מכרז מסגרת /פומבי מס. 02/2021 לביצוע עבודות מוניציפליות בראש פינה

מסמכי המכרז כוללים:

פרק 1: הוראות ,תנאי המכרז והחוזה.

נספח א –תצהיר

נספח ב – טופס זיהוי המציע

נספח ג – נוסח ערבות

נספח ד- טופס ההצעה

נספח ה – החוזה

פרק 2: תנאים כלליים

נספח א – ביטוח

פרק 3: מפרט טכני כללי –בהתאם לתקן הישראלי הרלוונטי והמפרט הבנמשרדי (ספר כחול-לא צורף)

פרק 4: כתב כמויות

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-6808602

אשת קשר: ילנה מושקוביץ

דוא"ל: rpo@rosh-pinna.muni.il

 

 1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות לצורך ביצוע עבודות מוניציפליות בראש פנה.
 2. עיון ורכישת המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני, ראש פינה בשעות 09:00– 16:00, החל מתאריך 7.3.21 בשעה 13:00 וזאת תמורת סך של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת rosh-pinna.muni.il .
 3. מפגש מציעים (חובה): יתקיים ביום 3.21 בשעה  10:00 בזום . ההשתתפות במפגש המציעים הינה תנאי מוקדם להגשת הצעות במכרז ובמועד זה תאפשר המועצה למשתתפים המעוניינים לעשות כן לעיין בתיק הנכס נשוא המכרז.
 4. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 3.21 בשעה 13:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 5. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 3,000 ₪ ( שלושת אלפים ₪) בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 6. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 7. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 8. מובהר, כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה , להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודה/שירותים מכל סיבה שהיא בהתאם לתקציב העומד לרשותה, וכן לפצל את העבודה/שירותים בין מספר מציעים והכל לפי ראות עיניה ושיקול דעתה המוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.
 9. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/ נקבה, אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד.
 10. על מועד פתיחת תיבת המכרזים , תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז
 11. בהתאם להחלטת המועצה, המועצה תעדיף מציע מקומי בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובתנאי שעמד בכל תנאי הסף למכרז זה.
 12. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת המכרזים.
 13. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פינה

לוח זמנים של המכרז

 

הפעולה המועד הערות
 

עיון ורכישת מסמכי המכרז

 

החל מיום 7.3.21 בשעה 13:00

 

 

תמורת סך של 300 ₪ 

 

שאלות והבהרות

 

עד לתאריך – 16.3.21

בשעה 13:00

 

 

באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד 

rpo@rosh-pinna.muni.il

        

ערבות הגשה עד לתאריך – 24.6.21

 

ע"ס

  3,000 ₪

 

 

מועד אחרון להגשת הצעות

 

עד ליום- 24.3.21

בשעה 13:00

 

 


פרק 1

 הוראות ותנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פינה מזמינה בזאת הצעה לעבודות מוניציפליות ברשות , הכל כפי שיפורט להלן:

 1. מהות העבודה

  • מכרז זה מתייחס לעבודות מוניציפליות ברשות.
  • העבודות תבוצענה בהתאם לכל מסמכי המכרז ובהתאם למפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת ההוצאה

לאור של משרד הבטחון (האוגדן הכחול) על כל פרקיהם ובהוצאתם העדכנית (לא מצורף).

 1. תנאי התשלום

הזוכה יגיש חשבון סופי כפי המפורט בפרק 2 למסמכי המכרז. תשלום החשבונות יבוצע בתנאי  שוטף +45 יום מהיום בו ניתנו כל האישורים הנדרשים לתשלומו על ידי המנהל המוניציפלי והגזבר המועצה.    מודגש בזה כי על פי תנאי ההסכם לא ישולמו התייקרויות מכל סוג שהוא ומכל  סיבה שהיא. מחירי החוזה יהיו קבועים, לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך  מטעם כלשהו.

 1. זמן הביצוע

על הזוכה להיות זמין במיידי לביצוע כל עבודה שתידרש  (עבודות אשר מופיעות בכתב כמויות 

4.       תנאי סף השתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:

4.1      המציע הינו קבלן מורשה בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ולתקנות שהותקנו על פיו, או כל דין אחר שיחליף אותם, כמורשים ל:

ענף הבניה 100   בעל סיווג ג- 300 לפחות .

ענף כבישים תשתיות ופיתוח 200   בעל סיווג ג- 100 לפחות .

ענף מים ביוב וניקוז  260   בעל סיווג ב- 100 לפחות .

4.2       על המציע לצרף להצעתו אישור מרשם הקבלנים, כי ביום הגשת הצעתו הינו רשום כדין, בהיקף המתאים המפורט בסעיף לעיל, אישורים זמניים לא יתקבלו.

4.3      רשום לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, כעוסק מורשה ומגיש את הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף, על המציע לצרף אישור המעיד על כך. כמו כן על המציע לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו-1976.

4.4               כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית

אשר מגישה את ההצעה. המועצה לא תקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

 1. מסמכי המכרז

  • כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד .מכרז זה שלושה חלקים, וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד
  • הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.
  • כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

 

 1. הגשת ההצעה

  • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 3.21 בשעה 13:00 תמורת תשלום של 300 (שלא יוחזרו)  במשרדי המועצה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00.
  • ניתן לעיין בתנאי המכרז והמסמכים הנלווים בימים ובשעות הנ"ל, וללא תמורה כלשהי. כמו כן, קיימת האפשרות לעיין במסמכי המכרז אשר יועלו לאתר האינטרנט של המועצה (מידע לציבור – מכרזים) .

לתשומת לבכם, מציע שיבחר לקבל את מסמכי המכרז באופן שפורט לעיל, יידרש לדאוג כי תהיה בידיו קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ויצרפה למסמכי המכרז שיוגשו לתיבת המכרזים, כאמור בתנאי סף .

 • "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.
 • המציע ימלא ויחתום על התצהיר בנספח א' לפרק 1 למסמכי המכרז, יאשרו בחתימת עו"ד ויגישו כחלק מהצעתו.
 • המציע ימלא את נספח ב' לפרק 1 למסמכי המכרז, המהווה טופס זיהוי המציע, בו יפורטו השם המשפטי המדויק של המציע וכל הפרטים הנדרשים למילוי באותו טופס.
 • המציע יחתום על ההצהרה המפורטת בנספח ד' לפרק 1 ויגישו כחלק מהצעתו.
 1. מועד הגשת ההצעות

  • על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום 3.21 בשעה  13:00 (להלן "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"), לתיבת המכרזים אשר תוצב במשרדי המועצה בראש פנה.
  • הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
  • משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.
 1. אופן מילוי ההצעה

  • על המציע למלא את הצעת המחיר בפרק 3 למסמכי המכרז.
  • הרישום ייעשה בדיו והמציע ירשום את התמורה החודשית המבוקשת על ידו.
  • הצעת המחיר כוללת את כל המסים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך מוסף. מס ערך מוסף יצויין בנפרד, במקום המתאים.
 1. אופן הגשת ההצעה

  • על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד, אשר יוכנס למעטפה המצורפת למסמכי מכרז זה. המעטפה, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, תוכנס על ידי המציע לתיבת המכרזים במועצה.
  • על המציע לצרף לכל עותק של הצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע.
  • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.
 1. חתימות

  • על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז, לרבות כל הבהרה או שינוי אשר נערך במכרז לאחר רכישתו על ידי המציע, עליהם קיבל המציע הודעה בכתב.
  • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
  • אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו עותק של תעודת הרישום של התאגיד ואישור מטעם עורך דין המעיד מי הם בעלי המניות או השותפים בתאגיד והמנהלים בו, וכי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד.
 1. תוקף ההצעה

  • ההצעה תהיה בתוקף 30 יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.
  • המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה על שלושים (30) ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 1. ערבות בנקאית

  • להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם המועצה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה על סך 3,000 ₪ ,(במילים שלוש אלף) בנוסח המפורט בנספח ג' לפרק 1 למסמכי המכרז. הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין.
  • המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
  • הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 6.21 .
  • המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע כי הצעתו זכתה במכרז אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על פי המפורט  להלן.
 1. הבהרות ושינויים

  • אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות, עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח בדוא"ל ובפקס למועצה, לפי פרטי אשת הקשר המופיעים בתחילת מסמכי המכרז, לא יאוחר משבעה (7) ימים

לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 • תשובות תשלחנה או בכתב או בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה, לכל המשתתפים במכרז. מכתבי התשובה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע יהיה לצרפם ולחתום עליהם.
 • המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.
 • המועצה רשאית בכל עת להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי

מסמכי המכרז, באופן המפורט בסעיף 34 לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות

לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.
 1. הסתייגויות, השמטות, שינויים

  • כללי
   • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה:

(1) לפסול את מסמכי המכרז.

(2) לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.

(3) לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.

(4) לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון  כדי לשנות   את  מחיר ההצעה  ו/או פרט מהותי בה.

 • ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המועצה.

אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות בס"ק 38.1.2, 38.1.3 או 38.1.4 לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית המועצה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו היתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.

 1. כתב הכמויות

  • אם לא ימולא על ידי המציע מחיר בסעיף כלשהו בלוח הצעת המחירים שבכתב הכמויות, ייחשב הדבר כאילו סעיף זה מבוצע ע"י המציע ללא כל תמורה וכאילו כלול מחיר הסעיף במחיר יתר הסעיפים.
  • אם תתגלה, בעת בדיקת ההצעה, טעות חשבונאית, רשאית המועצה או בודק ההצעה לתקנה. אם נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחידות לבין המחיר של כל יחידה שצוין בהצעה, אזי תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על מחיר של כל יחידה.
 1. תקופת החוזה

 • חוזה זה יהיה בתוקף למשך 12 חודשים מיום חתימתו ועד ליום ____________ , (להלן: "תקופת החוזה"). על אף האמור, למועצה שמורה זכות הברירה (אופציה), להאריך תוקפו של החוזה ל -2 תקופות נוספות (להלן: "תקופת ההארכה"), של עד 48 חודשים סה"כ ( 3 שנים סה"כ  להלן: "התקופה המוארכת") והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית.
 • היה והחליטה המועצה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת התקופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בהתאמה ובשינויים המתחייבים.
 • הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת המועצה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה תתבצע  בהודעה בכתב לקבלן 60 יום  לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי העניין.
 • המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  30 יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא עליה חובה לנמק את החלטתה.
 1. הצהרות המציע

  • על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל המועצה לא תחול כל  אחריות כלשהי בענין זה.
 • כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לשירותים ותנאיהם, אם ניתן כזה, נעשה

על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בענין זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.

 • כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בענין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 1. פתיחת ההצעות

המועצה תודיע לכל מי שרכש את מסמכי המכרז על המועד לפתיחת ההצעות בכתב, בפקס או בדוא"ל, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה.

 1. בחינת ההצעות

  • המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי   המכרז.
  • המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כשלהי, והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז ובלבד שטרם   החל הזוכה בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה שניתן לו, אם כבר ניתן. במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה החל בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה, יחולו תנאי החוזה הכללי.
  • בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל   השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
  • למועצה הזכות להוציא לפועל רק חלק מהעבודה או לחלקה בין מציעים שונים כראות עיניה. גם במקרה בו פוצלה ה עבודה בין מספר מציעים או שהמועצה החליטה לבצע   רק חלק מהעבודה, הצעת המחיר שניתנה על ידי המציע על פי כתב הכמויות, תחייב  את המציע לכל דבר וענין לגבי אותו חלק שעליו לבצע כאמור, והוא לא יהיה זכאי   לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שהעבודה פוצלה בין מספר מציעים או שהוטל   עליו לבצע רק חלק מהעבודה.
  • המועצה זכאית להקטין או להגדיל את היקף החוזה בשיעור כלשהו מהיקף העבודה שנמסרה למציע לבטל פרקים וסעיפים שלמים, מטעם כלשהו ועל פי שיקול דעת    המועצה,  וזאת בלא שיחול כל שינוי במחירי היחידה  שנקבעו בהצעתו של המציע.
  • בעת הדיון בהצעות, זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע העבודה או ולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מעבודות קודמות שביצע המציע עבור המועצה ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותקו  וניסיונו בעבודות דומות מודגש בזה כי המועצה תהא רשאית לסמוך על ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע לצורך בחינת הצעתו, אף אם עבודות אלה לא פורטו על ידו כחלק מניסיונו     קודם של המציע במסמכי המכרז.

המועצה תהא רשאית ליתן עדיפות למציע אשר מקום מגוריו (במקרה בו  המציע איננו תאגיד), או מקום משרדו הראשי (במקרה בו המציע הינו תאגיד) בתחום השיפוט של   המועצה, ובלבד שההפרש בין הצעתו לבין ההצעה הזולה ביותר לא יעלה על 5%  מההצעה הזולה ביותר.

 • המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.
 • המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.
 • במקרה של ביטול המכרז לאחר שהחל הזוכה באספקת השרות, יחולו תנאי חוזה הכללי.
 • בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
 • המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.
 • הודעה על הזכייה וההתקשרות

  • המועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה למשרדי המועצה לקחת עותק של החוזה המצורף כנספח ה' לפרק 1 למסמכי המכרז, כשהוא  חתום על ידי המועצה.
  • במידה ושונה היקף העבודות על פי המכרז או העבודות חולקו לשלבים, על פי המפורט בסעיפים 19.4 , 19.5 ו – 19.6 לעיל, תודיע המועצה לזוכה, יחד עם ההודעה הנזכרת    בסעיף 20.1 לעיל או מיד לאחריה, איזה מבין העבודות עליו לבצע מתוך העבודות     המפורטות במסמכי המכרז ושינוי תקופת הביצוע בהתאם לשינוי היקף העובדות  והודעה זו תהיה חלק ממסמכי החוזה.

הודעה על פי סעיף 19.4 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ו1' לפרק.

הודעה על פי סעיף 19.5 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ו2' לפרק.

הודעה על פי סעיף 19.6 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ו3' לפרק

למועצה תהא רשות לשנות את נוסח ההודעות האמורות בהתאם לצורך.

 • למען הסר ספק מודגש בזה כי, יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת
 • ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את החוזה כמשתכלל עם קבלת ההודעה על הזכייה והיקף  העבודה אשר נקבע על ידי המועוצה כאמור בסעיף 20.1 ו – 20.2 לעיל.  למרות     האמור, במידה וההודעה כוללת שינויים בהיקף החוזה או ביצוע בשלבים, יידרש                  הזוכה לחתום על הודעה שנשלחה אליו כפי המפורט בנוסחי ההודעה אשר צורפו   כנספחים ו1, ו2 ו – ו3 לפרק 1. סירב הזוכה לחתום על ההודעה תהא המועצה  רשאית לבטל את זכייתו במכרז או לראות אותו מחוייב באמור בה אף ללא חתימתו, הכל על פי שיקול דעתה
 • תוך 7 (שבעה) ימים ממועד קבלת ההודעה יחליף הזוכה את הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז, בערבות ביצוע כפי המפורט בסעיף 7  בחלק א' לפרק 2 למסמכי המכרז וכן ימציא באותו מועד אישור על קיומם של   ביטוחים בנוסח המפורט בנספח א' לפרק 2 במסמכי המכרז.
 • לא המציא הזוכה ובמועד ערבות ביצוע ו/או לא המציא אישור על ביטוחים ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על   הזכיה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות   הבנקאית שנתן ולמסור את העבודה למציע הבא בתור.
 • רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל, תודיע המועצה ליתר המשתתפים, בדואר רשום על אי זכייתם במכרז וכן תצרף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות    אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית ראש פינה

פרק 1: נספח א'

תצהיר

 

אני הח"מ ________________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכן כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

 

רחוב __________ מס' ______ קומה______ ישוב_________.

___________________

 

 

אני ____________ עו"ד, רשיון מס' ______ מאשר/ת כי היום ___________, התייצב/ה בפני מר/גב ____________, אשר זיהיתיו/ה לפי תעודת זהות מספר ___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכן כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו דלעיל וחתם/חתמה עליו בפני.

 

______________________

חתימה + חותמת

תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ./ח.צ _____________ המציע במכרז פומבי מס' _______ שפורסם על ידי המועצה הדתית רחובות.

 

 1. המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה (12 חודשים) שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

 1. אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, אזי ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

 1. אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אזי ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

 1. המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953 וכל תקנות מכוחו. ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז.

 

 1. המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 1. כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת כמפורט להלן: ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

__________________

חתימת המצהיר

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

  תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין  לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 

 1. אני משמש כ- _________________________________________ אצל המציע ____________________________ (להלן – המציע) ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 

 1. בתצהיר זה:

 

"בעל זיקה" –    מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המבקש, או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

"שליטה"    –      כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981.

 

 1. הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן X במשבצת המתאימה]:

 

 • לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002) לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

 

 • הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002) לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 

 1. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

 

__________
חתימה   

 

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

עורך דין

תצהיר המציע

 

אני החתום מטה __________________ מס' זהות _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:

 

 1. אני נותן את תצהירי זה כתצהיר המציע.
 2. הריני להצהיר כי אני בעל סמכות ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
 3. הריני להצהיר כי ניסיונו של המציע בביצוע עבודות קודמות בהיקף הנדרש בתנאי הסף של המכרז הינו כדלקמן:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(ניתן להוסיף עמוד נוסף לפי הצורך, ובלבד שיאושר במתכונת של תצהיר בפני עורך דין)

 1. אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

 

 

_____________________

חתימת המצהיר

אישור

אני החתום מטה ____________________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני __________________ המוכר לי אישית / שזהיתיו על פי תעודת זהות מס'  _______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 

 

 ______________________

                                                                                                            , עורך דין

 

תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

(סמן X במשבצת המתאימה):

 • הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המציע.
 • הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

 • המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.
 • המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X  במשבצת המתאימה):

 • המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998,  ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 • המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

 

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

____________________              ____________________         _____________

תאריך                                   חותמת ומספר רישיון                           חתימה

פרק 1: נספח ב'

טופס זיהוי המציע

 1. שם המציע: ___________________________________
 2. כתובות: ___________________________________
 3. טלפון: ___________________________________
 4. דוא"ל: ___________________________________
 5. אם חברה-מספר החברה, אם יחיד – תעודת זהות:__________________
 6. אם חברה-כתובת משרד רשום:_______________________________

 

 1. תאור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של המציע:

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 1. מנהלים נוכחיים במציע:

שם       תפקיד

______________________    __________________________

______________________    __________________________

 

 1. אנשי מפתח נוספים במציע:

שם       תפקיד

______________________    ___________________________

______________________    ___________________________

 

פרק 1: נספח ג'

נוסח ערבות בנקאית

 

בנק      ________________

 

מכרז מס'                                 .

 

 

לכבוד

המועצה המקומית ראש פינה

 

א.נ.,

הנדון:   כתב ערבות מס'__________

 

 1. על פי בקשת _____________ (להלן "המבקש") בקשר עם מכרז זוטא מס'  , הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 3,000 ש"ח (במילים: שלושת אלפים שקלים חדשים בלבד), (להלן "סכום הערבות").
 2. הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות באופן מידי מהמועד בו תגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה כלשהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 3. תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום   וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
 4. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד       רב,

 

בנק       _____________

 

סניף     _____________

 

כתובת  _____________

 

תאריך  _____________

 

פרק 1: נספח ד'

טופס הצעה כללי

לכבוד המועצה המקומית ראש פינה

 1. לאחר שקראנו בעיון ובחנו את כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא צורפו, ולאחר שהבנו את כל האמור במסמכי המכרז וביקרנו באתר העבודות, הננו מסכימים לבצע את העבודות נשוא המכרז עפ"י הצעתנו וכמפורט בכתב כמויות בפרק 4 .
 2. הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה של 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 3. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית ע"ס___________ ש"ח.
 4. אנו מסכימים לכך שתהיו זכאים לראות בהצעתנו זו הכוללת את כל מסמכי המכרז, במידה וזו תתקבל על ידכם, כחוזה מתחייב בינינו לבינכם.
 5. היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים (לרבות ערבות ביצוע ביטוחים וכו') ולחתום על מסמכי החוזה במועד המפורט בפרק 1 למסמכי המכרז.
 6. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שהוגשה על ידינו תמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 7. ידוע לנו שאינכם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הצעה כלשהיא וכי הנכם רשאים לבטל את המכרז כולו או לפצל את העבודה בין מספר מציעים או להקטין או להגדיל את היקפה, הכל על פי שיקול דעתכם הבלעדי, וכי במקרים כאמור לא נהיה זכאים לכל פיצוי או שיפוי מהמועצה.

 

שם וחתימת המציע _____________________

פרק 1: נספח ה'

חוזה

 

שנערך ביום ________

 

בין:       מועצה מקומית ראש פינה

(להלן – המועצה)                                                            מצד אחד

 

ובין:      ______________________

             מ ____________________

(להלן – הקבלן)                                                              מצד שני

 

 

הואיל    והקבלן זכה במכרז מס'                 ל                                                       , כפי המפורט בכל מסמכי המכרז.

 

הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 1. כל מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 2. למונחים המפורטים במסמך זה תהא אותה משמעות המפורטת בשאר מסמכי המכרז המפורטים לעיל.
 3. המפקח לענין החוזה יהיה _____________, או כל מי שימונה על ידי המועצה במקומו או בנוסף לו.
 4. התמורה לה יהיה הקבלן זכאי בפועל עבור ביצוע העבודה, תחושב ותשולם בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.
 5. למען הסר ספק מודגש בזה כי התמורה הקבוע במסמכי המכרז איננה כוללת התייקרויות מכל סוג ומכל סיבה שהיא. מחירי החוזה יהיו קבועים, לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך.
 6. תקופת החוזה
 • חוזה זה יהיה בתוקף למשך 12 חודשים מיום חתימתו ועד ליום ____________ , (להלן: "תקופת החוזה"). על אף האמור, למועצה שמורה זכות הברירה (אופציה), להאריך תוקפו של החוזה ל -2 תקופות נוספות (להלן: "תקופת ההארכה"), של עד 48 חודשים סה"כ ( 3 שנים סה"כ  להלן: "התקופה המוארכת") והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית.
 • הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא עליה חובה לנמק את החלטתה.
 1. במקרה של עבודה בתחום מוסדות החינוך יחתום הקבלן על כל עבודה בנפרד על
  • נוהל עבודות במוסדות חינוך
  • אישורי משטרה לעובדים במוסדות החינוך

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

המועצה                                                                                                                                                  הקבלן _________________

 

פרק 2: תנאים כלליים

חלק א' – כללי

 1. הגדרות

בחוזה זה ובכל מסמך אחר ממסמכי המכרז תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת להלן:

 • "המועצה" – המועצה המקומית ראש פינה, לרבות כל מי שהמועצה תסמיך לפעול בשמה לעניין החוזה, כולו או מקצתו, לתמיד או מזמן לזמן.
 • "הקבלן" – לרבות נציגי הקבלן, יורשיו, שלוחיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או בשבילו בביצוע העבודה.
 • "החוזה" – כל מסמכי המכרז כפי המפורט בפרק 1 במסמכי המכרז – הוראות ותנאי המכרז, וכל מסמך נוסף אשר נמסר על ידי המועצה לקבלן ואשר נחשב כחלק ממסמכי החוזה.
 • "המפקח" – האדם המתואר בהזמנה, אשר התמנה על ידי המועצה להיות המפקח לעניין החוזה ו/או כל אדם אחר שהמועצה ו/או המפקח ימנו אותו לפעול בסמכויות המפקח, כולן או מקצתן, לתמיד או מזמן לזמן, במקום או בנוסף.
 • "העבודה" – העבודה שעל הקבלן לבצע לפי החוזה, לרבות השלמה ובדק ולרבות ביצוע כל עבודה ארעית שתידרש בקשר לעבודה.
 • "מקום העבודה" – המקרקעין אשר בהם, בסביבתם, דרכם, מעליהם או מתחתם תבוצע העבודה לרבות המקרקעים האחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.
 • "המפרט" – המפרט הכללי ו/או המיוחד, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה, המפרט מהווה השלמה לתוכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות תימצא את ביטויה הנוסף במפרט.
  • "המפרט הכללי" – המפרט הכללי המפורט בסעיף 1.2 לפרק 1 במסמכי המכרז. המפרט הכללי אינו ניתן לצרוף מבחינה טכנית לחוזה אך מוצהר בזה במפורש כי הוא מהווה חלק בלתי נפרד לחוזה וכי לקבלן עותק המפרט הכללי.
  • "המפרט המיוחד" – המפרט המיוחד המצורף כפרק 3 למסמכי המכרז, השונה או הנוגד את הוראות המפרט הכללי.
 • פקודת הפרשנות (נוסח חדש) תחול על החוזה ולצורך פרשנות יראו את החוזה כחיקוק כמשמעות הגדרה זו בפקודה האמורה.
 1. הסבת החוזה

  • הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל זכות הנובעת מחוזה זה או כל חלק מהם, אלא אם כן קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של המועצה.
  • אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, אלא אם כן קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של המועצה, ואולם העסקת העובדים בשכר, בין אם בסיס שכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין אם בסיס שכרם משתלם לפי שעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת העבודה או חלק ממנה לאחר. אך במפורש מובהר בזה כי עובדים כאלה, אם יועסקו, יהיו ויראו, לכל דבר ועניין, כעובדי הקבלן בלבד ולא יוצרו ביניהם לבין המועצה יחסים כל שהם, בין של עובד מעביד, מעסיק ומועסק ובין יחסים דומים אחרים.
  • על מנת למנוע כל ספק, מוצהר בזה כי אף אם תינתן לקבלן הסכמה מפורשת של המועצה למסירת ביצוע העבודה או חלק ממנה לאחר, הרי שלא יהא במסירה זו כדי לפטור ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודה באי כוחם ועובדיהם אלא אם כן הפטור או השחרור נעשו במפורש, בכתב ומראש על ידי המועצה.
  • המועצה רשאית להסב חוזה זה או כל חלק ממנו לאחר, בלא שתזדקק להסכמת הקבלן.
 1. היקף החוזה

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות כח אדם, החומרים, הכלים הציוד וכל דבר אחר, קבוע או ארעי, הנוגע לעבודה ו/או הנובע ממנה במישרין או בעקיפין.

 1. ספקות במסמכים והוראות מילואים

  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות שונות בחוזה תחליט המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי איזה מבין ההוראות הסותרות היא ההוראה הקובעת. קביעת המועצה תהא סופית ותחייב את הקבלן לכל דבר וענין.
  • גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת בו או שיהיה לקבלן ספק בפירושו הנכון של מסמך כל שהוא, המהווה חלק מהחוזה, יפנה הקבלן למועצה לבקשת הבהרה ופירושה של המועצה והוראותיה כיצד לנהוג במקרה זה, תחייבנה את הקבלן ללא עוררין.
  • הקבלן יהא אחראי לכל שגיאה בביצוע, אשר תנבע, לדעת המועצה, מהזנחת חובתו לפי ס"ק 4.2 דלעיל.
  • המועצה והמפקח, רשאים מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודה, לתת לקבלן הוראות לבצע את העבודה לפי תוכניות מתוקנות או שונות, לפי הצורך, וכל זאת בכפיפות לאמור בחלק ח' דלהלן בדבר שינויים.
 1. אספקת תוכניות ומסמכי המכרז

  • 3 העתקים מכל מסמכי המכרז, ימסרו לקבלן ללא תשלום, כל העתק נוסף, שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה וקבלת תעודת סיום, יחזיר הקבלן למועצה את כל המסמכים שברשותו, בין אלה שנמסרו לו על ידי המועצה ובין אלה שהכינם על חשבונו.
 • העתקים, מכל מסמך ממסמכי המכרז, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה והמפקח וכל אדם אחר המורשה מכח כל דין, רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה המתקבלת על הדעת.
 1. ביצוע העבודה

  • הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה לשביעות רצונה המוחלט של המועצה וימלא לצורך זה אחר כל ההוראות שתינתנה לו על ידי המועצה והמפקח, ללא עוררין, בין שהן מפורשות בחוזה ובין שהן משתמעות מסמכותם הכללית לפי החוזה.
  • המועצה רשאית לבדוק את העבודה, להשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב המלאכה, החומרים, הציוד וכל דבר אחר הכרוך בעבודה ו/או הנובע ממנה.
  • בא כוחו של הקבלן יהיו מהנדס רשוי או הנדסאי רשוי ומנהל עבודה בעלי ותק מקצועי של 5 שנים לפחות ונסיון מספיק לדעת המפקח בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. כמו כן ימונה באתר אחראי בטיחות בעל תעודת הכשר ממע"צ. הללו ימצאו בכל שעות העבודה באתר, לאורך כל תקופת הביצוע. מינוי המהנדס, מנהל העבודה ואחראי הבטיחות טעון אישור מראש של המפקח, והוא רשאי לפסול כל מנוי ללא מתן הסברים או נימוקים, העדרם ללא הסכמה מראש מצד המפקח, ישמש עילה להפסקת העבודה.
 1. ערבות לביצוע

  • להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן לפי החוזה, ימציא הקבלן למועצה, עפ"י דרישה ולפי גודל העבודה שיתבקש ממנו מהמועצה , ערבות בנקאית אוטונומית (להלן – הערבות לביצוע) בנוסח שיהא לשביעות רצונה של המועצה, על פי המקובל ועל פי שיקול דעתה.
  • הערבות לביצוע תהיה בשיעור של 10% מסכום העבודה שתתבקש מעת לעת , לפני כל תחילת עבודה שתתבקש כפי המפורט בנספח ג' לפרק 1 של מסמכי המכרז, כולל המע"מ. במקרה בו הקטינה או הגדילה המועצה את היקף החוזה, תהא הערבות לביצוע בסכום עליו תורה המועצה, על פי שיקול דעתה.
  • תוקף הערבות לביצוע יהיה ל- 90 יום (חול) לאחר המועד בו אמור הקבלן להשלים את העבודה על פי מסמכי המכרז. כל עוד לא הושלמה העבודה על פי חוזה זה וכל עוד לא מסר הקבלן למועצה ערבות לתקופת הבדק בהתאם לחוזה זה, מתחייב הקבלן להאריך את תוקף הערבות לביצוע לתקופה כפי שידרש על ידי המועצה, וזאת לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לפני מועד פקיעת תוקף הערבות. לא עשה כן הקבלן, תהא רשאית המועצה לחלט את הערבות לביצוע והכספים המחולטים כאמור ישמשו כערבות לביצוע על פי חוזה זה.
  • האמור בסעיף זה יחול כל אימת שתוקף הערבות המאורכת כאמור יעמוד לפוג, והקבלן טרם השלים את העבודה ולא מסר ערבות לתקופת הבדק.
 1. זכות קיזוז וחלוט

למועצה הזכות לקזז ו/או לחלט מתוך הכספים המגיעים לקבלן מאת המועצה ו/או מתוך סכום הערבות לביצוע, בין עפ"י חוזה זה ובין עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן, כל סכום אשר הקבלן חייב למועצה ו/או שהמועצה זכאית לגבותו מאת הקבלן עפ"י חוזה זה או עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן.

 1. אחריות סולידרית

אם הקבלן מונה יותר יחידים מאחד, הרי שכל התחייבויותיהם של יחידי הקבלן אחראים ביחד ולחוד על פי חוזה זה, כל יחיד יחשב כערב סולידרי למשנהו וכל מעשה ו/או מחדל של אחד מהם יחשב כמעשה ו/או מחדל של כולם וכל מה שיימסר לאחד מהם ו/או על ידי אחד מהם יחשב כאילו נמסר לכולם ו/או על ידי כולם.

 1. ויתור

  • שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה על ידי המועצה או המפקח במקרה מסויים לא ייחשבו כויתור, מצד המועצה ו/או המפקח, מזכויותיהם לפי החוזה ולפי כל דין אלא אם כן נעשה הויתור או ההנחה במפורש ובכתב.
  • הסכמה מצד המועצה ו/או המפקח לסטייה של הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה, במקרה מסויים, לא יראוה כתקדים מחייב ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לגבי מקרה אחר
 1. הודעות

כל הודעה, שיש למסרה לפי החוזה, תישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה ובהצעה ותחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום 3 ימים מיום המסרן למשלוח בבית הדואר.  אין באמור לעיל כדי למנוע מתן הודעה בדרך של מסירה אישית כמפורט להלן :

 • למועצה או למפקח – במשרדי המועצה לידי מהנדס המועצה בלבד, או במשרדי המפקח או לידי המפקח אישית.
 • לקבלן – במשרדי הקבלן, במען עסקיו או מגוריו, או לידיו או לידי בא כוחו המוסמך אישית, או על ידי רישום ביומן העבודה.
 1. לוח זמנים

  • הקבלן ימציא לאישור המועצה, תוך שבעה (7) ימים מיום מקבלת צו התחלת העבודה, הצעה בכתב, בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המערכת, וזאת בהתחשב במועד שנקבע להשלמה (להלן – לוח הזמנים).
  • המועצה תהא רשאית לדרוש מהקבלן לבצע כל שינוי או התאמה בלוח הזמנים האמור, הנדרש לדעתה על מנת שהקבלן יעמוד בלוח הזמנים הקבוע לביצוע המערכת. כמו כן תהא המועצה רשאית לדרוש מילואים ופרטים בכתב, בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבנה העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.
  • במפורש מובהר בזה כי אין בהמצאת ההצעה ו/או באישורה על ידי המועצה או המפקח, גם לאחר תיקון או עדכון, כדי לפטור את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו עפ"י חוזה, לרבות השלמה במועד.

חלק ב' – ביצוע העבודה

 1. התחלת ביצוע העבודה

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המועצה ו/או המפקח בצו התחלת העבודה כמועד תחילת הביצוע (להלן – מועד התחלת הביצוע) וימשיך בביצועה בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים ועפ"י הנחיות המפקח.

 1. העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן

במועד התחלת הביצוע לכל עבודה שתתבקש תעמיד המועצה לרשות הקבלן את מקום העבודה או חלק ממנו, הדרוש להתחלת הביצוע והמשכת העבודה לפי לוח הזמנים.  לאחר מכן תעמיד המועצה, לרשות הקבלן, חלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש לביצוע בקצב הדרוש וכאמור לעיל.

 1. מועד השלמת העבודה

  • הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך זמן סביר שיקבע לפני כל תחילת עבודה ועבודה שתתבקש לפני היום בו קיבל אישור להתחלת עבודה, כל זאת בכפיפות לכל מועד השלמה של חלק מסוים מהעבודה שנקבע לגביו במפורש כי יש להשלימו קודם לכן על פי לוח הזמנים שנדרש על ידי המועצה. העבודה תחשב כהושלמה עם קבלת תעודת השלמה כאמור בסעיף 57 להלן.
  • ניתנה הארכה להשלמת העבודה או חלק מסוים ממנה, על יסוד האמור בסעיף 18 דלהלן, יוארך מועד ההשלמה בהתאם לכך.
 1. שינויים במועד ההשלמה

  • בכל מקרה של פקודת שינויים המחייבת ביצוע עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצרכי קביעת מועד השלמת העבודה, או חלק מסוים ממנה, או פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון לצרכי קביעת מועד השלמת העבודה או חלק מסוים ממנה, רשאי המפקח לקבוע מועדי השלמה חדשים, מאוחרים או מוקדמים יותר, הכל כפי שמתחייב ממשך התקופה הנדרשת לביצוע בעקבות פקודת השינויים.
  • נגרם עיכוב בביצוע העבודה ע"י כח עליון או ע"י תנאים אחרים, שלדעת המפקח, לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא אפשרות למנעם, הכל לפי שיקול דעתו וקביעתו של המפקח, יהא רשאי הקבלן לפנות למפקח בבקשה להארכת מועד ההשלמה ואזי ייקבע המפקח את משך ההארכה ותנאיה, כל זאת בתנאי כי :
   • הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המפקח, לרבות יומן עבודה מעודכן, כי התנאים האמורים אירעו ויש בהם, לדעתו, כדי לגרום לעיכוב.
   • הקבלן לא יהא זכאי לבקש הארכה, עקב תנאים אלה, אם לא ביקש ארכה תוך 15 יום מתום האירוע אשר גרם, לדעת הקבלן, לעיכוב שבגינו מבוקשת הארכה.
 1. החשת קצב הביצוע

  • אם המפקח יהא סבור שקצב הביצוע של העבודה אינו תואם את לוח הזמנים ו/או את מועד ההשלמה, יהא רשאי להודיע על כך לקבלן ולדרוש ממנו את החשת קצב הביצוע, והקבלן ימלא אחר דרישה זו ללא עוררין.
  • מודגש בזה כי גם אם המועצה לא דרשה החשת קצב העבודה, תהא האחריות לעמידה בלוח הזמנים מוטלת אך ורק על הקבלן.
 1. יומן עבודה

  • הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן – יומן עבודה) בשלושה עותקים וביומן זה ירשמו מדי יום ביומו הפרטים המלאים בדבר :
   • מספר העובדים, לסוגיהם, המועסקים בביצוע העבודה ע"י הקבלן.
   • מספר קבלני המשנה, אם הותרה העסקתם, סוגיהם ומספר עובדיהם.
   • כמויות החומרים שנתקבלו למקום העבודה וכמויות החומרים שהושקעו בביצוע העבודה.
   • הציוד המכני הכבד שהובא למקום העבודה ו/או שהוצא ממקום העבודה.
   • תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה.
   • תקלות והפרעות בביצוע העבודה.
   • ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.
   • הוראות, הודעות, הנחיות או הוראות שנרשמו על ידי המועצה ו/או המפקח.

 

 • יומן העבודה ייחתם בכל יום על ידי הקבלן והעתק ממנו יימסר, מדי יום ביומו, למפקח. למפקח הזכות להסתייג מכל פרט שנרשם ע"י הקבלן ביומן העבודה. העדר הסתייגות של המפקח במועד מסירת היומן לידיו לא תחשב כהסכמת המפקח או המועצה לפרטים שנכתבו ביומן על ידי הקבלן.
 1. הפסקת העבודה

  • למועצה הזכות להפסיק את ביצוע העבודה, בין לפני תחילת ביצוע העבודה בפועל ובין במהלך הביצוע, את כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות.
  • הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים, לפי הוראה בכתב של המועצה ולא יחדשה אלא לאחר שיקבל הודעת חידוש, בכתב, מאת המועצה.
  • הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, ינקוט הקבלן באמצעים המתאימים להבטחת ולהגנת העבודה, מקום העבודה והמצוי בו, לשביעות רצונו של המפקח. ההוצאות בגין הצורך לנקוט אמצעים כאמור יחולו על המועצה, בתנאי שהקבלן נתן למועצה, תוך 3 ימים מיום קבלת הודעת ההפסקה, הודעה על כוונתו לדרוש הוצאות כאמור. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המועצה, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו ולבססן. לא דרש הקבלן תשלום הוצאות כאמור במועד הקבוע לכך, לא יהיה זכאי לדרוש תשלום בגין ההוצאות שנגרמו לו בגין הצורך לנקוט באמצעים כאמור בסעיף זה.
  • הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, תעשינה מדידות סופיות, כאמור בחוזה, ביחס לעבודה שבוצעה, אם בוצעה, והמועצה תשלם לקבלן את המגיע לו על יסוד המחירים שבכתב הכמויות, בהתאם לעבודות אשר בוצעו בפועל עד למועד ההפסקה.
  • עם תשלום המגיע לקבלן, תבואנה לסילוקן הסופי כל דרישות ותביעות הקבלן, מכל סוג שהוא, עבור העבודה שבוצעה, עקב הפסקתה וכל דבר הנובע מכך ללא יוצא מן הכלל. למען הסר ספק, מודגש בזה כי מעבר לתשלום האמור לא יהיה זכאי הקבלן לכל תשלום אחר או נוסף, לרבות פיצוי או שיפוי בגין כל נזק, אם נגרם לקבלן, עקב הפסקת העבודה כאמור.

חלק ג' – חומרים, ציוד ומלאכה

 1. אספקת חומרים, ציוד, מתקנים וכו'

  • לעניין פרק זה "החומרים" – כל חומר הדרוש לביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים מוגמרים ובלתי מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק מהעבודה וכן מבנים ארעיים, שהוקמו ו/או הובאו לצרכי ביצוע העבודה.
  • הקבלן מתחייב בזה לספק, על חשבונו הוא, את כל החומרים, הציוד, המתקנים, הכלים והדברים האחרים הדרושים לעבודה ו/או למהלך ביצועה היעיל ובקצב הדרוש.
  • הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו ו/או הוא דאג שימצאו ברשותו, במועד הדרוש, החומרים, הציוד, המתקנים, הכלים והדברים האחרים.
  • המפקח רשאי להורות לקבלן לקבוע לוח זמנים לאספקת כל הדרוש לביצוע העבודה אל מקום העבודה ומשנקבע לוח זמנים כזה, חייב הקבלן לעמוד בו.
  • חומרים שהקבלן חייב לספקם – רשאית המועצה להורות לקבלן להשתמש בחומרים שיסופקו על ידה ואשר תמורתם ינוכה, מהסכומים המגיעים לקבלן, לפי קביעת המפקח.
  • אם סופקו חומרים על ידי המועצה כאמור בסעיף 22.5 דלעיל אזי :
   • הקבלן ישתמש בהם אך ורק לביצוע העבודה ולא למטרה אחרת כל שהיא והם לא יוחלפו בחומרים אחרים אלא אם נתקבלה הסכמת המפקח, בכתב ומראש.
   • משהוכנסו החומרים למקום העבודה, לא תהא לקבלן כל רשות להוציאם ממקום העבודה, אלא אם נתקבלה הסכמת המפקח בכתב ומראש.
   • החומרים שסופקו ולא נעשה בהם שימוש וכן עודף ושאריות, יוחזרו למועצה ואם לא יוחזרו, ישלם הקבלן למועצה את שווים או שווים המשוער לפי קביעתו, הבלתי ניתנת לערעור, של המפקח.

 

 • הוקצבו לקבלן, על ידי רשות מוסמכת ועל פי המלצת המועצה, חומרים שחל עליהם פיקוח, הגבלה, קצוב או תנאי חלוקה, מכח כל דין, יחולו על חומרים כאלה הוראות פסקה 22.6 דלעיל.
 1. אחזקת מקום העבודה

  • חומרים שהובאו למקום העבודה ו/או נוצרו במקום העבודה, יעברו להיות, משעת הבאתם ו/או ייצורם, רכושה של המועצה.
  • חומרים, מתקנים, ציוד וכל אביזר ו/או כל דבר אחר הדרוש לעבודה ו/או לביצועה,אשר הובאו על ידי הקבלן למקום העבודה, לא יוצאו ממקומם אלא אם ניתנה הסכמת המפקח להוצאתם בכתב ומראש. הקבלן יהא רשאי להוציאם, ללא צורך בקבלת הסכמה כאמור, רק לאחר שיקבל את תעודה ההשלמה כאמור להלן ובכפיפות למותנה בה.
  • בכל עת שהמפקח יקבע כי חומרים ו/או דברים אחרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה (1) נפסלו לשימוש על ידי המפקח או (2) אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, אזי יהא על הקבלן להוציאם ממקום העבודה תוך המועד שנקבע בהוראת המפקח ומשלא נענה הקבלן לדרישה זו, תהא המועצה רשאית לתפוס את החומרים ו/או הדברים האחרים, לסלקם ממקום העבודה, להשתמש בהם לצרכיה או למכרם ולזכות את הקבלן בשווים תוך ניכוי ההוצאות הכרוכות בתפיסת, בסילוק ובמכירה, כאשר השווי וההוצאות יקבעו באופן סופי ומחייב על ידי המפקח.
  • הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של החומרים ו/או הדברים האחרים והוא רשאי להשתמש בם לצורך ביצוע העבודה, ואולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בחלק יא' דלהלן, רשאית המועצה להשתמש בזכויות המוקנות לה לפי אותו סעיף ולקבלן לא תהא עוד זכות שימוש כאמור.
  • אין להסיק מהוראות סעיף זה, מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של החומרים ו/או דברים אחרים, ובמפורש מותנה בזה כי המפקח ו/או המועצה רשאים לפסלם בכל זמן שהוא.
 1. טיב החומרים והמלאכה

  • הקבלן מתחייב בזה להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במסמכי החוזה.
  • חומרים שלגביהם קיימים תקנים מאת מכון התקנים הישראלי, יתאימו לתקנים המאושרים ואם נקבע לגביהם במסמכי החוזה תקן אחר, יתאימו לתקן המאושר האחר.
  • הקבלן לא ישתמש בביצוע העבודה, אלא בחומרים מאושרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המפקח. הקבלן מתחייב כי יהיה ברשותו אישור בכתב מהספק, המאשר כי הוא (הספק) אחראי על טיב החומרים ותפקודם לאורך זמן כאשר הם מבוצעים על ידי הקבלן הנדון.
  • הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ביותר ובהתאם לאמור במסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח.
  • אף אם סופקו חומרים מסוימים על ידי המועצה, אין בעובדה זו, כשלעצמה, כדי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב העבודה.
  • הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן לספק את כל הכלים, כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות או העברתם למקום הבדיקות, הכל כפי שיקבע המפקח.
  • דמי בדיקות הדגימות וההוצאות הכרוכות בכך, במקום כפי שיקבע המפקח, ועל פי פרוגרמת בדיקות שתאושר ע"י המפקח יחולו על הקבלן, לרבות דגימות חוזרות, אם ימצא המפקח לנכון לעשותן.
  • המפקח יהיה הפוסק הבלעדי לגבי כמות וסוגי הבדיקות, טיב החומרים והמלאכה, תוצאות הדגימות והתאמתן לנדרש.
 1. חשמל

הקבלן יהא אחראי לדאוג על חשבונו לאספקת החשמל הנדרשת לצורך ביצוע העבודות, אם נדרשת.

 1. מים

הקבלן יהא אחראי לדאוג על חשבונו לאספקת מים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, אם נדרשים.

חלק ד' – עובדים

 1. כללי

  • הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, את כל כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ו/או דבר הכרוך בה.
  • כל הנאמר בפרק זה בא אך ורק כדי להוסיף על התחייבות הקבלן ו/או להבהירן ובשום מקרה לא בא כדי לגרוע מהן ו/או מהוראות כל דין ולא יתפרש באיזה צורה שהיא כמטיל חובות כלשהן על המועצה ביחס למועסקים ע"י הקבלן.
 1. העסקת כח אדם ותנאי העבודה, נוכחות הקבלן ומינוי בא כח

  • הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, כמספר הדרוש לשם ביצוע העבודה והשלמתה עד למועד ההשלמה. בכל מקרה שלביצוע מסוים יש צורך בעובד בעל תעודת רישום, רשיון או היתר לפי כל דין, הרי שעל הקבלן להעסיק בביצוע רק עובד מורשה.
  • הקבלן מתחייב למנות ממונה בטיחות, מטעמו ועל חשבונו, אשר יהיה אחראי לכל נושא הבטיחות במקום העבודה ולבצוע העבודה. האדם שימונה על ידי הקבלן לתפקיד זה חייב להיות בעל תעודה או אישור מטעם משרד העבודה כ"מומנה בטיחות" המוכר על ידם.
  • הקבלן מתחייב להיות בעצמו במקום העבודה משך כל תקופת ביצוע העבודה או לדאוג לכך שבא כח מטעמו, כשיר ומתאים להשגחה יעילה על ביצוע העבודה, יימצא במקומו במקום העבודה באופן שהמועצה ו/או המפקח יוכלו לבוא עימו בדברים ולתת לו הודעות, הנחיות והוראות שהם רשאים לתיתם לפי החוזה. מוזכר בזה שוב כי כל הודעה, הנחיה והוראה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראוה כאילו נמסרה לקבלן.
  • לפי דרישה של המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך של הקבלן וכן כל עובד או מועסק אחר של הקבלן במקום העבודה וזאת אם המפקח ימצא כי אין הם מתאימים לביצוע העבודה בכלל או לתפקידם בפרט או אם יתנהגו שלא כשורה.
  • הקבלן ישלם ויעניק לעובדים שיועסקו על ידו את השכר והתנאים שעליו להעניק כפי שהוא מחויב על פי כל דין ועל פי כל הוראות הסכמי העבודה, צווי הרחבה או הוראות מחייבות אחרות לגבי העסקת עובדים, שכרם ותנאי עבודתם, כפי שיהיו מזמן לזמן.
 • הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח – 1968 והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא למועצה אישורים של המוסד לביטוח לאומי על קיום התחייבויותיו לפי פסקה זו.

חלק ה' – התחייבויותיו הכלליות של הקבלן

 1. סיוע למפקח

הקבלן מתחייב לאפשר למפקח גישה חופשית בכל עת למקום העבודה ולכל מקום ממנו מובאים החומרים, ציוד ודברים אחרים הכרוכים בביצוע העבודה וכן מתחייב הקבלן לסייע למפקח ולעזור לו, ככל שיידרש וככל האפשר, במילוי תפקידו.

 1. הוצאת רשיונות ותשלום אגרות

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי כל דין ו/או רשות מוסמכת בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מיסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים.  המועצה תהא זכאית לנכות מהכספים המגיעים לקבלן כל תשלום של מס, אגרה ותשלום חובה אחר שהקבלן חייב בתשלומו.

 1. עתיקות וחפצים

  • לא תהא לקבלן כל זכות איזו שהיא ביחס לעתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח – 1978 או בכל חוק בדבר עתיקות וכן ביחס לחפצים אחרים כל שהם, בעלי ערך ארכיאולוגי וכן ביחס לחפצים בעלי ערך, אשר יתגלו במקום העבודה.
  • הקבלן יודיע על כל גילוי כזה למפקח מיד עם הגילוי וכן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוק העתיקות תשל"ח – 1978 או כל חוק אחר העוסק בחפצים בעלי ערך.
  • הקבלן מתחייב לנקוט, על חשבונו, באמצעי הזהירות המתאימים למניעת פגיעה ו/או אובדן של עתיקות ו/או החפצים האחרים כנזכר לעיל.
  • על מנת למנוע כל ספק, מובהר בזה כי באין הוראה מפורשת בחוק, המקנה את הבעלות בעתיקות ו/או בחפצים למדינה או לרשות מרשויותיה, הרי שהבעלות ביחס לעתיקות ו/או לחפצים שימצאו במקום העבודה של המועצה בלבד ומכל מקום המועצה תחשב תמיד כמוצאת העתיקות ו/או החפצים האחרים לצרכי פיצוי ו/או תשלום ו/או החזרה.
 1. זכויות הנאה ושימוש בזכות ו/או בנכס

הקבלן יהא אחראי לקבלת ההסכמה מהגוף או האדם המוסמך לתיתה לפי הענין, לשימוש בכל זכות הנאה או שימוש בזכות ו/או בנכס לצרכי ביצוע העבודה (כגון :  חציבה, נטילת עפר, אבנים, חול, זכות מעבר, זכות שימוש או זכות דומה) ולכל תשלום אשר יידרש לקבלת הסכמה כזאת.

 1. פגיעה בנוחיות הציבור

  • הקבלן מתחייב שלא תהא, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה, כל פגיעה, שלא לצורך, בנוחיות הציבור ושלא לצורך בזכות השימוש וההחזקה של רכוש ציבור כל שהוא.
  • חלק מהעבודה תבוצע בשולי כבישים פעילים המהווים עורקי תנועה ראשיים. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים לאבטחת הבטיחות בזמן העבודה ולמניעת הפרעות ותקלות לתנועת הרכבים, הולכי רגל והשכנים הגובלים בתחום עבודתו.

        יודגש, כי אתר העבודה מצוי  באיזור מוסד חינוכי, על הקבלן חלה החובה לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לשמירה על חיי התלמידים וביטחונם. (ויחתום על תצהיר של משרד החינוך אשר יינתן מיד עם הזכייה)

 1. תאומים עם הרשויות ואחריות לנזק

  • לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא, על חשבונו, השגת כל האישורים והידיעות מהרשויות הנוגעות בדבר ולתאם את כל הקשור לעבודה בעניין התקרבות, היצמדות, ניקוז, דלק, חשמל, טלגרף, טלפון או מעברים או מובילים אחרים, בין על הקרע, מעליה ומתחתיה ולפעול בהתאם להוראות ו/או להנחיות בנושאים אלה. כמו כן עליו לדאוג, על חשבונו, לסדר מעברים ארעיים וכן לתאום עם הרשויות האחרות בקשר עם סדרי התנועה בזמן העבודה ועד להשלמתה ו/או בקשר להעברת כלים ו/או מטענים חורגים אל מקום העבודה, בתוכו ו/או ממנו.

הקבלן יכין ויבצע על חשבונו תכנית לשלבי ביצוע העבודה לאישור המפקח  ,תכנית שלבי הביצוע תאפשר במהלך כל תקופת הביצוע מעבר בטוח ונוח של כלי רכב והולכי רגל – כל ההוצאות הכרוכות בהכנת התכנית באמצעי הבטיחות ההכוונה  השמירה וכל שידרש על ידי הרשויות המוסמכות והפיקוח יחולו  על הקבלן ויכללו במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

 • הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק או קלקול שייגרמו לדברים הנזכרים בפסקה 39.1 דלעיל, בין שנגרמו ברשלנות, באקראי או בשוגג ובין שהם תוצאה של מעשה הכרחי וצפוי לצורך ביצוע העבודה. הקבלן יתקן כל נזק או קלקול כזה לשביעות רצונו של המפקח ו/או הרשות המוסמכת ו/או הנוגעת בדבר או יפצה את הניזוק בסכום הנזק או הקלקול, הכל לפי קביעת המפקח ו/או הרשות כאמור.
 • במפורש מובהר בזה כי האחריות לנזק או קלקול, כאמור, תחול על הקבלן, גם אם הקבלן קיבל את האישורים ו/או הידיעות מאת הרשויות הנוגעות בדבר, אך אלה לא היו מדויקים ובלבד שאם יוכיח הקבלן, להנחת דעתו של המפקח, כי הוא נקט בכל האמצעים הראויים, בהתחשב בנסיבות העבודה, כדי לגלות בעוד מועד, במהלך הביצוע, כל אי דיוק כאמור, הרי שיהא פטור מאחריות כאמור.
 • הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם הרשות המקומית וכל הגורמים האחרים שיעבדו מקום, או מנהלי מערכות, בתחום רצועת העבודה או בקרבתה ואשר עלולות להיות השפעות הדדיות בינם לעבודה במסגרת חוזה זה.

כל תביעה בגין הפרעה שתיווצר עקב עבודות הקבלנים הנוספים (כגון: שינויים   ועיכובים בלו"ז, ביצוע עבודה במנות קטנות יותר, שימוש באמצעי בטיחות נוספים   וכד') באתר לא תוכר ולא תשולם כל תוספת על האמור.

 1. מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים

  • הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הנחיות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי המועצה או המפקח ולעובדיהם של אלה, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו.
  • הקבלן ישתף פעולה ויתאם את כל הדרוש עם כל קבלן ו/או אדם אחר, וימלא לצורך זה אחר כל הוראות המפקח ללא עוררין.
 1. ניקוי מקום העבודה

  • הקבלן מתחייב לסלק, על חשבונו, מזמן לזמן, ממקום העבודה, את כל האשפה והפסולת שהצטברו במקום העבודה, הן לפני תחילת הביצוע והן במהלך הביצוע של העבודה, הכל כפי שיורה לו המפקח.
  • במהלך ביצוע העבודה מיד עם גמר העבודה, ינקה הקבלן, על חשבונו, את מקום העבודה, יסלק ממנו את כל האשפה, הפסולת, עודפי החומרים והמבנים הארעיים, והעבודה ומקום העבודה ימסרו למועצה כשהם נקיים ומתאימים התאמה מלאה, למטרת השימוש, הכל בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

חלק ו' – אבטחה, נזיקין וביטוח

 1. שמירה, גידור, זהירות ובטיחות

  • הקבלן מתחייב בזה לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות ובטיחות הדרושים לביטחונם ולנוחיותם של העובדים ו/או הציבור בכל מקום שיהא צורך בכך מחמת העבודה, כאמור בכל דין ו/או עפ"י דרישת המפקח ו/או רשות מוסמכת.
  • מבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל, יהא הקבלן אחראי, בלעדית, למילוי כל הוראות פקודות הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970 ותקנותיה ככל שהן נוגעות לעבודה ולכרוך בה, במישרין או בעקיפין.
 1. נזיקין לעבודה ולמקום העבודה

  • מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשות הקבלן ועד למתן תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירת העבודה ומקום העבודה וההשגחה עליהם.
  • הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה מנזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, שטפונות, רוח, שמש וכו… במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח.

במיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים   הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר כולל שימוש  במשאבות במידה ויידרש. הקבלן ידאג לחפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות לפני מסירת   העבודה.

כל עבודות העזר להגנת האתר ולניקוזו לא תמדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון  הקבלן.

כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים   והן אם לא עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו, לשביעות רצונו של  המפקח.

 • בכל מקרה של תקלה, קלקול או נזק שייגרם לעבודה ו/או למקום העבודה, מסיבה כלשהי, ללא יוצא מן הכלל (פרט ל"סיכון מוסכם" כאמור להלן), יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק, על חשבונו, תוך המועד שנקבע ע"י המפקח ואם לא נקבע מועד, בהקדם האפשרי ובאופן שעם השלמת העבודה, היא תהא במצב תקין ומתאים, בכל פרטיה, להוראות החוזה.
 • ההוראות המפורטות לעיל, תחולנה גם על נזק שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף לאחר מתן תעודת השלמה. נזק שנגרם על ידי "סיכון מוסכם", יהא  הקבלן חייב בתיקונו אם וכאשר יידרש לכך על ידי המועצה ותוך פרק הזמן שנקבע בדרישה.  הוצאות התיקון יחולו על המועצה, לפי חשבון שיוגש על ידי הקבלן למועצה ושיאושר על ידי המפקח.
 • "סיכון מוסכם" משמעו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים של האויב.
 1. נזיקין לגוף או לרכוש

הקבלן מתחייב לכל נזק או אבדן שייגרמו תוך כדי ו/או ביצוע העבודה, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של כל אדם, בין עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ובין לפי כל חוק אחר קיים ו/או שיבוא במקום הפקודה ו/או בנוסף לה.

 1. נזיקין לעובדים

הקבלן מתחייב לשלם את כל דמי הנזק או הפיצוי אשר יגיעו לעובד או לכל אדם אחר הנמצא ברשותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק שאירעו תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או הנובע מכך.

 1. שחרור ושפוי

  • הקבלן מתחייב בזה לגרום לשחרורה של המועצה מכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בקשר לכל נזק, אובדן או קלקול אשר הקבלן אחראי להם לפי חוזה זה.
 • באם המועצה תידרש ו/או תיתבע לשלם לצד שלישי פיצוי כלשהו, מתחייב הקבלן לשלם את התשלום ו/או לפצות את המועצה בכל תשלום שהיא תחויב בו וישולם על ידה בצרוף כל ההוצאות שנגרמו לה עקב הדרישה ו/או התביעה.

40.         ביטוח –

47.1    מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל דין, הקבלן מתחייב לרכוש פוליסות ביטוח לפרויקט לכל הפחות ע"פ נוסח אישור קיום הביטוחים המצ"ב לחוזה.

47.2    הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח  שיקבעו אין בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי כלשהו .

47.3    הסכומים לביטוח של העבודות נשוא החוזה (שווי הפרויקט) ולביטוח רכוש המועצה יכללו מע"מ.

47.4    הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל הפועלים מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו, וקלני המשנה שיועסקו על ידו (ככל שיתיר זאת חוזה זה) במישרין או בעקיפין יהיו אף הם מודעים לתנאי הביטוח הנדרש, היקפו ומגבלותיו, ויפעלו על פי תנאי הפוליסות.

47.5    הקבלן מתחייב לגרום לכך שכל קבלני המשנה שיועסקו על ידו (ככל שיתיר זאת חוזה זה יסדירו ביטוח לרכושם ולחבויותיהם בכדי למנוע הפסד או אובדן לקבלן ולצד שלישי כלשהו לרבות המועצה ו/או המועצה. אין בעריכת ביטוחים כל שהם ע"י קבלני המשנה כדי לפטור את הקבלן מאחריות למעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה.

47.6    כספים שיתקבלו מחברת הביטוח בגין נזק לעבודות המתבצעות או לרכוש המועצה ו/או המועצה, ישועבדו לטובת המועצה, וישמשו אך ורק לשם תיקון הנזק, אלא אם תסכים המועצה אחרת בכתב.

47.7    בכל הביטוחים הנוספים שיערוך הקבלן, אשר קשורים לנשוא החוזה, יתווסף סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הקבלן כלפי המועצה, וכל הבאים מטעמן.

47.8    במועד חתימת חוזה זה או במועד תחילת העבודות בפועל, לפי המוקדם מבניהם, ימציא הקבלן למועצה את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו וכשהוא אינו מסויג.

47.9  14 (ארבעה עשר) ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסות, ימציא הקבלן למועצה שוב את האישור על ביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:".

47.10 במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן למועצה את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא החוזה.

47.11 האמור בסעיף זה (סעיף ביטוח) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן לפי החוזה. בחתימתו על החוזה מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי חוזה זה .

47.12 הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח), תהווה הפרה יסודית של החוזה.

47.13 מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי בהמצאת אישור על ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת ביטוח לידי המועצה כאמור לעיל אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

47.14 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על ביטוח קבלנים אך לא תהיה חייבת לעשות כך.

47.15 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את הביטוח על מנת להתאימו להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות הביטוח ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כלשהי.

47.16 מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע העבודות נשוא החוזה עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך.

47.17 הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

47.18 הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.

47.19 הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או המועצה ו/או הבאים מטעמן בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

47.20 הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה ו/או המועצה והבאים מטעמן, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי המועצה ו/או המועצה  והבאים מטעמן, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה ו/או המועצה והבאים מטעמן.

47.21 לא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה המועצה זכאית, אך לא חייבת (וככל שתוכל), לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת החוזה.

47.22 הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המועצה מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתה, על שם המועצה במקום על שמו. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על המועצה מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שם המועצה. מיום ההעברה כל זכויות הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מביצוע העבודות נשוא החוזה על פי הוראות החוזה או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה.

47.23                      ביטוח צד ג' – רכוש – רכב: ביטוח חובה בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי, תש"ל-1970, וכן ביטוח רכב מקיף הכולל כיסויים לביטוח נזקי צד ג' רכוש וכיסוי רכוש מלא – לכל כלי הרכב והציוד המכני וההנדסי המשמשים את הקבלן למילוי מחויבויותיו עפ"י ההסכם לביצוע העבודה כולל הרחבה ביטוחית למנוף או מתקני הרמה מקוריים המותקנים ברכב ו\או שהותקנו בו כתוספת לצורך עבודתו של הקבלן. הבטוח הורחב לכלול אחריות כלפי צד ג' עקב נזקי רכוש שנגרמו עקב שימוש בכלי רכב ו/או מנוף ו/או מתקני הכלי רכב וכן מתקני גריסה או דחיסה, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. וכן אחריות לנזקי גוף שנגרמו שלא עקב תאונת דרכים על פי חוקי הפלת"ד.

 • פיקוח המועצה או המפקח

  • אין לראות בזכות הפיקוח, שהוקנתה למועצה או למפקח לפי החוזה, אלא אמצעי בלבד שמטרתו להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואולם אין בזכות זו כדי ליצור יחס כל שהוא בין המועצה ו/או המפקח לבין צד שלישי לגבי אחריות המוטלת על הקבלן.
 • על מנת למנוע כל ספק, מובהר בזה כי הפיקוח שמבוצע על ידי המועצה ו/או המפקח, לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה, בכל הנוגע לחוזה ו/או הנובע ממנו.

חלק ז' – שינויים

 • שינויים

  • המועצה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להגדיל או להקטין את היקפה של העבודה בשיעור של עד 50%, לרבות הכנסת שינוי בה, בצורתה, באופייה, סיגנונה, איכותה וכל פרט אחר בה, כפי שתמצא לנכון וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן (להלן – פקודת שינויים) ועם קבלתה, מתחייב הקבלן לפעול על פיה ללא עוררין.
  • במפורש מובהר בזה כי הקטנת או הגדלת החוזה וכל סעיף בכתב הכמויות שבו, בשיעור של עד 50%, לא תקנה לקבלן כל זכות לפיצוי כל שהוא מאת המועצה.
  • ערך השינוי לפי פקודת שינויים, ייקבע בהתאם למפורט להלן, ושכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לכך.
 • שימוש המועצה בעבודה

מבלי לפגוע בזכויותיה של המועצה לפי החוזה ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה, מותנה בזה במפורש, כי למועצה הזכות להשתמש בעבודה או בכל חלק מסוים ממנה אשר לגביה או לגביו ניתנה תעודת השלמה.

חלק ח' – שינויים

 • תשלומים אין חשבונות ביניים
 • חשבון סופי

52.1                  לא יאוחר מ- 30 יום לאחר שניתנה לקבלן תעודת השלמה, ימציא הקבלן למועצה חשבון סופי אשר יכלול את כל העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל על פי תנאי המכרז ועל פי המדידות אשר בוצעו כאמור לעיל. החשבון יפורט על פי כתב הכמויות ועל פי הפרוט הנדרש כאמור בסעיף 58 לעיל.

לא הגיש הקבלן חשבון סופי כאמור, תהא המעוצה רשאית, אך לא חייבת, להכין חשבון סופי במקום הקבלן. קיבל הקבלן את החשבון הסופי אשר הוכן על ידי המועצה כאמור, ולא הגיב עליו תוך 10 ימים, יחייב החשבון הסופי של המועצה את הקבלן לכל דבר וענין והקבלן לא יהיה רשאי עוד לטעון דבר נגדו בכל עניין הקשור להתחשבנות בינו לבין המועצה בקשר עם העבודות והחוזה.

בכל מקרה בו בחרה המועצה שלא להכין חשבון סופי במקום הקבלן, והקבלן לא הגיש חשבון סופי, לא תחול על המועצה כל חובה לשלם סכום כלשהו לקבלן כל עוד לא הגיש שבון סופי, והקבלן לא יהיה זכאי לכל הצמדה או ריבית על כל תשלם שלא שולם לו על ידי המועצה בשל כך.

 • השפעת התייקרויות על שכר החוזה

שכר החוזה, לא יושפע מכל שינוי בשכר העבודה, מחירי חומרים, ציוד ודברים  אחרים או מחמת כל גורם אחר, ללא יוצא מן הכלל.

חלק ט' – הפרה וביצוע, ביטול וסילוק הקבלן

 • פיצויים קבועים ומוסכמים מראש

  • אם הקבלן לא ישלים את ביצוע העבודה או חלק מסוים ממנה, כמותנה בחוזה ובמועד שנקבע בחוזה, אזי על הקבלן לשלם למועצה, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש עבור כל יום של אחור בין מועד ההשלמה שנקבע בחוזה לבין מועד ההשלמה בפועל. הפיצויים יהיו בשיעור של 1,000 ₪ ליום, והקבלן יהא חייב בתשלומם מבלי שהמועצה תצטרך להוכיח את הנזקים שנגרמו עקב ההפרה.
  • סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד תשומות הבניה, אשר מתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סכום הפיצוי המוסכם יעלה בהתאם למדד הידוע במועד השלמת העבודה בפועל לעומת המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז על פי הקבוע בפרק 1 למסמכי המכרז.
  • הקבלן מצהיר בזה, כתנאי יסודי ועיקרי לחוזה, כי סכום הפיצויים שנקבע כאמור מראש, עוד לפני ההפרה, מוסכם על ידו ועומד ביחס סביר לסכום הנזק שייגרם ואם ייגרם, עקב האחור וכתוצאה מצטברת שלו וכי הוא יהא מנוע מלטעון כל טענה איזו שהיא ביחס לסכום הפיצויים.
  • אין בתשלום הפיצויים, כשלעצמו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודה או מהתחייבות אחרת כלשהי לפי החוזה.
  • אין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע פיצויים בסכום גבוה יותר או פיצויים בסכום הנזק הממשי שנגרם לה עקב האחור או בזכותה לקבלת כל סעד או תרופה אחרים.

 

 • הפרת התחייבות על ידי הקבלן

  • בין אם הדבר נקבע במפורש בהתחייבות כלשהי ובין אם לאו, הרי שאם הקבלן לא יקיים כיאות את המוטל עליו לפי החוזה, יהא על המפקח ליתן התראה לקבלן לקיום התחייבויותיו, במועד שנקבע על ידי המפקח בהתראה. אם הקבלן לא ימלא אחר הנדרש ממנו, בהתראת המפקח, אזי תהא המועצה רשאית לבצע בעצמה ואו באמצעות אחרים את כל הנדרש והמתחייב מהמעשה ו/או המחדל של הקבלן וכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין, יחולו על הקבלן.
  • המועצה רשאית שלא לדרוש את קיום ההתחייבות של הקבלן או לבצע בעצמה ו/או ע"י אחרים את הנדרש והמתחייב כאמור, ותחת זאת לחייב את חשבון הקבלן או לדרשו ממנו, במידה והסכום שבידה איננו מספיק דיו, בסכום הנראה למפקח, כסכום השווה לערך הקיום בצרוף הנזקים ו/או ההפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין.
 • ביטול ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן

בכל אחד מהמקרים שלהלן, רשאית המועצה להודיע לקבלן על ביטול החוזה :

 • כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או הפסיק את ביצועה ולא ציית להתראה שניתנה לו על ידי המפקח, תוך פרק הזמן שנקבע בה, או שהסתלק מביצוע העבודה בדרך אחרת.
 • כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי כדי להבטיח את השלמת העבודה או חלק מסויים ממנה במועד שנקבע כמועד ההשלמה והקבלן לא ציית להתראה שניתנה לו על ידי המפקח, לנקוט באמצעים שייקבעו כהתראה אשר מטרתם להבטיח השלמה במועד.
 • כשהמפקח יקבע כי הקבלן ממשיך להתרשל בביצוע החוזה ו/או אינו ממלא אחר התחייבותו, על פי החוזה, על אף התראה שניתנה לו.
 • כשהקבלן העביר את זכויותיו או חובותיו על פי החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה מבלי שקיבל לכך את הסכמת המועצה בכתב ומראש.
 • כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר שפעל בשמו עשה או ניסה לעשות מעשי מירמה ו/או הטעיה בקשר לחוזה או לכל דבר בביצוע ו/או נתן או הציע לאדם כלשהו בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצועו.
 • כשהקבלן פשט את הרגל או ניתן נגדו צו כינוס נכסים או איחוד תיקים כשעשה סידורים, עם או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד כשהגוף בהליכי כינוס, פירוק ו/או הסדר נושים, מרצון או שלא מרצון וגם אם יבוצעו נגד הקבלן הליכי הוצאה לפועל שתהא להם נגיעה לחוזה זה, במישרין או בעקיפין.
 • כשהקבלן הפסיק את העבודה, במקרה של חילוקי דעות, בלי שקיבל, להפסקה זו, הסכמה מפורשת בכתב ומראש של המועצה.
 • בכל מקרה שהקבלן הפר הפרה יסודית את החוזה.
 • זכויות המועצה במקרה של ביטול

  • בוטל ההסכם, תהא המועצה זכאית, ללא כל צורך בצו של רשות משפטית, לתפוס את מקום העבודה ואת העבודה על כל המצוי בה, להשלים את העבודה בעצמה או באמצעות אחרים ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והנכסים האחרים של הקבלן, שיימצאו במקום העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע מאת הקבלן לפי חוזה.
  • כל הוצאות השלמת העבודה, אם הושלמו, או כל ההוצאות המשוערות, אם ההשלמה נדחתה, בצרוף כל סכומי הנזק ו/או ההפסד אשר נגרמו ו/או ייגרמו למועצה , יחולו על הקבלן.
  • תפסה המועצה את מקום העבודה והעבודה ולא היה ברצונה להשתמש בחומרים, בציוד או בנכסים אחרים שנמצאו במקום העבודה או שלא היה ברצונה למכרם, אזי רשאית, לאחר מתן התראה לקבלן, לסלקם, על חשבון הקבלן, לכל מקום שיראה לה ולא תהא חבה בכל אחריות שהיא לכל נזק או אובדן שייגרם להם.
  • בוטל החוזה, יקבע המפקח את ערך העבודה שבוצעה על ידי הקבלן עד למועד הביטול וכן את ערך החומרים, הציוד והנכסים האחרים שנתפסו והשתמשו בהם, או נמכרו. הקבלן יהא זכאי לתשלום הסכום האמור על פי קביעת המפקח, בניכוי כל תשלום אותו חב הקבלן למועצה על פי חוזה זה או כל תשלום אחר אותו רשאית המועצה לקזז על פי כל דין.
 • עכבון

  • למועצה זכות עכבון בלעדית, על כל הסכומים המגיעים לקבלן, לפי חוזה זה או אחר ו/או על החומרים והנכסים האחרים של הקבלן, שנמצאו במקום העבודה נשוא חוזה זה ו/או מקום עבודה נשוא חוזה אחר וזאת עד להתגבשות הסופית של סכומי ההוצאות, הנזק ו/או ההפסד או עד להכרעה סופית ביחס להם, אם הקבלן יחלוק עליהם, מבלי שתהא לו כל תביעה הנובעת מעיקוב זה.
  • עלה הסכום המגיע למועצה על הסכום המגיע לקבלן, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכומים בצרוף ריבית, כפי המקובל בבנק הפועלים בגין חריגה לא מאושרת מחשבונות חח"ד, וזאת מיום הביטול ועד ליום תשלום ההפרש בפועל.

חלק י' – סמכות שיפוט

 • סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל דבר וענין העולה ממסמכי המכרז תהא לבית משפט השלום בצפת או לבית המשפט המחוזי בנצרת, אלא אם כן הסכימה המועצה אחרת.

 

____________________                    ______________________

חתימת הקבלן                                         חתימת המועצה

פרק 2: נספח ג'

אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה המקומית ראש פינה לבין _____________(אין לבצע בנספח הזה שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה)

 

אישור קיום ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
כיסויים
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור

מועצה מקומית ראש פינה

המבוטח נוסח הפוליסה

עבודות קבלניות

מעמד מבקש האישור

מועצה אזורית, וועדי ישובים, תאגידים ועמותות בבעלות המועצה

פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה השתתפות עצמית כיסויים נוספים בתוקף
סכום מטבע סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
כל הסיכונים עבודות קבלניות

 

      500,000 שח     302  309  311

 312   313  328 

332 ( 6 חודשים)

גניבה ופריצה       50,000      
רכוש עליו עובדים       100,000      
רכוש סמוך       100,000      
רכוש בהעברה       50,000      
פינוי הריסות       150,000      
צד ג'       1,000,000 למקרה ולתקופה שח     302  309  312

315  318  322  329  

אחריות מעבידים       6,000,000 למקרה

17,000,000 לתקופה

 

שח      

319

                 

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
 

מכרז מסגרת /פומבי מס. 02/2021  לביצוע עבודות מוניציפליות בראש פינה  069

 

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

חתימת האישור
המבטח:

 

פרק 4: כתב כמויות

 

כתב כמויות  לעבודות שוטפות מ"מ ראש פנה
    תיאור הסעיף והעבודה   כמות מחיר סה"כ
מס"ד מס' סעיף פרק 40 עבודות פיתוח האתר        
    תת פרק 40.1 קירות ומסלעות        
  40.01.01 יציקת קירות תמך מאבן לקט ובטון לרבות יסוד הקיר כולל כיחול וקופינג יצוק ע"פ פרט מ"ק      
  40.01.02 תוספת לקיר תמך מאבן לקט עבור ביצוע אבן דו פנים מ"ר      
  40.1.03 הספקה והתקנת מסלעות מאבן גיר או בזלת מ"ר      
  40.01.04 יציקת קיר תמך מבטון מזוין ב-30 לרבות זיון ע"פ פרטי קונס' מ"ק      
  40.01.05          
    פרק 51 עבדות סלילה ופיתוח   כמות מחיר סה"כ
    עב' הכנה ופירוק 51.1        
    תיאור הסעיף והעבודה י"ח      
  51.01.01 פירוק תא ביוב ואו מים בקוטר 100-125 ס"מ י"ח      
  51.01.02 תוספת לפירוק תאים בגין עומק מעבר  ל1.25 עבור כל 0.5 מ' (התוספת היא 20% מעלות הפירוק ) י"ח      
  51.01.03 התאמת רום תאי בקרה י"ח      
  51.01.04 התאמת רום תא בזק י"ח      
  51.01.05 פירוק תא קליטה בודד לניקוז כולל מילוי הבור במצע מהודק י"ח      
  51.01.06 הריסה ופירוק מעביר מים בקוטר 50-60 ס"מ קומפ'      
  51.01.07 הריסה ופירוק קיר תומך מאבן לקט ובטון לרבות היסוד מ"ק      
  51.01.09 ניסור אספלט במסור מיכני מ"א      
  51.01.10 פירוק מדרכת בטון עד עובי 15 ס"מ מ"ר      
  51.01.11 פירוק פסי האטה מאספלט מ"א      
  51.01.12 פירוק אבן שפה מ"א      
  51.01.13 פירוק אבן גן מ"א      
  51.01.14 פירוק ריצוף אבן משתלבת מ"ר      
  51.01.15 פירוק והתקנת אבן שפה בשימוש חוזר מ"א      
  51.01.16 פירוק והתקנת אבן גן בשימוש חוזר מ"א      
  51.01.17 פירוק והתקנת ריצוף בשימוש חוזר מ"ר      
  51.01.18 קירצוף אספלט עד 500 מ"ר        
  51.01.19 קירצוף אספלט מעל 500 מ"ר        
מס"ד מס' סעיף תת פרק 51.2 עבודות עפר   כמות מחיר סה"כ
  51.02.01 חפירה וחציבה כללית בשטח מ"ק      
  51.02.02 חישוף עד לעומק 0.15 מ' בשטחי המילוי בלבד מ"ר      
  51.02.03 עיבוד פני מצע קיים חרישה יישור הרטבה והידוק מצע קיים מ"ר      
  51.02.04 הידוק שטחים (הידוק מבוקר) מ"ר      
  51.02.05 חפירה וחציבת תעלות עד עומק 80 ס"מ וברוחב 40 ס"מ למעברי צנרת או כבלים לרבות כיסוי והידוק מ"א      
  51.02.06 מילוי בחומר מקומי לרבות פיזור יישור והידוק מ"ק      
             
מס"ד מס' סעיף תת פרק 51.3 מצעים   כמות מחיר סה"כ
  51.03.01 הספקה והתקנת מצע סוג א' בהידוק מבוקר מ"ק      
  51.03.02 הספקה והתקנת מילוי נברר מ"ק      
  51.03.03 הספקה והתקנת אדמת גן מ"ק      
             
מס"ד מס' סעיף עב' אספלט 51.4   כמות מחיר סה"כ
  51.04.01 ריבוד אספלט תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/ דולומיטי סוג א וביטומן . מ"ר      
  51.04.02 ריבוד אספלט תא"צ 12.5 בעובי 4 ס"מ למדרכות כנ"ל.        
  51.04.03 ריסוס יסוד ביטומני בשיעור 1 ק"ע למ"ר מ"ר      
  51.04.04 ריסוס מאחה בטומני בשיעור 0.3 ק"ג למ"ר מ"ר      
  51.04.05 הספקה והתקנת פסי האטה ריבוד אספלטי כולל עב' הכנה וצבע מ"ר      
  51.05.06 ביצוע תפר אספלט בין קטעי ביצוע מ"א      
  51.04.07 ריבוד אספלט שכבות עבות בקטעי מילוי ובגובה לא אחיד טון      
             
    פרק 57 עב' ביוב        
מס"ד מס' סעיף תאי בקרה   כמות מחיר סה"כ
1   החלפת תא בקרה לביוב בקוטר 60 ס"מ ובעומק עד 1.25 י"ח      
2   החלפת תא בקרה בקוטר 80 ס"מ לעומק – 1.25 מ'        
3   החלפת תא בקרה בקוטר 80 ס"מ אך לעומק 1.26-1.75 מ'        
4   החלפת תא בקרה בקוטר 100 ס"מ ולעומק עד 1.25 מ' י"ח      
5   החלפת תא בקרה בקוטר 100 ס"מ אך לעומק 1.26-175 י"ח      
6   החלפת תא בקרה בקוטר 100 ס"מ ולעומק מ- 1.76עד  2.25 מ' י"ח      
7   החלפת תא בקרה בקוטר 125 ס"מ ולעומק עד 1.25 מ' י"ח      
8   החלפת תא בקרה בקוטר 125 ס"מ ולעומק 1.26 עד 1.75 מ' י"ח      
9   החלפת תא בקרה בקוטר 125 ס"מ ולעומק מ 1.76 עד 2.25 מ' י"ח      
10   החלפת תא בקרה בקוטר 125 ס"מ מעומק 2.26 עד 2.75 מ' י"ח      
11   החלפת תא בקרה בקוטר 125 ס"מ ולעומק מ 2.76 עד 3.25 מ' מ"א      
מס"ד מס' סעיף קוי ביוב בקוטרים   כמות מחיר סה"כ
12   החלפת קו ביוב בקוטר 110 מ"מ בעומק עד 1.25 מ' מ"א      
13   החלפת קו ביוב בקוטר 110 מ"מ מעומק 1.26 עד עומק 1.75 מ' מ"א      
14   החלפת קו ביוב בקוטר 110 מ"מ מעומק 1.75 עד עומק 2.25 מ' מ"א      
15   החלפת קו ביוב בקוטר 160 מ"מ בעומק עד 1.25 מ"א      
16   החלפת קו ביוב בקוטר 160 מ"מ בעומק מ 1.25 עד 1.75 מ"א      
17   החלפת קו כנ"ל מעומק 1.75 עד עומק 2.25 מ"א      
18   החלפת קו כנ"ל מעומק 2.25 עד עומק  2.75 מ"א      
19   החלפת קו ביוב בקוטר 200 מ"מ ולעומק עד 1.25 מ' מ"א      
20   החלפת קו בקוטר 200 מ"מ מעומק 1.26 מ' ועד 1.75 מ' מ"א      
21   החלפת קו בקוטר 200 מ"מ מעומק 1.76 מ' ועד 2.25 מ' מ"א      
22   החלפת קו בקוטר 200 מ"מ מ-2.26 עד 2.75 מ'        
23   חיבור קו ביוב בכל קוטר לתא בקרה קיים קומפ'      
24   תוספת התקנת תא בקרה על קו קיים קומפ'