מכרז מס' 3/23: אחזקת ואספקת ציוד מחשוב למועצה מקומית ראש פנה

הזמנה להציע הצעות

מועצה מקומית ראש פינה  (להלן "המועצה") מזמינה בזה הצעות אחזקת ואספקת ציוד מחשוב.

 • ההשתתפות במכרז מותנית ברכישת מסמכי המכרז.
 • ניתן לרכוש את מסמכי המכרז, במחלקת הגבייה במועצה בימים א', ב', ד', ה' בשעות: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00, תמורת סך של 1,000 ₪, אשר לא יוחזרו לרוכש בשום מקרה.
 • ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בטלפון: 04-6808600

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה

שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בקובץ WORD  בדוא"ל: rehesh@rosh-pinna.muni.il  ללנה מושקוביץ וזאת עד יום 9.3.23  ולא יאוחר משעה 12:00. על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען בדוא"ל או בטלפון 04-6808655. כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה.

המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז וטיב השירותים הדרושים.  בכל מקרה של סטייה, או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.  המציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז.

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד בשני עותקים במעטפה סגורה וחתומה, ללא סימני זיהוי של המציע נושאת סימון: מכרז מס' 3/23 במסירה אישית בתיבת המכרזים המתאימה במשרדי  מועצה מקומית ראש פינה עד יום ג' 21.3.23  ולא יאוחר משעה 16:00.  לא יתקבלו הצעות שישלחו בדואר.

מוטי חטיאל

ראש המועצה

מועצה מקומית ראש פנה


פרק א' חוברת מסמכי המכרז הכלליים

כללי

1.1  המציע המשתתף במכרז, יוכל לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ("חוברת המכרז"), לראות ולבדוק כל פרט נחוץ דרך אתר המועצה.

1.2  כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לרכוש את מסמכי המכרז תמורת 1,000 ש"ח אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

 • ניתן לרכוש את מסמכי המכרז, במחלקת הגבייה במועצה בימים א', ב', ד', ה' בשעות: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00, תמורת סך של 1,000 ₪, אשר לא יוחזרו לרוכש בשום מקרה. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בטלפון: 04-6808600
 • הקבלה על רכישת מסמכי המכרז תהיה רשומה על שם המציע בלבד ותצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. אי צירוף קבלה תביא לפסילת ההצעה.

1.3 מועד הגשת ההצעה ומקום הגשתה

המציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז.

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד בשני עותקים, במעטפה סגורה, ללא סימני זיהוי של המציע, נושאת סימון: מכרז מס' 3/23 במסירה אישית בתיבת המכרזים המתאימה במשרדי  מועצה מקומית ראש פינה עד יום ג' 21.3.23 ולא יאוחר משעה 16:00

לא יתקבלו הצעות לאחר המועד האחרון, או הצעות שישלחו בדואר.

1.4 אופן הגשת ההצעה

  • הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד, ב-2 עותקים (מקור) של חוברת מסמכי המכרז.
  • את ההעתק יש להגיש על גבי מדיה מגנטית (disk-on-key)
  • על המציע לנקוב במחיר בשקלים חדשים בלבד.
  • המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע כל אספקה שהיא השייכת באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט בחוזה. המשתתף לא יהא זכאי לקבל כל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.
  • מודגש בזה, כי אומדני המחירים הנקובים בפרק ג'- אינם כוללים מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
  • הטפסים והנספחים המצורפים למכרז, הדורשים מילוי פרטים, ימולאו בכתב יד קריא וברור בעט דיו.

    

1.5 לוחות זמנים –

לוח זמנים

מס' תיאור תאריך
1 פרסום המכרז 26.2.23
2 התחלת מכירת מסמכי המכרז 28.2.23
3 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות למועצה 9.3.23
4 מענה לשאלות הבהרה על ידי המועצה 14.3.23
5 מועד אחרון להגשת ההצעות 21.3.23

 

1.6 הסתייגויות המציע מההצעה

 • מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז להוסיף להם, למחוק בהם, להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי.
 • מובהר בזה כי הגשת ההצעה כמוה הסכמה מצד המציע לנוסח החוזה ולכל תנאי המכרז.
 • המציע הזוכה לא יהא רשאי להעביר או להמחות כל זכות או חובה שחלה עליו על פי תנאי החוזה, וזאת ללא קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב.

1.7 שאלות והבהרות נוספות

1.7.1         ככל שמשתתף במכרז ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות בין הוראות המכרז להוראות החוקים ותקנות או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר להוראות המכרז ואופן פרשנות, וכן כל שאלה או בקשה למתן הבהרות ,יועלו על הכתב ויוגשו באמצעות דואר אלקטרוני :  rehesh@rosh-pinna.muni.il  בקובץ WORD.

מס' פרק / סעיף עמוד שאלה תשובה
1
2

וזאת לא יאוחר מתאריך 9.3.23 שעה: 12:00. על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמענים בדוא"ל .

כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה.

 • מובהר בזה, כי מסמכי שאלות המציעים ותשובות המועצה עליהן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על כן, חובה על כל מציע לצרף להצעתו במכרז גם את מסמכי התשובות והבהרות המועצה, כשהם חתומים בחתימת מורשי החתימה ובחותמת המציע, כחלק בלתי נפרד ממנה. תנאי זה הינו מהותי במכרז. אי צירוף מכתב ההבהרות על ידי המציע להצעתו בצירוף חתימתו, דינה כאי הגשת מסמכי המכרז, אשר עלולה להביא לפסילת הצעת המציע.
 • אחריות והחזר הוצאות
  • המועצה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם השתתפותו במכרז, לרבות בשל אי בחירת הצעתו כזוכה במכרז.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז והוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף במכרז, אשר לא יהא זכאי לקבלת החזר הוצאות מכל סוג שהוא בגין השתתפות במכרז.
  • ברירת דין

לבית המשפט במחוז נצרת יהא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור להזמנה זו.


2.              מסמכי המכרז

2.1          להזמנה זו מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנה המסמכים הבאים (הזמנה זו והמסמכים המצורפים לה יכונו "מסמכי המכרז"):

2.1.1        פרק א' – תנאי המכרז ונספחיו;

נספח 1 הצהרת משתתף במכרז

נספח 2   ערבות הצעה למכרז

נספח 3   אישור  בדבר קיומו של המציע כ"עסק חי"

נספח 4   תצהיר בדבר העדר קרבה והתחייבות למניעת ניגוד עניינים

נספח 5 – אישור רו"ח

נספח 6  נוסח המלצה

נספח 7  אישור עורך דין על פרטים בדבר המציע כתאגיד

2.1.2        פרק ב' – הסכם התקשרות עם המציע;

ב' 1 – ערבות ביצוע;

ב' 2 – נספח ביטוח;

2.1.3        פרק ג' – כתב כמויות והצעת המציע;


3.  פרטי ההזמנה – כללי

המועצה מקומית ראש פינה  ("המועצה") מזמינה בזאת להגיש לה הצעות מחיר -ציוד מחשוב  של המועצה (אספקת ציוד בלבד), ומתן אחריות ובהתאם לצרכי המועצה ("האספקות").

3.1      שיטת המכרז – שיטת הנחה

3.1.1. ידוע למציע כי המועצה רשאית לשנות את היקף אספקת הציוד בכל שלב לאחר ההתקשרות, ואף לבטל את כולן או מקצתן, ולבצע את האספקה בעצמה, ואין בזכייתו של המציע כדי לחייב את המועצה להזמין ממנו את מלוא היקף הציוד, או מקצתן, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ובהתאם לצרכיה ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין זאת.

3.2          ידוע למציע כי המועצה תהא רשאית לפצל ו/או לחלק את הזכייה במכרז בין מספר מציעים שונים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

3.3          מכרז זה הינו לקבלת הצעות לאחזקה ואספקה של ציוד מחשוב עבור המועצה וגופי סמך ומוסדות חינוך של המועצה. ציוד המחשוב כולל: מחשבים ניידים, מחשבים נייחים, מסכים, ציוד היקפי, ציוד תקשורת, סורקים שולחנים וציוד היקפי הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו (לעיל ולהלן: "השירותים" ו/או "הציוד")

יצוין כי שיעורי ההנחה המוצעים במסגרת המכרז יהיו תקפים לשנה. ככל שהמועצה תבחר לממש אופציה להארכת ההסכם, מימוש האופציה יהיה מותנה בניהול מו"מ בין הצדדים להוזלת העלויות בשים לב למחירי השוק, כמו כן המציע מתחייב לספק ציוד שאינו נכלל בהצעת המחיר על פי המחיר המקובל בשוק בקיזוז ההנחה אותה הציע במכרז זה .

מובהר בזאת שאספקת הציוד במסגרת מכרז זה מותנית בקבלת הזמנה חתומה ומאושרת , חשבונית אשר תגיע למועצה ללא הזמנה מאושרת לא תשולם .

המועצה לא מתחייבת להיקף כלשהו של הזמנות והיא תהיה רשאית להגדיל או להקטין את היקף הציוד המוזמן.

3.7          הצעת המציע תכלול את אספקת הציוד למשרדי המועצה ו/או אתריה השונים בתחומי שטח השיפוט של המועצה ,הציוד יסופק במועד ובשעה שייקבעו לכך על ידי מנהלת הרכש.

3.8          הציוד שיסופק יהיה במפרט הטכני המצורף לכל מקט או במפרט טכני משופר ממנו אשר יכלול את הדרישות הטכניות אשר התקיימו במפרט המקורי. בכל מקרה של החלפת דגם או סדרה או אמצעי עיבוד או אמצעי אחסון או כל רכיב אחר,  הספק יידרש לספק את הדגם שהינו מחליפו של הדגם הנוכחי הנקוב במסמכי המכרז. בכל מקרה של מחלוקת או פרשנות, ייקבע הדגם הנדרש, על ידי מנהל המחשוב/מנהלת הרכש  של המועצה.


4. מהות העבודה – אחזקת הציוד

 4.1          מכרז זה מתייחס לקבלת שירותי תחזוקה ותיקון מחשבים וציוד ההיקפי הנלווה למחשבים במשרדי  המועצה המקומית ראש פינה ומוסדותיה  (להלן "השירותים").

4.2          שירותי התחזוקה ותיקון המחשבים כוללים, בין היתר, תחזוקת רשתות המחשבים, מחשבים, שרתים, תשתיות רשת וציוד נלווה, ביצוע תיקונים, אחזקה שוטפת, התקנת ציוד ותוכנות, מתן פתרון מידי לבעיות דחופות, מתן הדרכות, תמיכה ופתרון בעיות המתעוררות מעת לעת.

4.3          בנוסף למתן השירותים השוטפים כאמור לעיל, מתחייב הספק כי טכנאי מטעמו יגיע למשרדי המועצה יום אחד בשבוע למשך 8 שעות בין השעות 08:00-16:00 או יומיים בשבוע למשך 4 שעות בתחום השעות האמורות, לצורך מתן מענה במקום לכל דרישות ופניות המועצה. קביעת הימים בהם יגיע טכנאי כאמור תעשה על ידי המנהל בהתאם לצרכי העבודה של הרשות באותו שבוע. סידור העבודה לאותו שבוע יקבע על ידי המנהל שבוע קודם לכן.

4.4          בשעת חירום הספק מתחייב להעביר ציוד מהמועצה לחמ"ל ו/או כל אתר חליפי (מקלט או מרחב מוגן) בהתאם להוראות המועצה. בשעת חירום הספק ייתן שירותי תמיכה מעבר לשעות העבודות הרגילות ובהתאם לדרישות המועצה. שרות התמיכה של הספק יהיה זמין לקריאות טלפונית גם מעבר לשעות העבודה הרגילות.

4.5          המחשבים לגביהם יינתנו השירותים, מפורטים להלן:

מיקום המחשבים סוגי המחשבים מספר עמדות
משרדי המועצה מחשב שולחני 26
  מחשב נייד 36
  שרת כולל דיסק גבוי 4
  מחשבים רזרבים נייחים 0
  טאבלטים 0
מוקד חירום ומרכז הדרכה מחשב שולחני 7
  מחשב נייד 1
אתר שחזור מחשב שולחני 2
מחסן מחשב שולחני 1
ספריה מחשב שולחני 10
  עמדות הנצחה נייחות 3
וטרינר מחשב שולחני 1
ארכיון מחשב שולחני 1
גני ילדים מחשב שולחני 2
מתנ"ס מחשב שולחני 4
מרכז צעירים מחשב ניידים 2
בית ספר וילקומיץ מחשב שולחני 39
  מחשב ניידים 23
  מחשבים רזרבים נייחים 5
  טאבלטים 26
  עגלת טעינה 3

 

רשימה מפורטת של ציוד המיחשוב כולל הציוד בחדר השרתים וכדומה, מצויה בידי אחראית המחשוב במועצה ותצורף לחוזה שייחתם עם הספק הזוכה.

למען הסר ספק מודגש בזה כי בנוסף למחשבים המפורטים לעיל, שירותי התחזוקה והתיקון על פי מסמכי מכרז זה יינתנו על ידי הספק אף לכל ציוד נילווה כפי שקיים במועד המכרז ויהיה קיים בעתיד במשרדי המועצה או בכל מיקום אחר מאלה המפורטים לעיל, או בהם מחזיקה המועצה מחשבים מטעמה. המועצה רשאית בכל עת לשנות את הציוד הנלווה וכמותו ללא כל הגבלה ומבלי שהספק יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין כך.

רשימת מוסדות המועצה הינה כמפורט בסעיף 5, כאשר למועצה שמורה הזכות לגרוע את "בית ספר וילקומיץ" בכל עת, בהתראה של שבועיים מראש, מרשימת מוסדות המועצה. במקרה של גריעת המוסד מרשימת מוסדות המועצה, התמורה הנקובה בטופס הצעת המציע עבור השירותים ל"בית ספר וילקומיץ" המפורטים במסמכי המכרז יופחתו מסך התמורה הכללית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת להוסיף או לגרוע מרשימת מוסדות המועצה  מבני המועצה ולהגדיל, להקטין על פי שיקול דעתה, את מספר המחשבים והציוד הנלווה במוסדות המועצה או לשדרגם, ובלבד שכמות המחשבים הכללית (ללא הציוד הנלווה) אשר בגינם נדרש הזוכה לתת שרות על פי מכרז זה לא תעלה על 50% מהכמות המפורטת לעיל.

מובהר, כי כל שינוי כאמור לא יקנה למציע כל זכות לקבלת פיצוי כלשהו או תשלום נוסף מידי המועצה, מעבר לזה המפורט בפרק 3 למסמכי המכרז. למען הסר ספק מודגש בזה כי שינוי כלשהו בכמות הציוד הנלווה לא תשנה את התמורה לה זכאי המציע.

עלתה או ירדה כמות המחשבים ביותר מ – 50% מכמות המחשבים המפורטת לעיל, יהיה זכאי הזוכה לתוספת או הפחתה בתמורה אשר תחושב כדלקמן:

כמות המחשבים מעל או מתחת 50% מהכמות המפורטת לעיל    X    סך כל התמורה חודשית שהציע המציע חלקי סך כמות המחשבים המפורטת לעיל.

 

4.6 ההתקשרות בהסכם נשוא מכרז זה הינה לתקופה  של  12  חודשים. למועצה תהיה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למשך עד 2 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודש כל אחת, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת  חודש מראש למציע הזוכה.

4.7  עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף. השירותים יבוצעו בהתאם להוראות ההסכם.


 1. תנאי סף

על המציע לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות בסעיף זה כדלהלן:

5.1          צירוף ערבות להצעה

5.1.1        על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת המועצה, בסך 10,000 ₪ וצמודה למדד המחירים לצרכן הידוע האחרון ביום הגשת ההצעה, בנוסח המפורט בנספח 2 למסמכי המכרז (יש להקפיד להבחין בין נוסח ערבות הביצוע לבין נוסח הערבות שעל המציע לצרף להצעתו).  סכום זה ישמש כערבות לחתימת החוזה ע"י המציע.

5.1.2        תוקף הערבות עד יום 21.6.23 (כולל) ויחולו עליה התנאים המפורטים בסעיף ‎7 להלן. המועצה תהא רשאית להאריך את המועד להגשת ההצעות ולדרוש את הארכת תוקף הערבות בהתאם לנדרש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2          ניסיון והמלצות –

5.2.1        בעל ניסיון מוכח באספקה והתקנה של  ציוד מחשבים ל-5 ארגונים ו/או מוסדות בין השנים 2015-2019.

5.3          בעל תעודת הסמכה לכל הפחות עבור 2 טכנאים אשר הינם מנהלי רשת MCSE/MCITP.

על מציע לצרף צילומי תעודת הסמכה.

5.4          המציע הינו בעל מעבדה לתיקוני מחשבים באזור הצפון, צפונית לקו טבריה כרמיאל (כולל טבריה כרמיאל).

על המציע לצרף תצהיר בנוסח המצורף (נספח א' לפרק 1) בדבר כתובת המעבדה שהינו בעליה.

 5.5          המציע העסיק לפחות 3 טכנאים  בעלי תעודת הסמכה לטכנאי מחשבים או תעודת שוות ערך במהלך כל שנת 2022  במקביל.

"טכנאי שהועסק על ידו" פרושו טכנאי אשר הועסק על ידו כשכיר או טכנאי שהינו שותף בגוף המציע.

על המציע למלא הטבלה המצורפת  בנספח ד'   

5.6          ניסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה ותיקון מחשבים של שלוש (3) שנים לפחות עבור שני (2) גופים לפחות בכל שנה, כאשר הכמות המינימלית הינה ל- 50  משתמשים בגוף אחד לפחות.

על המציע למלא את הפרטים בדבר גופים אלו בטופס זיהוי המציע (נספח 6' לפרק 1), ולצרף מכתבי המלצה הכוללים אישור בדבר התקופה בגינה נתן המציע שרות לאותו גוף.

5.7          מחזור עסקי

המציע יהיה בעל מחזור עסקי בישראל  העולה על 500,000 ₪ (חמש מאות אלף שקל חדש )  במצטבר בכל השנים בין  2019, 2020, 2021. לצורך כך המציע יצרף הצהרה החתומה על ידי רו"ח המאשר זאת בנוסח המצורף בנספח 8

5.8          חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי"

המציע ימציא אישור רו"ח כי אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל וכן כי לא קיימת אזהרה על המשך קיומה של החברה כ"עסק חי", בהתאם לנוסח בנספח 3 למסמכי המכרז.

5.9          אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז – 1977 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים")             

תנאי להשתתפות במכרז הוא כי למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אשר יצורפו להצעה ובכלל זה:

 • אישור תקף מפקיד השומה, מרואה-חשבון או מיועץ מס על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 • אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.
 • תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה.

5.10      קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז

בידי המציע קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. על המציע לצרפה למסמכי המכרז.

 אי עמידה בתנאי הסף המצוינים לעיל באופן מצטבר תביא לפסילת הצעת המציע


6. מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה

על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בדרישות הסף וכן, בנוסף, המציע יצרף את המסמכים והאישורים הבאים:

6.1          במידה והמציע הינו חברה בע"מ, יש לצרף להצעה:

6.1.1        תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה במכרז.

6.1.2        אישור עו"ד כמצורף בנספח 7:

6.1.2.1         כי ביצוע האחזקה תחזוקה והאספקות וההתקשרות בחוזה זה לצורך ביצוען הינן במסגרת סמכויות התאגיד;

6.1.2.2         שמות המנהלים של התאגיד;

6.1.2.3         שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד;

 • חתימה על הצהרת מציע

יש לצרף הצהרת המציע בהתאם לנספח 1 למסמכי המכרז, בו מצהיר המציע בין היתר כי קרא את כל תנאי מסמכי המכרז, לרבות החוזה על נספחיו, המפרטים הטכניים והדרישות המקצועיות, הבין את האמור בהם וכי הוא מתחייב למלא אחר כל תנאי המכרז על נספחיו  וכי אין כל מניעה חוקית במתן השירותים ו/או אספקת הציוד על ידו.

 • ניגוד עניינים והעדר קרבה אסורה

על המציע לחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה אסורה לעובד המועצה או לחבר מועצה וכן לחתום על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים בהתאם לנוסח המפורט בנספח 4  ולצרף אותה להצעתו.

 • יתר מסמכי ונספחי המכרז חתומים על ידי המציע

יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל וכן יתר המסמכים, הנספחים והאישורים אשר הינם חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז חתומים ומלאים כנדרש, יחד עם הצעתו של המציע המשתתף במכרז ועם כל מסמכי המכרז לרבות, הסכם ההתקשרות, הכל בהתאם לסדר המפורט בטבלת ריכוז המסמכים למציע המצורפת כנספח 8  כאשר הם חתומים ע"י הספק בכל עמוד בנפרד, מאושרים ומאומתים כדין בהתאם לנדרש.


7.  העדר יחסי עובד מעביד

7.1          המציע מודע לכך כי אין בזכייה במכרז זה לרבות בחתימה על הסכם ההתקשרות כדי ליצור בינו ו/או עובד מעובדיו ו/או  מי מטעמו לבין המועצה ו/או מי מטעמה, יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא מכרז זה יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד מעביד, מכל מין וסוג שהוא.

7.2          המציע מתחייב לביטוח, בטחון ובטיחות העובדים בכפוף לנספח הביטוח והנזיקין המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הסכם זה, לרבות הנהגת כללי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות ובטיחות העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי שיידרש על ידי המנהלת הרכש על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד-1954.


8. הליך השלמת פרטים ובירור פרטים

8.1          ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או אישורים ו/או מסמכים חסרים, תוך זמן נקוב, לרבות ובין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי סף, ובלבד שמדובר בהשלמה טכנית ותוכח עמידה בתנאי הסף עובר למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  על המציע יהא להשלים את החסר והנדרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו. אי עמידה במועד אשר יוקצב למציע עלולה להביא לפסילת ההצעה.

8.2          הגשת הצעה למכרז זה מהווה הסכמת המציע לכל תנאיו לרבות לעניין סמכותה של ועדת המכרזים לנקוט בהליך השלמת מסמכים על פי שיקול דעתה הבלעדי כאמור לעיל. אשר על כן, מציע אשר ניגש למכרז יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ביחס להליך זה ויש בכך כוויתור מראש על כל טענה ו/או עילה בעניין הליך זה.


9. בחינת הצעת המחיר

9.1          ועדת מכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בשלושה שלבים כמפורט להלן:

9.1.1        שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.

9.1.2        שלב ב' – שלב בדיקת מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז.

מרכיב האיכות המהווה 40% מהציון הסופי של המציע והוא ינוקד לכל פרק ופרק על פי הקריטריונים הבאים כדלקמן:

 

הקריטריון הניקוד המירבי אופן בחינת הקריטריון
ניסיון מקצועי 10 מספר רשויות/גופים ציבוריים להם למשתתף ניסיון ,במהלך  5 השנים האחרונות עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:

6-8 רשויות/גופים ציבוריים = 6 נקודות

9-11 רשויות/גופים ציבוריים = 8 נקודות

12 רשויות/גופים ציבוריים ומעלה= 10  נקודות.

* מובהר כי לצורך הוכחת רכיב זה, יש לפרט את הניסיון ולצרף המלצות ו/או אסמכתאות מאותן רשויות/גופים ציבוריים מעבר לכמות הנדרשת במסגרת תנאי הסף.

מיקום סניף בצפון 5 סניף ממוקם בין מטולה לכרמיאל
איכות טכני  הספק 25 על פי טופס ניקוד

טופס ניקוד איכות הספק

מס' פירוט ניקוד  
1 זמן אספקה 4
2 מחסן 4
3 משווקים מורשים- משווק -1 – 2 נקודות

מעל 3 משווקים 7 נקודות

7
4 כמות עובדים – מעל 5 עובדים 5
5 ניסיון עבר 5

על המציע לצרף אסמכתאות ו/או הוכחות לשם הבחינה האיכותית של הצעתו, לרבות פירוט הניסיון הנדרש, צירוף המלצות ועוד.

למען הסר ספק, המועצה רשאית לפנות ללקוחות המציע, לשם קבלת חוות דעת על רמת השירות שמספק המציע וכן על אמינותו לאספקת הציוד . כמו כן, המועצה רשאית לאסוף מידע ונתונים רלוונטיים גם באופן עצמאי ואקטיבי, גם מלקוחות של המציעה שלא צוינו על-ידו, והמציע מנוע מכל טענה בהקשר זה.

על המשתתף לקבל לכל הפחות 30 נקודות במרכיב האיכות (להלן: "ניקוד איכות מינימאלי") על מנת לעבור לשלב ג' של המכרז. משתתף אשר לא יקבל את ניקוד האיכות המינימאלי הנדרש- הצעתו תיפסל.

לאחר ניקוד מרכיבי האיכות יבוצע שקלול בין הפרקים, על פי המשקל המפורט בפרק ג' לכל פרק ופרק.

9.1.3        שלב ג'– בחינת הצעת המחיר של המשתתף במכרז (נספח ה').

מרכיב זה מהווה 60% מהציון הסופי של המציע. במסגרת בחינת מרכיב זה, הצעות הכספיות של מציעים אשר עברו את ניקוד האיכות המינימאלי בשלב ב', תיפתחנה ויבוצע שקלול של המחירים שהוצעו ע"י המציעים.

מציע שהציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר (ההצעה הזולה ביותר) יזכה ל 60 נקודות, והמציעים האחרים שעלו לשלב השוואת ההצעות הכספיות יזכו לניקוד יחסי בסדר יורד אחריו.

כמתואר בנוסחה שלהלן:

P=A/B*60

כאשר:

P          =          ציון המחיר להצעה הכספית הנבחנת.

A         =          ההצעה הכספית הנמוכה ביותר.

B         =          ההצעה הכספית הנבחנת.

 

9.1.4        שלב ד'- שקלול ציון האיכות עם ציון המחיר ובחירת הזוכה.

בשלב הרביעי יוענק הניקוד הסופי עבור ההצעה המוצעת תוך שקלול ציון האיכות כאמור בסעיף 12.1.2 ב-40%  עם ציון המחיר כאמור בסעיף 12.1.3 ב-60%.

9.2          ככלל, בכפוף לזכויות המועצה על פי דין ועל פי מסמכי המכרז ובכפוף לדיני המכרזים, הצעת המחיר המשוקללת הטובה ביותר תומלץ כזוכה במכרז.

9.3          במקרה בו הפער הזוכה לבין הצעה פחות טובה של תשוב המועצה אשר לא תעלה על 3 אחוז מעבר להצעה הזוכה , אזי ההצעה הזוכה תהיי של תושב המועצה .


10.          התקשרות עם הזוכה

10.1       משא ומתן עם הזוכה

10.1.1     הכרזה על הזוכה תהא בכפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת יכולתו של הזוכה לעמוד בתנאי ההתקשרות כמפורט לעיל. ואולם, אף אם נבחרה הצעתו של מציע כזוכה במכרז בהחלטה סופית ופורמלית של ועדת המכרזים, תהא המועצה רשאית לנהל עם המציע משא ומתן ביחס למחיר הצעתו.

10.1.2     על אף האמור, המועצה תהא רשאית גם לאחר קביעת הזוכה במכרז, לחזור בה מן ההזמנה ולא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע אשר הצעתו נקבעה כזוכה במכרז, ולא לחתום על החוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור והנימוקים לה יימסרו למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין.

10.1.3     מובהר בזה, ככל שחזרה בה המועצה מההזמנה נשוא המכרז דנן לא תישא המועצה בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן המציעים בקשר עם קביעתו כזוכה במכרז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי העניין והמציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר פיצוי או שיפוי או החזר כספים כלשהם.

10.2      התחייבות והמצאת אישורים מטעם הזוכה

10.2.1     על מציע אשר יקבל הודעת זכייה במכרז להמציא את המסמכים הדרושים, לצורך זכייתו במכרז תוך שבוע ימים מהיום בו נודע לו על זכייתו, כגון:

10.2.1.1     ערבות ביצוע כמפורט בנספח ב' 1 להסכם ההתקשרות.

10.2.1.2     נספח ביטוח כמפורט בנספח ב' 2 להסכם ההתקשרות.

10.3      ערבות לקיום החוזה

10.3.1     כתנאי נוסף לחתימה על החוזה, ימציא המציע למועצה ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה, כמפורט להלן:

ערבות ביצוע לאחזקת ואספקת ציוד מחשוב  של המועצה  על 50,000 ₪ הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי לעניין זה הינו המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז ובנוסח זהה לערבות אשר צורפה כנספח ב' 2.

10.3.2     ערבות ביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת שלושה חודשים ממועד סיום ההתקשרות המשוער.  ככל שתחליט המועצה על הארכה או דחיית תוקף ההתקשרות, מתחייב המציע הזוכה להאריך את תוקף הערבות עד לשלושה חודשים נוספים מתום התקופה  המוארכת הנדחית, וככל שיידרש.

10.3.3     ועדת המכרזים תהא רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי דין, להורות על חילוט סכום הערבות, כולו או חלק, לפי שיקול דעתה הבלעדי ככל שהפר המציע את החוזה או תנאי מתנאיו, לרבות אי עמידה בסד הזמנים אשר הוקצב לו לביצוע אספקת ציוד . המציע לא יהיה רשאי להתנגד לחילוט סכום הערבות האמור.

10.3.4     סכום ערבות הביצוע אשר חולט על ידי המועצה ייהפך לקניינה המוחלט של המועצה, בלי שתהא למציע זכות כלשהי לבוא כלפי המועצה בטענות כלשהן בקשר לכך.

10.3.5     הוצאות ביחס לערבות הביצוע וכן כל הוצאה כלשהי, תהיינה על חשבון המציע הזוכה בלבד.


11.  עיון בהצעת הזוכה

11.1       המועצה תעמיד לעיון המציעים, על פי בקשה שתוגש בכתב, את ההצעה הזוכה במכרז.  מציע אשר סבור שהצעתו כוללת נושאים אשר יש בהם סוד מסחרי או מקצועי יציין את אותם נושאים במפורש בהצעתו, ינמק את טענתו באופן מפורט וועדת המכרזים תשקול את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך בכך.

11.2      מובהר בזה, כי שיקול הדעת המוחלט וההחלטה הסופית בעניין חשיפת סוד מסחרי או מקצועי, מסורה בידי ועדת המכרזים, אשר אינה כפופה לסיווג שביצע המציע.

11.3      סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד אותו מציע לראות נושא זה או נושאים אלו כסוד מסחרי או מקצועי גם בהצעות המציעים האחרים למכרז זה.


12.  שונות

12.1       בכל אופן, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא והמועצה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.

12.2      המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא עומדים בדרישות המכרז.

12.3      המועצה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או הצעה שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז.

12.4      המועצה רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכן רשאית המועצה שלא להכריז על זוכה, אם תמצא כי אף זוכה אינו מתאים ואינו עונה על ציפיותיה.

12.4.1     יש בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או חלקם תיאמו בין ההצעות או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל;

12.4.2      כי ההצעות לא עמדו בדרישות הסף;

12.4.3      כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות זמנים או כתוצאה מעיכובים מנהליים; 

מוטי חטיאל

ראש המועצה

 

שם המציע: ___________________               חתימת המציע: _____________________

כתובת המציע: _________________          שם איש קשר: ___________________

טלפון: _______________.                         תאריך: ________/________/________


נספח 1' הצהרת משתתף במכרז

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר ההצעה, וכי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

2.              אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את אספקת הציוד  נשוא המכרז, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו וכי אין כל מניעה חוקית בביצוע האספקה ומתן השירותים.

3.              אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

4.              הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף.

5.              להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.

6.              אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך 3 ימים מיום הודעתכם נפקיד בידכם ערבות בנקאית לביצוע  המכרז בשיעור הנקוב בחוזה המתאים וכן אישור קיום ביטוחים כנדרש.  עד המצאת הערבות הבנקאית בהתאם לחוזה תשמש הערבות שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת כל התחייבויותינו על פי המכרז.

7.              אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי את הערבות הבנקאית, שצרפנו למכרז, כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ולא תעמוד לנו כל טענה בדבר גובה סכום הפיצוי המוסכם והפחתתו.

8.              אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

9.              אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז וברור לנו כי ככל שיחסרו מסמכים או הוגשו מסמכים שגויים יש בכך כדי לפסול את הצעתנו.

הכתוב דלעיל המיוחס לרבים יחול לגבי יחיד ולהפך.

שם מציע/חברה: ________       כתובת: ________        טלפון: ________
שם איש קשר: ________  תפקיד:  ________    תאריך:             ________


נספח 2' נוסח ערבות בנקאית להגשת הצעה למכרז

לכבוד

המועצה מקומית ראש פינה

 

הנדון: ערבות מס' ________

 

 1. על-פי בקשת ________ מס' זיהוי _______ (להלן: "המבקש") הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 10,000 ₪ (במילים: עשרת אלפים ש"ח) (להלן: "סכום הערבות") המגיע או עשוי להגיע לכם מהמבקש בקשר עם הצעתו למכרז מס' 3/23 אחזקת ואספקת ציוד מחשוב  של המועצה.
 2. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה סכום הערבות, תוך לא יאוחר משבעה ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, לרבות באמצעות הפקסימיליה, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהמבקש, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 3. ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום 21.6.23 (כולל), ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנקוב ברישא של סעיף זה.
 4. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

 1. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.

 

בכבוד רב,

 

בנק : _____________________

סניף: _____________________

כתובת: ____________________


נספח 3' חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי"

תאריך:_______________

לכבוד

המועצה מקומית ראש פינה

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח רואה חשבון – מכרז מספר_3/23 אחזקת ואספקת ציוד מחשוב במועצה מקומית הראש פינה  ("המכרז")

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ (להלן: "המציע") הנני לדווח כדלקמן:

1.              הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____, בוקרו על ידי וחוות דעתי נחתמה בתאריך _____.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

2.              הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*), או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

3.              לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (**).

4.              ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 3 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

 

(*)       לעניין מכתבי זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 570 של לשכת רו"ח בישראל.

(**)       אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3 חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ג', ד'.


נספח 4 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה או לחבר המועצה והעדר ניגוד עניינים

 

אנו  ________המציע במכרז 3/23 ("החברה") מבקשים להודיע ולהצהיר כי :

1.              לבעלי מניותיה של החברה ו/או מנהליה ו/או מורשה חתימה מטעמה אין קשר עסקי ו/או משפחתי או קשר קבוע אחר כלשהו בקרב חברי המועצה ו/או עובדיה הבכירים של המועצה מקומית ראש פינה  לרבות ראש המועצה.

2.              ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לשקול פסילת הצעתנו אם יש קרבה או ניגוד עניינים כאמור לעיל או אם נמסרה הצהרה לא נכונה מטעמנו.

3.              אנו מצהירים כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות המציע על פי  מכרז זה לבין כל פעילות ו/או התחייבות אחרת שלו.

4.              אנו מתחייבים להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין המציע לבין המועצה במישרין ו/או בעקיפין והמציע מתחייב בזאת להודיע למועצה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה כאמור עם היוודע לו הדבר.

5.              אנו מצהירים בזאת כי הפרטים שמסרנו לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

שם החברה: _____________________

חתימת מורשה החתימה בחברה:_____________________

 

* בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים עקב קרבה כלשהי תכריע דעת יועמ"ש המועצה


נספח 5

 נוסח לדוגמה של אישור רואה חשבון בדבר  מחזור הכנסות בהתאם לדיווח לרשות המסים בשנים 2019, 2020, 2021 לא פחת מסך של 500,000 ₪ במצטבר

( המסמך יודפס על נייר לוגו של פירמת רואי החשבון)

 

לכבוד תאריך___________
[שם החברה]

א.ג.נ.,

 

הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר במתכונת של אישור

לבקשתכם וכרואי החשבון המייצגים של [שם הלקוח] (להלן –"הלקוח"), ולצרכי הגשת מכתבנו זה על ידך למועצה מקומית ראש פינה לשם מכרז 3/23 ולצרכים אלה בלבד, הריני לאשר כי:

(1) בהתאם (לשאילתה Esna b) בדוח ממוחשב משירות עיבוד נתונים של רשות המסים (שע"מ) מיום ________ מחזור ההכנסות המדווחות כלהלן:

 • בשנת 2019, מחזור ההכנסות (ללא מע"מ) הסתכם לסך _____________₪.
 • בשנת 2020, מחזור ההכנסות (ללא מע"מ) הסתכם לסך _____________₪.
 • בשנת 2021, מחזור ההכנסות (ללא מע"מ) הסתכם לסך _____________₪.

 

(2) [1]בהתאם לסעיף 1 לעיל, ובהתאם (לשאילתה Esna) בדוח ממוחשב משירות עיבוד נתונים מחזור ההכנסות (לא כולל מע"מ) המדווחות בשנים,2021 ,2020  לא פחת מסך של 500,000 ש"ח.

 

 

 

בכבוד רב,
 
רואה חשבון

נספח 6 המלצה ואישור היקפי פעילות

פרטי רשות האזורית / גוף ציבורי/ תאגיד

שם המועצה האזורית/גוף ציבורי / תאגיד:____________________________________

שם ראש המועצה/מנכ"ל:____________________________________

טלפונים:

מס' טלפון במשרד איש קשר:      ______________________________

מס' טלפון נייד איש קשר:           ______________________________

הננו מאשרים בזה כי המציע במכרז מס'  3/23, חברת ________________________ (להלן –  החברה), ביצעה עבורנו אספקת ציוד:_______________  בשנת: ________________ בהיקף של:__________ ₪.

אנו מאשרים כי החברה סיפקה ציוד לשביעות רצוננו המלאה הן מבחינת עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו מראש הן מבחינת   האספקה, המקצועיות, ובנאמנות הרבה שגילו אי לכך אנו ממליצים בפניכם על החברה.

הערות:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

תאריך: _________________________

שם בעל התפקיד הממליץ: ____________                     תפקיד:_________________

חתימה וחותמת ראש מועצה/מנכ"ל / גזבר/ ברשות הממליצה: __________________________

 • הערה: יש לצרף שלוש המלצות מרשויות מקומיות/גופים ציבוריים
 • יש לציין שם מלא ותפקיד בצירוף חתימה וחותמת.

ניתן להחתים אחד מבעלי התפקידים המנויים לעיל .


נספח 7 אישור עורך דין על פרטי המציע כתאגיד

לכבוד

המועצה מקומית ראש פינה

א.ג.נ.,

הנדון:   מכרז מספר 3/23 לאחזקת ואספקת ציוד מחשוב  של המועצה מקומית ראש פינה

אני _____________________   מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע:

עו"ד   (שם מלא)

 

 1. שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי: ______________________________
 2. סוג התארגנות: ________________
 3. תאריך ההתארגנות: ________________
 4. מספר מזהה: ______________________________
 5. שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף המציע ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת (אם נדרש):

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6.              ביצוע אספקת ציוד  וההתקשרות במכרז הנדון הינן במסגרת סמכויות התאגיד.

 

בכבוד רב,

____________________        __________________          ________________

שם מלא                  עו"ד                  חתימה וחותמת                      כתובת  + טלפון


נספח  8 פרטי צוות עובדים

 

בטבלה למטה המציע ימלא את פרטי הטכנאים המועסקים על ידו שיתנו שרות למועצה.

בטור "נסיון" ירשם שנות העבודה בפועל במתן תמיכה למערכות מחשב ותקשורת.

בטור "תקופה" יציין המציע את תקופת עבודתו של העובד אצל המציע.

בטורים "הכשרה" ירשם המוסד בו התקיימה ההכשרה ושנת סיום הקורס.

בטור האחרון "קורס טכנאים / הנדסאים / אחר" ניתן לרשום קורסים נוספים (כגון, CCNA ואחרים)

        הכשרה      
  שם הטכנאי נסיון תקופה CompTIA A+ MCITP MCSE קורס טכנאים / הנדסאים / אחר
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              

נספח 9: טופס ריכוז מסמכים למציע 

תיאור יש אין
הצעת המציע    
הצעות המחיר של המציע (פרק ג' למסמכי המכרז ונספחיו) חתומים על ידי המציע    
מסמכים לפרק א' – תנאי המכרז    
נספח 1'    הצהרת משתתף במכרז                                 
נספח 2'    ערבות הצעה למכרז

(אין לכרוך את ערבות מקור בחוברת ההצעה (ספירלה) של המציע – ויש לצרף ערבות מקור בנפרד)

   
נספח 3'    חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי"

 

 

   
נספח 4'     העדר קרבה לעובד המועצה או לחבר המועצה

 

   
נספח 5 '    אישור רו"ח

 

   
נספח 6'  נוסח המלצה

 

   
נספח 7'  אישור עו"ד בדבר אופן התאגדות המציע וסמכויותיו

 

   
נספח 8' פרטי צוות עובדים    

 

 מסמכים משלימים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף

יש אין
אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ    
אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל"ו – 1976.    
אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.    
קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז.    
העתק חוברת תנאי המכרז (פרק א' למכרז) בצירוף חתימות המציע על כל עמוד בנפרד בהתאם לדרישות המכרז.    
הסכם ההתקשרות ונספחיו (פרק ב' למכרז) חתום על ידי המציע בהתאם לדרישות המכרז.    

 

מועצה מקומית ראש פינה

מכרז פומבי מס' 3/23 אחזקת ואספקת ציוד מחשוב במועצה מקומית הראש פינה

פרק ב' – הסכם התקשרות עם המציע

נספחים:

נספח ב' (1) – נוסח ערבות ביצוע

נספח ב'(2)-  נספח ביטוח

 

חוזה

שנערך ונחתם ב_________

ביום ________ לחודש ________ 2023

 

–   ב  י  ן   –

 

 

מועצה מקומית ראש פינה

 

(להלן: "המועצה" או "המזמינה")

מצד אחד;

-לבין-

 

______________, ח.פ. ___________

מרחוב: ________, ________

על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין:

ה"ה __________ ת.ז. _________

ה"ה __________ ת.ז. _________

 

(להלן: "המציע") מצד שני;

 

הואיל:              והמועצה פרסמה מכרז מס' 3/23 ("המכרז") אשר עניינו ביצוע אחזקת ואספקת ציוד מחשוב  ומתן אחריות, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו אשר הינם חלק בלתי נפרד בהסכם זה ("המכרז" או "אחזקת ואספקת ציוד מחשוב ", בהתאם לעניין);

והואיל:             ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה אשר נתכנסה ביום ________, הוכרזה הצעת המציע כהצעה הזוכה במכרז ביחס לאחזקת ואספקת ציוד מחשוב כמפורט במסמכי המכרז;

והואיל:             והמציע מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן לבצע את אחזקת ואספקת ציוד מחשוב כאמור בחוזה זה ובהתאם לתנאי המכרז המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו על מפרטיו, טפסיו, נספחיו וכל תכולתו;

והואיל:             וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות, כמפורט בחוזה זה להלן;

 

לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

1.              כללי

1.1          בהסכם זה יחולו ההגדרות להלן:

"המועצה" – המועצה מקומית ראש פינה , ראש המועצה  ו/או מי מטעמו.

"מציע" – תאגיד משפטי הרשום כדין בישראל אשר הגיש הצעתו למכרז במועד והעומד, במועד הגשת הצעתו, בכל תנאי הסף המפורטים במכרז;

"המציע" – מציע אשר זכה במכרז וקיבל על עצמו את ביצוע אחזקת ואספקת ציוד מחשוב כהגדרתם במכרז זה. המציע לרבות נציגיו של המציע, עובדיו, יורשיו, מורשיו, שלוחיו המוסמכים בשמו או בשבילו לעניין ביצוע הוראות ההסכם.

"המכרז" – המכרז על כל נספחיו לרבות כל מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות וכל הדרישות המפורטות בקובץ תנאי המכרז על נספחיו, המפרטים הטכניים והחוזה על נספחיו וכן כל הטפסים והאישורים המצורפים למכרז זה, לרבות הצעת המציע הזוכה.

"אחזקת ואספקת ציוד מחשוב " "השירותים" –אחזקת ואספקת ציוד מחשוב למועצה מקומית ראש פינה

"המנהל או המנהלת הרכש "-  מנהלת הרכש של המועצה /או מי שמונה לכך על ידי המועצה .

"תחום שיפוט"- תחום שיפוט המועצה, לרבות כל השטחים אשר יתווספו לתחומה במשך תקופת החוזה ותקופת הארכת החוזה;

"הצעה הזוכה" – הצעת המחירים שהגיש מציע ושלפיה זכה במכרז.

"ההסכם" – הסכם ההתקשרות המצורף בפרק ב' למסמכי המכרז בקשר עם ביצוע אחזקת ואספקת ציוד מחשוב והתנאים הכלולים בו הכולל את כל מסמכי המכרז על נספחיו וכן כל מסמך אחר שהוסכם בהסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

"ערבות המכרז"- ערבות אשר הוגשה על ידי המציע  עם ההצעה למכרז בהתאם לנוסח המצוין במסמכי המכרז.

"ערבות ביצוע" –ערבות בהתאם לנוסח המצורף למכרז, אשר סופקה על ידי המציע לאחר ההודעה על הזכייה במכרז כאמור בתנאי מכרז זה ועל פיו לשם הבטחת ביצוע מלוא מחויבויותיו של המציע על פי ההסכם.

"שכר ההסכם" או "התמורה"- הסכום הנקוב בהצעתו של המציע כתמורה לביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם ולמעט כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם.

"ועדת המכרזים" – ועדת  המכרזים של המועצה מקומית ראש פינה ;

 • התנאים, הדרישות, החובות וההתחייבויות בחוזה זה, משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו. המועצה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים, מכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, אשר אינם נכללים בחוזה זה, אשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
 • המבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו וכל נספחי המכרז, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים להסכם זה, לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף לחוזה זה בעתיד מהווים במלואם, כמקשה אחת, חלק בלתי נפרד מההסכם.
 1. פרשנות

2.1          המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.

 • כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של החוזה.
 • במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל מסמך אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה, תהיינה הוראות חוזה זה עדיפות.
 • כל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרז לרבות ההסכם, משמעו גם בלשון רבים, וכן להיפך. וכן, כל האמור בלשון זכר לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך.
 • כל חובותיו והתחייבויותיו של המציע וכל התנאים והדרישות, המוטלים עליו בהסכם זה, באו להוסיף על חובותיו של המציע ולא לגרוע ממנו.
 • גילה המציע סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות, התנאים והדרישות בין סעיפי הסכם זה לבין סעיפים במסמכי המכרז ו/או בין סעיפי הסכם זה עצמו, יפנה בכתב למנהל מטעם המועצה כהגדרתו במכרז, לשם קבלת הנחיות בדבר הפירוש הנכון ובירור כיצד עליו לפעול. הפירוש שיינתן על ידי המנהל, יהא סופי ומוחלט ויחייב את המציע.
 1. תקופת ההסכם

3.1          הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי המועצה, מיום ________, ויבוא לסיומו בתום 12 חודשים עם אופציה להארכה של שנה ועוד שנה מיום חתימתו, עד ליום ________ ("תקופת ההסכם").

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו, על ידי משלוח הודעה מוקדמת בכתב לספק, בהתראה של 10 ימים לפחות, מבלי שהמועצה תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם, עקב הפסקת ההתקשרות. לספק לא תהיה, עקב כך, עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם, שלטענתו נגרמו או עשויים להיגרם לו עקב שימוש המועצה בזכותה על פי סעיף זה.
 • במשך תקופת התקשרות הנוספת, יחולו במלואם כל התנאים, ההוראות וההתחייבויות הקבועים בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים, לרבות זכות המועצה להפסקת החוזה בהודעה של 10 יום מראש, כאמור לעיל.
 1. הצהרות המציע

המציע מצהיר ומאשר בזה:

4.1      המציע מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, הציוד, כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים פי כל דין וכי כל האישורים והרישיונות הדרושים ימשיכו לעמוד בתוקפן במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה.

 • ידוע למציע כי ההתקשרות על פי חוזה זה כפופה להוראות חוק התקציב.
 • המציע מצהיר כי קיבל את כל המידע הקשור במתן השירותים וכי לאחר שקרא את כל תנאי המכרז והוראותיו, לרבות הדרישות המקצועיות והבינם, אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לספק את השירותים, במועדים כמפורט בהסכם זה ובאיכות מעולה.
 • המציע מצהיר ומתחייב, כי יבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם להוראות כל דין לרבות החוקים, התקנות והדינים החלים על השירותים נשוא הסכם זה.
 • המציע מצהיר כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם זה ולחוב על פיו וכי אין כל מניעה חוקית, חוזית ו/או אחרת, לרבות העדר ניגוד עניינים, המונעת את התקשרותו בהסכם זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.
 • ידוע למציע כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להחליט על היקפי השירותים ו/או אחזקת ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי להרחיב או לצמצם את שרותיו של המציע כמפורט בתנאי המכרז ללא מתן נימוקים.
 • המציע מצהיר כי יש בידיו את כל האשורים והתרים הנדרשים מכל גורם מסמך לאספקה והרכבה של השירותים, בדגש על הוראות והנחיות בטיחות.
 • המציע מצהיר כי יש לצורך מתן השירותים יעשה שימוש אך ורק בחלקים וחלפים מקוריים וזאת לאור חשיבות השירותים בפרט בנוגע לבטיחותם.
 1. היקף הציוד

  • המציע מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל האמצעים לרבות עובדים ושכרם. כמו כן המציע יישא על חשבונו בעלויות אספקה והובלה, ביטוחים, אגרות רישוי, ערבויות מיסים, ביטוח לאומי מיסי בריאות וכל הוצאה אחרת לשם ביצוע השירותים.
  • המציע יעמיד על חשבונו הציוד, הכלים, האמצעים, המתקנים והאביזרים הדרושים לאספקת ציוד  נשוא החוזה .
 2. מדידת כמויות

6.1          הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות שעל המציע לבצען למעשה, במסגרת מילוי התחייבויותיו לפי החוזה. יובהר כי התשלום למציע יתבצע על פי ביצוע אחזקת ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי בפועל.

 1. שינויים תוספות והפחתות

  • מוסכם ומוצהר בזאת כי כל שינוי בכמויות שמשמעותו הגדלת הכמויות שבהסכם, שינוי כזה לא יחייב את המזמין ולא יקים למציע כל עילת תביעה נגד המזמין, ו/או נגד מי מטעמו, גם אם המציע סיפק בפועל הציוד שלגביו נדרש השינוי, במלואו או בחלקו, אלא אם ההוראה לשינויים ניתנה בהוראה בכתב, ומראש, החתומה ע"י כל מורשי החתימה של המזמין ובצירוף חותמת המועצה. פעל המציע בניגוד לנ"ל, הוא לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או סעד ו/או תרופה נגד המזמין ו/או מהמזמין, ו/או נגד מי מטעם המזמין ו/או ממנו, ומלוא האחריות תיפול על המציע ורק על המציע
 2. התמורה ותנאי תשלום

תמורת ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, תשלם המועצה למציע תמורה על פי הצעת המחיר אשר צורפה למכרז על כתב הכמויות.

8.1     למחירים יתווסף מע"מ כחוק.

 • מוסכם בין  הצדדים כי התמורה הינה התמורה המלאה והסופית המגיעה למציע בגין כל התחייבויותיו לפי ההסכם לרבות שכר עובדים, הוצאות משרדיות, תצלומים, נסיעות, חומרים מתכלים, רווח וכיוצ"ב, והמועצה לא תהיה חייבת בתשלום נוסף כלשהו למציע כנגד ביצוע התחייבויותיו הנובעות מהסכם זה.
 • מובהר בזאת כי מחלוקת בין הצדדים בקשר לתמורה לא תהווה עילה להפסקת השירותים על ידי המציע, וכל הפסקה של השירותים נשוא מכרז זה באופן חד צדדי על ידי המציע מכל סיבה שהיא, הינה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות, אשר תזכה את המועצה אף בכל סעד אפשרי לרבות חילוט ערבות הביצוע.
 • תנאי תשלום
  • לאחר אחזקת ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי יגיש המציע למנהלת הרכש מטעם המועצה חשבונית מס לכל הזמנה בגין הציוד שסופק שניתנו ("דו"ח חשבון"). –
  • מנהלת הרכש תבדוק את החשבונית ותעבירה לתשלום .
  • לאחר העברת  החשבונית לגזברות תשולם לפי המפורט להלן:
   • התשלום אינו צמוד למדד כלשהו ולא יישא הפרשי ריבית.
   • מועד תשלום דמי התמורה יהיו שוטף + 45 מיום אישור החשבונית.
 1. המציע – מציע עצמאי

מוצהר ומוסכם בזה במפורש שהמציע הינו מציע עצמאי לכל דבר ועניין לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, כמפורט להלן:

 • השירותים יינתנו בהתאם ובאחריותו כשהוא כפוף להוראות הסכם זה ונספחיו בלבד.
 • למציע לא תהא כל סמכות להעסיק אנשים בשם המועצה וכל אדם שיועסק על ידי המציע ייחשב כעובדו בלבד;
 • שום דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש כמסמיך את המציע לקבל על עצמו מטעם המועצה או בשמה איזו שהיא חבות ו/או התחייבות שלטונית מכל סוג שהוא;
 • המציע יישא בעצמו בכל המיסים וההיטלים הקשורים לתקבולים שתקבל המועצה לרבות כל התשלומים הנוגעים לזכויות עובדיו ולתשלומים לרשויות מס הכנסה, מע"מ ובטוח לאומי וכן בכל העלויות הנדרשות לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 1. סודיות

10.1  המציע מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או המסמכים ו/או מידע אשר יגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין בין על ידי המועצה ו/או מי מטעמה ובין על ידי גורם אחר אגב ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה.

 • חובתו של המציע ו/או מי מטעמו לשמירה על סודיות תמשיך לחול בכל עת גם לאחר סיומו של הסכם זה. המציע ישפה ו/או יפצה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה בשל הפרת חובותיו כאמור בסעיף זה וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.
 1. ערבות ביצוע

11.1   להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של המציע לרבות מתן השירותים ואחזקת ואספקת ציוד מחשוב נשוא הסכם, במשך תקופת התקשרות, זה ימציא המציע עם מועד חתימת ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה בנוסח שצורף נספח ב' 1 להסכם זה ("ערבות ביצוע"), כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי לעניין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה בסכום/שיעור כמצוין במכרז.

 • מסירת ערבות הביצוע כהגדרתה במכרז וכמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לתוקפו הסכם זה. תוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת ההתקשרות שהינה תקופת האחריות כמוגדר בנספח ג' ובתוספת שלושה חודשים והיא תוארך בהתאם לכל תקופת התקשרות נוספת וככל שיידרש.
 • הערבות כאמור תוחזר למציע לאחר קבלת אישור ע"י המנהל או מי מטעם המועצה בדבר סיום מתן השירותים ו/או אחזקת ואספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי לעיל לשביעות רצונה המלא של המועצה.
 • המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד המציע, ובלבד שניתנה למציע התראה בכתב של שבוע ימים לתיקון ההפרה והמציע לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן הנקוב בהתראה כאמור. הסכום שיחולט יחשב כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בין הצדדים.
 • אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של המועצה לתבוע פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן ההפרה או מכל תרופה אחרת המגיעה לה על פי הסכם זה או על פי כל דין בשל הפרת ההסכם, לרבות מכוח חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א-1970.
 • חולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא המציע ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת המועצה, אי השלמת סכום הערבות כאמור יהווה הפרה מהותית של הסכם זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה למציע על פי הסכם זה.
 • למען הסר ספק מובהר בזה כי הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמור, וכן כל הוצאה כלשהי, תהיה על חשבון המציע בלבד.
 1. אחריות ושיפוי בנזיקין

12.1  המציע יהיה אחראי בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק כיוצא באלה אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, למועצה ו/או לציודה, ו/או לצד שלישי ו/או לגופו ו/או לרכושו, לרבות לעובדי המציע, ככל שיגרמו, בשל מעשה או מחדל כלשהם של המציע, אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, מפעילות המציע והשירותים שסיפק.

 • מבלי לגרוע מכל סעד העומד למועצה מכוח כל דין ו/או הסכם, מוסכם בזה כי, המציע ישפה ויפצה את המועצה, בתוך שלושה (3) ימים מדרישתה הראשונה לכך, בגין כל נזק שיגרם לה כאמור בהסכם זה, ללא הגבלת סכום בסך של 80,000 ₪ כפיצוי מוסכם, כל זאת מבלי שיהיה על המועצה להמציא למציע כל חשבון, מסמך, הוכחה ו/או ראיה, ומבלי שיהיה על המועצה לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו, תחילה ו/או במקביל ו/או בכלל.
 • על המציע תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו לגופו ו/או לרכושו של נותן שירותים מטעמו של המציע למועצה, ו/או לגופו ו/או לרכושו של מי מטעמו של המציע ו/או לגופו ו/או לרכושו ו/או לצד שלישי כלשהו, ו/או לגופו ו/או לרכושו של עובד ו/או פועל של המציע, כל זאת תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע השירותים ו/או התחייבויות המציע על פי חוזה זה.
 1. ביטול התקשרות עם המציע

13.1  מובהר בזה כי המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם זה בכל עת וללא כל צורך במתן נימוק כלשהו, באמצעות הודעה למציע של 30 ימי עבודה מראש ובכתב.  במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום 30 הימים ממתן ההודעה כאמור, והמועצה תשלם למציע רק את התשלומים המתייחסים לביצוע אחזקת ואספקת ציוד מחשוב ו/או ציוד שסופק על המציע עד למועד הביטול ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הכרוך בביטולו ו/או הבאתו של הסכם זה לידי סיום.

 • המועצה תהא רשאית לבטל את ההסכם ולבצע את השירותים בעצמה או באמצעות מציע אחר, בדרך של מסירת הודעה בכתב על הפסקת העבודה או מתן השירות תוך 48 שעות מראש במקרים המנויים להלן:
  • המציע לא התחיל במתן השירותים או שהפסיק את ביצועם, ולא ציית תוך 24 שעות להוראות או הנחיות בכתב מטעם המנהלת הרכש, כהגדרתו בהסכם זה, אשר ניתנו בקשר עם אחזקת ואספקת ציוד מחשוב או מתן השירותים בהתאם למכרז זה;
  • כשהמציע לא תיקן הפרת התחייבויותיו על פי ההסכם במסגרת הזמן שניתן לו בהתאם להתראה שקיבל על כך בכתב. לעניין סעיף זה יראו את המציע כמי שקיבל את ההתראה בדבר ההפרה כעבור 24 שעות מהיום שנשלחה אליו ההתראה בפקס למשרדו הרשום של המציע וקבלת אישור טלפוני בדבר הגעתו.
  • כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהמציע מתרשל בביצוע ההסכם לאחר שהתראה בכתב למציע לא נתנה תוצאות רצויות.
  • המציע הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק מציע ו/או מציע משנה בביצוע אחזקת ואספקת ציוד מחשוב מבלי שניתנה לו הסכמת המועצה מראש ובכתב.
  • כשהמציע פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק – (פרט לפירוק ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר) – מסוג כלשהוא, ו/או חיסול עסקים באופן אחר ו/או הוגשה כנגדו תובענה לצו פירוק קבוע ו/או זמני ו/או לצו כינוס נכסים קבוע ו/או זמני.
  • כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהמציע או אדם אחר בשמו של המציע מעל באמון המועצה או נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, שי או טובת הנאה כלשהיא בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
  • כשהמועצה החליטה על פי שיקול דעתה להפסיק את אחזקת ואספקת ציוד מחשוב המציע מכל סיבה שהיא הנובעת מסדרי עדיפות בעבודת המועצה, או משינוי מדיניות המועצה ביחס ל אחזקת ואספקת ציוד מחשוב המכרז, או בעטיין של העדר יחסי אמון.
 • ביטלה המועצה את ההסכם כאמור, יציין המנהלת הרכש בהודעה למציע את הערך המשוער של חלק אחזקת ואספקת ציוד מחשוב ממועד מתן הודעה המוקדמת בדבר הביטול ועד מועד שליחת הודעה סופית זו.
 1. איסור העברת ההסכם והעסקת קבלני משנה

14.1       המציע אינו  רשאי להתקשר עם קבלני משנה ולא עם בני אדם, גופים, או קבוצות אנשים לביצוע איזו מהתחייבויותיו שלפי הסכם זה וכן איננו רשאי להעביר הסכם זה והזכויות והחובות הנובעות ממנו, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הותנה והוסכם הדבר בכתב ובמפורש ו/או אם אישרה לו זאת המועצה מראש ובכתב.

14.2       אישור המועצה, אם יינתן, לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותו מומחיותו והתאמתו של מציע המשנה האחר, והאחריות לכל התחייבויות המציע תחול תמיד על המציע לבדו.

 • המועצה תהא רשאית בכל זמן לחזור בה מאישור הנ"ל להעסקת מציע המשנה אם לדעתה האינטרס של המועצה מחייב זאת.
 • במקרה כזה יפסיק מיד המציע את עבודתו של המועסק על ידו מיד עם קבלת הוראה על כך מאת המנהלת הרכש. כל שינוי בזהות בעלי המניות של המציע ללא אישור מראש ובכתב של המועצה יחשב להעברת זכויות אסורה.
 • מובהר, למען הסר מציע, כי המציע לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין אחזקת ואספקת ציוד מחשוב של קבלני המשנה הפועלים מטעמו.
 1. הפרת הסכם ופיצוי מוסכם

15.1  המציע מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים: 3,4,5,6,7,10,11,12,14,15 הנם תנאים עיקרים ויסודים בחוזה והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה 10% מסה"כ סכום ההתקשרות, כשהם צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל לרשות, וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה  לכל סעד ותרופה אחרים, המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין.

 • המועצה תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף לעיל מכל סכום שיגיע למציע או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת לרבות על ידי חילוט הערבות.
 • תשלום הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים למציע לא ישחררו את המציע מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
 • הפר המציע כל תנאי מתנאי הסכם זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הוראות המכרז והסכם זה, יפצה המציע את המועצה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול ההסכם והתקשרות עם מציע אחר ל אחזקת ואספקת ציוד מחשוב נשוא הסכם זה או חלק מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל המועצה  רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:
 • לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהמועצה דרשה הימנו בין בכתב ובין בע"פ למלא אחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י המועצה , והמציע לא עשה כן, זאת מבלי לגרוע מזכויות המועצה  על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
 • לעכב כל תשלום המגיע למציע ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.
 • להעסיק על חשבון המציע עובדים ו/או מציע אחר לצורך ביצוע ו/או השלמת השירות השירותים.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות המזמינה על פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים המציע ישלם למועצה פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע של אספקה נדרשת בהתאם לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של אספקה כמפורט להלן, כל זאת בלא להפחית מזכויות המועצה לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב הליקוי .
 • המועצה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע למציע, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, לרבות חילוט הערבות או חלקה, לפי העניין, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה המזמינה.
 • מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב המציע כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:
  • אם יוטל עיקול על כספים המגיעים למציע מן המועצה והעיקול לא יוסר תוך 20 יום מיום הטלתו.
  • אם המציע הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.
  • בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהלת הרכש עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי המציע.
  • לא ביצע המציע את התיקונים הדרושים או שלא ביצעם בטיב הנאות, ולאחר שניתנה למציע ארכה מתאימה לבצעם, תוך 14 יום מיום שהוגשה לו דרישה לכך.
  • המציע החליט באופן חד צדדי להפסיק למציע למועצה את השירותים כולם או מקצתם לפי הסכם זה על נספחיו.
 • הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, המציע יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע ההסכם בידי המציע עד להפסקת תוקפו כאמור.
 • המועצה רשאית כאמור לבטל הסכם זה בהודעה מוקדמת של 30 ימים מסיבות של אי שביעות רצון מעבודתו של המציע ממעשיו ו/או מחדליו ולאחר שניתנה לו האפשרות לתקן את הגורם לאי שביעות הרצון. סעיף זה לא יחול מעבר לשתי הודעות מוקדמות כאמור והמועצה  תהא רשאית לבטל הסכם זה ללא כל הודעה מוקדמת ובאופן מיידי בכל הפרה מעבר לשתי הפרות כאמור לעיל.
 1. קיזוז והעדר עכבון

16.1  המועצה רשאית לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי הסכם זה למציע, כל חוב המגיע לו על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שבינו לבין המציע וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המועצה למציע. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת והן אינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד למועצה המועצה כלפי המציע מכוח הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

 • למציע לא תעמוד זכות קיזוז ו/או עכבון מכל מין וסוג, בקשר עם איזה מנכסי המועצה, רכושה, כספים, מסמכים, מקרקעין, ו/או כל עניין נלווה. בכלל זאת, לא תעמוד למציע זכות עכבון בקשר עם נכסים ו/או ציוד ו/או מסמכים מכל סוג שהוא שהגיעו לידיו בקשר עם הסכם זה.
 1. ויתור – מניעות – השתק

17.1  כל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של הסכם זה, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין ידי הצדדים.

 • הצדדים להסכם זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג הסכמות והתחייבות בכתב ובע"פ וכו' שאינם נכללים במפורש בהסכם זה.
 • לא תישמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בהסכם זה.
 • הסכמה כלשהיא מצד המועצה או המנהלת הרכש לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסויים, לא תהווה תקדים כלשהוא, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא תשתמש המועצה ו/או המנהלת הרכש בזכויות המסורות לו עפ"י הסכם זה.
 1. העדר ניגוד עניינים ואיסור טובת הנאה

18.1  המציע מצהיר ומאשר כי התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינו מעמיד ולא תעמיד את המציע או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בקשר עם התחייבויותיו של המציע על פי הסכם זה וביצועו, במישרין או בעקיפין, לרבות כל דבר הנובע ממצבו של המציע, מעמדו, עיסוקיו, לקוחותיו וכי אם קיים חשש כאמור, הצהיר עליו במפורש במסגרת ההצעה.

 • המציע מתחייב להביא לידיעת המועצה כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת קיומו של חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת באופן מיידי עם היוודע למציע דבר הנסיבות אשר מעוררות חשש לניגוד העניינים כאמור.
 • המועצה תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון לאור ניגוד עניינים של המציע בעת מתן השירותים בהסכם זה, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום.
 • בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בשאלה האם בעניין מסוים קיים חשש לניגוד עניינים תכריע דעת בא/ת כוח המועצה.
 • המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו, יהיו מנועים מקבלת כל טובת הנאה בקשר ישיר או עקיף לשירותים הניתנים על-ידי המציע לפי הסכם זה.
 • המציע ו/או מי מעובדיו, ו/או מי מטעמו, מתחייבים לפעול בתום לב ובדרך המקובלת וכפי המצופה לפי כל דין.
 1. בוררות וברירת דין

19.1  במקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר להסכם זה וכל עניין אחר שיתעורר בקשר להסכם זה – למעט הערבויות הבנקאיות וכל הקשור להן, וכן העניינים המסורים להכרעת ולשקול דעת המנהלת הרכש – המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (להבדיל באופן מפורש מהמציע), להביא את המחלוקת להכרעתו הבלעדית של בורר שיהיה עו"ד שימונה על ידי הצדדים בהסכמה, ובהעדרה, ימונה הבורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל, או, להביאה בפני בית המשפט המוסמך לכך.

 • לבית המשפט במחוז נצרת יהא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור להסכם זה. למען הסר מציע, מובהר בזאת, כי למציע אין זכות להורות כיצד והיכן יתבררו מחלוקות שיהיו, אם יהיו, אלא זכות זו מוענקת באופן בלעדי ומוחלט רק למועצה.
 • על מנת להסיר מציע, מצהיר המציע, כי אף לא תשמע מפיו כל טענה בין בהליכי בוררות ובין בהליכים בבית משפט לפיה נושא הערבויות הבנקאיות, והעניינים המסורים להכרעה ושיקול דעת המנהלת הרכש כמבואר לעיל – נכללים בגדר הסכם הבוררות ו/או סמכויות הבורר ו/או סמכויות בית המשפט.
 • במידה ולבקשת ו/או להסכמת המועצה מונה בורר, הבורר יהיה קשור לדין המהותי, אך לא יהיה קשור לדיני הראיות ולסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט, ויהיה מחוייב לנמק את כל החלטותיו ללא יוצא מן הכלל עפ"י הדין המהותי.
 • חתימת הצדדים על הסכם זה כמוה כחתימה על שטר בוררין בהתאם לחוק הבוררות, התשכ"ח – 1969 ולא תידרש כל הסכמה נוספת שהיא מאת מי המצדדים לגבי מינוי הבורר וקיום הליכי הבוררות.
 • הליכי הבוררות וכל הקשור בהם, או הליכי בית משפט, לא יהיו בידי המציע עילה כל שהיא לעיכוב ו/או השהיית ביצוע איזה מהתחייבויותיו שלפי הסכם זה.
 1. כתובות הצדדים

20.1  הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי הסכם זה הינן כמצוין בכותרת ההסכם וכי כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור 72 שעות מזמן המשלוח או מיידית בעת מסירתה על ידי שליח, אלא אם כן צוין אחרת או מיידית, עם קבלת אישור טלפוני ובלבד שצוין שמו המלא של המאשר ושעת האישור.

 

__________________                                                                  __________________

חתימת המציע                                                                                    חתימת המועצה

אישור עורך-הדין של הספק:

אני החתום מטה, ________ , עו"ד של ________ ("הספק"), הרשום לעיל, מאשר כי ביום ________הופיעו בפני ה"ה ________ ת.ז. ________ ו-     ________ ת.ז. ________המשמשים כמנהלי הספק, וחתמו בפני על חוזה זה, וכי נתקבלו אצל הספק כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתם על חוזה זה, וכי והם רשאים לחתום ולחייב את הספק בחתימתם לכל דבר ועניין.

ֹֹֹֹ________                                                                                                       ________


נספח ב'(1) נוסח ערבות בנקאית אוטונומית (צמודה) לזוכה

"ערבות ביצוע "

לכבוד

מועצה מקומית ראש פינה

ראש פינה ד.נ 1210000

מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס' ___________________ של בנק_______________ על פיו הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך כולל של 15,000 ₪ (במילים: חמישה עשר אלף ₪), המגיע או העשוי להגיע לכם מאת:  _____________ שייקרא להלן "החייב", בקשר עם מכרז פומבי מס' 3/23 אחזקת ואספקת ציוד מחשוב סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש ________ 2023 שהתפרסם ב – 15 לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה), בשיעור ______ נקודות.

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.

אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סך של 15,000  ₪ (חמישה עשר אלף  ₪ ).

ערבות זו תישאר בתוקף 15 חודשים ממועד ההתקשרות ועד תאריך ________________ כולל.  כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

תאריך ______________                                 חתימה ______________


נספח ב' (2) נספח ביטוח

לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

"המבוטח" – _________________.

"מבקש האישור" – מועצה מקומית ראש פינה ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם .

"השירותים" – אחזקת ואספקת ציוד מחשוב

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש האישור* המבוטח אופי העסקה* מעמד מבקש האישור*
שם: מועצה מקומית ראש פינה ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם שם: _________ ☐נדל"ן

☐שירותים

☐אספקת מוצרים

☐אחר: ______

 

☐משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☐מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

☐אחר: ______

ת.ז./ח.פ.: _________ ת.ז./ח.פ.: _________
מען: _________ מען: _________

 

כיסויים
סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה ת. תחילה ת. סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

סכום מטבע
רכוש

 

לא בתוקף
צד ג' 2,000,000 אחריות צולבת (302)

קבלנים וקבלני משנה (307)

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (309)

כיסוי לתביעות המל"ל (315)

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור (321)

מבקש האישור מוגדר כצד ג' (322)

ראשוניות (328)

רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (329)

אחריות מעבידים 20,000,000 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (309)

מבוטח נוסף – היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח (319)

ראשוניות (328)

אחריות המוצר לא בתוקף
אחריות המוצר 4,000,000 אבדן מסמכים (301)

דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע (301)

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (309)

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור (321)

מרמה ואי יושר עובדים (325)

פגיעה בפרטיות (326)

עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח (327*

ראשוניות (328)

תקופת גילוי – 12 חודשים (332)

הרחבה לנזקי צד ג' כתוצאה מאירועי סייבר במסגרת פוליסת אחריות מקצועית  
אחר  

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
043-מחשוב

046- מכירת ציוד

 

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.


מועצה מקומית ראש פינה

מכרז פומבי מס' 3/23 אחזקת ואספקת ציוד מחשוב

פרק ג' – מצב קיים, כתבי כמויות והצעות מחיר

ידוע לספק כי כתב כמויות זה הינו הערכה בלבד

והמועצה רשאית ליישם רק חלק מסעיפים אלו בהתאם לתקציב

כמו כן ידוע לספק שהמועצה רשאית לפצל הזכייה בין ספקים מבלי לנמק החלטתה


נספח ציוד במועצה וכמויות מחשבים\שרתים-

מצב תרשים שרתים-סביבה ווירטואלית

מצב קיים :

 1. למועצה סביבה ווירטואלית עיקרית מבוססת

Vmware Vsphere essentials 6.7

 • מערך שרתים במועצה-סביבה ווירטואלית :
  • שרתים- Server RM R730 X Dell.
  • UPS APC RM 3Kva כולל clients ניהול שרתים פיזיים ווירטואליים.
  • שרת ניהול Dell מבוסס Server 2019 .
  • סה"כ 2 שרתים פיזיים+ 4 שרתים ווירטואליים(Esxi 6.7):
 • Dc
 • Sql
 • Files
 • Exchange
 1. במועצה 3 מערכות גבוי מרכזיות מבוססות גבוי מקומי+ גבוי בענן  :
  • מערך גבוי מקומי ל- Nas1 עבור כל מערך השרתים גם כסביבה ווירטואלית מלאה וגם כמכונה פרטנית , מערך גבוי יומי incremental+ גבוי שבועי Full.
  • מערך גבוי מקומי ל- Nas2 מבוסס על shadow copy של Nas1 גבוי שבועי מלא.
  • מערך גבוי בענן באמצעות Ahsay גבוי שבועי מלא+ מערך גבוי יומי incremental, עבור Data Base של כל השרתים.
 2. מערכת סינון דואר- Baracoda.
 1. מערכת אבטחת מידע + Firewall כולל חיבורי SSL\VPN FG 60F
 1. FortiToken לחיבור עמדות מרחוק
 1. .ESET Endpoint Security+files security -Antivirust
 1. מערכת Fax2Mail עם ממשק לשרת הדואר.
 1. מרכזיית IP כולל שרת ניהול שיחות.
 1. תשתית רשת מופרדת עבור מערך :Vlanטלפוניה,שרתים,מצלמות,WiFi ומחשבים סה"כ 7 Vlan.
 1. מתגים מנוהלים Hp,Cisco,Tp-link ,Dell.
 1. סה"כ כ-163 עמדות מחשב ניידות\נייחות.
 1. נקודות גישה אלחוטיות- Access Point .
 1. קו אינטרנט ראשי Metrot של בזק 100/100MB.
 1. מ.הפעלה win- 11,10.
 1. Office- 2021,2019,2016 .
 1. מערך מצלמות אבטחה במספר אתרים כולל הקלטה וצפיה.
 1. מערכות הקרנה\סאונד כולל לוחות חכמים.
מיקום ע"פ אתרים תחנות עבודה

נייחים\ניידים

מקרנים+מערכות סאונד\טאבלטים מערכת מצלמות

הקלטה וצפיה

שרתים פיזיים שרתים ווירטואליים נלווים
בניין מועצה 62 2+10 3 2 4 Access

Point+חיבורי VPN

מתנ"ס 4 3       Access

Point

ספריה 13 1       Access

point

גני ילדים\

מועדוניות

3 3       Access

point

מרכז צעירים 2 2       Access

point

מוקד חרום ומרכז הפעלה 8 2      
וטרינר 1
מחסן 1   Access

Point+חיבורי VPN

אתר שחזור 2  
ארכיון 1  
ביה"ס וילקומיץ 67 26+16 מקרנים בכיתות
סה"כ 164 65 3 2 4

 

כ- 50 מדפסות\סורקים\פקסים המפוזרות במחלקות השונות.

(1)          שירותי תחזוקת ותיקון מחשבים

 1. הספק מתחייב לספק שירותי התחזוקה ותיקון המחשבים הכוללים, בין היתר, תחזוקת רשתות המחשבים, מחשבים, שרתים, תשתיות רשת וציוד נלווה, ביצוע תיקונים, אחזקה שוטפת, התקנת ציוד ותוכנות, מתן פתרון מידי לבעיות דחופות, מתן הדרכות, אחזקה, תמיכה ופתרון בעיות המתעוררות מעת לעת.
 2. בנוסף למתן השירותים השוטפים כאמור לעיל, מתחייב הספק כי טכנאי מטעמו יגיע למשרדי המועצה יום אחד בשבוע למשך 8 שעות בין השעות 08:00-16:00 או יומיים בשבוע למשך 4 שעות בתחום השעות האמורות, לצורך מתן מענה במקום לכל דרישות ופניות המועצה. קביעת הימים בהם יגיע טכנאי כאמור תעשה על ידי המנהל בהתאם לצרכי העבודה של הרשות באותו שבוע. סידור העבודה לאותו שבוע יקבע על ידי המנהל שבוע קודם לכן. היה ויופ העבודה של הספק נפל על יום חג, ערב חג, או חול המועד, הספק יתן למועצה יום חליפי במועד אחר שיסכום עם המנהל.

בנוסף, הספק יענה לקריאות שרות הנוגעות לציוד שעדיין באחריות היצרן. הספק ייתן שרותי תחזוקה שוטפת לציוד זה, יאבחן תקלות ויתאם את ביצוע התיקונים עם מעבדת היצרן האחראית על אותו פריט.

ככל והמועצה תחליף מערכות ו/או תכנות לרבות מערכות ליבה, הספק יהיה זמין בעת החלפת המערכות ו/או התכנת על מנת לסייע לספק מערכות ו/או תכנות אלו בהתקנתן בשרתים ובמחשבים של המועצה.

 1. הספק מתחייב להיענות לכל קריאה, ולספק את השירותים כפי המפורט במסמכי המכרז, במועדים המפורטים בסעיף 12 להלן.

אופן הטיפול בתקלה יהיה באמצעים המפורטים להלן, כולם או חלקם, כפי שיתואם עם המנהל:

 • הגעת טכנאי למקום בו ארעה התקלה לטיפול בה במקום.
 • הגעת טכנאי למקום בו ארעה התקלה על מנת לקחת את המחשב או הציוד הנלווה לתיקון במעבדה.
 • ביצוע הטיפול מרחוק (בתקשורת).
 • הספק מתחייב לכל הפחות לטיפול אחד שבועי למשך 4 שעות ע"י מנהל רשתות מוסמך Mcse בעל ניסיון של 4 שנים לפחות בתחום ניהול ותחזוקה של מערכות וסביבות ווירטואליות כגון: VMware \ NetApp’s Data , לצורך:
 • תחזוקה מונעת במערך השרתים.
 • עדכוני תוכנה מ.הפעלה בשרתים.
 • בדיקת מערך הגבוי כולל שחזור של תיקיות משמעותיות ותיבת דוא"ל באופן סימולטני.
 • ניהול וניתור תקלות ברשת אקטיבית\פאסיבית.
  • הספק מתחייב להוות גוף מקצועי אשר מייעץ, מתווך, ומטפל בתקלות Back To Back מול בתי התוכנה השונים עבור המועצה.

למען הסר ספק יודגש, כי הספק מתחייב להיענות לכל קריאה, לרבות לצורך אחזקה שוטפת, התקנת תוכנות, סריקת וניקוי וירוסים, מתן הדרכות וכדומה, ולא רק במקרה של קיום תקלות.

 1. לוחות הזמנים להיענות לקריאה של המועצה תהיינה כדלקמן:
  • תקלה משביתה בשרת – זמן תגובה של 4 שעות מקבלת הקריאה במוקד השרות של החברה.
  • תקלה משביתה רשת – זמן תגובה של 4 שעות מקבלת הקריאה במוקד השרות של החברה.
  • תקלה במחשב קריטי – זמן תגובה של 4 שעות מקבלת הקריאה במוקד השרות של החברה. "מחשב קריטי" הינו אחד מהמחשבים הבאים: מחשב מנכ"ל המועצה, מחשב קופת המועצה, מחשב בו מתבצעות העברות הכספיות למועצה וממנו, מחשב המזכירות ומחשבי המוקד.
  • תקלה רגילה (תקלה שמאפשרת המשך עבודה תקין ושוטף) – זמן תגובה של 24 שעות מקבלת הקריאה במוקד השרות של החברה.
  • קריאה שאיננה בגין תקלה – במועד כפי שיוסכם בין הצדדים ולא פחות מ – 72 שעות מהקריאה.
 1. על כל חריגה מלוחות הזמנים בסעיף 12 המועצה תפחית 150 ₪ מהתמורה המגיעה לספק.
 1. כל תיקון אשר לא ניתן לבצעו במשרדי המועצה, מתחייב הספק להעביר את המחשב או כל ציוד אחר הקשור אליו, למעבדה מתאימה המצויה ברשותו או העובדת עבורו, על מנת לבצע את התיקון הנדרש. יובהר, כי העברת המחשבים למעבדה והשבתם למועצה הינה באחריותו ועל חשבונו של הספק. היה המחשב או הציוד במעבדה מעל לשלושה (3) ימי עבודה, מתחייב הספק להעמיד לרשות המועצה מחשב או ציוד חלופי אשר ימלא עד כמה שניתן את פונקציית הציוד או המחשב שבתיקון. במקרה של תקלה במחשב קריטי, הספק יציב מחשב חליפי במקומו תוך 24 שעות. בכל מקרה, מתחייב הספק כי כל ציוד או מחשב כאמור יתוקן לא יאוחר משבעה (7) ימי עבודה מהמועד בו הוא נלקח לתיקון ממוסדות המועצה.(2)
 1. למען הסר ספק מובהר, כי מתן השירותים על ידי הספק יבוצע בהתאם לצרכים בפועל, וללא הגבלת מספר הקריאות החודשיות או הגבלת שעות העבודה הנדרשות בכל קריאה.

(3)          מתן השירותים

 1. הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו, כי שירותי תחזוקת המחשבים ותיקונם במוסדות המועצה הינה שירות חיוני, וכי המועצה מסתמך על מתן השירותים על ידו באופן מוחלט. כל עיכוב בתיקון המחשבים ו/או אי תיקונם ו/או אי מילוי התחייבויות הספק הקבועות בהסכם במלואן ובמועדן, עלול לגרום למועצה לנזקים כבדים והוצאות, בהם ישא הספק.

במצב חירום (בהתאם לחוק יסוד הממשלה) הספק מתחייב להגיע תוך 4 שעות למועצה לצורך בדיקת תקינות המערכות. לפי הוראת המנהל הספק ישתתף בהעברת מחשבים וציוד נלווה  למרחב(ים) מוגן(ים). הספק יבצע זאת ללא דחוי. הספק יחבר את הציוד המועבר לרשת התקשורת ויבדוק את תקינות המערכות והתקשורת לאחר ההעברה.

 1. הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד, כח האדם, וכל יתר הדרוש לביצוע השירותים על פי הסכם זה, בכפוף לאמור בסעיף 18 להלן.
 1. המועצה מתחייב לשאת בעלות החלפת החלקים והאביזרים הנדרשים לשם תיקון המחשבים, וכן בעלות תוכנות חדשות, בין בעת תיקון שנערך במשרדי המועצה ובין בעת תיקון שנערך במעבדה, בכפוף לאישור מראש ובכתב של המנהל הן לגבי החלק או האביזר הנדרש והן לגבי מחירו. מודגש בזה כי הספק לא יהיה זכאי לתשלום בגין כל חלק או אביזר אשר סופק על ידו כאמור אם לא ניתן לו קודם לכן אישור בכתב של המנהל. סיפק הספק אביזר או פריט כאמור ללא אישור מראש ובכתב כאמור יהיה חייב להשאירו בידי המועצה, למרות שלא יהיה זכאי לתשלום בגינו.
 1. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המועצה איננו מתחייב לרכוש מהספק מחשבים, שרתים, ציוד היקפי, מדפסות, תוכנות, חלקים, אביזרים וכל יתר הנדרש לשם תיקון המחשבים או אחזקתם, והמועצה רשאית לערוך מכרז ו/או לקבל הצעות מחיר מספקים אחרים ולרכוש מהם הציוד כאמור, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 1. רשימת מוסדות המועצה הינה כמפורט בסעיף 5 למסמכי המכרז, כאשר למועצה שמורה הזכות לגרוע את "בית ספר וילקומיץ" בכל עת, בהתראה של שבועיים מראש, מרשימת מוסדות המועצה. במקרה של גריעת המוסד מרשימת מוסדות המועצה, התמורה הנקובה בטופס הצעת המציע עבור השירותים ל"בית ספר וילקומיץ" יופחתו מסך התמורה הכללית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת להוסיף או לגרוע מרשימת מוסדות המועצה המפורטים בסעיף 5 לפרק 1 במסמכי המכרז ולהגדיל, להקטין על פי שיקול דעתו, את מספר המחשבים והציוד הנלווה במוסדות המועצה או לשדרגם, ובלבד שכמות המחשבים הכללית (ללא הציוד הנלווה) אשר בגינם נדרש הזוכה ליתן שרות על פי מכרז זה לא תעלה על 50% מהכמות המפורטת בסעיף 5לפרק 1 למסמכי המכרז (להלן – כמות המחשבים הקיימת).

מובהר, כי כל שינוי כאמור לא יקנה לספק כל זכות לקבלת פיצוי כלשהו או תשלום נוסף מידי המועצה, מעבר לזה המפורט בפרק 3 למסמכי המכרז. למען הסר ספק מודגש בזה כי שינוי כלשהו בכמות הציוד הנלווה לא תשנה את התמורה לה זכאי הספק.

עלתה או ירדה כמות המחשבים ביותר מ – 50% מכמות המחשבים הקיימת, יהיה זכאי הזוכה לתוספת או הפחתה בתמורה אשר תחושב כדלקמן:

כמות המחשבים מעל או מתחת 50% מהכמות הקיימת    X    סך כל התמורה חודשית שהציע המציע חלקי סך כמות המחשבים הקיימת

 1. הספק מתחייב להימנע מהפרעה שלא לצורך לפעילות השוטפת של משרדי המועצה במהלך מתן השירותים.
 1. הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות ו/או דרישות המנהל, אך אין בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו על פי סעיפים 32 עד 34 להלן.

דו"חות ותשלומים 

 1. הספק יגיש למועצה אחת לחודש, ולא יאוחר מהראשון לכל חודש קלנדרי, דו"ח מפורט בגין שירותי התחזוקה והתיקון שניתנו על ידו בפועל למשרדי המועצה בחודש החולף. לדו"ח האמור יצרף הספק חשבון אשר יכלול את הסעיפים כדלקמן:
  • הסכום החודשי אשר על המועצה לשלם על פי המפורט בפרק 3 למסמכי המכרז.
  • פרוט כל החלקים, האביזרים והתוכנות והמחיר הנדרש בגינם, אשר סופקו על ידו במהלך החודש החולף בצרוף האישורים אשר ניתנו על ידי המנהל לרכישתם ולמחירם (להלן "החשבון").
 1. המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו, בתוך 14 ימים ממועד הגשתו.
 1. המנהל רשאית לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית מהחשבון סכומים בגין חלקים ו/או תוכנות ו/או חלפים ו/או אביזרים שלא סופקו בפועל, או שלא אושר לספק לספקם מראש ובכתב.
 1. עם אישור החשבון על ידי המנהל, יועבר החשבון לאישור גזבר המועצה, אשר יהיה רשאית לבדוק אותו בשנית ולאשרו כולו או חלקו בתוך 14 ימים מהיום בו הועבר אליו החשבון.
 2. תוך שישים (60) יום מסוף החודש בו אושר החשבון על ידי גזבר המועצה, ישלם המועצה לספק את החשבון המאושר, ובלבד שהספק מסר למועצה חשבונית מס כדין.
 1. מובהר בזאת, כי המחירים הנקובים בפרק 3 למסמכי המכרז, הינם סופיים ומוחלטים, ולא יעודכנו במקרים של התייקרויות ועליות מחירים.

יודגש, כי התמורה החודשית אשר תשולם עבור שירותי תחזוקת המחשבים, על פי המחיר הנקוב בפרק 3 למסמכי המכרז, הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע ממתן השירותים על פי ההסכם, למעט עלות החלפת החלקים ורכישת תוכנות חדשות. 


נספח ג' 1 – כתב כמויות והצעת המחיר לאחזקת ואספקת ציוד מחשוב

הנני מציע לספק את השירותים נשוא מכרז זה בהפחתה בשיעור אחיד וקבוע של %_________  (ובמילים: ___________________אחוזים), מהמחירים המופיעים בטבלה להלן:

בפרק זה יש להגיש הצעה לאחר הנחת הספק ,כמו כן הספק מתחייב לספק הציוד המוזמן עד 4 ימי עסקים ,במידה והציוד לא יסופק בזמן ההזמנה תבוטל ותועבר לספק אחר ,כמו כן רשאית המועצה לרכוש ציוד אשר אינו מופיע בהצעת הספק  על פי אותה הנחה אשר הציע בפרק זה.

סעיף פריט אומדן כמות מחיר יחידה סה"כ מכפלת מחיר בכמות דגם מוצע (יצרן ומקט) או מראה מקום למסמך
01.000 מחשבים אישיים (נייחים וניידים)
01.005 ניתן להציע דגמים של היצרנים הבאים בלבד:

מחשבים נייחים: HP או Lenovo  או DELL

מחשבים ניידים: LENOVO או HP או DELL.

ההשוואה היא לאותן סדרות של היצרנים (לא ניתן להציג ש"ע מסדרה נחותה).

 

הערה
01.010 מחשב נייח לפי המפרט המצורף:

מעבד: Intel® Core™ i5- i5-1235U,

זיכרון: 8 GB DDR4  בעל יכול הרחבה עד 32GB.

דיסק: 256GB SSD.

מערכת הפעלה: Win 10/11 Pro עברית.

מקלדת ועכבר: סט מקלדת ועכבר מקוריים של אותו יצרן.

יציאות:

Front:
USB 2.0 (2)
Universal Audio Jack
USB 3.2 Gen1 Type-A (2)

Rear:
HDMI 1.4b
DisplayPort 1.4
USB 3.2 Gen1 Type-A (2)
USB 2.0 (2)
Ethernet RJ-45 Port

 

תקופת האחריות: שלוש שנים באתר לקוח NBD

10 2,800
02.020 מחשב נייח לפי המפרט המצורף:

מעבד: Intel® Core™ i5- i5-1235U,

זיכרון: 16 GB DDR4  בעל יכול הרחבה עד 32GB.

דיסק: 512GB SSD.

מערכת הפעלה: Win 10/11 Pro עברית.

מקלדת ועכבר: סט מקלדת ועכבר מקוריים של אותו יצרן.

יציאות:

Front:
USB 2.0 (2)
Universal Audio Jack
USB 3.2 Gen1 Type-A (2)

Rear:
HDMI 1.4b
DisplayPort 1.4
USB 3.2 Gen1 Type-A (2)
USB 2.0 (2)
Ethernet RJ-45 Port

תקופת האחריות: שלוש שנים באתר לקוח .NBD

10 2,600
02.030 מחשב נייח לפי המפרט המצורף:

מעבד: 12th Generation Intel® Core™ i7-12700T.

זיכרון: 16 GB DDR4  בעל יכול הרחבה עד 32GB.

דיסק: 512GB SSD.

מערכת הפעלה: Win 10/11 Pro עברית.

מקלדת ועכבר: סט מקלדת ועכבר מקוריים של אותו יצרן.

יציאות:

Front:
USB 2.0 (2)
Universal Audio Jack
USB 3.2 Gen1 Type-A (2)

Rear:
HDMI 1.4b
DisplayPort 1.4
USB 3.2 Gen1 Type-A (2)
USB 2.0 (2)
Ethernet RJ-45 Port

 

תקופת האחריות: שלוש שנים באתר לקוח .NBD

4 3,100
02.040 מחשב נייח לפי המפרט המצורף:

מעבד: 12th Generation Intel® Core™ i7-12700T.

זיכרון: 32 GB DDR4  בעל יכול הרחבה עד 64GB.

דיסק: 1TB SSD.

מערכת הפעלה: Win 10/11 Pro עברית.

מקלדת ועכבר: סט מקלדת ועכבר מקוריים של אותו יצרן.

יציאות:

Front:
USB 2.0 (2)
Universal Audio Jack
USB 3.2 Gen1 Type-A (2)

Rear:
HDMI 1.4b
DisplayPort 1.4
USB 3.2 Gen1 Type-A (2)
USB 2.0 (2)
Ethernet RJ-45 Port

 

תקופת האחריות: שלוש שנים באתר לקוח .NBD

6 3,580
02.050 מחשב נייד לפי המפרט המצורף:

מעבד: Intel® Core™ i5-1235U .

זיכרון: 8 GB DDR4  בעל יכול הרחבה עד 32GB.

דיסק: 256 GB SSD.

גודל תצוגה: FHD 1920×1080 14".

מערכת הפעלה: Win 10/11 Pro עברית.

יציאות:

2x USB Type C Thunderbolt™ 4.0 with Power Delivery & DisplayPort
2x USB 3.2 Gen (1 with Power share)
1x HDMI 2.0
1x uSD 4.0 Memory card reader
Universal Audio Jack

720p HD webcam
WiFi + Bluetooth

RJ45

משקל: פחות מ- 1.4 ק"ג.

תקופת האחריות: שלוש שנים באתר לקוח .NBD

3,600
02.050 מחשב נייד לפי המפרט המצורף:

מעבד: Intel® Core™ i5-1235U .

זיכרון: 16 GB DDR4  בעל יכול הרחבה עד 32GB.

דיסק: 512 GB SSD.

גודל תצוגה: FHD 1920×1080 14".

מערכת הפעלה: Win 10/11 Pro עברית.

יציאות:

2x USB Type C Thunderbolt™ 4.0 with Power Delivery & DisplayPort
2x USB 3.2 Gen (1 with Power share)
1x HDMI 2.0
1x uSD 4.0 Memory card reader
Universal Audio Jack

720p HD webcam
WiFi + Bluetooth

RJ45

משקל: פחות מ- 1.4 ק"ג.

תקופת האחריות: שלוש שנים באתר לקוח .NBD

2 4,100
02.060 מחשב נייד לפי המפרט המצורף:

מעבד: Intel® Core™ i7-1255U .

זיכרון: 16 GB DDR4  בעל יכול הרחבה עד 32GB.

דיסק: 512 GB SSD.

גודל תצוגה: FHD 1920×1080 14".

מערכת הפעלה: Win 10/11 Pro עברית.

יציאות:

2xThunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)
2xSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging)
HDMI 2.0

720p HD webcam
WiFi + Bluetooth

RJ45

משקל: פחות מ- 1.4 ק"ג.

תקופת האחריות: שלוש שנים באתר לקוח .NBD

5 5,800
02.070 מחשב נייד לפי המפרט המצורף:

מעבד:

Intel® Core™ i7-12700H, vPro® Essentials, 24MB cache.

זיכרון: 32 GB DDR4  בעל יכול הרחבה עד 32GB.

דיסק: 1 TB SSD.

גודל תצוגה: FHD 1920×1080 14".

מערכת הפעלה: Win 10/11 Pro עברית.

יציאות:

2xThunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)
2xSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging)
HDMI 2.0

720p HD webcam
WiFi + Bluetooth

RJ45

משקל: פחות מ- 1.4 ק"ג.

תקופת האחריות: שלוש שנים באתר לקוח .NBD

5 4,850
04.000 ציוד היקפי
04.005 ניתן להציע מסכים תוצרת: MAG, HP, DELL,AOC , SAMSUNG, LG, LENOVO

ניתן להציע מקלדות ועכברים תוצרת :, MICROSOFT, LOGITECH

ניתן להציע סורקים של AVISION, EPSON

ניתן להציע מקרנים EPSON, HITACHI, SONY

הערה
04.010 מסך מחשב  LED בגודל 21.5"  הכולל כניסות VGA +HDMI  , כולל רמקולים מובנים.

תקופת אחריות: שלוש שנים באתר הלקוח NBD

10 400
04.020 מסך מחשב LED  גודל 23.6-24 אינטש תצוגה 16:9 או 16:10 רזולוציה Full HD 1920×1080 ריענון לפחות 4ms. יציאות HDMI, VGA לכל הפחות. כולל מעמד רגל והכנה לחיבור VESA

תקופת אחריות: שלוש שנים באתר הלקוח NBD

10 500
04.040 מסך מחשב LED IPS גודל 26.5-27.5 אינטש תצוגה 16:9 או 16:10 רזולוציה Full HD 1920×1080 ריענון לפחות 4ms. יציאות HDMI, VGA לכל הפחות. כולל מעמד רגל והכנה לחיבור VESA

תקופת אחריות: שלוש שנים באתר הלקוח NBD

4 700
04.050 זוג רמקולים שולחני לפחות 2x10Watt RMS חיבור 3.5mm או USB למחשב. שנה אחריות 10 65
רמקולים לתליה על קיר JADE WS-44

3 שנות אחריות אתר לקוח

04.070 סט מקלדת ועכבר אלחוטיים בתדר 2.4Ghz (כולל מתאם USB) כולל חריטה אנגלית ועברית

חברות: MICROSOFT , LOGITECH

שנה אחריות

10 120
04.080 סט מקלדת ועכבר חוטיים בתדר 2.4Ghz (כולל מתאם USB) כולל חריטה אנגלית ועברית

חברות: MICROSOFT , LOGITECH

שנה אחריות

10 89
04.090 עכבר אלחוטי כולל אחריות שנה

חברות: MICROSOFT , LOGITECH

5 70
04.110 מצלמת רשת  כולל אחריות שנה 5 120
מצלמת רשת WEB 1080P
מצלמת רשת WEB 1080P  עוקבת
04.120 כרטיס רשת אלחוטי כולל אחריות שנה 5 60
04.150 סורק;

EPSON DS-530

סורק צבע, אישי, ליישומי ניהול מידע וידע. מזין עד-20 דף, מהירות סריקה 20 דפים לדקה,   עומס עבודה ממוצע 1000 דף ליום. כולל מנגנון אולטרא סאונד לזיהוי הזנות כפולות.  כולל חיבור רשת אלחוטי .

5 1,200
05.000 ציוד כללי וכבלי תקשורת
05.001 אל פסק ADVICE AIN 850VA 510WATT 900
5.0040 דיסק קשיח  (כללי) 220
5.0050 ז/ז HDMI 1.5 35
05.006 ז/ז HDMI 10 80
5.0290 כבל USB למדפסת 1.5 25
5.0300 כבל USB למדפסת 10 100
5.0310 כבל USB למדפסת 3 40
5.0320 כבל USB למדפסת 5 70
5.0450 כבל רשת 1.5 10
5.0460 כבל רשת 10 30
5.0470 כבל רשת 3 15
5.0480 כבל רשת 5 25
 • יובהר כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן לצרכי שקלול הצעת המחיר בלבד ולא מהוות התחייבות להיקף רכישה.
 • הספק הזוכה יידרש לספק את הציוד המוזמן בהתאם למחיר הנקוב ליחידה גם במקרה של הקטנה / הגדלה של הכמויות המצוינות בכתב הכמויות.
 • המחירים הנקובים הינם לשנה. 
 • למען הסר ספק ידוע לי כי המחירים כוללים את אספקת הציוד לאתרי המועצה ומתן שירות באתרי המועצה.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

שם המשתתף: _____________________________________________

כתובת: __________________________________________________ טל':______________

איש קשר: _____________________________________________

חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך: _______________

חתימה + חותמת המציע :___________________________

במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת את התאגיד וכי מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו.

 

אישור עורך דין

אני הח"מ _______________, עו"ד מאשר כי ההצעה נחתמה על ידי ה"ה ______________ ו- ____________ המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד _____________ * (מחק את המיותר).


נספח ג' 4 – הצעת מחיר בעבור שירותי אחזקה

הנני מציע לספק את השירותים נשוא מכרז זה בהפחתה בשיעור אחיד וקבוע של %_________  (ובמילים: ___________________אחוזים), מהמחירים המופיעים בטבלה להלן:

סעיף מיקום מתן השירות מספר הימים בשבוע מחיר חודשי
1. מועצה 1-2 5,500 ₪
2. בית ספר וילקומיץ׳ ע״פ דרישה 180₪ בעבור שעת עבודה
3. מחיר בעבור גיבוי יומי בענן 1.5 ₪ לג׳יגה
 • הצעה שתחרוג מ- 10 אחוז הנחה מקסימלית תפסל על הסף.
 • המחירים הנקובים הינם ללא מע״מ.
 • המחיר עבור סעיף 2 יחושב בעבור שעות העבודה נטו בכל חודש.
 • יובהר כי הסעיף עבור בית הספר וילקומיץ׳ הינו סעיף נפרד, כך גם יופיע בחשבונית.
 • אין המועצה מתחייבת בעבור משך קיום סעיף 2 ובידה להפסיק מימושו בכל עת.
 • למועצה שמורה הזכות לדרוש מהספק הזוכה יום נוסף בשבוע בעבור כל אחד מהסעיפים בהתראה מראש. עד יום נוסף בחודש בעבור כל סעיף.

[1] אם מחזור ההכנסות (ללא מע"מ) באחת מהשנים ההכנסה קטנה מהסכום הנדרש במכרז 500,000 ש"ח, יש לדווח

באישור רק לגבי השנים אותן השנים בהן מתקיים התנאי, לפיו הסכום לא פחת מסך של 500,000 ש"ח.