מכרז כח אדם

תואר המשרה: מהנדס/ת במועצה המקומית ראש פנה

דרגת המשרה: חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים

היקף המשרה: 70%

תיאור המשרה:

 1.  גיבוש מדיניות הנדסית של הרשות המקומית להשגת שיפור של איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.
 2. אחריות לתחומי התכנון, הפיתוח, התשתיות, הבטיחות והגהות ברשות המקומית.
 3. אחריות לניהול מחלקת ההנדסה ברשות המקומית ובכללה יועצים נלווים.
 4. כפיפות המהנדס לראש הרשות.

דרישות המשרה:

תנאי סף:

 1. השכלה:
  • בעל/ת תואר אקדמי בהנדסה או באדריכלות שנרכש במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה מהמח' להכרת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
  • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים והסמכה כמהנדס/ת רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח-1958.
  • המהנדס/ת יחויב/תחויב לסיים בהצלחה קורס למהנדס בשלטון המקומי לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו/ה וכתנאי לעדכון שכרו/ה.
 2. ניסיון מקצועי: ניסיון מקצועי מוכח של 3 שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: תכנון, פיקוח, רישוי בניה, בניה ציבורית, עבודות תשתית ציבוריות.
 3. ניסיון ניהולי: ניסיון ניהולי של למעלה משנתיים בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
 4. רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

דרישות תפקיד מיוחדות: מפורטות במסמך נפרד באתר האינטרנט של המועצה.

יש לעיין בתיאור המשרה המפורט ובדרישות התפקיד המיוחדות המפורסמים באתר האינטרנט של המועצה (מידע לציבור – מכרזים) או לקבלם במשרדי המועצה.

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, עד ליום ראשון ה 27.1.19 בשעה 15:00

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808618 נעה

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית