פחת וכן להתממשק לתוכנת הבילינג של המזמין. (להלן: "מערכת המדידה") . יובהר כי היקף ישום המערכת ושלבי ההקמה – יבוצעו בהתאם להחלטת המזמין בלבד. הכל כמפורט בהסכם זה, במפרט הטכני, בנספחים ובשאר מסמכי המכרז.
  • הקבלן מתחייב לספק ולהתקין מערכת מושלמת ופעילה הכוללת: מדי מים, יחידות קצה, ציוד בקרה ותקשורת, עד וכולל מרכז בקרה. לצורך ביצוע העבודה ילקחו בחשבון כל החומרים, העבודות והציוד כמתואר במפרט, בכתב הכמויות ובשרטוטים המצורפים. וכן את כל החומרים העבודות והציוד שלא מופיעים המפרט אך נחוצים לצורך אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של המערכת. בדיקות יסודיות בשטח, ובמרכז הבקרה, של עמידות המערכת לדרישות המפרט. הטמעה, מתן הדרכה, מידע וגיבוי טלפוני לנציגי המזמין, הגשת תיק תכנון לביצוע, בחינות תקינות, הפעלה, הרצה, תיעוד.
  • הקבלן נדרש לאסוף את כל המידע הנחוץ להתקנת המערכת ותפעולה כולל רשימה מדוייקת, כתובות ומיקום של מדי המים, קריאתם האחרונה, וידוא שייכות לצרכנים. איכון מדי המים באמצעות מערכת GPS המתאימה ליצוא נתונים למערכת GIS (ArcView) , צילום קריאת מד המים שפורק, תאום לגבי מיקום הציוד ואופן התקנתו, בחינה מקצועית ומפורטת של התנאים הפיזיים של השטח והמבנים, לרבות אפשרויות ותשתיות תקשורת. שימוש ושילוב המידע מהמערכות הקיימות/ישנות למערכת החדשה.
  • הקבלן מתחייב לביצוע תכנון מפורט למערכת התקשורת, בדיקת איכות התקשורת, תכנון ותאום לביצוע התקנה של כל מרכיבי המערכת כגון: מדי מים, יח' קצה, רכזות, ממסרים, רפיטרים, (לרבות הזנת חשמל ותקשורת).
  • הקבלן מתחייב לנהל ולתחזק תחזוקה שוטפת של מערכת המדידה ומדי המים, לרבות החלפת מדי מים כמתחייב לפי הנסיבות, ע"פ הוראות הדין ו/או בהוראות רשות המים. וכן לאפשר למועצה לקבל דו"חות פחת שוטפים, מסירת דו"חות התראה, צריכה שוטפת וכיו"ב .
  • הקבלן מתחייב להפיק דו"חות חודשיים או תקופתיים אחרים, לצורך הנפקת חשבונות חיוב לצרכנים או לצרכים נוספים, ע"י המועצה או מי מטעמה.
  • כלל השירותים המנויים לעיל בסעיפים 4.12 יכונו יחדיו להלן: "השירותים" ו/או "השירותים נשוא המכרז".
 • הקבלן מתחייב לספק ולהתקין את מערכת המדידה ומדי המים, כפי שתורה לו המועצה ו/או מי מטעמה, ע"פ מחירי הצעתו במכרז.
 • עבור אספקה והתקנה של מונים תקולים לא תשולם תוספת מחיר כלשהי.
 • המערכות ומדי המים יסופקו במועדים שייקבעו לכך על-ידי המזמין.
 • הקבלן מתחייב כי בכל מקרה של נזק שנגרם לצינורות ו/או לתשתית המים כתוצאה ממתן השירותים על ידו, יועבר באופן מיידי לנציג המזמין, והנזק יתוקן על חשבונו  של הקבלן לפי הוראות המזמין ולשביעות רצונו.
 • הקבלן מתחייב לספק שירותי תחזוקה שוטפת למערכת על כל מרכיביה לתקופה של 5 שנים, תחילת תקופה זו, שנה לאחר המסירה. דהיינו – הצעת התחזוקה רלוונטית החל מהשנה השניה ותימשך לתקופה של 5 שנים.
 • הקבלן מתחייב כי המערכות ומדי המים שיסופקו יהיו חדשות בלבד – וזאת בהתאם למפרט הטכני ובהתאם להצעת הקבלן למכרז. 
 1. היקף השירותים:

  • המזמין יהא רשאי, בכל עת שימצא לנכון, בכל עת שימצא לנכון, להורות על כל תוספת, שינוי או הפחתה בביצוע העבודות והקבלן מתחייב למלא אחר ההוראות הנ"ל.
  • במקרה של הפחתה או תוספת בהיקף העבודות יותאם שכר החוזה שבהסכם באופן יחסי להיקף ההפחתה או התוספת בהתאם להוראות המזמין, והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי שהוא בגין ועקב הפחתה או תוספת זו.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי המזמין רשאי, לפי שקול דעתו הבלעדי ומסגרת מחירי חוזה זה להקטין או להגדיל את היקף השירותים בשיעור עד 50% ובסעיפים בודדים עד 50%. מובהר בזאת כי הגדלה או הקטנה בהיקף המכרז לא תביא לשינוי במחירי היחידה מכל סיבה שהיא.
  • במקרה של שינויים או תוספות בביצוע השירותים ייקבעו המחירים פרו-רטה לסעיפים הקיימים בהסכם זה. באם לא נמצא סעיף דומה יעשה ניתוח מחיר בהסכמת שני הצדדים.
   בהעדר הסכמה כנ"ל רשאי המזמין למסור את ביצוע העבודות הנוספות לכל קבלן אחר לפי ראות עיניו ולקבלן לא תהא כל תביעה או טענה בקשר לכך.
 2. תקופת ההסכם:

  • תקופת ההסכם הינה ל- 5 שנים החל ממועד המסירה (להלן: "תקופת ההסכם"), בתקופת ההסכם יספק הקבלן שירותים כמפורט בהסכם זה.
  • למועצה ניתנת אופציה, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, בכפוף לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויות הקבלן כאמור בחוזה ובנספחיו להאריך את תקופת ההסכם בתקופה אחת נוספת של 5 שנים נוספות (להלן: "תקופות האופציה") במחירי החוזה הקיים צמוד למדד מחירים לצרכן.
  • למרות האמור לעיל, המועצה תהיה רשאי להביא את ההסכם לסיומו, תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של לפחות 60 ימים מראש לקבלן.
  • .עם סיום תקופת ההסכם הקבועה בהסכם, תישאר מערכת מדידת המים, לרבות מדי המים, מרכזיה, תוכנת מחשב לניהול עצמאי וכל שאר המרכיבים של מערכת הקר"מ, בבעלות המזמין.
 1. הספקת ציוד וטיב החומרים

  • הקבלן מתחייב לספק לאתרי העבודות על חשבונו את כל הציוד, החומרים, חומרי העזר והכלים הדרושים לביצוע השירותים. על הקבלן לספק ולהעביר את החומרים לאתרי העבודות בתאריכים שיקבעו ולאחסנם בהתאם להוראות המזמין. הקבלן אינו רשאי להוציא כל חומר או כלים אשר הובאו לאתרים בלי רשות בכתב של המזמין.
  • כל החומרים והמוצרים הנועדים לביצוע השירותים – יהיו מאיכות וסוג מעולים בהתאם לתקנים הישראלים העדכניים. לפי דרישת המזמין ימציא הקבלן לאישור מראש דוגמאות של החומרים והמוצרים, המזמין רשאי לפסול את החומרים שאינם מתאימים לפי דעתו, ולדרוש החלפתם באחרים. הוצאות בדיקת החומרים והרחקתם מהבניין תחולנה על הקבלן.
  • הקבלן יכין לפי הוראות המהנדס דוגמאות של חלקי עבודה או יחידות גמורות וזאת ללא תשלום נוסף.
  • מוסכם בין הצדדים כי על אף האמור בסעיף 5 לחוק חוזה קבלנות תשל"ד 1974, לא תהיה לקבלן בשום מקרה זכות עיכבון על כל נכס, חומרים, ציוד, או חלקי עבודה שבוצעה על ידו.
 1. לוח זמנים:

  • זמן תחילת אספקה והתקנת המערכות – יהיה לא יאוחר 20 ימים ממועד חתימת ההסכם עם הקבלן ובתיאום עם המזמין.
  • הקבלן יתחיל בביצוע העבודה לפי מתן צו תחילת עבודה ויסיימה בתוך 60 ימי עבודה.
  • הקבלן מתחייב כי בסמוך לתחילת ההתקנה של מדי המים ו/או לפי מועד אחר שיקבע על ידי המועצה, תותקן התוכנה המתממשקת לתוכנת הגבייה של המועצה ותתבצע הדרכה לעובדי המועצה.
  • במקרה ולדעת המזמין קצב התקדמות העבודה אינו מספיק, רשאי המזמין, לאחר התראה מוקדמת של 3 ימים, להפסיק את עבודתו של הקבלן ו/או לתגבר את עבודת הקבלן ע"י עובדיו שלו או ע"י קבלנים אחרים. כל ההוצאות הנוספות שיהיו למזמין כתוצאה מהנ"ל (בתוספת 15% הוצאות כלליות וטיפול) יראו אותם כחוב אותו חייב הקבלן למזמין וינוכו מחשבונות הקבלן.
  • הקבלן מתחייב לבצע את העבודה הנ"ל על כל חלקיה בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהסכם, בהתאם להוראות המזמין באופן שלא תפריע לעבודות אחרות המנוהלות ע"י המזמין. הקבלן אחראי לכל נזק הנגרם על ידו או הנובע מכל חפץ או חומר המיועד על ידו לשימוש בעבודה הנ"ל. הקבלן לא יהרוס ולא יפגע במתקנים אלא אם קיבל אישור מהנדס המזמין בכתב.
  • עבור כל יום פיגורים בסיום העבודות ו/או במועדי הביניים, יפצה הקבלן את המועצה בפיצוי קבוע ומוערך מראש בסך 500 ₪ ליום, זאת בנוסף לכל התרופות העומדות למועצה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין אחר. בנוסף לכך, תהיה המועצה זכאית להיפרע מהקבלן בגין כל נזק אחר שייגרם לה כתוצאה מפיגור במועדי ביצוע העבודות שנגרם על ידי הקבלן ו/או מהפרת התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 1. כללי העסקת עובדים

 • הקבלן יעסיק  עובדים מקצועיים ומיומנים המתאימים לעבודה אותה עליהם לבצע. למועצה זכות לדרוש החלפת כל עובדי הקבלן  ו/או חלקם והקבלן מתחייב לפעול בהתאם  לדרישתה באופן מיידי .
 • הקבלן מצהיר בזה כי הוא הצהיר על העסקת עובדים לפי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי תשי"ד 1954 ומתחייב להמציא אישור לכך מהמוסד לביטוח לאומי לא יאוחר מ– 3 ימים מיום חתימת הסכם זה.
 • הקבלן מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח שהוא חייב בהם על פי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח – 1968 עבורו ועבור הפועלים שלו המועסקים בביצוע העבודה אשר בהסכם זה למשך כל תקופת הבצוע. (כולל חלק העובד והמעביד).
 • על הקבלן לשלם ולנכות במלואם את כל המסים והתשלומים הסוציאליים החלים עליו ועל עובדיו בין על פי הדין ובין על פי הנהוג לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס מקביל וקרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין וכו'…
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יעסיק הקבלן את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, ידאג להחזיק עבורם תיק ניכויים ולהפריש עבורם את כל ההפרשות, הניכויים וההטבות מכוח כל דין או הסכם תקף.
 • הקבלן יבטיח את קיומם של תנאים סוציאליים וכן תנאי בטיחות הולמים לגבי עובדיו, וזאת בהתאם לדרישת כל דין.
 1. אי תחולת יחסי עובד מעביד

 • למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הקבלן, עובדיו וכל גורם אחר מטעמו לא ייחשבו כעובדי המועצה ובשום מקרה לא ייווצרו ביניהם לבין המועצה כל יחסי עובד ומעביד.
 • הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן עצמאי והינו אחראי כמעביד לעובדיו ו/או מועסקיו ואין למועצה כל אחריות ביחס אליהם.
 • למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי לקבלן ו/או עובדיו אין ולא יהיו בעתיד כל תביעות ו/או דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן במערכת יחסי עובד מעביד עם המועצה.
 • הקבלן יפצה וישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש, אם תוגש, בגין מעשה או מחדל של עובדיו וכן בגין כל תביעה שתוגש על ידי העובדים או מטעמם.
 1. התמורה – תנאי התשלום

 • התמורה המלאה שהמועצה תשלם לקבלן כנגד ביצוע העבודות במלואן וכנגד מילוי כל שאר התחייבויות הקבלן כמפורט בהסכם זה על נספחיו, הינה בהתאם להצעת המחיר של הקבלן ובהתאם לכתב הכמויות.
 • התשלום לקבלן יפרס על פני 5 שנים בצורה שווה. התשלומים יהיה עבור מדי המים, התקנתם ומערכת הקר"מ (קומפלט). כמו כן יכילו התשלומים את שרותי ניהול ותחזוקת משק המים קר"מ ומדי המים למשך 12 חודשים כפול 5, דהיינו – לחמש שנים, החל מהשנה השניה לאחר מועד מסירה.
 • למען הסר ספק, התשלומים יהיו עבור אספקה התקנה ושירות של מדי המים ומערכת הקר"מ (קומפלט), כאשר האספקה וההתקנה יבוצעו בשנה הראשונה, האחריות של השנה הראשונה תכיל את כל מרכיבי שרותי ניהול ותחזוקת משק המים קר"מ ומדי המים. החל מהשנה השניה  ועד לשנה השישית, יסופקו למזמין שרותי ניהול ותחזוקת משק המים קר"מ ומדי המים וכן מדי מים חדשים/נוספים.
 • יובהר כי המחיר עבור שירותי ניהול ותחזוקת משק המים כולל את ביצוע כל הפעולות הנדרשות במפרט ומסמכי המכרז ובכל מקרה לא תתוסף תוספת מחיר על כל החלפה של מונה במהלך תקופת ההתקשרות ו/או כל שירות אחר במהלך תקופה זו.
 • עוד יובהר כי 30 אחוז מהתשלום עבור האספקה וההתקנה ישולם רק לאחר מסירה.
 • בנוסף, התמורה עבור תפעול ותחזוקה שנתיים ישולמו ב12 תשלומים חודשיים או 6 דו חודשיים לבחירת המועצה ולספק לא יהיה כל טענה בנושא זה.
 • מס ערך מוסף ישולם בהתאם לנוהלים החלים על המועצה עם חשבוניות מס כדין.
 • התמורה כאמור לעיל תשלום לפי חוק מוסר תשלומים.
 • מוצהר בזאת כי המחירים מהווים תמורה מלאה וסופית עבור ביצוע כל התחייבות הקבלן בהסכם זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשלומים עבור עבודה, חומרים וחומרי עזר, פגומים, מכונות, כלי עבודה, הוצאות כלכלה, לינה, נסיעות ואגרות מכל סוג שהוא.
 • מוצהר כי עיכוב בביצוע כל תשלום המגיע לו בשל סיבה הנובעת מעיכוב בקבלת הכספים מאת הגורמים החיצוניים לא יחשב כהפרה של ההסכם מצידה של המועצה המקומית ראש פינה ו/או מצדיק תשלום פיצוי כלשהו ו/או הוספת ריבית או הפרשי הצמדה ובלבד שהמועצה המקומית ראש פינה תשלם את הסכום שעוכב מיד עם קבלתו מאת הגורם החיצוני הרלוונטי.
 • הזוכה יגיש חשבונית סופית וחשבון סופי כפי שמפורט בפרק 2 למסמכי המכרז. תשלום החשבונית יבוצע ע"פ חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017.
 • למען הסר ספק, מודגש בזה כי תנאי מוקדם לתשלום החשבון הסופי לקבלן הינו כי הומצאה על ידו ערבות לתקופת הבדק
 • לא ישולמו התייקרויות ו/או הצמדות בהסכם זה.
 • הקבלן יחתום על הצהרה לפיה עם קבלת יתרת הסכום המגיעה לפי ההסכם אין לו כל טענות ותביעות נגד המזמין בגין הסכם זה ובתנאי נוסף שהקבלן ימסור למזמין את הערבויות לטיב העבודה כאמור להלן.
 • במקרה וטיב העבודה לא יתאים לתנאי ההסכם מתחייב הקבלן לתקן את העבודה מיד עם דרישת המזמין. במידה ולא יעשה כן רשאי המזמין לעכב לקבלן כל תשלום המגיע לו, לתקן את העבדות ולחייב אותו בערך עבודות התיקון (בתוספת 15% הוצאות כלליות וטיפול).
 1. בטיחות, נזקים וביטוח

  • הקבלן מצהיר בזה כי הוא בקי ויודע את תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) תשט"ו – 1955 וכן גם את הוראות פקודות הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970, וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהן ולוקח על עצמו את כל האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המזמין עקב עבירה על ההוראות והתקנות הנ"ל. לצורך ביצוע העבודה הנידונה בהסכם זה רואה עצמו הקבלן "כמבצע הבניה" ו"כמנהל העבודה" הבלעדי ונוטל על עצמו את כל החובות המוטלות על מבצע הבניה ומנהל העבודה לפי הפקודה והתקנות הנ"ל והוא מתחייב בזה לפצות את המזמין עבור כל תביעה ו/או נזק אחר שנגרם למזמין בגין כל האמור לעיל.
  • הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שיגרמו כתוצאה מעבודתו ו/או עבודת עובדיו למישהו בגופו או/וגם ברכושו והוא משחרר את המזמין מכל אחריות וחובה בן לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) כפי שתוקן מזמן לזמן והן לפי כל חוק אחר, פקודה או חובה אחרת, בקשר לתאונה, חבלה או נזק שנגרם בגין כל האמור לעיל. הקבלן מתחייב לפצות את המזמין מיד עם קבלת דרישתו הראשונה בגין כל נזק שיגרם לו עקב עבודתו כאמור לעיל.
 2. אחריות בנזיקין, פיצוי שיפוי, קיזוז ועיכבון 

 • הקבלן יהא אחראי כלפי המועצה, המדינה וכל צד ג' בגין כל נזק גוף ו/או רכוש שיגרם למי מהם בקשר עם העבודות ועם הסכם זה, ויחויב לפצות את הגורם הניזוק כפי נזקו.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי באם תמצא המועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי העבודה שבוצעה על ידי הקבלן- לפי הסכם זה אינה ברמה גבוהה ו/או לקויה ו/או שאינה עונה על דרישותיה, היא תהיה זכאית לדרוש מהקבלן להשלימה או לבצעה מחדש (להלן: "עבודה חוזרת") והקבלן מתחייב לעשות כן מיד עם קבלת ההודעה מהמועצה ולא תשולם לקבלן תוספת כלשהי בגין עבודה חוזרת זו.
 • הוציאה המועצה הוצאה או שילמה תשלום שהיה על הקבלן לשלמו עפ"י כל חוזה או דין, ישפה הקבלן את המועצה בגין הוצאה או תשלום כאמור תוך 7 ימים מיום שיידרש לכך ע"י המועצה.
 • המועצה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי ההסכם כל סכום, שלדעת המפקח מגיע מהקבלן למועצה ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין, כל זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה, לה זכאית המועצה על פי כל דין או הסכם.
 • המועצה תהא רשאית לעכב בידה כל רכוש או ציוד של הקבלן במידה והלה לא קיים או השלים חובה מחובותיו ו/או במידה והינו חב לה סכום כלשהו מכוח כל דין או הסכם, וזאת עד למילויה של החובה ו/או תשלומו של הסכום המגיע למועצה.
 • אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד ותרופה הקיימים למועצה מכוח כל דין או הסכם.
 • אחריות:

  הקבלן יהיה אחראי לטיבו של כל אחד מרכיבי המערכות והציוד שיסופקו על-ידו – וזאת למשך כל תקופת ההסכם.

 • היה ונתגלה במשך תקופת ההסכם – אי התאמה ו/או חוסר ו/או פגם ו/או קלקול כלשהו,  מתחייב הקבלן להחליף בחדש את הציוד הדרוש תיקון או את החוסר – מיד עם קבלת דרישה לכך מאת המזמין – וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה, בהתאם לתעודות האחריות ובהתאם להוראות כל דין.
 • מובהר בזאת, כי בתקופת ההסכם יהא הקבלן אחראי ליתן פתרונות מספקים ברמת איתור התקלות, המערכת, ההתקנה והתפעול השוטפים, לרבות התקנת התקנים, בדיקות איכות והדרכה – עד להשמשת המערכת במצב עבודה – וליתן את השירותים בהתאם לדרישות המזמין.
 • כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים, לרבות בגין תיקון, החלפת חלקים, הובלה ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, העובדים, הציוד, האביזרים, הכלים, מכשירי העזר, חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל – יסופקו על-ידי הקבלן, על חשבונו, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך.
 • הקבלן מתחייב להחזיק חלקי חילוף למשך כל תקופת ההסכם מיום המסירה ולקיים רמת מלאי לכל רכיבי המערכת שסופקה, באופן סביר שיבטיח את ביצוע השירות במהירות וביעילות.
 • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בגין כל פעולות התחזוקה, גיבוי, תמיכה ושירות בשנת ההתקשרות הראשונה – לא תשולם לקבלן תמורה נוספת כלשהי, זולת התמורה בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת והמדים והקבלן מחוייב ליתן שנת אחריות, ללא תשלום.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור, ימציא הקבלן למזמין כל דו"ח אשר ידרש ממנו על ידי רשויות המדינה השונות, לרבות משרד הפנים, נציבות המים ו/או מנהל רשות המים, זאת כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה.
 • שרותי "ניהול משק מים" יהיו חלק מהאחריות שתינתן ע"י הספק בשנה הראשונה. החל מהשנה השניה יהיו שרותי אלו בתמורה. הצעת הספק כוללת את "ניהול משק המים" לתקופה של שנה כפול 5 שנים. לסיכום, שרותים אלו ינתנו למשך 5 שנים.
 • בתום שנה ממועד מסירת העבודה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בכל מועד אחר בהתאם להוראת כל דין יבצע הקבלן תיקוני בדק ו/או תיקונים שמקורם בעבודה רשלנית ו/או בשימוש בחומרים לקויים ו/או בניגוד להוראות הסכם זה והכול בהתאם לדרישות וביקורת המועצה.
 • המועצה שומרת לעצמה הזכות לתקן הליקויים בהתאם לשיקול דעתה ולחייב הקבלן בהודעת חיוב שתעביר המועצה לקבלן. הקבלן מתחייב לפצות את המועצה בהתאם לאמור בהודעת החיוב. למען הסר ספק, אין בהודעת החיוב כדי לגרוע מזכויות המועצה עפ"י הסכם זה ו/או כל דין. בנוסף, אין בהודעת החיוב  כדי למנוע כל סעד בגין ליקויים שלא נמסרה הודעת חיוב בגינם.
 • תיקונים דחופים יבוצעו על ידי הקבלן באופן מיידי עפ"י דרישת המועצה. באם לא יתקן הקבלן התיקונים תוך פרק הזמן שהעמידה לרשותו המועצה, יחויב הקבלן בגין כל העלויות שנגרמו למועצה בשל אי עמידת הקבלן בתנאי סעיף זה ו/או ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד המגיע למועצה עפ"י הוראות הסכם זה ו/או הדין.
 • הקבלן יהיה האחראי כלפי המזמין לתקן כל פגם או לקוי או אי התאמה שיתגלו בעבודות או כל חלק מהם וזאת באם הפגם או הליקוי הנ"ל נבעו מבניה לקויה ו/או משימוש בחומרים לקויים וזאת למשך כל התקופה הקבועה בחוזה.
 • עם גמר העבודות ולשם הבטחת אחריותו של הקבלן, וכתנאי לביצוע התשלום הסופי, ימסור הקבלן למזמין לפני תשלום החשבון הסופי ערבות בנקאית אוטונומית, בשיעור של ________________ ₪ (במילים ___________________ ₪), אשר תוקפה יהיה עד תום תקופת ההסכם. הערבות באה להבטיח את טיב העבודות והחומרים על פי הסכם זה, מבלי לפגוע ו/או לגרוע ממחויבותו של הקבלן בתקופת הבדק והאחריות.
 1. ערבות ביצוע

  • להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה, ימציא הקבלן למועצה במעמד חתימתו על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית, בשיעור של 15 % מסכום הצעתן למכרז אשר תוקפה יהיה למשך כל תקופת ביצוע העבודות, ערבות הביצוע תוחלף בערבות בדק כמפורט בסעיף 13.19.
  • יובהר כי המצאת הערבות לפי סעיף זה הינה תנאי מוקדם לביצוע התשלומים על ידי המועצה לקבלן.
  • הערבויות הנ"ל יהיו בלתי מותנית וניתנת למימוש בכל עת תוך 10 ימים מיום דרישתה הראשונה של המועצה, במשך כל תקופת תוקפן, ללא הוכחת נזק או חסרון כיס על ידי המועצה.
 • המועצה תהא רשאית לממש את הערבויות, כולן או מקצתן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באם הקבלן יפר הוראות הסכם זה כולן או מקצתן, וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לה על פי הסכם זה או על פי דין.
 1. אחריות, שיפוי וביטוח

  • הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו, למועצה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או מי מטעמו. הקבלן יפצה את המועצה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של המועצה, לרבות כלה ההוצאות שהמועצה עמד בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.
  • מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח א' המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת מתן השירותים עפ"י הסכם זה.
  • לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי המועצה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים בהנחיות הביטוח המופיעות בנספח א' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו
  • בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת המועצה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
  • היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  • ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המועצה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה, 30 יום מראש.
  • הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את המועצה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
  • הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
  • לבקשת המועצה יעביר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
  • מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
  • אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא המועצה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והמועצה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על המועצה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד המועצה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
  • מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי המועצה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
  • הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח המתאימות לסוג עיסוקם. במידה ויידרש, הקבלן מתחייב להמציא למועצה לפני תחילת העבודות לפי הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.
 2. איסור המחאה

  הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכוח ההסכם או חלק מהן לאחר/י, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר/ים כל זכות או חובה הנובעת מההסכם לרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.

 1. ויתור ושינוי

 • ויתר אחר הצדדים למשנהו על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם, לא יחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.
 • כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
 • לא יהא תוקף לכל שינוי מהוראות הסכם זה אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
 1. שונות:

  • מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכוח כל דין או הסכם, רשאית תהא המועצה להפסיק את עבודת הקבלן, לבטל עימו את ההסכם לאלתר ולבצע את יתרת העבודות בעצמה או באמצעות גורם אחר לרבות המחאת ההסכם לאותו גורם או לא לבצעם כלל וזאת במקרים הבאים:

א.         מונה לקבלן כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הקבלן הוכרז כפושט רגל, או באם הינו תאגיד ניתן לגביו צו פירוק.

ב.         הקבלן הינו שותפות ואחד השותפים נפטר או הוכרז כפושט רגל ו/או מונה לו כונס נכסים או הוכרז כפסול דין וזאת אף אם השותפות לא פורקה.

לעניין סעיף זה "שותפות" לרבות חברה שהיא מעין שותפות או שותפות לא רשומה.

 • נגד הקבלן נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
 • הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת או מתן שוחד, או בכל מעשה מרמה.
 • הוכח למועצה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת.
 • הקבלן העביר בפועל את ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, במלואן או בחלקן, לכל גורם אחר.

אלא שמובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם באופן האמור מכוח כל עילה שבדין.

 • מובהר בזאת כי אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה מכוח כל דין או הסכם, לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד הפרות יסודיות של ההסכם.
 1. סמכות השיפוט:

  מוסכם על הצדדים כי לבית המשפט בעפולה תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה
  הקשורה בהסכם זה ואך ורק לו.

 2. כתובות והודעות:

 • כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.
 • מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלחו בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עד תוך 3 ימים מתאריך מסירתו לבית הדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________                                                        ______________________

חתימת הקבלן                                                                                  חתימת המועצה


פרק 2:  נספח א'

אישורי קיום ביטוח

 

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור:
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש האישור הראשי גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור המבוטח אופי העסקה והעיסוק המבוטח מעמד מבקש האישור*
שם מועצה מקומית ראש פינה שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות שם אופי העסקה:

☐נדל"ן

☒שירותים

☒אספקת מוצרים

☒אחר: ______

מכרז לשדרוג  קר"מ ומערכת מדידת מים עבור מועצה מקומית ראש פינה

☐משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☒מזמין שירותים

☒מזמין מוצרים

☐אחר: ______

ת.ז./ח.פ.

 

מען  ת.ד. 4 ראש פנה מיקוד 12000
כיסויים
סוג הביטוח

 

מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
למקרה לתקופה מטבע
רכוש ביט 309

313

314

316

328

צד ג' ביט 4,000,000 4,000,000 302 

304

307

309 

315

318

322 

328 

329

336

337

אחריות מעבידים ביט 6,000,000 20,000,000 309 

319

328 

אחריות מקצועית ביט   2,000,000 2,000,000 301

302

304

309

325

327

328 

332 ( 6 חודשים)

חבות מוצר ביט   2,000,000 2,000,000 302 

309 

328 

332 (12 חודשים)

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:
043 מחשוב, 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד,  088  שירותי תחזוקה ותפעול
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30  יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

פרק: 3 מכרז לקר"מ ומערכת מדידת מים מ.מ. ראש פינה

מפרט טכני למכרז: מפרט טכני מיוחד ואופני מידה מיוחדים

אוגוסט 2023 

פרק 1.

 1. תיאור השירותים נשוא המכרז
  • 1. השירותים נשוא מכרז זה כוללות, בין היתר, את השירותים, כדלקמן:
   • 1.1. שידרוג מערכת מדידת מים והחלפת מדי מים במ.מ. ראש פינה (להלן: "הלקוח " ו/או "המזמין").

שידרוג/התקנת מערכת המדידה יבוצע באמצעות החלפת כל מדי המים הקיימים במועצה, הוספת מדי מים  והתקנת מדי מים חדשים ומערכת אלחוטית לקריאה מרחוק, כולל התקנת מערכת לקליטת נתונים, שליטה ובקרה בדבר נתוני הצריכה/תקלות ובקרת פחת וכן התממשקות לתוכנת הבילינג של המזמין. (להלן: "מערכת המדידה") . הקף ישום המערכת ושלבי ההקמה – יבוצעו בהתאם להחלטת המזמין בלבד. הכל כמפורט במסמך זה, במפרט הטכני, בנספחים ובהסכם.

 • 1.2. תכולת העבודה: במכרז זה נדרש הקבלן לספק ולהתקין מערכת מושלמת ופעילה הכוללת: מדי מים, יחידות קצה, ציוד בקרה ותקשורת, עד וכולל מרכז בקרה. לצורך ביצוע העבודה ילקחו בחשבון כל החומרים, העבודות והציוד כמתואר במפרט, בכתב הכמויות ובשרטוטים המצורפים. וכן את כל החומרים העבודות והציוד שלא מופיעים המפרט אך נחוצים לצורך אספקה, התאמת מצב קיים לצורך התקנה , התקנה והפעלה מושלמת של המערכת. בדיקות יסודיות בשטח, ובמרכז הבקרה, של עמידות המערכת לדרישות המפרט. הטמעה, מתן הדרכה, מידע וגיבוי טלפוני לנציגי המזמין, הגשת תיק תכנון לביצוע, בחינות תקינות, הפעלה, הרצה, תיעוד.
 • 1.3. אספקת שרותים הנדסיים/טכניים. הקבלן נדרש לאיסוף כל המידע הנחוץ להתקנת המערכת ותפעולה כולל רשימה מדוייקת כתובות ומיקום של מדי המים, קריאתם האחרונה, וודוא שייכות לצרכנים. איכון מדי המים באמצעות מערכת GPS המתאימה ליצוא נתונים למערכת GIS (ArcView) , צילום קריאת מד המים שפורק, תאום לגבי מיקום הציוד ואופן התקנתו, בחינה מקצועית ומפורטת של התנאים הפיזיים של השטח והמבנים, לרבות אפשרויות ותשתיות תקשורת. שימוש ושילוב המידע מהמערכות הקיימות/ישנות למערכת החדשה.
 • 1.4. תקשורת. הקבלן נדרש לביצוע תכנון מפורט למערכת התקשורת, בדיקת איכות התקשורת, תכנון ותאום לביצוע התקנה של כל מרכיבי המערכת כגון: מדי מים, יח' קצה, רכזות, ממסרים, רפיטרים, (לרבות הזנת חשמל ותקשורת).
 • 1.5. ניהול ותחזוקה שוטפת של מערכת המדידה ומדי המים, לרבות החלפת מדי מים כמתחייב לפי הנסיבות, ע"פ הוראות הדין ו/או בהוראות רשות המים. וכן יכולת קבלת דו"חות פחת שוטפים, מסירת דו"חות התראה, צריכה שוטפת וכיו"ב – הכל כמפורט במסמך זה, במפרט הטכני ובהסכם.
 • 1.6. הפקת דו"חות חודשיים – הפקת דו"חות חודשיים או תקופתיים אחרים, לצורך הנפקת חשבונות חיוב לצרכנים או לצרכים נוספים, ע"י המועצה או מי מטעמו .

(השירותים הנכללים לעיל בסעיף 1 יכונו יחדיו להלן: "השירותים" ו/או "השירותים נשוא המכרז").

 • 2. השירותים נשוא הסכם המכרז, יבוצעו ע"פ הוראות ההסכם והמפרט הטכני על נספחיו, המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • 3. המציע הזוכה יספק ויתקין את מערכת המדידה ומדי המים, כפי שתורה לו המועצה או מי מטעמה, ע"פ מחירי הצעתו במכרז. מובהר בזאת כי למעט האמור בהסכם המכרז, עבור האספקה וההתקנה לא תשולם תוספת מחיר כלשהי. המערכות ומדי המים יסופקו במועדים שייקבעו לכך על-ידי המזמין
 • 4. המציע יספק תחזוקה שוטפת למערכת על כל מרכיביה לתקופה של 5 שנים, תחילת תקופה זו, שנה לאחר המסירה. (השנה הראשונה היא באחריות מלאה של הספק). דהיינו – הצעת התחזוקה רלוונטית החל מהשנה השניה ותימשך לתקופה של 5 שנים , כמו גם לעוד 5 שנים , לרבות בדיקה וכיול מדי המים(אם מאושרים ל-10 שנים ומעלה) או החלפת מדי המים בחדשים והכול על חשבונם במסגרת התחזוקה.
 • 5. המערכות ומדי המים שיסופקו יהיו חדשים בלבד – וזאת בהתאם למפרט הטכני ובהתאם להצעת המציע הזוכה.
 • 6. זמן תחילת אספקה והתקנת המערכות – יהיה לא יאוחר 20 ימים ממועד חתימת ההסכם עם הקבלן הזוכה ובתיאום עם המזמין.
 • 7. זמן סיום הפרויקט ומועד מסירה, לא יאוחר מ -60 ימים לאחר תחילת העבודות.

פרק 2.

תנאי סף להשתתפות במכרז
 • תנאי הסף להשתתפות במכרז הינם כמפורט החוברת המכרז.
 • על הקבלן לעמוד בכל ההתחייבויות וההצהרות שלו לאורך כל תקופת ההתקשרות. 

פרק 3. הבהרות ודגשים לעניין אופן הגשת הצעת המחיר

להלן הבהרות ודגשים ביחס לאופן הגשת הצעות המחיר במכרז:

פרטים והבהרות לעניין כתב הכמויות והצעת המחיר

3.1 ההצעה הכספית של המציע במכרז כוללת את הרכיבים הבאים:

א. עלות בש"ח בגין ביצוע עבודות שידרוג מערכת המדידה – בכלל זאת, החלפת כל מדי המים הקיימים, כולל כל האביזרים הנדרשים לחיבורי צרכן, אספקת מדי מים ומערכת לקריאה מרחוק, כולל כל העלויות הנדרשות לשינויים והתאמות המפרטים הקיימים וסביבתם , כולל פינוי תשתיות קיימות  וכולל התקנת תשתית משדרים, ממסרים, מרכזיה, מחשבים ומערכת המיחשוב והבקרה.

המחיר כאמור כולל  את כל עבודות הפירוק והתקנה, התאמה , החלפים, אחריות מלאה, גיבוי ותחזוקה שוטפים במהלך 12 החודשים ממועד מסירת המערכת למזמין,ובנוסף אחריות על מדי המים לתקופה הנדרשת בתקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח – 1988 (מד בקוטר "3/4 אחת ל- 6 שנה, מד בקוטר "1 או "2 , אחת ל- 2 שנה, מד בקוטר "3 או "4, אחת לשנתיים); מדים אולטרה-סוניים ו\או אלקטרומגנטיים  אחת ל 5 שנים ו/או בהתאם להנחיות עדכניות של רשות המים המשתנות מעת לעת ו/או כל רשות מוסמכת אחרת.

ב. מחיר עבור אספקה והתקנה של מדי מים חדשים/נוספים (אם יוזמנו)  – המחיר (בש"ח) ינתן עבור כל יחידה, בהתאם לגודל המד הרלבנטי, כמפורט בכתב הכמויות במכפלה של הכמויות הרלבנטיות.

המחיר כאמור כולל  את כל עבודות פירוק והתאמה , התקנה, החלפים, אחריות מלאה, גיבוי ותחזוקה שוטפים במהלך 12 החודשים ממועד מסירת המערכת למזמין, ובנוסף אחריות על מדי המים לתקופה הנדרשת במפרט זה ו/או בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות ו/או לפי הוראות הדין. מובהר בזאת כי ככל שבמהלך תקופת ההסכם ולאחר השלמת עבודות ההתקנה, באם תידרש התקנת מדי מים חדשים/נוספים (עקב תוספת צרכנים וכיו"ב) – תשולם למציע הזוכה תמורה בגין אספקת והתקנת מד המים הרלבנטי (ע"פ גודל רלבנטי) ע"פ מחירי הצעתו במכרז

ג. עלות שנתית לאחזקה וניהול של המערכת לפעילות תקינה, כולל תקינות מדי מים, משדרים, רפיטרים וכל הרכיבים של המערכת וכן לאחזקת כל מערכת המיחשוב וניהול בקרת רשת המים, כולל הפקת דו"חות וגיבויי/עדכון תוכנה המותאם למערכת הגביה של המזמין וקריאה מרחוק. כמו גם לרבות מילוי כול דרישות רשות המים ובכללותם כיול ו\או החלפה בתום התקופה המוגדרת ע"י הרשות.

המחיר בפרק זה יתייחס למחיר לשנה (בש"ח), כולל כלל העלויות וההוצאות הנדרשות בגין כך. יש לנקוב במחיר למערכת.

המחירים המוצעים בהצעת המציע יהיו נקובים בשקלים חדשים בלבד, ללא מע"מ ויכללו את כלל הוצאות המציע לקיום התחייבויותיו לפי המכרז/הסכם לביצוע ואספקה – קומפלט.
מובהר כי עלות זו תשולם החל מהשנה השניה ואילך בלבד לאחר מועד המסירה.
[כמפורט לעיל, ביצוע תחזוקה, אחריות וניהול בשנה הראשונה כלולים כבר במחיר היחידה].

הבקשה כוללת תקופה נוספת של 5 שנים נוספות ועל המציע לתת הצעתו בכפוף לאישור הקיים בידו למדי המים – במקרה של מדים מאושרים ל-10 שנים ומעלה אזי – כולל בדיקה וכיול ובמקרה של מדים שאינם מאושרים לפרק זמן כזה – החלפה בחדש.

כללי

3.2 ההוצאות כאמור יכללו בין השאר, את כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפותו במכרז, בביצוע אספקת המערכות/הציוד, סימונו, הובלתו, מסירתו, פריקתו, התקנתו והשמשתו במ.מ. ראש פינה  , כמו גם רשיונות ואחר, התמיכה, האחריות על המערכות, ניהול ותחזוקה שוטפת, העסקת העובדים, לרבות אנשי השירות, הטכנאים וכל מי מטעמו של המציע וכן כל פעולה /התקנה/ציוד/שירות אחרים  – לצורך קיום כלל תנאי המכרז וההסכם.

 

פרק 4 – מפרט טכני ונתונים כלליים

כללי

בתחום מ.מ. ראש פינה  ובשטחיה, קיימים כיום כ- 1792 מדי מים בקטרים שונים, המיועדים לצריכה פרטית, ציבורית, חקלאית ועיסקית של תושבי ומוסדות המועצה. המציע הזוכה נדרש להחליף ו\או להוסיף את כל מדי המים הקיימים והמופיעים בכתב הכמויות, ולהתקין במקומם מדי מים לקריאה מרחוק וכן מערכת מדידה לקריאת מדי מים מרחוק.

  • עבודות שדרוג מערכת המים, לרבות החלפת מדי מים קיימים והתקנת מערכת מדידה לקריאה מרחוק, וכן אספקת והתקנת מדי המים הנוספים – יושלמו ע"י המציע הזוכה לא יאוחר מתוך 60 ימים ממועד קבלת צו לתחילת עבודות.

דרישות מינימאליות של מפרט טכני מערכת המדידה

 • לצורך ייעול משק המים מ.מ. ראש פינה , באופן שיצמצם את עלויות משק המים ויצמצם את היקפי הפחת הניהולי והפיזי של המים במועצה – קיים צורך והכרח אצל המזמין במערכת מדידת מים קר"מ שתענה על הדרישות הטכניות המינימאליות, כדלקמן:

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים על דרישות הסף המצטברות, כדלקמן:

 • המציע הינו יצרן ו/או ספק מורשה ו/או בעל רישיון הפעלה ו/או בעל ניסיון בפועל בהתקנה ובאספקת מדי מים, לרבות מערכת מדידת מים המאפשרת קריאה מרחוק של מדי מים והעונה לדרישות המפרט הטכני.
 • אישור מבדקה מוסמכת לאישור מדי מים ביחס לתקן מדי המים המוצעים.

אישור כי לכל מדי המים והציוד המסופקים על ידו במכרז יש תקן בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה 5452

להוכחת תנאיי הסף לעיל נדרש המציע לצרף להצעתו את המסמכים, כדלקמן:

 • קטלוג/מפרט טכני לאפיון מערכת המדידה המוצעת על ידו במכרז – בהקשר זה נדרשים המציעים לכלול את כל מרכיבי המערכת המוצעת, כולל מדי המים ושיטת השידור לאחור, רפיטרים (קולטים), נתוני מרכזיה ממוחשבת, פירוט שיטת מעקב פחת המים, פירוט אפשרויות דו"חות ונתונים, כולל ניתוח סטטיסטי.
 • אישור בדבר היות המציע יצרן ו/או ספק מורשה ו/או בעל רישיון הפעלה ו/או ניסיון מוכח בהתקנה ובאספקת מדי המים ומערכת המדידה המוצעת על ידו במכרז, לרבות באמצעות הסכם עם היצרן/ספק כאמור המאפשר למציע אספקה והתקנה של המערכות ומדי המים המוצעים ע"י המציע במכרז.
 • למציע ניסיון בישראל בהקמה התקנה ושרות של לפחות שתי מערכות קר"מ בהיקף של 2,000 מדי מים כל אחת במשך שלוש שנים האחרונות.
 • כל המדים היו חדשים, המדים הביתיים היו בגוף פולימרי, קשיחים המתאים לתקן מי שתיה 5452.
 • אישור מבדקה מוסמכת  לאישור מדי מים ביחס לתקן מדי המים המוצעים.
 • מד ביתי 3/4 צול בעלי תקן ישראלי ת"י 63 מדים בקוטר 1 צול ומעלה תקן אירופאי MID.
  • על המציע לוודא שמדי המים הביתיים המוצעים על ידו בקוטר "3/4 מכילים מפחית ספיקה לא נמדדת שגם משמש כאל חוזר  UFR   (Built-in) . בשאר יותקנו אל-חוזרים.

.4.2.5יחס ספיקות טווח מדידה ( R ) 315 לפחות,. למדי מים בקוטר עד "1 (כולל), ןמעל 1" – 500.

 • כל מדי המים בכל הקטרים בעלי תקן מי שתיה ישראל 5452.
 • יש להגיש את כל המסמכים המוכחים את עמידה בתנאי הסף (מסמכים שלא יוגשו בשפה העברית או אנגלית או תרגום נוטריוני עברית לא יחשבו ועשויים לגרום לפסילה של המציע)
 • תוכנה לניהול מדי מים, התראות , אזורי מדידה, מודול GIS ותחזוקה עם ניסיון של 10 שנים.
 • דגש- כול מעגל אספקה הכולל מד מים ראשי ומדי מים משניים , לרבות בתים משותפים, מרכזים מסחריים , אזה"ת , אזורי תעסוקה ואחר – יהיו מעגל אספקה בתוכנה לרבות ריכוז כמויות מדי מים משניים , השוואה לקריאת מד המים הראשי ודיווחי פחת ואחר בהתאם.
 • אפליקציה לצרכן הסופי המאפשרת לראות נתונים צריכה בחתכים שונים ולקבל התראות.
 • קיימת התממשקות מלאה לתוכנת הגביה של המועצה.
 • מודדים אולטראסוניים או אלקטרומגנטיים יהיו ללא חלקים נעים:
 • בעלי תקן מי שתייה ישראלי 5452 לכל הקטרים.
 • בקטרים: מ 1.5 ועד 12 צול.
 • יחס ספיקות טווח מדידה – R-500 .
 • תקן MID ממעבדה מוסמכת לבדיקת מדי מים בהתאם לדרישות התקן הבינלאומי ISO – 4064
 • תקופת שרות של 5 שנים – מאושר ע"י רשות המים. במכרז יש למלא שתי תקופות שרות כאמור לעיל.
 • אישורי כשרות של מכון הלפרין ו\או מכון צומת.
  • מדי המים המוצעים יהיו חדשים, על כל מרכיביהם (גוף, מנגנון מדידה, משדר וכ'…) לא תתקבל הצעה למדי מים עם מרכיבים משופצים/מוסבים כל שהם.
  • סכום (מחירי) מינימום. ההצעות תהיינה שוות או גבוהות מסכומי המינימום הרשומים מטה .

מד מים בקוטר "3/4 – 440 ₪.

מד מים בקוטר "1 – 440 ₪.

מד מים בקוטר "1.5 – 800 ₪.

מד מים בקוטר "2 – 1,250 ₪.

מד מים בקוטר "3 – 1,750 ₪.

מד מים בקוטר "4 – 3,500 ₪.

מד מים בקוטר 6" – 5,000 שח .

מד מים בקוטר "8 – 6,500 ₪.

פירוט דרישות:

 • מדי מים אחודים תיקניים (בעלי ת"י 63 ) המכילים בתוכם את יח' הקצה, התקן אלקטרוני ומשדרים. כל מד מים הוא יח' בודדת. אין בתים משותפים.
 • המציע מתחייב לספק את מדי המים החדשים ביותר שנמצאים אצלו במכירה שגרתית. דהיינו – את הדגם החדיש ביותר שמשווק על ידו.
 • כל מדי המים יסופקו עם פיתקית/מדבקה מודבקת לחלקו הפנימי של מכסה מד המים. המידע בפיתקית/מדבקה יכלול:
 • מספר מד המים
 • שם / מס המבדקה הבודקת/מכיילת
 • תאריך יצור.
 • תאריך בדיקות כיול.

הערה: פיתקית/מדבקה זו והרשום בה יהיו תקינים וקריאים בצורה ברורה למשך כל תקופת השימוש במדי המים בהתאם לסעיף 8.

 • יחידות קצה. פנימיות – מהוות חלק ממד המים האחוד, יעבירו את המידע בתקשורת אלחוטית באופן ישיר או באמצעות ממסרים למרכז הבקרה.
 • תקשורת בין יח' קצה למרכז בקרה. תקשורת ישירה ו/או ממסרים, רפיטרים ו/או רכזות למרכז הבקרה.

מרכז בקרה.  כל המידע ממדי המים/יח' קצה, ממסרים, רפיטרים ורכזות יועבר בתשתית תקשורת מאובטחת, המיועדת להעברת נתונים, בעלת רוחב פס מתאים, למרכז הבקרה.  העברת מידע ממרכז הבקרה למערכת מיחשוב/מידע של המזמין בתשתית תקשורת מאובטחת וממודרת.  הקניית יכולת גלישה מאובטחת וממודרת באמצעות האינטרנט לנציגי המזמין ולצרכנים. (לצרכנים הפרטיים תהיה גישה למדי המים ונתוני הצריכה שלהם, בלבד). תנתן גם האפשרות לבעלי תפקידים מורשים של המזמין להכנס ולקבל נתונים מהמערכת (לא מתוך המרכזייה) באמצעות קוד/הרשאה וזאת בתיאום עם הספק, , וזאת באמצעות סמארטפון, PAD , מחשב שולחני או נייד, או אחר.

 • כל מרכיבי מרכז הבקרה יהיו מוזנים כח (חשמל) דרך אל-פסק. משך החיים של מכשיר האל-פסק יהיה 4 שנים לכל הפחות.
 • השרות כולל החלפת בטריות\מצברים ושמירת הזנה חשמלית רציפה לכול מערכות המערכת לרבות מדי המים .
 • איסוף נתוני מדידה. איסוף הקריאות ממדי המים יבוצע (לפחות) בזמנים קבועים כגון 08:00 וב 20:00 ו/או בפרקי זמן קבועים כגון אחת לשעה. כל קריאה תזוהה ע"י קוד מד המים. ערך הקריאה וזמן הדגימה, באופן זה תיווצר ביח' הקצה ו/או ברכזת ו/או במרכז ובמחשב המרכזי, שכבת נתונים מכל מד מים בפרקי זמן מוגדרים.   תקלות וחריגות ישודרו מיידית למרכז הבקרה.
 • חלק ממדי המים משמשים למעגלי פחת אי לזאת המערכת תידרש ותבצע איסוף\חיבור מדי מים בתחום המעגל תוך השוואה למד מים המרכזי במעגל , תשמור ותוציא דוחות השוואה וניתוחי פחת.
 • כמו גם תרכז מדי מים לפי שכונות ו\או אזורים לפי הגדרת המזמין.
 • כמו גם ריכוז מדי מים במבנה והשוואה\ניתוח מול מד מים מרכזי למבנה , לרבות כאמור ניתוחי פחת ודיווחים.
 • איתור ודיווח תקלות וחריגות. המערכת תבצע בדיקות ותקלוט חיווים ע"מ לאתר חריגות ותקלות תקלות הידראוליות וטכניות בכל הרמות כגון:
 • חשד לנזילה
 • צריכה רציפה בספיקה קבועה, למשך זמן ארוך
 • שימוש מופרז, ספיקה גבוהה חריגה
 • חשד למד מים עצור
 • חשד והתראה על פחת מים חריג
 • תקלת תקשורת במד המים ובשאר הציוד
 • חשד לזרימה הפוכה
 • חשד לחבלה פיזית ואלקטרונית. (מגנט וכו'..)
 • חשד לפירוק מד המים.
 • חשד לגניבת מים
 • מעבר לרמת הקצבת מים שונה (גבוהה).
 • תקלה מכנית ותקלת תקשורת במד המים.
 • תקלת תקשורת ברפיטר/רכזת/ממסר
 • תקלת עיבוד נתונים ברפיטר/רכזת/ממסר.
 • תקלה כל שהיא במרכז הבקרה.
 • סוללה חלשה ביחידת קצה.
 • תקלות הספקת כח (חשמל) לרכזות/רפיטרים/מרכז בקרה

הווה אומר, בקרה רציפה שבעקבותיה יכולת לאתר כל חריגת ספיקה מהשגרה וכל תקלה בכל מרכיבי המערכת.

תקלות אלו יופצו למורשים השונים באמצעי תקשורת מקובלים ונפוצים כגון דוא"ל, מסרונים, תוכנת ווטצאפ או דומה לה ובכל דרך שתוגדר ע"י המזמין.

הודעות על התראות מכל סוג שהן, תובא לקדמת מסך בממשק משתמש בתוכנת הקר"מ במחשב השולחני ובעצמאי תקשורת סלולרית ואלחוטית נוספים, כפי שיוגדרו ע"י המזמין.

 • תשאול מד המים. ניתן יהיה להתקשר פרטנית ממרכז הבקרה ו/או ממערכת מיחשוב ו/או מכל מכשיר עם תקשורת מתאימה, לכל מד מים באופן ישיר, או באמצעות הרכזת האזורית, לקבל מצב יח' הקצה ומד המים, לרבות קריאת מד המים ותקלות וכן לעדכן פרמטרים לפעולות יח' הקצה.
 • עיבוד נתונים – והפקת פלט נתונים וקובץ נתונים דיגיטאלי מודפס חודשי או תקופתי אחר, המאפשר שליפת נתונים לצרכי שליחת חיוב לצרכנים (תוך פירוט מס' מונה, מס' צרכן וכתובת הצרכן), כמו גם לצורכי אינפורמציה ומידע אחרים .
 • העברת נתונים – למערכת הגבייה של המזמין תהיה מושלמת ובתאום עם אנשי המחשוב ו/או הנה"ח של המזמין, תוך יכול "הדברות" עם תוכנת הנה"ח קיימת להוצאת חשבונות אוטומטיים ממוחשבים. המערכת מבוססת תוכנה "גנרית" לסינכרון עם מערכת הגבייה.
 • המערכת תאפשר קבלת דו"חות צריכה וקריאת מונים בחתכים שונים, גרף השוואתי, דו"חות התראה, דו"חות מונים עצורים, דו"ח תקלות, דו"חות סטטיסטיים שונים ודו"חות נוספים כפי שיידרש מעת המציע הזוכה ויוסכם בין הצדדים.
 • גישה באמצעות אינטרנט. כל צרכן יוכל להיכנס למערכת באופן מאובטח וממודר, באמצעות האינטרנט ולקבל מצב עדכני של מד המים שלו ומידע היסטורי על צריכת המים שלו ועל תקלות והתראות. נציגים מורשים של המזמין יוכלו להיכנס למערכת לצורך צפייה, בקרה, הפקת דוחות, שינוי פרמטרים (מורשים בלבד) וכו'…
 • להלן רשימת מסכי תוכנה למורשים:
  • מפת מדי מים (מיקום) ע"ג רקע (שיסופק ע"י המזמין) של המ.מ.
  • הדפסות, לפי דו"חות.
  • מעקב אחר מונה, (פרטי מונה וצרכן, מעקב הקצבות, יומן ארועים, נתוני צריכה, גרפים, התראות, , היסטוריה, תמונות, מיקומו במעגל פחת)
  • חוסר איזון במדים המקושרים למעגלי פחת.
  • תרשימי קבוצות מעגלי פחת, לרבות כאמור – שכונות, אזורים , מבנים עם מספר דירות וכיו"ב( כאשר הדוחות ושמירת הנתונים יהיו בהתאם לרבות חישובי ודיווחי פחת בהתאם.
  • מיעון התראות (אמצעי קבלת ההתראה, "נודניק", אמצעי הפצה נוסף, מיעון לאדם נוסף)
  • דו"חות (קריאות, תקלות, התראות, הקצבות, מיון לפי שדות)
  • יבוא / יצוא נתונים ודוחות (למערכת בילינג , אקסל עם שדות מרובים, כולל היסטוריה)
  • החלפת צרכן.
  • החלפת מד מים.
  • הרשאות, לעריכה, להדפסה ולצפיה בלבד.
  • צריכה צפויה (מבוססת היסטוריה וסטטיסטיקה)
  • סטטוס ודוחות תקשורת.
 • להלן רשימת מסכי תוכנה לצרכנים:
  • א. הדפסות, לפי דו"חות מורשים לצרכן.
  • ב. מעקב אחר מונה, (פרטי מונה וצרכן, מעקב הקצבות, יומן ארועים, נתוני צריכה, היסטוריה, גרפים, התראות, תמונות)
  • ג. צריכה צפויה (מבוססת היסטוריה וסטטיסטיקה).
  • ד. תמיכה מרחוק. הקבלן יציע מערכת תמיכה מרחוק. Help Desk, על המציע לוודא שקיים מרכז תמיכה בלקוחות הפועל חמישה ימים בשבוע הנותן מענה לבעיות תוכנה, הדרכה והפעלת המערכת וסיוע בניתוח תקלות. תגובה ראשונית – באותו יום עבודה. טיפול בתקלה – תוך 2 ימי עבודה בימים א' עד ה'. בין השעות  08:00 ל  17:00 . פניות שתתקבלנה בימי שישי או שבת, או חג וחגים עבריים, תטופלנה ביום א' או ב' או לאחר החג, בהתאמה.
  • ה. הגנה על מרכיבי המערכת. המערכת על כל מרכיביה תהיה מוגנת מפגעי מזג אויר, רעשים אלקטרוניים, ברקים, תנאי סביבה הקיצוניים ביותר (טמפ' , לחות, מים, אבק, קרינה וכו'..) המציע יפרט את רמת ההגנה לפי הגדרות רמות ההגנה, על פי התקן הישראלי ת"י 981 ("מיון דרגות הגנה של מעטפות לציוד חשמלי"), ו / או התקנים הבינלאומיים 400 DIN, IEC-70-1 ו- IEC-529, ומסומנות באותיות IP (Ingress Protection)..
  • ו. בסיס זמן זהה. נדרש ליצור בסיס זמן שווה/זהה לכל מרכיבי המערכת, כלומר השעה והתאריך יהיו אחידים בכל מרכיבי המערכת מבוססים שעון זמן אמיתי (RTC) . נדרש דיוק של 29 שניות לפחות. שעון הזמן במרכיבים השונים יעודכן לפחות אחת ליממה ביוזמת מרכז הבקרה.
  • ז. מעגלי פחת והיררכית מודדים. על הקבלן להציע מערכת המתאימה לניטור וניתוח של מעגלי פחת. המערכת תהיה חלק אינטגרלי של המערכת המוצעת. פרמטרים לניתוח וניטור יפורטו ע"י המציע
  • ח. זמני תגובה

להלן זמני תגובה מינימליים

 • ט. פרק זמן מקרות ארוע בשטח, ביחידת הקצה, שיוגדר כ"ארוע מתפרץ" ועד קליטתו במרכז הבקרה לא יעלה על 60 שניות..
 • י. זמן קבלת נתונים בתשאול מהשטח (מד מים ו/או רכזת) לא יעלה על 90 שניות, החל מהפעלת התשאול.
 • יא. זמן תגובה לשאילתה במערכת המיחשוב לא יעלה על 20 שניות
 • יב. זמן קבלת מסך לא יעלה על 5 שניות
 • יג. זמן עיבוד דו"ח או גרף לא יעלה על 20 שניות מרגע בקשת הדו"ח/גרף ועד הצגתו.
 • יד. פרק זמן מינימלי לשידור התראה (לאמצעי התקשורת השונים) : 60 שניות.
 • טו. מערכת המיחשוב וממשק המשתמש המורשה תאפשר עדכון ושיכתוב נתונים ומשתנים באופן יזום ע"י משתמש מורשה. לדוגמה: הוספת מד מים, איפוס קריאת מד מים, שינוי ותוספת הגדרות היררכיה במעגלי פחת וכו'..
 • טז. נהלי תקשורת. להלן פירוט לגבי מספר נהלים בסיסיים עבור תקשורת בין יח' קצה ו/או רכזת למרכז הבקרה.
 • יז. התפרצות. מיח' קצה ו/או רכזת כלפי מעלה כאשר מזוהה ארוע חריג כגון נזילה, תקלה, חבלה וכו'..
 • יח. תשאול יזום. אפשר יהיה לתשאל ממרכז הבקרה- רכזת ויח' קצה (עבור יח' קצה דו כיוונית) עם ביצוע התשאול יתקבלו הנתונים האחרונים שנאגרו ו/או שודרו מיח' הקצה ו/או מהרכזת.
 • יט. הורדת פרמטרים תתאפשר ממרכז הבקרה לרכזת וליחידת קצה (אם הם מצויידים בתקשורת דו כיוונית).
 • כ. תיעוד ומידע

כחלק בלתי נפרד מהעבודה, כתנאי לקבלתה וללא תשלום נוסף, יספק הקבלן מערך תיעוד מידע מפורט של מדי המים שיסופקו כפי שיפורט להלן, בפורמט שיקבע ע"י המזמין וכן בקובץ ע"ג  CD או DOK או בדוא"ל עפ"י מבנה מקובל אצל המזמין.

להלן פירוט נתונים/שדות הכרחיים שיסופקו:

 • כא. מספר תעודת בדיקה
 • כב. מספר מד המים
 • כג. קוטר מד המים
 • כד. סוג / מודל מד המים
 • כה. תוצרת מד המים
 • כו. תאריך קבלת מד המים אצל המזמין
 • כז. ערך קריאת מד המים לפני התקנה (צ"ל = 0 )
 • כח. ספיקות (Qnom , Qt , Qmin)
 • כט. שדות נוספים להגדרה ע"י המזמין

הערות:

 • המבנה והפורמט של המידע והטבלאות בקובץ, יעודכנו ויאושרו ע"י המזמין, לפני ביצוע .
 • הקובץ יהיה "פתוח" בשדות בהן המזמין מורשה ומבקש לשנות ו/או לעדכן נתונים.
  • ל. יחידות קצה יהוו חלק ממד מים האחוד (לפחות עד קוטר "2 , כולל) ותתקשר למרכז הבקרה באמצעות שידור אלחוטי. להלן התכונות העיקריות הנדרשות מיחידת הקצה.
  • לא. היחידה תקרא את מד המים בשיטה וודאית, כגון Absolute Counter או Absolute Encoder .
  • לב. נדרשת יכולת סריקה (Scan Time) שתאפשר קריאה ברזולוציה של 1.0 ליטר במד מים "3/4 בספיקה מרבית (5,000 ל/ש).
  • לג. יחידת הקצה תזהה זרימה הפוכה ותחשב את כמות המים בזרימה זו.
  • לד. המידע שיאגר ביח' הקצה יכלול לפחות:
 • מס' זיהוי של יח' הקצה.
 • מספר זיהוי של מד המים.
 • קריא אחרונה של מד המים. (כולל מועד : שנה/חודש/יום/שעה/דקות של קריאה זו).
 • פרמטרים להשתלבות במערכת התקשורת.
  • לה. קצב השידור מיחידת הקצה יהיה לפחות 12 שידורים בשעה. (שידור כל 5 דקות) או שיח' הקצה תהיה מצוידת במנגנון של אגירת ואיחסון נתונים (Data-Logging) ואז תדירות השידורים תהיה פרמטר משתנה ממרכז הבקרה. כל שידור יהיה (לפחות) עם חותמת מספר זיהוי של מד המים וזמן מסונכרן עם שעון מרכז הבקרה.
  • לו. עמידות ברעשים הפרעות חשמליות והפרעות רדיו

המערכת תאופיין ב:

 • לז. יכולת פעולה בסביבה חשמלית רועשת עם הפרעות אלקטרו-מגנטיות (EMI).
 • לח. יכול פעולה בסביבה רווית הפרעות רדיו (RFI) לרבות אלו הנכנסות מפעולת תדר התקשורת במערכת.
 • לט. הגנה בפני מתחי יתר וברקים לפי תקן ישראלי ובינ"ל.
 • מ. תקנות , רישוי , בדיקות ואיכות תקשורת
 • מא. הקבלן יטפל על חשבונו בכל ההיתרים והרשיונות הנדרשים החלים על המערכת הקיימים בעת מסירת הפרוייקט, כולל הקצאת תדר לתפעול המערכת וכל התשלומים החלים עבור רשיונות הפעלה ושימוש ואישורים הנדרשים עפ"י חוק הקרינה הבלתי מייננת וכן קבלת כל היתרי הבניה הנדרשים ע"י כל הרשויות הרלוונטיות.
 • מב. המקמ"שים יהיו מאושרים ע"י משרד התקשורת ליישום הדרוש. לצורך זה יציג הקבלן אישורי סוג (Type-Approval) של משהת"ק לכל ציוד התקשורת ורשיון משהת"ק להקמת תחנות קשר לסחר ולאחזקתם או רשיונות שווי ערך אחרים ע"פ דרישת משהת"ק .
 • מג. הקבלן יבצע על חשבונו סקר/בדיקות קשר שתוצאתם יבוא לידי ביטוי בתכנון המפורט של המערכת. תבוצע מדידה/בדיקה רציפה למשך של שבוע ימים שילווה בדו"ח המכיל את התוצאות והתקלות במהלך בדיקה זו.
 • מד. איכות התקשורת נדרשת ברמת אמינות גבוהה, לפחות 99% שלוי דעיכה (Fade-Margin) DB20  לפחות בין כל 2 יחידות שביניהן צריך להיות קשר.
 • מה. פרוטוקול תקשורת

פרוטוקול התקשורת יתבסס על דרישות משהת"ק ובהעדרן יתבסס על התקן האמריקאי: (Federal Communication Commission) FCC.

כל אינפורמציה שתשודר תכלול מרכיבי מידע, אבטחה וכתובת.

 • מו. אספקת אנרגיה ליח' קצה , נדרש שיח' הקצה תפעל באמצעות סוללה פנימית. סוללה זו צריכה לעבוד בצורה תקינה לתקופה של 7 שנים לפחות.
 • מז. מרכז בקרה ומחשב
 • מח. כללי: איסוף המידע ועיבודו נעשה במרכז הבקרה. מרכז זה יחובר למרכז הבקרה של הקבלן לצורך עידכוני תוכנה, תמיכה, ליווי ועזרה ללקוח.
 • מט. תנאי סביבה: מרכז הבקרה ימוקם בחדר מחשבים ממוזג לטמפ' של 20 מעלות צלזיוס מקסימום.
 • נ. גיבוי חשמלי: כל ציוד המרכז יחובר למערכת אל-פסק  (UPS) שתבטיח פעולה מלאה בהפסקות חשמל למשך 15 דקות. לאחר מכן תעשה "ירידה" מסודרת ואוטומטית. כאשר החשמל חוסר למתכונת הספקה תקינה (אחרי 10 דקות של הספקה רציפה) תעשה "עליה" אוטומטית מסודרת של המרכז.  הערה: האחריות המלאה על "עליה" מסודרת ללא מגע יד אדם, היא על המציע.
 • נא. מערכת המחשוב תהיה ממחשב שולחני מותג כגון IBM או HP או DELL וכו'..   בעל שרידות גבוהה (Raid-5) ו 2 ספקי כוח. כמו כן תכלול את כל הרכיבים הדרושים למחשב שולחני כולל מסך איכותי "22 .
 • נב. תקשורת המחשב יצוייד בכל הרכיבים המאפשרים תקשורת תקינה (כגון כרטיס רשת וכו'..) הקבלן יצייד את המחשב בתוכנות התקשורת הדרושות לכל המשימות שהוזכרו במפרט זה.

אבטחה המחשב יהיה עם מערכת הגנה ואבטחה מקורית שתכלול  FireWall מתקדם תוצרת  CheckPoint או ש.ע. ותוכנה להגנה בפני וירוסים תוצרת ESET או ש.ע.  גישה מבחוץ תתאפשר רק לכתובות  IP מורשות.

למציע יהיה תקן הגנת סייבר עדכני. האחריות להגדרות, הרשאות, התקנות וכו'..– ע"י המציע.

 • נג. גיבוי מידע יהיה בשרת של המציע ויכלול נתוני המערכת של המזמין למשך 5 ימים אחרונים. כמו כן תעשנה כל הפעולות הדרושות לגיבוי המידע במחשב/י המזמין
 • נד. דרישות נוספות
 • נה. במידה ומד המים עשוי סגסוגת נחושת (פליז) ו/או מתכת אחרת היא תהיה עמידה בפני תופעת בריחת אבץ (דצינקפיקצייה) בהתאם לתקן בריטי 1990 : BS EN 1982 או מעודכן יותר, דהיינו חדירה מרבית של בריחת אבץ יהיה לא יותר מ 200 מיקרומטר.
 • נו. על המציע להמציא תעודה ממעבדה מטלורגית מוכרת המעידה על הרכב החומר ושהוא אכן עמיד בפני בריחת אבץ ועופרת.
 • נז. כל הציוד לרבות יחידות קצה ממסרים ומקלטים, הינם בעלי אישור סוג וכן "אישור הפעלה" של משרד התקשורת הישראלי וכן עומדים בתקני FCC (רשות התקשורת האמריקאית). המערכת פועלת בתדר הפטור מרישוי עפ"י פקודת הטלגרף. יחידות הקצה והממסרים משדרים בהספק נמוך בהתאם לתקנים לציוד הפטור מרישוי.  (UnLicensed Low Power Device).
 • נח. שירות ואחזקה לטיפול בתקלות שטח, עפ"י  קריאה של הלקוח, תגובה ראשונית – תוך 24 שעות (למעט סופ"ש וחגים). טיפול בתקלה – תוך 2 ימי עבודה.
 • נט. תקלות במדי מים  החלפת מד מים תקול בזמן אמת. בעקבות קבלת פנייה מהלקוח, הזוכה במכרז יתחייב להחלפת מדי מים תקולים בתוך 2 י"ע.
 • ס. תקלות במדי מים   החלפת מד מים המאובחן כתקול, אצל ספק מערכת הקר"מ.  החלפתו יהיה בתאום עם איש האחזקה של המזמין. פרק זמן מרבי להחלפת מד במים – 2 י"ע. אלא אם נקבע אחרת ע"י ב"כ המזמין.
 • סא. כל מדי המים המוצעים במסגרת פרויקט זה הינם מדי מים העומדים בדרישות התקן הישראלי למי שתיה ובעלי אישור ממבדקה מורשית המאשרת עמידתם בדרישות התקן.
 • סב. מד מים שנעצר – במקרה של עצירת/תקיעת המנגנון, היחידה תפסיק להתקדם ותשדר תמיד אותה קריאה אשר תגרום למערכת לזהות את מד המים בתור עצור.  לא קיים מצב בו המונה עצור והיחידה תמשיך לספור.
 • סג. יש להציע מדי מים חדשים בלבד. הצעה המכילה מדי מים משופצים (כולל גופים)  לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.
 • סד. יש להציע שירותים שוטפים לתחזוקה המערכת, זאת כחלק אינטגרלי של ההצעה.

אחריות למרכז הבקרה, אחריות למערכת התקשורת, לממסרים ולרכזות, תמיכה שוטפת באמצעות מרכז שירות, עדכוני תוכנה, אחריות ושירות למד המים בהתאם לחוזה שירות, לרבות עמידה בדרישות רשות המים (ובמקרה של חוזה שרות ל-10 שנים- החלפה ו\או כיול מדי המים – לפי אישור המד מים בתום 5 שנים ראשונות).

 • סה. האחריות תהיה כוללת וללא סייגים ולמשך כל תקופת האחריות על פי קטרי וסוגי מדי המים כפי שפורט לעיל. האחריות למרכז הבקרה , אחריות למערכת התקשורת, לממסרים ולרכזות, כמו גם לתוכנה גם היא תהיה מלאה וללא סייגים ולמשך 5 שנים.
 • סו. השרות אשר יינתן במסגרת סעיף שרות החל מהשנה ה 2 יכלול אחריות מלאה כאמור במפרט זה.
 • סז. על המציע לכלול בהצעתו תמיכה ותחזוקה שנתית, הכוללת את כל המרכיבים שהיו במסגרת האחריות המלאה בשנה הראשונה, למערכת על כל מרכיביה, החל מהשנה השניה, ועד תום 5 ו\או 10 שנים לפי ההסכם , ממסירת המערכת..

דגש – המזמין יחליט על תקופת ההתקשרות ושומר על האופציה להתקשרות ל-5 או 10 שנים.

 • סח. בהתאם לדרישת המזמין, יהיו מספר מדי מים ללא משדר אינטגראלי, אלא עם פלט חשמלי ויח' שידור נפרדת במארז חיצוני (IP65). על הקבלן להציע מחיר ליחידה כזו כולל כבל ממד המים בתוך שרוול תקשורת, חפירה והטמנה בעומק 80 ס"מ לפחות, שיקום והחזרת המצב לקדמותו, יש להפריד את המחיר של מד המים והמשדר החיצוני ואת מחיר מ"א כבל, חפירה והחזרת המצב לקדמותו.

(המערכות ותוכנות/וציוד לעיל יכונו יחדיו להלן: "מערכת המדידה").

 • סט. מובהר ומוסכם בזאת כי השירותים נשוא ההסכם כוללים אספקה והתקנה של מערכת המדידה לרבות מדי המים, ניהול ותחזוקה שוטפת של המערכת בכל תקופת ההסכם. תשומת לב המציעים גם להוראות ההסכם, לרבות התמורה בגין השירותים השונים.
 • ע. למען הסר ספק, מובהר כי החל ממועד מסירת והתקנת המערכת, תעבור המערכת ויהיה לקניינה של המזמין, והמזמין ו/או מטעמה יוכלו להשתמש בציוד ובמערכות כמנהג בעלים לכל דבר ועניין. מובהר ומוסכם כי הקבלן מתחייב לספק למזמין קוד הפעלה וקוד טכנאי ביחס לכל אחת מהמערכות נשוא הסכם זה, אשר יהיו אף הם קניינה המוחלט והמלא של המזמין.
 • עא. מדי מים אלקטרו מגנטיים ו/או אולטרה-סוניים יהיו עם תשדורת Modbus ויציאת Analog420 mA , ויותקנו בהתאם להנחיות היצרן. בכל מקרה, מדי מים אלו יתקשרו כהלכה עם כל מערכת קר"מ שתותקן. במידה ותידרש תוספת חומרה או תוכנה, תיכלל זו בהצעת המחיר ולא תופיע כ"תוספת" מכל סוג שהוא. האחריות המלאה לביצוע מושלם של סעיף זה היא על המציע ועל חשבונו.
 • עב. מחויבויות נוספות של הקבלן:
 • עג. מובהר בזאת כי במהלך ביצוע העבודות ע"פ ההסכם, הקבלן מחויב להקפיד כי תתאפשר המשך פעילות סדירה של מדי מים קיימים, אף אם עבודת שידרוג המערכת תתבצע בשלבים.
 • עד. פירוק מדי המים הקיימים בקטרים השונים , לרבות כול האביזרים וציוד הנדרשים לפירוק והתאמה, הכנת השטח והמרווח הנדרשים והחלפתם במדי מים חדשים המאפשרים "קריאה מרחוק", לרבות כול הנדרש להתאמה ולחיבור וכן אספקת, הרכבת והתקנת מערכת הבקרה והשליטה המוצעת ע"י הקבלן.

דגש- למען הסר ספק ההצעה כוללת את כול הנדרש (ציוד, אביזרים, עבודה וכיו"ב) למעט עבודות בניה ו\או חפירה (באם אין גישה למד מים ו\או נדרשות עבודות גילוי וחשיפה למד מים) – עבודות אלו ישולמו לפי ניתוח מחירים שיבוצע ע"י הקבלן  ויאושר ע"י המזמין

 • עה. הספקה , התקנה והרכבה של מדי מים נוספים, ע"פ דרישות המזמין.
 • עו. הקבלן יודיע לצרכנים, לפחות יומיים מראש, על מועד סגירת המים והחלפת מדי המים. ההודעה תתבצע באמצעות טופס שנוסחו יאושר ע"י המזמין, אשר יוצב ויודבק במקום בולט בכניסה לנכס בו עומדים לבצע את ההחלפה, באופן שלא ייגרם למטרד ו/או לכלוך סביבתי. או בדרך אחרת בהתאם להנחיית המזמין.
 • עז. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הביטחון, הבטיחות והזהירות בעת החלפת מדי מים, כולל תיקון, השלמה וכיו"ב. הקבלן יבצע כל הנדרש לביצוע ההתקנה והחלפה של מדי המים הקיימים, כולל הארכת/התאמת אורך, מחברים ואביזרים , מתאמים, אטמים וכיו"ב.
 • עח. כל אביזרי החיבור והתברוגת, הנדרשים לביצוע עבודת ההתקנה יכללו במחיר היחידה ולא תשולם עבורם תוספת כספית כלשהי. יש לכלול אביזרי התאמה במעברי קוטר, אטמים ורקורדים כחלק אינטגרלי של האביזרים הדרושים.
 • עט. כל אביזרי החיבור והתברוגת, הנדרשים לביצוע עבודת ההתקנה יהיו חדשים. לא מאושר להשתמש באביזרים ישנים/משומשים .
 • פ. בהתאם לצורך ובהתאם להנחיות המפקח, באחריות המציע להחליף קטעי צנרת ואביזרים במרחק של מטר אחד לפני ואחרי מד המים, כל זאת מחוץ למבנה. אין באחריות הקבלן להחליף צנרת ואביזרים בתוך מבנה, למעט התאמה למדי המים.
 • פא. טרם ביצוע פירוק מד המים, ייבצע הקבלן קריאה פיזית של צריכת המים במועד ביצוע ההחלפה וכן רישום פרטי מד המים שיפורק ע"י הקבלן (קוטר, מס' סידורי של מדי המים), לרבות צילום דיגיטאלי של מד המים המוחלף (למניעת מחלוקות עם צרכנים ולתיעוד אובייקטיבי), ויעביר למזמין דיווח בנוגע לכמות הצריכה של אותו צרכן באותו מועד וכן הפרטים בגין מד המים כאמור בסעיף זה.

מובהר בזאת כי בהתאם לצרכי המזמין, בתקופת "התפר" (שידרוג מערכת המדידה) ימסור הקבלן למזמין גם דו"ח בדבר נתוני קריאה במועד ביצוע ההחלפה (כמפורט לעיל) וכן דו"ח נוסף במועד הקריאה הרלבנטי לחיוב לאחר מועד ההתקנה – (כולל סה"כ נתוני קריאה בתקופה כאמור), באופן שיאפשר למזמין לשלוח דרישות חיוב מלאות במועד.

לצורך כך, על המציע להשתמש בטבלה המופיעה מטה: (טבלה מס' 1)

שם בעל הנכס / מספר הבית מספר מד מים קיים קוטר מד המים הקיים תאריך קריאה אחרונה מד מים קיים שעת קריאה אחרונה מד מים קיים ערך הקריאה האחרונה מד מים קיים תאריך התקנת מד מים חדש שעת התקנת מד מים חדש מספר מד מים חדש ערך קריאת מד מים חדש

כל שינוי בטבלה יהיה בסיכום עם המזמין.

הטבלה תערך בתוכנת אקסל.

 • פב. החלפת מד מים תעשה ע"י פירוק מד המים הקיים ומיד לאחר מכן תבוצע הרכבת מד מים החדש תחתיו. בגמר ההחלפה על הקבלן לדאוג ולוודא חידוש מיידי של אספקת המים לצרכן. הרכבת מד המים החדש תעשה, בין השאר, בשים לב לתקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח – 1988 (להלן: "התקנות") וכן בהתאם לתקן הישראלי הרלבנטי. הקבלן יוודא שאין נזילות לאחר ההחלפה ויתקן, על חשבונו, את הדרוש תיקון במקרה של נזילה כאמור.
 • פג. מד המים החדש שיותקן יהיה בהתאם לקוטר מד המים הקיים, אלא אם לצורך הרכבת מערכת המדידה שתסופק ע"י הקבלן יידרש מד מים בקוטר שונה. או לחילופין, סוכם בכתב עם המזמין על קוטר שונה מהקיים.

פירוק מד מים יעשה בצינור יבש, כאשר ברז החציצה (מגוף) במעלה סגור באופן מוחלט. הרכבת מד מים חדש תעשה לאחר פתיחה קצרה של הברז, הזרמת מים בלחץ הרשת לצורך שטיפת הצנרת במעלה מלכלוך ומשקעים.

כאשר ישנה מלכודת אבנים במעלה מפרט המים יש לנקותה מעצמים זרים, לשטפה במים בלחץ הרשת ולהחליף אטמים לפני הרכבת מד מים חלופי.

הרכבת מד המים החדש לצנרת תעשה באמצעות אחוד (תבריג) או אוגן ברגים בהתאם לסוג מד המים שיותקן ע"י הקבלן, ובאופן שמד המים לא יהיה נתון למאמצי יתר של מתיחה, לחיצה, כפיפה או פיתול או כל מאמץ מכאני אחר הנובע מצורת ההתקנה.

הקבלן ינקוט במלוא האמצעים הנדרשים למניעת כניסת לכלוך וגופים זרים לתוך מד המים במהלך ההרכבה.

למען הסר כול ספק מודגש כי מחיר היחידה כולל את כול עבודות ההכנה להרכבה לרבות פירוק,פינוי, הכנת מקום, התאמות, אביזרים ציוד וכלים נדרשים לשם הרכבת\החלפת מד המים , הכול כפי שיידרש !!!

 • פד. במערכות שבהם קיים מז"ח (מונע זרימה חוזרת) הקבלן יוודא התאמת מד המים החדש שיותקן על ידו, למערכת המז"ח, מבלי לגרום נזק למערכת זו והוא יפצה וישפה בגין כל נזק כאמור – עבודות מז"ח יבוצעו אך ורק ע"י גורם מקצועי המוסמך לכך ובעל תעודת התקנה לעניין זה ולמזמין יימסר אישור משרד הבריאות בגין ביצוע העבודה כמתחייב ע"פ כל דין.
 • פה. מד המים החדש יותקן אופקית כשחץ הכיוון המורה, המסומן עליו, מופנה לכיוון הזרימה, ובאופן המאפשר קריאה ידנית. בגמר ההחלפה יוודא הקבלן את תקינות ההרכבה, לרבות כי אין נזילות, טפטוף או דליפות, הכל כנדרש בתקן הישראלי הרלבנטי.   פתיחת ברז החציצה והזרמת המים לצנרת הצרכן תעשה באופן איטי ומבוקר כדי למנוע הלמים בצנרת מים. הערה: באם המציע מאפשר התקנת מדי מים ורטיקאליים, עליו לאשר התקנה כזו ע"י מכון התקנים הישראלי.
 • פו. במידה והברזים/מגופים או הברז/מגוף לפני או אחרי מד המים המיועד להחלפה היו סגורים, על הקבלן לבצע את ההחלפה ולדאוג כי הברז/מגוף ישאר סגור וכן להודיע על כך לצרכן. החלפת מד מים שקוטרם "2 או יותר, תעשה ע"י צוות של שני עובדים לפחות. פירוק והתקנה של מד מים ייעשה ביחידה אחת בשלמות (במדי מים משולבים). אין להחליף בנפרד כל אחד ממדי המים של המכלול.
 • פז. אם הקבלן לא יוכל להחליף מדי מים עקב מצב פיזי גרוע של הצנרת משני צידיו, ולדעתו עלולים להווצר חורים, פיצוצים ושברים בצנרת במהלך העבודות, עליו לדווח על כך באופן מיידי למזמין, כולל פירוט הליקויים והעבודות שיש לבצע, לרבות האביזרים והחומרים שידרשו , וכן קריאת מד המים באותו מעמד.

גם עבודות אלו יבוצעו ע"י הקבלן, התשלום בגין עבודות אלו יעשה ע"פ ניתוח מחירים שיבצע הקבלן ויאושר ע"י המזמין. טרם ביצוע עבודות אלו, יקבל הקבלן אישור מראש מאת המזמין הן לעבודות הנדרשות והן לעלותן.

 • פח. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע נזק לרשת המים ולצנרת בעת ביצוע העבודות. אם יתגלו לאחר מכן נזילות או סתימות בצנרת, תחול האחריות על כך על הקבלן, שישקם את המערכת ויביאה למצבה המקורי. כל ההוצאות הכספיות שידרשו לכך, חומר ועבודה, יחולו על הקבלן.
 • פט. הקבלן ידאג להתקנת קטע צינור חלק באורך מתאים לפני ואחרי המד מים לצורך שמירה על דיוק מלא של מד המים על פי הנחיות היצרן.
 • צ. בגמר ביצוע החלפת מדי המים, הקבלן ינקה את השטח מסביב ויפנה ממנו פסולת ושיירי חומרים, כולל אבזרי צנרת שפורקו או הוחלפו. הערה: פינוי הפסולת יהיה לאתר מורשה ומאושר ע"י המ.מ. והמשרד לאיכות הסביבה. עבור עבודה זו לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית.
 • צא. בכל מקרה של צורך בהפסקת מים הקבלן יתאם זאת מראש עם המזמין או מי מטעמה כדי לתאם עם התושבים, למעט במקרי חירום, פיצוצי צנרת וכד'.
 • צב. על הקבלן לאסוף ולארוז בצורה ממוספרת, משולטת ומסודרת לפי הנחיות המועצה בתוך ארגזי פלסטיק מסוג ארגז 2/3 (של פלסגד, או ש,ע,) את מדי המים הקיימים (המיועדים להחלפה). בכל ארגז תהיה טבלה (שילוט) . השילוט ע"ג הארגז יהיה משני צדדים של הארגז, רוחב ואורך.   פרטי מד המים ירשמו בכתב מודגש מודפס ע"י מדפסת, אותיות בגודל 16 (וורד) בצבע שחור ע"ג נייר לבן. הניירות יוכנסו לתוך מעטפת פלסטית שקופה עמידה לקרינת UV ויוצמדו לארגזים בצורה שלא תאפשר התנתקות מהארגז. הם יכלולו את המידע הבא: (לכל מד מים) מספר הנכס, בעל הנכס, תאריך החלפה, קוטר מד המים.   המדים יאוחסנו בארגזים לפי רחובות ו/או שכונות. הארגזים יסודרו ע"ג משטח פלסטי דגם PG120 (של פלסגד או ש,ע,)   בכל משטח יוערמו 3 קומות של ארגזים, לכל היותר. המשטחים עם מדי מים אלו יאוחסנו אצל המזמין לתקופה של 12 חודשים. עם תום תקופה זו יקח הקבלן את המדים הישנים ויעבירם לרשותו.
 • צג. בסוף כל חודש הקבלן יכין דו"ח צריכה מפורט, לפי רשימת הצרכנים בפרוט: מס' מונה, קריאה קודמת, קריאה נוכחית, סה"כ צריכה חודשית, שם צרכן, כתובת. דוח זה יאפשר למזמין לשלוח חשבונות חודשיים מפורטים לצרכנים.

הקבלן יוודא שהמערכת והתוכנה יותאמו למערכות במחלקת הגביה של הדו"ח והקובץ הממוחשב (הדו"ח יועבר בתקשורת מחשבים, אינטרנט וטלפוניה הכל האחריות הקבלן הן להנה"ח והן לאחר לפי דרישת המזמין).

 • מסירת המערכת לרשות המזמין
  • עם השלמת האספקה וההתקנה של מערכת המדידה בהתאם למפורט לעיל, יבצע הקבלן בדיקות סופיות לתקינות פרטי המערכות והציוד שיותקנו. הקבלן והמזמין יאשרו בחתימתם את ביצוע הבדיקות הסופיות והמזמין יהיה רשאי לדרוש מהקבלן ציוד חדש אחר תחת הציוד שהותקן/סופק בשל אי התאמה ו/או אי תקינות ו/או פגם ו/או חוסר אחרים, והקבלן מתחייב לעשות כן – על חשבונו – תוך פרק זמן שאינו עולה על 3 ימי עבודה.
  • הקבלן מתחייב, כי לאחר ההתקנה, כל מרכיבי המערכת יהיו במצב עבודה תקין, שלמים וראויים לתפעול ושימוש יום יומי שוטף, וכן תהיה המערכת, על כל מרכיביה, חופשיה מכל פגם, תקלה, אי התאמה במערכת ובתוכנות.
  • מובהר בזאת כי תנאי לאישור בדבר מסירת המערכת הינו קבלת תו תקן מאת מכון התקנים בדבר תקינות המערכות ועמידתן בתנאים הנדרשים ע"פ דין.
  • ככל שהקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לפרק זה, ככתבן וכלשונן, יהיה המזמין רשאי לתקן את הציוד הפגום בעצמו או באמצעות אחר ובמקרה זה תוטלנה כלל ההוצאות שתיגרמנה בשל כך על הקבלן, והמזמין יהיה רשאי, בנוסף לזכותו לחלט את הערבות שבידו ו/או בנוסף לכל זכות אחרת שלו בדין, לקזז הוצאות אלו מכל סכום שתחוב או חבה לקבלן.
  • לאחר שהקבלן יבצע את העבודות בהתאם להוראות חוזה זה, הקבלן יודיע על כך בכתב למזמין ויבקש ממנה לקבל אותן. המזמין תקבע את המועד לבדיקת העבודות שיהיה תוך 14 יום מיום קבלת הודעתו הנ"ל של הקבלן ותודיע בכתב לקבלן על מועד הבדיקה.
  • במועד שנקבע תבדוק המזמין את העבודות וככל שהוא ימצא כי הן בוצעו במועד והושלמו כמפורט בתנאי חוזה זה והנספחים לו ונתקבלו אישורי תו תקן, תאשר המזמין את הקבלה בכתב (להלן: "תעודת קבלה").

מובהר בזאת כי במועד כאמור תוגשנה כלל המערכות לבדיקת קבלה, שתכלול, בין השאר, כדלקמן:

 • א. בדיקה תקינות פונקציונאלית ואופרטיבית של כל מרכיבי המערכות.
 • ב. בדיקת התקנה מבחינה הטכנית ומידת ההתאמה לדרישות המפרט.
 • ג. בדיקת פעולת המערכת כמכלול.
 • ד. ככל שהמזמין ימצא כי יש עוד צורך בביצוע עבודות כלשהן שלא בוצעו ו/או בשינויים / תיקונים כלשהם, ידרוש המזמין מהקבלן לבצען תוך תקופת זמן שתקבע על ידו ותאריך מסירת העבודות ידחה עד שהקבלן יוציא לפועל את כל העבודות ו/או השינויים / תיקונים הנ"ל שלא בוצעו, הכל בהתאם לנספחי החוזה והוראות המזמין.
 • ה. התקנת מד מים ראשי במוצא חיבור צרכן "מקורות"

על המציע לבקר במפרט חיבור "מקורות" , לסכם עם המזמין את מיקום התקנת מד המים החדש. מד מים זה יהיה בקוטר הנומינלי של חיבור מקורות ויחובר למערכת הקר"מ.

על המציע לציין את המחיר של מד המים, התקנתו במפרט הקיים, על כל האביזרים הנדרשים, עבודת ההתקנה וכל הכרוך בכך – קומפלט !!

 • ו. התקנת פורק לחץ במוצא חיבור צרכן "מקורות"

על המציע לבקר במפרט חיבור "מקורות" , לסכם עם המזמין את מיקום התקנת פורק הלחץ החדש. הפורק יהיה בקוטר "2 דגם 700 (ברמד) או 300 (דורות). הפרט יכלול גם ברז "2 אלכסוני . יש לכוון את הפורק ללחץ של 1.2 אטמ' מעל הלחץ המרבי הקיים.

על המציע לציין את המחיר של הפורק, התקנתו במפרט הקיים, על כל האביזרים הנדרשים, עבודת ההתקנה וכל הכרוך בכך – קומפלט !!

 

 1. הדרכת עובדי המזמין וליווי מ.מ. ראש פינה  בנושא חיובי צרכנים

  • לאחר השלמת התקנת המערכת, תבוצע ע"י הקבלן לצוות של המזמין הדרכה לגבי תפעול כלל המערכות שסופקו במסגרת המכרז.

ההדרכה לא תפחת מהיקף של 10 שעות, ובמסגרתה אף יוכשרו עובדי המזמין ע"י הקבלן בשימוש במערכות.

ההדרכה תתקיים במשרדי המזמין ותעשה בשפה העברית.

 • נציג המציע יהיה נוכח במשרדי המזמין לאחר משלוח 3 חשבונות מים ראשונים ללקוחות המזמין. נוכחות הנציג היא ע"מ לאפשר ללקוחות המזמין לקבל הסבר מוסמך ומדוייק על מרכיבי חשבון המים שנמסר להם. העבודה תתבצע בימי שלישי בשעות 16:00-19:00 במועדים שיקבעו ע"י המזמין. לכל משלוח חשבונות יקבע מועד אחר לבירורים.

 

 1. מערכת המדידה ותחזוקה שוטפת – כגיבוי

הקבלן יתחיל לנהל את מערכת המדידה והגביה, החל מהמועד הקובע. ניהול מערכת המדידה יכלול, בין השאר, את השירותים, כדלקמן:

 • בסוף כל חודש הקבלן יכין דו"ח צריכה מפורט וימסרו לנציג המזמין. הדו"ח יכלול רשימת הצרכנים בפרוט: מס' מונה, קריאה קודמת, קריאה נוכחית, סה"כ צריכה חודשית, שם צרכן, כתובת. דוח זה יאפשר למזמין לשלוח חשבונות חודשיים מפורטים  לצרכנים.

הקבלן יוודא שהמערכת והתוכנה יותאמו למערכות במחלקת הגביה של דו"ח ממוחשב – קובץ.

 • הקבלן יבצע ברשת המדידה קבוצות פחת בהתאם לצורך ולהנחיות המזמין, כמו כן יבצע קריאה לפחות 3 פעמים ביום וימסור נתונים אלו למזמין, ע"פ בקשתו.
 • הקבלן ינפיק דו"חות פחת ודו"חות סטטיסטיים אחת לחודש ויעבירם למזמין.
 • הקבלן ימסור למזמין כל דו"ח ו/או עיבוד נתונים בהתאם לפונקציות המערכת, ע"פ דרישות המזמין. כן יעדכן הקבלן את המזמין , ללא דיחוי, בכל התראה שתתקבל במערכת בנוגע לחריגת צריכה מכל סוג שהוא.
 • הקבלן יבצע, על חשבונו, החלפה ותיקון של מדי מים חדשים שהותקנו על ידו, והם תקולים מסיבה כלשהי, כמתחייב ע"פ דין.
 • הקבלן יהיה אחראי בכל תקופת ההסכם לתיקון או להחלפה, בהתאמה, של כל פגם או קלקול או חלק פגום, שיתגלו בפרטי המערכת, לרבות מדי המים, הכל בהתאם להוראות המזמין, ועל חשבונו של הקבלן.
 • הקבלן יתאם עם ספק המים התקנת מונה קר"מ על המונה הראשי של ספק המים המספק מים למזמין (פלט כפול ואמצעי תקשורת למרכז). תאום וביצוע – ע"י הקבלן.
 • הקבלן מתחייב לנקוט בכל הפעולות והאמצעים המתאימים הדרושים לצורך אחזקת המערכת על כלל מרכיביה, באופן תקין, יעיל, על-פי נתוני היצרן ולשביעות רצונה של המזמין.
 • הקבלן יתקין הן במשרדו, והן במשרד המזמין כל נושאי החומרה והתוכנה הנדרשים לפעולה שוטפת ואמינה של המערכת במשך 24 שעות ביממה.
 • הקבלן ימסור דיווחים שוטפים למזמין בדבר פעילותו, וכן יבצע דיווחים לנציבות המים, למינהל המים או לכל גורם אחר הנדרש לפי הוראות כל דין.
 • לצורך פעילותו, רשאי הקבלן, לפי הצורך, להיכנס לכל אזור בשטח המזמין בתיאום עם המזמין ו/או הצרכן, למעט מקרי חירום, על מנת לבצע שינויים ו/או תיקונים ברשת מדידת המים ו/או בכל מכשיר הקשור אליה ו/או במד המים במצוי באזור.
 • המזמין יעמיד לרשות הקבלן את כל המידע, המסמכים, התכניות, המפות והשרטוטים הקיימים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים.
 • ככל שיהיה פגיעה מכוונת (חבלה) במערכות מדידת המים, לרבות מודדים, ציוד היקפי, ובכלל זה – רפיטרים רכזות וכו', המזמין מתחייב לגבי הרפיטרים – לסייע לקבלן בשמירה ואבטחה של הציוד. לגבי המרכזייה – למקם אותה במשרדי מזכירות של המזמין, (או בכל מקום אחר שיבחר ע"י המזמין).  בסביבה מאובטחת, מקושרת למוקד אבטחה כאשר יש ביטוח למקום. למען הסר ספק, הקבלן אחראי לביטוח המערכות עצמן.
 • למען הסר ספק, הקבלן ישא בעצמו בכל העלויות הכרוכות בקיום התחייבויותיו על פי סעיף זה ולא יחייב את המזמין ו/או את הצרכנים על כל עלות כאמור.

 

 1. תמיכה ושירות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יקבלן למזמין שירותי אחזקה, תמיכה, גיבוי ושירות למערכת כמפורט להלן:

 • הקבלן יהיה אחראי לפעילותן התקינה של מכל המערכות והציוד שיסופקו על ידו למזמין, על כל חלקיהן, בהתאם לחוזה ההתקשרות.
 • הקבלן יענה לקריאה מטעם המזמין בכל מקרה של תקלה ויתקן אל התקלה לא יאוחר מתוך 48 שעות ממועד פתיחת התקלה ע"י המזמין, וימשיך בטיפול לפתרון התקלה באופן שוטף וברציפות עד לתיקונה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יתקן ויבצע תחזוקה תקופתית למערכת הקר"מ ולמדי המים, בהתאם לנדרש, להנחיות הרשויות ולמוסכם ובתאום עם המזמין.

 

 1. ניהול משק מים.

המציע יעביר הצעתו לניהול ותחזוקה של מערכת הקר"מ ומדי המים כאשר יכלול בהצעתו את המרכיבים הבאים:

 • תפעול שוטף של אתר האינטרנט של תוכנת הניהול.
 • עדכון והתקנה מחדש של תוכנת הניהול אצל בעלי התפקידים במ.מ. אצלם הותקנה התוכנה. (לפחות 3 עמדות)
 • הזנת החלפות מונים.
 • קישור מלא למערכת הבילינג.
 • מעקב אחר איכות שידור – העברת קריאות לתיקונים למחלקת שירות , זמן תגובה לתיקון התקלה – 48 שעות לא כולל שבתות וחגים.
 • מעקב אחר דליפות (נזילות) – התראה ללקוחות , זמן תגובה – 24 שעות לא כולל שבתות וחגים .
 • מעקב אחר סגירת מאזנים (קבוצות דליפה, קניה/ מכירה) .
 • התראה לאיש השטח (עובד המים) ב. לבדיקת מונים וטיפול.
 • ניהול יומן אירועים.
 • הוצאת דוחות (צריכה, קראית גרפים) בהתאם לדרישות המזמין.
 • רישום צרכנים חדשים.
 • החלפת שמות צרכנים ומשלמים בהתאם להנחיות המזמין.
 • החלפת מונים תקולים אצל צרכנים, בהתאם לצורך. זמן תגובה לתיקון התקלה – 48 שעות לא כולל שבתות וחגים.

הערה: המציע יכול לרשום מרכיבים נוספים שבאפשרותו או בכוונתו להציע למזמין בנושאים הקשורים לתחזוקת המערכת ומשק המים של המזמין.

 • החלפת בטריות\מצברים , תיקון הזנות חשמל למדי המים ומרכיבי המערכת.
 1. אחריות

  • הקבלן יהיה אחראי לטיבו של כל אחד ואחד ממרכיבי המערכות והציוד שיסופקו על-ידו – וזאת למשך כל תקופת ההסכם.
  • היה ונתגלה במשך תקופת ההסכם – אי התאמה ו/או חוסר ו/או פגם ו/או קלקול כלשהו,  מתחייב הקבלן להחליף בחדש את הציוד הדרוש תיקון או את החוסר – מיד עם קבלת דרישה לכך מאת המזמין – וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה, בהתאם לתעודות האחריות ובהתאם להוראות כל דין.
  • מובהר בזאת, כי בתקופת ההסכם יהא הקבלן אחראי ליתן פתרונות מספקים ברמת איתור התקלות, המערכת, ההתקנה והתפעול השוטפים, לרבות התקנת התקנים, בדיקות איכות והדרכה – עד להשמשת המערכת במצב עבודה – וליתן את השירותים בהתאם לדרישות המזמין.
  • כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים, לרבות בגין תיקון, החלפת חלקים, הובלה ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, העובדים, הציוד, האביזרים, הכלים, מכשירי העזר, חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל – יסופקו על-ידי הקבלן, על חשבונו, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך.

10.5הקבלן מתחייב להחזיק חלקי חילוף למשך כל תקופת ההסכם מיום המסירה ולקיים רמת מלאי לכל רכיבי המערכת שסופקה, באופן סביר שיבטיח את ביצוע השירות במהירות וביעילות.

 • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בגין כל פעולות התחזוקה, גיבוי, תמיכה ושירות בשנת ההתקשרות הראשונה – לא תשולם לקבלן תמורה נוספת כלשהי, זולת התמורה בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת ומדי המים והקבלן מחוייב ליתן שנת אחריות, ללא תשלום.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור, ימציא הקבלן למזמין כל דו"ח אשר ידרש ממנו על ידי רשויות המדינה השונות, לרבות משרד הפנים, נציבות המים ו/או מנהל רשות המים, זאת כחלק בלתי נפרד מהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה.
 • שרותי "ניהול משק מים" יהיו חלק מהאחריות שתינתן ע"י הספק בשנה הראשונה. החל מהשנה השניה יהיו שרותי אלו בתמורה. הצעת הספק כוללת את "ניהול משק המים" לתקופה של שנה כפול 4 שנים או לקופה של 9 שנים( 5 שנים נוספות) , לפי החלטת המזמין.
 1. כשרות –

מדי המים יהיו בעלי אישור כשרות של צומת או הלפרין.

 1. תמורה –

התמורה בגין מחיר יחידה כוללת את ביצוע כול התשתיות הנדרשות לשם ביצוע יחידות הקר"מ ו\או התקשורת ו\או המרכז , ניהול המערכת , דיווחים , אינטרנט ,גיבוי וכיו"ב.


פרק 4 כתב כמויות