המועצה המקומית ראש פנה

מכרז פומבי מספר 01/23 להשכרת נכס מקרקעין 

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-6808618  פקס: 04-6808613

אשת קשר: ילנה מושקוביץ

דוא"ל: rpo@rosh-pinna.muni.il

ינואר 2023


מועצה מקומית ראש פינה

 מכרז פומבי מס' 01/23 להשכרת נכס מקרקעין

 

 1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות להשכרת נכס מקרקעין ברחבי בראש פינה.
 1. עיון ורכישת המכרז: נתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני, ראש פינה בשעות 09:00– 16:00, החל מתאריך 11/01/2023 בשעה 13:00 וזאת תמורת סך של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת rosh-pinna.muni.il .
 1. סיור מציעים: יתקיים ביום 15/01/2023 בשעה 11:00. הסיור יתקיים במתחם הגלריות בתחום המועצה המקומית ר"פ. ההשתתפות בסיור המציעים חובה.
 1. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 25/01/2023 בשעה 13:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה. 
 1. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 1. מובהר, כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה , להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודה/שירותים מכל סיבה שהיא בהתאם לתקציב העומד לרשותה, וכן לפצל את העבודה/שירותים בין מספר מציעים והכל לפי ראות עיניה ושיקול דעתה המוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.
 1. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/ נקבה, אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד.
 1. על מועד פתיחת תיבת המכרזים , תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 1. בהתאם להחלטת המועצה, המועצה תעדיף מציע מקומי בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובתנאי שעמד בכל תנאי הסף למכרז זה.
 1. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת המכרזים.

 

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פינה


לוח זמנים של המכרז

 

הפעולה המועד הערות
 

עיון ורכישת מסמכי המכרז

 

החל מיום 11.01.2023 

בשעה 13:00

 

 

תמורת סך של 300 ₪ 

 

שאלות והבהרות

 

עד לתאריך – 18.01.2023

בשעה 12:00

 

 

באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד 

rpo@rosh-pinna.muni.il

        

סיור מציעים יתקיים ביום 15.01.2023

 בשעה 11:00

הסיור חובה
 

מועד אחרון להגשת הצעות

 

עד ליום- 25.01.2023

בשעה 13:00

 

 


תוכן חוברת המכרז

מסמך א'           תנאי המכרז.

מסמך ב'            טופס הצעת המציע, על נספחיו:

נספח 1              טופס הצעת המציע

נספח 2              קריטריונים לקביעת ההצעה הזוכה 

מסמך ג'            נוסח הסכם ההתקשרות בין המועצה ובין הזוכה, על נספחיו. 

נספח 1              תשריט

נספח 2               נוסח  ערבות בנקאית

נספח 3                אישור קיום ביטוחים


פרק 1 הוראות ותנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה), מזמינה בזה קבלת הצעות להשכרת הגלריות המצויות באתר השיחזור בראש פנה (להלן – הגלריה), בהתאם לתנאי השכירות המפורטים בחלק 2 למסמכי המכרז. 

תיאור הגלריה

 1. הגלריות ממוקמות בנכס הידוע כ"בית פיקא" הבנויה על המקרקעין הידוע כגוש 13939, חלקה 39 כמפורט בתשריט המצורף לפרק 2 למסמכי המכרז כחלק בלתי נפרד מהימנו ומסומן נספח 1'.

מטרת השכירות

 1. מטרת השכירות הינה ייצוג של אומני המושבה / חלון ראווה ליצירות של התושבים. המציע יהיה רשאי לנהל ולהפעיל בגלריה בית יוצר (סטודיו) וגלריה לממכר יצירות אומנות, מזכרות ודברי אומנות של אומנים כמפורט בהמשך מכרז זה.
 1. יודגש, כי השוכר יהיה אחראי על קבלתו של רשיון עסק על פי חוק רישוי עסקים ו/או כל היתר ו/או רשיון אחרים הנדרשים לשם השימוש שיעשה המציע בגלריה. הסכמתה של המועצה להשכרת הגלריה, אין בה משום התחייבות למתן רשיון עסק או למתן כל אישור אחר הנדרש להפעלת העסק.

תקופת השכירות

 1. תקופת השכירות הינה שלושים ושישה (36) חודשים, אשר תחילתה שבעה (7) ימים לאחר מתן הודעה למציע כי זכה במכרז.

למועצה נתונה אופציה להאריך את תקופת השכירות לשתי תקופות נוספות של שנים עשר חודשים כל אחת, עד סך כולל של חמש (5) שנים פחות יום.

דמי השכירות

 1. השוכר מתחייב לשלם למועצה דמי שכירות לכל חודש שכירות בסך 1,800 ₪ (במילים: אלף שמונה מאות שקלים חדשים). דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט בסעיף 24 להסכם, תנאים כלליים (פרק 2 למסמכי המכרז).
 1. דמי השכירות ישולמו מראש עבור כל חודש שכירות, ביום הראשון של כל חודש גרגוריאני באמצעות הוראת קבע או באמצעות מסירת המחאות עבור כל חודשי השכירות מראש.
 1. היה ותחול על המועצה חובת תשלום מע"מ על דמי השכירות, יתווסף לדמי השכירות שישלם השוכר סכום המע"מ אשר יחול על פי כל דין.
 1. בנוסף לסכום הנקוב בסעיף 5 לעיל, ישלם המציע כל תשלום החל עליו על פי ההסכם (פרק 2 למסמכי המכרז), לרבות תשלומי חובה ותשלומים שוטפים בגין השימוש בנכס. מובהר כי תשלומי מים, חשמל וארנונה הינם תוספת לסכום הנקוב בסעיף 5 לעיל. 

תנאי השכירות

 1. תנאי שכירות הגלריה קבועים בהסכם, המהווה את פרק 2 למסמכי המכרז.

תנאי השתתפות במכרז

 1. רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:
 • המציע הינו אמן, אומן או יוצר והצעתו כוללת עוד מספר אומנים נוספים לבחירתו שעבודתם תוצג בגלריה, כאשר כמות האומנים המינימלית להגשת ההצעה הינה 3 אומנים. ולפחות 75% מהאמנים הינם תושבי ראש פינה.

על המציע לציין בטופס הצעת המציע (נספח א' לפרק 1) תאור מדויק ומלא של תחום האומנות אשר בכוונת המציע לעסוק בו בגלריה, תיאור נסיונו הקודם של המציע וכל דבר שיש בו כדי להשפיע על יכולתו המקצועית של המציע, לרבות פרטים בדבר השכלה ו/או תערוכות ו/או תעודות- זאת ביחס לכלל האומנים שעבודתם תוצג בגלריה. ביחס להוכחת תושבות – רישום האומן בתעודת הזהות כתושב ראש פנה נעשה לא יאוחר משנים עשר חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות או שהוא רשום כמחזיק ו/או בעלים של נכס לענין תשלום ארנונה למועצה המקומית ראש פנה  בשנים עשר (12) החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.

על המציע לצרף אישור המוכיח כי האומן תושב ראש פנה על פי אחד המבחנים הקבועים לעיל.

 • המציע שילם עבור מסמכי המכרז.

על המציע לצרף את הקבלה מטעם המועצה בגין התשלום האמור.

 • כל האישורים והמסמכים אשר המציע נדרש לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

מסמכי המכרז

 1. במכרז זה שני חלקים, וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו:
  • פרק 1: הוראות ותנאי המכרז.
  • פרק 2: ההסכם, תנאים כלליים. 

הגשת ההצעה

 1. "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.

מועד הגשת ההצעות

 • על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום 25.01.23 בשעה 13:00 (להלן – המועד האחרון להגשת הצעות למכרז), לתיבת המכרזים אשר ניצבת במשרדי המועצה.
 • הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 • משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז ותפורסם על לוחות המודעות במושבה.

אופן מילוי ההצעה

 • על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס זיהוי המציע (נספח א' לפרק 1).
 • הרישום ייעשה בדיו.
 1. אופן הגשת ההצעה

  • על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד, אשר יוכנס למעטפה המצורפת למסמכי מכרז זה. המעטפה, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, תוכנס על ידי המציע לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי המועצה.
  • על המציע להכניס למעטפה את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע.
  • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.
  • על המציע לצרף להצעתו מודול עסקי.
  • על המציע לצרף להצעתו צילומי עבודות או דוגמאות מעבודות אשר יוצגו בגלריה או כל מסמך או מוצג שנראה לו אשר על פיו ניתן יהיה לבחון את טיב ורמת עבודות אשר יוצגו בגלריה. במידה ולא ניתן להכניסם למעטפה, ימסרם לידי גב' ענת פרץ שרון במשרדי המועצה, בד בבד עם הגשת ההצעה, בשעות העבודה המקובלות.
 1. חתימות

  • על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז.
  • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.

בדיקות מוקדמות וסיור מציעים

 1. המציע יבקר בגלריה ולבדוק את מצבה הפיזי, התכנוני והמשפטי של הגלריה, וכל דבר אחר הקשור אל הגלריה, ואשר יש בו כדי להשפיע על רצונו של המציע לשכור את הגלריה.
 1. סיור מציעים יתקיים ביום 1.23 בשעה 11:00.

       מקום המפגש: המועצה המקומית, ראש פינה.

ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעות במכרז.

תוקף ההצעה

 1. ההצעה תהיה בתוקף למשך שישים (60) יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 2. המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה על שלושים (30) ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

נמסרה הודעה כאמור על ידי המועצה, תהא ההצעה בתוקף למשך תשעים (90) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

הבהרות ושינויים

 1. אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות, עליו להודיע על כך למועצה במכתב אשר ישלח בדואר רשום, לא יאוחר משבעה (7) ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 1. תשובות תשלחנה בכתב, בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה, לכל המשתתפים במכרז.מכתבי התשובה כאמור יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע לצרפם למסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו.
 1. המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.
 1. המועצה רשאית בכל עת להכניס במסמכי המכרז שינויים ו/או תיקונים מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז, באופן המפורט בסעיף 21 לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות ו/או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.

הסתייגויות, השמטות, שינויים

 1. כללי
  • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה:
   • לפסול את מסמכי המכרז.
   • לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן.
   • לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.
   • לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את דמי השכירות המוצעים ו/או פרט מהותי בה.
 1. ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של המועצה.

אם תחליט המועצה לנהוג על פי אחת החלופות המנויות בס"ק 2-4 לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית המועצה לפסול את ההצעה.

הצהרות המציע

 1. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ועל המועצה לא תחול כל אחריות כלשהי בענין זה.
 1. כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה, לרבות בנוגע לגלריה, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד, והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בענין זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.
 1. כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בענין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

בחינת ההצעות

 1. המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 1. המועצה איננה מתחייבת לקבל הצעה כלשהיא, והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז, ובלבד שטרם קיבל הזוכה לידיו את החזקה בגלריה, בהתאם למועד תחילת תקופת השכירות הקבועה בהסכם.

במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה קיבל לידיו את החזקה בגלריה, יחולו תנאי ההסכם, פרק 2 למסמכי המכרז.

 1. בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
 1. בעת הדיון בהצעות, תתחשב המועצה בכל אחד מהקריטריונים המפורטים בנספח ב' לפרק 1 למסמכי המכרז, וזאת על פי המפורט שם. המועצה תמנה וועדה מקצועית לבחינת ההצעות והועדה תמליץ על ההצעה אשר תקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לטבלה האמורה. היו מספר הצעות בעלות אותו ניקוד, תהא הועדה רשאית, על פי שיקול דעתה, להמליץ על אחת מהן, ובלבד שתפרט את הסיבה להעדפתה.
 1. אם המציע מורכב משני אנשים, שניהם יבחנו בהתאם לקריטריונים המפורטים בנספח ב' לפרק 1 למסמכי המכרז, כל אחד בנפרד. אולם, לצורך ניקוד ההצעה, בהשוואה להצעות אחרות, ילקח בחשבון בעל הניקוד הנמוך מבין שניהם.
 1. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.

הודעה על הזכייה וההתקשרות 

 1. המועצה תודיע לזוכה במכתב על הזכייה במכרז.
 1. תוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת ההודעה, יחתום הזוכה על הסכם השכירות ועל כל נספח להסכם, שיערך על ידי המועצה.

למען הסר ספק מודגש, כי גם בלא שיחתום הזוכה על ההסכם או הנספח האמור, רשאית המועצה לראות בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת אשר השתכללה לכדי הסכם מחייב תוך שבעה (7) ימים מקבלת ההודעה על הזכייה.

 1. במעמד חתימת ההסכם ימסור הזוכה לידי המועצה את הבטחונות, בהתאם לקבוע בסעיף 33 להסכם (פרק 2 למסמכי המכרז) ואת פוליסות הביטוח והאישורים הנדרשים בסעיפים 38 ו- 40 להסכם (פרק 2 למסמכי המכרז).
 1. לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא הבטחונות ו/או לא המציא את הפוליסות ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז ולהשכיר את הגלריה למציע הבא בתור.
 1. רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל וייחתם ההסכם, תודיע המועצה בדואר רשום ליתר המשתתפים, על אי זכייתם במכרז.

 

__________________________________

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית ראש פנה


פרק 1: נספח א'

טופס זיהוי המציע

זיהוי המציע:
 1. שם המציע: ____________________________________________________
 2. תעודת זהות: ____________________________________________________
 3. כתובת: ____________________________________________________
 4. טלפון: ____________________________________________________
 5. פקסמיליה: ____________________________________________________
 6. דואר אלקטרוני: ____________________________________________________
 7. תאריך עדכון כתובתו בתעודת הזהות כתושב ראש פנה או פרטי הנכס אשר רשום כמחזיקו ו/או בעליו לענין תשלום ארנונה ומועד הרישום _____________________________________
תחום העיסוק האומנותי של המציע
 1. תאור מדויק ומלא של תחום האומנות אשר בכוונת המציע לעסוק בו בגלריה:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. השכלה:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. ניסיון קודם:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. תערוכות:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. תעודות ופרסים:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 1. תחומי עיסוק נוספים:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

יש לצרף מסמכים המוכיחים את האמור לעיל, במידה וקיימים, וכן דוגמאות של עבודות או תיעוד צילומי שלהן. 

יש להוסיף את הנספח הנ"ל ביחס לכל אומן שעבודותיו יוצגו בגלריה, כאשר הנספח יצורף עבור מינימום 3 אומנים כאמור במסמכי המכרז.


הצעת המציע

דמי השכירות המוצעים

הנני מתחייב לשלם לידי המועצה המקומית ראש פנה כדמי שכירות סכום של 1800 ₪ לחודש (במילים: אלף ושמונה מאות שקלים חדשים), וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז עבור השכרת הגלריה.

סכום זה אינו כולל מע"מ, ואם תחול, במהלך תקופת ההסכם חובת תשלום מע"מ בגין התשלום האמור, יתווסף מע"מ לסכום הקבוע לעיל.

ידוע לי כי המועצה רשאית להעלות את דמי השכירות בהתאם לתנאים הקבועים במסמכי המכרז, וכי העלאה זו תהיה על בסיס הסכום המוצע על ידי לעיל.

 

חתימת המציע:  ________________                                        תאריך: ________________


פרק 1: נספח ב' קריטריונים לקביעת ההצעה הזוכה

 1. תנאים לשקלול:

  • רמה מקצועית.

הרמה המקצועית תקבע על ידי וועדה מקצועית שתמונה על ידי המועצה, כמומחים חיצוניים לועדת המכרזים.

 • ניסיון המציע והאומנים המוצעים באומנות/ אוצרות.
 • המציע/ה עוסק/ת בתחום אומנותו/ה / יצירתו/ה כעיסוק עיקרי.

לעניין סעיף זה מובהר כי כל עיסוק הנובע ו/או הקשור לתחום אומנותו/ה / יצירתו/ה של המציע/ה לא ייחשב כעיסוק נוסף.

 • השתלבות העיסוק האומנותי המוצע באתר השחזור ותושביו (כדוגמת מטרדי רעש, עשן, ריח וכדומה).
 • ייחודו של תחום העיסוק האומנותי של המציע והאומנים בהשוואה לתחומי האומנות בגלריות קיימות.
 1. תנאים אלה ישוקללו על פי הטבלה המפורטת להלן:

 

קרטריון ניקוד
רמה מקצועית ואיכות העבודות

(עד 20 נקודות)

ניסיון באומנות/ אוצרות

(עד 20 נקודות)

המציע/ה עוסק/ת בתחום אומנותו/ה / יצירתו/ה כעיסוק עיקרי (עד 20 נקודות)
השתלבות העיסוק האומנותי באתר השחזור (עד 20 נקודות)
ייחוד התחום האומנותי (עד 20 נקודות)
סה"כ

 

 • במקרה שהמציע תושב ראש פינה, יתווסף להצעתו 10 נקודות.
  • רישום המציע בתעודת הזהות כתושב ראש פנה נעשה לא יאוחר משנים עשר חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות או שהוא רשום כמחזיק ו/או בעלים של נכס לענין תשלום ארנונה למועצה המקומית ראש פנה בשנים עשר (12) החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.
  • על המציע לצרף אישור המוכיח כי הינו תושב ראש פנה על פי אחד המבחנים הקבועים לעיל.
 • ינתן ניקוד נוסף של 3 נקודות עבור כל אומן נוסף שהינו חלק מהצעת המציע.

פרק 2 ההסכם, תנאים כלליים

בין:  המועצה המקומית ראש פנה

      ____________________

פקס: ________________

(להלן – המועצה)

-מצד אחד-

לבין: _____________________

ת.ז. __________________

מרח' _________________

פקס: _________________

 

(להלן – השוכר)

-מצד שני-

 

הואיל               והמועצה הינה המחזיקה ובעלת מלוא הזכויות בגלריה המצויה באתר השיחזור בראש פנה (להלן – הגלריה או המושכר), כמפורט בתשריט המצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומן נספח א'.

והואיל              והמועצה פרסמה מכרז מס 01/23 להלן – המכרז) להשכרת הגלריה, בו זכה השוכר.

והואיל              והמועצה מסכימה להעניק לשוכר זכות שכירות בגלריה בהתאם להוראות הסכם זה, והשוכר מעוניין לשכור את הגלריה מידי המועצה בשכירות אשר אינה מוגנת, לתקופה ובתנאים הקבועים בהסכם זה ובתנאי המכרז. 

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כלדקמן: 

המבוא

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 1. כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, וכל אימת שנאמר "הסכם" או "הסכם זה", הכוונה לרבות כל מסמכי המכרז, כפי שפורסמו ונמסרו על ידי המועצה וכל המסמכים שצירף השוכר להצעתו למכרז.
 1. כל התחייבויות וזכויות השוכר על פי הסכם יחולו על יחיד השוכר ביחד ולחוד. 

התחייבויות הצדדים

 1. המועצה מתחייבת להשכיר ומשכירה בזאת את הגלריה לידי השוכר, והשוכר מתחייב לשכור ושוכר בזאת את הגלריה מידי המועצה, בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה.

מטרת השכירות

 1. השוכר מתחייב להשתמש בגלריה אך ורק כייצוג של אומני המושבה / חלון ראווה ליצירות של התושבים. המציע יהיה רשאי לנהל ולהפעיל בגלריה בית יוצר (סטודיו) וגלריה לממכר יצירות אומנות, מזכרות ודברי אומנות של אומנים ולא לשום מטרה אחרת.

מודגש, כי השוכר לא יהיה רשאי להשתמש בגלריה בכל שימוש אחר ו/או לכל מטרה אחרת, אף אם לא יהיה בהם משום פגיעה בגלריה או הכבדה על הגלריה יותר מאשר האמור לעיל, אלא אם ניתנה לכך רשות מפורשת על ידי המועצה בכתב ומראש.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

 1. מודגש בזה, כי הגלריה מצויה באתר השימור והשיחזור בראש פנה, המהווה מוקד משיכה חשוב למבקרים במושבה, כמו גם למגורי תושבים. בהתאם לכך מובהר בזאת, כי לשוכר אסור לבצע כל פעולה שיש בה משום פגיעה באתר, באופיו או בנוחות המבקרים בו. השוכר מתחייב לבצע או להימנע מביצוע כל פעולה כפי שידרש על ידי המועצה ו/או מנהל אתר השיחזור, שיש בה לדעתם משום חשש ממשי לפגיעה באתר ו/או באופיו ו/או בנוחות המבקרים בו ו/או כדי להוות מטרד לדיירי המקום.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

תקופת השכירות

 1. תקופת השכירות הינה לתקופה של שלושים וששה חודשים (36) חודשים, החל מחלוף שבעה (7) ימים מהיום בו הודע לשוכר כי זכה במכרז, ועד ליום __________ (להלן – תקופת השכירות).
 1. למועצה נתונה אופציה להאריך את תקופת השכירות לשתי תקופות נוספות של שנים עשר (12) חודשים כל אחת (להלן – תקופת השכירות הנוספת). למען הסר ספק יובהר, כי סך כל תקופת השכירות לא תעלה על חמש (5) שנים.
 1. הפעלת האופציה לגבי תקופת השכירות הנוספת תהיה על ידי מתן הודעה בכתב על ידי המועצה לשוכר על הפעלת האופציה, וזאת לא יאוחר משלושים (30) יום לפני תום תקופת השכירות או תקופת השכירות הנוספת, לפי הענין.
 1. הוראות הסכם זה, למעט הוראת סעיף 7, יחולו בתקופת השכירות הנוספת, בהתאמה ובשינויים המחוייבים, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה.

אי תחולת חוקי הגנת הדייר

 1. הצדדים מצהירים ומאשרים, כי חוקי הגנת הדייר לא יחולו על הסכם זה ו/או על הגלריה ו/או בקשר אליה, וזאת לפי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 או לפי כל דין אחר.
 1. השוכר מצהיר, כי לא שילם למועצה, אינו משלם ולא ישלם, דמי מפתח עבור הגלריה, במישרין ו/או בעקיפין.

הצהרות והתחייבויות השוכר

 1. השוכר מצהיר ומאשר, כי בדק היטב את הגלריה ומצבה הפיזי ואת סביבתה בשטח ואצל הרשויות המוסמכות ומצא אותה במצבה כפי שהיא as is מתאימה למטרותיו ובמצב תקין וראוי לשימוש והשוכר מוותר על כל טענה או ברירה או תביעה בגין מום, פגם או אי התאמה.
 1. השוכר מתחייב שלא לערוך שינויים כלשהם בגלריה וכן לא להוסיף ו/או להרוס כל קיר או מתקן, מבלי לקבל לכך רשות המועצה מראש ובכתב.
 1. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליות האמור בו, מודגש בזה כי השוכר לא יהיה רשאי לפגוע בקירות המושכר או לעשות בהם כל מעשה שיש בו משום פגיעה בקירות, לרבות תליית תמונות, תקיעת מסמרים או ברגים בקיר או כל פעולה או מעשה אחר המשנים את פני הקיר או צבעו אפילו בצורה קלה ביותר, וזאת ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממהנדס המועצה.

בשל ייחודה של הגלריה ומצבה, מודגש בזה כי סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית שתקנה למועצה זכות לבטל את ההסכם מיד וללא כל הודעה מוקדמת.

היה וניתן אישור המועצה לביצוע פעולה כלשהיא כאמור לעיל, והתברר לאחר מכן כי הדבר עלול לגרום נזק לקירות או למושכר, מתחייב השוכר לאפשר למועצה להחזיר מיד את המצב לקדמותו או לבצע כל פעולה לצורך תיקון הנזק.

 1. מבלי לגרוע מהתחייבות השוכר כאמור לעיל, כל הוספה או שינוי שיעשו בגלריה, בין ברשות המועצה ובין ללא רשותה, יחשבו כרכושה של המועצה, אלא אם תדרוש המועצה מהשוכר לסלקם, ובמקרה כזה על השוכר לעשות זאת על חשבונו הוא. לא עשה כן השוכר, למועצה תהא הרשות לעשות זאת על חשבון השוכר.
 1. בכל מקרה לא יהיה זכאי השוכר לכל תמורה מסוג כלשהוא או החזר הוצאות או שיפוי בגין כל שינוי שביצע בגלריה, בין אם הדבר נעשה בהסכמת המועצה ובין אם לאו.
 1. השוכר מתחייב להשתמש במושכר באופן זהיר והוגן ולמנוע כל קלקול או נזק בו. בכל מקרה שיגרם איזה נזק או קלקול בגלריה או בכל חלק הקשור בה, בין אם הדבר קרה ע"י השוכר ובאשמתו ו/או ע"י מי שנמצא בגלריה ברשות השוכר ובאשמתו, ובין אם הדבר קרה שלא באשמת המפורטים לעיל, מתחייב השוכר לתקן מיד על חשבונו כל נזק או קלקול כזה למעט אם הקלקול נבע מבלאי סביר של המושכר או מערכותיו או בגין פגם שהיה במערכת או במושכר מלכתחילה.
 1. השוכר מתחייב לקיים ולמלא אחר כל ההוראות הכלולות בחוקים, חוקי עזר, תקנות וצווים החלים על ההמושכר ו/או על השימוש בו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אחראי השוכר על קבלתו של רשיון עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 ו/או כל היתר ו/או רשיון אחרים הדרושים לשם השימוש שיעשה השוכר בגלריה, וכן יהיה אחראי השוכר על קיום תנאי הרשיון.

מובהר, כי הסכמתה של המועצה להשכרת ההגלריה אין בה משום התחייבות למתן רשיון עסק ו/או למתן כל אישור אחר הנדרש להפעלת העסק.

 1. השוכר מתחייב לנקוט בכל הפעולות והאמצעים הנדרשים על מנת למנוע יצירת מטרדים מכל סוג שהוא, לרבות מטרדי רעש וריח, לדיירים המתגוררים בשכנות לגלריה, לבתי עסק המנוהלים בסמוך לגלריה ולציבור הרחב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לא להציב רמקולים ו/או ציוד אחר המשמש להשמעת מוזיקה ו/או מערכת כריזה מחוץ לגלריה, וכי השמעת מוסיקה בחלל הפנימי של הגלריה תעשה באופן שלא יצור מטרד ו/או הפרעה לסביבה.

 1. השוכר מתחייב לא להציב כל שילוט ו/או מודעה מחוץ לחלל הפנימי של הגלריה בלא קבלת אישור המועצה ומנהל אתר השיחזור בכתב ומראש.

האמור בסעיף זה הינו בנוסף לכל דרישה הקיימת על פי כל דין לענין הצבת שלטים בתחומי המועצה המקומית ראש פנה.

 1. המועצה ו/או מי מטעמה רשאים להכנס לגלריה בכל זמן המתקבל על הדעת, ובכפוף למתן הודעה מראש, לשם בדיקת מצב המושכר ותחזוקתו או על מנת להראות את הגלריה לשוכרים ו/או קונים פוטנציאליים ו/או לכל מטרה אחרת.
 1. השוכר מתחייב כי העסק שינוהל על ידו בגלריה, כפי שפורט בהצעתו למכרז, יהיה פתוח לקהל שישה ימים בשבוע, לרבות ימי חג.

השוכר רשאי לבחור, בתיאום ובאישור מנהל נכסי המועצה, יום חופשי קבוע, בו הגלריה תהיה סגורה. השוכר מתחייב כי העסק יפתח כל יום לא יאוחר מהשעה 10:00 בבוקר ויסגר לא לפני 17:00.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית שלו.

 1. הוראות סעיף 25 לחוק השכירות לא יחולו ובשום מקרה לא יהיה השוכר זכאי לקזז סכום כלשהוא שיגיע למועצה על פי הסכם זה. 

תחזוקת הגלריה

 1. השוכר מתחייב להחזיק את הגלריה במצב טוב, להשתמש בה באופן זהיר והוגן, לשמור עליה שמירה מעולה ולדאוג לטיפול המקובל בה לרבות ניקיון ותחזוקת הגלריה וסביבתה וכיוצ"ב.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לשמור על נקיון סביבת פחי האשפה המשמשים את הגלריה ולנקות מייד כל לכלוך שנתגלה בסביבתם. השוכר מתחייב להשליך את הפסולת לרבות קרטונים, ניירות וכדומה, אך ורק בתוך פחי האשפה ומתקני איסוף הקרטונים, וכי כאשר לא ניתן יהיה באופן זמני להשליך את הפסולת בפחי האשפה, מתחייב השוכר להשליך את האשפה, לרבות קרטונים וניירות, במקום אחר, כפי שתורה לו המועצה.

 1. השוכר אחראי לכל נזק שיגרם לגלריה, בין על ידי השוכר ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, להוציא נזק בשל כח עליון.
 1. השוכר מתחייב לתקן על חשבונו כל תיקון, קלקול או פגם מכל סוג שהוא שיתהווה במשך החזקתו בגלריה, להוציא בלאי רגיל, אלא שבשום מקרה לא יהיה זכאי השוכר לבצע את התיקונים לפני שיקבל לכך הסכמה מראש ובכתב מאת המועצה.

במקרה בו לא ימלא השוכר אחר הוראות סעיף זה, רשאית המועצה, אך לא חייבת, לתקן את הקלקול או הפגם בעצמה, ולחייב את השוכר בגין הוצאותיה.

יובהר, כי חשבון הוצאות חתום בידי גזבר המועצה יהווה ראיה לכאורה להוצאות המועצה.

 1. השוכר מתחייב להחזיר את הגלריה בתום תקופת השכירות, במצב זהה למצבה כיום, למעט בלאי הנובע משימוש סביר. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי הגלריה נמסרה לשוכר כשהיא במצב תקין ונקי.

דמי שכירות

 1. השוכר מתחייב לשלם למועצה דמי שכירות לכל חודש שכירות בסך 1800 ש"ח (להלן – דמי השכירות).

דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולמען הסר ספק יובהר, כי הפרשי ההצמדה למדד יחשבו כחלק מדמי השכירות לכל דבר וענין.

מדד הבסיס לצורך חישוב הפרשי ההצמדה יהיה המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה והמדד הקובע יהיה המדד הידוע ביום ביצועו של כל תשלום בפועל.

 1. למען הסר ספק יודגש, כי חובת תשלום דמי השכירות הינה החל מיום תחילת תקופת השכירות כאמור בסעיף 6 לעיל, בין אם קיבל השוכר לידיו את החזקה בגלריה ובין אם לאו.
 1. דמי השכירות ישולמו מראש עבור כל חודש שכירות, ביום הראשון של כל חודש גרגוריאני.

התחילה תקופת השכירות לא בראשון לחודש, ישולמו דמי שכירות ליתרת החודש הראשון במועד החתימה על הסכם זה.

 1. למרות האמור בסעיף 29 לעיל, רשאית המועצה, במהלך תקופת השכירות הנוספת, להעלות את דמי השכירות בשיעור שלא יעלה על 10% בגין כל תקופה נוספת.
  • גובה דמי השכירות בגין התקופה הנוספת יהיה נקוב בהודעה בדבר הפעלת האופציה על ידי המועצה, כאמור בסעיף 8 לעיל.
 1. היה ותחול חובת תשלום מע"מ על דמי השכירות שעל השוכר לשלם למועצה כאמור, יתווסף לסכום המפורט לעיל סכום המע"מ החל על פי כל דין.
 1. סעיפים 29 עד 33 לעיל הינם מעיקרי ההסכם, והפרתם תחשב הפרה יסודית של ההסכם. 

תשלומי חובה ושימוש שוטף

 1. השוכר ישא בתשלומי מיסי הארנונה לרשות המקומית וכל היטל או תשלום החלים בגין ההחזקה בגלריה, במשך כל תקופת השכירות ותקופות השכירות הנוספות. יובהר כי שטח משותף או ציבורי או רכוש משותף בנכס יתווסף באופן יחסי לכל יחדת שטח.

יודגש כי, אין בתשלום הארנונה על ידי השוכר בגין השטח המשותף, למנוע מהמועצה לעשות שימוש בשטח המשותף, כראות עיניה.

 1. מובהר כי דמי השכירות הקבועים כוללים את תשלום חשבון המים והחשמל.
 1. השוכר רשאי להתקין בגלריה קו טלפון על שמו. הוצאות התקנת קו הטלפון והשימוש בו יחולו על השוכר, ועם תום תקופת השכירות יהא רשאי השוכר להעתיק את קו הטלפון, ולמועצה לא יהיו כל זכויות בו.

למרות האמור לעיל, בכל מקרה בו התקנת הקו כרוכה בפגיעה בקירות הגלריה ו/או בשכבת הצבע והטיח, לרבות ביצוע קידוחים, דרוש אישור המועצה מראש ובכתב להתקנת הקו.

 1. השוכר יהיה רשאי להציב בלוני גז על פי צרכיו בגלריה, על חשבונו, ובלבד שקיבל אישור למיקומם מראש מהמועצה והתקנת בלוני הגז תעשה על ידי מתקין מורשה. כל תשלום בגין בלוני הגז לרבות השוטף, יהיו על חשבון השוכר.
 1. במידה והמשכיר יחוייב על ידי כל רשות בתשלום קנסות או תשלומים כלשהם בשל מעשי השוכר או מחדליו ואשר אינם עולים בקנה אחד עם הוראות הסכם זה או הוראות הדין, יהיה על השוכר לשאת בתשלומים אלו ו/או להחזיר למועצה כל הוצאה שתהיה לה בקשר לכך, לרבות הוצאות משפטיות ריאליות, הכל על פי דרישתה הראשונה של המועצה.
 1. סעיפים 35 עד 39 הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

בטחונות

 1. להבטחת מלוא התחייבויותיו על פי החוזה. ימציא הזוכה למועצה בזמן חתימת החוזה ערבות בנקאית אוטונומית צמודה, על סך 5,000 ₪, (במילים חמש אלף שקלים חדשים) בנוסח המפורט כנספח ב' לפרק 2 למסמכי המכרז.
 2. תוקפה של הערבות הבנקאית תהיה למשך כל תקופת החוזה. מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה, בכל מקרה בו עתידה הערבות לפקוע תוך 30 יום, הזוכה יאריך באופן מידי את תוקפה של הערבות, או ימציא ערבות חדשה כאמור בהתאם לדרישת המועצה.
 3. המועצה תהא רשאית לדרוש להאריך את הערבות הבנקאית היה והחליטה המועצה להאריך את תקופת תוקף החוזה.
 4. בלי לגרוע מיתר זכויותיו וסמכויותיו של המועצה לפי חוזה זה, המועצה תהיה רשאית לממש את הערבות האמורה, על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת, כולה או מקצתה ובבת אחת או בשלבים, לכיסוי מלא או חלקי של התחייבויות הזוכה כלפיו על פי חוזה זה.
 5. המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע כי הצעתו זכתה במכרז אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על פי המפורט  להלן.
 6. סעיפים 41 ו-43 הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

אחריות

 1. השוכר מתחייב לפצות ולשפות את המועצה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שעלולים להגרם לה בגין כל שימוש שנעשה על ידי השוכר ו/או מי מטעמו בגלריה ו/או על ידי באי המקום, לרבות בגין כל תביעה שתוגש כנגד המועצה על ידי צד שלישי בשל היותה בעלת הגלריה.

ביטוח

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב השוכר לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן, אשר יהיו בתוקף במשך כל תקופת השכירות והשכירות הנוספת, לטובתו ולטובת המועצה (להלן – הביטוחים):
  • ביטוח אחריות כלפי צד ג', בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך 1,000,000 ש"ח למקרה ו- 2,000,000 לתקופת הביטוח (שתעמוד בכל פעם על שנה אחת).
  • ביטוח תכולה
  • כל ביטוח אחר הנדרש על פי כל דין או נוהג לעסק המנוהל על ידי השוכר בגלריה.
 1. במעמד חתימת ההסכם, מתחייב השוכר להציג בפני המועצה את פוליסות הביטוח כאמור לעיל. מודגש ומוסכם בזה כי כל עוד לא הציג השוכר את פוליסות הביטוח כאמור לעיל בפני המועצה, לא תמסר לו החזקה בגלריה הגם שתקופת השכירות לגבי כל ענין אחר, לרבות תשלום דמי השכירות תחל עם החתימה על הסכם זה.
 1. השוכר מתחייב לצרף את המועצה לשם המבוטח על פי פוליסות הביטוח מבלי שיהיה בכך כדי להטיל עליה חבות כלשהיא. פוליסות הביטוח יכללו סעיף אחריות צולבת לגבי המבוטחים הנ"ל.
 1. השוכר מתחייב להמציא לידי המועצה, במועד הצגת הפוליסות, אישור בכתב של חברת הביטוח לפיו לא תבוטלנה פוליסות הביטוח כולן או חלקן, מכל סיבה שהיא, אלא לאחר שתנתן למועצה הודעה מוקדמת של 30 יום על כך.
 1. למען הסר ספק מודגש בזה, כי הוראות סעיפים 45 עד 48 להסכם הינן מעיקרי ההסכם, והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

סיום ההסכם

 1. בתום תקופת השכירות או עם ביטול הסכם זה, יהא על השוכר להחזיר למועצה את הגלריה והחזקה בה כשהיא פנויה מכל אדם או זכות צד ג' כלשהם, במצב כפי שקיבל אותה לידיו, למעט בלאי סביר.
 1. אם השוכר לא ימלא אחר התחייבויותיו ולא יפנה את הגלריה בתום תקופת השכירות או עם ביטול הסכם זה, הרי מבלי לפגוע בזכות המועצה לתבוע פינוי השוכר מהגלריה או לקבל כל סעד או תרופה נגד השוכר, מתחייב השוכר לשלם למועצה פיצויים קבועים מוערכים מראש בשעור 1/10 מדמי השכירות החדשיים, כפי שיחולו באותה עת, לכל יום של פיגור במסירת הגלריה והשוכר מוותר על כל טענה ומענה בקשר לגובה סכום זה.
 1. מוסכם בין הצדדים, כי המועצה ו/או מי מטעמה, רשאים לאחר תום תקופת השכירות או עם ביטול הסכם זה להכנס באופן חופשי לגלריה, בין בזמן המצאותו של השוכר בגלריה ובין בהעדרו, להוציא חפציו של השוכר ולאחסנם על חשבונו של השוכר במקום אחר מחוץ לגלריה, והשוכר מוותר בזאת על טענה או מענה בקשר עם כניסת המועצה או הוצאת חפציו על ידי המועצה וזאת מבלי להיזקק לערכאות משפטיות או לצו מניעה.

הסבת זכויות

 1. השוכר מתחייב שלא להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, או חלק מהן, לצד שלישי. כמו כן מתחייב השוכר, שלא ליתן זכויות מכל סוג שהוא במושכר או בכל חלק ממנו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי, ואף לא לשתף מישהו בחזקה או בשמוש בגלריה או בהנאה מהשכירות בגלריה.

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

 1. המועצה רשאית להעביר את זכויותיה בגלריה או חלק מהן לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת השוכר לשם כך, ובלבד שזכויות השוכר על פי ההסכם לא תפגענה בשל העברת הזכויות כאמור.

שונות

 1. מוסכם בזאת כי הסכם זה ממצה את יחסי הצדדים בכל הקשור והנוגע לגלריה ולשכירות נשוא ההסכם, וכי כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להסכם זה, יכול שייעשו בכתב בלבד ויהיו מחייבים אם יחתמו ע"י שני הצדדים. כל הסכם או הסדר או הסכמה או הבטחה שלא בכתב ולא חתומים ע"י שני הצדדים, לא יחייבו ויהיו מחוסרי ומשוללי תוקף.
 1. דחיה או המנעות ממימוש זכות כלשהיא של מי מהצדדים, לא תתפרש כויתור מצידם לאותו ענין, אלא אם כן ויתר על זכויותיו במפורש ובכתב.
 1. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כפי המפורט ברישת ההסכם.
 1. כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד השני בתוך שלושה (3) ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית הדואר, ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקס תוך 24 שעות מרגע מסירתה. 

 

ולראיה באנו על החתום:

 

__________________________                                            ______________________

מועצה מקומית ראש פנה                                                                          השוכר


פרק 2: נספח א' תשריט

תשריט גלריות


פרק 2: נספח ב'

לכבוד

מועצה מקומית ראש פינה

א.ג.נ.,

הנדון:  ערבות בנקאית

על פי בקשת __________ (להלן "המבקשים"), אנו ערבים בזה כלפיהם לסילוק כל סכום עד לסך של _________ ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן "הפרשי הצמדה"), וזאת בקשר עם ביצוע הסכם להשכרת הנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כחלקות משנה ________ בחלקה ________ בגוש ____________ והמצוי ברח' _________ בראש פנה (להלן "ההסכם"), ולהבטחת מילוי כל תנאי ההסכם.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  הנ"ל.

במכתבנו זה:

"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי), המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי  הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן "המדד החדש"), כי המדד עלה לעומת המדד בגין חודש _______ שפורסם ביום _______ שהינו ______ נקודות (להלן "המדד היסודי") יוכפל הסכום המצוין בדרישתכם במדד החדש ויחולק במדד היסודי.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ______ ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי ________ לא תענה.

לאחר יום _______ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

תאריך: ______________                                            חתימת הבנק: __________________


פרק 2: נספח ג'

אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה המקומית ראש פינה לבין ___________________(אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה),

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

כיסויים
סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח השתתפות עצמית כיסויים נוספים בתוקף
סכום מטבע סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
ציוד ותכולה 50,000       302   309  311   312   313   328 

332

( 6 חודשים)

     
     
     
צד ג' 1,000,000 למקרה ולתקופה שח     302  309  312  321  315  329 328
אחריות מעבידים 6,000,000 למקרה

17,000,000 ולתקופה

 

שח      

319 

 

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
מועצה מקומית ראש פינה מכרז פומבי מס' 01/23 להשכרת נכס מקרקעין של המועצה    096

 

 

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור המבוטח אופי העסקה ממעמד מבקש האישור
שם:

מועצה מקומית ראש פינה

שם

 

 

נדל"ן

שירותים

☐אספקת מוצרים

 

השכרת נכס של המועצה שישמש גם כגלריה

 

משכיר       המזמין

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☐מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

מועצה אזורית וועדים מקומיים והגופים המשתייכים אליה  ותאגידים שבבעלותה

ת.ז./ח.פ.

500200266

ת.ז./ח.פ.

 

מען :

מעלה גיא אוני 1

ראש פינה

 

חתימת האישור
המבטח: