ספטמבר 2021

המועצה המקומית ראש פינה מכרז מסגרת מס' 10/2021  למתן שירותי בדיקות מעבדה

 

 1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי בדיקות מעבדה מעת לעת בפרויקטים הנדסיים המבוצעים על ידה.
 2. ההשתתפות במכרז זה מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך של 800 ₪ (אשר לא יוחזרו), שישולמו במשרדי המועצה החל מתאריך 13/9/2021. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום החל מהמועד הנ"ל גם באתר האינטרנט של המועצה.
 3. מפגש מציעים (שאינו חובה): יתקיים ביום 19/9/2021 בשעה 12:30. מפגש המציעים יתקיים באמצעות אפליקציית ZOOM.. על המעוניינים להשתתף במפגש המציעים להירשם אצל מהנדסת המועצה בכתובת דוא"ל:  eng@rosh-pinna.muni.ilאו בכתובת הדוא"ל rp3@rosh-pinna.muni.il וזאת עד יום ו', 17/9/2021 בשעה 12:00 לצורך קבלת זימון למפגש המציעים.
 4. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-6808614.
 5. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 11.10.21 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.
 6. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים ₪), בנוסח ובתנאים המצורפים למסמכי המכרז.
 7. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 8. טלפון לבירורים: 04-6808614 (לפנות לרחלי).

בכבוד רב,

מוטי חטיאל, ראש המועצה


לוח הזמנים של המכרז

 

הפעולה המועד הערות
תשלום דמי השתתפות במכרז  

החל מיום 13/9/2021

 

800 ₪

מפגש מציעים (אינו חובה)  

ביום 19/9/2021 בשעה 12:30

 

באמצעות אפליקציית ZOOM

מועד אחרון לשאלות הבהרה  

עד ליום 30/9/2021 בשעה 16:00

 

על גבי קובץ WORD בלבד

מועד אחרון להגשת הצעות  

עד ליום 11/10/2021 בשעה 15:00

 

ההגשה – במשרדי המועצה

תוקף ערבות הגשה  

עד ליום 9/1/2022

תוכן חוברת המכרז

מסמך א'           תנאי המכרז.

מסמך ב'           טופס הצעת המציע, על נספחיו:

 נספח 1              נוסח ערבות הגשה – מ.מ ראש פינה.

נספח 2             תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף.

נספח 2.1           הצהרה – מכון התקנים בלבד.

נספח 3              תצהיר על תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים והעדר הרשעה פלילית.

נספח 4             בוטל.

נספח 4.1           התחייבות המציע – קיום הוראות חוקי העבודה.

נספח 4.2           רשימת חוקי העבודה.

נספח 5              נוסח המלצות לשימוש המציע.

נספח 6             אישור עו"ד בדבר פרטי המציע.

נספח 7              תצהיר בדבר אי תאום הצעות במכרז.

נספח 8              הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים.

 מסמך ג'            נוסח הסכם ההתקשרות בין המועצה ובין הזוכה, על נספחיו.

מסמך ד'           מפרט השירותים מושא המכרז.

 מסמך ה'           מחירוני המכרז:

 מחירון א'          מחירון מת"י (מכון התקנים הישראלי);

מחירון ב'          מחירון נת"י (נתיבי ישראל);


 מסמך א' – תנאי המכרז

1.        כללי

 • המועצה המקומית ראש פינה (להלן: "המועצה" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות במכרז מסגרת למתן שירותי בדיקות מעבדה בפרויקטים המבוצעים על ידה ברחבי המושבה ראש פינה ("השירותים").

המועצה תהא רשאית לעשות שימוש בהתקשרות מכוחו של מכרז מסגרת זה למתן שירותי בדיקות מעבדה גם בפרויקטים משותפים שלה, המבוצעים יחד עם רשויות שכנות, תאגידים עירוניים או מעין עירוניים וכיו"ב, ובמקרה כאמור תהא המועצה רשאית להמחות זכויותיה וחובותיה על פי מכרז זה לשותפיה השונים לביצוע הפרויקטים, על פי דין, לרבות ובכלל זאת לטובת החברה הכלכלית לפיתוח ראש פינה בע"מ

 • השירותים מתוארים בהרחבה במסמך מפרט השירותים המצ"ב כמסמך ד'.
  • מתן שירותי מערך הבטחת איכות.
 • מכרז זה הינו מכרז בשיטת "זכייני מסגרת" במסגרתו תהא המועצה רשאית לבחור מאגר של עד 3 (שלושה) ספקים אשר יעניקו את השירותים מושא המכרז.

משך ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז (להלן: "הספק") יהיה 12 חודשים ממועד חתימת המועצה על החוזה, עם אפשרות להארכה בעד 2 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת, לפי שיקול דעת המועצה.

מובהר – כי החלטה בדבר הארכת תקופת ההתקשרות תהא בעיקרה בהסתמך על חוות דעת מקצועיות באשר לשביעות רצון המועצה מאופן הענקת השירותים על ידי הספק, איכות עבודתו, שיתוף הפעולה עמו וזמינותו במהלך הענקת השירותים.

 • התשלום יהיה בהתאם למחירונים המצורפים למכרז זה, בניכוי אחוז ההנחה אותו הציע בהצעתו.
 • מכרז זה הוא מכרז מסגרת בלבד במסגרתו תהא רשאית המועצה לבחור בעד 3 ספקים אשר יהוו מאגר זכיינים אליהם תפנה לקבלת השירותים מושא המכרז. מובהר מפורשות, כי המועצה אינה מתחייבת להזמין מהספקים הזוכים, כולם או חלקם, היקף כלשהו של השירותים והתשלום לכל אחד מהספקים הזוכים יהיה בכל מקרה בהתאם להיקף העבודה שתבוצע על ידו בפועל.

2.        ריכוז לוחות זמנים

 • לנוחיות המציעים, להלן לוחות הזמנים להליך המכרז:
  • כנס מציעים (אינו חובה) – 19/9/2021 בשעה 12:30.
  • המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה – 30/9/2021 בשעה 16:00.
  • המועד האחרון להגשת ההצעות – 11/10/2021 בשעה 15:00.
 • מובהר כי לוחות הזמנים המפורטים לעיל הם נכון ליום פרסום המכרז בלבד, וכי המועצה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות את לוחות הזמנים, ובכלל זאת להקדים או לדחות אילו מהמועדים המפורטים במסמכי המכרז, ביוזמתה או במענה לבקשות אשר יופנו אליה.

3.        תנאי סף

 • רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים, במצטבר, בכל תנאי הסף המפורטים להלן.
  • המציע הוא תאגיד או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
  • המציע הינו מעבדה מאושרת לפי סעיף 12 (א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
 • לעניין תנאי סף זה יובהר, כי מכון התקנים הישראלי יוכר כמעבדה מאושרת.
  • המעבדה בעלת הסמכה בתוקף במהלך 7 השנים המסתיימות במועד הגשת ההצעות, לפחות, מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי דרישות תקן ISO/IEC 17025.
 • לעניין תנאי סף זה, יראו את מכון התקנים הישראלי כמי שמחזיק בהסמכה כאמור מכח הוראות חוק התקנים, התשי"ג-1953.
  • הסניף המוצע ע"י המעבדה לצורך מכרז הזה יהיה ממוקם במרחק של עד 70 ק"מ (קו אווירי) מהמועצה המקומית ראש פינה.
  • המציע בעל הסמכה מטעם הרשות הלאומית להסמכת המעבדות ב-3 מתוך 4 טכנולוגיות הבדיקה הבאות, לפחות:
   • בניה – בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון, תקרות פריקות מכל סוג, חדירות מים;
   • קרקע וסלילה – קרקע, אגריגטים ומים;
   • קרקע וסלילה – אספלט וביטומן;
   • בדיקות ברזל.
   • בדיקות אופיין מים, מערכות כיבוי וגילוי.

לעניין תנאי סף זה, במידה והמציע הינו מכון התקנים הישראלי, יש לחתום על נוסח ההצהרה המצורף כנספח 2.1 לחוברת המכרז.

 • המציע רכש את מסמכי המכרז וצרף ערבות בנקאית כאמור בהוראות סעיף ‎4 להלן.
 • על המציע לוודא באחריותו, כי הצעתו כוללת אסמכתאות חיצוניות המעידות על עמידתו המלאה בתנאי הסף, ככתבם וכלשונם. ככלל, לא תתקבלנה הצהרות של המציע עצמו על דבר עמידתו בתנאי הסף, ללא סימוכין ממקורות חיצוניים. ככל שהדבר דרוש, המציע יהיה רשאי לצרף מסמכים נוספים אשר הוא סבור כי נחוצים להוכחת העמידה בתנאי הסף, ובלבד שלא יוגשו מסמכים בעלי אופי פרסומי או שיווקי.

4.        ערבות מכרז

 • המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 5,000 ₪, שניתנה לבקשת המציע לטובת המועצה (להלן: "ערבות המכרז").
 • ערבות המכרז תהא ערוכה בדיוק לפי הנוסח המצורף כנספח 1, ותוקפה יהיה מיום הוצאתה ועד ליום 9/1/2022. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ערבות המכרז בעד 3 חודשים נוספים, והמציעים יפעלו להארכת הערבות כאמור, שאם לא כן תהיה המועצה רשאית לממשה, או לפסול את הצעתם.
 • המועצה תהיה רשאית לממש את ערבות המכרז, ללא מתן הודעה מוקדמת למציע ובלא שתידרש לנמק את המימוש כלפי הבנק, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • המציע חזר בו מהצעתו לאחר שנמסרה לו הודעה על הזכיה במכרז.
  • המציע לא עמד מאילו מהתחייבויתיו ו/או לא המציא את אילו מהמסמכים הדרושים לאחר זכייתו במכרז.
  • המציע מסר מידע שגוי ו/או מטעה ו/או כוזב במסגרת הצעתו.
  • המציע פעל בעורמה ו/או בתכסיסנות.
  • המציע הפר את הוראות המכרז בכל דרך אחרת.
 • ערבות המכרז תוחזר למציע שזכה במכרז לאחר ובכפוף להמצאת ערבות הביצוע, כהגדרתה בחוזה, ולקיום יתר התחייבויותיו בטרם החתימה על החוזה, לרבות המצאת אישורי ביטוחים. ערבות המכרז תוחזר למציעים שלא זכו במכרז בתוך זמן סביר לאחר ההודעה על המציע הזוכה.

5.        מפגש מציעים

 • מפגש מציעים (שאינו חובה) יתקיים ביום 19/9/2021 בשעה 12:30. מפגש המציעים יתקיים באמצעות אפליקציית ZOOM.. על המעוניינים להשתתף במפגש המציעים להירשם אצל מהנדסת המועצה בכתובת דוא"ל: eng@rosh-pinna.muni.ilאו בכתובת הדוא"ל rp3@rosh-pinna.muni.il וזאת עד יום ו', 17/9/2021 בשעה 12:00 לצורך קבלת זימון למפגש המציעים.
 • השתתפות במפגש המציעים אינה חובה ואינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז אך מומלצת.
 • במהלך הכנס, יוצגו בפני המשתתפים עיקרי המכרז, ותינתן למשתתפים האפשרות לשאול שאלות הבהרה. מובהר עם זאת, כי כל מידע שיימסר בעל פה (כולל תשובות לשאלות, אם תינתנה), לא יחייב את המועצה, והמידע המחייב יהיה המידע שיפורסם בפרוטוקול כנס המציעים ו/או בהודעות הבהרה בלבד.

6.        בקשת הבהרות למסמכי המכרז

 • באחריות המציעים לבחון בקפידה את מלוא מסמכי המכרז, ולהודיע למזמינה ללא דיחוי על כל טעות, אי התאמה, סתירה או אי בהירות.
 • מציע שלא ימסור למזמינה הודעה כאמור לעיל, בהזדמנות הראשונה, יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר עם כל טעות ו/או סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות במסמכי המכרז.
 • המציעים רשאים לבקש הבהרות למסמכי המכרז עד ליום 30/9/2021 בשעה 16:00, באמצעות פניה בכתב על גבי קובץ MS Word בלבד למיילeng@rosh-pinna.muni.il או rp3@rosh-pinna.muni.il.
 • המועצה תהיה רשאית לענות לכל שאלות ההבהרה או לחלקן, באמצעות הודעות בכתב, שתפורסמנה כמפורט בסעיף ‎7 להלן. תשובות המועצה ייכלל תיאור תמציתי של השאלה (לא בהכרח בנוסח המדויק בו נשאלה), ללא זיהוי השואל ו/או סימנים מזהים אחרים.

 

 1. הודעות למציעים

  • המועצה תהיה רשאית לפרסם מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה, הודעות למשתתפים במכרז, באתר האינטרנט שלה. ההודעות למציעים עשויות לכלול תשובות שניתנו לשאלות הבהרה בהתאם לסעיף ‎6 לעיל, וכן עדכונים שונים אודות המכרז, לרבות הודעות אודות שינויים בתנאי המכרז ושינויי מועדים.
  • כל הודעה למציעים שתפורסם כאמור תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ותחייב את המציעים לכל דבר ועניין.
  • רק הודעות למציעים שיפורסמו בהתאם לסעיף זה בכתב, יחייבו את המועצה.
  • באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של המועצה בפרסומי ההודעות עד המועד האחרון להגשת הצעות.

8.        קבלת מסמכי המכרז ודמי השתתפות

 • כלל פרטי המכרז מצויים בחוברת מכרז זו (להלן – חוברת המכרז) על נספחיה.
 • ההשתתפות במכרז זה מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך של 800 ₪ (אשר לא יוחזרו), שישולמו החל מתאריך 13/9/2021. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום החל מהמועד הנ"ל גם באתר האינטרנט של המועצה.
 • כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכוש המועצה ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים בלבד. המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 • בעת תשלום דמי ההשתתפות כאמור, ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפון, הפקסימיליה והדואר האלקטרוני (חובה) שבמשרדיו ושמו של איש הקשר מטעם המציע לצורך מכרז זה.

כללי הגשת ההצעות ופירוט תכולת המעטפות

 • הוראות כלליות
  • ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. מובהר כי הצעות אשר יש בהן התניה, הסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז עלולות להפסל.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, לרבות בהסכם, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ואשר לא גרמו לפסילת ההצעה, לא יחייבו את המזמינה, ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי המזמינה.
  • על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים, לרבות ובפרט ערבות המכרז ויתר המסמכים הנחוצים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף.
  • בנוסף, רשאי המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו, ובלבד שכאמור לא יוגשו מסמכים בעלי אופי פרסומי או שיווקי.
  • מסמכי ההצעה ייחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד, ובנוסף במקומות המסומנים והמיועדים לחתימת המציע. חתימות מורשי החתימה מטעמו של המציע יאומתו כדין על ידי עו"ד במקומות המיועדים לכך.
 • מבנה ותכולת ההצעות
  • ההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה, שתכלול את המסמכים הבאים וצרופותיהם:
   • כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד.
   • פרוטוקול מפגש מציעים, כשהוא חתום ע"י המציע.
   • הודעות הבהרה שנשלחו למציעים, אם נשלחו, כשהן חתומות ע"י המציע.
   • מסמך ב' – טופס הצעת המציע, מלא וחתום על ידי המציע.
   • נספח 1 – ערבות הגשה.
   • נספח 2 – תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי הסף.
   • נספח 2.1 – הצהרה – מכון התקנים הישראלי בלבד.
   • נספח 3 – תצהיר תשלום שכר מינימום, העדר הרשעות והעסקת עובדים זרים.
   • נספח 4.1 – התחייבות המציע – קיום הוראות חוקי העבודה
   • נספח 4.2 – רשימת חוקי העבודה
   • נספח 5 – נוסח המלצות לשימוש המציע
   • נספח 6 – אישור עו"ד בדבר פרטי המציע.
   • נספח 7 – תצהיר בדבר אי תאום מכרז.
  • הגשת ההצעה במתכונת השונה מהמפורט בסעיף זה לעיל, עלולה לגרום לפסילתה.

9.        ההצעה הכספית

 • ההצעה הכספית תוגש ע"ג מסמך ב', ובמסגרתה ינקוב המציע באחוז ההנחה (הנחה בלבד, שלא תעלה על 60%) המוצע על ידו בהתייחס לכל אחד משני המחירונים הבאים:
  • מחירון א' – מחירון מת"י (מכון התקנים הישראלי);
  • מחירון ב' – מחירון נת"י (נתיבי ישראל);
 • המחיר בו ינקוב המציע במסגרת הצעתו יהווה, במקרה של זכייה במכרז, התשלום הכולל והסופי בגין השירותים במלואם, והמציע לא יהיה זכאי לכל תוספת, למעט במקרים המפורטים בהסכם מפורשות.
 • התשלום למציע הזוכה יהיה בהתאם להיקף השירותים שיוזמן בפועל בלבד, ועל פי תנאי התשלום המפורטים בחוזה.
 1. סודיות מסחרית

  • המציע יהיה רשאי (אך לא חייב) להגיש עותק נוסף של הצעתו, שבו הושחר מידע שהמציע רואה בו מידע סודי, שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן באופן בולט במילים "סודיות מסחרית".
  • במקרה של בקשת צד שלישי לעיון בהצעת המציע, תבחן המזמינה את בקשת המציע להשחיר חלקים מההצעה, ותהיה רשאית – אך לא חייבת – לקבלה, במלואה או בחלקה, לפי שיקול דעתה.
  • למען הסר ספק, מובהר כי הצעת המחיר של המציע לא תיחשב בכל מקרה כמידע סודי, וכן כי מציע שסימן מידע מסוים כמידע סודי, ייחשב כמי שנתן הסכמתו הבלתי חוזרת לכך שמידע דומה בהצעותיהם של מציעים אחרים ייחשב אף הוא כמידע סודי, והוא יהיה מנוע מלטעון אחרת.
 2. אופן ומועד ההגשה

  • ההצעה תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות, והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
  • מובהר מפורשות ולמען הסר הספק, כי על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מהוראות אלה עלולה להביא לפסילת ההצעה.
  • אין להוסיף בהצעה הסתייגויות מסוג כלשהו.
  • את ההצעה על המציע להגיש במעטפה אטומה, חתומה ע"י המציע וללא סימנים מזהים כלשהם. על המעטפה ירשם: "מכרז מסגרת מס' 10/2021" בתיבת המכרזים של המועצה. אין לשלוח הצעה בדואר. המועצה אינה אחראית למעטפות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האחרון להגשת הצעות.
  • המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 11/10/2021 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה (להלן – המועד האחרון להגשת הצעות ו/או המועד הקובע).
  • כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע בלבד וישולמו על-ידו.

12.    בדיקת ההצעות

 • בסמוך לאחר פתיחת תיבת המכרזים, תיבדקנה ההצעות ע"י צוות בדיקה שימונה ע"י ועדת המכרזים.
 • תחילה, תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף. הצעות שלא עמדו בתנאי הסף – ייפסלו.
 • בהמשך, ינוקד הרכיב הכספי שבהצעות המציעים בהתאם להוראות שתפורטנה להלן ומשקל ההצעה הכספית בניקוד המשוקלל של ההצעה יהווה 100% סה"כ.
 • ניקוד הרכיב הכספי יבוצע בהתייחס לכל מחירון בנפרד. ההצעה שבה אחוז ההנחה הגבוה ביותר באותו מחירון תנוקד במלוא הניקוד האפשרי ביחס לאותו הפרק ואילו יתר ההצעות תנוקדנה ביחס אליה, כאשר למחירון א' יינתן משקל של 80% ואילו למחירון ב' יינתן משקל של 20%.

Xmax – אחוז ההנחה הגבוה ביותר שהוצע לאותו פרק (מחירון)

X – אחוז ההנחה המוצע בהצעה הנבדקת

P – ניקוד ההצעה הנבדקת

Y – הניקוד המקסימלי לאותו מחירון.

 • בסיום הליך הבדיקה, ייקבע הניקוד המשוקלל של כל ההצעות על ידי חיבור הניקוד בגין מחירון א' ומחירון ב', זאת ביחס לכל הצעה בנפרד.
 • המציעים שהצעתם תזכה בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, יוכרזו כזוכים במכרז, בכפוף לזכויות המזמינה לפי מכרז זה ועל פי דין, לרבות זכויותיה של המזמינה שלא לבחור בהצעה כלשהי.

13.    תוקף ההצעה

 • ההצעה תעמוד בתוקפה ללא זכות חזרה עד ליום 9/1/2022.
 • המזמינה תהיה רשאית לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם לתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על 3 חודשים נוספים. במקרה של הארכת תוקף ההצעה כאמור, יאריך המציע בהתאם ועל חשבונו את תוקף ערבות המכרז, שאם לא כן תהיה המזמינה רשאית לממשה.

14.    שאלות והבהרות

 • המזמינה תהיה רשאית לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, לפי שיקול דעתו, בכל שלב משלבי המכרז.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המזמינה רשאית לפנות למציעים או מי מהם בבקשה להמצאת הבהרות ו/או מסמכים המעידים על עמידת הצעתם בתנאי הסף, אף אם לא הומצאו במסגרת ההצעה המקורית, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לשנות בדיעבד את תנאי הסף. יחד עם זאת יודגש, כי על המזמינה לא תחול כל חובה להפעיל את סמכותה על פי סעיף זה, ועל המציע לוודא באחריותו כי הצעתו כוללת את כל המסמכים הנחוצים להוכחה מלאה ומדויקת של עמידתו בתנאי הסף.
 • המציע ימציא את ההבהרות / ההשלמות ו/או המסמכים הנדרשים במועד שנקבע על ידי המזמינה, ואלה יצורפו להצעתו וייחשבו חלק בלתי נפרד הימנה.
 • במסגרת הליך הבדיקה, תהיה המזמינה רשאית לפנות לצדדים שלישיים לפי שיקול דעתה, לרבות לממליצים שהוצגו על ידי המציע בהצעתו, לצורך בירור וקבלת כל מידע אודות המציע.

15.    אישור הבנת תנאי המכרז

 • המציע אחראי לבדוק באופן יסודי, באחריותו ועל חשבונו, את כל מסמכי המכרז ואת כל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל מתן השירותים.
 • בהגשת הצעתו למכרז, מאשר המציע כדלקמן:
  • כי עיין בקפידה במסמכי המכרז, על נספחיהם השונים, כי הם מובנים לו במלואם, וכי הוא מקבל על עצמו ללא כל הסתייגות את מלוא תנאי המכרז, ככתבם וכלשונם.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי בחן בקפידה ובאמצעות מומחים מטעמו את כלל היבטי מכרז הביצוע ומכרז זה, לרבות היבטים משפטיים, תכנוניים, מקצועיים, פיזיים, גיאוגרפיים ואחרים.
  • כי בחן באמצעות מומחים את כל הסיכונים הכרוכים בביצוע השירותים.
  • כי בטרם הגשת הצעתו נועץ במומחים מטעמו, לרבות יועצים משפטיים ויועצים פיננסיים.
  • כי שקל בכובד ראש ובאופן יסודי את כל השיקולים הנדרשים לגיבוש הצעתו והשתתפותו במכרז, לרבות במפורש שיקולי כדאיות כלכלית, והוא לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמם בגין ובקשר עם כך.
 1. מסמכים שיש להגישם לאחר בחירת הזוכה

  • בתוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז, ימציא הזוכה למזמינה את המסמכים הבאים:
   • ערבות ביצוע, ערוכה בהתאם לנספח 1 להסכם.
   • אישור ביטוחים בנוסח המצ"ב להסכם, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.
  • לא יומצאו המסמכים האמורים במועד – תהיה המזמינה רשאית להודיע על ביטול זכייתו של המציע במכרז, ולממש את ערבות המכרז שניתנה על ידו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות הנתונים למזמין על פי דין, ומבלי שסכום ערבות המכרז ימצה את נזקיו של המזמינה בגין ובקשר עם מחדלי המציע כאמור.
  • ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז תיכנס לתוקפה ותשתכלל רק לאחר ובכפוף לעמידת המציע בסעיף זה, לקבלת האישורים התקציביים הנדרשים ולחתימת המזמינה על החוזה. ההודעה על זכיה במכרז לא תהווה בכל מקרה התקשרות ו/או התחייבות להתקשרות עם המציע הזוכה, והמציע הזוכה לא יעלה כל טענה בגין ובקשר עם כך.

17.    איסור ניגוד עניינים

 • בהגשת הצעתו למכרז, מאשר המציע ומצהיר כי אין ולא ידוע לו על כל ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, הכרוך בהשתתפותו במכרז, וכי אין לו ו/או למי מטעמו קשרים עסקיים או אישיים או אחרים, אשר עלולים להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים בתקופת הליכי המכרז ובתקופת ביצוע השירותים.
 • הזוכה במכרז יפעל בהתאם להוראות בדבר איסור ניגוד עניינים המפורטות בהסכם, ובכלל זאת יתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה פוטנציאל לניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת של הזוכה ו/או של עובדיו ו/או של מי מטעמם, במישרין ו/או בעקיפין, והוא מתחייב בזאת להודיע למזמינה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו ו/או התחייבויות מי מעובדיו על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו ו/או מי מטעמו, והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמינה למניעת ניגוד עניינים כאמור.
 • מבלי לגרוע מיתר סמכויותיו על פי המכרז ועל פי דין, תהיה המזמינה רשאית שלא לקבל הצעה על רקע של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים, בכפוף לכך שלמציע תינתן הזדמנות סבירה להציג טענותיו.
 1. סודיות

בהגשת הצעתו, מתחייב המציע לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות, להעביר, למסור, לפרסם או לחשוף בדרך אחרת כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, בהיעדר אישורו של המזמינה מראש ובכתב, כל מידע, בכתב, בעל פה או בכל מדיה אחרת, הנוגע במישרין ו/או בעקיפין לנושא המכרז, אשר נחשף לו עקב ו/או במסגרת השתתפותו במכרז וחשיפתו למידע הכלול במסמכי המכרז, וכל מידע נוסף אשר נמסר ו/או יימסר על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה למעט מידע המצוי בנחלת הכלל; כן מתחייב המציע שלא לעשות במידע כאמור כל שימוש אלא לצרכי הגשת הצעות במסגרת המכרז.

19.    הוראות נוספות

 • המזמינה לא תהיה חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או לקבל הצעה כלשהי.
 • המזמינה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה:
  • לשנות ו/או לבטל את המכרז בכל עת, לרבות לאחר הגשת ההצעות ובכפוף להוראות הדין.
  • לדחות את כל ההצעות.
  • לפצל את הזכיה בין מספר זוכים.
  • לבטל או לשנות את היקף ההתקשרות מכל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר וזאת אף לאחר בחירת ההצעה הזוכה.
 • המזמינה תהיה רשאית להביא בחשבון בשלב בדיקת ההצעות את ניסיונו של המזמינה עם המציע ו/או ניסיונם של גופים ציבוריים אחרים בעבודה עם המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמינה תהיה רשאית להימנע מלמסור את הזכיה במכרז למציע שעבד בעבר עם המזמינה ו/או עם גוף ציבורי אחר, ואשר לא עמד בסטנדרטים הנדרשים הימנו ו/או קיימת חוות דעת שלילית לגבי טיב עבודתו.
 • המזמינה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לתקן ו/או למחול על טעויות סופר ו/או טעויות קלות אחרות בהצעות.

20.    עסק בשליטת אישה

 • על מציע העונה על דרישות תקנות העיריות (מכרזים)(תיקון), התשע"ו-2016 לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב -1992). על פי התיקון לתקנות העיריות (מכרזים), במקרה בו מצאה הועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הועדה על ההצעה האמורה כזוכה ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, "אישור" ו- "תצהיר".

21.    שונות

 • המציע ישא במלוא העלויות ו/או ההוצאות הכרוכות בהשתתפותו במכרז ובהגשת הצעתו, ולא יהיה זכאי לכל שיפוי ו/או החזר מהמזמינה, לרבות במקרה של ביטול המכרז.
 • כל עניין הנוגע למכרז יידון בבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.

בכבוד רב ובברכה,

מוטי חטיאל, ראש המועצה

מועצה מקומית ראש פינה


מסמך ב' – טופס הצעת המציע

תאריך: ____________

לכבוד

המועצה המקומית ראש פינה

 

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז מס' 10/2021

 1. מוגשת בזאת הצעתנו במכרז מס' 10/2021 למתן שירותי בדיקות מעבדה עבור המועצה המקומית ראש פינה ("המכרז").
 2. להצעה זו מצורפים מלוא מסמכי המכרז, על נספחיהם ותתי-נספחיהם, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמנו.
 3. אנו נותנים למלוא מסמכי המכרז – לרבות ההזמנה להציע הצעות, ההסכם ונספחיהם, את הסכמתנו המפורשת והבלתי חוזרת, וזאת לאחר שעיינו בקפידה במסמכי המכרז, ואנו מצהירים כי הבנו את מלוא האמור בהם, התייעצנו עם יועצים מקצועיים מטעמנו, וערכנו כל בדיקה שיש בה כדי להשפיע על הגשת הצעתנו זו ו/או על נכונותנו להתקשר במכרז.
 4. אנו מאשרים ומצהירים כי אנו עומדים במלוא תנאי המכרז, לרבות ובמפורש תנאי הסף כפי שאלה נקבעו על ידי המועצה, ככתבם וכלשונם, ולא ידוע לנו על כל מניעה על פי כל דין להגשת הצעתנו במכרז ו/או למתן השירותים על פיו בשלמותם, במועדם ולשביעות רצונכם.
 5. אנו מאשרים ומצהירים כי המציע אינו מצוי בהליכי פירוק (בין קבוע ובין זמני, בין מרצון ובין על ידי בית המשפט), הקפאת הליכים, כינוס נכסים או כל הליך אחר של חדלות פירעון, כי אין תלויות בעניינו של המציע בקשות באילו מן העניינים המנויים לעיל, כי לא הוטל כל עיקול זמני או קבוע על נכסיו של המציע, וכי לא מונה בעניינו של המציע כל מפרק, מנהל מיוחד, כונס נכסים או בעל תפקיד אחר.
 6. אנו מאשרים ומצהירים כי בחנו את דרישות הביטוח המפורטות בהסכם, כי הבאנו את ההוראות הללו לידיעת מבטחינו וכי אם וככל שהצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז נרכוש על חשבוננו כיסוי ביטוחי כמפורט בדרישות הביטוח כאמור.
 7. אנו מצהירים ומאשרים כי אין לנו ניגוד עניינים מכל מן וסוג שהוא, בין השתתפותנו במכרז וביצוע השירותים על פיו לבין איזה מעיסוקינו האחרים, לרבות קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר שעלולים להעמיד אותנו במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים (להלן: "ניגוד עניינים") אל מול המועצה.
 8. אנו מתחייבים להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש לניגוד עניינים, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שרות לכל גוף או גורם אחר אשר יעמיד אותנו במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי המזמינה. אנו מתחייבים להודיע באופן מיידי על כל נתון או מצב אשר בשלם אנו עלולים להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לנו עליהם וזאת בכל שלב משלבי המכרז או ההתקשרות עם המזמינה.
 9. ידוע לנו כי רק חתימת המזמינה או מי מטעמה על גבי ההסכם המפורט, תהווה קיבול של הצעתנו זו, וכי ההתקשרות שבין הצדדים לא תשתכלל עד לחתימת המזמינה כאמור.
 10. כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית ("ערבות המכרז"), ערוכה לפקודתכם, בנוסח ובסכומים הקבועים במסמכי המכרז.
 11. היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים להמציא לידיכם בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המזמינה, את המסמכים הבאים:
  • ערבות הביצוע כהגדרתה בהסכם.
  • הסכם חתום כדין על ידנו, אם וככל שטרם נחתם עד למועד זה.
  • אישור ביטוחים חתום וכן פוליסות ביטוח תקפות כמפורט בהסכם.
 12. ידוע לנו כי היה ולא נמציא את המסמכים הנזכרים לעיל, כולם או חלקם, במועדם, יהווה הדבר הפרה יסודית, כהגדרת המונח בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, ומבלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכום ערבות המכרז כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם, ואנו לא נעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ובקשר עם כך.
 13. אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.
 14. הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 15. אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, לרבות כלל המסמכים המצויים בתיק המכרז במערכת "רמדור", מתחייב בזה לבצע את כלל העבודות / להעניק את מלוא השירותים מושא המכרז, בשלמותן ולשביעות רצונכם המלא על פי המחירים הנקובים להלן:
תיאור מילולי סה"כ משקל הרכיב בהצעה המשוקללת
שיעור הנחת המציע (באחוזים בלבד) ביחס למחירון א' – מחירון מת"י % ______

במילים: _____________

ההצעה תוגבל לעד __% הנחה

80%

(עד מקסימום 80 נקודות)

שיעור הנחת המציע (באחוזים בלבד) ביחס למחירון ב' מחירון נת"י % ______

במילים: _____________

ההצעה תוגבל לעד __% הנחה

20%

(עד מקסימום 20 נקודות)

 

תאריך: ___________                                                                     חתימה וחותמת: ________________

אישור

אני הח"מ ___________, עו"ד מאשר כי מסמך זה נחתם על ידי _______________, ת.ז. ____________ וכן _____________, ת.ז. _____________ שהינם מורשי החתימה מטעם ______________ ("המציע"), כי חתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין, כי ההחלטה על הגשת ההצעה במכרז נתקבלה כדין על ידי מוסדותיו המוסמכים של המציע, וכי למיטב ידיעתי אין כל מניעה על פי כל דין להגשת ההצעה במכרז על ידי המציע ולביצוע השירותים על ידו.

 

תאריך: ______________                                                                                             חתימה: _____________

נספח 1 – נוסח כתב ערבות הגשה

לכבוד

המועצה המקומית ראש פינה

מעלה גיא אוני

ראש פינה

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: ערבות בנקאית

 

על-פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ (להלן – המציע) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים ₪), בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז מסגרת מס' 10/2021 למתן שירותי בדיקות מעבדה (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.

 

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.

 

בכתב ערבות זה:

 

"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"מדד הבסיס" – מדד חודש אוגוסט 2020 שפורסם ביום 15 ספטמבר 2020 [או בסמוך לכך].

"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.

 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.


התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

 

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 9 לחודש ינואר שנת 2022 ועד בכלל.

 

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית ראש פינה, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

 

 

 

 

בכבוד רב,

___________________


נספח 2 – תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _______________________ ח.פ./ח.צ (להלן – המציע).

 

 1. המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז, כדלקמן:

 

 • המציע הוא תאגיד או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.

 

 • המציע הינו מעבדה מאושרת לפי סעיף 12 (א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

 

 • לעניין תנאי סף זה יובהר, כי מכון התקנים הישראלי יוכר כמעבדה מאושרת.

 

 • המעבדה בעלת הסמכה בתוקף במהלך 7 השנים המסתיימות במועד הגשת ההצעות, לפחות, מטעם  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי דרישות תקן ISO/IEC 17025.

 

 • לעניין תנאי סף זה, יראו את מכון התקנים הישראלי כמי שמחזיק בהסמכה כאמור מכח הוראות חוק התקנים, התשי"ג-1953.

 

 • הסניף המוצע ע"י המעבדה לצורך מכרז הזה יהיה ממוקם במרחק של עד 70 ק"מ (קו אווירי) מהמועצה המקומית ראש פינה.

 

 • המציע בעל הסמכה מטעם הרשות הלאומית להסמכת המעבדות ב-3 מתוך 4 טכנולוגיות הבדיקה הבאות, לפחות:

 

 • בניה – בטון, חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון, תקרות פריקות מכל סוג, חדירות מים;
 • קרקע וסלילה – קרקע, אגריגטים ומים;
 • קרקע וסלילה – אספלט וביטומן;
 • בדיקות ברזל;
 • בדיקות אופיין מים, מערכות כיבוי וגילוי.

 

לעניין תנאי סף זה, במידה והמציע הינו מכון התקנים הישראלי, יש לחתום על נוסח ההצהרה המצורף כנספח 2.1 לחוברת המכרז.

 

 • המציע רכש את מסמכי המכרז וצרף ערבות בנקאית כאמור בהוראות סעיף ‎4 לתנאי המכרז.

 

 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

 

_______________                                           חתימת המצהיר

 

 

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפניי, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

____________,עו"ד


נספח 2.1 – הצהרה (רלוונטי למכון התקנים הישראלי בלבד)


נספח 3 – תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 

 1. הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ./ח.צ _____________, המציע במכרז מסגרת מס' 10/2021 של המועצה המקומית ראש פינה.

 

 • המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה (12 חודשים) שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

 • המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

 • המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

המציע מצהיר כי יפעל בכל הקשור למכרז ולביצוע העבודות לפיו בהתאם להוראות כל דיני העבודה ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953 וכל תקנות מכוחו. ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז.

 

 • המציע ו/או מי ממנהליו ב-7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 • כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו ב-7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור לעיל.

 

 • לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו כאמור לעיל בגין עבירה פלילית כאמור לעיל כמפורט להלן:

_________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

ידוע למציע כי למועצה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

*על המציע לסמן X במקומות המיועדים לכך ולפרט בהתאם לנדרש

 

 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

__________________

חתימת המצהיר

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 

 

___________________

_____________, עו"ד


נספח 4.1 התחייבות המציע – עובדים

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 

 1. הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם _____________ ח.פ./ח.צ _____________ להלן – המציע).

 

 1. הריני מצהיר/ה בזה כי בדקתי ומצאתי כי כל העובדים המועסקים על-ידי המציע, ואשר יעסקו מטעמו בביצוע השירותים נשוא מכרז מס' 10/2021 של המועצה המקומית ראש פינה (להלן – המכרז), במידה והצעת המציע תבחר כהצעה הזוכה, הינם בעלי כושר בריאות מתאים לעבודות אלה, מורשים על פי כל דין ועל ידי כל הרשויות המוסמכות למתן השירותים שנועדו להם, עונים על כל התנאים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז ובפרט ההסכם ואינם בעלי עבר פלילי.

 

 1. הריני מתחייב/ת בזה בשם המציע, להעסיק בביצוע השירותים נשוא המכרז, במידה והצעתנו תבחר כהצעה הזוכה, רק עובדים בעלי כושר בריאות מתאים לביצוע השירותים, מורשים על פי כל דין למתן השירותים שנועדו להם, עונים על כל התנאים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז וההסכם ושאינם בעלי עבר פלילי.

 

 1. הריני מתחייב/ת בזה בשם המציע כי במהלך כל תקופת ההתקשרות נקיים אחר חוקי העבודה, אשר בחלקם מפורטים בנספח 4.2 להלן, ולקיים אחר כל הוראה מחייבת, הוראת חוק, נוהל וכיו"ב אשר יחולו על פי דין.

 

 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

 

 

__________________

חתימת המצהיר

 

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע/ה בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 

 

___________________

חתימה וחותמת עו"ד


נספח 4.2 רשימה (חלקית) של חוקי העבודה

רשימת חוקי העבודה

המציע מתחייב בזה לקיים בתקופת החוזה בינו ובין המועצה את האמור בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 לרבות, האמור בחוקים, בתקנות, בהסכמים הקיבוציים ובצווי ההרחבה הרלוונטיים לסוג השירותים שבחוזה זה, כפי שיפורט להלן.

 

כמו כן מתחייב המציע לקיים בתקופה חוזה זה, בין היתר אך לא רק, אחר החוקים הבאים:

 

 • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959
 • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א- 1951
 • חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976
 • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1950
 • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
 • חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו-1965
 • חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953
 • חוק החניכות, תשי"ג-1953
 • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי"א-1951
 • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
 • חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג-1963
 • חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995
 • חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987
 • חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
 • חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
 • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
 • חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991
 • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996
 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח-1988
 • החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1988
 • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א-2001
 • חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006
 • חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין), התשנ"ז-1997
 • החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001
 • תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים (אישור משטרה), התשס"ג-2003
 • החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

 

 

 

__________________

חתימת המציע


נספח 5 – נוסח המלצה לשמוש המציע

 הטופס יוגש כשהוא חתום על ידי נציגו המוסמך של המזמין בלבד

 ניתן לצרף מסמכים נלווים ככל הנדרש.

 

לכבוד

המועצה המקומית ראש פינה

שלום רב,

הנדון: ________________, ח.פ. ____________________ ("המציע")

אני הח"מ ________________, נציגה המוסמך של ___________________ (מזמינת העבודה), מאשר בזאת כי המציע סיפק לנו את השירותים הבאים:

__________________; __________________; __________________; __________________;

אומדן של היקף ההתקשרות למתן שירותי בדיקות מעבדה ע"י המציע: ______________

תיאור אתרים / פרויקטים בהם ניתנו שירותים על יד המציע:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

התרשמות כללית מעבודת המציע:

יחסי עבודה כלליים: ________________________

עמידה בלוחות זמנים: _______________________

מקצועיות: _______________________________

שירותיות: _______________________________

כללי: ___________________________________

 

שם: _______________________

תפקיד: _____________________

טלפון נייד: ___________________

דוא"ל: _____________________

חתימה:_____________________


נספח 6 – אישור עו"ד בדבר פרטי המציע

לכבוד
המועצה המקומית ראש פינה

מעלה גיא אוני

ראש פינה

 

א.ג.נ.,
הנדון: אישור פרטים

 

אני הח"מ, עורך דין ___________, לבקשתו של ______________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ______________ (להלן – המציע) מאשר בחתימתי, כדלקמן:

 

 1. מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:

 

גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________

 1. חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.

 

 1. להלן דוגמת החתימה:

________________________________________________________________

 

 1. התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.

 

_________                                                                  __________________
תאריך                                                                        שם, מ.ר, חתימה וחותמת

 

 

** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע


נספח 7 – תצהיר בדבר אי תאום הצעות במכרז

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד ב – ______________ח"פ/ע.מ_______________ (שם המציע) מצהיר בזאת כי:

 

 1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.
 2. אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז 10/2021.
 3. המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 4. המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם ו/או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או שיש להם את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
 5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
 7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 8. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 9. למיטב ידיעתי, המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

 

תאריך שם התאגיד חותמת התאגיד שם המצהיר חתימת המצהיר

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 

 

___________________

_____________, עו"ד


נספח 8 – תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים והתחייבות על שמירת סודיות

לכבוד

המועצה המקומית ראש פינה

ג. א. נ.,

הנדון: התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות

הואיל          המועצה המקומית ראש פינה (להלן: "המועצה") פרמה מכרז מסגרת מס' 10/2021 למתן שירותי בדיקות מעבדה.

והואיל         ובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז, בהתאם לתנאים ולדרישות המועצה;

והואיל         וכחלק מתנאי המכרז נדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות.

לפיכך, הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 1. לא אמסור ידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים וכל מידע/נתון מתוכו ללא הרשאה מהמועצה מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך או נתון כאמור.
 2. ברור לי כי חובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע, מסמך או ידיעה ללא קשר למקורו. לפיכך, לא אפתח, אעיין, אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמור לכל אדם או גוף ולא ארשה לשום גורם אחר לעשות כאמור.
 3. אחזיר למועצה כל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרות, במועדים ובאופן שיקבעו על-ידי המועצה.
 4. לא אעשה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו אלי במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי תפקידי.
 5. לא אייצג ולא אפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, עבור ומטעם כל גורם אשר עבודתי עם המועצה עשויה להיות רלוונטית לגביו.
 6. בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים – אודיע על כך מידית למועצה ואפעל לפי הוראותיה.
 7. בכל נושא הקשור להתחייבות זאת, אפעל לפי הוראות המועצה, כפי שיהיו מזמן לזמן.
 8. התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם סיום ההתקשרות ביני לבין המועצה, מכל סיבה שהיא.

 

 

__________________                                    __________________

תאריך                                                                חתימה


המועצה המקומית ראש פינה

חוזה מסגרת מס' 10/2021 למתן שירותי בדיקות מעבדה

ספטמבר 2021

 מסמך ג' – נוסח ההסכם

שנערך ונחתם בראש פינה ביום ___ לחודש _____ שנת _____

 

בין        המועצה המקומית ראש פינה

מרח' מעלה גיא אוני, ראש פינה

באמצעות מורשי החתימה כדין.

(להלן – המועצה / המזמין)                                                                                  מצד אחד;

 

 

לבין      _____________________ ח.פ/ח.צ_____________

מרח' ______________________

טל': _____________; פקס': ______________

באמצעות מורשי החתימה:

מר/גב' __________ ת.ז ______________

מר/גב' __________ ת.ז ______________

(להלן – הספק)                                                                                                  מצד שני;

 

 

הואיל               והמועצה מבצעת עבודות פיתוח, בינוי, ניהול פרויקטים וכיו"ב ומשכך, מעוניינת המועצה בקבלת שירותי בדיקות מעבדה בפרויקטים המבוצעים על ידה (להלן – העבודות);

 

והואיל              והמועצה פרסמה מכרז מסגרת מס' 10/2021 לביצוע העבודות (להלן – המכרז);

 

והואיל              והספק הגיש הצעה למכרז והצעתו נמצאה על ידי ועדת המכרזים של המועצה כהצעה הזוכה במכרז (להלן – הצעת הספק);

 

והואיל              והספק מצהיר בזה כי הוא מעוניין לבצע את העבודות בהתאם להצעתו ובכפוף למסמכי המכרז;

 

והואיל              והספק מצהיר כי הוא עונה לכל תנאי המכרז וכי הוא ממלא אחר התנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) תשל"ו – 1976;

 

והואיל               והספק מצהיר כי יש לו היכולת, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים והטכניים וכח האדם המיומן לביצוע העבודות.

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 1. הגדרות ושונות

 

 • בחוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצדם:

 

"המועצה"              המועצה המקומית ראש פינה לרבות נציגיה ומורשיה המוסמכים, וכל מי שמוסמך לפעול מטעמה (להלן גם – המזמין).

 

"המנהל"               מהנדסת המועצה, או כל אדם המורשה בכתב על ידה למלא את תפקידה לצורך החוזה ו/או כל חלק ממנו או מי שייקבע על ידי המועצה מעת לעת.

 

"הספק"                לרבות נציגיו של הספק, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע העבודות או כל חלק מהן.

 

"המפקח"              מי שנתמנה בכתב ע"י המנהל או המועצה לפקח על ביצוע העבודות או חלק מהן.

 

"היועץ"                מהנדס, יועץ, כמאי וכל בעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחר שיועסק על ידי המועצה בקשר עם העבודות או איזה מהן, פרט לספק.

 

"העבודות"            כל העבודות שיש לבצען בהתאם לחוזה, לרבות ביצוע כל העבודות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות להשלמה המוחלטת והמלאה של השירותים מושא המכרז.

 

"החוזה"                החוזה על כל חלקיו ונספחיו, שהוסכם בו שיהוו חלק בלתי נפרד הימנו.

 

"מקום העבודות"

או "האתר"            המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו העבודות.

 

"סכומי הערבויות" כל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או הנקוב בהצעתו של הספק, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך הבטחת קיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן, ע"י הספק.

 

"התמורה"             הסכום הנקוב בהצעתו של הספק כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

 

"מחירי היחידה"    מחירי יחידה כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות / במחירונים.

 

"המפרט הטכני

המיוחד"              מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודות נשוא החוזה, הדרישות הנוספות/השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה כמפורט במסמך ד' לחוברת המכרז, על כל חלקיו.

 

"תנאים כלליים

 מיוחדים"             הוראות וכללי התנהגות שקבע המפקח לספק, באופן מיוחד לאתר.

 

"חומרים"              חומרים שהובאו על ידי הספק ו/או המזמין למקום ביצוע העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין לא מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות.

 

"קבלנים אחרים"  קבלנים או ספקים כלשהם, אשר יבצעו עבודות מכל סוג שהוא במקום ביצוע העבודות, תוך כדי ובזמן ביצוע העבודות ע"י הספק, בין מטעם המועצה ובין מטעם כל צד שלישי שהוא.

 

 • מונחים שהוגדרו בחוזה ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם.

 

 • הוראות חוזה זה חלות על ביצוע העבודות וכל הקשור והכרוך בהן, במישרין או בעקיפין, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות, וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 

 • הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודין הוראותיהם כדין הוראות החוזה.

 

 • כותרות הסעיפים משמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות החוזה.

 

 • חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974, כפי שנוסחו מעת לעת, לא יחול על היחסים בין המועצה לבין הספק מכוח חוזה זה.

 

 1. תקופת ההסכם

 • תוקפו של הסכם זה הינו למשך 12 חודשים. תחילת ההתקשרות תהה ביום חתימת הסכם זה על ידי מורשי החתימה של המועצה ומותנית בהמצאת אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע (להלן –"תקופת ההתקשרות").
 • למזמינה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בהסכם זה בעד 2 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת ובלבד שסך תקופת ההתקשרות לא תעלה, בכל מקרה, על 36 חודשים.
 • הודעה על מימוש האופציה תימסר לספק עד 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין. נמסרה הודעה כאמור, יחולו כל הוראות מסמכי המכרז גם על התקופה המוארכת, ובכל מקום במסמכי המכרז אשר בו נאמר "תקופת ההתקשרות" גם התקופה המוארכת / תקופת האופציה במשמע.

 

 1. אי קיום יחסי עובד-מעביד

 

אין בכוונת הצדדים עפ"י הסכם זה כדי ליצור ביניהם ו/או בין מי מטעמם יחסי עבודה.
בקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז פועל הספק כנותן שירותים עצמאי, ועליו בלבד חלה האחריות בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, נזק או הפסד שייגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי או עקב או בקשר עם קיום התחייבויותיו של הספק עפ"י מסמכי המכרז. הספק לבדו יישא בכל תשלומי החובה, עפ"י כל דין, החלים בקשר עם העסקת עובדיו.

 

 1. הצהרות הצדדים

 • הספק מצהיר כי הינו בעל ידע, ניסיון, צוות עובדים, ציוד וכישורים לאספקת השירותים עפ"י הסכם זה.
 • הספק מצהיר כי קרא והבין את הוראות חוזה זה וקיבל את כל הפרטים והמידע שביקש בקשר לאספקת השירותים למועצה ולתנאי חוזה זה.
 • הספק מצהיר כי הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין, עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק, ובידיו אישור תקף כדין, כאמור בסעיף 2 לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות לתשלום חובות מס) תשל"ו – 1976.
 • הספק מצהיר כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז – 1987.
 • הספק מצהיר כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991, בשנה שקדמה למועד חתימת חוזה זה.
 • הספק יעמיד צוות אחד לצורך מתן השירותים וביצוע העבודות במסגרת כל פרוייקט בנפרד. הצוות יכלול לפחות בקר שדה אחד וציוד מתאים. על בקר השדה להיות בעל הכשרה של מהנדס אזרחי/הנדסאי בעל נסיון של לפחות 5 שנים. הצוות מטעם המעבדה ימצא בשטח העבודות חמישה ימים בשבוע (א'-ה') בין השעות 7:00 ל 17:00. ככל שיידרש – יתבצע השירות גם בימי שישי, ערבי חג ו/או במשמרות, ללא תוספת תשלום מצד המועצה.
 • בדיקות המעבדה יבוצעו בשטח ובמעבדה, עפ"י הצורך ובהתאם לסוג הבדיקה. ייתכן כי הצוות יידרש לקחת דגימות בשעות הלילה ללא תמורה נוספת והכול בהתאם לסעיפים של מחירון המכרז.
 • חל איסור על המעבדה להעביר את תוצאות הבדיקות לכל גוף אחר, מלבד למועצה וזאת ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מאת מהנדסת המועצה.
 • הספק מצהיר בזאת כי ערך את כל הבדיקות שביקש לערוך, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה בקשר עם השירותים מושא ההסכם, ובכלל זאת כל הנושאים המפורטים בסעיף זה לעיל.

 

 1. התמורה, תנאי ומועדי התשלום

 • בתמורה לאספקת השירותים ועמידה בכל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, תשלם המזמינה לספק את המחירים הנקובים כמפורט בהצעתו הכספית, מסמך ב' למסמכי המכרז.

מובהר למען הסר כל ספק כי תמחור מערך בדיקות ו/או כל שירות אשר יינתן על ידי הספק יתומחר ראשית על פי מחירים מתאימים הנקובים במחירון מת"י ורק במקרה של העדר בדיקות מתאימות במחירון מת"י תתומחר העבודה על פי מחירון נת"י.

 • לתמורה יתווסף מע"מ על פי דין.
 • התמורה תכלול את כל מרכיבי העלות המפורטים במכרז/חוזה זה ובפרט:
 • שכר עבודה לספק ולעובדיו.
 • עלות הציוד, חלפים וחומרים.
 • הוצאות ביטוח ומיסים.
 • תשלומים סוציאליים לעובדים וכד', לרבות שכרו של בודק שכר מוסמך על פי החוק להגברת האכיפה בדיני העבודה.
 • הוצאות מנהלה כגון: תשלום עבור מזון, ביגוד לעובדים ונסיעות.
 • כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הספק.
 • רווח הספק.
 • המזמינה, והיא בלבד, תהא רשאית לקזז מהספק כל סכום המגיע לה מהספק ולספק לא תהיה כל טענה בנידון.
 • תשלום מלוא הסכום המגיע לספק עבור השירות, מותנה בביצוע מכלול הפעולות הנדרשות כמפורט במסמכי המכרז, לשביעות רצונה המלאה של המזמינה.
 • מועדי התשלום:
  • אחת לחודש, ועד ל- 9 לחודש בגין החודש שקדם לו, יעביר הספק לאישור המזמינה ו/או מי מטעמה חשבון חודשי חתום ע"י המפקח ודוחות בהם יפורטו כל השירותים שסיפק הספק למזמינה בחודש הקודם.
 • בנוסף לאישור המפקח יצורף לחשבון מסמכים שצירף המפקח כולל קיזוז קנסות במידה וישנם וכן יועברו דוחות פיקוח יומיים חתומים ע"י המפקח ויומני עבודה. כל הצרופות לחשבונית המפורטות בסעיף זה ייקראו להלן: "הדו"חות".
 • המזמינה ואו מי מטעמה רשאית לשנות את דרישות המסמכים והדוחות הנדרשים להגשת החשבון.
 • התמורה המאושרת על ידי המועצה תשולם לספק בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017, וזאת בתנאי שצירף לחשבון החודשי את כל המסמכים הנדרשים לעדות עבודתו והגיש אותם במועד. במידה ולא עשה כך, המזמינה תעביר את מניין ימי התשלום לחודש הקלנדרי העוקב.
 • המחירים הנקובים במחירונים ובהצעת המציע מבוססים על מחירים קיימים התואמים גובה מחירי השוק. מוסכם בזה מפורשות כי לא תשולם התייקרות עבור 18 (שמונה עשר) החודשים הראשונים של התקשרות הצדדים כאמור בחוזה זה. לאחר 18 (שמונה עשר) חודשים, כלומר החל מהחודש ה-19 (תשעה עשר) ואילך, תשלם המועצה לספק – בנוסף על התמורה ובמועד התשלום בפועל – הפרשי הצמדה, ככל שיהיו, כאשר מדד הבסיס יהא מדד המחירים לצרכן של הלמ"ס, האחרון הידוע לגבי החודש ה-18 (שמונה עשר), כדלקמן:
 • העלאה או הפחתה לפי שיעור שינוי המדד תחושב כל חודש (לאחר החודש ה-18) לגבי תשלומי הביניים שמגיעים לספק עבור העבודה שבוצעה בפועל באותו חודש בלבד.
 • שיעור השינוי במדד יקבע על ידי השוואה בין המדד הידוע בחודש ה-18 לבין המדד שיהיה ידוע בעת הגשת החשבון.
 • מבלי למעט מיתר הוראות סעיף זה, מובהר בזה מפורשות, כי בכל מקרה בו יעלה מדד הבסיס, כאמור בהוראות הסכם זה, בשיעור של מעל 4%, או אז יהפוך המדד המעודכן (לאחר העלייה בשיעור 4% כאמור) למדד הבסיס ובנוסף, החל מחודש הביצוע בו עלה המדד כאמור, תשלם המועצה לספק התייקרויות החל מאותו חודש ביצוע, זאת חרף כל הוראה אחרת בהסכם זה.
 • הפרת הוראות סעיף זה תהווה הפרה יסודית.
 1. רישיונות

 • הספק יחזיק בכל ההיתרים, ההסמכות, אנשי מקצוע רשויים (מהנדסים, טכנאים וכיו"ב) והרישיונות הדרושים על פי כל דין לביצוע השירותים וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות.
 • הספק מתחייב כי אספקת השירותים, בין אם השירותים הינם בדיקות מעבדה, ביצוע מערך בקרת האיכות ו/או ביצוע מערך הבטחת האיכות תיעשה באופן התואם את דרישות הגופים הממשלתיים ו/או השלטונות השונים (להלן: "הרשויות המוסמכות"), ויעמוד בכל התקנים והסטנדרטים ודרישות הבטיחות, הקיימים היום ו/או אשר ישתנו בעתיד ובהתאם לדרישות מסמך ד' לחוברת המכרז.

מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ויתר מסמכי המכרז, הספק מתחייב להפעיל ולבצע את כל השינויים ו/או התוספות שיחולו, אם יחולו, בדרישות הרשויות הנ"ל, על חשבונו, לרבות אם אלה אינם מפורטים במסמכי המכרז.

 • הספק לא יספק את השירותים ו/או יבצע כל פעולה אחרת בקשר עם זכויותיו עפ"י הסכם זה בהעדר ו/או בסטייה מהרישיונות או מההיתרים, כולם או מקצתם, הנחוצים לכך עפ"י כל דין.
 • הספק יישא בכל ההוצאות והתשלומים הדרושים לצורך עמידתו בתנאי סעיף זה, בין אם זהותם וכמותם של הוצאות ותשלומים אלה ידועה כיום ובין אם לאו.
 • הפרת הוראות סעיף זה היא הפרה יסודית.
 1. הסדרי אספקת השירותים על ידי הספק

 • לצורך אספקת השירותים יעסיק הספק אנשים ויחזיק באמצעים ואביזרים מתאימים ובכלל זה מכשירי קשר ו/או טלפונים (ניידים בלבד) וכיו"ב.
 • הספק ימנה מנהל לשירותים מטעמו אשר ישמש גם כאיש קשר עם המזמינה. מנהל זה יהיה מצויד בטלפון נייד ויהיה זמין בכל שעות אספקת השירותים ויבצע, בין היתר, רישום ומעקב אחר אירועים חריגים.
 • הספק מתחייב לספק למזמינה את השירותים המפורטים במסמך ד' לחוברת המכרז ובהסכם זה, במומחיות, ביעילות ובמועדים הנדרשים ותוך הקפדה על מילוי הוראות הדין.
 • בכל מקרה בו יתגלה צורך לבצע שינויים בשיטת אספקת השירותים, בין כתוצאה מהוראות הרשויות המוסמכות ובין כתוצאה מהפקת לקחים פנימיים של המזמינה ו/או הספק, יבצע הספק את אותם שינויים על חשבונו ולשביעות רצון המזמינה בהקדם ולא יאוחר מתום 14 ימים ממועד קבלת דרישה מאת המזמינה ו/או הרשויות המוסמכות, בהתאם.
 • הפרת הוראות סעיף זה ע"י הספק מהווה הפרה יסודית.
 1. עובדים

 • הספק מתחייב כי יש ביכולתו לגייס ולהעמיד את כל כח האדם הדרוש לאספקת השירותים עפ"י האמור במסמכי המכרז.
 • הספק מצהיר ומאשר כי הינו נותן שירותים עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ובין המזמינה יחסי עבודה.
 • כל האנשים והעובדים, אשר יועסקו בקשר עם אספקת השירותים יהיו מועסקי הספק ויקבלו את משכורתם, התנאים הסוציאליים וכל המגיע להם, מאת הספק בלבד.
 • הספק מתחייב לקיים תנאי עבודה בהתאם לדרישות הדין, וכן הסכמים קיבוציים החלים עליו ומבלי למעט מהאמור מתחייב הספק לפעול בהתאם להוראות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011.
 • הספק ידאג, על חשבונו, כי עובדיו ומועסקיו יהיו לבושים במדים, מסומנים בסימן הספק, הכוללים חולצה ומכנסיים והמאפשרים את זיהויים על ידי אחרים. על פי הצורך יורכבו על תלבושות העובדים פסים זוהרים לצרכי בטיחות ו/או יספוקו להם אפודי בטיחות זוהרים.
 • המזמינה תהא רשאית מפעם לפעם להורות לספק, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להורות על הפסקת עבודת עובד ו/או עובדים, המועסקים ע"י הספק. המועצה תנמק דרישתה על פי הוראות סעיף זה.

בקשת המועצה כאמור בהוראות סעיף זה לא תזכה את הספק ו/או מי מטעמו, בשום מקרה, בכל פיצוי מכל מין וסוג שהוא. במקרה והמזמינה ו/או מי מטעמה ייתבעו ע"י עובד כאמור, ישפה אותם הספק בגין כל סכום שישלמו או יחויבו בתשלומו על פי פסק דין חלוט.

 • כל חריגה מהדרישות המופיעות במפרט השירותים תיעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מנציג המזמינה.
 • מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י חוזה זה למזמינה לפקח, להדריך או להורות לספק או לעובדיו או למי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות חוזה זה במלואו, ולספק ולמועסקים על-ידו לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד המזמינה, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם חוזה זה או הוראה שניתנה על-פיו או בקשר עם ביטול או סיום חוזה זה, או הפסקת מתן השירותים עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא.
 • למען הסר כל ספק, היה ומסיבה כלשהיא, ייקבע ע"י גוף מנהלי או שיפוטי, מכל יוזמה שהיא, כי הספק ו/או מי מטעמו הם עובדי המזמינה, יחולו ההוראות כדלקמן:
  • הספק יחזיר כל סכום ששולם לו מעבר לתמורה המוצמדת בתוך 5 ימים מיום שנשלחה אליו דרישה ע"י המזמינה, וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותה בסעיף 5 (ב) לחוק פסיקת הריבית וההצמדה מיום ששולם התשלום ועד להשבתו בפועל למזמינה.
  • במידה והמזמינה תידרש או תחויב לשלם סכום כלשהוא לספק ו/או מי מטעמו ו/או לצד ג' עפ"י קביעה לפיה הספק ו/או מי מטעמו הם עובדי המזמינה ישפה הספק את המזמינה בגין כל חבות כאמור לרבות בגין הוצאות משפט, וזאת תוך 5 ימים מיום שנשלחה אליו הדרישה ע"י המזמינה.
  • המזמינה, עפ"י החלטתה הבלעדית ובלא כל תנאי, תהא רשאית לקזז מכל סכום שיגיע לספק, אם וככל שיגיע, את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לה.
 • הפרת הוראות סעיף זה ע"י הספק מהווה הפרה יסודית.
 1. ביקורות

 • הספק ישתף פעולה עם באי כוחה של המזמינה, אשר ימונו מעת לעת בהודעה בכתב לספק (להלן – "הנציג" או "הנציגים", לפי העניין), בעורכם ביקורות באתרי ביצוע העבודות, כדי לבדוק את קיום הוראות ההסכם על נספחיו או לכל מטרה אחרת עפ"י שיקול דעתם.
 • ביקר נציג המועצה באתר ביצוע ומצא כי הספק אינו מקיים אחר הוראות ההסכם, רשאי הוא לתת לספק הוראות לתיקון ההפרה, ואלה יבוצעו ע"י הספק. כל עוד לא נקבע אחרת ע"י נציג המזמינה, יקיים הספק את הוראות הנציג בתוך פרק הזמן שהוגדר לו על ידי נציג המועצה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המזמינה לפי הסכם זה ו/או כל דין.

 

 1. ערבויות

 • הספק ימציא, עובר לחתימת ההסכם וכתנאי לחתימתו על ידי המועצה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובתה של המועצה וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בסך של 10,000 ₪ (עשרת אלפים ₪) בתוספת מע"מ (להלן – "ערבות ההסכם"). ערבות ההסכם תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ותיערך בנוסח המצורף כנספח 1 לחוזה זה.

ערבות ההסכם תהא בתוקף לתקופת ההתקשרות (כולל תקופת ההארכה) בתוספת 3 חודשים, כשהיא ניתנת להארכה לתקופה נוספת של עד 3 חודשים נוספים סה"כ. במידה והספק לא יאריך את תוקף הערבות, כאשר המזמינה תדרוש זאת, תחולט הערבות וללא שום התראה מצד המזמינה.

 • המזמינה תהא רשאית להציג את ערבות ההסכם ולדרוש את פירעונה, המלא או החלקי (וכמידת הנזק ו/או הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו ו/או אשר להם היא זכאית), בכל מקרה אשר בו, לפי שיקול דעתה המוחלט, הפר הספק אחת או יותר מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם ו/או מסמכי המכרז.
 • נדרש פירעונה של הערבות, כולה או חלקה, ימציא הספק לאלתר ערבות חדשה בגובה הסכום שנפרע ובאותם תנאים שנכללו בערבות שמומשה.
 • אישור המזמינה להצגת הערבות לפירעון, ישמש כראיה חלוטה לעניין זה כי הערבות הוצגה כדין, ולספק לא תהיה כל טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד הצגת הערבות ופירעונה.
 • הפרת הוראות סעיף זה היא הפרה יסודית.
 1. המחאת זכויות

 • הספק אינו רשאי ואינו יכול להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י הסכם זה – כולן או מקצתן, לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. כל העברה כאמור, אם תעשה, תהא בטלה מעיקרה ומשוללת כל תוקף חוקי ותקנה למזמינה את הזכות לבטל הסכם זה לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמינה עפ"י הסכם זה ו/או על פי כל דין. למען הסר ספק, הספק לא יהיה רשאי לשעבד ו/או למשכן זכויותיו על פי הסכם זה.
 • המחאת זכות ו/או חיוב, שנעשתה ע"י הספק, תהא חסרת תוקף, זולת אם זהות הנמחה תאושר מראש ובכתב ע"י המזמינה, וכל יתר התנאים אשר יוצבו ע"י המזמינה לעניין זה ימולאו בקפידה (יודגש כי למזמינה מלוא שיקול הדעת להתנות איזה תנאים שתמצא לנכון במקרה זה).
  אף אם תיתן המזמינה הסכמתה להמחאה של איזה מהתחייבויותיו של הספק עפ"י הסכם זה, לא יהיה בכך כדי לפטור את חבותו של הספק כלפיה עפ"י הסכם זה, והוא והנמחה יחובו כלפיה, ביחד ולחוד, את כל התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה. המחאה לצורך סעיף זה הינה לרבות כל שינוי במבנה בעלי המניות אצל הספק.
 • המזמינה רשאית להסב ללא הגבלה איזה מזכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או מקצתן, עפ"י הסכם זה ויתר תנאי המכרז ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך. מובהר מפורשות, כי המחאת זכויות המזמינה כאמור תיעשה בדרך של מתן הודעה מפורשת וככל הניתן תוך שיתוף הספק עוד טרם משלוח ההודעה בדבר המחאת הזכות.
 1. אחריות

 • הספק יהיה אחראי לכל הנזקים לרכוש ו/או לגוף מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרמו למזמינה ו/או לרכושה ו/או לכל צד ג' אחר ו/או לעובדיו ו/או לכל אדם הנמצא באתר ביצוע העבודות, הנובע ו/או הקשור בכל דרך שהיא לאספקת השירותים או כל פעילות אחרת של הספק ו/או מי מטעמו.
 • המזמינה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגין אובדן או נזק או כל הוצאה כספית, שייגרמו בקשר עם אחריותו של הספק עפ"י הסכם זה, והספק מתחייב לשפות אותם עבור כל הוצאה או פיצוי שייתבעו לשלמם ואשר מקורם באובדן או נזק בתחום אחריותו של הספק עפ"י הסכם זה.
 • המזמינה וכל מי שבא בשמה או מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לגבי כל נזק או פגיעה, אשר ייגרמו לספק או לרכושו או לכל נזק גוף ו/או אובדן ו/או נזק רכוש מכל סוג שהוא אשר ייגרם לעובדיו של הספק ו/או למועסקיו ו/או לסוכניו ו/או ללקוחותיו ו/או למבקריו ו/או לכל אדם אחר אשר יימצא באתר או בשטח אחר, המוחזק ע"י הספק ברשות המזמינה, ככל שהם נובעים או קשורים בכל דרך שהיא לאספקת השירותים ע"י הספק ו/או לפעילות כלשהיא של הספק ו/או מי מטעמו, והספק נוטל על עצמו את מלוא האחריות בגין כל נזק שהמזמינה ו/או מי מטעמה עלולים להתחייב לשלמו או שיאולצו לשלם עקב נזק מעין זה וכנגד כל הוצאה שיוציאו בקשר לכל נזק כנ"ל, אלא אם הנזק נגרם כתוצאה ישירה ובלעדית ממעשה ו/או ממחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה.
 • המזמינה ו/או הבאים מטעמה לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק, מכל סוג שהוא, אשר ייגרם לספק כתוצאה מכניסת נציגים מטעמם לצורך מטרה מהמטרות הנזכרות בחוזה זה, אלא אם כן נגרם הנזק כתוצאה מרשלנות ישירה ובלעדית של הנציגים.
 • בסעיף זה, "כל הוצאה, פיצוי או נזק שייתבעו או יאולצו לשלמו", או כל מונח שכוונתו דומה, משמע – לרבות סכום ששולם עפ"י מכתב דרישה ומו"מ מחוץ לכותלי בימ"ש, תביעה, פשרה, פסק-דין ופסק בורר, ולרבות הוצאות משפט, שכר עדים ושכר טרחת עו"ד.
  לסכומים ששולמו ע"י המזמינה ו/או מי מטעמה, כאמור לעיל, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל ע"י הספק בשיעורים שיהיו מקובלים אצל החשב הכללי במשרד האוצר בעת התשלום בפועל לגבי פיגורים בתשלומים. אישור החשב הכללי במשרד האוצר יהווה ראיה מכרעת לגובה הריבית.
 • הספק ישפה את המזמינה בתוך 7 ימים מהודעתם כי שילמו את הכסף או כי עליהם לשלמו במועד נקוב.
 • המזמינה תודיע לספק תוך 15 ימים מקבלת מכתב דרישה ו/או תביעה מכל צד ג' בקשר עם האמור בסעיף זה, ותאפשר לספק להתגונן כראוי מפני תביעה כאמור ומבלי שהדבר יטיל עליה חיוב כספי כלשהוא. לא הודיע הספק למזמינה תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על כוונתו להתגונן, יראו אותו כמסכים לכל פעולה שתינקט על-ידה.

מבלי למעט מהאמור לעיל מובהר, כי כי חובת הספק לפיצוי או שיפוי המזמין במקרים של תשלום על דרך הפשרה או לפנים משורת הדין, תיעשה רק בכפוף לאישור הספק מראש ובכתב.

 1. ביטוחים

 • הספק יהיה אחראי כלפי עצמו ו/או כלפי עובדיו ו/או כלפי מועסקיו ו/או כלפי המזמינה ו/או כלפי מוזמניה ו/או עובדיה של המזמינה ו/או כלפי כל צד שלישי כלשהוא, בגין כל נזק לגופם ו/או לרכושם, אשר יארע בקשר עם אספקת השירותים למועצה.
 • האמור להלן (סעיף 13, על תתי סעיפיו) יחול לגבי כל הפוליסות הנזכרות להלן, בין אם ייעשו במסגרת פוליסה אחת ובין אם במסגרת פוליסות נפרדות.
 • הספק ירכוש פוליסת ביטוח אשר תבטח את עצמו ו/או את המזמינה. פוליסת הביטוח תכלול את הכיסויים הבאים:
 • ביטוח אחריות מקצועית –

הפוליסה תכלול כיסוי בגין חבויות הזוכה עפ"י דין ישראלי, בגבולות אחריות של 3,000,000 ₪ (שלושה  מיליון ₪) לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח של שנה בגין כל מעשה ו/או השמטה ו/או מחדל ו/או היפר חובה מקצועית מצד הזוכה וכל הבאים ו/או הפועלים מטעמו.

בביטוח זה אין כל הגבלה בגין אובדן מסמכים, אובדן מידע מכל סוג ותיאור, אי יושר של עובדים, פרסום, אובדן השימוש והעיכוב.

הביטוח מורחב לשפות את המזמינה בגין אחריותה למעשה ו/או מחדל ו/או מקרה נזק שנגרם ע"י הזוכה ו/או המועסקים על-ידו ו/או הבאים מטעמו.

תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שניים עשר (12) חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור על-ידנו או ע"י הזוכה ובתנאי שאין ביטוח אחר.

בסיס הביטוח הוא עפ"י יום הגשת התביעה והתאריך הרטרואקטיבי חל לכל המאוחר החל מיום חתימת ההסכם בין המזמינה לבין הזוכה.

 

 • סיכוני צד ג' –

הפוליסה תכלול כיסוי בגין חבות הזוכה עפ"י דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש, העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהוא בגבול אחריות שלא יפחת מסך 3,000,000 ₪ (שלושה מיליון ₪) לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח של שנה. ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, מהומות ושביתות וכן תביעות תחלוף מצד המזמינה.

הביטוח מורחב לשפות את המזמינה בגין אחריותה למעשי ו/או למחדלי הזוכה והבאים מטעמו.

הביטוח כולל סעיף אחריות משולבת (צולבת) שלפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 • ביטוח חבות מעבידים –

הפוליסה תכלול כיסוי בגין חבות הזוכה כלפי כל העובדים ו/או המועסקים על-ידו ו/או בשמו לרבות קבלנים וקבלני משנה במסגרת אספקת השירותים. גבול האחריות בביטוח זה יהא לא פחות מ- 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) למקרה ולתקופה של שנה.

הביטוח מורחב לשפות את המזמינה במידה ותיחשב כמעבידה של המועסקים ע"י הזוכה.

 • הביטוח ייעשה בחברת ביטוח ישראלית.
 • הספק מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח מידי פעם לפי הצורך (אך לא להפחיתם), לשלם את כל הפרמיות כסדרן ולהעביר עותק מכל מסמך שיקבל מחברת הביטוח לידי המזמינה תוך 3 ימים מיום שיקבלו.
 • הספק ימסור למזמינה ולעיריית באר-שבע, מיד עם דרישתם, העתקים חתומים של ביטוחי הספק בהתאם להוראות הסכם זה, וכן במעמד חתימת ההסכם, בצירוף אישור מחברת הביטוח שהפרמיות בגין הפוליסות שולמו, וכן בעת כל חידוש ביטוח.

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי הספק לבין האמור בחוזה זה, ולדרישת המזמינה, מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על-מנת להתאימם להוראות חוזה זה תוך שישה ימים מהדרישה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תוטל אחריות כלשהיא על המזמינה ולא תצומצם אחריותו של הספק עפ"י הסכם זה או עפ"י כל דין.

 • הספק מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים עפ"י חוזה זה. כן מתחייב הספק לשתף פעולה עם המזמינה ומי מטעמה לשם שמירה ומימוש של זכויותיה על פיהם.
 • הספק יישא בעצמו בכל ההוצאות הכרוכות בעלות הוצאות הביטוח ותשלום הפרמיות בכל תקופת ההסכם עימו לגבי כל הפוליסות שייערכו כמפורט לעיל, ויימנע מלעשות כל מעשה ו/או מחדל העלול להשפיע על תוקף הפוליסות.
 • פוליסות הביטוח תכלולנה סעיף אחריות צולבת לגבי כל אחד מיחידי המבוטח. שם המבוטח בביטוחי הספק יורחב לכלול גם את המזמינה ואת הבאים מטעמם.
  ביטוחי הספק יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף (Subrogation) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח, גופים שבשליטת המזמינה, וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לאספקת השירותים.
 • פוליסות הביטוח תכלולנה התחייבות של חברת הביטוח להימנע מתביעת שיפוי ו/או שיבוב כנגד המזמינה ביחד או כל אחד לחוד.
 • עד וכתנאי מוקדם לחתימתו של הסכם זה, ימציא הספק אישור בדבר קיום ביטוחי הספק, לשביעות רצונה המוחלט והבלעדי של המזמינה. גבולות האחריות הנקובים באישור הינם סכומי מינימום ועל הספק יהיה לקבוע סכומים כפי הסיכון.
 • כל ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על-פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח למזמינה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 60 יום מראש וקיבל את הסכמתם בכתב, שאם לא כן לא יהיה כל תוקף לביטול הפוליסות. כן ייכלל בכל אחת מהפוליסות סעיף הקובע כי הביטוחים על פיהן קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המזמינה וכי המבטח על פי פוליסות אלה מוותר על כל דרישה או טענה לשיתוף ביטוחי ו/או כפל ביטוח.
 • פוליסות הביטוח יהיו בתוקף עד 30 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות, והן יכסו אירועים ביטוחיים שאירעו בתקופת הביטוח, אף אם הגשת התביעה המכוסה על ידי הביטוח אירעה לאחר תום תקופת הביטוח.
 • א. פוליסת הביטוח תכלול סעיף שיציין כי חובת מתן הודעות למבטח עפ"י הפוליסות מתייחסת בנפרד לכל אחד מיחידי המבוטחים.

ב. ביטול חריג רשלנות רבתי וזאת מבלי לגרוע מזכויות המבטח ואו חובת המבוטח ע"פ כל דין

 • לא התקשר הספק בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם עפ"י הוראות החוזה, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:
 • המזמינה רשאית, לאחר שניתנה לספק התראה של 15 (חמישה עשר) ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזה הביטוח.
 • עשתה המזמינה כאמור בס"ק 1 לעיל, יחולו כל הוצאותיה על הספק.
 • אין בהוראות ס"ק זה כדי לגרוע מחובות הספק המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על המזמינה חבות כלשהיא.
 • אירע מקרה ביטוח באחת הפוליסות שבסעיף זה אשר גרם נזק למזמינה, תגמולי הביטוח יוקצו קודם כל לכיסוי נזק זה לפני כל מטרה אחרת.
 • הספק מתחייב להסדיר ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום תקופת ההסכם ולהחזיקו בתוקף כל עוד קיימת לו חבות חוקית עפ"י החוק.
 • הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
 • הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על גבול האחריות הנקוב בפוליסה.
 • הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמינה, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו למזמינה באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי המזמינה, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המזמינה.
 • הפרת הוראות סעיף זה תהווה הפרה יסודית.
 1. התחייבויות נוספות של הספק

 • למען הסר ספק מובהר מפורשות כי הספק אינו רשאי לעשות כל שימוש בשמות המזמינה ו/או בסמליה ו/או בסימוניה, אלא אם יקבל, לכל שימוש כאמור, אישור מראש ובכתב מהנהלת המזמינה.
 • הפרת הוראות סעיף זה תהווה הפרה יסודית.
 1. ביטול החוזה ו/או צמצום היקפו ע"י המזמינה

מבלי לגרוע מכל אפשרות של המזמינה לבטל הסכם זה, בפרק זמן קצר יותר, המזמינה תהא רשאית לבטל הסכם זה, תוך מתן הודעה מראש של 60 יום.

 

 1. הפרת ההסכם

בנוסף על כל זכות של המזמינה על פי דין או על פי הוראה אחרת בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות כאמור, למזמינה הזכות לבטל הסכם זה באופן מיידי ו/או להביאו לידי סיום מיידי ו/או לממש את הערבות הבנקאית במלואה או בחלקה בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

 • הספק הפר הוראה מהוראות הסכם זה המוגדרת כהפרה יסודית (להלן: "הפרה יסודית").
 • הספק הפר הוראה אחרת של הסכם זה ולא תיקן תוך 7 ימי עסקים מיום שקיבל הודעה בכתב על כך ואו עקב אי תפקוד ו/או אי ביצוע של סעיפי ההסכם וזאת לאחר שהמזמינה ו/או מי מטעמה קיימה שימוע לספק ובו הוסבר לספק באופן פרטני וברור על אופן תפקודו הלקוי תוכל המזמינה לסיים את ההתקשרות החוזית עם הספק בכל עת במהלך תקופת החוזה ובהתראה כתובה של עד 60 יום ממועד שהוחלט על סיום ההתקשרות. לאחר הודעה זו יסיים הספק את חוזה העסקה עימו קיימה המזמינה ולא יוכל לדרוש פיצוי על גרימת נזקים מכל סוג עקב קיצור החוזה.
 • מונה לספק מפרק או מפרק זמני או נאמן על פי חוק החברות או כונס נכסים, בין ארעי ובין קבוע, או ניתן נגדו צו פירוק או צו כינוס נכסים, בין זמני ובין קבוע.
 • ננקטו נגד הספק ע"י כל גוף הליכי הוצל"פ ולא בוטלו תוך 15 יום.
 • הוגש נגד הספק כתב אישום פלילי, בגין עבירה מסוג עוון או פשע. במקרה שהספק הוא תאגיד יחול סעיף זה לגבי בעל שליטה בתאגיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
 1. סעדים

בנוסף על האמור לעיל, יחולו במקרי הפרה של הסכם זה, גם הסעדים הבאים, וזאת בנוסף על האמור בכל דין ו/או בהוראות חוזה זה.

 • המזמינה רשאית לקזז כל סכום אשר בו חייב הספק, עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין, מכל תשלום אשר לו זכאי הספק עפ"י מסמכי המכרז. הספק אינו זכאי לקזז סכומים שהמזמינה חייבת בתשלומם.
 • לא קיים הספק איזה מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או יתר מסמכי המכרז, ובכלל זאת לא פעל עפ"י הנחיותיהם של נציגי המזמינה, תהיה המזמינה רשאית לבצע את התחייבויות הספק תחתיו ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לה בגין הפרה זו של ההסכם, לגבות מהספק את מלוא הוצאותיה ו/או נזקיה, והכל בתוספת 20% (עשרים אחוז), בכל דרך ו/או אמצעי שתמצא לנכון.

קיזוז  ו/או ביצוע התחייבויות הספק על ידי המזמין או מי מטעמו ייעשו רק לאחר מתן הודעה בכתב לספק על כוונה לעשות כן תוך פירוט הסיבות לכך.

 • הופר תנאי מתנאי הסכם זה, יהא הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים לעניין זה בכל דין, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970, וזאת בנוסף לכל הסעדים, הפיצויים, הפיצויים המוסכמים, הביטחונות ויתר הזכויות העומדים לנפגע מכח הסכם זה.
 • הספק ישלם למזמינה פיצויים קבועים ומוערכים מראש בגין כל הפרה יסודית של הסכם זה או אי-תיקון הפרה אחרת כאמור בסעיף 17 לעיל, סך של 50,000 ₪ וזאת מבלי לפגוע בזכות המזמינה לתבוע את הנזקים הממשיים שייגרמו לה.
 • הסכומים הנקובים בסעיף זה נקבעו והוסכמו כפיצוי ודמי נזק קבועים ומוסכמים מראש, אותם העריכו הצדדים הערכה מחושבת מראש, ואינם כוללים מניעת רווחים ו/או דמי שימוש ראויים.
 • הימנעות מפעולה כלשהי או מתן ארכה מטעם המזמינה לספק, לא תיחשב כויתור על זכויותיה ולא תיחשב כהסכמה להפרת תנאי מתנאי הסכם זה.
 • ניתן כנגד הספק צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או מונה כונס נכסים לחלק מהותי של רכושו, או אם מונה מפרק זמני או קדם-מפרק על הספק או אם הספק הינו ו/או עתיד להיות נשוא להסדר נושים, או הוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש הספק או בוצעה פעולה ע"י רשות שיפוטית כלשהיא כנגד הספק המונעת את המשכם התקין של השירותים מושא הסכם זה, וככל שמינוי ו/או צו כאמור לא בוטלו כליל תוך 60 יום מיום הינתנם, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק והמזמינה תהיה זכאית לכל הסעדים העומדים לזכותה במקרה כזה עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין.
 • אין בהוראות המפורטות בסעיף זה לעיל ובאיזה מיתר הוראותיו של ההסכם כדי לגרוע מזכותו של הצד הנפגע, בנוסף לאמור לעיל, לכל סעד עפ"י כל דין.
 1. שונות

 • חוזה כולל – הכתוב בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים.
 • דרישת הכתב – כל שינוי או תוספת להסכם זה או ליתר מסמכי המכרז לא יהיו תקפים אלא אם נערכו בכתב ונחתמו ע"י שני הצדדים.
 • הודעות – הודעות עפ"י הסכם זה תישלחנה ככלל בדואר אלקטרוני בלבד. כל הודעה אשר ישלח צד למשנהו בדואר אלקטרוני לפי כתובת דוא"ל אותה ימסור הספק למועצה ולמנהל, תיחשב כאילו נמסרה לנמען 12 שעות לאחר שיגורה או מיד עם קבלת אישור אלקטרוני חוזר בדבר מסירת דוא"ל.

הודעות לספק יכול שתישלחנה גם באמצעות הפקסימיליה, ובמקרה זה ייחשבו כאילו נמסרו ביום העסקים שלאחר יום משלוח ההודעה ובתנאי שהתקבל אישור על העברה תקינה; או באמצעות מסירה ידנית לנציגו של הספק או בכתובת הרשומה לעיל – ובמקרה זה ייחשבו כאילו נמסרו במועד המסירה הידנית.

 • סמכות שיפוט – כל סכסוך נשוא המכרז והסכם זה בפרט יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט במחוז צפון בלבד.
 • תוקף החוזה – להסכם זה לא יהיה תוקף כל עוד לא ייחתם ע"י שני הצדדים.
 • כותרות – כותרות סעיפי ההסכם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
 • לא השתמשה המזמינה בזכות מהזכויות הנתונות לה לפי הסכם זה – לא ייחשב הדבר כויתור על אותה זכות. למען הסר ספק מוסכם במפורש כי מקום שהמזמינה רשאית לעשות פעולה כלשהי מכח החוזה, אין בקביעה המסמיכה את המזמינה לבצע את הפעולה משום הטלת חובה על המזמינה לבצע פעולה זו.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

______________________                                                    ______________________

הספק                                                                                          המזמינה

 

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' _____________ ומר/גב' _______________ נושאי ת.ז ____________ ו-____________ וכי בהתאם להוראות הדין הנ"ל מורשי החתימה כדין מטעם הספק וחתימתם, בצרוף חותמת הספק, מחייבת את הספק לכל דבר ועניין.

 

___________________

, עו"ד


נספח 1 לחוזה – נוסח ערבות ביצוע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פינה

מעלה גיא אוני

ראש פינה

 

א.ג.נ.,

 

 

על-פי בקשת _________________ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________(להלן – הספק) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 10,000 ₪ (עשרת אלפים ₪) (להלן – סכום הקרן) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן (להלן – הפרשי הצמדה)  וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין המועצה המקומית ראש פינה לבין הספק בעקבות מכרז מסגרת מס' 10/2021 לבדיקות מעבדה (להלן – ההסכם) ולהבטחת מילוי שלם ומלא, ע"י הספק של כל תנאי ההסכם.

 

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת הספק, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

אתם, ביחד או מי מכם, תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכם ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

בערבות זו "מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב ערבות זה (להלן – המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ______________ שפורסם ביום _________________ (להלן – המדד היסודי) יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

 

התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.

 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש _____ לשנת  ______ ועד בכלל.

 

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית ראש פינה, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

 

        בכבוד רב,

___________________

 


חשוב
: הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים.


נספח 2 לחוזה – הוראות בטיחות לעבודת קבלנים

נספח בטיחות לחוזה קבלני

 בטיחות בבניה ובניה הנדסית

בטיחות הסדרי תנועה זמניים

 

נספח בטיחות

כללי

מדיניות המועצה הינה שמירה מרבית על בטיחות הציבור, בטיחות התנועה, בטיחות העובדים ובטיחות כללית בעבודה באתרי העבודה אשר באחריות המועצה.

 מטרה
מטרת הנספח  הינה  להגדיר את השיטה, האחריות והסמכות בכל הנוגע לנושאי הבטיחות בתנועה ובעבודה בעת ביצוע עבודות באתרי העבודה של המועצה.

הוראות נוהל זה אינן באות במקום הוראות חוק ו/או תקנות רלוונטיות ובכל מקום של אי התאמה, תגברנה הוראות הדין בכל מקרה.

 הגדרות
אתר עבודה – אתר העבודה בו מבוצעות עבודות הנדסיות כעבודות בניה ובניה הנדסית או עבודות פיתוח ותשתית.

בטיחות בעבודה – מכלול הפעילויות והאמצעים שמטרתם הקפדה על קיום תנאי הבטיחות, בהתאם לפקודות ולתקנות וזאת על מנת להגן על העובדים והאנשים הנמצאים באתר.

בטיחות בתנועה – מכלול הפעילויות והאמצעים באתרי עבודה, המיועדים להסדרת זרימת התנועה והגנה על משתמשי הדרך והעובדים באתר, למניעת תאונות דרכים.

הסדר תנועה – תכנית או תרשים שאושרו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללים תמרור וכל סימון או התקן בנוי, סלול, מוצב מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופן השימוש בדרך.

העברת תנועה – כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה, לרבות כינון הסדר תנועה חדש ומעבר בין שלבי הביצוע של הפרוייקט.

ממונה בטיחות בעבודה – ממונה בטיחות בעל תעודת הסמכה וכשירות בנושא הבטיחות מטעם משרד הכלכלה שמונה באתר העבודה.

תכנית הבטיחות וסקר סיכונים – על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג 2012.

 

בטיחות כללי

האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה, חלה על הספק המבצע (להלן: "הספק" או "הספק הראשי").

 • א. לפני תחילת עבודה , על הספק לקבל תדרוך בטיחות מקיף מיועץ הבטיחות מטעם המועצה, הספק יידרש לחתום על ביצוע התדריך (ראה נספח א').
 • ב. באחריות הספק למנות, ממונה בטיחות בעבודה מוסמך באתר בעל אישור כשירות בטרם תחילת העבודות באתר, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה הנהוגות במדינת ישראל.

שמו ותעודת הסמכה יועברו למנהל הפרוייקט, מטעם המועצה.

 • ג. באחריות הספק למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק . הספק יעביר למנהל הפרוייקט תוך 7 ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה את שמו של מנהל העבודה המוסמך ותעודות ההסמכה וכן יוודא משלוח הודעה למשרד הכלכלה כמתחייב.
 • ד. על הספק לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה הנהוגות במדינת ישראל, בהוראות מקצועיות של מועצה ובא כוחה בתחום הבטיחות והגהות על פי הוראות המפקח והוראות חוק אחרות. על הספק למנות מטעמו ממונה בטיחות מוסמך כהגדרתו עפ"י חוק, אשר יפקח על ניהול הבטיחות באתר, גורם זה יהיה בנוסף למינוי מנהל העבודה.
 • ה. באחריות הספק לבצע סריקה לאיתור ליקויי בטיחות באתר העבודה, בתחילת וסיומו של כל יום עבודה. ביצוע הסריקה יירשם ע"י הספק ביומן העבודה עפ"י הסעיפים הבאים:
  • תאריך ושעת הסריקה.
  • המפגע.
  • אופן הטיפול.

עובדי הספק

 1. הספק יהיה אחראי להדרכת עובדיו על מי שמועסק על ידו, כולל עובדים חדשים.
 2. הספק ימסור לעובדיו את הסיכונים בעבודה ובתנועה כול בטיחות בציוד, כלים מכונות , כלי יד, בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה היכן שנדרש.
 3. על עובדי הספק וכל מי שמועסק על ידו באתר חלה חובת ציות להנחיות הבטיחות של המועצה באתר.

 ציוד מגן אישי

 1. הספק יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי כנדרש על פי כל דין ועל פי תקנות הבטיחות בעבודה ועפ"י הנחיות המועצה, לרבות : נעלי בטיחות , קסדות מגן , אפודות כתומות תקניות , משקפי מגן, אטמי אוזניים וכל ציוד מגן אישי אחר  הנדרש.
 2. הספק יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח.
 3. הספק יוודא שכל העובדים הנמצאים באתר (לרבות קבלני משנה ועובדיהם), יצוידו בציוד המגן האישי המפורט לעיל.

 הפעלת כלים וציוד באתר

הפעלת ציוד וכלים חשמליים , מכאניים או הנדסיים תעשה בתנאים הבאים:

 • א. יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף.
 • ב. יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף.
 • ג. הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים ובעלי רישיונות מתאימים על פי כל דין, באחריות הספק לוודא כי יהיו בעלי ביטוחים מתאימים בתוקף, רישיון תקף וכנדרש על פי חוק, ובעלי ניסיון ומיומנות מתאימים להפעלת הכלים.
 • ד. לכלים ולציוד, המחויבים על פי החוק, יהיו תסקירים תקפים של בדיקת בודק מוסמך. תסקירים אלו יהיו זמינים באתר, בכל עת לצורך ביקורת.
 • ה. כלי העבודה יהיו מצוידים באמצעי בטיחות תקינים, (פנס מהבהב, צופר שיופעל אוטומטית בעת נסיעה לאחור וכד') כנדרש בחוק ובמפרטי המועצה. המהבהבים יופעלו באופן קבוע בעת הימצאות הרכב על פני המיסעה ו/או המדרכה בתנועה או במצב נייח. המהבהבים יהיו מהסוג המצויד במראה מסתובבת על מנת שייראו מכל הכיוונים ותתבצע הכוונה בנסיעה לאחור.
 • ו. במקרה של מהבהב אחד ברכב, יותקן המהבהב במקום גבוה על הרכב/ציוד ההנדסי, ובמקרה של שניים או יותר, יותקנו שני צידיו. התקנת המהבהבים תעשה כך שייראו גם מלפנים וגם מאחור.

 אמצעי מיגון

 1. על הספק לוודא התקנת אמצעי מיגון מתאימים לכל הרצועות, השרשראות והגלגלים ושאר החלקים הנעים והמסוכנים, באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותית.
 2. על הספק לוודא התקנת מראות פנים וצד בכלים המכאניים בכל בכדי להבטיח שדה ראייה מרבי לפנים , צדדים ואחור למפעילי הכלי.
 3. על הספק לוודא הימצאות ותקינות זמזם שיופעל אוטומטית בעת נסיעה לאחור על כל הציוד הכבד כפי שמתחייב עפ"י חוק.
 4. על הספק לוודא מצאי ותקינות של שתי מנורות סימון מהבהבות על כל אחד מהכלים המכאניים (מחפרים, מפלסות, מקרצפת, ממחזרת, מגמר, אספלט, מכבשים וכו'). המנורות המהבהבות יותקנו בנקודות הגבוהות משני צידי  הכלים ויופעלו ברציפות במשך כל זמן העבודה. מטאטא מכני יצויד בשני פנסים מאחור אשר יאירו את תחום שטח העבודה.
 5. לא יורשה שימוש בציוד שאינו עומד בדרישות הבטיחות הנ"ל, ועל הספק לסלקו ולהחליפו בציוד תקין שיאושר ע"י מנהל הפרוייקט.

עבודה בגובה

תשומת לב הספק לביצוע עבודות בגובה עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז – 2007.

"עבודה בגובה" – כל עבודה לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה
על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור-

 1. המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידר או מעקה תקני:
 2. המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ – 45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין;
 3. המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.

 

"תחום עבודה בגובה" – עבודה בגובה שהיא עבודה –

 1. על סולמות;
 2. מתוך סלים להרמת אדם;
 3. מתוך בימות הרמה מתרוממת ופיגומים ממוכנים;
 4. בתוך מקום מוקף;
 5. מעל לפיגומים נייחים;
 6. מעל גגות;
 7. מעל מבנה קונסטרוקציה;
 8. בטיפול בעצים וגיזומם;
 9. בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה;

 

הערה – חלה חובה על כל עובד בגובה העולה על 2 מטר לעבור הכשרה, חובה על הספק לספק אישורי הדרכה ע"י גורמי מקצוע מוסמכים

תאונות ואירועים חריגים

על  הספק חלה החובה לדווח למנהל הפרוייקט או בא כוחו על כל אירוע חריג או תאונה בה מעורבים עובדיו או משתמשי הדרך בתחומי אתר העבודה. הדיווח יכלול:

 • שמות מעורבים ראשיים.
 • פרטי האירוע.
 • פעולות שננקטו ע"י הספק בעקבות האירוע.

הדיווח יועבר במיידי בע"פ למנהל הפרוייקט ותוך 24 שעות בדו"ח מפורט בכתב הספק ינהל רישום ביומן העבודה של אירועי הבטיחות החריגים/תאונות שבהם מעורבים עובדיו או משתמשי הדרך.

ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות

ראה נספח א' להלן:

נספח א'

לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות או בדרישות הבטיחות באתרי עבודה (כל הסכומים בשקלים חדשים)
מס"ד תיאור חסר פגום לא תקני /לא עפ"י נוהל
יציאת כלי רכב מאתר העבודה מלוכלך בבוץ בגלגלים 1500
כניסה ויציאה לאתר העבודה לא על פי המוסדר בתכנית 5,000
פעילות ללא צוות אבטחה 5,000
מחסור באיש צוות אבטחה (לכל איש) 5,000
אי ביצוע הוראות / הנחיות המפקח בנושא בטיחות 5,000
אפודת בטיחות לעובדים (לפי יח') 1,000 500 500
נעלי בטיחות / עבודה (לכל עובד) 500 350 400
כובע מגן (לכל עובד) 1,000 500 500
פנס מהבהב צהוב על כלי עבודה, מיכליות וצמ"ה 1,000 600 500
צופר אזהרה בנסיעה לאחור (ליח') 3,000 2,500 3,000

נספח 3 לחוזה – הצהרה והתחייבות קבלן – הוראות בטיחות

לכבוד

המועצה המקומית ראש פינה

מעלה גיא אוני

ראש פינה

 

א.נ.,

 

 1. הנני מאשר בזה שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב את משמעות האמור בהן; ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.

 

 1. הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה.

 

 1. הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם.

 

 1. הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את ההוראות כלשונן.

 

 1. הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

 

 1. בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי הנני מתחייב לערוך ולהחזיק בתוקף את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז וההסכם למשך כל זמן ביצוען של העבודות ו/או כל תקופה אחרת כמפורט במסמכי ההסכם לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, את הביטוחים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם בהסכם ההתקשרות ולרבות בנספח אישור ביטוחי הספק המצ"ב למסמכי המכרז וההסכם.

 

הנני מתחייב כי במועד חתימת ההסכם וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא ההסכם, אמציא למזמינות את אישור ביטוחי הספק בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח (בנוסחו המקורי).

 

שם הספק: _____________________

 

כתובת: ________________________

 

מספר טלפון: ____________________

 

מספר פקס: _____________________

 

שמות מורשי החתימה מטעם הספק:

שם: _______________ ת.ז. _______________ כתובת: _____________________

 

שם: _______________ ת.ז. _______________ כתובת: _____________________

 

מנהל העבודה מטעם הספק:

 

שם: _______________ ת.ז. _______________ כתובת: _____________________

 

מספר טלפון: ________________ מס' פקס: _________________

                                   

 

חתימת מנהל עבודה: ________________          חתימה וחותמת קבלן:__________________


נספח 4 לחוזה – אישור קיום ביטוחים


נספח 5 לחוזה – הצהרה על מתן פטור מאחריות

 תאריך : __________

 

לכבוד

המועצה המקומית ראש פינה

מעלה גיא אוני

ראש פינה

(להלן: "המועצה")

א.ג.נ.,

הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות

על פי חוזה מס' 10/2021 למתן שירותי בדיקות מעבדה

(להלן: "העבודות" ו/או "החוזה")

הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או ציוד חשמלי ו/או אלקטרוני בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון (להלן: "הציוד").

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:

 1. הננו פוטרים את המועצה (להלן ביחד ולחוד: "המזמינות") ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתרי העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות שבנדון, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 2. הננו פוטרים את המועצה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב (תחלוף) כלפי המועצה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
 3. הננו פוטרים את המועצה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 4. היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את המועצה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות סבירות, והכל בכפוף למתן הודעה מוקדמת בדבר כוונת המועצה לעשות כן ושניתנה לנו הזדמנות ניאותה להתגונן מפני דרישה כאמור לפני.
 5. הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.
 6. הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, כאמור באישורי עריכת ביטוחי הספק במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________.

 

ולראיה באנו על החתום

 

 

 (חתימת המצהיר) (שם החותם) (תפקיד החותם)

נספח 7 לחוזה – טבלת קנסות

 

תיאור הליקוי/ פריט פגום/ חוסר/ או בלתי מאושר גובה הקנס בש"ח
אי נשיאת תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה ע"י עובד.                 500
נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לכלי או ביטוח מתאים בתוקף. (כולל מכונה ניידת)              1,500
פגם/תקלה בגדר להולכי רגל, כולל עיצוב הגדר ושילוטה, כולל מעבר לא בטוח להולכי רגל.              1,500
יצירה ו/או אי פינוי מפגע סביבתי. (רעש/ליכלוך/אבק וכדומה)              1,500
רישום לקוי או חוסר רישום ביומן/ פנקס כללי/ תיק הדרכות.              2,500
עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה.              4,000
השארת מפגע בטיחות באתר בזמן שלא מתקיימת בו עבודה. (גם באתר מגודר)              5,000
אי קיום הוראת נציג המזמין.              5,000

מסמך ד' – מפרט השירותים

המעבדה מתחייבת לבצע את כל השירותים המפורטים להלן:

א. כוח אדם

 1. המעבדה תעסיק מנהל בדיקות. מנהל זה יהיה בעל השכלה מהנדס/הנדסאי ובעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחוםבעל רישיון מתאים בתוקף בתחום הרלוונטי, אשר יעסוק אישית בניהול הבדיקות, יהיה בקשר מתמיד עם מזמין העבודה, ויהיה מופקד אישית על כל הקשור והכרוך בחוזה הנדון. המעבדה תהיה רשאית להחליף את מנהל הבדיקות רק בתאום מראש עם מזמין העבודה.
 2. המעבדה תעסיק צוות מיומן ומקצועי) כל איש צוות יהיה בעל ניסיון מקצועי מתאים של לפחות שנתיים (שיהיה ביכולתו לבצע את כל השירותים המפורטים בחוזה זה.
 3. המעבדה תעסיק מטעמה ועל חשבונה אנשי מקצוע נוספים ככל שיימצא לנכון לצורך מתן השירותים הנדרשים וקיום כל התחייבויותיה על פי החוזה.

ב. תהליך עבודה ציוד ומחשוב

1

 1. במידת הצורך ובהתאם לדרישת המזמין, המעבדה מתחייבת להקים על חשבונה, מעבדות שדה, באתרים בהם לדעת המזמין ,נדרש הדבר בשל היקפי ביצוע גדולים.
 2. המעבדה מתחייבת לצייד את צוות עובדיה, על חשבונה היא, בכל הציוד הדרוש לביצוע בדיקות הבטחת איכות על פי מכרז זה, לרבות אמצעי תחבורה, מכשירי מדידה, מצעי קשר, מחשבים ועוד. אחזקת הציוד ושמירתו תהיה באחריותה הבלעדית של המעבדה ועל חשבונה. המזמין או כל אדם מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי בגין אובדן או נזק כלשהם לציוד המעבדה או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.
 3. הכלים והציוד לבדיקה יהיו מכוילים על פי דרישות התקנים. אישורים לכיולם ולתקינות הכלים והציוד יומצאו למזמין, מעת לעת ועל פי דרישתו.
 4. לכל מכשיר תוצמד מדבקה המאשרת כי הכיול תקף ואת ביצוע הכיול הנ"ל עם תאריך הכיול והמועד לגמר תקיפותו. מובהר בזה כי אי עמידה של המעבדה בתנאי סעיף זה תהווה הפרה מהותית של המכרז ושל תנאי החוזה שייחתם עם המעבדה, גם אם מדובר בהפרה בודדת.
 5. כל הבדיקות שתבצע המעבדה תהיו בהתאם לכל תקני הייחוס הרלוונטיים המעודכנים, לרבות תקן ובהתאם לכל המפרטים הישראלים הרלוונטיים המעודכנים, לרבות המפרט ISO/IEC 17025 2017הכללי הבינמשרדי )"הספר הכחול").
 6. תעודות מעבדה לדיווח תוצאות הבדיקה יכללו כל המידה הנדרש ע"י תקן- ISO/IEC 17025 2017 תקני ייחוס רלוונטיים ומפרטים לרבות בקרה סטטיסטית המפורטת במפרט הכללי הבינמשרדי, הערכי אי וודאות וציון התאמה/אי התאמה לדרישות המפרט.
 7. על המעבדה להוכיח, בכל עת, לפי דרישת המזמין, כי מופעלת על ידה מערכת הבטחת איכות התוצאות, בהתייחס לביצוע הבדיקות ולכל הכרוך בכך.

ג.   לוחות זמנים לביצוע הבדיקות ודיווחים עליהן

 1. בדיקות המעבדה תבוצענה בצורה מדגמית ולפי פרוגרמת בדיקות של הפרויקט. שיוכנו גם בעזרת המעבדה, פרוגרמת הבדיקות תוכן בהתייעצות ובשיתוף עם מנהל הפרויקט הרלוונטי ותשולב חוזית במסגרת ההתקשרות עם הקבלן המבצע
 2. הפעלת הבדיקות תהיה לפי קריאה טלפונית של נציג המזמין או באמצעות דוא"ל. בכל מקרה לא יארך הזמן ממועד הקריאה ועד הגעת הבודקים לשטח מעבר ל 24- שעות. עבור אי הגעת הבודקים בלוח הזמנים המפורטים לעיל ינוכה ממחירי הבדיקות שהוזמנו 40% עבור כל יום איחור עד שלושה ימים .אם לא יגיע הבודק בפרק זמן זה הדבר יתפרש כהפרה חוזית.
 3. המעבדה תמסור למזמין את התוצאות של כל הבדיקות בצורה מסודרת ממוינים לפי תאריכי הזמנה, סוג הבדיקה, האתר ומספר החוזה. תוצאות הבדיקות תימסרנה כולל ציון מפורט של התאמתה לתקנים ומפרטים, לרבות המפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד לחוזה הנדון.

על כל תעודה יצוין בברור עומד/לא עומד, מתאים/לא מתאים, כמסקנה ברורה וסופית.

כמו כן בכל תעודה יצוין הזיהוי המדויק של מיקום לקיחת הבדיקה. כולל מספר השכבות, בחוזים שבהם יש בקרת איכות הזיהוי יהיה תואם לזיהוי בקרת האיכות.

בהעדר מפרט מיוחד, יש לציין התאמת התוצאות למפרט הבינמשרדי או לתקנים הרלוונטיים לאותו סוג בדיקה.

במקרה שבדיקה אינה עומדת במינימום הנדרש יש להודיע מידית טלפונית או/ו באמצעות דוא"ל לנציג המזמין.

 1. כל תוצאות הבדיקות הנ"ל תועברנה תוך פרק זמן המאפשר את המשך ביצוע העבודות באתר ללא עיכובים כמפורט להלן:

המעבדה מתחייבת לספק תוצאות ראשוניות של בדיקות שדה מידי לידי נציגי המזמין, תוך 24 שעות.

המעבדה מתחייבת לספק תעודות עם תוצאות בדיקות שדה מודפסות וחתומות תוך 48 שעות.

המעבדה מתחייבת לספק תוצאות ראשוניות לבדיקות בטון תוך 10 ימים.

המעבדה מתחייבת לספק תוצאות סופיות לבדיקות בטון תוך 31 ימים.

עבור אי עמידה בלוח הזמנים המפורטים לעיל, ינוכה ממחיר הבדיקה לאיחור של עד שבוע,5%

לאיחור מעבר לשבוע ועד שבועיים15% , לאיחור מעבר לשבועיים ועד חודש 40% ולאיחור מעל

חודש ינוכה  50%.

 1. בגמר כל חוזה ביצוע של הספק באתר )לפני קבלת תעודת השלמת המבנה( יוכן ע"י המעבדה דו"ח מסכם של כל מערך הבדיקות : ריכוז כל התוצאות והתאמתן לתקנים ומפרטים לרבות המפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד לחוזה  המתייחס לכלל הבדיקות שנערכו בחוזה זה.
 2. הדיווחים הנ"ל יועברו ב – 3 עותקים (למזמין- ו/או למי מטעמו), העבודה בעותק קשיח וכן במדיה מגנטית.

חריגים

אם במהלך ביצוע העבודה תתווסף בדיקה שאינה מהווה חלק של מחירוני המכרז, תבצע המעבדה ניתוח מחירים בהתאם למחירונים האחרים הקיימים או בהעדר המחירונים כאלו בהתאם לתשומות הנדרשות לביצוע בדיקה ותגיש למזמין העבודה לאישור מראש ובכתב, התקורה המקסימלית עבור עבודות של קבלנים חיצוניים תהיה עד 8% באישור מראש של המועצה או נצגיה המורשים כדין.


מסמך ה' – מחירוני המכרז

מצורף בנפרד