מועצה מקומית ראש פנה

מכרז פומבי מס' 01.1/2022 לביצוע עבודות השלמות פיתוח (פריצת דרכים, תימוך, סלילה, חשמל, תאורה, תקשורת, מים וביוב, פיתוח שצ"פים)  בשכונה הדרומית בראש פנה

 

-ראש פנה, אפריל 2022-

מסמך א'

המועצה המקומית ראש פנה מכרז פומבי מס' 01.1/2022 לביצוע עבודות השלמות פיתוח (פריצת דרכים, תימוך, סלילה, חשמל, תאורה, תקשורת, מים וביוב, פיתוח שצ"פים)  בשכונה הדרומית בראש פנה

 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח והשלמות פיתוח בשכונה הדרומית בראש פנה.
 1. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, החל מיום 24/4/2022 בין השעות 09:00 – 15:00, תמורת סך של 2,500 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, קודם רכישתה, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת https://rosh-pinna.muni.il 
 1. סיור קבלנים (חובה): יתקיים ביום 27/4/2022 בשעה 12:30. מקום המפגש: מבנה המועצה רח' גיא אוני, ראש פנה. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעות במכרז.
 1. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 16/5/2022 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.
 1. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 375,000 ₪ (שלוש מאות שבעים וחמישה אלף ₪), בנוסח ובתנאים המצורפים למסמכי המכרז. 
 1. סיווג קבלני: על המציע להיות קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות (כוכבית) ואשר רשום בפנקס הקבלנים בענף ראשי 200 בסיווג ג'-3, לפחות, וכן לעמוד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
 1. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 1. טלפון לבירורים: 04.6808614 (לפנות לרחלי לוי- מזכירת הנדסה).

מוטי חטיאל,

ראש המועצה

המועצה המקומית ראש פנה


 מסמכי המכרז כוללים:

1.       מסמך א': הזמנה להציע הצעות;

2.       מסמך ב': הוראות ותנאי המכרז;

נספח א': פרטים כלליים של המציע + אישור עו"ד בדבר פרטי המציע;

נספח ב': תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי הסף של המכרז;

נספח ג': פירוט ניסיון וממליצים;

נספח ד': נוסח ערבות מכרז;

נספח ה': תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום;

נספח ו': הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה;

נספח ז': הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות;

נספח ח': תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות;

נספח ט': נוסח המלצה מחייב;

נספח י': תצהיר בדבר העדר תיאום מכרז;

נספח יא': אישור עוה"ד בדבר פרטי מורשי החתימה של התאגיד המציע;

נספח יב': אישור רו"ח בדבר המחזור הכספי המצטבר של המציע.

3.       מסמך ג': הצעת המחיר;

4.       מסמך ד': הסכם;

נספח א': המפרט הטכני הכללי של הועדה הבינמשרדית  ("הספר הכחול")(לא צורף)

נספח ג': תנאים ומפרטים טכנייים מיוחדים לביצוע העבודות + כתב כמויות;

נספח ד': רשימת תוכניות + תיק תכניות;

נספח ה': הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות;

נספח ו':  נוסח ערבות ביצוע ובדק;

נספח ז'1: הוראות בטיחות לעבודת קבלנים;

נספח ז'2: הצהרה והתחייבות קבלן – הוראות בטיחות;

נספח ז'3: אישור סיום התארגנות קבלן – בטיחות ;

נספח ח'1: דף הסבר לעבודות חריגות;

נספח ח'2: טבלת ריכוז חריגים;

נספח ט'1: דוגמת פקודת עבודה;

נספח ט'2: דוגמת צו התחלת עבודה;

נספח ט'3: רשימת מסמכים להגשה על-ידי קבלן ביצוע;

נספח י'1: תעודת השלמה;

נספח י'2: הצהרה על העדר תביעות;

נספח י'3: תעודת מסירת העבודות (טופס טיולים);

נספח י'4: תעודת סיום (תום תקופת בדק);

נספח יא': א.ק.ב קבלן; נספח יא'1: הצהרת פטור מנזקים; נספח יא'2: הצהרת עבודות בחום;

נספח יב': רישיון קבלן תקף;

נספח יג': טבלת קנסות;


טופס הצהרת משתתף (קבלת קבצי המכרז על גבי התקן אחסון נייד)

מסמך זה הינו צ'ק ליסט בו מפורטים כלל מסמכי המכרז, כפי שאלה מאוחסנים בהתקן אחסון נייד (DISK ON KEY) אותו קיבלתם לידיכם.

מסמכי המכרז הינם:

 1. חוברת המכרז.
 2. רשימת תוכניות (נספח יד)
 3. כתב כמויות.
 4. פרוטוקול סיור קבלנים.
 5. מסמכי הבהרות.

הצהרה על קבלת קבצים תקינים וקריאת והבנת מסמכי המכרז

הנני מצהיר ומאשר שקיבלתי, קראתי והבנתי את המסמכים הבאים:

 1. חוברת המכרז.
 2. רשימת תוכניות (נספח יד)
 1. כתב כמויות.
 2. פרוטוקול סיור קבלנים.
 3. מסמכי הבהרות.

כמו כן, ידוע לי שמסמכים אלו מהווים חלק ממסמכי המכרז ובמידה ואזכה, יהיה עליי להמציא מסמכים אלו חתומים פיזית לידי המועצה המקומית ראש פנה.

שם המציע: _______________________________

תאריך: __________________________________

חתימה: __________________________________


לוח הזמנים של המכרז

הפעולה המועד הערות
עיון במסמכי המכרז  

החל מיום 24/4/2022

 

ללא עלות

מכירת מסמכי המכרז  

החל מיום 24/4/2022

 

עלות – 2,500 ₪

סיור קבלנים (חובה)  

ביום 27/4/2022 בשעה 12:30

מועד אחרון לשאלות הבהרה  

עד ליום 4/5/2022 בשעה 12:00

על גבי קובץ WORD בלבד
מועד אחרון להגשת הצעות  

עד ליום 16/5/2022 בשעה 15:00

ההגשה – בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בלבד
תוקף ערבות מכרז

(ערבות הגשה)

 

15/8/2022


מסמך ב'

הוראות ותנאים כלליים

המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח והשלמות פיתוח (להלן – העבודות או עבודות הפיתוח) בשכונה הדרומית בראש פנה, הכל על-פי התנאים המפורטים להלן במסמכי מכרז זה (להלן- "המכרז").

העבודות תבוצענה בהתאם למפרט טכני, לכתבי כמויות ולתכניות, המהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות, וכן בהתאם להנחיות החברה המנהלת שמונתה ע"י המועצה לצורך ניהול, תיאום וביצוע התכנון, ניהול ביצוע העבודות והפיקוח הצמוד על עבודות הפיתוח.

על הזוכה במכרז יהיה לספק את כח האדם, כלי הרכב והחומרים הדרושים לביצוע העבודות – הכל על-פי הוראות מסמכי המכרז והחוזה המצורף כחלק בלתי נפרד הימנו.

המועצה מביאה בזה לידיעת המשתתפים במכרז כי במועד פרסומו פועלת המועצה לאסדרת החברה הכלכלית שבבעלותה וכי עם סיום הליך האסדרה בכוונת המועצה להסב חוזה הביצוע מכוחו של מכרז זה במלואו לחברה הכלכלית, על כל המשתמע מכך. בהגשת הצעתו מסכים המציע, מראש, להסבה כאמור ועליו להביא בחשבון שיקוליו כל משמעות שקיימת ו/או שעלולה להיות קיימת, לו ו/או למי מטעמו, לאור הסבה צפויה זו.

 1. מהות המכרז ונתונים מיוחדים בקשר לתנאיו ולאתר ביצוע העבודות

 • המועצה מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות עפר, פריצת דרכים, ביצוע עבודות התקנת תשתיות תת-קרקעיות, כולל הנחת קווי מים, קווי ביוב, ניקוז, הכנות לחשמל, עבודות תאורה, תקשורת, סלילת מדרכה ודרכים זמניות, פיתוח שצ"פים, נטעיות והשקייה, ריהוט ומתקני רחוב, טיפול בעצים בוגרים וכיוצא באלה עבודות, כפי הפירוט בכתבי הכמויות, בתכניות ובמפרט הטכני למכרז.
 • ראש פנה – שכונת האורנים (השכונה הדרומית) – פיתוח ושיווק שכונת האורנים החל כבר בשנת 2005. שכונת האורנים הנקראת גם השכונה הדרומית, ממוקמת באיזור הדדרומי של המושבה ראש פנה. השכונה גובלת מצפון בכביש דוד שוב ושכונת הזיתים, ממזרח בכביש 90 הישן וממערב ודרום במחלף אליפלט ושכונת נוף כנרת בצפת. שלב ב' של השכונה שברובו בנוי משתרע על שטח של כ- 190 דונם. שיווק שלב ב' של שכונת האורנים החל בשנת 2005, רוב מגרשי השכונה מאוכלסים ובנויים, במכרז זה אנו מבקשים לתת דגש על השלמת הפיתוח במטרה לסיים את פיתוח השכונה ולהביאה לכדי מקום שבו מדרכות, עצי צל וגינון, פינות ישיבה וגינות ציבוריות ומתקנים בהם יוכלו ילדים לשחק ולהשתעשע.
 • מובא לידיעת המשתתפים, כי השכונה הדרומית בראש פנה מאוכלסת (גם אם בחלקה) ועל כן על המציעים לקחת בחשבון שיקוליהם בהגשת ההצעה, כי חלק מהעבודות מושא מכרז זה יבוצעו בסמוך לסביבת מגורים אזרחית פעילה וכפועל יוצא, על הקבלן לוודא כי קיימת נגישות מלאה לכלל משתמשי הדרך – ברכב או רגלית.
 • מובא לידיעת המשתתפים, כי על הזוכה יהא לדאוג בעצמו ועל חשבונו למקור אספקת מים וחשמל במהלך כל ביצוע העבודות, וכי כל ההוצאות שיחולו בגין כך, יחולו על הקבלן בלבד. יש לקחת נתון זה בחשבון בהגשת ההצעה. נוסף על כך, על הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו למקור מים להשקייה של כל אותם אזורים שהוגדרו להשקייה במסמכי המכרז, לתקופה שמצויינת במפרט הטכני המיוחד.
 • מובא לידיעת המשתתפים, כי המימון לביצוע עבודות הפיתוח מושא מכרז זה, במלואו, יתקבל בהתאם להרשאות תקציביות וכספים ייעודיים שיועברו ע"י רשות מקרקעי ישראל למועצה, כחלק ממערכת ההתחייבויות בין רמ"י לראש פינה, לצורך תשלום חשבונות הביניים והחשבון הסופי לקבלן. בהתאם לזאת, וע"פ חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017 (להלן: "חוק מוסר תשלומים לספקים"), התמורה לקבלן תשולם לא יאוחר מ- 60 ימים מתום החודש שבו הומצא למפקח חשבון, הכולל את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, או עד לתום 10 ימי עסקים מיום קבלת המימון מרשות מקרקעי ישראל במועצה, המאוחר מביניהם, וזאת בכפוף לכל דין ולסייגים הקבועים בהוראות חוק מוסר תשלומים לספקים.
 • מבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו, הקבלן יהא אחראי בלעדית להשגת כל האישורים הנדרשים על-ידי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות, וכן יהא אחראי לגידור האתר (מובהר כי גידור האתר יבוצע פי הצורך ובהתאם להנחיות ממונה בטיחות מוסמך מטעם הקבלן ובהתאם לאמות המידה המחיבות לשילוט אתרי בניה של רמ"י, הכל באחריותו ועל חשבונו של הזוכה במכרז) ואחזקתו השוטפת במהלך כל תקופת ביצוען, לתכנון וביצוע כלל הסדרי התנועה הזמניים, אשר יידרשו לצורך ביצוע העבודות ואישורם ברשויות, לביצוע העבודות תוך מזעור פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים, מניעת מטרדי רעש, ריח וכו' ומניעת הפרעה לתנועה.
 • כן יהא הקבלן אחראי לתשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, ולביצוע כל העבודות הנחוצות להבאת עבודות הפיתוח למצב בו הן יהיו תואמות בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים (ובכלל זאת המפרט הכללי הספר הכחול), היתרי הבניה, דרישות המועצה ו/או מי מטעמה ו/או כל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת, ומסירתן למועצה, וכן ביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק וכן טיפול מול רשויות שונות כגון: הרשות המקומית, חתימה כ"אחראי לביצוע" ו"אחראי לביקורת" כמשמעם בדין, לרבות חוק התכנון והבניה וכל תקנות מכוחו, חתימה על דיווחי מדידה אם וכפי שידרשו ע"י כל רשות מוסמכת ו/או על פי כל דין וטיפול מול חברת החשמל ו/או גורמים שלישיים אחרים במידת הצורך ובהתאם להנחיות המועצה ו/או מי מטעמה. 
 1. תקופת ההתקשרות

 • תקופת ההתקשרות הינה ממועד חתימת הסכם המכרז – מסמך ד' למסמכי המכרז – ע"י מורשי החתימה של המועצה ולמשך כל תקופת ביצוע עבודות הפיתוח נשוא מכרז זה, עד להשלמת העבודות כולן ומסירתן במסירה סופית למועצה.
 1. תנאי הסף

זכאי להגיש הצעה למכרז זה מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטבר:

 • המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל (לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף).

להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יצרף המציע תעודת עוסק מורשה ואם המציע הוא תאגיד עליו לצרף את המסמכים הבאים:

  • העתק נאמן למקור של תעודת ההתאגדות של התאגיד ברשם החברות.
  • אישור עו"ד התאגיד על כך, כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי מכרז זה, וכי הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז, וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים מושא המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד.
  • תמצית מידע מרשם החברות (נושא תאריך מעודכן).
 • המציע הינו קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות (כוכבית), הרשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג'-3, לפחות.

להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יצרף המציע אישור רשם הקבלנים ומשרד השיכון   בדבר הסיווג הנדרש.

 • המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנות הכספים 2019-2021, הנובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עומד על 50 מיליון ₪ (במילים: חמישים מיליון ₪)(לא כולל מע"מ), לפחות.

להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח המצורף להלן כנספח יב' למסמך ב' למסמכי המכרז, כשהוא חתום כדין.

 • למציע ניסיון מוכח בביצוע פרויקט אחד של עבודות פיתוח תשתיות (למעט הנחת ו/או אחזקת תשתיות מים וביוב) בהיקף כספי מצטבר (סכום החשבון הסופי במועד אישורו, ללא מע"מ) של לפחות 16 מיליון ₪, אשר הסתיים ונמסר למזמין העבודה מיום 1/1/2019 ואילך.

לחילופין –

למציע ניסיון מוכח בביצוע 2 פרויקטים של עבודות פיתוח תשתיות (למעט הנחת ו/או אחזקת תשתיות מים וביוב), שכל אחד מהם בהיקף כספי (סכום החשבון הסופי במועד אישורו ללא מע"מ) של לפחות 10 מיליון ₪, אשר הסתיימו ונמסרו למזמין/י העבודה מיום 1/1/2019 ואילך.

בסעיף זה:

"למציע ניסיון מוכח" – כקבלן ראשי בלבד ובהתקשרות ישירה מול מזמין העבודות בלבד. 

"מזמין העבודה" – מדינת ישראל, לרבות יחידות סמך וחברות בעלות הרשאה המוגדרות "חברות מנהלות", חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, תאגידי מים וביוב, תאגידים עירוניים (כמשמעם בפקודת העיריות).

"ביצוע" – ובלבד שהשלים ומסר את העבודות במסירה סופית בתקופה הרלוונטית.

להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע את כל המסמכים הללו:

 • תצהיר פירוט ניסיון מקצועי ואנשי קשר ממליצים, בנוסח המצורף להלן כנספח ג' למסמך ב' למסמכי המכרז;
 • חובה (!) על המציע לצרף לתצהירו אסמכתאות מתאימות המעידות על היקפי ביצוע בפרויקטים אותם פירט בתצהירו ומועדי ביצוע ומסירה, כגון: הסכמים חתומים, ח-ן סופיים/טרום סופיים חתום ומאושר ע"י מזמין העבודה, תעודת השלמה, פרוטוקול מסירה סופי וכיו"ב.
 • מכתב המלצה ממזמין כולל פרטי איש קשר מוסמך והעתק חשבון סופי חתום בנוסף לגבי עבודות בהיקף כספי מצטבר (סכום החשבון הסופי במועד אישורו, ללא מע"מ) של לפחות 16 מיליון ₪, אשר הסתיים ונמסר מיום 1/1/2019 ואילך בנוסח המצורף להלן כנספח ט' למסמך ב' למסמכי המכרז.

לחלופין –

2 מכתבי המלצה כנ"ל מ-2 מזמיני עבודות שכל אחת מהן בהיקף כספי (סכום החשבון הסופי במועד אישורו ללא מע"מ) של לפחות 10 מיליון ₪, אשר הסתיימו ונמסרו מיום 1/1/2019 ואילך בנוסח המצורף להלן כנספח ט' למסמך ב' למסמכי המכרז.

 • המציע צרף להצעתו ערבות מכרז בהתאם להוראות סעיף ‎9 להלן.
 • המציע ו/או בעל השליטה במציע ו/או אחד ממנהליו לא הורשע ו/או לא תלויים כנגדו הליכים פליליים לאחר הגשת כתב אישום במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז בקשר עם עבירה שיש עמה קלון ו/או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע ו/או שבוצעה במהלך ובקשר לביצוע עבודתו, כגון עבירות בתחום מיסוי וכלכלה, איכות הסביבה, תכנון ובניה וכו'.

להוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו תצהיר העדר הרשעה פלילית בנוסח המצורף כנספח ז' למסמך ב' למסמכי המכרז.

 • המציע השתתף בסיור הקבלנים.
 • המציע רכש את מסמכי המכרז.

בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.

 1. לוח זמנים לביצוע

 • הקבלן יחל בביצוע העבודות במועדים שיקבעו לכך בצו/וי התחלת עבודה. הקבלן יסיים את העבודות אשר יימסרו לו לביצוע במלואן וימסור אותן במסירה סופית למועצה בתוך פרק הזמן הקבוע בכל אחד מצו/וי התחלת העבודה, אשר ימנה ממועד תחילת העבודות כאמור בצו/וי התחלת העבודה. 
 • תקופת ביצוע העבודות כאמור בהוראות מכרז זה לא תעלה על שמונה עשר (18) חודשי לוח ממועד קבלת צו התחלת עבודה הראשון, והכל בכפוף ללוח הזמנים המוגדר לקבלן, אלא אם המועצה תודיע אחרת בצו או בהודעה בכתב (להלן – תקופת הביצוע). המועצה שומרת לעצמה את האפשרות להאריך, בהתאם לשיקול דעתה, את תקופת הביצוע ב- 3 חודשים נוספים חודשים, זאת ללא שתיצמח לקבלן זכות תביעה ו/או דרישה לתוספת תמורה בגין כך.
 • מודגש בזאת לידיעת המשתתפים במכרז כי לאור לוחות הזמנים להשלמת העבודות ומסירתן למועצה ייתכן והעבודות תתבצענה במקביל במספר מוקדים ועל ידי מספר צוותים. על המשתתף להערך מראש לביצוע העבודה במתכונת זו. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תוספת בגין דרישה זו. 
 • מובהר לקבלן, כי עמידה בלוחות הזמנים, כפי שתגדיר אותם החברה המנהלת מטעם המועצה, הינה מעיקרי ההתקשרות בין המועצה לקבלן, הואיל והמועצה מחויבת לסדר זמנים קבוע כלפי רשות מקרקעי ישראל וכלפי צדדי ג'. סטיה מלוחות הזמנים שייקבעו, על-כן, תהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות בין המועצה לקבלן, באופן שלוּ ידעה המועצה בדבר האיחור ו/או הסטיה מלוח הזמנים שנקבע, לא היתה מתקשרת בחוזה לביצוע העבודות מושא מכרז זה עם אותו קבלן.
 • מבלי לגרוע מכל סעד הנתון למועצה בגין איחור בלוח הזמנים, לרבות ביטול הסכם ההתקשרות עם הקבלן, אי עמידה בתקופת הביצוע, לרבות ביחס לכל אחת מאבני הדרך לביצוע בהתאם ללו"ז החוזי אשר יאושר על ידי המפקח, תזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסכומים המפורטים בהסכם. ידוע ומוסכם, כי סכום הפיצוי המוסכם משקף את הנזק המוערך מאיחור ופיגור, כאמור, ובהגשת הצעתו, מסכים הקבלן להשתת הפיצויים המוסכמים בכל מקרה של אי עמידה בלוח הזמנים ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה לעניין זה.
 • מובהר מפורשות, כי גם אם תאושר הארכת תקופת הביצוע, ביחס לעבודות כולן או חלקן, מכל סיבה שהיא, הזוכה במכרז זה לא יהא זכאי לתוספת תמורה בגין ניהול מתמשך, תקורות אתר, אחזקת אתר וכיו"ב והמשתתפים במכרז מוותרים על כל טענה מסוג זה כלפי המועצה.
 1. חוברת המכרז

 • ניתן לעיין, בטרם רכישה, במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת https://rosh-pinna.muni.il/. את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום 24.04.22, במשרדי המועצה, תמורת סך של 2,500 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. מובהר בזאת, כי רכישת חוברת המכרז הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
 • בעת רכישת חוברת המכרז כאמור, ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפון, הפקסימיליה והדואר האלקטרוני (חובה) שבמשרדיו ושמו של איש הקשר מטעם המציע לצורך ניהול מכרז זה.
 1. סיור קבלנים

סיור קבלנים יתקיים ביום 27/4/2022 בשעה 12:30. מקום המפגש: בית המועצה, רח' מעלה גיא אוני, ראש פנה.

שימו לב – סיור קבלנים הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז. 

 1. שאלות והבהרות למסמכי המכרז

 • שאלות הבהרה ובקשות להבהרת פרטים נוספים ניתן להפנות למועצה, בכתב בלבד, בדוא"ל: eng@rosh-pinna.muni.il, וזאת עד ליום 4/5/2022 בשעה 12:30 בדיוק. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. המועצה תפרסם את השאלות ואת תשובות ההבהרה באתר האינטרנט שלה, ועל הפונים חלה האחריות להתעדכן בשאלות ובתשובות בכל הנוגע להבהרות שיינתנו ובכל הודעה אחרת שתפורסם בנוגע למכרז. שאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור – המועצה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בע"פ לשאלות, ובהתאם לכך, רק תשובות בכתב שתפורסמנה באתר תחייבנה את המועצה.
 • על המציע לנסח שאלותיו באופן ברור, תמציתי, ענייני ולכלול במסגרת כל שאלה את מספר העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף בחוברת המכרז אליהם מתייחסת שאלתו.
 • למען הסר ספק מובהר, כי המועצה רשאית לערוך שינויים במסמכי המכרז בין בעקבות הבהרות שיינתנו ובין ביוזמתה, וזאת לא יאוחר מ-96 (תשעים ושש) שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 
 1. בדיקת אתר העבודה ומסמכי המכרז בטרם הגשת ההצעה

 • בטרם הגשת הצעתו, באחריות המציע לבדוק, על חשבונו, את אתר העבודות, את סביבתו, תנאיו, דרכי הגישה אליו, את כל מסמכי המכרז, לרבות המפרטים, כתבי הכמויות התכניות, והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודות, את התיאורים הטכניים והמקצועיים, וכן לבצע בדיקות הקשורות באתר ברשויות הרלבנטיות, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי, עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויות המציע על-פי המכרז, ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעים לביצוע העבודות עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין. המציע יהא אחראי לבדיקת תנאי המכרז, תנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, באחריות המציע לבדוק בעצמו ועל חשבונו את כדאיות ההתקשרות על-פי מכרז זה, את אפשרותו לבצע את תנאיה בדייקנות ובלוח הזמנים הנדרש, וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז.
 • בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים הקבועים במכרז ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה נגד הוראות המכרז ו/או תנאיו וכל הנובע מהם ו/או תנאי סביבת אתר העבודות כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.
 • בכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים והניתוחים הנדרשים לשם הגשת הצעתו וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי (ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני, תפעולי-לוגיסטי וכו') לגבי כל דבר ועניין הקשור בביצוע העבודות ו/או הכרוך בהן, במישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפותו במכרז.
 1. ערבויות

ערבות המכרז

 • להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם המועצה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, שהוצאה לבקשת המציע, על שמו ולטובת המועצה, בסך 375,000 ₪ (במילים: שלוש מאות שבעים וחמישה אלף ₪), בנוסח המפורט בנספח ד' למסמך ב' למסמכי המכרז. הערבות תהיה של בנק ישראלי ותוקפה עד ליום 15/8/2022. על המציע להקפיד להגיש נוסח ערבות התואם במדויק את הנוסח בנספח ד'. אי מילוי הוראה זו בדייקנות עלול להביא לפסילת ההצעה כולה בגין הגשת ערבות מכרז פגומה.
 • המועצה תהא רשאית לדרוש מן המציעים להאריך את תוקף הערבות לתקופה או לתקופות נוספות ככל שיידרש עד לחתימת הסכם התקשרות עם המציע-הזוכה. מציע שלא יאריך את הערבות בהתאם לדרישת המועצה, הצעתו לא תשתתף עוד בהמשך הליכי המכרז, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי המועצה בגין ובקשר לכך.
 • המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע, כי הצעתו זכתה במכרז, אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על-פי התחייבויותיו, וכן במקרה בו נדרש המציע להאריך את תקופת הערבות והוא לא עשה כן תוך 7 ימים מיום שנדרש לכך או באופן שתוקף הערבות יוארך לא פחות מחמישה ימים לפני תום תוקפה של הערבות המקורית, לפי המוקדם.
 • ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בכל התחייבויותיו על-פי הצעתו, מכל סיבה שהיא, הכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, וזאת בלי לגרוע מכל סעד או זכות הנתונים למועצה על-פי דין ולרבות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970.

ערבות ביצוע

 • להבטחת מילוי התחייבויותיו על-פי המכרז והסכם המכרז, ימציא הזוכה למועצה, כתנאי להוצאת צו תחילת עבודה, ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית בשיעור של 5% משווי העבודות שימסרו לקבלן לביצוע, לא כולל מע"מ, בתוקף למשך כל תקופת ההסכם ועד 90 יום בנוסף לאחר סיומו. הערבות תהא בנוסח המפורט בנספח ו' להסכם, מסמך ד' למסמכי המכרז.
 • היה ולא הושלם ביצוע העבודות עד לתום תוקפה של הערבות, על הזוכה יהא להאריך את הערבות מעת לעת, בהתאם להתמשכות תקופת ההתקשרות, כך שבכל מקרה תהא בתוקף עד 90 יום לאחר מועד סיום ההתקשרות והנ"ל יהווה תנאי להמשך ביצוע התשלומים המגיעים ו/או שיגיעו לזוכה.
 1. אופן הגשת הצעת המחיר למכרז

הצעת המחיר למכרז תוגש בהתאם למפורט בסעיף זה להלן:

 • הצעת המחיר למכרז תצוין בטופס הצעת המחיר (מסמך ג') ועל גבי כתב הכמויות (נספח ג' למסמך ד'), תוך שהמציע נדרש לנקוב בשיעור ההנחה המוצעת באחוזים. על המציע להקפיד על כתיבת ההצעה באופן ברור וזהה בשני המסמכים. אי בהירות או חוסר התאמה בנקיבת הצעת המחיר בין שני המסמכים הללו, עלול להביא לפסילת ההצעה כולה.
 • כתב הכמויות מצורף לחוברת הטכנית של המכרז כנספח ג' למסמך ד', לשימוש המציע כחלק בלתי נפרד מהצעתו ומשמש כמחירון, באופן שהמחירים הנקובים בו הינם מחירי המקסימום ליחידה.
 • על המציע למלא במקום המיועד לכך על גבי קובץ כתב הכמויות את שיעור ההנחה המוצעת על ידו באחוזים. שיעור ההנחה יינתן באופן אחיד ויחול ביחס לכל כתב הכמויות (ניתן לציין עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית). המציע רשאי לנקוב אחוז הנחה בשיעור שבין 0% (מחיר מקסימום ללא הנחה) ומעלה (הצעה שתנקוב בתוספת מחיר תיפסל). ככל שמציע לא יציין בפירוש כי ההצעה מבטאת תוספת מחיר, אזי שוועדת המכרזים רשאית לראות בכל הצעה כהנחה ביחס למחירי המקסימום בכתבי הכמויות.
 • מובהר בזאת, כי אין המציע רשאי לנקוב בכמויות אחרות מאלו הנקובות בכתב הכמויות. כמו כן, נאסר על המציע לצרף כתב כמויות שנערך על-ידו ו/או להוסיף ו/או לגרוע מכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז. אי צרוף כתב הכמויות בנוסחו המקורי ו/או העדר חתימה על-ידי גורם מוסמך מטעם המציע עלול להביא לפסילת ההצעה.
 • שיעור הנחת המציע יחייב את הזוכה בכל היקף שהוא של העבודות אשר ייצא אל הפועל וישמש בסיס לתמורה, שתחושב על-פי מדידה.
 • מובהר ומודגש מפורשות, כי שיעור ההנחה הנקוב על ידי המציע בהצעתו יהווה שיעור הנחה קבוע ומוסכם ממחירון המכרז ו/או שיעור הנחה נוסף קבוע ומוסכם לצורך חישוב תמורה בגין עבודות חריגות, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות, מסמך ד' למסמכי המכרז.
 • המחירים בהצעת המציע יכללו ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י המכרז וכן את כל הוצאות המציע ובכלל זה – עלות כח אדם, מסים, אגרות, היתרים, היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, ערבויות, אישורים, רישיונות, שומרים ושוטרים, הסדרי תנועה זמניים, גידור מלוא האתר במקומות יש סכנה לפי הנחיית ממונה הבטיחות של הקבלן, שילוט וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות.

עליות מחירים ו/או עליות בשיעור המיסים (למעט מע"מ) ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום וכל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את המחירים שבהצעת המציע ובכלל זאת, כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן לרבות עלויות יועצים, ביסוס, בניה, הריסה, פינוי, פיתוח, חיבור לתשתיות קיימות, ביצוע העבודות עפ"י היתר הבניה והתקנות, כולל השלמת העבודות ע"פ דרישות המועצה ומסירת העבודות למועצה.

מבלי לגרוע מן האמור, מנגנון הצמדה בהתאם להוראות החשכ"ל קבוע בסעיף 66 בחוזה (מסמך ד' למסמכי המכרז), באופן  שהמדד הינו מדד הסלילה, ומדד היסוד הינו המדד הידוע במועד החתימה על חוזה המכרז. הצמדת מחירים תתבצע בהתאם להוראות סעיף 66 הנ"ל ובהתקיים תנאיו.

 • מובהר בזאת, כי הכמויות המופיעות בכתב הכמויות הנן בבחינת אומדן בלבד, כך שהמועצה רשאית לבצע השלמה עתידית של פריטי תכנון המיועדים להבהיר את העבודות או להחליף פריט/ים בפריט/ים שווי ערך. השלמה כאמור לא תהווה תוספת או עבודה חדשה שתזכה את הקבלן בתוספת כלשהי לתמורה.
 1. אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים: 

 • אישור מפנקס הקבלנים, כי המציע רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969 והתקנות על פיו), כדלקמן: בענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג'-3, לפחות.
 • תצהיר להוכחת איתנות פיננסית בנוסח המצורף כנספח יב' למסמך ב', כשהוא חתום כדין.
 • הוכחות ומסמכים לקיומו של ניסיון מוכח בביצוע פרויקט אחד של עבודות פיתוח תשתיות של לפחות 16 מיליון ₪, אשר הסתיים ונמסר למזמין העבודה משנת 2019 ואילך.

לחילופין –

הוכחות ומסמכים לקיומו של ניסיון מוכח בביצוע 2 פרויקטים של עבודות פיתוח תשתיות שכל אחד מהם בהיקף כספי מצטבר (סכום החשבון הסופי במועד אישורו ללא מע"מ) של לפחות 10 מיליון ₪, אשר הסתיימו ונמסרו למזמין/י העבודה משנת 2019 ואילך.

להוכחת עמידה בתנאי סף של ניסיון, על המציע להגיש:

 • תצהיר פירוט ניסיון מקצועי ואנשי קשר ממליצים, בנוסח המצורף להלן כנספח ג' למסמך ב' למסמכי המכרז. 
 • אסמכתאות מתאימות המעידות על היקפי ביצוע בפרויקטים אותם פירט בתצהירו ומועדי ביצוע ומסירה, כגון: הסכמים חתומים, ח-ן סופיים/טרום סופיים חתום ומאושר ע"י מזמין העבודה, תעודת השלמה, פרוטוקול מסירה סופי וכיו"ב.
 • מכתב / מכתבי המלצה בנוסח המצורף להלן כנספח ט' למסמך ב' למסמכי המכרז.
 • ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, שהוצאה לבקשת המציע, על שמו, ולטובת המועצה, בסך 375,000 ₪ (במילים: שלוש מאות שבעים וחמישה אלף ₪), בנוסח המפורט בנספח ד' למסמך ב' למסמכי המכרז.
 • אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וכו') תשל"ו – 1976.
 • אישור על היות המציע עוסק מורשה.
 • אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע.
 • עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע.
 • תמצית מידע מרשם החברות (נושא תאריך מעודכן).
 • אישור עו"ד על כך, כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי מכרז זה, וכי הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז, וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד.
 • העתק פרוטוקול סיור קבלנים, כשהוא חתום על ידי המציע וכן כלל הודעות ההבהרה שפירסמה המועצה (שאלות ותשובות, הודעות עדכון) באתר המועצה בדף המכרז, ככל שפירסמה, כשהם חתומים על ידי המציע.
 • עותק קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.
 • כל יתר מסמכי המכרז חתומים ע"י גורם מוסמך מטעם המציע בשולי כל דף, וכן כלל הנספחים מלאים וחתומים כדין.
 1. ביטוחים 

 • תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המועצה לקיום ביטוחים על-ידי הקבלן שיזכה במכרז, כמפורט בהוראות סעיפי האחריות, שיפוי וביטוח בהסכם ההתקשרות (מסמך ד' למסמכי המכרז) ובאישור קיום הביטוחים המצורף להסכם כנספח יא' למסמך ד'. 
 • המציע מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים ולהפקיד בידי המועצה לא יאוחר מ-7 ימים ממועד ההודעה בדבר הזכייה, וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות, את אישור קיום הביטוחים של הקבלן, נספח יא' להסכם מסמך ד', כשהוא חתום כדין על-ידי מבטחיו.
 • בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים, כאמור, מתחייב המציע, כי היה והצעתו תוכרז כההצעה הזוכה, ובכפוף לדרישת המועצה, ימציא בתוך 14 (ארבעה עשר) יום העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה לקבלת הבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. מובא לידיעת המשתתפים, כי ככל שתוגש הצעה ובה ייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים (נספח יא' להסכם, מסמך ד' למסמכי המכרז), המועצה תתעלם מהם והנוסח המחייב הינו נוסח האישור שצורף למסמכי המכרז וההסכם.
 • מבלי לגרוע מן האמור בס"ק 13.4 לעיל, מובהר בזאת, כי ככל שתוגש הצעה ובה יערכו שינויים ו/או הסתייגויות מהותיות ביחס לאישור קיום הביטוחים (נספח יא' להסכם, מסמך ד' למסמכי המכרז), הרי שלוועדת המכרזים נתון שיקול הדעת לפסול את ההצעה כולה.
 1. המועד, המקום ואופן הגשת ההצעה

 • רוכשי המכרז יקבלו לידיהם התקן אחסון נייד (DISK ON KEY), ובו:
 • חוברת מכרז (משפטית);
 • חוברת טכנית ובה תנאים ומפרטים טכניים מיוחדים לביצוע עבודות פיתוח סלילה ותשתיות + כתב כמויות + תיק תוכניות + רשימת תוכניות;
 • טופס אישור לחתימת המציע בדבר קבלת כלל מסמכי המכרז (הטופס מצוי בעמוד 4 לחוברת זו).
 • ההצעה תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מהוראות המכרז עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 • אין להוסיף בהצעה הסתייגויות או שינויים או תיקונים מסוג כלשהו ביחס לתנאי ולנוסח הוראות המכרז.
 • יש למסור את ההצעה במעטפה סגורה, חתומה ע"י המציע, ללא סימנים מזהים כלשהם. על המעטפה יירשם: "מכרז פומבי מס' 01.1/2022/2022 שכונה דרומית ראש פנה". יש להפקיד את ההצעה במסירה ידנית בלבד (לא לשלוח בדואר) בבניין המועצה, ברחוב מעלה גיא אוני 1, ראש פנה.
 • המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 16/5/2022 עד לשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע בלבד וישולמו על-ידו.
 1. תוקף ההצעה

כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות על-פי דרישת המועצה יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת, ככל שיידרש, לשם השלמת הליכי המכרז ובחירת זוכה.

 1. הסתייגויות ושינויים

 • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא (להלן – ההסתייגויות) רשאית ועדת המכרזים, בהתאם לשיקול דעתה, לנהוג באחת מן הדרכים הבאות:
  • לפסול את הצעת המציע; או
  • לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; או
  • לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; או
  • לדרוש תיקון ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה ו/או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים השונים.

 

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, בכפוף לכל דין. 

 1. שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

 • וועדת המכרזים אינה מתחייבת להמליץ למסור את העבודה למציע שהצעתו תהא בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר או להמליץ על הצעה כלשהיא.
 • לשם בחירת הזוכה במכרז, וועדת המכרזים רשאית לשקול את הנתונים הבאים:
  • גובה ההצעה.
  • ניסיון עבר בהתקשרויות קודמות של המציע עם המועצה ו/או רמ"י ו/או מי מטעמן או עם מזמין עבודה אחר.

על בסיס שיקולים אלו רשאית וועדת המכרזים, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה הזולה ביותר או לא להמליץ על הצעה כלשהיא והכל מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

 • כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף, כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת. הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל ו/או חלקם עלולה להיפסל ע"י ועדת מכרזים.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים.
 • ועדת המכרזים תהא רשאית שלא להתחשב בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, או שאינה ברורה דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי או מעורר חשש לתכסיסנות פסולה. 
 • מבלי למעט מהאמור לעיל, מובהר בזה מפורשות, כי ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה החורגת באופן בלתי סביר מהאומדן, בין אם הסטיה חלה בכל הסעיפים ו/או בסעיפים מסויימים באומדן, ובאם לא ניתן לוועדת המכרזים הסבר ו/או נימוק המניח את דעת חבריה.
 • ועדת המכרזים תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו לבצע את העבודות, חוסנו הכלכלי, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח של הקבלן, יכולתו ו/או כשירותו לבצע את העבודות, חברי הצוות המקצועי שלו, לרבות היקפו וטיבו של הניסיון, ועמידת הקבלן באיזה מתנאי הסף ובתנאי המכרז בכלל. במסגרת זו, תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל אישור ו/או מסמך ו/או הבהרה ו/או מידע ו/או ניתוחי מחיר שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע יהיה חייב לבצע את דרישות ועדת המכרזים, בהתאם לסעיף זה ולתת את מלוא המידע, להנחת דעתה. כל מידע, הסבר או פרטים שהובאו לידיעת ועדת המכרזים יישמרו ככל האפשר בסוד.
 • ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להמליץ על כשיר שני לזכייה במכרז. במקרה ולא תשתכלל ההתקשרות בין המועצה לבין המציע המומלץ לזכייה, תודיע המועצה לבעל ההצעה הכשירה השנייה בדבר זכייתו במכרז וההוראות החלות על המשתתף הזוכה יחולו על הכשיר השני בהתאמה.
 • מובהר בזה מפורשות, כי בכל מקרה בו תמליץ ועדת המכרזים על כשיר שני, כאמור לעיל, ובכל מקרה בו כשיר שני יוכרז כזוכה במכרז בשל אי קיום התחייבויות הזוכה ו/או מכל סיבה אחרת, מתחייב המציע אשר הוכרז כשיר שני, בהתחייבות בלתי חוזרת, לקבל על עצמו את ביצוע העבודות אשר תימסרנה לו לביצוע בהתאם להצעתו במכרז וליתר תנאי המכרז. תוקף ההתחייבות של הכשיר השני כאמור תחול כלפי המועצה עד לתום 6 חודשים ממועד חתימת חוזה המכרז.
 1. הודעה בדבר תוצאות המכרז והשבת ערבויות הגשה

 • המועצה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו (להלן – הודעת הזכייה).
 • על הזוכה במכרז להמציא למועצה את כל המסמכים הנדרשים, אישור קיום הביטוחים וכן ערבות הביצוע, חתומים כדין בתוך 7 יום מיום קבלת הודעת הזכייה, וכתנאי לתחילת ביצוע עבודות.
 • לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב הזוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל והמועצה רשאית להורות על חילוט ערבות המכרז בשל כך. המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט ערבות בנסיבות אלה.
 • כפוף להוראות סעיף זה, המועצה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחית הצעותיהם אליה תצורף ערבות המכרז המוחזרת, כפי שיפורט להלן:
  • הזוכה במכרז – תושב לו ערבות המכרז לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעת הזכייה אשר תימסר לו.
  • כשיר שני – תושב לו ערבות המכרז לאחר השלמת התקשרות המועצה עם הזוכה במכרז. לחילופין, ערבות המכרז תושב לכשיר שני בכל מקרה בו לא תשכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז, תוך 15 (חמישה עשר) ימים מיום שנמסרה לו הודעה על כך ורק לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו.
 1. ביטול ושינויים בפרויקט 

 • ועדת המכרזים תהא רשאית לבטל את המכרז אם לא תוגש אף הצעה כשירה ו/או במקרה בו הוגשה הצעה יחידה ו/או או מסיבות תקציביות, אירגוניות או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמשתתפים לא תהא כל טענה או דרישה או תביעה כלפיה בגין זאת או עילה להשבת דמי ההשתתפות במכרז. 
 • מבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל, המועצה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לצמצם את העבודות אשר תימסרנה לביצוע ו/או לעכבן ו/או לבטלן לחלוטין, בכל עת לפני תחילת ביצוען בפועל ולמציע/לזוכה, לפי העניין, לא תהיה כל זכות תביעה ו/או טענה בגין כך. המועצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לצמצם את העבודות ו/או לעכבן במהלך ביצוען, זאת על פי תנאי ההתקשרות.
 • המועצה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אי-קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף העבודות מושא המכרז ו/או ביטול המכרז.
 • כל ההיטלים (ממשלתיים, עירוניים ואח'), מסים לרבות מסים עקיפים (כדוגמת מכס, בלו, מס קניה) יכללו במחיר ההצעה.
 1. סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז 

 • ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין.
 • מציע הסבור, כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן – החלקים הסודיים), שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז לאחר הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:
  • המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד משמעי.
  • מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא סומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.
  • סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווים חלקים סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים כמי שויתר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.
 • למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על-פי חובתה בהתאם לדין.
 • החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך התראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה.
 • החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמדת הצעתו לעיונו של המבקש.
 1. התחייבויות והצהרות הזוכה במכרז

 • הזוכה מתחייב כי תוך לא יותר מ- 7 ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה כאמור, ימציא למועצה את כל האישורים הנדרשים על-פי הוראות המכרז, לרבות אישור חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי קבלן בנוסח המצורף להסכם (נספח יא' למסמך ד'), הצהרת פטור מנזקים (נספח יא' 1 למסמך ד') בחתימת הקבלן, הצהרת עבודות בחום (נספח יא' 2 למסמך ד') בחתימת הקבלן וערבות ביצוע בנוסח המצורף כנספח ו' להסכם (מסמך ד' למסמכי המכרז). יתר מסמכי המכרז והצעת הקבלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות.
 • נמנע הזוכה להמציא איזה מהאישורים דלעיל, תהא המועצה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם המציע הכשיר השני שהצעתו מדורגת לאחר הצעת הזוכה, ו/או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, ומבלי לגרוע מזכותה לחלט את הערבות המכרז או מכל זכות אחרת שתעמוד למועצה כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל דין.
 1. סמכות שיפוט מקומית 

 • סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם מכוחו, תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
 1. א י ש ו ר

 • חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל.

אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע):

שם מלא + חתימה וחותמת של המציע/חבר במציע + ציון תפקיד בתאגיד תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

 

אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

שם מלא + חתימה תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

     


                                                                                                                  נספח א'

פרטי המציע

מס"ד נושא מענה המציע (ניתן לצרף נספח מענה מפורט)
1 שם המציע
2 כתובת
3 טלפונים
4 שמות בעלי השליטה בחברה
5 שם איש קשר למכרז
6 טלפון איש קשר למכרז
7 כתובת דוא"ל איש קשר למכרז
8 מספר פקס לתקשורת למכרז
9 כתובת אתר האינטרנט של המציע
10 שנת יסוד
11 שמות מנהלים בכירים
12 בעלי המניות
13 חברות אחיות
14 חברות בנות
15 שנת יסוד חברת בת/אחות
16 סה"כ העובדים השכירים אצל המציע

 

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

ג.א.נ.,

הנדון: אישור עוה"ד בדבר פרטי המציע

אני הח"מ, עורך דין ___________, לבקשתו של ______________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ______________ (להלן – המציע) מאשר בחתימתי, כדלקמן:

 

 1. מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:

 

גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________

 1. חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין, ולרבות לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.

 

 1. להלן דוגמת החתימה והחותמת של המוסמכ/ים לחתום בשם המציע:

 

 

 

 1. התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.

 

_________                                                                  __________________
תאריך                                                                        שם, מ.ר, חתימה וחותמת

 

** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע, אישור עו"ד בדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במציע, העתק מאומת של תקנון המציע וכן תמצית מידע מעודכן מרשם החברות.


נספח ב'

תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ (להלן – המציע).

 1. המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז, כדלקמן:
 • המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל (לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף).
 • המציע הינו קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות (כוכבית), הרשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 200 (כבישים, תשתית ופיתוח) בסיווג ג'-3, לפחות.
 • המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנות הכספים 2019-2021, הנובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עומד על 50 מיליון ₪ (במילים: שישים מיליון שקלים חדשים)(לא כולל מע"מ), לפחות.
 • למציע ניסיון מוכח בביצוע פרויקט אחד של עבודות פיתוח תשתיות (למעט הנחת ו/או אחזקת תשתיות מים וביוב) בהיקף כספי מצטבר (סכום החשבון הסופי במועד אישורו, ללא מע"מ) של לפחות 16 מיליון ₪, אשר הסתיים ונמסר למזמין העבודה מיום 1/1/2019 ואילך.

לחילופין –

למציע ניסיון מוכח בביצוע 2 פרויקטים של עבודות פיתוח תשתיות (למעט הנחת ו/או אחזקת תשתיות מים וביוב), שכל אחד מהם בהיקף כספי (סכום החשבון הסופי במועד אישורו ללא מע"מ) של לפחות 10 מיליון ₪, אשר הסתיימו ונמסרו למזמין/י העבודה מיום 1/1/2019 ואילך.

 • המציע צרף להצעתו ערבות מכרז בהתאם להוראות סעיף ‎9 לתנאי המכרז.
 • המציע ו/או בעל השליטה במציע ו/או אחד ממנהליו לא הורשע ו/או לא תלויים כנגדו הליכים פליליים לאחר הגשת כתב אישום במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז בקשר עם עבירה שיש עמה קלון ו/או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע ו/או שבוצעה במהלך ובקשר לביצוע עבודתו, כגון עבירות בתחום מיסוי וכלכלה, איכות הסביבה, תכנון ובניה וכו'.
 • המציע השתתף בסיור הקבלנים.
 • המציע רכש את מסמכי המכרז.
 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_______________                                             חתימת המצהיר

 

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפניי, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

____________,עו"ד


נספח ג'

פירוט ניסיון המציע והמלצות

הוראות למילוי 

 1. התצהיר שלהלן יכלול פירוט ניסיון של המציע לצורך בדיקת הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז בדבר ניסיון מקצועי.
 2. יש למלא בטבלה שלהלן את שמות מזמיני העבודה עבורם המציע ביצע עבודות פיתוח תשתיות מושא מכרז זה, השלימן ומסרן משנת 2019 ואילך.
 3. חובה לצרף לתצהיר אסמכתאות מתאימות, המעידות על עמידה בתנאי הסף בדבר –
 • מועדי ביצוע העבודות והשלמתן, כגון חשבונות סופיים/טרום סופיים חתומים ע"י מזמין העבודה או אישור מזמין העבודה על תעדות השלמה ו/או גמר ו/או פרוטוקול מסירה סופי.
 • ההיקף הכספי של הפרויקטים המוצגים על-ידי המציע, כגון חשבונות סופיים או אישורי מזמין בדבר היקף כספי בפועל.
 • האסמכתאות חייבות להיות חתומות או מאושרות בחתימת גורם בכיר אצל מזמין העבודה, אשר הייתה לו נגיעה ישירה לקבלת השירות.
 • ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה ודף אחד אינו מספק.

הצהרה

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ח.צ _____________ (להלן – המציע).

 1. הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים.
 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

_________________

חתימת המצהיר


ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי בביצוע עבודות פיתוח תשתיות

שם מזמין העבודה שם הפרויקט, כתובתו, ומהות עבודות הפיתוח שבוצעו היקף כספי (לא כולל מע"מ) תקופת ביצוע עבודות (משנה עד שנה) מועד סיום העבודות (תאריך מלא) פרטי איש קשר + טלפון נייד
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

 

אישור

הנני מאשר/ת בזה, כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד (מ.ר. ___________), במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, אישר/ה את הפרטים דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 

                          עו"ד              חותמת

        


 נספח ד'

נוסח ערבות מכרז

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה 

הנדון: מכרז פומבי מס' 01.1/2022

כתב ערבות מס'__________

על-פי בקשת _____________ (להלן – המבקש), בקשר עם מכרז פומבי מס' 01.1/2022/2022 ולהבטחת התחייבויותיו של המבקש כלפי המועצה, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום שהוא עד לסך כולל של 375,000 ₪ (במילים: שלוש מאות שבעים וחמישה אלף ₪) בלבד (להלן – סכום הערבות).

הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות באופן מידי, עם הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידכם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

תוקף ערבותנו זו עד ליום 15/8/2022, אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה, וכל דרישה על-פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר תאריך זה הערבות תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה כמפורט לעיל.

ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של המועצה או מי מטעמה.

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד       רב,

___________________

___________________

סניף       _____________

כתובת    _____________

תאריך    _____________


נספח ה'

תצהיר

לפי סע' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011

 

אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 

 1. אני נציג _______________ (להלן: "החברה"), אני מכהן כ________________ בחברה, ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן.
 2. עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים")) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: "חוק שכר מינימום").
 3. עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 4. לא יועסקו על ידי החברה, לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר.
 5. ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
 6. בתצהיר זה:

אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע): 

שם חתימה וחותמת של המציע/חבר במציע תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 

שם + חתימה תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

נספח ו'

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

 הנדון : הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה

 1. הנני מצהיר בזאת, כי מועצה מקומית ראש פינה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 • סעיף 103 א' (א) לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950 הקובע, כדלקמן :

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".

 • כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

"חבר מועצה"  – חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו

(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 1 (1) (ב) ו- 2 (1) (ב)".

 • סעיף 174 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:

"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה".

מיום 19.3.1964

צו (מס' 2) תשכ"ד-1964

ק"ת תשכ"ד מס' 1560 מיום 19.3.1964 עמ' 980

החלפת סעיף קטן 103(א)

הנוסח הקודם:

(א) חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים –

(1) יודיע על כך בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה בה תדון בו;

(2) לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.

 

מיום 24.11.1966

ת"ט תשכ"ז-1966

ק"ת תשכ"ז מס' 1960 מיום 24.11.1966 עמ' 440

(א) חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, או כל ענין העומד לדיון בכל ענין העומד לדיון במועצה או בועדה מועדותיה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים –

 1. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר, כי :
  • בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן-זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
  • אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
  • אין לי קרוב משפחה, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה.
 1. ידוע לי, כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה ו/או לא מלאה.
 1. אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת, וכי ככל שישתנו הנסיבות עד הגשת מועד ההצעה ו/או לאחר זכייתי במכרז, הנני מתחייב לדווח למועצה בדבר כך.

אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע):

שם חתימה וחותמת של המציע/חבר במציע תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

שם + חתימה תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

נספח ז'

הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות

(נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ- 50% ממניות המציע)

 1. אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:
  • 1. אנו __________________________________________ (להשלים את הקשר עם המציע).
  • 2. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית ולא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית לאחר הגשת כתב אישום.

"עבירה פלילית" – כל עבירה, כולל עבירות בתחום תו"ב, איכות הסביבה, ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה).

 • 3. הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.
 • 4. במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.
 • 5. במידה ויחול שינוי במחזיקים מעל 50% ממניות התאגיד – נודיע מיידית למועצה בכתב.
 1. צרופות
  • 1. לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.
  • 2. לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל 50% ממניות התאגיד) בגוף החתום על מסמך זה.
  • 3. לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים 2.1, 2.2 לעיל.
 1. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 

אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע):

שם חתימה וחותמת של המציע/חבר במציע תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

שם + חתימה תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

נספח ח'

תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות

אני הח"מ ________________,  בעל/ת ת"ז שמספרה __________, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 1. אני עושה תצהירי זה בשם ______________ ח.פ./ת.ז. ___________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן – הקבלן).
 2. ידוע לקבלן, כי הוא לא זכאי לתמורה, וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשיי החתימה של המועצה: ראש המועצה וגזבר המועצה, בצירוף חותמת מועצה.
 3. ככל שהקבלן ביצע עבודה ו/או שירותים ו/או התחייב בשם המועצה, ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין, כאמור לעיל, לא תטען כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע העבודה ו/או אספקת השירותים.
 4. ידוע לקבלן, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין מתן עבודה ו/או אספקת שירותים אשר סופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשיי החתימה של המועצה כדין.

אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע):

שם חתימה וחותמת של המציע/חבר במציע תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 

שם + חתימה תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

נספח ט'

טופס המלצה לקבלן

לצורך בדיקת עמידה בתנאי סף בנוגע לניסיון מקצועי

* על המציע לצרף לפחות  המלצה אחת בדבר ביצוע עבודה של תשתיות מושא מכרז זה, בהיקף מצטבר של 16 מיליון ₪ לפחות, לחלופין – על המציע לצרף לפחות שתי המלצות בדבר ביצוע של שתי עבודות תשתיות מושא מכרז זה, בהיקף מצטבר של 10 מיליון ש"ח לפחות, עבור כל אחת מהעבודות.

** ההמלצות יוגשו בנוסח המחייב כדלהלן, להוכחת עמידה בתנאי סף (לא יתקבלו המלצות במלל חופשי).

*** טופס ההמלצה ייחתם על-ידי גורם בכיר בגוף מזמין העבודות (מנכ"ל, סמנכ"ל כספים ו/או גזבר, מהנדס הרשות ו/או החברה), אשר הייתה לו נגיעה ישירה לקבלת העבודות מהקבלן (חתימה + חותמת). המלצות שלא ייחתמו, כאמור, לא יילקחו בחשבון.

תאריך: ______

 לכבוד                                                                                                                                      

המועצה המקומית ראש פנה                                            

ג.א.נ.,

הנדון: אישור בדבר ביצוע עבודות פיתוח תשתיות על ידי הקבלן ________

הננו מאשרים בזה כי הקבלן _________________________________ ביצע/ה עבורנו את הפרויקטים הבאים:

שם הפרויקט: __________________________________________________________

מיקום הפרויקט: ________________________________________________________

תיאור מילולי של הפרויקט:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

מועד השלמת הביצוע:  ______________________________________________________

משך הביצוע בפועל:  ___________________ ; הקבלן  עמד/לא עמד בלו"ז (למחוק את המיותר).

היקף החשבון הסופי המאושר לפני מע"מ: ________________________________________

שם המזמין: ________________________________________________________________

כתובת המזמין: ______________________________________________________________

טלפון: _________________________ כתובת דוא"ל: ________________________________

שם החברה המנהלת של הפרויקט: ________________________________________________

שם מנהל הפרויקט: __________________________________________________________

כתובת: ___________________________________________________________________

טלפון: ___________________________________

כתובת דואל: _______________________________________________________________

 

 • להלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודה/ות שביצע עבורנו הקבלן (*הקף/סמן בהתאם):

 

אמת המידה
טיב ואיכות העבודה גבוהה

 

טובה מאוד

 

טובה

 

מספקת

 

עמידה בלו"ז עומד בלו"ז

 

עומד חלקית

 

חורג מלו"ז

 

היענות לדרישות תיקון/שינויים ללא העלאת טענות ודרישות נענה נענה חלקית לא נענה
יחסי עבודה מול המזמין טובים מאוד

 

טובים

 

מספקים

 

 

 • התרשמות כללית: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל יש / אין (*מחק את המיותר) תביעות משפטיות תלויות ועומדות כלפינו.                               

  

                                פרטי הממליץ (שם מלא + תפקיד): _______________________________                                

                                חתימה + חותמת: ____________________________________________                               

                                טל' לפרטים נוספים: __________________________________________


נספח י'

תצהיר בדבר היעדר תאום הצעות במכרז

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________ (להלן: "המציע") למכרז פומבי מס' 01.1/2022 של המועצה המקומית ראש פנה (להלן: "המכרז"), מצהיר בזאת כדלקמן:

 1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.
 1. המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 1. המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני גורם אשר מציע הצעות למכרז או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 1. המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
 1. המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע למכרז.
 1. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 1. הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע):

שם חתימה וחותמת של המציע/חבר במציע תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

שם + חתימה תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

נספח יא'

אישור עורך דין בדבר פרטי מורשי החתימה של החברה המציעה

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

ג.א.נ.,

הנדון:   מכרז פומבי מספר 01.1/2022 שכונה דרומית ראש פינה

אני _____________________, מ.ר. ________________   מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע:

עו"ד   (שם מלא)

 1. שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי: ______________________________________("המציע").
 2. סוג התארגנות: _______________________________________
 3. תאריך ההתארגנות: _______________________________________
 4. מספר מזהה: _______________________________________
 5. שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף המציע ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת (אם נדרש):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 1. העבודות והשירותים המבוקשים במכרז הנדון הם במסגרת סמכויותיו של תאגיד המציע וההחלטה להגיש הצעה במכרז התקבלה על-ידי המורשים לכך כדין.

הנני לצרף פרוטוקול של אסיפת בעלי המניות ו/או תקנון החברה ו/או אסמכתאות להרשאות החתומים על ההצעה במכרז מטעם החברה וכן לתחומי הפעילות של החברה וליתר האמור באישורי.

בכבוד רב,

____________________             __________________         ________________________

שם מלא                                                 מס' רישיון                               חתימה וחותמת

_____________________________                       ______________________

כתובת                                                                                     טלפון


נספח יב'

תאריך _______

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

 ג.א.נ.,

הנדון: אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית

לבקשת ______________________  ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________ (להלן – המציע) וכרואה החשבון של המציע, ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המציע למכרז, , כדלקמן: 

 1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל.
 1. המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנות הכספים 2019-2021, הנובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עומד על ___ מיליון ₪ (במילים: ________________ ₪ )(לא כולל מע"מ), לפחות.

הצהרתו של המציע הינה באחריותו. אחריותי היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי.

ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים.

לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו.

 

________                                                          ____________________________
תאריך                                                                    (שם רוה"ח, חתימה, חותמת)


מסמך ג'

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

מרח' מעלה גיא אוני 1

ראש פנה

ג.א.נ.,

 טופס הצעת מחיר, הצהרות והתחייבויות – מכרז פומבי מס' 01.1/2022

 1. אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת, כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים למכרז, החוזה, המפרט/ים הטכני/יים, כתב הכמויות והתכניות המפורטים בחוברת המכרז והמצורפים אליה (ככל ומצורפים), ולאחר שביקרתי/נו במקום שנועד לביצוע העבודות מושא המכרז (להלן – העבודות), ובדקתי/נו אותו, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות והאפשרויות לביצוען, לרבות עיון בפרטים שצוינו בהוראות ובתנאי המכרז בקשר לתנאים באתר העבודות, המגבלות והאילוצים, הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את העבודות במחירים המפורטים בכתב הכמויות המלא והחתום על ידי/נו, המהווה את הצעת המחיר שלי/נו כחלק בלתי נפרד מטופס זה.
 1. קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעה ו/או דרישה שתתבסס על אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה וכל טענה כנגד תנאי המכרז והוראותיו; מוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.
 1. מוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור בסעיפים 1 ו-2 דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מן המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה.
 1. ידוע ומוסכם, כי העבודות תתבצענה בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס הצעתי/נו ובהתאם להוראות הסכם ההתקשרות, על נספחיו, ועל פי מדידת כמויות וספירת יחידות ועל בסיס מחירי היחידות ו/או סוגי העבודות הנקובים בכתב הכמויות כשיעור הנחה המוצע על ידינו ביחס לכל כתב הכמויות (שיעור הנחה אחיד ביחס לכל יח' כתב הכמויות), ואני/ו מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך.
 1. בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה, שלמה והוגנת עבור התחייבויותיי/נו מושא מכרז זה. עוד אני/ו מאשר/ים, כי מחירי היחידה הכלולים ברשימת הכמויות והמחירים בהצעתי/נו הינם סופיים, לא ישתנו, והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז, דרישות תנאי העבודה באתר ביצוע העבודות, ובהתאם לכל המסמכים המצורפים להצעתי/נו זו וכי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה, או אי ידיעה של תנאי ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או של מסמכי ההצעה.
 1. אני/ו מצהיר/ים ומתחייבים, כי במועד הגשת ההצעה ובמהלך כל ביצוע העבודות בידינו יש את הידע, המומחיות, הרישיונ/ות, ההיתר/ים, האישור/ים, הסיווג הקבלני הנדרש, כוח האדם, כלי הרכב, הציוד ו/או החומרים, והניסיון הדרושים לשם ביצוען של העבודות מושא מכרז זה כדין, וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו, וכי הגשתה אושרה על-ידי הגופים המוסמכים במציע.
 1. אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים, כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על-פי כל דין, מנוסה ומיומן.
 1. אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים, כי המפרט הטכני הכללי של הועדה הבינמשרדית הידוע בשם "הספר הכחול" על כל פרטיו ועדכוניו – עד לחודש פרסומו של המכרז – מוכר וידוע לי/לנו היטב ויחול על העבודות אלא אם נקבע מפורשות אחרת.
 1. אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז.
 1. אם הצעתי/נו זאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת בתוך 7 (שבעה) ימים מיום קבלת הודעת הזכייה למסור בידיכם את כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז (אישור קיום ביטוחים, ערבות ביצוע).
 1. הנני/ו מצהיר/ים, כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת, וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר לתנאים להתשתתף במכרז זה.
 1. הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. על-פי דרישתכם אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת, כפי הנדרש על ידכם, לשם השלמת הליכי המכרז ובחירת זוכה.
 1. הנני/ו מסכים/מים לכך שתדרשו ממני/ו, עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי, כל הוכחה שתראו לנכון בדבר כשירותינו לביצוע עבודות הפיתוח מושא מכרז זה, ניסיוני/נו ורמת/נו המקצועית, ו/או בדבר איתנותנו הפיננסית, לרבות הצגת דו"חות כספיים מבוקרים לצורך בדיקה ואימות של ההצהרות שניתנו על-ידינו במסגרת מסמכי המכרז ו/או כי תפנו ללקוחותיי/נו ו/או לאנשי קשר אצלם, על-פי בחירתכם, לשם קבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר שהוא רלוונטי להצעתי/נו למכרז.
 1. ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי תהיו רשאים, על-פי שיקול דעתכם, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעתי/נו אם למועצה היה ניסיון רע עמי/נו בכל הקשור לעבודות שבוצעו על ידי/נו ובין היתר, בקשר עם עמידה בלוח זמנים, טיב ביצוע עבודות פיתוח ו/או השלמתן ו/או גמר ביצוע, אמינותי/נו, אופן עמידתי/נו בהתחייבויותי/נו. כן תהיו רשאים לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאתם כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.
 1. אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, תהיו רשאים, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על-פי מסמכי המכרז ו/או על-פי כל דין, לחלט את ערבות המכרז המצורפת להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך.
 1. למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה להם בתנאי המכרז, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

המועצה מביאה בזה לידיעת המשתתפים במכרז כי במועד פרסומו היא פועלת לאסדרת החברה הכלכלית שבבעלותה וכי עם סיום הליך האסדרה בכוונתה להסב חוזה הביצוע מכוחו של מכרז זה במלואו לחברה הכלכלית, על כל המשתמע מכך. המציע מסכים מראש בהגשת הצעתו להסבה כאמור ועליו להביא בחשבון שיקוליו כל משמעות שקיימת ו/או שעלולה להיות קיימת, לו ו/או למי מטעמו, לאור הסבה צפויה זו. הסבה כאמור לא תטיל על הקבלן הזוכה הוצאות נוספות מעבר לקבועות בחוזה.

 1. אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם לאו, מתחייב בזה לבצע את כלל העבודות נשוא המכרז, בשלמותן ולשביעות רצונכם המלא כדלקמן:

*ניתן לציין בהצעה הכספית עד שתי ספרות בלבד אחרי הנקודה העשרונית.

** ניתן לנקוב באחוז הנחה בלבד ולא בתוספת מחיר (0% – ללא הנחה ומעלה).

  תיאור מילולי סה"כ
1 שיעור הנחת המציע (באחוזים בלבד) ביחס לכל כתב/י הכמויות.

 

% ______

 

במילים: _______________________

אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע):

שם מלא + חתימה וחותמת של המציע/חבר במציע + ציון תפקיד בתאגיד תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

שם מלא + חתימה תאריך חתימה וחותמת עו"ד

 

תאריך
    הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

מסמך ד'

מועצה מקומית ראש פנה

מכרז פומבי מס' 01.1/2022 עבודות השלמות פיתוח (פריצת דרכים, תימוך, סלילה, חשמל, תאורה, תקשורת, מים וביוב, פיתוח שצ"פים) בשכונה הדרומית בראש פנה

ראש פנה, אפריל 2022

מפתח העניינים

דף ריכוז נתוני החוזה;

חוזה;

תנאי החוזה;

פרק א' – כללי

 1. הגדרות ושונות
 2. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה
 3. סתירות בין מסמכים והוראות מילויים
 4. אספקת תכניות
 5. עבודות אחרות של המועצה ו/או מי מטעמה
 6. זכות המועצה למסור עבודות
 7. תאום עם קבלנים אחרים
 8. ביצוע העבודות לשביעות רצון המפקח
 9. ערבות לקיום חוזה וערבות בדק
 10. מסירת הודעות
 11. בוטל
 12. איסור הסבת החוזה
 13. הפעלת קבלני משנה
 14. אחריות
 15. הצהרות הקבלן והתחייבויותיו

פרק ב' – הכנות לביצוע וביצוע

 1. הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות
 2. תקופת ביצוע ולוח זמנים
 3. מים, חשמל, סימון, שילוט ומבנים עבור החברה המנהלת

פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

 1. השגחה מטעם הקבלן
 2. העסקת צוות מקצועי מטעם הקבלן
 3. הרחקת עובדים
 4. שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות
 5. קיום דרישות הדין, רשות מוסמכת והמועצה
 6. פגיעה בציבור
 7. נזיקין למקום ביצוע העבודות
 8. נזיקין לגוף או לרכוש
 9. שיפוי המועצה על-ידי הקבלן
 10. ביטוח
 11. פיקוח על ידי המפקח

פרק ד' – התחייבויות כלליות

 1. מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרה
 2. זכויות, פטנטים וכיו"ב

31א.    טיפול בחומר חפור / חצוב

 1. עתיקות
 2. תיקון נזקים לדרך או מתקנים
 3. מניעת הפרעה לתנועה
 4. העברת משאות מיוחדים
 5. ניקוי מקום ביצוע העבודות

פרק ה' – עובדים

 1. אספקת כח אדם על ידי הקבלן
 2. כח אדם ותנאי עבודה
 3. פנקסי כח אדם
 4. העדר יחסי עבודה

פרק ו' – ציוד, חומרים ומלאכה

 1. אספקת ציוד, מתקנים וחומרים
 2. טיב החומרים ובדיקות
 3. חומרים וציוד במקום ביצוע העבודות
 4. אישור מוקדם
 5. בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים
 6. סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

פרק ז' – מהלך ביצוע העבודה

 1. התחלת ביצוע העבודות ומועד השלמתן
 2. העמדת מקום ביצוע העבודות לרשות הקבלן
 3. ארכה או קיצור תקופת הביצוע
 4. קצב ביצוע העבודות
 5. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחורים
 6. הפסקת העבודה
 7. הפסקות באספקת מים ו/או חשמל
 8. הגנה בפני גשמים, מי תהום ושטפונות
 9. זמני ביצוע העבודות

פרק ח' – השלמה, בדק ותיקונים

 1. תעודת השלמה
 2. בדק, ערבות בדק ואחריות
 3. תעודת סיום
 4. פגמים וחקירת סיבותיהם
 5. אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 52 (ב) ו/או 57 (ב) ו/או 59

פרק ט' – שינויים, תוספות והפחתות

 1. שינויים
 2. הערכת שינויים
 3. תשלומי עבודה יומית (רג'י)

פרק י' – מדידות

 1. מדידת כמויות

פרק יא' – תשלומים

 1. חישוב התמורה
 2. התייקרויות
 3. מחירי היחידות
 4. בוטל
 5. קיזוז
 6. חשבונות חלקיים
 7. סילוק התמורה
 8. בוטל
 9. תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה

פרק יב' – סיום ההתקשרות

 1. סילוק יד הקבלן ממקום העבודות
 2. שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים
 3. אי אפשרות המשך ביצוע העבודות
 4. מס ערך מוסף
 5. סמכות שיפוט מקומית ייחודית

נספחי החוזה;

נספח א'                  המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית במהדורתו המעודכנת, לרבות כל התקנים הנזכרים במפרט הכללי, בין שהם מצורפים להם ובין שלא – אינו מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

נספח ב'                  מפרט נת"י – אינו מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

נספח ג'                   תנאים ומפרטים טכניים לביצוע עבודות פיתוח סלילה ותשתיות + כתבי כמויות + רשימת התוכניות;

נספח ד'                  תיק התוכניות;

נספח ה'                  הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות;

נספח ו'                   נוסח ערבות ביצוע ובדק;

נספח ז'  (1)            הוראות בטיחות לעבודת קבלנים;

נספח ז'  (2)            הצהרה והתחייבות קבלן – הוראות בטיחות;

נספח ז'  (3)            אישור סיום התארגנות קבלן – בטיחות;

נספח ח' (1)            דף הסבר לעבודות חריגות;

נספח ח' (2)            טבלת ריכוז חריגים;

נספח ט' (1)            דוגמת פקודת עבודה;

נספח ט' (2)            דוגמת צו התחלת עבודה;

נספח ט' (3)            רשימת מסמכים להגשה על ידי קבלן ביצוע;

נספח י' (1)             תעודת השלמה;

נספח י' (2)             הצהרה על העדר תביעות;

נספח י' (3)             תעודת מסירת העבודות (טופס טיולים);

נספח י' (4)             תעודת סיום (תום תקופת בדק);

נספח יא'                אישור עריכת ביטוחי הקבלן;

נספח יא' (1)          הצהרת הקבלן – פטור מנזקים;

נספח יא' (2)          הצהרת הקבלן – עבודות בחום;

נספח יב'                 רישיון קבלן תקף (יצורף על-ידי הקבלן);

נספח יג'                 טבלת קנסות.


דף ריכוז נתוני החוזה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה

סעיף בחוזה ההוראה החוזית הנושא
  ראש פינה – שכונה דרומית מקום הפרויקט/שם המתחם:
  ענף ראשי 200 בסיווג ג'-3 סיווג הקבלן בפנקס הקבלנים:
 

 

 

בהתאם להזמנות עבודה מאושרות

 

התמורה או סכום החוזה:

 

66

 

מדד מחירי תשומות סלילה וגישור, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  

סוג ההצמדה – המדד:


66
 

המדד האחרון הידוע במועד חתימת החוזה

 

המדד היסודי:

 

70 5% דמי עיכבון
42 1% דמי בדיקות:
47 בהתאם לצו התחלת עבודה מועד ההתחלה:
17 18 (שמונה עשר) חודשים קלנדריים ממתן צו תחילת עבודה משך הביצוע:
17 בהתאם לצו התחלת עבודה מועד סיום:
9, 57 5% משווי עבודות, בתוקף למשך תקופת החוזה + 90 יום לאחר מועד המסירה הצפוי ערבות ביצוע:
9,  57 2.5%  משווי עבודות, בתוקף למשך 12 חודשים ממועד מסירה + 90 יום ערבות בדק:
17, 51 2,500 ₪, בגין כל יום אחור עד 30 יום;

5,000 ₪ בגין כל יום נוסף מעבר ל-30 יום.

פיצוי בגין איחורים
70 60  ימים מתום החודש שבו הומצא למפקח חשבון מלא או עד לתום 10 ימי עסקים מיום קבלת מימון מרמ"י, לפי המאוחר, ובכפוף להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים. תנאי תשלום:
20 מנהל עבודה בכיר – ניסיון של 7 שנים לפחות;

מהנדס ביצוע – ניסיון של 7 שנים לפחות;

מודד – ניסיון של 5 שנים לפחות;

ממונה בטיחות – ניסיון של 3 שנים לפחות;

ממונה בקרת איכות – ניסיון של 3 שנים לפחות;

הצוות המקצועי מטעם הקבלן:
_________________________

חתימת הקבלן


חוזה

שנערך ונחתם בראש פינה ביום ___ בחודש ___ בשנת 2022

בין:      המועצה המקומית ראש פנה, מס' מזהה, _______

מרח' מעלה גיא אוני 1, ראש פנה

באמצעות מורשי החתימה כדין:

 1. מר מוטי חטיאל, ראש המועצה
 2. רו"ח אורי זלצר, גזבר המועצה

(להלן – "המועצה" ו/או "המזמין")

מצד אחד;

לבין:    _____________________ ח.פ/ח.צ_______________

מרח' ______________________________________

טל': _____________; פקס': ___________________

דוא"ל: ____________________________________

באמצעות מורשי החתימה:

מר/גב' __________ ת.ז ______________

מר/גב' __________ ת.ז ______________

(להלן – "הקבלן")

 מצד שני;

הואיל:             והמועצה מעוניינת בביצוע עבודות פיתוח בתחום תכנית _______, החלה במועצה ראש פינה – שכונוה דרומית, ובכלל זאת עבודות עפר, פריצת דרכים, סלילת כבישים, התקנת תשתיות תת-קרקעיות, טיפול בעצים בוגרים וכל עבודת פיתוח שתדרש וכפי שנקבע במפרט הטכני, בכתב הכמויות ובתכניות המכרז (להלן – "העבודות" או "עבודות הפיתוח"); 

והואיל:            ולצורך בחירת קבלן מבצע, המועצה פרסמה מכרז פומבי מס' 01.1/2022 לביצוע העבודות (להלן – המכרז) והקבלן הגיש הצעה למכרז;

והואיל:             והצעתו של הקבלן נמצאה על-ידי המועצה כהצעה הזוכה במכרז (להלן – הצעת הקבלן);

והואיל:             והקבלן מצהיר בזה, כי הוא מעוניין לבצע את העבודות בהתאם להצעתו ובכפוף למסמכי המכרז;

והואיל:             והקבלן מצהיר, כי הוא עונה לכל תנאי המכרז לרבות היותו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 והתקנות על פיו, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע עבודות בהיקף העבודות מושא חוזה זה, כאמור ברישומים על פי דין שהעתקם מצורף בזה לחוזה זה כנספח יב', וכן כי הוא ממלא אחר התנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) תשל"ו – 1976; 

והואיל:             והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים והטכניים וכח האדם המיומן לביצוע העבודות.

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

פרק א' כללי

 1. הגדרות ושונות

 • בחוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצדם:

"המועצה"              המועצה המקומית ראש פינה, לרבות נציגיה ומורשיה המוסמכים, וכל מי שמוסמך לפעול מטעמה (להלן גם – המזמין).

"המנהל"               החברה המנהלת שמונתה כמנהלת הפרויקט מטעם המועצה, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו למלא במקום המנהל את תפקידו לצורך החוזה ו/או כל חלק ממנו או מי שייקבע על ידי המועצה מעת לעת.

"הקבלן"                לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע העבודות או כל חלק מהן.

"המפקח"              מי שנתמנה בכתב ע"י המנהל או המועצה לפקח על ביצוע העבודות או חלק מהן.

"המתכנן"             האדם ו/או משרד/י התכנון שמונו ע"י המנהל או המועצה לצורך תכנון העבודות.

"היועץ"                מהנדס, יועץ, כמאי וכל בעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחר שיועסק על ידי המנהל או על-ידי המועצה בקשר עם העבודות או איזה מהן, פרט לקבלן.

"העבודות"            כל העבודות שיש לבצען בהתאם לחוזה, לרבות ביצוע כל העבודות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות להשלמה המוחלטת והמלאה של עבודות הפיתוח, גידור האתר (לרבות גידורו על ידי "גדר מדברת", על פי מדיניות שילוט אתרי בנייה של המועצה, באחריות ועל חשבון הקבלן) ואחזקתו השוטפת במהלך כל תקופת ביצוע העבודות, השגת כל ההיתרים ו/או האישורים הדרושים לביצוע העבודות, לרבות תחילת הביצוע, אלא אם נקבע מפורשות אחרת, וכן כל העבודות הנחוצות להבאת עבודות הפיתוח על כל פרטיהן למצב בו הן יהיו תואמות בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, היתרי הבניה, דרישות המועצה וכל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת, דרישות הדין השונות וכן תשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים (למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות בהסכם אחרת) באופן מושלם, סופי ומלא וכן מסירת העבודות למועצה וביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק כמוגדר בהסכם.

"ביצוע העבודות"    ביצוע העבודות, לרבות השלמתן, בדיקתן ומסירתן הסופית.

"החוזה"                החוזה על כל חלקיו ונספחיו, שהוסכם בו שיהוו חלק בלתי נפרד הימנו. 

"מקום העבודות"

או "האתר"            המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

"סכומי הערבויות" כל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך הבטחת קיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן, ע"י הקבלן.

"התמורה"             הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

"התכניות"             התכניות המחייבות שהינן התוכניות המאושרות על-ידי המנהל ומי מטעמו בחותמת "לביצוע" והנושאות חתימה ותאריך. תכניות הנושאות תאריך מאוחר יותר עדיפות על פני אלה הנושאות תאריך מוקדם יותר. אם המנהל או מי מטעמו לא מסר לקבלן תכניות כאמור, יהיו התוכניות המחייבות אלה המפורטות במפרט הטכני המיוחד (נספחים ג', ד'), לרבות כל שינוי מאושר ע"י המנהל לאיזה מאותן תכניות.

"מחירי היחידה"    מחירי יחידה כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות.

"המפרט הכללי"     המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין-משרדית בהשתתפות משרד הביטחון אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי ונכסים וצה"ל, במהדורה האחרונה לרבות כל התקנים הנזכרים בו, בין שהם מצורפים לו ובין שלא. המפרט הכללי אינו מצורף אך  מהווה חלק  בלתי נפרד מחוזה זה (נספח א').

"המפרט הטכני המיוחד"   מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודות הפיתוח מושא החוזה, הדרישות הנוספות/השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה כמפורט בנספח ג'  על כל חלקיו.

"תנאים כלליים  מיוחדים"  הוראות וכללי התנהגות שקבע המפקח לקבלן, באופן מיוחד לאתר.

"המפרט"              המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד יחדיו (נספח ג').

"חומרים"              חומרים שהובאו על ידי הקבלן ו/או המזמין למקום ביצוע העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין לא מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות.

"קבלנים אחרים"  קבלנים או ספקים כלשהם, אשר יבצעו עבודות מכל סוג שהוא במקום ביצוע העבודות, תוך כדי ובזמן ביצוע העבודות ע"י הקבלן, בין מטעם המועצה ובין מטעם כל צד שלישי שהוא.

"מודד"                  מודד מוסמך שימונה על ידי המועצה או על ידי המנהל.

"המבנה"              לרבות כל מבנה קבע או ארעי שיוקם על ידי הקבלן במסגרת העבודות.

 • מונחים שהוגדרו בחוזה ובנספחים יפורשו על-פי הגדרתם שם.
 • הוראות חוזה זה חלות על ביצוע העבודות וכל הקשור והכרוך בהן, במישרין או בעקיפין, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות, וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כך.
 • הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודין הוראותיהם כדין הוראות החוזה.
 • כותרות הסעיפים משמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות החוזה.
 • חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974, כפי שנוסחו מעת לעת, לא יחול על היחסים בין המועצה לבין הקבלן מכוח חוזה זה.
 1. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה

 • על המפקח לבדוק את ביצוע העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות והכל, בין במקום הביצוע ובין מחוצה לו. כן על המפקח לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא, כדלקמן:
 • 1) המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של העבודות אשר לא בוצעו בהתאם לתכניות או למפרטים או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידי מפקח וכל ההוצאות בגין כך תהיינה על חשבון הקבלן.
 • 2) המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לביצוע העבודות.
 • 3) המפקח יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות בכלל, או חלק מהן, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות, המפרטים או הוראות המנהל.
 • 4) המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודות ולאופן ביצוען לרבות ביחס לשוויין והתשלום המגיע בגינן.
 • 5) שום דבר מהאמור בסעיף זה, ובכלל זאת מעשה או מחדל מצד המפקח, לא יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המפקח או על המועצה אחריות כלשהי בקשר לכך.
 • 6) הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות חלק מהעבודות אשר בוצעו על ידו בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כאמור – רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודות או להרוס כל חלק מהעבודות על חשבון הקבלן.
 • 7) המפקח הינו בא כוחה המקצועי של המועצה. את כל ההוראות בקשר עם ביצוע העבודות ואישור התכניות יקבל הקבלן אך ורק באמצעות המפקח והערות הקבלן בקשר לביצוע העבודות יועברו אך ורק באמצעות המפקח.
 • 8) אין בקיומו של הפיקוח הנ"ל על-ידי המפקח משום שחרור הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי כל תנאי חוזה זה במלואן.
 • הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן – היומן). היומן ינוהל בשלושה עותקים או לחילופין כיומן דיגיטלי על גבי תוכנת ניהול פרויקט אשר תיקבע על ידי המועצה (דקל, רמדור, אקספוננט וכיו"ב), והקבלן ירשום בו מדי יום פרטים בדבר:
  • 1) מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודות.
  • 2) כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום הביצוע או המובאים ממנו.
  • 3) כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודות.
  • 4) הציוד המכני המובא למקום ביצוע העבודות והמוצא ממנו.
  • 5) השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.
  • 6) תנאי מזג האוויר השוררים במקום ביצוע העבודות.
  • 7) ההתקדמות ביצוע העבודות במשך היום.
  • 8) כל דבר אשר לדעת הקבלן ו/או המפקח, לפי העניין, יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפקח רשאי לרשום ביומן פרטים בדבר:
 • 1) הוראות המנהל או הוראותיו שלו, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות.
 • 2) כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.

היומן ייחתם בכל יום, בתום הרישום בו, על-ידי הקבלן ולאחר מכן על-ידי המפקח והעתק חתום ממנו יימסר לקבלן.

 • הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע העבודות, אולם רישומים אלה לא יחייבו את המועצה. למען הסר ספק מובהר בזה, כי בביצוע הפרויקט הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות.
 • הקבלן רשאי יהיה להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים ביומן תוך 5 (חמישה) ימים מיום ציון הפרט ביומן. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור לעיל תוך 5 (חמישה) ימים מעת הרישום, רואים אותו כאילו הסכים עם הפרטים הרשומים ביומן.
 • רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן ‎ה) לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על-פי החוזה, אלא אם צוין במפורש ע"י אחד מן הצדדים שהדבר יהווה עילה לתביעה עתידית.
 • הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת לאתר ולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע החוזה.
 • הקבלן יקים, על חשבונו, מבנה לשימושם של המפקח ואנשי אבטחת איכות, כנדרש לביצוע תפקידם במקום ביצוע הפרויקט, כמפורט להלן, או בהתאם להנחיות המנהל אשר תינתנה לו בכתב.
 • היומן הינו רכוש המועצה.
 1. סתירה בין מסמכים והוראות מילויים 

 • הקבלן מתחייב בזה לקרוא היטב את התכניות והמסמכים עם קבלתם, לבדקם ולהפנות את תשומת לב המפקח לכל סתירה, אי התאמה, השמטה ו/או העדר נתונים בהם.
 • גילה הקבלן סתירה בין הוראות מהוראות החוזה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה – יפנה הקבלן בכתב למפקח והמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. החלטת המפקח תהיה סופית.
 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות – לעניין הביצוע – יהא כדלהלן:
 • 1) תכניות (תוכניות מאושרות מאוחרות גוברות על תוכניות קודמות);
 • 2) מפרט טכני מיוחד;
 • 3) כתב הכמויות;
 • 4) אופני מדידה מיוחדים;
 • 5) מפרט כללי;
 • 6) תנאי החוזה;
 • 7) תקנים ישראלים.

כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל עדיפה על הוראה במסמך הבא שלאחריו. לגבי הוראות לא סותרות ייחשב הדבר כהשלמה ממסמך למסמך.

 • התיאורים של פרטי העבודות, כפי שהם מובאים במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים שבכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות ובין פרטי העבודות במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

בהעדר מחיר לעבודה חריגה, סדר העדיפות – לעניין התשלום – יהא כדלהלן:

 • 1) מחיר הנקוב בכתב הכמויות לעבודות דומות, בהתאם לקביעת המפקח;
 • 2) מחירון משרד הבינוי והשיכון שבתוקף במועד פרסום המכרז, בניכוי 10% הנחה ממחירון משהב"ש וגם בהפחתת אחוז ההנחה בהתאם להצעת הקבלן במכרז, וללא תוספות כלשהן;
 • 3) מחירון "דקל" פחות 15%, ללא תוספת רווח קבלני וללא תוספות כלשהן (עבודה בהיקף קטן וכיו"ב);
 • 4) הוצאות בפועל שחלות על הקבלן, בהתאם לחשבוניות מס שיציג, בתוספת עד 8% רווח קבלני;
 • 5) כל ניתוח מחירים שהמפקח יאשר.
 • רשאי המנהל וכך גם המפקח, להמציא לקבלן מפעם לפעם תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות משלימות, לרבות תכניות לפי הצורך.
 • הוראות המנהל או המפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטן (ה) לעיל מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט' שלהלן.
 • מוסכם ומובהר בזאת מפורשות, כי כל סעיף או פריט המתואר או המסומן בתכניות ואינו כלול במפרט ובכתב הכמויות, יחשב ככלול בתמורה. כמו כן, כל סעיף הכלול במפרט ואינו מסומן בתכניות יחשב ככלול בתמורה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר בזה, כי אם גילה הקבלן סתירה, אי התאמה או אי דיוקים באחד המסמכים המצורפים לחוזה, ולא פנה אל המפקח בכתב בבקשה למתן הוראות בטרם ביצע את העבודה נשוא אותה סתירה, או אם קיבל הקבלן הוראות מהמפקח ולא נהג לפיהן בלא לפנות בבקשת ההבהרה, כאמור, או אם פנה בבקשת הבהרה כאמור רק לאחר שהתחיל בביצוע אותה עבודה, יישא הקבלן באחריות עבור כל הנזקים שייגרמו עקב כך.

 1. אספקת תכניות

 • שלושה (3) העתקים מכל אחת מהתכניות ימסרו לקבלן על-ידי המנהל ללא תשלום. כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן – יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת ביצוע העבודות יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.
 • העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על ידי הקבלן באתר, והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.
 1. עבודות אחרות של המועצה ו/או מי מטעמה

 • מוצהר בזה, כי רק אותן העבודות המבוצעות על-פי החוזה, לרבות המפרט הטכני, כתב הכמויות והתכניות המצורפות, יהוו את מושא החוזה. ידוע לקבלן, כי המועצה מסרה ו/או תמסור ו/או רשאית למסור לקבלנים ולספקים שונים ביצוע עבודות שונות הכוללות בניית מבנים, ביצוע תשתיות, מערכות, מלאכות, ציוד ואספקת חומרים. המועצה ו/או מי שיבוא מטעמה יהיו זכאים למסור לכל מי שיראה בעיניהם לבצע במקום ביצוע העבודות כל עבודה בצורה ואופן שיראו להם והקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודה/ות אחרת/ות כאמור לרבות מתן אפשרות שימוש לקבלנים כאמור במתקנים שבאתר וברשתות החשמל והמים שבמקום ביצוע העבודות ולקיים את כל ההוראות שהמפקח יורה לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם עבודות אחרות ועם גורמים אחרים כאמור בסעיף זה. הקבלן מתחייב לשלב את כל הקבלנים העוסקים בביצוע העבודות באתר ו/או בסמוך לו בלוח הזמנים ולשקף את עבודותיהם בלוח הזמנים הכללי שיוצג למפקח ולמועצה לאישור.
 • לא תהינה לקבלן כל תביעות או דרישות כספיות או אחרות כלפי המועצה בקשר עם, או עבור, עבודות אחרות כנ"ל, המבוצעות על ידי המועצה או על ידי קבלנים נוספים ו/או שונים, כאמור, ו/או קבלני משנה ו/או ספקים, עבורה ו/או עבור מי מטעמה.
 • בין היתר, מתחייב הקבלן ליתן אפשרויות פעולה נאותות, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ו/או יועסק על ידי המועצה וכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על-ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום ביצוע העבודות והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו. למען הסר ספק מודגש, כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום כלשהו בתמורה לשימוש האמור מאת המועצה ו/או מכל צד שלישי ובכל מקרה כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לרווח קבלן ראשי.
 1. זכות המועצה למסור עבודות

האמור בסעיף 5 לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאית המועצה למסור לאחר או לאחרים ביצוע כל חלק מעבודות הפיתוח.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה רשאית לבחור בעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  קבלנים נוספים לביצוע מלאכות ו/או מערכות מסוימות באתר (להלן – קבלנים ייחודיים ו-עבודות ייעודיות).

המועצה תתקשר ישירות עם הקבלנים הייחודיים והקבלן לא יהיה צד להתקשרויות אלה ולא יהיה זכאי לכל רווח קבלני ו/או לכל תמורה נוספת בקשר עם עבודת הקבלנים הייחודיים, אלא אם נקבע מפורשות אחרת. ואולם, הקבלן מתחייב לאפשר בכל עת ומצב כניסתם של הקבלנים הייחודיים לאתר, כמו גם לכל קבלנים אחרים שיועסקו ע"י המועצה לשם ביצוע עבודות ו/או אספקת שירותים, הכל ללא תמורה כלשהי. 

 1. תאום עם קבלנים אחרים

הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי בגין שילוב קבלנים אחרים ו/או קבלנים ייחודיים בתוך עבודתו הוא, כולל שילובו של הקבלן האחר בתוך תחום עבודתו, ביצוע דרכי גישה זמניות, נקיטת אמצעי בטיחות שיידרשו לעבודתו, ביצוע הסדרי תנועה, תיאום בין הקבלן לקבלנים האחרים וכדומה וכל אלה יבוצעו על ידו במסגרת וכנגד תשלום התמורה, כמשמעה להלן.

 1. ביצוע העבודות לשביעות רצון המפקח

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה בטיב מעולה, לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה, ובין שאינן מפורטות בחוזה.

 1. ערבות לקיום החוזה וערבות בדק

 • להבטחת מילוי התחייבויותיו על-פי החוזה, ימסור הקבלן למועצה, לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים ממועד ההודעה בדבר זכייתו במכרז, ערבות בנקאית אוטונומית (להלן – ערבות ביצוע) בנוסח המצורף להלן, בסך כספי השווה ל- 5% משווי העבודות, ללא מע"מ, אשר ימסרו לקבלן לביצוע. תוקפה של הערבות יהא לאורך כל תקופת החוזה ועד 90 יום לאחר סיום תקופת החוזה ומסירת העבודות למועצה.
 • הערבות תשמש כערבות ביצוע לעבודות שיבוצעו במהלך ההסכם. הערבות תוחזק בידי המועצה ותשמש כבטוחה לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה על-ידי הקבלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות בין היתר להבטחה ולכיסוי של:
 • 1) כל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה, עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מלוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.
 • 2) כל ההוצאות והתשלומים שהמועצה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
 • 3) השבה של כספים למועצה מאת הקבלן – אם ובמידה ויתברר למועצה בשלב כלשהו שהקבלן קיבל ממנה כספים ביתר.
 • 4) פיצויים מוסכמים שיוטלו על הקבלן מכח הסכם זה.
 • בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.
 • הקבלן מתחייב להאריך ו/או לעדכן מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לתמורה ולשינויים שהצטברו, וכן להבטיח, כי הערבות תהיה בתוקף לתקופה כמתחייב מהוראות ס"ק (י) להלן, באופן שאי הארכתה מעת לעת, עד 30 (שלושים) יום לפני מועד פקיעתה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם והמועצה תהא רשאית לממש את הערבות כולה או מקצתה, לשיקול דעתה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה כזה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 • ההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על הקבלן.
 • הפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו – לרבות התנאי בדבר הארכת הערבות – תהיה המועצה רשאית לממש את הערבות, ללא כל הודעה מוקדמת, והקבלן יהא מנוע מלהתנגד ו/או להעלות כל טענה בקשר עם גבייתה של הערבות כאמור.
 • סכום הערבות שיגבה – אם יגבה – על ידי המועצה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או מורשיה ו/או יועציה בטענות ו/או תביעות כלשהן בקשר למימוש הערבות.
 • אלא אם נקבע אחרת בחוזה זה – סכום הערבות יחשב לפיצוי מוסכם מינימאלי למועצה בגין הפרת החוזה ע"י הקבלן.
 • אין באפשרות למימוש הערבות ע"י המועצה או במימושה בפועל על פי סעיף זה, כדי לגרוע מכל תרופה אחרת המוקנית למועצה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 • בתום תקופת ההסכם ומסירת העבודות למועצה, תימסר ערבות בדק למשך 12 חודשים ותוקפה עד 90 יום לאחר תום תקופת הבדק, לשם הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהמועצה עלולה לעמוד בהן.
 • במהלך תקופת הבדק יעמוד סכום הערבות על 2.5% מסכום התמורה הכוללת אותה קיבל הקבלן מכוח הסכם זה, לפי סך החשבון המצטבר כולל מע"מ, אשר שולמה לו בגין ביצוען של כל העבודות אותן ביצע מכוח חוזה זה.
 • המועצה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלן לעדכן ולהגדיל את גובה הערבות, במקרה בו עשתה שימוש בזכותה על-פי דין להגדיל את היקף ההתקשרות. נוסח הערבות ותנאיה יהיו בנוסח המצורף להלן.
 • ערבות הביצוע תושב לקבלן תוך 90 (תשעים) יום ממועד מסירת תעודת השלמה, ובלבד שהקבלן מסר למועצה את ערבות הבדק, כאמור לעיל.
 • ערבות הבדק תושב לקבלן תוך 90 (תשעים) יום ממועד סיום תקופת הבדק (12 חודשים ממועד מסירת תעודת ההשלמה האחרונה שניתנה לקבלן).
 1. מסירת הודעות

כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא לחוזה זה ויראו כל הודעה שנשלחה מצד אחד למשנהו כאילו הגיעה לתעודתה תוך 72 שעות ממועד משלוחה בדואר רשום. הודעה שנמסרה במסירה אישית תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד מסירתה, ואילו הודעה ששוגרה בפקס, תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקס. 

 1. בוטל.

 1. איסור הסבת החוזה

 • הוראות סעיף 12 להלן הינן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.
 • מוסכם בזאת בין הצדדים, כי כל התחייבויותיו של הקבלן בחוזה זה הינן מכוח מומחיותו המקצועית, ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.
 • אין הקבלן רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכוח חוזה זה או חלק מהן לאחר/ים, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או למסור לאחר/ים כל זכות או חובה הנובעת מהחוזה, ולרבות המחאת הזכות לקבלת התמורה החוזית לגורם אחר.

היה הקבלן תאגיד, תחשב "המחאת זכות", לרבות העברה של 25% ומעלה מהון המניות של התאגיד, ממי שהחזיק בו במועד חתימת החוזה, לאחר/ים ו/או העברת מניות בהיקף המקנה יכולת למנות את רוב חברי הדירקטוריון בתאגיד ו/או את יו"ר הדירקטוריון.

 • מובהר, כי היה וחרף האמור לעיל המחה הקבלן את זכויותיו ו/או חובותיו על-פי חוזה זה, כולן או מקצתן, או מסר את ביצוע של שרות ו/או עבודה כלשהם המוטלים עליו לפי החוזה לאחר, הקבלן יחוייב בפיצוי מוסכם בשיעור של 5% מההיקף הכספי הכולל של ההתקשרות. בנוסף, במקרה כאמור, תהא המועצה רשאית לסיים את ההתקשרות לאלתר ולהוציא לקבלן ו/או למי מטעמו צו סילוק מאתר ביצוע העבודות.
 • מבלי לגרוע מן המגבלה החלה על עבירות הזכויות ו/או החובות מכוח חוזה זה, כאמור, במקרה בו הפר הקבלן את התחייבותו, אין בהמחאה ו/או בהסבת הזכויות ו/או החובות מכוח החוזה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על-פי חוזה זה והוא יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודות, נציגיהם ועובדיהם.
 • המועצה תהא רשאית להמחות ו/או להסב לאחר/ים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על-פי החוזה, כולן ו/או מקצתן, על-פי שיקול דעתה המלא, וללא צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך, והקבלן מתחייב לשתף פעולה ולקיים מלוא התחייבויותיו כלפי הגוף שיכנס בנעליה של המועצה לצורך יישום החוזה. 
 1. הפעלת קבלני משנה

 • מבלי לגרוע מהוראות סעיף 12 לעיל, הקבלן יהא רשאי להיעזר בביצוע של חלק מסוים מתוך העבודה בקבלן משנה בכפוף לאמור להלן, למעט בכל הנוגע למנהל עבודה.
 • הקבלן מצהיר, כי כל קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק בביצוע עבודות כלשהן הינם קבלנים רשומים על-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 באופן התואם היקף העבודות וטיבן, וכי הוא מתחייב שלא להעסיק בפרויקט קבלן משנה לא רשום, וכי העסקת קבלן משנה תיעשה על פי הוראות סעיף זה והוראות החוזה בכלל.
 • הקבלן יעביר לאישורו של המפקח, מראש, רשימה של קבלנים שבכוונתו להעסיק בביצוע מלאכה מסוימת כקבלני משנה, הרשימה תכלול לא פחות מאשר 3 שמות לגבי כל מלאכה, בהתאמה.
 • המפקח יהיה רשאי לפסול כל אחד מן הקבלנים הרשומים ברשימה, או את כולם, מביצוע עבודות כקבלני משנה. המפקח יהיה רשאי להתנות את אישורו להעסקתו של כל קבלן כקבלן משנה בקביעת זהותו של האחראי מטעם אותו קבלן על ביצוע העבודות שאותו קבלן יבצע.
 • פסל המפקח על-פי סמכותו בסעיף קטן (ג) לעיל, את כל הקבלנים שברשימה האמורה בסעיף קטן (א) לעיל, יעביר הקבלן לאישור המפקח רשימה חדשה כאמור. לא העביר הקבלן רשימה חדשה כאמור או אם פסל המפקח את כל הקבלנים הרשומים ברשימה החדשה, תכלול הרשימה 3 שמות של קבלנים שיקבע המפקח והקבלן יהיה חייב לבחור אחד מהם בלבד כרשאי לעסוק בביצוע העבודות כקבלן משנה.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העסקת קבלן משנה בביצוע עבודות בפרויקט והתחלת ביצוע כל עבודה על-ידו כפופה לאישור קבלן המשנה ע"י המפקח והמועצה ביחד ו/או לחוד, לאחר שקבלן המשנה ימלא שאלון בקשר עם העדר ניגוד עניינים בעבודתו בפרויקט.   
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לכלול בהסכמים אותם יערוך עם קבלני המשנה מטעמו, תנאים בדבר כיסוי ביטוחי למועצה, אשר תנאיו לא יפחתו מאלו הקבועים בחוזה זה. הקבלן ימשיך ויישא באחריות מלאה לכל מחוייבויותיו ע"פ החוזה, לרבות אחריותו לגבי עבודות שבוצעו בפועל ע"י קבלן משנה מטעמו. 
 • מודגש בזאת, כי לא ניתן להמחות את התקשרות הקבלן עם מנהל העבודה לקבלן משנה. 
 • מובהר כי במידה וקבלן המשנה לא יבצע עבודות לשביעות רצון המועצה או המפקח מתחייב הקבלן להחליפו באחר שיאושר על ידי המועצה ו/או המפקח ללא כל דיחוי ולא כל פיצוי. 
 1. אחריות

הסבת החוזה בניגוד להוראות הסכם זה ו/או העסקת קבלן משנה אינה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי כוחם, מורשיהם, שלוחיהם, עובדיהם, קבלני המשנה שלהם ועובדיהם.

 1. הצהרות הקבלן והתחייבויותיו

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות יסודית, כי: 

 • הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 והתקנות מכוחו באופן התואם היקף העבודות וטיבן, המנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס, וכי יש בידו אישור תקף לאמור וכן אישור המאפשר לנכות מכל תשלום המגיע לו אחוז ניכוי במקור, והוא ממציא בזה למועצה עותק מכל אישור כאמור.
 • עיין לפני חתימת החוזה בכל הנספחים, ובכל מסמכי ההתקשרות הקשורים לביצוע העבודות, לרבות מסמכים אשר לא ניסח בעצמו, ולרבות מסמכים אשר הוזכרו אך לא צורפו, כי בחן אותם היטב, כי הם נהירים לו, וכי אין לו טענות או הערות לגביהם.
 • בדק את כל המסמכים, התוכניות, הדרישות, ההסכמים הקשורים בביצוע העבודות לשביעות רצונו ואין מה מהנ"ל שביקש ולא קיבל, וכי יתאם את כל העבודות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות אך לא רק המפקח, בזק, חברת החשמל, המועצה, וכל שאר הגופים והרשויות הנוגעים לעניין.
 • ידועים לו כל החומרים, כח האדם והאמצעים הנדרשים לבצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה ואפשרות אספקתם והם נמצאים ברשותו או בהישג ידו, והינו מסוגל מכל הבחינות לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה. כן ידוע לו, כי עליו האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לביצוע העבודות, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.
 • הוא קיבל לשביעות רצונו המלאה את כל ההסברים מתוכם יכול היה לקבל תמונה מספקת על פרטי העבודות והיקפן, הביא בחשבון שההסברים שקיבל אינם מהווים מפרטים מלאים, אולם הם היו מספקים על-מנת לתת לקבל תמונה נאמנה של העבודות ואת האפשרות להביא בחשבון את כל הפרטים שההסברים לא כללו אותם, ואת כל הפרטים האחרים שיחדיו יהוו מפרט מלא של העבודות.
 • באחריותו לטפל סמוך לאחר חתימת חוזה זה בקבלת כל מסמכי התכנון הנדרשים לו לבצוע העבודות והמועדים לאספקתם.
 • הוא אחראי לתאום אספקת כל מסמכי התכנון מכל מין וסוג ולכל שאר המסמכים, התוכניות והנתונים הדרושים לביצוע העבודות.
 • ידוע לו, כי בין השלמת ביצוע עבודות מושא הזמנת עבודה אחת לבין קבלת הזמנת עבודה נוספת תיתכן תקופת המתנה של עד 3 (שלושה) חודשים (להלן: "תקופת/ות המתנה"); הקבלן מצהיר ומסכים, כי לא ישולמו תקורות כלשהן בגין תקופות המתנה כאמור, לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת כלים ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב.

מבלי למעט מהאמור לעיל מובהר, כי בכל מקרה אחר בו יהא הזכאי לתשלום תקורות אתר, יחושב הסך האמור לו יהא זכאי הקבלן אך ורק בהתאם לנוסחאות חישוב תקורות אתר כאמור בספר הכחול.

 • בנוסף לאמור בסעיף קטן (ח) לעיל, רשאית המועצה להורות לקבלן על הפסקתן הזמנית של איזו מהעבודות גם לאחר תחילת ביצוען ובמהלכן, והקבלן מתחייב לפעול על פי ההוראה ולשוב ולבצע את העבודות מיד עם קבלת דרישה לחידושן מאת המועצה, ובלבד שמשך ההפסקה לא יעלה על תקופת ההמתנה. לא ישולמו תקורות כלשהן בגין הפסקות זמניות כאמור, לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת כלים ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב ובכל מקרה לא יחולו לעניין זה נוסחאות חישוב תקורות בגין הפסקות שבספר הכחול או כל מקור אחר.

עברו 3 (שלושה) חודשים ממתן הוראה לקבלן על הפסקת עבודות (דהיינו, תקופת המתנה), רשאי הקבלן להודיע למועצה, כי אינו מעוניין להמשיך ולבצען (להלן: "הודעת סירוב"). לא ניתנה למועצה הודעת סירוב והמועצה הורתה לקבלן לשוב ולבצע את העבודות, יהיה הקבלן חייב לבצען.

 • כניסתו לאתר הבניה לביצוע העבודות הינה כבר-רשות בלבד, וכי אין בה בכדי להעניק לו, במפורש ו/או במשתמע, זכות כלשהי במקרקעין, לרבות לא זכות עכבון במקרקעין או בכל מה שיוקם על המקרקעין והוא מתחייב שלא לתפוס חזקה ו/או זכות אחרת במקרקעין או בכל מה שיוקם על המקרקעין.
 • הוא מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין לרבות כל חוקי העזר המאושרים למועצה המקומית ראש פינה. לא תאושרנה תביעות של הקבלן על סמך טענת אי ידיעת הדין, או חריגה מהדין.
 • הוא מצהיר, כי ידוע לו, כי במהלך ביצוע העבודות ישולבו באתר ו/או במתחמים הגובלים לו קבלנים אחרים. הקבלן יתאם פעולות עם הקבלנים האחרים, כאמור, ויספק להם את כל המידע הנדרש להם לצורך כך. ידוע לקבלן והוא מסכים, כי לא תאושר לו כל הארכה של תקופת הביצוע ו/או כל חריגה מלוח זמנים מאושר בקשר עם פעולות קבלנים אחרים ו/או נוספים, כאמור בסעיף זה לעיל ו/או עקב כך והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה.
 • המועצה תהא רשאית להפעיל קבלנים אחרים באתר, בהתקשרות ישירה ובלעדית. במקרה כזה, לא יהיה הקבלן זכאי לקבל תקורות קבלן ראשי.
 • למען הסר ספק, ועל אף האמור בכל מקום בחוזה זה, אין לו והוא מוותר מראש ובמפורש על זכות עיכבון על העבודות ו/או החומרים ו/או המקרקעין בגין כל סכום שיגיע לו, לטענתו, מן המועצה.

פרק ב' – הכנה לביצוע וביצוע

 1. הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות

 • הקבלן מצהיר, כי בדק, עובר להגשת הצעתו, את מקום ביצוע העבודות וסביבותיו, טיבו ותנאיו הטופוגרפיים, המבנים הקיימים עליהם (ככל שקיימים), את כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוען, את דרכי הגישה למקום ביצוע העבודות, וכן את סביבת ההתארגנות הרצויה עפ"י מגבלות הסביבה. כן מצהיר הקבלן, כי השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו. כן מצהיר הקבלן, כי ניתנה לו הזדמנות לבצע בדיקות כאמור.
 • הקבלן מצהיר, כי נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי התמורה שהוצעה על ידו, מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה בכפוף לתוספות התמורה שתגענה לו, אם תגענה לו, בגין שינויים, תוספות והוראות חדשות, אם יהיו כאלה. והוא מוותר על כל טענות של אי התאמה, אי ידיעה, פגם או מום כלשהם.
 • הקבלן מתחייב לבדוק מערכות תשתית קיימות, לבצע חפירות גישוש זהירות בכלים קטנים ו/או בעבודות ידיים, לבחון תוכניות עדות שיסופקו ע"י המועצה לבחינתו ולשם סיוע בהנהת מערך התשתיות הקיים. הקבלן יישא באחריות בלעדית לנזקים שיגרמו למערכות התשתית כאמור בקשר עם ביצוע העבודה. לא תיקן הקבלן נזקים כאמור, תוך המועד שהוקצב לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה לבצע את תיקון הנזקים בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה על חשבון הקבלן ובתוספת 15% תקורה. הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון והמועצה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 
 1. תקופת ביצוע ולוח זמנים

 • תקופת ביצוע העבודות כאמור בהוראות מכרז זה לא תעלה על 18 חודשים (שמונה עשר) ממועד קבלת צו התחלת עבודה הראשון, והכל בכפוף ללוח הזמנים המוגדר לקבלן, אלא אם המועצה תודיע אחרת בצו או בהודעה בכתב (להלן – תקופת הביצוע). המועצה שומרת לעצמה את האפשרות להאריך, בהתאם לשיקול דעתה, את תקופת הביצוע ב-3 חודשים נוספים, זאת ללא שתיצמח לקבלן זכות תביעה ו/או דרישה לתוספת תמורה בגין כך.
 • הקבלן יחל בביצוע העבודות במועד שיקבע לכך בצו התחלת עבודה שייקרא להלן גם פקודת עבודה. הקבלן יסיים את ביצוע העבודות אשר תימסרנה לו לביצוע במלואן וימסור אותן במסירה סופית למועצה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע במסגרת צו התחלת העבודה, ממועד תחילת הביצוע הקבוע בצו התחלת העבודה, ובכפוף ללוח הזמנים המוגדר לקבלן, אלא אם המועצה תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב (להלן – תקופת הביצוע, לוח זמנים לגמר ביצוע ו-מועד המסירה).

סיום העבודות לעניין סעיף זה – השלמת כל העבודות ומסירתן במסירה סופית.

 • אי עמידה באבני הדרך שהוגדרו בלוח הזמנים, לרבות מועד המסירה, יזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים מאת הקבלן בסכומים המפורטים להלן. ידוע ומוסכם, כי סכום הפיצויים המוסכמים משקף את הנזק המוערך מאיחור, כאמור, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה לעניין זה.
 • ידוע לקבלן, כי במסגרת לוח הזמנים לגמר ביצוע [סעיפים 17(א), 17(ב) לעיל] עליו לדאוג להוצאת כל ההיתרים והאישורים לעבודה מכל הרשויות המוסמכות, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בחוזה זה.

מובהר בזאת, כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג ממסגרת הזמן המפורטת באשר לכל שלב בלוח הזמנים שיאושר לקבלן וממסגרת הזמן הכוללת לביצוע העבודה, אף אם צו תחילת העבודה נמסר לקבלן מיד ו/או בסמוך למועד חתימת החוזה.

 • ידוע לקבלן, כי במסגרת הסכם הגג ו/או הסכמים מכוחו, המועצה התחייבה ו/או תתחייב להשלמת ביצוע עבודות פיתוח במתחם בלוח זמנים קצוב כלפי רמ"י ו/או כלפי צדדי ג', כך שלוח הזמנים לגמר ביצוע העבודות הינו תנאי יסודי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית שתגרור אחריה פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, זאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים הנתונים למועצה על פי החוזה ו/או על פי הדין.
 • הקבלן ימציא למפקח לאישור תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום חתימת החוזה, או תוך פרק זמן אחר כפי שיגדיר המפקח, תכנית וכן לוח זמנים חוזי לביצוע העבודות הכולל את כל הפעולות והמלאכות הנדרשות לצורך ביצוע מלא ומושלם של העבודה ערוך בצורת לוח גנט (להלן – תכנית עבודה).
 • תכנית העבודה תערך באמצעות תוכנת מחשב לניהול לוחות זמנים, ותוגש לאישור המפקח באמצעות קובץ בפורמט ms-project ובתדפיס צבעוני (גיליון בגודל 3A), שיציג, בין היתר, את הנתיב הקריטי לביצוע.
 • המפקח יהיה רשאי להכניס תיקונים/שינויים בתוכנית העבודה ובלוח הזמנים, והתוצר הסופי יאושר על-ידי החברה המנהלת תוך לא יאוחר מ- 7 ימים מיום קבלת צו תחילת עבודה, והוא ייחשב ללוח הזמנים המאושר והמחייב (להלן – לוח הזמנים המאושר). מובהר מפורשות, כי הקבלן חייב בביצוע העבודות על-פי חוזה זה כמפורט בלוח הזמנים המאושר ולפי שלבי העבודה המפורטים בו.
 • אי המצאת תכנית עבודה ולוח זמנים כנדרש אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.
 • הקבלן יבצע מעקב קבוע ורציף אחר לוח הזמנים. בהתאם להתקדמות קצב ביצוע העבודות, יעדכן הקבלן מפעם לפעם ובהתאם להנחיות המפקח את לוח הזמנים בתיאום עם המנהל. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על-מנת לצמצם פיגורים במידה ויהיו, וינקוט בכל האמצעים הנדרשים על-מנת לעמוד באבני הדרך לביצוע וביעד הסופי של מסירת העבודות.
 • לוח הזמנים המצורף לחוזה מחייב והקבלן ינקוט בכל האמצעים לעמוד בו. במסגרת לוח הזמנים קיימות אבני דרך חוזיות שעל הקבלן לעמוד בהן במהלך ובמסגרת ביצוע העבודות. המועצה תהא רשאית להשית קנס על הקבלן, היה ולא יעמוד באבני הדרך או בלוח הזמנים החוזי בהתאם לסכומי הקנסות המפורטים בחוזה.
 • הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המועצה על-ידי גורמים שלישיים בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור כלשהו בלוח הזמנים המאושר ו/או מביצוע העבודות, שעל הקבלן ו/או מי מטעמו לבצע, שלא על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי הוראות המועצה, וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ועל פי כל דין. מוסכם בזאת כי כל סכום שהמועצה תשלם כדמי נזק כאמור במקום הקבלן, אם תשלם, תהיה היא רשאית לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן בתוספת הוצאותיה בקשר לכך וכן תהיה המועצה רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.
 • מוסכם על הצדדים, כי בשום מקרה לא יהא הקבלן זכאי להפסיק ו/או לעכב ו/או להשהות את ביצוע העבודה ו/או מקצתה, אפילו אם נתגלעו חילוקי דעות בין המועצה ובין הקבלן, ואף אם כתוצאה מחלוקי דעות אלה מעוכבים לקבלן תשלומים המגיעים לו לדעתו. כמו כן, כל חוסר של פרט בכתב הכמויות ו/או במפרטים הטכניים ו/או בתכניות, יושלם ע"י הקבלן ולא יהווה עילה לעיכוב בביצוע העבודות. הביצוע יימשך ברציפות עד לגמר ביצוע העבודות והוצאת תעודת השלמה לקבלן, ללא קשר לקיומם ו/או לבירורם של חלוקי דעות בין הצדדים. הוראת סעיף זה הינה מעיקרי ההסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 • ראה הקבלן, כי אינו יכול לבצע את העבודה או חלקה ע"פ לוח הזמנים המתוכנן והנקוב בצו תחילת עבודה, יפנה לבקש מהמנהל ארכה לביצוע העבודה. הבקשה תוגש בכתב ותפרט את הסיבות בגינן מתבקשת הארכה.
 • החליט המנהל, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, כי בקשת הקבלן מוצדקת, רשאי המנהל לתת לקבלן ארכה להשלמת ביצוע העבודות באמצעות אישור בכתב החתום על-ידו. מובהר, כי המנהל אינו מחויב לקבל את בקשת הקבלן וכי החלטתו תהא סופית ותחייב את הצדדים.
 • ראה המנהל צורך, בכל עת שהיא, להחיש את קצב ביצוע העבודה לעומת הקבוע בצו תחילת העבודה ו/או בלוח הזמנים שאושר לקבלן או לעומת תקופת הארכה שאושרה, יפנה המנהל לקבלן בכתב ויפרט את השינוי הנדרש במתכונת העבודה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי המנהל יהא רשאי להורות לקבלן להגדיל את מספר העובדים, לעבוד בשתיים או בשלוש משמרות, להשתמש בציוד מכאני שונה וכדומה. למען הסר ספק יובהר, כי בגין זירוז קצב העבודה כאמור לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת, וכי הקבלן מחויב לשנות את מתכונת העבודה בתוך 48 שעות ממועד בקשת המנהל כאמור.
 • לא עמד הקבלן בלוח הזמנים הקבוע בצו התחלת עבודה ו/או בלוח הזמנים המאושר ו/או בכל מועד נדחה על-פי לוח זמנים מתוקן שאושר ע"י המנהל בכתב, כאמור לעיל, תיתן המועצה לקבלן התראה בכתב, במסגרתה יתבקש הקבלן לבצע כל שינוי לשם עמידה בלוח הזמנים, לרבות הגדלת היקף עובדים, משמרות, שימוש בציוד שונה וכל דרישה רלבנטית כיוצא בזאת. יובהר, כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה מכוח סעיף זה והינו מחויב לציית לדרישת הפרת ההסכם בתוך פרק הזמן שקבע המנהל.
 • לא מילא הקבלן אחר דרישות המועצה כמפורט לעיל, ולא תיקן את ההפרה תוך פרק הזמן שהוקצב לו לצורך כך, רשאית תהא המועצה לבצע את העבודה כולה או מקצתה ע"י קבלן חלופי או בכל דרך אחרת והקבלן ישא בכל ההוצאות האמורות, לרבות מע"מ, ובתוספת 15% שייחשבו כהוצאות כלליות. לצורך כך, תהא למועצה זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר העבודות, וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לקבלן בגין שימוש זה.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חרג הקבלן מלוח הזמנים הקבוע בצו תחילת עבודה ו/או מלוח זמנים מתוקן, שאושר בכתב ע"י המנהל, והקבלן לא תיקן את ההפרה כפי שנדרש, ישלם הקבלן למועצה פיצוי מוסכם וקבוע מראש של 2,500 ₪ בגין כל יום של איחור עד למועד השלמת ביצוע העבודות ע"י הקבלן בפועל. עלה הפיגור על 30 יום, יהיה הפיצוי בגין כל יום נוסף, סך של 5,000 ₪. 
 1. מים, חשמל, סימון, שילוט, ומבנים עבור חברה מנהלת

 • הקבלן ידאג, על חשבונו, למקור מים וחשמל הדרושים לביצוע העבודות, לרבות הקמת מערכת הקווים ופריסת הרשתות הנחוצים לשם כך, ויעשה את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור האספקה למקור השימוש בהם, כגון: הצבת גנרטור, הצבת מכלי מים, התחברות, הנחת צינורות, גופי תאורה, מכלים רזרביים וכד'. עם השלמת העבודות יפרק הקבלן את כל הנ"ל ויוציאם ממקום ביצוע העבודות וכל זאת על חשבונו בלבד.
 • המפקח ימסור לקבלן את הצירים, נקודות הקבע ונקודות הייחוס לגבהים העיקריים הדרושים לסימון העבודה. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים והמרחקים של מערכות התשתית והכביש וכל אלמנט אחר באתר מרגע קבלת השטח ועד למסירה הסופית של העבודות.

הסימון יתבצע לפי נקודות קבע מסומנות בתכניות ובהתאם לכל הדרישות של המועצה ו/או המפקח.

בכל עבודות הסימון יעסיק הקבלן מודד מוסמך מטעמו אשר יבצע העבודה במיומנות וכנדרש על-פי דין.

 • כל ההוצאות לסימון בתחילת ביצוע העבודות ובמהלכן יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון לקבלנים וספקים אחרים של המועצה, אפילו לקבלן אין קשר עימם ואינו מקבל תמורה או תקורה על עבודתם. על הקבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים במקום ביצוע העבודות שיועמדו גם לרשות המפקח.

יודגש, כי ביחס לכל העבודות בהן יידרש מילוי מבוקר ו/או מילוי לא מבוקר, מתחייב הקבלן להציב עמודים העשויים צינור פלדה בקוטר "3, לפחות, עם סימונים בהתאם לעובי ולמספר השכבות הנדרש והכל בהתאם להנחיות שתינתנה לו על-ידי המפקח.

 • הקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות קבע הן מחוץ לאתר והן בתוך האתר. נהרסו או נמחקו או טושטשו נקודות הקבע, כולן או מקצתן, יחודשו הנקודות האלה על-ידי הקבלן, על חשבונו, מדי פעם בפעם ובמידת הצורך או לפי דרישת המפקח. במידה והקבלן לא חידש את הנקודות, ואף לא עשה כך תוך 3 (שלושה) ימים לאחר שנדרש לעשות כן על-ידי המפקח, תחדש אותן המועצה על חשבונו של הקבלן.
 • הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי העבודות אשר נבנו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור, גם אם, במידה ואין אפשרות תיקון, ייהרס חלק העבודות הבלתי מדויק ויבוצע מחדש, וכל זאת על-פי הנחיות והוראות המפקח.
 • מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 60 דלהלן, בסיום כל שלב של העבודות – על פי דרישת המפקח – ובכל מקרה בגמר ביצוע העבודות, יגיש הקבלן תכניות עדות (as made) לאחר ביצוע. התכניות תהיינה על פי מפרט שכבות שיקבע על ידי המועצה, יכללו את כל סוגי התשתיות שבוצעו במקטע העבודה ותוגשנה לאישור המפקח. במידה והתוכניות שתוגשנה תהיינה שלא על-פי המפרט, יחויב הקבלן בעלות העברת התוכניות למפרט השכבות המתאים על-פי תעריף משרד השיכון לעבודות מדידה – לשעות עבודה משרד.
 • המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל מדידה נוספת שתידרש על-פי שיקול דעתו, התשלום בגין המדידות לא ישולם בנפרד והן תחשבנה ככלולות בסעיפים בכתב הכמויות.
 • הקבלן מתחייב בזאת, בתוך 21 ימים מיום חתימתו על ההסכם, להכין ולהציב באתר שילוט, על חשבונו, כמפורט להלן:

2 שלטים ( על הקבלן להציב שלט אחד בכל פאה חיצונית של מתחם העבודות), בעובי 2 מ"מ, לפחות, בגודל 3.0 מ' x 4.0 מ', לפחות, מוצבים על צינורות בקוטר "4 כולל תמיכות נדרשות בהתאם להנחיות המפקח. על הקבלן להציג אישור קונסטרוקטור לביצוע ולהתקנת השילוט. למען הסר ספק, הקבלן יידרש לביצוע ולמימון מלא של השלט, כולל הכנה והצגת הדמיה של הפרויקט על-גבי השלט.

דוגמת השלט כפופה לאישור המועצה, לרבות שינוי הצורה, כיתוב ותצוגה על גבי השלט, סמלים, ציורים ופרטים נוספים. השלטים יכללו גם את הסמל ואת השם של רשות מקרקעי ישראל.

הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ע"י המפקח.

העתקה אחת של השלטים (במידה ותידרש על ידי המועצה) תהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם בנפרד עבור השלטים ורואים אותם ככלולים במחירי העבודות, לרבות פירוקם וסילוקם מהאתר בסוף העבודה.

אגרות שילוט בגין הצבת השלטים יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, בהתאם לתעריפי חוק העזר של המועצה.

 • משרד עבור המנהל, המפקח, אבטחת איכות 

המשרד יהיה בשטח של 42  מ"ר לפחות,  ויחולק ל-3 חללים: חדר ישיבות (21 מ"ר), משרד המפקח (12 מ"ר), משרד לאבטחת איכות (9 מ"ר), כולל 3 דלתות כניסה מפלדה מסוג רב בריח או ש"ע ו- 8 חלונות אלומיניום עם צלונים, מזוגגים ומסוגרים, בגודל שלא יפחת מ-2 מ"ר כ"א.

המשרד ימוקם ע"ג משטח מצע (לרבות הידוק) אשר יוכשר ע"י הקבלן, לרבות חניה ל-20 כלי רכב ושלא יפחת משטח של כ-200 מ"ר ובהתאם להנחיות המפקח.

המשרד יהא מסוג הניתן לפירוק, אטום, מבניה או חומר מבודד מבחינה תרמית בהתאם להנחיות המפקח ובאישורו. תקרת המשרד תהא תקרה אקוסטית 60 ס"מ * 60 ס"מ ותאורה פלורוסנטית חסכונית באנרגיה בגודל 60 ס"מ * 60 ס"מ.

כל המבנים והציוד כאמור בסעיף זה יהיו חדשים או במצב תקין עפ"י שיקול דעתו הבלעדית של המפקח.

הקבלן יספק ריהוט משרדי הכולל:

ציוד מיחשוב ותקשורת במשרד המפקח 

מחשב PC שולחני תוצרת HP, DELL או שווה ערך, מעבד 7I CORE  דור אחרון, לפחות, זיכרון פנימי 16GB לפחות DDR4, דיסק קשיח 500GB לפחות, כונן/צורב תקליטורים, 3 כניסות USB לפחות, יציאת HDMI, כרטיס רשת 10/100/1000, מסך רחב 24"  לפחות, מקלדת ועכבר אלחוטיים או לחילופין מחשב נייד במפרט דומה.

תוכנות למחשב: 10 WINDOWS  לפחות, 2021 OFFICE  לפחות, MS PROJECT, אנטי וירוס, 2021 AUTOCAD  לפחות ותכנת סופר מכרז, מכרזית, בינארית וכו' בהתאם להנחיות המפקח.

מובהר למען הסר ספק כי כל התוכנות חייבות להיות ברישיון. 

חיבור אינטרנט ADSL במהירות 100MB לפחות וכן רשת אלחוטית מוגנת סיסמא.

התקנת טלפונים קבועים לכל החדרים. 

מכונת צילום כולל A3 (לחילופין, מכונת צילום משולבת מדפסת לייזר וסורק מסמכים כוללת WIFI), פקס לנייר A4 (בעל קו נפרד מקו הטלפון), מדפסת לייזר משולבת סורק מסמכים עם פידר בעלת חיבור USB, 2 קווי טלפון (קולי ופקס').

2 שולחנות משרדיים 180/80 ס"מ כ"א עם מגירות ננעלות, 6 כסאות משרדיים מרופדים באיכות גבוהה, מעמד מתכת עם 5 מתלים לתכניות ו/או מפות, 1 ארון מתכת 2 דלתות בגודל 80/40/200 ס"מ, ננעל על פי דרישות המפקח (לרבות מנעולי קומבינציה) עם מידוף פנימי,קו טלפון לפקסימיליה,12 שקעים חשמליים לפחות, ו-מזגן מפוצל (קירור וחימום) 2.5 כ"ס לפחות. 2 סרגלי קנה מידה, 2 מחשבוני כיס, 2 שדכנים עם סיכות, 2 מחוררים, 2 מספריים, אטבים, 2 מתקנים עם סרטי הדבקה, עטים, עפרונות, קלסרים ותיקי קרטון בכמות בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.

משרד אבטחת איכות

1 שולחן משרדי 180/80 ס"מ עם מגירות ננעלות, 3 כסאות משרדיים מרופדים באיכות גבוהה, ארון מתכת 2 דלתות בגודל 80/40/200 ס"מ, ננעל  עם מידוף פנימי, 4 שקעים חשמליים לפחות, מזגן מפוצל (קירור וחימום) 1.5 כ"ס לפחות, קו לטלפון.

חדר הישיבות

6 שולחנות משרדיים 120/75 ס"מ כ"א הניתנים לחיבור והצמדה ליצירת שולחן ישיבות, 20  כסאות מרופדים, לוח תלייה מגנטי גדול ומחיק לתליית מפות, תכניות, 2 ארונות פח עם אמצעי נעילה, מקרן באיכות מעולה להקרנת מצגות ותכניות כולל מסך ומתקן תליה מתקרת חדר הישיבות.

מטבחון חדר הישיבות

המטבחון יכלול ארון תחתון + עליון במידות 1.4 מ"א עם תאים ומגירות אחסון, משטח שיש מעל הארון, כיור מטבח 50/40 ס"מ, ברז מים קרים/חמים, מתקן מגבות נייר וסבון נוזלי, ציפוי אריחי קרמיקה עד לגובה 60 ס"מ מעל משטח השיש, מקרר 200 ל' חדש, מתקן מים מינרלים (חמים וקרים) חדש. אספקה שוטפת של כוסות חד-פעמיים לשתייה חמה וקרה.

הקבלן יגיש לאישור המפקח תכנית המבנים והעמדת הציוד והריהוט הנ"ל תוך 15 יום מיום חתימתו על הסכם זה. כלל המבנים ייבדקו ויאושרו מראש ע"י המפקח בטרם הבאתו לאתר.

כל עבודות האחזקה כגון: ניקיון, שמירה, אספקת חשמל ועלותו (ע"י גנרטור), הוצאות טלפון, מים וכיוצ"ב, אספקת נייר, דיו, טונר וכיו"ב יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

עם גמר ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן לנתק ולפרק את המשרד והמתקנים האחרים, וינקה את האתר מכל פסולת. 

 • מבנה שירותים 

הקבלן ידאג להקמת מבנה שירותים בלעדי לשימוש הפיקוח בצמוד למשרד הנ"ל, לרבות חיבורו לרשת המים והביוב וידאג לאחזקתו וניקיונו הסדיר.

מבנה השירותים יכלול אסלה + מיכל הדחה + כיור קטן + קרמיקה/ציפוי PVC עד לגובה 1.20 מ', מתקן לנייר טואלט, מתקן לתליית מגבות ומתן לסבון נוזלי.

כל עבודות האחזקה כגון: ניקיון, שמירה, אספקת חשמל ועלותו (ע"י גנרטור), מים וכיוצ"ב יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

המבנה יישאר כרכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר העבודות עם השלמתן, באישורו של המפקח.

טיפול והוצאות בגין רישוי העמדתם הזמנית של המבנים הנ"ל לתקופת החוזה ו/או העתקתם תהיינה באחריות ועל חשבון הקבלן. תקינות המבנים מבחינת בטיחות, כיבוי אש וכיו"ב – באחריות הקבלן.

 • למען הסר הספק מובהר, כי כל המבנים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/או המכשור וכיו"ב המפורטים בסעיפים קטנים (ט) ו-(י) לעיל יהיו על חשבון הקבלן, ייראו כרכושו והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודות עם גמר ביצוען, אלא אם נקבע אחרת.

מבלי למעט מהאמור לעיל מובהר מפורשות, כי הדיסקים הקשיחים (HARD DISK) הנזכרים בציוד המיחשוב בסעיף קטן (ט) לעיל יהיו בבעלות המועצה ויישארו בידיה עם סיום ביצוע העבודות. הקבלן לא יהא רשאי לעשות כל שימוש במסמכים ו/או בחומרים אשר יישמרו על גבי הדיסק הקשיח/הדיסקים הקשיחים.

 • מודגש, כי כל ההוצאות בגין רישוי מבנים ו/או העתקת מבנים ו/או תשלומי ארנונה כללית ו/או תשלומי אחזקה (מים, חשמל, טלפון, ניקיון, שמירה) וכל הוצאה אחרת שתחול בגין המבנים המפורטים בסעיפים קטנים (ט) – (י) לעיל, תעשה על-ידי ועל חשבון הקבלן ולא תשולם בגין הוצאות אלה תוספת תמורה.

פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

 1. השגחה מטעם הקבלן

הקבלן ו/או מי מטעמו יהיה מצוי במקום ביצוע העבודות וישגיח עליו ברציפות בכל יום ובמשך כל משמרות העבודה בכל תקופת הביצוע של העבודות. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח, והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת כל נימוק לכך. אישר המפקח מינויו של בא כח פלוני או סירב לאשרו או ביטל את אישורו למינוי זה – לא יגרע הדבר מכל התחייבות שנטל עליו הקבלן בחוזה זה. לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין כל בא כח של הקבלן כדין הקבלן. הקבלן ימסור למועצה את זהותו ופרטי בא כוחו, כאמור, לרבות כתובת, טלפון וטל' נייד (להלן – נציג הקבלן). הודעה ו/או מסירת מסמכים לנציג הקבלן תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו.

 1. העסקת צוות מקצועי מטעם הקבלן

 • הקבלן יעסיק, לצורך ביצוע העבודות ובכל מהלך תקופת ביצוען, ברציפות, צוות מקצועי מטעמו המונה, לפחות, את כל אחד מאלה (להלן – הצוות המקצועי):
 • 1) מנהל עבודה בכיר מוסמך מטעם משרד הכלכלה, שהינו בעל ניסיון מוכח של 7 (שבע) שנים, לפחות, בניהול עבודה בשטח של עבודות פיתוח תשתיות, לרבות תשתיות מים וביוב.
 • 2) מהנדס ביצוע, שהינו מהנדס אזרחי מורשה כדין או הנדסאי מורשה כדין, בעל ניסיון מוכח של 7 (שבע) שנים, לפחות, בניהול עבודה בשטח של עבודות פיתוח תשתיות, לרבות תשתיות מים וביוב.
 • 3) ממונה בטיחות כמשמעו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996, בעל ניסיון מוכח של 3 (שלוש) שנים, לפחות, ושאינו אחד מבעלי התפקיד כאמור בסעיפים קטנים 1) ו-2) לעיל.
 • 4) מודד, שהינו מודד מוסמך על פי תקנות המודדים, התשמ"ב-1982, בעל נסיון מוכח של 5 (חמש) שנים, לפחות, בביצוע מדידות בפרויקטים בתחום ביצוע עבודות פיתוח תשתיות.
 • 5) ממונה בקרת איכות על ביצוע העבודות על ידי הקבלן, בעל ניסיון של 3 (שלוש) שנים האחרונות לפחות בביצוע בקרת איכות על ביצוע עבודות קבלניות הדומות במהותן ובהיקפן לעבודות מושא חוזה זה.

העבודות תבוצענה אך ורק על ידי מי שהינו מורשה כדין לביצוען, מיומן ומנוסה.

בסעיף זה "יעסיק" – בין אם כעובד ובין אם כנותן שירותים עצמאי ובלבד שההעסקה תהיה במשרה מלאה בביצוע העבודות מושא חוזה זה.

למען הסר כל ספק מובהר בזה מפורשות, כי בגין העסקת הצוות המקצועי כאמור, ממונה אבטחת איכות, לא יהא הקבלן זכאי לתשלום כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בהצעתו, וכי המועצה רואה את העסקת הצוות המקצועי, כאמור, בסעיף זה ככלולה בהצעת הקבלן. הצוות המקצועי יהא נוכח באתר העבודה באופן מתמיד וקבוע, וידאג לניהול ולתיאום העבודות.

 • מנהל העבודה וכן מהנדס הביצוע ימצאו במקום ביצוע העבודות בכל זמן ביצוע העבודות וישגיחו עליהן ברציפות.
 • הקבלן לא יעביר את מהנדס הביצוע ו/או מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודות אל מקום עבודה אחר של הקבלן.
 • כתנאי לתחילת ביצוע העבודות, יגיש ממונה אבטחת האיכות מטעם הקבלן תכנית בקרת איכות מפורטת, הכוללת תכנית בדיקות למהלך כל שלבי ביצוע העבודות, יתעד את הבדיקות ותוצאותיהן, יציגן למפקח ו/או למועצה ויקיים בקרת איכות כוללת על טיב ביצוע העבודות על ידי הקבלן, הכל בהתאם להוראות המפקח.
 • מינוי חברי הצוות המקצועי יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. המפקח אינו חייב לנמק את החלטתו. למען הסר ספק מובהר, כי במינוי כאמור, אין כדי לפטור את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי המועצה על-פי חוזה זה.
 • לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין מהנדס הביצוע ו/או מנהל העבודה של הקבלן, כדין הקבלן, אלא אם מונה בא-כוח מוסמך אחר ושאושר על ידי המפקח.
 • הקבלן ימנה את מהנדס הביצוע כמהנדס אחראי לביצוע העבודות שידווח על פי החוק וע"פ כל דין לרשויות. כמו כן יהיה מהנדס הביצוע של הקבלן אחראי על תהליך ההכנה לקבלת תעודת השלמה לעבודות.
 • לכל עבודה בגדר ביצוע העבודות, שלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר על פי דין, מתחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום/בעל רישיון כאמור.
 1. הרחקת עובדים

הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המפקח, בין שהיא מנומקת ובין שלא, בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות של כל אדם המועסק על ידי הקבלן, לרבות מהנדס הביצוע ו/או מנהל העבודה. אדם שהורחק על-פי דרישה, כאמור,  לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום ביצוע העבודות, בין במישרין ובין בעקיפין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראת סעיף 40 להלן.

 1. שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות

 • הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולקיים, החל מלפני תחילת ביצוע העבודות ובמהלך כל ביצוען – על חשבונו – גידור לבטיחות ושילוט, תמרורי אזהרה, פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות, באתר ובסביבתו הקרובה, בהתאם לדרישות חוזה זה ו/או הדין ו/או כל הוראה של כל רשות מוסמכת ו/או דרישות המנהל או המפקח.
 • הקבלן מתחייב לתקן כל פגם בגידור האתר ולהיות אחראי על תקינות הגדר ושלמותה בכל עת במהלך ביצוע העבודות וכן להוסיף לה כיסויים או תוספות ככל שיידרש ע"י המפקח.
 • הקבלן מתחייב בזאת לעשות ככל יכולתו למניעת תאונות, מפולות, התפוצצויות, שריפות ותקלות באתר ובסביבה הקרובה לו, במהלך ביצוען של העבודות, ולשמור על כל הוראות הדין באשר לבטיחות ולגהות.
 • מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הוראת כל דין, הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ביצוע העבודות, כיסויי הגנה לאנשים ומכוניות, וכן שאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור בהתאם לדרישות חוזה זה, הוראות הדין והוראות כל רשות מוסמכת, לרבות המפקח.
 • תשומת לב הקבלן לביצוע במספר מוקדים יחולו כל הדרישות לעיל בכל איזור ואיזור אם אינם מחוברים ביניהם.
 1. קיום דרישות הדין, רשות מוסמכת והמועצה

 • על הקבלן ועובדיו למלא אחר כל דרישות הדין ו/או הנחיות המועצה ו/או מי מטעמה וכן כל רשות מוסמכת אחרת בקשר לביצוע העבודות ובכלל כך ובפרט, נקיטת אמצעי זהירות וביטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב.
 • הקבלן מתחייב למלא אחרי כל החובות וההתחייבויות המוטלות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 (להלן – הפקודה) ובתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 (להלן – התקנות) וכל תקנות שהותקנו מכוחו כפי שהן בתוקף היום וכפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע העבודות ולמלא אחר הוראות כל דין בנוגע לנושא הבטיחות.
 • ידוע לקבלן, כי המועצה ו/או מי מטעמה, אינם נושאים באחריות המתחייבת מהפקודה, מהתקנות ו/או מכוח הדין בנושא בטיחות וגהות. כמו כן, חלה על הקבלן החובה לקיים צו בטיחות, הניתן ע"י מפקחי עבודה בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה, או צו שיפור, גהות ורווחה של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים, התשי"ג-1954. אי מילוי הוראות הדין הינה עבירה ומהווה הפרה של חוזה זה. למען הסר ספק מובהר, כי המועצה ו/או מי מטעמה (כגון מפקחיה), יבדקו אך ורק לוחות זמנים, טיב ביצוע ואיכות העבודה, ללא כל התחייבות ו/או אחריות לנושא הבטיחות בביצוע העבודות, שיחול על הקבלן ועל חשבונו, ובכלל זאת החובה להעסיק ממונה בטיחות מטעמו.
 1. פגיעה בציבור 

הקבלן מתחייב, כי ביצוע העבודות לא יפגע בנוחיות הציבור ולא יפריע לזכות השימוש ו/או המעבר של כל אדם בכביש, דרך, מדרכה וכיו"ב. כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג להתקנה של מדרכה ו/או דרך זמנית, על חשבונו, לניקיון שוטף במקום ביצוע העבודות ולניקוי כל פסולת הנובעת מעבודתו ועבודת הקבלנים האחרים, וכן להימנע מגרימת רעש ו/או מטרד בשעות שיורה המפקח. הקבלן ישפה את המועצה באופן מלא בכל סכום שתחוב בו עקב קביעה, כי היא נושאת באחריות למטרדים כלשהם שהם תוצר לוואי של ביצוע העבודות על-ידי הקבלן.

 1. נזיקין למקום ביצוע העבודות

 • מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ממועד צו התחלת העבודה ועד למתן תעודת השלמה לכל שלב ו/או מתחם כאמור בחוזה זה ו/או הוראות המכרז נשוא חוזה זה, יהא הקבלן אחראי לשמירת מקום ביצוע העבודות ולהשגחה עליו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהא הקבלן האחראי לשמירה והשגחה על חומרים, ציוד, מתקנים ודברים אחרים שהובאו על ידו למקום ביצוע העבודות או שהועמדו לרשותו לצורכי ביצוע העבודות על ידי המועצה. בכל מקרה של נזק ו/או אבדן שנגרם עקב רשלנות הקבלן ו/או של הבאים מטעמו, יהא על הקבלן לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפשרי ולדאוג לכך, שעם השלמתן, תהיינה העבודות אשר נמסרו לו לביצוע במצב תקין ומתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה, על נספחיו.
 • הוראות סעיף קטן (א) תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק ואף לאחר מתן תעודת השלמה, בהתאם להוראות חוזה זה.
 • בכל מקרה בו נגרם נזק לעבודות על-ידי סיכון מוסכם כאמור בסעיף קטן (ד) להלן, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם ובמידה והמפקח ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המועצה.

"סיכון מוסכם" – מלחמה, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וכו' (בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו). מובהר, כי כל מגבלה אשר תוטל, אם תוטל, בעקבות ו/או בקשר להתפרצות ו/או התפרצות מחודשת של נגיף קורונה (19-COVID) לא תראה כסיכון מוסכם לצרכי חוזה זה.

 • נזק שנגרם לעבודות כתוצאה מטעות בחישובים סטטיסטיים, בתכניות או במפרטים, או במישרין על ידי הוראות מוטעות של המנהל או המפקח, או אך ורק כתוצאה משימוש של המועצה או מי מטעמה בחלק מן העבודות אף בטרם ניתנה תעודת השלמה, דינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם.
 1. נזיקין לגוף או לרכוש

 • הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אבדן (לרבות השתתפות עצמית החלה עליו במקרה של תביעת ביטוח), שייגרמו במישרין או בעקיפין, על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות ו/או בקשר לכך או על ידי אחר, עקב רשלנות הקבלן ו/או הפרתו איזה מהוראות חוזה זה, לגופו או רכושו של אדם או גוף משפטי כלשהו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם וכן המועצה ו/או מי מטעמה ו/או רשות מקרקעי ישראל, כולל ובין השאר המפקח והמנהל, עובדיהם, שלוחיהם, מורשיהם וכל צד ג' אחר. הקבלן מתחייב לפצות כל אדם כאמור, וכן את המועצה ו/או את רשות מקרקעי ישראל, בגין כל נזק שייגרם למי מהם – מיד עם קבלת דרישה ראשונה. הקבלן פוטר את המועצה, המפקח ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף קטן (א), ומאחריותו של הקבלן כאמור, מתחייב בזאת הקבלן לנקוט בכל אמצעי סביר למניעתם של נזק או אבדן כאמור בסעיף קטן (א) לעיל.
 1. שיפוי המועצה על-ידי הקבלן

 • מבלי לגרוע מתוקפה של כל הוראה אחרת בחוזה זה, מתחייב בזאת הקבלן לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה ו/או את רשות מקרקעי ישראל, כולל, ובין השאר, את המפקח והמנהל, בגין כל סכום שהנ"ל ו/או מי מטעמם, כולל ובין השאר המפקח והמנהל, יחויבו או יחליטו לשלמו, בגין כל תביעה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא, של כל צד ג' שהוא, לרבות הקבלן עצמו, עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, עובדי המועצה, שלוחיה ומורשיה ו/או מי מטעמה, ובין השאר המפקח והמנהל, ושעילתה בנזקים שהקבלן אחראי להם. שיפוי, כאמור, יהיה גם בגין כל ההוצאות (משפטיות ואחרות) שהוצאו בקשר לכך.
 • עריכת ביטוח על ידי הקבלן לא תשחרר את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לעיל ולהלן.
 • שולם ע"י המועצה ו/או מי מטעמה תשלום כשלהו – כאמור בפסקה (א) דלעיל – יחשב תשלום כזה, בצרוף ההוצאות, כחוב המגיע למועצה מאת הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה. המועצה תהא רשאית לקזז כל חוב כאמור מכל תשלום המגיע ממנה לקבלן.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, נותן בזאת הקבלן הוראה בלתי חוזרת למועצה לנכות מכל תשלום שיגיע לו ממנה על-פי החוזה, כל תשלום שיגיע למועצה ו/או מי מטעמה, כולל, ובין השאר, המפקח והמנהל, על-פי חוזה זה, בשל אי מילוי איזו מהתחייבויותיו כאמור.
 • הקבלן מתחייב בזאת לפצות את המועצה על כל נזק שייגרם בקשר לעבודות כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או כתוצאה משמוש בחומרים ו/או באביזרים לקויים ו/או כתוצאה מטיב לקוי ו/או כתוצאה נזיקית שנגרמה על-ידו ו/או ע"י מי מטעמו.
 • אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים למועצה על-פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 1. ביטוח

 • מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו לפני מועד תחילת העבודות מושא חוזה זה (להלן: "העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו (המוקדם מבין שני המועדים הנ"ל) ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות וכן לעניין ביטוח אחריות מקצועית כמפורט להלן, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה זה (להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן לנספח יא' למסמכי המכרז והחוזה המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכים אלו (להלן: "אישור ביטוחי הקבלן") אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל (שכולם יחד יקראו להלן – "ביטוחי הקבלן"): 
 1. ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות
 • א. פרק א' ביטוח העבודות

המבטח במלוא ערכן את העבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות הקבלן המשמש את הקבלן בביצוען של העבודות בקשר עם חוזה זה.

 • ב. פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

המבטח את אחריותו של הקבלן על פי הדין הישראלי,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה.

 • ג. פרק ג' חבות מעבידים

המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

 1. ביטוח אחריות מקצועית

המבטח את אחריותו של הקבלן על פי הדין הישראלי בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק שמקורם במעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם העבודות מושא חוזה זה. ביטוח זה ייערך לכל תקופת ביצוע העבודות ובהמשך לתקופת התחזוקה הרגילה והמורחבת ולתקופת אחריותו של הקבלן על-פי דין.

מוסכם בזה, כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.

על-פי דרישת המועצה בכתב מתחייב הקבלן להמציא למועצה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.

 1. ביטוח חבות המוצר

המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר שיוצר, הותקן, טופל במסגרת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה (להלן: "המוצר").

מוסכם בזה, כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.

הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה החל ממועד התחלת מסירת העבודות ו/או חלקיהן וכל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות.

על-פי דרישת המועצה בכתב, מתחייב הקבלן להמציא למועצה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.

 1. ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי
 • א. הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או בשימושו, לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים בביטוחי חובה, כנדרש על-פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן בביטוח מקיף ובביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש ו/או בגין נזק עקב השימוש בכלי הרכב, בגבולות האחריות המקובלים בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
 • ב. הקבלן יערוך ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי הכולל, בין היתר, ביטוח לאחריות הקבלן על-פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני ו/או ציוד הנדסי בגבול אחריות בסך של 1,000,000 ₪ (מיליון שקלים) לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
 • ג. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות.
 • ד. למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" הינו בהתאם להגדרת הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970, על תיקוניה.
 • ה. הביטוחים המפורטים בסעיף זה, יכללו תנאי מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף (שבוב) כלפי מזמין העבודה ו/או המועצה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 • ו. ביטוחי האחריות, הנערכים על-פי סעיף זה, יורחבו לכלול את מזמין העבודה ו/או הבאים מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/או למחדלי הקבלן, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 • ז. יצוין בפוליסות מפורשות, כי רכוש המזמין שבו פועל הקבלן, אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח בביטוח העבודות, ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין ביטוח זה.
 • ח. מובהר ומוסכם בזאת, כי הקבלן פוטר את מזמין העבודה מכל אחריות וטענה בקשר לביטוחים שהקבלן נדרש לערוך על-פי הסכם זה, לרבות בגין תנאיהם, גבולות האחריות המפורטים בהם ובקשר לכל פרט הכלול בהם. הקבלן בלבד אחראי להוסיף לביטוחים שהוא נדרש לערוך כאמור לעיל לכיסוי אחריותו וסיכוניו על פי כל דין ובגין נסיבות העבודה.
 • ט. מובהר בזאת, כי ככל שהעבודה תתארך עקב עכובים מכל סיבה שהיא, לרבות עקב נזקים שאירעו בעבודות, בין היתר, הקבלן מתחייב להאריך את תוקף הביטוחים שערך, כאמור לעיל, ליתרת תקופת הביצוע ועל חשבונו.
  • בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה, כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על-פי כל דין.

 

 • ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על-ידי הקבלן יכסו, בין היתר, גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה (בביטוח אחריות מעבידים ככל וייחשבו לעובדיו) ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את המועצה  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ו/או את רשות מקרקעי ישראל בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו (להלן: "יחידי המבוטח").
 • הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על-פי הדין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.
 • ביטוח הקבלן יכלול ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או רשות מקרקעי ישראל, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 • מוסכם בזה, כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על-ידי הקבלן כפופה לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 • פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על-ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות, כאמור, יורחבו לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או רשות מקרקעי ישראל בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו – הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן (נספח יא').
 • כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש המועצה שבו פועל הקבלן, אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על-פי הביטוח שנערך בהתאם לפרק א' (ביטוח העבודות), ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה למעט אותו חלק של הרכוש שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן. למען הסר כל ספק, מוסכם ומוצהר, כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל.
 • במועד חתימת חוזה זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות מושא חוזה זה, הקבלן ימציא למועצה את אישור ביטוחי הקבלן (נספח יא') בנוסח המצורף, כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח (בנוסחו המקורי). מוסכם בזה, כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.
 • בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להמציא לידי המועצה, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות, מכתב הצהרה לפטור מאחריות המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או רשות מקרקעי ישראל, לנזקים בהתאם לנוסח "הצהרה – פטור מאחריות לנזקים", המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח יא' 1 (בנוסחו המקורי), כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המועצה, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה, וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח יא' 2 (בנוסחו המקורי),  כשהוא חתום כדין על-ידי הקבלן.
 • מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות מושא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על-ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג, כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח יא').
 • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או רשות מקרקעי ישראל בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות מושא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או רשות מקרקעי ישראל בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על-ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 • הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על- ידי המועצה ו/או מי מטעמם כדי לממש את זכויותיהם על-פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידם.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם, כי בעת קרות מקרה ביטוח על-פי איזה מהביטוחים, מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג, כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר, כי על הקבלן לפעול על-פי הוראות נציג חברת הביטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.
 • בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מיד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והמועצה מתחייבת להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על-ידי חברת הבטוח (לרבות ההשתתפות העצמית), וכי המועצה לא תהיה חייבת לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות, כאמור.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בחוזה זה, מוסכם בזה, כי תגמולי הביטוח על-פי פרק א' (העבודות) בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ישירות למועצה, אלא אם הורו אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה, כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצון מנהל העבודה ו/או המפקח, או שטרם קיבל מן המועצה תשלום עבור העבודה שניזוקה, מתחייבת המועצה להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבלן.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות לעיל, יודיע הקבלן על כך בכתב למועצה. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או המועצה מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות המועצה על-פי הפוליסה, ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה ו/או מי מטעמה לנהל המשא ומתן בעצמה.
 • מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם, כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על-ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או המועצה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.
 • הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למועצה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.
 • כל מחלוקת בין הקבלן לבין המועצה ו/או מפקח העבודות מטעמה בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.
 • כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהא אחראי לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק, אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על-ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.
 • ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על-ידי המועצה, וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המועצה וכלפי מבטחיה.
 • ביטוחי הקבלן הנערכים על-פי נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח יא') יכללו תנאי מפורש על-פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות מושא חוזה זה (להלן: "תקופת הביטוח"), אלא אם כן תישלח למועצה ולקבלן, הודעה בכתב, באמצעות דואר רשום, שלושים (30) יום מראש בדבר כוונתו לעשות זאת, וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או רשות מקרקעי ישראל, אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שלושים (30) הימים ממועד משלוח ההודעה.
 • בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולמועצה, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למועצה אישור עריכת ביטוח חדש לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח, כאמור לעיל.
 • הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה, בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על-פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 1 (ביטוח העבודות) לאישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח יא'), ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לנזק, כאמור, לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 • מוסכם בזה, כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה. למען הסר כל ספק, מובהר, כי האמור מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות מושא חוזה זה על-ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.
 • מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או שינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או על מי מהבאים מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה או על-פי כל דין.
 • לא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח, וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים על-פי החוזה על נספחיו.
 • הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין על-ידי מבטחי הקבלן (בנוסחו המקורי) והצהרות חתומות על- ידי הקבלן, מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, המועצה רשאית למנוע מן הקבלן את תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, וזאת בנוסף לכל סעד השמור למועצה עפ"י החוזה או הדין.
 • מוסכם בזה במפורש, כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח יא') ו/או בבדיקתו ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או על מי מהבאים מטעמם.
 • למען הסר ספק מובהר, כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד, כאמור לעיל, לא תפגע בהתחייבויותיו /או לא תגרע מאחריותו של הקבלן על-פי חוזה זה על נספחיו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה, גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לאתר בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על-ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.
 • הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הביטוח בגין הביטוח הנערך על-פי סעיף 1 (ביטוח העבודות) באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח יא'), מעת לעת, כדי שישקף תמיד את תקופת ביצוען של העבודות ואת מלוא השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר עם חוזה זה.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או מי מהבאים מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.
 • המועצה ו/או מי מטעמה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן, כאמור לעיל, והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על-ידי המועצה ו/או מי מטעמה, על-מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה, על נספחיו.
 • הקבלן מצהיר ומתחייב, כי זכות הביקורת של המועצה ו/או מי מהבאים מטעמה ביחס לאישורי הבטוח וזכותה לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו/או פוליסות הקבלן, אינה מטילה על המועצה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן מכוח חוזה זה ועל-פי כל דין.
 • הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא, לבקשת המועצה בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח (הפרמיה), לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.
 • בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי הקבלן, כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על-ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על-פי ביטוחים אלו.
 • לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על-פי חוזה זה במלואם או בחלקם, תהיה המועצה רשאית אך לא חייבת, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על-פי דין, לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהמועצה הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן 14 יום מראש ובכתב. כל סכום שהמועצה שילמה ו/או התחייבה בתשלומו, כאמור, יוחזר מיד למועצה על-פי דרישתה הראשונה. לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המועצה על-פי סעיף זה, המועצה תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום לעיל ולהלן, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, מורשים לנהוג ברכב מנועי על-פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.
 • ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותה של המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על-פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי, לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת המועצה או הגופים המתאימים. למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
 • הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המועצה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.
 • הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן, כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על-פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המועצה. המועצה מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.
 • למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש, כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים (ביטוחי הקבלן) וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על-פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על המועצה ו/או על מי מטעמה.
 • מובהר בזאת, כי כל הוראה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה, כי המועצה תהא רשאית לעכב כל סכום לו היא זכאית על-פי תנאי סעיף ביטוח הקבלן מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה, ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן בכתב 7 (שבעה) ימים מראש. מוסכם בזה על המועצה, כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על המועצה, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למועצה, אם נגרמו, בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה, כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
 • הקבלן יהיה אחראי לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות עובדי קבלני מישנה.
 1. פיקוח על ידי המפקח

 • אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו, ואין בה כדי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן ו/או כדי להוסיף זכויות כלשהן לקבלן ו/או לצד ג' כלשהו, מעבר ליחסים משפטיים שבין מזמין עבודה-קבלן על-פי חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974.
 • זכות הפיקוח הנ"ל אין משמעה שחרור הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי חוזה זה.

פרק ד' התחייבויות כלליות 

 1. מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות

בכל הכרוך בביצוע העבודות, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הוראות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות, אולם מיסים ואגרות ששולמו על-ידי הקבלן, כאמור, ותשלומם חל כדין על המועצה – יוחזרו לקבלן על-ידי המועצה.

 1. זכויות פטנטים ותשלום תמורת זכויות הנאה

הקבלן ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה וישפה אותה בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות. אם לצורך ביצוע העבודות יהא צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה – יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום התמורה לבעלי הזכות כפי שיסוכם בין בעלי הזכות ובין הקבלן ישירות.

31א.     טיפול בחומר חפור / חצוב 

 • מובהר למען הסר כל ספק כי העבודות כוללות טיפול בחומר החפור/חצוב לצורך שימוש חוזר למילוי באתר כמפורט בכתב הכמויות. עודפים של חומר לשימוש חוזר ו/או חומר שאיננו מתאים למילוי ו/או עודפי עפר ו/או פסולת הינם באחריות הקבלן והקבלן נדרש לסלקם לאתר שפיכה מאושר כדין על חשבונו ולהציג בפני חברה את האישורים הנדרשים. מודגש ומובהר כי לא ימדדו מרחקי הובלה ולא תשולם כל תמורה עבור כך. ההובלה לאתר השפיכה לכל מרחק שהוא כלולה במחיר החציבה/ חפירה.
 • מבלי לגרוע מן האמור בס"ק (א) לעיל, מובהר למען הסר כל ספק כי הקבלן יהא רשאי להוציא חומרים מכל סוג שהוא לרבות עודפי עפר ו/או מחצבים מהאתר לשימוש באתרי עבודה אחרים של הקבלן ו/או יהא רשאי למכור אותם בפטור מתמלוגים לרמ"י בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ואישור המועצה כי אין לה צורך בחומר למקום אחר בעיר. במקרה בו אישרה המועצה כי אין לה צורך בחומר כאמור לשימושה והקבלן מכר חומר כאמור לצד/צדדים שלישיים, או אז תהא המועצה זכאית להשתתפות בשיעור של 50% (מחצית) מהתמורה אשר תתקבל אצל הקבלן.

החברה רשאית להורות לקבלן על העברת עודפים של חומר לשימוש חוזר ו/או חומר שאיננו  מתאים למילוי ו/או עודפי עפר למקום אשר תורה בתחומי השיפוט של המועצה וזאת ללא כל תמורה נוספת.

הפר הקבלן הוראות ס"ק (ב) יהווה הדבר הפרה יסודית אשר בעטיה תהיה החברה רשאית להביא את ההסכם בין הצדדים לידי סיום לאלתר. בנוסף מובהר כי רמ"י ו/או המועצה תהיה זכאית לפיצויים מוסכמים בסך של חמש מאות אלף שקלים חדשים (500,000 ₪ ) וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של רמ"י ו/או המועצה המקומית ראש פינה לקבלת פיצויים על פי דין.

 1. עתיקות

 •  עתיקות כמשמעותן על-פי דין וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים, אשר יתגלו במקום ביצוע העבודות – נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על-ידי כל אדם שהוא.
 • מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית ויפעל בקשר לכך לפי הוראות המפקח. כן יתחייב הקבלן לקיים את הוראות הדין בדבר עתיקות, על חשבונו, כולל חפירות גישוש במידה ויידרש, וינקוט בכל הצעדים והאמצעים בכדי שמציאתם ומציאותן של העתיקות לא תעכב את ביצוע העבודות ולא תגרום לפיגורים בלוח הזמנים.
 • מובהר, כי לא ישולמו לקבלן כל דמי בטלה ו/או פיצוי כלשהו בגין עיכוב שחל בעבודות עקב הימצאות עתיקות כאמור בסעיף זה.
 1. תיקון נזקים לדרך ו/או למתקנים

 • הקבלן מתחייב להימנע מלגרום כל נזק או קלקול לדרך או למתקנים, לרבות מערכות תת-קרקעיות ועל-קרקעיות (להלן – המתקנים), תוך כדי ביצוע העבודות על ידו, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על-מנת לוודא שלא ייגרם נזק כאמור.
 • הקבלן אחראי לביצוע דרכים זמניות ודרכי גישה למבנים, מוסדות, תחנותהסעה, חוקת דואר וכיו"ב על חשבונו במהלך ביצוע העבודות תוך הבטחת הבטיחות במקום בצורה המירבית ומתן גישה בכל עת, כמו כן, יתאם הקבלן מראש עם המפקח והרות על ניתוקי תשתיות כלשהן כגון מים, תקשורת וכו' ולא יבצע עבודות מסוג זה ללא אישור ותיאום מראש למעט תיקון נזקים.
 • הקבלן אחראי בלעדית לאיסוף כל המידע הדרוש על-מנת להימנע מגרימת נזק לדרך ולמתקנים כאמור, לרבות, אך לא רק, בדיקת נתוני תכנון, תכניות וכל מידע אחר מן המועצה ו/או גורמים אחרים הקשורים בתכנון וביצוע הדרך או המתקנים. העדר מידע מספק לא יגרע מאחריותו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הנזק כאמור בס"ק (א) לעיל ומאחריותו לתקן את הנזק או הקלקול כאמור בס"ק (ג) להלן.
 • הקבלן יהא אחראי לכל נזק בשלד בניין ו/או מערכות, שלא נועדו לפירוק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, תשתיות תקשורת וטלפוניה וצינורות להעברת דלק וכיו"ב, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש. נזק, כאמור, יתוקן על חשבון הקבלן באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח והמנהל ושל כל רשות מוסמכת אחרת.
 • הקבלן יתאם מראש עם הגופים והמועצה ו/או משטרת ישראל ביצוע עבודותיו כולל קבלת מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף (ב) לעיל, כולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות המוסמכת.
 1. מניעת הפרעות לתנועה

על הקבלן למנוע ככל שביכולתו הפרעות לתנועה בדרכים ציבוריות תוך כדי ביצוע העבודות. במקרה בו קיים הכרח לגרימת הפרעה כאמור, יקבל תחילה רישיון כדרוש מהרשות המוסמכת וימלא בקפדנות אחרי הוראות תנאי הרישיון והוראות המפקח.

 1. העברת משאות מיוחדים

בכל מקרה בו לשם ביצוען של העבודות על-ידי הקבלן יהא צורך להעביר חפץ כלשהו תוך שההעברה עלולה לגרום לנזק למבנה, כביש, גשר, חוט חשמל, חוט טלפון, צינור מים, כבל וכיו"ב – יודיע על כך הקבלן למפקח, בכתב ולפני ההעברה, ויציין את פרטי החפץ שיש להעבירו ועל פתרונות הקבלן להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. באחריות הקבלן להשיג את כל האישורים הדרושים על-פי כל דין לביצוע העברה כאמור.

 1. ניקוי מקום ביצוע העבודות 

הקבלן יסלק באופן יום יומי ושוטף את עודפי החומרים והפסולת ממקום ביצוע העבודות וסביבותיו. הקבלן ימקם בכל שטחי ביצוע העבודות מכלים ו/או פחים לאגירת פסולת ויפנה/ירוקן אותם באופן יום יומי מהאתר. מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את האתר ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים, מכל סוג שהוא, וימסור אותו לידי המועצה, כשהוא נקי ולשביעות רצונו של המפקח. הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי והסילוק דלעיל על-פי הוראות כל דין, לרבות לעניין שמירה על איכות הסביבה.

הקבלן יפנה את פסולת הבניין ו/או כל פסולת אחרת, כולל הריסות, למקום פינוי פסולת מאושר ומוכר על-ידי הרשויות המוסמכות, ויציג בפני המנהל ו/או המפקח הוכחות לכך. הקבלן יציג עם תחילת עבודתו הסכם/חוזה התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת. למען הסר ספק יובהר, כי בגין האמור בסעיף זה לא יהא הקבלן זכאי לקבלת כל תוספת תמורה, לרבות אגרות, היטלי הטמנה וכיו"ב. 

בכל סוף שבוע עבודה ו/או ערב חג, יבצע הקבלן טיאוט וניקוי של הדרכים, המדרכות, המעברים וכל המשמש את דיירי השכונה, ניקיון וטיאוט יבוצעו בנוסף בימי עבודה רגילים ככל שיעלה הצורך ו/או בהוראת המועצה והמפקח לפי הצורך.

מבלי למעט מהאמור בסעיף זה, בכל מקרה בו הקבלן לא ימלא אחר התחייבויותיו כאמור בסעיף זה ו/או בכל מקרה בו יתברר למועצה, כי פסולת הקבלן גרמה לנזקים כלשהם בתשתיות המים ו/או הביוב באתר ביצוע העבודות, יהיה הקבלן חייב לשפות את המועצה בגין נזקים, אשר נגרמו לו כתוצאה מאי קיום התחייבויותיו כאמור, בסך של 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים) בגין כל שוחה אשר ניזוקה.


פרק ה' – עובדים

 1. אספקת כח אדם על-ידי הקבלן 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם, אמצעי התחבורה וכן כל דבר אחר הכרוך בביצוע העבודות על-ידי הקבלן ו/או עובדיו ללא יוצא מן הכלל.

 1. כח אדם ותנאי עבודה

 • הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, ברמה גבוהה ובמספר הדרוש לשם ביצוע העבודות, תוך המועד הנקוב לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר על-פי דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כמו כן, מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות העבודה.
 • לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן לאלתר את בא כוחו המוסמך או את מנהל העבודה, או כל עובד אחר באתר אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקידם ללא צורך בהסבר נוסף מהמפקח.
 • הקבלן יעסיק אך ורק עובדים הרשאים על-פי כל דין לעסוק בביצוע העבודות, והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על-ידו בביצוע העבודות, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לחוזה הקיבוצי החל עליהם, אם חל עליהם, ובהתאם לקבוע בכל דין או בכל הוראה של הרשויות המוסמכות לכך.
 • הקבלן יחזיק במקום ביצוע העבודות אישורים המעידים, כי כל העובדים השוהים במקום ועוסקים בביצוען מועסקים על ידו כדין. העסקת עובדים זרים ו/או פלסטינים מותנית בקבלתם מראש של כל האישורים הנדרשים על-ידי מדינת ישראל וכל רשות מוסמכת אחרת. אישורים כאמור יוצגו למועצה בכל עת ומיד על-פי דרישה.
 • הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על-ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על-פי החוזה הקיבוצי החל עליו, אם חל עליו, ועל- פי כל דין.
 • הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 והתקנות שהותקנו על פיו ועל-פי חוק הבריאות הממלכתי ולהמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ולא יתפרש כמטיל חובות על המועצה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.
 • הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על-ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954.
 • הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודות סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים לשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות ושוטף על-ידי הקבלן ועל חשבונו.
 • הקבלן מתחייב להעסיק ו/או לתגבר עובדים וצוותים ככל שנדרש וככל שיעלה הצורך להתאים את העבודות לתוכנית העבודה שאושרה מראש ו/או התאמה לדרישות שונות שיעלו מעת לעת ע"י המפקח ו/או המועצה. 
 1. פנקסי כח אדם

 • הקבלן מתחייב, כי במהלך ביצוע העבודות ינוהלו, לשביעות רצון המפקח, פנקסי כח אדם, בהם יירשמו שמו, מקצועו, סווגו המקצועי של כל עובד ומספר הימים בהם עבד וכן שעות עבודתו ושכרו.
 • הקבלן ימציא למפקח, לפי דרישה, את מצבת כוח האדם החודשית/השבועית/היומית, אשר תכלול גם חלוקת העובדים על-פי מקצועם סיווגם ותחומי העסקתם. 
 1. היעדר יחסי עבודה

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו יישא באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון, ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות, איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות עפ"י דין ו/או מכח חוזה קיבוצי רלוונטי ו/או מכח כל נוהג או חבות אחרת על מעביד כלפי עובדיו. כן מוצהר במפורש, כי לא קיימים כל יחסי עבודה בין המועצה לבין הקבלן, עובדיו וכל המשתתף מטעמו בביצוע העבודות, והמועצה אינה חייבת כלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי עבודה. הקבלן ישפה את המועצה, לפי דרישה ראשונה, בגין כל תביעה שתוגש כנגדה על-ידי כל פועל ו/או עובד כאמור, לרבות נשיאה במלוא הוצאות משפט ושכ"ט עוה"ד.


פרק ו' – ציוד, חומרים ומלאכה 

 1. אספקת ציוד מתקנים וחומרים

 • הקבלן מצהיר ומתחייב, כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש להשלמת ביצוען בהתאם לחוזה ולשביעות רצון המועצה. בכל מקרה בו לפי שיקול דעת המפקח הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על הקבלן להחליפם, על חשבונו, להנחת דעתו של המפקח, ובתוך תקופת הזמן שנקבעה על-ידי המפקח, זאת ללא תמורה נוספת כלשהי.
 • הקבלן מתחייב להבטיח את אספקתם השוטפת של כלל חומרי הבניין הנדרשים לשם ביצוע העבודות כך שלא יחול כל עיכוב בביצוע העבודות לפי לוח הזמנים שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה – הכל להנחת דעתו של המפקח.
 • הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה, בין אם צורפו לו ובין אם לאו. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים – יתאימו החומרים לסוג המובחר ביותר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.
 1. טיב החומרים ובדיקות

 • הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה משובחת ביותר.
 • הקבלן מתחייב, שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על-ידי המפקח.
 • חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ואם אין לגביהם תקן ישראלי – חייבים להתאימם לכל תקן מקובל אחר שיקבע על ידי המפקח. מובהר, כי כל החומרים שישמשו לביצוע העבודות חייבים להיות עם תו תקן. במקום בו התקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת במפרטים ובתכניות, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר.
 • הקבלן מתחייב לספק ולבצע על-פי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה, וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקות כאמור במקום ביצוע העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה מוכרת ומאושרת, הכל כפי שיורה המפקח.
 • התשלום למכון התקנים או למעבדה או לכל גורם אחר שיבצע את הבדיקות, יבוצע ישירות ע"י המועצה, אשר תחייב את הקבלן בהוצאות אלה בשיעור קבוע מראש של 1% (להלן – דמי הבדיקות) מכל תשלום שישולם לקבלן. גביית דמי הבדיקות מהקבלן תעשה ע"י ניכוי הסך האמור מכל תשלום ותשלום שישולם לקבלן בפועל. למען הסר ספק מובהר, כי דמי הבדיקות הינם בשיעור שנקבע מראש ולא תיערך כל התחשבנות בין אם נערכו הבדיקות ובין אם לאו, ובין אם העלות שלהם בפועל היתה גבוהה או נמוכה מהשיעור הנ"ל. המפקח רשאי לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ואת סוגי הבדיקות. הקבלן מסכים שהמועצה תהיה רשאית לשלם למעבדה עבור הבדיקות הנ"ל ולחייב את חשבונו בהתאם, הכל במסגרת השיעור האמור לעיל. כמויות הבדיקות והדגימות יקבעו בלעדית ע"י המפקח והקבלן מתחייב לבצען ללא הגבלה. הקבלן אחראי לביצוע כלל הבדיקות הנדרשות עפ"י התקנים, המפרטים והוראות הדין התקפות והרלוונטיות. בדיקות חוזרות לבדיקות שנכשלו ימומנו גם הן באופן בלעדי ע"ח הקבלן.

סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. 

 1. חומרים וציוד במקום ביצוע העבודות

 • כל חומרים שהקבלן יספק לצורך ביצוע העבודות יהיו על חשבונו.
 • אין באמור בסעיף קטן (א) לעיל כדי לגרוע מזכות המפקח להורות, כי הקבלן ישתמש בביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי המועצה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.
 • הותנה במפורש שהמועצה תספק את החומרים לביצוע העבודות, כולם או מקצתם, והחומרים סופקו בהתאם לכך – יחולו ההוראות שלהלן:
 • 1) הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות;
 • 2) עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום ביצוע העבודות – לא יהיה הקבלן רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;
 • 3) הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח;
 • 4) הקבלן מתחייב להחזיר למועצה את החומרים שסופקו על ידה ושהקבלן לא השתמש בהם לביצוע העבודות, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים;
 • לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, כאמור, חייב הקבלן לשלם מיד למועצה תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום. 
 1. אישור מוקדם 

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם, מוסכם בזה במפורש, כי בכל מקרה אין באישור המקור משום אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקום שאושר על ידו אם אין הם מתאימים, לפי שיקול דעתו, מבחינת טיבם. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח. במקרים בהם דרוש אישור מעבדה, הקבלן יהיה חייב לקבל אישור מוקדם מן המעבדה.

 1. בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים

 • הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כל שהוא מהעבודות, שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו בכתב של המפקח.
 • הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח, בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו.
 • הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק של העבודות לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעות רצונו של המפקח ולהנחת דעתו. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק של העבודות ולאחר מכן להחזירו לתיקונו על חשבון הקבלן.
 • כל ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס"ק (ג) תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק (א) והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח.
 • הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית המועצה לקזזן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 
 1. סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

 • המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, ותוך כדי ביצוע העבודות:
 • 1) על סילוק חומרים ממקום ביצוע העבודות בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה וזאת בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם או אם אין טיבם מספק.
 • 2) על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה 1 לעיל.
 • 3) על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק מהעבודות שבוצע על-ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.
 • כוחו של המפקח לפי ס"ק (א) יפה לכל דבר ועניין על אף כל בדיקה שנערכה על ידו ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.
 • לא מילא הקבלן תוך 48 (ארבעים ושמונה) שעות אחר הוראות המפקח לפי ס"ק (א) לעיל, תהא המועצה רשאית לבצען על חשבון הקבלן ובתוספת 15% (חמישה עשר אחוז) תקורה. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות הנ"ל והמועצה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

פרק ז' – מהלך ביצוע העבודות 

 1. התחלת ביצוע העבודות ומועד השלמתן

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיקבע על-ידי המועצה או המפקח בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בדף ריכוז נתוני החוזה ובהתאם ללוח הזמנים המאושר (להלן – תקופת הביצוע), פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת אחרת.

הקבלן יכין, על חשבונו, תוכנית עבודה הכוללת שלביות ביצוע ותהליכים שיאושרו על ידי המועצה והמפקח, על הקבלן לקחת שגם יבוצעו עבודות בשלבים וגם במספר מקומות בו זמנית ומתחייב לספק עובדים וצוותים לפי הצורך.

תשומת לב הקבלן כי על מנת לבצע בזמן את כל העבודות המצוינות בכתב הכמויות ובתוכניות במסגרת לוח הזמנים עליו לבצעם במספר מוקדים בו זמנית, ללא ביצוע כזה הקבלן לא יוכל לעמוד בלוח הזמנים החוזי.

התחייבות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים ובמסגרת תקופת הביצוע הינה מהותית והפרתה תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 1. העמדת מקום ביצוע העבודות לרשות הקבלן

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את אתר ביצוע העבודות/המתחם או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מעת לעת, חלקים נוספים מאתר ביצוע העבודות, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים, או על פי לוח זמנים נוסף שיוציא המפקח.

 1. ארכה או קיצור תקופת הביצוע

 • ניתנה על-ידי המנהל פקודת שינויים או תכנית שינויים, המחייבת ביצוען של עבודות נוספות או המחייבת ביטולן של חלק מהעבודות או הפסקת ביצוען, רשאי המנהל, ביוזמתו או לאחר קבלת בקשה מן הקבלן, לקבוע שינוי במועד השלמת העבודות, ובתנאי שמולאו על-ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) להלן.
 • נגרם עיכוב בביצוע העבודות על-ידי כוח עליון או על-ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי המנהל, לאחר קבלת בקשת הארכת תקופת ביצוע מהקבלן, לקבוע שינוי במועד השלמת העבודות ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים (ג),(ד) ו-(ה) להלן.
 • התנאים המצטברים למתן ארכה הינם אלה:
  • 1) הקבלן ביקש, בכתב, ארכה עקב כל סיבה שהיא כאמור, ללא שיהוי, ותוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימים מיום האירוע שגרם לעיכוב בביצוע העבודות ונימק בקשתו.
  • 2) הקבלן יהא חייב להביא ראיות ואסמכתאות, להנחת דעתו של המנהל, לרבות יומן ביצוע העבודות, שהסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות.

מודגש, כי גם אם יתקיימו 2 התנאים המצטברים דלעיל, רשאי המנהל שלא לאשר מתן ארכה ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי המועצה בהקשר זה לרבות בעילה של ציפיות ו/או הסתמכות.

 • מוסכם בזה כי שביתות, עוצר, סגר וכו' בשטחים או כל התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני-ביטחוני ומשליכה על הקשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים ו/או הקפאת רישיונות לעובדים זרים ו/או גירוש עובדים זרים לא יחשבו כסיבה למתן ארכה.
 • במידה ויתברר, כי שביתות/סגר או כל התפתחות אחרת, כאמור, גורמים לעיכוב בביצוע העבודות, מתחייב הקבלן, בלא שיהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין כך, לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לנטרול השפעה זו, לרבות העסקת כוח אדם שאינו תלוי בהתפתחות מסוג זה.
 • המנהל רשאי לדחות, לפי שיקול דעתו, את מועדי הביצוע של העבודות, כולן או חלקן, ע"י הודעה בכתב לקבלן ודחייה זו תהיה אישור למתן ארכה לביצוע העבודות על-פי משך הזמן הנקוב בה. כל דחייה במועד הביצוע, כאמור, לא תזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף ו/או פיצוי בגין התארכות משך ביצוע ו/או תקורות.

חרג הקבלן מלוח הזמנים, רשאי המנהל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין, לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח זמנים חדש שיקבע על-ידי המפקח.

 1. קצב ביצוע העבודות 

 • סבר המפקח, בכל זמן שהוא, שקצב ביצוע העבודות איטי מדי בכדי להבטיח את השלמתן בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן – יודיע על כך לקבלן בכתב והקבלן ינקוט, מיד ועל חשבונו, באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה להשלמתו ויודיע על כך למפקח בכתב.
 • סבר המפקח שהאמצעים בהם נקט הקבלן לפי ס"ק (א) לעיל אינם מספיקים בכדי להבטיח את השלמת העבודות בזמן הקבוע לכך, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן – יתריע על כך בפני הקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד בכל האמצעים שיש לנקוט בהם, על-מנת להבטיח השלמת העבודות במועדן לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות (לרבות משמרת לילה), ע"ח הקבלן. הקבלן מתחייב להצטייד בכל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים בדין ועל-פי דרישות הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות במשמרות, כאמור, ולהיערך על חשבונו מבחינת כל הציוד והאמצעים הנדרשים לכך, לרבות תאורה מתאימה ואמצעי בטיחות.
 • לא מילא הקבלן תוך 48 (ארבעים ושמונה) שעות אחר התחייבותו לפי ס"ק (ב) – רשאית המועצה לבצע את העבודות, כולן או מקצתן, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. המועצה תהא רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת חמישה עשר אחוז (15%) שייחשבו כהוצאות תקורה, מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה. כן תהיה רשאית המועצה לנכותן מהקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה, תהיה למועצה זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים והחומרים שנמצאים במקום ביצוע העבודות.
 • סבר המפקח, בכל זמן שהוא, כי יש להחיש את קצב ביצוע העבודות, יפנה בכתב אל הקבלן, והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת קצב ביצוע העבודות כמבוקש על-ידי המפקח. כן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח לצורך זה בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה, שיטות העבודה וכו'.
 • לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי ס"ק (ד), תחולנה הוראות ס"ק (ג).
 • מילא הקבלן את התחייבותו על-פי סעיפים קטנים (ב) ו-(ד), לא יהיה רשאי הקבלן לתבוע הוצאות נוספות עקב מילוי התחייבותו זו.
 • הקבלן יחשב כאילו פיגר בביצוע העבודות בשיעור השווה למשך התקופה שבין המועד שנקבע להשלמתן על-פי חוזה זה (תקופת הביצוע) ובין המועד שבו השלים הקבלן האחר הנזכר בס"ק (ג) את העבודות. 

הוראות סעיף זה הינן תנאי מהותי ויסודי בחוזה זה. 

 1. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחורים

 • מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המועצה כלפי הקבלן עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין, בגין כל איחור בביצוע העבודות לעומת לוח הזמנים המאושר או בהשלמת ביצוען של העבודות (להלן – פיגור), ישלם הקבלן למועצה פיצויים קבועים, מוסכמים ומוערכים מראש בסך של 2,500 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים), בגין כל יום קלנדרי של איחור, כולו או חלקו, זאת עד למועד השלמת ביצוע העבודות על-ידי הקבלן בפועל.

עלה הפיגור על 30 (שלושים) ימים, יהיה הפיצוי כאמור בגין כל יום נוסף מעבר בסך של 5,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים). 

מוסכם על הצדדים, כי הקנסות האמורים משקפים אינטרס כספי ותמריץ נאות, להנחת שני הצדדים, לסיום ביצוע העבודות בפועל, והם משקפים הערכה מוסכמת וסבירה הן לערך העבודות והן לנזקים הצפויים בגין אי השלמתן במועד. 

 • המועצה תהא רשאית לנכות סכום הפיצויים האמורים בס"ק (א) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את ביצוע העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.
 • אם לפני השלמת העבודות נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק מהעבודות, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, החלק היחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בס"ק (א) לעיל, לפי הערך היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות הנותרות.

"השלמת ביצוע" – לרבות קבלת תעודת השלמה ואישור הרשויות המוסמכות בדבר השלמתן, גם אם איזה מחלקי העבודות הושלם קודם לכן.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד אחר.

 • להסרת ספק מודגש, כי אין בקביעת ו/או בדרישת ו/או תביעת ו/או תשלום בכל דרך שהיא של הפיצויים המוסכמים דלעיל בכדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר של המועצה, על-פי החוזה ו/או על-פי הדין.
 • למען הסר כל ספק, הקבלן לא יהא זכאי לקבלת פיצוי כספי כלשהו בגין הקדמת לוחות הזמנים. 
 1. הפסקת עבודה

 • הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשן אלא אם ניתנה לו ע"י המפקח הוראה בכתב על כך. הקבלן יהיה מחויב לחדש את ביצוע העבודות לפי דרישת המועצה, והכל תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום מתן הוראת חידוש, כאמור.
 • הופסקו העבודות, כולן או מקצתן, לפי ס"ק (א) לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודות שבוצעו ולהגנה עליהן, כפי שיאושרו על ידי המפקח.
 • בין השלמת ביצוע עבודות נשוא עבודה אחת (או פקודת עבודה) אחת לבין קבלת הזמנת עבודה נוספת תיתכן תקופת המתנה של עד 3 (שלושה) חודשים (להלן: "תקופת/ות המתנה"); לא ישולמו תקורות כלשהן בגין תקופות המתנה כאמור, לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת כלים ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב ובכל מקרה לא יחולו לעניין זה נוסחאות חישוב תקורות בגין הפסקות שבספר הכחול או כל מקור אחר.
 • המועצה תהא רשאית להורות לקבלן על הפסקתן הזמנית של איזו מהעבודות גם לאחר תחילת ביצוען ובמהלכן, והקבלן מתחייב לפעול על-פי ההוראה ולשוב ולבצע את העבודות מיד עם קבלת דרישה לחידושן מאת המועצה, ובלבד שמשך ההפסקה לא יעלה על תקופת ההמתנה. לא ישולמו תקורות כלשהן בגין הפסקות זמניות, כאמור, לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת כלים ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים ו/או היערכות מחדש וכיוצ"ב ובכל מקרה לא יחולו לעניין זה נוסחאות חישוב תקורות בגין הפסקות שבספר הכחול או כל מקור אחר.

עברו 3 (שלושה) חודשים ממתן הוראה לקבלן על הפסקת עבודות (דהיינו, תקופת המתנה), רשאי הקבלן להודיע למועצה, כי אינו מעוניין להמשיך ולבצען (להלן: "הודעת סירוב"). לא ניתנה למועצה הודעת סירוב והמועצה הורתה לקבלן לשוב ולבצע את העבודות, יהיה הקבלן חייב לבצען.

 • הופסק באופן זמני ביצוע חלק מן העבודות ביוזמת המועצה, יהיה המפקח רשאי להפנות את הקבלן לביצוע חלק אחר של העבודות והקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות המפקח. במקרה כזה, יאריך המפקח את לוח הזמנים בתקופה נוספת, כפי שתידרש, בהתאם לשיקול דעתו. למען הסר ספק מודגש, כי מעבר להארכת לוח הזמנים, כאמור, הקבלן לא יהא זכאי במקרה כזה לכל תשלום ו/או פיצוי בגין הפסקה, כאמור, לרבות בגין בטלת ציוד, כוח אדם ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה.
 • מודגש:

הופסק ביצוע העבודות, כולן או חלקן, לצמיתות או לתקופה מסוימת, על ידי המועצה, בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן – תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב ההפסקה על הקבלן בלבד, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות שתעמוד במקרה כזה למועצה כלפי הקבלן על פי כל דין ו/או הוראות חוזה זה.

 • הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתנה פקודת עבודה ראשונה או אחרי שניתנה, אך הקבלן טרם החל בביצוע העבודות בפועל, לא ישולם לקבלן כל פיצוי.
 • הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי שניתנה על ידי המועצה פקודת עבודה, והקבלן החל בביצוען בפועל, יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמועצה את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה על סמך מדידות שתערכנה בהתאם להנחיות המפקח. 
 1. הפסקות באספקת מים ו/או חשמל 

 • על הקבלן יהא להציב מכלים למים, הואיל ובאתר ביצוע העבודות אין מקור סדיר לאספקת מים. מיקום המכלים, גודלם, גובהם ותכולתם יחושבו כך שיוכלו לספק מים לצורכי העבודה והשימוש לכל זמן שיידרש.
 • על הקבלן יהא להציב, על חשבונו, גנרטור אשר יוכל לספק זרם מתאים להפעלת כל הציוד, הואיל ובאתר ביצוע העבודות אין מקור לאספקת חשמל.
 • היה ובהמשך מהלך ביצוע העבודות, יווצרו התנאים למקור מים ו/או חשמל, הרי שעל הקבלן להיערך, בכל מקרה, למקרה של הפסקה באספקת מים ו/או למקרה של הפסקת חשמל ברשת הכללית ולהציב מיכלים רזרביים ו/או גנרטור.
 • באחריות הקבלן לתאם מראש מול גופי המועצה השונים הפסקות חשמל, מים, ביוב, תקשורת או כל תשתית אחרת הנדרשת ע"מ לחבר תשתית חדשה המבוצעת במסגרת העבודות בפרויקט.
 1. הגנה בפני גשמים, מי תהום ושיטפונות

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר ביצוע העבודות, הציוד, הכלים והחומרים שהובאו לצורך ביצוע העבודות וכן בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר ביצוע העבודות בפני מי גשמים, מי תהום ושיטפונות. הקבלן ינקוט באמצעים אלה ביוזמתו ועל חשבונו הוא. עבודות ניקוז זמניות, ככל שתעשנה, תהיינה על חשבון הקבלן ולא תימדדנה לתשלום. 

 1. זמני ביצוע העבודות

 • שעות העבודה וימי העבודה יהיו על-פי כל דין והקבלן מצהיר ומתחייב, כי העבודה תבוצע בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה ו/או שעות מנוחה כמשמעם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.
 • אין הוראות ס"ק (א) לעיל חלות על עבודה שצריכה להיעשות ללא הפסקה או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת למניעת או להסרת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, להצלת נפש או רכוש, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח מראש על כל הנסיבות שבעבודה במפורש ובכתב.
 • הקבלן מצהיר, כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעה בתקנות מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979, לצרכי חפירה, בניה וכו' באזור מגורים בין השעות 19:00 ל- 6:00 בבוקר למחרת ובימי מנוחה כמשמעם בפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח-1948, זולת אם הפעלת המכונה דרושה בדחיפות לשם מניעת סכנה או הפרעה או להסרת מפגע בטיחותי כאמור, וניתן על כך אישור המפקח.
 • עבודה בשעות הלילה כפופה לאישור בכתב ממנכ"ל המועצה. במקרה ותאושר עבודה בלילה, הקבלן יידרש להתקנת תאורה מתאימה ולהפיץ הודעה מתאימה, על חשבונו, ולפעול בהתאם להוראות המנהל.
 • במידה ויבוצעו עבודות לילה לא תשולם תוספת לילה ועבודה בשעות הלילה תיחשב לעבודה רגילה ככל העבודות בהסכם זה.

פרק ח' – השלמה, בדק ותיקונים

 1. תעודת השלמה

 • הושלמה עבודת הקבלן או חלק ממנה – יודיע על כך למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות תוך 15 (חמישה עשר) יום מיום קבלת ההודעה. תנאי לביצוע הבדיקה כאמור בסעיף זה הוא שהקבלן השיג את כל אישורי הרשויות המוסמכות בדבר השלמת העבודות, ככל ונדרש. המפקח ישלים את הבדיקה תוך 30 (שלושים) יום מיום שהחל בה. מצא המפקח את העבודות עומדות בתנאי החוזה ומשביעות רצונו – ייתן לקבלן תעודת השלמה בנוסח המצורף כנספח י' (1) לחוזה זה (להלן: "תעודת השלמה") עם תום הבדיקה, ימסור לקבלן רשימת תיקונים דרושים לביצוע והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח. לאחר השלמת התיקונים ואישורם על-ידי המפקח תינתן תעודת ההשלמה. ואולם, המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ברשימה האמורה. 
 • לא ביצע הקבלן את התיקונים כאמור תוך התקופה שקבע לכך המפקח, תהא המועצה רשאית לבצעם בעצמה או בכל דרך שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן, והמועצה תנכה הוצאות אלה בתוספת 15% (חמישה עשר אחוז) כתקורה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת ממנה או תגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות ע"י חילוט הערבויות. 

מובהר בזה מפורשות, כי תנאי הכרחי לקבלת תעודת השלמה, חלקית או מלאה, הינו מסירה של העבודות למתכננים ולגורמים המוסמכים במועצה, לרבות מילוי כל דרישותיהם.

 • אין באמור בס"ק (א) לעיל כדי לגרוע מזכות המועצה להחזיק ו/או להשתמש בעבודות גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על-ידי המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות העניין.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות להכתיב לקבלן את חלקי העבודות אותן יהא על הקבלן להשלים תחילה ואין בזכות זו לגרוע מחובותיו של הקבלן לגבי תקופת הבדק.
 • המועצה רשאית לדרוש מן הקבלן שימסור – תוך זמן מוגדר – לשימוש המועצה – כל חלק מהעבודות וזאת אף לפני מועד סיום העבודות על-פי לוח הזמנים, ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות העניין.
 • לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה, ימסור הקבלן למפקח, בשלושה (3) עותקים, תכניות עדות (AS MADE), ממוחשבות, של כל העבודות אשר נמסרו לו לביצוע, ושני (2) העתקים נוספים על גבי תקליטור או כל מדיה מגנטית אחרת, כפי שיורה לו המפקח. מודגש, כי כל השרטוטים יוגשו על-פי מפרט שכבות של המועצה. במידה והקבלן יגיש את השרטוטים שלא על-פי מפרט השכבות של המועצה, הוא יחויב לפי שעות עבודה של מודד (על-פי מחירון משהב"ש לעבודות מדידה – שעות משרד) שתידרשנה להעברה לפורמט השכבות של המועצה.
 1. בדק, ערבות בדק ואחריות

 • תקופת הבדק פירושה: 12 (שנים עשר) חודשים. מניינה של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת ההשלמה, או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של העבודות – מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי חלקי העבודות האמורות. למען הסר ספק, תקופת האחריות תהיה 3 (שלוש) שנים מתום תקופת הבדק המוגדרת בחוזה זה.
 • נתהווה בעבודות, או בכל חלק מהן, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול, אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בקבלן, מתחייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול, כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ובתוך המועד שייקבע לכך על-ידי המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ-3 (שלושה) חודשים מתום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
 • אין בסעיף קטן (ב) דלעיל כדי לגרוע מתקופות הבדק כפי שקבועות בהוראות כל דין, לפי הארוכה מביניהן.
 • כלל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לעיל יחולו על הקבלן. היה והקבלן לא יקיים את התחייבותו לבדק ו/או תיקונים, תהא רשאית המועצה לקיים את ההתחייבויות בעצמה, על חשבון הקבלן.
 • בתום תקופת הבדק, כאמור, מתחייב הקבלן לבצע סקר ביחד עם מי שהוסמך לכך על-ידי המפקח (להלן: "המוסמך") לאיתור ליקויים ותיקונם בתוך פרק הזמן שיקבע המוסמך ולשביעות רצונו. התיקונים יהיו על חשבונו של הקבלן.
 • להבטחת טיב ביצוען של העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, ימציא הקבלן למועצה בסמוך לפני תום ביצוע העבודות וכתנאי לתשלום החשבון הסופי ולהשבת ערבות הביצוע, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי תלויה של בנק ישראלי בשיעור של 2.5% משווי סך כל התמורה הסופית בגין החוזה, כולל מע"מ (לעיל ולהלן – ערבות הבדק). ערבות הבדק תינתן לטובת המועצה.
 • ערבות הבדק תוחזר לקבלן תוך 90 יום ממועד סיום תקופת הבדק (12 חודשים ממועד מסירת תעודת ההשלמה האחרונה שניתנה לקבלן). אין בהחזר ערבות הבדק כדי לשחרר הקבלן מהתחייבויותיו בתקופת האחריות ו/או לגרוע מהן.
 1. תעודת סיום

 • בתום תקופת הבדק, תמסור המועצה לקבלן תעודה סיום חוזה (להלן – תעודת סיום החוזה), בנוסח המצ"ב כנספח י' (4) לחוזה זה ולפיה העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה המלאה של המועצה.
 • מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירתה.
 1. פגמים וחקירת סיבותיהם

 • נתגלה פגם בעבודות בזמן ביצוען, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבת הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על-ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המועצה; היה פגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה – יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה.
 • בנוסף לכל האמור בחוזה זה, מקום שנתגלה פגם בעבודות תוך 7 (שבע) שנים אחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודות שלא בהתאם לתנאי חוזה זה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה.
 1. אי קיום התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 52(ב), 57(ב), 59

לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו כמפורט לעיל, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה בכתב של 14 (ארבעה עשר) יום, רשאית המועצה לבצע את העבודות האמורות, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן תהא המועצה רשאית לגבות או לנכות הוצאות, כאמור, בתוספת 15% כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן, וכן תהא המועצה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות ע"י חילוט ערבויות.


פרק ט' – שינויים, תוספות והפחתות

 1. שינויים

 • המועצה, באמצעות המפקח, רשאית להורות, בכל עת, על כל שינוי לרבות צורתן, אופיין, סגנונן, איכותן, סוגן, גודלן, כמותן, היקפן, מתארן וממדיהן של העבודות, וכל חלק מהן, להגדיל או להקטין את העבודות הכלולות בהסכם זה, הכל כפי שתמצא לנכון, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראות אלה.
 • הוראות המפקח על שינויים לפי סעיף קטן (א) לעיל תבוצע באחת הדרכים המפורטות להלן:
 • ע"י מסירת תכנית שינויים או תכניות נוספות לאלה המצויות בידי הקבלן;
 • ע"י הוראה בכתב שתיקרא "פקודת שינויים".

לכל אחד מהמסמכים יצורף פירוט התמורה הנוספת שתשולם בגין השינויים, אם בכלל. בהעדר פירוט כאמור לא תשולם כל תוספת לתמורה.

 • פעל הקבלן וביצע שינויים ללא קבלתם מראש של אישורים ו/או תכנית שינויים ו/או פקודות שינויים כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לכל תשלום בגינם ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות כלפי המועצה בקשר לשינויים כאמור ו/או תמורה בגינם.
 1. הערכת שינויים 

 • ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות (ובניכוי ההנחה שהוצעה ע"י הקבלן). לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי – ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן (ב) להלן; יודגש, אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו.
 • לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן (א) לעיל, ייקבעו מחירי היחידה בסדר העדיפות הבא (הסעיף הראשון הוא בעדיפות הגבוהה):
 • 1) יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים.
 • 2) בהעדר מחירי יחידות דומים – ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים במחירון משרד הבינוי והשיכון שהיה בתוקף במועד החתימה על חוזה זה, בניכוי 10%, וגם בהפחתת אחוז ההנחה בהצעת הקבלן במכרז וללא תוספות כלשהן.
 • 3) בהעדר מחירי יחידה בסעיפים הנ"ל ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים במחירון "דקל בניה ותשתיות", בהפחתת 15% וללא תוספת קבלן ראשי.
 • 4) במקרה שגם במחירון "דקל בניה ותשתיות" לא יהיו נקובים מחירים שניתן להתבסס עליהם, ייקבע המחיר על-פי ניתוח מחיר שייקח בחשבון את העלויות בפועל, בתוספת הוצאות, תקורה ורווח קבלני בשיעור כולל של עד 8%.
 • 5) ההכרעה הסופית בקשר להערכת שינויים תהא, בכל מקרה, של המפקח. 
 • מובהר למען הסר ספק, כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת או אי הסכמה לגבי ערכו של השינוי. התחייבות זו הינה מעיקרי הסכם זה והפרתה הינה הפרה יסודית של ההסכם.
 • מובהר בזאת, כי לצורך ההתחשבנות הנ"ל, המחיר של כל סעיף הוא המחיר הרשום במחירון משרד הבינוי והשיכון / דקל עבור אותו סעיף, ללא התוספות המוגדרות בו, לרבות תוספת בגין אחוזי קבלן ראשי, תוספת בגין אזור העבודה תוספת בגין היקף העבודה, תוספת בגין עבודה מבנה מאוכלס וכיוצ"ב. 
 • קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת התמורה – יודיע למפקח בכתב, בהקדם האפשרי, על כוונתו לבקש העלאת התמורה כאמור. עברו 30 (שלושים) יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על התמורה. אולם המפקח יהיה רשאי לדון בהעלאת התמורה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 30 (שלושים) הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו. 
 1. תשלומי עבודה יומית (רג'י)

 • דרש המפקח בפקודת שינויים את ביצוען של עבודות אשר לדעתו מן הראוי שתעשנה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת שינויים והקבלן יבוא על שכרו בעת ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה.
 • ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד רשימות שאושרו על ידי המפקח בעת ביצוע העבודה:
 • כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.
 • שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות העבודה ושכר העבודה, כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד.
 • הוצאות הובלה.
 • הוצאות ציוד מכני כבד.
 • הרשימות כאמור בס"ק (ב) לעיל תימסרנה למפקח ב-2 (שני) העתקים בסוף כל שבוע עבודה, ורשימות העובדים האמורים בס"ק (ב)2 תימסרנה למפקח ב-2 (שני) העתקים לאחר כל יום עבודה. אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח אם ימצאנו ראוי לאישור, ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

פרק י' – מדידות

 1. מדידת כמויות

 • הכמויות הנקובות במפרט ו/או בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
 • לצורך חישוב ותשלום התמורה, הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על-ידי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על-ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.
 • לפני בואו למדוד את העבודות, כולן או מקצתן, ייתן המפקח הודעה מראש בכתב לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד שבו בכוונתו לעשות כן והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב בעצמו או ע"י בא כוחו המאושר לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרוש לצורך ביצוע המדידה, על חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים הנדרשים.
 • לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד שנקבע לביצוע המדידות – רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בעצמו ויראו את המדידות כמידותיהן הנכונות של הכמויות ו/או העבודות שאין לערער עליהן. אולם, אם נבצר מן הקבלן להיות נוכח במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות כפי שנקבע ע"י המפקח, ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר וכאמור בס"ק (ג) לעיל.
 • נכח הקבלן ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער עליהן, בכתב, תוך 7  ימים והמפקח יקבע מועד נוסף. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלעו חילוקי דעות, תכריע בדבר מהנדסת המועצה ו/או מי מטעמה שימונה לצורך העניין והכרעתה תהא סופית.
 • היו העבודות, כולן או מקצתן, מוכנות למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו הכרח בדחייה.
 • מודגש כי הפיקוח לא יאשר תשלום עבור סעיפים בכתב הכמויות שהסתיימו ללא מדידה ו/או חישוב כמויות סופי.
 • תכניות המדידה לתשתיות השונות יכללו את כל סוגי התשתיות שבוצעו באותו מקטע עבודה ויוצגו על רקע תכנון בקנה מידה 1:250, לפחות, אלא אם הורה המפקח לקבלן אחרת.
 • בכל רבעון, תנאי הכרחי לאישור ותשלום חשבון חלקי יהיה מדידת העבודות והיקפן ע"י מודד מוסמך בליווי חישובי כמויות מפורטים של הכמויות החלקיות נכון לאותו חשבון, עלות המדידות יהיו על חשבון הקבלן (תוכנית עדות, אזמייד) זמניות, בחדבון סופי יועברו תוכניות עדות (אזמייד) יחד עם תיק הפרויקט, תנאי זה הינו

פרק יא' – תשלומים 

 1. חישוב התמורה

 • המימון לביצוע עבודות הפיתוח מושא חוזה זה, במלואו, יתקבל בהתאם להרשאות תקציביות וכספים ייעודיים שיועברו ע"י רשות מקרקעי ישראל למועצה, כחלק ממערכת ההתחייבויות בהסכם הגג לראש פינה, לצורך תשלום החשבונות החלקיים והחשבון הסופי.
 • התמורה לה זכאי הקבלן ע"פ החוזה תחושב על יסוד העבודה שבוצעה בפועל, בהתאם לכמויות שנמדדו כמפורט לעיל, כפול מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, ולאחר הפחתת שיעור ההנחה שנקב הקבלן בהצעתו.
 • התמורה תשולם כנגד ביצוע עבודות הפיתוח במלואן ולשביעות רצונה של המועצה, ומילוי כל שאר התחייבויותיו של הקבלן על-פי חוזה זה על צרופותיו, וזאת על בסיס מדידת כמויות בפועל.
 • הכמויות שבכתב הכמויות הנן אומדן בלבד.
 • התמורה אינה כוללת מע"מ והתשלום בגינו יחול על המועצה, הכל כמפורט בסעיף 77 להלן.
 • הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בקשר עם העבודות וביצוען לרבות כל החזר הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע חיוביו על פי החוזה. למען הסר ספק יובהר, כי פרט למקרים בהם נאמר במפורש, כי המועצה תשא בהוצאה כלשהי, תחול ההוצאה האמורה על הקבלן, בין אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם לאו.
 1. התייקרויות 

 • מוסכם בזאת, כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום התייקרות בשכר החוזה, אלא בהתאם להוראות סעיף 66 זה ולהגדרות על-פיו, כדלהלן:

"מדד"       מדד מחירי תשומות הבניה למגורים, כפי שמתפרסם בכל חודש על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד היסודי"     מדד מחירי סלילה וגישור הידוע במועד חתימת החוזה. 

"תנודות במדד"       ההפרש שבין המדד היסודי לבין המדד בחודש בו בוצעה העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום ביניים;

 • עבור 18 החודשים הראשונים מיום הוצאת צו התחלת עבודה לא תשולם התייקרות כלל.
 • היה ומשך ביצוע העבודות התארך מעבר ל- 18 חודשים ממועד הוצאת צו התחלת עבודה ע"פ אישור של המועצה ובהסכמתה, למעט אם העיכוב במשך הביצוע נבע כתוצאה מאי עמידה בלוח הזמנים שבאחריות הקבלן, ויחולו תנודות במדד, יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם לחישוב הבא:

ההעלאה של שכר החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו חודש, בהתאם לשיעור התנודות במדד, בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן.

 • אם חל שינוי במדד ושיעורו עלה לכדי 4% או יותר מעל המדד היסודי, יוגדר המדד היסודי כמדד החודש שבו חל השינוי של 4%.
 • פרט להתייקרות המגיעה לקבלן עבור סכומים בתשלום ביניים שאושרו עבור עבודה שבוצעה לאחר תקופת 18 החודשים כאמור, לא יישא שכר החוזה הפרשי הצמדה נוספים ו/או ריבית עקב אי תשלומם על-פי החשבון שהוגש ע"י הקבלן.
 1. מחירי יחידות 

 • הקבלן מצהיר, בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, כי מחירי היחידות ו/או סוגי העבודות הנקובים בכתב הכמויות הינם מחירים קבועים וסופיים והם כוללים תמורה מספקת ומתאימה לכל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה, על צרופותיו, וכי הם לא ישתנו, וכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת עליהם.
 • מחירי היחידות בכתב הכמויות יראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים, בין אם העבודות נעשו ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות.
 • כל הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הינן אומדן בלבד ולפיכך, מובהר בזאת במפורש, כי גם אם תשתנינה הכמויות הסופיות, כל שינוי שהוא ובכל שיעור שהוא מן האומדן, לא יהא הקבלן זכאי לדרוש ו/או לקבל כל העלאה שהיא במחירים הנקובים בכתב הכמויות שהינם מחירים קבועים וסופיים כאמור.
 • לא תאושר לקבלן, בכל מקרה, כל דרישה ו/או תביעה להעלאת התמורה שתגיע לו לפי חוזה זה עקב התייקרות של איזה חומר ו/או ציוד שעל הקבלן לספק לשם ביצוע העבודות, ובכלל זה בגין הטלת ו/או העלאת כל מס, בלו, אגרה, היטל או כל תשלום חובה אחר מכל סוג שהוא, שיחול מעת לעת על כל חומר ו/או ציוד כנ"ל או לגביו (ובכלל זה עליה בכל תשלום סוציאלי שיהיה כרוך בשכר העבודה מעת לעת) ו/או בכל הוצאה אחרת המוטלת עליו לפי חוזה זה.
 1. בוטל. 

 1. קיזוז

המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על-פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מן הקבלן על-פי חוזה זה או על-פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למועצה. 

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות המועצה לגבות את החוב, כאמור, בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המועצה. 

הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על-פי כל דין. 

 1. חשבונות חלקיים

 • אחת לחודש, עד ליום ה-9 בחודש עבור החודש הקלנדרי שקדם לו, ימציא הקבלן לאישור המפקח חשבון שיפורט בו:
  • ערכן של חלק העבודות שבוצעו מיום התחלת ביצוע העבודות עד לסוף החודש שקדם לחודש בו הוגש החשבון, לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת שינויים.
  • חישובן של הכמויות ממועד הגשת החשבון הקודם ועד למועד הגשת החשבון הנוכחי.
  • ערכן של עבודות נוספות, ככל שבוצעו, בצירוף דף הסבר מפורט לביצוע העבודות כשהוא מאושר מראש.
  • לוח זמנים מעודכן לחודש הביצוע.
  • דו"ח חודשי חתום ע"י ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.
  • בכל חשבון שלישי (כל רבעון) חובה לצרף לחשבון מדידות אזמייד בליווי חישובי כמויות מפורטים נכונות למועד הגשת החשבון, תבאי זה הינו תנאי בסיסי לבדיקת החשבון.
 • כל חשבון שיוגש לאחר ה-9 לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב. לחשבון יצורפו דפי מדידות וכתבי כמויות. החשבון ייערך על גבי תוכנה ממוחשבת בהתאם להנחיות המפקח אשר תינתנה לקבלן ובאופן כפי שיורה המפקח. חשבון שיוגש מאוחר ממועד זה או בשונה מן האופן הנדרש לעיל, תהיה המועצה רשאית לדחות את תשלומו עד לחודש הבא. כל החשבונות יוגשו כחשבון מצטבר מתחילת העבודות.

הקבלן יערוך את החשבונות החלקיים והסופיים, כפי שיורה לו המפקח.

חשבון חלקי, אשר לא יוגש בהתאם לרשום לעיל יוחזר לקבלן ויחשב כאילו לא הוגש.

 • המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע העבודות עד היום אליו מתייחס החשבון, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ויאשר או ישנה את האומדנים הנקובים בו תוך 21 יום ממועד הגשת החשבון. תשלומי הביניים יחושבו על- ידי המפקח, כאמור לעיל ויאושרו על ידי המנהל.
 • מתשלומי הביניים שחושבו ע"י המפקח ואושרו כאמור בסעיף (ג) לעיל, יופחתו:

-כל תשלומי הביניים שבוצעו;

-דמי בדיקות בשיעור של 1%;

-דמי עיכבון בסך 5%;

– כל סכום המגיע למועצה מהקבלן על-פי החוזה עד היום האמור;

 • המועצה תעביר לקבלן 95% מהסכום המאושר על-ידה לתשלום, לא יאוחר מ-60 ימים מתום החודש שבו הומצא למפקח חשבון, הכולל את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים, או עד לתום 10 ימי עסקים מיום קבלת המימון מרשות מקרקעי ישראל במועצה, המאוחר מביניהם, וזאת בכפוף לכל דין ולסייגים הקבועים בהוראות חוק מוסר תשלומים לספקים. מובהר, כי תשלומים אלה יחשבו כתשלומים ע"ח התמורה לה יהיה זכאי הקבלן במסגרת החשבון הסופי. 5% הנותרים מכל חשבון חלקי ישולם (ככל שיהיה זכאי להם הקבלן) יחד עם החשבון הסופי.
 • על תשלום 5% הנותרים מכל חשבון לא יחולו התייקרויות או ריבית או הצמדה מכל סוג שהוא.
 • מובהר בזאת, כי העברת התשלומים מותנית בקבלת חשבונית מס וחשבונית זיכוי (במידת הצורך) מטעם הקבלן על גובה סכום החשבון המאושר. יובהר, כי העברת התשלום מותנית בקבלת החשבון המאושר, חשבונית מס מקור מטעם הקבלן וחשבונית זיכוי (אם הוצאה) בגובה ההפרש בין החשבון שהוגש ע"י הקבלן לבין הסכום שאושר ע"י המועצה. במקרה בו חל פיגור בהמצאת החשבוניות, יימנה פרק הזמן לתשלום ממועד קבלת החשבונית וחשבונית הזיכוי בגזברות המועצה, זאת מבלי שהדבר ייחשב כהפרת החוזה ו/או איחור בתשלום.
 • למען הסר ספק יובהר בזאת, כי הקבלן לא יהא רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי המועצה בגין עיכובים בתשלום, הנובעים מחוסר פרטים בחשבוניות או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם בקבלן או עיכוב במסירת מסמכים.
 • אישור תשלומי הביניים וכן ביצוע תשלומים אלה אין בהם משום הסכמת המועצה ו/או המפקח לטיב העבודה שנעשתה ו/או לאיכותם של החומרים ואו לנכונותם של מחירים ו/או אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים ו/או לנכונות הכמויות הנקובות בו וכל התשלומים הנ"ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן, בכפוף ועד לאישור החשבון הסופי כאמור בחוזה זה.
 • על אף האמור בכל מקום אחר מובהר בזאת, כי איחור של עד 15 יום מהמועד הנקוב לתשלום לעיל, לא יחשב כהפרת חוזה ולא יהא בו כדי להטיל על המועצה חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא.
 • בגין כל תשלום שישולם באיחור, החל מהיום ה- 16 שלאחר המועד האחרון הנקוב לתשלום, יהא הקבלן זכאי לריבית פיגורים (חשכ"ל) על התשלום ששולם בפיגור, כפיצוי בגין הפיגור האמור. הריבית המגיעה לקבלן כאמור תהיה לתקופה החל מתום המועד הנקוב לתשלום ועד למועד תשלום הביניים בפועל. תשלום ריבית פיגורים כאמור לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.
 • מובהר, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועד התשלום ודרך העברתם, תחול, בשינויים המחוייבים, גם לגבי כל תשלום, במקרה בו הופסקה העסקתו של הקבלן טרם סיום ביצוע העבודות ביחס לתשלום היחסי המגיע לו ע"פ ההסכם, או מכוח כל עילה וזכות אחרים מכוח הסכם או דין.
 • קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם למועצה מיד עם דרישה ראשונה, בתוספת ריבית חשכ"ל מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.
 • הקבלן ימציא למפקח, מיד עם דרישתו, הערכה כספית לסכומים שנותרו למועצה לשלם לקבלן. הנ"ל יבוצע בכל מקרה לא פחות מאשר אחת לרבעון. הערכות אלו יהיו על ציר הזמן – פריסה חודשית.
 • הקבלן מחוייב להוציא למועצה ולמפקח הודעה בכתב כאשר היקף העבודות שבוצעו ושיוגשו על ידו הגיע למיצוי של 80% מהיקף החוזה, במידה ולא ביצע הודעה זו כאמור והיקף העבודות יחרוג מהיקף החוזה החריגה תחול על הקבלן והמועצה לא תחוייב לתשלום מעבר להיקף החוזה.
 1. סילוק התמורה

 • לא יאוחר מ-21 (עשרים ואחת) יום מיום קבלת תעודת ההשלמה לעבודות כולן יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. החשבון הסופי יוגש במתכונת וברמת פירוט, כפי שתידרש על ידי המפקח.
 • התמורה תחושב על-ידי המפקח לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת החשבון הסופי (להלן: "התמורה הסופית"), תאושר על ידי המנהל ותסולק במלואה לקבלן, כפי שאושרה, בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם עד אותה שעה על חשבון התמורה, ובניכוי כל סכום שיגיע למועצה מהקבלן.

בכל מקרה, התשלום ע"י המועצה לקבלן יבוצע לא יאוחר מ- 60 ימים מתום החודש שבו הומצא למפקח חשבון, הכולל את כל הפרטים והמסמכים שיש לצרף לחשבון הסופי כמפורט להלן, או עד לתום 10 ימי עסקים מיום קבלת המימון מרשות מקרקעי ישראל במועצה, המאוחר מביניהם, וזאת בכפוף לכל דין ולסייגים הקבועים בהוראות חוק מוסר תשלומים לספקים.

להסרת ספק, יתרת התמורה, לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהיא לתקופה החל מיום השלמת העבודות וקבלת תעודת השלמה עד ליום תשלום החשבון הסופי.

 • לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה זה, תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב. לא הגיש הקבלן חשבון סופי לאחר 21 (עשרים ואחת) יום לאחר קבלת ההתראה, תערוך המועצה חשבון סופי לפי מיטב הבנתה.

במקרה זה מצהיר הקבלן כי החשבון הסופי שיערך ע"י המועצה, כאמור, מקובל עליו, וכי לא תהיינה לו תביעות נוספות כלפי המועצה ו/או מי מטעמה. הוצאות הכנת החשבון – יחולו על הקבלן.

 • יתרת התמורה המגיעה לקבלן על-פי החשבון הסופי, לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין חשבונות הביניים, עד כמה שאושרה על-ידי המפקח, לא תשולם לקבלן אלא בכפוף ולאחר שהתמלאו כל התנאים המוקדמים הבאים:
  • מסירת כל העבודות כמתחייב מהוראות חוזה זה למועצה.
  • קבלת אישור בכתב של החשבון הסופי מהמפקח ומהמנהל.
  • קבלת תעודת השלמה כהגדרתה בחוזה זה.
  • קבלת "טופס 4", במידה ונדרש.
  • תיקון הליקויים והפגמים שפורטו בפרוטוקולי המסירה.
  • מסירת ערבות הבדק לידי המועצה.
  • מסירת אישור חתום על ידי הקבלן על העדר תביעות בנוסח המצורף לחוזה.
  • מסירת תכניות עדות ("As Made" ) כנדרש על-פי הוראות חוזה זה.
 • היה והתברר לפני תשלום החשבון הסופי או לאחר מכן, כי שולם לקבלן יותר מהמגיע לו, יחזיר הקבלן את העודף מיד לפי דרישת המפקח כשתשלום זה צמוד לשינויים במדד ששיעורם ייקבע על בסיס המדד היסודי לעומת המדד הידוע ביום התשלום בפועל בתוספת ריבית בשיעור של פריים בתוספת 2% לשנה – מיום שנדרש להחזיר את התשלום העודף כאמור ועד להחזרתו בפועל.
 • במקרה שיתרת התמורה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת התמורה, כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום יתרת התמורה ועד למועד תשלום יתרת התמורה בפועל.

למען הסר ספק מובהר בזה כי במקרה של חילוקי דעות, מסכים הקבלן מראש לעיכוב תשלום החשבון הסופי, לרבות אותו חלק שאינו שנוי במחלוקת, אם יהיה כזה, עד ליישוב הסכסוך במלואו.

הצדדים מסכימים, כי דחיית התשלום, כאמור, הנה בטוחה סבירה לאינטרס המועצה לסופיות החשבון הסופי ולוודאות.

 1. בוטל. 

 1. תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה 

מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם למקום ביצוע העבודות), לא ישנו את התמורה.


פרק יב' – סיום ההתקשרות והוראות נוספות

 1. סילוק יד הקבלן ממקום ביצוע העבודות

 • 3 החודשים הראשונים להתקשרות עם הזוכה יהוו תקופת ניסיון, באופן שהמועצה תהא רשאית להודיע לקבלן במהלכה בדבר הפסקת העסקתו, 14 ימים מראש, על-פי שיקול דעתו של המפקח, במקרה והקבלן לא עמד בהתחייבויותיו על-פי ההסכם לשביעות רצונה. 
 • כמו כן, המועצה תהא רשאית להביא את ההתקשרות לידי סיום במהלך כל תקופת החוזה, בהודעה מראש ובכתב, בת 30 ימים, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 • פעלה המועצה לסיום העסקת הקבלן לפי ס"ק א' או ב' לעיל, תהא רשאית לסלק את ידו של הקבלן ממקום ביצוע העבודות ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את העבודות בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש, לשם כך, בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום ביצוע העבודות, או לסלקם או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למועצה מהקבלן לפי החוזה, לאחר דרישה בכתב לקבלן לפנותם, שלא נענתה תוך 10 (עשרה) ימים, בכל אחד ואחד מהמקרים המנויים להלן:
  • הקבלן לא החל בביצוע העבודות או שהפסיק ביצוען, ולא ציית תוך 10 (עשרה) ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת.
  • המפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את השלמתן במועד/ים הקבוע/ים בחוזה או במועד שהוארך והקבלן לא ציית תוך 48 (ארבעים ושמונה) שעות להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה כאמור שמטרתם להבטיח את השלמת העבודות במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך, לרבות הוראת המפקח להמשיך בביצוע שהופסק.
  • יש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות.
  • המועצה או המפקח סבורים, כי הקבלן אינו משתף פעולה עם קבלנים אחרים העוסקים בביצוע עבודות הפיתוח, באופן המפריע לעבודות ו/או לפרויקט בכללו (כולל פיתוח מתחמים סמוכים) ומשבשו בכל צורה שהיא.
  • הקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לצד ג' או העביר לקבלן משנה את ביצוע העבודות, כולן ו/או חלקן ללא קבלת אישור המועצה בכתב ומראש לפי הוראות החוזה.
  • הקבלן פשט רגל או ניתן כנגדו צו כינוס נכסים או שמונה לו כונס נכסים, זמני או קבוע, או ביקש צו הקפאת הליכים או הציע לנושיו או עשה עימם הסדר נושים. ואם הקבלן הוא תאגיד, כאשר נקבע מינויו של מפרק או מפרק זמני או כאשר נקבע פירוקו (לרבות פירוקו מרצון) או אם הגיע הגוף המאוגד לחוזה פשרה או הסדר בינו לבין נושיו, או אם הוטל על נכסי הקבלן, כולם או מקצתם, עיקול, זמני או קבוע, והעיקול לא הוסר תוך 30 (שלושים) ימים מהיום שהוטל.
  • הוגש נגד הקבלן ו/או מי ממנהליו כתב אישום או הורשע בפלילים בקשר בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו.
  • הקבלן הפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו בחוזה זה.
  • הקבלן השתמש לביצוע העבודות בחומרים גרועים ו/או מנוגדים לכל תקן מחייב.
  • הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים בסיווג ובהיקף כנדרש לביצוען של העבודות.

הרשימה הנ"ל הינה רשימה בלתי סגורה והמועצה תהא רשאית לסיים את העסקת הקבלן, על-פי שיקול דעתה המלא וללא צורך בהנמקה מיוחדת.

 • הוצאות השלמת העבודות כאמור ברישא לס"ק (א) לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 15% (חמישה עשר אחוז), מהן כהוצאות תקורה ומשרדיות.
 • תפיסת מקום ביצוע העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק (א) לעיל, אין בהם משום ביטול החוזה על-ידי המועצה.
 • תפסה המועצה את מקום ביצוע העבודות בהתאם לס"ק (א) לעיל יחולו ההוראות הבאות:
  • המפקח יזמין בכתב את הקבלן, תוך 14 (ארבעה עשר) יום לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן לערוך את רשימת הציוד, החומרים והמתקנים של הקבלן המצויים במקום ביצוע העבודות. לא עשה כן הקבלן בפרק הזמן האמור, יערוך המפקח רשימה של ערך משוער של העבודות כאמור ושל הציוד, כאמור.
  • היו במקום ביצוע העבודות חומרים, ציוד או מתקנים וכיו"ב, רשאי המפקח, בכל עת שהיא, לדרוש מהקבלן, בכתב, לסלקם, כולם או כל חלק מהם; לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 10 (עשרה) ימים, רשאית המועצה, על חשבון הקבלן, לסלקם ממקום ביצוע העבודות לכל מקום שייראה בעיניה והמועצה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם להם. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של המועצה להשתמש בחומרים ובמתקנים או למכרם כאמור בס"ק (א) לעיל.
  • הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף 71 לעיל ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.
  • המועצה לא תהיה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה אלא בכפוף לס"ק (5)-(6) להלן.
  • משעת תפיסת שטח העבודה, כאמור, על-ידי המועצה, לא תהא המועצה חייבת לשלם לקבלן כל סכום שהוא בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן, עד שיתבררו ויאושרו בכתב על-ידי המפקח הוצאות השלמת העבודה, בין על-ידי המועצה עצמה, בין על-ידי קבלן אחר מטעמה, ובין בכל דרך אחרת שהמועצה תמצא לנכון, וכן הוצאות הבדק ודמי נזק שנגרמו למועצה עקב כל דחייה בהשלמת ביצוע העבודה ונזקים או הוצאות כלשהן, לרבות הוצאות ניהול ותקורה שנגרמו למועצה וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם (להלן יקראו סכומים אלה – סכום ההשלמה).
 • לאחר השלמת העבודה ייערך על-ידי המפקח חשבון סופי, והיה אם יימצא, כי סכום ההשלמה עולה על שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין סכום ההשלמה לאותו שכר החוזה. אם ימצא, כי אותו שכר החוזה עולה על סכום ההשלמה, יהא הקבלן זכאי ליתרה, ובלבד שהקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן לערך העבודה, החומרים והכלים כפי שקבע המפקח בכתב לפי סעיף קטן (5) לעיל בשעת תפיסת שטח העבודה.
 • אם יימצא שהקבלן חייב למועצה סכום הפרש כאמור בסעיף קטן (6) דלעיל, תהא המועצה רשאית לגבותו מכל סכום המגיע או שיגיע ממנה, או באמצעותה, לקבלן בדרך קיזוז או זקיפה על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת.
 1. שימוש או אי שימוש בזכויות על-ידי הצדדים

 • הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 • לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
 1. אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות

אם יתגלה, בכל עת, שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למועצה והמועצה תיתן לקבלן אישור בכתב, כי אומנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, והקבלן ימלא אחר הוראות המפקח בכל הנוגע לאי המשכת חוזה זה. 

 1. מס ערך מוסף

 • המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.
 • המועצה תשלם מס ערך מוסף בשיעור הקיים במועד תשלום החשבונות עפ"י חוזה זה.
 • על אף האמור בסעיף קטן (ב) לעיל:
 • 1) איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי, כאמור בסעיף 71 לעיל, ובפרק הזמן הנ"ל הועלה שיעורו של מס הערך מוסף – תשלם המועצה את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת התמורה אילו הוגש החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף 71 לעיל.
 • 2) לא השלים הקבלן את ביצוע העבודות תוך התקופה כאמור בתנאי החוזה, ובפרק הזמן הנ"ל הועלה שיעורו של מס הערך מוסף – תשלם המועצה את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת התמורה אילו הושלם הפרויקט במועד והחשבון הסופי הוגש במועד.
 • בכל הכרוך בביצוע הפרויקט, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, לרבות בדבר מתן הודעות וקבלת  רישיונות.
 1. סמכות שיפוט מקומית ייחודית 

סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד. 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

      המועצה באמצעות                                                      הקבלן  באמצעות

    מורשיי החתימה מטעמה:                                      מורשיי החתימה מטעמו:

 

 

__________________                                          _____________________

ראש המועצה                                                                    הקבלן

 

__________________                                           _____________________

גזבר המועצה

 

 

_________________                                             _____________________

חותמת המועצה

 

אישור יועמ"ש המועצה

 

אני הח"מ מאשר/ת בזאת, כי קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת למועצה לחתום ולהתקשר בהסכם זה.

 

                                                                                                   _____________________             

                                                                                                         היועץ המשפטי למועצה

                                                               

אימות חתימה (ב"כ הקבלן)

 

אני הח"מ עו"ד _____________, ב"כ הקבלן, מאשר/ת, כי הסכם זה נחתם כדין על-ידי ה"ה_________________________, מס' ת.ז. __________________ ו- _______________________, מס' ת.ז.- ________________________, מטעם הקבלן, המורשה/ים על-פי הוראות מסמכי התאגיד לחתום על התחייבות זו ובחתימתו/ם יש בכוחו/ם לחייב את התאגיד לעניין הסכם זה.

__________________

                                                                                                עו"ד

אימות חתימה (ב"כ המועצה)

 

אני הח"מ עו"ד _____________, ב"כ המועצה, מאשר/ת, כי הסכם זה נחתם כדין על-ידי ה"ה_________________________, מס' ת.ז. ________________ ו- _______________________, מס' ת.ז. __________________ ו- _________________________, מס' ת.ז. _____________________ מטעם המועצה, המורשה/ים על-פי דין לחתום על התחייבות זו ובחתימתו/ם יש בכוחו/ם לחייב את המועצה לעניין הסכם זה.

__________________

                                                                                                עו"ד

 

אישור תקציבי

 

הרינו לאשר בזאת, כי :

 

נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

 

ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _______ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב בלתי רגיל מס' ______.

 

 

_____________________                              _______________________

          ראש המועצה                                                        גזבר המועצה


נספח ג'

תנאים ומפרטים טכניים מיוחדים לביצוע עבודות פיתוח + כתב כמויות + רשימת תוכניות

 – יצורף בנפרד


נספח ד'

תיק תכניות – יצורף בנפרד


נספח ה'

תצהיר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות

 • אני הח"מ ______________, ת.ז. ____________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:
 • הנני מצהיר ומתחייב בזה, כי המציע _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. ____________________ (להלן: "המציע") ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו אינו נמצא, ומתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם המועצה המקומית ראש פינה (להלן: "המועצה") ובכלל זה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בין בפעולה, בין ההסכם ובין בהתקשרות חד צדדית, שאני, מי מבעלי השליטה בי ו/או מי ממנהליי הינם צד להם ו/או כפופים להם, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין.
 • הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים כאמור ואף יתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, בעתיד.
 • הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי יבצעו את העבודות הכלולות במסגרת מכרז מס' 01.1/2022 תוך שמירה על טוהר המידות לאורך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

בהצהרה זו: בעל שליטה בתאגיד – מי שמחזיק בשיעור של 25% לפחות מהמניות של התאגיד או ככל שמדובר בשותפות – ב- 25% לפחות מהשליטה בשותפות.

 

 • הריני מתחייב לדווח למועצה על כל שינוי נסיבות ועל כל חשש לניגוד עניינים ולקבל הנחיות מתאימות.

 

1. 2. 3. 4.
5.                   תאריך 6. 7.                 חתימת המציע 8. 9.               חותמת המציע

נספח ו'

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

הנדון: מכרז פומבי מס' 01.1/2022

כתב ערבות מס'__________

על פי בקשת _____________ (להלן – המבקש), בקשר עם מכרז מס' 01.1/2022 ולהבטחת התחייבויותיו של המבקש כלפי המועצה, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום שהוא עד לסך כולל של _________________ ₪ (במילים: ________________________________ ₪) בלבד, (להלן – סכום הערבות).

הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות, באופן מיידי עם הגעת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה/או החשב המלווה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ________________ אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר תאריך זה הערבות תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה כמפורט לעיל.

ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של המועצה או מי מטעמה.

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד       רב,

בנק       _____________

סניף     _____________

כתובת  _____________

תאריך  _____________


נספח ז'  (1) – הוראות בטיחות לעבודת קבלנים

 

נספח בטיחות לחוזה קבלן של המועצה המקומית ראש פינה
1. הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודה על-פי כל כללי ודיני הבטיחות כפי שנדרש מקבלן ראשי, בין השאר, בפקודות, בתקנות, בתקנים ובהנחיות הבטיחות של מדינת ישראל ובהנחיות הבטיחות של המזמין. כל הערת בטיחות  של ממונה הבטיחות של הקבלן או מטעם אחד מנציגי המזמין – תטופל ללא כל דיחוי מרגע קבלתה. הקבלן נושא באחריות לבטיחות העובדים, האורחים, והמשתמשים האחרים העוברים באתר שבאחריותו או בקרבתו.
2. בסמכות המנהל לדרוש החלפת כל בעל תפקיד או קבלן משנה שאינם עומדים בדרישות הבטיחות בהתאם לחוק, להנחיות או לחוזה.
3. הקבלן ימנה על חשבונו ממונה בטיחות מוסמך לבנייה שילווה את הפרויקט לאורך כל תקופת הביצוע וזאת בנוסף למנהל העבודה באתר. ממונה הבטיחות יגיש פעם בחודש דו"ח בו יפורטו אמצעי הבטיחות באתר, ליקויים, חומרתם, דרכי פעולה לתיקון ומעקב טיפול בליקויים ע"י הקבלן.
  למזמין זכות למנות ממונה בטיחות מטעמו שיבקר את התנהלות הבטיחות באתר העבודה. לכל ביקור שלו באתר יתלווה ממונה הבטיחות מטעם הקבלן והנחיותיו יחייבו את הקבלן
הקבלן יכין באמצעות ממונה הבטיחות המוסמך לבניה, "תכנית בטיחות וסקר סיכונים" המפרטים את אופן ההתארגנות באתר, כולל דרכי כניסה ויציאה לאתר העבודה, מיקום שטח הריכוז והמשרד הזמני, והוראות בטיחות כלליות. עם כניסתה לתוקף של התקנה לתכנית בטיחות, יהיה חייב הקבלן לקיים את התקנה כלשונה.
סקר הסיכונים יפרט ויסקור את הסיכונים בכל שלב ועם כל מיכשור / כלים / צמ"ה וכו' ויבהיר מה היא שיטת העבודה הבטוחה לגבי כל שלב או ציוד. סקר הסיכונים יפרט את רשימת בעלי תפקידים (כולל הסמכות, מספרי ת"ז, מספרי טלפון וכתובות דוא"ל), נוהלי חירום ומספרי טלפון בחירום. התכנית תועבר לאישור המזמין.
על הקבלן להגיש את תוכנית הבטיחות וסקר הסיכונים תוך 14 יום מהמועד בו הודיע המזמין על העברת העבודה לקבלן.
4. למזמין הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בתכנית הבטיחות ובסקר הסיכונים – לשביעות רצונו, כולל תוך כדי העבודה. אישור המזמין לתכנית בנקודת זמן מסוימת אינו מונע מהמזמין לדרוש שינויים או תוספות בהמשך.
5. לא תבוצע כל עבודה / פעולה / מבצע, מבלי שקיבלו התייחסות בתכנית הבטיחות / סקר הסיכונים וקיבלו על כך את הסכמת המזמין.
6. אם לא ניתן להכין סקר סיכונים ותכנית בטיחות לכל שלבי הביצוע מראש, יכין הקבלן את הנ"ל, לאחר קבלת אישור המזמין לכך, לכל שלב בנפרד וכל שלב יחשב, לעניין זה, כפרויקט נפרד. במקרה כזה, לפני כל העתקת מקום הריכוז ו/או משרדי השטח של הקבלן או לפני מעבר לשלב הביצוע הבא בעבודה – על הקבלן לבצע סקר סיכונים ותכנית בטיחות חדשים שיועברו לאישור המזמין. אישור זה מהווה תנאי להמשך העבודה.
7. רק לאחר קבלת אישור בכתב של סקר הסיכונים ותכנית הבטיחות ע"י המזמין רשאי יהיה הקבלן להתחיל בהתארגנות בשטח ובעבודה, כולל הצבת שלטי קבלן – כנדרש בחוק. לא תתחיל כל עבודה או התארגנות של הקבלן בשטח – לפני קבלת אישור מהמזמין על התחלת עבודה  ובמקרים האמורים בסעיף 6 לעיל יידרש אישור כאמור גם  למעבר לשלב הביצוע הבא.
8. בכל עבודה הצפויה להימשך מעל ל-6 שבועות, ישלח הקבלן מיד עם קבלת הפרויקט מהמזמין, הודעה למפקח העבודה של משרד הכלכלה על ביצוע עבודת בניה כולל מינוי מנהל עבודה מוסמך.
9. הקבלן יוודא שמנהל העבודה נמצא באופן קבוע באתר בזמן העבודה ושהעבודה מתבצעת "תחת השגחתו הישירה והמתמדת" של מנהל העבודה– כלשון החוק, התקנות וההנחיות השונות.
10. הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של יומן עבודה – כנדרש בתקנות.
11. הקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של פנקס כללי – כנדרש בתקנות.
12. הקבלן ינהל תיק בטיחות בו ישמרו כל האישורים של הבודקים המוסמכים (חשמל, יועצי קרקע, פיגומים, קונסטרוקציה, תסקירי בטיחות של ציוד הרמה וכו'), צילומי רישיונות הנהיגה של כל מפעילי הצמ"ה והנהגים באתר, צילומי רישיונות הרכב והביטוח של כל כלי הצמ"ה וכלי הרכב האחרים הפועלים באתר.
13. לא יופעל כלי צמ"ה באתר, אלא אם כן הוא במצב תקין, רישיונותיו – כולל הביטוח – בתוקף ומפעילו הוא בעל רישיון נהיגה מתאים ובעל כישורים וידע מתאימים להפעלת הכלי.
14. הקבלן יפרוס ויתחזק כל הסדר תנועה בדיוק לפי התכניות. הקבלן יערוך סיור בוקר, עם תחילת כל יום עבודה וסיור נוסף בתום כל יום עבודה, כדי לוודא שהסדרי התנועה והבטיחות עומדים במקומם כמתוכנן, ובמקרה שלא – יטפל מיידית בתיקונם.
15. הקבלן יקיים הדרכות בטיחות לעובדים בכל נושא הקשור לעבודה והטומן סכנה בחובו (שיטות עבודה, שימוש בכלים, שימוש בציוד מגן אישי וכו'). הקבלן  יחתים את העובדים על קבלת ההדרכות וינהל רישום מסודר שישמר בתיק הבטיחות של האתר. לא יעבוד באתר עובד לפני שקיבל הדרכה על הסיכונים באתר ודרכי ההתמודדות איתם וחתם על כך.
16. הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי – לפי סוג העבודה, כנדרש בחוק, לפני כניסתם לאתר, כולל עובדים "שרק היום הגיעו". לא יעבוד באתר עובד שאינו מצויד ו/או אינו משתמש בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות. ציוד המגן האישי יכלול בכל מקרה אפוד זוהר בצבע כתום, קסדת מגן ונעלי עבודה. כל יתר פריטי ציוד המגן – לפי הצורך. ציוד אישי פגום או מרופט – יוחלף במידת הצורך ע"י הקבלן.
17. הקבלן יוודא שכל עובדיו וכן כל המבקרים באתר הקשורים לעבודה משתמשים בציוד המגן האישי.
18. הקבלן רשאי להעסיק עובדים בגובה (כל מקום שניתן ליפול בו לעומק או מגובה העולה על 2 מטרים) – רק לאחר שקיבלו הדרכה ממדריך מוסמך לעבודה בגובה וברשותם תעודה בתוקף מטעם משרד התמ"ת שהם מוכשרים לעבוד בגובה בהתאם לסוג העבודה המתבצעת באתר – כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה העדכניות במועד ביצוע העבודה. פרטי ההדרכה ושמות המודרכים יועברו לאישור מנהל הפרויקט והעבודה בגובה תחל רק לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט.
19. פגומים יבנו על-פי ההוראות שבתקנות הבטיחות בעבודה. השימוש בכל פיגום – רק אחרי שאושר לשימוש ע"י מנהל העבודה ובודק מוסמך לבדיקת פיגומים אשר בדקו את תקינותו וחתם בפנקס הכללי – כנדרש בתקנות.
20. לא יוכנס עובד לחפירה שעומקה יותר מ – 1.20 מ', אלא אם כן דפנותיה בשיפוע טבעי או לאחר שדפנותיה חוזקו בדיפון מתאים או שנעשה שימוש בתא הגנה – ומנהל העבודה חתם על תקינותה בפנקס הכללי – כנדרש בתקנות.
21. לא יכנס עובד לחלל מוקף מבלי שינקטו כל אמצעי הבטיחות החוקיים הקשורים לחלל מוקף.
22. עובדים של קבלני המשנה הנמצאים בשטח – יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן שקיבל מינוי של קבלן ראשי לאתר. בסמכותו של הקבלן הראשי לדרוש מקבלן משנה לספק ציוד מגן אישי לעובדיו, אך אם לא יעשה כן – עוברת האחריות לנושא זה לקבלן הראשי.
23. הקבלן ידווח מיידית בכתב למנהל הפרויקט עם העתק למועצה על כל בעיית בטיחות המתגלה בשטח.
24. הקבלן יתייחס בכתב, תוך 24 שעות, להערות הבטיחות של ממונה הבטיחות של האתר, יועציו ומפקחיו, ככל שיהיו כאלו. ההתייחסות בכתב תהיה אל ממונה הבטיחות של האתר, המפקח מטעם חברת הניהול ואל המועצה.
25. במקרה של הפסקת עבודה יזומה על-ידי המועצה או מנהל הפרויקט מטעמה, כתוצאה מבעיית בטיחות שהתגלתה בשטח על ידי המועצה או מנהל הפרויקט מטעמה – תיחשב ההפסקה לחובתו של הקבלן ועל אחריותו, וכל עיכוב בסיום העבודה או כל נזק שיגרם מהפסקת עבודה זו יהיה על חשבונו של הקבלן ויחשב כאילו הקבלן לא עמד בלוח הזמנים ובתנאי החוזה– על כל המשתמע מכך.
26. לא יהיה בכל אישור או היתר שניתן על ידי המזמין או מנהל הפרויקט כאמור בנספח זה, כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום כל דרישות הבטיחות וכל האמור בנספח זה ולא יהיה בו כדי להטיל על מנהל הפרויקט או על המזמין את האחריות בכל הקשור והכרוך בבטיחות באתר ובפרויקט, אשר תחול על הקבלן בלבד.
27. פיקוח בטיחות: המזמין יקיים מפעם לפעם מבדקי בטיחות באתר. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם אנשי הבטיחות, להציג להם כל מסמך שיידרש ולקיים כל הנחיית בטיחות שתינתן לו.
28. אי שמירה על כללי הבטיחות או אי ציות להוראות הפיקוח מטעם המזמין עלולים לגרור קנסות שיוטלו על הקבלן ויקוזזו מהתשלומים המגיעים לו. טבלת הקנסות – בנספח יג' לחוזה זה.
29. מובהר כי אין באמור בנספח בטיחות זה אלא משום הפניית תשומת לבו של הקבלן לנושאים ספציפיים בתחום הבטיחות ואין הוא גורע מחובת הקבלן להכיר את מלוא דיני הבטיחות ולקיימם, בעצמו ועל חשבונו, בכל תקופת ביצוע העבודות על ידי הקבלן.
   תאריך  

 

 

          חתימת הקבלן

נספח ז'  (2) – הצהרה והתחייבות קבלן – הוראות בטיחות

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

 

 1. הנני מאשר בזה שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב את משמעות האמור בהן; ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.
 1. הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה.
 1. הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם.
 1. הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את ההוראות כלשונן.
 1. הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי על מנת למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.
 1. בלי לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי, הנני מתחייב לערוך ולהחזיק בתוקף את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז וההסכם למשך כל זמן ביצוען של העבודות ו/או כל תקופה אחרת כמפורט במסמכי ההסכם לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, את הביטוחים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם בהסכם ההתקשרות ולרבות בנספח אישור ביטוחי הקבלן המצ"ב למסמכי המכרז כנספח יא' לחוזה.

הנני מתחייב, כי במועד חתימת ההסכם וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא ההסכם, אמציא למועצה את אישור ביטוחי הקבלן בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח (בנוסחו המקורי).

 

שם הקבלן: _____________________

 

כתובת: ________________________

 

מספר טלפון: ____________________

 

שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן:

שם: _______________ ת.ז. _______________ כתובת: _____________________

 

שם: _______________ ת.ז. _______________ כתובת: _____________________

 

מנהל העבודה מטעם הקבלן:

 

שם: _______________ ת.ז. _______________ כתובת: _____________________

 

מספר טלפון: ________________ מס' פקס: _________________

חתימת מנהל עבודה: ________________          חתימה וחותמת קבלן:__________________


נספח ז'  (3) – אישור סיום התארגנות קבלן – בטיחות

אישור נלווה לחשבון חלקי מספר 1

אישור סיום התארגנות הקבלן

תחילת עבודות באתר אפשרית רק לאחר סיום שלב ההתארגנות באתר במלואו כנדרש בתקנות, ו/או בחוזה ו/או בהוראות רלוונטיות שניתנו על ידי הפיקוח באתר.

הגשת חשבון חלקי ראשון למזמין תתאפשר לאחר הגשת אישור זה ולאחר השלמת כל התנאים הנדרשים בהסכם ההתקשרות .

שם הפרויקט: ____________________           שם הקבלן: _______________________

 

מנהל העבודה: _________________    מנהל פרויקט/מפקח: ______________________

 

מס"ד הנושא מצורף/ לא מצורף (*)נדרש/ לא נדרש
1 אישור הודעה על עבודת בניה למשרד התמ"ת / עותק דואר רשום על משלוח הטופס
2 אישור משרד התמ"ת על מינוי מנהל עבודה מוסמך באתר / עותק דואר רשום על משלוח הטופס.
3 תכנית בטיחות / סקר סיכונים מאושר
4 הקבלן מנהל יומן עבודה (רצ"ב)
5 הצהרת הקבלן על ניהול פנקס כללי
6 הצהרת הקבלן על קיום הדרכות בטיחות ומעקב הדרכות
7 הצהרת הקבלן על קיום תיק בטיחות הכולל בין היתר התסקירים והרישיונות הדרושים
8 הצהרת הקבלן על קיום אמצעי עזרה ראשונה באתר
9 הצהרת הקבלן על קיום אמצעי כיבוי אש באתר
10 הצהרת הקבלן על המצאות שירותים לעובדים
11 הצהרת הקבלן על המצאות גידור ושילוט אתר, כולל שילוט בטיחות . (יש לצרף צילום)
12 לוח זמנים מאושר

 

(*)  ימולא על ידי מנהל הפרוייקט/מפקח טרם תחילת העבודות.

 

הערות:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

   

שם   נציג הקבלן:     ___________                           חתימה: _________________

 

שם מנה"פ/מפקח:   ___________                           חתימה: _________________


נספח ח' (1) – דף הסבר לעבודות חריגות

דף הסבר לעבודות חריגות

הגשת סעיפים לעבודות חריגות תתאפשר רק לאחר השלמת כל התנאים הנדרשים בהסכם ההתקשרות ובצירוף מסמך זה יחד עם טבלת ריכוז חריגים.

 

שם הפרויקט: ______________   שם הקבלן: ____________ מועד ביצוע: _________

 

תיאור העבודה:
 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

סיבה לחריג:
 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

בקשת הקבלן:
יח' מידה:______ מחיר / יח': ________  (חישוב כמויות יוגש בנפרד)
אישור הפיקוח:
יח' מידה:______ מחיר / יח': ________  (חישוב כמויות יוגש בנפרד)
רצ"ב ניתוח המבוסס על:
מחיר חוזי בהנחה ___ % מחירון משותף בהנחה __% מחירון דקל בהנחה ___% חשבונית מס אחר
שם   נציג הקבלן:     _______________

 

חתימה:     ___________________

 

 

שם מנה"פ/מפקח:   _______________  

חתימה:    ________________

 

 

אישור המזמין :      _______________ חתימה:    ________________

נספח ח' (2) – טבלת ריכוז חריגים

אישור נלווה לחשבונות (לפי הצורך)

טבלת ריכוז חריגים

 שם הפרויקט:___________                                                      דף מס': ____מתוך: _____

שם הקבלן:_____________                                                     חשבון מס': ____________

הגשת סעיפים לעבודות חריגות תתאפשר רק לאחר השלמת כל התנאים הנדרשים בהסכם ההתקשרות ובצירוף מסמך זה יחד עם דף הסבר לחריג. 

 

מס' סעיף בחשבון תיאור כמות מחיר יח'(₪) סה"כ לתשלום (₪) ניתוח המחיר מבוסס על: ניתוח מחיר צורף/ לא צורף
             
             
             
             
             
             

שם נציג הקבלן:_____________                                               חתימה: ___________

 

שם מנה"פ/מפקח:____________                                              חתימה: ___________


נספח ט' (1) – דוגמת פקודת עבודה

 

לכבוד
פקודת עבודה
לביצוע עבודות השלמות פיתוח (סלילה, חשמל, תאורה, תקשורת, מים וביוב, שצפים) בשכונה הדרומית בראש פינה
מכרז מס' 01.1/2022
מהות העבודה:  

__________________________________________________________

1. על סמך מכרז/חוזה מספר ______ נא להוציא לפועל את העבודה בסכום של _______________________ ₪  (כולל מע"מ) (במילים: ________________________________) כמפורט בכתב הכמויות הרצ"ב.
2. ביצוע העבודה יהא כפוף לכל המפרטים, תוכניות והמסמכים  כמפורט בחוזה/ הוראות מהנדסת המועצה.
3. משך ביצוע העבודה יהיה ______ חודשים מיום חתימה על צו התחלת עבודה.
4. במקרה של עיכוב בתחילת העבודה או במהלכה עליך לדווח מיד בכתב למנהל הפרויקט עם העתק למהנדסת המועצה.
5. לאחר קבלת השטח, עליכם להמציא אישורים לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות לכך.
6. הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודת בנייה) תשט"ו 1955 ו/או בהתאם לתקנות, הוראות וצווים אחרים – והכל כמפורט בהסכם ובהוראות הדין.
7. אין לבצע עבודות חריגות ואין לחרוג מהסכום המוגדר בסעיף 1 לעיל ללא אישור מראש, בכתב וכמפורט בתנאי המכרז והחוזה ע"י המזמין באמצעות מורשי החתימה כדין (ראש מועצה, גזבר, חשב מלווה) ובצירוף חותמת מועצה.
מהנדסת המועצה
תאריך חתימה
מנהל הפרויקט, חברה מנהלת
תאריך חתימה
מסכים לתנאים הנ"ל נציג הקבלן –
תאריך חתימה

נספח ט' (2) – דוגמת צו התחלת עבודה

 

לכבוד
 

צו התחלת עבודה

לביצוע עבודות השלמות פיתוח (סלילה, חשמל, תאורה, תקשורת, מים וביוב, שצפים) בשכונה הדרומית בראש פינה
מכרז מס' 01.1/2022
מהות העבודה: __________________________________________________________
1. ניתן לקבלן בזה צו התחלת עבודה לביצוע החוזה שבנדון.
2. מסירת השטח תתקיים ביום _________. בהתאם למפורט במכרז, עליכם להתחיל בביצוע העבודה תוך ____ ימים מקבלת צו התחלת העבודה ולהשלימה,  בתוך ___ חודשים, דהיינו עד ליום ___________.
3. המפקח יהיה נציג של משרד מנהל הפרויקט:
שם המפקח:
4. צו זה מוגבל להיקף הכספי הרשום בפקודת העבודה.
5. עם קבלת צו התחלת עבודה יש להמציא לוח התקדמות העבודה לידי מנהל הפרויקט.
6. הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודת בנייה) תשט"ו 1955 ו/או בהתאם לתקנות, הוראות וצווים אחרים – והכל כמפורט בהסכם ובהוראות הדין.
מהנדסת המועצה –
תאריך חתימה
מנהל הפרויקט –
תאריך חתימה
 

מסכים לתנאים הנ"ל נציג הקבלן –

תאריך חתימה

נספח ט' (3) – רשימת מסמכים להגשה על ידי קבלן

 

רשימת מסמכים שהקבלן נדרש לצרף
מס"ד תאור המסמך/ אישור/ תכנית התקבל הערות
מסמכים להגשה לפני התחלת עבודה
1 חוזה חתום (כולל נספחים)
2 אישור על קיום ביטוחים חתום כדין ומאושר
3 ערבות ביצוע כנדרש
4 ממונה בטיחות ותכנית בטיחות מאושרת ע"י מועצה
5 מהנדס ביצוע מוסמך ומנהל עבודה מוסמך מאושרים ע"י
המפקח
6 ממונה אבטחת איכות מאושר ע"י המפקח  
7 רשימת קבלני משנה לאישור המפקח
8 אישור המפקח למודד מוסמך שיועסק ע"י הקבלן
9 חוזה בין הקבלן למעבדה מאושרת לביצוע בדיקות
10 סימון המגרש ומיקום המבנה – מאושר ע"י מודד מטעם המועצה
11 גידור היקפי מאיסכורית + שערי כניסה
12 שילוט ע"פ דרישות החוזה
13 מבנה לשימוש הפיקוח ואבטחת איכות בהתאם למפרט
14 סימון מקום לאחסנת חומרים
15 שמירה, תאורה, שילוט אזהרה, מעקות בטיחות
מסמכים שנדרש לצרף לצו התחלת עבודה חתום
16 לוח גאנט מאושר ע"י הפיקוח והמועצה
17 אישור הצהרה והתחייבות הנחיות בטיחות חתום.
18 היתר לביצוע עבודות חפירה חתום (כולל הסדרי תנועה והסדרי בטיחות באתר).
19 היתר בניה בתוקף.
מסמכים שנדרש לצרף לחשבונות  חלקיים
20 תכנית מדידה וחישוב כמויות עבודות עפר ממודד מוסמך  
21 אישור מודד מוסמך לפני יציקת יסודות
22 ערבות מקדמה במידה וניתנה
23 חישובי כמויות ותוכניות עדות במתכונת חשבון סופי.
מסמכים שנדרש לצרף לחשבון סופי
24 טופס "טיולים" חתום ע"י מחלקות המועצה
25 אישור יועץ בטיחות
26 אישור כיבוי אש
27 אישור פיקוד העורף
28 אישור בזק
29 אישור חברת חשמל
30 אישור משרד הבריאות
31 הגשת אישורים לקבלת טופס 4
32 תכניות AS MADE מאושרות ע"י המתכננים
33 בדיקת בטונים
34 בדיקת בלוקים
35 בדיקת אטימות גג
36 בדיקת אטימות קירות וחלונות
37 בדיקת גלאי אש
38 בדיקת מערכות תקשורת
39 בדיקת אינסטלציה
40 בדיקת חשמל
41 בדיקות מעבדה
42 טופס 4
43 תעודת גמר
44 תעודת השלמה
45 הכנת ספר מתקן
46 הדרכת אנשי תחזוקה
47 ערבות בדק
48 הצהרה על העדר תביעות
49 ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר
50 תעודת סיום לסוף שנת בדק

נספח י' (1) – תעודת השלמה

 

תעודת השלמה
תאריך:
הפרויקט:
העבודה:
המזמין:  
הקבלן:  
תאריך בדיקת העבודות ע"י הצוות המפורט להלן:
תאריך תחילת תקופת הבדק:
       
על פי ההסכם אנו מאשרים בזה כי העבודה בוצעה והושלמה לפי הדרישות של כל מסמכי חוזה זה, להוציא את העבודות המפורטות בנספחים לתעודה זאת ועבודות שהקבלן התחייב לבצע במהלך תקופת הבדק.
       
צוות בדיקת העבודה:    
1. המתכנן:   חתימה:
         
2. המפקח:   חתימה:
         
3. מהנדס מינהלת:   חתימה:
       
4. מנהל פרויקט:   חתימה:

נספח י' (2) – הצהרה בדבר העדר תביעות

תאריך:
לכבוד
המועצה המקומית ראש פינה
הנדון: הצהרה על העדר תביעות
אני /ו הח"מ _____________  (להלן – הקבלן) מתכבד בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי (להלן – החשבון הסופי) למועצה, בגין ביצוע העבודות שביצעתי עבורכם בהתאם לחוזה/מכרז בינינו מס' 01.1/2022.
הנני מצהיר ומאשר בזאת כדלהלן:
א. כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון הסופי ועומד על הסך __________ ₪ (להלן – התמורה הסופית).
ב. כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע"י המפקח, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפי המועצה המקומית ראש פינה ו/או כלפי אלה הבאים מכוחם או מטעמם, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או טענה ו/או דרישה כאמור.
ג. כן הננו מתחייבים לשפות את המועצה, בגין כל תביעה שתוגש אם תוגש כנגד המועצה בכל הנוגע והמשתמע מהחוזה שנחתם ביננו.
ד. כי על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה סך __________ ₪ ובקבלת היתרה המגיעה לנו בסך של ____________ ₪ קיבלנו את מלוא התמורה לביצוע החוזה.
ה. אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות והביטוח כמוגדר בחוזה במלואו.
ולראיה באו על החתום:
היום _________   לחודש____________   שנת_____________
שם הקבלן:

נספח י' (3) – תעודת מסירת העבודות

 

תעודת מסירת עבודה (טופס טיולים)
שם האתר:  
שם הפרויקט:
מס' הזמנת עבודה/חוזה:
שם הקבלן המבצע:  
       
אישור קבלת העבודה מהקבלן לרשות המקומית
מחלקות הערות חתימה + חותמת תאריך
     
       
       
       
       
       
         
מאשר:        
מהנדסת מועצה:      
לוטה: 1. תכנית עדות, גם בדיסקט לפי מפרט 827 (כולל תרשים סביבה), מאושרת ע"י מודד מוסמך, המתכנן ומנהל הפרויקט. 

2. מערך בדיקות טיב עבודה מאושר על ידי מנהל הפרויקט.


 

תעודת סיום (לסוף תקופת הבדק)
תאריך:
הפרויקט:
העבודה:
המזמין:  
הקבלן:  
       
תאריך בדיקת העבודות ע"י הצוות המפורט להלן:
       
תאריך תחילת תקופת הבדק:
       
על פי האמור בהסכם, אנו מאשרים בזה כי העבודה בוצעה והושלמה לפי הדרישות של כל מסמכי חוזה זה.
מסירת תעודת סיום זו לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויות הנובעות מחוזה זה אשר מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.
צוות בדיקת העבודה:    
1. המתכנן:   חתימה:
2. המפקח:   חתימה:
3. מנהל פרויקט:   חתימה:

נספח יא'

נספח יא' (1) – הצהרה על מתן פטור מאחריות 

תאריך : __________

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

(להלן: "המועצה")

א.ג.נ.,

הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות

מכרז 01.1/2022 לביצוע עבודות השלמות פיתוח (סלילה, חשמל, תאורה, תקשורת, מים וביוב, שצפים) בשכונה הדרומית בראש פינה (להלן :"העבודות" ו/או "החוזה")

הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או ציוד חשמלי בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון (להלן: "הציוד").

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:

 1. הננו פוטרים את המועצה (להלן ביחד ולחוד: "המזמינה") ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ו/או רשות מקרקעי ישראל מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתרי העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות שבנדון, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 2. הננו פוטרים את המזמינה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או רשות מקרקעי ישראל מכל אחריות לרבות מאחריות על פי חוק השומרים בין היתר לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב (תחלוף) כלפי המזמינה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או רשות מקרקעי ישראל במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
 3. הננו פוטרים את המזמינה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או רשות מקרקעי ישראל מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 4. היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את המזמינה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או רשות מקרקעי ישראל בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.
 5. הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.
 6. הרינו מצהירים בזה, כי נערוך ונחזיק פוליסה לביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח יא' לחוזה), במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

ולראיה באנו על החתום:

 (חתימת המצהיר) (שם החותם) (תפקיד החותם)

נספח יא' (2) – תנאים מיוחדים לעבודות בחום

 תאריך : __________

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

(להלן: "המועצה")

א.ג.נ.,

 

הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום

הננו מאשרים בזאת, כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל שלהלן:

 1. המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה, עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.
 2. ככל שנבצע "עבודות בחום", נמנה אחראי מטעמנו (להלן – "האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.
 3. בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.
 4. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן – "צופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
 5. ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה.
 6. על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות 30 דקות מתום ביצועה, תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

מובהר, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

ולראיה באנו על החתום:

 

 

 (חתימת המצהיר) (שם החותם) (תפקיד החותם)

נספח יב' – רישיון קבלן תקף


נספח יג' – טבלת קנסות

 

תיאור הליקוי/ פריט פגום/ חוסר/ או בלתי מאושר גובה הקנס בש"ח
ציוד מגן אישי כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד נוסף לפי הצורך: משקפי מגן, נשמית מגיני אוזניים, כפפות, מגיני ברכיים וכו' (לפריט) 500
אי נשיאת תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה ע"י עובד.                 500
הסדר תנועה לא תקין/לא לפי תוכנית/ תמרור פגום.              1,000
תקלה/ חוסר בפנס מהבהב צהוב "צ'קלקה" על כלי רכב עבודה מיכליות וצמ"ה.              1,000
שימוש בכבל מאריך לא תיקני לחשמל.              1,000
שימוש בכלי עבודה ידני או חשמלי פגום.              1,000
נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לכלי. (כולל מכונה ניידת)              1,500
שימוש לקוי במעקה בטיחות זמני, כולל שימוש לקוי ביחידות קצה. (ליחידה)              1,500
פגם/תקלה בגדר להולכי רגל, כולל עיצוב הגדר ושילוטה, כולל מעבר לא בטוח להולכי רגל.              1,500
תקלה / חוסר בצופר אזהרה בנסיעה לאחור.              1,500
יצירה ו/או אי פינוי מפגע סביבתי. (רעש/ליכלוך/אבק וכדומה)              1,500
אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות.              2,500
עבודה בגובה בניגוד לתקנות/ ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך. (לכל עובד)              2,500
רישום לקוי או חוסר רישום ביומן/ פנקס כללי/ תיק הדרכות.              2,500
ליקויים בפיגומים/ סולמות / משטחי עבודה / משטחי מעבר. (ליחידה)              3,000
עובד בחפירה שעומקה מעל 1.2 מ' ללא שיפוע טבעי או דיפון או תא הגנה-בלי אישור בכתב מיועץ קרקע. (לעובד)              3,000
תעלה שעומקה מעל 0.5 מ' שאינה מסומנת/מגודרת/משולטת בשילוט אזהרה מתאים.              3,500
ביצוע עבודת יום או לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך לפרויקט.              4,000
ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה.              4,000
עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה.              4,000
עבודה בניגוד לתקנות מחייבות. (גובה הקנס נתון לשיקול דעת הפיקוח)  1,000-4,000
השארת מפגע בטיחות באתר בזמן שלא מתקיימת בו עבודה. (גם באתר מגודר)              5,000
אי קיום הוראת נציג המזמין.              5,000
 

הבהרה ואזהרה: לא יתקבלו הסברים כגון: "רק כרגע המנורה נשרפה / רק כרגע ירדתי מהכלי / בדיוק עכשיו הורדתי את האפוד הזוהר / רק היום הגעתי / בדיוק התחלנו לחפור ולכן עוד לא הספקנו לגדר /  הזמנתי את השלט" וכו'.

עובדים לא ממושמעים, בכל רמה ובכל תפקיד, מסתכנים בהרחקה לצמיתות מהאתר.

יינתנו אזהרות לתיקון הליקויים בטרם יופעל הניכוי הכספי.

טבלה זו אינה באה במקום הפסקת עבודה.

הניכויים בטבלה והפסקות העבודה בגין ליקויים יופעלו בהתאם לצורך ובלי קשר ביניהם.
נזקים כספיים מהפסקת עבודה הנובעת מליקויי בטיחות – ינוכו מחשבון הקבלן.


נספח יד' – רשימת תוכניות

 

מס' תוכן התכנית קנ"מ תאריך
אדריכלות נוף
1.1 תכנית כללית, חלוקה למבנים 1:1000 12.04.22
1.2 מפרט גיליונות 1:1000 12.04.22
2.1 תכנית פיתוח, גיליון 1 1:250 12.04.22
2.2 תכנית פיתוח, גיליון 2 1:250 12.04.22
2.3 תכנית פיתוח, גי1:ליון 3 1:250 12.04.22
2.4 תכנית פיתוח, גיליון 4 1:250 12.04.22
3 פרטי פיתוח משתנה 20.05.21
4.1 שצ"פ 604 1:100 12.04.22
4.2 שצ"פ 611 1:100 12.04.22
5.1 פריסת קירות שצ"פ 607 1:100 12.04.22
5.2 פריסת קירות שצ"פ 613 1:100 12.04.22
תנועה
0.1 מערכת כבישים תכנית כללית 1:1000 06/04/22
1.2 כביש 6, תכנית עבודה, חתך טיפוסי לתאום מערכות 1:250 11/11/20
1.3 כביש 6, צמתים 4/21, 6/13 תכנית עבודה 1:250 11/11/20
1.4 כבישים 2, ו-3  – תכנית עבודה 1:250 06/04/22
1.5 צומת כביש 13 עם כביש 89 תכנון על רקע מצב קיים 1:250 15/11/20
2.1 כבישים 2, 3, 4, 6, 12, 37, 44 חתכים לאורך 1:100/1000 07/09/20
2.2 צומת כביש 13/89 חתכים לאורך 1:100/1000 14/09/20
3.1 כביש 6 – חתכים לרוחב 1:200 14/09/20
3.2 כבישים 4, 12 ,37 – חתכים לרוחב 1:200 14/09/20
3.3 כבישים 2, 3, 44 – חתכים לרוחב 1:200 14/09/20
3.4 צומת כביש 13 עם כביש 89 חתכים לרוחב 1:200 14/09/20
4.1 צומת כביש 13 עם כביש 89 תכנית הסדרי תנועה 1:250 14/09/20
5.1 צומת כביש 13 עם כביש 89 תכנית פירוקים 1:250 14/09/20
7 קווי ניקוז – חתכים לאורך 1:100/1000 07/09/20
8.1 פרטי ביצוע כמסומן 07/09/20
9.1 כביש מס'  6 פריסת קיר תומך 1:100/1000 01/11/20
9.2 צומת כביש 13/89 פריסת קירות 1:100/500 15/11/20
10.1 תכנית הסדרי תנועה למעגל תנועה זעיר במפגש כבישים 6/13 1:250 10/06/21
10.2 תכנית הסדרי תנועה כביש מס' 6 1:250 03/11/20
10.3 תכנית הסדרי תנועה כביש מס' 6 צמתים 12/4; 6/13 1:250 03/11/20
10.4 תכנית הסדרי תנועה כבישים מס' 2, 3 1:250 06/04/22
חשמל ותקשורת
1 שצ"פים וכביש 13 (דוד שו"ב) בשכונת האורנים – שלב ב', תוכנית תאורה 1:500 11/04/22
2 כביש 6, תוכנית חשמל, תקשורת ותאורה 1:250 21/01/21
2T כביש 6, תוכנית תקשורת 1:250 21/01/21
3 כביש 6 צמתים 12/4, 6/13, תוכנית חשמל, תקשורת ותאורה 1:250 26/10/20
4 כביש 2 , 3 תאורה 1:250 11/04/22
P תוכנית פרטים ללא קנ"מ 09/11/20
מים וביוב
1 כביש 6 תכנית תנוחה שלב ב' 1:250 26/10/20
2 כביש 6 תכנית תנוחה שלב ב' 1:250 26/10/20
3 חתך לאורך שלב ב' 1:100/1:1000 26/10/20
4 מפה כללית שלב ב' 1:500 26/10/20
5 תכנית תנוחה שלב ב', העתקת מים וביוב וחיבור ראשי מערכת 1:250/1:2500 15/10/20