מכרז כ"א  פנימי /חיצוני 04/2022

מועצה מקומית ראש פינה מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד מנהל.ת  המחלקה לשירותים חברתיים

היקף המשרה: 100%

כפיפות מנהלתית: ראש רשות /מנכ"ל

כפיפות מקצועית: משרד הרווחה

דירוג: דירוג העוסי"ם


תיאור תפקיד:

מנהל.ת את המחלקה לשירותים חברתיים, מתכנן.ת ומארגן.ת העבודה וחלוקתה. אחראי.ת לעבודתה התקינה של המחלקה, עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה, על מנת לתת שירותים חברתיים לאוכלוסיה בתחום הרשות המקומית, פועל לקידום רווחת התושבים ושותף לתכנון החברתי ביישוב.

אחראי.ת בפני ראש הרשות המקומית לתפקוד תקין של המחלקה ולביצוע תוכניות הפעולה של השירותים החברתיים של הרשות המקומית, בהתאם לנהלים ולהנחיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשות המקומית.

פועל.ת בהתאם למדיניות משרד הרווחה ומחלקה לשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות והוראות המנכ"ל (תע"ס) ואחראי.ת ליישום מדיניות זו.

אחראי.ת להכנת תוכנית עבודה והצעות תקציב שנתי ורב שנתי, המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.

אחראי.ת לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תוכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר ביצועם.

יוזם.ת, מפתח.ת ומקיים.ת קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות המחלקה עם שירותי רווחה אחרים בקהילה, מייצג.ת את המחלקה בפני גורמי חוץ.

אחראי.ת לביצוע הרישומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה ומן ההוראות שניתנו ע"י המשרד בנושאים אלה.

אחראי.ת להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע"י ייעוץ, הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפות וצרכי האוכלוסיה שבטיפול המחלקה ולשיפור השירות.

אחראי.ת שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד הרצוי, בהתאם לצרכי עבודת המחלקה.

פועל.ת לשיתוף האוכלוסיה בתכנון ופיתוח שירותים.

מבצע.ת פעולות דומות לפי דרישה.


תנאי סף:

דרישות וניסיון:

  • בעל.ת השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים: עבודה סוציאלית, מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מנהל עסקים, כלכלה.
  • בוגר.ת קורס מדריכים ראשי צוותים.
  • ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.
  • ניסיון בארגון מפעלים ופרוייקטים בקהילה.
  • כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ, כושר הדרכת עובדים.
  • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
  • רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.

הערה: מועמד.ת שאינו/אינה עונה לדרישה ב', יהיה עליו/עליה להתחייב לצאת לקורס מדריכים ראשי צוותים או סגל בכיר הקרוב ולסיימו בהצלחה.

הבהרות:

זכותו/זכותה של מועמד.ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/לה מחמת מוגבלותו/מוגבלותה בהליכי הקבלה לעבודה.

תינתן עדיפות למועמד.ת המשתייך.ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד.ת הוא/היא בעל.ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים/מועמדות אחרים.


קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, או למייל: Noas@rosh-pinna.muni.il  עד לתאריך:  23.10.22 בשעה 12:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 052-6091453

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית