הנדון: מכרז פומבי מספר 07/21 להשכרת נכס מקרקעין 

המועצה המקומית ראש פינה מתכבדת בזאת להודיע על ביטולו של מכרז פומבי מספר 07/21 להשכרת נכס מקרקעין, ועל בחינתנו מחדש.

 

המכרז התייחס לגלריות הממוקמות בנכסים הידועים כ"בית וילקומיץ'", ו"בית פיקא" הבנויות על המקרקעין הידועים כגוש 13939, חלקה 39.

 

בכוונת המועצה לפרסם מכרז חדש תחת המכרז המבוטל וזאת במהלך חודש אוקטובר 2021.

 

משתתפים אשר נרשמו כמשתתפים במכרז המבוטל, מתבקשים לא לעשות בחוברת המכרז כל שימוש ולפנות למחלקת הגביה להשבת דמי רכישת חוברת המכרז.

 

 

 

בברכה,

המועצה המקומית ראש פנה