המועצה המקומית ראש פנה

מכרז/חוזה פומבי  מס. 13/20  לביצוע עבודות גינון והשקיה:  אחזקת גנים, גינון, השקיה ופיתוח

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-9059534  פקס: 04-6808613

אשת קשר: ענת שרון פרץ

דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

יועץ ליווי המכרז :

אלי טל  –"מידות ומעשי נוף  בע"מ "

דצמבר        2020  

מועצה מקומית ראש פנה

מכרז פומבי מס' 13/20

הזמנה לקבלת הצעות

מועצה מקומית ראש פנה (להלן "המועצה") מזמינה בזאת הצעות בדבר ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של שטחים ציבוריים פתוחים ועבודות פיתוח גנים בתחומי המועצה ואזור התעשייה צ.ח.ר, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 1. עיון ורכישת המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת rosh-pinna.muni.il, החל מתאריך  28/12/2020. רכישת המכרז תיעשה גם כן דרך אתר האינטרנט של המועצה תמורת סך של 1000  ₪  (אשר לא יוחזרו).
 2. מפגש מציעים : חובה, יתקיים  ביום ראשון  תאריך 10/01/2021בשעה 11:00. מפגש המציעים יתקיים באמצעות זום. על המעוניינים להשתתף במפגש המציעים להירשם אצל הגב' ענת פרץ שרון בכתובת דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il עד יום ד', 06/01/2021 בשעה 12:00 לצורך קבלת זימון למפגש המציעים. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון  04-9059534 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. השתתפות במפגש המציעים לכל אורכו מהווה תנאי להגשת הצעות למכרז.
 3. המועד האחרון לשאלות והבהרות : שאלות והבהרות בנושא מכרז זה ניתן להפנות למועצה באמצעות קובץ Word בדוא"ל rp1@rosh-pinna.muni.il  עד ולא יאוחר מיום  13/01/2021 בשעה 13:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-9059534 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תענינה. תשובות המועצה יפורסמו במרוכז באתר המועצה. באחריות המציעים להתעדכן באתר המועצה בפרסום שאלות ותשובות הבהרה ובכל הודעה ו/או עדכון שתפרסם המועצה בקשר עם המכרז. שאלות שיתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, המועצה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בע"פ לשאלות, ובהתאם לכך, רק תשובות בכתב שתפורסמנה באתר המועצה, כאמור, תחייבנה את המועצה.
 4. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 19/01/2021 בשעה 13:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות בצרוף כל תנאי ההתקשרות והמסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 5. מובהר, כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה , להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודה/שירותים מכל סיבה שהיא בהתאם לתקציב העומד לרשותה, וכן לפצל את העבודה/שירותים בין מספר מציעים והכל לפי ראות עיניה ושיקול דעתה המוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.
 6. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/ נקבה, אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד.
 7. על מועד פתיחת תיבת המכרזים , תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי ההזמנה.
 8. בהתאם להחלטת המועצה, המועצה תעדיף מציע מקומי בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובתנאי שעמד בכל תנאי הסף למכרז זה.
 9. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת המכרזים.
 10. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פנה

 

מוטי חטיאל                                  מיקי בניון

ראש המועצה המקומית                  מנכ"ל אזור התעשייה צח"ר

ראש פנה                                                                       

ריכוז לוח זמנים של המכרז לביצוע עבודות גינון והשקיה: אחזקת גנים, גינון, השקיה ופיתוח

 

הפעולה המועד הערות
 

עיון ורכישת מסמכי המכרז

 

החל מיום

28/12/2020

 

תמורת סך של 1000 ₪ 

 

שאלות והבהרות

 

עד לתאריך –

13/01/2021

בשעה 13:00

 

באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד 

rp1@rosh-pinna.muni.il

         

מפגש מציעים 10/01/2021

בשעה 11:00

המפגש יהיה בזום יש לוודא כי המייל שלכם התקבל למייל של מרכזת המכרז ענת פרץ 

rp1@rosh-pinna.muni.il

ערבות הגשה עד לתאריך –

19/04/21

 

ע"ס

 5,000  ₪

 

 

מועד אחרון להגשת הצעות

 

עד ליום- 19/01/2021

בשעה 13:00

 

2 עותקים( 1 קשיח +עותק סרוק ע"ג USB) במעטפה סגורה בלא שיצוין עליה כל סימן מלבד שם המכרז ,מספרו תאריך ושעת ההגשה.

מסמכי המכרז כוללים

פרק 1: הוראות ותנאי המכרז

נספחים לפרק 1:

 • א. טופס זיהוי המציע
 • ב. אישור רו"ח על גובה מחזור כספי .
 • ג. נוסח תצהיר שכר מינימום
 • ד. נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים
 • ה. נוסח תצהיר הוראות החוק למניעת העסקת עברייני מין .
 • ו. נוסח תצהיר קיום זכויות עובדים .
 • ז. נוסח ערבות בנקאית למכרז .
 • ח. הצעת המציע .
 • ט. הצעת מחיר .
 • י. נוסח ההמלצה .
 • יא. תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.
 • יב. תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .

פרק 2: ההסכם, תנאים כלליים ומיוחדים

נספחים לפרק 2:

 • יג. מפת איתור הגנים ורשימת עזר לשטחי גינון ………………….
 • יד. תיאור העבודה ותנאים מיוחדים …………………..
 • טו. מפרט טכני מיוחד ………………………………………….

ג.1.   המפרט הבין משרדי ………………………………………………… (מסמך שאינו מצורף)

 • טז. טבלת פיצוי מוסכם …………………………………………..
 • יז. אישור על קיום ביטוחים ……………………………………
 • יח. מחירון לעבודות נוספות/חד-פעמיות …………………………

 הכנת המכרז, ייעוץ וליווי:

מידות ומעשי נוף בע"מ

טלפון: 04-6020604

איש קשר: אלי טל, נייד: 050-4975800

דוא"ל: eli@middot.co.il

הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה מקומית ראש פינה ולמשרד מידות ומעשי נוף בע"מ. המסמכים נמסרים למציעים למטרת הגשת ההצעות על פי מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא יעשה בהם שימוש אלא למטרת הגשת הצעתו.

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצרכי פרשנות מסמכי המכרז.

פרק 1: הוראות ותנאי המכרז

מועצה מקומית ראש פנה (להלן "המועצה") מזמינה בזאת הצעות בדבר ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של שטחים ציבוריים פתוחים ועבודות פיתוח גנים בתחומי המועצה ואזור התעשייה צ.ח.ר, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 1. מהות העבודה

  • נשוא מכרז זה הינו טיפול ואחזקת שטחי גינון, שטחים פתוחים ומדרכות בתחומי המועצה וא.ת. צ.ח.ר.
 • השטחים הם שונים ויכולים לכלול אלמנטים שונים (כגון: מדשאות, עצים, שיחים, צמחי כיסוי, פרחים חד שנתיים, שטחי בור, שבילים, רחבות, מדרכות, משטחי דשא מלאכותי וכד') או חלקים מהאלמנטים הנ"ל בצירופים שונים.
 • על המציע לפרט בהצעת המחיר (שהינה בשיטה של הנחה מאומדן) את ההנחה המוצעת על ידו. יודגש, כי אחוז ההנחה שיצוין ע"י המציע יהיה נכון לכל האזורים ולכל קטיגוריות העבודה כמפורט בהמשך. ההצעה שתזכה במכרז תהיה זאת שצברה את הניקוד הגבוה ביותר מבין ההצעות הכשרות. ניקוד ההצעות יהיה מורכב מ- 60% מחיר ו- 40% איכות.
 • בהתאם להחלטת המועצה, המועצה תעדיף מציע מקומי בהתאם למפורט בהמשך ובתנאי שעמד בכל תנאי הסף למכרז זה.
 • ככל שהמועצה תחליט לעשות כן, תוכל המועצה להגדיל ו/או להקטין את שטחי העבודה לאחזקת שוטפת בשיעור שלא יהיה גבוה מ- 25% מהיקף ההתקשרות. הגדלה של שטחי הגינון בשיעור הגבוה מ- 25% ועד 50% תתאפשר בכפוף להחלטת מועצה.
 • לצד ביצוע עבודות האחזקה השוטפת, תוכל המועצה להפעיל את הספק שייבחר, לצורך ביצוע עבודות נוספות/חד פעמיות בתחומי גינון ופיתוח בהיקף כספי שלא יהיה גבוה מ- 250,000 ₪ בכל שנה. עבודות נוספות חד פעמיות שאינן כלולות במחיר האחזקה השוטפת יבוצעו בהתאם למחירון לעבודות נוספות/חד פעמיות (נספח ו' לפרק 2). המחירים לעבודות נוספות חד פעמיות הינם קבועים ואין ההנחה שאותה ייתן המציע על מחיר האומדן לעבודות אחזקה שוטפת מתייחסת למחירון לעבודות נוספות. מובהר כי ביצוע העבודות נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ואין המועצה מתחייבת למסור לקבלן עבודה נוספת כלשהי, והכל בהתאם לצרכי המועצה ולתקציב  מאושר בלבד.
 • כל הדרישות הכמותיות המצוינות במכרז זה לאספקת כוח אדם, כלים, חומרים וכד' הינן דרישות מינימום. התשלום בכל מקרה יהיה עבור תוצר מלא שעומד בדרישות האיכות של מכרז זה.
 • מובהר כי הטיפול בעצים בכל גובה, בכל השטחים המתוארים במכרז זה כשטחי גינון, שטחי בור ועצי רחוב, כלול במחיר האחזקה.
 • הזוכה שייבחר יידרש להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הודעת הזכייה מהמועצה.
 • מובהר כי הזוכה יישא במלוא האחריות לכל פגיעה, נזק, הפסד או אובדן שייגרמו בהמשך וכתוצאה ממתן השירותים על פי מכרז זה בין אם למי מטעמו ובין אם למועצה ובין אם לצד ג' כלשהו.
 1. משך ההתקשרות ותנאי התשלום

 • משך ההתקשרות הינו לשנה אחת. בתום שנה מתחילת ההתקשרות תהיה רשאית המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות למספר תקופות התקשרות שכל אחת מהתקופות עד 12 חודשים ובלבד שמשך ההתקשרות הכולל לא יעלה על חמש שנים.
 • למרות האמור בסעיף קודם, 90 הימים הראשונים יוגדרו כתקופת ניסיון והמועצה תהיה רשאית במהלך תקופה זאת להפסיק את ההתקשרות, ללא צורך בהנמקה, בהודעה מראש של 15 יום. לאחר תום תקופת הניסיון הפסקת התקשרות מצד המועצה תתאפשר בהודעה מראש של 30 יום.
 • תנאי התשלום יהיו: שוטף + 45 יום.
 1. תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:

 • המציע שילם עבור השתתפותו במכרז בהתאם לכתוב במסמכי המכרז.
 • המציע רשום לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, כעוסק מורשה ומגיש את הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף.
 • רשאים להשתתף אך ורק מציעים שביצעו בפועל בעשר השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז זה, לפחות שתי עבודות של אחזקת שטחי גינון בהיקף של 75 דונם  למשך שנים עשר חודשים כל אחת, כאשר מזמין העבודות בכל אחת מהן הוא רשות מקומית.
 • רשאים להשתתף אך ורק מציעים שביצעו בפועל בעשר השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז זה, שתי עבודות לפחות של פיתוח והקמת גנים שהיקף כל אחת מהעבודות לפחות 50,000 ₪ (חמישים אלף ₪ ).
 • רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים אשר המחזור הכספי שלהם בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז זה, הינו לפחות 250,000 ₪ (מאתיים וחמישים אלף ₪) בכל שנה לא כולל מע"מ.
 • המציע העסיק לפחות שני (2) עובדים בכל אחת מחמש השנים האחרונות.
 • המציע השתתף במפגש המציעים לכל אורכו.
 1. המסמכים שיש לצרף להצעה

להוכחת עמידה בתנאי הסף האמורים, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים (מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע):

 • כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המציע, כמפורט בסעיף 7 להלן, לרבות הנספחים.
 • צילום תעודת עוסק מורשה.
 • אישור מפקיד שומה, מרואה חשבון או מיועץ מס, או העתק מאושר כנכון (על ידי עורך דין) של אישור כאמור, המעיד על כך שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1967 וכן על פי פקודת מס ההכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975, או שהוא פטור מלנהלם, וכן כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, ולמנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.
 • אישור תקף של רשות המיסים על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שיעור הניכוי.
 • במידה שהמציע הינו תאגיד, על המציע לצרף צילום של תעודת הרישום של התאגיד, מסמכי ההתאגדות, תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום החברה במרשם החברות, ככל שמדובר בחברה בע"מ, ואישור מעו"ד בדבר האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.
 • בנספח א' לפרק 1 (טופס זיהוי המציע) למסמכי המכרז – יש למלא את כל הנדרש בנספח לרבות העבודות שבוצעו ע"י המציע, פרטי המזמין, את היקפן הכספי של העבודות ומועד ביצוען בפועל. כמו-כן, על המציע לצרף אישור מכל אחד ממזמיני העבודה המעיד כי אכן בוצעה עבודה כאמור במועד ובהיקף הכספי האמור ע"י המציע, וכן מכתבי המלצה מאלו שפורטו על ידו כאמור לעיל.
 • אישור רו"ח של המציע בדבר עמידתו של המציע בתנאים המפורטים בסעיפים  6,3.5 לעיל, בנוסח המצורף כנספח ב' לפרק 1 להלן.
 • ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 5 להלן.
 • צילום הקבלה מאת המועצה, על שם המציע, המעידה על רכישת המכרז. אי התאמה בין הגוף המשפטי אשר רכש את המכרז לבין הגוף המשפטי שהוא המציע, תוכל לגרום לפסילת  ההצעה.
 • אישור מטעם המועצה על השתתפות במפגש המציעים.

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה לא תקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

מובהר כי אין להגיש הצעה על ידי מספר מציעים במשותף, והצעה משותפת שכזו תיפסל.

הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה, תהא המועצה רשאית לפסול את ההצעה ולא לדון בה או לדרוש מהמציע לצרף מסמכים שלא צורפו להצעתו.

המועצה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים להוכחת העובדה שהוא עומד בתנאי ההצעה, כתנאי להתקשרות עימו. המציע יהא חייב לספק למועצה את הפרטים על פי דרישתה כאמור.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות, לפרסם הזמנה חדשה, או לנקוט בכל הליך שתמצא לנכון.

 1. ערבות בנקאית (ערבות מכרז)

 • ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת המציע, על שמו ולטובת המועצה, בסך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים ₪), צמודים למדד, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגין חודש ספטמבר 2020 כפי שפורסם ביום 15 אוקטובר 2020 [או בסמוך לכך].
 • הערבות תוצא על ידי בנק מוכר ומוסמך על פי החוק ותנוסח לטובת מועצה מקומית ראש פינה כשהיא אינה מותנית וניתנת על פי תנאיה לגבייה בתוך 7 ימים לאחר פנייה חד צדדית של ראש המועצה או נציג מטעמו. למסמך זה מצורפת דוגמת נוסח ערבות לא מחייבת, ראו נספח ז' לפרק 1. המציעים רשאים להיעזר בנוסח לדוגמא אך לא מחויבים להיצמד לנוסח שלה. חובה על המציעים להגיש ערבות בנקאית בנוסח מקובל של בנק מוכר בישראל העונה במדויק על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה.
 • הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 19/04/2021
 • הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל, לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה במכרז.
 • הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על הדרישות המפורטות, לא תידון כלל.
 1. מועד הגשת ההצעות

  • על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום שלישי תאריך 19/01/2021 בשעה 13:00  (להלן – המועד האחרון להגשת הצעות למכרז), לתיבת המכרזים במשרדי המועצה.
 • הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.
 1. אופן הגשת ההצעות

  • על המציע להגיש הצעתו בשתי מעטפות; מעטפה א' ובה כל מסמכי המכרז ללא הצעת המחיר [פרק1 נספח ט] ומעטפה ב' ובה הצעת המחיר [פרק1 נספח ט']. את מעטפה ב' יש להכניס כשהיא סגורה לתוך מעטפה א'.
  • המעטפות יהיו סגורות בלא שיצוין עליהן כל סימן היכר מלבד שם המכרז, מספרו והסימון א' או ב' בהתאם לתכולת המעטפה.
 • על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז, לרבות כל מסמכי המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, חתומים, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר יפורסמו באתר המועצה, אם יפורסמו, כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.
 1. חתימות

  • על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז, לרבות המחירון לעבודות נוספות/חד-פעמיות (בנספח ו' לפרק 2) וכל הבהרה או שינוי אשר נערך במכרז לאחר רכישתו על ידי המציע, עליהם קיבל המציע הודעה בכתב.
 • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
 • אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו עותק של תעודת הרישום של התאגיד ואישור מטעם עורך דין המעיד כי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד. אישור מרואה חשבון לעניין זכות החתימה לא יתקבל.
 1. בדיקת שטחי האחזקה וסיור קבלנים

  • על המציע לבקר בשטחי האחזקה ולבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה.
 • מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ראשון תאריך 10/01/2021בשעה 11:00 באמצעות זום.
 1. תוקף ההצעה

  • ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה למשך 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 • אם תודיע המועצה למציע על זכייתו במכרז בתוך 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת החוזה עמו והמועצה תהיה רשאית לדרוש מן המציע להאריך את תוקף הערבות לתקופה שתיקבע על ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.
 1. הבהרות ושינויים

  • אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/ו אי התאמות, עליו להודיע על כך בהודעה אשר תישלח לגב' ענת פרץ שרון, אחראית מכרזים במועצה, לכתובת rp1@rosh-pinna.muni.il, לא יאוחר מיום ד', 13/01/2021, בשעה 13:00. באחריות המציע לוודא קבלת ההודעה במועצה.
 • תשובות יפורסמו באתר המועצה. מסמכי הבהרות ותשובות שיפורסמו באתר המועצה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע יהיה לצרפם ולחתום עליהם.
 • המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ולשלחם לרוכשי מסמכי המכרז באמצעות הודעה בדוא"ל.
 • המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.
 1. הסתייגויות, השמטות, שינויים

  • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגויות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה:
 • א. לפסול את הצעת המציע.
 • ב. לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 • ג. לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.
 • ד. לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
 • ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המועצה. אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות בס"ק א'-ד' לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית הועדה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.
 1. הצהרות המציע

  • על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו ועל המועצה לא תחול כל אחריות כלשהי בעניין זה. 
 • כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לשטחי האחזקה, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בעניין זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.
 • כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 • הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כאישור והצהרה שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.
 • על המציע לחתום בשולי טופס קיום הביטוחים המצורף להסכם המכרז ללא עריכת שינוי כלשהו על גביו. בשלב הגשת ההצעות למכרז אין צורך להחתים את המבטח של המציע אולם על המציע להעביר את הדרישות הביטוחיות לגורם המבטח אותו ולאשר כי ביכולתו להתחייב כנדרש במידה ויזכה במכרז. כל הסתייגות של המציע ו/או של המבטח תובא לידיעת המועצה על פי הנוהל המפורט בסעיף 11 לעיל.
 • המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של המציעים אחרים לראות את הצעתו אין לו כל התנגדות לכך, והוא נותן רשות מראש להראות את הצעתו, לאחר קבלת החלטה סופית של ועדת המכרזים. במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל, עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו אלו סעיפים לדעתו, הינם חסויים ואת הנימוקים לכך. עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת להראות את הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי. מודגש כי ככל שיסומנו ע"י המציע חלקים מסוימים בהצעתו כחסויים, אותם חלקים בהצעות של מציעים אחרים יהיו חסויים מפניו.
 1. הצעת המחיר

  • יובהר, כי התמורה הנדרשת בהצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים כגון עלויות הארגון והניהול של המציע, תשלומי הוצאות, עלויות כוח אדם, ציוד וחומרים, זכויות סוציאליות והפרשות מעביד וכל התוספות, לרבות רווח המציע וכל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע"מ, בין אם מצוינות במסמכי המכרז ובין אם לא, ויכללו את כל התמורה המגיעה לזוכה במכרז.
 • המחירים המוצעים מהווים תשלום מלא וסופי בגין מתן השירות וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על-פי תנאי המכרז, בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע מושא ההסכם, לרבות תשלום בגין כוח אדם, ציוד, ביטוחים, חומרים וכיו"ב.
 • למחיר המוצע יתווסף מע"מ כדין.
 1. ניקוד ההצעות

  • ניקוד ההצעות למכרז זה יהיה בהתאם למשקולות הבאים: 60% מחיר ו – 40% איכות.

 

 • ציון בגין איכות ההצעה: הערכת איכות ההצעה תהיה על פי המשקולות הבאים:

 

תיאור המדד המפתח לחישוב משקל
ניסיון בעבודות של אחזקת גינון ברשויות מקומיות, בהיקפים שעולים על 75 דונם ברשות כל עבודה שעומדת בתנאי הסף החל מהעבודה השלישית שתוצג תהיה שווה 5 נק' עד ניקוד מירבי של 25 נק' 20
ניסיון בעבודות של פיתוח גנים בהיקפים שעולים על 50,000 ₪/עבודה כל עבודה שעומדת בתנאי הסף החל מהעבודה השלישית שתוצג תהיה שווה 5 נק' עד ניקוד מירבי של 25 נ'ק' 20
הכשרה מקצועית של המציע והעובדים אצל המציע

 

הערות:

1. הניקוד עבור כל עובד בנפרד.

2. כל עובד יוכל לצבור ניקוד רק עבור הכשרה גננית אחת. לדוגמא: עובד שהוא גם הנדסאי נוף וגם גנן סוג 2 יצבור רק 15 נק'.

3. הניקוד עבור תכנון מערכות השקיה יתווסף על הניקוד עבור הכשרה גננית.

תעודות בגין הכשרה מקצועית של המציע ו/או עובדים אצל המציע ינוקדו לפי המפתח הבא ועד ניקוד מירבי של 25 נק':

v     תעודה של הנדסאי נוף/אגרונום = 15 נק'

v     תעודה של גנן סוג 2 [חדש] = 10 נק'

v     תעודה של גנן סוג 1 [חדש] = 5 נק'

v     תעודה של מתכנן מערכות השקיה לגן הנוי = 5 נק'

 

20
ריאיון אישי התרשמות של צוות בדיקה מטעם ועדת המכרזים באמצעות ריאיון אישי של המציע עד ניקוד מירבי של 25 נק' 40

ציון האיכות יחושב על פי הנוסחה הבאה:

ניקוד האיכות שצברה ההצעה X 40 װ משקל האיכות בניקוד הכללי של ההצעה
100

 

לדוגמא: הצעה שצברה 75 נק' תחושב כך:

    75  X 40 װ 30
100

 

 • ציון בגין המחיר: הציון בגין המחיר יחושב על פי הנוסחה הבאה:

 

  %ההנחה בהצעה הנבחנת X 60 װ משקל המחיר בניקוד הכללי של ההצעה
%ההנחה הגבוהה מבין ההצעות הכשרות

 

לדוגמא: אם אחוז ההנחה הגבוה מבין ההצעות הכשרות הוא 15% ואחוז ההנחה בהצעה הנבחנת עומד על 12% ניקוד המחיר להצעה יהיה:

  12 X 60 װ 48
15

 

 • ההצעה הזוכה תהיה זאת שסכום הנקודות שצברה במדד המחיר + מדד האיכות היה הגבוה ביותר מבין ההצעות הכשרות.
 • ככל שתוגשנה הצעות שצברו ניקוד זהה, המועצה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקיים מו"מ מול המציעים ולאפשר להם לשפר את הצעתם אם באמצעות הנחה נוספת ואם באמצעות שיפור מדדי האיכות ואם בשניהם גם יחד.

 

 1. מנגנון בחירת ההצעה הזוכה

  • המועצה תודיע לכל המשתתפים במכרז על מועד פתיחת ההצעות במשרדי המועצה בדוא"ל .
  • וועדת המכרזים, או מישהו מטעמה, תבדוק את ההצעות ותוודא עמידת המציעים בכל תנאי ההגשה כפי שפורטו במסמכי המכרז.
 • המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 • המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז ובלבד שטרם החל הזוכה בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה שניתן לו, אם כבר ניתן. במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה החל בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה, יחולו תנאי ההסכם הכללי.
 • בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
 • המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.
 • בהתאם להחלטת המועצה, המועצה תעדיף מציע מקומי שעמד בכל תנאי הסף למכרז.

ככל שהגיש תושב ראש פינה הצעה, תעדיף המועצה את הצעתו ובלבד שהפער בין הניקוד שצבר המציע המקומי לניקוד הגבוה מבין ההצעות אינו עולה על 20 נק'.

דוגמא 1: מציע א', שאינו תושב ראש פינה, צבר את מלא ניקוד האיכות [40 נק'] והציע את ההנחה הגבוהה מבין ההצעות בשיעור של 15%.

לעומתו מציע ב', תושב ראש פינה, צבר גם הוא את מלא ניקוד האיכות והציע הנחה בשיעור של 12%. ניקוד המחיר להצעה זו, בהתאם לנוסחה לעיל,  יעמוד על 48 נק' וסה"כ הניקוד להצעה יהיה 88 נק'.

במצב כזה, היות שהפער בין הצעת המציע המקומי להצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר נמוך מ- 20 נק', המציע המקומי יהיה הזוכה.

דוגמא 2: אותו מקרה רק שהפעם המציע המקומי הציע הנחה של 5% ובהתאם ניקוד המחיר יעמוד על 20 נק' וסה"כ הניקוד להצעה יהיה 68.

במצב כזה, היות שהפער בין הצעת המציע המקומי להצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר גבוה מ- 20 נק', המציע המקומי לא יהיה הזוכה.

 • מציע ממתין: לאחר שתקבע המועצה את זהות המציע הזוכה תכריז המועצה על המציע שהצעתו צברה את הניקוד הגבוה לאחר ההצעה הזוכה    כ"מציע ממתין".
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות להכריז על כמה מציעים כמציעים ממתינים. בחירת המציעים הממתינים תהיה כמתואר בבחירת ההצעה הזוכה.
 • הוכרז מציע כמציע ממתין תעמוד הצעתו בתוקף למשך ששה חודשים מיום ההכרזה.
  • בכל מקרה שבוטלה זכייתו של הזוכה או שבוטל החוזה עם הזוכה תהא רשאית המועצה לפנות אל המציע הממתין הראשון על מנת שייתן את השירותים לפי הצעתו. 
 • המציע הממתין יידרש להשיב על פניית המועצה תוך שבעה ימים מיום פניית המועצה. לא עשה כן המציע או שהשיב בשלילה, תהא רשאית המועצה לפנות אל המציע הממתין הבא בתור.
 • מודגש בזאת כי במידה ותחליט המועצה להתקשר עם מציע ממתין, תחתום המועצה על חוזה עם אותו מציע והמציע יידרש לעמוד בכל תנאי החוזה כמפורט במכרז זה. 
 • למען הסר ספק, אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את המועצה לפנות למציע ממתין והמועצה תהא רשאית לפרסם מכרז חדש והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ולמציע הממתין לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה אם המועצה לא תתקשר עימו בסופו של דבר. 
 • המועצה תהא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז ובלבד שטרם החל הזוכה בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה שניתן לו, אם כבר ניתן. במקרה של ביטול המכרז לאחר שזוכה החל בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה, יחולו תנאי ההסכם הכללי.
 • בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות מציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
 • המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.
 1. הודעה על הזכייה וההתקשרות

  • המועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה למשרדי המועצה לקחת עותק של ההסכם, כשהוא חתום על ידי המועצה.
 • למען הסר ספק מודגש בזה כי, יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את ההסכם כמשתכלל עם קבלת ההודעה על הזכייה. למרות האמור, במידה וההודעה כוללת שינויים בהיקף שטחי האחזקה, יידרש הזוכה לחתום על הודעה שתשלח אליו. סירב הזוכה לחתום על ההודעה תהא המועצה רשאית לבטל את זכייתו במכרז או לראות אותו מחויב באמור בה אף ללא חתימתו, הכל על פי שיקול דעתה של המועצה.
 • תוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת ההודעה ימציא הזוכה ערבות בנקאית, כפי המפורט בסעיפים 139-144 לפרק 2 למסמכי המכרז וכן ימציא באותו מועד אישור על קיומם של ביטוחים בנוסח המפורט בנספח ה' לפרק 2 במסמכי המכרז.
 • לא המציא הזוכה ובמועד ערבות ביצוע ו/או לא המציא אישור על ביטוחים ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את העבודה למציע הבא בתור.
 • רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל, תודיע המועצה ליתר המשתתפים, בדואר רשום על אי זכייתם במכרז וכן תצרף להודעתה את הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

פרק 1:  נספח א'

טופס זיהוי המציע

בנספח  זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון.

(מילוי כל הפרקים הינם בגדר חובה).

פרט לא רלוונטי לקבלן המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.

 • שם המציע: ___________________________________________________
 • כתובת: ______________________________________________________
 • טלפון: _______________________________________________________
 • דוא"ל: ______________________________________________________
 • מספר החברה [לחברה] או מספר הזהות [ליחיד]: _________________________
 • [לחברה] כתובת משרד רשום:_______________________________________

 

 1. תיאור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של המציע

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. מנהלים נוכחיים במציע:

שם                                                       תפקיד

 

______________________                __________________________

 

______________________                __________________________

 

 1. אנשי מפתח נוספים במציע:

 

שם                                                       תפקיד

 

______________________                ___________________________

 

______________________                ___________________________

 

 1. ותק וניסיון המציע

 

 • שנת יסוד: ______________
 • מספר שנות התמחות: ___________
 • תיאור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של המציע:

 

עבודות אחזקת גינון שבוצעו על ידי המציע בעבר:

מס' סד' מזמין העבודה שם איש הקשר תפקיד איש הקשר פרטי התקשרות עם איש הקשר היקף העבודה בדונם תקופת ההתקשרות מסמכים המעידים על פרטי ההתקשרות

(לצרף למסמכי ההצעה)

1
2
 

 

עבודות פיתוח גנים שבוצעו על ידי המציע בעבר:

מס' סד' מזמין העבודה שם איש הקשר תפקיד איש הקשר פרטי התקשרות עם איש הקשר היקף כספי של העבודה משך הביצוע ומועד סיום העבודה מסמכים המעידים על פרטי ההתקשרות

(לצרף למסמכי ההצעה)

1
2
 

  

 • יש לצרף מסמכים המעידים על פרטי ההתקשרות, אישורים והמלצות (מצורף הנוסח המבוקש בנספח י' לפרק 1 ) לכל סוגי העבודות שפורטו לעיל.
 • ניתן לפרט יותר משתי עבודות ו/או אנשי מפתח באמצעות הוספת נספח נוסף בפורמט של הטבלה האמורה.

פרק 1:  נספח ב'

אישור רו"ח על גובה מחזור כספי והעסקת עובדים

 

נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

 

 1. אישור על מחזור כספי של ________________ [המציע] לכל אחת מחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ [המציע] ח"פ/עוסק מורשה __________ הרינו לאשר כי המחזור הכספי של _____________ [המציע] בשנים 2015-2019 היה כדלקמן:

השנה

 

2019 2018 2017 2016 2015
מחזור כספי

 

 1. אישור על העסקת עובדים של ________________ [המציע] לכל אחת מחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ [המציע] ח"פ/עוסק מורשה __________ הרינו לאשר כי בכל אחת מהשנים 2015-2019 העסיק ___________ [המציע] מספר עובדים כדלקמן:

השנה

 

2019 2018 2017 2016 2015
מס' העובדים

 

חתימת רו"ח  __________ חותמת המשרד   ______________

פרק 1:  נספח ג'

נוסח תצהיר שכר מינימום

תצהיר

בתצהיר זה:

"תושב ישראל" –          כמשמעותו בפקודת מס הכנסה.

 "בעל זיקה" –                מי שנשלט ע"י תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

"שליטה" –                   כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968.

"חוק שכר מינימום"-    חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987.

 

אני הח"מ _______________ נושא ת.ז./ח.פ. _______________ תושב ישראל המציע במכרז מס' _________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 1. אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי לביצוע עבודות גינון והשקיה, אחזקת גנים ופיתוח גנים בתחומי המועצה.
 2. המציע יסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון לגביו מבין שתי האפשרויות
  שלהלן:
 • אני מצהיר כי אני ו/או בעל זיקה אלי, מעולם לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.
 • אני הח"מ או בעל הזיקה אלי, הורשענו, בפסק דין חלוט, בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, יחד עם זאת, ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות. אני מצהיר כי העבירה האחרונה לפי חוק עובדים זרים נעשתה לפני/אחרי1.2016.
 1. הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

______________                                                        _____________

תאריך                                                                          המצהיר

אישור

אני הח"מ, _______________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ______________הופיע בפני מר/גב' _________________ נושא ת.ז. ________________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה

 

_______________

עורך – דין

 פרק 1:  נספח ד'

 נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים

תצהיר

בתצהיר זה:

"תושב ישראל" –          כמשמעותו בפקודת מס הכנסה.

"בעל זיקה" –                מי שנשלט ע"י תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

"שליטה" –                   כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"חוק עובדים זרים"-     חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א – 1991.

 

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז./ח.פ. _______________ תושב ישראל המציע במכרז מס' ________לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 1. אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי לביצוע עבודות גינון והשקיה, אחזקת גנים ופיתוח גנים בתחומי המועצה.
 2. המציע יסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון לגביו מבין שתי האפשרויות שלהלן:
 • אני מצהיר כי אני ו/או בעל זיקה אלי, מעולם לא הורשענו בעבירה לפי חוק עובדים זרים.
 • אני הח"מ או בעל הזיקה אלי, הורשענו, בפסק דין חלוט, בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, יחד עם זאת, ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות. אני מצהיר כי העבירה האחרונה לפי חוק עובדים זרים נעשתה לפני/אחרי 1.2016.
 1. הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

________________                                                 _________________

תאריך                                                                              המצהיר

אישור

אני הח"מ, __________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר/גב' _________ נושא ת.ז. __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

_____________

עורך – דין

פרק 1:  נספח ה'

 נוסח תצהיר בדבר קיום הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א – 2001

אני הח"מ __________ נושא ת.ז. מס' ___________ (להלן: "המצהיר") לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמור את האמת שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הנני מצהיר כי אני וכל מי מטעמי  ובכלל זה כל העובדים המועסקים על ידי ו/או אשר יועסקו על ידי בעתיד בעבודות נשוא מכרז זה במוסדות חינוך ו/או מוסדות בהם שוהים חסרי ישע מקיימים ויקיימו את כל הוראות החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א – 2001  (להלן: "החוק") ובכלל זה :

כי אני ו/או בעל זיקה אלי ו/או כל מי אשר מועסק על ידי לא הורשענו בעבירות מין כלשהן.

כי אני ובעל זיקה אלי לא קיבלנו ולא נקבל לעבודה במוסד ו/או עבודה עם מוסד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק בגיר שהורשע בעבירות מין שאותה ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנה מאסר בפועל או יותר.

לעניין סעיף זה –

"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי השוכר ואם השוכר הוא חבר של בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

 

הנני מצהיר כי שמי הוא _______________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת.

תאריך: _________________________

שם המצהיר + חתימה _______________

 

אישור

בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א – 1971, אני הח"מ ______________, עו"ד (מ.ר.__________)  מרחוב _________ מאשר/ת כי ביום _____ בחודש ___ שנת _____ הופיע בפני מר/גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת.ז. מס' _________. המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

_________________

עורך – דין

פרק 1:  נספח ו'

 נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים

נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 ששר התעשייה המסחר והתעסוקה מנהל על ביצועם,  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף שירותים נשוא המכרז

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז למכרז פומבי

לביצוע עבודות אחזקת גנים, גינון, השקיה ופיתוח בתחומי המועצה המקומית ראש פינה.

 

כמורשה מטעם המציע במכרז, אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 1. ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות (לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת) לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף השירותים נשוא המכרז, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף השירותים נשוא המכרז ואת האמור בכל החוקים הבאים (להלן – חוקי העבודה): חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951; חוק; דמי מחלה, תשל"ו-1976; חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951; חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996; חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953; חוק החניכות, תשי"ג-1953; חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949; חוק הגנת השכר, תשכ"ח-1958; חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963; חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995; חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א-2001; חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) תשס"ב-2002; חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011; צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.
 2. (למילוי ולסימון X במשבצת הנכונה)
 • המציע, בעל השליטה בו (כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981 (להלן: "בעל השליטה")) וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל וכל זאת ב- 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 • המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה לעיל וכל זאת ב-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 1. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______________

המצהיר

 

אישור עורך-דין

הנני מאשר כי היום ___________, הופיע ה"ה ___________ הנושא ת.ז. מס' ____________, בפני עוה"ד _______________, מרחוב ____________________,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

 

__________________

עורך-דין

 

פרק 1:  נספח ז'

 נוסח ערבות בנקאית למכרז

 

בנק                 

ערבות בנקאית אוטונומית ("ערבות מכרז ")

מכרז מס'  13/2020

 

לכבוד

המועצה המקומית  ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון:  ערבות בנקאית מס' _____________

 1. על-פי בקשת _________________________ (להלן – המבקש) הננו ערבים בזאת כלפיהם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 5,000 ₪ (במילים: חמשת אלפים ₪) ובתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות") בקשר עם מכרז מס' 13/2020.

בערבות זו:

"מדד"   – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"המדד הבסיסי" – המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

"המדד הקובע" – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.

 1. סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי, ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 2. ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.
 3. לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 4. תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום 19/04/20 וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 1. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

________                                                                                בכבוד רב

תאריך

בנק _________________

סניף________________

כתובת ______________

 

*טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף.

 

פרק 1:  נספח ח'

 הצהרת  המציע

 

מועצה מקומית ראש פנה

מכרז פומבי מס' 13/2020

לביצוע עבודות גינון והשקיה: אחזקת גנים, גינון, השקיה ופיתוח,

בתחומי המושבה ראש פינה וא.ת. צ.ח.ר

 

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

רחוב מעלה גיא אוני

ראש פנה

 

א.ג.נ.,

 

  • אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז, מסכים בזאת לכל התנאים וההוראות המפורטים במסמכי המכרז, והנני מקבל על עצמי לקיים, במלואן ובמועדן, את כל ההתחייבויות המוטלות עלי בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 • ערכתי את כל הבדיקות הדרושות בנוגע למסמכי המכרז ובנוגע למתן השירות. הריני מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה לגבי טעות ו/או פגם ו/או אי התאמה ו/או מום ו/או אי ידיעה.
 • הצעתי זו מוגשת בהתאם למסמכי המכרז.
 • ידוע לי ואני מסכים לכך, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה עלי בלבד, וכי לא אהיה זכאי, בשום מקרה שהוא, לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיי כאמור.
 • אם אבחר ליתן את השירות, אעסיק לצורך מתן השירות, עובדים מיומנים ומנוסים, העונים לדרישות המפורטות במסמכי המכרז, בעלי אזרחות ישראלית או היתר עבודה בישראל כדין, ובעלי ידע, מומחיות, ניסיון ויכולת, שמספרם והמועדים ופרקי הזמן שבהם יועסקו על-ידי יאפשרו את מתן השירות בהתאם להוראות מסמכי המכרז. עוד אני מתחייב כי ככל שאתן את השירות נשוא המכרז במוסדות חינוך ו/או מוסדות בהם שוהים חסרי ישע, כל העובדים אשר יועסקו על ידי יענו על דרישות חוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א- 2001.
 • אם אבחר ליתן את השירות, אקיים, בהתייחס לכל העובדים אשר יועסקו על-ידי בקשר עם מתן השירות (בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים), את כל הוראות הדין הרלוונטיות, ובכלל זאת אשלם לעובדים אלה או בגינם, את כל תשלומי החובה החלים עלי כמעסיקם על-פי דין (לרבות חוקי המס, דיני הביטוח הסוציאלי (ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי וכיוצא באלה), חוקי העבודה, תקנות שהותקנו על-פיהם, צווי הרחבה וכיוצא באלה).
 • אני בעל ניסיון, ידע, מומחיות ומיומנות בכל הקשור למתן השירות, ויש ברשותי וימשיכו להיות ברשותי בכל עת משך תקופת ההתקשרות, הציוד, האמצעים הכספיים, האישורים וההיתרים הנדרשים, כוח האדם המיומן והמנוסה וכל הכלים והאמצעים הנדרשים לשם מתן השירות וקיום כל התחייבויותיי על-פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, ברמה מקצועית מעולה ובסטנדרטים גבוהים, ובהתאם לכל יתר התנאים והדרישות הכלולים במסמכי המכרז ובהוראות כל דין.
 • ידוע לי ואני מסכים לכך, כי ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש מכל מציע להגיש להם כל מסמך ו/או מידע שיידרש על-ידיהם, לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי ההצעות, ובחינת עמידת המציעים בתנאי המכרז, וכן לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל מסמך או פרט אחר, להשלים את הצעתו לוועדת המכרזים, תוך פרק זמן קצוב שיקבע על-ידי ועדת המכרזים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה.
 • אני מתחייב להמציא לוועדת המכרזים או למי מטעמה, כל מסמך ו/או מידע שיידרש על-ידיהם, לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי הצעתי זו, ולסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם ועדת המכרזים, או מי מטעמה, בכל הנוגע לביצוע בירורים כאמור.
 • ידוע לי ואני מסכים לכך, כי ועדת המכרזים תהא רשאית להציג את הצעתי בפני המציעים האחרים, כאמור בסעיף 13.6 לפרק 1, וכן, ידוע לי, כי המועצה תהא רשאית לבקש מכל מציע ניתוח תמחירי של הצעתו, וכי הניתוח התמחירי יהא חסוי ולא יועבר למי ממשתתפי המכרז ו/או לצד ג' כלשהוא.
 • לא ננקטו, ולא ננקטים, כנגדי כל הליכים למחיקה, פירוק, הסדר נושים, מינוי כונס נכסים ו/או נאמן ו/או הליכים דומים אחרים, ולא הוטל עיקול (או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת) על רוב נכסיי או על נכסים מהותיים שלי ו/או נכסים הדרושים לי לצורך מתן השירות; לא קיבלתי כל הודעה או התראה על כוונה לפתוח בהליכים כאמור; לא ידוע לי על עילה כלשהי העלולה לשמש בסיס לפתיחת הליכים כאמור כנגדי.
 • אין כל איסור, מניעה ו/או הגבלה מכוח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, האוסרים, מונעים ו/או מגבילים אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה, ואני מתחייב בזאת שלא לקבל על עצמי בעתיד כל התחייבות שיש בה כדי להטיל עלי איסור, מניעה ו/או הגבלה כאמור.
 • ידוע לי ואני מסכים לכך שהמועצה תהא רשאית לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש, וכי המועצה לא תצטרך לפצות את המציעים (או מי מהם), בשום צורה שהיא, במקרה של ביטול.
 1. ערבות המכרז

הנני מצרף להצעתי זו ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה לעליית המדד, לטובת המועצה, בסך של ____  ₪  (_____ אלף) שקלים חדשים, בנוסח הערבות המצורפת כנספח ז' לפרק 1, וערוכה בהתאם להוראות סעיף 5 לפרק 1, כשהיא חתומה על-ידי הבנק מוציא המכרז.

 1. מסמכי התקשרות

אם תתקבל הצעתי, הנני מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות במועד ובמקום שייקבע על-ידי המועצה ולבצעו בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתי. אני מסכים בזאת, כי כל המסמכים והנספחים המצורפים ושאינם מצורפים למכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות וייראו משלימים זה את זה. כן הנני מתחייב להמציא ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים כנדרש.

 1. פרטי מגיש ההצעה

 

שם המציע
מספר ת.ז או מספר ח.פ
כתובת משרד רשום
הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך קבלת הבהרות ו/או ביחס לכל פניה אחרת בקשר להצעתי זו, הינו:
שם מלא (פרטי + משפחה)
טלפון נייד
טלפון במשרד
דוא"ל

הנני מתחייב להודיע בכתב למועצה על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפריטים המפורטים במסמך זה לעיל, מיד לאחר קרות שינוי כאמור.

 

_________________                                                ____________________

תאריך                                                                          חתימת המציע

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ _________________, עו"ד (מ.ר __________), מרחוב ______________, _____________, מאשר/ת בזה כי ביום __________, נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם ___________________, מס תאגיד: ______________ (להלן: "המציע"), על-ידי מר/גב' _______________, נושא ת.ז מס' _________________ ומר/גב' ____________________, נושא ת.ז מס' ____________________, המורשים והמוסמכים על-פי מסמכי היסוד של המציע ועל-פי כל דין לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין.

 

_________________________

חתימה וחותמת עו"ד

 

 פרק 1:  נספח ט'

 הצעת מחיר לביצוע עבודות אחזקת גנים ושטחים ציבוריים פתוחים, גינון, השקיה ופיתוח  בתחומי המושבה ראש פינה וא.ת צ.ח.ר

 1. הנחיות למילוי הצעת מחיר

  • יש למלא בסיפא של נספח זה, במקום המיועד לכך, את אחוז ההנחה, בעט בלבד (ולא בעיפרון) הן בספרות והן במילים.
 • יש לכתוב את אחוז ההנחה במספרים חיוביים או 0%, באופן המפרט את שיעור ההנחה עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
 • אם תוצע הנחה שלילית תוכל המועצה, על פי שיקול דעתה, לפסול את ההצעה או להתייחס כאילו הוזנה הנחה בשיעור 0%.
 • אם תוצע הנחה עם יותר משתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית תוכל המועצה, על פי שיקול דעתה, לפסול את ההצעה או להתייחס להנחה כאילו הוקלדו בה רק שתי ספרות אחרי הנקודה תוך התעלמות משאר הספרות.
 • למען הסר ספק את ההנחה יש לכתוב באחוזים. לדוגמא, ציון הספרות 15.43 משמעו הנחה בגובה של 15.43%.
 • במקרה של סתירה בין ציון אחוז ההנחה במספרים וציון אחוז ההנחה במילים מה שיקבע הוא הרשום בציון אחוז ההנחה במספרים.
 • יובהר שמחירי היחידה במחירונים המפורטים להלן נקובים בשקלים חדשים ללא תוספת מע"מ.
 • יודגש כי אחוז ההנחה אחיד והוא מתייחס לכל סעיפי המחירון לביצוע עבודות אחזקה שוטפת.
 • יודגש כי ההנחה מתייחסת למחירון ביצוע עבודות אחזקה שוטפת ותכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי מכרז זה מתחילתן ועד להשלמתן, לרבות הוצאות עקיפות כולל ביטוחים, הוצאות מימון, הפרשי הצמדה והתייקרויות והכל בהתאם למפורט בהסכם. המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחירי היחידה הנקובים במחירון בניכוי ההנחה שנתן בהצעה זו.
 • יודגש כי בכל הנוגע לביצוע עבודות נוספות/חד פעמיות המחירים יהיו לפי המחירים הנקובים בכתב הכמויות לעבודות נוספות/חד-פעמיות (נספח ו' לפרק 2). המחירים הינם קבועים ואין ההנחה המוצעת בהצעת מחיר זו מתייחסת למחירון לעבודות נוספות.
 1. מחירון ביצוע עבודות אחזקה שוטפת מחירון ביצוע עבודות אחזקה שוטפות מכרז גינון

 2. הצעת המחיר

  • הריני מצהיר כי לאחר שקראתי והבנתי את כל הסעיפים לעיל שבנספח זה, ולאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, ההוראות לקבלן, ההסכם על נספחיו ותנאיו וכן כל מסמך שקשור במכרז זה, אני מסכים לבצע את העבודות נשוא המכרז ככל שאדרש על ידי המועצה, על פי כל דרישות המכרז ועל פי המחירים הנקובים באומדן בניכוי:

אחוז ההנחה (במספרים): %_ _ . _ _ .

אחוז ההנחה (במילים):     ______________________).

 

      אומדן שנתי                                569,700 ₪ (לא כולל מע"מ)

 

סה"כ לאחר הנחה (במספרים, בשקל חדש)          __________ ₪

      סה"כ לאחר הנחה (במילים, בש"ח)              _____________ ₪

ידוע לי כי אחוז ההנחה שניתנה על ידי מתייחס לכל סעיפי המחירון לביצוע  עבודות אחזקה שוטפת [סעיף 2 לעיל].

 

כמו כן, הריני מצהיר כי לאחר שקראתי והבנתי את כל הסעיפים לעיל שבנספח זה, ולאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, ההוראות לקבלן, ההסכם על נספחיו ותנאיו וכן כל מסמך שקשור במכרז זה, אני מסכים לבצע עבודות נוספות/חד-פעמיות ככל שאדרש על ידי המועצה, על פי כל דרישות המכרז ועל פי המחירים הנקובים במחירון לעבודות נוספות/חד-פעמיות (נספח ו' לפרק 2) .

 • . הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 • להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית ע"ס 5,000 ₪ .
 • אנו מסכימים לכך שתהיו זכאים לראות בהצעתנו זו הכוללת את כל מסמכי המכרז, במידה וזו תתקבל על ידכם, כחוזה מחייב בינינו לביניכם.
 • היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים (לרבות ערבות ביצוע ביטוחים וכו') ולחתום על מסמכי החוזה במועד המפורט בפרק 1 למסמכי המכרז.
 • היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שהוגשה על ידינו תמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 • ידוע לנו שאינכם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הצעה כלשהיא וכי הנכם רשאים לבטל את המכרז כולו או לפצל את העבודה בין מספר מציעים או להקטין או להגדיל את היקפה, הכל על פי שיקול דעתכם הבלעדי, וכי במקרים כאמור לא נהיה זכאים לכל פיצוי או שיפוי מהמועצה.

 

 

תאריך: ________________                        חתימה: _______________________

 

פרק 1:  נספח י'

 

נוסח ההמלצה

לכבוד

המועצה המקומית  ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון:  המלצה  

הריני לאשר כי מר                                             ביצע עבורנו עבודות

בהיקף כספי של                            ₪ שנתי .

העבודות כללו אחזקת שטחי גינון בהיקף של                      דונם .

 

ברצוני לציין כי :                                                                                                          .

                                                                                                                                  .

                                                                                                                                 .

                                                                                                                                 .

 

 

________                                                                                בכבוד רב

תאריך

שם הממליץ _________________

ח.פ./ע.מ ________________

כתובת ______________

טלפון ______________

חתימה וחותמת  ______________

 (חותמת תאגיד/חברה חובה)

 

פרק 1:  נספח יא'

 אי תיאום מכרז

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:

 1. הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 2. לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם המציע, כדלקמן:
 • המחירים המופיעים בטופס ההצעה הכספית למכרז שבנדון הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 • המחירים בטופס ההצעה הכספית למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 • המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז
 • המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.
 • המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 • הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 • המציע לא נמצא עד למועד הגשת ההצעות במכרז תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

אם לא נכון, נא פרט:  __________________________________________________

 • המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

אם לא נכון, נא פרט:  __________________________________________________

 • אנו מודעים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
 • ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו.

 

_____________          _______________

חתימת המצהיר/ה         חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

_______________, עו"ד

 

פרק 1:  נספח יב'

תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976

תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976

אנו הח"מ, _____________ בעל/ת ת"ז מס' ____________, ו- _______________ בעל/ת ת"ז מס' _______________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:

 1. הננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ (להלן "המציע").
 2. הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 3. יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
 • המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
 • המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

* "בעל זיקה"– כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.

** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02.

*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז -1987 או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 1. יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
 • חלופה א' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.
 • חלופה ב' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.
 1. למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף 4 לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
 • חלופה (1) – המשתתף מעסיק פחות מ- 100 עובדים.
 • חלופה (2) – המשתתף מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה (2)  – הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.
 1. למציע שסימן את חלופה (2) בסעיף 5 לעיל- המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 ימים ממועד התקשרותו עם המועצה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
 2. ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

_____________          _______________

חתימת המצהיר/ה            חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד________________, מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו- מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתימתו / חתימתם מחייבת את המציע.

 

פרק 2 ההסכם, תנאים כלליים

הסכם

שנערך ונחתם ב יום __________ לחודש ____________ שנת __________

 

בין: מועצה מקומית ראש פינה

(להלן: "המועצה")                    מצד אחד

 

לבין:            __________________

__________________

__________________

(להלן: "הקבלן")                      מצד שני

 

הואיל:         והמועצה פרסמה מכרז פומבי מספר _________ לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של שטחי הגינון, מערכות ההשקיה, השטחים הפתוחים והמדרכות ברחבי המושבה וא.ת. צ.ח.ר כמפורט בחוברת המכרז (להלן: "המכרז" ו"חוברת המכרז" בהתאמה).

 

והואיל:         והקבלן השתתף במכרז וזכה באזור/ים ____________________.

 

והואיל:        וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא ונספחים

1.                  המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.1   כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לצרכי נוחיות בלבד, הן אינן מהוות חלק מהסכם זה ולא תשמשנה לפרשנותו; כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד, אף רבים במשתמע וכן להפך- וכל האמור בו במין זכר אף נקבה במשתמע וכן להיפך.

מהות ההסכם

המועצה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו, ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של גנים, חורשות, חצרות וגינות במוסדות חינוך, איי תנועה, כיכרות, רחובות, שדרות, שטחים כלואים, עצי רחוב וביצוע עבודות פיתוח, תשתית וגינון ברחבי המושבה ראש פינה וא.ת. צ.ח.ר.

תקופת ההסכם

2.                  תקופת הסכם זה הינה למשך שנה אחת מיום __________ ועד יום _________ (להלן: "תקופת ההסכם").

3.                  למועצה תהא הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההסכם למשך תקופות  נוספות של עד 12 חודשים כל אחת ובלבד שמשך ההתקשרות לא יעלה על  חמש שנים.

4.                  הודעה על הארכת תקופת ההסכם תינתן בכתב, לא יאוחר מ- 60 ימים לפני סיום התקופה.

5.                  כל תנאי הסכם זה יחולו בשינויים המחויבים על תקופות ההארכה.

6.                  למרות האמור לעיל, 90 הימים הראשונים יוגדרו כתקופת ניסיון והמועצה תהיה רשאית במהלך תקופה זו להפסיק את ההתקשרות, ללא צורך בהנמקה בהודעה מראש של 15 יום. לאחר תום תקופת הניסיון הפסקת ההתקשרות מצד המועצה תתאפשר בהודעה מראש של 30 יום.

הגדרות

בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלהלן:

7.                  שטחי גינון – הגנים הציבוריים, החורשות והרחובות, עצי רחוב ורחבות, גינות כלבים, מגרשי ספורט, גינות וחצרות של מוסדות חינוך, גינון במיכלים מכל סוג בתוך ומחוץ למבנים, משטחי דשא מלאכותי וכן כל שטח שיפורט בחוברת המכרז כשטח לתחזוקה. כמו כן יִכָּללו בהגדרת הגנים כל השטחים שיתווספו בתקופת החוזה לרבות השינויים שיחולו בהגדרות התחזוקה של השטחים השונים.

8.                  הקבלן – האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם ונספחיו לרבות נציגיו של הקבלן המוגדר בגוף ההסכם ונספחיו ו/או על מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית בכתב של המועצה.

9.                  מנהל עבודה – עובד קבלן שיופקד מטעמו על ניהול העבודה והעובדים. הקבלן יידרש לקבל את אישור המועצה למינוי מנהל העבודה. מנהל העבודה צריך להיות מקצועי ומנוסה, בעל ותק וניסיון מוכחים בניהול עבודה בהיקף דומה להיקף העבודה לה הוא מיועד הן מבחינת כוח אדם שיעבוד תחתיו והן מבחינת גודל השטח ומורכבותו.

10.               אחראי השקיה –  עובד קבלן שיופקד מטעמו על תפעול מערכות ההשקיה ותחזוקתם השוטפת בשטחי הגינון שיימסרו לטיפול הקבלן. הקבלן יידרש לקבל את אישור המועצה למינוי אחראי השקיה. אחראי השקיה צריך להיות בעל ידע וניסיון בתפעול מערכות השקיה, איתור ותיקון ליקויים במערכות ההשקיה ובעל ידע והבנה במערכות השונות לבקרת השקיה.

11.               העבודות – תחזוקה שוטפת של שטחי גינון ושל מערכות ההשקיה ו/או עבודות גינון ופיתוח נוספות/חד-פעמיות על פי מסמכי המכרז על כל נספחיו, ובעיקר תיאור העבודה ותנאים מיוחדים (נספח ב' לפרק 2),  מפרט טכני מיוחד (נספח ג' לפרק 2)  והמפרט הבין-משרדי (נספח ג'1 לפרק 2).

12.               עבודות נוספות/חד-פעמיות – עבודות גינון ופיתוח חד-פעמיות  שאינן נכללות בעבודות התחזוקה השוטפת ויוזמנו מהקבלן על ידי המועצה, מראש ובכתב, יבוצעו על פי מסמכי המכרז על כל נספחיו, ובעיקר תיאור העבודה ותנאים מיוחדים (נספח ב' לפרק 2),  מפרט טכני מיוחד (נספח ג' לפרק 2)  והמפרט הבין-משרדי (נספח ג'1 לפרק 2).

13.               חג – 2 ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמחת תורה, חג ראשון של פסח, שביעי של פסח, יום העצמאות ושבועות, יום בחירות שהוא יום שבתון.

14.               חומרים – החומרים המפורטים בכתבי הכמויות ו/או בתיאור העבודות ו/או המפרט הטכני, כמפורט במסמכי המכרז.

15.               מנהל – מנהל השרותים המוניציפליים ו/או כל אדם שתקבע המועצה שינהל  עבורה את עבודות הגינון.

16.               מפקח – מפקח גינון או יועץ מקצועי שהמועצה הזמינה את שירותיו והוסמך מטעם המועצה לפקח עבורה על עבודות הגינון.

17.               המזמין– מועצה מקומית ראש פינה ו/או מי מטעמה.

הצהרות הקבלן

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת:

18.               כי קרא את ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם, ובמועדים שנקבעו.

19.               כי בדק את אתרי העבודות וסביבתם, את מהות העבודות, את הכלים והחומרים הדרושים לביצוע העבודות ואת דרכי הגישה לאתרי העבודות.

20.               כי יש בידו וימשיכו להיות בידו כל המשאבים הדרושים לביצוע העבודות נשוא ההסכם, וכי הוא מעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים המומחים בביצוע העבודות.

21.               כי יש בידו את כל המשאבים הדרושים, כח אדם, כלים, חומרים לביצוע עבודות נוספות על עבודות התחזוקה השוטפת ככל שיידרש על ידי המועצה מבלי שתיפגע תחזוקת שטחי הגינון השוטפת.

22.               כי יש בידו לבצע את ההסכם במומחיות ובמקצועיות.

א.                    כי יש בידו לקיים, בהתייחס לכל העובדים המועסקים על-ידי הקבלן בקשר עם ביצוע עבודות הגינון (בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים) את כל הוראות הדין הרלוונטיות, ובכלל זאת לשלם לעובדים אלה או בגינם, לפי העניין, כל תשלום או זכות המגיעים להם על-פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם, בתוספת כל הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד ממעבידו על-פי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה החלים לפי העניין, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בגין דמי נסיעות, עבודה בשבתות, חגים ו/או בשעות נוספות ו/או עבור ימי מחלה ו/או ימי חופשה ו/או עבודה בלילות והכל לכל הפחות, בהתאם להוראות החשב הכללי. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו המיידי.

ב.                     בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב  לשלם לכל העובדים המועסקים על-ידי הקבלן בקשר עם ביצוע עבודות הגינון (בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים), שכר שלא יפחת מהשכר החודשי הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 ובצו ההרחבה בענף החקלאות. הוראות סעיף זה הינן הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם זה, שהפרתן על-ידי הקבלן תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותקנה לעירייה, בלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף לו זכאית המועצה על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, את הזכות לבטל את ההתקשרות עם הקבלן.

ג.                     הקבלן מצהיר, כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, לרבות הוראות סעיפים 33 ו-33א שלו, והינו מתחייב לקיים את כל הוראותיו. הוראות סעיף זה הינן הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם זה, שהפרתן על-ידי הקבלן תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותקנה לעירייה, בלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף לו זכאית המועצה על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, את הזכות לבטל את ההתקשרות עם הקבלן.

23.               כי שטח כל גן יכלול רצועה ברוחב 2 מטר סביב הגן אשר לא תימדד לצורך חישוב השטח לתשלום  אך תטופל על ידי הקבלן ותישאר תמיד נקייה מכל עשב ומכל פסולת.

24.               כי שטחי הגינון בהם מבוצעות העבודות הינם בחזקת המועצה ולקבלן אין זכות כלשהי בהם. לקבלן תהיה הרשות להימצא בשטחי הגינון אך ורק לצורך ביצוע העבודות.

25.               כי גודל שטחי הגינון לתחזוקה הכלול במסמכי המכרז במועד החתימה על הסכם זה הינו סופי ומוחלט וכי לא תהיה לו טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד המועצה בנוגע לגודלם של שטחי הגינון.

26.               כי גודל שטחי הגינון כפי שמופיע במחירון לביצוע עבודות אחזקה שוטפת (פרק 1, נספח ט', סעיף 2) כולל שטחי גינון אשר נכון למועד פרסום המכרז לא יהיו חלק מהשטחים שיידרש הקבלן לתחזק באופן שוטף אולם המועצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיפם לשטחי הגינון לתחזוקה במהלך תקופת ההתקשרות עם הקבלן.

27.               מוסכם בזאת כי תישמר לקבלן, למשך 30 יום מיום קבלת צו התחלת עבודה, הזכות לערער על גודל שטחי הגינון כפי שמופיעים במסמכי המכרז. היה ומצא הקבלן בתוך תקופה זו, על ידי מדידה של מודד מוסמך על חשבונו של הקבלן שהוסכם על ידי המועצה למדידה זו, ששטח גן שונה מכפי המופיע במסמכי המכרז תהא רשאית המועצה לפעול באחת מהדרכים הבאות:

א.                    לקבל את נתוני המדידה שביצע הקבלן ולעדכן את גודל שטחי הגן בהתאם.

ב.                     למדוד את שטח אותו הגן על ידי מודד מטעמה. במידה שיהיה קיים פער בין מדידת הקבלן למדידת המועצה  שטח הגן יקבע על סמך המדידה שביצעה המועצה ובלבד שהמדידה נעשתה על ידי מודד מוסמך.

התחייבויות הקבלן

28.               הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הדרושות לאחזקה שוטפת, תקינה, נאותה ומקצועית של שטחי הגינון, לרבות ביצוע של כל העבודות המפורטות בנספח ב', נספח ג', נספח ג'1 לפרק 2 על פי מסמכי המכרז ונספחיו וכל עבודות האחזקה הדרושות לדעת המזמין לאחזקה תקינה של האתרים שנמסרו לתחזוקת הקבלן.

29.               הקבלן מתחייב לבצע תדריך בטיחות לכל העובדים שיועסקו על ידו בהקשר למכרז זה. ההדרכה תתבצע על ידי אחראי בטיחות מוסמך להדרכה כנ"ל. הקבלן מתחייב לבצע הדרכה כנ"ל לכל עובד חדש שיועסק בהקשר למכרז זה. הקבלן מתחייב להחתים את כל העובדים על נספח בטיחות לאחר שעברו הדרכה כנ"ל. הקבלן מתחייב לבצע הדרכת בטיחות בכל מקרה של עבודה חדשה ו/או מיוחדת אשר יש בה חידוש בהיבט הבטיחותי ביחס לעבודה הכללית שמתבצעת במסגרת התקשרות זו. הקבלן מתחייב לבצע ריענון של תדריך הבטיחות והחתמת העובדים כנ"ל לפחות אחת לשנה. הקבלן מתחייב כי כל עבודה בגובה תתבצע רק על ידי עובד שהוסמך לעבודה בגובה ונושא אישור בתוקף לעבודה בגובה, אישור שתואם את אופי העבודה.  הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות נשואות מכרז זה על פי כל החוקים ותקנות הבטיחות הרלוונטיים לכל עבודה בכל זמן.

30.               הקבלן מתחייב להזמין על חשבונו יועץ מומחה/אגרונום, שיאושר על ידי המנהל, ככל שיידרש ומקסימום עד ארבע פעמים בשנה.

31.               הקבלן מתחייב להביא על חשבונו, על פי הוראות המפקח והנחיותיו, את שטחי הגינון לרבות מערכות ההשקיה המצויות בהם למצב הרצוי על פי המפורט בנספחים ב', ג', ג'1, וזאת תוך 30 יום ממועד תחילת ביצוע הסכם זה. צמחים ואביזרי השקיה שיידרשו לצורך עבודות אלו יהיו על חשבון המועצה. יודגש כי המועצה תשלם רק עבור עבודות שבוצעו ו/או חומרים שסופקו  על ידי הקבלן ואושרו לתשלום ובלבד שנתקבל על כך אישור בכתב ומראש על ידי המנהל.

32.               הקבלן מתחייב לספק ולשתול בכל שנה 7,500 שתילים של פרחי עונה בגודל 2 במועדים ובמקומות שתורה לו המועצה. אספקת השתילים ושתילתם תהיה על חשבון הקבלן.

33.               הקבלן מתחייב לבצע את כל הטיפולים הנדרשים לעצים בכל השטחים המתוארים במכרז זה כשטחי גינון, שטחי בור ועצי רחוב. הטיפול בעצים בכל גובה כלול במחיר האחזקה ולא תשולם תמורה נוספת בגין הטיפול בעצים.

34.               הקבלן מתחייב לרכז, בכל יום עבודה, את הגזם שהצטבר מהעבודות שביצע באותו יום, בשולי הגנים ו/או בכל מקום שיורה לו המנהל. פינוי הגזם ייעשה על ידי המועצה.

35.               ככל שהקבלן יידרש על ידי המועצה, הוא מתחייב לבצע  עבודות פיתוח, גינון והשקיה נוספות, מעבר למתחייב במסגרת התחזוקה השוטפת. התשלום עבור עבודות אלה יהיה לפי המחירים בכתב הכמויות והמחירון המצורפים להלן (נספח ו' לפרק 2).

מועדי ביצוע העבודות

36.               הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בכל ימות השנה למעט ימי שבת וחג כהגדרתו בפרק 2 סעיף 13 לעיל.

37.               שעות מתן שירותי תחזוקת הגינון בשטחי המושבה, יהיו החל מהשעה 07:00 ועד השעה 15:30.  באישור מנהל אזור התעשייה תותר התחלת עבודה באזור התעשייה לפני השעה 07:00. שעות העבודה כמתואר לעיל כוללות בתוכן 30 (שלושים) דקות הפסקה. למניעת ספקות, יובהר, כי המועצה לא תשלם על זמן ההפסקה.

עובדים

38.               העובדים שיועסקו על ידי הקבלן יהיו בעלי ניסיון בעבודות גינון, בוגרים, בעלי ת.ז. ישראלית ויאושרו ע"י המנהל/המפקח. מספר העובדים לא יפחת ממספר העובדים המצוין בנספח ב' לפרק 2.

39.               על הקבלן יהיה להציג אישור משטרה בהתאם ל"חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 2001" לגבי כל עובד שהקבלן יבקש להעסיקו במוסדות חינוך. למניעת ספק, הקבלן לא יוכל להעסיק עובד כלשהו במוסדות חינוך שלא נתקבל לגביו אישור כאמור במשטרת ישראל.

40.               על הקבלן להגיש למועצה בטרם יתחיל בביצוע העבודות או בטרם יעסיק עובד חדש רשימה שמית של העובדים. רק לאחר אישור המועצה יורשה הקבלן להעסיקו/ם.

41.               הקבלן ימנה מטעמו (לאחר קבלת הסכמת המפקח) מנהל עבודה כהגדרתו בסעיף 9.

42.               הקבלן ימנה מטעמו (לאחר קבלת הסכמת המפקח) אחראי השקיה כהגדרתו בסעיף 10. הקבלן מתחייב להעמיד לרשות אחראי ההשקיה את כל הציוד שיידרש כולל כלִי רכב, אביזרים וחלקי חילוף  על מנת לתפעל ולתחזק את מערכות ההשקיה במצב טוב כל הזמן. יודגש כי מנהל העבודה יוכל להיות גם אחראי ההשקיה ובתנאי שיש לו את הידע והנסיון הדרושים וכפוף לאישור המנהל.

43.               צוות עבודה לצורך ביצוע העבודות יכלול מנהל עבודה, ועוד שלשה עובדים כאשר מנהל העבודה או אחד מהעובדים הנוספים יהיה אחראי השקיה. יודגש כי מספר העובדים הנדרש הוא מינימום והקבלן נדרש לתגבר ולהוסיף עובדים ככל שיידרש לביצוע כל העבודות כפי המוגדר במסמכי המכרז.

44.               מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה רשאית להודיע לקבלן בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו/מנהליו/אנשי השקיה לצורך ביצוע העבודות. בכל מקרה כזה הקבלן מתחייב להחליף באופן מיידי את העובד/ים שהמועצה מתנגדת להעסקתו/ם בעובד/ים אחר/ים שיאושר/ו ע"י המזמין.

45.               הקבלן מתחייב לקבל את הסכמת המזמין להחלפת מי מעובדיו ו/או מנהל העבודה ו/או אחראי השקיה. בכל מקרה לא יותר לקבלן לגרוע ממצבת העובדים בכל אזור.

46.               הקבלן מתחייב להעמיד לצורך ביצוע העבודות, במשך כל תקופת ההסכם כלי רכב אשר יהיה תקין ומתאים לביצוע העבודות. כלי הרכב יחשב ציוד הכרחי לצורך ביצוע העבודות. המועצה תהיה רשאית לפסול כלי רכב ו/או כלי עבודה במידה שתמצא ששימוש בהם מעכב את העבודה והקבלן מתחייב להחליפם באופן מיידי.

47.               לצורך ביצוע עבודות נוספות שאינן במסגרת התחזוקה השוטפת ואשר הקבלן זכאי בגינן לתמורה נוספת, מתחייב הקבלן לספק צוות/י עבודה, נוספים על צוות העבודה לתחזוקת שטחי הגינון. כל ההוראות וההגדרות בסעיפים 38 עד 49, ("עובדים") יחולו גם על העובדים שיספק הקבלן לצורך ביצוע עבודות נוספות.

48.               בכל מקרה של היעדרות עובדים בשל מילואים, מחלה, חופש ונסיבות מוצדקות, על הקבלן לדאוג לביצוע העבודות על ידי עובדים מחליפים אשר עונים על הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

49.               הקבלן מתחייב לא להעסיק בקשר עם ביצוע העבודות עובדים של המועצה, ללא אישור מפורש לכך מאת המועצה, מראש ובכתב.

פיקוח

50.               בנוסף ובלי לגרוע מהאמור במפרט מובהר בזאת למען הסר ספק, כי למועצה ולמי מטעמה זכות לפקח על עבודות הקבלן ולבדוק, בכל עת, את איכות העבודות.

51.               הקבלן או מי מטעמו יסייר עם נציג המזמין בשטחי הגינון ובאתרי העבודה השונים ככל שיידרש. במהלך הסיור ייערך דו"ח בכתב בנוגע לליקויים שיימצאו בשטחי הגינון וכן תינתנה הוראות בנוגע לעבודות שיש לבצע. הוראות לביצוע עבודות יכללו גם לוחות זמנים לביצוען. אי עמידה בלוחות זמנים כנ"ל תיחשב הפרה והמפקח יהיה רשאי לקנוס את הקבלן בהתאם לטבלת פיצוי מוסכם (נספח ד' לפרק 2). המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקנוס את הקבלן בהתאם לטבלת פיצוי מוסכם גם מיד בעת שיימצאו ליקויים בשטחי הגינון.

52.               בנוסף, מוסמך המנהל או המפקח מטעמו, לתת לקבלן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות, הדרושות לדעתו לצורך ביצוע העבודות, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן.

53.               מוסכם כי בכל עניין, קביעת המנהל או המפקח מטעמו תהיה סופית ומכרעת, והקבלן מתחייב לפעול על פיה.

54.               הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באיכות וברמה מקצועית טובה אשר תניח את דעתו של המנהל, וכן לציית להוראותיו או בא כוחו ולנהוג בהתאם להנחיותיו.

55.               בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע העבודות ההכרעה תהיה בידי המנהל. בידו הרשות לפסול עבודה שלדעתו אינה עונה על תנאי ההסכם. על הקבלן יהיה לבצע את התיקונים הדרושים בהתאם לדרישת המפקח וללא תוספת תשלום.

תיאום

56.               הקבלן או מנהל העבודה יבצע אישית, בכל יום עבודה, ביקורת בכל שטחי הגינון שבתחום אחריותו על מנת לוודא שלא חל כל שינוי המחייב תיקון מיידי, הקבלן יבצע כל תיקון המתחייב ללא הנחיה מיוחדת לכך.

57.               בכל חודש הקבלן יגיש למנהל סידור עבודה המפרט את אתרי העבודה שבהם יעבוד הקבלן בכל אחד מימי החודש. סידור עבודה כנ"ל יוגש על ידי הקבלן לאישור המנהל עד ליום ה- 25 בכל חודש ויפרט את תכנית העבודה לחודש העוקב. סידור העבודה יהיה מחייב וכל מקרה של חריגה ממנו, הפחתה ו/או תוספת אתרי עבודה ליום עבודה, יחייב את הקבלן לקבל את אישור המנהל מראש ובכתב. בכל מקרה שהקבלן יחרוג מסידור העבודה ללא אישור המנהל, ייקנס הקבלן בהתאם לטבלת פיצוי מוסכם (נספח ד' לפרק 2).

58.               על הקבלן לנהל יומן עבודות ובו יפורטו האתרים בהם מבוצעות העבודות, מהות העבודות שבוצעו, כלי העבודה ומספר העובדים שהועסקו על ידו,  אביזרים וחומרים שסופקו על ידו וכן כל פרט הקשור לביצוע העבודות. בכל מקרה של ביצוע עבודה חריגה שהקבלן יהיה זכאי תמורתה לתשלום נוסף על התמורה בעד התחזוקה השוטפת ו/או אספקת חומרים כנ"ל יציין זאת הקבלן ביומן העבודה של אותו יום. באחריות הקבלן יהיה לדאוג לאישור יומני העבודה על ידי המנהל/מפקח. יומני העבודה המאושרים על ידי המנהל/מפקח יהיו חלק מהאסמכתאות לאישור חשבון לתשלום.

59.               הקבלן או מנהל העבודה ימצאו באזור העבודה במשך כל שעות העבודה, ישגיחו על אופן ביצועה ברציפות, יקבלו הוראות מהמנהל ו/או המפקח וידאגו לבצע את כל ההוראות ולתקן כל הטעון תיקון.

60.               הקבלן מתחייב לדווח למנהל ולמפקח על כל אירוע חריג, במיוחד בנוגע לחבלות, פגעי טבע, הרס בידי אדם פגיעות בציוד וכד'. הדיווח ייעשה סמוך ככל האפשר למועד האירוע לאחר שהבחין בו הקבלן. התרשלות בדיווח תיחשב כגרימת נזק לעירייה ע"י הקבלן וערכו ייקבע ע"י המנהל ויחולו הוראות סעיפים  146-145 ("קיזוז").

61.               על כל מי שהוגדר כאחראי השקיה ו/או מנהל עבודה להחזיק בכל עת טלפון נייד תקין ולהיות זמין בכל עת לפניות המנהל/המפקח.

62.               הקבלן  מתחייב לתאם את פעולותיו עם מחלקות המועצה השונות שיש להן נגיעה לביצוע העבודות (חפירות וכדומה)  וכן עם כל גורמי תשתית  (בזק/מים כבלים וכד').

63.               הקבלן מתחייב שאחראי ההשקיה מטעמו ייצור קשר בכל בוקר עם המנהל על מנת לקבל דו"ח תקלות לתיקון  והנחיות עבודה. אחראי ההשקיה יהיה זמין בכל עת ובקשר תדיר עם המנהל/מפקח.

מוקד המועצה ופניות תושבים

64.               הקבלן מתחייב להיות זמין בכל עת על מנת לתת מענה מיידי במקרה של פריצת מים ו/או כל תקלה שמחייבת תגובה מיידית.

65.               הקבלן מתחייב שאחראי ההשקיה או ממלא מקומו יטפלו מידית בכל קריאה שתתקבל במוקד המועצה ונוגעת למפגעים ולמערך ההשקיה וזאת בכל שעות היממה. אחראי ההשקיה או ממלא מקומו ידווחו למוקד על אופן הטיפול בקריאה. במידה ומוקד המועצה  לא  יאתר את אחראי ההשקיה או ממלא מקומו תוך זמן סביר, רשאית המועצה להשתמש בשרותי קבלן מטעמה לטיפול בכל בעיה ולחייב את הקבלן בעלות הטיפול. על ההוצאות שתוציא המועצה יחולו הוראות סעיפים  145-146 ("קיזוז").

66.               הקבלן מתחייב לטפל בכל פניות המועצה שיופנו לטיפולו בכל יום עבודה. בסוף כל יום עבודה ידווח הקבלן למנהל/למוקד המועצה על תוצאות הטיפול על ידו.

67.               הקבלן מתחייב להעביר מידי יום למנהל ו/או למפקח מידע בנוגע לכל פניה של תושבים שתתקבל על ידו ו/או ע"י עובדיו במהלך ביצוע העבודות.

68.               הקבלן ינחה את עובדיו לצמצם מגע עם תושבי המושבה ובכל מקרה של פניית תושב אל מי מעובדי הקבלן יש להפנות את התושב באדיבות למוקד המועצה לצורך הגשת תלונה/בקשה בהקשר לעבודות הגינון.

69.               קריאה דחופה – בכל מקרה שמתעוררת בעיה המצריכה טיפול מיידי לדעת המועצה כגון קריסת עץ, שבר ענף, פיצוץ צינור מים וכד' תועבר קריאה דחופה לקבלן ועל הקבלן להתייצב ולטפל בבעיה באופן מיידי.

69.1. היה והתברר שמקור הסיבה לקריאה הדחופה במחדל ו/או בעבודה לקויה של  הקבלן, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה עבור העבודה והנסיעות הכרוכות בטיפולו בקריאה הדחופה.

69.2. היה והתברר שמקור הסיבה לקריאה הדחופה אינו קשור במעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור העבודה והנסיעות הכרוכות בטיפולו בקריאה הדחופה. יודגש כי בכל מקרה של קריאה דחופה, יהא הקבלן חייב להתייצב ולטפל בבעיה באופן מידי.

70.               הקבלן מתחייב כי טיפול בתלונות התושבים ו/או מוקד המועצה לא יפגע באחריותו על פי דרישות חוזה זה לביצוע העבודות השוטפות.

עבודות נוספות/חד-פעמיות

הערה: בכל מקום במסמכי המכרז שמוזכר המונח "עבודות נוספות/חד פעמיות" מדובר על עבודות בתחום תחזוקת גנים ו/או פיתוח גנים.

71.               המועצה תהא רשאית להזמין, בכתב, מהקבלן והקבלן מתחייב לבצע עבודות גינון  ופיתוח נוספות/חד-פעמיות של תחזוקת גנים ו/או פיתוח גנים על פי מסמכי המכרז על כל נספחיו, ובעיקר תיאור העבודה ותנאים מיוחדים (נספח ב' לפרק 2),  מפרט טכני מיוחד (נספח ג' לפרק 2)  והמפרט הבין-משרדי (נספח ג'1 לפרק 2).

72.               המועצה תהא רשאית להזמין מהקבלן ביצוע עבודות גינון חד-פעמיות וזאת בדרך של הזמנת עבודה בכתב חתומה על ידי המנהל אשר תכלול את הפרטים הבאים (להלן: "ההזמנה"):

א.                    מהות העבודה לביצוע.

ב.                     כתב כמויות לגבי רכיבי הביצוע.

ג.                     המחיר לכל רכיב בכתב הכמויות יהיה בהתאם למחיר אשר נקבע במחירון לעבודות נוספות/חד-פעמיות (נספח ו' לפרק 2).

ד.                     מועד תחילת ביצוע העבודה ומועד לסיומה.

73.   הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה חד פעמית אשר תוזמן על ידי המועצה כאמור לעיל.

74.   עבודה חד פעמית לא תבוצע על ידי הקבלן, אלא אם כן קיבל הזמנה בכתב לביצועה, חתומה על ידי המנהל.  בוצעה עבודה חד פעמית ללא הזמנה כאמור מראש ובכתב, תהא רשאית המועצה שלא לשלם לקבלן תמורה כלשהי בגין אותה עבודה חד פעמית שבוצעה על ידו, אפילו אם יוכח כי אכן בוצעה העבודה בפועל.

75.   הקבלן יתחיל בביצוע עבודה חד פעמית לא יאוחר מהמועד אשר נקבע בהזמנה, יבצע את העבודה על פי כל מסמכי העבודה ובתיאום מלא עם המנהל, ויסיימה לא יאוחר מהמועד הקבוע בהזמנה לסיום העבודה.

76.   עם השלמת  ביצוע עבודה חד פעמית, יפעלו הצדדים בהתאם לקבוע להלן לשם מסירת העבודה לידי המועצה:

א.                    הקבלן יודיע למנהל בכתב על השלמת ביצוע העבודה, ובין הצדדים יתואם מועד למסירת העבודה לעירייה, בו יהיו נוכחים הקבלן והמנהל.

ב.                     במועד זה ירשם פרוטוקול המפרט את הערות המנהל ודרישותיו לביצוע השלמות ותיקונים בעבודות והמועד לביצועם, על מנת שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בהסכם זה.

ג.                     הקבלן ישלים ויתקן את הדרוש תיקון ויודיע על כך בכתב למנהל.  עם קבלת הודעה חדשה כאמור, יבדוק המנהל את ביצוע ההשלמות והתיקונים, וימסור הודעה בכתב לקבלן המאשרת כי כל ההשלמות והתיקונים בוצעו לשביעות רצונו המלאה או המפרטת את דרישותיו לביצוע השלמות ותיקונים נוספים והמועד לביצועם.

ד.                     דרש המנהל ביצוע תיקונים נוספים כאמור בסעיף ב' לעיל, יבוצעו התיקונים על ידי הקבלן, ויחול האמור בסעיפים א' עד ד'.

ה.                    הודיע המנהל לקבלן בכתב כי העבודות הושלמו, תחשב הודעה כאמור כאישור מסירת העבודה שבוצעה על ידי הקבלן למועצה.

ו.                     הקבלן ימשיך לטפל ולתחזק על חשבונו את העבודה שביצע לעוד 3 חודשים ממועד המסירה הראשונה כאמור, אלא אם כן נקבעה תקופת אחזקה שונה בהזמנת העבודה.

ז.                     בתום 3 חודשים אלו יתאמו הצדדים מועד למסירה סופית.

ח.                    רק לאחר שבוצעו כל העבודות והתיקונים תתבצע מסירה סופית כמתואר בסעיפים ב' עד ד' לעיל.

ט.                    הודיע המנהל לקבלן בכתב כי העבודות הושלמו, תחשב הודעה כאמור כאישור מסירת העבודה שבוצעה על ידי הקבלן למועצה, מסירה סופית.

י.                     למען הסר ספק, לא תינתן תמורה  נוספת עבור הטיפול בעבודה לתקופה שבין המסירה הראשונה למסירה סופית.

יא.                   במעמד המסירה הסופית של העבודה, הקבלן יעביר לידי המועצה תכניות עדות, תעודות אחריות וכל מסמך אחר הקשור לעבודה. למען הסר ספק, מסירת מסמכים אלו למועצה תהווה תנאי לקבלת העבודה ובהתאם לכך, הקבלן ימשיך להיות אחראי לכל העבודה עד לקבלת העבודה על ידי המועצה.

77.               הקבלן יהיה אחראי לכל פגם אשר יתגלה בעבודה חד פעמית אשר בוצעה על ידו בשל טיב העבודה והחומרים, וזאת עד לתום 3 חודשים ממועד מסירת העבודה כאמור בסעיף ה' לעיל, אלא אם כן נקבעה תקופת בדק שונה בהזמנת העבודה החד פעמית (להלן: "תקופת הבדק"). הקבלן מתחייב לתקן מיד על חשבונו כל פגם כאמור, מיד עם קבלת דרישה לכך על ידי המועצה.

חומרים

78.               חומרי זיבול ודישון, חומרים להדברת מזיקים ומחלות וחומרים להדברת עשבים הדרושים לביצוע עבודות התחזוקה השוטפת והתקינה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכמות הנדרשת, הכול על פי המפרט על כל חלקיו (נספח ב', ג', ג'1 לפרק 2) וקביעת המנהל, ולא תשולם בגינם כל תמורה.

79.               מלבד זאת, באם יידרש הקבלן ע"י המועצה על פי שיקול דעתה הבלעדי לספק חומרים או לבצע עבודות נוספות/חד-פעמיות שידרשו שלא במסגרת עבודת התחזוקה השוטפת כאמור, יסופקו החומרים ו/או העבודות על ידי הקבלן והתמורה עבור החומרים ו/או העבודות תיקבע  על פי המחירון לעבודות נוספות/חד-פעמיות (נספח ו' לפרק 2).

80.               לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בשל כך כנגד המועצה.

81.               חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי – ירכשו ממפעלים ויצרנים בעלי תו תקן.

82.               חומרים שלגביהם לא קיים תקן, הקבלן מתחייב להגיש לאישור המנהל את הספק הרצוי ולספק דגימות על פי דרישת המנהל ובכל מקרה הקבלן יספק את החומרים רק לאחר אישור המנהל.

83.               הקבלן מתחייב להמציא, על פי דרישת המפקח, תעודות אחריות ו/או כל מסמך אחר הנוגעים לחומרים ו/או אביזרים שסופקו על ידו.

84.               הקבלן מתחייב לספק על חשבונו דגימות ובדיקות מהחומרים על פי דרישה.

85.               הקבלן מתחייב להשתמש לצורך ביצוע העבודות רק בחומרים שנבדקו ואושרו על ידי המפקח.

86.               הקבלן מתחייב לבצע בדיקת קרקע, על חשבונו, כל אימת שיידרש לכך על ידי המנהל. בכל מקרה לא יבוצעו יותר מארבע בדיקות קרקע בשנה. הקבלן יעביר למנהל את דו"ח תוצאות הבדיקות.

87.               הבדיקות הנדרשות והערכים הרצויים בבדיקות, בטבלה להלן:

גורם נבדק יח' ערך נדרש
חומציות Ph בין 5-8
מוליכות חשמלית ec Ds/m נמוך מ- 3
נתרן חליף sar יחס נמוך מ- 8
תכולת סידן + מגנזיום מאק/ליטר עד 15
נתרן מאק/ליטר עד 6
גיר כללי % עד 20
חנקן חנקתי n/no3 מ"ג/ק"ג גבוה מ- 15
אשלגן במיצוי סידן כלורי מ"ג/ליטר גבוה מ- 10
זרחן בשיטת אולסן מ"ג/ק"ג גבוה מ- 15
הרכב מיכני    

 

88.               בכל מקרה של חריגה מתחום הערכים הרצויים הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לתוצאות הבדיקות והוראות המפקח כולל זיבול, דישון ו/או כל פעולה אגרוטכנית שיורה המפקח.

89.               הקבלן מתחייב שכל חומר מסוכן מכל מין וסוג וכן כל כלי עבודה שביכולתו לגרום נזק לרכוש ו/או לאדם לא יגיע לידיים של צד ג'. כמו כן הקבלן מתחייב שלא להשאיר חומרים/כלים מסוכנים מכל מין וסוג כולל אריזות ריקות, ללא השגחה, ועל המועצה לא תחול אחריות כלשהי בשל האמור בסעיף זה.

90.               הקבלן מתחייב לדווח למועצה ולקבל את אישורה מראש בכל מקרה שבכוונת הקבלן להשתמש בחומרי הדברה.

91.               הצעת הקבלן כוללת איסוף מלא של פסולת וגזם משטחי הגן ושאר השטחים הציבוריים שבתחום טיפולו של הקבלן. הקבלן מתחייב לרכז את כל הנ"ל לאתרי ריכוז אשפה וגזם בשטחי המושבה. פינוי האשפה והגזם לאתרים מורשים ייעשה על ידי המועצה ועל חשבונה.

92.               הקבלן מתחייב להזמין יועץ מומחה/אגרונום, שיאושר על ידי המנהל, ככל שיידרש ומקסימום עד ארבע פעמים בשנה לפי דרישת המנהל.

 

התמורה והתשלום

93.               תמורת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן לביצוע העבודות של תחזוקת השטחים שנמסרו לטיפולו, תשלם המועצה לקבלן תמורה חודשית כוללת בסך של __________ ₪ (במילים: _______________) כולל מע"מ (להלן: "התמורה").

94.               מוסכם כי בכל מקרה של הוספה או גריעה של שטחי עבודה ביחס לשטחים ביום חתימת החוזה תגדל או תקטן התמורה שיקבל הקבלן לפי גודל השטח שנוסף או נגרע במכפלת המחיר ליחידה לפי מחירון ביצוע עבודות אחזקה שוטפת ובניכוי ההנחה שנתן המציע בהצעת המחיר  (נספח ט' לפרק 1).

95.               בנוסף, המועצה תשלם לקבלן תשלום עבור חומרים או עבודות נוספות/חד-פעמיות שיסופקו/ייעשו על ידו על פי דרישת המועצה וזאת בהתאם למחירון לעבודות נוספות (נספח ו' לפרק 2) (להלן: "התשלום").

96.               מוסכם בין הצדדים כי במקרים בהם יידרש הקבלן לבצע עבודה ו/או לספק פריט שאין להם מחיר במחירון לעבודות נוספות/חד-פעמיות תהא רשאית המועצה לפעול באחת משתי הדרכים הבאות:

א.           לקבוע מחיר מיוחד על פי ניתוח מחיר אשר יגיש הקבלן ויאושר על ידי המנהל.

ב.            לבצע את העבודה לפי המחיר הנמוך מבין הצעות שתקבל במבחן הצעות. במקרה כנ"ל ובמידה שהפער בין ההצעה שהגיש הקבלן להצעה הנמוכה ביותר אינו עולה על 10%, תעמוד לרשות הקבלן הזכות להשוות את הצעתו להצעה הזולה ביותר שתתקבל במבחן ההצעות ולבצע את העבודה.

97.               התמורה והתשלום יתעדכנו אחת לשלשה חודשים בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הוא ___________ שהתפרסם ב _________________.

98.               מוסכם בזאת כי התמורה והתשלום כוללים אספקת הציוד וכוח האדם לביצוע העבודות, רווח קבלני וכן כל הוצאה נוספת שתחול על הקבלן במסגרת ביצועו של הסכם זה והינם מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות.

99.               הקבלן יישא בכל המיסים, ההיטלים, המלוות ותשלומי החובה, ככל שיחולו, בגין התמורה. ידוע לקבלן, כי המועצה תנכה מכל תמורה שתשולם לו על פי הסכם זה מיסים ו/או היטלים ו/או מלוות ו/או תשלומי חובה בשיעורים שהמועצה חייבת לנכותם על פי כל דין, אלא אם יומצא לידיה עובר לביצוע התשלום אישור מתאים משלטונות המס לגבי ניכוי מס במקור או לגבי הפחתת שיעור הניכוי.

100.           למען הסר ספק, מובהר כי התמורה דלעיל תשולם אך ורק בגין ביצוע מלא של כל הוראות מסמכי המכרז.

101.           מוסכם בין הצדדים כי במקרים בהם תבוצע העבודה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה מהקבוע בהסכם אזי המנהל יהיה רשאי לעשות אחת ו/או חלק ו/או כל אלה:

א.                    לאשר לתשלום רק חלק מהחשבון שיגיש הקבלן למנהל לאישור.

ב.                     המועצה תהא רשאית לבצע, על חשבון הקבלן, בעצמה או באמצעות קבלן אחר את העבודה שלא בוצעה על ידי הקבלן כקבוע בהסכם זה, וזאת מבלי שביצוע זה ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו, ותחייב את הקבלן בסכום עלות העבודה שבוצעה.

ג.                     לקבלן לא יהיו טענות ו/או תביעות בקשר לאמור בסעיף זה.

ד.                     האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

 

הגשת חשבונות ואישורם

102.           עד ה- 5 לכל חודש קלנדרי יגיש הקבלן למנהל חשבון מפורט בגין העבודות שבוצעו על ידו בחודש החולף.

103.           חשבונות חודשיים לתחזוקת שטחי הגינון יוגשו על ידי הקבלן לאישור המפקח עם רשימת הגנים וגודל השטחים  שעבורם מוגש החשבון ויומני עבודה יומיים חתומים ע"י המפקח.

104.           חשבוניות בגין עבודות נוספות/חד-פעמיות יוגשו על יד הקבלן לאישור המפקח עם יומן עבודה מאושר על ידי המפקח, תכנית עדות, דפי מדידה וחישובי כמויות.

105.           חשבוניות שיוגשו על ידי הקבלן מבלי שצירף את המסמכים הרלוונטיים כאמור בסעיפים 103-104 לא ייבדקו.

106.           המנהל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית מהחשבונית סכומים בגין עבודות שלא בוצעו לשביעות רצונו של המנהל, ו/או שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו באופן חלקי.

יודגש, כי חוות דעתו של המנהל לגבי ביצוע העבודות הינה סופית ומכרעת.

107.           חשבונית מאושרת, או חלק מחשבונית שתאושר, תשולם שוטף +45  יום ממועד הגשת החשבונית ובכפוף לאישור החשבונית ע"י המנהל ואישור ניכוי מס במקור.

 

הגדלה ו/או הקטנה ו/או שינוי בגודל/הגדרה של שטחי העבודות

108.           בכל ממקרה של הגדלה ו/או הקטנה של שטחי העבודות, התמורה והתשלום הכוללים יגדלו או יקטנו בהתאם לשיעור השינויים בגודל השטחים במכפלת מחיר היחידה בהתאם למחירון ביצוע עבודות אחזקה שוטפת בניכוי ההנחה שנתן המציע בהצעת המחיר (נספח ט' לפרק 1).

109.           מוסכם ומוצהר כי למנהל תהיה הזכות הבלעדית להכריע בכל מחלוקת שתתעורר בנוגע לשינוי התמורה, וקביעתו תהיה סופית ומכרעת.

 

אי קיום יחסי עובד ומעביד

110.           מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי המועצה בגדר קבלן עצמאי, ואין נקשרים בין המועצה לבינם יחסי עובד ומעביד, ואין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לקבל מהמועצה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו.

111.           מוסכם בזאת מפורשות כי הקבלן בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, והמועצה לא תישא בכל תשלום או הטבה כאמור.

112.           מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 110-111  ובנוסף הקבלן יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג בקשר להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל  תשלום כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו. הפרה כלשהי של האמור בסעיף זה הינה הפרה יסודית של ההסכם.

113.           תחויב המועצה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה הקבלן את המועצה בכל סכום בו יחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

114.           הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן:

א.                    להבהיר ולהסביר לכל העובדים המועסקים על-ידי הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות (בין בדרך קבע ובין באופן זמני), שלוחי הקבלן ואחרים מטעמו, כי אין בביצוע העבודות באמצעותם, כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בין מי מהם לבין המועצה. אי מילוי, בין במעשה ובין במחדל, של הוראה מהוראות סעיף זה, לגבי עובדיו כאמור, יהווה הפרה של הסכם זה, והמועצה תהיה זכאית לסעדים לפיו ולפי כל דין.

ב.                     היה ועל אף האמור בס"ק א' לעיל, ייטענו יחסי עובד ומעביד כאמור על-ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, לרבות מי מבין העובדים המועסקים על-ידי הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות (בין בדרך קבע ובין באופן זמני), שלוחי הקבלן ואחרים מטעמו ו/או במקרה של טענה שתועלה על-ידי רשות מוסמכת כלשהי, כי המועצה חייבת באופן כלשהו בחיוב המוטל לפי מסמכי המכרז על הקבלן ו/או מי מטעמו כאמור, וכתוצאה מכך ייגרמו למועצה, הפסדים, הוצאות כספיות ו/או נזקים אחרים, הקבלן ישפה את המועצה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל הפסד, הוצאה ו/או נזק, שיגרמו לה כאמור, ובכלל זה בגין כל סכום שתשלם או תחויב בתשלומו, ובגין כל הוצאה שתוציא ו/או תחויב להוציא בקשר עם טענת יחסי עובד מעביד כאמור, לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים.

115.

א.                    המועצה תהיה רשאית לוודא קיום התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו בכל דרך שתרצה, לרבות באמצעות קבלת תלושי שכר של העובדים, ואולם אין בזכות זו של המועצה כדי לחייבה לערוך בקרה כאמור או להטיל עליה אחריות כלשהי בקשר לכך או לגרוע מהאחריות המלאה והבלעדית המוטלת על הקבלן לתשלום לעובדיו של כל זכויותיהם, כאמור לעיל. ככל שבעתיד תקום למועצה חובה לערוך בקרה בדבר התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו, מכוח הוראות כל דין, הצדדים יפעלו בנוסף בהתאם להוראות הדין.

ב.                     הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם כל ביקורת שתידרש על-ידי המועצה ו/או עם כל גורם מקצועי שימונה על-ידי המועצה לשם ביצוע ביקורת. הקבלן מתחייב להמציא לשם ביקורת, על-פי דרישה, אישורים על תשלומים למס הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה וגמל ועוד, תלושי שכר של עובדים שלו המועסקים בחצרי המועצה או בשירותה, דוחות נוכחות של העובדים המועסקים בחצרי המועצה או בשירותה וכל מסמך אחר רלוונטי לביקורת על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

ג.                     נמצאה בביקורת או כתוצאה מבדיקת תלונה, הודעה או התראה, הפרה או חשש להפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב אל הקבלן עם העתקים למועצה. הקבלן יהא מחויב להמציא בתוך 30 ימים תצהיר בכתב של רו"ח ושל כל גורם רלוונטי אחר מטעמו לדעת המועצה, המפרט את תיקון הממצאים במלואם, כולל תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך. כן יהא הקבלן חייב למסור למועצה כל מסמך נוסף אשר יידרש על ידה בהקשר זה.

ד.                     בלי לגרוע מהאמור, הקבלן  מסכים לכך שהמועצה תהיה רשאית לקזז ו/או לעכב ו/או להפחית מן הסכומים המגיעים לקבלן מהמועצה סכום השווה לסכומים שהמועצה השתכנעה שהקבלן נמנע מלשלם לעובדיו ו/או מסכומים שהיה על הקבלן להעביר לצד ג' בגין עובדיו ו/או עבורם. סכום זה יועבר לקבלן רק לאחר המצאת תצהיר חתום על-ידי מנהלו המוסמך אליו יצורף אישור רואה חשבון בדבר תשלום רטרואקטיבי של כל התנאים הסוציאליים ו/או התשלומים שהקבלן נמנע מלשלם.

ה.                    הקבלן מחויב להשיב בכתב בתום 30 ימים על כל תלונה שתועבר מהמועצה או ממנהל ההסדרה והאכיפה ממשרד הכלכלה (במקרה כזה יועבר עותק למועצה) בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על-ידי הקבלן בחצרי המועצה ו/או בשירותה. בתשובתו יפרט נותן השירות את הליך בדיקת התלונה והאופן שבו טופלה, ויצרף אסמכתאות.

ו.                     הקבלן יטפל באופן מיידי בתלונה שהוגשה אליו על-ידי עובד שלו על הפרה או חשש להפרה של זכויות עובדיו, וישתף פעולה באופן מלא בבדיקת תלונות עובדיו. חל איסור מוחלט לפגוע בכל דרך שהיא בעובד שהגיש תלונה או סייע בהגשת תלונה.

העסקת קבלנים או עובדים אחרים

116.           אין באמור בהסכם זה בכדי לחייב את המועצה באיזה אופן להיזקק באופן בלעדי לשירותי הקבלן, והמועצה תהיה רשאית להעסיק קבלנים ו/או עובדים אחרים לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

ביגוד וציוד

117.           הקבלן מתחייב לספק לעובדיו, על חשבונו, בגדי עבודה בכמות מספקת ובאופן שוטף וגם אפודות זוהרות שיישאו את הכתובת "בשירות מועצה מקומית ראש פינה" או כל כתובת אחרת על פי החלטת המועצה, אשר תהיה גלויה במשך כל שעות הפעילות של העובדים בשטח. צבע האפודות וההדפסים יוגדרו על ידי המנהל.

118.           הקבלן מתחייב לספק לעובדים, על חשבונו, נעלי עבודה תקניות ולדאוג שכל העובדים יגיעו לעבודה ויעבדו במשך כל זמן העבודה עם בגדי עבודה נאותים, אפודות זוהרות עם כתובת כאמור ונעלי עבודה תקניות ותקינות.

119.           הקבלן מתחייב לספק לעובדיו, על חשבונו, כל אביזר בטיחות שנדרש לצורך ביצוע העבודות. אביזרי הבטיחות יהיו תקינים וראויים לשימוש. הקבלן מתחייב לוודא ביצוע העבודות תוך שימוש בכל אביזרי הבטיחות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.

120.           בתקופת החורף יספק הקבלן לעובדיו, על חשבונו, ביגוד מתאים לימים גשומים וחורפיים.

121.           הקבלן לא יגבה מעובדיו שום תשלום בגין בגדי העבודה והציוד שיספק, ולא ידרוש מעובדיו תשלום פיקדון בגין בגדי העבודה ו/או הציוד ולא ינכה סכומים כלשהם ממשכורתו של העובד.

122.           המועצה תהא רשאית להורות לקבלן להשאיר במחסני המועצה את הציוד שבשימושו לצורך מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.

123.           על כלי הרכב של הקבלן יוצמד שלט "בשירות מועצה מקומית ראש פינה" או כל כתובת אחרת על פי החלטת המועצה.

 

תקופת ההסכם וסיום תקופת ההסכם

124.           במשך כל תקופת ההסכם הקבלן מתחייב לשמור על שטחי הגינון ומערכות ההשקיה במצב טוב מאד.

125.           עם סיום תקופת ההסכם, הקבלן מתחייב למסור לעירייה את שטחי הגינון במצב טוב מאד, את מערכות ההשקיה במצב תקין ואת כל השטחים שנמסרו לטיפולו של הקבלן נקיים מכל פסולת ועשב והכל לשביעות רצונה המלא של המועצה.

126.           לא תתקבל הטענה כי הקבלן קיבל את השטח במצב אחר.

127.           כמו כן מוסכם כי כל המחובר לקרקע ולשטחי הגינון שייך למועצה.

 

נזיקין לגוף או לרכוש

128.           הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעובדיו ו/או למורשיו ו/או לרכושם וכן לכל נזק שיגרם ע"י מורשיו ו/או עובדיו לצד ג' כלשהו ו/או רכוש ו/או לעירייה ו/או לרכושה מחמת כל מעשה או מחדל הקשורים בביצוע העבודות עפ"י הסכם זה.

129.           הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על המועצה ו/או שהמועצה תהיה חייבת לשאת בהם אף שטרם נשאה בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בין במישרין או בעקיפין, בהסכם זה ו/או אופן ביצוע עבודות הגינון ע"י הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו.

130.           כל סכום שיגיע למועצה מאת הקבלן עפ"י הסכם זה יישא ריבית והפרשי הצמדה על פי החוק, מעת דרישתו ע"י המועצה מהקבלן ועד תאריך התשלום בפועל.

131.           מודגש כי התרשלות והימנעות מביצוע העבודות והוראות המפקח ייחשבו כגרימת נזק שעליו יחולו הוראות סעיף זה.

132.           למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים למועצה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, המועצה תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע (כהגדרתה להלן), כולה או חלקה, לצורך כיסוי כל פגיעה, אובדן, נזק, הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו למועצה, כאמור לעיל, ואשר לא שולמו על ידי הקבלן, תוך הזמן הנקוב בדרישה לכך.

אחריות לרכוש

133.            מוסכם בין הצדדים מפורשות כי המועצה לא תהיה אחראית באופן כלשהו ובכל נסיבות שהן לרכוש הקבלן ולציודו ו/או לרכוש ו/או לציוד ו/או לרכוש של עובדיו.

ביטוח

134.            מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, במשך תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה הקבלן מתחייב לערוך בחברת ביטוח מורשית כדין לפעול בישראל, על חשבונו, בשמו ובשם המועצה את הביטוחים המצוינים בנוסח "אישור עריכת ביטוח" המצורף לחוזה זה כנספח ה' לפרק 2, (להלן "אישור הביטוח") וזאת בתנאים, בסכומי הביטוח ובגבולות האחריות המפורטים באישור הביטוח לגבי כל ביטוח. הקבלן מתחייב להמציא לעירייה תוך 7 ימים ממועד חתימת הסכם זה (או באישור המועצה במועד אחר) וכתנאי מקדים לתחילת פעילותו בהתאם להסכם את אישור הביטוח כשהוא חתום כדין ע"י המבטח אשר ערך את הביטוחים.

135.            הקבלן מתחייב לשמור ולעמוד בכל תנאי הביטוחים כנדרש על ידי המבטח, לשלם בדייקנות את הפרמיה, וכן לפעול בהתאם לדרישות המבטח.

136.            ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף הביטוחים הנזכרים לעיל ו/או לערוך ביטוחים נוספים, מתחייב הקבלן לעשות כן ללא דיחוי, על חשבונו.  הקבלן מאשר בזה כי קביעת הביטוחים בהתאם לאמור לעיל ו/או בדיקתם על ידי המועצה או מטעמה לא תטיל על המועצה  או  על הגורם הבודק חובה  או אחריות כלשהן, והדבר לא יגרע מחובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי חוזה זה או על פי חוק.

137.            הקבלן מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ולמועצה בקרות אבדן או נזק או אירוע העלול לגרום לכך, ולפעול לשם חקירת האירוע ונסיבותיו, ושמירת ומימוש של זכויות המועצה. לגבי תביעות אשר יוגשו לפי כיסויי ביטוח חבות מעבידים ו/או ביטוח חבות כלפי צד ג' הנדרשים ממנו בהתאם להסכם, הקבלן מתחייב לפעול בדיונים עם המבטח בשיתוף פעולה עם המועצה. מוסכם בזאת במפורש כי דמי ההשתתפות העצמית בגין תביעה המכוסה במי מביטוחי הקבלן יהיו באחריות הקבלן בלבד.

138.            עריכת הביטוחים המפורטים באישור הביטוח והמצאת אישור הביטוח החתום הינם מעיקרי ההסכם. אי עריכת הביטוחים ו/או המצאת האישור במועד יהוו הפרה יסודית שלו.

ערבות ביצוע

139.           להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, הקבלן מתחייב להמציא למועצה עם החתימה על הסכם זה ערבות בנקאית לפקודת המועצה, בלתי מותנית ואוטונומית בסכום השווה לעשרה אחוז (10%) מהיקף העבודה השנתי נשוא זכייתו כולל מע"מ .

140.           הערבות תעמוד בתוקפה לתקופה של 16 חודשים

141.           ממועד התחלת החוזה. במקרה של הארכת החוזה לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב להאריך את תוקף הערבות למשך זמן השווה לתקופת ההארכה ועוד ארבעה חודשים נוספים.

142.           כללו של דבר שבכל משך ההתקשרות תעמוד לרשות המועצה ערבות בנקאית שתהיה בתוקף עד ארבעה חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות.

143.           המועצה תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי, כל אימת שתסבור כי הופר תנאי או הופרו תנאים בהסכם זה ומבלי  שיהא עליה להוכיח זאת.

144.           האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות המועצה עקב ובגין ההפרה.

145.           בכל מקרה שבו חולט חלק מערבות הביצוע, ישלים הקבלן את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה נקוב בה עד לחילוט האמור, וזאת בתוך 7 (שבעה) ימים מיום החילוט.

קיזוז

146.           מוסכם בזאת כי המועצה רשאית לקזז מכל  סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה, על פי חוזה זה או כל מקור אחר (לרבות חוזה אחר שבינה לבין הקבלן), מאת הקבלן.

147.           הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת הקבלן בכל דרך אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.

היתרים ורישיונות

148.           הקבלן מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי, שביצועה כרוך בקבלת רישיון ו/או היתר,  שיש צורך בביצועה לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו וזאת בכפוף לכל דין.

149.           בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור.

הוראת כל דין

150.           הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין לרבות חוקי עזר של המועצה.

הפרת ההסכם ובטלותו

151.           אי ביצוע העבודות לפי הסכם זה או התרשלות בביצוע או ביצוע שלא לשביעות רצון המועצה ייחשב כהפרת ההסכם והמועצה תהא רשאית לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שנתנה לקבלן הודעה על כך ובקשה ממנו לתקן את ההפרה תוך מספר ימים שיקבע על ידה על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלנים אחרים לצורך ביצוע העבודות עד לגמר תקופת ההסכם ו/או לעכב כל תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.

152.           מבלי לפגוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם כהפרה יסודית בקרות אחד מן האירועים הבאים.

א.                              אם יוטל עיקול על הכספים המגיעים לקבלן מן המועצה והעיקול לא יוסר תוך 20 יום מיום החלתו.

ב.                              אם הקבלן הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת נכסים או צו כינוס נכסים.

ג.                               אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים או הקפאת הליכים.

ד.                              בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי הקבלן.

ה.                              אם בידי המזמין הוכחות כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהיא בקשר עם הסכם זה או ביצועו למנהל ו/או למפקח ו/או לכל בעל תפקיד במועצה.

ו.                               אם הקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המזמין היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

ז.                               האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של המועצה עקב נזק שנגרם לה בגין ההפרה.

קנסות

מבלי לגרוע בזכויות ובסעדים המוקנים למועצה על פי הסכם זה ו/או על פי יתר מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מוסכם על הצדדים כי בגין הפרות ההסכם המפורטות בנספח ד' בפרק 2, תהיה המועצה זכאית לפיצויים בסכומים המופיעים בנספח. הפיצויים המוסכמים ישולמו על ידי הקבלן ישירות למועצה או ינוכו מהתמורה המגיעה לו או מערבות הביצוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין בניכוי הפיצויים המוסכמים כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו.

טבלת הקנסות:

סעיף תיאור הפגם יח' סכום הפיצוי

[ליח' בש"ח]

10 אי הגשה במועד של תוכנית עבודה חודשית מקרה 250 ₪
20 חריגה לא מאושרת מסדור העבודה מקרה 250 ₪

(נוסף על גריעת תשלום בגין אי טיפול במועד)

30 אי הגשה במועד של קריאת מוני מים מקרה 250 ₪
40 היעדרות של עובד, מקרה ראשון בחודש עובד ליום 500 ₪
50 היעדרות של עובד, מקרה שני בחודש עובד ליום 1,000 ₪
60 היעדרות מנהל עבודה, מקרה ראשון בחודש עובד ליום 750 ₪
70 היעדרות מנהל עבודה, מקרה שני בחודש עובד ליום 1,250 ₪
80 עבודה ללא נעלי עבודה ו/או ללא אפוד זוהר ו/או ללא אמצעי מיגון שנדרשים לביצוע אותה עבודה מקרה 500 ₪
90 חוסר של ציוד ו/או כלי עבודה תקינים הנדרשים לביצוע העבודה בזמן מקרה 500 ₪
100 התראה שנייה, תוך 12 שעות, על נזילת מים באותו גן מקרה 750 ₪
110 אי נעילת ארון הגנה של ראש מערכת מקרה 350 ₪
120 פגיעה בצמחיה עקב טיפול רשלני מקרה 500 ₪

(נוסף על החלפת הצמחייה הפגועה)

130 הימצאות סימני יובש עקב חוסר מים מקרה 500 ₪
140 גן שאינו מטופל במועד גן 500 ₪

(נוסף על גריעת תשלום לפי גודל הגן)

150 אי ביצוע הנחיות/תיקון ליקויים במועד שהוגדר ע"י המפקח מקרה 500  ₪
160 אי ביצוע הנחיות/תיקון ליקויים בטיחותיים במועד שהוגדר ע"י המפקח מקרה 1,000 ₪
170 ביצוע עבודה באופן שמהווה סכנה לעובדים ו/או כל אדם אחר ו/או רכוש מקרה 1,000 ₪
180 אי מענה לקריאה דחופה מקרה 1,000 ₪

העברת זכויות וחובות

153.           מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לקבלן להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם קבל את הסכמת המועצה לכך בכתב ומראש.

איסור העברת שליטה בקבלן

154.           הקבלן מתחייב בזאת, כי החל ממועד הגשת הצעתו במענה למכרז ומשך תקופת ההתקשרות, לא יבצע ולא יאפשר כל העברת שליטה במפעיל, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא אישור המועצה לכך, מראש ובכתב. מובהר, כי כל העברת שליטה בקבלן ללא אישור המועצה כאמור, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תקנה למועצה, בין היתר, את הזכות לבטל את ההתקשרות עם הקבלן. בהסכם זה המונח "שליטה" משמעו כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א- 1981.

שונות

155.           ויתור, ארכה או הקלה שניתנו על-ידי צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים, לא יהוו תקדים למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם הסכם זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על-ידי כל הצדדים.

156.           בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן, עיכוב ו/או השהיה במימוש ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצידו על זכויותיו, כולן או חלקן, על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, והוא יהיה רשאי לממשן ו/או להפעילן בכל עת שימצא לנכון.

157.           לכל שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא יהא תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על-ידי כל הצדדים, והכל בכפוף לסמכות המועצה להשלים את הפרטים הטעונים השלמה בהסכם זה, ולבצע בו (ככל שנדרש) את המחיקות ו/או התיקונים ו/או השינויים הדרושים בהתאם להבהרות והוראות המועצה, כאמור בכתב ההזמנה להציע הצעות (מסמך ב' לתנאי המכרז). בחתימתו על הסכם זה, הקבלן מסמיך בזאת את המועצה, באופן בלתי חוזר, להשלים את כל הפרטים הטעונים השלמה ולבצע כל מחיקה, תיקון ו/או שינוי נדרש בהסכם זה, כאמור לעיל. בלי לגרוע מהאמור לעיל, לפי דרישת המועצה, הקבלן יחתום על נוסח מתוקן של הסכם זה, לאחר שבוצעו בו (ככל שנדרש) המחיקות ו/או התיקונים ו/או השינויים הדרושים בהתאם להבהרות והוראות המועצה, כאמור לעיל, וכן על כל עותק נוסף של הסכם זה.

158.           התרופות והסעדים על-פי הסכם זה הינם, אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה, בנוסף, ומבלי לגרוע, מכל תרופות או סעדים אחרים על-פי כל דין.

159.           במקרה שבו יחול איזה מהמועדים הקבועים בהסכם זה לביצוע פעולה או תשלום כלשהם, ביום שאיננו יום עבודה, יידחה אותו מועד ליום העבודה הקרוב הבא אחריו.

160.           הסכם זה ויתר מסמכי המכרז ממצים את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בהם, ולא יהא תוקף לכל מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שניתנו (ככל שניתנו) או שנערכו (ככל שנערכו), ושאינם נכללים במפורש בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי המכרז.

ויתור והימנעות מפעולה

161.           כל ויתור, הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד המועצה, לא ייחשבו כויתור המועצה על זכויותיה, אלא אם כן ויתרה המועצה על כך בכתב ומראש.

כתובות והודעות

162.           כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.

163.           כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר לתעודתו תוך 72 שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד בעת מסירתה, ואם נשלחה בפקס/דוא"ל בעת שיגורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

         ______________________                                       _________________

מועצה מקומית ראש פינה                                                       הקבלן

 פרק 2:  נספח א'

רשימת גנים

רשימת גנים מכרז גינון

פרק 2:  נספח ב'

תיאור העבודה ותנאים מיוחדים

עבודות התחזוקה כוללות טיפול ואחזקת שצ"פים ושטחי גינון אינטנסיביים ואקסטנסיביים, שטחי בור ומדרכות בתחום המושבה ואזור התעשייה צ.ח.ר.  השטחים כוללים: גנים ציבוריים, שדרות, ככרות, עצי רחוב, איי תנועה, שטחים כלואים,  גינות כלבים, מגרשי ספורט, פסי ירק, חורשות, שטחי בור, חצרות וגינות במוסדות חינוך, עציצים ואדניות, משטחי דשא מלאכותי  וכד'. למועצה  ניתנת האפשרות להגדיל ו/או להקטין ו/או לשנות סיווג  בשטחי העבודה ולא תהיה כל זכות לקבלן לדרוש תוספת למחירי היחידה שהציע.

1.                     רשימת האתרים (נספח א' לפרק 2) כוללת את שטחי הגינון ואת משטחי הדשא המלאכותי במגרשי השחבק והמיני פיץ  בשכונה הדרומית. נכון למועד פרסום המכרז הקבלן לא יידרש לטפל בשכונה הדרומית אולם שטחים אלו עתידים להתווסף לרשימת האתרים לתחזוקה במהלך תקופת ההתקשרות. יודגש כי התמורה שיקבל הקבלן תהיה על פי גודל השטחים אשר טופלו ידי הקבלן בפועל ואושרו לתשלום על ידי המנהל.

2.                     אם וכאשר תחליט המועצה למסור את שטחי הגינון אשר נמצאים בשכונה הדרומית לתחזוקת הקבלן לא תיחשב תוספת השטחים כהגדלה לעניין מגבלת שיעור השינוי שיכולה המועצה לעשות בהיקף העבודה, עד 25% ללא צורך באישור או עד 50% כפוף להחלטת מועצה. למען הסר ספק אחוזי השינוי  יחושבו ביחס לגודל השטחים כשהם כוללים גם את השכונה הדרומית גם אם שטחים אלו יימסרו לתחזוקת הקבלן בשלבים מאוחרים  יותר מיום תחילת ההתקשרות.

3.                     הקבלן אינו רשאי למסור את עבודות הטיפול והאחזקה או חלק מהן לקבלני משנה, ובכל מקרה שהקבלן ירצה להעביר חלק מהעבודות לקבלן משנה עליו לקבל על כך אישור בכתב מטעם המועצה.

4.                     כאשר מדובר על הקבלן, הדבר יכלול כל עובד מטעמו.

5.                     הקבלן יבצע את העבודות בתיאום עם המפקח מטעם המועצה ולפי הוראותיו.

6.                     הקבלן מתחייב לעבוד על פי כל החוקים והתקנות הנוגעים לבטיחות בעבודה.

7.                     הקבלן יבצע את העבודה מבלי לגרום כל נזק ו/או הפרעה למהלך החיים השוטף בתחומי המושבה ואזור התעשייה.

8.                     הקבלן יאפשר לעובדי המועצה ו/או לקבלנים מטעמה לבצע עבודות בשטח שבטיפולו באישור המפקח.

9.                     הקבלן מתחייב לעמוד בקשר הדוק עם המנהל/מפקח מטעם המועצה לשם דיווח ו/או קבלת הנחיות בנוגע לעבודה.

10.                   הקבלן מתחייב לבצע את עבודות הטיפול והאחזקה ברמה מקצועית גבוהה, על פי כל מסמכי המכרז ובאופן אשר יניח את דעתו של המנהל, לציית להוראות המנהל או בא כוחו ולנהוג בהתאם להנחיותיו.

בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע, ההכרעה תהיה בידי המנהל או בא כוחו. המנהל רשאי לפסול עבודה שלדעתו אינה עונה על תנאי ההסכם ועל הקבלן יהיה לבצע את התיקונים הדרושים בהתאם לצורך וללא תוספות תשלום. אם הקבלן לא יתקן את הטעון תיקון בתוך זמן סביר שאותו יקבע המנהל, תהיה  רשאית המועצה  לבצע התיקון על חשבונו של הקבלן.

11.                   הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בכל ימות השנה למעט ימי שבת וחג. צוות העבודה יכלול  ארבעה עובדים לפחות כאשר מנהל העבודה ואחראי ההשקיה הם חלק מהצוות. יובהר כי מנהל העבודה יוכל לשמש גם כאחראי השקיה ובלבד שיהיה לו את הידע והניסיון  הדרוש לתחזוקת מערכות השקיה ומערכות לבקרת השקיה.

12.                   שעות העבודה בימי העבודה יהיו  משעה:   07:00    עד שעה:  15:30.

13.                   צוות העבודה יעבוד ארבעה ימים בכל שבוע בתחומי המועצה ועוד יומיים באזור התעשייה. באזור התעשייה תותר התחלת עבודה לפני השעה 07:00 כפוף לאישור מנהל אזור התעשייה.

14.                   בתחילת כל יום עבודה ידווח מנהל העבודה למנהל/מפקח על הגעתו לאתר וימסור לו את שמות העובדים שהגיעו איתו. בסוף יום העבודה, לא יעזוב צוות העבודה את אתר העבודה ללא אישור המנהל/מפקח. אף עובד לא יעזוב את אתר העבודה במהלך יום העבודה או בסופו ללא אישור כנ"ל.

15.                   על הקבלן לדאוג שמנהל העבודה ואחראי השקיה יצוידו בטלפונים ניידים ויהיו זמינים בכל שעות העבודה.

16.                   הקבלן יספק את כל הציוד והכלים וכן כלי רכב הדרושים לביצוע העבודות. הקבלן יחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף ו/או ציוד רזרבי למקרה של תקלות טכניות. ציוד אשר לדעתו של המנהל אין בו כדי להבטיח את טיב העבודה על פי דרישות המפרט, או את קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינו נמצא במצב טכני תקין יסלקו הקבלן מן האתר ויביא במקומו ו/או בנוסף לו ציוד אחר המתאים לדרישות.

 

כל הדרישות במסמכי המכרז הינן דרישות מינימום ובכל מקרה שלדעת המפקח טיב העבודה ו/או קצב ההתקדמות בעבודה אינם משביעים רצון יהיה רשאי המפקח לדרוש תגבור המשאבים מעבר לדרישות המינימום במכרז והקבלן מתחייב לתגבר המשאבים ללא תוספת לתמורה.

17.                   כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה בהתאם למפרט יהיו על חשבון הקבלן.

18.                   הקבלן אחראי לניקיון כל השטחים שנמסרו לטיפולו מכל פסולת.

19.                   הקבלן אחראי לכך ששטחי הבור ורצועת הניקיון סביב היישוב יהיו נקיים בכל עת מכל פסולת ועשב.

20.                   הקבלן אחראי לכך שכל המדרכות יהיו נקיות מכל עשב בכל עת.

21.                   הקבלן אחראי לכך שכל המדרכות יהיו פנויות בכל עת מענפי עצים ו/או שיחים ושניתן יהיה ללכת במדרכה ללא הפרעות שמקורן בעצים ו/או שיחים. הקבלן יקפיד להרים את נוף העצים מעל קומת אדם ולגזום שיחים שפולשים למדרכה אף אם אלה גדלים בחצרות פרטיות.

22.                   תוך 30 יום מכניסת הקבלן לעבודה, יגיש הקבלן לאישור המנהל תכנית עבודה שנתית  שתכלול את כל הפעולות שיש לבצע בשטחי הגינון על פי חודשי השנה. בתוכנית העבודה השנתית יפרט הקבלן גם את סוגי החומרים והכמויות הנדרשות מכל חומר לצורך יישום תכנית העבודה.

23.                   הקבלן יספק ויישם על חשבונו את כל החומרים הדרושים, על פי המפרט ועל פי סעיף קודם במסמך זה, לזיבול, דישון, הדברת עשבים והדברת מחלות ומזיקים.

24.                   הקבלן  אחראי להשקות את כל שטחי הגינון על פי הנחיות המנהל וכפוף לתקנות המים הנכונות לכל זמן. בכל מקרה של התרשלות הקבלן בקביעת מנות המים בבקרי ההשקיה ו/או בזיהוי תקלות במערכות ההשקיה ו/או בתיקונן, מחדלים שכתוצאה מהם  צריכת המים חרגה מהנחיות המנהל, תהא רשאית המועצה לקזז מהתמורה את עלויות המים שנצרכו בגין מחדלים אלו. האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד של המועצה עקב נזק שנגרם לה בגין התרשלות הקבלן.

25.                   בשבוע האחרון של כל חודש יעביר הקבלן למנהל סידור עבודה לחודש שיבוא. סידור העבודה יכלול את כל אתרי העבודה על פי תדירות הטיפול לעיל.

26.                   בשבוע האחרון של כל חודש יעביר הקבלן למנהל דו"ח קריאת מוני מים של מערכות ההשקיה כולל פירוט כמות המים שנצרכה בכל גן בחודש שחלף וההפרש בין הכמות המתוכננת לכל גן לכמות שנצרכה בפועל.

27.                   הקבלן ינהל יומן עבודה מפורט על בסיס יומי. יומן העבודה יתאר את תנאי האקלים, אתרי העבודה, מהות העבודה, מספר ושמות העובדים, הכלים שבשימוש באותו יום וכד'. כמו כן יירשמו ביומן העבודה אירועים מיוחדים ו/או הנחיות מיוחדות שניתנו על ידי המנהל.

28.                   הקבלן מתחייב לרכז את הגזם שיצטבר בכל יום בשולי הגנים ו/או בנקודות ריכוז כפי שיורה לו המנהל.

29.                   מיום כניסת הקבלן לעבודה יינתנו לו 30 יום להביא את כל השטחים שבאחריותו למצב תקין כפי המפורט בנספחים ב', ג', ג'1, העבודה תהיה על חשבון הקבלן, למעט השלמת חסרים של ציוד השקיה וצמחים שיושלמו על חשבון המועצה עפ"י המחירון לעבודות נוספות חד פעמיות (נספח ו' לפרק 2) ובתנאי שניתנה לכך הוראה בכתב ומראש על ידי המנהל.  במשך תקופה זו יערוך הקבלן מיפוי, תיעוד ורישום מדוקדק של חסרים בצמחיה וחסרים/ליקויים במערכות ההשקיה. כמו כן יערוך הקבלן במהלך ימים אלו תיעוד ומיפוי של חלוקת השטחים המגוננים לפי הפעלות ההשקיה.  בתום 30 הימים יערכו הקבלן והמנהל סיור לאישור הנתונים.

30.                   הקבלן יהיה אחראי באופן מלא על כל הצמחייה, מערכות ההשקיה וכל ציוד אחר שנמסר לטיפולו ו/או לשימושו של הקבלן. בכל מקרה של חוסר ו/או ליקוי באחד מאלה, יהיה על הקבלן לתקן ו/או להשלים על חשבונו את הדרוש תיקון/השלמה על פי הנחיות המנהל. על הקבלן להחזיק את השטחים המטופלים על ידו במצב טוב מאוד במשך כל תקופת האחזקה. בגמר תקופת האחזקה על הקבלן למסור את השטחים כאשר ערוגות הצמחייה מלאות, הצמחים רעננים ומערכות ההשקיה תקינות.

31.                   הקבלן יקבל תשלום רק עבור עבודה שביצע בפועל לשביעות רצון המנהל. עבודות שיבוצעו באופן חלקי, יהיה המנהל רשאי לנכות מהתמורה של הקבלן את החלק היחסי של העבודה שלא בוצעה ו/או לקנוס את הקבלן בהתאם לטבלת פיצוי מוסכם המפורטת בנספח ד' לפרק 2.

32.                   במידה שיצטברו מספר מקרים שהקבלן אינו עומד ברמת העבודה הנדרשת או בכל תנאי מתנאי ההסכם יהיה רשאי המנהל לסלק ידו של הקבלן מן העבודה בהודעה של 30 יום מראש ולמסור את העבודה לקבלן אחר. במקרה כזה יהיה זכאי הקבלן לתשלום רק עבור עבודה שביצע בפועל ולמועצה תעמוד הזכות לתבוע כל נזק שנגרם לה כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של הקבלן.

33.                   הקבלן מתחייב לבצע את כל הטיפולים הדרושים לעצים שנמצאים בשטחים שבטיפולו וכן לעצי רחוב שנמסרו לטיפולו. הטיפול בעצים יהיה על פי מסמכי המכרז והוראות המנהל ויכלול את כל הפעולות הנדרשות, בכל גובה. הקבלן יקפיד לגזום את העצים באופן שנוף העצים לא יסתיר את תאורת הרחוב והגנים. גיזום העצים ייעשה ע"י גוזם מומחה אשר הוסמך על ידי שה"מ משרד החקלאות ואשר נושא אישור בתוקף לעבודה בגובה לטיפול וגיזום עצים כל טיפול בעצים ייעשה רק לפי הוראות המנהל והנחיותיו. כריתת עץ תתבצע רק על פי הוראת המנהל ובכפוף להיתר כריתה בתוקף.

34.                   הקבלן מתחייב לספק ולשתול על חשבונו בכל שנה 7,500 שתילים של פרחי עונה בגודל 2 במועדים ובאתרים שיקבע המנהל.

35.                   שטחים ללא צמחייה יישמרו באופן שוטף מסוקלים מאבנים ונקיים מעשבים ומפסולת כלשהיא.

36.                   ככלל המועצה מעוניינת להפחית ככל הניתן את השימוש בחומרים להדברת עשבים ו/או מחלות ומזיקים. ביצוע ריסוס טרום נביטה בשטחי הגינון, בשטחי בור, מדרכות, שולי דרכים , תעלות ניקוז וכד'  וכן כל שימוש בחומרי הדברה יבוצע  אך ורק באישור מראש ובכתב מהמנהל ובהתאם למפרט האחזקה. סוג וכמות החומרים יהיו בהתאם להוראות היצרנים והנחיות הפיקוח.

37.                   הקבלן ידאג לספק לעובדים חולצות ואפודים זוהרים  עם הדפסה של פרטי הקבלן וכיתוב המציין "בשרות מועצה מקומית ראש פנה" או כל כיתוב אחר שתחליט המועצה. העובדים יחויבו ללבוש אפודים  אלו בכל זמן העבודה.

 פרק 2:  נספח ג'

 מפרט טכני מיוחד: אחזקת גינון

כללי

העבודה תתבצע על פי תיאור העבודה והתנאים המיוחדים (נספח ב' לפרק 2) ועל פי המפרט הכללי הבין משרדי על כל פרקיו ובפרט הפרקים: 00 מוקדמות – מהדורה 2007; 40 פיתוח האתר – מהדורה 2009; 41 גינון והשקיה – מהדורה 2009; 41.5 אחזקת גנים – מהדורה 2001; בהתאם לסעיפים שלהלן:

 

41.5.0 כללי
41.5.1 עצים, חורשות ושדרות
41.5.2 מדשאות
41.5.3 שיחים, מטפסים וצמחי כיסוי מעוצים
41.5.4 ורדים
41.5.50 פרחים עונתיים
41.5.51 גיאופיטים
41.5.52 פרחים חד-שנתיים וצמחים עשבוניים מן הבר
41.5.53 צמחים עשבוניים תרבותיים רב שנתיים
41.5.60 צמחי חוץ במצעים מנותקים (משטחים, מרפסות, גגות ומיכלים)
41.5.61 צמחי פנים השתולים במיכלי הידרופוניקה ובמיכלים מנוקזים
41.5.7 צמחייה בצידי דרכים – ללא השקייה קבועה
41.5.80 טיפול והדברת עשבים בשטחים סמוכים לשטחי צמחייה תרבותית
41.5.81 טיפול בשטחי בור
41.5.9 מערכות השקיה

מפרט מיוחד זה בא להדגיש ו/או להוסיף ו/או לשנות הוראות מהוראות המפרט הכללי. בכל מקום שתהיה סתירה בין המפרט הכללי למפרט המיוחד יגברו הוראות המפרט המיוחד.

סעיפים שקיימת לגביהם הערה בטבלה שמופיעה להלן יבוצעו על פי ההערה בטבלה.

פרק סעיף סעיף קטן נוכחי הערה
41.5 41.5.010 א תקנות המים….., התשנ"א – 1991 תקנות המים העדכניות בכל עת
  41.5.010 העבודה תתבצע תמיד על פי כל החוקים והתקנות העדכניים ביותר הקשורים לעבודה
  41.5.0175 ג שימוש במפוח אויר מותנה באישור המפקח  על פי כל החוקים והתקנות העדכניים ביותר הקשורים לעבודה
  41.5.0180 זיבול … בקומפוסט הקבלן יציג דו"ח בדיקת מעבדה של הקומפוסט לאישור המפקח
  41.5.1051 ה הקבלן יתקן. פעם בשנה על פי צורכי העץ ובכל פעם שיורה המפקח
41.5.2 41.5.200 הפרק מפרט שתי רמות אחזקה למדשאות העבודה תתבצע תמיד על פי רמת אחזקה גבוהה
  41.5.2032 רצוי להשקות בהמטרה בשעות הבקר המוקדמות ההשקיה תתבצע בשעות הלילה עד לפנות בקר והכל על פי התקנות הקיימות בכל זמן ועל פי הנחיות המפקח
  41.5.2032 טבלה מס' 7 העבודה תתבצע לפי אזור אקלימי 1 ורמת אחזקה רגילה
  דוגמא לחישוב מנת מים = 67.2  מ"ק לדונם צריך להיות = 67.2 מ"ק (בסה"כ ולא לדונם)
  41.5.2040 טבלה מס' 9 תכיפות הכיסוח כל הדשאים יכוסחו לפחות אחת לשבוע
  41.5.2041 ח אי איסוף כסחת יותר ….. לא יותר כיסוח ללא סל איסוף
41.5.905 41.5.9050 הקבלן יוודא ששלוחות הטפטוף סגורות בקצותיהן בסופי קו תקניים
41.5.00 41.5.002 … יהיה הקבלן זכאי לתשלום עבור עלות החומרים, הצמחים והחלקים בלבד. יהיה הקבלן זכאי לתשלום גם עבור העבודה
41.5 41.5.1042 ט בדקליים יעשה הגיזום בחודשים יולי – אוקטובר… גיזום דקליים ככלל ייעשה בחורף ו/או ע"פ הנחיות המפקח (בשל רגישות מיוחדת לחדקונית הדקל).

 

כל העבודות יתבצעו על פי כל החוקים והתקנות  שנוגעים לתוכן העבודה, לאופן ביצוע העבודה, לבטיחות בעבודה ולהעסקת עובדים.

כל החומרים והאביזרים שיסופקו על ידי הקבלן במהלך העבודות יהיו מסוג משובח. חומרים ואביזרים שקיים לגביהם תקן ישראלי הקבלן יספק רק מוצרים בעלי תו תקן ישראלי.

עצים

 1. כללי
  • כל הטיפולים בכל גובה בכל העצים שבתחום האחריות של הקבלן יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.
  • גיזום עצים יתבצע רק לפי הנחיית המנהל.
  • עבודות גיזום יתבצעו רק על ידי מי שנושא תעודת "גוזם מומחה".
  • עבודות בגובה יתבצעו רק על ידי מי שנושא אישור לעבודה בגובה.
  • גיזום עצים יתבצע תמיד בכלים חדים תוך השארת חתך חלק, נקי וקטן ככל האפשר.
  • פצעי גיזום על הגזע ועל הבדים המרכזיים של העץ שקוטרם גדול מחמישה ס"מ יימרחו במשחת עצים.
  • הקבלן יקפיד לטפל בעצים כך שלא יפריעו להליכה, תאורה וכל כיו"ב, והכל בעבודה מקצועית תוך שמירה על שלד העצים ושורשיהם.
  • בכל מקרה שהסרת מטרד אשר גורם עץ תהיה כרוכה בפגיעה משמעותית בעץ ינהג הקבלן על פי מה שיורה המנהל ובכפוף לחוות דעת מקצועית של יועץ מומחה לעצים.

 

 1. עצים צעירים
  • עצים צעירים ייתמכו על ידי שתי סמוכות שיוצבו בניצב לכיוון הרוח המצויה.
 • הקשירה תתבצע בעזרת סרט קשירה רחב בצורה שלא תפצע את העץ.
 • התמיכה תהיה במקום הנמוך ביותר בעץ ששומר את העץ זקוף.
 • הקבלן ידאג לסלק סמוכות אשר צמודות לגזע העץ ולהתיר קשירות הדוקות למניעת חיגור העץ.
 • הקבלן יהיה אחראי על עיצוב העצים הצעירים ליצירת עצים בעלי מבנה שלד יציב.
  • דילול ענפים שיוצאים בזוית חדה לגזע.
  • הרמת הנוף עד לגובה הרצוי: עצי רחוב – 4 מ' לכיוון הכביש ו- 3 מ' לכיוון המדרכה, עצים במדשאות – 3 מ', עצים בערוגות גינון – 2 מ'.
  • דילול ענפים ליצירת מצב שהמרחק בין ענף לענף יהיה לפחות 50 ס"מ.
  • בניית שלד עץ מאוזן שבדיו פונים לכל הכיוונים.
 • עצים צעירים יושקו על פי ההנחיות בטבלה הבאה:
גיל העץ [בשנים] תדירות השקיה [בימים] מנת מים יומית לפי חודשי השנה (ליטר ליום לעץ)

מנת המים להשקיה תהיה בהתאם למרווח בימים בין השקיה להשקיה

מרץ, אפריל, אוקטובר, נובמבר מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר דצמבר, ינואר, פברואר

[במצב של עצירת

גשמים ממושכת]

1 4-7 4 6 3
2 7 6 8 5
3 10 13 16 10
4-5 14 20 30 15

 

 • חשוב לציין שההנחיות בטבלה הינן כלליות והקבלן יידרש לעקוב תמיד אחר התנאים בשטח ולהתאים את מנות המים ותדירות ההשקיה.
 • בכל מקרה שאין מערכת השקיה קבועה הקבלן ידאג להשקות את העצים בעזרת מערכת השקיה זמנית/ניידת ו/או על ידי מיכלית וכד' ובלבד שהעצים יושקו בתדירות ובמנת המים הנדרשת [סעיף 2.6 לעיל].
 • במדשאות הקבלן יקפיד להותיר גומה נקייה מדשא סביב העצים הצעירים. קוטר הגומה לעצים בני 1-3 שנים יהיה 2 מטר, לעצים בני 3-5 שנים 1.2 מטר. לעצים בני 5 שנים ומעלה יש להקפיד על גומה בקוטר 0.6 מטר נקייה מדשא. בכל מקרה לא תותר עבודה עם חרמש מיכני קרוב לגזע העץ.
 • השטח שסביב העצים בכל חלקי הגן יהיה תמיד נקי מעשבים. הטיפול בעשבים ייעשה באמצעים כימיים ו/או מיכניים. הקבלן יגיש לאישור המנהל תכנית עבודה שנתית לטיפול בעשבים.
 • בכל מקרה על הקבלן להימנע מכל פגיעה בגזע העץ, כימית ו/או מיכנית.
 1. עצי רחוב
  • הקבלן יקפיד שכל העצים הנטועים ברחובות יהיו גזומים תמיד בצורה שתאפשר מעבר למשתמשים בדרך, אדם ו/או כלי רכב, ללא הפרעה. נוף העצים יורם מעל 3 מטר מעל מדרכות ומעל 4 מטר בצדדים שפונים לכביש.
 • הקבלן יהיה אחראי להסרת ענפים שמהווים סיכון בטיחותי.
 • סמוכות לעצים במדרכות יותקנו ניצב לפני הקרקע ובצורה שלא יחרגו מתחום הערוגה למדרכה.
 • בכל מקרה ששורשי העצים שבתחום אחריותו של הקבלן יפגעו בתשתיות בשטחים ציבוריים ו/או פרטיים, הקבלן יידרש לטפל בעניין כולל פירוק ריצוף, חיתוך שורשים והחזרת מצב לקדמותו.
 • בכל מקרה של כריתת עץ, הקבלן ידאג להנמיך את הגדם שנותר עד מתחת לפני הקרקע (לפחות 20 ס"מ מקו הריצוף) ולפנות את פסולת הגירדום.
 1. חדקונית הדקל
  • הקבלן מתחייב לבצע טיפולים להדברת חדקונית הדקל האדומה בעצים ממשפחת הדקליים.
 • הטיפולים יכללו הצבת מלכודות ברחבי המועצה, טיפולי מניעה וטיפולי הדברה ככל שיידרש.

מדשאות

 1. כיסוח מדשאות
  • כיסוח מדשאות יתבצע על ידי מכסחת דשא בעלת סל איסוף. אין לכסח את הדשא ללא סל איסוף.
 • במדשאות פתוחות ורחבות הכיסוח יתבצע על ידי טרקטורון כיסוח. ברצועות צרות ו/או מדשאות שאין אפשרות להגיע אליהן עם טרקטורון כיסוח הכיסוח ייעשה על ידי מכסחת דשא. אין לכסח מדשאות על ידי חרמש מוטורי.
 • הקבלן יכסח את המדשאות באופן סדיר כל השנה.
 • תדירות הכיסוח בעונת הצימוח לא תפחת מפעם בשבוע לכל מדשאה. בתקופת החורף הכיסוח יתבצע בהתאם לקצב צימוח הדשא ו/או עשבים במדשאה.
 1. טיפול בקצות הדשא
  • במקומות שבהם הדשא גובל במשטחים קשים דוגמת אבן שפה וכד' הטיפול בקצות הדשא ייעשה על ידי חרמש מוטורי. במקומות אלו לא יותר שימוש בחומרים להדברת עשבים.
 • במקומות שבהם הדשא גובל בעצים/צמחייה יש להקפיד על הרחקת הדשא מהצמחייה/עצים ולשמור על קו הדשא בעזרת ריסוס בקוטלי עשבים. רצועת הריסוס לא תהיה רחבה מחמישה סנטימטר.
 1. השקיה המדשאות
  • הקבלן יהיה אחראי שמראה המדשאה יהיה רענן בכל עת.
 • השקיית הדשא תחל בסוף החורף כשבועיים לאחר הגשם המשמעותי האחרון [20 מ"מ ביומיים רצופים] ותימשך עד אירוע הגשם המשמעותי הראשון בסתיו/חורף.
 • ככלל תדירות ההשקיה תהיה אחת ל 5-7 ימים. אולם על הקבלן להיות ער למצב המדשאה ולמשתנים האקלימיים ולהתאים את תדירות ההשקיה לנתוני השטח.
 • קביעת מנת מים להשקיה תהיה כמותית ולא על פי זמן.
 • ההשקיה תתבצע בשעות הלילה ולפנות בקר. לא תותר השקית מדשאות בשעות היום.
 1. דישון מדשאות
  • דישון מדשאות [סוג הדשן, כמות ועיתוי הדישון] יתבצע בהתאם לתוצאות של בדיקות קרקע שיבצע הקבלן ועל פי הנחיות המפקח.
 • בהיעדר הנחיה אחרת הקבלן ידשן את המדשאות פעמיים בשנה על פי הפירוט הבא:
מועד הדישון סוג הדשן כמות [ק"ג/דונם] הערות
מרץ – מאי אוריאה 10 או שו"ע לקבלת 5 ק"ג חנקן צרוף לדונם
אשלגן כלורי 10
סופרפוספט 50 פעם בשנתיים
אוקטובר – נובמבר אוריאה 10 או שו"ע לקבלת 5 ק"ג חנקן צרוף לדונם
אשלגן כלורי 10

 

 1. דילול מדשאות
  • הקבלן ידלל את המדשאות פעם בשנה באביב בתיאום ובאישור המנהל או בא כוחו.
 • דילול המדשאות יתבצע כאשר הדשא בריא ורענן.
 • לפני ביצוע הדילול הקבלן יסמן בשטח את מיקום הממטירים כדי שלא יינזקו בשעת הדילול.
 1. אוורור מדשאות
  • אוורור מדשאות ייעשה על פי צורך ועל פי הנחיית המנהל עד פעמיים בשנה לכל מדשאה.
 • האוורור ייעשה לעומק של 7.5 ס"מ לפחות ובשיעור של 100 חורים למ"ר לכל הפחות.
 • הקבלן ירסק את החומר שיוצא בפעולת האוורור, יפזר אחיד את הקרקע ויסלק את שאריות הדשא.
 • לאחר האוורור הקבלן ימלא את חורי האוורור בתערובת של חול דיונות נקי, קומפוסט בשיעור 10% מנפח התערובת ודשן מורכב [K.P.N] בשחרור מבוקר בשיעור של 5 ק"ג/מ"ק.
 • לאחר מילוי החורים הקבלן ישקה את המדשאה בשיעור של 20 מ"ק/דונם [20 מ"מ].

צמחייה מעוצה

 1. השקיה
  • צמחיית גן הנוי אינה מונוקולטורה וקיימת שונות בצרכי ההשקיה של מינים שונים ששתולים לעתים אלה לצד אלה. על כן נדרשת תשומת לב והתאמת משטר השקיה לסוג הצמחייה, מיקומה וגילה. הנחיות פרטניות להשקיית צמחייה יינתנו על ידי המנהל.
 • שיחיות צעירות יושקו בתדירות השקיה שלא תפחת מאחת לשבעה ימים עד לסגירת המרווח שבין השיחים.
 • הקבלן יהיה אחראי להשקות את הצמחייה לפי הצורך גם אם יהיו ליקויים במערכת ההשקיה ובמידת הצורך יהיה על הקבלן להתקין מערכת השקיה זמנית.
 1. ניקיון ועיבודי קרקע
  • ערוגות הצמחייה יהיו נקיות בכל זמן מכל פסולת.
 • קרקע חשופה תהיה תמיד מקולטרת ונקייה מכל עשב לא רצוי.
 1. גיזום שיחים
  • גיזום שיחים אינו מטרה אלא אמצעי להשגת מטרה אסתטית ו/או פונקציונלית ועל כן אין לבצע פעולות גיזום אלא לצורך מסוים.
 • גדרות חיות ושיחיות מלאות לא ייגזמו כשיחים בודדים אלא כגוש. צדי השיחיות, כולל שיחים אשר גדלים בחצרות פרטיות, ייגזמו כדי שלא יפריעו במעברים ציבוריים ו/או לתשתיות וכד'. גובה השיחיות ייקבע בהתאם למיקומן ובהתאם להנחיות המנהל. במידת הצורך הקבלן יגזום "שבילים" בתוך השיחיות על מנת לאפשר הגעה לעומק השיחיות לצורכי טיפול. "שבילים" אלו ייגזמו מגב השיחיות ולא מהחזית.
 • גיזום חידוש לשיחים יתבצע רק במקרים של צמחייה מנוונת אשר יש לה סיכוי להתחדש יפה. בכל מקרה גיזום חידוש יתבצע במועד הנכון לכל סוג צמחייה ועל פי הנחיות המנהל.
 • שיחים מטפסים ייגזמו כדי שלא יפריעו לתאורה, חלונות וכד'. כמו כן הקבלן יגזום שיחים מטפסים כדי שלא יתעבו ויישארו צמודים לאלמנט שעליו הם מטפסים. אין לאפשר לשיחים מטפסים לטפס על עצים. בכל מקרה שצמח מטפס על עץ יש להסיר את המטפס מן העץ.
 • גיזומי עיצוב לשיחים יתבצעו רק על פי הנחיות המנהל.

פרחי עונה

הקבלן יספק וישתול בכל שנה 7,500 שתילים של פרחי עונה בגודל 2. אספקת השתילים

ושתילתם יתבצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו. מועדי השתילה והכמויות יהיו בהתאם לדרישת

המועצה.

 

 1. הכנה לשתילה
  • הקבלן יעקור את כל שתילי המחזור הקודם בשלמותם.
 • ערוגות שמיועדות לשתילה של פרחי עונה יהיו נקיות מכל עשב. בכל מקרה שיש צורך בהדברה כימית של עשבים יש לבצע את ההדברה על פי לוח זמנים שיאפשר את שתילת הצמחים במועד הרצוי מבלי שייפגעו מפעולות ההדברה.
 • הקבלן יפזר באופן אחיד על פני הערוגות קומפוסט, מתאים לדרישות ת"י 801, בשיעור של 2.5 ליטר למ"ר ודשן מורכב [N.P.K] בשחרור מבוקר בשיעור של 50 גר' למ"ר. הקבלן יעבד את הקרקע לעומק של 20 ס"מ תוך הצנעת הזבל והדשן.
 1. שתילה
  • השתילים צריכים להיות בריאים, חיוניים, מלאים ועם מערכת שורשים שממלאת את נפח המיכל.
 • גוש השורשים צריך להיות לח. אין לשתול שתילים יבשים.
 • בכל יום עבודה הקבלן ישתול את כל השתילים שסופקו לשטח באותו יום. אין להשאיר שתילים לשתילה למחרת.
 • את השתילים יש להניח במקום מוצל ובמידת הצורך יש להשקות את השתילים במהלך היום.
 • מיד לאחר השתילה יש להשקות את הערוגות השקיה גדושה.
 • בכל מקרה של תמותה או חסר של שתילים בערוגה על הקבלן להשלים את החסר באופן מיידי.

הדברת עשבים

 1. כללי
  • כל שימוש בחומרי הדברה ייעשה רק לאחר אישור המנהל.
 • באיי תנועה, העבודה כוללת הדברת עשבייה בתפר שבין המדרכה לכביש.
 • הקבלן יהיה אחראי לכך שכל המדרכות יהיו נקיות מעשבים בכל עת.
 • הקבלן ידכא באינטנסיביות כל נביטה של עשבייה בערוגות ששתולות בפרחי עונה. הטיפול ייעשה באמצעים כימיים או מכניים ובלבד שהצמחים לא ייפגעו והעשבים לא יגדלו.
 • ערוגות נגועות בעשבים קשי הדברה דוגמת גומא הפקעים [סעידה] לא יישתלו עד הדברה מוחלטת של העשבים.
 • הדברת עשבייה במוסדות חינוך לא תתבצע בשעות הלימודים.

שטחי בור

 1. כללי
  • שטחי בור הינם שטחים ציבוריים שאין בהם צמחייה רצויה. שטחים אלו צריכים להיות נקיים בכל זמן מכל פסולת ועשב.

דשא מלאכותי

  • הקבלן יהיה אחראי לתחזוקת משטחי הדשא המלאכותי במגרשי השח בק והמיני פיץ על פי דרישות פיפ"א כולל הברשה אחידה ושאיבת הלכלוך, שחרור דחיסת מילוי מרבד הדשא,סינון המשטח וכל דרישה מקצועית של הארגון.
  • הקבלן יהיה אחראי לניקיון משטי הדשא המלאכותי במגרשי השחבק והמיני פיץ ו/או בכל מקום שיורה לו המנהל. הקבלן יאסוף ויפנה ממשטי הדשא המלאכותי פסולת מכל סוג. הקבלן ישטוף, על פי הצורך, את משטי הדשא המלאכותי מאבק ו/או מכל לכלוך שניקיונו יהיה כרוך בשטיפה. במידת הצורך ישתמש הקבלן במכונת שטיפה בלחץ [גרניק].

מערכות השקיה

 1. הקבלן יהיה אחראי לתקינות ולשלמות מערכות ההשקיה על פי מצבן בשעה שקיבל את המערכות לתחזוקתו.
 1. ראשי מערכת
  • ארונות/ארגזי ראש המערכת יהיו שלמים ונעולים.
 • אביזרי ראש המערכת יהיו תקינים וללא נזילות. בכל מקרה של נזילה מאביזר כלשהו ו/או אביזר פגום הקבלן יתקן את הנזילה ו/או יחליף את האביזר הפגום.
 • הקבלן יקפיד על קיומם של אביזרי הסינון במסננים, יבדוק את ניקיונם וינקה את אביזרי הסינון ככל שיידרש.
 • מי הפיקוד בברזים הידראוליים יובלו בצינוריות ארוכות אל תחתית ראש המערכת.
 • תחתית ראש המערכת תהיה מחופה בחצץ/טוף למניעת היקוות מים/בוץ.
 • סביבת ראש המערכת תהיה נקייה מכל פסולת/עשב.
 • הקבלן יקפיד לשמור על גישה נוחה לראש המערכת וכן על אפשרות נוחה לפתיחת ארון/ארגז ראש המערכת.
 • הקבלן יבדוק מעת לעת את הלחץ בראש המערכת ובכל מקרה של שינויים משמעותיים מבדיקה קודמת ו/או בכל מקרה של לחץ גבוה מ- 5 אט' או נמוך מ- 3 אט' ידווח על כך הקבלן למנהל ויפעל על פי הנחיית המנהל.
 • בכל מקרה שמותקן מז"ח על הקבלן לקיים בדיקה שנתית לתקינות המז"ח על ידי בודק מורשה ולספק למנהל אישור תקינות שנתי.
 1. צינורות
  • צינורות הובלה יהיו שלמים ללא נזילות וללא פגמים [צינור פחוס, נקוע וכד'].
 • צינורות ההובלה יהיו טמונים אלא אם כן אישר המנהל להותירם גלויים.
 • חיבורים ותיקונים יהיו רק עם מחברים תיקניים.
 • קצות הצינורות ייסגרו רק עם אביזר סוף קו תיקני. לא יותר קיפול צינור וקשירתו.
 • צינורות טפטוף יהיו פרוסים בקווים ישרים, רפויים מעט ומעוגנים לקרקע ביתדות כל 2 מ'.
 • כל שלוחת טפטוף תצא בנפרד מקו מחלק. לא יותר לפתל קווי טפטוף.
 • בערוגות שבהן למעלה מחמש שלוחות טפטוף מקבילות הקבלן יאסוף את קצות השלוחות לקו מאסף.
 • בכל מקרה של תיקון/החלפה של קטע טפטוף הקבלן יקפיד להשתמש בצינור טפטוף בעל נתונים זהים של קוטר, ספיקה ומרחק בין טפטפות לזה שהוחלף.
 1. ממטירים
  • הקבלן יקפיד שסוג הממטירים והפיות יהיו בהתאם למתוכנן לאותו גן.
 • בכל מקרה של החלפת ממטיר יש להקפיד על התקנה של ממטיר ופיה כנ"ל.
 • הקבלן יקפיד שהממטירים יהיו במיקום/גובה/זווית נכונים.
 • הקבלן יבדוק תדיר את ניקיון המסנן והפיה בממטיר וינקה ככל שיידרש.
 • הקבלן יבדוק תדיר את זווית ההתזה של הממטיר ויכוון ככל שיידרש.

ניקיון הגנים

 1. כללי :
  • על הקבלן חלה אחריות שכל שטחי הגן יהיו נקיים בכל זמן מכל פסולת.
 • על הקבלן חלה האחריות להשיב למקום חול שגלש מארגזי חול ו/או חצץ שגלש לשבילים ורחבות וכן כל חומר. על הקבלן חלה האחריות שכל שטח הגן בכל שטחי הגינון כולל שבילים ורחבות יהיו נקיים בכל עת כולל טיאוט במידת הצורך. כמו כן, מתחייב הקבלן לנקות את אתר העבודה וסביבות אתר העבודה מכל פסולת ומכל שארית של כל חומר לרבות כאלו שנוצרו במהלך העבודה כגון אדמה שגלשה מהערוגה או ירק שניתז מהערוגה וכד'. הניקיון יהיה מוחלט כולל טיאוט במידת הצורך.

 פרק 2:  נספח ד'

 טבלת פיצוי מוסכם על אי עמידה בתנאי המכרז

סעיף תיאור הפגם יח' סכום הפיצוי

[ליח' בש"ח]

10 אי הגשה במועד של תוכנית עבודה חודשית מקרה 250 ₪
20 חריגה לא מאושרת מסדור העבודה מקרה 250 ₪

(נוסף על גריעת תשלום בגין אי טיפול במועד)

30 אי הגשה במועד של קריאת מוני מים מקרה 250 ₪
40 היעדרות של עובד, מקרה ראשון בחודש עובד ליום 500 ₪
50 היעדרות של עובד, מקרה שני בחודש עובד ליום 1,000 ₪
60 היעדרות מנהל עבודה, מקרה ראשון בחודש עובד ליום 750 ₪
70 היעדרות מנהל עבודה, מקרה שני בחודש עובד ליום 1,250 ₪
80 עבודה ללא נעלי עבודה ו/או ללא אפוד זוהר ו/או ללא אמצעי מיגון שנדרשים לביצוע אותה עבודה מקרה 500 ₪
90 חוסר של ציוד ו/או כלי עבודה תקינים הנדרשים לביצוע העבודה בזמן מקרה 500 ₪
100 התראה שנייה, תוך 12 שעות, על נזילת מים באותו גן מקרה 750 ₪
110 אי נעילת ארון הגנה של ראש מערכת מקרה 350 ₪
120 פגיעה בצמחיה עקב טיפול רשלני מקרה 500 ₪

(נוסף על החלפת הצמחייה הפגועה)

130 הימצאות סימני יובש עקב חוסר מים מקרה 500 ₪
140 גן שאינו מטופל במועד גן 500 ₪

(נוסף על גריעת תשלום לפי גודל הגן)

150 אי ביצוע הנחיות/תיקון ליקויים במועד שהוגדר ע"י המפקח מקרה 500  ₪
160 אי ביצוע הנחיות/תיקון ליקויים בטיחותיים במועד שהוגדר ע"י המפקח מקרה 1,000 ₪
170 ביצוע עבודה באופן שמהווה סכנה לעובדים ו/או כל אדם אחר ו/או רכוש מקרה 1,000 ₪
180 אי מענה לקריאה דחופה מקרה 1,000 ₪

פרק 2:  נספח ה'

אישור ביטוח

 

אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה המקומית ראש פינה לבין______________________

(אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה),

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור המבוטח אופי העסקה ממעמד מבקש האישור
שם:

מועצה מקומית ראש פינה

 

שם

 

 

☐נדל"ן

שירותים

☐אספקת מוצרים

 

 

☐משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

☐ מועצה אזורית וועדים מקומיים והגופים המשתייכים אליה  ותאגידים שבבעלותה

ת.ז./ח.פ.

 

ת.ז./ח.פ.

 

מען :

מעלה גיא אוני 1

ראש פינה

כיסויים

סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח השתתפות עצמית כיסויים נוספים בתוקף
סכום מטבע סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
ציוד עבודה 50,000       302   309  311   312   313   328 

332

( 6 חודשים)

     
     
     
צד ג' 1,000,000 למקרה ולתקופה שח     302  309  312  318  315  329 328
אחריות מעבידים 6,000,000 למקרה

17,000,000 ולתקופה

 

שח      

319  315

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

 מכרז 20 \ 13 ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של שטחים ציבוריים פתוחים ועבודות פיתוח גנים בתחומי המועצה ואזור התעשייה צ.ח.ר,  017

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

חתימת האישור
המבטח:

 

פרק 2:  נספח ו'

מחירון לעבודות נוספות/חד-פעמיות

 

 1. המחירים לעבודות נוספות חד פעמיות יהיו על פי מחירון פיתוח נופי של משכ"ל

שנת 2018 בניכוי 25%.