מועצה מקומית ראש פנה

מכרז מס' 03/2022 אספקת ותחזוקת מערכות הנדסה למועצה

מאי 2022

תוכן עניינים

מסמך א' – הזמנה להציע הצעות

 

מסמך א(1) פרטי המשתתף ופירוט ניסיון קודם
מסמך א(2) תצהיר זכויות קניין
מסמך א(3) נוסח אישור רו"ח על מחזור כספי
מסמך א(4) תצהיר היעדר קירבה
מסמך א(5) נוסח ערבות מכרז
מסמך א(6) נוסח קיום תנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
מסמך א(7) תצהיר בדבר קיום דיני עבודה
מסמך א(8) תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
מסמך א(9) פרטי מנהל הפרויקט מטעם המציע
מסמך א(10) הצהרת המציע

מסמך ב' – מפרט טכני

 מסמך ג' – הסכם 

נספח א' מסמכי המכרז
נספח ב' נוסח ערבות ביצוע
נספח ג' נספח ביטוח
נספח ד' תצהיר שמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים
נספח ה' טופס הצעת המחיר

מסמך א' הזמנה להציע הצעות

מועצה מקומית ראש פנה

 הזמנה להציע הצעות לאספקת ותחזוקת מערכת הנדסה למועצה

 1. כללי :

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

 • מועצה מקומית ראש פינה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להציע הצעות לאספקה ותחזוקה של מערכות הנדסה למועצה (להלן – "המערכת" ו/או "השירותים", בהתאמה), כולל רישיונות שימוש, שירות, תחזוקה ותמיכת משתמשים, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כלל מסמכיו, הוראות נציגי המועצה, דרישות והוראות כל דין, הכל כפי שיפורטו להלן.
 • ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, במחלקת הגבייה, ראש פינה, ו/או באתר האינטרנט של המועצה  בימים א-ה בשעות העבודה וקבלת קהל במחלקה .
 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת הגבייה, מועצה מקומית ראש פינה בתמורה לסך של 2,500 ₪, שלא יוחזרו.
 • מיום חתימת ההסכם יחל הספק הזוכה להעניק את השירות הנדרש לצורך אספקה התקנה והטמעת של המערכת. מובהר כי, תקופת ביצוע ההתאמות במערכת הקיימת והתאמתה לצרכי ייעול הניהול והתחזוקה הנדרשים, לא תעלה על 60 יום. בתום תקופת ההטמעה תמסור המועצה לספק הזוכה תעודת גמר המעידה על השלמת אספקה התקנה והטמעה של המערכת בהתאם לתנאי המכרז.
 • התמורה בגין אספקת השירותים נשוא מכרז זה תשולם בהתאם להצעת המחיר של הזוכה ועל פי ביצוע בפועל, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז.
 • מובהר כי המועצה אינה מעניקה לזוכה הרשאה בלעדית לאספקת השירותים, כולם או חלק מהן, ו/או של שירותים אחרים, והיא תהיה רשאית בכל עת להתיר גם לנותני שירותים ו/או עבודות אחרים להפעיל ולבצע שרות/ים ו/או עבודות דומות ו/או מקבילות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • יתר תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז, לרבות תנאי התשלום, התמורה, ביטוחים, אחריות, לוח זמנים, וכיו' יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו.
 1. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד במועד האחרון להגשת הצעות במכרז בכל התנאים המצטברים שלהלן:

 • בעל ניסיון מוכח ביישום, התקנה, והטמעה של מערכות הנדסה עבור 3 רשויות מקומיות לפחות, וזאת במהלך 5 השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע להשלים ולמלא את פרטי ניסיונו במסגרת מסמך א'1 להלן, וכן לצרף המלצות בכתב ו/או אסמכתאות  אחרות.

 • המציע הינו בעל זכויות היוצרים במערכת או שהינו ספק מורשה מטעם היצרן להפצת המערכת.

המציע יצרף תצהיר זכויות קניין בנוסח המצורף כמסמך א'2, להוכחת עמידתו בדרישה זו.  

 • למציע מחזור הכנסותשנתי ממוצע בשנים 2019, 2020 ו-2021 של לפחות 1 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) ולא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת 2020 הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מס' 570 של לשכת  רואי החשבון בישראל.

המציע יצרף הצהרה ואישור רו"ח בנוסח המצורף כמסמך א'3.

 • המציע נעדר זיקה לחבר מועצה / הנהלת מועצה ו/או עובד מועצה.

המציע יצרף הצהרה בנוסח המצורף כמסמך א'4, מאושרת ע"י עו"ד. 

 • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית – בסך של 25,000 ש"ח כמפורט בסעיף 6 להלן.

המציע יצרף ערבות מקור בנוסח מסמך א'5, בדיוק.

 • למציע אישורים תקפים על שמו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 והוא עומד בתנאים ובהוראות הנדרשים לפי חוק זה.

המציע יצרף תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו– 1976, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר כדין, בנוסח מסמך א'6.

 • המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או יחיד עוסק מורשה שאינו תאגיד רשום.

המציע יצרף תעודת עוסק מורשה (מאומתת ע"י עו"ד כ"נאמן למקור") או במקרה בו המציע הינו תאגיד תדפיס נתונים שאינו מוקדם מיום 1.1.2022 מאת רשם החברות/השותפויות בדבר פרטי רישום התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.

 • המציע רכש מסמכי המכרז.

המציע יצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

התנאים המפורטים לעיל הינם תנאי סף מצטברים ומציע שלא יעמוד בכל אחד מהם, הצעתו תהא פסולה ולא תידון כלל. על המציע לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים דלעיל. אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה ו/או ועדת המכרזים להורות על השלמת מסמכים, לרבות מסמכים שנדרשו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף.

 1. הצעת המשתתף

  • ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
  • הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה הכספית המצורף כנספח ה' להסכם (מסמך ג') בשני עותקים (מקור מודפס + העתק זהה למקור על גבי דיסק און קיי ) בהתאם להנחיות שם.
  • במסגרת טופס הצעת המחיר על המציע למלא ולנקוב במחיר לביצוע כלל השירותים הנדרשים כמפורט במסגרת מסמכי המכרז (להלן: "סה"כ מחיר"), לרבות אך לא רק- הפעלת המערכות, קליטת הנתונים להקמת בסיס המידע, פיתוח, התאמה, הסבות נתונים, הטמעה, התקנה, הפקת דוחות, הדרכה, רישיונות, שיפורים במערכות ועוד, הכל בהתאם לדרישות המועצה המפורטות במפרט הטכני (מסמך ב').
  • מובהר כי יש למלא את כל סעיפי הצעת המחיר, זאת למעט הסעיפים האופציונאליים שאינם לשקלול אשר מילויים הינו רשות. במקרה בו תוגש הצעה חלקית ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את ההצעה או להשלים את הפריטים החסרים על פי המחיר הגבוה ביותר שהוצע במסגרת המכרז, לפי בחירתה הבלעדית.
  • כמו כן מובהר בזאת כי הצעת המחיר לא תחרוג ממחירי מקסימום שנכללו בטופס הצעת המחיר. הצעה שתחרוג מטווח המחירים ביחס לתוכנה ו/או מערכת אחת או יותר לא תובא לדיון.
  • על המציע לנקוב במחיר בשקלים חדשים בלבד.
  • המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע כל עבודה שהיא השייכת באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט בחוזה. המשתתף לא יהא זכאי לקבל כל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.
  • מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
  • כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.
  • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
  • על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.
 1. מסמכי ההצעה

על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

4.1.           כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד בחתימת המציע;

4.2.           הבהרות ותשובות לשאלות שפרסמה המועצה בהתאם לאמור בסעיף 10 להלן, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד בחתימת המציע;

4.3.           פרופיל של המציע;

4.4.           מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הסף המפורטים בסעיף 2 דלעיל.

4.5.           מסמכים להוכחת רכיב האיכות, כמפורט בטבלה שבסעיף 12.1.2 להלן.

4.6.           הצעת המחיר – בנוסח נספח ה' להסכם (מסמך ג'),  בשני עותקים.

יש למלא ולציין בטבלה הכלולה במסגרת הצעת המחיר (נספח ה'1) התייחסות לכל אחת מהדרישות, לרבות צילום מסך של מערכות שעובדות אצל לקוחות המציגות מענה למפרט הטכני.

4.7.           פרטים אודות מנהל הפרויקט המוצע ועובדים נוספים, בנוסח מסמך א'9. יש לצרף גם אישורים ותעודות הסמכה לרבות אישורים המעידים על איכות מוצרי המציע [כגון, הסמכות בתחום פיתוח התוכנה, בסיסי נתונים, מערכות הפעלה, וירטואליזציה, חומרה (שרתים ותחנות), תקשורת נתונים וכן תקני איכות ואבטחת מידע, אישורי בדיקות ענ"א ואבטחת מידע, וכן אישורים והסמכות שניתנו מטעם יצרני התוכנה].

4.8.           תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח מסמך א'7 לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם.

4.9.           תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון  מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו-2021, ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בנוסח מסמך א'8.

4.10.        אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון, על כך שהמציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות על-פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

4.11.        אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.

4.12.        ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:

  • העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
  • תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים).
  • אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או במסמך נפרד).

4.13.        הצהרת המציע – בנוסח מסמך א'10.

המסמכים המפורטים לעיל, ישמשו את המועצה – כל אחד מהם בהתאמה לתוכנו – ביחס לקביעת עמידה/אי-עמידה של ההצעה בתנאי הסף במכרז, הן אלו שכל מציע נדרש לעמוד בהם כבר בשלב המכרז והן אלו שהזוכה יידרש לעמוד בהן בשלב ההתקשרות שלו עם המועצה.

כל השמטה, שינוי או תוספת אשר יעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות, בין על ידי תוספת במסמכי המכרז או באמצעות מכתב לוואי, או בכל דרך אחרת, לא יהיו בני תוקף כלפי המועצה או מי מטעמה ועלולים לגרום לפסילת ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של וועדת המכרזים. בכל מקרה הנוסח שהוכן על ידי המועצה יחייב את הצדדים ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל או צירף מסמכים שאינם ברורים או סותרים זה את זה, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. כן רשאית ועדת המכרזים להתעלם מפגמים טכניים, פגמים שאינם מהותיים ופגמים אשר אינם מצדיקים את פסילת ההצעה על הסף, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 1. תקופת ההתקשרות :

  • תקופת ההתקשרות למתן השירות נשוא מכרז זה הינה ל- 36 (שלושים וששה ) חודשים קלנדריים עם אופציה למועצה להארכת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות בנות 24 חודשים כל אחת.
  • למרות האמור לעיל, זכותה של המועצה, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, לבטל את החוזה עם הזוכה בכל עת, מבלי שתצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שתיתן לזוכה הודעה מקודמת בכתב של 30 יום. במקרה זה, לא תהא לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביטול ההתקשרות, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירות שסופק על ידו עד למועד ביטול ההתקשרות.
 1. ערבות מכרז

  • לצורך הבטחת התחייבויותיו בהתאם לדרישות המכרז ונספחיו, ובכלל זאת חתימת ההסכם המצורף לו, יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית ואוטונומית לטובת המועצה, בת-פרעון עם דרישה ראשונה וצמודה למדד המחירים לצרכן, בנוסח מסמך א'5 בדיוק, בסך של לפחות 25,000 ₪ (להלן: "ערבות המכרז"). ערבות המכרז תהיה על שם המציע בלבד ותהיה בתוקף עד לתאריך06/09/2022 לפחות.
  • ועדת המכרזים רשאית בהתאם להוראות המכרז לפסול הצעה אשר ערבות המכרז שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה או שניסוחה אינו זהה במדויק לניסוח המופיע במסמך א'5.
  • ועדת המכרזים ו/או המועצה יהיו רשאיות להגיש את ערבות המכרז לפירעון, כולה או חלקה, אחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, במקרים הבאים:
   • כל אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.
   • כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
   • כל אימת שהמציע מסר לועדת המכרזים ו/או למועצה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
   • כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם המועצה.

והכל מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל.

 • המועצה תהיה רשאית לדרוש מן המציעים להאריך את תוקף ערבות המכרז לתקופה של 90 ימים נוספים, על ידי מתן הודעה בכתב למציעים. במקרה זה יגישו המציעים ערבות מכרז חדשה (או יאריכו את תוקף ערבות המכרז המקורית שמסרו) תוך שבעה ימים ממועד קבלת הודעת המועצה.
 • הוכרז הזוכה במכרז, יאריך הזוכה את תוקף ערבות המכרז שהגיש בהתאם להנחיות המועצה. לאחר שהזוכה במכרז חתם על ההסכם והמציא אישורי ביטוח וערבות הביצוע כאמור בסעיף 13.2, תוחזר לו ערבות המכרז.
 • מציע שהצעתו לא זכתה, תוחזר ערבות המכרז שמסר במסגרת הצעתו תוך 90 יום מיום התקשרות המועצה עם הזוכה כאמור במכתב הזכייה שיישלח לזוכה. ערבות המכרז תוחזר למציעים אשר לא זכו במכרז בדואר רשום לכתובת שיציין כל מציע בהצעתו.
 1. אופן ומועד הגשת ההצעה

  • על המציע, להגיש את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במועצה, ראש פינה, במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' 03/2022" בלבד עד ליום שני 06/06/2022 בשעה 12:00 בדיוק.

לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד הנ"ל.

 • הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.
 • כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 60 (שישים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.
 • המועצה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים (זאת על עוד לא נפתחה תיבת המכרזים).
 • בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.
 1. הצעה משותפת/קבלני משנה

  • יובהר, כי אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על-ידי שני מציעים במשותף, או יותר. יחד עם זאת, ניתן להגיש הצעה אשר תסתמך על ביצוע באמצעות קבלן/קבלני משנה קבועים, אשר יוצגו במסגרת ההצעה למכרז. במקרה שההצעה כוללת שיתוף קבלן/קבלני משנה כאמור, יחולו ההוראות הבאות:
   • המציע יתאר ויפרט את כל ספקי/קבלני המשנה והסוכנים המעורבים, בהתאם לפירוט שבטופס ההצעה , ובשינויים המחויבים.
   • במסגרת המסמכים שיגיש המציע ואשר מתארים את הצעתו, יפרט בכל סעיף ורכיב מי הספק/מבצע של אותו סעיף ורכיב. במקרה ומדובר ביותר מגורם אחד, יפורט גם מה חלקו של כל אחד.
   • כל שימוש בקבלן משנה יהיה אך ורק באישור מראש ובכתב של המועצה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה. מובהר, כי זכות זו של המועצה תהיה תקפה גם במסגרת ההתקשרות עם הזוכה ותכלול גם את זכות המועצה להפסיק עבודת קבלן משנה אשר אושר על-ידי המועצה לפני כן.
  • כל התחייבויות הזוכה בהתאם לכל מסמכי המכרז, יחולו בשינויים המחייבים גם על ספק המשנה בקשר לאותם שירותים שיבצע קבלן המשנה ומובהר, כי לא יהא בכך כדי לגרוע כהוא-זה מאחריות הזוכה לכל הפרויקט (לרבות מה שיבוצע בפועל על-ידי קבלן המשנה) ולכל פעולות ועבודות קבלן המשנה, כמו גם למחדליו או נזקים שייגרמו על-ידיו ו/או מי מטעמו.
 1. רכישת חוברת המכרז והוצאות

  • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגביה במועצה, בשעות קבלת הקהל (8:00-14:00), תמורת סך של 2,500 ₪ (שלא יוחזרו בכל מקרה).
  • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.
  • גוף שלא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז (גם אם הגיש הצעה ללא רכישה) ולא יהא זכאי לזכויות העומדות למציע במכרז.
 1. הבהרות ושינויים

  • עד יום ראשון 22/05/2022  יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה, לידי היעוץ  שלמה בן חיים, בדוא"ל: shlomo@sbhsa.co.il שאלות הבהרה בכתב במסמךMS-Word  בלבד, במבנה שלהלן:
מס"ד המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה פרק וסעיף רלבנטיים נוסח השאלה
       
       

כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. יש לוודא קבלת שאלות ההבהרה בטלפון  מס': 058-6802111.

 • יודגש, כי המועצה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציג המועצה, בפורמט ובמבנה, המוכתבים לעיל. כן יודגש, כי המועצה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.
 • ככל שיהיו שינויים במכרז, תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 • כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את המועצה.
 • המועצה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.
 1. שמירת זכויות

  • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
  • המועצה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם.
 2. בחינת ההצעות

  • ועדת מכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בארבעה שלבים כמפורט להלן:
   • שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
   • שלב ב' – שלב בדיקת מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז.

מרכיב האיכות המהווה 50% מהציון הסופי של המציע והוא ינוקד על פי הקריטריונים הבאים כדלקמן:

הקריטריון הניקוד המירבי אופן בחינת הקריטריון
ניסיון מקצועי 5 מספר רשויות מקומיות להם למשתתף ניסיון ביישום, התקנה, והטמעה של מערכות הנדסה במהלך 5 השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:

4-6 רשויות= 2 נקודות

7-9 רשויות= 3 נקודות

10 רשויות ומעלה= 5 נקודות.

* מובהר כי לצורך הוכחת רכיב זה, יש לפרט את הניסיון במתכונת סעיף 2 למסמך א'1 ולצרף המלצות ו/או אסמכתאות מאותן רשויות מעבר לכמות הנדרשת במסגרת תנאי הסף.

מענה למפרט הטכני -איכות הפתרון ושלמותו 10 7 נקודות – יינתנו על פי הנתונים ומענה המשתתף בטבלאות נספח ה'1 "מענה מציע למפרט טכני" ויחולק באופן הבא: לצורך ההשוואה בלבד, כל סעיף אשר מופיעה בו האות "M" באנגלית יקבל ניקוד של 2 נקודות, שאר הסעיפים בטבלה יקבלו 0.5 לכל סעיף. הניקוד שכל מציע יקבל יסוכם לסה"כ ניקוד המציע.

המציע בעל הניקוד הגבוה ביותר יקבל 7 נקודות. יתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה.

 

3 נקודות – יינתנו למציע אשר צירף מענה ודוגמאות לכל מערכות המכרז כולל צילומי מסכים.

מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית לבדוק / לאמת מול רשויות אחרות את הנתונים שימסרו ולתקן ציון בהתאמה לתוצאות הבדיקה. לדוגמא – נמסר צילום מסך של ניהול מסמכים תהיה רשאי המועצה לבדוק האם אכן צילום מסך זה "עובד בפועל" ברשויות בהם מותקנת המערכת של הספק.

ראיון התרשמות בפני צוות מקצועי במועצה 35 המועצה תמנה צוות מקצועי אשר יבחן את המציע ואת התוכנות המוצעות על ידו במסגרת המכרז, כמפורט להלן: כל מציע יגיע למשרדי המועצה בתאריך שיקבע ע"י המועצה. לכל מציע יוקצו 60 דקות, במסגרתן יתבקש המציע להציג את יכולותיו בפני הצוות המקצועי .

בתום המצגות יקבע הצוות המקצועי את הניקוד לסעיף זה וזאת ע"פ התרשמות הצוות המקצועי מיכולות תוכנות המציעים כפי שיוצגו בפני הצוות המקצועי כמפורט להלן:

1.       ממשק (מסכים) משתמש נוח, ניווט בין מסכים, שכבות תפריטים בהירים, העלאת מקרא.

2.       חלונות צפים (tooltip) הקפצת חלונות והתראות יזומות על ידי המערכת כולל אזהרה לפני פעולות הרסניות.

3.       מנגנון איתור מידע (מנוע חיפוש כולל חקירה לעומק (Drill Down) מתוך מסכי מידע ומתוך תוצרים גרפיים.

4.       איתור כתובות מיקום.

5.       ניהול תשתיות: חשמל, בזק מדידות ועוד

6.       ניהול תהליכים הנדסיים כולל תזכורת והתראות

7.       שאילתות על נושא והפקת דוחות.

8.       נתונים מועברים אוטומטית מ/אל מערכות משיקות כגון-, גבייה, בקרה ועוד.

9.       התרשמות מבשלות הפתרון והיקף הנושאים הנכללים.

10.   התרשמות מניסיון והידע של המציע בעיריות.

 

על המציעים להיערך מראש ולהגיע למצגת עם גורמים מקצועיים מטעמם הבקיאים ובעלי ניסיון להפעלת המערכות המוצעות ע"י המציע. לא תשמע טענה בדבר אי יכולת להציג נתונים עקב היעדרות של גורם רלבנטי מטעם המציע הבקיא בתוכנות.

 

על המציע לצרף אסמכתאות ו/או הוכחות לשם הבחינה האיכותית של הצעתו, לרבות פירוט הניסיון הנדרש במתכונת הטבלה שבמסמך א'1, צירוף המלצות ועוד.

על המשתתף לקבל לכל הפחות 38 נקודות במרכיב האיכות (להלן: "ניקוד איכות מינימאלי") על מנת לעבור לשלב ג' של המכרז. משתתף אשר לא יקבל את ניקוד האיכות המינימאלי הנדרש- הצעתו תיפסל.

 • שלב ג'– בחינת הצעת המחיר של המשתתף במכרז (נספח ה').

מרכיב זה מהווה 50% מהציון הסופי של המציע. במסגרת בחינת מרכיב זה, מעטפות ההצעות הכספיות של מציעים אשר עברו את ניקוד האיכות המינימאלי בשלב ב', תיפתחנה ויבוצע שקלול של המחירים שהוצעו ע"י המציעים.

המועצה תסכם את המחיר המוצע בכל טבלה ותכפיל במשקל שמופיע בראש כל טבלה.

מציע שהציע את ההצעה המשוקללת הנמוכה ביותר יזכה ל 50 נקודות, והמציעים האחרים שעלו לשלב השוואת ההצעות הכספיות יזכו לניקוד יחסי בסדר יורד אחריו.

כמתואר בנוסחה שלהלן:

P=A/B*50

כאשר:

P          =          ציון המחיר להצעה הכספית הנבחנת.

A         =          ההצעה הכספית הנמוכה ביותר.

B         =          ההצעה הכספית הנבחנת.

 • שלב ד'- שקלול ציון האיכות עם ציון המחיר ובחירת הזוכה.

בשלב הרביעי יוענק הניקוד הסופי עבור ההצעה המוצעת תוך שקלול ציון האיכות כאמור בסעיף 12.1.2 ב-50%  עם ציון המחיר כאמור בסעיף 12.1.3 ב-50%.

 • ככלל, בכפוף לזכויות המועצה על פי דין ועל פי מסמכי המכרז ובכפוף לדיני המכרזים, הצעת המחיר המשוקללת הטובה ביותר תומלץ כזוכה במכרז.
 • מובהר בזאת כי ככל ותהיינה יותר מהצעה אחת אשר הצעת המחיר המשוקללת שלה הטובה ביותר –זהה ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

במקרה בו לא יהיה מבין מס' הצעות טובות ביותר עם ניקוד משוקלל זהה עסק שבשליטת אישה – יבחר המציע בעל הניסיון הרב ביותר.

 • ככלל, בכפוף לזכויות המועצה על פי דין, תמליץ ועדת המכרזים על זוכה אחד העומד בתנאי הסף והגיש הצעה כנדרש אשר הצעתו המשוקללת היא הנמוכה ביותר. כן תמליץ ועדת המכרזים על זוכה "כשיר שני" אשר אליו תוכל המועצה (אך לא חייבת) לפנות לצורך ביצוע העבודות מושא המכרז במקרים הבאים:
  • ההסכם עם הזוכה במכרז בוטל מכל סיבה שהיא.
  • הזוכה במכרז לא ביצע או אינו מסוגל לבצע איזה מהעבודות מושא המכרז במועדים שנקבעו על ידי המועצה (הכל מבלי לגרוע מסעדי המועצה כנגד הזוכה במכרז בגין הפרת ההסכם).

בכל מקרה של מימוש זכות המועצה כמפורט בסעיף 12.4.1, יעמיד הכשיר השני ערבות ואישורי קיום ביטוחים כנדרש מהזוכה ויקיים את כלל התחייבויות המפורטות בהסכם (מסמך ג') בהתאם להצעתו.

בכל מקרה של מימוש זכות המועצה כמפורט בסעיף 12.4.2, יעמיד הכשיר השני ערבות בגובה 10% מערך העבודות שהוזמנו ממנו (ובכל מקרה לא יותר מגובה ערבות החוזה) ואישורי קיום ביטוחים כנדרש.

 • על אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי המועצה תהא המלצה שלילית על המשתתף ממזמין שירותים אחר או ככל שלמועצה יש ניסיון קודם רע עם המשתתף, תוכל המועצה לזמנו לשימוע בפני ועדת המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו.
 • אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 • למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 • ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו', לפצל את הזכייה במכרז וכו'.
 • ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר, וכן לפסול הצעה על סמך ניסיון קודם כאמור. לצורך כך, תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה כנדרש.
 1. הודעה על זכייה וההתקשרות

  • עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך המועצה לזוכה.
  • עד המועד שיהיה נקוב בהודעת המועצה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז (מסמך ג').
  • לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 13.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית המועצה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והמועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא המועצה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 13.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים.
  • המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז.
  • ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי המועצה.
  • ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה, נוסח ההסכם כולל את הנספחים להסכם במלואם. ובכל מקרה המפרט הכתוב עולה על האמור בהסכם.
 1. ביטול המכרז

  • המועצה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.
  • בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית – אך לא חייבת – לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:
 • ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה למועצה כמחיר הוגן וסביר לאספקת השירותים, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת המועצה לשלם עבור אספקת השירותים נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים.
 • התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים/ דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 • יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.
 • החליטה המועצה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או כלפי מי מטעמה.
 1. אחריות

  • המועצה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.
  • מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה, לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי המועצה.
 2. סודיות ועיון במסמכים

  • בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי המועצה בקשר או לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי חוק.
  • לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, הספק מתחייב להחתים את עובדיו קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו על הצהרות סודיות, הכוללות, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של המועצה.
  • המציע מתחייב לציית לכל הוראות המועצה בכל הנוגע לשמירת סודיות.
  • כל מסמכי המכרז הינם רכוש המועצה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה מהמועצה כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז על חשבונו, אם נדרש לעשות כן על ידי המועצה.
  • עיון בהצעה הזוכה:
   • מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין במסמכים שונים ובהצעת הזוכה. ועדת המכרזים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים.
   • מציע הסבור שחלקים מסוימים מהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו למכרז. מציע כאמור ייחשב כמי שהסכים שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים הינם חסויים. על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה לוועדת המכרזים, שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.
 1. הודעות ונציגות

  • כל מציע במכרז יציין במסגרת מסמך א(1) את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו, מספר הטלפון והפקסימיליה וכתובת דואר האלקטרוני של נציג מטעמו המוסמך לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה.
  • עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של המועצה בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.
  • הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הכתובות והמס' שסיפקו המציעים בהצעתם. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 72 שעות ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 24 שעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה או לא התקבלה הודעה אלקטרונית כי הדואר האלקטרוני לא נשלח. לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי-קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי המועצה לכתובת ו/או למספר הפקס ו/או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים אם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידו.
 2. הוראות נוספות

  • בחירתם של המציעים כזוכים במכרז לא תקנה להם בלעדיות במתן השירותים, והמועצה רשאית להתקשר עם ספקים/קבלנים נוספים לשם ביצוע שירותים מהסוגים נשוא המכרז.
  • סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל עניין הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז צפון בלבד.
  • מכרז זה הוא קנינו הרוחני של המועצה, אשר מפורסם לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.
  • הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. המועצה לא תעשה שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי המכרז.

בברכה,

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית ראש פנה


 מכרז מס' 03/2022 מסמך א'(1)

 פרטי המשתתף ופירוט ניסיון קודם

 1. פרטים על המשתתף

 • שם המציע: _________________________________________
 • כתובת: _____________________________________________
 • שם וטלפון איש קשר נציג המציע: ____________________________________
 • מספר פקס למשלוח הודעות: ______________________________
 • כתובת דואר אלקטרוני למשלוח הודעות: ______________________________
 • סוג חברה : (פרטית / ציבורית וכדו') __________________________________
 • חברת אם: __________________________________
 • חברות בנות:
 • _______________________
 • _______________________
 • _______________________
 • _______________________
 • _______________________
  • פרטי מנהלים בכירים:

 

תפקיד שם השכלה ניסיון מקצועי
מנכ"ל
מנהל פיתוח
מנהל השירות

 

 1. ותק וניסיון

  • שנת יסוד: ______________
  • מספר שנות התמחות: ___________
  • מספר שנות עבודה עם חברות ציבוריות / ממשל: ___________
  • מספר לקוחות כללי: _____________________________ (נא להעביר פירוט)
  • מספר לקוחות ספציפי לשירותים הנדרשים: __________________ (נא להעביר פירוט)
  • מס' שנות עבודה במתן שרות של מערכות לניהול נתונים גיאוגרפיים: _______
  • ניסיון בתשתיות מים וביוב בשלוש השנים האחרונות (מספר פרויקטים): ____
  • ניסיון בפרויקטים בייעודי קרקע בשלוש השנים האחרונות (מספר פרויקטים): ____
 1. היקף עסקי

  • מחזור פעילות לשנת 2019: ____________
  • מחזור פעילות לשנת 2020: ____________
  • מחזור פעילות לשנת 2021: ____________
 2. ספקי המשנה

נא לסמן את הסעיף המתאים ובמידת הצורך למלא את פרטי ספקי המשנה.

 • בהצעתנו לא משולבים קבלני משנה.
 • בהצעתנו משולבים קבלני המשתנה הבאים:

 

שם ספק המשנה תחום הפעילות / מערכות שיסופקו על ידו אנשי מפתח / קשר הערות
1 שם:
טלפון:
2 שם:
טלפון:
3 שם:
טלפון:
4 שם:
טלפון:
5 שם:
טלפון:

 

 • יש לצרף את כל האישורים הרלוונטיים הנדרשים מספקי המשנה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 • יש לצרף רזומה של ספק המשנה לרבות תחומי פעילות, ניסיון ורשימת לקוחות ממליצים בהם פועלות המערכות שיסופקו על ידו או לחילופים מתחום פעילותו ולרבות הסכם התקשרות בין המציע לספק המשנה (מובהר כי ההסכם האמור יכול להיות מותנה בזכיה במכרז).

 

___________                                _________________                                     ____________
תאריך                                                      שם המציע                                              חתימה וחותמת

 

 1. פירוט ניסיון קודם לצורך עמידה בתנאי הסף (הנ"ל מהווה תצהיר לכל דבר ועניין לרבות לעניין הדין)

 • המציע בעל ניסיון מוכח ביישום, התקנה, והטמעה של מערכות הנדסה עבור 3 רשויות מקומיות לפחות וזאת במהלך 5 השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
שם הרשות המקומית שם איש קשר פרטי התקשרות עם איש הקשר תיאור השירותים שניתנו תקופת מתן השירותים

*יש לצרף המלצות ו/או אסמכתאות להוכחת הניסיון כאמור.

** לצורך הוכחת רכיב האיכות בהצעה- יש למלא ולפרט במסגרת מתכונת הטבלה דלעיל את ניסיון המציע עבור לקוחות נוספים (מעבר לקבוע בתנאי הסף שבסעיף 2.1), ולצרף המלצות ו/או אסמכתאות לכך.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________

חתימת המצהיר

אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

 

_________________                                                        __________________________

תאריך                                                                             חותמת + חתימת  עו"ד


מכרז מס' 03/2022 מסמך א'(2)

תצהיר זכויות הקניין

תצהיר

 

אני הח"מ ___________ ת.ז _________ לאחר שהוזהרתי  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר 03/2022 שפרסמה מועצה מקומית ראש פינה (להלן: "המציע״).

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

( סמן ב X במשבצת המתאימה)

 • המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו (להלן ביחד: ״זכויות הקניין״), ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז.
 • זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי _____________ והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את שרותיו.

המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש בשירותים הכלולים בהצעתו. וזאת לאחר הודעה מראש לספק על הדרישה ו\או תביעה של צד ג׳ כנגד המזמין.

 

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

___________                                           _________________                                        _____________
תאריך                                                                    שם                                                                חתימה וחותמת

 

אישור

אני הח"מ ___________, עו"ד  מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב ________ בישוב / בעיר ____________ מר/ גב' _______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז ______________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה /תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

___________                                           _________________                                           __________
תאריך                                                  חותמת ומספר רישיון עורך דין                                     חתימת עו"ד


מכרז מס' 03/2022 מסמך א'(3)

הצהרת המשתתף ואישור רו"ח

שם המשתתף: ______________________________________ תאריך:______________

הרינו להצהיר כדלקמן:

כי למשתתף מחזור הכנסות שנתי ממוצע בשנים 2019, 2020 ו-2021 של לפחות 1 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) ולא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המשתתף לשנת 2021 הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מס' 570  של לשכת רואי החשבון בישראל.

המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2019  היה בסך של ____________________ ₪.

המחזור הכספי של המשתתף בשנת 2020  היה בסך של ____________________ ₪.

המחזור הכספי של המשתתף בשנת 2021  היה בסך של ____________________ ₪.

חתימת המשתתף: ____________________

========================================================

אישור רו"ח על מחזור כספי

תאריך:_______________

 

לכבוד ______________

 

הנדון : אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום  31.12.2019, 31.12.2020 ו- 31.12.2021

 

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 

 • הננו משמשים כרואי החשבון שלכם/ של חברתכם משנת_________.

 

 • הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 12.2019, 31.12.2020 ו- 31.12.2021  בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו.

 

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 31.12.2019, 31.12.2020 ו- 31.12.2021 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.

 

 • חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום 31.12.2019, 31.12.2020 ו- 31.12.2021 אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (2).

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום 31.12.2019, 31.12.2020 ו- 31.12.2021 כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום 31.12.2019, 31.12.2020 ו- 31.12.2021 כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 • בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום 31.12.2019, 31.12.2020 ו- 31.12.2021 מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של חברתכם בשנים 2019, 2020 ו-2021 הינו בסך של לפחות 1,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
 • לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים שלכם לשנת 2021 הערה המעלה ספק בדבר יכולתכם להמשיך להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מס' 570 של לשכת רואי החשבון בישראל.

בכבוד רב,

___________________________

חתימת רואי החשבון

 1. יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
 2. לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר 99, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

הערות:

 • נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.
 • יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

מכרז מס' 03/2022 מסמך א'(4)

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

הנדון: תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות

 1. אני הח"מ מצהיר בזאת כי מועצה מקומית ראש פינה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 • סעיף 122 א(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש], הקובע כדלקמן :

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.

 • כלל 12(א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, ״חבר מועצה״ – חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו (ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 1 (1) (ב) ו- 2 (1) (ב)״.

 • סעיף 174 (א) לפקודת העיריות [נוסח חדש], הקובע כי:

״פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה״.

 1. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
 • בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
 • אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 • אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.
 • ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 • אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 • אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122 א(3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת המועצה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122 א(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם המציע: __________________________

 

__________________

חתימת המציע


מכרז מס' 03/2022 מסמך א'(5)

מועצה מקומית ראש פנה

 הנדון: ערבות בנקאית

על פי בקשת _________________ מספר זיהוי _________________ (להלן: "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 25,000 ₪ (עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) וזאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מס' 03/2022 להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי המכרז.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד 06/09/2022 ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי  06/09/2022  לא תיענה.

לאחר יום 06/09/2022  ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו ניתנת להארכה באמצעות פנייה חד צדדית של המועצה המקומית ראש פינה ובתנאי כי זו תועבר אלינו עד המועד הנקוב לעיל.

 

בכבוד  רב

(בנק/חברת ביטוח)


מכרז מס' 03/2022 מסמך א'(6)

תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

אני הח"מ ____________ ת.ז. ­­­­­­­­­­­­­­­­­___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 1. הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם מועצה מקומית ראש פינה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 1. הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976 (להלן- "החוק").
 1. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע ו/או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בחוק) לא הורשע ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה עפ"י חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991, או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987), או לחלופין, המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות (כהגדרתן לעיל), אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 1. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________

חתימת המצהיר

אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו ______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

_______________________                                      ___________________________

תאריך                                                                          חותמת + חתימת עוה"ד


מכרז מס' 03/2022 מסמך א'(7)

תצהיר קיום דיני עבודה

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 1. הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ (להלן – "הגוף" או "המשתתף") המבקש להגיש הצעה למכרז של מועצה מקומית ראש פינה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
 2. בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו- "עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן- "החוק"), תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
 3. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987, שנעבר לאחר יום 31.10.02) או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק), הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה – עבירה עפ"י חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987, שנעבר לאחר יום 31.10.02), אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 4. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________

חתימת המצהיר

אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

 

_________________                                                        __________________________

תאריך                                                                              חותמת + חתימת עו"ד


מכרז מס' 03/2022 מסמך א'(8)

תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ (להלן: "המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם מועצה מקומית ראש פינה. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

 • הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 לא חלות על המציע.
 • הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

 • המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.
 • המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X  במשבצת המתאימה):

 • המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 • המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

______________

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

____________________          ____________________           ____________________

תאריך                                  חותמת ומספר רישיון                                    חתימה


מכרז מס' 03/2022 מסמך א'(9) 

פרטי מנהל הפרויקט מטעם המציע

בפרק זה יש לפרט פרטים אודות מנהל הפרויקטים המוצע, ידע מקצועי, ניסיון עסקי שלו כמנהל פרויקטים מסוג זה.(מילוי כל הפרטים הינם בגדר חובה ) פרט לא רלוונטי למציע יש לציין ״אין״ במקום המתאים.

פרטים כלליים

שם מנהל הפרויקט: ______________________

טל' נייד: _________________________

סייעים למנהל הפרויקט (באם יצורפו) 

תפקיד שם השכלה ניסיון מקצועי

ותק וניסיון 

מספר שנות ניסיון במחשוב: ________________

מספר שנות התמחות במערכות מידע ארגוניות: ________________

מספר שנות עבודה אצל המציע  : ________________________

ניסיון קודם 

רשימת לפחות שני גופים דומים (מתן שירותים ציבוריים) שמנהל הפרויקט מספק / סיפק להם שירותים דומים לשירותים נשוא המכרז, בעלי מאפיינים דומים למועצה.

מס' שם חברה / רשות / התאגדות שם איש קשר ותפקידו טלפון ישיר של איש הקשר
1
2
3

תעודות והסמכות

 השכלה, קורסים ותעודת רלוונטיות לתחום שירותי מחשוב (מערכות מידע, ניתוח מערכות, אבטחת מידע, מערכות פיננסיות וכיו״ב):

מס' נושא הסמכה / תעודה שנת קבלת ההסמכה גוף מסמיך
1
2
3
4
5

 

יש לצרף את התעודות והסמכות למסמכי המענה.


מכרז מס' 03/2022 מסמך א(10)

הצהרת המשתתף

אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס' _____ של המועצה המקומית ראש פנה, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 1. הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע והשירותים וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.
 2. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי המועצה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 3. אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת השירותים נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 4. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לאספקת השירותים וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 5. אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.
 6. יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת לבצע ולהשלים את אספקת והשירותים במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
 7. המחירים הכוללים בהצעתנו, כפי שנרשמו על ידינו בהצעתנו, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות באספקת השירותים נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, עפ"י הכלול במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת, לא כולל מע"מ.
 8. הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והמועצה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא המכרז בשלמות.
 9. כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה.
 10. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 11. הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי הוא נוקט באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו והנחיות רשם מאגרי מידע.
 12. הספק מתחייב לא להעביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות, או להשתמש במידע שעובדיו יחשפו אליו אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע ההתקשרות.
 13. הספק מצהיר שיתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך למועצה.
 14. הספק מצהיר שיש לו אחראי לאבטחת המידע וסייבר מטעמו. על אחראי אבטחת המידע וסייבר להבטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמה, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך למועצה ,הספק מתחייב לאפשר לנציג המועצה לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.
 1. הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 30 (שלושים) יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 2. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא-חוזרת, כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973  ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו  לביניכם.
 3. היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע  והאישור על עריכת ביטוחים.
 4. בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.

 

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: 

 

פרטי החותם מטעם המציע :

 

שם פרטי _____________ משפחה______________ ת.ז _________________

 

תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________

 

תאריך: _______________ חתימה + חותמת : _________________

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ                      עו"ד של                                     ח.פ./ע.מ ________________ (להלן: "המשתתף") מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________ בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

 

__________________                                                            _____________________

תאריך                                                                                      חותמת + חתימת עוה"ד


מסמך ב' מפרט טכני

מצב קיים

 1. מועצה מקומית ראש פנה

במועצה  לא  קיימת מערכת GIS

מידע כללי

בכוונת המועצה להקים מערכת GIS  אשר תהווה בסיס ומערכת עיקרית במועצה , המערכת תשרת את כלל מחלקות המועצה ותאפשר הפקת דוחות ונתונים בהתאם לדרישת הרשות

מערכות במועצה

המערכת תאור שם הספק
ניהול ועדה מעקב תב"ע, רישוי, פיקוח וייעודי קרקע ועדה לתכנון ובנייה גליל מזרחי
תשתית מים וביוב תשתיות מים  וביוב מועצה מקומית
מוקד ניהול פניות רישום, קליטת וניתוח פניות מהציבור . סיטי קונקט
מערכות ליבה פיננסית, הכנסות, חינוך ,רווחה חברת EPR

שכבות נדרשות על פי מחלקות :

מחלקת רווחה- שכבת פונים וצרכים על פי הרשאות וחיסיון מטופלים

 • שכבת מתנדבים- מסווג על פי פעילות ועל פי דוברי שפות
 • שכבת אזרחים ותיקים

מחלקת גבייה– שכבת מירשם אוכלוסין

 • שכבת מדידות ארנונה
 • שכבת חייבים על פי פוליגון
 • ממשק לועדה לבדיקת היתרים וטופס 4

מחלקת הנדסה –  תשתית עמודי חשמל- תאורה סוגים ותוספים

 • קליטת תוכניות AS – MADE
 • שכבת מוסדות ציבור – ומוסדות חינוך
 • שכבת מתקני משחקים
 • שכבה של מרחב ציבורי מונגש
 • סקר תמרורים ושכבת תמרורים
 • שכבת ניקוז – כולל תשתית

אגף שפע        –     שכבת פחי זבל

 • שכבת מצלמות וקישור אליהן
 • שכבת פינות מחזור
 • שכבת מרכזי איסוף זבל
 • שכבת גינון
 • שכבת השקייה
 • שכבת שטחים פתוחים- לצרכי ניקוי עשביה
 • ניהול קריאות מערכת מוקד
 • שכבת כבישים ומדרכות
 • שכבת רכב טיאוט

הנדסה           –     שכבת ייעודי קרקע

 • שכבת מים
 • שכבת ביוב
 • מספור בתים
 • שכבת חשמל- חברת חשמל
 • שכבת בזק
 • שכבת הוט
 • שכבת נכסי ציבור
 • שכבת גושים חלקות

חינוך –          –      שכבת חירום בחינוך- מועדוניות – בתי ספר

 • שכבת תלמידים – גנים ובתי ספר
 • ממשק מוסדות חינוך למערכת תחזוקה

בטחון            –     שכבת מקלטים

 • שכבת אתרי אסון
 • ממשק למערכת שועל
 • ממשק לתוכנת מוקד

מערכות המידע הנדרשות

מועצה מקומית ראש פינה מבקשת  להקים מערכת הנדסה אשר תותקן בשרתי הספק

תצורת הפעלת מערכת (דפדפן web או חלונאית או משולבת).

 1. ממשק משתמש אחיד והפעלה ממסך יחיד (המערכת אינה דורשת גישה למספר אפליקציות / מערכות נפרדות).
 2. קלות שימוש ואינטואיטיביות למשתמש.

 שלבי היישום 

 1. הוצאת מסמך אפיון מפורט למערכת ע״י הספק הזוכה.
 2. הסבת נתונים מהקבצים הקיימים – באחריות המציע.
 3. קבלת נתונים ממבצעי הסקרים ברשויות המועצה
 4. הקמת – מערכת GIS , כולל בדיקות קבלה.
 5. התקנת מערכת ,במשרדי המועצה ולעובדי המועצה   להוספת שכבות ונתונים

הספק יציג לוח זמנים מפורט (גאנט) הכולל פירוט של כלל הפעילויות הראשיות המוגדרות בסעיף זה לרבות לוחות זמנים להקמה, הסבת נתונים ומימוש עד ״עלייה לאוויר״.

דרישות טכנולוגיות מערכת המידע:

הספק יעשה שימוש בבסיס נתונים מהגרסה החדשה ביותר של היצרן או מגרסה קודמת הנתמכת על ידי יצרן בסיס הנתונים.

צוותי הפיתוח של המציע ייערכו בדיקות תוכן ובדיקות קוד באמצעות כלי בדיקת תוכנה: לקוד התוכנה, תוכן המידע, תהליכי העבודה, הרשאות, ממשקי מידע למודולים ומערכות אחרות.

 1. מערכת תהליכית

המערכת אמורה ללוות את המשתמש דרך שלבי הביצוע של התהליך, ובכך לוודא השלמת התהליך בצורה מסודרת בהתאם לתהליכי העבודה והנהלים שהוגדרו.

 1. גמישות

חלק מתהליכי העבודה במועצה   מורכבים ותלויים בתוכן המידע המוזן. כמו כן התהליכים אינם סטטיים ומשתנים מעת לעת בכפוף להחלטות מדיניות ברמות שונות. על המערכת לאפשר גמישות בתהליכים אלו.

 1. אבטחת מידע

באופן טבעי הנתונים במערכת הינם בעלי רגישות מסוימת, הן בהיבטים הנדסיים  והן בהיבטים של צנעת הפרט. לפיכך, נדרשת במערכת הקפדה על אישורים וחיסיון מידע, בכפוף לאישורים.

 1. אחזור מידע ובקרה

המערכת צריכה להכיל יכולות אחזור מידע ברמות שונות על פי דרישה ובאופן יזום.

 1. יכולות מעקב

ניתן יהיה לבצע מעקב אחר פעילויות במערכת : מעקב ביצוע פעילויות; משתמשים מעורבים; מעקב לוחות זמנים לביצוע פעילות, תהליך ותהליכי משנה; מעקב חריגות בלוחות זמנים (כמו בתהליכים שע״פ החוק נדרש לבצע בתוך מספר ימים מוגדר); מעקב אחר משאבים מוגדרים.

 1. אינטגרציה

ההתייחסות הינה למערכת כוללת אחת שבה תהליכים מסוימים מתחילים בפונקציה ארגונית אחת ומסתיימים בפונקציה ארגונית אחרת ובמודולים שונים. יש לאפשר אחזור מידע שחוצה מודולים.

 1. אפשרות לביצוע פעולה על מספר ישויות במקביל

ממשק משתמש

 1. תשאול מידע

המשתמש יוכל לתשאל את המערכת באמצעות לחיצות על מידע קיים (כגון hyperlink) ולקבל את הנתונים הרלוונטיים. המערכת תאפשר למשתמש ״לדפדף״ בין מסכי תצוגה שהוצגו לו (דומה לפעולת דפדוף בין דפי אינטרנט).

 1. חיפוש מידע

המערכת תאפשר למשתמש לחפש אינדקסים (טקסטואליים ונומריים) מתוך חלונית חיפוש טקסטואלית אשר תציג למשתמש תוצאות חיפוש בפורמט google כאשר סדר התוצאות לפי הרלוונטיות של התוצאות המוצגות. כל תוצאה תכיל תקציר ולינק למסמך / לתוצאה המבוקשת.

 1. שילוב נתוני מיקום גיאוגרפיים

המערכת תכיל ממשק מובנה שיאפשר למשתמש להתמצא בנתוני מיקום (כתובת) ולהציג כתובת מדויקת (רחוב, בית) על מפה שתוצג על גבי המסך או בחלונית נפרדת. נתוני מיקום יוצגו הן עבור שטח השיפוט העירוני והן עבור אזורים אחרים בארץ.

 1. העברת מידע למערכת הדוא״ל והאירועים של המשתמש

המערכת תיבחן באינטגרציה עם מערכות הדוא״ל, קביעת הפגישות והתזכורות הארגוניות במערכת Microsoft outlook . נדרש מהמערכת להעביר משימות, בקשות לאישורים ותזכורות מעל רמת עדיפות מסוימת שתקבע, למערכת הדוא״ל תוך אפשרות הצגת מידע רלוונטי הקשור למשימה או לתזכורת כגון שדות תיאור, סכום לאישור וכיו״ב לרבות לינק לישות הספציפית במערכת שתאפשר למשתמש לגשת בצורה ישירה ולטפל במשימה.

 1. שיתוף מידע ארגוני

המערכת תאפשר בכפוף למגבלות אבטחת מידע לשתף מידע בין עמיתים לאותה מחלקה / אגף / מינהל הקשור בישות מידעית ספציפית , והמערכת תתעד את התכתובות לרבות תיעוד מועד, שם הכותב ותוכן הערה. התכתובת ״תוצמד״ לאותה ישות כחלק ממאפייניה.

הסכם רמת שרות SLA

מפרט זה מתייחס לשני מקרים של רמת שרות:

 • רמת שרות שוטפת – תקלה או השבתה של השרות
 • רמת שרות בהקמת המערכת – תקלה או כשלון בהסבת הנתונים והטמעת המערכת

א. רמת שרות שוטפת

מטרה: להבטיח את רמת השרות ורמת תפקוד המערכות כך שיספקו מענה לצורכי ניהול המערכות המפורטות בפרק ב' – מפרט טכני.

מפרט רמת שרות זה הינו חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הספק.

אי-עמידה בתקן רמת השרות לאורך זמן תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

הגדרות:         "תקלה" היא חריגה מ"תקן רמת השרות", כמפורט בטבלה 1. הספק יעמוד בתקן רמת השירות עפ"י המפורט בטבלה 1 להלן. במקרה והתגלתה "תקלה" על הספק לתקן את התקלה תוך פרק הזמן המוגדר בעמודה "זמן לתיקון התקלה".

תקלה החוזרת ו/או המתמשכת המונעת מהמועצה    שימוש ברכיב / מערכת ו/או משבשת את מתן השרות לציבור יחשב כ"השבתה". המנהל יקבע אם וממתי התקלה החוזרת/מתמשכת הופכת ל"השבתה".

"השבתה" היא הפסקה של הפעילות הקשורה לאותה שרות. במקרה של השבתה, כהגדרתה בטבלה 2, בנוגע לכל אחד מרכיבי השרות, יפעל הספק באופן מיידי להחזיר את הרכיב/שרות לפעולה תקינה תוך פרק הזמן המוגדר בעמודה "זמן להחזרת הרכיב לאחר השבתה", כמפורט בטבלה זו.

עיבוד או הפקה קריטית משמעו תוצר מהמערכת שבהעדרו יגרם למועצה    הפסד כספי ו/או פגיעה במוניטין המועצה   .

אחריות דיווח ותאום: כל תיקון, עדכון גרסה או שנוי יעשה בידיעת ובתאום עם בעלי המקצוע הרלוונטיים במועצה  .

טבלה 1: הגדרות של תקלה

  רכיב שיטת המדידה של רמת שרות תקן רמת שרות הגדרת תקלה זמן לתיקון התקלה בשגרה
1. כניסה למערכת  ואימות משתמש מלחיצה על Enter/אישור שנייה אחת 10 מקרים בשעה החורגים מ-2 שניות 24 שעות
2. מסך קליטת או הצגה של פרטים

אלפאנומריים

מלחיצה על Enter/אישור 2 שניות 10 מקרים בשעה החורגים מ-5 שניות 24 שעות
3. עיבוד דו"ח פרטים אלפאנומרי מלחיצה על Enter/אישור 2 דקות 3 מקרים ביום החורגים מ-5 דקות 24 שעות
4. הצגת מידע גרפי שכבה אחת על מפת רקע מלחיצה על Enter/אישור 10 שניות 3 מקרים ביום החורגים מ-2 דקות 24 שעות
5. הצגת מידע גרפי רב שכבתי על מפת רקע ו/או תצ"א מלחיצה על Enter/אישור 20 שניות 3 מקרים ביום החורגים מ-2 דקות 24 שעות
6. הפקת דף מידע על זכויות בנכס מלחיצה על Enter/אישור 20 שניות 3 מקרים ביום החורגים מ-2 דקות 12 שעות
7. בצוע גבוי במקביל לעבודה במערכת ממתן הפקודה 3 שעות מקרה אחד החורג מ-3 שעות 12 שעות
8. במערכת מקומית: שחזור מגבוי, בדיקת תקינות ושלמות והפעלה מחדש מרגע הכשרת מערכת החומרה ומתן האשור לבצע שחזור 6 שעות מקרה אחד החורג מ-6 שעות 12 שעות
9. לשרות הניתן בתקשורת: שחזור מגבוי, בדיקת תקינות ושלמות והפעלה מחדש מרגע קבלת האשור לבצע שחזור 4 שעות מקרה אחד החורג מ-4 שעות 12 שעות
10. הקמה או שנוי הרשאות משתמש מרגע קבלת הבקשה שעתיים מקרה אחד החורג משעתיים 4 שעות
11. שנוי הגדרות במערכת (למשל, התקנת חומרה: מדפסת, נתב או מחשב) מרגע קבלת הבקשה 4 שעות מקרה אחד החורג מ-4 שעות 24 שעות
12. תמיכה טלפונית במשרד כולל תמיכה מרחוק דרך מערכת התקשורת מרגע החיוג לתמיכה בין השעות 8:00 – 17:00 בימים א'-ה' וביום ששי  וערב חג מ-8:00 עד 12:00 תוך שתי דקות 5 מקרים ביום החורגים מזמן המתנה של 3 דקות 24 שעות
13. הגעת טכנאי למועצה    במקרה והבעיה לא נפתרה בטלפון מרגע קבלת קריאת השרות 24 שעות 2 מקרים בחודש אחד של איחור בהגעת הטכנאי מעבר ל-6 שעות קנס מידי לאחר המקרה השני
14. שנוי בתכנית חישוב הנובע משנוי בחוק, תקנות או הוראות של גוף מסחרי גדול מרגע פרסום השנוי שבוע אחד מקרה אחד של איחור של יותר מיום 48 שעות
15. תיקון או שנוי הנובע מבקשת המועצה מרגע קבלת הבקשה שבועיים 2 מקרים של איחור של יותר מיום 48 שעות
16. העברת בסיס הנתונים למועצה    בפורמט מקורי או בקבצי ASCII מרגע קבלת הבקשה 4 ימים 2 מקרים של איחור של יותר מיום 48 שעות
17. שחזור המערכת מגבוי לאחר אסון מרגע קבלת הבקשה יום אחד מקרה אחד של איחור של יותר משעתיים 4 שעות
18. הקמת הרשאות באתר חליפי מרגע קבלת הבקשה 4 שעות מקרה אחד של איחור של יותר משעתיים שעתיים
19. שחזור המערכות באתר חליפי מרגע קבלת הבקשה יומיים מקרה אחד של איחור של יותר מ-4 שעות 4 שעות

 

בשעת חירום תקן הזמן לתיקון תקלה ירד ל-4 שעות לכל התקלות למעט השורות 14-16.

טבלה 2: הגדרות של השבתה

  רכיב הגדרת השבתה זמן להחזרת הרכיב לתפקוד מלא בשגרה
1. כניסה למערכת  ואימות משתמש אין כניסה למערכת במשך 10 דקות 4 שעות
2. מסך קליטת או הצגה של פרטים אלפאנומרי המסך לא מתפקד במשך 10 דקות 4 שעות
3. עיבוד הדפסה אלפאנומרי ההדפסה לא מופקת במשך 10 דקות 4 שעות
4. מסך הצגת מידע גרפי המסך(ים) לא מופק (ים) במשך 10 דקות 4 שעות
5. הפקת דף מידע על זכויות בנכס המסמך(ים) לא מופק (ים) במשך 10 דקות 4 שעות
6. בצוע גבוי במקביל לעבודה במערכת התקבלה הודעת שגיאה מידית או הגבוי לא הסתיים תוך 6 שעות 8 שעות
7. במערכת מקומית: שחזור מגבוי, בדיקת תקינות ושלמות והפעלה מחדש התקבלה הודעת שגיאה מידית או השחזור לא הסתיים תוך 8 שעות 12 שעות
8. לשרות הניתן בתקשורת: שחזור מגבוי, בדיקת תקינות ושלמות והפעלה מחדש שחזור לא הסתיים תוך 6 שעות 12 שעות
9. הקמה או שנוי הרשאות משתמש ההרשאה לא הוגדרה במשך 5 שעות 12 שעות
10. שנוי הגדרות במערכת (למשל, התקנת חומרה: מדפסת, נתב או מחשב) שנוי ההגדרה לא בוצע במשך 24 שעות 12 שעות
11. תמיכה טלפונית במשרד כולל תמיכה מרחוק דרך מערכת התקשורת אין מענה במשך 15 דקות 12 שעות
12. הגעת טכנאי למועצה לתקלה המשביתה את המערכת או חלקה – 4 שעות 4 שעות
13. שחזור המערכת מגבוי לאחר אסון התקבלה הודעת שגיאה מידית או מצב בו השחזור לא הסתיים תוך 8 שעות 12 שעות
14. הקמת הרשאות למערכות באתר חליפי התקבלה הודעת שגיאה מידית או השחזור לא הסתיים תוך 8 שעות 12 שעות
15. שחזור המערכות באתר חליפי התקבלה הודעת שגיאה מידית או השחזור לא הסתיים תוך 8 שעות 12 שעות
16. כל מערכת כל השבתה שלא נזכרת לעיל הגורמת לנזק תפקודי ו/או כלכלי ו/או פגיעה במוניטין המועצה 4 שעות מרגע דיווח על  השבתת הרכיב / שרות

 

בשעת חירום תקן הזמן להחזרת הרכיב/מערכת לתפקוד מלא ירד לשעתיים לכל התקלות.

ב. רמת שרות בהקמת הסבת והטמעת המערכות

מטרה: להבטיח את ביצוע התקנה, הסבת נתונים, הדרכה וליווי המערכות נשוא בקשה להצעות זו זה בהתאם למבחני הקבלה, לוחות הזמנים ודרישות איכות אחרות שנקבעו במסמכי הבקשה להצעות.

תוצר סופי: מערכות מותקנות ומתפקדות במועצה   המספקות את השירותים הנדרשים בקשה להצעות זו כאשר המשתמשים יודעים לתפעל מערכות אלה באופן עצמאי. 

פיגור בהפעלת מערכת:   כל דחייה או פיגור בלוח הזמנים המוגדר בחוזה העולה על 14 יום או כל דבר אחר שימנע מהמערכת להיות זמינה למשתמשים במועצה   .

השבתת המערכת: הפסקת השרות של המערכת החדשה לאחר הפעלתה. 

ביטול ההתקשרות: כשלון בתקנת והפעלת המערכת הוא הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. פיגור בלוח זמנים באספקת התכנות, התקנת המערכת ו/או הסבת הנתונים העולה על 21 יום הוא הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

פיצוי מוסכם: בלי לפגוע באמור בשאר מסמכי הבקשה להצעות, המועצה   יהיה זכאי לתוספת פיצוי עבור כל יום איחור בהפעלת השרות. בנוסף המועצה   יהיה זכאי לפיצוי בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהעדר הפעלת המערכת של צד ב' בהסכם ההתקשרות (כגון, אובדן הכנסות ו/או תקציב, פגיעה במוניטין). בטבלה למטה שיעורי הפיצוי המוסכם:

טבלה 3: פיצוי מוסכם עבור ליקויים בהקמה הסבה והטמעת המערכת

נושא הפיצוי המוסכם
פיגור בהפעלת מערכת 1.  פיצוי מידי של 300 ₪ ליום.

2. בנוסף פיצוי של הפרש המחירים בין עלות הפעלת המערכת הקיימת לעלות המערכת החדשה של צד ב'.

השבתת המערכת ללא הסכמת המועצה   פיצוי מידי של 300 ₪ ליום
פיגור בבצוע הדרכה קבע צד ב' מועד להדרכה ולא קיים את ההדרכה ישלם צד ב' פיצוי בסך 100 ₪ למועצה    על כל מקרה.
דחיית בצוע הדרכה קבע צד ב' מועד להדרכה ודחה אותו פעמיים או דחה את המועד מעבר ל-7 ימים ישלם צד ב' פיצוי בסך 100 ₪ למועצה    על כל מקרה.

רמת שירות ומנגנון קנסות

 1. הספק מתחייב לקיים את כל המטלות, המשימות והתנאים המופיעים בהסכם ובמפרטים לספק את כל המערכות, התמיכה והשירותים במועדים שיקבעו ע" המועצה על מנת שלא לפגוע בפעילות השוטפת של המועצה ולמלא אחר התחייבויותיו להשלמת התוכנה החסרה במועדים שקבע. הסכם זה מהווה התחייבות הספק לרמת שרות אותה ייתן למועצה.
 1. הספק מתחייב לעמוד בהבטחותיו על פי מסמכי הצעת מחיר זה. היה והספק לא יקיים את הבטחותיו, תהא המועצה רשאית לקנוס את הספק בסכומים המצטברים המופיעים בטבלה. הסכומים יקוזזו מתוך התשלום החודשי של המועצה לספק ובמידה שאלה לא יכסו את סכומי הקנסות יחולטו הסכומים מתוך הערבות הבנקאית. כל הסכומים בטבלה הם בשקלים שלמים.
מהות התקלה קנס
תקלה אשר לא תוקנה בתוך פרק הזמן הקבוע בטבלה 1 במפרט זה 150 ₪ לכל שעה שהתקלה נמשכת מעבר לזמן המוקצב לתיקון התקלה
השבתה אשר לא תוקנה בתוך פרק הזמן הקבוע בטבלה 2 במפרט זה 300 ₪ לכל שעה שההשבתה נמשכת מעבר לזמן המוקצב לתיקונה
איחור בהפעלת התחנה העצמאית בשעת חירום. איחור לצורך סעיף זה מוגדר כארבע שעות מקבלת בקשה מהמועצה   להפעלת המערכת. ישלם הספק 300 ₪ לכל שעת איחור
כל איחור במתן שרות אחר לגביו לא נקבע מועד לתיקון. ישלם הספק 150 ₪ לכל שעת איחור

 

הפעלת מנגנון הקנסות

 1. סכום הקנסות יקוזז מהתמורה המגיע לספק. כל זאת בלי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל את ההסכם בגין תקלה או נזק או השבתה או העדר שרות שיהווה הפרה של ההסכם. בנוסף לקיזוז שהמועצה רשאית להטיל על הספק המועצה תהיה רשאית לקבל פיצוי עבור כל נזק שיגרם למועצה   עם במישרין או בעקיפין כתוצאה מתקלה או השבתה של שרות.
תאריך שם המציע חתימה וחותמת

 

הדרכה והטמעה

הספק במסגרת הטמעת המערכת שלו ידאג לליווי והדרכת המשתמשים עד שהם יוכלו להפעיל את המערכת באופן עצמאי ובאישור המועצה.

הספק יגיש למועצה, את תכניתו להטמעת המערכות כולל הדרכה וליווי העובדים. בתכנית ההטמעה וההדרכה הספק יפרט איזה סוגי הדרכה יבצע: פרונטלי בחדר הדרכה, פרטני ואיזה אמצעי תיעוד והדרכה הוא יגיש למשתמשים: מדריכים מודפסים, תקליטורים המחשה מקוונת ועוד.

ליווי של עובד מסתיים בנקודת הזמן בה העובד מסוגל לבצע את מטלותיו בשגרה ללא עזרה של מדריך או עובד תמיכה.

המציע יכשיר עובד המועצה אחד שיהיה איש קשר לפרויקט. אותו עובד ירכז בעיות, יעבירם לספק ויאשר שבעיות אלו נפתרו.

הספק מתחייב להגיע למועצה באמצעות נציג תמיכה אחת לחודש – להצגת חידושים ולהדרכת משתמשים

למען הסר ספק, תכנית ההדרכה אינה פוטרת את הספק מהחובה לספק שרותי מוקד תמיכה (helpdesk).

הסבת הנתונים והטמעת המערכת

המועצה רואה במעבר חלק ומהיר למערכת החדשה חשיבות עליונה.

יעדי הסבת הנתונים והתקנת היישומים הם:

 1. פרק הזמן להקמת המערכת החדשה תעמוד על 8 שבועות מיום קבלת הוראת תחילת עבודה מהמנהל.
 2. מינימום הפרעה לעבודה השוטפת;
 • הסבת הנתונים תתבצע בסוף השבוע מיום ה' עד יום א', לאחר שעות פעילות המועצה.
 • התקנת החומרה והיישומים יתבצע מחוץ לשעות העבודה הרגילות של המועצה.
 • מהימנות הנתונים לאחר הסבה;
  • המנהל יערוך מבחני קבלה לבדיקת שלמות מאגרי המידע ומהימנות הנתונים,
  • בשבוע הראשון המוגדר בסעיף 1 לנספח זה הספק יבצע הסבת נתונים לצורך בדיקה של המועצה והמנהל,
  • עם אישור ההסבה הספק יתאם עם המנהל את המועד להסבת הנתונים לצורך תחילת העבודה במערכת,
  • הסבת הנתונים תתבצע רק באישור המנהל שבדק את נכונות ושלמות הנתונים בכל מאגר מידע המוסב.
 • אינטגרציה של היישומים ועבודה חלקה במערכת;
  • לאחר הסבה הראשונה של הנתונים לבדיקה (סעיף קטן 3ב') הספק יציג למנהל את המערכות הפועלות על הנתונים המוסבים של המועצה ,
  • האינטגרציה בין המערכות שבהצעת המציע ולמערכות הקיימות במועצה תפעל בהתאם למפורט במפרט הטכני (פרק ב') ובמבחני הקבלה בהמשך.
  • האינטגרציה תיבדק על פי אמות מידה שהמנהל יקבע. בדיקות אלה יבדקו את הדרישות הנוגעות לנושאים אינטגרציה וממשקים המופיעים במפרט הטכני.
 • הדרכה של המשתמשים
  • המנהל יחד עם הספק ירכיב תכנית הדרכה למשתמשים במערכת,
  • הדרכת העובדים תתבצע במקביל להתקנת המערכת/ות (סעיף 1),
  • תתקיים הדרכה מאומצת ביום ה' לפני סוף השבוע של הסבת הנתונים וביום א' אחריו.
  • לאחר הסבת הנתונים ומעבר לעבודה במערכת החדשה הספק ילווה את המשתמשים בעבודתם עם המערכת עד למצב שהמשתמשים מפעילים את המערכת באופן עצמאי (תקופת ההרצה). המנהל יקבע מתי המשתמש מתפקד באופן עצמאי.
  • הספק ידאג למדריכים מיומנים באתר המועצה בכמות מספקת כדי לענות על כל שאלות המשתמשים.
 • תכנית ההדרכה תכלול את כל העובדים במערכת החדשה או שיש להם קשר אליה (לדוגמא חשבי אגפים המזינים דרישות רכש ומעיינים בתקציב);
  • הדרכה תתקיים באחד המתקנים של המועצה ,
  • ההדרכה תכלול עזרי לימוד כגון, מצגות או חוברות הדרכה, תקליטורים, כל אלה על חשבונו של הספק,
  • המנהל יהיה ראשי לדרוש חומרי עזר נוספים בהתאם לצורכי המועצה .

אם הספק יכשל באחד או יותר מהשלבים של ההסבה, התקנה או ההטמעה של המערכות או יפגר בלוח הזמנים, כשלון או פיגור זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם והמועצה תהיה רשאית לבטל את ההסכם ולהתקשר עם ספק אחר, וזאת מבלי לגרוע מכל הסעדים השמורים למועצה עפ"י דין. 

למען הסר ספק, שירותי ההסבה וההטעמה כלולים במחיר המוצע ולא תשולם תוספת כלשהי בגינם.

סיום ההתקשרות

תום תקופת ההתקשרות כוללת את המקרה בו הסתיים פרק הזמן של החוזה ולא הוארך, או הוארך פרק הזמן והסתיים או הופסקה עבודת הספק מסיבה כלשהי.

עם תום תקופת ההתקשרות:

 1. על הספק להעביר לידי המועצה את כל המידע והידע ביחס למועצה שהצטבר אצלו ו/או אצל עובדיו, זאת לא יאוחר מ- 7 ימי עבודה מתום תקופת ההתקשרות.
 2. הנוהל יכלול בתוכו את כל האלגוריתמים, התיעוד, אופן גזירת המידע מהמערכת לטבלאות נתונים אוניברסאליות הניתנות לקריאה במערכות אחרות.
 3. הנתונים, במקרה זה, כוללים את כל קובצי המערכת, לרבות קבצי אב, תנועות, מסמכים, תמונות, לוגים, אינדקסים, משתמשים, הרשאות, טבלאות עזר וכיו"ב כולל תאור תוכן הטבלאות והשדות. נתונים אלה יועברו על מדיה מגנטית או בכל צורה אחרת על פי דרישת המועצה  . הנתונים יועברו בתבניות של "קבצים אוניברסאליים במערכת גרפית" ו"קבצים אוניברסליים במערכת האלפאנומרית" כפי שמופרט מפרט הטכני.
 4. הספק לא יהיה רשאית לכל תשלום נוסף עבור העברת הנתונים או מידע לגבי המועצה   ותהליכי העבודה, הציוד אם יש כזה ו/או נוהל מסירת המערכת.
 5. תקופת המעבר (להלן: "חפיפה") היא בתקופה בה המערכות של הספק ממשיכות לפעול במקביל לכניסתן לשרות של המערכות של הספק החדש (לאחר סיום ההתקשרות הנוכחית).
 6. הספק ימשיך להפעיל את המערכות גם בתקופת ה"חפיפה" עד לקבלת הוראה בכתב מהמועצה   שעליו להפסיק את מתן שרותי מערכת המידע נשוא התקשרות זו. בתקופת ה"חפיפה" הספק ימשיך לספק את כל השירותים נשוא התקשרות זו לרבות תכניות להורדת נתונים בתבניות של קבצים אוניברסליים.
 7. בתקופת "החפיפה" הספק יהיה רשאית לקבל תמורה עבור הפעלת המערכות בהתאם למפורט בסעיף 5 להסכם ההתקשרות בין המועצה   לספק.
 8. הספק ימשיך להחזיק במשך שנתיים, מיום קבלת הוראה בכתב מהמועצה   על הפסקת השרות, גבוי של  כל הנתונים והמידע המפורטים בסעיפים 2 ו-3 לעיל.
 9. למען הסר ספק יצוין, כי על הספק לעמוד בהתחייבויותיו המפורטות במסמך זה ובמסמכים הבקשה להצעות מחיר, בכל מקרה של סיום ההתקשרות, לרבות סיום ההתקשרות על ידי המועצה  .
 

 

 

 

 

תאריך שם המציע חתימה וחותמת

מסמך ג' הסכם התקשרות

הסכם

שנערך ונחתם בראש פנה

ביום _________ לחודש _____________ שנת 2022

–   ב  י  ן   –

 

מועצה מקומית ראש פנה

 

ראש פנה

(להלן – המועצה ו/או המזמין)

-לבין-

_______________                  __________________

ת.ז. ___________                   ח.פ. ______________

מרחוב _____________            מרח' ______________

מ________________             על ידי מנהליה המוסמכים לחתום

(להלן – הספק)                           ולהתחייב בשמה כדין

ה"ה __________ ת.ז. _________

ה"ה __________ ת.ז. _________

(להלן – הספק)

 

והואיל:      והמועצה פרסמה מכרז שמספרו 03/2022 לקבלת הצעות לאספקה התקנה, הטמעה ותחזוקת מערכות הנדסה (להלן בהתאמה: "המכרז" ו"השירותים"), כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז;

והואיל:      והספק מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות, האישורים, הידע והמומחיות והיכולת הארגונית הדרושים לביצוע השירות וכי יש לו הציוד, החומרים וכח האדם הדרושים למתן השירותים נשוא ההסכם בתחום שיפוט המועצה;

      והואיל:        וועדת מכרזים של המועצה, בהחלטתה מיום _______, המליצה בפני ראש המועצה לקבל את הצעתו של הספק ובתאריך __________ אישר ראש המועצה את המלצת ועדת המכרזים, בכפוף לעמידת הספק בהוראות הסכם זה והוראות כל דין.

 

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 1. מבוא:

  • א. המבוא לחוזה זה, לרבות ההצהרות וההגדרות הכלולות בו, לרבות מסמכי המכרז, הנספחים למסמכי המכרז והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
  • ב. כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הספק, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 2. בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:

     "המכרז"   –        מכרז מס' 03/2022 לאספקת התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכות הנדסה למועצה מקומית ראש פינה.

     "מסמכי המכרז"  כל מסמכי המכרז, על צרופותיו, ולרבות חוזה זה.

     "תנאי המכרז"     כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז.

     "המפקח"           רכז המחשוב של המועצה או כל אדם אחר שימונה על ידי המועצה לנהל, לתאם ולפקח על ביצוע השירות על ידי הספק בהתאם לאמור בחוזה זה.

     "התוכנות"         השרות והמערכת אותן התחייב הספק לספק על פי המכרז ותנאי המכרז, בהתאם למפרטים במכרז.

     "המפרטים"       המפרט הטכני  המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז.

     "המנהל"            מנמ"ר המועצה ו/או מי שהוסמך על ידו לעניין חוזה זה, בכלל או לעניין מסוים.

 1. הצהרות והתחייבויות הספק:

הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

 • א. כי הינו מוסמך, על פי האמור במסמכי ההתאגדות שלו, לעסוק בכל הפעילויות הדרושות לביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ובהתאם לתנאי המכרז.
 • ב. כי הוא עומד בכל תנאי הסף, המקצועיים והכלליים, והתנאים הנוספים שנקבעו במסמכי המכרז, כפי שהצהיר ובמסגרת הנתונים והמסמכים שמסר בהצעה שהגיש במכרז וכי ימשיך לעמוד בהם עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 • ג. כי הינו בעל הניסיון והידע המאפשרים לו לספק את השירותים הנדרשים על פי הוראות חוזה זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לספק את השירותים כמפורט במסמכי המכרז בכלל ובחוזה זה ובמפרט השירותים בפרט, ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 • ד. כי אין כל איסור, הגבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או כל סיבה אחרת, להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו על פיו; הספק אינו כפוף לכל התחייבות, לרבות התחייבות מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי חוזה זה ואין בחתימתו על חוזה זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות תקנה, צו ו/או פסק-דין.
 • ה. כי עומד לרשותו כוח אדם מקצועי, מיומן ובעל ניסיון בעבודה עם תוכנות המחשב המפורטות במפרט הטכני והמסוגל לספק הדרכה בהתקנת התוכנות ותמיכה והדרכה למועצה.
 • ו. כי הוא מפעיל מוקד תמיכה ושירות ללקוחותיו רוכשי התוכנות, וכי הוא מעסיק עובדים במספר מתאים לצורך הפעלת המוקד.
 • ז. כי הוא בעל זכויות היוצרים, וזכויות השימוש האחרות הגלומות בתוכנות וכי הוא זכאי לשווקן, להתקינן ולהתקשר בחוזה זה וכי יש בידו את כל האישורים הדרושים להתקשר בחוזה זה וכי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית אחרת מכל סוג שהוא להתקשרותו בחוזה זה. סעיף זה הינו מתנאיו היסודיים של ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית, על כל המשתמע מכך.
 • ח. כי אין בהתקשרותו על פי חוזה זה פגיעה בזכויות של צד שלישי כלשהו לרבות פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחר ופטנטים, וכי לא הוגשה כנגדו או כנגד מי מספקי המשנה שלו תביעה כלשהי על הפרת זכויות יוצרי בתוכנות אשר יסופקו למועצה במסגרת המכרז. הספק יודיע למועצה מיידית על כל תביעה שתוגש כנגדו על הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת כל זכות אחרת בגין אספקת התוכנות נשוא חוזה זה והשימוש בהן.
 • ט. כי קיבל ובדק את כל המידע הרלוונטי והדרוש למתן השירותים; כי קיבל ובדק את כל ההסברים וההבהרות בקשר עם מתן השירותים; כי ידוע לו שהחובה לקבלת המידע האמור ובחינתו לצורך מתן השירותים בהתאם להוראות החוזה בכלל ובהתאם להוראות כל דין בפרט, מוטלת עליו ובאחריותו המלאה והבלעדית; וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע הנ"ל לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות הספק כמפורט בחוזה ו/או על מנת להטיל על המועצה אחריות כלשהי.
 • י. כי ידוע ומוכר לו מבנה המועצה וצרכיו וכי השירות והתוכנות המסופקות על ידו מותאמות לצורכי המועצה בתחומים הרלוונטיים וכי הן נותנות מענה נאות לצורכי המועצה.
 • יא. כי הוא וכל המועסקים על ידו הנם בעלי הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות הסכם זה והוראות כל דין, לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, וכן כי אישורים אלה יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.
 • יב. כי יעמוד בדרישות רמת השירות המפורטת במסגרת המפרט הטכני ויספק מענה באיכות מקצועית מעולה, באיכות שלא תפחת מהדרישות המפורטות שם וברציפות בהתאם למועדי השירות הנדרשים.
 • יג. כי יודיע למועצה מיד על כל שינוי בזכויותיו בתוכנה ו/או על כל מניעה להמשך ההתקשרות ו/או על כל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בסודות מסחריים הנוגעים לתוכנות ו/או למוצרים שיסופקו למועצה לצורך השירות.
 • יד. כי הוא עומד בכל החוקים והתקנות המחייבות רשויות מוניציפאליות, לרבות חוק חתימה אלקטרונית תשס"א-2001 והנחיות גנזך המדינה לשמירה על מסמכים אלקטרוניים.
 • טו. כי קרא את מסמכי המכרז ונספחיו וכי מסמכי המכרז ונספחיהם, תנאי המכרז ותנאי חוזה זה ידועים וברורים לו לאשורם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש, על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועד שנקבע למסירתן.
 • טז. הספק מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ובמספר הדרוש לאספקה הטמעה והתקנה של הציוד והתוכנות במועדים שנקבעו בחוזה זה.
 • יז. כי ביצוע השירות על ידו כאמור בחוזה זה אינו מעמיד אותו בכל מצב של ניגוד עניינים או חשש כלשהו לניגוד עניינים, וכי הוא יימנע מלקבל על עצמו בעתיד ביצוע עבודות שיש להן נגיעה כלשהי לשירות נשוא חוזה זה ו/או חשש כלשהו לכך שייקלע למצב של ניגוד עניינים.
 • יח. כי ישמור בסודיות כל מידע שיגיע אליו במהלך אספקת השירות על פי חוזה זה ועל פי מסמכי המכרז, ולא יעשה שימוש במידע כאמור אלא לצורך ביצוע השירות על פי חוזה זה. סעיף זה הינו מתנאיו היסודיים של ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית, על כל המשתמע מכך. התחייבות לשמירת סודיות, תחול גם על עובדים שיועסקו על ידי הספק ו/או קבלני משנה ו/או כל גורם אחר מטעמו. הספק מתחייב להחתימם על התחייבות לשמירת סודיות ולהמציא את כתב ההתחייבות למועצה, על פי דרישתה.
 • יט. כי הוא אינו שלוח של המועצה ואינו רשאי להתחייב בשמה בכל התחייבות שהיא.
 • כ. כי הבין את מלוא צרכי המועצה ודרישותיה, לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מסמכי המכרז; כי בחן באופן עצמאי ובעיני בעל מקצוע את כל המשמעויות הכרוכות במתן השירותים ואת אפשרות הביצוע של כל התחייבויותיו על פי החוזה, ולרבות לעניין זה: המידע המפורט במסמכי המכרז, הוראות הדין הרלוונטיות למתן השירותים וההשלכות הנובעות מיישומן בקשר עם השירותים, הפעילות הכרוכה במתן השירותים, היקפם הצפוי, רמת השירותים ואיכותם, וכן כל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי או עסקי נוסף הרלוונטי לצורך מתן השירותים; כי לאחר שבדק את האמור וביצע כל בדיקה ובחינה נוספת שמצא לנכון הגיע למסקנה, כי אספקת השירותים בהתאם למסמכי המכרז הינה אפשרית ומעשית, וכי התמורה (כהגדרתה להלן), משקפת תמורה מלאה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי החוזה, והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
 • כא. כי הינו האחראי הבלעדי לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה מול המועצה, וכי הוא נושא באחריות מלאה לכל פעילות של כל קבלן משנה מטעמו (ככל שישנו וככל שיאושרו ע"י המועצה), לרבות לנושא איכות העבודה, לוחות זמנים, נזקים, הפרות, יחסי עובד-מעסיק וכל נושא אחר המצוי באחריות הספק בקשר לביצוע התחייבויותיו על-פי החוזה.
 • כב. כי הוא יודע שהשירות נשוא ההסכם יבוצע בהתאם למסגרת התקציבית המאושרת על-ידי המועצה, וכפי שתאושר מראש ובכתב על-ידי מנכ"ל המועצה. כן מצהיר הספק כי ידוע לו שבכל חריגה מהמסגרת התקציבית ניתן תהיה לסיים את ההתקשרות עימו וכי בשום מקרה, הספק לא יעניק למועצה שירות בהיקף כספי החורג מהמסגרת התקציבית המאושרת.
 • כג. כי ידוע לו כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו.
 1. ההתקשרות

  • א. המועצה מזמינה בזאת מהספק את השירות כמפורט במסמכי המכרז ותנאיו.
  • ב. הספק מתחייב לספק למועצה את השירות והתוכנות ולקיים את יתר התחייבויות, בהתאם למפורט בחוזה זה ועלפי מסמכי ותנאי המכרז.
  • ג. הספק מתחייב בזה לספק ולהתקין את התוכנות כשהן תואמות את המפרטים שבמסמכי המכרז, וזאת בתוך 60 ימים, מיום הודעת המועצה לספק על זכייתו במכרז, אלא אם הודיע המועצה לספק על מועד מסירה מאוחר יותר.
  • ד. הספק מתחייב לעשות כל הנדרש כדי להפעיל את המערכות באופן שיאפשר למועצה תפקוד נאות ותקין באופן רצוף לאורך כל תקופת ההסכם, לרבות ביצוע עדכונים רצופים של המערכות ובכלל זה בכל הנדרש לייעול ניהול הועדה  ו/או תיקון כל תקלה שתתגלה במערכות בתוך הזמנים הקבועים בהסכם זה.
  • ה. הספק מתחייב כי הפתרון המוצע הינו שלם ומהווה יחידה משולבת ותפעולית אחת ואין סתירה בין מרכיביה השונים. הספק אחראי לכך כי כל המרכיבים הנכללים בפתרון יכולים לפעול בכל אופני הפעולה הנדרשים, ללא פגיעה ברמת ו/או איכות הפתרון והשירות. הספק יהיה האחראי הבלעדי כלפי המועצה לאספקת מלוא השירות הנדרש על פי מכרז והסכם זה לרבות שירות אשר יסופק על ידו באמצעות ספקי המשנה.
  • ו. הספק מתחייב לספק את התוכנות והחומרה בליווי תיעוד מלא, לרבות הוראות יצרן, תעודת אחריות, רישיונות שימוש ומפרט טכני מקוריים מלאים של המערכת (לכל רכיבי המערכת), תיק אתר AS MADE לכל התקנת רשת, תשתיות ומוצרי תקשורת.
  • ז. הספק מתחייב, קודם לאספקת התוכנות, ככל שהוזמנו, לבדוק עם נציג המועצה והמפקח את התאמת התשתיות באתרים המיועדים במועצה להצבת התוכנות, ולהודיע על פירוט העבודות שיש לבצע בהם, אם בכלל, על מנת לאפשר את התקנת התוכנות.
  • ח. גילה הספק סתירה או אי התאמה בין תנאי המכרז, המפרטים, הצעתו, או האמור בחוזה זה – יפנה הספק בכתב למפקח כדי שייתן לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג ולמען הסר ספק מודגש כי הספק יהיה מחויב לנהוג על-פיהם. בכל מקרה של סתירה תהא עדיפות לאמור במפרטים אלא אם האמור במסמכים האחרים בא להוסיף ולשפר מעבר לאמור במפרטים.
  • ט. הספק יתאם עם המועצה ועם המפקח את מועד האספקה, את מקום התקנתה, הכל בהתאם לקביעת המועצה. בכל מקרה של שינוי במועד ו/או בשעה שנקבעה לאספקה יודיע על כך הספק 24 שעות מראש לנציג המועצה.

לא יודיע הספק על שינוי כאמור ייחשב הספק כמי שאיחר בביצוע האספקה כאמור בסעיף 5ב.(2) להלן.

 • י. הספק יבצע בדיקות סופיות לתוכנות שהותקנו על ידו במועצה ויאשר כי ההתקנה אכן נבדקה בפועל ונמצאת תקינה.
 • יא. במקרה בו המועצה תבקש ביצוע התאמות או השלמת פיתוח של התוכנות לצורכי המועצה, הספק יבצע ההתאמה ו/או ההשלמה הנדרשים תוך פרק זמן שלא יעלה על 3 חודשים וזאת ללא כל תשלום נוסף מצד המועצה.
 • יב. הגבלת הוצאות – אין הספק רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום, או חיוב בשם המועצה או עבורה ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע התחייבויותיו, כאמור בחוזה זה.

להסרת ספק, למפקח אין כל סמכות בענייני כספים ותמורה. כל עניין הכרוך בתשלום כספי לספק או לצד שלישי או ביחס לביצוע שירותים כלשהם הכרוכים בתשלום, מחייבים קבלת אישור מראש ובכתב של מורשי החתימה במועצה, שאם לא כן הספק אינו רשאי לבצעם או לחייב בגינם את המועצה.

 1. אופן ביצוע השירותים

  • א. הספק מתחייב לבצע את השירות בהתאם להוראות הקבועות במפרט המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו וביתר מסמכי המכרז.
  • ב. מובהר כי על השירותים יחולו הוראות הביצוע הבאות:
   • (1) הדרכת העובדים תתבצע במקביל להתקנת המערכת. כן תתבצע הדרכה חוזרת במקרה של התחלפות עובדים.
   • (2) אי עמידה בלוחות הזמנים של ההסכם יזכו את המועצה בקבלת פיצוים מוסכמים כמפורט במסגרת אמנת השירות (SLA) המצורפת כחלק בלתי נפרד מהמסמך הטכני (מסמך ב').
   • (3) מערכות המידע של הספק תהיינה זמינות בכל עת לכל אורך תקופת ההסכם וגם אחריה עד להחלפת המערכות. כל הפסקה יזומה של השירות לצורך תחזוקה תתואם עם המועצה והועדה.
   • (4) שירות התמיכה יתקיים במהלך כל ימי העבודה של המועצה ובמשך כל שעות העבודה כפי שיעודכנו מעת לעת.
   • (5) הספק מתחייב לספק מספר מתאים של עובדים וציוד, על מנת שהשירות יתבצע בתוך מגבלת השעות האמורה לעיל.
  • ג. השירותים יבוצעו באמצעות הספק או באמצעות צוות מקצועי, לפי העניין, וכל זאת במסירות, ביושר, בנאמנות, בשקידה, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה. במסגרת האמור, הספק יעמידו לרשות המועצה את כל הזמן, המשאבים, הניסיון, הידע והכישורים הנדרשים על מנת לבצע את השירותים ויתר התחייבויותיו במלואן ובמועדן.
  • ד. במסגרת התחייבויותיו לביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, יישא הספק באחריות המלאה והבלעדית לביצוע כל הפעולות, אספקת כל הנדרש ותשלום על חשבונו, של כל הכרוך, הקשור, הנוגע והנצרך, במישרין או בעקיפין, לביצוע השירותים.
  • ה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יערוך על חשבונו דוחות ו/או יספק כל כוח אדם הנדרש לשם עמידה במלוא התחייבויותיו על פי החוזה, במלואן ובמועדן, וכן יבצע כל פעולה ויספק כל שירות, שביצועם ו/או אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ביצועם ברמה הנדרשת בחוזה ו/או ברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל דין, גם אם פעולות ו/או שירותים אלה אינם נזכרים במפורש בהוראות החוזה, הכל על מנת להבטיח את השלמת השירותים במלואם ובמועדם, ולצורך הגשמת תכליתו של החוזה באופן שבו יסופקו למועצה השירותים בהתאם לכל הדרישות המפורטות במפרט השירותים ושאר הוראות החוזה.
  • ו. למען הסר ספק, פעולות כאמור תיחשבנה ככלולות בביצוע השירותים על פי החוזה, לכל דבר ועניין, ולא תשולם בגינן כל תמורה נוספת.
  • ז. למועצה הזכות לשנות את סדרי השירות של הספק בכל פעם שתמצא לנחוץ, והספק מתחייב להתאים את השירות הניתן למועצה בהתאם להנחיות המנהל, ככל שיהיו כאלה.
  • ח. הספק או נציגו (ככל שמדובר בתאגיד) יתייצב לרשות המנהל בכל מקום שעליו יורה המנהל, לצורך ביצוע בפועל של השירותים, לצורך השתתפות בישיבות ו/או פגישות עם גורמי המועצה ו/או צדדים שלישיים, לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של כל עניין הנוגע ו/או הנובע ממתן השירותים, וזאת מבלי שהספק יהיה זכאי בשל האמור לכל תשלום נוסף, מכל מין וסוג שהוא, למעט התמורה האמורה בחוזה.
  • ט. מבלי לגרוע משאר התחייבויות הספק על פי החוזה, ייחשבו השירותים (או כל חלק מהם, לרבות כל אבן דרך שנקבעה לביצועם) ככאלה שהושלמו, רק לאחר שבחנה המועצה ו/או מי מטעמה את ביצועם ואת התאמתם להוראות החוזה והתקבל אישור, בכתב, של המנהל המעיד על השלמת השירותים במועד.
  • י. אין באישור המנהל (הניתן לצורך ביצוע תשלום התמורה, כאמור להלן) ו/או מי מטעמו בדבר ביצוע או השלמת השירותים, על מנת לגרוע מאחריותו המלאה של הספק לטיב ביצועם ו/או לאיכותם ו/או לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה מכן מין וסוג שהן בקשר לכך.
  • יא. בכל מחלוקת או אי הבנה בעניין הנוגע ו/או הנובע לסוגיית השירותים הניתנים ע"י הספק, לרבות לעניין טיב השירות, ומה כלול בו, החלטתו של המנהל תהיה המכרעת והסופית, ואין הספק רשאי לערער עליה.
  • יב. מוסכם על הצדדים כי שירותי מערכות המידע מהווים שירות ציבורי חיוני לניהול המועצה . כל הפסקה או עיכוב במתן שירותים אלה מעל זמן סביר מהווה פגיעה ממשית במועצה והינה הפרה יסודית של הסכם זה.
 2. הצוות המקצועי המועסק ע"י הספק

  • א. במידה והשירותים יינתנו למועצה שלא על ידי הספק עצמו, יחולו הוראות פרק זה.
  • ב. האמור בפרק זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות במפרט השירותים.
  • ג. הספק יספק את השירותים באמצעות אנשי המקצוע שהוגדרו לכך במסגרת הצעתו.
  • ד. הספק מתחייב שלא להעסיק במתן השירותים עובדים שלא הוגדרו במסגרת הצעתו ו/או שלא אושרו מראש ע"י המנהל, ככל שיהיה צורך בכך. נתגלה צורך להחליף ו/או להעסיק עובדים אחרים ו/או נוספים על אלו שאושרו על-ידי המנהל, יקבל הספק לשם כך, בטרם יעסיק את העובדים האחרים ו/או הנוספים, את אישורו בכתב של מנהל ההתקשרות.
  • ה. החלפת נותן השירות מטעם הספק:
   • (1) בכל עת תהיה המועצה זכאית לפסול כל אחד מנותני השירות מטעם הספק או לדרוש את הפסקת עבודתו (בדיעבד) של כל אחד כאמור, אם מצאה המועצה, כי אותו אחד אינו עומד בדרישות המועצה לשם אספקת השירותים באיכות נאותה ו/או מכל טעם אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהיה חייבת לתת נימוקים לכך. במקרה כזה יידרש הספק להעמיד איש צוות חלופי מטעמו בתוך 30 ימי עבודה, או כל פרק זמן אחר כפי שייקבע על ידי המועצה, בהתאם לכל תנאי מסמכי המכרז ביחס לנותן השירות הרלוונטי.
   • (2) הספק לא יהיה רשאי להחליף מי מנותני השירות ללא הסכמת המועצה מראש ובכתב, והמועצה לא תימנע ממתן הסכמה כאמור אלא מטעמים סבירים. במקרה שמי מנותני השירות יחליט על סיום עבודתו עבור הספק או עבור מי מטעמו, יודיע הספק על-כך למועצה מיד עם היוודע לו הדבר. המועצה תהא זכאית לדרוש שאותו חבר הצוות המקצועי ימשיך במילוי תפקידו עד למועד עזיבתו בפועל, והספק ישתדל להיענות לבקשתו.
   • (3) הספק יתחייב לכך שהחלפת נותן השירות לא תפגע בהתחייבויותיו על-פי ההתקשרות בין הצדדים ושחבר הצוות המקצועי המחליף יהיה ברמה זהה או גבוהה ביחס לרמת נותן השירות שהוחלף, בהתאם לאמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז ביחס לאותו נותן השירות.
   • (4) הספק יבצע חפיפה מיטבית, מקיפה ומספקת לנותן השירות המחליף, בהיקף המקובל על שני הצדדים. הספק יישא בכל העלויות הנגרמות כתוצאה מהחלפת נותן השירות.
  • ו. המועצה לא תהיה חייבת לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העשויים להיגרם לו אם המועצה סירבה לקבל השירותים באמצעות נותן שירותים כלשהו או בגין החלפתו או הרחקתו עפ"י דרישת המועצה, וכן לא ישמש הדבר כעילה לדחיית מועד מתן השירותים.
 3. התמורה

  • א. מוסכם בזאת, כי בתמורה לקיום הוראות חוזה זה ע"י הספק, מתחייבת המועצה לשלם לספק את הסכום הכלול בטופס הצעת המחיר, ביחס לכל תוכנה שתסופק על ידו בתוספת מע"מ, וזאת בהתאם להצעתו של הספק במכרז ולביצוע בפועל (להלן: "התמורה").
  • ב. המועצה תשלם לספק את החשבון כולו או חלקו, הכל כפי שאישר המנהל וזאת תוך שוטף + 45 יום ממועד קבלת החשבון על ידי המועצה, בצרוף כלל המסמכים אותם על הספק לחשבון. בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב התשלום, ללא כל חבות, עד לבירורם הסופי ואישורם ע"י המנהל והגזברות.
  • ג. המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ויעבירו תוך עשרה ימים מיום הגשתו לגזבר המועצה בצרוף חשבונית מס שתומצא לו על ידי הספק, על התמורה המאושרת. מובהר, כי תשלום התמורה והיקפה מותנה במתן השירות בפועל ובקבלת אישור המנהל למתן השירות.
  • ד. גזבר המועצה ואו מי מטעמו יבדוק את החשבון המאושר כאמור בס״ק ד' לעיל, יאשרו כולו או מקצתו וישלם לספק את הסכום המאושר על ידו.
  • ה. התשלום לספק יבוצע בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הספק או באמצעות המחאה שתימסר לידי נציג מטעם הספק – על-פי שיקול דעת המועצה. התמורה המפורטת בהצעת הספק הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל הוצאותיו לצורך מתן השירות ללא יוצא מן הכלל, לרבות חומרים, שכר עובדים, הוצאות, רווח וכיו"ב, וכן את ביצוע כל הפעולות לפי ההסכם וכן כל עלות נוספת הנחוצה לצורך אספקת השירות, לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך, והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר נוספים מן המועצה ולא יהיה זכאי לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה, למעט תשלום מע"מ כחוק, אלא אם סוכם הדבר בכתב בין הצדדים.
  • ו. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל מס, היטל או תשלום חוב, מכל סוג, החלים או אשר יחולו בעתיד על אספקת התוכנות ו/או השירות נשוא חוזה זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו. המנהל ינכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכום שעליו לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, אלא אם ימציא הספק למנהל לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל אישור מפקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור, והעברתם של הסכומים לזכאי תהווה תשלום לספק.
  • ז. הספק מצהיר, כי התמורה כפי שננקבה על ידו בהצעתו, כוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות ואספקת והטמעת התוכנות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותיו נשוא החוזה.
 4. תקופת ההתקשרות

  • א. תוקף הסכם זה הוא לתקופה של 36 חודשים החל מיום ________ ועד _________ (להלן "תקופת ההסכם").
  • ב. למרות האמור לעיל, תהא רשאית המועצה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, לבטל את החוזה עם הספק בכל עת, מבלי שתצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שתיתן לספק הודעה מקודמת בכתב של 30 יום. במקרה זה, לא תהא לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביטול ההתקשרות, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירות שסופק על ידו עד למועד ביטול ההתקשרות. מבלי לגרוע מזכותה המוחלטת של המועצה, שיקול אפשרי להפסקת ההתקשרות תהיה גם, אך לא רק, קיומו של ניגוד עניינים בין הספק לבין חברת הגביה המעניקה שירותי גביה למועצה, בהתחשב, בין היתר, בהנחיות ו/או נהלי משרד הפנים או בפסיקת בתי המשפט בסוגיה זו.
  • ג. מוסכם, כי למועצה עומדת הזכות להאריך את החוזה בעד שתי תקופות נוספות של עד 24 חודשים (להלן: "תקופות ההארכה") כל אחת, כאשר הוראות הסכם זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תקופות ההארכה.
 5. היעדר יחסי עובד ומעסיק

  • א. אין בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד-מעסיק, שותפות או שליחות בין הצדדים ו/או בין המזמין לבין עובדי הספק ו/או מי מהם ו/או מי מטעמו.
  • ב. הספק מצהיר, כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד-מעסיק בין הספק ו/או המועסק על-ידיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין.
  • ג. הספק מצהיר, כי הודיע והבהיר לכל העובדים המועסקים על-ידיו לצורך מתן השירותים, כי בינם לבין המזמין לא יתקיימו כל יחסי עובד-מעסיק.
  • ד. העובדים המועסקים על ידי הספק ו/או מטעמו לצורך ביצוע חוזה זה, לרבות הצוות המקצועי וקבלני משנה ככל שיועסקו, ייחשבו לכל צורך כעובדיו ו/או עוזריו ו/או שליחיו של הספק בלבד.
  • ה. לא תהיינה לספק ו/או למי מטעמו ו/או למועסקים על-ידיו בביצוע השירותים על פי חוזה זה זכויות של עובדים אצל המזמין והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים על פי חוזה זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא.
  • ו. הספק מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע תשלומי ביטוח לאומי וכל התשלומים הסוציאליים ותשלומי חובה אחרים אשר חובת תשלומם חלה על מעסיק וכל התשלומים שמעסיק חייב בניכויים על פי דין.
  • ז. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה שלמרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בחוזה זה, יידרש המזמין במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה, כי שררו יחסי עובד-מעסיק בין הספק ו/או מי מטעמו לבין המזמין, ישפה הספק את המזמין מיד עם דרישה בגין כל סכום שיידרש המזמין לשלם כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל שיהיו.

 

סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה.

 1. אחריות ושיפוי בנזיקין:

  • א. הספק אחראי בלעדית כלפי המזמין לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרמו למזמין ו/או לעובדיו ו/או לספק ו/או לעובדיו ן/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר לשירותים ו/או למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו בקשר לשירותים ו/או למערכת.
  • ב. הספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד ו/או למערכות ו/או לציוד הנלווה לשירותים ו/או לכל ציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו של הספק עד לגמר מבדקי הקבלה ואישורם על ידי המזמין ומסירת המערכות למזמין ואישור המזמין אודות קבלת הנ"ל בכתב ולשביעות רצונו המלא. וכן בתקופת ההטמעה, ההדרכה, התחזוקה ומתן שירותים נלווים, והוא פוטר את המזמין ו/או עובדיו ו/או כל אדם בשרות המזמין מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לציוד כאמור.
  • ג. במקרה שבו הציוד/תוכנה או חלק ממנו כפי שיסופקו לפי הסכם זה יהוו נושא של תביעה או הליך בגין הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו, אשר בעקבותיו יוטל איסור על השימוש בציוד/תוכנה או בחלק ממנו, ינהג ספק באחת הדרכים הבאות ועל חשבונו, וזאת בהתאם להחלטת המועצה ולפי שיקול דעתו הבלעדי:
 1. הספק יפעל להשבת הזכות להוסיף ולהשתמש בציוד/תוכנה או בחלק ממנו ע"י המועצה.
 2. הספק יחליף את הציוד/תכנה בציוד/תכנה שווי ערך אשר אין בו הפרה שכזאת; לחילופין – הספק ישפה את המועצה בגין הוצאות החלפה כאמור שיעשה על-ידי המועצה , לרבות הוצאות רכישת הציוד/תכנה נשוא הסכם זה. זאת, מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות למועצה במקרה זה, עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה.
 • ד. הספק פוטר את המזמין ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשירותו מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק להם אחראי הספק כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות ולפצות את המזמין ו/או כל הפועל מטעמו בגין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הספק מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 • ה. המזמין רשאי לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל.
 1. ביטוח

  • א. להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו למשך כל תקופת ההסכם ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצא אחראי על פי דין, ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ג' , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים").
  • ב. הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי הספק על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על-ידי מבטחי הספק המורשים בישראל למזמין במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את המזמין בתרופות בגין הפרת ההסכם. הספק ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמזמין.
  • ג. עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למזמין לא יהוו אישור כלשהו מהמזמין על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
  • ד. הספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.
  • ה. הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
  • ו. הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
  • ז. הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המזמין, יהיה ספק אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המזמין על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
 1. הפסקת התקשרות

  • א. מבלי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל החוזה עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, וכן בכל מועד בתקופות ההארכה, כאמור לעיל, הרי שבמקרה שבו הספק לא ימלא אחת מן התחייבויותיו לפי חוזה זה, מכל סיבה שהיא, רשאית המועצה, מבלי לפגוע בכל הזכויות האחרות העומדות לו במקרה זה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה, למסור את ביצוע השירות לאדם או לאנשים אחרים, אם בקבלנות או באופן אחר ובתנאים כאלה כפי שהיא תחליט עליהם לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שיגרמו למועצה במקרה כה יישא בהן ספק, והמועצה תהיה זכאית לקזז כל סכום מתשלומים עתידיים של המועצה לספק לפי חוזה זה.

תנאי לביצוע האמור לעיל הינו משלוח התראה לספק, ואי ביצוע ההתחייבות ו/או תיקון הדרוש ע"י הספק בחלוף 3 ימים ממועד ההתראה.

 • ב. בנסיבות האמורות בס"ק א' לעיל, וככל שלא בוצעה ההתחייבות ו/או לא תוקן הדרוש, תהא המועצה זכאית לבטל הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות לה במקרה זה (לרבות, אך לא רק, חילוט הערבות שנמסרה ע"י הספק).
 1. הפרה יסודית ופיצויים מוסכמים

  • א. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל, בכל מקרה שהספק יפר הפרה יסודית את החוזה ו/או הפרה לא יסודית שלגביה ניתן פרק זמן לתיקון של 14 יום בכתב על ידי המועצה ואשר לא תוקנה בפרק הזמן הנ"ל, תהיה המועצה רשאית – בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיה על פי חוזה זה או על פי כל דין – לבטל את החוזה. 

"הפרה יסודית" תהא הפרה של כל אחד מהסעיפים  בחוזה זה.

 • ב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל, המועצה תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו באופן מיידי בקרות אחד מהמקרים הבאים:
  • (1) הוגשה בקשה להכריז על הספק כחדל פירעון;
  • (2) הוגשה בקשה לפירוק/פשיטת רגל נגד הספק;
  • (3) הוגשה בקשה לקבלת נכסים של הספק;
  • (4) מינוי כונס נכסים לספק;
  • (5) הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 ימים.
 • ג. הפר הספק את ההסכם, והמועצה ביטלה אותו עקב כך, תהיה המועצה זכאית, בנוסף לכל תרופה שהיא מכוח הסכם זה ו/או מכוח הדין, לפיצויים מוסכמים בסכום של 50,000₪.
 • ד. הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכומים הנקובים בחוזה זה ו/או במפרט כפיצויים מוסכמים ואופן חישובם מהווים פיצוי הולם וסביר לנזקים אשר נגרמו למועצה בנסיבות האמורות, אולם אין בפיצויים המוסכמים על מנת לגרוע מאחריות הספק לבצע ולהשלים את השירותים במלואם ובמועדם.
 • ה. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למועצה על פי החוזה ו/או על פי דין, בנסיבות שבהן התעכב הספק בביצוע איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה, תהא המועצה רשאית לפנות לכל צד שלישי לביצוע ההתחייבויות האמורות, ויחולו בעניינים אלה שאר ההוראות המפורטות בסעיף 12 א' לעיל.
 • ו. מובהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים, כולם או חלקם על מנת לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למועצה על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע, מכל זכות המוקנית למועצה לבטל חוזה זה בגין הפרתו על ידי הספק ו/או בגין נזקים נוספים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה מעבר לסכום הפיצויים המוסכמים.
 • ז. עוד מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית להפחית מתשלום כל חלק מהתמורה לה זכאי הספק על פי הוראות החוזה את סכום הפיצויים המוסכמים שהצטבר עד למועד הקבוע לתשלום התמורה.
 • ח. הפיצויים הינם פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש של הנזקים שייגרמו למועצה, וגבייתם תעשה בלא צורך בהוכחת נזק.
 • ט. אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות המועצה לכל תרופה אחרת בגין הפרת החוזה, לרבות פיצויים בגין נזק, ובכלל זה נזקים בפועל שמעבר לפיצויים המוסכמים, אף אם נגבו בדרך של קיזוז או חילוט הערבות, ופיצויים מוסכמים ככל ששולמו יחשבו כתשלום על חשבון הפיצוי בגין הנזקים בפועל ככל שיוכחו.
 1. מוסכם על הצדדים כי השירות מהווה שירות ציבורי ממדרגה ראשונה, והספק מתחייב שלא להפסיקו משום סיבה שהיא, לרבות במקרה של ניהול הליכים משפטיים כנגד המועצה בעניין הסכם זה.

 2. התקשרות הספק עם קבלני משנה

  • א. הספק יהא רשאי להתקשר עם קבלני משנה, לצורך ביצוע השירותים, וזאת בכפוף לאישור המזמין מראש ובכתב טרם ההתקשרות עם קבלני המשנה, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין. למען הסר ספק מודגש, כי קבלן משנה שהוצג על-ידי הספק במסגרת ההליך המכרזי נשוא חוזה זה, והמזמין אישר אותו כחלק מזכיית הספק במכרז לא יהיה מוחלף על-ידי הספק, למעט במקרה בו ניתן לכך אישור המזמין מראש ובכתב.
  • ב. הספק יוודא שקבלני המשנה – הן אלו שהוצגו במסגרת המכרז והן אלו שאושרו (ככל שיאושרו) על-ידי המזמין במהלך תקופת ההתקשרות בחוזה – יקיימו את ההוראות הקבועות בחוזה אשר רלוונטיות אליהן, ובגדר האמור גם את האמור בסעיפים 17 ו-18 להלן.
  • ג. יודגש, כי המזמין יהיה רשאי לפסול כל קבלן משנה של הספק, ו/או לדרוש מהספק בכל עת להפסיק העסקת קבלן משנה מסוים בקשר עם השירותים, והכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
  • ד. יובהר, כי בכל מקרה הספק יהיה אחראי לכל פעולות ו/או מחדלי ו/או נזקי קבלני המשנה מטעמו (ככל שאושר לספק על ידי המזמין להתקשר עם קבלני משנה).
  • ה. יודגש כי התשלומים הנובעים מחוזה זה בהתאם לאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל ישולמו ע"י המזמין לידי הספק בלבד ולא תהיה למזמין כל אחריות בקשר לתשלום לקבלן המשנה ו/או ליחסיו עם הספק.
  • ו. לא יהיו לקבלן משנה – כמו גם לצד ג' כלשהו מטעם הספק, ולרבות אנשי הצוות המקצועי – זכויות כלשהן כלפי המזמין. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה שהמזמין יידרש ו/או ייתבע ו/או יחויב בתשלום כלשהו לצד ג', ישפה הספק את המזמין בגין כל הוצאותיו.
 3. ערבות ביצוע וערבות לתקופת הבדק 

 • להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, מוסר הספק למועצה עם חתימתו על חוזה זה ערבות מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א -1981, בלתי מותנית, אוטונומית, בלתי תלויה, ניתנת למימוש בשלמות או לשיעורין על פי דרישה חד-צדדית של המועצה ללא צורך לנמק את דרישתה וצמודה למדד הבסיס, בסכום השווה ל 50,000 ₪ (להלן: "הערבות"), בנוסח נספח ב'.
 • ערבות הביצוע תימסר למועצה תוך 7 ימים מיום מתן ההודעה לספק על זכייתו במכרז. המועצה תמסור לספק את ערבות ההצעה רק כנגד מסירת ערבות הביצוע ובמידה ולא ימסור הספק את ערבות הביצוע ייחשב הדבר הפרת תנאי המכרז ו/או ההסכם והמועצה תהא רשאית לחלט את ערבות ההצעה בגין כך.
 • ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד תום 90 יום לאחר סיום מועד ההתקשרות. ככל שתמומשנה תקופות ההארכה, מתחייב הספק כי לפחות 45 יום לפני מועד פקיעתה של הערבות כאמור, יאריך את תוקפה עד ל-90 יום לאחר תקופת ההארכה, וכך חוזר חלילה לפי העניין, בהתאם לתקופת ההתקשרות נשוא החוזה, והכל אלא אם נקבע אחרת בחוזה.
 • עם סיום תקופת ההסכם, תוחזר לספק ערבות הביצוע ובמקומה יפקיד הספק בידי המועצה ערבות לתקופת בדק, בסכום של 25,000 ₪ שתעמוד בתוקפה לתקופה של 30 ימים או עד לתום תקופת הסבת הנתונים במערכות המידע של המועצה, לפי המאוחר (להלן: "ערבות בדק").
 • ההוצאות הכרוכות במתן הערבויות תחולנה על הספק. הערבויות האמורות ישמשו גם כערבות להתחייבות הספק להשיב לידי המועצה את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו.
 • מובהר בזאת, כי מתן הערבויות כדלעיל אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי המועצה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של ערבות כלשהי, כולה או חלקה, על ידי המועצה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.
 • סכום הערבות שנגבה על ידי המועצה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה מבלי שתהא לספק זכות כלשהי לבוא כלפי המועצה או ראש המועצה או גזבר המועצה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של המועצה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם.
 • הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה.
 • כל אחת מהערבויות דלעיל תהייה אוטונומית, בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה, לפי פנייה חד צדדית של ראש המועצה או גזבר המועצה בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע הספק את העבודות ו/או חלקן או הפר או לא מילא אחר התחייבותו/ התחייבויותיו עפ"י הסכם זה או במקרה של סכומים המגיעים למועצה בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הספק. היה והערבות תחולט על ידי המועצה והחוזה לא יבוטל, ימציא הספק ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק מתחייב לדאוג ולוודא, כי בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ובמהלך תקופת הבדק, תהיה בידי המועצה ערבות תקפה לפי העניין.
 1. שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים

  • הספק מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך, אחרי ועקב תקופת השירותים (להלן – המידע הסודי) ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם.
  • הספק מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק בו, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם המועצה בחוזה זה.
  • הספק מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2/11, כי הוא מתחייב לנהוג על-פי נוהל זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על-ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים. הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה.
  • הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.
  • הספק מתחייב לחתום ולהחתים – ככל שיש צורך בכך, בהתאם להנחיות ממונה הביטחון במועצה – את כל עובדיו, שלוחיו, מועסקיו ואת כל מי שפועל מטעמו במסגרת חוזה זה על נספח שמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים על פי הנוסח שמצורף כנספח ד' לחוזה. מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, הספק לא יעביר מידע אלא על בסיס need to know.
  • הספק מתחייב להחזיר למועצה כל מסמך שנמסר לו בקשר עם חוזה זה מיד בתום הטיפול בו לצורך חוזה זה. כמו כן הספק מתחייב לפעול בהתאם לסעיף הפסקת התקשרות המפורט במפרט.
  • הספק מתחייב בזאת כי ימנע את הגישה למערכות המחשב המשמשות אותו לצורך אספקת השירות במכרז זה, ממי שאינו שותף למתן השירות, או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב.
  • מבלי לפגוע באמור לעיל, הספק מתחייב לדאוג לאבטחת כל המידע שיגיע אליו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, ולהציג למועצה או למי מטעמה על פי דרישה, את אמצעי אבטחת המידע בהם נקט. נציג המועצה או מי מטעמה יעביר לספק את הערותיו בנוגע לאמצעי האבטחה ככל שיהיו, והספק מתחייב לתקנם בתוך 7 ימי עבודה.
 2. קניין רוחני ובעלות במידע

  • המועצה הינה הבעלים הבלעדי של כל המידע, הנתונים, המסמכים והדו"חות שהופקו ויופקו בתוכנות ו/או הנמצאים במאגר הנתונים של התוכנות והמועצה רשאית לבצע במאגר נתונים זה כל שימוש, על-פי שיקול דעתה וללא כל תמורה נוספת לספק בגין כך.

למען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת כי כל הזכויות במידע הקיים לרבות תוצרי העבודות שעשה הספק עבור המועצה ובכל תוצרי הפיתוח הייחודיים שיבוצעו, ככל שיבוצעו, באופן ייעודי עבור המועצה במסגרת חוזה זה, לרבות, כל מידע הגלום בתוצרים שהכין הספק לשם ביצוע השירות או כתוצאה ממנו, לרבות כל תוצרי הביניים של הנ"ל, למן ראשית פיתוחם יהיו בבעלות הבלעדית והמלאה של המועצה. הספק מתחייב לא לעשות שימוש בזכויות אלה שלא לצרכי המכרז, ובפרט שלא להעבירם בכל דרך שהיא לצד שלישי, אלא בהסכמה בכתב ומראש של המועצה.

 • המועצה רשאית להעביר נתונים מן התוכנות ו/או ממאגר הנתונים כאמור למערכות אחרות שברשותה, מבלי שלספק תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. הספק יסייע ככל הנדרש בהעברת הנתונים כאמור, ללא תשלום נוסף בגין כך.
 • למען הסר ספק, לספק אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים של המערכת / תוכנות ואין לו כל רשות לעשות בו שימוש, שלא לצורכי אספקת השירותים בלבד.
 • זכויות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות בתוכנה תישארנה בבעלות הספק.
  המועצה לא תהא רשאית להעביר את התוכנה ו/או את רישיונות השימוש בעמדות לאחר, ללא אישור הספק לכך מראש ובכתב.
 • בידי הספק רישיונות שימוש מטעם בעלי זכויות הקניין הרוחני הרלבנטיות בכל רכיב בו הוא משתמש והוא אינו בעל זכויות הקניין בו.
 • הספק נותן בזה למועצה רישיונות שימוש הניתנים להעברה לצד שלישי בכל הרכיבים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם הינן בבעלות הספק, בהתאם לפירוט שניתן ע׳׳י הספק בהצעתו.
 • העברת רישיונות השימוש המפורטים לעיל הינה חלק מחובותיו של הספק לפי חוזה זה והם ניתנים מבלי שהמועצה תידרש לחתום על חוזה או הסכם נוסף, מעבר להסכם זה.
 • מסירת הרישיונות ע׳׳י הספק על פי סעיף זה וקבלתם על ידי המועצה לא יהוו משום הסכמה או הודאה מצד המועצה בדבר עמידת הספק במלוא ההוראות בדבר זכויות הקניין הרוחני על פי חוזה זה. בכלל זה, מסירת הרישיונות ע"י הספק על פי סעיף זה וקבלתם על ידי המועצה לא תטיל על המועצה חובה לבדוק עמידתם של כל הרישיונות בדרישות חוזה זה או חובה לבדוק קבלת מלוא הרישיונות הדרושים על פי חוזה זה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם, כי המועצה תהיה רשאית, בעצמה או באמצעות כל גורם אחר מטעמה, לעשות כל שינוי ברכיבים שיש בהם זכות יוצרים, ללא הסכמת הספק ואף ללא ידיעתו, ולא תהיה לספק או לקבלני המשנה או למי מטעמו כל זכות לטעון כי יש בשינויים כאלו כדי לפגוע בו, בכבודו או בשמו הטוב, ולא תישמע טענה כזאת מאת או ביחס לעובד או עובדי או למי מטעמו אשר עסקו בהכנת רכיבים אלו.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לדאוג לכך שלא תהא מניעה לביצוע פעולה כלשהי לצורך ביצוע חוזה זה בשל זכויות מוסריות, כמשמען בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, של עובדיו או צדדים שלישיים.
 • מבלי לגרוע מכל זכות, טענה או סעד הנתונים למועצה בשל הפרת הוראות חוזה זה ע׳׳י הספק, מתחייב הספק לשפות את המועצה בשל כל טענה או תביעה של צד שלישי בגין הפרה של זכויות קניין רוחני הנובעות ממימוש ההצעה של הספק.
 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה מתחייב הספק להודיע למנהל מערכת המחשוב מטעם המועצה על כל המצאה, כמשמעותה בחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967, או מידע שיש בו זכויות קניין רוחני והוא בעל פוטנציאל מימוש מסחרי (להלן – "תוצר לוואי מסחרי"), בין שהינו נשוא לפטנט ובין אם לאו הנובעת מביצוע החוזה וזאת מיד עם גילויה או פיתוחה. מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הספק שלא לפעול בכל דרך שהיא לרישום פטנט הקשור עם ביצוע החוזה או נובע מחוזה זה. כן מתחייב הספק להימנע מביצוע העברת זכויות לצד ג' כלשהו באמצאה או בפטנט הנובעים מביצוע החוזה או תוצאותיו או בשימוש בהם או ניצולם וכל זאת ללא קבלת הסכמה מהמועצה מראש ובכתב. הבעלות בהמצאה או בתוצר הלוואי המסחרי תהיה של המועצה, אלא אם יסוכם אחרת מראש ובכתב.
 • הספק מתחייב בכל מקרה כאמור לעיל, לנקוט בכל הצעדים הדרושים להבטחת זכויותיו של המועצה בשיתוף המועצה, ובכלל זה שמירה על סודיות, מסירת כל המידע הנדרש, וסיוע בהגנה על ההמצאה, הוצאות בפועל לצד ג' הכרוכות בהבטחות זכויות המועצה, יחולו על המועצה.
 • הסכמת הצדדים בדבר בעלותו הבלעדית והמלאה של המועצה בתוצרי העבודות והפיתוח, ומתן רישיונות השימוש – הכול כמפורט לעיל בסעיף זה.
 • במקרה בו יבוטל ההסכם בסמכות המועצה לאפשר הפעלה של הפרויקט על ידי צד ג' אחר (שאיננו הספק הזוכה) עבור המועצה, וזאת לרבות הנגישות לכלל המידע, חומרי תחזוקה, אבטחת איכות ואבטחת מידע.
 • סעיף זה (18) הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.
 1. קיזוז

  • המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהי כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינו לבין הספק וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המזמין לספק, כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה לספק.
  • הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות המזמין כלפי הספק מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.
  • לספק לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.
 1. המחאת זכויות או חובות 

 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15 לעיל, הספק אינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו ו/או מחובותיו על פי חוזה זה, כולן או מקצתן לכל צד שלישי שהוא אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה.
 • כל מסירה, המחאה או העברה שיתיימר הספק לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.
 • אישר המזמין המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על-פי חוזה זה, לא יהיה באישור המזמין כדי לשחרר את הספק מאחריותו כלפי המזמין הנובעת מחוזה זה.
 • זכויותיו של הספק לפי חוזה זה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.
 • סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה. 
 1. מסירת מסמכים ומידע למזמין

  • במהלך תקופת ההסכם חייב הספק לאפשר למזמין לעיין/לקבל כל מסמך או דו"ח או פלט תוכנות הקשור לשירות, על-פי דרישת המועצה.
  • עם גמר השירות/ההסכם, ימסור הספק, תוך 3 ימים למזמין (באופן שיידרש על-ידו) העתק מלא של כל המסמכים והמידע הקשורים בשירותים.
  • בכל מקרה של הפסקת השירות, רשאי המזמין להשתמש בכל המסמכים שערך הספק בקשר לשירות ו/או שנערכו באמצעות התוכנה.
  • מסמכים ומידע שהספק קיבל על עצמו להכינם או המצויים ברשותו וכן במאגר הנתונים של המערכת ו/או מסמכים ומידע שהופקו על-ידי המערכת / תוכנה  – ייחשבו כרכושו הבלעדי של המזמין והמזמין תהיה רשאי להשתמש בהם כראות עיניו. הספק יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש במידע זה, לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכוח דיני עשיית עושר וכיו"ב.
  • מובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות וזו תחול על-פי הוראות הדין.
  • הופסק ההסכם – ידאג הספק להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כל המסמכים ,הנתונים והמידע למזמין ו/או לספק אחר מטעם המועצה, תוך מתן הסברים והדרכה, ככל שיידרש.
  • מובהר ומוסכם בזאת כי בתום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, כל המידע הרלבנטי לנתונים הקיימים במערכת / תוכנה יועבר ע"י הספק לרשות המועצה, ללא תשלום נוסף. כמו כן יסייע הספק למועצה בהתאמת הנתונים למערכת / תוכנה אחרת, ככל שיידרש ע"י המועצה באופן שיאפשר מעבר בין מערכות / תוכנות ללא הפרעה במהלך העבודה ו/או איבוד נתונים כלשהם. למען הסר ספק, המועצה תהיה רשאי להתקשר עם הספק ו/או כל צד ג כלשהו לביצוע אחזקה שוטפת, ככל שתידרש, למערכת / תוכנה לאחר תום תקופת ההתקשרות.
  • הוראות סעיף 21 זה, הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
 2. שימוש או אי- שימוש בזכויות, סטיות וארכות

  • הימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים ו/או בכלל- אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.
  • הסכמה מצד המועצה ו/או המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהיה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר.
  • כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה או מטעמו לא יפגעו בזכויותיו של המועצה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי קיום מצד הספק, ולא יחשבו כוויתור מצד המועצה על זכות מזכויותיו.
  • סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לחוזה זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז צפון בלבד.
 3. שינוי החוזה

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

 1. הודעות

הודעות הצדדים תהיינה במסירה אישית או במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל במכתב רשום תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 72 שעות ממסירתה למשרד הדואר.

  

ולראיה באו הצדדים על החתום

  

__________________                               ___________________

המועצה                                                          הספק


נספח א' מסמכי המכרז


נספח ב' נוסח ערבות ביצוע/ בדק

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה ( להלן "המועצה")

א.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס' …………………………

 1. על-פי בקשת _________________ ת.ז/ח.פ ______________ (להלן: "המבקש") בקשר להסכם בין ______________ לביניכם לאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכות הנדסה למועצה, ולהבטחת התחייבויות המבקש כלפי המועצה על-פי ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של ______(_________) שקלים חדשים בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") בין המדד הידוע ביום __________________ לבין המדד הידוע במועד חילוט הערבות (להלן: "סכום הערבות") ובלבד שסכום הערבות במועד החילוט לא יפחת מהסכום הנקוב לעיל.
 2. סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך 3 (שלושה) ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 3. לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 4. תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ________________ וכל דרישה על-פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על-ידינו.
 5. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 6. ערבות זו תוארך על פי פנייה חד צדדית של המועצה המקומית ראש פינה ובלבד שתגיע אלינו לפני המועד הנקוב לעיל.

 

בכבוד רב,

 

בנק ………………………………………….

סניף ………………………………………..


נספח ג' נספח אישור ביטוח

לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

"המבוטח" – _________________.

"מבקש האישור" – מועצה מקומית ראש פינה ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניות/כלכליות/עמותות שלה, נבחריהם, מנהליהם ועובדיהם .

"השירותים" –  איפיון , אספקה, התקנה, הטמעה, מתו רישיון שימוש, תחזוקה, הדרכה ותמיכה במערכת מידע ממוחשבות.

מבלי לגרוע מאחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 7 שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים, את הביטוחים המפורטים בסעיף ‎0 להלן (להלן: "ביטוחי המבוטח").

ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור 7 ימים לפני מועד תחילת השירותים/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 2020-1-6 (להלן: "אישור ביטוחי המבוטח").

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט  בסעיף 0 לעיל .

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 30 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם זה גם אם ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה ‏מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-ידי המבוטח ו/או על-ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח למקום ביצוע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירותים, במפורש לרבות אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור (ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, נגררים וכלי שינוע כלשהם), אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם הוראות ביטוח "גב אל גב" לדרישות הביטוח על פי סעיף זה ו/או לכלול את קבלני המשנה בביטוחי המבוטח בהתאמה כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב

 מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה. אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.

 ביטוחי המבוטח:

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

הביטוח לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה על-פי דין. כמו כן, הביטוח יכלול כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי – צד שלישי (רכוש) עד לסך 400,000 ₪.

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

גבול אחריות:4,000,000 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

ביטוח אחריות מעבידים

המבטח את חבות המבוטח על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם – 1980, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים.

הביטוח לא יכלול מגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי מבקש האישור נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.

גבול אחריות: 20,000,000 ₪ לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית (משולב)

המבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין (1) פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח (להלן: "המוצרים") (2) טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח.

הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור (1) בכל הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב השירותים (2) עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אך לא תביעת מבקש האישור כנגד המבוטח.

הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות ונזק כספי או פיננסי.

הביטוח יכלול תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

גבול אחריות משולב: 4,000,000 ₪  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:

הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור.

שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 2013. חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א – 1981.

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.

הפרה של איזה מהוראות נספח ביטוח זה תהווה הפרה יסודית.

במעמד הגשת ההצעה מסמך זה ייחתם רק ע"י מגיש ההצעה.

רק הזוכה יגיש מסמך זה חתום ע"י חברת הביטוח שלו במעמד חתימת החוזה.

 

 נספח ג'1 – אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור*
שם: מועצה מקומית ראש פינה ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניות/כלכליות/ עמותות שלה, נבחריהם, מנהליהם ועובדיהם .

 

שם: _________ ☐נדל"ן

☒שירותים

☐אספקת מוצרים

☐אחר: ______

–  איפיון , אספקה, התקנה, הטמעה, מתו רישיון שימוש, תחזוקה, הדרכה ותמיכה במערכת מידע ממוחשבות

☐משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☒מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

☐אחר: ______

ח.פ.  : …………………….. ת.ז./ח.פ.: _________
מען:

 

 

מען: _________

 

כיסויים
סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה ת. תחילה ת. סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

סכום מטבע
צד ג' 4,000,000 אחריות צולבת (302)

הרחב שיפוי (304)

קבלנים וקבלני משנה (307)

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (309)

כיסוי לתביעות המל"ל (315)

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור (321)

מבקש האישור מוגדר כצד ג' (322)

ראשוניות (328)

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (329)

אחריות מעבידים 20,000,000 הרחב שיפוי (304)

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (309)

כיסוי לתביעות המל"ל (315)

מבוטח נוסף – היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח (319)

ראשוניות (328)

אחריות מקצועית

משולב

באחריות המוצר

4,000,000 אבדן מסמכים (301)

אחריות צולבת (302)

דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע (303)

הרחב שיפוי (304)

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (309)

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור (321)

מרמה ואי יושר עובדים (325)

פגיעה בפרטיות (326)

עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח (327)

ראשוניות (328)

תקופת גילוי – 12 חודשים (332)

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
איפיון , אספקה, התקנה, הטמעה, מתו רישיון שימוש, תחזוקה, הדרכה ותמיכה במערכת מידע ממוחשבות (043)  (044) (089)

 

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

חתימת האישור
המבטח:

 

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.


נספח ד' התחייבות לשמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים

בהמשך לחתימת ההסכם בינינו, במסגרת מכרז 03/2022  מיום_________  (להלן: ״ההסכם״) לאספקה התקנה הטמעה ותחזוקה של מערכות הנדסה עבור מועצה מקומית ראש פינה (להלן: ״השירות״) אנו מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירות ולאחריה כדלקמן:

 1. לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירות.
 2. ״מידע״ לעניין התחייבות זו משמעו – לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות עבודה, רשימת לקוחות, תוכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל המסמכים האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.
 3. אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על-ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על:

 • מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו שלא עקב הפרת התחייבות זו;
 • מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו;
 • מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות.
 • מידע אשר גילויו נדרש על-פי הוראות כל דין.
 1. כי לאחר שבדקתנו את העניין אין למציע או לנושאי משרה מטעמו כל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המכרז והשירות שנדרש לספק למועצה ואין אף חשש לניגוד עניינים כאמור.
 2. אנו מתחייבים כי במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים:
  • אין ולא יהיה למציע או למי מבעלי השליטה בו עניין בשירות זולת עניינו של המזמין.
  • אין ולא יהיה לנו כל קשר משפחתי או עסקי עם בעלי תפקידים במועצה או עם כל גורם אחר שעלול להשפיע על תוצאות המכרז או על השירות שינתן למועצה מכוחו.
  • במהלך תקופת ההתקשרות עם המזמין, לא נחבור לכל גורם שהוא בכל הליך כנגד המועצה.
  • בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט לעיל, אנו מתחייבים להודיע למועצה על כך תוך הצגת הסיבות לחשש. רק לאחר קבלת אישור המועצה ככל שיינתן, נהיה רשאים להמשיך במתן השירות נשוא ההסכם.
  • אנו מתחייבים כי אם במהלך עבודתנו כאמור, יובא לידיעתנו ניגוד עניינים או חשש ליצירת ניגוד עניינים כזה, נודיע עליו לכם ללא דיחוי ולא נעשה כל פעולה במסגרת ביצוע התחייבויות המציע על פי מכרז זה אשר עלולה להעמיד אותו או את בעלי השליטה בו במצב של חשש לניגוד עניינים.
  • אנו מתחייבים כי במקרה בו נימצא במצב שעשוי להעמיד אותנו בחשש לניגוד עניינים, נודיע על כך למועצה ללא כל דיחוי וכן נמסור לה את המידע הרלבנטי בכתב ונפעל לפי הנחיותיה ;
 3. מבלי לגרוע בזכאות המועצה לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת התחייבות זו על ידי הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספק, ללא צורך בהוכחת נזק,
  בסך 20,000 ₪.

 

_________                                                        __________                                            ____________

תאריך                                                                  שם המציע                                                  חתימה וחותמת


אבטחת מידע

התחייבות ספק מחזיק/מעבד מידע לאבטחת מידע

הואיל; ואנו החתומים מטה (להלן: "החברה") נותנים למועצה מקומית ראש פינה (להלן: "המועצה ") שירותים, המתבססים על מידע של המועצה ;

והואיל; ומתן השירותים למועצה  מותנה בהתחייבות שלנו לשמור על סודיות המידע של המועצה  ועל אבטחת מידע זה, כמפורט בכתב זה;

אי לכך, אנו מתחייבים בזאת כדלקמן;

 1. החברה תמנה  ממונה לאבטחת המידע. על הממונה יחולו האחריות לעמידה בפני הוראות החוק והתקנות לרבות הכנת תוכנית בקרה שוטפת כמתחייב מכך, על אחראי אבטחת המידע להבטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת. כמו כן החברה תמנה ממונה לאבטחה הפיזית של המידע ומערכות המידע והתקשורת.
 2. החברה תבצע בהתאם לחוק והוראות הגנת הפרטיות  סקר לסיכוני אבטחת מידע ומבדקי חדירות. ותעביר למועצה  דוח זה אחת לשנתיים.
 3. החברה תערוך פעילות הדרכה תקופתית לבעלי הרשאות גישה למידע כנדרש בתקנות, ולנהל רישום על אודות זהות המשתתפים בהדרכות הללו כדי שיוכלו לוודא כי התקנות מקוימות בקרב כלל העובדים הנדרשים לכך, ותעביר דוח זה למועצה  אחת לשנה.
 4.  החברה לא תחזיק קבצי מידע של המועצה  ברשת תקשורת המחוברת לאינטרנט ולרשתות חיצוניות שאינה מוגנת לכל הפחות ברכיב FIREWALL ו-.IPS
 5. החברה תיישם הגנה פיזית ובקרת גישה למתחמים בהם מאוחסנים מחשבים, שרתים ורכיבי התקשורת .
 6. החברה לא תעביר המידע של המועצה  לצד ג' ללא אישור בכתב של המועצה .
 7. הגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של המועצה , תתאפשר רק תוך שימוש בזיהוי (User-ID) אישי ובסיסמאות אישיות וחסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות למשתמשים בלבד ותוחלפנה לפחות כל 3 חודשים.
 8. זיהוי משתמש יינעל אוטומטית לאחר 5 שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא. השחרור יוכל להתבצע רק ע"י האדמיניסטרטור ומי שהוסמך למלא את מקומו בהיעדרו.
 9. החברה תפעיל מערכת ניהול הרשאות ויצירת רמות הרשאה המפרידות בין מנהלי הרשת לעובדים אחרים. חשבונות  וזכויות של אדמיניסטרטור יינתנו למנהלי הרשת בלבד.
 10. ייושם מידור פנימי בשרת בגישה לספריות וקבצים של המועצה . הגישה לספריות וקבצים אלה תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם בחברה מחייבים זאת.
 11. החברה תתקין תוכנת הגנה תקנית וכנגד וירוסים במחשבים ושרתים ותוודא עדכון חתימות יומי.
 12. החברה לא תוציא דיסקים משרתים או מדיות מגנטיות אחרות לתיקון או לכל מטרה אחרת, כשעליהם נמצאים קבצים ונתונים של המועצה . במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק.
 13. החברה תקים נוהל עבודה מסודר להעברת, אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, או אופטית עם מידע של המועצה , כך שלא תועבר מדיה ללא תיאום מוקדם. הנוהל יוקם בשיתוף של נציג החברה, מנהל מאגר המידע  וממונה על אבטחת מאגרי המידע במועצה .
 14. החברה תאחסן מדיה מגנטית או אופטית בתאום עם המועצה  במקום שהגישה אליה תתאפשר למורשה גישה בלבד.
 15. החברה תגדיר שומר מסך בתחנות העבודה.
 16. החברה תיישם מערך גיבויים בתדירות יומית, שבועית וחודשית, ותשמור הגיבויים לפחות 90- יום אחורה. החברה תאחסן בארון סגור וכן תשמיד ותגרוס לאחר השימוש כל מדיה מגנטית, או אופטית, או דוח השייכים למועצה  או שהם תוצרי עיבוד מנתוני המועצה  תוך עמידה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו.
 17.  החברה מצהירה כי היא פועלת כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי היא נוקטת באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו.
 18. החברה מתחייבת להחתים את עובדיה על הצהרות סודיות, הכוללות, בין היתר, התחייבות לשמירת מידע של לקוחותיה.
 19. החברה מתחייבת לאפשר לנציג המועצה  לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.

 

ולראייה באנו על החתום

  

______                        _______________                  ___________              _______

חברה                            שם (משפחה ופרטי)                    חתימת הספק               תאריך


נספח התחייבות בקשר לניהול מידע אישי במסגרת שירותי מיקור חוץ

הואיל והשירות הניתן ו/או שיינתן על ידינו למועצה מקומית ראש פינה (להלן: "המועצה ") כרוך בניהול מידע אישי המעובד במועצה  באופן ממוחשב (להלן: "המידע" או "מאגר המידע"),

והואיל וידוע לנו כי בעקבות האמור בחוק הגנת הפרטיות ה'תשמ"א 1981, תקנות והנחיות שיצאו מכוחו כפי שיתפרסמו מעת לעת (להלן: "הוראות החוק וההנחיות"), החלים ו/או יחולו במועצה  נהלים וסדרי בקרה פנימיים, בדבר הפעולות הראויות לקיום חובותיהם של בעל מאגר המידע, מנהל מאגר המידע והמחזיק בו לגבי עיבוד אישי אגב מיקור חוץ;

והואיל ולשם קיום הוראות החוק והנחיות הנ"ל, ובשים לב לאופיו המיוחד של מוסד זה באשר לחובות החלות עליו, נדרשנו לחתום על כתב התחיבות זה.

אי לכך הננו להצהיר ולהתחייב כלהלן:

 1. אנו נתאים את השירות הניתן ו/או שיינתן לכם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנותיו והנחיות רשם מאגרי המידע שיצאו מכוחו כפי שיעודכנו מעת לעת, לרבות הנחית רשם מאגרי מידע מס ' 2/11 ("שימוש בשירותי מיקור חוץ לעיבוד מידע אישי").
 2. אנו נעביר למועצה בכל עת כל מידע המתייחס לקיום דרישותיכם על פי כתב התחייבות זה.
 3. כמו כן , אנו נגדיר באופן ברור את מטרות השימוש במאגר ובמידע האגור בו על ידינו וע"י מורשי גישה למידע מטעמנו, לרבות החזקה של קבצים שיגיעו לספק תוך ביצוע העבודה או שיש לו גישה אליהם במהלך עבודתו עם המועצה .
 4. השימוש במידע על עובדי המועצה יהיה אך ורק לצורך ניהול המועצה  ומתן שרותים לאזרח ולא למטרה אחרת ולא יועבר על ידינו לצד ג' כלשהו, אלא אם כן נונחה בכתב ע"י מנהל המאגר או מנכ"ל המועצה .
 5. לצורך ביצוע נשוא כתב התחייבות זה, הננו מתחייבים לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות כל הדרוש מבחינה בטיחותית, בטחונית, נוהלית או אחרת. אנו מתחייבים בזאת להמציא לכם, לפי בקשתכם, פרוט האמצעים שינקטו כאמור לעיל.
 6. הננו מתחייבים כי עובדינו, שלוחינו, מועסקינו וכל אדם או גוף הקשורים בנו או הבאים מטעמנו או שיעסקו בביצוע השירותים או בכל הקשור והנובע מהם, אם יהיו כאלה, יקבלו על עצמם באופן ישיר את כל התחייבויותינו נשוא כתב זה.
 7. אנו נהיה אחראים כלפיכם בנזיקין ובכל דרך שאחרת על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה, מכל סוג שהוא, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותינו על פי כתב זה.
 8. אנו מתחייבים לערוך ביטוח אחריות מקצועית ולשפות את המועצה ו/או עובדיה כנגד נזקים הקשורים לפעילות המתבצעת על ידינו.
 9. הננו להצהיר בזאת כי ידוע לנו שכל התחייבויותינו כמפורט בכתב זה לעיל הנן כלפיכם וכלפי כל תאגיד הקשור למועצה אשר ניתן השירות גם לגבי עובדיו . למען הסר ספק, התחייבויותינו נשוא כתב התחייבות זה, אינן מוגבלות לזמן כלשהו, ומהוות תנאי יסודי מתנאי ההסכם לביצוע השירותים.
 10. אנו מתחייבים למחוק, להשמיד או לבער את כלל המידע על המועצה או עובדי תאגיד/ים עירוני/ים עם סיום ההתקשרות עם המועצה  ו/או התאגיד, אלא אם כן הוגדר בכתב עם המועצה  הסדר אחר לגבי המידע או חלק ממנו, ולהעביר תצהיר על ביצוע ביעור כאמור.

מבלי לפגוע או לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו מתחייבים בזאת לפעול ל:

 1. קיום הגנה פיסית על מאגר המידע ועל התשתית שלו מפני סיכונים סביבתיים ופגיעות התואמים את רגישות המידע המעובד.
 2. נקיטת אמצעי אבטחה הולמים, בהתאם לרמת רגישות המידע,  שימנעו חדירה מכוונת או מקרית למערכת או אל קווי התקשורת בין המועצה  אלינו (לכל הפחות -Firewall  ו-IPS, הצפנת TLS2).
 3. הפרדת מאגר מידע ו/או נתוני המועצה ו/או עובדי תאגידים עירוניים ממאגרים של לקוחות אחרים.
 4. קיום אמצעי הגנה על קישור הרשת שלנו מול רשת המועצה .
 5. קיום אמצעי הגנה על קישור הרשת ומחשבי המשתמשים שלנו מול האינטרנט (לכל הפחות אנטי וירוס בכל שרת ומחשב).
 6. קיום אמצעי הגנה על קישור הרשת שלנו מול גורמים המתחברים אל רשת זו מרחוק.
 7. הקשחת שרתי המערכת והפעלת מדיניות להתקנת עדכוני אבטחה במערכות ההפעלה של השרתים ותחנות העבודה ומוצרי התוכנה לפי הנחיות היצרנים.
 8. קיום ואכיפה של מדיניות חיבור והוצאה של מדיה מגנטית ואופטית לרבות כוננים קשיחים, אמצעי אחסון ניידים או נתיקים, מצעי גיבוי וכד'.
 9. קיום ואכיפה של נהלים מוסדרים הנוגעים למאגר מידע, סיווג והרשאות גישה למידע, הוראות לאיסוף, לסימון, לאימות, לעיבוד ולהפצה של המידע, בהתאם להוראות החוק וההנחיות, והעברתם לעיון המועצה על פי דרישתו.
 10. גיבוי המידע על בסיס יומי, והעברת עותק גיבוי שבועי לאתר חיצוני לאחסון.
 11. העברת דיווחים שוטפים למועצה על ניהול מאגר המידע ועיבוד המידע, ודיווח מיידי במקרה של חשש לדליפת מידע.
 12. הפעלת מערכת ניהול הרשאות הכוללת קביעת אופן מתן הרשאת גישה למידע של המועצה ו/או תאגיד/ים עירוני/ים  והטלת הגבלות על מורשי הגישה.
 13. מדיניות סיסמאות הכוללת לכל הפחות: סיסמא מורכבת מאותיות וספרות,7 תווים לכל הפחות, החלפת סיסמא אחת ל-180 יום, נעילת משתמש לאחר 5 נסיונות כושלים ושחרור אחרי שעה לכל הפחות.
 14. רישום מעודכן של מורשי הגישה למידע של המועצה לפי הרשאות הכניסה השונות.
 15. קיום הוראות תפעול של המערכת תוך אבטחת המידע ושמירה על שלמות המידע.
 16. מינוי ממונה אבטחת מידע (אצל קבלן המספק שירותים לחמישה מזמינים ומעלה).
 17. החתמת מורשי הגישה למידע של המועצה על התחייבות לשמירה על סודיות ועל ההוראות שנקבעו לפי הנהלים ומסמך האבטחה.
 18. הגדרת סדרי בקרה לגילוי פגיעות בשלמות המידע ותיקון ליקויים.
 19. הגדרת תנאים לגבי בדיקות אמינות עובדים ועבר של עבירות הקשורות בשימוש במידע בהתאם לרגישות המידע של עובדים מטעמנו הנגישים למאגר המידע
 20. הטמעה והדרכה של הוראות החוזה מול המועצה ע"י עובדינו.
 21. קביעת איש קשר מטעמנו ובמקביל מטעם המועצה לתיאום הפעילות על פי החוזה.
 22. מתן אפשרות למועצה לביצוע ביקורות ופיקוח על פעילות, כולל סמכויות הפיקוח של הרשם.
 23. הסדרה מראש של אפשרות ממונה אבטחת מידע או צד ג' מטעם המועצה לבצע ביקורת מתואמת באתרנו, כולל בדיקות טכניות במידת הנדרש.
 24. קיום תכנית לשעת חירום הכוללת את המערכות המעבדות או מחזיקות מידע של המועצה .
 25. בסיום תקופת ההתקשרות, העברת תצהיר למועצה על ביצוע פעולות מחיקת, ביעור והשמדת כל המידע.

חתימת הספק:

 

__________________     ________________            _______________              ____________

שם הספק                          ח.פ./מ.ז.                           חתימה וחותמת תאגיד                תאריך


מועצה מקומית ראש פינה

התחייבות ספק תוכנה לאבטחת מידע

הואיל; ואנו החתומים מטה (להלן; "הספק") נותנים למועצה מקומית ראש פינה (להלן; "המועצה ") שירותי פיתוח ו/או תחזוקת תוכנה.

והואיל; ומתן השירותים למועצה  מותנה בהתחייבות שלנו לשמור על סודיות המידע של המועצה  ועל אבטחת מידע כמפורט בכתב זה; 

אי לכך, אנחנו מתחייבים בזאת כדלקמן;

 1. הנחיות כללית:
 • הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי הוא נוקט באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו והנחיות רשם מאגרי מידע.
 • הספק ימנה אחראי לאבטחת המידע וסייבר מטעמו. על אחראי אבטחת המידע וסייבר להבטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך למועצה .
 • הספק מתחייב להחתים את עובדיו על הצהרות סודיות, הכוללות, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של המועצה .
 • הספק מתחייב לא להעביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות, או להשתמש במידע שעובדיו יחשפו אליו אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע ההתקשרות.
 • הספק מתחייב לאפשר לנציג המועצה לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.
 • הספק יתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך למועצה .
 • הספק יוודא הפקדת קוד מקור של אפליקציה במועצה או אצל נאמן.
 • מנהל אבטחת המידע והסייבר של המועצה יוודא שקוד המקור עבר בדיקה נגד חשיפות ואי קיום קוד זדוני באמצעות סריקת חשיפות אבטחת מידע (Vulnerability Scan).
 • הספק יבצע הדרכה פרונטלית על התוכנה על פי דרישת המועצה .
 1. פיתוח מאובטח:
  • שימוש בתקן OWASP או מקביל שיאושר ע"י מנהל אבטחת המידע והסייבר של המועצה .
  • שימוש בגרסאות מעודכנות ונתמכות של שפות הפיתוח.
  • העברת מסמך אפיון מערכת לאישור של מנהל אבטחת מידע וסייבר של המועצה .
  • פיתוח המערכת בהתאם לדרישות האפיון.
  • ביצוע בדיקות מסירה ע"י הספק לווידוא קיום דרישות אבטחת מידע באפיון.
  • מבדק חדירה למערכת לפני העברה לייצור.
 1. הגנה אפליקטיבית:
  • שימוש בפרוטוקול Https בכל דפי היישום.
  • הגדרת רשימת ערכים וטווחים מותרים לשדות קלט
  • מניעת אפשרות למניפולציה של כתובת ה-URL (חוסר יכולת לשנות UID בסוף הדף, לא ניתן לשנות או להוסיף דפי משנה).
  • אין לחשוף למשתמש הקצה הודעות שגיאה אפליקטיביות העלולות להסגיר קוד וטבלאות בתוך היישום. שגיאות כאלה יש לכתוב לקובץ לוג בלבד או לתת הודעה גנרית.
  • במקרה של העלאת קבצים למערכת: יש לוודא כי קובץ העולה לשרת יעבור סניטציה ויישמר בשרת כקובץ בעל סיומת לא פוגענית כגון html ו/או php.
  • שמירת המידע במערכת כל עוד נמשך השירות.
  • בקרת פלט:
   • וידוא שאין בדו"חות המופקים מהמערכת, חשיפה של שדות שלא נדרשים.
   • תיוג פלט בעל מידע רגיש המופק מהמערכת כמכיל מידע מוגן/חסוי לפי חוק הגנת הפרטיות.
  • תיעוד בלוג:
   • נעילות משתמש.
   • פעולות עדכון ע"י המשתמשים כולל שמירת ערך קודם.
   • העלאות תכנים.
 • הזדהות והרשאות:
  • קישור ל-AD או שימוש במדיניות סיסמאות בה אורך סיסמא מינימלי 7 תווים, מתבצע שימוש באותיות וספרות.
  • הסיסמאות תוחלפנה לפחות כל 6 חודשים.
  • הסיסמאות יוצפנו בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים.
  • יכולת להגדיר הרשאות על פי פרופיל ומידור גישה/עדכון ברמת שדה.
  • יכולת הפקה יזומה של דו"ח הרשאות תקפות אחת לשנה.
  • יישום תיעוד לכל שינוי בטבלת ההרשאות.
 • הפרדת סביבות:
  • סביבת הייצור תופרד מסביבות אחרות.
  • העברת אפליקציה מסביבת פיתוח לייצור תתבצע בצורה מבוקרת.
  • לא יעשה שימוש בנתונים אמתיים בסביבת הפיתוח.
 1. דרישות במקרה של פעילות בענן:
  • מניעת ממשק ישיר בין המשתמש לשרת בסיס הנתונים.
  • שימוש בגרסאות דפדפנים נתמכות.
  • ממשק ניהול בגישה מהמועצה בלבד או מכתובות שיסופקו על ידה.
  • במקרה של ניהול בענן- מימוש IPS.
  • מימוש הצפנה בתקשורת באמצעות פרוטוקול 2 או פרוטוקול אחר שיאושר ע"י מנהל אבטחת מידע וסייבר של המועצה .
  • בקרת גישה:
   • גישה לאפליקציה באמצעות שם משתמש וסיסמא – לאפשר יכולת שימוש ב-OTP או CAPTCHA כמזהה נוסף.
   • הגדרת SESSION TIME OUT לאחר פרק זמן של אי פעילות, המחייב זיהוי מחדש של המשתמש.
   • ברירת המחדל לסיום Session תהיה 30 דקות. (גם אם המערכת תנוהל מקומית).
  • אבטחת תשתיות
   • בסיס נתונים ייעודי למועצה – הספק יבצע הפרדה בין בסיס הנתונים של החברה לבין בסיסי נתונים של לקוחות אחרים.
   • הגנת בסיס הנתונים והקשחתו על פי הנחיות המועצה
   • ניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח למועצה לפי דרישתה.
   • שמירת המידע כל עוד נמשך השירות.
   • הספק יספק למועצה יכולת שליטה ובקרה על הנתונים בענן וכן אפשרות חד צדדית להפסקת השימוש בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור.
   • מענה אנושי לטיפול באירועי סייבר.

 

ולראייה באנו על החתום

 

 

______                        _______________                  ___________              _______

חברה                        שם (משפחה ופרטי)                    חתימת הספק               תאריך


התחייבות ספק העובד מחוץ למועצה  לאבטחת מידע

[1]הצהרת מחויבות לאבטחת מידע

הואיל; ואנו החתומים מטה (להלן; "החברה") נותנים למועצה מקומית ראש פינה (להלן; "מועצה ") שירותים, המתבססים על מידע של מועצה  :

והואיל; ומתן השירותים למועצה  מותנה בהתחייבות שלנו לשמור על הסודיות של המידע של מועצה  ועל אבטחת מידע זה, כמפורט בכתב זה;

אי לכך, אנו מתחייבים בזאת כדלקמן;

 1. בחברה ימונה אחראי לאבטחת המידע. על אחראי אבטחת המידע להבטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת. כמו כן ימונה בחברה ממונה לאבטחה הפיזית של המידע ומערכות המידע והתקשורת.
 1. קבצי המידע של מועצה לא יוחזקו ברשת תקשורת המחוברת לאינטרנט ולרשתות חיצוניות (בחיוג או בנל"ן). חריגה מתנאי זה מחייבת אישור מראש של מנהל אבטחת המידע של המועצה .
 2. תהיה הגנה פיזית ובקרת גישה למחשבים, לשרתים ולרכיבי התקשורת כגון Routers, Switches.
 3. הגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של המועצה , תתאפשר רק תוך שימוש בזיהוי (User-ID) אישי ובסיסמאות אישיות וחסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות רק למשתמשים בלבד ותוחלפנה לפחות כל 3 חדשים.
 4. זיהוי משתמש יינעל אוטומטית לאחר 5 שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא. השחרור יוכל להתבצע רק ע"י האדמיניסטרטור ומי שהוסמך למלא את מקומו בהיעדרו.
 5. תנוהל מערכת הרשאות למורשי גישה.
 6. תופעל מערכת ניהול הרשאות ויצירת רמות הרשאה המפרידות בין מנהלי הרשת לעובדים אחרים. חשבונות וזכויות של אדמיניסטרטור יינתנו למנהלי הרשת בלבד.
 7. ייושם מידור פנימי בשרת בגישה לספריות וקבצים של המועצה . הגישה לספריות וקבצים אלה תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם בחברה מחייבים זאת.
 8. תותקן תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת כנגד וירוסים.
 9. לא יוצאו דיסקים משרתים או מדיות מגנטיות אחרות לתיקון או לכל מטרה אחרת כשעליהם נמצאים קבצים ונתונים של המועצה . במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק.
 10. יוקם נוהל עבודה מסודר להעברת, אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, או אופטית עם מידע של המועצה כך שלא תועבר מדיה ללא תיאום מוקדם. הנוהל יוקם בשיתוף של נציג החברה, מנהל מאגר המידע במועצה  וממונה על אבטחת מאגרי המידע במועצה .
 11. מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם המועצה במקום שהגישה אליו תתאפשר למורשי גישה בלבד.
 12. בתחנות העבודה תשמר אבטחת המידע:
 • לא יישמרו קבצים של המועצה על הדיסק הקשיח של התחנה.
 • בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא.
 • הכניסה לרשת תהיה באמצעות USER ID אישי.
 • לא ניתן יהיה להוריד קבצים של המועצה מהשרת באמצעות התחנה.

14.  גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול עם גישה לאחראי על הגיבויים בלבד. כמו כן יש לקיים נוהל דרישה לקבלת גיבויים והורדתם לשרת ולכל הפחות גיבוי יומי ושמירת לוגים למשך 24 חודשים

15.  אין להעביר קלטות עם גיבויים לגופים חיצוניים .

16.  כל מדיה מגנטית, או אופטית, או דוח השייכים למועצה  או שהם תוצרי עיבוד מנתוני המועצה , יאוחסנו בארון סגור וכן יושמדו ויגרסו לאחר השימוש.

17.   אין להוציא חומר לגריסה או השמדה חיצונית ללא תאום עם המועצה .

18.  החברה מצהירה כי היא פועלת כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי היא נוקטת באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו.

19.  החברה מתחייבת להחתים את עובדיה על הצהרות סודיות, הכוללים, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של מועצה .

20.  החברה מתחייבת לאפשר לנציג המועצה  לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.

 

ולראייה באנו על החתום

 

 

________________________         _______________      _______________

חברה           שם (משפחה ופרטי)          חתימת הקבלן        תאריך


התחייבות גורם חיצוני העובד עם מחשב נייד לשמירת סודיות

אני הח"מ,_________________ ת.ז._______________ עובד בעיריית _____ כגורם חיצוני בתפקיד _______________ (להלן: "התפקיד") מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה, כלפי עיריית אלעד  (להלן: "המועצה ") כי:

 1. אני מודע/ת לפעילותה של המועצה המעניקה מגוון רחב של שירותים, למידע הסודי והרגיש בו היא מחזיקה והנני מודע/ת לעובדה כי התפקיד מחייב אותי לשמירה על סודיות.
 2. אני מתחייב/ת לא לגלות, לפרסם, להראות, למסור ולהעביר, בין במשך תקופת העסקתי במועצה ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, בין אם הינו עובד במועצה , ספק, לקוח או כל גורם אחר, שום מידע הקשור בעבודתי ובמועצה , וזאת בין שהמידע האמור הגיע אלי כתוצאה מעבודתי במועצה  או בכל בדרך אחרת.

המונח "מידע" כוונתו: כל הקשור באופן ישיר או עקיף בענייניהם, עסקיהם ופרטיהם של תושבים, ספקים, עובדים במועצה  והאנשים או הגופים הקשורים במועצה  והבאים עם המועצה  במגע ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מחירים, תחשיבים, פרטים אישיים, תנאי העסקת הח"מ ותנאי העסקת עובדים, תושבים וספקים, עמלות, מסמכים וסודות.

 1. אני מתחייב/ת כי הסיסמא איתה הנני מתחבר למחשב הנייד שמורה עימי ואינה ידוע לשום גורם אחר מלבדי.
 2. אני מתחייב/ת לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה ובכלל זה לא לבצע שכפולים, העתקים, וכו', שלא למטרות העבודה.
 3. אני מתחייב/ת כי מסמכים ו/או תיקים ו/או כל חומר בעותק קשיח ("Hard copy") אשר הוצא מחוץ לכותלי המועצה למטרת עבודה יוחזר חזרה למנהל אבטחת המידע או לגורם הממונה עליי במועצה  לצורך גריסה או השמדה מיד בסיום הטיפול בהם.
 4. אני מתחייב/ת להקפיד על שמירת סודיות בסביבת עבודתי, ובהקשר לכך להקפיד כי כל המסמכים הרגישים ו/או הסודיים ו/או הדורשים טיפול מיוחד, לא יישארו ללא השגחה במשרדי, יתויקו באופן מסודר וחסוי, ישמרו בארונות נעולים או ינעלו במידת הצורך בכדי למנוע את האפשרות הגישה עבור גורם בלתי מורשה.
 5. אני מתחייב/ת לשמור מסמכים וקבצי עבודה הקשורים למועצה במחשב באופן מסודר ומנוהל על ידי הרשאות גישה ולהקפיד כי בעת סיום העבודה על קבצים רגישים ייסגרו הקבצים וישמרו בתיקיה מוצפנת ומוגנת מפני גורמים שאינם מורשי גישה.
 6. אני מתחייב/ת כי כל מידע הנשלח באמצעות דואר אלקטרוני מהמחשב הנייד ישלח כשהוא מוצפן על יד תוכנת הצפנה המיועדת לדואר אלקטרוני.
 7. אני מתחייב/ת ליצור חסימת גישה לכל מדיה אלקטרונית סודית ו/או רגישה וזאת לאחר קבלת אישור מתאים מהגורמים האחראיים לכך במועצה .
 8. אני מתחייב/ת לדאוג כי כל המסמכים הקשורים למועצה על גבי המחשב הנייד יוצפנו בעזרת תוכנה הצפנה וכי קוד הגישה אינו יהיה גלוי או ידוע לשום גורם אחר מלבדי.
 9. אני מתחייב/ת לדאוג כי על המחשב הנייד תתוקן תוכנה המונעת חדירת ווירוסים (להלן: אנטי ווירוס) וכי תוכנה זו מעודכנת ומתעדכנת באופן אוטומטי עם כל עדכון המופץ על יד בית התוכנה.
 10. אני מתחייב/ת לדאוג כי מערכת ההפעלה המותקנת על המחשב הנייד מעודכנת בעדכוני האבטחה האחרונים שהופצו על ידי היצרן.
 11. אני מתחייב/ת כי המחשב הנייד יהיה בהשגחתי או אמצעי נעילה בכל עת.
 12. אני מתחייב/ת כי המחשב יימצא כל העת בהשגחתי, בתיקי ובשום מקרה לא יאוחסן בתא המטען של רכבי. כאשר אני יוצא מהרכב, אדאג לקחת את המחשב ולא להשאירו במכונית גם אם היא נעולה.
 13. אני מתחייב/ת להודיע לגורם מולו אני עובד במועצה על כל חשד לגניבה ו/או פריצה ו/או העתקה ו/או חדירה למסמכים שברשותי ו/או למדיה אלקטרונית ו/או שנמצאים בטיפולי ו/או כל ניסיון לעשות כך, באופן מיידי וללא שהות.
 14. ידוע לי כי התחייבות זו הינה מהווה חלק בלתי נפרד מהתקשרותי עם המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הסודיות עליו חתמתי עם המועצה . אני מודע/ת לכך כי הפרת תוכן הצהרה זו יכולה להיגרם עקב מעשה מכוון ו/או רשלנות ו/או מחדל, והאחריות בגינן, זהה היא.
 15. בסיום פעילותי מול המועצה , אני מתחייב/ת למסור לגורם מולו אני פועל במועצה את כל המסמכים, המידע וכל חומר אחר שהגיע או הוכן על ידי במהלך העבודה.
 16. התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם.

קראתי והבנתי את האמור בהתחייבות זו ואני חותם/ת עליה מרצוני:

שם ומשפחה:  ___________    מס' ת.ז:   ___________   תאריך:  _________

אנו, הח"מ, מאשרים/ת כי מר/גב'_ _____________ קרא/ה את הצהרה זו בנוכחותי, וחתם/ה עליה רק לאחר שהצהיר/ה בפני כי הבין/ה את הכתוב בה ואת המשמעויות במקרה של הפרתה, והוא/היא מתחייב/ת לאמור בה מרצונו/ה.

גורם מעסיק ____________________                 חתימה_____________

תאריך_______________                    חתימה___________ נציג המועצה

 

 

ולראייה באנו על החתום

 

________________________         _______________      _______________

חברה           שם (משפחה ופרטי)          חתימת הקבלן        תאריך


נספח ה' טופס הצעת המחיר

להלן הצעת המציע _______________________ למכרז 03/2022 של מועצה מקומית ראש פינה.

חלק מס' 1: מענה המציע למפרט הטכני

יש לציין בטבלה להלן התייחסות לכל אחת מהדרישות, לרבות צילום מסך של מערכות שעובדות אצל לקוחות המציגות מענה למפרט זה

 

 1. הגדרות:

"המערכת הקיימת" – המערכת המידע הקיימת במועצה   או העומדת לרשות המועצה.

"המערכת המרכזית" – המערכת המוחזקת בחוות השרתים של המציע אליה המשתמשים נגשים בתקשורת.

"המערכת העצמאית / תחנה עצמאית" – מערכת מותקנת במחשב(ים) של המועצה הפועלת ללא תלות במערכת המרכזית.

"קבצים אוניברסאליים במערכת הגרפית" – ,DWG ,TIFF ,DXF ,JPG ,BMP GIF, SHP, SHX, DBF, raster formats, vector formats, grid formats ואחרים. קבצים אלה לא יהיו מוצפנים.

"קבצים אוניברסאליים במערכת האלפאנומרית" – ASCII, XLS, CSV, MDB ,DAT, XML ואחרים. קבצים אלה לא יהיו מוצפנים.

 

 1. הוראות כלליות:

 

מפרט טכני – דרישות כלליות
הנושא

 

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

כללי 1 המערכת תאפשר קליטת נתונים עדכניים והיסטוריים מהמערכת הקיימת כולל מפות, שכבות מידע, כרטסות נתונים, טבלאות, תמונות ומסמכים.    
כללי 2 המערכת תפעל על פי החוקים, התקנות וההנחיות של רשות המים, משרד הפנים (ובייחוד נוהל מבא"ת ומבא"ר), משרד השיכון, מנהל מקרקעי ישראל וגופי תכנון וניהול מקרקעין אחרים.    
כללי 3 המערכות תפעלנה על פי החוקים, התקנות וההנחיות הנוגעות לניהול משק בשעת חירום, פיקוד העורף, משרד הפנים (לרבות תכנית רציפות תפקודית), משטרת ישראל וארגוני ביטחון ממלכתיים אחרים.    
טכנולוגיה 4 המערכת המרכזית תאפשר עבודה בממשק WEB. תחנת עבודה עצמאית (לשעת חירום יכול לפעול ממשק חלונות).    
טכנולוגיה 5 המערכת של המציע תומך בעבודה עם הדפדפנים אקספלורר, כרום ופייר-פוקס.  
טכנולוגיה 6 הספק ידאג להתאמת העמדות במועצה   לעבודה מול המערכת דהיינו, יתאים הגדרות בדפדפן, יתקון רכיבי תכנה עם נדרש וכל פעולה אחרת כך שהמערכת תעבוד.  
טכנולוגיה 7 למערכת בסיס נתונים משותף עם שאר המודולים וחלקי ההצעה.  
טכנולוגיה 8 המערכת על כל תתי המערכות והמודולים תעבודנה כמקשה אחת עם מסכים אחידים ועיצוב אחיד.  
טכנולוגיה 9 המערכת תאפשר בניה דינמית של מסכים חדשים או עדכון קיימים לרבות איחודם או פירוקם. יושם דגש בעניין זה על בניה וארגון של סרגלים, מקראים ומסכי מידע.  
טכנולוגיה 10 המערכת של המציע תתאים לכל הציוד הקיים במועצה  . לדוגמא, אם סורק או מדפסת אינו מדגם המוכר למערכת של המציע, המציע יתאים את המערכת שלו לציוד או יחליף את הציוד על חשבונו.  
טכנולוגיה 11 המערכת תדע לשלב מכשירים ניידים (מסופון, טלפון חכם, מחשב לוח וכו') בעבודה השוטפת.  
תיעוד ועזרה 12

 

עבור תהליכים מורכבים המערכת תכלול תיעוד של תהליכי העבודה ואשפים בנויים בצורה מובנת למשתמש.  
תיעוד ועזרה 13

 

המערכת תכלול מערך של מסכי עזרה עשירים כולל מילון מונחים ותיעוד תהליכים.  
תיעוד ועזרה 14 אם המועצה   תזמין פיתוח מיוחד מהספק היא תהיה רשאית לקבל את התיעוד המפורט של הפיתוח.  
יבוא יצוא 15 המערכת תאפשר יבוא/יצוא של מידע ודוחות אלפא-נמריים  לגיליון אלקטרוני (XLS/CSV) וקובץ ל – ASCII כן יבוא נתונים ממקורות ממוחשבים חיצוניים. למערכת תהיה יכולת קליטה וייצוא של קבצי XML.  
יבוא יצוא 16 המערכת תאפשר יבוא/יצוא של מידע גרפי לקבצים בתבניות מוכרות (,DWG DWF, ,TIFF ,DXF ,JPG ,BMP GIF, SHP, SHX, DBF, raster formats, vector formats, grid formats ואחרים).  
יבוא יצוא 17 המערכת תהיה בעלת מנגנון לקלוט נתונים כחלק מתוכנת הספק מתכנות שרטוט כגון AutoCadואחרים.  
יבוא יצוא 18 המערכת תתמוך בייצוא כל דוח או מידע לקובצי אופיס או לקובץ PDF ללא התערבות מפעיל.  
יבוא יצוא 19 המערכות תקבלנה עדכונים ותייצא נתונים במבנה המוכר למערכות ה-GIS המצויות בשימוש בשלטון המקומי.  
יבוא יצוא 20 המערכות תקבלנה עדכונים ותייצא נתונים בתבנית XML, GML ו-KML.  
יבוא יצוא 21 המערכת תהיה בעלת יכולת להפצת הודעות לפי חתכים שונים.  
יבוא יצוא 22 המערכת תדע ליצור פלט למשלוח כגון, פלוטר, הדפסה,  דואל, פקס אחרים.  
יבוא יצוא 23 קבצי היצוא יפיקו עברית בצורה תקניה (כיוון נכון, סימנים נכונים).

מנגנון היבוא יהיה בעל יכולת לסדר מלל בעברית (לתקן מלל הפוך).

 
יבוא יצוא 24 המערכת תספק מידע ותפעל באופן משולב עם אתר האינטרנט של המועצה  .  
יבוא יצוא 25 המערכת תהייה פתוחה לשיתוף נתונים ממערכות אחרות ובפרט משרדי ממשלה גם כאשר נתונים אלה מוחזקים במערכות של ספקים אחרים.  
יבוא יצוא 26 המערכת תדע להעביר נתונים מוצפנים ובשיטות העברת מידע מאובטחות.  
יבוא יצוא 27 המערכת תדע לייצא נתונים למכשירים ניידים ולקבל עדכונים ממכשירים אלה.  
מעקב 28 המערכת תאפשר תהליכי עבודה מורכבים עם מספר תחנות אישור ובקרה. המערכת תכלול מסך ריכוז של פעולות או נושאים לאישור.  
מעקב 29 המערכת תאפשר מעקב אחר התקדמות בתהליכים מורכבים ממודולים שונים וממערכות אחרות ברשות.  
מעקב 30 המערכת תאפשר תיוג כל עצם (מסך, רשומה, שדה) עם תזכורת או הערה.  
מעקב 31 המערכת תכלול טבלאות מרכזיות משותפות לכל המערכות והמודולים במערכות של הספק. למערכת של הספק יהיה מנגנון התראה לגבי עדכון הטבלאות.
גרסאות 32 הספק ישדרג את גרסאות התוכנה לגרסאות החדישות שהוא פיתח ולא יהיה רשאית לכל תשלום נוסף עבור הגרסה, ההתקנה ו/או ההטמעה.
 

גרסאות

33 המועצה   תהיה זכאית לקבל כל תכנית, שגרה, עיבוד, שליפה, חתך, תוצר או דוח שיבנה עבור לקוח אחר של הספק, כל אלה ללא תוספת תשלום.  
גרסאות 34 הספק יעביר למועצה   עדכוני גרסה, תיקוני תכנה, עדכוני אבטחה, עדכוני טבלאות מערכת באופן אוטומטי וללא תוספת תשלום. הספק ידווח למנהל ברשות על כל שנוי או עדכון. עדכוני גרסה או כל שנוי במערכת הדורש השבתת השרות או שאלול לשבש את השרות יתואם עם המנהל ברשות.
גרסאות 35 הספק יהיה אחראי לעדכון התצורה בתחנות לאחר עדכוני גרסה או כל שנוי במערכת בהצעתו.    
גרסאות 36 הספק ישלח למזמין פרסום חודשי בעלון דואל או בנייר המפרט את החידושים במערכת, שיטות עבודה מומלצים (best practices) ומידע אחר על המערכות והשרות שלו.

אם היישומים של המציע נגישים מפורטל, הפורטל יכלול חלון פרסום חידושים ומידע אחר.

   

 

 • המערכת לניהול הנתונים הגיאוגרפיים 

 • מבוא                 

            תפקיד: להציג נתונים על גבי מפה ולבצע ניתוחים מרחביים (spatial analysis) על נתונים אלה. לתמוך במטלות של ענף ההנדסה והנושאים שבטיפולו.

            תאור: מערכת תכנה ומסד נתונים להצגת עצמים, שכבות במרחב גיאוגרפי כלי עזר תכנון ולניהול המועצה , רשת המים והביוב ושאר המרכיבים הפיזיים במועצה  .

כלים: תכנת מיפוי בסיסית, נתונים מרחביים (spatial analysis), מנגנוני חישוב במרחב (מדידת שטח, מרחק, מסלול וכו'), תיחום שטחים, ניתוח נתונים סביב נקודה, ניתוח נתונים על גבי רשת (grid analysis), בקרה על פוליגונים, שיבוץ משאבים/עצמים במרחב, חישוב מסלולים, ניהול גרסאות של מידע, מנגנוני חיתוך והצלבת מידע במרחב.

מסכי עבודה לקליטה, עדכון והצגת נתונים במערכת המרכזית.

מסכי עבודה לקליטה, עדכון והצגת נתונים בתחנה עצמאית.

            תוצרים: מסכים המציגים מידע מרחבי מאורגן בשכבות כולל חלונות  מידע אלפאנומרי (צפים ואחרים) המתארים עצמים ושכבות, מפות ושרטוטים מקוונים המוטמעים במערכת, תוצרים מודפסים, כרטסות המתארות עצמים, דוחות, ניתוחים מרחביים ותשובות לשאילתות גיאוגרפיות.

            ממשקים: השתלבות עם המערכות התפעוליות ויישומים המותקנים במועצה   או שבשימוש המועצה  . המערכת תדע לקלוט נתונים אלפאנומריים ממקורות שונים ולמקם אותם במרחב לפי הזיהוי הגיאוגרפי.

המערכת תדע לייצא נתוני מיקום גיאוגרפי ואחרים למערכות אלפאנומריות ולקבל עדכונים מהמערכות התפעוליות במועצה  .

            סוגיות מיוחדות: הספק יקלוט עבור המועצה   מידע גיאוגרפי בסיסי כגון, מפות בסיס, תצ"א, פוטוגרמטיה, אזורים סטטיסטים, רובעים וכו'.

המערכת תשתלב עם יישומים אחרים במועצה  .

המערכת תתאים לעבודה בשעת חירום ותענה על דרישות פיקוד העורף ודרישות רציפות תפקודית של משרד הפנים. 

 • תאור הסביבה הטכנולוגית

 

שם היצרן: ____________________  דגם וגרסה: ______________________________

תאור קצר: ____________________________________________________________

דרישות חומרה להפעלת היישום 
נושא פירוט
1.1 שרת(י) היישום*
הספק יפרט את מיקום השרת: בחוות שרתים של הספק
1.2 מערכת הפעלה בשרת(ים)
1.3 מסד מידע בשרת(ים)
תחנת קצה להפעלת המערכת/יישום אצל המשתמש
2.1 מערכת הפעלה ותכנות בקצה
2.2 תצורת חומרה נדרשת בקצה
תצורה מינימאלית מעבד, זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
2.3 תכנה להצגת הנתונים למשתמש
 תחנת עצמאית (לשעת חירום)        
3.1 מערכת הפעלה ותכנות בתחנה
3.2 תצורת חומרה נדרשת בתחנה
תצורה מינימאלית מעבד, זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
3.3 תכנה להצגת הנתונים בתחנה
תחנת עצמאית לקליטת נתונים       
3.1 מערכת הפעלה ותכנות בתחנה
3.2 תצורת חומרה נדרשת בתחנה
תצורה מינימאלית מעבד, זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
3.3 תכנה לקליטת הנתונים בתחנה

* המשתתף רשאית לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו.

 • פרוט הדרישות 

            מפרט טכני – המערכת הגיאוגרפית
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

א. כללי 1 הגישה לנתונים במערכת והצגת השכבות תהיה בממשק WEB.    
כללי 2 המערכת ההנדסית תכלול את כל הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד, כלי מיפוי ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.    
כללי 3 המערכת תקלוט את כל הנתונים מהמערכות הקיימות בועדה והמועצה (על כל שלוחותיה) אלא אם כן נגדיר מראש את מנהל ההנדסה אשר כולל את הועדה ואגף ההנדסה והתשתיות    
כללי 4 מערכת תכלול את כל השכבות שפורטו בנספח "מצב  קיים".    
כללי 5 תהיה אינטגרציה מלאה בין כל המודולים והנתונים במערכות ההנדסית.    
כללי 6 המערכות תכלולנה דוחות ניהול מובנים ומחולל דוחות.    
כללי 7 למערכת תהיה השקה לכלי בקרה תקציבית וכלי בקרה על פרויקטים במערכת הפיננסית של המועצה.    
כללי 8 המערכות תפעלנה על פי כל החוקים והתקנות הנוגעות לניהול הנדסי למשל, חוק תכנון ובניה, פקודת הקרקעות, חוק רישוי עסקים וכל חוק ו/או תקנה אחרת הנוגעים לנושא ההנדסי.    
 ב. מערכת מיפוי 1 המערכת תקלוט ותציג תצלום אוויר עד רזולוציה 7.5 ס"מ לפיקסל ותצלומים אלכסוניים.    
מערכת מיפוי   המערכת תהיה ערוכה על רשת קואורדינטות ישראל החדשה    
מערכת מיפוי 2 המערכת תציג קואורדינטות של מיקום העכבר על המפה. תהיה למשתמש אפשרות להציג את רשת הקואורדינטות.    
מערכת מיפוי 3 המערכת תציג מידע בקנה מידה מ-1:50,000 ועד  1:100 ומה שביניהם.    
מערכת מיפוי 4 עם שינוי קנה המידה המערכת תדע להסתיר פרטים או לחשוף פרטים (בהתאם להנחיות אשר יינתנו ע"י מזמין העבודה). לדוגמא בקנה מידה 1:12,500 המערכת תציג כותרות של שכונות בלבד. עם הגדלת קנה המידה ל-1:5,000 יתווספו כותרות של מוסדות ציבור ושמות דרכים. בקנה מידה של 1:500 יופיעו תוויות של עצמים קטנים כגון, מגופים וכו'. בכל מקרה למשתמש יהיה אפשרות להסתיר או לחשוף פרטים.    
מערכת מיפוי 5 תהיה אפשרות להציג שכבות ועצמים בשקיפות חלקית. למשתמש יהיה שליטה על תכונה זו.    
מערכת מיפוי 6 המערכת תחשב מרחקים בין נקודות או רצף נקודות (מסלולים). חישוב המרחק יעשה על פי נקודות או על פי רשת (grid).    
מערכת מיפוי 7 המערכת תחשב שטח של מתחמים וצורות שונות (פוליגונים).    
מערכת מיפוי 8 המערכת תאפשר תרגום כתובת למיקום במפה (קואורדינאטות) ולהיפך. דהיינו geocode ו-reverse geocode.    
מערכת מיפוי 9 המערכת תשמור גם כתובת או נתון (למשל כתובת של בית פינתי)שאינה מוביל כנתון חליפית. המערכת תאפשר רישום כתובת נוספת כגון מספר משק, בלוק וכד'. שדות אלה יהיו רב מופעים כאשר לכל מופע שדה אפיון. המערכת תאפשר חיפוש לפי כל כתובת וקישורו לכתובת המובילה.    
מערכת מיפוי 10 סביב מסך התצוגה של המידע הגיאוגרפי יהיו סרגלי כלים ומקראות. למשתמש יהיה אפשר להעלים את הכלים האלה. המקרא יהיה מדורג כאשר המשתמש יוכל להרחיב או לצמצם את המידע.    
מערכת מיפוי 11 באמצעות המקרא המשתמש יוכל לבחור איזה מידע יוצג ואיזה מידע לא יוצג.    
מערכת מיפוי 12 המערכת תאפשר למשתמש ליצור ולקלוט עצמים ומידע גיאוגרפי, לקשור אותם לקבוצות ושכבות ולהציגם על גבי מפת רקע או בשילוב עם שכבות אחרות, באופן עצמאי ובהתאם להרשאות אשר יקבעו לכל משתמש ע"י מזמין העבודה.

למשל, רק עובדי מחלקת שפ"ע  יוכלו לעדכן מידע ושכבות שלי כלי אצירה.

   
מערכת מיפוי 13 המערכת תבצע עיבודים משולבים בין שכבות/קבוצות מידע (mashup) ותציגם על מפה.    
מערכת מיפוי 14 המערכת תאפשר למשתמש ליצור טיוטא ("סקיצה") בו הוא מעדכן עצמים ומכין שכבות וכל מידע גיאוגרפי אחר. כמו כן המשתמש יוכל להלביש קובץ חיצוני במערכת. מידע גיאוגרפי זה יהיה שייך למשתמש אך יהיה ניתן לשיתוף עם משתמשים אחרים.    
מערכת מיפוי 15 המערכת תאפשר תרגול וסימולציה של אירועים והצגתם על מפה בנוסף לשכבות/קבוצות מידע אחר.

למשל, המערכת תאפשר הגדרת נקודה ורדיוס או פוליגון. המערכת תנתח ותציג את המידע בתחום המוגדר.

   
מערכת מיפוי 16 המערכת תאפשר חקירת נתונים (drill down) על מפה של עצם על מפה. למשל, הצבעה על עצם או כתובת המציין מיקום יביא את המידע על אותו עצם או כתובת. המערכת תאפשר שימוש בלחצן ימני בעכבר כדי לבצע פעולות ולקבל תפריט מידע.    
מערכת מיפוי 17 המערכת תהיה מקושרת למערכות האלפאנומריות כדי לקלוט נתונים לצורך ניתוח מרחבי והצגה על גבי מפה.    
מערכת מיפוי 18 המערכת תאפשר ניתוח מרחבי למשל, תיחום שטח על פי תאור, תיחום שטח מסביב לנקודה ועוד.    
מערכת מיפוי 19 המערכת תאפשר קליטה של מידע ו/או שכבות נתונים מערכות GIS אחרות. כמו כן, המערכת תאפשר למשתמש לקלוט קבצים (למשל, תכנית, מדידות או תשתיות) וליצור מהם שכבות מידע והכל בהתאם להרשאות.    
מערכת מיפוי 20 עבור כל עצם (נקודה, צורה), מידע ו/או שכבה יהיה אפשר ליצור כרטסת נתונים גמיש בו המשתמש יוכל להוסיף שדות המתארות את תכונות העצם / שכבה.    
מערכת מיפוי 21 בכרטיס עבור עצמים ו/או מידע ו/או שכבות נתונים יהיה בנוסף לשדות תאור: תאריך יצירת המידע, שם המשתמש שיצר את המידע, תאור, הערות ועוד.    
מערכת מיפוי 22 תהיה אפשרות לחייב את המשתמש למלא את כרטיס המידע עבור העצם/מידע/שכבה.    
מערכת מיפוי 23 המערכת תאחזר מידע שצמודה לעצם בחלון שיעלה על המפה (popup) שיהיה מעוצב בהתאם לדרישות המועצה. המשתמש יוכל להקטין, להגדיל ולהזיז את החלון על פני המפה ולקבוע את מידת השקיפות שלו.    
מערכת מיפוי 24 המערכת תכלול מנגנונים לטיוב נתונים. המערכת תכלול שאילתות ודוחות מובנים לאיתור סתירות וכפילויות בנתונים. למשל, המערכת תאגד נתוני כתובת ממערכות ותבדוק את מהימנותם.    
ג. מידע גיאוגרפי 1 המערכת תציג על גבי מפה נתונים מכל מודול ומערכת בהצעת המציע.    
מידע גיאוגרפי 2 המערכת תאפשר קליטה של מידע ו/או שכבות ו/או רשתות נתונים ממערכות GIS אחרות. כמו כן, המערכת תאפשר למשתמש לקלוט קבצים (למשל מדידות) וליצור מהם שכבות מידע והכל בהתאם להרשאות.    
מידע גיאוגרפי 3 למשתמש במערכת יהיה אפשר ליצור עצמים גיאוגרפיים, לקשור אותם לקבוצות ושכבות ולהציגם על גבי מפת רקע או בשילוב עם שכבות אחרות.    
מידע גיאוגרפי 4 המערכת תכלול שכבת מבנים ונכסים ממערכות המועצה ומערך כתובות עם מודול לקליטה שרטוטים מסקרי נכסים עבור ארנונה.    
מידע גיאוגרפי 5 המערכת תקלוט נתונים ממערכות לניהול נכסי המועצה. המערכת תציג מיקום הנכס ופרטים מתוך כרטיס הנכס במערכת לניהול נכסים.    
מידע גיאוגרפי 6 המערכת תטפל בכל הנושאים הקשורים בייעודי קרקע ושימושי קרקע.    
מידע גיאוגרפי 7 על אותה מערכת תהיה אפשרות נתוני  רישוי ופיקוח על הבניה.    
מידע גיאוגרפי 8 המערכת תכלול יישומים לניהול ומעקב אחר תשתיות ותכסיות (? מה הכוונה?) בשכבות נפרדות.    
מידע גיאוגרפי 9 המערכת תהיה מוכנה לקליטה של כל נתון או שכבה שהמועצה תהיה מעוניין לנהל אותה במערכת הגרפית גם אם הוא אינו קשור לניהול הועדה המקומית.    
מידע גיאוגרפי 10 המערכת תעקוב אחרי נתוני שימושי קרקע בשכבות נפרדות עבור כל תכנית כך שיהיה אפשר להעלות את כל או חלק מהתכניות הנוגעות לעצם גיאוגרפי אחד לפי בקשת המשתמש.    
מידע גיאוגרפי 11 מסד המידע של המערכת יכיל מידע מתוך התקנונים של התב"עות ותדע ליצור שכבת קומפילציה של תכניות על מנת להציג את המצב החוקי העדכני של כל חלקה או עצם במערכת והכל בתאום עם מערכת אלפנומרית אשר תתבצע ע"י ספק של המועצה.    
מידע גיאוגרפי 12 המערכת תפיק תשריט ותדפיס של זכויות הבניה בחלקות או עצמים והכל בהתאם למוגדר בחוק התכנון והבניה ו/או בתקנות.    
מידע גיאוגרפי 13 המערכת תכלול יישומים לניהול ומעקב אחר עצמים בשכבות השונות.    
מידע גיאוגרפי 14 המערכת תכלול שכבת מבנים ונכסים עם מודול לקליטה שרטוטים מסקרי נכסים עבור ארנונה.    
מידע גיאוגרפי 15 המערכת תדע להציג נתוני אוכלוסיה (מערכת מימ"ד או גחלת, לניהול אוכלוסין הנמצאת ברשויות) על גבי מפת המועצה. המערכת תהיה מסוגלת להצליב את הנתונים בשכבת האוכלוסיה ושכבות אחרות כגון, רובעים ולחשב סיכומים וסטטיסטיים עבור תאי שטח מוגדרים.    
שעת חירום 16 המערכת תדע לייצא נתונים למערכות השו"ב (שליטה ובקרה בשעת חירום) של במועצה וכן לספק כל נתון  לגורמי הטיפול בשעת חירום (מוקדי חירום ברשויות סמוכות, פיקוד העורף, גורמי ביטחון והצלה).    
שעת חירום 17 המערכת הגיאוגרפית על כל שכבותיה והנתונים בה תתפקד על עמדה בודדת ללא תקשורת.    
ד. דוחות ומידע מנהלי  

1

הדוחות של המערכת הגיאוגרפית יכללו את כל הדוחות הקיימים המקובלים במערכות דומות הפועלות בשלטון המקומי בתוספת דוחות שהמשתמשים יבקשו מעת לעת.    
דוחות 2 מחולל הדוחות יהיה כלול במערכת ויאפשר בניית דוחות על ידי המשתמשים מכל תוכן במערכות במועצה. כל דוח יועבר לאקסל בלחיצת כפתור.    
דוחות 3 המערכת תספק את כל הדוחות המובנים הדרושים על ידי המועצה לצורך ניהול הנושאים הגיאוגרפיים וייעודי קרקע.    
דוחות 4 המערכת תספק דוחות מובנים הנדרשים על ידי המועצה את כל הדוחות המובנים הנדרשים או שיידרשו בעתיד על ידי משרדי ממשלה לרבות משרד האוצר/מנהל התכנון/משרד הביטחון וכיוצ"ב.    
דוחות 5 המערכת תספק התראות ודוחות שגויים של קליטה למערכת ההנדסית כגון: פוליגונים לא סגורים, כפילות נתונים בעיקר לגבי כתובות וישויות פיזיות.    
דוחות 6 מודול מידע למנהל יכלול גם דוחות בקרה.    
דוחות 7 מודול מידע למנהל יכלול גם מחולל דוחות יעיל וידידותי למשתמש, אשר יאפשר הפקת דוחות אינטגרטיביים מכל מודול במערכת. תהיה אפשרות להצגת סיכומים ומידע להנהלה הבכירה במסכים ברורים ותמציתיים (dashboards וכו').    
דוחות 8 הספק מתחייב לשלוח בחוזר דוא"ל או עלון נייר עדכונים אודות כל חידוש במערכת שלו, והמועצה תהיה זכאית לקבל עדכונים אלה ללא תוספת תשלום.  
ה. ממשקים 1 למערכת הגיאוגרפית יהיה "קשר חם" או לפחות ממשק דו-כווני למערכת לניהול הועדה והמועצה. המעבר של נתונים והשילוב של תכניות ומסכים בין מערכות  האלפאנומריות והגיאוגרפיות יהיה שקוף למשתמש.

המערכת תאפשר התמקדות בנכס, מבנה או עצם אחר במפה ומעבר למסכים הנוגעים בדבר במערכת לניהול ועדה והמועצה. כמו כן, המערכת תדע להגיב לבקשות למידע והתמקדות מתוך מסך, שורה או כפתור במערכת לניהול ועדה. המערכת הגרפית תשלח את המידע חזרה במבנה מוסכם שקבע המערכת לניהול ועדה.

   
ממשקים 2 המערכת ההנדסית תדע לקלוט נתוני מדידות מסקר נכסים (כשכבת מידע) ולשייך אותם לעצמים במערכת ה-GIS ולתיקי בניין.    
ממשקים 3 המערכת תהיה בעלת ממשק דו-כיווני למערכות פיקוח עירוני ולמוקדים העירוניים.    
ממשקים 4 המערכת ההנדסית תהיה בעלת ממשקים  להורדת נתונים למסופונים, טלפונים חכמים וליישומים ניידים שונים לצורך פיקוח על הבניה. כמו כן, המערכת תדע לקלוט נתונים אלפא נומריים, תמונות  ונתונים גיאוגרפיים ממסופונים, טלפונים חכמים ומכשירים ניידים אחרים.,    
ממשקים 5 למערכת תהיה השקה למערכות רישוי עסקים, פיקוח עירוני, מוקד עירוני ומערכת ההכנסות על מנת לאתר בניה או שימושים חורגים.    
ממשקים 6 המערכת תהיה בעלת ממשקים להעברת וקליטת נתונים במערכות ממוחשבות הפועלות בתאגידי המים ושיתוף פעולה עם המערכות בתאגידים.    
ממשקים 7 המערכת תהיה בעלת ממשקים למערכות הגביה של החברה לאוטומציה, מטרופולינט, אי. פי. אר. ופריאוריסיטי.    
ממשקים 8 המערכת תהיה בעלת ממשק למערכת מימ"ד ו/או גחלת לניהול אוכלוסין. המערכת תקלוט מאפיינים של אוכלוסיה ותציג אותם כשכבה על גבי מפת המועצה. המערכת תהיה מסוגלת להצליב את הנתונים בשכבת האוכלוסיה ושכבות אחרות, כגון רובעים, ולחשב סיכומים וסטטיסטיים עבור תאי שטח מוגדרים.    
ממשקים 9 המערכת תעבוד מול כל הפורמטים של נוהל מבא"ת ותהליכי העבודה המוגדרים בנוהל.    
ממשקים 10 המערכת תתממשק "בקשר חם" למערכות חיצוניות כגון מערכות להצגת צילומים אלכסוניים ומצלמות אבטחה כולל מוקד אבטחה.

המערכת תאפשר התמקדות במפה ומעבר לצילומים.

   
ממשקים 11 המערכת יודעת לקבל נתונים ולשתף נתונים עם מערכות גיאוגרפיות אחרות (ESRI, MapGuide, MapInfo, Intergraph, QGIS ועוד).    
אתר אינטרנט 1 המערכת תציג כל שכבה או מידע לציבור שהמועצה תחליט לפרסם. המידע יוצג באתר האינטרנט נגיש בהתאם להרשאות.    
אתר אינטרנט 2 המערכת תותאם לעבודה עם כל סוגי הדפדפנים הנפוצים: כרום, אקספלורר, אדג', ספארי, פיירפוקס וכו'.    
אתר אינטרנט 3 האתר יהיה נגיש לבעלי מוגבלויות ברמה של  AA, תפריטי נגישות ונגישות קולית.    
אתר אינטרנט 4 המערכת תאפשר לעובדי המועצה (עם הרשאה מתאימה) להזין הודעות לציבור ולנהל תכנים באתר.    

  

            מפרט טכני – ייעודי קרקע
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

ייעודי קרקע 1 המערכת תציג כל נתוני ייעודי קרקע שיקלטו תכניות קיימות (מאושרות, מופקדות או שיש להן השפעה תכנונית).    
ייעודי קרקע 2 המציע יקלוט ויבצע טיוב של הנתונים הקיימים במועצה/ועדה כך ששכבות התכניות ושכבת הקומפילציה יתאימו לנתונים האלפאנומרית. למען הסר ספק ההתאמה ורמת הדיוק יקבעו על ידי המנהל בועדה/מועצה.    
ייעודי קרקע 3 המערכת תקלוט תקנונים ממקור ממוחשב בתבנית נוהל מבא"ת של משרד הפנים הפנים/משרד האוצר-מינהל התכנון.

המערכת תאחסן תכניות (הוראות, תשריטים, נספחים) סרוקים ומסמכים אחרים. אם התכניות קלוטות במערכת לניהול הועדה הספק יקשר את התכניות  לישויות במערכת הגיאוגרפית.

   
ייעודי קרקע 4 המערכת תשמור גרסאות קודמות של תכניות וייעודי קרקע ותדע לחשב ייעודי קרקע הנגזרות מתכניות רבות (קומפילציה).    
ייעודי קרקע 5 למערכת ייעודי קרקע תהיה השקה מאובטחת לאתר האינטרנט של המועצה/ועדה.    
ייעודי קרקע 6 למערכת תנהל נתוני ייעודי קרקע אלפאנומריים באופן עצמאי ותהיה לה קשר למודול האלפאנומרי במערכת לניהול ועדה כך שיש ניתן להפיק דף מידע של זכויות ברמה של נכס בודד בצמוד לתשריט של הנכס.    
דוחות 1 המערכת תספק את כל הדוחות המובנים הדרושים על ידי הועדה והמועצה לצורך ניהול הנושאים הגיאוגרפיים וייעודי קרקע.    
ממשקים 1 המערכת תאפשר התמקדות בעצם במפה ומעבר בלחיצת כפתור לכרטסת הנתונים ודף המידע של ייעודי קרקע.    
ממשקים 2 המערכת תשתלב עם המערכת לניהול ועדה כולל מודול ייעודי קרקע. המערכת תקלוט נתונים ממערכת זו ותציגם במפה בחלונות מידע ובדוחות.    
ממשקים 3 המערכת תקבל נתונים מהמערכת לניהול נכסי המועצה ותציגם במפה בחלונות מידע ובדוחות.. המערכת תספק נתונים למערכת נכסי ציבור כגון, כתובות גושים וחלקות וכו'.    

  

מפרט טכני– מערכת ייעודי קרקע אלפאנומריים
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה קיים לא קיים

– פרט לו"ז לפיתוח

ייעודי קרקע 1 המערכת תאגור ותעבד את נתוני ייעודי קרקע (נתוני תקנונים) שיקלטו מהועדה ומקורות אחרים.    
ייעודי קרקע 2 המציע יבצע קליטת נתונים קיימים במודול מעקב תב"ע במערכת הקיימת בועדה למערכת המוצעת.    
ייעודי קרקע 3 המערכת תהיה בעלת מסכים לקליטת נתוני ייעודי קרקע על ידי משתמשים בועדה.

מסכים אלה יכללו מנגנונים לבקרה לוגית של קליטת הנתונים.

   
ייעודי קרקע 4 המערכת תאחסן תקנונים סרוקים ומסמכים אחרים בצמוד לתכנית ובכן קישורים למקורות מידע אחרים (מנהל התכנון, רמ"י ועדה ועוד).    
ייעודי קרקע 5 המערכת תקלוט גם תקנונים ממקור ממוחשב בתבנית נוהל מבא"ת לתכניות.    
ייעודי קרקע 6 המערכת תשמור גרסאות קודמות של תכניות ויעודי קרקע ותדע לחשב זכויות בקרקע הנגזרות מתכניות רבות (קומפילציה).

יהיה ניתן להפיק דף מידע לכל נקודת זמן.

   
ייעודי קרקע 7 למערכת ייעודי קרקע תהיה השקה מאובטחת לאתר האינטרנט של הועדה. למערכת היכולת להציג נתונים באתר האינטרנט של הועדה. הנתונים שיופיע באתר האינטרנט יהיו אלה שהמועצה החליטה לפרסם.    
ייעודי קרקע 8 המערכת תפיק דף מידע על זכויות במקרקעין בהתאם לתבנית של משרד אוצר/מנהל התכנון ו/או של הועדה.    
ייעודי קרקע 9 המערכת תכין מידע אלפאנומרי על זכויות ברמה של נכס בודד. המערכת תדע לשלב בדף המידע נתונים ו/או תשריטים שתקבל מהמערכת הגיאוגרפית.    
ייעודי קרקע 10 המערכת תדע כיצד להתייחס לנכסים שעברו רה-פרצלציה ולהוציא דף מידע בהתאם למצב התכנוני החדש.    
ייעודי קרקע 11 המערכת תשמור טבלת "ראה" כולל טבלאות היסטוריות.    
ייעודי קרקע 12 המערכת תייצא נתונים בממשק למערכת  הגיאוגרפית המופעלת בועדה ותקבל נתונים ממערכת זו.    
ייעודי קרקע 13 המערכת תקלוט נתוני קדסטר מהמערכות הגיאוגרפיות בועדה כולל טבלאות "ראה" (טבלאות להמרה בין נתוני קדסטר ישנים וחדשים). המערכת תשמור נתונים היסטוריים של גושים, חלקות ומגרשים.    
ייעודי קרקע 14 למערכת ייעודי קרקע אלפאנומרי ממשק למערכות הגיאוגרפיות הנפוצות בשלטון.

הספק יתאים את המערכת שלו למערכת המופעלת בועדה כך שנתונים של ייעודי קרקע יוכלו להיות מוצגים כשכבה ו/או כחלון צף (tooltip) או דוח במערכת הגרפית.

   

  

            מפרט טכני – ניהול תשתיות
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

תשתיות 1 המערכת ההנדסית תכלול את כל הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד, כלי מיפוי ותוצרים המקובלים במערכות הפועלות בשלטון המקומי.    
תשתיות 2 תהיה אינטגרציה מלאה בין כל המודולים והנתונים במערכות ההנדסית.    
תשתיות 3 המערכת תקלוט את כל נתונים הקיימים ובייחוד נתוני תכנית אב למים וביוב ,קווים ומתקנים.    
תשתיות 4 המערכת תאפשר בניה של שכבות לכל סוג של תשתית ותאפשר ניהול ומעקב אחריהן. המערכת תטפל בתשתיות כרשת של עצמים עצמיים או שרת עצמים וקווים.    
תשתיות 5 המערכת תכלול בדיקות לוגיות וטופולוגיות של השכבה בהתאם לחוקיות השכבה. למשל, עם שוחה חייבת להיות קשורה לקו המערכת תחייב זאת וכו'.    
תשתיות 6 השקה לניהול המסמכים, נתוני תקציב, נתוני פרויקטים ונתוני תביעות במערכת הפיננסית. כל אלה יקושרו לעצמים במערכת.    
תשתיות 7 המערכת תאפשר הצמדה לישויות והעצמים במפה מסכי מידע וטפסים לבדיקה או טיפול בעצם (למשל, טופס לבדיקה תקופתית של מתקן או הוראות כיצד לטפל).    
תשתיות 8 דוחות ניהול מובנים ומחולל דוחות המתואמים לניהול תשתיות.    
תשתיות 9 למערכת בהצעת המציע תהיה השקה לכלי בקרה תקציבית וכלי בקרה על פרויקטים.    
תשתיות 10 ממשקים ויישומים למכשירים ניידים (מחשב לוח, טלפון חכם וכו').    
תשתיות 11 למערכת יישומים להורדת נתונים לצוותי תחזוקה על גבי מכשירים ניידים ולקלוט ממכשירים אלה עדכונים למערכת.

ליישום זה מנגנון בקרה לעדכון מהשטח.

   
תשתיות 12 המערכת תדע לשמור מסמכים, תמונות וכו' ולקשור את אלה לכל סוגי העצמים הקיימים במערכת.    
תשתיות 13 למערכת יישומים להורדת נתונים לצוותי תחזוקה על גבי מכשירים ניידים ולקלוט ממכשירים אלה עדכונים למערכת.

ליישום זה מנגנון בקרה לעדכון מהשטח.

   
תשתיות 14 המערכת תדע לשמור מסמכים, תמונות וכו' ולקשור את אלה לכל סוגי העצמים הקיימים במערכת.    
תשתיות 15 המערכת תדע לטפל בכל סוגי התשתיות עם עצמים השונים, הסמלים והמקראים המתאימים לכל נושא (תקשורת, חשמל, ניקוז, מתקנים וכו').    
תשתיות 16 המערכת תאפשר מעבר מתנוחה לחתך באמצעות סימון מקום החתך במצב של תנוחה (inversion). המערכת תציג בחלון את עומק התשתיות מתחת לפני הקרקע ומיקומן אחת ביחס לשניה וכן תשתיות עליות (כבלי חשמל , תאורה וכד').    
תשתיות רטובות 1 המערכת תכלול ממשקים עם תכנת גביה של חברת מטרופולינט, מערכת CITYMIND או כל גרסה עתידית לניהול שעוני מים ומערכת פיקוד ובקרה (wizcon, SCADA, מערכות לניתור לחצים וכו').    
תשתיות רטובות 2 המערכת תתממשק למערכות להדמיית זרימה ברשת והצגת טופולוגיה של הרשת.    
תשתיות רטובות 3 המערכת תתממשק למערכות להדמיית זרימה ברשת והצגת טופולוגיה של הרשת.    
תשתיות רטובות 4 המערכת תהיה מוכנה להתחבר למודול לניטור שפכים תעשייתיים (תקן 7021).    
תשתיות רטובות 5 המערכת תהיה בעלת סמלים המתאימים לעבודה עם תשתיות רטובות (שוחות, מגופים, גמלים, מפלים וכו'). כמו כן יהיו מקראים בהתאם.    
תחזוקה 1 המערכת תאפשר בניה של שכבות לכל הישויות הפיזיות במועצה (תשתיות, דרכים,  תאורה, גנים, מתקנים, ריהוט רחוב וכו') ותאפשר ניהול ומעקב אחר הישויות אלה.    
תחזוקה 2 המערכת תאפשר הצמדת תאריך לביצוע תחזוקה לישויות פיזיות כגון מגופים, קווים, דרכים, תאורה, מתקני משחק וכו'.

המערכת תיצור שכבת התראות לעצמים שפג תאריך התחזוקה שלהם.

   
תחזוקה 3 המערכת תאפשר הצמדה לישויות הפיזיות מסכי מידע וטפסים לבדיקה או טיפול בעצם (למשל, טופס לבדיקה תקופתית של מתקן או הוראות כיצד לטפל).    
תחזוקה 4 המערכת תציג קריאות שרות, תיקונים, טיפולים כולל מידע על ארועי תחזוקה. יהיה ניתן לבצע חתכים ולהציג רק את הנתונים בחתך.    
תחזוקה 5 המערכת תכלול יישום נייד שיאפשר לעובדי שטח להזין נתונים למערכת.    
תחזוקה 6 המערכת תספק מנגנון להפקת דוחות בחתכים שונים של סוגי טיפולים לפי מאפייני תשתית ועוד.    
 •  ועדת תחבורה/ועדת תנועה 

 • א. מבוא

  תפקיד: לנהל את התהליכים הקשורים להצבת תמרורים וסימון כבישים.

תאור: כלי לניהול התכנון, לרישום פרוטוקולים ומעקב אחר החלטות בנושא תמרור וסימון. תמיכה בתהליכים אישור של החלטות הועדה.

כלים: מסכים לקליטת מידע תכנוני אלפאנומרי כולל פרוטוקולים ומסמכים, מעקב ותחזוקה תמרורים וסימון.

            תוצרים: מפות, מסמכים, דוחות ניהול ועוד.

            ממשקים: קשרים דו-כיווניים למערכות הגרפית/גיאוגרפית (GIS) ולמערכות ניהול התחזוקה ומוקד עירוני.

            סוגיות מיוחדות: השתלבות עם יישומים אחרים המותקנים ברשות. 

 • ב. פרוט הדרישות 
            מפרט טכני – ועדת תחבורה
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

ועדת תחבורה 1 המודול ינהל ישיבות ועדת התחבורה/תנועה/רשות התמרור, יוציא פרוטוקולים של הועדה ויעקוב אחר אחרי החלטות הועדה.    
ועדת תחבורה 2 המודול ינהל את בשלבי תכנון, המלצה, אישור של תמרורים והסדרי תנועה ופרוטוקולים של הועדה.    
ועדת תחבורה 3 המודול יעקוב אחר בקשות ותהליך האישור במשרד התחבורה, המשטרה וכו'.

כמו כן, המודול ינהל את המסמכים הקשורים לתהליכי הבקשה והאישור.

   
ועדת תחבורה 4 המודול ינהל ויעקוב אחר אחרי הצבת תמרורים, סימון כבישים והסדרי תנועה אחרים ויטפל בתהליך תחזוקת התמרורים, סימון הכבישים וכו'.    
ועדת תחבורה 5 המערכת תקלוט את המידע הקיים ו/או מידע מסקר תמרורים והסדרי תחבורה והצבת שלטי רחובות.    
ועדת תחבורה 6 למערכת ממשק למערכת הגרפית כך שיהיה ניתן להציג את המידע בשכבה התחבורה. המערכת תציג בסימן או צבע נפרד תמרורים או סימונים שטרם אושרו.

הממשק יאפשר הזנה ועדכון מידי של המערכת הגרפית.

   
ועדת תחבורה 7 המערכת תאפשר יצירת חתכים ודוחות על כל נתון במערכת.

דוחות הניהול יסייעו למעקב אחר תהליכי האישור, הצבה ותחזוקה של תמרורים, סימון כבישים וכו'.

   

 

 • שעת חירום / רציפות תפקודית 

 • ג. מבוא               

            תפקיד: להציג נתונים מכל סוג על גבי מפה ולבצע ניתוחים מרחבים על נתונים אלה.

            תאור: מערכת גרפית המותאמת למערכות שו"ב לשעת חירום.

כלים: מפת רקע ליצוג נתונים מרחביים המאפשרת, הצבה והצגת ארועים, תיחום שטחים, ניתוח נתונים סביב נקודה או בתוך פוליגונים, שיבוץ משאבים/עצמים במרחב, חישוב מסלולים, ניהול גרסאות של מידע, מנגנוני חיתוך והצלבת מידע במרחב. מסכי עבודה לקליטה, עדכון והצגת נתונים בכל סוגי המחשוב כולל טלפונים חכמים.

            תוצרים: מפות ושרטוטים מקוונים ומודפסים, כרטסות עצמים, דוחות, ניתוחים מרחביים. התוצרים יוצגו בכל אמצעי המחשוב כולל טלפונים חכמים.

            סוגיות מיוחדות: השתלבות עם יישומים אחרים המותקנים במועצה. הספק יקלוט עבור המועצה מידע גיאוגרפי בסיסי כגון, מפות בסיס, אזורים סטטיסטים, רובעים וכו'.

המערכת תהיה בעלת מנגנון הרשאות שתאפשר הסתרת נתונים רגישים כגון, פרטים מזהים של מטופלי רווחה.

המערכת תתפקד גם על שרת ו/או תחנת עצמאית ללא תקשורת.

המערכת תעמוד בכל התקנים והדרישות של פיקוד העורף (תקן  למערכות מידע גיאוגרפיות ברשויות) והאגף לחירום וביטחון  במשרד הפנים (תכנית רציפות תפקודית). 

 • ד. פרוט הדרישות 
            מפרט טכני – שעת חירום
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

שעת חירום 1 המערכת תקלוט ותציג נתוני ארועים על גבי מפה.    
שעת חירום 2 המערכת תאפשר תיחום אזור (פוליגון או רדיוס)  ושליפת נתונים על פי הכתובות / זיהוי גיאוגרפי.

כמו כן, המערכת תכין רשימת אוכלוסיה בתחום הנבחר למשלוח הודעות SMS.

   
שעת חירום 3 המערכת תכלול שגרות לקליטת נתונים של אוכלוסיה, רווחה ואחרים ממערכת הליבה שהמשתמשים יוכל להפעיל באופן עצמאי.    
שעת חירום 4 המערכת תאפשר חקירת נתונים (drill down) על מפה של עצם על מפה. למשל, סמל בכתובת או מבנה המציין מיקום של אדם המצריך סיוע יפתח עם לחיצת עכבר בו יצוין מיקומו במבנה (דירה) וסוגי המוגבלות הדורשים סיוע (עיוור ותשוש).    
שעת חירום 5 המערכת תספק לציבור מידע על מפגעים, הערכות לשעת חירום ומידע גיאוגרפי אחר.    
שעת חירום 6 תהיה אפשרות להצגת סיכומים ומידע להנהלה הבכירה (מטה החירום במועצה , ועדת מל"ח ועוד) מסכים ברורים ותמציתיים (dashboards וכו').    
שעת חירום 7 המערכת תנהל שכבת מיגון ומקלטים כולל עצמים בקבוצה/שכבה ומאפייניהם.    
שעת חירום 8 המערכת תכלול יישום לשיוך אוכלוסיה לאתרים כגון, לשיוך קבוצת אוכלוסיה למרכזי פנוי ו/או למקלטים וכו'.    
שעת חירום 9 המערכת תאתר אוכלוסיה ללא מקלט ותצביע על פערים ו/או תציע מענה.    
שעת חירום 10 המערכת תפיק מפות אזור ותכניות עבודה לצוותי חירום בקנה מידה שונים על בסיס מפה ו/או אורתופוטו.    
שעת חירום 11 המערכת תקלוט נתונים ממערכת מוקד / שו"ב באופן מקוון ולהציג נתונים בחתכים שונים כגון, התפלגות קריאות לפי רובעים ושכונות.    
שעת חירום 12 המערכת תקלוט נתונים ממערכות ניידות כולל נתוני GPS כדי לעדכן באופן מקוון איכון של צוותים ורכבים בשטח.    
שעת חירום 13 המערכת תהיה בעלת ממשקים למערכות התפעוליות במועצה (מוקד, רווחה וכו')    

  

 • ארנונה 

 • מבוא                 

            תפקיד: לשמש את יחידות הארנונה והגביה להצגת נתוני חיוב וגביה כולל שרטוטים של הנכסים.

            תאור: מערכת גרפית המותאמת לפעול עם מערכות הכנסות בשלטון המקומי.

כלים: מפות לייצוג נתונים המתארים נכסים לחיוב ורישום בספרי הארנונה.

            תוצרים: מפות ושרטוטים מקוונים ומודפסים, כרטסות עצמים, דוחות, ניתוחים מרחביים. התוצרים יוצגו בכל אמצעי המחשוב כולל טלפונים חכמים.

ייצוג נתוני מתוך מערכת ההכנסות על גבי מפה המאפשר תחקור מרחבי של הנתונים.

            סוגיות מיוחדות: השתלבות עם יישומים אחרים המותקנים במועצה. הספק יקלוט עבור המועצה מידע גיאוגרפי בסיסי כגון, מפות בסיס, אזורים סטטיסטים, רובעים וכו'. 

 • פרוט הדרישות 
            מפרט טכני – ארנונה
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

ארנונה 1 המערכת תקלוט נתוני סקר נכסים לארנונה מתוכנות שונות כגון, תכנות שרטוט וציור, תכנות CAD, מערכות GIS שונות ותקשור אותם לעצמים במפה.    
ארנונה 2 המערכת תתמוך באיתור מידע מהסקר לפי המאפיינים של הסקר (לפי תאריך, שם מודד, כתובת, מחזיק בנכס או כל נתון אחר בסקר).    
ארנונה 3 המערכת תתמוך באורגון הנתונים בשכבות ותתי שכבות: במבנה תהיה אפשרות להציג כל קומה בנפרד.    
ארנונה 4 מערכת תאפשר למשתמש לסמן עצמים וליצור לעצמו ישויות כולל השדות תאור והערות. המערכת תאפשר יצירת שכבות על ידי המשתמש כול שרטוטים על גבי תצ"א.    
ארנונה 5 המערכת תציג מידע בקנה מידה מ-1:50,000 ועד  1:250 ומה שביניהם.    
ארנונה 6 המערכת תבליט מתאר (קונטור) של פוליגונים שונים מהסקר.    
ארנונה 7 המערכת תציג שטחים של פוליגונים שונים במבנה (כולל בחלון צף tooltip).    
ארנונה 8 המערכת תדע לקלוט נתוני סקר ארנונה ונתונים ממאגר הארנונה של המועצה ותדע להשוות את הנתונים ולהציג על מפה את הנכסים בהן יש שוני בנתונים.    
ארנונה 9 המערכת תהיה בעלת ממשק למערכת ההכנסות (ארנונה וגביה) במועצה ותציג נתונים ממערכת זו בחלון צף (popup) או חלון צדדי.    
ארנונה 10 המערכת תכלול שאילתות לסינון והצגת השוני בנתונים כגון לפי אחוז או כמות.    
 • שפ"ע ודרישות שונות 

 • מבוא                 

            תפקיד: לשמש את כל יחידות המועצה והגופים הקשורים אליה.

            תאור: מערכת גרפית המותאמת לפעול עם שאר המערכות במועצה.

כלים: מפות לייצוג נתונים המתארים עצמים ופעילות במועצה.

            תוצרים: מפות ושרטוטים מקוונים ומודפסים, כרטסות עצמים, דוחות, ניתוחים מרחביים. התוצרים יוצגו בכל אמצעי המחשוב כולל טלפונים חכמים.

ייצוג נתוני מתוך מערכת ההכנסות על גבי מפה המאפשר תחקור מרחבי של הנתונים.

            סוגיות מיוחדות: . 

 • פרוט הדרישות 
            מפרט טכני – שפ"ע ואחרים
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

פיקוח 1 מהערכת תקבל ותייצא נתונים מ/אל מערכות פיקוח הנפוצים בשלטון המקומי (אוטומציה, מטרופארק, שוהר, לולאטק וכד'). כמו כן, למערכת ממשק לשער המערכות במועצה על מנת לאפשר שאילתות מורכבות והצלבת נתונים ממערכות שונות.    
פיקוח 2 המערכת תעבוד בשילוב עם המוקדים לפניות ציבור ובייחוד עם המערכת של crmc המופעלת במועצה. הספק יתאים ממשק לכל מערכת אחרת שהמועצה תתקין בעתיד.    
פיקוח 3 המערכת תהיה בעלת סמלים ומקרא לנושאי פיקוח. המועצה תוכל להוסיף ולערוך את רשימת הסמלים.    
פיקוח 4 למערכת יישום לקליטת דיווחים בתקשורת ממכשירים ניידים  (פקחים בשטח) כולל קואורדינטות.    
תברואה 1 המערכת תאפשר בניה של מסלולים לאיסוף אשפה ותתממשק למערכות לתכנון מסלולים.    
תברואה 2 המערכת תנהל שכבה של עצמים הקשורים לתברואה כולל כלי אצירת אשפה מסוגים שונים. המערכת תנהל כרטסות לכל סוגי העצמים.    
תברואה 3 למערכת ממשק למערכת לניהול פנוי אשפה ומחזור.    
איכות הסביבה 1 המערכת תבדיל בין מפגעים קבועים ומפגעים המדווחים למוקד.    
איכות הסביבה 2 בנוסף המערכת תנהל שכבה נפרדת של מפגעים כגון, אסבסט.    
איכות הסביבה 3 שכבה של מפעלים עם סמלים לסוגי מפעלים ומידת הסכנה או פגיעה הסביבתית.    
רישוי עסקים 1 המערכת תקבל נתונים מהמערכת ניהול רישוי עסקים במועצה ותיצור שכבה במפה.    
חינוך 1 המערכת תאפשר בניה של מסלולים לאיסוף והורדת תלמידים. המערכת תתממשק למערכות הסעות נט ומסלולים של משרד החינוך.    
חינוך-הסעות 2 המערכת תאפשר בניה של מסלולים לאיסוף והורדת תלמידים. המערכת תתממשק למערכות הסעות נט ומסלולים של משרד החינוך.    
רווחה 1 המערכת תציג במרחב נתונים ממערכת הרווחה.    

  

 • אבטחת מידע, התאוששות וכלי מערכת 

 • מבוא 

            תפקיד: למנוע אובדן נתונים או שימוש לרעה במערכת המידע.

            תאור: המערכת תרשום ותנהל את המשתמשים במערכות המופעלות ברשות. המערכת תעקוב אחר השימוש בבסיסי המידע במערכות. המערכת תכלול אמצעים ונהלים לגבוי ושחזור מערכות המידע.

כלים: מנגנוני גבוי והתאוששות, מסד מידע של מורשים במערכת, מסכי עבודה לניהול משתמשים, מסכי ניטור מקוונים, מנגנון מעקב אחר תהליכים, שימוש במערכות, שימוש בנתונים והתראה על חריגות בפעילות המערכות והתקשורת.

            תוצרים: גבויים, נהלים, התראות מקוונות, דוחות ניהול ומעקב, התראות מעקב אחר הוצאת נתונים משרתי הרשות או הספק.

            ממשקים: מערכת ההרשאות תהיה כללית לכל המערכות בהצעה ותהיה אפשרות לקבל נתונים של משתמשים ממערכת כוח אדם.

            סוגיות מיוחדות: 

 • פרוט הדרישות 
            מפרט טכני – אבטחת מידע וכלי מערכת
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

כללי 1 מערכת האבטחה היא כללית לכל המערכות.M    
כללי 2 המערכת תכלול מסך קונסול למנהל מאגר המידע.  
כללי 3 המערכת תכלול כלי להשתלטות  על תחנות כולל תצורת תחנה.  
כללי 4 המערכת תאפשר קביעת מדיניות אבטחה לקבוצות משתמשים, משתמשים יחידים, תחנות, רכיבים (צורב, USB וכדומה), מערכות, מחיצות וקבצים.  
כללי 5 המערכות של הספק משתמשות בתקן OWASP או במקביל שיאושר על ידי המועצה-M  
כללי 6 מערכות הספק לא יחשפו הודעות שגיאה אפקליקטיביות  
ניטור 1 המערכת תעקוב אחר הנעשה בתחנות הקצה ותתריע על חריגים.  
ניטור 2 המערכת תדווח על חריגות במגוון אמצעים: הודעה מתפרצת, SMS, דואל, טלפון.  
ניטור 3 המערכת תדווח על ניסיון לגשת למערכת הרישום (registry) של שרת או תחנה ולאמצעי המדיה שלה (צורב, USB וכדומה).  
ניטור 4 תהיה אפשרות לאפיין התנהגות או סוגי פעולה לניטור. למשל, משלוח קובץ מעל גודל מסוים לדואל.  
ניטור 5 המערכת תבקר את הפעילות במערך התקשורת (קווים, נתבים ומתגים) ותתריע על אירועים חריגים.  
ניטור 6 המערכת תקיים "נתיב בקרה" שתשמור גרסאות קודמות של נתונים לאחר עדכונם. כמו כן, המערכת תאגור את הנתונים הבאים על בצוע העדכון: זיהוי המעדכן, התחנה ממנה בוצע העדכון, תאריך ושעה, ערך קודם.  
ניטור 7 המערכת תדע לקבל ולרשום התראות על עדכונים חריגים מיישומים השונים. למשל, שנוי של 3 דרגות בנתוני עובד.  
ניטור 8 המערכת תאפשר יצירת דוחות והצלבת מידע על מנת לאתר שימוש לרעה במערכת. תהיה אפשרות להפיק דוחות אלה לגליון אקסל.  
 הרשאות 1 מערכת ההרשאות היא כללית לכל המערכות. מערכות הרשאות של מערכות ייעודיות (הכנסות,  חינוך וכדומה) תוזן ממערכת ההרשאות המרכזית.  
הרשאות 2 המערכת תאפשר הפעלת אמצעי בקרת גישה מכל הסוגים: כרטיס אישי, ביומטרי ואחרים.    
הרשאות 3 תהיה אפשרות למתן הרשאות למשתמשים שאינם עובדי הרשות (כגון, יועץ משפטי חיצוני).    
הרשאות 4 המנהלים הבכירים (ראש העיר, מנכ"ל, גזבר) יורשו לגשת אל המערכת מחוץ לאתרים של המועצה (למשל, עבודה מהבית בתקשורת או גישה סלולרית).    
גבוי 1 המערכת תאפשר קביעת מדיניות גבוי אוטומטי ויזום לכל מערכת, לטבלאות מסוימות, תחנות קצה, מחיצות וקבצים    
גבוי 2 מערכות הגבוי תעבודנה ברקע כך שמשתמשים יוכלו להמשיך לעבוד בזמן בצוע גבוי.    
גבוי 3 המערכת תדווח על תקלות בגבוי במגוון אמצעים: הודעה מתפרצת, SMS, דואל, טלפון.    
גבוי 4 הספק יספק פתרון גבוי לכל מערכת שהוא מציע אם מאוחסן בחוות שרתים או בכל מקום אחר.    
גבוי 5 המערכות המבוזרות תכלולנה  אפשרות לאכוף מדיניות הגבוי.    
גבוי 6 הספק יפקיד אצל המזמין את נוהל הגבוי עבור כל מערכת בהצעתו.    
גבוי 7 הספק יבצע גיבוי יומי, שבועי, חודשי, שנתי ושמירה למשך 24 חודש של היסטוריה    
התאוששות 1 הספק יהיה אחראי להתאוששות מתקלה או פגיעה במערכת.    
התאוששות 2 הספק יספק למזמין תכנית כתובה כיצד יש להיערך למצב חרום במערכת המידע. בתכנית תהיה התייחסות לתרחישי אסון שונים והפעולות שיש לבצע כדי למזער את הזמן הדרוש לאושש את המערכת.    
התאוששות 3 הספק יכין עבור מנהל המערכת במועצה ערכת שחזור אוטומטי עבור כל סוגי תחנות הקצה בכל מערכת בהצעתו.    
התאוששות 4 אחת לשנה הספק יתרגל שחזור המערכת מגבוי. שחזור זה יתבצע בזמן שהמועצה סגורה.

הספק יבצע את התרגיל וידווח למועצה על תוצאות הניסוי.

   
ייצוא נתונים 1 המערכת תעקוב אחר כל הוצאת נתונים מטבלאות במסד המידע.    
ייצוא 2 המערכת תפיק טפסים לאשור ומשלוח נתונים לגורם חוץ (למשל, טופס ג' לתקנות הגנת הפרטיות).    
ייצוא 3 המערכת תספק מסך ומנגנון לרשום משלוחים של נתונים לגורמי חוץ.    
ייצוא 4 תהיה אפשרות להצפין את קובץ הנתונים המיועד למשלוח.    
כלים נוספים 1 המערכת תספק מנגנון השתלטות מרחוק (מאובטח) על עמדות משתמשי קצה לצורך הדגמה, הדרכה, תיקון שגיאות ותקלות. מנגנון זה יהיה זמין גם לצוות התמיכה של המועצה.    
כלים 2 המערכת תכלול כלי למיפוי הרשת, רישום ציוד תקשורת, שרתים, תחנות, ציוד היקפי ועוד.    
כלים 3 הספק/זכיין יסמן את כל תחנות העבודה הקשורות למערכות שלו עם סימן זיהוי לצורך קבלת תמיכה (כתובת IP, זהוי מסך וכו').    
כלים 4 המערכת תכלול כלי לניטור וסטטיסטיקה כללית ברשת כולל עומסים.    
כלים 5 המערכת תכלול כלי לניהול תצורה וגרסאות תכנה. מנגנון זה יהיה זמין גם לצוות התמיכה של המועצה.    
כלים 6 מנגנון בקרת הדפסות שיאפשר לאנשי מקצוע ומשתמשים לנתב הדפסות או לבטלן. ביטול הדפסה יוכל להתבצע תוך כדי הדפסה במדפסת. הכלי יכלול מנגנון צפייה (viewer) שיאפשר הצגת הדפסה במסך והדפסה של דפים נבחרים. כלי זה יכלול מעקב (log) של הדפסות.    
כלים 7 המציע יעביר לרשות עדכוני גרסה, תיקוני תכנה, עדכוני אבטחה, עדכוני טבלאות מערכת באופן אוטומטי וללא תוספת תשלום. המציע ידווח למנהל ברשות על כל שנויים או עדכון. עדכוני גרסה או כל שנויים במערכת הדורש השבתת השרות או שאלול לשבש את השרות יתואם עם המנהל ברשות.    
כלים 8 המציע ישלח למזמין פרסום חודשי בעלון דואל או בנייר המפרט החידושים במערכת, שיטות עבודה מומלצים (best practices) ומידע אחר על המערכות והשרות שלו.    
פיתוח 1 הספק מתחייב לספק למועצה לפני כל פיתוח שיידרש עבורו , מסמך איפיון מערכת – לאישור מנהל אבטחת מידע וסייבר של המועצה    
אבטחה 1 שימוש באפליקציית /מערכת  WEB   יושם שימוש בפרוטוקול https  בכל דפי היישום.    
אבטחה 2 הספק יממש מנגנון IPS    במערכותיו כולל f.w  ,עדכון חתימות, הפעלת לוגים ,שמירתם למשך 90 וקישורם למערכת ניטור    
אבטחה 3 הספק יממש הצפנה בתקשורת באמצעות פרוטוקול tls1.2   או פרוטוקול אחר שיאושר על ידי מנהל אבטחת המידע והסייבר של המועצה    
אבטחה 4 הספק יקצה במערכותיו בסיס נתונים ייעודי למועצה ויבצע הפרדה בינו לבין בסיסי נתונים אחרים.    
אבטחה 5 הספק יגן ויקשיח  בסיס הנתונים על פי הנחיות המועצה . יבצע ניטור שינוים ויפיק דוחות  למועצה לפי דרישתה.    
אבטחה 6 הספק מתחייב לזמינות מלאה של בסיס הנתונים במקסימום down-time  עד שעה.    
אבטחה 7 הספק מתחייב לעמוד בתנאי אבטחת מידע אלו כל עוד נמשך השירות , ויספק למועצה יכולת שליטה ובקרה על הנתונים בענן, וכן אפשרות חד צדדית להפסקת השימוש בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור.    
אבטחה 8 הספק יקצה מענה אנושי ייעודי למועצה לטיפול באירועי סייבר.    
אבטחה 9 הספק מתחייב לספק אבטחה פיזית של חדר המחשב .    
אבטחה 10 הספק מתחייב לא לחשוף בדוחותיו המופקים מהמערכת שדות שאינן נדרשים.    
אבטחה 11 הספק מתחייב להשתמש במדיניות סיסמאות בה אורך סיסמה מינמלי יהיה 7 תווים וכמו כן יתבצע שימוש באותיות וספרות, הסיסמאות תוחלפנה כל 6 חודשים ותוצפנה בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים    
אבטחה 12 מערכות המידע של הספק כוללות מנגנון להגדרת הרשאות לפי פרופיל ,מידור גישה/עדכון ברמת שדה.    
אבטחה 13 הספק יפיק עבור המועצה דוח הרשאות תקפות בכל עת ובכל מבנה שיידרש על ידי המועצה.    
אבטחה 15 המערכת תכלול מנגנון הרשאות מתקדם הן לאחזור והן לעדכון בחתכים שונים בכל רמה וחתך תתאפשר הגדרת הרשאות מרמת שדה בודד ועד רשומה שלמה או מסך שלם, הכל בהתאם לתקני אבטחת המידע המקובלים בשוק..    
אבטחה 16 המערכת תבצע בקרת פלט – כגון פרטי אשראי סיסמאות ועוד    
אבטחה 17 למערכת קובץ LOG  המתעדת כניסות, נעילות, עדכון ,תכנים ושינויים בהרשאות    
אבטחה 18 הספק מתחייב לבצע אבטחת תשתית כגון בסיס נתונים ייעודי, הגנה והקשחת ההגנות, זמינות מלאה, שליטה ובקרה של המועצה על הנתונים  ועוד.    
אבטחה 19 הספק יבצע בקרות גישה למשתמש, הגדרת time out  במקרה של אי פעילות .    
אבטחה 20 הספק המארח עומד בכל התקנים iso27001,iso27018, לספק מערכת הגנה FW  כולל עדכון חתימות, לספק מערכת גיבויים וכן אתר DR .    
אבטחה 21 קובץ העולה לשרת יעבור סניטציה בצד השרת ויישמר בשרת כקובץ בעל סיומת לא פוגענית.    
אבטחה 22 במערכת מבוססות דפדפנים, מניעת אפשרות למניפולציה של כתובת ה-URL (חוסר יכולת לשנות UID בסוף הדף, לא ניתן לשנות או להוסיף דפי משנה).

 

   
אבטחה 23 קיים שימוש ב-WEB SERVICE, API  או STORED PROCEDURES על מנת למנוע ממשק ישיר בין המשתמש לשרת בסיס הנתונים.    
אבטחה 24 קיים שימוש בגרסאות דפדפנים נתמכות.

וממשק ניהול בגישה מהמועצה בלבד או מכתובות שיסופקו על ידה.

 

   
אבטחה 25 לכל שדה קלט תוגדר רשימת ערכים וטווחים מותרים , תוך עדיפות לרשימה סגורה של ערכים    
אבטחה 26 במקרה של אירוח תשתיות או סביבת ענן, הספק מתחייב לשמור המידע במערכת כל עוד נמשך השירות    
אבטחה 27 גישה לאפליקציה באמצעות שם משתמש וסיסמא – לאפשר יכולת שימוש ב-OTP או CAPTCHA כמזהה נוסף    
אבטחה 28 הספק מתחייב לספק למועצה מפרט אמצעי הבקרה בחדר המחשב (חשמל, מיזוג וכו') וביצוע בקרה שנתית מתועדת    
 אינטרנט ודוא"ל 1 אחסון אתר אינטרנט וטיפול בחכירת דומיין של המועצה..    
 קו תקשורת 1 קו התקשורת שהמציע הציע בהצעתו עונה על כל הדרישות של המערכות בהצעתו.    
קו תקשורת 2 קו התקשורת מכל אתרי המועצה יאפשר עבודה רציפה ומהירה בכל המערכות והיישומים בהצעה של המציע .    

 

 • שירותים נוספים (אופציונאליים) 

כל המוצרים השירותים בפרק זה (שירותים נוספים) הינם אופציונאליים והמועצה אינה חייבת להזמינם מהזוכה במכרז זה או בכלל. מחיר ואיכות המוצרים והשירותים לא יהיו שיקולים בבחירת הספק הזוכה.

צילומי אוויר ושירותי סקר ופענוח

 • צילומי אוויר

כל הדרישות מתייחסות לשטח השיפוט של המועצה.

הנושא מס"ד הדרישה
אורתופוטו 1 בשטח הבנוי – אורתופוטו 7.5 ס"מ לפיקסל (קנ"מ 1:500). בהתאם לדרישות תקנות המדידה כולל ביסוס לרשת ישראל החדשה ו-DTM. התאמת הצבעים לחיבורי התמונות על מנת לקבל תמונה אחידה. אספקה קובץ במבנה ECW ו-MrSID המותאמים למערכת ה-GIS במועצה והמערכות הנפוצות בשלטון המקומי.

בשטח פתוח (בין יישובי המועצה) – אורתופוטו מצילום אוויר קיים משנה הנוכחית ברזולוציה עד 25 ס"מ לפיקסל.

צילום אלכסוני 2 בשטח הבנוי בלבד צילום אלכסוני 7.5 ס"מ לפיקסל מעוגן לאותופוטו בחדות בגוהה וזווית של 45 מעלות. הצילום יהיה מ-4 כיוונים ויכלול חפיית צד של 30% וחפייה של 60% בתוך קו הצילום.

 

 • תחזוקת מערכות סקרים והשלמות שדה

כל הדרישות מתייחסות לשטח השיפוט של המועצה.

הנושא מס"ד הדרישה
מערכת צפייה 1 מערכת צפייה בצילומים אלכסוניים באינטרנט כולל כלי מדידה. הצילומים יאוחסנו בשרתים של הספק. ממשק למערכת ה-GIS במועצה ולמערכות נפוצות בשלטון המקומי. שכבה גיאוגרפית (SHP) ושאילתות איתור.
מערכת צפייה 2 שרות תחזוקה ותמיכה במערכת הצפייה בצילומים האלכסוניים כולל אחסון של הצילומים.
מערכת צפייה 3 מערכת צפייה בצילומים אלכסוניים באינטרנט כולל כלי מדידה. הצילומים יאוחסנו בשרת ים של הספק. ממשק למערכת ה-GIS במועצה ולמערכות נפוצות בשלטון המקומי. שכבה גיאוגרפית (SHP) ושאילתות איתור.
מערכת צפייה 4 שרות תחזוקה ותמיכה במערכת הצפייה בצילומים האלכסוניים כולל אחסון של הצילומים.
מבנים 5 יצירת שכבת קווי מתאר של כל המבנים בעיר בתוך צילומי אוויר.
מבנים 6 יצירת שכבת קווי מתאר של כל המבנים בעיר בתוך צילומי אוויר.
תמרורים 7 סקר תמרור ואבני שפה כולל מיקום העצם (קואורדינטות), סימון בשכבת גיאוגרפית (SHP), זיהוי התמרור/סימן וכו'.
תמרורים 8 השלמת סקר תמרורים בשדה: איסוף נתונים חסרים כולל צילום ואימות הנתונים בשטח.
תאורה 9 סקר עמודי תאורה וחשמל כולל מיקום העצם (קואורדינטות), סימון בשכבת גיאוגרפית (SHP), זיהוי העצם (עמוד, ארגז בקרה וכו').
תאורה 10 השלמת סקר תאורה ועמודי חשמל: איסוף נתונים חסרים כולל צילום ואימות הנתונים בשטח.
שלטים 11 סקר עמודי שלטים (מסחריים) כולל מיקום העצם (קואורדינטות), סימון בשכבת גיאוגרפית (SHP), זיהוי העצם (עמוד, ארגז בקרה וכו'), הפקת קובץ של נתונים אלפאנומריים לקליטה במערכת ההכנסות במועצה.
שלטים 12 השלמת סקר שלטים (מסחריים): איסוף נתונים חסרים כולל צילום ואימות הנתונים בשטח.
מים 13 סקר מרכיבי רשת המים והביוב (ללא קווים ורכיבים תת קרקעיים) כולל מיקום העצם (קואורדינטות), סימון בשכבת גיאוגרפית (SHP), הפקת קובץ של נתונים אלפאנומריים.  הסקר יכלול את כל המרכיבים הקרקעיים של הרשת: מכסי מים וביוב, מגופים, גמל, ברז כיבוי אש, מאגרים, בריכות, משאבות וכו').
מים 14 השלמת סקר מרכיבי רשת המים והביוב (ללא קווים ורכיבים תת קרקעיים): איסוף נתונים כולל צילום, חסרים ואימות הנתונים בשטח.

 

 • שירותים נוספים

כל הדרישות מתייחסות לעבודה של עובד משרד או עובד שטח.

הנושא מס"ד הדרישה
פענוח 1 הפקת שכבות מידע מוכנים לקליטת במערכת הממ"ג (GIS) של המועצה. פענוח צילומים וזהוי עצמים, סימון מיקום העצמים ורישום תכונות של העצמים.
השלמת שדה 2 השלמת נתונים על עצמים בשטח ותיקון שכבות במערכת הממ"ג (GIS) של המועצה. העבודה כוללת צילום העצמים בסקר.

חלק מס' 2: הצעת המחיר

 1. כללי

  • בפרק זה על המציע לפרט את הצעתו הכספית לאספקת השירותים נשוא מכרז זה.
 • המציע ימלא מחיר עבור כל שורה בטופס הצעת המחיר. אין לרשום "כלול" או לכלול את עלות שורה מסוימת בעלות של שורה אחרת. כמו כן, אין לרשום סכום "0" או להשאיר שורה ריקה. כמו כן אין לחרוג ממחיר המקסימום הנקבע בכל שורה. הצעה אשר לא תעמוד בכל התנאים האמורים לעיל, ועדת המכרזים תהא ראשית לפסול אותה על הסף ולמציע לא תהיה טענה או תביעה כנגד החלטה זו.
 • על ההצעה הכספית להיות מלאה. על המציע לנקוב ו/או לחשב בכל אחת מהעמודות והשורות שהוקצו לשם כך בטבלאות לעיל את כל המחירים והתעריפים, כנדרש ומפורט לעיל ולהלן.
 • על המציע לציין מחירים/סכומים אך ורק במקומות המסומנים. אין להוסיף שדות או נתונים נוספים מעבר לאותן עמודות ושורות שהוקצו לשם כך. הצעה כספית שתנקוב במחירים/עלויות נוספים שאינם כלולים בפרק זה עלולה להיפסל.
 • כל עלויות המציע הנדרשות ייכללו בהצעה לפי כתב הכמויות. יודגש, כי המועצה לא תשלם כל תשלום נוסף תמורת אספקת השירותים מעבר לרשום במפורש בכתב הכמויות.
 • יובהר, כי הכמויות המצוינות בכתב הכמויות שבמכרז הינן אומדנא בלבד, וישמשו את עורך המכרז לצורך השוואת העלויות בשלב בחירת הזוכה ואינן מחייבות את המועצה. יובהר כי המועצה רשאית להזמין רק חלק מהשירותים המפורטים להלן, לפי שיקוליה הבלעדיים ולפי צרכיה. התשלום למציע הזוכה יתבצע אך ורק אם המועצה הזמינה את המוצרים בפועל, בהתאם לכמות שהוזמנה בפועל ובהתאם להוראות ההסכם.
 • מבלי לגרוע מזכות המועצה לסעדים אחרים על פי דין יובהר, כי המועצה תהיה רשאית לפסול הצעה ככל שפערי המחירים המפורטים בכתב הכמויות שימולאו ע"י המציעים להלן אינם סבירים.
 • המחירים יינתנו בשקלים חדשים ויכללו את כל המרכיבים כמפורט להלן:
  • כל המיסים, פרט למע"מ.
  • ערך כל החומרים, הציוד, וכל העבודה הדרושה לשם ביצוע העבודות בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו, לרבות עבודות הלווי והעזר המשתמעות ממסמכים אלו במקרה שאין עבודות אלו נמדדות בפרטים נפרדים.
  • עלויות נלוות לכל סעיף ופריט, ובכלל זה אפיון, ניהול עבודה, ממשקי ניהול וכל הנדרש כדי ליישם המבוקש בהתאם לדרישת המשרד.
  • ההוצאות הכלליות של המציע (ישירות ועקיפות), כל ביטוח הדרוש להבטחת תנאי בטיחות וגהות ותשלום נזיקין לפי כל חוק שהוא, ורווחי המציע, והכל בהתאם לקבוע במכרז זה, לרבות בחוזה (מסמך ג'). כמו כן, כוללים המחירים את כל ההוצאות והעלויות של המציע הקשורות בהעסקת עובדים כנדרש לביצוע השירותים, לרבות שכר, תשלומים סוציאליים, העסקה בשעות נוספות ושעות חריגות, ביטוחים, זמן נסיעה, אש"ל, ציוד ואמצעים הניתנים לעובדי המציע.
  • הקמת המערכת במחשבי המועצה. מובהר כי המערכת והנתונים יוחזקו באתר של הספק ובמקביל בתחנות מקומיות של המועצה.
  • הסבת נתונים היסטוריים אם יהיו כאלה.
  • רישיונות לשימוש במערכת כולל רישיונות צד שלישי.
  • הדרכה ותמיכה שוטפת במשתמשים ללא הגבלה.
  • כל שינוי שיידרש בתוכנה כתוצאה מדרישת גורמים ממלכתיים (ובפרט רשות המים) או גורמים עסקיים גדולים.
 • מובהר כי הצעת המחיר לא כוללת מחשב שרת, תחנות עבודה או ציוד תקשורת לרשת הפנימית.
 • אין להוסיף הערות או הסתייגויות להצעת המחיר.
 1. ההצעה הכספית

  • הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את הבקשה להצעת מחיר כולל המפרטים הטכניים וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת המחיר בהצעתי. הנני מצהיר כי אני מודע להיקף השירותים והמשאבים הנדרשים לביצוע העבודה הנדרשת.
  • הצעה שתחרוג מסכום מקסימום ו/או תחרוג מסכום מינימום תפסל על הסף
  • לפיכך, הנני מציע לבצע את כלל השירותים המפורטים במכרז, לרבות במפרט הטכני, בתמורה כנקוב על ידי בש"ח להלן:
 • מערכות לניהול מידע גיאוגרפי – הקמת מערכת חד פעמי- 50 אחוז מהניקוד
מס' מערכת מחיר מקסימום

בש"ח ללא מע"מ

מחיר מינמום

בש"ח ללא מע"מ

מחיר ליחידה בש"ח

ללא מע"מ

1 ביצוע סקר שטח לכלל השכבות – כולל תחזוקה ל- 24 חודשים – חד פעמי 150,000 120,000
2 ממשק לועדה לתכנון ובנייה , ממשק לחבר EPR, 50,000 40,000
סה"כ 200,000 160,000  
 • מערכות לניהול מידע גיאוגרפי -מחיר עלות חודשית- 50 אחוז מניקוד
מס' מערכת מחיר מקסימום

בש"ח ללא מע"מ

מחיר מינימום

בש"ח ללא מע"מ

מחיר ליחידה בש"ח

ללא מע"מ

1 מערכת גיאוגרפית הכוללת ניהול ייעודי קרקע  (GIS) וקומפילציה, כוללת לניהול תשתיות ושפ"ע

כולל עדכון שכבות -מחיר חודשי

1,800 1,440
2 מודול לניהול ועדת תחבורה -מחיר חודשי 600 520
3 מודול ניהול תשתיות רטובות 600 520
סה"כ 3,000 2,480  

 

 • קליטת נתונים גיאוגרפיים (אופציונאלי, לא לשקלול)

 

מס' קליטת נתונים גיאוגרפיים מחיר מקסימום בש"ח

ללא מע"מ

מחיר מינימום בש"ח

ללא מע"מ

הצעת הספק  בש"ח

ללא מע"מ

1 קליטה שכבה ממפ"י (בנט"ל, מעג"ל וכו')  או ממנהל התכנון (תמ"א, תמ"מ, תת"ל וכו') 350 280
2 קליטה שכבה אחרת במערכת 200 160
3 קליטת אורתופוטו עם פוטוגרמטריה 1,500 1,200
4 הטמעת טבלת נתונים 500 400
5 קליטת AS-made   על פי מפרט שיסופק על ידי הזוכה 300 240
6 צילום אותופוטו וצילום אלכסוני למועצה שטח בנוי  3 ס"מ לפיקסל 30,000 24,000
סה"כ 32,850  26,280  

 

 שעות עובדה לביצוע סקרים פענוח והשלמות בשטח (אופציונאלי, לא לשקלול)

 

מס' שרות מחיר מקסימום בש"ח

ללא מע"מ

מחיר מינימום בש"ח

ללא מע"מ

הצעת הספק  בש"ח

ללא מע"מ

1. שעת עבודה לסקר/פענוח במשרד 220 176
2. שעת עבודה לסוקר להשלמת נתונים בשטח 180 144
סה"כ 400  320   

 

 • מובהר כי הסכומים הנקובים לעיל הינם סופיים וכוללים את כל התמורה המגיעה לי בגין ביצוע כל השירותים והעבודות המתוארים במכרז על כלל מסמכיו.

 

שם המציע: _____________________________________________

איש קשר: _____________________________________________

חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך: _______________