מכרז כח אדם

תואר המשרה: מהנדס/ת במועצה המקומית ראש פנה

דרגת המשרה: חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים

היקף המשרה: 100%

תיאור המשרה:

 • גיבוש מדיניות הנדסית של הרשות המקומית וגיבוש עבודה להשגת שיפורה של איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.
 • אחריות לתכנון הרשות המקומית ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותכניות אב בתחומים השונים.
 • אחריות לתחומי רישוי בנייה, פיקוח על הבנייה, רישוי עסקים ואיתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.
 • אחריות לתכנון, לפיתוח ולפיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות, הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברשות המקומית, כגון: ביוב ותיעול, תחבורה ותנועה, תאורה ומאור, גנים ציבוריים, בנייה ציבורית וכד'.
 • אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשורת עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית הרשות המקומית ולתחזוקן.
 • אחריות לניהול פיקוח על פעילות של היחידות השונות שבאחריות מהנדס הרשות המקומית ולמעקב אחר פעילויות אלו.

דרישות המשרה:

תנאי סף:

 • הוא/היא מהנדס/ת רישוי או אדריכל רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958.
 • הוא/היא בעל/ת נסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
 • הוא/היא לא הורשע/ה בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון.
 • הוא/היא בעל/ת ניסיון של 3 שנים לפחות, בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים הבאים:

* הפיקוח והרישוי.

* הבניה הציבורית.

* העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.

 • אחריות כוללת על תיק הנדסה ותשתיות בחירום ובשיגרה, ריענון וכתיבת נהלים לחירום, ניהול בעלי התפקידים הנדרשים והשתתפות בתרגילים והכשרות כנדרש.

כישורים אישים:

אמינות, יצירתיות, יזמה, קפדנות בביצוע, ערנות, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול

עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופיקוח וסמכותיות.

דרישות תפקיד מיוחדות:

נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, כושר לקיים עבודה בשעות בלתי שגרתיות, עבודת צוות, שעות נוספות ונסיעות בתפקיד.

קורות חיים + מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש למסור בשעות העבודה המקובלות, במעטפה סגורה ובמסירה ידנית, לתיבת המכרזים עד ליום חמישי  ה 22.8.19.  בשעה 15:00.

טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808618 נעה

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית