מועצה מקומית   ראש פנה

מכרז/פומבי מס'  01/2020

ביצוע סקר מדידות ארנונה, סקר נכסי רשות, בתחום השיפוט של המועצה המקומית  ראש פנה   

 מסמכי המכרז כוללים:

פרק 1: מנהלה

פרק 2: החוזה, תנאים כלליים

פרק 3: מפרט טכני כללי

פרק 4: הצעת המחיר

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-6808614  פקס: 04-6808613

אשת קשר: ענת שרון פרץ

דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

 

מועצה מקומית ראש פנה

 מכרז פומבי מס' 01/2020

 1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן-המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות לצורך סקר מדידות ונכסים .
 2. עיון ורכישת המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני, ראש פינה בשעות 09:00– 16:00, החל מתאריך 27/01/2020 החל מהשעה 10:00 וזאת תמורת סך של 2500 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת rosh-pinna.muni.il
 3. המועד האחרון לשאלות והבהרות : שאלות והבהרות בנושא פרויקט זה ניתן להפנות למועצה באמצעות קובץ Word בדוא"ל rp1@rosh-pinna.muni.il עד ולא יאוחר מיום 06/02/2020 בשעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-6808614 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תיעננה.
 1. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 13/02/2020 בשעה 12:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד כולל הגשה על דיסקאונקי (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 1. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 25,000(בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 
 1. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

בכבוד רב,

מר מוטי חטיאל

ראש המועצה

 פרק – 1  מנהלה

מועצה מקומית    ראש פנה 

טל: –04-6808600,

מכרז פומבי מס'  01/2020 תנאים כלליים למכרז

ביצוע סקר מדידות נכסי ארנונה, נכסי רשות, בתחומי המועצה

המועד האחרון להגשת הצעות:

בתאריך /02/202013  עד השעה 12:00

במועד פתיחת תיבת המכרזים:

 (המציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים)

פרק 1 – מנהלה

 1. כללי:

מועצה מקומית   ראש פנה    (להלן "המועצה" או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע סקר מדידות ארנונה- מבוסס GIS , סקר נכסי רשות, בתחום השיפוט של המועצה, וזאת בהתאם לכל תנאי מתנאי המכרז כפי שיפורטו להלן.

 • את מסמכי המכרז (ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הגבייה בשעות העבודה הרגילות, בתמורה לסך של 2,500 ש"ח שלא יוחזרו .
 • ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה בשעות העבודה.
 • מכרז זה הינו לקבלת הצעות לביצוע סקר מדידות עפ"י מפרט.
 • השירותים יינתנו בהתאם למסמכי המכרז, המפרט הטכני, הוראות הסכם המכרז ונספחיו, הוראות נציג המועצה, דרישות והוראות כל דין (להלן- השירותים).
 • מיום חתימת ההסכם יחל הספק הזוכה בשירותים הנדרשים ממנו . מובהר כי, תקופת ביצוע הסקר, לא תעלה על 6 חודשים.  בתום תקופת זו ימסור המזמין למציע הזוכה תעודת גמר.
 • בין המועצה למציע הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף למסמכי מכרז זה.
 1. המועדים הקבועים בקשר עם המכרז יהיו כדלקמן:

נושא מועד הערות
רכישת מסמכי המכרז החל ממועד פרסום המכרז -עלות המכרז: 2,500 ₪ שלא יוחזרו.

רכישת מסמכי המכרז זהו תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום 06/02/2020    בשעה 13:00 -הבהרות יוגשו בכתב בלבד, בקובץ WORD בפורמט הבא:

 

מספר סידורי מספר עמ' במסמכי המכרז מספר הסעיף פירוט השאלה

הבהרות שיגיעו לאחר המועד הנקוב בעמודה הימנית ו/או שלא בפורמט שנקבע, לא יענו.

בדוא"ל בלבד           rp1@rosh-pinna.muni.il

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

 

עד ליום 13/02/2020  בשעה 12:00 הוראות הגשה:

-מסירה ידנית בלבד;

-יש להגיש שני העתקים זהים מקור מודפס + העתק על גבי מדיה מגנטית ).

הצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה ירשם "מכרז פומבי מס' 01/2020  בלבד (ללא כל פרט מזהה של המגיש!).

-הצעות יוכנסו לתיבת המכרזים שנמצאת ב משרדי מזכירות מנכ"ל המועצה בראש פינה .

-הצעות שיוגשו לאחר המועד האמור יפסלו.

ערבות ההגשה ע"ס 25,000 ₪

 

לתאריך 04/06/2020
 1. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים, העונים על דרישות הסף המצטברות, כדלקמן:

הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן, תיפסל על הסף, אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה / ועדת המכרזים להורות על השלמת מסמכים, לרבות מסמכים שנדרשו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף.

 • לביצוע סקר מדידות ארנונה: המציע או קבלן משנה מטעמו בעל ניסיון מוכח בביצוע סקר מדידות ארנונה מבוסס GIS בלפחות 3 רשויות מקומיות, מתוכן מועצה מקומית  אחת לפחות, וזאת מראשית שנת 2017 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במרכז זה.
 • לביצוע סקר נכסי רשות: המציע או קבלן משנה מטעמו בעל ניסיון מוכח בביצוע סקר נכסי רשות מבוסס GIS בלפחות 2 רשויות מקומיות, מתוכן מועצה מקומית  אחת לפחות, וזאת  מראשית שנת 2017 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במרכז זה.

על המציע או קבלן המשנה מטעמו לצרף להצעתו התייחסות לניסיון המקצועי לפי הנוסח המצ"ב כנספח א'-4  למסמכי המכרז, וכן המלצות בכתב מטעם לקוחותיו /ממליצים בהתאם למפורט לעיל וכן רשימת לקוחות, פרטי אנשי הקשר, אישורים מהגורמים המוסמכים ברשויות המקומיות, בדבר הפעלה וביצוע של השירותים הנדרשים בהליך זה (להלן – ההמלצות). המלצות אלו יצורפו עבור סעיפים ‎3.1 ‎3.1-‎3.1 .

 • המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד בעלי מחזור כספי שנתי ממוצע של 2 מיליון ₪ לפחות בשנים 2016, 2017 ו- 2018 – יש לצרף הצהרה ואישור רו"ח בנוסח המצורף.
 • המציע נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד מועצה – להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו הצהרה בנוסח המצורף כנספח א'-16 למסמכי המכרז, מאושרת ע"י עו"ד.
 • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית – בסך של 25,000 ש"ח אשר תהיה בתוקף עד לתאריך 04/06/2020 (כולל), בנוסח המצורף כנספח א'-2 למסמכי המכרז.
 • המציע רכש את מסמכי המכרז – יש לצרף להצעה קבלה.
 1. תנאים נוספים:

  • הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד. המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית יהיו על שם המשתתף.
  • למען הסר ספק, אין  איסור על שילוב של המציע עם מספר ספקים כספקי משנה בהצעה ובלבד שהם עומדים ביחד בכל תנאי המכרז וכן שאחריות הביצוע ועמידה בתנאי המכרז שלו ושל ספקי המשנה מוטלת על מגיש ההצעה (ספק ראשי).
  • אם ההצעה משלבת ספקי משנה על הספק לפרט:
 • בכל רכיב שירות יהיה ברור מי נותן שירות של אותו רכיב, אם מעורב ברכיב יותר מגורם אחד יש לפרט מה חלקו של כל אחד מהם בהצעה.
 • יש לצרף אישורים ותצהיר על טיב הקשר בין הספק הראשי לספקי המשנה, ולהחתים את ספק המשנה על התחייבות המצורפת כנספח א'-7  למכרז זה.
 1. צירוף מסמכים להצעת המציע

על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

 • מסמכים/אישורים המוכיחים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף ‎3 דלעיל
 • כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו – יאומת ויאושר המסמך כנדרש.
 • כל תעודה, רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, בין אם מגורמים ממשלתיים ובין מכל גורם אחר.
 • אישורים ותעודות הסמכה ביחס לעובדי המציע שיעסקו בביצוע השירותים כגון: אישורים המעידים על איכות מוצרי המציע, הסמכות בתחום פיתוח התוכנה, בסיסי נתונים, מערכות הפעלה, וירטואליזציה, חומרה (שרתים ותחנות), תקשורת נתונים וכן תקני איכות ואבטחת מידע (ISO 27001), אישורי בדיקות ענ"א ואבטחת מידע, וכן אישורים והסמכות שניתנו מטעם יצרני התוכנה.
 • אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון, על כך שהמציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות על-פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 • תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 • תצהירים תקפים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו-1976 בהתאם לנוסחים המצורפים
 • אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך.
 • אישור ניהול תקין מרשם העמותות – אם המציע הינו עמותה רשומה.
 • יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת המכרז.
 • במידה והמציע הינו תאגיד:
  • תעודת התאגדות וכן תדפיס מעודכן מאת רשם החברות/אגודות שיתופיות וכד' ביחס למציע.
  • אישור עו"ד או רו"ח:

כי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות התאגיד;

שמות המנהלים של התאגיד;

שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.

 • במידה והמציע הינו שותפות:
  • תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד;
  • הסכמים של השותפות;
  • אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.
 • אישור רואה חשבון על תשלום ושכר ותשלומים סוציאליים לפי הנוסח המצורף.

            הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור – תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה!

המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת המציע בתנאי הסף בכפוף לכל דין.

 1. הגדרות :

  • "המזמין" או "המועצה" – מועצה מקומית  ראש פינה   .
  • שירותים- כל עבודה, מטלה, ביצוע, טיפול, אקט שיבוצע במסגרת הסכם זה בכל שלב שהוא.
  • "מפרט" – פירוט הדרישות מהמציע המשתתף במכרז.
  • "מציע"/ "משתתף" – משתתף במכרז שרכש מסמכי המכרז והגיש הצעתו למכרז.
  • "זוכה" – חברה/ מציע שהצעתו נבדקה ונמצאה המיטבית ביותר והוכרז כזוכה.
  • "מסמכי המכרז" – כל המסמכים והוראות נשוא מכרז זה לרבות נספחיו, תשובות לשאלות משתתפים שניתנו בכתב והוראות שניתנו בכתב הקשורים למכרז זה.
 2. תקופת ההתקשרות :

  • הסקר יבוצע בתוך 6 חודשים ממעוד חתימת על הסכם זה יחד עם זאת תקופת ההתקשרות למתן השירות נשוא מכרז זה הינה ל- 36 (שלושים וששה ) חודשים קלנדריים כך שאם ידרשו לרשות השלמות נוספות הן יעשו בהתאם להסכם זה ובהתאם להצעת המחיר במכרז זה .
  • למרות האמור לעיל, זכותה של המועצה, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, לבטל את החוזה עם הזוכה בכל עת, מבלי שתצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שתיתן לספק הודעה מקודמת בכתב של 30 יום. במקרה זה, לא תהא לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביטול ההתקשרות, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים שסופקו על ידו עד למועד ביטול ההתקשרות.
 3. התחייבות המציע בהקשר להצעתו :

  • המציע מתחייב כי הוא בעל כלל היכולות הנדרשות למילוי כלל המטלות ותכולות העבודה על פי מכרז זה המאפשרות לו לעמוד בכל תנאי מתנאי מכרז זה.
  • המציע מתחייב כי עובדיו וכל בעל מקצוע אחר מטעמו הינם בעלי הכשרות והסמכות כל אחד על פי תחום ההתמחות הרלוונטי הנדרש לצורך מילוי, ביצוע, יישום והפעלה של כל מערכת ו / או תת מערכת הנדרשת כדי להשיג את המטרות לשמם התקשרה עמו המועצה על פי המכרז.
  • מערכת הבקרה המוצעת ואחריות כוללת
 • המציע מתחייב כי מערכת הבקרה המוצעת על ידו הינה באחריותו המלאה , הספק הזוכה יהיה האחראי הבלעדי כלפי המועצה לאספקת מלוא השירותים הנדרשים על פי מכרז זה לרבות שירותים אשר יסופקו על ידו באמצעות ספקי המשנה.
 • יובהר כי ההתקשרות נשוא מכרז זה על מסמכיו הינה אך ורק בין הספק ובין המזמין. כל התקשרות בין הספק לספקי המשנה לא תחייב את המועצה ולא תהווה התקשרות בין ספקי המשנה ובין המועצה. הספק נושא באחריות מלאה ובלעדית לביצוע האמור במכרז זה ומהווה מקור ההתקשרות הבלעדי עם המזמין.
  • זכויות המציע ברכיבי הצעתו
 • המציע מתחייב כי הוא בעל זכויות היוצרים זכויות הפטנטים, וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות ו/או האחרות בתוכנות/ בחומרה/ במוצרים הגלומות בשירותים ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים להשתמש בהם ו/או לשווקם ו/או בעל רישוי תוכנה מתאים לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה.
 • כי אין במערכת הבקרה המוצעת על פי מכרז זה משום פגיעה בכל זכויות יוצרים סודות מסחר, זכויות קניין כלשהן, וכי לא הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.

כי כל רכיבי מערכת הבקרה המוצעת  הינם רכיבים בתחזוקה שוטפת וכי אין בידיו שום מידע על הפסקה מתוכננת בתמיכה ברכיבי הפתרון.

 • העדר ניגוד עניינים
 • המציע יחתום על טופס היעדר ניגוד עניינים המצורף כנספח א-14 למכרז זה.
 • המציע יחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות בנוסח המצורף כנספח א-16 למכרז זה.
  • תנאי העסקת עובדים
 • הספק המציע יתחייב כי אם יזכה במכרז יקיים בכל תקופת ההתקשרות, לגבי העובדים שיועסקו על ידו בשירותים נשוא מכרז זה, את האמור בכל החוקים הנוגעים להעסקת עובדים, לרבות בהוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.
  • שמירת סודיות ואבטחה מידע
 • הספק הזוכה יתחייב לשמור בסודיות מלאה כל נתון ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצועו של חוזה ההתקשרות, בין במישרין ובין בעקיפין ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי שהוא. כן יתחייב הספק הזוכה לגרום לכך שכל המועסקים על ידו בביצוע חוזה ההתקשרות לביצוע השירותים נשוא מכרז זה יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות.
 • הספק הזוכה יתחייב למנוע גישה למערכות המחשב המשמשות אותו לצורך אספקת השירותים במכרז זה, ממי שאינו שותף למתן השירות, או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק הזוכה יהיה אחראי כלפי המזמין באופן בלעדי ומלא על כלל מרכיבי ההגנה על המידע, ובכלל זה בשירותים הניתנים ע״י קבלני המשנה שלו.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל, הספק הזוכה יתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה ההתקשרות לביצוע השירותים במכרז זה, ולהציג למועצה או למי מטעמה על פי דרישה, את אמצעי אבטחת החומר. נציג המועצה או מי מטעמה יעביר לספק הזוכה את הערותיו בנוגע לאמצעי האבטחה ככל שיהיו. הספק הזוכה מתחייב לתקנם בתוך 7 ימי עבודה.
  • נזיקין, ביטוח, שיפוי ופיצוי
 • הספק הזוכה יקבל על עצמו את האחריות לכל נזק, או אובדן שיגרמו לרכוש המועצה ו/או מי מטעמה או לגופו ו/או לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי הספק והמועסקים על ידו בביצוע חוזה זה, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שליחיו, או כל מי שבא מכוחו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע חוזה ההתקשרות.
 • הוגשה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה דרישה או תביעה לשלם סכום כלשהו בגין מעשה, או מחדל, שהספק אחראי להם, על פי כל דין, או על פי חוזה ההתקשרות, ישפה הספק את המועצה ו/או מי מטעמה באופן מידי  בגין כל סכום שתשלם המועצה ו/או מי מטעמה, וכן בגין הוצאות משפט והוצאות אחרות אשר נגרמו לה (אף אם לא ניתן פסק דין) ללא יכולת לשוב למועצה ו/או למי מטעמה.
 • הספק הזוכה יתחייב לרכוש אצל מבטח מורשה בישראל את כל הביטוחים המפורטים בהסכם ובכל מקום אחר במכרז.
 • נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי החוזה ולא חתם על החוזה במועד בו נדרש לחתום עליו כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע, אזי מבלי לפגוע בשאר זכויות המועצה במקרה זה, המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית להצעה שהגיש ולמסור את העבודות לביצועו של כל צד ג'.
 • מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנספח דרישות הביטוח (נספח ג') בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה.
 • לספק הזוכה אין כל אפשרות להפסיק את השירותים הניתנים לרשות. כל הפסקת שרות כאמור תחייב את הזוכה בקנס מוסכם מראש של 10,000 ₪, וזאת בנוסף לחילוט הערבות וכל סעד אחר העומד לרשות המועצה.
 1. בטחונות

ערבות הצעה
 • כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון ע"פ דרישה, ערוכה לטובת המזמין, בנוסח המצורף כנספח א-2 למסמכי המכרז, בסך של 25,000 ₪. הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז (להלן: – הערבות הבנקאית להצעה).
 • הערבות הבנקאית להצעה תהיה עד למועד הקבוע לעיל במסמכי המכרז. הרשות בידי המועצה לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך 3 חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך תוקף הערבות הבנקאית להצעה כנדרש, בהתאם להוראות המועצה.
 • משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך 10 ימים, מיום שיידרש לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה לגבות את סכום הערבות הבנקאית להצעה לטובתה, ולמסור את העבודה למציע אחר.
ערבות ביצוע
 • בעת החתימה על חוזה המכרז, ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות בנקאית, אוטונומית – בלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח א3', צמודה למדד המחירים לצרכן, בשיעור 30,000 ש"ח וזאת להבטחת מילוי התחייבויות המציע הזוכה במכרז.
 1. הבהרות למסמכי המכרז

  • המציעים יהיו רשאים להעלות שאלות הבהרה בכתב בלבד, כל שאלות מציעים, לרבות התייחסות לסתירות, ספקות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או חוסרים אם ישנן לדעת המציע במסמכי המכרז, תשלחנה במייל בלבד בקובץ Word, לכתובת הבא : rp1@rosh-pinna.muni.il וזאת בפורמט הבא בלבד:

 

מספר סידורי מספר עמ' במסמכי המכרז מספר הסעיף פירוט השאלה

על המציע לוודא קבלתם.

מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה  06/02/2020 בשעה 12:00 .

 • תשובות תשלחנה בכתב, לכל המשתתפים אשר רכשו מסמכי המכרז, וכן יפורסמו באתר המועצה , מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן.
 • על כל מציע שלא קיבל מסמכי תשובות עד 5 ימים לפני מועד האחרון להגשת הצעות, לפנות לנציג המועצה ולבקש לקבלן. לאחר הגשת ההצעות יחשב כל מציע כאילו קיבל את מסמכי התשובות, גם אם לא קיבל אותן בפועל, ולא תישמע כל טענה סותרת בעניין זה.
 • למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן: ״הבהרות״) יחייבו את המזמין. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.
 • לאחר חלוף המועד האמור בסעיף 10.1 לעיל, לא תישמע מהמציע במכרז כל טענה בדבר סתירה, שגיאה ו/או אי התאמה במסמכי המכרז.
 • אין באמור לעיל לחייב את המועצה לענות או להיענות לכל פניה של מציע.
 • המועצה תמנע ממתן מענה כאשר עפ״י שיקול דעתה הבלעדי הפניה אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהיא.
 • המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.
 • רק הבהרות והודעות שתישלחנה בכתב על-ידי המזמין לכלל משתתפי המכרז (בדוא"ל/בפקס') תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפן חתומות על-ידו להצעתו. הבהרות והודעות שתינתנה בעל-פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את המזמין.
 1. הגשת ההצעות

  • על המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במועצה. על המציע למסור את הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות – יום 13/02/2020 עד השעה 12:00 .
  • לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד הנ"ל.
  • בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת מזכירות המועצה.
  • הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד, ב-2 עותקים ( מקור מודפס + העתק על גבי מדיה מגנטית) של חוברת מסמכי המכרז במעטפה סגורה. כל עמוד בהצעה יישא חותמת רשמית של המציע וחתימה מלאה ובנוסף חתימה כדין במקומות שבם צוין כי נדרשת חתימה כאמור. על המציע לחתום כדין על הנספחים בנוסחים הרצ״ב ולהשיבם לרשות כחלק בלתי נפרד מהצעתו. מובהר בזאת כי על המציע לנקוב במחיר עבור כלל פרקי המכרז – לא ניתן להגיש הצעה חלקית. כמו כן מובהר בזאת כי הצעת המחיר לא תחרוג ממחירי מקסימום/ מינימום שנכללו בטופס הצעת המחיר. הצעה שתחרוג מטווח המחירים ביחס לסעיף אחד  או יותר לא תובא לדיון.
  • המחירים בהצעה אינם כוללים מע"מ כחוק .
  • המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע כל עבודה שהיא השייכת באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט בחוזה. המשתתף לא יהא זכאי לקבל כל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו.
  • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
 1. הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה

  • מציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו – תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול את הצעתו.
  • כל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו.
  • על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלקן.
  • הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.
 1. בחינת ההצעות

  • בכפוף לאמור להלן, ההצעה תיבדקנה בשני שלבים ובהתאם לאמות המידה המפורטות בנספח א' 19 למסמכי המכרז. תשומת הלב לכך שהצעת המחיר של המציעים לא תעלה על סכומי המקסימום המפורטים. הצעת מחיר שתעלה על סכומי המקסימום, ולו באחד מן הפרטים, תפסל על הסף. לאור העובדה שמחירי המקסימום מפורטים במכרז, לא תוגש לתיבת המכרזים מעטפת אומדן.
  • שלב ראשון- בדיקה כי ההצעות עומדות בתנאי המכרז וכי צורפו כל המסמכים הנדרשים.

הצעות שלא יעמדו בתנאים אלו, לא יעברו לשלב הבא, אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה  לפנות למציעים להשלמת מסמכים, לרבות מסמכים שנדרשו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף במכרז והכל בכפוף לכל דין.

 • שלב שני- דירוג ההצעות הכשרות, ע"פ אמות המידה מחיר /איכות שנכללו בנספח א' 19 למסמכי המכרז.
 1. שונות

  • אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  • המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז או לבצע בו שינויים ותיקונים או לפרסם מכרז חדש, הודעה על כך תשלח בפקס' /  דואר רשום ו/או בדוא״ל לכל הספקים אשר הגישו הצעות למכרז זה.
  • אם תחליט המועצה לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה, מכל סיבה שהיא, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפיה. דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו.
  • במסגרת שיקוליה לקביעת הזוכה במכרז, תהא המועצה רשאית לשקול כל שיקול שיביא להשגת מירב היתרונות עבורה.
  • המועצה אינה חייבת לקבל הצעת המציע במלואה ושומרת את הזכות ליישם חלקים ממנה ולפי לוח זמנים הנוח לה ולפי שיקולים תקציביים.
  • אין בהתקשרות עם הזוכה כל התחייבות מצד המזמין להימנע מקבלת שירותים גם מספקים נוספים.
  • אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז כדי להטיל על המועצה חובה או להעניק למי שנקבע כזוכה זכות להתקשרות המועצה בהיקף כלשהו.
  • המועצה תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי החוזה.
  • מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הניקוד המשוקלל שלהן הייתה שווה והטובה ביותר – תקבע ההצעה הזוכה ע"פ ההצעה בעלת המחיר הנמוך יותר מבין השתיים. במקרה של זהות גם במחיר רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת ההצעה שהינה הטובה ביותר מבין כל ההצעות כאמור.
  • למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

מציע שהינו עסק בשליטת אישה – יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.

לעניין סעיף זה –

"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור;

"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

(1) אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב (בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;

(2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;

"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ-50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;

"נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 • המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות ציבוריות רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.
 • בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע, לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות וביצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.
 • המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.
 • בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה וכן לחלט ערבות ההצעה.

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 • המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כנדרש.
 • אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על-ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 • בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף, אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין.
 • הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז – תחולנה על המציע.
 • מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים ובעצם הגשת ההצעה, מסכימים המציעים לעיון בהצעתם ככל שיזכו. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים, אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה.
 • כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.
 1. הודעה על הזכייה וההתקשרות

  • לאחר קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה בכתב באמצעי ההתקשרות אשר מסר.
  • משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, באמצעי ההתקשרות אשר מסר. לאחר חתימה על הסכם עם הזוכה, והמצאת ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים כנדרש, יוכלו כל מציע אשר הצעתו לא זכתה, להגיע למשרדי המועצה לצורך קבלת ערבות המכרז שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.
  • היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו המנויות בסעיף ‎14 לעיל , תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי המועצה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
  • בוטלה הזכייה במכרז רשאית המועצה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע המכרז ו/או ההזמנה למי שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את המועצה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
 1. התחייבויות ואישורים שידרשו מהמציע הזוכה

  • מציע שנמסרה לו הודעה על זכייתו (להלן ״הזוכה״) יחתום תוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה, על הסכם ההתקשרות שבתיק המכרז, ועד אותו מועד ימציא למועצה את ערבות הביצוע, אישור עריכת הביטוחים ואת יתר המסמכים שעליו להמציא על פי מסמכי המכרז.
  • לא עמד הזוכה בהוראות ס.ק ‎3 תוך 10 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה, יהיה המזמין רשאי לבטל את בחירתו, לחלט את הערבות ולהתקשר על פי מכרז זה, עם מי מהמציעים שהצעתם דורגה אחריו, בהתאם לסדר דירוגם.
  • מובהר בזאת כי אין בהודעת המועצה לספק שהצעתו נתקבלה, כדי לממש את ההתקשרות ביניהם, וכי התקשרות זו תמומש רק עם חתימת החוזה ע״י שני הצדדים, והשלמת המסמכים הנדרשים כאמור בסעיף ‎14 לעיל ,
  • הזוכה במכרז מקבל על אחריותו המלאה לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים עפ״י דין, על מנת לקיים את השירות בהתאם לתנאי המכרז.
 1. ביצוע השירותים

  • הספק הזוכה מתחייב להקצות את המשאבים ובפרט כוח אדם, באיכות, בכמות ובמועדים שיאפשרו ביצוע השירותים המפורטים במכרז, כמפורט בפרק ב׳ – המפרט הטכני וכן לעמוד ברמת השירות הנדרשת.
  • הספק הזוכה מתחייב לעמוד בצורה קפדנית בלוחות הזמנים הנדרשים. אי עמידה בלוח הזמנים תהווה הפרה יסודית של חוזה ההתקשרות.
  • הספק הזוכה מתחייב לתת למועצה כל דיווח שיידרש ביחס לביצוע השירותים עפ״י חוזה זה.
  • לשם ביצוע כל השירותים האמורים במכרז זה, הספק הזוכה ישמש קבלן עצמאי ויבצע את חיוביו על פי חוזה ההתקשרות לביצוע השירותים במכרז זה כקבלן עצמאי.
  • לא ישררו יחסי עובד מעביד בין הספק הזוכה, או בין מי המועסק מטעמו, בביצוע חוזה זה, לבין המועצה ו/או מי מטעמה.
  • הספק מתחייב להודיע ולהבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה ההתקשרות לביצוע השירות, כי בינו ובין המועצה לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד. יובהר כי ספקי המשנה ועובדיהם יראו כחלק מהמועסקים על ידי הספק הראשי בביצוע חוזה ההתקשרות לעניין הצהרתו בסעיף זה.
  • הוגשה תביעה נגד המועצה על ידי עובדי הספק או עובדי ספקי המשנה, מתחייב הספק להיכנס בנעלי המועצה בכל עניין הנוגע להליכים אלה ככל שיוגשו. הספק מתחייב לשלם בעצמו את כל שייפסק או שיימצא כי על מעסיק לשלם (גם אם לא התקבל פסק דין או לא הוגשה תביעה) וזאת ללא יכולת חזרה למועצה. למען הסר ספק, הספק יישפה את המועצה מיידית, בגין כל תביעה או תשלום אשר המועצה תדרש לשלם בגין ביצועו של מכרז זה והנוגע לטענות עובדיו או עובדי ספקי המשנה.
 1. עלות השתתפות במכרז זה

  • כל משתתף במכרז יישא בלעדית בכל העלויות, מכל סוג ומין שהוא בקשר להשתתפותו במכרז, לרבות עלות כל בדיקה ובירור שיעשה, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת המועצה.
  • בשום מקרה המשתתף במכרז לא ידרוש והמועצה לא תיתן כל החזר ו/או פיצוי למשתתף במכרז על הוצאות השתתפותו, בין אם זכה במכרז ובין אם לא ובין אם בוטל המכרז מכל סיבה שהיא.
 2. אישורים ורישיונות

  • על המציע לדאוג להשיג על חשבונו ואחריותו את כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע התחייבויותיו נשוא המכרז וההסכם.
  • ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה. מגיש ההצעה יחשב כספק ראשי.

בברכה,

מר  מוטי חטיאל,

ראש המועצה  ראש פנה     

פרק – 2 חוזה נספחים

 פרק 2-חוזה

הסכם התקשרות

מכרז/חוזה מס'01/2020

שנערך ונחתם במועצה מקומית    ראש פנה   

ביום _________ לחודש _____________ שנת __________

–   ב  י  ן   –

מועצה מקומית    ראש פנה    

(להלן – המועצה ו/או המזמין)

-לבין-

_______________                  __________________

ת.ז. ___________                   ח.פ. ______________

מרחוב _____________           מרח' ______________

מ________________             על ידי מנהליה המוסמכים לחתום

(להלן – הספק)                           ולהתחייב בשמה כדין

ה"ה __________ ת.ז. _________

ה"ה __________ ת.ז. _________

(להלן – הספק)

והואיל:      והמועצה פרסמה מכרז פומבי שמספרו 01/2020 לקבלת הצעות לביצוע סקר נכסים ומדידות לצורך חישוב שומת ארנונה, סקר נכסי רשות, בתחומי המועצה (להלן- המכרז), כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז;

והואיל:      והספק מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות, האישורים, הידע והמומחיות והיכולת הארגונית הדרושים לביצוע שירותים מסוג וטיב השירותים נשוא ההסכם ולו הציוד, החומרים וכוח האדם הדרושים למתן השירותים נשוא ההסכם בתחום שיפוט המועצה;

         והואיל:    וועדת מכרזים של המועצה, בהחלטתה מיום _______, המליצה בפני ראש המועצה לקבל את הצעתו של הספק ובתאריך __________ אישר ראש המועצה את המלצת ועדת המכרזים, בכפוף לעמידת הספק בהוראות הסכם זה והוראות כל דין.

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 1. מבוא:
  • א. המבוא לחוזה זה, לרבות ההצהרות וההגדרות הכלולות בו, לרבות מסמכי המכרז, הנספחים למסמכי המכרז והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
  • ב. כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הספק, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 2. בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:

     "המכרז"     ביצוע סקר מדידות ארנונה- מבוסס GIS , סקר נכסי רשות,

בתחום השיפוט של המועצה שפורסם  ע"י המועצה ובו זכה הספק.

      "מסמכי המכרז"     כל מסמכי המכרז, על צרופותיו, ולרבות חוזה זה.

      "תנאי המכרז"        כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז.

      "המפקח"               מהנדס  המועצה או כל אדם אחר שימונה על ידי המועצה לנהל, לתאם ולפקח על ביצוע השירותים על ידי הספק בהתאם לאמור בחוזה זה.

      "המפרטים"           המפרט במסמכי המכרז.

      "המנהל"                גזבר המועצה ו/או מי שימונה על ידו.

 1. הצהרות והתחייבויות הספק:

הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

 • א. כי הינו מוסמך, על פי האמור במסמכי ההתאגדות שלו, לעסוק בכל הפעילויות הדרושות לביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ובהתאם לתנאי המכרז.
 • ב. כי אין בהתקשרותו על פי חוזה זה פגיעה בכל זכויות של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה כלשהי נגדו על הפרת זכויות. הספק יודיע למועצה מידית על כל תביעה שתוגש כנגדו על הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת כל זכות אחרת בגין אספקת התוכנות נשוא חוזה זה והשימוש בהן.
 • ג. כי הוא וכל המועסקים על ידו הנם בעלי הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות הסכם זה והוראות כל דין, לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, וכן כי אישורים אלה יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.
 • ד. כי יעמוד בדרישות רמת השירות המפורטת במסגרת הנספח הטכני ויספק מענה באיכות מקצועית מעולה, באיכות שלא תפחת מדרישות ההסכם וברציפות בהתאם למועדי השירות הנדרשים בהסכם.
 • ה. כי בדק ובחן בקפידה את כל הנתונים הנחוצים לקיום התחייבויותיו שבחוזה זה, לרבות נתונים שונים בדבר המועצה וכן כל נתון אחר שיש בו כדי להשפיע על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.
 • ו. כי קרא את מסמכי המכרז ונספחיו וכי מסמכי המכרז ונספחיהם, תנאי המכרז ותנאי חוזה זה ידועים וברורים לו לאשורם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש , על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועד שנקבע למסירתן.
 • ז. כי ביצוע השירותים על ידו כאמור בחוזה זה אינו מעמיד אותו בכל מצב של ניגוד עניינים או חשש כלשהו לניגוד עניינים, וכי הוא יימנע מלקבל על עצמו בעתיד ביצוע עבודות שיש להן נגיעה כלשהי לשירותים נשוא חוזה זה ו/או חשש כלשהו לכך שייקלע למצב של ניגוד עניינים.
 • ח. כי ישמור בסודיות כל מידע שיגיע אליו במהלך אספקת השירותים על פי חוזה זה ועל פי מסמכי המכרז, ולא יעשה שימוש במידע כאמור אלא לצורך ביצוע השירותים על פי חוזה זה. סעיף זה הינו מתנאיו היסודיים של ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית, על כל המשתמע מכך. התחייבות לשמירת סודיות, תחול גם על עובדים שיועסקו על ידי הספק ו/או קבלני משנה ו/או כל גורם אחר מטעמו. הספק מתחייב להחתימם על התחייבות לשמירת סודיות ולהמציא את כתב ההתחייבות למועצה, על פי דרישתה.
 • ט. כמו כן מצהיר הספק כי המערכת שיעמיד לרשות המועצה מכילה היכולות לבצע בקרה במועצה על נושא הסקרים.
 • י. כי לא יקבל החלטה הכרוכה בהטלת התחייבות חוקית ו/או כספית על המועצה, אלא אם כן יקבל על כך, מראש ומכתב, את הסכמת המפקח והמנהל ביחד.
 • יא. כי הוא יודע שהשירותים נשוא ההסכם יבוצעו בהתאם למסגרת התקציבית המאושרת על-ידי המועצה, וכפי שתאושר מראש ובכתב על-ידי גזבר המועצה וראש המועצה. כן מצהיר הספק כי ידוע לו שבכל חריגה מהמסגרת התקציבית ניתן יהיה לסיים את ההתקשרות עמו וכי בשום מקרה, הספק לא יבצע עבודות/שירותים בהיקף כספי החורג מהמסגרת התקציבית המאושרת.
 • יב. הספק מצהיר כי ידועות לו כל ההתחייבויות והחובות הכלולים בחוזה זה וכי הוא יכול לקיימן במלואן ובשלמותן.
 • יג. הספק מתחייב למלא אחר כל ההוראות שיינתנו לו, מעת לעת,  על ידי המועצה ו/או המפקח.
 • יד. כי ידוע לו כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו.
 1. ההתקשרות
  • א. המועצה מזמינה בזאת מהספק את השירותים כמפורט במסמכי המכרז ותנאיו.
  • ב. הספק מתחייב לספק למועצה את השירות והתוכנה ולקיים את יתר התחייבויות, בהתאם למפורט בחוזה זה ועל פי מסמכי  ותנאי  המכרז.
  • ג. גילה הספק סתירה או אי התאמה בין תנאי המכרז, המפרטים, הצעתו, או האמור בחוזה זה – יפנה הספק בכתב למפקח כדי שייתן לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג. בכל מקרה של סתירה תהא עדיפות לאמור במפרטים אלא אם האמור במסמכים האחרים בא להוסיף ולשפר מעבר לאמור במפרטים.
  • ד. הגבלת הוצאות –

אין הספק רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום, או חיוב בשם המועצה או עבורה ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע התחייבויותיו, כאמור בחוזה זה.

להסרת ספק, למפקח אין כל סמכות בענייני כספים ותמורה. כל עניין הכרוך בתשלום כספי לספק או לצד שלישי או ביחס לביצוע שירותים כלשהם הכרוכים בתשלום, מחייבים קבלת אישור מראש ובכתב של גזבר המועצה וראש המועצה, שאם לא כן הספק אינו רשאי לבצעם או לחייב בגינם את המועצה.

למען הסר ספק, לא תשמע טענה על ידי הספק, כי ביצע הנחיות שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, והספק לא יהא זכאי לתשלום אלא באישור ובחתימות כאמור לעיל.

  • א. הספק מתחייב לבצע את השירות בהתאם להוראות הקבועות במפרט המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו וביתר מסמכי המכרז.
  • ב. מובהר כי על השירות יחולו הוראות הביצוע הבאות:
   • (1) אי עמידה בלוחות הזמנים של ההסכם יזכו את המועצה בקבלת פיצוי מוסכם לכל יום איחור כמפורט בסעיף ‎13להלן.
   • (2) הספק מתחייב לספק מספר מתאים של עובדים וציוד, על מנת שהשירות יתבצע בתוך מגבלת השעות האמורה לעיל.
  • א. הספק מתחייב להחליף כל עובד המועסק על ידו במתן השירות בתחום הרשות, אשר המנהל יקבע כי אינו מתאים לתפקידו, וזאת מיד עם קבלת דרישה לכך מהמועצה.
 1. התמורה
  • א. מוסכם בזאת כי בתמורה לקיום הוראות חוזה זה ע"י הספק, מתחייבת המועצה לשלם לספק את הסכום הכלול בטופס הצעת המחיר, ביחס לכל עבודה שתסופק  על ידו בתוספת מע"מ, וזאת בהתאם להצעתו של הספק במכרז (להלן: "התמורה").
  • ב. הקבלן יציג למזמינה, ב-5 לחודש כל חודש קלנדרי, חשבון מפורט ובו רשימה של כל העבודות שבוצעו על ידו בחודש הקודם, ובחלוקה לפי הרכיבים המפורטים שבהצעתו. המועצה תשלם לקבלן את התמורה, בתנאי שוטף תשלום +45 מיום המצאת בחשבון, בכפוף לאישור החשבון על-ידי המפקח ועל-ידי הגורמים המוסמכים לכך במזמינה. במידה ולמזמינה יהיו השגות על החשבון המפורט שהגיש הקבלן – תעביר לו השגותיה בכתב, ולקבלן יעמדו 5 ימים לצורך מתן התייחסותו בכתה להשגות המזמינה. לאחר קבלת ההשגות תקבל המזמינה החלטה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם להכרעתה תשולם התמורה לקבלן. הכרעות המזמינה הינן סופיות, והקבלן מוותר על כל טענה בעניין.
  • ג. התמורה כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את ביצוע כל הפעולות לפי ההסכם וכן כל עלות נוספת הנחוצה לצורך אספקת השירותים, לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך, והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר נוספים מן המועצה ולא יהיה זכאי לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה, אלא אם סוכם הדבר בכתב בין הצדדים.
  • ד. מוסכם, כי איחור בתשלום לספק שלא יעלה על 60 ימים, לא יזכה את הספק לפיצוי כלשהו.
  • ה. התמורה המגיעה לקבלן, בהתאם למפורט לעיל, תשולם לקבלן שיוציא למזמינה חשבונית מס בהתאם וכמתחייב ע"פ חוק.
  • ו. הקבלן לא יבצע עבודה כלשהי שאינה מוסדרת במסגרת ההסכם לרבות, עבודות שבגינן סבור הקבלן כי מגיעה לו תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בהסכם, אלא אם כן, סוכמה עם הקבלן מראש ובכתב התמורה המגיעה לו בגין עבודות אלו, וניתן על כך אישור, מראש ובכתב, של ראש המועצה וגזבר המועצה.
   למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור עבודה כלשהי שלא נחתמה ואושרה מראש כאמור.
 2. תקופת ההתקשרות
  • א. הסקר יבוצע בתוך 6 חודשים ממעוד חתימת על הסכם זה יחד עם זאת תקופת ההתקשרות למתן השירות נשוא מכרז זה הינה ל- 36 (שלושים וששה ) חודשים קלנדריים כך שאם ידרשו לרשות השלמות נוספות הן יעשו בהתאם להסכם זה ובהתאם להצעת המחיר במכרז זה , החל מיום ________ ועד _________ (להלן "תקופת ההסכם").
  • ב. למרות האמור לעיל, זכותה של המועצה, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, לבטל את החוזה עם הספק בכל עת, מכל סיבה שהיא, ומבלי שתצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שתיתן לספק הודעה מוקדמת בכתב של 30 יום. במקרה זה, לא תהא לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביטול ההתקשרות, והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תמורה או תשלום, בגין הפסקת ההתקשרות. במקרה כזה, יהיה הספק זכאי  לקבל את התמורה בגין השירותים שסופקו על ידו עד למועד ביטול ההתקשרות, בהתאם להוראות ההסכם.
 3. היעדר יחסי עובד ומעביד

בכל הקשור למערכת היחסים בין המועצה ו/או מי מטעמה לספק ו/או מי מטעמו יחשב הספק ו/או מי מטעמו כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ולא כעובד. מובהר, כי אין בין המועצה לבין הספק או לבין כל  אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד.

אם על אף האמור לעיל ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד – יפצה הספק את המועצה בכל סכום בו היא תחויב כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה הנובעת מכך, וכן בהוצאות ובשכ"ט  עוה"ד. חובתו זו של הספק תחול גם במקרה של פשרה ללא הודאה בחבות.

הספק מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו על פי חוזה זה הינם עובדיו של הספק בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של הספק, והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על  פי כל דין הכרוכים בהעסקתם. הוראות אלה תחולנה במלואן על ספקי משנה של הספק והספק מתחייב לשפות את המועצה בגין כל סכום בו תחויב כאמור בגין תביעות או דרישות ספקי משנה ובכלל זה בהוצאות ובשכ"ט עוה"ד של המועצה.

  • א. הספק יהיה האחראי לכל סידורי הבטיחות הנדרשים בזמן ביצוע השירות לפי חוזה זה. הספק יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעובדיו, שלוחיו, ולכל הבאים מכוחו או מטעמו וכן לכל נזק שיגרם לכל אדם או רכוש כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל שייעשו ע"י הספק ו/או עובדיו, נציגיו וכל הבאים מכוחו ומטעמו.
  • ב. במקרה של דרישה / תביעה כלשהי של צד ג' נגד המועצה, בגין נזקים שייגרמו לה כתוצאה מעבודתו של הספק או בקשר עם ביצוע הסכם זה, יהיה על הספק לשפותה ולפצותה בכל סכום שתשלם, אף אם לא ניתן פסק דין, כולל כל הוצאה משפטית / אחרת שתיגרם למועצה עקב דרישה / תביעה מסוג זה, וכן ריבית ו/או הפרשי הצמדה וכל חיוב אחר שיוטל על המועצה עקב דרישה / תביעה זו.
  • ג. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו של הספק לפי סעיף זה, מתחייב הספק לפצות ולשפות את המועצה בכל מקרה של דרישה / תביעה שתוגש נגדה ע"י אדם שנפגע או ניזוק מכל סיבה שהיא ע"י ספק, מורשיו והבאים מכוחו בגין מעשיהם ו/או מחדליהם ו/או תביעות צד ג' כלשהן עפ"י פקודת הנזיקין, כפי שתוקנה או שתתוקן מפעם לפעם עפ"י כל חוק אחר.
  • ד. במקרה שבו תוכנה או חלק ממנו כפי שיסופקו לפי הסכם זה יהוו נושא של תביעה או הליך בגין הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו, אשר בעקבותיו יוטל איסור על השימוש בתוכנה או בחלק ממנה, ינהג ספק באחת הדרכים הבאות ועל חשבונו, וזאת בהתאם להחלטת המועצה ולפי שיקול דעתה הבלעדי:
 1. הספק יפעל להשבת הזכות להוסיף ולהשתמש תוכנה או בחלק ממנו ע"י המועצה.
 2. הספק יחליף את תכנה בתכנה שווי ערך אשר אין בו הפרה שכזאת; לחילופין – הספק ישפה את המועצה בגין הוצאות החלפה כאמור שתעשה על-ידי המועצה , לרבות הוצאות רכישת תכנה נשוא הסכם זה. זאת, מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות למועצה במקרה זה, עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה.
 1. ביטוח
  • א. מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל דין. הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח דרישות הביטוח להלן ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכם (להלן: "נספח דרישת הביטוח"). עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד.
  • ב. הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו , למועצה ולצד שלישי כלשהו בתחום המועצה .
  • ג. בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הספק ואשר קשורים לנשוא ההסכם ,  ירשם סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הספק כלפי המועצה, נבחריה, והבאים מטעמם.
  • ד. 14 ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות נשוא ההסכם , המוקדם מבניהם, ימציא הספק למועצה  את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו.
  • ה. 14 ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא הספק  למועצה  שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה הרלוונטית_________ :" .
  • ו. האמור בסעיף זה ( סעיף ביטוח ) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הספק עבור המועצה. בחתימתו על ההסכם מאשר הספק כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה .
  • ז. הפרה של סעיף זה ( סעיף ביטוח ), תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
  • ח. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי המועצה כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המועצה  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
  • ט. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך .
  • י. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מהספק לשנות או לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המועצה  אחריות כל שהיא.
  • יא. מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש , יישא הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך .
  • יב. הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.
  • יג. הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.
  • יד. הספק יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מקצועית ומוצר כל עוד קיימת לו חבות על פי החוק .
  • טו. הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו  ו/או חברות בנות ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
  • טז. הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה  והבאים מטעמה, יהא  הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי המועצה  והבאים מטעמה, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה  והבאים מטעמה.
  • יז. לא עמד הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה המועצה  זכאית, אך לא חייבת ( וככל שתוכל ) , לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה  לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם .
  • יח. היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  • יט. ביטוחי הספק יכללו מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המועצה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה ,30 יום מראש.

מבלי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל החוזה עפ"י שיקול  דעתה הבלעדי, וכן בכל מועד בתקופות ההארכה, כאמור לעיל, הרי שבמקרה שבו הספק לא ימלא אחת מן התחייבויותיו לפי חוזה זה, מכל סיבה שהיא, רשאית המועצה, מבלי לפגוע בכל הזכויות האחרות העומדות לה במקרה זה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה (לרבות חילוט הערבות), למסור את ביצוע השירות לאדם או לאנשים אחרים, אם בקבלנות או באופן אחר ובתנאים כאלה כפי שהיא תחליט עליהם לפי שיקול דעתה המוחלט. כל ההוצאות שיגרמו למועצה במקרה כה יישא בהן הספק, והמועצה תהיה זכאית לקזז כל סכום מתשלומים עתידיים של המועצה לספק לפי חוזה זה.

תנאי לביצוע האמור לעיל הינו משלוח התראה לספק, ואי ביצוע ההתחייבות ו/או תיקון הדרוש ע"י הספק בחלוף 3 ימים ממועד ההתראה.

 1. פיצויים מוסכמים
  • א. הפר הספק את ההסכם, והמועצה ביטלה אותו עקב כך, תהיה המועצה זכאית, בנוסף לכל תרופה שהיא זכאית לה מכוח הסכם זה ו/או מכוח הדין, לפיצויים מוסכמים בגובה של 50,000 ₪.
  • ב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי המועדים לביצוע עבודה כפי שהם מפורטים בחוזה זה, כולל, בין השאר, נספחיו, הינם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה זה ואיחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה יחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את המועצה, בנוסף לכל סעד הקבוע בדין, בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 2,000 שקל לכל יום של איחור.
  • ג. אם האיחור האמור יעלה על תקופה של 30 ימים, יוגדל סכום הפיצויים שעל הספק לשלם למועצה לסך של 3,000 ש"ח לכל יום של איחור מעבר לתקופה הנ"ל.
  • ד. מוסכם כי המנהל יקבע אם נתקיימו התנאים המזכים את המועצה בקבלת פיצוי כאמור לעיל, וכן את גובה הפיצוי. החלטת המנהל בעניינים אלה הינה סופית ואין איש רשאי לערער עליה.
  • ה. המועצה תהיה רשאית לקזז את הסכומים הנ"ל לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מראש, מכל סכום שעתיד להיות משולם מהמועצה לספק.
 2. מוסכם על הצדדים כי הספק מתחייב שלא להפסיקו משום סיבה שהיא, לרבות במקרה של ניהול הליכים משפטיים כנגד המועצה בעניין הסכם זה. הסכם זה יחול ללא כל תמורה או תשלום נוסף, גם בתקופות חירום, מתיחות בטחונית, רעידות אדמה וכיו"ב.
 3. איסור הסבת החוזה

הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו בהתאם להסכם זה, כולן או מקצתן, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן למעט אם התקבל לכך אישור המזמינה מראש ובכתב.

העברת 25% מהשליטה הספק, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תחשב כהעברה המנוגדת לאמור לעיל.

מבלי לגרוע מן האמור, מובהר בזה, כי אין למסור את העבודה נשוא הסכם זה, כולה או מקצתה, לצד שלישי ו/או לקבלן משנה, אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב. נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהיא על המועצה ואין היא פוטרת את הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי כל דין והספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

 1. ערבות
  • א. להבטחת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה נותן ספק למועצה במעמד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית צמודה בסך של 30,000 ₪ (שלושים   אלף ) ואשר תישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל מיום חתימת הסכם זה ועד התשלום בפועל. הערבות תהיה בתוקף במשך 12 חודשים החל מיום חתימת ההסכם ,ותהיה ניתנת לפירעון בכל מועד שהוא בתוך תקופת תוקפה ללא כל תנאי ועל פי דרישה בלבד.
  • ב. בכל עת שספק לא ישלם למועצה סכום המגיע לה עפ"י הסכם זה תהיה המועצה רשאית לממש הערבות ע"ח המגיע לה מהספק כאמור.
  • ג. הספק מתחייב להאריך את תוקף הערבות, לפחות 30 יום לפני מועד פקיעתה, וזאת במשך כל תקופת החוזה ותקופות האופציה.
 2. שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים
  • א. הספק מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך, אחרי ועקב תקופת השירותים (להלן – המידע הסודי) ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם.
  • ב. הספק מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק בו, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם המועצה בחוזה זה.
  • ג. הספק מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2/11, כי הוא מתחייב לנהוג על-פי נוהל זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על-ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים. הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה.
  • ד. הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.
 3. קיזוז
  • א. המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה לספק, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינו לבין הספק וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המזמין לספק.
  • ב. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות המזמין כלפי הספק מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.
  • ג. לספק לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.
 1. מסירת מסמכים ומידע למזמין
  • א. במהלך תקופת ההסכם חייב הספק לאפשר למזמין לעיין/לקבל כל מסמך או דו"ח או פלט הקשור לשירותים, על-פי דרישת המועצה.
  • ב. עם גמר השירותים/ההסכם, ימסור הספק, תוך 3 ימים למזמין (באופן שיידרש על-ידו) העתק מלא של כל המסמכים והמידע הקשורים בשירותים.
  • ג. בכל מקרה של הפסקת השירותים, רשאי המזמין להשתמש בכל המסמכים שערך הספק בקשר לשירותים ו/או שנערכו באמצעות התוכנה.
  • ד. מסמכים ומידע שהספק קיבל על עצמו להכינם או המצויים ברשותו וכן במאגר הנתונים של המערכת ו/או מסמכים ומידע שהופקו על-ידי המערכת / תוכנה  – ייחשבו כרכושו הבלעדי של המזמין והמזמין יהיה רשאי להשתמש בהם כראות עיניו. הספק יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש במידע זה, לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכוח דיני עשיית עושר וכיו"ב.
  • ה. מובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות וזו תחול על-פי הוראות הדין.
  • ו. הופסק ההסכם – ידאג הספק להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כל המסמכים והמידע למזמין ו/או לספק אחר מטעם המועצה, תוך מתן הסברים והדרכה, ככל שיידרש.
  • ז. מובהר ומוסכם בזאת כי בתום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, כל המידע הרלבנטי לנתונים הקיימים במערכת / תוכנה יועבר ע"י הספק לרשות המועצה, ללא תשלום נוסף. כמו כן יסייע הספק למועצה בהתאמת הנתונים למערכת / תוכנה אחרת, ככל שתידרש ע"י המועצה באופן שיאפשר מעבר בין מערכות / תוכנות ללא הפרעה במהלך העבודה ו/או איבוד נתונים כלשהם. למען הסר ספק, המועצה תהיה רשאית להתקשר עם הספק ו/או כל צד ג כלשהו לביצוע אחזקה שוטפת, ככל שתידרש, למערכת / תוכנה לאחר תום תקופת ההתקשרות.

הוראות סעיף 19 זה , הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי הספק תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 1. שימוש או אי- שימוש בזכויות, סטיות וארכות

הימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים ו/או בכלל- אין בה ולא תפורש בשום אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.

הסכמה מצד המועצה ו/או המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהיה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר.

כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה או מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של המועצה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי קיום מצד הספק, ולא יחשבו כוויתור מצד המועצה על זכות מזכויותיה.

 1. שינוי החוזה

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת המועצה על שלושת בעלי זכות החתימה שלה, וכן בחתימת הספק והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

 1. הודעות

הודעות הצדדים תהיינה במסירה אישית או במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל במכתב רשום תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 72 שעות ממסירתה למשרד הדואר.

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 __________________                               ___________________

המועצה                                                          הספק

אישור עו"ד

 

אני הח"מ ________________ עו"ד _____________ של ______________ (להלן: "הספק") מאשר בזה כי ביום ____________ חתמו בפני על חוזה זה ה"ה ________________________ בשם הספק, כי אצל הספק נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הספק ועל פי כל דין להתקשרות והספק על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הס

 

נספח א-1 הצהרת המציע

לכבוד,

מועצה מקומית   ראש פנה

הנדון: כתב הצהרה והתחייבות מכרז פומבי 01/2020

אנו הח"מ ____________ מס' חברה / זהות _____________ שכתובתנו ________________

לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

 • הננו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 • אנו מצהירים כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז כולל פרק ב׳ – המפרט הטכני לשירותים נשוא המכרז , וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 • אנו מצהירים כי השירות המוצע וכן כל שרות שיסופק במסגרת המכרז, יהיה בשרות שוטף ואין לנו מידע או חשש להפסקת השרות במהלך תקופת המכרז. כמו כן, כל הרכיבים הנדרשים לצורך מתן השירות והאחריות יהיו בשרות שוטף בכל תקופת ההתקשרות ואין לנו מידע או חשש להפסקת אספקת השירותים במהלך תקופת ההתקשרות.
 • אנו מצהירים כי למיטב ידיעתנו אין בהגשת ההצעה למכרז זה משום ניגוד עניינים עסקי או אישי, שלנו, של עובדינו או של ספקי המשנה ועובדיו.
 • הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או לביטול ותהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 • להבטחת קיום הצעתנו אנו מצרפים ערבות בנקאית אוטונומית כנגדש במסמכי המכרז.
 • הננו מסכימים שמועצה מקומית  ראש פינה    תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו במלואה או בחלקה ולמסור את ביצוע המכרז למציעים שונים כפי שיראה לה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בתנאי המכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.
 • אם תחליטו לקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי תוך 10 ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב במסמכים, ונמציא את כל המסמכים ו/או האישורים שידרשו על ידכם ו/או הדרושים על פי תנאי המכרז והחוזה.

_________________                                           _______________
שם המציע                                                             חתימה וחותמת

נספח א-2 ערבות בנקאית אוטונומית (ערבות מכרז)

לכבוד

המועצה המקומית  ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון:  ערבות בנקאית מס' _____________

 1. על-פי בקשת _________________________ (להלן – המבקש) הננו ערבים בזאת כלפיהם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 25,000 ₪ (ובמילים: עשרים וחמשה אלף ₪) בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות") בקשר עם מכרז מס' 01/2020.

בערבות זו:

"מדד"  – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"המדד הבסיסי" – המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

"המדד הקובע" – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.

 1. סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי, ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 2. ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.
 3. לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 4. תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום 04/06/2020, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 1. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

________                                                                                            בכבוד רב

תאריך

בנק _________________

סניף________________

כתובת ______________

 

*טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף.

 

נספח-א-3

בנק                              

ערבות בנקאית אוטונומית ("ערבות ביצוע")

 לכבוד

המועצה המקומית  ראש פנה

א.ג.נ.,

 1. על פי בקשת   (להלן: "המבקש"), הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 30,000  ש"ח (במילים: שלושים  אלף ש"ח), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן: "סכום הערבות") בקשר עם מכרז מס'  01/2020.

בערבות זו:

"מדד"- משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"המדד הבסיסי"-   המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

"המדד הקובע"-המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.

 1. סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי, ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 2. ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.
 3. לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.

תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום                      , וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי הכתובת                           , לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 1. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

________                                                                                            בכבוד רב

תאריך

בנק _________________

סניף________________

כתובת ______________

*טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף.

 

נספח א-4 רקע ופרטי הספק וקבלני המשנה

 1. כללי

  • בפרק זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון. (מילוי כל הפרקים הינם בגדר חובה).
  • פרט לא רלוונטי לספק המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.
 1. פרטים כללים

  • שם החברה: _________________________________________
  • כתובת: _____________________________________________
  • שם וטלפון איש קשר נציג הספק ____________________________________
  • מספר פקס למשלוח הודעות: ______________________________
  • כתובת דואר אלקטרוני למשלוח הודעות: ______________________________
  • סוג חברה : (פרטית / ציבורית וכדו') __________________________________
  • חברת אם: __________________________________
  • חברות בנות:
 • _______________________
 • _______________________
 • _______________________
 • _______________________
 • _______________________
 1. ותק וניסיון בביצוע סקרי מדידות

  • שנת יסוד: ______________
  • מספר שנות התמחות: ___________
  • מספר שנות עבודה עם חברות ציבוריות / ממשל: ___________
 1. היקף עסקי

  • מחזור פעילות לשנת 2016: ____________
  • מחזור פעילות לשנת 2017: ____________
  • מחזור פעילות לשנת 2018: ____________
  • היקף שירותים לחברות ציבוריות / ממשל (ממוצע בשנה) __________
 2. מוניטין ולקוחות – סקר מדידות ארנונה מבוסס GIS

  • מספר לקוחות כללי: _____________________________ (נא להעביר פירוט)
  • מספר לקוחות ספציפי לשירותים הנדרשים: _____________________________
   (נא להעביר פירוט)
  • רשימת לפחות שלושה גופים דומים (מתן שירותים ציבוריים) שהמציע מספק להם שירותים דומים לשירותים נשוא המרכז, בעלות מאפיינים דומים למזמין.
שם חברה / רשות / התאגדות שנת התקשרות שם איש קשר לצורך קבלת חוו"ד מס' טלפון של איש הקשר תיאור השירותים שניתנו תקופת מתן השירותים
 • המלצות משלושה לקוחות לפחות של החברה שבוצע בהם סקר מדידות ארנונה . (לצרף)
 1. מוניטין ולקוחות – סקר נכסי רשות מבוסס GIS

  • מספר לקוחות כללי: _____________________________ (נא להעביר פירוט)
  • מספר לקוחות ספציפי לשירותים הנדרשים: _____________________________
   (נא להעביר פירוט)
  • רשימת לפחות שלושה גופים דומים (מתן שירותים ציבוריים) שהמציע מספק להם שירותים דומים לשירותים נשוא המרכז, בעלות מאפיינים דומים למזמין.
שם חברה / רשות / התאגדות שנת התקשרות שם איש קשר לצורך קבלת חוו"ד מס' טלפון של איש הקשר תיאור השירותים שניתנו תקופת מתן השירותים

 

 • המלצות משלושה לקוחות לפחות של החברה שבוצע בהם סקר נכסי רשות. (לצרף)
 1. ספקי המשנה

נא לסמן את הסעיף המתאים ובמידת הצורך למלא את פרטי ספקי המשנה.

 • בהצעתנו לא משולבים קבלני משנה.
 • בהצעתנו משולבים קבלני המשתנה הבאים:

 

שם ספק המשנה תחום/תחומי הפעילות שיסופקו על ידו אנשי מפתח / קשר הערות
1 שם:
טלפון:
2 שם:
טלפון:
3 שם:
טלפון:
4 שם:
טלפון:
5 שם:
טלפון:
 • יש לצרף את כל האישורים המעידים על יחסי ההתקשרות בין המציע לספק המשנה ומסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף
 • יש לצרף רזומה של ספק המשנה לרבות תחומי פעילות, ניסיון ורשימת לקוחות ממליצים בהם פועלות המערכות שיסופקו על ידו או לחילופים מתחום פעילותו.

___________                                _________________                                     ____________
תאריך                                                      שם המציע                                              חתימה וחותמת

נספח א-5 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

הננו מתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת ההתקשרות לביצוע פרויקט זה, נקיים לגבי העובדים שנעסיק את האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים ובין היתר, בחוקי העבודה המפורטים להלן:

חוק שירות התעסוקה תשי״ט – 1959

חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א – 1951

חוק דמי מחלה תשל״ו – 1976

חוק חופשה שנתית תשי״א – 1951

חוק עבודת נשים תשי״ד – 1954

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו – 1965

חוק עבודת הנוער תשי״ג – 1953

חוק החניכות תשי״ג – 1953

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי״א – 1951

חוק הגנת השכר תשכ״ח – 1968

חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג – 1963

חוק שכר המינימום תשמ״ז – 1987

חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח – 1988

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (כולל חוק בריאות ממלכתי) תשנ״ה – 1995

חוק העסקת עובדים ע״י קבלני כוח אדם) תשנ״ה – 1996

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע״ב-2011

 

מצ"ב אישור רו"ח על כך שאנו עומדים בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדים.

________                                                        __________                                            ____________

תאריך                                                                     שם המציע                                                חתימה וחותמת

 

נספח א' -1-5

 

תאריך ___________

לכבוד

מועצה מקומית   ראש פנה   

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור רואה חשבון – מכרז פומבי 01/2020– משכורות ותנאים סוציאלים

על פי בקשת _____________ ת.ז ____________ ו/או ח.פ. _______________ (להלן – "המשתתף"), אני מאשר כרואה החשבון שלו, כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר המינימום לעובדיו בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות הנדרשות על פי כל דין.

בכבוד רב,

רואה החשבון

נספח א-6 זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה

תאריך: ____________

 

אני הח"מ עו"ד/ רו"ח _________________, מרחוב ______________ מאשר בזה כדלהלן:

 

 1. הנני משמש כעו"ד /רו"ח של המציע, ששמו:_____________________ ומספר זיהוי התאגדות הינו: ________________.

 

 1. מורשי החתימה בשם המציע הינם:
 • _____________
 • _____________
 • _____________
 • _____________

חתימת _________ מהם מחייב את המציע לכל דבר ועניין.

הערה: במקרה שזכויות החתימה שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור חתום על ידי רו"ח או עוה"ד.

 

 1. בעלי השליטה הינם:
 • ____________
 • ____________
 • ____________

הערה: במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רו"ח או עוה"ד.

 

 1. הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה ( מכרז מס' 01/2020) מתוך מורש\י החתימה המפורטים לעיל הינם:
 • _____________
 • _____________
 • _____________

 

________                                                        __________                                            ____________

תאריך                                                                     שם המאשר                                              חתימה וחותמת

 

נספח א-7 התחייבות ספקי המשנה

חברת ________ מצהירה ומתחייבת בזאת, כי הינה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ______ למכרז מספר 01/2020  לביצוע  סקר מדידות נכסי ארנונה/ נכסי רשות  [יש למחוק המיותר] וכי הינה עומדת בדרישות ביחד עם הצעת הספק כיחידה אינטגראלית ותפעולית אחת.

בנינו לבין ________ הספק המציע נחתם קשר חוזי מחייב בו התחייבנו לספק את רכיבי הפתרון __________ למשך תקופה של 3 שנים לפחות ואנו רואים בו לעניין מכרז זה כספק ראשי.

 1. הנני משמש כעו"ד /רו"ח של המציע, ששמו:_____________________ ומספר זיהוי התאגדות הינו: ________________.

 

 1. מורשי החתימה בשם המציע הינם:
 • _____________
 • _____________
 • _____________
 • _____________

חתימת _________ מהם מחייב את המציע לכל דבר ועניין.

הערה: במקרה שזכויות החתימה שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור חתום על ידי רו"ח או עוה"ד.

 

 1. בעלי השליטה הינם:
 • ____________
 • ____________
 • ____________

הערה: במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רו"ח או עוה"ד.

 

 1. הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה ( מכרז מס' XX/2020) מתוך מורש\י החתימה המפורטים לעיל הינם:
 • _____________
 • _____________
 • _____________

 

ולראייה באנו על החתום:

_________                                                        __________                                            ____________

תאריך                                                                     שם המציע                                                חתימה וחותמת

אישור

אני הח"מ ____, עו"ד (מ.ר. _____), מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר /גב' __________, ת.ז. __________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה /תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

___________, עו"ד
חתימה + חותמת מס' רישיון:______

 

 

נספח-א-8 אחריות

לכבוד                                                                                                  תאריך: ________

מועצה מקומית   ראש פנה

(להלן: "המועצה")

אחריות לנזקים

 1. הספק אחראי לכל נזק שייגרם באחריותו למועצה ו/או לצד שלישי כל שהוא עקב העבודה או בקשר עמו.
 2. היה והמועצה תידרש ו/או תחויב לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בגין נזקים שהספק אחראי להם כאמור ברישא לסעיף זה, יהיה הספק חייב לשלמו ו/או לשפות את המועצה שיפוי מלא על כל סכום שתשלם וכן יחויב לשלם למועצה את כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בעניין זה, אף אם לא תוגש תביעה.
 3. הספק פוטר בזה את המועצה, מנהליה, עובדיה והבאים מטעמה לכל אובדן ו/או נזק שייגרם על ידם לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו.
 4. הספק מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה שלו.
 5. כן מתחייב הספק לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך, אם יערוך, עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח מאותם קבלנים או קבלני משנה שהן זהות לדרישות הביטוח על פי הסכם זה.

 

_________                                                        __________                                            ____________

תאריך                                                                     שם המציע                                                חתימה וחותמת

 

נספח א-9 אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה המקומית ראש פינה לבין _____________

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור המבוטח אופי העסקה מעמד מבקש האישור

מועצה אזורית

שם:

מועצה מקומית ראש פינה

שם

 

 

☐נדל"ן

☒שירותים

☐אספקת מוצרים

 

 

☐משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☒מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

☒ מועצה מקומית ראש פינה והגופים המשתייכים אליה  ותאגידים שבבעלותה

ת.ז./ח.פ.

 

ת.ז./ח.פ.

 

מען :

 

ראש פינה

 

כיסויים
סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח השתתפות עצמית כיסויים נוספים בתוקף
סכום מטבע סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
רכוש

 

10,000 שח          בכל הפוליסות

302

303

309

313

316

325

328

   
   
   
צד ג' 1.000,000

למקרה ותקופה

שח      
אחריות מעבידים 6,000,000

למקרה

18,000,000

לתקופה

שח      
אחריות מקצועית 4.000,000

למקרה ולתקופה

שח      

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
 

ביצוע סקר מדידות ארנונה- מבוסס GIS , סקר נכסי רשות, בתחום השיפוט של המועצה,

 וזאת בהתאם לכל תנאי מתנאי המכרז קוד שרות 012 גביה וכספים

 

פירוט הנכסים המבוטחים (במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח ד')
סוג הנכס (לדוגמא: רכב/נדל"ן) תיאור הנכס (לדוגמא: מספר רישוי/כתובת)

 

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

חתימת האישור
המבטח:

 

נספח

אישור קיום ביטוחים – ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
כיסויים                              שווי הפרויקט –
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור

מועצה אזורית

המבוטח נוסח הפוליסה

עבודות קבלניות

מעמד מבקש האישור

מועצה אזורית, וועדי ישובים, תאגידים ועמותות בבעלות המועצה

פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה השתתפות עצמית כיסויים נוספים בתוקף
סכום מטבע סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
כל הסיכונים עבודות קבלניות

הרחבות לדוגמה:

שח     304

312

315

302

313

309

316

גניבה ופריצה    
רכוש עליו עובדים    
רכוש סמוך    
רכוש בהעברה    
פינוי הריסות    
צד ג' שח      
אחריות מעבידים שח      
אחריות מקצועית +

בשילוב

חבות המוצר

     

 

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
 

 

 

 

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 

חתימת האישור
המבטח:

 

נספח  – נספח השירותים

 

 

קוד השירות תיאור השירות נשוא ההתקשרות קוד השירות
אבטחה 001 שירותי ניהול 071
אחסון/ מחסנים (לרבות מחסני ערובה וקירור) 002 שירותי ניטור 072
אספקת גז ודלק 003 שירותי ניטור 073
אשפה ושירותי מחזור 004 שירותי פיקוח ובקרה 074
בדיקות מעבדה ודגימות 005 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (בניה) 075
ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי 006 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (כללי) 076
בניה – עבודות קבלניות גדולות 007 שירותי קוסמטיקה 077
בקרה, ביקורת תקנים ושמאות 008 שירותי תחזוקה ותפעול 078
בקרת מוסדות חינוך 009 שירותי תחזוקת מערכות 079
בריאות הנפש 010 שירותים אווירי/ימי 080
בתי אבות ומעונות 011 שירותים בחו"ל 081
גביה וכספים 012 שירותים משפטיים 082
גינון, גיזום וצמחיה 013 שירותים פרא רפואיים 083
דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות 014 שירותים רפואיים 084
דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים 015 שכירויות והשכרות 085
הדרכות/ קורסים/ סדנאות 016 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 086
הובלות והפצה 017 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 087
הכנת מכרזים נהלים והנחיות 018 תפעול ציוד 088
הסעת נוסעים 019 תקשורת וחברות הסלולר 089
הפקת אירועים/אולמות אירועים 020 090
הריסות/פינויים 021 091
השקעות ויזמות 022 092
התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 023 093
חברות מנהלות/מינהלות 024 094
חדרי כושר וספורט 025 095
חומרים מסוכנים וכימיקלים – פסולת, פינוי והובלה 026 096
חינוך/קורסים/סדנאות 027 097
חקירות 028 098
חקלאות – צומח/חי 029 099
טיסות 030 100
יועצים/מתכננים 031 101
כוח אדם 032 102
מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל 033 103
מחקרים וסקרים 034 104
מחשוב 035 105
מידע 036 106
מיפוי 037 107
מכירת/רכישת/השכרת ציוד 038 108
ממוני ויועצי בטיחות 039 109
מעליות – תחזוקה/ שירות/ וחלפים 040 110
מערכות  פוטו-וולטאיות 041 111
מערכות בקרה ושליטה 042 112
מערכות גילוי וכיבוי אש 043 113
מערכות השקיה והולכת מים 044 114
נדל"ן / השקעות ויזמות 045 115
נופש וטיולים (לרבות מדריכים)/קייטנות/פעילות לילדים 046 116
ניהול מבנים 047 117
ניקיון 048 118
נשק וחומרי נפץ 049 119
ספרינקלרים 050 120
עבודות מתכת 051 121
עבודות עץ 052 122
עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל/איטום/אינסטלציה) 053 123
פארק שעשועים ומים/ אטרקציות 054 124
פלסטיק 055 125
פעילות בחוץ לארץ 056 126
צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה 057 127
צמ"ה 058 128
צנרת והנחת קווי מים וביוב 059 129
קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות) 060 130
קמעונאות 061 131
רוקחות 062 132
רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 063 133
רפואה משלימה 064 134
שיפוצים 065 135
שירות לאומי 066 136
שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 067 137
שירותי ביקורת 068 138
שירותי גניזה וארכיב 069 139
שירותי דת 070 140

.

נספח – נספח סעיפים מיוחדים

כיסויים נוספים בתוקף קוד הסעיף כיסויים נוספים בתוקף קוד הסעיף
אובדן מסמכים 301 371
אחריות צולבת 302 372
דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית 303 373
הרחב שיפוי 304 374
הרחבת צד ג' – כלי ירייה 305 375
הרחבת צד ג' – נזק בעת שהות זמנית בחו"ל 306 376
הרחבת צד ג' – קבלנים וקבלני משנה 307 377
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (יש לפרט) 308 378
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309 379
כיסוי  למשווקים במסגרת חבות מוצר 310 380
כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור 311 381
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 312 382
כיסוי בגין נזקי טבע 313 383
כיסוי גניבה פריצה ושוד 314 384
כיסוי לתביעות המל"ל 315 385
כיסוי רעידת אדמה 316 386
מבוטח נוסף – אחר (יש לפרט) 317 387
מבוטח נוסף – מבקש האישור 318 388
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – אחר 319 389
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור 320 390
מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 321 391
מוטב לתגמולי ביטוח – אחר 322 392
מוטב לתגמולי ביטוח – מבקש האישור 323 393
מרמה ואי יושר עובדים 324 394
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית 325 395
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 326 396
ראשוניות

(המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)

327 397
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 328 398
שעבוד לטובת גורם אחר (יש לפרט) 329 399
שעבוד לטובת מבקש האישור 330 400
תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים) 331 401
332 402
333 403
334 404
335 405
336 406
337 407
338 408
339 409
340 410
341 411
342 412
343 413
344 414
345 415
346 416
347 417
348 418
349 419
350 420
351 421
352 422
353 423
354 424
355 425
356 426
357 427
358 428
359 429
360 430
361 431
362 432
363 433
364 434
365 435
366 436
367 437
368 438
369 439
370 440

 

נספח ה'- נספח הנכסים המבוטחים

סוג הנכס (לדוגמא: רכב/נדל"ן) תיאור הנכס (לדוגמא: מספר רישוי/כתובת)

 

נספח א-10 הנדון: התחייבות לשמירת סודיות-

 

לכבוד                                                                                                  תאריך: ________

מועצה מקומית   ראש פנה

 

בהמשך לחתימת ההסכם בינינו, במסגרת מכרז 01/2020  מיום_________  (להלן: ״ההסכם״)לביצוע סקר מדידות נכסי ארנונה, נכסי רשות, בתחומי מועצה מקומית   ראש פינה   (להלן: ״השירותים״) אנו מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:

 1. לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים.
 2. ״מידע״ לעניין התחייבות זו משמעו – לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות עבודה, רשימת לקוחות, מידע מקצועי וכל המסמכים האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.
 3. אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על-ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.  למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על:
  • מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לי שלא עקב הפרת התחייבות זו;
  • מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי;
  • מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתי, אינו חב לכם חובת סודיות.
  • מידע אשר גילויו נדרש על-פי הוראות כל דין.
 4. מבלי לגרוע בזכאות המועצה לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת התחייבות זו על ידי הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספק, ללא צורך בהוכחת נזק,
  בסך 20,000 ₪.

_________                                                        __________                                            ____________

תאריך                                                                  שם המציע                                                  חתימה וחותמת

 

נספח א-11 הצהרת סודיות של עובד הספק

לכבוד                                                                                                  תאריך: ________

מועצה מקומית   ראש פנה

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות

הואיל ואני אעסוק במסגרת תפקידי אצל  (להלן: ״הספק״) בביצוע ההתקשרות מיום__________ ביניכם לבין הספק לביצוע מדידות נכסי ארנונה, נכסי רשות, בתחומי מועצה מקומית   ראש פנה    , במסגרת מכרז 01/2020, אני מתחייבת כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:

 1. אני מתחייב אני מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלי אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים.
 2. ״מידע״ לעניין התחייבות זו משמעו – לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות עבודה, רשימת לקוחות, מידע מקצועי וכל מסמך האגור ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.
 3. אני מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על-ידי לגבי המידע הסודי של הספק המצוי בידי, וזאת למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.  למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על:
  • מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לי שלא עקב הפרת התחייבות זו;
  • מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי;
  • מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתי, אינו חב לכם חובת סודיות.
  • מידע אשר גילויו נדרש על-פי הוראות כל דין.
 4. מבלי לגרוע בזכאות התאגיד לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת התחייבות זו על ידי את המועצה בפיצוי מוסכם ומוערך מראש ממני, ללא צורך בהוכחת נזק, בסך 20,000 ש״ח.

_________                                                        __________                                            ____________

תאריך                                                                  שם העובד                                                  חתימת העובד

נספח א-12 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח

שם המשתתף: ______________________________________ תאריך:______________

הרינו להצהיר כדלקמן:

הרינו להצהיר כי בשנת 2016, 2017 ו- 2018  היו למשתתף מחזור הכנסות מביצוע עבודות דומות/ מקבילות לעבודות נשוא מכרז זה, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 2 מיליון ₪ בכל שנה (לא כולל מע"מ).

המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2016  היה בסך של ____________________ ₪.

המחזור הכספי של המשתתף בשנת 2017  היה בסך של ____________________ ₪.

המחזור הכספי של המשתתף בשנת 2018  היה בסך של ____________________ ₪.

חתימת המשתתף: ____________________

========================================================

אישור רואה חשבון

לבקשת _______________________ (להלן: "המשתתף") וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנים 2016, 2017 ו- 2018 .

 

תאריך: __________

 

_________________

בכבוד רב,

רואי חשבון

נספח א-13 תצהיר זכויות הקניין

תצהיר

אני הח"מ ___________ ת.ז _________ לאחר שהוזהרתי  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר 01/2020 לביצוע מדידות נכסי ארנונה, נכסי רשות, סקר שילוט, סקר עבירות בנייה עבור מועצה מקומית   ראש פינה   (להלן: "המציע״). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

( סמן ב X במשבצת המתאימה)

 • המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו (להלן ביחד: ״זכויות הקניין״), ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז.
 • זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי _____________ והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את שרותיו.

המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש בשירותים הכלולים בהצעתו. וזאת לאחר הודעה מראש לספק על הדרישה ו\או תביעה של צד ג׳ כנגד המזמין.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

___________                                           _________________                                        _____________
תאריך                                                                    שם                                                                חתימה וחותמת

אישור

אני הח"מ ___________, עו"ד  מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב ________ בישוב / בעיר ____________ מר/ גב' _______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז ______________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה /תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________                                           _________________                                           __________
תאריך                                                           חותמת ומספר רישיון עורך דין                                חתימת עו"ד

 

נספח א-14 הצהרה על היעדר ניגוד עניינים

לכבוד                                                                                                  תאריך: ________

מועצה מקומית   ראש פנה

(להלן: "המועצה")

חברת ____________________________________ מצהירה ומתחייבת בזאת כי לאחר שבדקתנו את העניין

למיטב ידיעתנו, אנו מצהירים ומתחייבים כי אין לנו או לנושאי משרה מטעמנו כל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המכרז והשירותים נשוא המכרז הנ״ל, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה.

אנו מתחייבים כי במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים:

 1. אין ולא תהיינה לנו במישרין ו/או בעקיפין זכויות כלשהם במכרז לגביו נידרש לספק שירותים.
 2. אין ולא יהיה לנו עניין משל עצמינו או עניין אחר כלשהו, זולת עניינו של המזמין, במכרז לגביו נידרש לספק שירותים.
 3. לא יהיה לנו כל קשר משפחתי, עסקי או עורכי המכרז או בעלי תפקידים במועצה או עם כל גורם אחר שעלול להשפיע על תוצאות המכרז.
 4. במהלך תקופת ההתקשרות עם המזמין, לא נחבור לכל גורם שהוא בכל הליך כנגד המועצה.
 5. בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט לעיל, אנו מתחייבים להודיע למועצה על כך תוך הצגת הסיבות לחשש. רק לאחר קבלת אישור המועצה ככל שיינתן, נהיה רשאים ליתן את השירותים נשוא ההסכם.
 6. אנו מתחייבים כי אם במהלך עבודתנו כאמור, יובא לידיעתנו ניגוד עניינים או חשש ליצירת ניגוד עניינים כזה, נודיע עליו לכם ללא דיחוי ולא נעשה כל פעולה במסגרת ביצוע התחייבויותינו על פי מכרז זה אשר עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים.
 7. אנו מתחייבים כי במקרה בו נימצא במצב שעשוי להעמיד אותנו בחשש לניגוד עניינים, נודיע על כך למועצה ללא כל דיחוי וכן נמסור לה את המידע הרלבנטי בכתב ונפעל לפי הנחיותיה ;

______________________                ______________________    _______________________

תאריך                                                  שם                                                      חתימה

 

נספח א-15 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 1. אני משמש כ- _________________________ אצל המציע _________________________ (להלן – המציע), שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' 01/2020    אשר פרסמה המועצה המקומית ראש פינה   , לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן – המכרז), ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
 2. הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .
 3. בתצהיר זה:

"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

"שליטה"    –      כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981.

 1. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן X במשבצת המתאימה ]:

 

 • לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג – 31 באוקטובר 2002, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
 • הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג – 31 באוקטובר 2002, לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
 1. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_________
חתימה

אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד

נספח-א-16 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

לכבוד

מועצה מקומית   ראש פנה     (להלן- המועצה)

ג.א. נ.,

 1. הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן- המציע) במסגרת הצעתי במכרז מספר 01/2020 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
 2. הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
  • 1. סעיף 89 ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח – 1958 הקובע  כדלקמן :

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.

 • 2. כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ –  חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.

 • 3. סעיף 59 לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:

" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

 1. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
  • 1. בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף.
  • 2. אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
  • 3. אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.
 2. ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 3. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 4. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 89 ב׳(3) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), לפיהן מליאת המועצה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 89 א' (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 

אישור עו"ד

אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי

אישור עו"ד : _________________

 

נספח א-17 ניסיון מקצועי במתן שירות לרשויות מקומיות

 

 • לביצוע סקר מדידות ארנונה: המציע או קבלן משנה מטעמו בעל ניסיון מוכח בביצוע סקר מדידות ארנונה מבוסס GIS בלפחות 3 רשויות מקומיות, מתוכן מועצה מקומית  אחת לפחות, וזאת מראשית שנת 2017 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במרכז זה.
 • לביצוע סקר נכסי רשות: המציע או קבלן משנה מטעמו בעל ניסיון מוכח בביצוע סקר נכסי רשות מבוסס GIS בלפחות 2 רשויות מקומיות, מתוכן מועצה מקומית  אחת לפחות, וזאת  מראשית שנת 2017 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במרכז זה.

 יש לצרף טבלה זו לכל סעיף בתחומים במופיעים בנספח

 

מס' שם הרשות תקופת מתן השירות (התחלה וסיום) שם איש קשר ותפקידו טלפון ישיר של איש הקשר
1
2
3
4
5
6

 

______________________                ______________________    _______________________

תאריך                                                  שם                                                      חתימה

נספח א-18

 

 

תאריך ___________

לכבוד

מועצה מקומית   ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון:  אישור בדבר מתן שירות – מכרז פומבי 01/2020

על פי בקשת _____________ ת.ז ____________ ו/או ח.פ. _______________ (להלן – "המשתתף"), אני מאשר/ת כי:

 

המשתתף קיים/ מעניק לנו מדידות נכסי ארנונה

פירוט השירות הניתן – ______________________.

תקופת מתן השירות – ________________________.

 

כי המשתתף קיים/ מעניק לנו סקר נכסי רשות

פירוט השירות הניתן – ______________________.

תקופת מתן השירות – ________________________.

 

הערות  –

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

 

בכבוד רב,

 

________________________ __________________________________________________

שם המאשר                                           חתימה                       טלפון

 

נספח א'-19 אופן קבלת החלטה ובחירת זוכה – אמות מידה ומשקלות

 • א.

  כללי

בכל אחד מהשלבים של המכרז המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבקש הבהרות בכתב ולדרוש מהמציע מענה להבהרות בהתאם ללו"ז שיקבע ע"י המועצה .

 

  סעיף אחוז השקלול
.1 המחיר המוצע  לכל השירותים הנדרשים לפי המפרט הטכני בפרק ב' 60%
.2 התרשמות הצוות המקצועי מניסיון ומיכולות המציע 40%

 

מרכיב עלות (60%)

 

ציון עבור עלות

חישוב ציון ההצעה בקריטריון עלות יחושב כדלקמן:

 1. המחיר הטוב ביותר יקבל ציון 100.
 2. כל מחיר נמוך יותר יקבל את ציונו ביחס להצעה הגבוהה לפי הנוסחה הבאה:

CM = ההצעה הטובה ביותר

Ci = ההצעה הנבחנת

ציון לכל הצעה נוספת = Ci/CM x 100

 

המשתתף ימלא את המחירים בטבלאות בטופס "הצעת המחיר" בפרק ג'.

 

מרכיב איכות (% 40) 

 

הניקוד בסעיף זה יקבע ע"פ התרשמות הצוות הבודק מטעם המועצה מהצגת הספק וכמפורט להלן. כל מציע יגיע למשרדי המועצה בתאריך שיקבע במועצה. לכל מציע – יוקצו 30  דקות במסגרתן יתבקש המציע להציג את יכולותיו בפני הצוות המקצועי  אשר הרכבו ייקבע עפ"י שק"ד המועצה ובהתאם למפורט בדף הניקוד המצורף. על המציעים להיערך מראש ולהגיע למצגת עם גורמים מקצועיים מטעמם הבקיאים ובעלי ניסיון בכל תהליכי העבודה בהתאם למופיע במכרז זה .

 

ב. חישוב הציון עבור כל הצעה

סה"כ ניקוד מחיר + סה"כ ניקוד איכות

 מצב טופס הניקוד

תאריך: _____________

משוקלל ע"י כלל חברי הצוות הבודק.

בטור "ציון" הצוות ימלא ציון מ-0 עד 4, כאשר 0 הוא הציון הנמוך ביותר וציון 4 הטוב ביותר. הציון ייתן ביטוי כמותי להתרשמות של הצוות מההצעה/המערכת.

בטור "התרשמות" הצוות יכול למלא נימוקים לציון אשר נתן באותה שורה.

 

קבוצה תכונה מציע-1 מציע -2
מקצועיות דרך ביצוע המדידה – בשטח
דרך העברת המדידה מהשטח למשרד
דרך עיגון התשריטים
פונקציונאליות יצירת שכבה ב- GIS
בקרה על המדידות והתשריטים מהמשטח
דרך הפקת מכתבים והודעות לתושבים
העברת נתונים למערכת הגבייה וקליטתם
כללי התרשמות מבשלות הפתרון והיקף הנושאים הנכללים
התרשמות מניסיון והידע של המציע במדידות
אחר הערות בקשר למציע 
  סה"כ

 

המועצה תהא רשאית, שלא לקבל הצעה שציון האיכות שתקבל יהא נמוך מ- 32 נקודות, וזאת גם אם תהא הטובה ביותר עפ״י הציון המשוקלל הכולל את הרכיב הכספי.

 

נספח א -20 טופס ריכוז מסמכים למציע

 טופס זה נועד לנוחיות בלבד ואין המציעים יכולים להסתמך עליו בהגשת הצעתם, אלא עליהם לבחון ולוודא כי הם מגישים את כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז

תיאור יש אין
הצעת המציע
הצעת המחיר של המציע (פרק ג' למסמכי המכרז ונספחיו) חתומים על ידי המציע
מסמכים לפרק א' – תנאי המכרז
נספח 1    הצהרת משתתף במכרז                      
נספח 2'    ערבות הצעה למכרז

 

נספח 3'   ערבות ביצוע למכרז

 

 

נספח 4'     זיהוי הספק וקבלני משנה

 

נספח 5'    התחייבות להעסקת עובדים כדין ותשלום שכר מינימום כדין לפי חוק

עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976

נספח 6'                זיהוי בעלים
נספח 7'    הצהרת ספקי משנה
נספח 8'    אחריות

 

נספח 9'  אישור ביטוחים

 

נספח 10'  הצהרת סודיות המציע

 

נספח 11' הצהרת סודיות עובדי המציע

 

נספח 12'  אישור רואה חשבון

 

נספח 13'  תצהיר זכויות קניין

 

נספח 14' תצהיר ניגוד עניינים

 

נספח 15'  תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים

 

נספח 16' תצהיר בדבר העדר קרבה –חברי מועצה

 

נספח 17 – ניסיון המציע
נספח 18 – אישור בדבר מתן שירות

 

 

 מסמכים משלימים יש אין
אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ
אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל"ו – 1976.
אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.
קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז.

 

מועצה מקומית   ראש פנה   

 פרק 3

מפרט טכני

מפרט השירותים נשוא המכרז

חלק א      – מדידת נכסים לצורך חישוב שומת ארנונה

 

דרישות המערכת התפעולית המבוקשת על ידי המועצה:
 • המערכת תהיי מערכת WEB   ותהווה בסיס למערכת ה- GIS   הכללית של המועצה – ללא הגבלת משתמשים
 • המערכת תאפשר ביצוע עדכונים (יבוא יצוא) ושינויים והפקת תשריטי מדידה, ללא צורך בתוכנות עזר למיניהן
 • המערכת תייצא/תקלוט נתונים גרפיים ו/או אלפאנומריים בכל פורמט שיידרש
 • המערכת תכיל תשריטי מדידה ווקטוריים
 • המערכת תאפשר ביצוע שאילתות ודוחות על כל מאגר הנתונים אשר נוצר מהסקר (גרפיות ואלפא נומריות) וכמו כן תאפשר איתור נכס על פי כל נתון ו/או מיקום (כתובת, נ.צ., גוש וחלקה, שם רחוב, מס' נכס, שם בעלים\מחזיק, ת.ז. וכו')
 • באחריות ובהתחייבות הזוכה לשלוח הודעות שומה מעודכנות ללקוחות המועצה מכל המדידות אשר בוצעו על ידם ,כמו כן המערכת תאפשר הפקת הודעות שומה כולל תשריטים על ידי המשתמש עצמאית.
 • המערכת תאפשר גישה לארכיב מסמכים ותיקיית צילומים ו/או מסמכים הקיימים בכל נכס
 • למערכת מנגנון הרשאות (צפייה, צפייה ועדכון …) וכן אישור מספקי הפלטפורמה לפיתוח
 • למערכת ממשק עבודה מול מערכת הגבייה של המועצה, בתוכנת הגביה של חברת EPR.
 • המערכת תאפשר קליטת שכבות ופתוחה לקליטת נתוני השכבות שיסופקו על ידי המועצה
 • המערכת תאפשר כיבוי והדלקת שכבות המידע אשר נקלטו למערכת-.כמו כן מתחייב הזוכה לקלוט למערכת כל שכבת מידע גאוגרפית /אלפא-נומרית למערכת ולאפשר עבודה בהם ( המחיר בגין קליטת השכבות ייקבע בין הצדדים – במידה ולא יגיעו להסכמה יאפשר הזוכה לכל ספק אחר אשר תקבע המועצה לעדכן הנתונים במערכת )
מפרט טכני
 1. בכוונת המועצה לעדכן בספריה את השטחים, והשימושים של נכסים המצויים בשטח שיפוטה של ראש פינה   , למעט בדיקת נכסים שלא יימסרו לטיפול הקבלן הזוכה, במהלך שנות ההסכם (להלן – "הנכסים" ו"הסקר" בהתאמה), וזאת על מנת לחייב את מחזיקי ו/או בעלי הנכסים בארנונה עפ"י הוראות צוו המיסים של המועצה (להלן – "החוק") .
 1. המועצה מבקשת לבצע מדידות וסקר אשר יקושרו/יוטמעו במערכת מידע גיאוגרפית GIS  שתסופק ע"י הזוכה במכרז .כמו כן מתחייב הזוכה לקלוט למערכת כל שכבת מידע גאוגרפית /אלפא-נומרית למערכת ולאפשר עבודה בהם ( המחיר בגין קליטת השכבות ייקבע בין הצדדים – במידה ולא יגיעו להסכמה יאפשר הזוכה לכל ספק אחר אשר תקבע המועצה לעדכן הנתונים במערכת )
 1. המועצה מבקשת לבצע את הסקר ע"י קבלן/תאגיד בעל ניסיון בתחום הסקרים והמדידות (להלן – "המציע" ו/או "הקבלן") שיבצע על חשבונו והוצאותיו והכול עפ"י הוראות החוק, הוראות המועצה והמנהל ועפ"י האמור להלן (להלן – "השרות").
 1. הקבלן טרם ביצוע המדידה יבצע תיאום עם תושבי המועצה לצורך מדידת הנכסים – בהתאם להנחיות המועצה – תושבים אשר יסרבו לבצע תיאום – יבוצע עבורם נוהל סרבנים המוגדר במכרז זה.
 1. הקבלן מתחייב לבצע עדכון של פרטי הנכסים שיימסרו לטיפולו, של השטחים, והשימושים בנכסים, המצויים בשטח שיפוטה של ראש פינה    וזאת על מנת לחייב את מחזיקי ו/או בעלי הנכסים בארנונה עפ"י החוק .
 1. על הקבלן לבצע, באופן המיטבי והמקצועי ביותר, על חשבונו והוצאותיו, בין השאר את השירות והפעולות כדלהלן:
  • ביצוע המדידות לצורך חיוב בארנונה ייעשה, אך ורק על פי הגדרות צו המיסים, בהתאם לפרשנות ולהוראות המנהל כפי שיאושרו על ידו בטבלת שימושים וסיווגים (פיצוח צו מיסים) שתוכן ע"י הקבלן לפני ביצוע הסקר וכפי שתעודכן על ידו מעת לעת, לרבות לעניין נוהג קיים ככל שישנו.
  • השיטה לבצע את המדידה בנוכחות מחזיקי\בעלי הנכס. לפי הצורך יבוצע גם תאום טלפוני עם מחזיקי/בעלי הנכסים שיש לבצע מדידת נכסים, לפני ביצוע פעולת המדידה למעט במקרים של בדיקות פתע שבהן ימנע הקבלן מתאום והכול עפ"י הוראות מנהל הארנונה או המפקח.
  • בדיקה ומדידה של כל השטחים בנכסים שיימסרו לטיפולו לצורך חיוב בארנונה עפ"י החוק.
  • בדיקה, מדידה והכנת תשרטי מדידה וחישובי תוספות שטחים מהרשום בספרי המועצה (במידה וקיימים) באופן דחוף ובעדיפות ראשונה תוך 2 ימי עבודה עד 5 ימי עבודה, כפי שיקבע המנהל או המפקח לגבי כל נכס בנפרד, של כל נכס שנמסר לטיפול הקבלן ומתבקש עבורו אישור לרשם המקרקעין.
  • צילום של לפחות 4 תמונות המייצגות את החזיתות או הסיווגים בנכס וכן ביצוע צילומים מיוחדים עפ"י הנחיות המנהל למקרים מיוחדים או ממוקדים, לרבות במקרה של שינוי בשימוש הנעשה בנכס מהשימוש הרשום בספרי המועצה (בפורמט JPEG) וכן צילום של עד ארבעת צדדי נכסים שאינם קבועים (קונטיינרים וכו'), סככות קבועות וארעיות, קרקע תפוסה (להוכחת היותה תפוסה), וכל נכס נוסף ו/או אחר שיורה המנהל וקישור הצילומים לנכס במערכת ה- GIS .
  • ביצוע תשריטי מדידה של כל יחידת רישום נפרדת לפי ההגדרה של "שטח", כפי שנקבע בחוק וכפי שתקבע המועצה, מפעם לפעם, לעניין קביעת חיובי ארנונה,
  • ביצוע סקר שימושים ובו פרוט סוג השימוש שהמחזיק בנכס עושה בפועל בשטח, לצורך חיוב בארנונה, לרבות בשטחים הידועים כבר למועצה לעומת השטחים והשימושים הרשומים בספרי המועצה,
  • להכין רשומות לקליטה אוטומטית והטמעה בתוכנת המועצה (במבנה רשומה שיוגדר ע"י כל חברת תוכנה שתבחר המועצה להפעיל באגף הגבייה במועצה) בגין כל הנכסים שנמסרו לבדיקת ומדידת הקבלן. באם לא תתאפשר הטמעה ממוחשבת, יטמיע הקבלן את בנתונים באופן ידני.
  • לטייב נתוני הגבייה- ולהוסיף לקובץ – כתובת נכס נכונה ,גוש חלקה ועוד, – ולאתר דיירים משניים בנכסי המועצה.
  • הקבלן ישלח לכל התושבים במכתב רשום ( יש להעביר לרשות העתק+ מספר רשום+ אישור קבלת דואר רשום) הודעות שומה  מעודכנות ,הכוללות : מכתב הודעה על תוצאות המדידה ,תשריט מדידה מעודכן, נוסח למכתב השגה , ותמונות הנכס.
  • לנהל בדיקות ומדידות חוזרות במקרים של השגה וערר ו/או הוראות המועצה.
  • להכין למנהל הארנונה תשובות להשגות ועררים שיוגשו בקשר עם תוצאות וממצאי הסקר בנכסים שנמסרו לטיפול הקבלן.
  • לחתום על תצהירים ולהעיד בבית המשפט בכל עתירה ותביעה שתוגש בקשר עם תוצאות וממצאי הסקר בנכסים שנמסרו לטיפול הקבלן.
  • לנהל ולבצע כל מטלה הקשורה בסקר ובשרות לשם עדכון מלא ומיטבי בספרי המועצה של שטחי ושימושי הנכסים שיועברו לטיפול הקבלן.
  • קישור והטמעה של כל המידע , הנתונים, התשריטים, התמונות למערכת מידע גיאוגרפית GIS שתסופק המציע/הקבלן הזוכה במכרז.
  • על הקבלן לצרף הערות לכל מבנה אשר חריג מבחינת המדידה ולציין זאת מפורשות על גבי התשריט.
 1. הרשימה המפורטת לעיל הינה רשימה חלקית ולא סופית או מחייבת ועל הקבלן מוטל לבצע את השירות הנדרש ממנו במכרז ובהסכם על חלקיו ו/או כל שירות ו/או פעולה הכרוכים בביצוע העבודות נשוא המכרז, באופן מקצועי מלא ושלם עפ"י הוראות המכרז וכן בהתאם להוראות המנהל כפי שיינתנו מעת לעת.
 1. טרם תחילת העבודה בשטח, תתקיים ישיבת עבודה עם גזבר המועצה ומנהל מחלקת הגבייה במועצה וכן עם האחראים על הסקר מטעם המועצה לשם תאום וקבלת הנחיות סופיות.
 1. הקבלן יערוך רשימה מפורטת של הנכסים הבנויים בפועל (ו/או השטחים התפוסים), שהועברו לטיפולו, הרשימה תכלול בין השאר:
 • תאריך ביצוע המדידה והבדיקה; שם המודד + שם המשרטט.
 • שם המחזיקים בפועל ומספרי הזיהוי שלו/הם.
 • שם בעל/י הנכס ומספר/י הזיהוי שלו/הם.
 • כתובת – שם רחוב ומס' בית, גוש, חלקה ותת חלקה וקואורדינטות שבהם בנוי הנכס.
 • פירוט שטחו המדויק המדוד של הנכס בכל הקומות והמפלסים, מחולק לפי קטגוריות שיקבעו מראש ע"י המנהל (חדרי מגורים, מרפסות, חדרי שרות, חללים, מחסנים וכיו"ב) ופרוט בנפרד של שטחו לצורך חיוב בארנונה עפ"י הגדרות החוק וצו המיסים של המועצה;
 1. רישום השימוש הנעשה בפועל בעת בדיקת הקבלן בשטח הנכס (תעשייה ומלאכה, מחסנים, מגורים,       מכולות, סככות, מרפאות וכל שימוש אחר);

1) פירוט השטח והסיווג הרשומים בספרי המועצה.

2) פרוט השימוש הנעשה בפועל בנכס.

3) בנכס הנמצא בבנייה – יימסרו נתונים לגבי שלב הבניה ואם אפשרי תימסר הערכת זמן לסיום הבנייה, שימוש מלא או חלקי בנכס וכיו"ב;

4) נכס שנהרס והיה מחויב ע"י המועצה ו/או שמוגדר ככזה בספרי המועצה – יצוין בנפרד כולל כל המידע הקשור בו (שטחים שנהרסו, שימושים בעבר, בניה חדשה בשטח שנהרס וכיו"ב);

5) רישום כל הערה רלוונטית אחרת לשם ביצוע חיוב ארנונה לנכס.

6)  בנכס חדש שלא היה מחויב בספרי המועצה במועד החתימה על ההסכם בין הצדדים – ביצוע מדידה, תשריט מדידה וחישובי שטחים, הכוללים את כל הסעיפים הרלוונטיים האמורים לעיל.

8) מובהר כי כל האמור בסעיף זה יופיע על גבי תשריט המדידה.

9) הקבלן יעשה מאמצים סבירים ורציניים כדי לזהות את המחזיק בנכס, לרבות מספר תעודת הזהות שלו/ח.פ., לצורך ביצוע חיוב למחזיק הנכון.

 1. הקבלן יכין גם תשריטי מדידה של כל נכס באמצעות מחשב ותוכנת מדידות בקנ"מ 1:200 , על גבי רשת הקואורדינטות החדשה של ישראל , חתום על ידי מודד מוסמך שביצע את המדידה/הבדיקה בפועל. על כל תשריט יצוינו כל הפרטים שצוינו בסעיף 10 לעיל, והוא יכלול את כל השטחים המרכיבים את הנכס, לרבות שטחים שאין לחייב בארנונה ושטחים שיש לחייב בארנונה על פי הגדרות צוו הארנונה ועפ"י החלטת המנהל.
 1. הקבלן יעדכן באופן שוטף את המנהל והמפקח בדבר התקדמות הליכי המדידה והסקר כאמור ויתריע מידית על כל בעיה שנתקל בה מול מחזיקי/בעלי הנכסים או בביצוע עבודת המדידה והבדיקה בשטח.
 1. בדיקת ומדידת השטחים שיימסרו לטיפול הקבלן, כולל סיווגם והשימוש הנעשה בהם, שייבדקו ו/או יימדדו, תעשה בהתאם להוראות צו הארנונה של המועצה התקף באותה עת, הוראות המנהל ועל פי כל דין.
 1. על הקבלן מוטלת החובה לבצע איתור, בדיקה ורישום של כל הנכסים והשימושים וביצוע כל האמור לעיל ביחס אליהם.
 1. בעל/מחזיק בנכס, שיבקש, טרם שיגור חשבון הארנונה החדש/המעודכן, בדיקה ו/או מדידה חוזרת בנכס בנוכחותו או שלא בנוכחותו, יפקיד המחאת פיקדון בסך 354 ₪ (הכולל מע"מ) לפקודת הקבלן.
 1. מסר מחזיק/בעל נכס מדידה נגדית שביצע החתום ע"י מודד מוסמך והסותר את ממצאי הקבלן, יבדוק הקבלן את ההפרשים שנמצאו במדידתו מול מדידת המחזיק/בעל אל מול המודד שביצע את מדידת הנכס עבורו ויגיע עמו להסכמות. באין הסכמות – יכריע המנהל איזה תוספת שטח תיקבע למחזיק/לבעל הנכס.
 1. באם תוצאות הבדיקה/המדידה החוזרת שונים מתוצאות הבדיקה/המדידה הראשוניים – תוחזר ההמחאה שניתנה כאמור בסעיף 15 לעיל לבעליה. באם תוצאות הבדיקה/המדידה החוזרת תואמים את תוצאות הבדיקה/המדידה הראשוניים – תיפרע ההמחאה ע"י הקבלן והוא ישגר לבעל/מחזיק הנכס חשבונית מס כחוק.
 1. על הקבלן לנסות ולקבל אישור והסכמה מראש (לרבות חתימה על טופס הסכמה שינוסח ע"י המועצה עם תחילת העבודה) של מחזיק/בעל הנכס, שיגיע אליו לשם ברור הנתונים, לגבי נכונות תוצאות הבדיקה שערך.
 1. את סקר הנכסים, הבדיקות והמדידות יבצעו במקביל כמות מספקת של מודדים מיומנים שיסיימו את פעילות המדידה בשטח וכן כמות מספקת של שרטטים מיומנים ומקצועיים, בפרק הזמן שנקצב לביצוע השרות של כל נכס ע"י המנהל או המפקח או עפ"י הוראות ההסכם.
 1. המועצה רשאית לדרוש מהקבלן להפעיל מודדים נוספים, לשם ביצוע מיידי של המדידות בשטח והכול על פי קביעת המנהל.
 1. לא יבוצע השרות בנכסים שלא נמסרו מראש לטיפול הקבלן ולקבלן לא תהיינה תביעות מהמועצה בגין כך.
 1. יחד עם מדידת השטחים ותוך כדי ביצוען, יבצע הקבלן סקר שימושים ויציין את סוג השימוש שמחזיקי ו/או בעלי הנכסים עושים בפועל בנכס ואת מועד תחילת החזקה והשימוש שבוצע ע"י בעל/מחזיק הנכס.
 1. הקבלן יגיש למועצה, במהלך ביצוע העבודות ובתום ביצוע העבודות, את דו"חות הבדיקה, המדידה והשימושים, על פי מבנה דו"ח שתקבע המועצה, בצירוף התשריטים ביחס לכל הנכסים שמדד ובדק (אם יאושר לבצעם) וכן על גבי דיסקט/תקליטור/מדיה מגנטית באופן שיתאים למערכות התוכנה הרלוונטיות של המועצה.
 1. פורמט תוצרי העבודה (תשריט, דו"ח חישוב מדידה ודו"ח אקסל) מהקבלן ושילובם במערכות המועצה:
  • תוצרי העבודה (קבצים) אשר יתקבלו מהקבלן ישולבו בשרת המועצה . מבנה הספריות בו ישולבו הקבצים יהיה בחלוקה ע"פ גושים ו/או מתחמים שיוגדרו ויסמנו על גבי תצ"א לצורך העניין.
  • קישור הקבצים (תוצרי העבודה) לארכיב המסמכים של כל נכס במערכת הגבייה העירונית יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.
  • מתוך מערכת ה GIS שתסופק ע"י המציע/הקבלן הזוכה, ניתן יהיה לצפות בקבצים אלה ע"י ממשק לפרטי הנכס במערכת הגביה.
 1. הקבלן מתחייב להשיב למנהל הארנונה בכתב על כל השגה או ערר שיגיש מחזיק או בעל נכס וליתן תשובה עניינית ומנומקת (מקצועית ומשפטית) לכל אחת מהטענות המועלות בהשגה או בערר והקשורות בתוצאות הסקר או המדידה שביצע והכול תוך –10- 20 ימים קלנדריים מהמועד בו נמסר לו העתק ההשגה או הערר ובלבד שהעתק ההשגה או הערר הוגשו לו להתייחסותו לא יאוחר מ- 12 חודשים מעת העברת תוצאות הסקר בגין אותו נכס ע"י הקבלן למועצה. הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע התחייבותו, כאמור לעיל.
 1. המועצה תהא רשאית לדרוש ביצוע חוזר או בדיקה של העבודות מהקבלן והקבלן מתחייב לבצען במועדים שנקבעו בהסכם לביצוע העבודות ממועד קבלת הדרישה וזאת במקרים של חוסר בהירות, ערעור או השגה לגבי הממצאים שבדו"חות מדידות ושימושים והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע חוזר, כאמור.
 1. המועצה תהא רשאית לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את סדרי העדיפויות בביצוע העבודות וזאת בהודעה של 36 שעות בכתב (כולל באמצעות פקסימיליה) ומראש לקבלן.

 

חלק ב- נוהל טיפול בהשגות ובסרבנים בסקרי נכסים

ביצוע הטיפול בהשגות וערעורי הנישומים יבוצע עפ"י שלושת העקרונות הבאים:

 • 1) פקודת הרשויות המקומיות.
 • 2) השגות\ערעורים מוצדקים לא יחויבו בתשלום.
 • 3) ניהול רצוף ומקצועי בטיפול בהשגות ובערעורים – בתיאום עם הרשות.
א. טיפול בהשגות הסקר:
 1. נוהל ביצוע מדידות חוזרות, יבוצע כדלקמן:
  • נישום המבקש להגיש השגה ימלא טופס ייעודי שיקרא "טופס בקשה להגשת השגה" (להלן: "הטופס") שיוצמד להודעת החיוב.
  • נוסח הטופס יתואם בין הרשות לבי החברה בתחילת הפרויקט.
  • הטופס יוצמד להודעת החיוב שתישלח לנישום עם פרטי המדידה.
  • לנישום תהא הזכות להגיש את השגתו בצרוף מדידה חתומה ע"י מהנדס\מודד מוסמך מטעמו ולחילופין להזמין מדידה חוזרת מהרשות.
  • הגשת טופס הבקשה להשגה תבוצע באחת מהדרכים הבאות:
 • כתובת דוא"ל ייעודית שתועמד לציבור הנישומים ע"י החברה לצורך הגשת ההשגות
 • קבלת קהל של נציג החברה בימים שיקבעו לכך במשרדי הרשות
 • קבלת קהל כללית – את הטופס ניתן יהיה להפיק גם באופן אוטומטי ממערכת ה GIS לניהול ארנונה שתותקן בעמדות קבלת הקהל ברשות.
  • היה והנישום יבחר להזמין מדידה חוזרת מהרשות, עליו להפקיד צ'ק פיקדון לפקודת החברה בסך 300 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
  • הפיקדון יחולט אך ורק במידה והנישום טעה בהשגתו ולאחר שהרשות אשרה זאת.
  • הרשות תעביר את רשימת המשיגים בצירוף טפסי ההשגות ופרטי קשר לטיפול החברה.
  • החברה תיצור קשר עם הנישומים ותתאם פגישות לקבלת קהל ו\או את ביצוע המדידות החוזרות בעצמה מול הנישומים.
ב.       נהלי עבודה:
 1. תבוצע ישיבת תיאום בין הרשות לחברה לתאום נוהל ואופן הטיפול בהשגות וערעורים.
 2. באחריות החברה לטפל בהשגות והערעורים בגין נכונות השטחים המדודים והשימושים שנקבעו בנכס.
 3. השגות משפטיות – כגון השגות על חיובי רטרו, מהות הסיווג וסבירות צו המיסים (כגון מדוע

אני מחויב על מחסן?) יועברו לטיפול המחלקה המשפטית של הרשות.

 1. ההשגות והערעורים שיועברו לטיפול החברה יטופלו תוך 20 יום ממועד קבלת ההשגה, ובכל מקרה במסגרת הזמן הקצוב בחוק לטיפול בהשגות ובערעורים.
 2. סרבני מדידות – סרבני המדידות מחולקים לשתי קבוצות:
 • סרבני מדידה בפועל – שסירבו בפועל לביצוע המדידה (יש לתעד את נתוני הסירוב בפרטים מלאים כמו, שיחה מוקלטת, תאריך שעה מדויקים זהות הסרבן ותוכן השיחה וכדומה)
 • סרבני תיאום – סרבנים שלא הגיבו למכתבי ופניות התאום לביצוע מדידה במועדים הקבועים במכתבי ההזמנה לתאום מדידה.
 1. לסרבני מדידות בפועל קיימת האופציה לבצע מדידה חיצונית למיטב השפיטה בהתאם לקונטור הנכס על גבי האורטופוטו, הכפלת קומות בהתאם למס' הקומות בנכס וצילום תמונות דיגיטאליות של הנכס מהתחום הציבורי.
 2. סרבן המדידות שיבקש להגיש השגה לאחר שקיבל את הודעת החיוב זכאי לקבל מדידה חוזרת מהרשות בתשלום, בתעריף של 300 ₪ + מע"מ, ולחילופין להביא מדידה חוזרת מטעם מודד\מהנדס מוסמך מטעמו.
 3. היה והסרבן ימציא מדידה חוזרת מטעמו כאמור, מתחייבת החברה לבצע את הבדיקה ומדידה חוזרת ללא תמורה נוספת.
 4. סרבני תיאום – יועבר מכתב התראה שינוסח ע"י הרשות והחברה לביצוע מדידה למיטב השפיטה. היה והנישום שוב לא יתאם את המדידה, יטופל כסרבן מדידה בפועל.

חלק  ג- סקר נכסי רשות – כולל מערכת 

 מטרת הפרויקט הינה ליצור ספר נכסים בפורמט דיגיטלי במודול ייעודי לניהול נכסי הרשות המקושר או כחלק ממערכת ה- GIS  שברשות המועצה לרבות אפשרות גישה לכל המסמכים הנלווים לנכס מהמערכת.

ההצעה מבוססת על העקרונות הבאים:

 • זיהוי נכסי המועצה.
 • תיעוד הנכסים והשלמת מסמכים.
 • יצירת שכבת GIS של נכסי המועצה במערכת הקיימת.
שלב א' – איסוף והקמה
 1. שליפת נתונים ראשונית מתוך מערכת ה GIS:
 2. מגרשים מתב"עות בעלי יעוד ציבורי
 3. שימוש בשכבת נקודות עניין (מבנים)
 4. עיון ב"ספר הנכסים" – בעותק הקשיח שבמועצה. איסוף, מיון והכנה לסריקה של מסמכים שיצורפו לשיכבה במערכת המידע הגיאוגרפית GIS.
 5. השלמה והצלבת נתונים עבור נכסים מבונים שזוהו ושנפתחו עבורם במערכת בקשות להיתרי בנייה. נתמקד באימות היתרי בנייה, זכויות בנייה, ומידע נוסף הרלוונטי לכל נכס שזוהה כנכס המועצה או בעל תיק בניין. העבודה תבוצע בעמדת עבודה בעלת המערכת של בר שתוקצה למטרה זו.
 6. הממצאים משלב זה יוקלדו בכרטיס נכס הניתן לשליפה בשכבה ייעודית במערכת ה GIS. המסמכים הסרוקים יקושרו לכל נכס.
שלב ב' – סקר שטח, השלמת נתונים, בדיקת חוזים
 1. לפני יציאה לסיור השטח לאימות הנכסים, תופק מפת נכסים בהסתמך על הממצאים משלב א' וב'.
 2. יבוצע סקר שטח לאימות ולמטרת צילום ומדידת קונטור קומות נכסי ציבור שאותרו.
 3. במסגרת הסיור יערך גם מפגש עם נציגי היישובים לאימות ו/או השלמה של נכסים שלא נמצאו בשלב א'.
 4. תבוצע בדיקת החוזים בין המועצה לבין הבעלים של כל נכס שאומת. במקרה שהבעלים הוא רמ"י ייבדק חוזה החכירה שנמצא בארכיון. ובמידה וחסר, תוכן רשימת הנכסים לבדיקה ותוגש פנייה לרמ"י לאספקת החוזים. קידוד המידע אל המערכת יבוצע רק לאחר בדיקה יסודית של כל חוזה.
 5. יזוהו תיקי הבניין של כל נכס ומספרו. יושלמו נתונים חסרים מתוך התיק בניין או שיצורפו מסמכים להשלמתו של התיק במידה ונמצאו שיש חוסרים.
 6. הקבלן ימציא לרשות את רשימת הנכסים בגינם יש לרכוש נסחי טאבו לצורך הכנת הזמנה של הרשות לטאבו.
שלב ג' – תוצרים

התוצרים ישוקפו במערכת ה GIS בצורה הבאה:

 1. תיווצר שכבה בשם "נכסי מועצה". שכבה זו תורכב מפוליגונים:
  • א. של המבנים בחלוקה לקומות
  • ב. השטחים שזוהו בתב"ע (שצ"פ, דרכים וכד') המהווים נכסים.
 2. לכל נכס יוצמד המידע הבא:
  • א. מספר תיק בניין.
  • ב. שימוש הנכס.
  • ג. יעוד לפי התב"ע על פי התקנון ופרטי התב"ע.
  • ד. בעלי זכויות.
  • ה. זכויות בניה (ממערכת דף המידע של הרשות)
  • ו. חוזים סרוקים ותמצית מקודדת של החוזה.
  • ז. תמונה מהשטח של מבנה/ים.
  • ח. הערות או אירוע לנכס.
 3. במודול ה GIS, בסמוך לכל פוליגון הנכס, יהיה אייקון של תיקייה, שדרכו ניתן יהיה להגיע לכל המסמכים או ההערות הנ"ל.
 4. מערכת ניהול נכסים ותוצרי הסקר אשר יהוו שכבה במערכת ה GIS העירונית

פרק 4

הצעת המחיר

 הצעת המחיר- – נספח ג  

חלק א –   

מס' מדידות ארנונה מחיר מקסימלי

 

ללא מע"מ ***

אומדן יחידות לכל סעיף מחיר מוצע ללא מע"מ

לכל סעיף דהיינו מחיר * אומדן

1 מדידת נכס מגורים –עסקים  – כולל ממשק GIS 1.10 ₪ למטר מרובע למדידה בפועל  150,000 מ"ר
3 סה"כ  הצעת הספק-  לפני מע"מ  

 

חלק ב –

מס' סקר נכסי רשות מחיר

מקסימלי

 

ללא מע"מ ***

אומדן יחידות לכל סעיף מחיר מוצע ללא מע"מ

לכל סעיף דהיינו מחיר * אומדן

1 סקר נכסי רשות – מבנה בנוי  – כולל ממשק GIS 400 100
2 סקר נכסי רשות – מבנה פתוח   – כולל ממשק GIS 400 100
3 סה"כ  הצעת הספק-  לפני מע"מ  

 

 

פרק סה"כ הצעת מחיר
מדידות  
נכסי רשות  
סה"כ – לא כולל מע"מ  

 * הצעה שתחרוג מסכום מקסימום  / באחת או יותר מהצעות  לעיל – תיפסל על הסף  .

     כתב כמויות זה הינו הערכה בלבד – והתשלום יהיה על פי ביצוע בפועל – ואישור מועצה

** הספק הזוכה מתחייב לבצע המדידות והעבודה במהות המכרז לאורך כל תקופת ההתקשרות

** למען הסר ספק מובהר, כי המועצה תהא רשאית להזמין מהזוכה רק חלק  מהסעיפים, ולפצל ההזמנה בין מספר ספקים ועל המציע להיערך ולהיות מוכן לאספקתן למועצה וזאת מכל היבט נדרש וכל נושא אחר רלוונטי. מובהר ומודגש בזאת כי במקרה כאמור היערכות הספק והפתרונות שיספק למועצה צריכים לכלול את כל המנגנונים והשירותים הדרושים לו לאספקת

שם המשתתף: _____________________________________________

כתובת: __________________________________________________ טל':______________

איש קשר: _____________________________________________

חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך: _______________

 

חתימה + חותמת המציע :___________________________