מכרז כ"א פנימי/חיצוני

תואר התפקיד: מנהל מדור רכש ואספקה במועצה המקומית ראש פנה.

היקף משרה:

50%

דירוג:

מנהלי 7-9

כפיפות :

גזבר המועצה

 ייעוד:

ניהול הרכש ברשות המקומית (לרבות רכישת טובין, אחסנתם, הספקתם, שמירה עליהם וקביעת רמת המלאי), תוך תיאום בין הצרכים לבין התקציב ושמירה על האינטרס הציבורי וטוהר המידות.

תחומי אחריות:

  1. ניהול מצאי (אינוונטר) ברשות המקומית.
  2. ביצוע רכש ואספקה.
  3. טיפול בחוזים עם ספקים וקבלנים.

דרישות התפקיד:

תנאי סף:

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

  1. הנדסאי או טכנאי רשום לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012
  2. בידו שתי סמיכות לרבנות ("יורה יורה")לפי אישור הרבנות הראשית בישראל;
  3. בידו אישור שלמד תוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל 18; נעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

 ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור – בעל ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות, במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.

עבור הנדסאי רשום – ניסיון מקצועי של 4 שנים לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.

עבור טכנאי רשום – ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.

 ניסיון ניהולי:

            3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות:

  • שפות- עברית ואנגלית ברמה גבוהה, יכולת ניסוח בע"פ ובכתב
  • יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה OFFICE.

 דרישות תפקיד מיוחדות:

  • ניהול משא ומתן עם ספקים וקבלנים.
  • עבודה הדורשת סדר וארגון ודיוק בפרטים.

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית עד ליום  1.12.19 בשעה 15:00

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808618  נעה

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית