מועצה מקומית ראש פנה

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-6808600  פקס: 04-6808613

אשת קשר: ענת שרון פרץ

דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

פברואר 2019

מכרז פומבי מס' 04/19 לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זכות שימוש זמנית בנכס מקרקעין בראש פינה

 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות לצורך ביצוע עבודות שיפוצים ומתן זכות שימוש זמנית לאחר מכן במבנה קיים שבבעלות המועצה ביישוב ראש פנה.
 2. עיון ורכישת המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני, ראש פינה בשעות 09:00– 16:00, החל מתאריך 24/02/2019 בשעה 13:00 וזאת תמורת סך של 600 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת rosh-pinna.muni.il .
 3. מפגש מציעים (חובה): יתקיים ביום 26/02/2019 בשעה 12:00 במשרדי המועצה. ההשתתפות במפגש המציעים הינה תנאי מוקדם להגשת הצעות במכרז ובמועד זה תאפשר המועצה למשתתפים המעוניינים לעשות כן לעיין בתיק הנכס נשוא המכרז.
 4. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 05/03/2019 בשעה 15:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 1. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 3,000 ₪ (שלושת אלפים ₪) בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 
 1. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 2. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פנה

 

לוח זמנים של המכרז

הפעולההמועדהערות
רכישת מסמכי המכרזהחל מיום 24/02/2019תמורת סך של 600  ₪
מפגש מציעים (חובה)ביום 26/02/2019 בשעה 12:00במשרדי המועצה
מועד אחרון לשאלות הבהרהעד ליום 27/02/2019 בשעה 12:00על גבי קובץ WORD בלבד למייל
rp1@rosh-pinna.muni.il
מועד אחרון להגשת הצעותעד ליום 05/03/2019 בשעה 15:00במעטפה אטומה וחתומה עליה מס' המכרז בלבד

 

 

תוכן חוברת המכרז

 1. מסמך א' תנאי המכרז.
 2. מסמך ב' טופס הצעת המציע, על נספחיו.
  1. נספח ב'-1 נוסח ערבות הגשה.
  2. נספח ב'-2 תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף.
  3. נספח ב'-3 תצהיר לפי חוק שכר מינימום, העסקת עובדים זרים והעדר הרשעות.
  4. נספח ב'-4 אישור רו"ח.
  5. נספח ב'-5 אישור עו"ד בדבר פרטי המציע.
 3. מסמך ג' נוסח הסכם ההתקשרות בין המועצה ובין השוכר, על נספחיו.
  1. נספח ג'-1 אישור קיום ביטוחים.
  2. נספח ג'-2 ערבות ביצוע.
  3. נספח ג'-3 פרוטוקול מסירת הנכס לידי השוכר ורשימת מצאי.
  4. נספח ג'-4 מסמכי המכרז (לא מצורפים).
 4. מסמך ד' תשריט הנכס ושטחי השירות הנלווים ותכניות / מפרטים + היתר הבניה.
 5. מסמך ה'  הוראות ותנאים מיוחדים בדבר אחזקה, תחזוקה, ניקיון, בטיחות וכיו"ב ומפרט טכני מינימאלי לביצוע עבודות שיפוץ והתאמת הנכס.

  מסמך א' – תנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה), מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ והתאמה ולמתן זכות שימוש זמנית בנכס מקרקעין הידוע כגוש 13946 חלקה 75 בייעוד שטח לבניני ציבור  בראש פנה (להלן – המבנה ו/או הנכס), הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה (להלן – המכרז).

המועצה מביאה בזה לידיעת המשתתפים במכרז כי הנכס, בשטח של כ-200 מ"ר יימסר לזוכה במכרז במצבו כמו שהוא נכון ליום פרסום המכרז (AS-IS) וכי על הזוכה לבצע במבנה עבודות שיפוצים בהיקף שלא יפחת מסך של 400,000 ₪ (ארבע מאות אלף שקלים חדשים), בתוספת מע"מ, לצורך התאמתו לצרכיו.

מובהר, כי כל שינוי, שיפור, תוספת, התאמה וכיו"ב במבנה, ככל שיידרשו, ייעשו באחריותו ועל חשבונו הבלעדי של הזוכה במכרז וזאת רק לאחר קבלת הסכמתה של המועצה לביצוע כל עבודה כאמור ובהתאם להנחיות הגורמים המקצועיים (לרבות הנחיות באשר לטיב החומרים, תגמירים וכיו"ב) מטעמה, לרבות הנחיות מהנדס המועצה ו/או מי מטעמו וכן יתר גורמי המקצוע במועצה.

אין בהוראה זו לעיל כדי לחייב את המועצה לאשר עבודה כאמור, במלואה או בחלקה.

 1. הוראות כלליות
 • על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה בלבד והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא לצורך הגשת הצעתו.
 • מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
 • אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.
 • על המועצה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן, לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה ו/או שיהיה נגיש למציעים, בכתב ו/או בעל פה, במסגרת הליך המכרז, לרבות בכל הנוגע לכל חומר ו/או מסמך הקיים בתיק הנכס.
 • מודגש בזה כי אם המציע, או אחד ממנהליו ב-7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הורשע בפלילים, קודם להגשת הצעתו במכרז, בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, או אם תלויים הליכים פליליים נגד המציע או אחד ממנהליו של המציע ב-7 השנים שקדמו להגשת הצעות במכרז, הנוגעים לתחום עיסוקו של המציע, לא יוכל המציע להגיש הצעה במכרז, אלא אם כן פנה בבקשה מנומקת בכתב למועצה 14 (ארבעה עשר) ימים לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות תוך פירוט כל פרטי המקרה/ים, והמועצה אישרה את בקשתו.
   המועצה תבחן את פרטי העניין ונסיבותיו, ותקבע אם לאשר למציע להגיש הצעה במכרז. בהחלטתה תשקול המועצה, בין היתר, אם מדובר בעניין שיש לו השלכה עניינית להתקשרות נשוא מכרז זה, וזאת גם בהתייחס, בין היתר, למועד ביצוע העבירות, לחומרת העבירות המיוחסות, לשלבי ההליכים המדוברים, וכל נתון אחר שתהא לו להערכתה רלוונטיות לעניין.
  המועצה תהא רשאית לפנות לכל גורם שהוא, לרבות למבקש, כדי לבחון את פרטי העבירות והאירועים וההליכים המצוינים בבקשה, וכל הקשור בהם, כדי לוודא ולאמת את פרטי הבקשה, או לברר פרטים נוספים בקשר אליה או בקשר למבקש. המועצה תודיע את עמדתה למבקש לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
  במקרה ויתברר, בכל עת שהיא, כי מציע שמתקיימים לגביו תנאי סעיף זה לא פנה בבקשה ולא מסר פרטים כאמור, או כי מי שהגיש בקשה כאמור מסר פרטים מטעים או לא מסר פרטים מהותיים ביחס לבקשתו האמורה, תהא המועצה רשאית לדחות את ההצעה, ואם כבר נתקבלה – לבטל את ההתקשרות עם המציע, וזאת בין אם כבר נחתם הסכם ובין אם טרם נחתם.
  מובהר בזאת כי ככל שהמועצה לא תוכל לקבל הכרעה בעניין, בין בשל אי קבלת המידע המבוקש במועד, ובין אם מכל סיבה אחרת, כי אז תכריע בעניין לאחר הגשת ההצעות ו/או בכל מועד מאוחר יותר, בהתאם לנסיבות העניין, כך שהמציע יוכל להגיש הצעה, אך בלא שיהיה בכך כדי להוות אישור מראש לאי פסילתו עקב התנאי האמור.
 • מובהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת זו, על נספחיה, בין שצורפו לה ובין אם לאו, הינו למען הזהירות בלבד ולשם נוחיות הקורא. אין בשימוש המועצה בלשון זו כדי להכשיר, בשום דרך ובכל מקרה שהוא, את המסמכים אשר יוגשו על ידי המציעים במכרז לכדי הצעה על פי דין.
 1. נושא המכרז
 • המועצה מעוניינת לפעול לצורך בחירת זוכה, אשר ישפץ את חלקי המבנה ויעשה בו שימוש לאחר מכן בהתאם לייעודו על פי דין, הכל כאמור בהוראות מכרז זה (להלן –הזוכה).
 • במסגרת המכרז, המועצה תמסור לזוכה את החזקה במבנה ובשטחי השירות הצמודים לו – הכל בהתאם למסמך ד' המצ"ב – במעמד של בר רשות שהוראות חוק הגנת הדייר ותקנותיו אינן חלות עליו, וזאת ביחס לחלקי המבנה אשר מסומנים בתשריט.
 • יודגש – במהלך תקופת השימוש בנכס, הזוכה יהא אחראי לתשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים (למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת) לצורך שימושו בנכס, לביצוע כל המטלות והפעולות הנחוצות לביצוע עבודות השיפוץ וההתאמה של הנכס בהתאם לכל דרישות המועצה ו/או כל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת.
 1. תנאי הסף

זכאי להגיש הצעה למכרז זה מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטבר:

 • המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל (לא תתאפשר הגשת הצעות על ידי יחידים וכן לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף וכן לא תתאפשר הסבת חוזה ההתקשרות, כולו או חלקו).
 • במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, למציע לא נרשמה בספריו הערת 'עסק חי' ו/או במהלך תקופה זו לא נפתחו כנגד המציע הליכי כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים.
 • המציע צרף להצעתו ערבות הגשה כאמור בסעיף ‎3 להלן.
 • המציע השתתף במפגש המציעים.
  בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.
 4. תקופת ההתקשרות
 • תקופת ההתקשרות בין המועצה ובין הזוכה תהא ל-59 (חמישים ותשעה) חודשים (4 שנים ו-11 חודשים) מיום חתימת חוזה ההתקשרות על ידי המועצה (מסמך ג' לחוברת המכרז) (להלן – תקופת ההתקשרות / תקופת השכירות).
 • למועצה, ולה בלבד, ניתנת בזה האופציה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם לצרכיה, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד 2 (שתי) תקופות נוספות, בנות עד 24 (עשרים וארבעה) חודשים, כל אחת (להלן – תקופת ההתקשרות המוארכת או תקופת האופציה), ובתנאי שתודיע על כך לזוכה, בכתב ומראש, לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.
 • מובהר כי מימוש תקופת / תקופות האופציה כאמור לעיל מותנה בקבלת אישור מליאת המועצה וגם משרד הפנים לעשייה במקרקעין על פי דין.
 • מתוך תקופת ההתקשרות יהא הזוכה במכרז זכאי לתקופת "גרייס" בת 3 (שלושה) חודשים, וזו תימנה החל מיום חתימת חוזה ההתקשרות על ידי המועצה (מסמך ג' לחוברת המכרז)(להלן – תקופת הגרייס).
  במהלכה של תקופת הגרייס יהא הזוכה במכרז פטור מתשלום דמי השכירות החודשיים, אך יהיה חייב בתשלום תשלומים שוטפים החלים על מחזיק בנכס כגון, ארנונה, חשמל, מים, מיסים וכיו"ב.
 • הוארכה תקופת ההתקשרות כאמור לעיל, במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת תהא המועצה רשאית להביא את התקשרות הצדדים לידי סיום, מכל סיבה שהיא, וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב ומראש של לפחות 180 (מאה ושמונים) יום מראש. בחרה המועצה במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת להביא ההסכם לידי סיום – לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך והוא מוותר בזה ויתור בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.
 • למען הסר הספק מובהר, כי במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת יחולו כל הוראות הסכם ההתקשרות בין הצדדים, בשינויים המחוייבים, ומיד עם קבלת הודעת המועצה בדבר הארכת תקופת ההתקשרות, מתחייב הזוכה, באופן מיידי וללא כל דיחוי, לפעול להארכת הערבויות, אישורי קיום הביטוחים וכן כל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש. יובהר, כי ערבות השוכר תוארך ותעמוד בתוקף, בכל מקרה, עד 3 (שלושה) חודשים מתום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.
 1. חוברת המכרז
 • כלל פרטי המכרז מצויים בחוברת מכרז זו (להלן – חוברת המכרז) אותה ניתן לרכוש מהמועצה, במשרדי המועצה, בימים א'-ה' בין השעות: 09:00 – 15:00 החל מיום 24/02/2019 ניתן לעיין בחוברת המכרז במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שלה, קודם רכישתה, ללא תשלום.
 • כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של המועצה ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים בלבד. המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 • בעת רכישת חוברת המכרז כאמור, ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפון, הפקסימיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו (חובה) ושמו של איש הקשר מטעם המציע לצורך מכרז זה.
 1. מפגש מציעים

מפגש מציעים יתקיים ביום 26/02/2019 בשעה  12:00.

מקום המפגש:      במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני, ראש פנה.

ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעות במכרז. מציע אשר לא ישתתף, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, במפגש המציעים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז.

שימו לב, במועד מפגש המציעים תאפשר המועצה למעוניינים בכך לעיין בתיק הנכס נשוא המכרז.

 1. שאלות והבהרות למסמכי המכרז
 • שאלות והבהרות בקשר עם המכרז ניתן להפנות למועצה בכתב ובעברית בלבד, באמצעות קובץ Word בדוא"ל rp1@rosh-pinna.muni.il עד ולא יאוחר מיום 27/02/2019 בשעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-6808614 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תענינה.
 • על המציע לנסח שאלותיו באופן ברור, תמציתי, ענייני ולכלול במסגרת כל שאלה את מספר העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף בחוברת המכרז אליהם מתייחסת שאלתו.
 • על המציע לציין במסגרת פנייתו את כתובת הדוא"ל אליה תשלחנה התשובות לשאלות ההבהרה.
 • תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. התשובות ישלחו בכתב ובאופן אחיד לכל רוכשי חוברת המכרז, ולהם בלבד וזאת לא יאוחר מ-72 (שבעים ושתיים) שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

רק להבהרות שתינתנה במסמך כאמור על ידי המועצה יהיה תוקף מחייב.

איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.

 1. בדיקת המבנה ומסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה
 • לפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את כל מסמכי המכרז, לרבות תכניות, תשריטים, מפרטים, מפרטים מיוחדים ויתר התנאים הקשורים למכרז זה, את התיאורים הטכניים ו/או המקצועיים, וכן לבצע בדיקות הקשורות ברשויות הרלבנטיות. על המציע לבחון לפני הגשת הצעתו כל נתון משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי, עסקי ו/או כל נתון אחר למכלול התחייבויותיו על פי המכרז, ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעים לשיפוץ המבנה עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין. המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, תנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.
 • בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה, את אפשרותו לבצעה, וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז, לרבות את תיק הנכס נשוא המכרז. המציע יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בעניין זה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן, לרבות בכל הנוגע לחוסר כדאיות כלכלית ו/או להערכה שגויה של עלות עבודות השיפוץ ו/או ההתאמה שעליו לבצע במבנה.
 • בטרם הגשת הצעתו, על המציע לבדוק על חשבונו ואחריותו את המקרקעין וכן את הנכס עצמו ושטחי השירות הצמודים, סביבותיהם, את התכניות השונות, את התשתיות (העיליות והתת-קרקעיות) הקיימות בנכס ובסביבותיו, אפשרויות ודרכי הגישה וכיו"ב. המציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה, מכל מין וסוג, ביחס לנכס.
 • בכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים והניתוחים הנדרשים לשם הגשת הצעתו וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי (ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני, תפעולי-לוגיסטי, מסחרי וכו') לגבי כל דבר ועניין הקשור במכרז זה ו/או הכרוך בו, במישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפותו במכרז.
 1. הצעת המציע

הצעת המציע תוגש בהתאם למפורט בסעיף זה להלן:

 • על המציע למלא במקומות המיועדים לכך בטופס הצעת המציע (מסמך ב' להלן) את סך דמי השכירות החודשיים אותם ישלם למועצה על פי הוראות מכרז זה (במהלך כל תקופת ההתקשרות, למעט במהלכה של תקופת הגרייס, כהגדרתה במסמכי המכרז).
 • הצעת המציע תהא תוספת בלבד ולא תכלול מע"מ. מס ערך מוסף, במידה ויחול על פי דין, יצורף לכל תשלום אשר ישולם על ידי הזוכה במכרז למועצה.
 • לדמי השכירות יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בשיעור עליית המדד הידוע ביום ביצועו של כל תשלום על פי ההסכם (מסמך ג'), לעומת מדד הבסיס, כהגדרתו בהסכם.
 • המחירים בהצעת המציע יכללו קיום כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י המכרז וכן את כל הוצאות המציע ובכלל זה – עלות ביצוע עבודות שיפוץ והשמשת המבנה בסך שלא יפחת מ-400,000 ₪ (ארבע מאות אלף שקלים חדשים), בתוספת מע"מ, ועל פי מפרט מינימאלי אשר יאושר על ידי המועצה, כח אדם, מסים (עירוניים וממשלתיים), אגרות, היתרים, רישיונות, היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, ערבויות, אישורים שונים מכלל הגורמים המוסמכים, שמירה ואבטחה (באחריות ועל חשבון השוכר) וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם השימוש בנכס על ידי הזוכה במכרז.
  עליות מחירים (של חומרים ו/או חומרי גלם ו/או ציוד ו/או שירותים ו/או סולר, דלק וכיו"ב) ו/או עליות בשיעור המיסים (למעט מע"מ) ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום ו/או הפרשות סוציאליות ו/או תשלומים הקשורים בהעסקת עובדים (כלליים, מקצועיים, בני נוער, עובדים זרים וכו') וכל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את הצעת המציע ובכלל זאת, כל ההוצאות הישירות והעקיפות של המציע.
 1. אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
 • מסמך א': מסמכי המכרז יצורפו על ידי המציע כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד ועמוד במקום המיועד לכך. למסמכי המכרז יצרף המציע את פרוטוקול מפגש המציעים וכל מסמך שאלות ו/או תשובות הבהרות שישלח – אם ישלח – כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמודיו.
 • מסמך ב': טופס הצעת המציע, על נספחיו, מלאים וחתומים על ידי המציע.
 • נספח ב'-1: ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת המציע, על שמו ולטובת המועצה, בסך של 3000 ₪ (_שלושת אלפים שקלים חדשים), צמודים למדד המחירים לצרכן, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגין חודש ינואר 2019 כפי שפורסם ביום 15 פברואר 2019 [או בסמוך לכך].
  הערבות תהיה בנוסח המצורף כנספח 1 לחוברת המכרז ובתוקף עד ליום 30 לחודש אפריל שנת 2019 (להלן – ערבות הגשה).
  ערבות ההגשה תשמש להבטחת מילוי התחייבויות המציע והמועצה תהא רשאית לחלט את ערבות ההגשה במידה ומציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור.
  מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות הגשה בנוסח ובתנאים כאמור בנספח 1 למכרז, הצעתו תיפסל על הסף.
 • נספח ב'-2: תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדין.
 • נספח ב'-3: תצהיר המציע לעניין העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדין.
 • נספח ב'-4: אישור רו"ח.
 • נספח ב'-6: אישור בדבר פרטי המציע בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.
 • מסמך ג': נוסח הסכם ההתקשרות, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע.
 • מסמך ד': תשריט – חתום על ידי המציע.
 • מסמך ה': הוראות, תנאים מיוחדים והוראות מיוחדות – חתומים על ידי המציע.
בנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:
 • אם ובמידה והמציע מתכוון להעסיק – במתן השירותים – עובדים זרים, כהגדרתם בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן – חוק עובדים זרים), עותק נאמן למקור של כל האישורים והרישיונות בהתאם להוראות חוק עובדים זרים.
 • אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וכו') תשל"ו – 1976.
 • אישור על היות המציע עוסק מורשה.
 • אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע.
 • עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע ותמצית מידע מעודכן מרשם החברות.
 • קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.
 1. ביטוחים
 • תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המועצה לקיום ביטוחים על ידי הזוכה.
 • הזוכה יידרשו לעמוד בדרישות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן.
 • המציעים מתחייבים להביא לידיעת מבטחיהם את דרישות והוראות הביטוח בקשר עם הביטוחים הנדרשים, כאמור לעיל, ואת מהות ואפיון ההתקשרות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהירים בזאת כי קיבלו ממבטחיהם התחייבות לערוך עבורם את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
 • המציעים מתחייבים לבצע את הביטוחים הנדרשים כאמור לעיל ולהלן במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות ולהפקיד בידי המועצה לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת הודעת המועצה בדבר זכייתם במכרז, את נספח "אישור ביטוחי המציע" (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי מבטחיהם.
 • בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייבים המציעים כי במידה והצעתם תוכרז כ"הצעה זוכה" ובכפוף לדרישת המועצה בכתב, ימציאו לה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת דרישה כאמור, העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.
 • מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה לקבלת הבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח.
 • מובהר בזאת, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 • יובהר, כי בשלב הגשת ההצעות, אין דרישה שאישור קיום הביטוחים יוגש על ידי מי מההמציעים כשהוא חתום על ידי המבטח, אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרה כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים.
 1. המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה
 • ההצעה תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות, והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
 • מובהר מפורשות ולמען הסר הספק, כי על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מהוראות אלה עלולה להביא לפסילת ההצעה. אין להוסיף בהצעה הסתייגויות מסוג כלשהו.
 • יש למסור את ההצעה במעטפה אטומה וללא סימנים מזהים כלשהם. על המעטפה ירשם: "מכרז פומבי מס' 04/19".
 • יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים של המועצה, במשרדיה. אין לשלוח הצעה בדואר. המועצה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האחרון להגשת הצעות והגשת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד.
 • המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 05/03/2019 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה (להלן – המועד האחרון להגשת הצעות ו/או המועד הקובע). ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד (לא תתקבלנה הצעות שיוגשו בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני, ראש פינה.
 • כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע בלבד וישולמו על-ידו.
 1. תוקף ההצעה

כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. לפי דרישת המועצה יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת לשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה שתוארך כאמור.

 1. בחינת ההצעות
 • בחינת ההצעות ובחירת הזוכה במכרז תעשה על בסיס ההצעה הכספית של המציעים, כדלקמן:
  (מובהר למען הסר ספק כי פירוט שלבי הבדיקה אשר יובא להלן מובא לנוחיות ולידיעת המציעים במכרז בלבד וכי מכרז זה אינו מכרז דו-שלבי כמשמעו בדין).

  • שלב א' – בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף. רק מציעים אשר הצעתם תימצא עומדת בתנאי הסף תועבר הצעתם לשלב ב'.
  • שלב ב' – ניקוד ההצעה – 100 נק'.
   ניקוד ההצעה ייעשה לפי הנוסחה שלהלן:
   ההצעה הכשרה הנוקבת בשיעור דמי השכירות החודשיים הגבוהים ביותר (A), תזכה ל-100 נק' ואילו יתר ההצעות הכשרות הבאות אחריה (B, C, D..) ינוקדו באופן יחסי להצעה הגבוהה ביותר, לפי הנוסחה שלהלן:
   [100X  [B, C, D … /  A
 • המועצה תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים המתחייבים מהוראות המכרז. מבלי לגרוע מזכותה כאמור, המועצה תהיה רשאית – לשיקול דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה – לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים ו/או המסמכים האמורים.
 • המועצה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו.
 • המועצה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה (ככל והוצעו) או שאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי.
 • המועצה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של המציע, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח, לרבות היקפו וטיבו של הניסיון, ועמידת המציע באיזה מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל.
  במסגרת זו תהא המועצה רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל אישור ו/או מסמך שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע יהיה חייב לבצע את דרישות המועצה בהתאם לסעיף זה ולתת לה את מלוא המידע, להנחת דעתה. כל מידע, הסבר או פרטים שהובאו לידיעת המועצה יהיו חסויים על פי דין ויישמרו ככל האפשר בסוד.
 • מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה למועצה וכאמצעי לבדיקה, כאמור, המועצה רשאית לזמן את המציע להצגת תכנית עבודה מפורטת, לוחות זמנים מוצעים, כוח אדם וצוות ניהולי, קבלני משנה, ציוד, רכש וכו', הכל כמפורט בזימון שיוצא מראש למציע, ככל שיוצא. המועצה תתחשב בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של המציע בדרישות המצגת לשביעות רצון המועצה, תהווה תנאי לזכייתו במכרז.
 • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא (להלן – ההסתייגויות) רשאית המועצה לנהוג באחת מן הדרכים הבאות:
  • לפסול את הצעת המציע; או
  • לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; או
  • לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; או
  • לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה ו/או עקרון השוויון בין המציעים השונים.
   ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 • המועצה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים והנתונים העולים ממסמכי המכרז, המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה ביוזמתה ובכלל זה, איכות המציע, אמינותו של המציע, כישוריו, ניסיונו המקצועי, מומחיותו, המלצות אודות המציע ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של המועצה.
 1. ביטול ושינויים
 • המועצה תהיה רשאית לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה לרבות ביחס לאומדן המוקדם ו/או לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת והכל לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בוטל המכרז כאמור לעיל – המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם ו/או עם כל גורם אחר ולהתקשר עם מי מהמציעים וגם/או הגורמים האחרים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי דין.
 • המועצה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אי-קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או ביטול המכרז.
 • כל ההיטלים (ממשלתיים, עירוניים ואח'), מסים לרבות מסים עקיפים (כדוגמת מכס, בלו, מס קניה) יכללו במחיר ההצעה.
 1. הודעה בדבר תוצאות המכרז, חתימת החוזה והשבת ערבויות הגשה
 • המועצה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו (להלן – הודעת הזכייה).
 • כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז לחתום על הסכם ההתקשרות מול המועצה בתוך 7 (שבעה) ימים מיום קבלת הודעת הזכייה ולהמציא לה את ההסכם החתום בצרוף כל המסמכים הנדרשים על פיו, לרבות אישור קיום הביטוחים, כשהוא חתום על ידי המבטחת, וכן ערבות ביצוע אשר תופקד בידי המועצה משך כל תקופת ההתקשרות מול המציע (להלן – ערבות הביצוע).
 • ערבות הביצוע תהא ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת המציע, על שמו ולטובת המועצה, בסך של 45,000 (ארבעים וחמישה אלף שקלים חדשים), צמודים למדד המחירים לצרכן, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגין חודש ינואר 2019 כפי שפורסם ביום 15 פברואר 2019 [או בסמו לכך].
  הערבות תהיה בנוסח המצורף להסכם ההתקשרות – מסמך ג' לחוברת המכרז ובתוקף עד 90 (תשעים) יום, לפחות, לאחר תום תקופת ההתקשרות ו/או האופציה, לפי העניין, בין המועצה ובין המציע.
 • לא מילא זוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב אותו זוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל והמועצה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות ההגשה בשל כך.
  המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט ערבות ההגשה בנסיבות אלה.
 • ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם על כשיר שני ו/או שלישי. כשיר שני ו/או שלישי, ככל ויוכרזו על ידי ועדת המכרזים, יוכרזו כזוכים במכרז בכל מקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז ו/או כשיר שני, בנסיבות העניין, אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה.
 • כפוף להוראות סעיף זה, המועצה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיית הצעותיהם אליה תצורפנה ערבויות ההגשה המוחזרות, כפי שיפורט להלן:
 • הזוכה במכרז – תושב לו ערבות ההגשה לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות הביצוע, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר לו.
 • כשיר שני ו/או כשיר שלישי – תושב להם ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות המועצה עם הזוכה במכרז. לחילופין, ערבות ההגשה תושב לכשיר שני ו/או שלישי בכל מקרה בו לא תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז ו/או עם כשיר שני, אך זאת רק לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות הביצוע, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לכשיר שני ו/או שלישי אמור.
 1. סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז
 • ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין.
 • מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן – החלקים הסודיים), שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:
  • המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור.
  • מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.
  • סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.
  • שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.
  • החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה.
  • החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של המבקש.
 1. התחייבויות והצהרות הזוכה במכרז
 • הזוכה במכרז זה מתחייב כי תוך 7 (שבעה) ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה כאמור, יחתום עם המועצה על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי ההסכם, לרבות אישור חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחים בנוסח המצורף להסכם וערבות ביצוע כמפורט בגוף ההסכם. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם, בכפוף לשינויים ועדכונים שנעשו בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה.
 • נמנע הזוכה מלחתום על ההסכם עם המועצה עד המועד האמור לעיל ו/או להמציא איזה מהאישורים דלעיל, תהא המועצה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם כשיר שני, ככל והוכרז כשיר שני כאמור, או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לחלט את הערבות, זאת ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למועצה עפ"י כל דין.

בכבוד רב,

מועצה מקומית ראש פינה

מסמך ב' – טופס הצעת המציע

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני

ראש פנה

א.ג.נ.,

 טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות – מכרז פומבי מס' 04/19
 1. אני/ו הח"מ __________________ ת.ז/ח.פ/ח.צ ___________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים למכרז, החוזה, ההוראות המיוחדות, התנאים הספציפיים וכן יתר המסמכים שבחוברת המכרז, בין אם צורפו ובין אם לאו, ולאחר שביקרתי/נו בנכס נשוא המכרז, המיועד לשמש על ידי/נו כ___________________ ובדקתי/נו אותו ואת סביבותיו, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לנכס והאפשרויות להפעלתו כאמור, הנני/ו מציע/ים בזאת הצעתנו כדלקמן.
 2. קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.
 3. מוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור בסעיפים 1 ו-2 דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה.
 4. בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה המוצעת כדמי שכירות חודשיים בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה, שלמה והוגנת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרז זה וכי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה, או אי ידיעה של תנאי ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או של מסמכי ההצעה.
 5. אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הרישיונות, האישורים, כוח האדם והניסיון הדרושים לשיפוץ המבנה והתאמתו לצרכיי/נו וכי הצעתי/נו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.
 6. אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי עבודות השיפוץ בנכס תבוצענה על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לעשות כן על פי כל דין, מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין.
 7. אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז.
 8. אם הצעתי/נו זאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה מולכם בתוך 7 (שבעה) ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.
 9. הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.
 10. הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת המועצה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המועצה לשם בחירת זוכה במכרז.
 11. הנני/ו מסכים/מים לכך שהמועצה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרי/נו, ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה, לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 12. ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי המועצה רשאית לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעתי/נו אם למועצה היה ניסיון רע עמי/נו בכל הקשור להתקשרויות עבר ובין היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב השירותים, ביכולתי/נו לבצע את התחייבויותיי/נו, בדרכי התנהלותי/נו, באמינותי/נו, במיומנותי/נו, ובאופן עמידתי/נו בהתחייבויות. כן תהיה המועצה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.
 13. אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, תהיו רשאים, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך.
 14. למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה להם בתנאי המכרז, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.
 15. אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם לאו, מציע בזה הצעתי הכספית כדלקמן:

 

דמי שכירות חודשיים מינימאליים

(לא כולל מע"מ)

דמי שכירות חודשיים מועצים – תוספת בלבד (לא כולל מע"מ)
 15,000 ₪

 במילים: חמישה עשר אלף ₪

 ___________ ₪

 במילים: _______________________

נספח ב'-1 – נוסח כתב ערבות הגשה

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני

ראש פנה

 א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית

 על-פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ (להלן – המציע) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 3,000  ₪ (שלושת אלפים  שקלים חדשים), בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס' 04/19  לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זכות שימוש זמנית בנכס מקרקעין בראש פינה (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.

בכתב ערבות זה:

"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"מדד הבסיס" – מדד חודש ינואר 2019 שפורסם ביום 15 פברואר 2019 [או בסמוך לכך].

"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום  30 לחודש אפריל לשנת 2019 ועד בכלל.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית ראש פינה, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

___________________

 

נספח ב'-2 – תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ (להלן – המציע).

 1. המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז, כדלקמן:
  1. המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל (לא תתאפשר הגשת הצעות על ידי יחידים וכן לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף וכן לא תתאפשר הסבת חוזה ההתקשרות, כולו או חלקו).
  2. במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, למציע לא נרשמה בספריו הערת 'עסק חי' ו/או במהלך תקופה זו לא נפתחו כנגד המציע הליכי כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים.
  3. המציע צרף להצעתו ערבות הגשה כאמור בסעיף ‎3 לתנאי המכרז.
  4. המציע השתתף במפגש המציעים.
 2. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

חתימת המצהיר

_______________

 

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפניי, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

____________,עו"ד

נספח ב'-3 – תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית

 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 1. הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ./ח.צ _____________, המציע במכרז פומבי מס' 04/19 לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זכות שימוש זמנית בנכס מקרקעין בראש פנה.
  • המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה (12 חודשים) שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
  • המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
  • המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
   המציע מצהיר כי יפעל בכל הקשור למכרז ולביצוע העבודות לפיו בהתאם להוראות כל דיני העבודה ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953 וכל תקנות מכוחו. ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז.
  • המציע ו/או מי ממנהליו ב-7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
  • למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור לעיל.
  • לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור לעיל כמפורט להלן:_____________________________________________________________________
   ידוע למציע כי למועצה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
   *על המציע לסמן X במקומות המיועדים לכך ולפרט בהתאם לנדרש
 2. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

__________________

חתימת המצהיר

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

_____________, עו"ד

נספח ב'-4 – אישור רו"ח

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני

ראש פנה

א.ג.נ.,

 

הנדון: אישור רו"ח

לבקשת ______________________  ח.פ./ח.צ. _______________ (להלן – המציע) וכרואה החשבון של המציע, ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. אישור זה מתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהירו ביחס לעמידתו בתנאי הסף (נספח 2 בחוברת המכרז), כדלקמן:

 1.  המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל.
 2. במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, למציע לא נרשמה בספריו הערת 'עסק חי' ו/או במהלך תקופה זו לא נפתחו כנגד המציע הליכי כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים.

הצהרתו של המציע הינו באחריותו. אחריותי היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי.

ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים.

לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו.

________                                                          ____________________________
תאריך                                                                   (שם רוה"ח, חתימה, חותמת)

 נספח ב'-5 – אישור עו"ד בדבר פרטי מציע

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני

ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון: אישור פרטי המציע

אני הח"מ, עורך דין ___________, לבקשתו של ______________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ______________ (להלן – המציע) מאשר בחתימתי, כדלקמן:

 1. מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:
  גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
  גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
  גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________
 2. חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.
 3. להלן דוגמת החתימה:

 

 1. התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.

_________                                                                  __________________
תאריך                                                                       שם, מ.ר, חתימה וחותמת

** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע, אישור עו"ד בדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במציע וכן תמצית מידע מועדכן מרשם החברות.

מסמך ג' – נוסח הסכם ההתקשרות

מועצה מקומית ראש פנה

הסכם התקשרות לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זכות שימוש זמנית בנכס מקרקעין בראש פנה

פברואר 2019

 הסכם התקשרות

שנערך ונחתם בראש פנה ביום ___ לחודש _______ שנת 2019

בין  מועצה מקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני, ראש פנה

(להלן: "המועצה")

מצד אחד

ובין       _________________________________ ת.ז./ח.פ._____________

כתובת: _____________________________

טל': ______________

פקס': _____________

דוא"ל: _____________________________

(להלן: "השוכר")

מצד שני

הואיל        והמועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה) פרסמה מכרז פומבי מס' 04/19   (להלן – המכרז) לשיפוץ ומתן זכות שימוש זמנית בנכס מקרקעין הידוע כגוש 13946  חלקה 75 בייעוד שטח לבנייני ציבור  (להלן – המבנה ו/או הנכס);

והואיל       והשוכר מצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאבים וכוח האדם הדרושים לשם ביצוע עבודות השיפוץ וההתאמה בנכס וקיום התחייבויותיו כאמור בהסכם זה שלהלן;

והואיל       ובישיבתה מיום _____ המליצה ועדת המכרזים של המועצה להכריז על השוכר כזוכה במכרז;

והואיל       והמועצה מעוניינת למסור לשוכר והשוכר מעוניין לקבל על עצמו את זכות השימוש בנכס, כל זאת בכפוף ועל פי תנאי הסכם זה;

והואיל       והצדדים מבקשים להסדר את מערכת היחסים ביניהם באמצעות חוזה זה (להלן – החוזה).

אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. מבוא, נספחים והוראות שונות
  • המבוא לחוזה זה ונכונות ההצהרות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
  • כותרות הסעיפים נועדו לצורכי נוחות בלבד ואין לייחס להן ערך פרשני.
  • הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
  • בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזה זה לבין הוראה במסמך אחר – הוראות חוזה זה גוברות.
  • מונח שהוגדר במסמכי המכרז על נספחיו ולא הוגדר בחוזה זה, המשמעות שניתנה לו במסמכי המכרז תחול לגביו גם בחוזה זה.
  • נספחי החוזה:
   • ערבות ביצוע;
   • פרוטוקול מסירת המבנה לשוכר ורשימת מצאי;
   • מסמכי המכרז (כלולים אך לא מצורפים בפועל).
   • אישור קיום ביטוחים;
   • מסמך ה' לחוברת המכרז;
   • מסמך ג' לחוברת המכרז;
   • מסמך א' לחוברת המכרז.
    השוכר מתחייב בזה להחזיק במשרדו עותק מלא, חתום ומעודכן של חוזה זה, על נספחיו, לשימוש הצדדים ו/או מי מטעמם.
   • במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז, יהא סדר העדיפויות בין ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך. כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלהלן עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו:
 1. מהות החוזה
  • המועצה מוסרת לשוכר והשוכר מקבל על עצמו, תמורת הסכום המפורט בסעיף ‎13 להלן, לשפץ ולעשות שימוש בנכס, כל זאת בהתאם ועל פי הוראות המכרז, חוזה זה ועל פי הנחיות המועצה ו/או מי מטעמה אשר תינתנה לו מעת לעת.
  • הזכות הניתנת לשוכר על פי תנאי חוזה זה אינה כוללת זכויות כלשהן לביצוע עבודות בנאיות המצריכות התר בניה על פי דין ו/או עבודות תיקונים ו/או שינויים ו/או בנייה, מכל סוג שהם, בשטח שסמוך ו/או צמוד לנכס ושלא נמסר לו, אלא בהתאם להוראות חוזה זה בלבד ועל פי רשות מוקדמת בכתב אשר תינתן לשוכר על ידי המועצה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • למען הספר הספק מובהר בזה מפורשות כי הזכות הניתנת לשוכר על פי הוראות חוזה זה הינה כבר רשות זמני לצורך משרדי בלבד.
  • השוכר מתחייב להשיג ולדאוג, על אחריותו ועל חשבונו, לכל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לשם הפעלת עסקו על ידו ועל פי דין, לרבות רישיון עסק וכן רישיון מכל רשות שהיא ובכלל זאת אך לא רק, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, כיבוי אש, המועצה המקומית וכו' ובהתאם לכל אישור נדרש על פי הוראות חוק רישוי עסקים וכיוצ"ב.
   למען הסר כל ספק מובהר, כי אסור לשוכר בתכלית האיסור להפעיל עסקו בנכס, באופן חלקי או מלא, מבלי שיש בידו את כלל האישורים הנדרשים על פי דין ועל פי הוראות חוזה זה.
 2. הצהרות המועצה

  המועצה מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

  • כי הינה רשות מקומית וכי הינה המחזיקה כדין של המקרקעין הידועים כגוש 13946 חלקה 75 תת חלקה _____ בגודל של 200 מ"ר (בקירוב)(להלן – המקרקעין).
  • כי זכויותיה במקרקעין חופשיות ונקיות מכל שעבוד, משכנתא, משכון, עיקול, טובת הנאה, חוב, התחייבות או כל זכות צד שלישי אחרת.
  • כי היא רשאית ומוסמכת להתקשר ולהתחייב כמפורט בהסכם זה, כי התקבלו כדין ההחלטות המתאימות במוסדותיה המוסמכים לביצוע ההתקשרות נשוא חוזה זה.
 3. הצהרות והתחייבויות השוכר
  • השוכר מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
   • כי הוא התאגד כדין ולא ננקטה כנגדו כל פעולה, נכון ליום חתימתו על חוזה זה, שמטרתה או תוצאותיה האפשריות הן פירוק ו/או חיסול ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או כל תוצאה דומה אחרת.
   • כל הצהרותיו ומצגיו במסגרת תנאי המכרז – אמת הם.
   • לא חלים עליו כל איסור ו/או מגבלה ו/או מניעה, מכוח דין ו/או הסכם ו/או התחייבות, להתקשרותו עם המועצה על פי הסכם זה.
   • הסכם זה מחייב אותו והוא אושר על פי נהליו הפנימיים וכן כי הוא בעל כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי דין להפעלת עסקו כאמור במסמכי חוזה זה ו/או כי הינו מתחייב לדאוג, באחריותו ועל חשבונו, לכל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על פי דין ו/או כאמור במסמכי חוזה זה.
   • הוא ביקר בנכס, בסמוך להו ובסביבותיו, ובדק ובחן את שטחו, טיבו, טבעו, צורתו, שטחו, מיקומו, דרכי הגישה אליו וממנו, המבנים הנלווים לו, תנאיו הייחודיים והמגבלות בו והוא מצא אותו מתאים לצרכיו והוא מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה, פגם או מום כלשהו, לרבות נסתר; כמו כן, בהתבסס על בדיקותיו אלה הוא מעריך, על סמך ניסיונו, כי הצעתו מעשית ורווחית וכי דמי השכירות שישלם למועצה הוגנים וסבירים בנסיבות העניין.
   • הוא קרא, מכיר, מבין ומתחייב לפעול על פי הוראות חוקי העזר של ראש פינה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, וככל שיש בחוקי העזר התקפים הוראות הנוגעות לשימוש אשר ייעשה על ידו במבנה ובסביבתו.
   • הוא מקבל את חלקו של הנכס אשר יימסר לו כבר רשות ומתקניו, לרבות הציוד המצוי בהם, לשימושו החלקי במיקומו ובמצבו במועד חתימתו על הסכם זה (WHERE-IS/AS-IS) וכי המועצה לא תבצע עבודות נוספות כלשהן, מכל מין או סוג שהוא, במבנה.
 4. עבודת השוכר מול הגורמים העירוניים
  • לעניין הסכם זה, מסמיכה בזאת המועצה את הגב' ענת שרון פרץ ו/או מי שימונה לכך על ידו, דרך כלל או לצורך עניין מסוים, להוציא אל הפועל בשמה ועבורה את כלל הסמכויות הניתנות לה על פי הסכם זה ועל פי הוראות המכרז (להלן יקרא: "מפקח המועצה")
  • מבלי למעט מן האמור לעיל, רשאי מפקח המועצה, מעת לעת, לבדוק את אופן ביצוע החוזה על ידי השוכר, להשגיח על ביצוע נכון ונאות של התחייבויותיו וכן להעמיד לבחינה האם השוכר פועל על פי הסכם זה, מפרשו נכון וכך גם לגבי הוראות מפקח המועצה ו/או מי מטעמו.
  • השוכר מתחייב בזאת לאפשר לנציגי המועצה לבקר בכל עת במהלך שימושו בנכס לצורך ביצוע ביקורת ובדיקה כאמור לעיל וכן לצורך כל מטרה אחרת אותה יראו לנכון, כל זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי ובאמצעות הודעה מוקדמת שתינתן לו לצורך כך 4 (ארבע) שעות מראש לפחות.
  • מובהר מפורשות כי אין באמור לעיל כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי.
 5. פגיעה בזכויות הקנייניות
  • השוכר יפצה וישפה באופן מוחלט את המועצה בגין כל תביעה, דרישה, טענה, הליך, נזק, הוצאה היטל, אגרה וכיוצ"ב, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מפגיעה בזכויות מוגנות (פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב) במהלך תקופת שימושו בנכס וזאת תוך 72 (שבעים ושתיים) שעות לאחר קבלת דרישה ראשונה בכתב מאת המועצה.
  • מובהר בזה מפורשות כי השוכר הינו האחראי הבלעדי לכל התשלומים שיגיעו, ככל שיהיו כאלה, לאקו"ם ו/או לפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות ו/או כל ארגון דומה אחר, מקומי או בינלאומי, בגין קיום אירועים / השמעת מוסיקה ו/או הקרנת סרטים ו/או תכניות טלוויזיה ו/או אירועי ספורט מכל מין וסוג שהוא, על ידו.
 6. ביטוח על ידי השוכר
  • מבלי לגרוע מאחריותו לפי סעיף ‎8 להלן, מתחייב בזה השוכר להנפיק, על חשבונו הוא, לטובתו ולטובת המועצה יחדיו, למשך כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה, את הביטוחים הבאים בחברת ביטוח המורשית לעסוק בביטוח בישראל, בהתאם לאישור קיום הביטוחים המצ"ב כנספח ג'-1 להסכם זה.
   • השוכר מתחייב להמציא למועצה, על פי דרישתה, את הקבלות על תשלום דמי הביטוח.
   • השוכר יחזור וימציא את מסמך "אישור קיום הביטוחים" (נספח ג'-1), מדי תום תקופת ביטוח, כל עוד נותר הסכם זה בתקפו.
   • מוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי השוכר האמורים ו/או בהמצאת האישור ו/או בבדיקתם ו/או בשינויים בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת אחריות כלשהי על המועצה ו/או בכדי להוות צמצום לאחריותו של השוכר, על פי הסכם זה או על פי כל דין.
   • השוכר מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי המועצה, באשר לתוכן ו/או היקף הביטוחים אשר הוא נדרש לעורכם כמפורט לעיל והכיסוי שיינתן לפיהם וכי הוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל וכי השוכר מאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך, לרבות אך לא רק בכל הנוגע לכיסוי מופחת.
    למען הסר ספק, מוסכם כי גבולות האחריות בביטוחים השונים, כמפורט באישור, הינם בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על השוכר ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.
  • לא ימציא השוכר את פוליסות הבטוח כאמור, ייראה הדבר הפרה יסודית ומהותית של הסכם זה והמועצה תהא רשאית לנקוט בכל הצעדים המתאימים ע"פ שיקול דעתה.
  • מובהר מראש ומפורשות, כי טרם תחילת ביצוע עבודות התאמה ו/או שיפוץ בנכס יידרש השוכר להציג את תכנית העבודה לאישור המועצה. עם קבלת אישור המועצה לעבודות ההתאמה ו/או השיפוץ יידרש השוכר יידרש לבטח בביטוח עבודות קבלניות את עבודותיו בהתאם להוראות והנחיות יועץ הביטוח של המועצה אשר תינתנה לשוכר וזאת כתנאי לקבלת הסכמתה של המועצה לתחילת ביצוע העבודות.
   בכל מקרה של מחלוקת בעניין כיסוי הביטוחים הנדרש במהלך ביצוע העבודות על ידי השוכר, ככל שיידרש, הכרעה סופית ומוחלטת וללא זכות ערעור תהא של מנכ"ל המועצה.
 7. אחריות ונזיקין
  • מניעת מטרדים
   • השוכר מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי הנכס ממוקם במבנה עירוני ציבורי ובצמידות וסמיכות לעסקים נוספים ומשכך, הוא מתחייב כי שימושו בנכס ייעשה על ידו, ככל הניתן, מבלי שתהיה בכך פגיעה בנוחות הציבור ולשם כך, מתחייב הוא לנקוט בכל האמצעים למניעת מטרדים (מטרדי יחיד ומטרדי רבים כאחד) ועל פי דין.
   • נוסף על האמור לעיל מודגש, כי השוכר מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו להקטנת רעשים ו/או מטרדי ריח ו/או מטרדים מזהמים ו/או מטרדי לכלוך העלולים להיגרם במסגרת שימושו בנכס וכי כל פעולותיו נעשות על פי הוראות כל דין רלוונטי.
  • נזקים לגוף ולרכוש
   • השוכר יהא האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למועצה ו/או למי מטעמה ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות עובדיו, קבלני משנה מטעמו, עובדיו ו/או צד ג' כלשהו בגין כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע הסכם זה ו/או אי ביצועו ו/או אי ביצועו בשלמות ו/או מפאת אי קיום הוראות כל דין ו/או הוראות הסכם זה ו/או הוראות המועצה, בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק לבניינים, צינורות מים, צינורות ביוב, צינורות גז, כבלי חשמל, כבלי טלפון, מערכות תת-קרקעיות ועל-קרקעיות, ציבוריות ו/או פרטיות, כתוצאה משימוש השוכר בנכס ועליו יהא לתקן כל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן ו/או הוצאה כאמור, או לשלם פיצויים בגינם, מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה ולפצות ולשפות את המועצה בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור.
   • לעניין נטל הראיה וההוכחה – ייראו את השוכר, בכל הנוגע לנכס, מתקניו, מערכותיו, הציוד שבו וכו', כמי שהיתה לו השליטה המלאה והבלעדית עליהם במהלך השימוש שעשה בהם.
   • אין באמור בסעיף ‎9 להלן כדי להקנות לכולי עלמא כל זכות כלפי השוכר שאינה מוקנית לו על פי הוראות הסכם זה מפורשות.
 8. שיפוי – הוראות מיוחדות
  • מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, מתחייב השוכר לפצות ולשפות את המועצה בגין כל תביעה על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), או על פי כל חוק אחר שיבוא במקומה, אם יבוא, או על פי כל חוק אחר.
  • כמו כן, מתחייב השוכר לשפות ולפצות את המועצה בגין כל סכום שתחויב לשלמו מחמת נזקים כאמור לעיל, קודם ששילמה את הסכום הנ"ל בפועל. בכל מקרה בו המועצה לאלץ לשלם פיצויים ו/או כל תשלום אחר בקשר לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור, מתחייב השוכר לשפות אותה בגין הוצאה כאמור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, לרבות שכ"ט עורכי דין, כל זאת בכפוף לכך כי המועצה נתנה לשוכר התראה ו/או הודעה בדבר דרישה כאמור תוך זמן סביר ממועד קבלתה ונתנה לו את האפשרות להתגונן בפני דרישה ו/או הודעה כאמור.
   אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות המועצה על פי דין ו/או על פי הוראות הסכם זה.
  • השוכר מצהיר ומסכים כי ערבות הביצוע (נספח ג'-2 להסכם זה), כהגדרתה במסמכי המכרז, תשמש גם לפיצוי ו/או שיפוי המועצה בגין הנזקים על פי סעיף זה.
  • מובהר בזה מפורשות כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, בכדי לגרוע מתוקפן של הוראות סעיף זה ו/או מאחריותו של השוכר על פיו.
 9. ערבות
  • מבלי למעט מיתר הוראות מכרז זה, מתחייב השוכר, לגבי כל ערבות אשר תינתן על ידו, להאריכה ביוזמתו ועל חשבונו ולהמציא על כך אישור מהבנק, לפחות 21 (עשרים ואחת) ימים לפני מועד פקיעתה.
   מובהר בזאת מפורשות כי היה והשוכר לא יעשה כן תהא המועצה רשאית לפעול באופן מידי לשם חילוט הערבות המצויה בידה או הארכתה.
  • בעניין ערבות הביצוע, תהא רשאית המועצה לגבות את סכום הערבות, כולה או חלקה, ולפעול לחלטה בפעם אחת או לשיעורין ובכל מקרה, מתחייב השוכר להשלים מידית את סכום כל ערבות לסכומה המקורי.
  • השוכר יישא לבדו ובאופן בלעדי בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהוצאת, השלמת או הארכת מועד הערבות.
  • להסרת הספק יובהר, כי כל הערבויות אשר יינתנו על ידי השוכר למועצה הינן אוטונומיות, בלתי מותנות, צמודות למדד וניתנות לחילוט באמצעות פנייה חד צדדית, מבלי שהמועצה תהא חייבת להוכיח כל נזק ו/או ליתן כל הנמקה ומבלי שתהא עליה החובה לפנות לשוכר בדרישה כלשהי לפני כן.
 10. הנכס
  • המועצה תעמיד לרשות השוכר את אותם חלקים אשר יימסרו לו כבר רשות בנכס וכן את השטחים הנלווים הצמודים לו, הכל כמפורט בתשריט המצ"ב לחוזה זה, הממוקם ______________ בראש פינה לצורך שיפוצו והתאמתו לצרכיו, הכל על פי הוראות חוזה זה.
  • אין באמור בסעיף קטן 1 לעיל כדי להקנות לשוכר כל זכות לגבי כלל המבנה (אותם חלקים שלא יימסרו לשוכר) והרשות הניתנת לשוכר ביחס לנכס עצמו ניתנת לו כבר רשות לצורך זה בלבד, באופן זמני בלבד, ומבלי שיהא בה, במפורש או במשתמע, כל זכות נוספת ו/או אחרת.
  • מיד עם גמר תקופת ההתקשרות כאמור בהוראות הסכם זה, או הארכתה, לפי העניין, מתחייב השוכר לפנות לאלתר את הנכס והשטחים הלווים מכל ציוד ו/או אדם ולהשיבם לידי המועצה או למי שהמועצה תורה לו לעשות כן, כפי שקיבלם לידיו, במצב תקין, נקי ומסודר למעט בלאי הנובע משימוש סביר.
   אי מילוי הוראה זו תביא לנקיטה מידית בכל האמצעים העומדים לרשות המועצה על פי הסכם זה ו/או על פי דין וזאת ללא מתן כל התראה מוקדמת.
  • השוכר מתחייב לעשות שימוש זהיר, מושכל וסביר בנכס, על המתקנים המצויים / הכלולים בו (ככל שישנם כאלה), במהלך כל תקופת ההתקשרות ולהחזיקו, בכל זמן, במצב תקין, שמיש, טוב, נקי ומסודר. השוכר מתחייב להימנע, ולמנוע מאחרים, מלגרום כל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן, לנכס ו/או למבנים האחרים בסביבתו ו/או המערכות הכלולות בו. השוכר מתחייב בזאת להודיע למועצה מיד וללא דיחוי על כל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן כאמור ולפעול לשם תיקונם ו/או הטיפול בהם בהתאם להנחיות המועצה ו/או מי מטעמה.
  • השוכר מתחייב כי כל ליקוי שאינו מאפשר שימוש בנכס ו/או בחלק מחלקיו יתוקן על ידו באופן מידי, כל זאת על ידי ובאמצעות בעלי מקצוע מורשים, מוסמכים, מיומנים וכשירים בלבד והכל להנחת דעתה של המועצה. לא תיקן השוכר ליקוי כאמור, תהא המועצה רשאית לבצע התיקון במקומו ולחייב את השוכר בהוצאותיה בתוספת 20% (עשרים אחוזים) תקורה ולשוכר לא תהא כל תביעה או טענה בשל כך.
  • תיקון כאמור במערכת החשמל ו/או המים וביוב שבנכס מחייב קבלת אישור המועצה מראש ובכתב טרם תחילת ביצוע עבודות התיקון.
  • השוכר אינו רשאי, בשום מקרה, להסב לאחר הסכם זה ו/או כל חלק ממנו או כל זכות מזכויותיו על פיו וכן אין הוא רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או למסור בכל דרך אחרת לאחר כל התחייבות כלפי המועצה לפי הסכם זה אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב.
   המועצה תהא רשאית להסב חוזה זה ללא צורך בקבלת הסכמת השוכר לשם כך ובתנאי כי זכויותיו של השוכר על פי הוראות חוזה זה לא תיפגענה.
  • השוכר אינו רשאי למסור לאחר (לרבות לשוכר משנה) את חזקתו בנכס, כולו או מקצתו, באופן זמני או קבוע, אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב ובתנאים אשר יקבעו לשם כך על ידי המועצה באופן בלעדי ועל פי שיקול דעתה, אולם העסקת עובדים, בין אם שכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעות העבודה ובין אם בכל דרך אחרת, אין בה, לכשעצמה, משום מסירת החזקה בנכס, או חלק ממנו, לאחר.
  • להסרת הספק יובהר, כי אין הסכמה אמורה, ככל ותינתן, פוטרת את השוכר מאחריותו והתחייבויותיו המלאים לפי הסכם זה כלפי המועצה, והוא יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה או מחדל של אחר.
  • השוכר מצהיר כי בכל מקרה של גניבה, אובדן, הפסד וכו' של מתקנים, ציוד, כלים, חומרי גלם וחומרים אחרים וכו', השייכים לו ו/או למי מטעמו, אשר הושארו בנכס ו/או בסביבותיו ו/או בכל מתקן אחר אשר יוחזק על ידי השוכר, הוא יישא באופן בלעדי באחריות לכך ובכל הפסד הנובע מכך ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה בשל כך כלפי המועצה.
   למען הסר ספק מובהר, כי המועצה לא תספק שמירה במבנה וחובת שמירה תחול באופן בלעדי על השוכר, באחריותו ועל חשבונו.
  • מבלי למעט מיתר הוראות הסכם זה, השוכר מתחייב בזה שלא להרשות, להימנע מלעשות ו/או לאפשר בנכס ו/או בשטחים הצמודים לו, ללא הסכמת המועצה בכתב ומראש, את הפעולות הבאות:
   • הכנסת חפצים ו/או מתקנים אשר עלולים לסכן את המצויים במבנה ו/או להפריע לפעילויות המתקיימות בהם;
   • פעולות חיצוניות של טיגון ו/או בישול ו/או צלייה וכיוצ"ב הגורמות לריח ו/או עשן ו/או אדים ו/או לכל מטרד אחר;
   • הוצאת ו/או החזקת אשפה ו/או אריזות ריקות ו/או פסולת מכל סוג, למעט בשטחי שירות המוגדרים לצורך כך ובאופן זמני ולשם איסוף ו/או העברת כל הנ"ל לאתרי פסולת מורשים על פי דין;
   • הצבה חיצונית של דוכנים ו/או מתקני ממכר, ניידים או קבועים, לכל מטרה שהיא, לרבות הצגת סחורה, מכירתה, אחסונה וכיוצ"ב אלא בהסכמה מפורשת של המועצה, בתנאים כאמור בהוראות מכרז זה ועל פי הוראות הדין הרלוונטיות;
   • פרסום ו/או פרסומות, מכל מין וסוג שהוא, על גבי מבנה הנכס, אלא אם קיבל לכך את הסכמת המועצה מראש ובכתב.
  • סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תיחשב הפרה יסודית והוא אינו בא להחליף ו/או לגרוע מכל הוראה אחרת על פי הסכם זה ו/או תנאי המכרז.
 11. הפעלת עסקו של השוכר בנכס
  • מובהר בזאת מפורשות כי תנאי מוקדם לתחילת הפעלת עסקו של השוכר בנכס הינו קבלת כל אישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על פי דין.
  • עוד מובהר מפורשות כי עיכוב בקבלת רישיון עסק ו/או היתר בניה ו/או כל היתר, רישיון, אישור וכו' אחרים לא יאריכו, את תקופת ההתקשרות ו/או תקופת הגרייס כאמור בהוראות המכרז ו/או הסכם זה.
  • תקופת ההתקשרות בין המועצה ובין השוכר תהא ל-59 (חמישים ותשעה) חודשים (4 שנים ו-11 חודשים) מיום חתימת חוזה זה על ידי המועצה (להלן – תקופת ההתקשרות).
  • למועצה, ולה בלבד, ניתנת בזה האופציה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם לצרכיה, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד 2 (שתי) תקופות נוספות, בנות עד 24 (עשרים וארבעה) חודשים, כל אחת (להלן – תקופת ההתקשרות המוארכת או תקופת האופציה), ובתנאי שתודיע על כך לשוכר, בכתב ומראש, לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.
  • מובהר כי מימוש תקופת / תקופות האופציה כאמור לעיל מותנה בקבלת אישור מליאת המועצה וגם משרד הפנים לעשייה במקרקעין על פי דין.
  • מתוך תקופת ההתקשרות יהא השוכר זכאי לתקופת "גרייס" בת 3 (שלושה) חודשים, וזו תימנה החל מיום חתימת חוזה זה על ידי המועצה (להלן – תקופת הגרייס). במהלכה של תקופת הגרייס יהא השוכר פטור מתשלום דמי השכירות החודשיים, אך יהיה חייב בתשלום תשלומים שוטפים החלים על מחזיק בנכס כגון, ארנונה, חשמל, מים, מיסים וכיו"ב.
  • הוארכה תקופת ההתקשרות כאמור לעיל, במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת תהא המועצה רשאית להביא את התקשרות הצדדים לידי סיום, מכל סיבה שהיא, וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב ומראש של לפחות 180 (מאה ושמונים) יום מראש. בחרה המועצה במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת להביא ההסכם לידי סיום – לשוכר לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך והוא מוותר בזה ויתור בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.
  • למען הסר הספק מובהר, כי במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת יחולו כל הוראות הסכם ההתקשרות בין הצדדים, בשינויים המחוייבים, ומיד עם קבלת הודעת המועצה בדבר הארכת תקופת ההתקשרות, מתחייב השוכר, באופן מיידי וללא כל דיחוי, לפעול להארכת הערבויות, אישורי קיום הביטוחים וכן כל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש. יובהר, כי ערבות השוכר תוארך ותעמוד בתוקף, בכל מקרה, עד 3 (שלושה) חודשים מתום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.
 12. התמורה
  • השוכר ישלם למועצה דמי שכירות חודשיים כנקוב בהצעת המחיר מטעמו.
  • דמי השכירות ישולמו למועצה על ידי השוכר מראש בגין כל שנת התקשרות באמצעות מתן הוראת קבע במועד ראשון לכל חודש לכל תקופת השכירות , אלא אם אישרה המועצה תנאי תשלום אחרים, מראש ובכתב.(פרטים לביצוע הוראת הקבע יינתנו ממחלקת הגביה לפני חתימה על החוזה)
  • דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כאשר הבסיס לחישוב ההצמדה הוא המדד הידוע במועד הגשת ההצעות במכרז לעומת המדד הידוע ביום ביצוע כל תשלום בפועל.
   הפרשי ההצמדה כאמור יחושבו בסיומה של כל שנת שכירות. הפרשי הצמדה יתווספו לתשלום דמי השכירות עבור שנת / שנות השכירות העוקבות במועד התשלום הראשון, אולם מובהר למען הסר כל ספק כי ירידה בשיעור המדד לא תקטין את דמי השכירות מתחת לסך הכספי הנקוב על ידי השוכר בהצעתו במכרז.
   בכל מקרה של פיגור בתשלום אותו חייב השוכר לשלם על פי דין ו/או על פי הוראות הסכם זה יתווספו לכל תשלום כאמור הפרשי הצמדה וריבית פיגורים של חשכ"ל, כאשר ריבית פיגורים תחושב מהיום בו היה על השוכר לשלם ועד לתשלום בפועל.
  • נוסף על דמי השכירות כאמור יישא השוכר בכל התשלומים ו/או האגרות ו/או המיסים ו/או ההיטלים ו/או הרישיונות החלים עליו כמחזיק בנכס ו/או כמפעיל של עסקו על פי דין.
  • השוכר מצהיר ומסכים כי התמורה כהגדרתה לעיל משקפת תמורה ראויה עבור קבלת זכות השימוש בנכס על ידו וכי לא תתקבל כל טענה בדבר קיזוז הוצאות השוכר בגין ביצוע עבודות, רכישת ואחזקת ציוד, אביזרים ומתקנים כלשהם ו/או בגין ביצוע השקעות במבנה ו/או בגין כל הוצאה אחרת.
 13. קיזוז ועיכבון
  • מוסכם על הצדדים כי המועצה תהא רשאית לקזז, כנגד כל סכום המגיע ממנה לשוכר, ככל שמגיע, אם על פי הסכם זה ואם על פי כל הוראה אחרת, כל סכום, קצוב או בלתי קצוב, כולל סכום עתידי, המגיע לה מהשוכר על פי הסכם זה או על פי כל הוראה אחרת.
  • עוד מוסכם כי כל ערבות שניתנה על ידי השוכר בקשר להסכם זה תשמש, בין היתר, לכיסוי סכומים כאמור.
  • לשוכר לא תהא, בכל מקרה, כל זכות קיזוז כלפי המועצה.
  • מוסכם על הצדדים כי הם ישיבו, כל אחד למשנהו, כל סכום שנתקבל אצל רעהו בטעות, בין טעות שבדין ובין טעות שבעובדה.
  • השוכר מוותר עם חתימתו על הסכם זה על כל זכות המוקנית לו, ככל שקיימת כזו, לעיכבון.
 14. עבודות נוספות בנכס
  • העבודות נשוא סעיף זה תבוצענה אך ורק בכפוף לאישור, מראש ובכתב, של המועצה.
  • השוכר מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה לא יבצע, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, וכן לא יתיר לאחר לבצע בנכס ו/או בכל הצמוד לו כל עבודה ו/או שינוי יזום אלא בכפוף לקבלת אישור המועצה לכך מראש ובכתב.
  • אישור המועצה יכלול גם הנחיותיה לעניין לוחות הזמנים לשם סיום העבודות על ידי השוכר והכל מבלי למעט מחובתו של השוכר לקבל כל היתר אחר הנדרש על פי דין והשוכר מתחייב כי יבצע את העבודות במסגרת לוחות הזמנים אשר יימסרו לו על ידי המועצה.
  • אישרה המועצה עבודות כאמור, השוכר יישא באחריות בלעדית ומלאה לביצוע כל עבודה כאמור והמועצה לא תהא אחראית לכל נזק או הפסד או הוצאה אשר ייגרמו לשוכר ו/או למי מטעמו בגין החלטת המועצה לאשר עבודות כמבוקש.
  • השוכר יהא אחראי לתיאום העבודות מול המועצה ו/או נציגיה והוא מתחייב לדווח למועצה ו/או למי מטעמה על קצב התקדמות העבודות, כאשר המועצה תהא רשאית לפקח על ביצוע העבודות על ידי השוכר והשוכר מתחייב למלא אחר כל הוראות המועצה ו/או מי מטעמה בעניין ביצוען של העבודות. מובהר בזה כי פיקוח המועצה כאמור בהוראות סעיף זה הינו פיקוח מינהלי ולא פיקוח הנדסי (ובמפורש – לא פיקוח עליון), על כל המשתמע מכך ואין בזכות הפיקוח המוקנית למועצה כאמור בהוראות סעיף זה כדי להטיל אחריות ו/או מחויבות כלשהי כלפי המועצה ו/או מי מטעמה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי בכל מקרה בו יבוצעו על ידי השוכר עבודות נוספות, תהא המועצה רשאית לדרוש את הסרתם עם תום תקופת ההתקשרות והשבת הנכס למצב הפיזי שהיה ערב חתימתו של הסכם זה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה והמועצה לא תדרוש הסרתם של שינויים אלה, יהפכו העבודות הנוספות לקניין המועצה ולשוכר לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין השינויים כאמור ו/או בגין השקעתו בהם.
   למען הסר הספק יובהר, כי הוראות סעיף זה לא יחולו על מתקן ו/או ציוד השייכים לשוכר ושניתנים לפירוק או שאינם מחוברים למקרקעין דרך קבע.
 15. סיום החוזה או אי המשכת ביצועו
  • בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא המועצה רשאית, לאחר מתן הודעה מראש ובכתב של 14 (ארבעה עשר) ימים, לתפוס את הנכס ולסלק את ידו של השוכר ממנו ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים וכו' וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למועצה מהשוכר לפי ההסכם:
   • כשניתן כנגד השוכר צו כינוס נכסים או נתמנה כונס נכסים זמני או קבוע לנכס מנכסיו, או שעושה סידור עם או לטובת נושיו או, במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק או בהתפרקות (פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר);
   • כשהשוכר מסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, בלי הסכמת המועצה מראש ובכתב; מובהר, העברת מניותיו של השוכר בשיעור של 25% (עשרים וחמישה אחוז) ומעלה לאחר ללא קבלת אישור המועצה לכך מראש ובכתב משמעה – הסבת החוזה לאחר.
   • כשהשוכר מסתלק מביצוע החוזה וקיום התחייבויותיו לפיו;
   • השוכר הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ולא חזר בו מההפרה ו/או לא תיקן את המעוות לפי המקרה, תוך 21 (עשרים ואחת) יום מתאריך שנשלחה אליו הודעה על ידי המועצה בה נדרש לחזור בו מההפרה ו/או לתקן את המעוות;
   • כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהשוכר מתרשל בזדון בביצוע החוזה;
   • כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהשוכר או אדם אחר בשמו, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה או לכל דבר הכרוך בביצועו.
  • תפיסת הנכס וסילוק ידו של השוכר ממנו לפי סעיף קטן ‎16 לעיל אין בהם משום ביטול החוזה על ידי המועצה והשוכר יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או תנאי המכרז.
  • תפסה המועצה את הנכס כאמור לעיל והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאית המועצה, בכל עת שהיא, לדרוש מהשוכר בכתב לסלק את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם. לא ציית השוכר לדרישה כאמור תוך 14 (ארבעה עשר) יום רשאית המועצה, על חשבון השוכר, לסלקם לכל מקום שהוא והיא לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם להם בין בשל העברתם ובין בשל אחסונם.
  • אם יתגלה, בכל זמן שהוא, שאין אפשרות להמשיך בביצוע הוראות הסכם זה מפאת מלחמה או כוח עליון שאין לצדדים שליטה עליו, יפנה השוכר למועצה והמועצה תהא רשאית, אם יימצא שהסיבה נעוצה אכן בכוח עליון, לתת לשוכר אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע הוראות הסכם זה והשוכר ימלא אחר הוראות המועצה.
  • לא סילק השוכר את הציוד והמתקנים, כולם או מקצתם, מהנכס או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המועצה לפי סעיף זה, רשאית המועצה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון השוכר או בכל דרך אחרת, והשוכר יישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת 15% (חמישה עשר אחוז) שייחשבו כהוצאות תקורה.
  • אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיתר זכויות המועצה העומדות לה על פי הסכם זה ו/או על פי דין.
 16. פינוי הנכס
  • מיד עם תום תקופת השכירות, או עם ביטולו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, מתחייב השוכר לפנות את המקרקעין (השטחים אשר נמסרו לו לשימוש והשטחים הצמודים) ולהשיב לידי המועצה את החזקה בהם, כשהם במצב תקין, פנוי מכל אדם או חפץ השייך לשוכר או למי מטעמו ולאחר תשלום כל התשלומים השונים החלים על השוכר על פי הסכם זה, וכשכל ההשקעות אשר נעשו, ככל שנעשו, על ידי השוכר, יישארו כמו שהם ויהיו לקניינה של המועצה מבלי שהן תידרשנה לשלם תמורה בגינם, זאת אלא אם תדרושנה את הסרתם על ידי השוכר, הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי.
  • היה וישיב השוכר את המקרקעין שלא במצב כאמור לעיל, תהא המועצה רשאית, לאחר שנתנה לשוכר התראה בכתב של 14 (ארבעה עשר) ימים לתקן את הטעון תיקון והשוכר לא עשה כן, לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות על חשבון השוכר והשוכר יהא חייב בתשלום סכום עלות התיקון תוך 7 (שבעה) ימים מהמועד בו יקבל דרישת תשלום כאמור. אין בתשלום החזר עלות העבודות אשר תבצע המועצה ו/או מי מטעמה על פי סעיף זה כדי לגרוע מזכותה לחלט את הערבות אשר ניתנה על ידי השוכר.
  • מוצהר ומוסכם בזה מפורשות כי פינוי המקרקעין והשבת החזקה בהם לידי המועצה בתום תקופת השכירות, או בהתקיים תנאי המזכה את המועצה בהשבת החזקה עוד לפני כן או ביטול הסכם זה, הינו תנאי עיקרי של ההסכם והפרתו תיחשב הפרה יסודית ומהותית של הוראות ההסכם על ידי השוכר.
   מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, בכל מקרה של הפרה מצד השוכר את סעיף זה תהא רשאית המועצה, ו/או מי מטעמה, להיכנס לנכס, לתפוס בו חזקה ולסלק, על חשבון השוכר ובאחריותו, כל חפץ שאינו שייך לה.
  • השוכר פוטר בזה את המועצה וכל הבא מטעמה מכל אחריות ו/או נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו כתוצאה ממימוש זכותה של המועצה כאמור בסעיף ‎2 לעיל.
   להסרת הספק יובהר כי אין באמור בסעיף זה משום ויתור כלשהו על זכות המועצה לפי הסכם זה ו/או על פי כל דן ו/או הסכמתה לכך כי השוכר רשאי לאחר בפינוי הנכס בכל מקרה.
 17. הפרות
  • מבלי לגרוע מאיזה מן ההוראות שבהסכם זה ומבלי לגרוע מזכויות הצדדים על פי דין, יהיה צד המפר הסכם זה או תנאי מתנאיו חייב לפצות את האחר על כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לו במלואם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה עקב ההפרה, זאת נוסף על זכותו של הצד המקיים או המוכן לקיימו לבטל את ההסכם או לתבוע את ביצועו בעין.
  • מבלי לגרוע ובנוסף לכל ההוראות בהסכם זה, ייחשב השוכר כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית ומהותית בקרות כל אחד מן המקרים הבאים:
   • אם יוטל עיקול כספים המגיעים למועצה מאת השוכר והעיקול לא יוסר תוך 21 (עשרים ואחת) ימים קלנדריים מיום הטלתו;
   • אם השוכר הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים ו/או למינוי מנהל לנכסיו;
   • בכל מקרה בו עשויה לעבור זכות השוכר על פי חוזה זה לידי נאמן ו/או מנהל עיזבון ו/או כל אדם הממונה על נכסי השוכר;
   • בכל מקרה בו השוכר לא חידש ו/או לא שימר בתוקף את הביטוחים ו/או הערבויות הנדרשים הימנו על פי הוראות הסכם זה;
   • כאשר חל שינוי, במישרין ו/או בעקיפין, בהרכב הבעלים של השוכר, למעט אם קיבל השוכר את אישורה של המועצה, מראש ובכתב, לשינוי הרכב הבעלים כאמור. אישור זה והסכמת המועצה לשינוי ההרכב כאמור יינתן על ידי המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 18. מידע וסודיות
  • המועצה אינה אחראית לנכונות ושלמות המידע אשר נמסר על ידה לשוכר בקשר עם הנכס, לרבות במסגרת הסכם והמועצה לא תישא בכל אחריות לנזק או הפסד שייגרמו לשוכר ו/או לצד ג' כתוצאה משימוש במידע כאמור.
   כל הסתמכות השוכר על מידע זה הינה באחריותו בלבד ועל השוכר מוטלת האחריות הבלעדית לבצע כל בדיקה ו/או בחינה ו/או מחקר בכל הנוגע לכלל הפרמטרים השונים העלולים ו/או יכולים ו/או עשויים להשפיע על התקשרותו כאמור בהוראות הסכם זה ועל אפשרותו לקיים התחייבויותיו לפיו כלפי המועצה.
  • "מידע סודי" לעניין הסכם זה הינו מידע של ועל המועצה ו/או מי מטעמה לרבות כל מידע או ידע, מכל מין וסוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים שהגיע לידיעת השוכר בקשר עם ביצוע ההסכם או במהלך ההסכם או אגב ביצוע ההסכם ו/או תוך תקופת ההסכם, לפני תחילת הסכם או לאחר סיום ההסכם עם המועצה וכל עניין אחר אשר יש לו השלכה על המועצה ו/או מי מטעמה ו/או תושבי ראש פינה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בקשר לחוזים, מסמכים, נתונים כספיים, תיקי ניתוח, דרכי עבודה, הכול בין בכתב ובין בעל פה, ולרבות כל מידע ו/או מידע רגיש בדבר פרטיותו של אדם, אישיותו של אדם, צנעת חייו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו של אדם.
  • במשך תקופת ההסכם על ידי השוכר ולאחריה, מתחייב השוכר לשמור בסודיות, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש ללא הסכמה מראש ובכתב של המועצה ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, הן במשך זמן התקשרותו והן לאחר מכן, כל מידע, מידע סודי, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב, על הנעשה במועצה ו/או הקשור בה ו/או תכניותיה ו/או פעולותיה ו/או מידע בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעו לידיעת השוכר אגב הסכם זה.
  • מוסכם בין הצדדים כי המידע הסודי הוא קניינה הבלעדי של המועצה ו/או נמצא ברשותה כדין.
 19. מעמד השוכר
  • מוסכם ומוצהר כי לא נוצרו ולא ייווצרו בין השוכר ו/או מי מטעמו לבין המועצה יחסי עבודה ו/או יחסי שליחות ו/או יחסי הרשאה ו/או יחסי סוכנות.
  • השוכר ו/או מי מטעמו לא יהיו זכאים מהמועצה לתשלום הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, לרבות פיצויי פיטורין.
  • השוכר מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי לשנות את מעמדו כנותן שירותים כלפי המועצה ואת העדר יחסי עבודה בינו לבין המועצה.
  • במשך תקופת תוקפו של הסכם זה לא יספק השוכר שירותיו, במישרין או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה, לכל גוף שיש בו ו/או עלול להיות בו ניגוד אינטרסים לענייני המועצה ו/או שיש בו כדי לפגוע בענייני המועצה ובכלל זאת, מתחייב בזה השוכר לא לייצג מול המועצה כל גוף ו/או נותן שירותים במשך תקופת תוקפו של הסכם זה.
  • האמור בסעיף זה הינו תנאי יסודי והפרתו תיחשב הפרה יסודית ומהותית של הסכם זה.
 20. הוראות שונות
  • הסכם זה יהיה כפוף לדין הישראלי בלבד.
  • כל עניין הנתון להסכם זה יהא נתון לסמכות שיפוט ייחודית ובלעדית של בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.
  • הסכם זה ממצה כל הצעה, מסמך, מכתב, תוכנית, מחיר, הצעת מחיר או חילופי דברים מכל סוג שהוא, בין בעל פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם, לפני חתימתו של הסכם זה וכל מסמך כאמור מבוטלים בזאת ולא יהיה בהם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים.
  • הסכמת המועצה לסטיית השוכר מהוראות הסכם זה במקרה או במקרים מסוימים, או אי שימוש בזכויותיה של המועצה על פי הסכם זה, לא ייחשבו לויתור המועצה על זכויותיה ולא ייצרו תקדים לגבי מקרים נוספים.
  • לא קיים השוכר או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות הסכם זה, רשאית המועצה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון השוכר או בכל דרך אחרת, והשוכר יישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת 15% (חמישה עשר אחוז) שייחשבו כהוצאות תקורה.
  • כל הודעה על פי הסכם זה, של צד למשנהו, תינתן בכתב ובאמצעות מכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או שתימסר במשרדי המועצה (לעניין המועצה) או בנכס (לעניין השוכר). הודעה שנשלחה בדואר תראה כאילו נמסרה לתעודתה כעבור 3 (שלושה) ימים מזמן מסירתה בדואר. הודעה בפקסימיליה תראה כאילו נמסרה לתעודתה מיד עם גמר שיגורה וקבלת אישור מקבל הפקס כי קבלה. הודעה שתימסר אישית תראה כנמסרה במועד מסירתה.

ולראיה באנו הצדדים על החתום: 

___________________________                                                 __________________

                מועצה מקומית ראש פנה                                                                 השוכר

אימות חתימה

(*במידה והשוכר הינו תאגיד)

 אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר/ת בזה בחתימת ידי כי החתום מעלה הינו מורשה החתימה מטעם השוכר, כי הוא רשאי לחתום בשם השוכר וכי חתימתו מחייבת את השוכר לכל דבר ועניין הקשור ו/או הנוגע להסכם זה.

 תאריך           ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           חתימה + חותמת _______________________

נספח ג'-1 להסכם ההתקשרות

אישור קיום ביטוחים
זכות שימוש בנכס

 

לכבוד       

המועצה המקומית ראש פנה ו/או חברות בת                             תאריך_______________

ו/או  גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה

 (להלן "המועצה").

          הנדון: אישור קיום בטוחים בקשר להשכרת מבנה של המועצה לקבלן פרטי, לצורך מסחרי

החתומה מטה חב' לבטוח בע"מ מאשרת בזאת כי ערכה בטוחים כמפורט להלן לבטוח החבויות עבור ……………………..(להלן "השוכר") בקשר לזכות שימוש בנכס  בחלקה 75 בגוש 13946, והמצוי ברח' גיא אוני בראש פינה, – כמסומן בתשריט המצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו, (להלן "הנכס") כדלקמן:

 • א. ביטוח אחריות כלפי צד ג': לבטוח אחריותו החוקית של השוכר על פי דין עבור כל נזק לרכוש ו/או גוף ו/או נזק נפשי ו/או שכלי כתוצאה מכך לרבות כלפי ו/או בגין ספקי משנה ו/או עובדיהם, המועצה ו/או עובדיה וכלפי כל מי שלא נוצרו לספק עמו יחסי עובד ומעביד. המועצה בוטחה בכפוף לתנאי "אחריות צולבת".  הבטוח לא יוגבל מעבודות בגובה או בעומק ו/או בגובה, משמוש בנשק ברישיון, תביעות שיבוב של המוסד לבטוח לאומי, פעולה  על רכוש קיים, העסקת עובדים זמניים שאין חובה לדווח על שכרם למוסד לבטוח לאומי. גבול האחריות כלפי צד ג' יהיה סכום הביטוח 3,000,000 (מיליון שקל ) לתובע ולמקרה ולתקופת הביטוח.
 • ב. ביטוח חבות המעביד: לבטוח אחריותו של השוכר, כלפי עובדי ו/או מועסקיו עקב תאונה ו/או מחלה שנגרם למי מעובדיו או מועסקיו, תוך כדי ו/או עקב בצוע השירותים. הכיסוי לא יוגבל מעבודות בגובה ו/או בעומק משמוש ברכב ככל שהנזק לא יוכר כתאונת דרכים, פרעות, מהומות , שימוש בנשק  ברישיון. המועצה צוינה כמוטב במידה ויטען כלפיה כי היא חבה כמעסיק כלפי מי מעובדי ו/או מועסקי הספק.  גבול האחריות לתובע עומד על סך 6 מיליון ₪ , גבול האחריות לתקופת בטוח שנתית נקבע לסך של 20 מיליון ₪.
 • ג. ביטוח חבות המוצר לבטוח אחריותו החוקית של השוכר לחבות המוצר ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ- 1980 על פי דין עבור כל נזק לרכוש ו/או גוף ו/או נזק נפשי ו/או שכלי בגבולות אחריות של 2,000,000 ש"ח לתובע, ולתקופת ביטוח של 12 (שנים עשר) חודשים.
 •  בטוח ציוד ורכוש: לבטוח, תכולה ציוד מכל סוג, נייח ו/או נישא, המובא ו/או מופעל ע"י הספק ו/או מטעמו בקשר עם השירותים. רכוש וציוד כאמור בוטח מפני כל סיכון תאונתי בערך כנונו מחדש. הכסוי לא יוגבל מנזקי אש, התפוצצות, זדון, פריצה, וכל סיכון המקובל  בבטוח אש מורחב.

תנאים כלליים: בפוליסות הנ"ל צוין כדלקמן:

א.   תנאי ביט: תנאי הפוליסות לבטוח רכוש, אחריות כלפי צד ג' ובטוח חבות המעביד ובטוח חבות המוצר הנ"ל לא יפחתו מתנאי ביט 2013 או חלופה שוות ערך להם בתנאיה.

ב.   ותור תחלוף:  המבטח ויתר על זכות התחלוף/שיבוב כלפי המועצה, מנהליה ו/או שלוחיה השונים לרבות  בפוליסה של השוכר, לבטוח רכושו, לרבות רכוש וציוד המובא לחצרי המועצה. הויתור כאמור לא יחול  כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

ג.    הודעות: המבטח מתחייב להודיע למועצה בדואר רשום על בטול הפוליסות הנ"ל ו/או הרעת תנאיהם ו/או הפחתת הכיסוי הביטוחי בהם לפחות 60 יום לפני מועד בטול או הרעה כאמור לעיל .

ד.   קדימות הבטוחים: מוצהר בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שהמועצה ערכה, ולפיכך כל תנאי, סעיף או סייג בפוליסות הנ"ל המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המועצה או כלפי מבטחיה, ולגבי המועצה ביטוחי הספק  הם "ביטוח-ראשוני" המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לו עפ"י תנאיהם, ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה עפ"י דין כלשהו. למען הסר ספק אנו מוותרים  על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה ו/או כלפי מבטחיה.

ה.   השוכר בלבד יישא בתשלומי הפרמיות עבור הביטוחים הנ"ל כאמור לעיל ובגין כל חיוב אחר הנובע מהן לרבות בדמי ההשתתפות העצמית עקב הגשת תביעות ובכל חיוב אחר הנובע מהן.

ו.    זכויות המועצה לשיפוי על פי הפוליסות הנ"ל לא תפגענה עקב אי מלוי תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל בתום לב על ידי הספק ומטעמו וכל טענה שתהיה למבטח בגין האמור לעיל תופנה לשוכר בלבד.

 

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש כאמור לעיל ומבלי להרע את תנאי הפוליסות המקוריות ככל ששונו כאמור לעיל.

חתימת ואשור המבטח                                           תאריך__________________

נתוני הפוליסות:

 • פוליסה לבטוח אחריות כלפי צד ג' …………………………בתוקף עד………………….
 • פוליסה לבטוח חבות המעביד מס'………………………….בתוקף עד…………………..
 • פוליסת ביטוח חבות המוצר…………………………………בתוקף……………………….
 • בטוח רכוש/ציוד נייד מס'…………………………………..בתוקף עד…………………..

נספח ג'-2 להסכם ההתקשרות

 ערבות ביצוע

 

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני

ראש פנה

 

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית

 על-פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ (להלן – השוכר) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 45,000 ₪ (ארבעים וחמישה  אלף שקלים חדשים), בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם חוזה התקשרות אשר נחתם בינינו ובין השוכר בעקבות השתתפותו במכרז פומבי מס' 04/19 לביצוע עבודות שיפוצים ולמתן זכות שימוש זמנית בנכס מקרקעין בראש פינה (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז והחוזה על ידי השוכר.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.

בכתב ערבות זה:

"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"מדד הבסיס" – מדד חודש ינואר 2019 שפורסם ביום 15 פברואר 2019 [או בסמוך לכך].

"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.


התחייבותנו על פי התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום      לחודש              לשנת 2019 ועד בכלל.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית ראש פינה, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

 בכבוד רב,                                                         ___________________


חשוב:
הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים.

נספח ג'-3 להסכם ההתקשרות

 פרוטוקול מסירת הנכס לידי השוכר ורשימת מצאי

 

 

נספח ג'-4 להסכם ההתקשרות

 

מסמכי המכרז

 

מסמך ד' לחוברת המכרז – תשריט הנכס ושטח השירות הנלווים ותכניות / מפרטים

תשריט הנכס ושטח השירות הנלווים

 

היתר בניה הנכס

 

מסמך ה' לחוברת המכרז – הוראות ותנאים מיוחדים

 1. פרטי הנכס:
  • המבנה נמצא ברחוב גיא מאוני גוש 13946 חלקה 75 .המבנה נמצא ביעוד של שטחי ציבור, בהתאם להיתר הבניה
  • מודגש בזה, כי המשרדים מצויים בקומה השניה של משרדי המועצה בראש פנה, המהווה מוקד משיכה חשוב במושבה. בהתאם לכך מובהר בזאת, כי לשוכר אסור לבצע כל פעולה שיש בה משום פגיעה במבנה, באופיו או בנוחות המבקרים בו.
 2. הצהרות והתחייבויות השוכר:
  • השוכר מתחייב להשתמש במושכר באופן זהיר והוגן ולמנוע כל קלקול או נזק בו. בכל מקרה שיגרם איזה נזק או קלקול במבנה או בכל חלק הקשור בו, בין אם הדבר קרה ע"י השוכר ובאשמתו ו/או ע"י מי שנמצא במבנה ברשות השוכר ובאשמתו, ובין אם הדבר קרה שלא באשמת המפורטים לעיל, מתחייב השוכר לתקן מיד על חשבונו כל נזק או קלקול כזה למעט אם הקלקול נבע מבלאי סביר של המושכר או מערכותיו או בגין פגם שהיה במערכת או במושכר מלכתחילה.
  • אי תחולת חוקי הגנת הדייר הצדדים מצהירים ומאשרים, כי חוקי הגנת הדייר לא יחולו על הסכם זה, וזאת לפי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 או לפי כל דין אחר
  • השוכר מתחייב לקיים ולמלא אחר כל ההוראות הכלולות בחוקים, חוקי עזר, תקנות וצווים החלים על המושכר ו/או על השימוש בו.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לא להציב רמקולים ו/או ציוד אחר המשמש להשמעת מוזיקה ו/או מערכת כריזה מחוץ למבנה, וכי השמעת מוסיקה בחלל הפנימי של המבנה תעשה באופן שלא יצור מטרד ו/או הפרעה לסביבה.
  • המועצה ו/או מי מטעמה רשאים להכנס למבנה בכל זמן המתקבל על הדעת, ובכפוף למתן הודעה מראש, לשם בדיקת מצב המושכר ותחזוקתו או לכל מטרה אחרת.
 3. תחזוקת המבנה:
  • השוכר מתחייב להחזיק את המבנה במצב טוב, להשתמש בו באופן זהיר והוגן, לשמור עליו שמירה מעולה ולדאוג לטיפול המקובל בו לרבות ניקיון ותחזוקת המבנה וסביבתה וכיוצ"ב.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לשמור על נקיון סביבת פחי האשפה המשמשים את הגלריה ולנקות מייד כל לכלוך שנתגלה בסביבתם. השוכר מתחייב להשליך את הפסולת לרבות קרטונים, ניירות וכדומה, אך ורק בתוך פחי האשפה ומתקני איסוף הקרטונים, וכי כאשר לא ניתן יהיה באופן זמני להשליך את הפסולת בפחי האשפה, מתחייב השוכר להשליך את האשפה, לרבות קרטונים וניירות, במקום אחר, כפי שתורה לו המועצה.
  • השוכר מתחייב לתקן על חשבונו כל תיקון, קלקול או פגם מכל סוג שהוא שיתהווה במשך החזקתו במבנה, להוציא בלאי רגיל, אלא שבשום מקרה לא יהיה זכאי השוכר לבצע את התיקונים לפני שיקבל לכך הסכמה מראש ובכתב מאת המועצה.
  • במקרה בו לא ימלא השוכר אחר הוראות סעיף זה, רשאית המועצה, אך לא חייבת, לתקן את הקלקול או הפגם בעצמה, ולחייב את השוכר בגין הוצאותיה.
   יובהר, כי חשבון הוצאות חתום בידי גזבר המועצה יהווה ראיה לכאורה להוצאות המועצה.
  • השוכר מתחייב להחזיר את המבנה בתום תקופת השכירות, במצב זהה למצבה לאחר השיפוץ, למעט בלאי הנובע משימוש סביר.
 4. מפרט טכני מינימאלי לביצוע עבודות השיפוץ :
  • ביצוע העבודה:
  • הקבלן יבצע את העבודה לשביעות רצונה המוחלט של המועצה וימלא לצורך זה אחר כל ההוראות שתינתנה לו על ידי המועצה והמפקח, ללא עוררין, בין שהן מפורשות בחוזה ובין שהן משתמעות מסמכותם הכללית לפי החוזה.
  • המועצה רשאית לבדוק את העבודה, להשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב המלאכה, החומרים, הציוד וכל דבר אחר הכרוך בעבודה ו/או הנובע ממנה.
 5. התחלת ביצוע העבודה:
  • המציע יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע בתאום עם  המועצה ו/או המפקח וימשיך בביצועה בקצב הדרוש להשלמת העבודה  בתקופת הגרייס.

 

 

 1. אחזקת מקום בעת ביצוע העבודה/שיפוץ:
  • באחריות הזוכה לדאוג למפקח עבודה שיקבל את אישור מהנדס המועצה או מי מטעם המוהצה על ביצוע העבודות ,זמנים ושעות על מנת לא לפגוע במתן השירות לתושבים.
  • טיב החומרים והמלאכה
   • הזוכה/הקבלן מתחייב בזה להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לתקנים.
   • חומרים שלגביהם קיימים תקנים מאת מכון התקנים הישראלי, יתאימו לתקנים המאושרים ואם נקבע לגביהם במסמכי החוזה תקן אחר, יתאימו לתקן המאושר האחר.
   • הזוכה/הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ביותר ובהתאם לאמור במסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח.
 2. פגיעה בנוחיות הציבור
  •  הקבלן מתחייב שלא תהא, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה, כל פגיעה, שלא לצורך, בנוחיות הציבור ושלא לצורך בזכות השימוש וההחזקה של רכוש ציבור כל שהוא.
  • הזוכה/ הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים לאבטחת הבטיחות בזמן העבודה ולמניעת הפרעות ותקלות  הגובלים בתחום עבודתו.