מועצה מקומית ראש פנה

חוברת מספר 1

מאי 2022

 

מכרז פומבי 04/2022 לעצמאות אנרגטית בשיטת ליסינג (החכר): תכנון, אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות 

 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע פרוייקטים של עצמאות אנרגטית באמצעות התייעלות וצמצום צריכה, שימוש בטכנולוגיות אנרגיה מתחדשות (ייצור חשמל, אגירת חשמל, חלוקת חשמל) ביצוע עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים ושימוש בטכנולוגיות חדישות לצמצום / ייעול צריכה אנרגטית, ככל שקיימות וזאת, במתכונת של ליסינג תפעולי (החכר).

בתוך כך, המועצה מבקשת לתכנן, לספק, להתקין ולתחזק מערכות להתייעלות באנרגיה ו/או הפקת חשמל באנרגיות מתחדשות ו/או אגירת חשמל ו/או התקנת עמדות טעינה ומערכות ניטור ובקרה טכנולוגית בנכסים שונים שבבעלותה של המועצה ו/או שיש לה זכויות בהם.

 1. ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של המועצה או במשרדיה ללא תשלום. ניתן לקבל את מסמכי המכרז תמורת תשלום סך של 2,000 ₪ (אשר לא יוחזרו בשום מקרה) במשרדי הרשות וזאת החל מתאריך 23/5/2022 ובשעות פעילות המועצה.
 1. מפגש מציעים – יתקיים ביום 30/5/2022 בשעה 12:00. מקום המפגש: בכניסה למשרדי המועצה, מעלה גיא אוני 1, ראש פינה. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם לצורך השתתפות במכרז. 
 1. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 15/6/2022 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה.
 1. ערבות הגשה: על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 100,000 ₪ (מאה אלף ₪) בתנאים ובנוסח נספח 1 המצורף למסמכי המכרז. 
 1. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.
 1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

מוטי חטיאל, ראש המועצה

מועצה מקומית ראש פנה


לוח הזמנים של המכרז

הפעולה המועד הערות
עיון במסמכי המכרז  

החל מיום 23/5/2022

 

ללא עלות

מכירת מסמכי המכרז  

החל מיום 23/5/2022

 

עלות – 2,000 ₪

מפגש מציעים (חובה)  

ביום 30/5/2022 בשעה 12:00

מקום המפגש: בכניסה למשרדי המועצה
מועד אחרון לשאלות הבהרה  

עד ליום 7/6/2022 בשעה 12:00

על גבי קובץ WORD בלבד
מועד אחרון להגשת הצעות  

עד ליום 15/6/2022 בשעה 15:00 בדיוק

ההגשה – בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה בלבד
תוקף ערבות מכרז

(ערבות הגשה)

 

15/9/2022


תוכן העניינים של חוברת המכרז

חוברת מספר 1

מסמך א'           נוסח ההזמנה, תנאי והוראות המכרז.

נספח  א'           טופס הצהרות והצעת המציע

נספח א'1               טופס הצעת המציע – התחייבויות, הצהרות ותוכנית עבודה ראשונית כללית.

נספח א'2               טופס הצעת המציע – ההצעה הכספית.

נספח א'3               נוסח ערבות הגשה.

נספח א'4               תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף.

נספח א'5               תצהיר על תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים והעדר הרשעה פלילית.

נספח א'6               בוטל.

נספח א'7                אישור מוסד פיננסי בדבר התחייבות למימון הפרויקט.

נספח א'8               תצהיר המציע לעניין ניסיון מקצועי.

נספח א'9               פירוט ניסיון מקצועי.

נספח א'10             פירוט אודות אנשי הצוות המקצועי מטעם המציע.

נספח א'11             אישור עו"ד בדבר פרטי המציע.

נספח א'12             התחייבות המציע להצגת תוכנית עבודה וסקר מלא בפרק הזמן המוגדר.

מסמך ב'                נוסח הסכם התקשרות, על נספחיו.

חוברת מספר 2

[חוברת מס' 2 – על נספחיה – מצורפת על גבי התקן אחסון נייד DISK ON KEY]

מסמך ג'                 מפרטים טכניים

נספח ג.1                 מפרט ונספח בטיחות בעבודות ציבוריות

נספח ג.2                 מפרט טכני קירוי מגרשים

נספח ג.3                 מפרט טכני עבודות אנרגיה סולארית

נספח ג.4                 מפרט טכני תאורת פנים

נספח ג.5                 מפרט טכני מיזוג אוויר

נספח ג.6                 סקר גגות קיימים – סקר

נספח ג.7                 אישורי מכסה בגין גגות

נספח ג.8                 מפרט מצב קיים מוסדות חינוך – אנרגטי

נספח ג.9                 חשבונות חשמל מוסדות חינוך 3 שנים אחרונות.

נספח ג.10              מפרט טכני אגירת אנרגיה

נספח ג.11              מפרט טכני עמדות טעינה

מסמך ו'                 מפרטי ונספחי בטיחות.

מסמך ז'                 נוהל העסקת עובדים במוסדות חינוך.


 טופס הצהרת משתתף (קבלת קבצי המכרז על גבי התקן אחסון נייד)

מסמך זה הינו צ'ק ליסט בו מפורטים כלל מסמכי המכרז, כפי שאלה מאוחסנים בהתקן אחסון נייד (DISK ON KEY) אותו קיבלתם לידיכם.

מסמכי המכרז הינם:

 1. חוברת מכרז מספר 1 – מסמך א'.
 2. חוברת מכרז מספר 1 – מסמך ב'.
 3. חוברת מכרז מספר 2– מסמך ג' – על גבי התקן אחסון נייד.
 4. חוברת המכרז מספר 2 – מסמך ו' – על גבי התקן אחסון נייד.
 5. חוברת המכרז מספר 2 – מסמך ז' – על גבי התקן אחסון נייד.
 6. פרוטוקול מפגש מציעים.
 7. מסמכי הבהרות, ככל שנשלחו על ידי המועצה.

הצהרה על קבלת קבצים תקינים וקריאת והבנת מסמכי המכרז

הנני מצהיר ומאשר שקיבלתי, קראתי והבנתי את המסמכים הבאים:

 1. חוברת המכרז – מסמך א'.
 1. חוברת המכרז – מסמך ב'.
 1. חוברת מכרז מספר 2– מסמך ג' – על גבי התקן אחסון נייד.
 2. חוברת המכרז מספר 2 – מסמך ו' – על גבי התקן אחסון נייד.
 3. חוברת המכרז מספר 2 – מסמך ז' – על גבי התקן אחסון נייד.
 1. פרוטוקול מפגש מציעים.
 2. מסמכי הבהרות, ככל שנשלחו על ידי המועצה.

כמו כן, ידוע לי שמסמכים אלו מהווים חלק ממסמכי המכרז ובמידה ואזכה, יהיה עליי להמציא מסמכים אלו חתומים פיזית לידי המועצה המקומית ראש פנה.

 

שם המציע: _______________________________

תאריך: __________________________________

חתימה: __________________________________


מסמך א' – נוסח ההזמנה, תנאי והוראות המכרז

המועצה המקומית ראש פנה (להלן: "המועצה" ו/או "הרשות") מזמינה בזאת קבלת הצעות להשכרה של ציוד בשיטת החכר (ליסינג) להפקת חשמל באנרגיות מתחדשות לתקופה של 299 חודשים, אגירת אנרגיה, התקנת עמדות טעינה על פי מימוש פוטנציאל מלא, אספקת ותחזוקת ציוד לעצמאות אנרגטית ומערכות ניטור ובקרה טכנולוגיות, הכל כפי שיפורט להלן בחוברת המכרז.

 1. הוראות כלליות

  • על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.
  • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא לצורך הגשת הצעתו.
  • מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
  • אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לשלול את שיקול הדעת של וועדת המכרזים להמשיך בניהול המכרז מבלי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.
  • על המועצה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותה לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז. באחריות המשתתפים במכרז לבצע את כל הבדיקות ולקבל את כל הנתונים הדרושים להם טרם הגשת הצעותיהם במכרז.
 1. נושא המכרז

  • המועצה מעוניינת לקדם בתחומה ו/או בשת"פ עם רשויות ו/או גופים ציבוריים אחרים, על פי דין, פרויקטים של עצמאות אנרגטית, התייעלות אנרגטית בתחומים שונים בהם קיימת למועצה צריכת אנרגיה (מוסדות ציבור, חינוך, מרחב ציבורי וכו'), הקמת מתקני אגירה, ביצוע עמדות לטעינת רכבים וייצור אנרגיה מתחדשת, והכל במתכונת של החכר (ליסינג) תפעולי. על הזוכה במכרז זה יהיה לספק להתקין ולתחזק את כלל מערכות האנרגיה וההתייעלות האנרגטית שיותקנו בנכסים שונים ובתאי השטח המתאימים בהתאם להוראות הדין ודרישות המועצה.
  • המכרז הינו מכרז לבחירת ספק בשיטת TURN KEY PROJECT שעימו תתקשר המועצה בהסכם ליסינג ביחס לכל ק"ו (KW) מיוצר, בהתאם לתכנון וכתבי כמויות שיאושרו על ידי המועצה. במשך כל תקופת הליסינג על הספק יהיה לתחזק ולנהל את כל המערכות (SOFTWARE & HARDWARE). היקף החיסכון בצריכת חשמל באתרים בהם תאפשר המועצה ביצוע לא יפחת מ- 50%.
  • התמורה בגין הליסינג תשולם לספק בתשלום רבעוני קבוע (להלן: "דמי ליסינג קבועים"). לצורך הבטחת התשלומים ההדדיים המועצה תהא רשאית לשעבד ו/או להמחות את כל התגמולים מאת חברת חשמל לישראל (לעיל ולהלן – חח"י) ישירות לידי הספק (להלן – אופן התשלום)
  • כל הציוד והמערכות אשר יותקנו על ידי הספק על פי מכרז זה יהיו ללא יוצא מן הכלל בעלי תווי תקן ישראליים, אירופאים ואמריקאים וייבנו ע"פ דרישות המפרט הטכני הרלוונטי לכל סוג של מערכת/מיזם ובכפוף להוראות המחייבות במכרז.
  • הצעת הספק תכלול את כל הדרוש להתקנה מלאה של המערכות/המתקנים ולרבות הטיפול המוקדם באם יידרש באתרים השונים, ככל שנדרש לצורך ביצוע ההתקנה ויישום הפרויקטים וכן תחזוקה מלאה של המערכת/המתקן כמפורט בהסכם ההתקשרות.
  • הציודים והמערכות יותקנו כשהם מחוברים ומייצרים חשמל בהתקשרות עם חח"י ובהתאם להיתרים על פי כל דין. לזוכה במכרז לא תהא כל זכות קניינית, מכל מין ו/או סוג שהוא באתרים / מבנים / נכסים נשוא הפרויקט.
  • מובהר ומודגש למען הסר כל ספק – מכרז זה הינו לביצוע פרויקט עצמאות אנרגטית כולל בשיטת ליסינג תפעולי והמועצה לא תאפשר פיצול הצעות ו/או פיצול הזכייה בין מספר זוכים שונים.
 1. תנאי הסף

זכאי להגיש הצעה למכרז זה מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטבר:

 • המציע הוא אישיות משפטית אחת או תאגיד רשום כדין בישראל.
 • מנהל פרויקט – המציע מעסיק, מנהל בכיר, אשר יהא מנהל הפרויקט מטעמו לצרכי פרויקט זה. מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון קודם מוכח בתחום עצמאות אנרגטית וגם בעל ניסיון בניהול מיזמים ב-2 (שני) גופים ציבוריים, לפחות, וגם בניהול פרויקטים בהיקף של 10 מיליון ₪ במצטבר, לפחות, והכל בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.

בסעיף זה:

"מעסיק"                           בין כשכיר ובין בכל דרך העסקה אחרת, לרבות התקשרות חוזית;

"עצמאות אנרגטית"            מערכות אנרגיה מתחדשת פוטו וולטאי, ו\או אגירת חשמל, ו\או עמדות טעינה, ו\או ייעול צריכה של חשמל ו/או מערכות ניטור ובקרה טכנולוגיות.

"גופים ציבוריים"               רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים בביצוע פרויקטים עבור רשויות מקומיות.

 • למציע, בעצמו או באמצעות עובד בכיר שהינו עובד שכיר קבוע בשורות המציע בלבד, ניסיון מוכח בייזום וניהול (תפעולי והנדסי) כולל של 5 פרויקטים בתחום התשתית והתפעול ברשויות מקומיות, במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה ובהיקף כספי מצטבר של 100,000,000 ₪ (במילים: מאה מיליון ₪).

בסעיף זה:

" בתחום התשתיות "           ביצוע פרויקטים הנדסיים של בינוי, תשתיות, עבודות חשמל, לרבות פרויקטים של עצמאות אנרגטי כגון מערכות אנרגיה מתחדשת פוטו וולטאי ו/או רוח ו/או ביוגז, ו\או ייעול צריכה של מזגנים ותאורה ו/או אגירת חשמל ו\או עמדות טעינה.

 • יובהר כי בסעיף זה לא ניתן להציג ניסיון של קבלן משנה מטעם המציע.
  • המציע מנהל תכנה לשליטה ובקרה בהתממשקות לנתוני המערכות העצמאות האנרגטית על מנת לאפשר למועצה גישה ובקרה על משאבי האנרגיה שלה על פי כל דין ובפרט:
   • נגישות – תמיכה בכמה שפות לרבות עברית, ערבית, רוסית ואנגלית.
   • יכולת שיתוף מידע וניהולו [Open Api] – על פי דרישות חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998.
   • תמיכה בבטחון מידע – על פי תקנות הגנת הפרטיות.
   • פתיחת השירות לצריכת נתונים חיצונית והתחברות למערכות קיימות בעזרת open api.

לשם הוכחת אישור עמידה בתנאי סף זה ותתי הסעיפים הנ"ל יצרף המציע תצהיר של המנהל הישיר האחראי על פיתוח הטכנולוגיה כשהוא מלא וחתום על ידי עו"ד.

 • המציע צרף להצעתו מסמך התחייבות ממוסד פיננסי או מכל תאגיד אחר שהינו בעל מחזור שנתי של 90 מיליון ₪ לפחות, במצטבר, בשנים 2019, 2020, 2021 [להוכחת המחזור יצורף תצהיר חתום של רו"ח של התאגיד] ואשר ממוען למועצה, ובו התחייבות בלתי חוזרת להעמדת מימון לביצוע הפרויקט בהיקף כספי שלא יפחת מסך (נומינלי) של 10 מיליון ₪.
 • המציע צרף להצעתו ערבות הגשה כאמור בסעיף ‎2 להלן.
 • המציע רכש את מסמכי המכרז.
 • המציע השתתף במפגש מציעים.

בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.

 1. לוח זמנים לביצוע

  • לאחר הכרזה על זוכה וחתימת הסכם ההתקשרות על ידי מורשי החתימה של המועצה, יידרש המציע להציג בתוך 40 ימים תוכניות עבודה מפורטות לביצוע. תוכניות העבודה יהיו מפורטות ברמת אתר/נכס של המועצה כאשר הספק יציג תוכנית לביצוע למשך כל תקופת התכנון במועד הראשוני.
  • לאחר אישור התוכנית המפורטת יציג הספק מעת לעת המלצות לצוי תחילת עבודה אשר הוא יאשר למול הגורמים המוסמכים במועצה. המלצות לצוי תחילת העבודה יהיו מפורטים ברמת התכנון ומלווים בתוכנית עסקית פרטנית. בכל צו תחילת עבודה פרק הזמן לביצוע יהיה 90 יום קלנדרים (להלן – תקופת הביצוע) או כל תקופה אחרת שתיקבע על ידי המועצה, בנסיבות האתר / המיזם הספציפי.
  • אי עמידה בתקופת הביצוע מסיבות שאינן תלויות בספק לא תזכה את הספק בפיצויים כלשהם וידוע ומוסכם כי הספק מראש מוותר על כל פיצוי ו/או אבדן שיגרם לו, כאמור, ובהגשת הצעתו, מסכים המציע ו/או הספק, לפי העניין, במקרה של אי עמידה בלוח הזמנים ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה לעניין זה אלא אם נעשתה בצורה לא סבירה.
 1. חוברת המכרז

  • כלל פרטי המכרז מצויים בחוברת מכרז זו אותה ניתן לרכוש מהמועצה תמורת סך של 2,000 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה, במשרדי המועצה בימים א'-ה' בין השעות: 9:00-16:00 וזאת החל מיום 23/5/2022 בשעה 10:00. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת: https://rosh-pinna.muni.il//
 • כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של המועצה ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים בלבד. המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 • בעת רכישת חוברת המכרז כאמור, ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפון והדואר האלקטרוני (חובה) שבמשרדיו ושמו של איש הקשר מטעם המציע לצורך מכרז זה.
 1. מפגש מציעים – חובה

מפגש מציעים חובה ייערך ביום ב' בתאריך 30/5/2022 שעה 12:00.

מקום המפגש: בכניסה לבניין המועצה, מעלה גיא אוני 1, ראש פנה.

שימו לב – סיור קבלנים הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז.

 1. שאלות והבהרות למסמכי המכרז

  • לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות למנהל המכרז בכתב, על גבי קובץ WORD בלבד בדוא"ל regev@regevavner.co.il עד ולא יאוחר מיום 7/6/2022 בשעה 12:00.
  • תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
  • התשובות ישלחו בכתב ובאופן אחיד. רק להבהרות שתינתנה במסמך כאמור יהיה תוקף מחייב. איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.
 1. בדיקת האפשרויות לביצוע הפרויקט, אתרי העבודה ומסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה

  • לפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את האתרים השונים לביצוע העבודות השונות וסביבותיהם, את כל מסמכי המכרז, לרבות התכניות, המפרטים והתנאים האחרים הקשורים בהם, את התיאורים הטכניים והמקצועיים, וכן לבצע את כלל הבדיקות הקשורות בעבודות מושא המכרז ברשויות הרלבנטיות, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי, עסקי, מימוני ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויותיו, ויראו הצעתו כמביאה בחשבון, מראש וללא כל סייג, את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעים לפרויקט עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין. המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, תנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות. בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה, את אפשרותו לבצעה וכן כל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז. המציע יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בעניין זה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.
  • על המציע לבדוק באמצעות סקר שיוכן על ידו (בנוסף ומבלי להסתמך בלעדית על החומר שמצורף למכרז), על חשבונו ובאחריותו, ביחס לכל המבנים/מתקנים/מערכות את האתרים המיועדים לביצוע העבודות, את סביבותיהם, את התכניות השונות, את התשתיות (העיליות והתת-קרקעיות) הקיימות בהם ובסביבתם, הימצאות אתרים ארכיאולוגיים ואפשרויות ודרכי הגישה, שטח התארגנות וכו'.
  • בכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים והניתוחים הנדרשים לשם הגשת הצעתו וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי (ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני, תפעולי-לוגיסטי וכו') לגבי כל דבר ועניין הקשור בפרויקט ו/או הכרוך בו, במישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפותו במכרז.
  • ביצוע העבודות על ידי הזוכה ייעשה במוסדות/מבנים/מתקנים/רחובות פעילים. על המשתתפים להביא נתון זה במסגרת הצעתם, על כל המשתמע מכך. המועצה לא תאפשר הפרעה שאינה הכרחית לשגרת הפעילות התקינה של הנ"ל במהלך ביצוע העבודות ולא תאשר הארכת משך הביצוע ו/או תוספת תמורה כלשהי עקב כך.
 1. הצעת המציע

הצעת המציע תוגש בהתאם למפורט בסעיף זה:

 • רק הצעה שעמדה בתנאי הסף תידון במסגרת הצעות המחיר.
 • רכיבי המחיר – על המציע לרשום בטבלה שהינה חלק מטופס הצעתו את:
  • דמי שימוש בגין החיסכון האנרגטי.
  • דמי שימוש למחיר לקוט"ש בגין כל קוט"ש המשולם על ידי חברת חשמל בהתאם לתעריפים השונים וכן בהתאם לסוג הגג והתקדמות בבינוי הגגות כפי שרצ"ב.
  • דמי שימוש למחיר לקוט"ש בגין אגירת חשמל.
  • דמי שימוש למחיר לקוט"ש בגין עמדות טעינה.
  • דמי שימוש למחיר לקוט"ש/ק"ו מותקן בגין מערכות ניטור ובקרה טכנולוגיות.
 • לאחר מילוי הצעתו הכספית, על המציע לחתום על הצעתו במקומות המיועדים לכך ולהכניסה למעטפה נפרדת משאר מסמכי המכרז ומסמכי הצעתו. שימו לב – אי צרוף טופס הצעת המציע כשהוא מלא וחתום על ידי המציע – עלול להביא לפסילת ההצעה.
  • תשלומי המועצה כוללים מע"מ. והם הסכום המוחלט והסופי אותו על המועצה לשלם בגין קוט"ש מיוצר, נאגר, נטען או נחסך.
 • המחירים בהצעת המציע יכללו ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י המכרז וכן את כל הוצאות המציע ובכלל זה – עלות כח אדם, מיסים, אגרות, היתרים, היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, אישורים, רישיונות, שומרים וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות, הסדרי תאורה זמניים, גידור האתרים וכיו"ב ולמעט הסדרי תנועה (ושוטרים בשכר במידת הצורך). על אף האמור יובהר כי על מציעים להגיש את הצעתם הכלכלית הטובה ביותר על פי המצב הקיים והדין הנוהג ביום הגשת ההצעות למכרז וכי ככל שהמועצה תטיל ארנונה או כל היטל או אגרה או הוצאה אחרת לתשלום על המתקנים והתשתיות נשוא מכרז זה, כולם או מקצתם, סכום זה יקוזז מחלקה של המועצה.

עליות במחירי החומרים ו/או התייקרויות ו/או עליות בשיעורי המיסים ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום ו/או כל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את התחייבויות המציע, אלא אם הם בשיעור של מעל 5% ובמקרה זה הפער יקוזז מחלקה של המועצה.

מובהר בזאת כי ככל שלאחר זכיית הזוכה במכרז זה המועצה תטיל אגרה, ארנונה, היטל ו/או מס על רכיב מרכיבי מי מהמתקנים לעצמאות אנרגטית (לדוגמה: ארנונה על קירוי סולארי של מגרש), או תעלה תעריף של אגרה, ארנונה, היטל ו/או מס כאמור, תשלומים אלו לא יחולו על הזוכה או על תקבולי הזוכה.

 • המועצה שומרת לעצמה הזכות לבצע השלמה עתידית של פרטי תכנון המיועדים להבהיר את העבודות או להחליף פריט/ים בפריט/ים שווי ערך. השלמה שכזו לא תהווה תוספת או עבודה חדשה שתזכה את הזוכה בתוספת תמורה.
 1. אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

  • מסמך א': נוסח ההזמנה, תנאי והוראות המכרז.

תנאי המכרז יצורפו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. לתנאי המכרז יצורף כל מסמך שאלות ו/או תשובות הבהרות שישלח – אם ישלח – כשהוא חתום בכל עמודיו.

 • נספח א'1: טופס הצעת המציע – ההצעה הכספית.
 • נספח א'2: טופס הצעת המציע – תכנית עבודה ראשונית כללית.
 • נספח א'3: ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי או של חברת ביטוח, שהוצאה לבקשת המציע, על שמו ולטובת המועצה, בסך של 100,000 ₪ (מאה אלף ₪), צמודים למדד המחירים לצרכן, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגין חודש 4/2022 כפי שפורסם ביום 15/5/2022 [או בסמוך לכך].

הערבות תהיה בנוסח המצורף כנספח א'3 לחוברת המכרז ובתוקף 90 (תשעים) יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז (להלן – ערבות הגשה). ערבות ההגשה תשמש להבטחת מילוי כל התחייבויות המציע לפי מסמכי ההצעה והמועצה תהיה רשאית להאריכה באופן חד צדדי ו/או לחלטה במידה ומציע לא יעמוד בהתחייבויותיו.

מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות הגשה בנוסח ובתנאים כאמור בנספח 1 למכרז, הצעתו תיפסל על הסף, למעט אם אין בשינוי  יתרון למציע

 • נספח א'4: תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדין.
 • נספח א'5: תצהיר המציע לעניין העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית.
 • נספח א'7: אישור מוסד פיננסי בדבר התחייבות למימון הפרויקט.
 • נספח א'8: תצהיר המציע לעניין ניסיון מקצועי.
 • נספח א'9: פירוט ניסיון מקצועי של המציע.
 • נספח א'10: פירוט אודות אנשי הצוות המקצועי של המציע.
 • נספח א'11: אישור בדבר פרטי המציע בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.
 • נספח א'12: התחייבות המציע להצגת תכנית עבודה וסקר מלא בפרק הזמן המוגדר.
 • מסמך ב': נוסח ההסכם, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע במקומות המיועדים לכך.
 • מסמך ג' (כולל נספחים ג.1 עד ג.11): מפרטים טכניים (מסמך ג' כולו מצורף על גבי התקן אחסון נייד)
 • מסמך ו': מפרטי ונספחי בטיחות מיוחדים.
 • מסמך ז': נוהל העסקת עובדים במוסדות חינוך.

בנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:

 • אישור על היות המציע עוסק מורשה.
 • אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וכו') תשל"ו – 1976.
 • אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע.
 • עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע.
 • עותק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
 • אם ובמידה והמציע מתכוון להעסיק – במתן השירותים – עובדים זרים, כהגדרתם בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן – חוק עובדים זרים), עותק נאמן למקור של כל האישורים והרישיונות בהתאם להוראות חוק עובדים זרים.
 1. המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה

  • ההצעה תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות, והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן ב-2 עותקים זהים. עותק אחד יהא עותק פיזי כרוך בכריכת ספירלה או כריכת חום ועותק נוסף, מלא ומושלם, יימסר כקובץ דיגיטלי אחד (PDF בלבד) על גבי התקן אחסון נייד (DISK ON KEY).
 • בעותק ההצעה הפיזי – המציע יפריד את טופס הצעת המחיר – נספח א'2 – ויצרפו במעטפה נוספת, אטומה ונפרדת, שתוכנס לתוך המעטפה הראשית.
 • על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מהוראות אלה עלולה להביא לפסילת ההצעה. אין להוסיף בהצעה הסתייגויות מסוג כלשהו.
 • יש למסור את ההצעה במעטפה אטומה אחת, חתומה ע"י המציע, עליה ירשם: "מכרז 04/2022 – עצמאות אנרגטית" ואליה יוכנסו התקן האחסון הנייד וגם המעטפה הנוספת עם טופס הצעת המציע.
 • יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים של המועצה, במשרדי המועצה. אין לשלוח הצעה בדואר. המועצה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האחרון להגשת הצעות והגשת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 15/6/2022 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה (להלן – המועד האחרון להגשת הצעות ו/או המועד הקובע).

 • כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע בלבד וישולמו על-ידו.
 1. תוקף ההצעה

כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של 90 (תשעים יום) מהמועד האחרון להגשת הצעות. לפי דרישת המועצה יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המועצה לשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה שתוארך כאמור.

 1. תקופת ההתקשרות והיקפה

תקופת ההתקשרות כאמור במכרז תורכב מ-2 תקופות מצטברות:

 • תקופת הקמה – תימנה החל ממועד מתן צו התחלת עבודה ביחס לכל אתר ואתר ועד השלמת תכנון המערכות, אספקה, התקנה, בדיקת הפעלה וחיבור למערכת חח"י. למען הסר ספק, תקופת ההקמה כהגדרתה לעיל ולהלן כוללת גם תקופת השלמת תנאים ובדיקות מקדמיות ביחס לכל אתר.
 • תקופת ההפעלה – התקופה שהחל ממועד סיום תקופת ההקמה לכל אתר ואתר בנפרד, כפי שנקבע בנספח לו"ז, במהלכה הזוכה יפעיל ויתחזק את המערכות, על חשבונות ובאחריותו הבלעדית, וזאת בהתאם להוראות מסמכי המכרז ובפרט נספח התחזוקה וכן כל יתר ההוראות הטכניות שבמכרז זה.
 • תקופת ההתקשרות = תקופת ההקמה + תקופת ההפעלה.
 • בהמשך לאמור לעיל, להלן תקופת ההפעלה הייחודיות ביחס לכל אחד ממרכיבי המערכות:
  • תקופת ההפעלה עבור מערכת חיסכון אנרגטי – 120 חודשים ביחס לכל אתר ואתר;
  • תקופת ההפעלה עבור מערכות PV – 299 חודשים ביחס לכל אתר ואתר;
  • תקופת ההפעלה לעמדות טעינה ומתקני אגירה – 240 חודשים ביחס לכל אתר ואתר.
 1. בחינת ההצעות

  • בחינת ההצעות כאמור בהוראות מכרז זה תעשה ב-4 שלבים:
   • שלב א' – בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף.

רק הצעות שתימצאנה עומדת בתנאי הסף תועברנה לשלב בדיקה ב'.

 • שלב ב' – בחינת איכות – סה"כ 50 נקודות:
  • איכות התכנית הראשונית – 40%:
 • יעדי העצמאות האנרגטי והתכנותו המפורטת – 20%
 • מגוון הפרוייקטים המפורטים ולוחות הזמנים המתוכננים – 10%
 • פירוט ויישימות התכנית הכלכלית, התכנונית והתפעולית – 10%
  • ניסיון מוכח, ידע ועומק מקצועי רלוונטי – 30%:
 • ניסיונם של המציע ועובדיו בתחום העצמאות האנרגטית בפרט וביישומם ברשויות מקומיות בפרט – 15%
 • התרשמות כללית מהמציע, צוות הניהול, אופן הצגת הצעת המציע וכו' – יתבצע בראיון אישי כולל הצגת התוכנית במצגת – 15%
  • טכנולוגיה – 30%:
 • מערכות ניהול, ניטור, בקרה, פיקוח ואכיפה וכיו"ב – 15%
 • יכולות פיתוח קיימות והתכנות לפיתוחים עתידיים באינטגרציה לצרכי ומערכות המועצה – 10%
 • יישומים אנרגטיים ייחודיים להטמעה במסגרת המכרז [לצורך הוכחת כל יישום יש להציג חוזה חתום עם בעל היישום/זכויות הקניין הרוחני] – 5%
  • שלב ג' – בחינת ההצעה הכספית של המציע – 50 נקודות, לפי החלוקה שלהלן:
 • דמי ליסינג קבועים ומשתנים מערכת יצור KWP – (40% / ע"פ רכיבי המכרז)
 • דמי ליסינג חיסכון אנרגטי מערכות חיסכון (25% / ע"פ רכיבי המכרז)
 • דמי ליסינג קבועים ומשתנים מערכת אגירה – (10% / ע"פ רכיבי המכרז)
 • דמי ליסינג קבועים ומשתנים עמדות טעינה – (15% / ע"פ רכיבי המכרז)
 • דמי ליסינג קבועים ומשתנים טכנולוגיית ניטור ובקרה – (10% / ע"פ רכיבי המכרז)

המציעים  שהציעו את גובה דמי הליסינג ו/או שיעור אחוז החלוקה הנמוך יזכה למלוא הניקוד על פי פרמטרים אלו והיתר ינוקדו ביחס אליו על פי נוסחה אריתמטית פשוטה.

 • המועצה תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים המתחייבים מהוראות המכרז. מבלי לגרוע מזכותה כאמור, המועצה תהיה רשאית – לשיקול דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה – לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים ו/או המסמכים האמורים.
 • המועצה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו.
 • המועצה אינה מתחייבת לבחור בהצעת המחיר הנמוכה ביותר או בכל הצעה שהיא.
 • המועצה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה או שאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי.
 • המועצה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו לבצע את העבודות, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי, יכולתו ו/או כישוריו, חברי הצוות המקצועי שלו והקבלנים המוצעים על ידו לביצוע איזה מן העבודות, לרבות היקפו וטיבו של הניסיון, ועמידת הספק באיזה מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל.

במסגרת זו תהא המועצה  רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל אישור ו/או מסמך שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע יהיה חייב לבצע את דרישות המועצה בהתאם לסעיף זה. המציע יהיה חייב לתת לה את מלוא המידע להנחת דעתה. כל מידע, הסבר או פרטים שהובאו לידיעת  המועצה  יישמרו ככל האפשר בסוד.

 • מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה למועצה וכאמצעי לבדיקה, כאמור, המועצה רשאית לזמן את המציע להצגת תכנית עבודה מפורטת (בנוסף על התכנית העקרונית אותה על המציע לצרף להצעתו) לביצוע העבודות לרבות לוחות זמנים מוצעים, כוח אדם וצוות ניהולי, קבלני משנה, ציוד, רכש, הכל כמפורט בזימון שיישלח למציע מראש. המועצה תתחשב בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של המציע בדרישות המצגת לשביעות רצון המועצה תהווה תנאי לזכייתו במכרז.
 • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא (להלן – ההסתייגויות) רשאית המועצה לנהוג באחת מן הדרכים הבאות:
  • לפסול את הצעת המציע למכרז; או
  • לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; או
  • לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; או
  • לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה

 • המועצה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים והנתונים העולים ממסמכי המכרז, המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה המועצה ביוזמתה ובכלל זה, איכות ביצוע העבודות, אמינותו של המציע, כישוריו, ניסיונו המקצועי, מומחיותו, המלצות אודות המציע ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של המועצה לניסיון קודם ישיר מול המזמין ו/או מי מטעמו יינתן משקל מכריע.
 1. ביטוחים

  • תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המועצה לקיום ביטוחים על ידי הספק שיזכה במכרז.
  • המציע מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח בקשר עם הביטוחים הנדרשים, כאמור לעיל, ואת מהות ואפיון העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ובהגשת הצעתו מצהיר כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
  • הזוכה במכרז זה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים כאמור לעיל ולהלן במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות ולהפקיד בידי המועצה לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) ימים ממועד תחילת העבודות נשוא המכרז, את נספח "אישור קיום הביטוחים" (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי מבטחיו.
  • מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה לקבלת הבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח.
  • עוד מובהר, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
  • יודגש – בשלב הגשת ההצעות, אין דרישה שאישור קיום הביטוחים יוגש על ידי מי מההמציעים כשהוא חתום על ידי המבטח, אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרה כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים.
 1. ביטול ושינויים בפרויקט

  • המועצה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה ו/או לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הכל על פי דין.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל, המועצה רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, לצמצם את הפרויקט ו/או לעכבו ו/או לבטלו לחלוטין, בכל עת לפני תחילת ביצועו בפועל ולמציע/לזוכה, לפי העניין, לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך, הכל על פי תנאי ההסכם – מסמך ג'. במידה והמועצה לפני תחילת ביצוע הפרויקט תחליט לשנות/לצמצם/לעכב את הפרויקט תעמוד לזוכה זכות ביטול ומשיכה להצעתו.
  • המועצה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אי-קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף העבודות נושא המכרז ו/או ביטול המכרז.
 1. הודעה בדבר תוצאות המכרז, חתימת החוזה, כשיר שני וערבויות

  • המועצה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו (להלן – הודעת הזכייה).
  • כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז להמציא אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע.
  • לא מילא זוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, רשאית המועצה לחשב אותו זוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל והמועצה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות ההגשה בשל כך.

המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט ערבות ההגשה בנסיבות אלה.

 • ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם על כשיר שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה.
 • כפוף להוראות סעיף זה, המועצה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיית הצעותיהם אליה תצורפנה ערבויות ההגשה המוחזרות, כפי שיפורט להלן:
  • הזוכה במכרז – תושב לו ערבות ההגשה לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר לו.
  • כשיר שני – תושב לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות המועצה עם הזוכה במכרז. לחילופין, ערבות ההגשה תושב לכשיר שני בכל מקרה בו לא תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז, אך זאת רק לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו.
 1. סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז

  • ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין.
  • מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן – החלקים הסודיים), שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:
 • המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד משמעי.
 • מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.
 • סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.
 • למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.
 • החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה.
 • החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של המבקש.
 1. התחייבויות והצהרות הזוכה במכרז

  • הזוכה מתחייב כי כתנאי לתחילת העבודות, יחתום על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי ההסכם בהתאם להוראותיו, לרבות ערבות ביצוע ואישור חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל בנוסח המצורף להסכם ההתקשרות.
  • ערבות הביצוע תשמש להבטחת מילוי התחייבויותיו של הזוכה במכרז וכתנאי להוצאת צו תחילת עבודה, ימציא הזוכה ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית בסך של 100,000 ₪, בתוספת מע"מ, בתוקף למשך כל תקופת ההסכם ועד 90 יום בנוסף לאחר סיומו. הערבות תהא בנוסח המפורט בנספח כתב ערבות ביצוע ובדק המצורף להסכם, מסמך ב' להלן.
  • ערבות הביצוע תשמש במהלך תקופת ההתקשרות גם כערבות טיב ("בדק") וזאת ביחס לכל מערכת שהותקנה בפועל ומבלי למעט מכל הוראה אחרת כאמור במפרטי המכרז ו/או בכל הוראה אחרת הכלולה בו ו/או בהסכם ההתקשרות, על נספחיו.
  • נמנע הזוכה מלחתום על ההסכם עם המועצה עד המועד האמור לעיל ו/או להמציא איזה מהאישורים דלעיל, תהא המועצה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם המציע שהצעתו מדורגת לאחר הצעת הזוכה או כל מציע אחר, או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו/או לחלט את הערבות, זאת ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למועצה כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל דין.

בכבוד רב,

מוטי חטיאל, ראש המועצה

המועצה המקומית ראש פנה


נספח א' – טופס הצהרות והצעת המציע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

א.ג.נ.,   

 טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות – מכרז פומבי מס' 04/2022

 1. אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים למכרז, החוזה והמפרט/ים הטכני/ים לביצוע העבודות מושא המכרז (להלן – העבודות ו/או הפרויקט), ובדקתי/נו את כל הפרטים הרלוונטיים, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הנתונים הנוגעים לביצוען של העבודות והאפשרויות לביצוען, הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את העבודות במחירים ובתנאים ובמועדים המפורטים בטופס זה המהווה את הצעתי/נו במכרז.
 2. קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו. הגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על אי- ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם. אני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.
 3. ידוע ומוסכם כי העבודות תתבצענה בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס הצעתי/נו בהתאם להוראות ההסכם – מסמך ב', על נספחיו, ואני/ו מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך.
 4. בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה, שלמה והוגנת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרז זה. עוד אני/ו מאשר/ים כי מחירי הצעתי/נו הינם סופיים, לא ישתנו, והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז.
 5. אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הרישיונות, האישורים, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם ביצועו של הפרויקט נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.
 6. אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי כל דין, מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לביצוען על ידי/נו.
 7. אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז ו/או בתיאום הצעתי/נו עם משתתף אחר במכרז.
 8. אם הצעתי/נו תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת הודעת זכייה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז לרבות ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים.
 1. ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל, הרשות אינה מחויבת להוציא אל הפועל באמצעותי/נו את כלל העבודות והיא תהא רשאית להקטין/לצמצם את היקף העבודות נשוא המכרז, לשיקול דעתה הבלעדי. אני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או תביעה כלפי הרשות בעניין זה לרבות טענה בדבר ציפייה ו/או הסתמכות.
 2. הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.
 3. הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת הרשות אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י הרשות לשם בחירת הזוכה במכרז.
 4. הנני/ו מסכים/מים לכך שהרשות תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרי/נו, ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי הרשות רשאית לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעתי/נו אם היה לה ניסיון רע עמי/נו בכל הקשור לעבודות שבוצעו על ידי/נו ובין היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב השירותים, ביכולתי/נו לבצע את העבודות, בדרכי התנהלותי/נו, באמינותי/נו, במיומנותי/נו, ובאופן עמידה בהתחייבויות. כן תהיה הרשות רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.
 6. אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, תהיו רשאים, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך.
 7. למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה להם בתנאי המכרז, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.
 8. בהתאם לדרישותיכם כאמור בהוראות המכרז – מצ"ב להצעתי/נו זו "תוכנית עבודה ראשונית כללית" המיועדת למועצה המקומית ראש פנה.

חתימת המציע:

 

   שם                                    תאריך                           חתימה/חותמת                       מס' זהות/עוסק מורשה

____________    _______________               _______________                 ______________                       


נספח א'2 – ההצעה הכספית של המציע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

א.ג.נ.,   

הנדון: טופס ההצעה הכספית – מכרז פומבי מס' 04/2022

אני/אנו הח"מ, לאחר שקראתי/נו, עיינתי/נו ובדקתי/נו את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם לאו, מתחייב/ים בזה לבצע את העבודות נשוא המכרז, בשלמותן ולשביעות רצונה המלא של המועצה.

 

כמו כן אני/אנו מתחייב/ים לשאת בתשלום חשבון החשמל של המועצה, זאת כנגד חלקה הכלכלי של המועצה בפרויקט (התמורות אותן תהא המועצה זכאית לקבל במהלך תקופת ההתקשרות וגם מימוש יכולות הייצור שתאפשר המועצה בפועל), בדרך של העברת הבעלות/בעלויות במונה/מוני החשמל אליי/ינו וקיזוז תשלומי הרשות אלינו, הכל בהתאם ובכפוף להתקדמות הביצוע של התקנות המערכות השונות על ידינו, וכדלקמן:

 

 1. אנרגיה סולארית:

מס' פרויקט דמי שכירות חודשים  בגין  KWP  שיוצרו בפועל ושולם בגינם  בש"ח לפני מע"מ לא יעלה  על הערות
1 התקנת והפעלת מתקן אנרגיה סולארית על גג מבנה קיים, לפי תעריף 45 אגורות 35.5 אג'
2 התקנת והפעלת מתקן אנרגיה סולארית על גג מבנה קיים, לפי אסדרת 2021 עד 100 ק"ו AC 34 אג'
  התקנת והפעלת מתקן אנרגיה סולארית על גג מבנה קיים, לפי אסדרת 2021 של 100-300 ק"ו AC 22 אג'
3 התקנת והפעלת מתקן אנרגיה סולארית כולל קירוי מגרשים ותאורה, לפי אסדרת 2021  עד גודל של 1,000 מ"ר למונה חשמל 41 אג'
4 קירוי חניות, בתי עלמין ו'או גדרות עד גודל של 1,000 מ"ר למונה חשמל 38 אג'

 

 • מוסכם כי לרשות תהיה הזכות, בהסכמת המציע, להעביר מערכות אחרות אשר נמצאות בבעלותה, בין אם הן בתהליך הקמה ובין אם הסתיימה הקמתן, ולקבל מהספק שירותי ליסינג תפעולי כמפורט בהסכם ההתקשרות גם בגין מערכות אלו.
 • הסכים הספק לדרישה כאמור, ישלם הספק לרשות, לפי העניין, את עלות הקמת המערכות (COST), בהתאם לתנאים ולמחיר שנקבעו במכרז הפומבי הרלוונטי שפרסמה הרשות ומאותו רגע יחולו כל הוראות מכרז זה גם על מערכות אלו כאילו הוקמו מלכתחילה על ידי המציע.
 • מובהר בזאת כי בדעת הרשות לקדם, באמצעות המציע, פיתוח [בהיבט הקניין, הרישוי וההולכה] יישומים סולאריים ייחודיים לרבות מערכות על פני מאגרי מים, הקמה של קיר אקוסטי סולארי וכל יישום סולארי אחר שאינו מפורט מעלה וכי בכפוף להתכנות כלכלית נוכח החדשנות ו/או הפיתוח הנדרש יהיה זכאי המציע לדמי שכירות שייקבעו בנספח נפרד, על פי נסיבות העניין הייחודי בדומה לקבוע מעלה.
 1. התייעלות אנרגטית:

  • קו הבסיס לחיסכון בחשמל הינו ממוצע צריכת החשמל למבנה של שלוש שנים אחרונות או ניטור על ידי הזוכה מונים טרם הפרויקט חכמים למשך הזמן שתקבע הרשות, לאחר החלפת הציוד (המזגנים והתאורה) יבוצע ניטור קבוע לכלל הציוד, היזם מתחייב ל 50% (לפחות) חיסכון אנרגטי בכל אתר בו תאפשר המועצה לזוכה התקנה מלאה (מימוש מלוא יכולת הייצור), תמורת החיסכון יקבל היזם תשלום חודשי קבוע ע"פ הצעתו בטבלה שלהלן:
רשימת מזגנים
מס' דגם מזגן שכירות שנתית מקסימלית שכירות שנתית מוצעת
1 TADIRAN ALPHA PRO INV 450/3N (או שווה ערך) 1176
2 TADIRAN SUPREME INV 370 AIRCARE UVC (או שווה ערך) 1056
3 TADIRAN SUPREME INV 340 AIRCARE UVC (או שווה ערך) 900
4 TADIRAN SUPREME INV 240 AIRCARE UVC (או שווה ערך) 744
5 TADIRAN SUPREME INV 180 AIRCARE UVC (או שווה ערך) 552
6 TADIRAN SUPREME INV 140 AIRCARE UVC (או שווה ערך) 516
7 אספקת והתקנת גלאי נוכחות אשר שולט על מיזוג ותאורה כולל מערכת ניטור, בקרה ושליטה מלאה 610
הערות:

 

כל המחירים הנ"ל כוללים אספקה, התקנה, הפעלה, תחזוקה למשך 10 שנים ופינוי ציוד קיים והחזרת המצב לקודמתו כולל חיבור חשמל קיים

 

הזוכה נדרש לספק הציוד הנ"ל או שווה ערך בתנאי שהציוד אושר ע"י היועץ

 

רשימת גופי תאורה
מס' דגם גוף תאורה שכירות שנתית מקסימלית שכירות שנתית מוצעת
1 120X30 אספקה והתקנת גוף תאורה פנל לד (בק לייט) שקוע בהספק של
30w,3600lm 120L/W 4000k
IK03,CRI80
lm79 54000H  אורך חיים
בעל אישור מכון תקנים(ת"י 20)
, CB, 62471 פוטוביולוגי, ENEC תקן
תעודת הבהוב,בעל אישור פיקוד העורף F.F ב0.1% 100hz
45
2 60X60 אספקה והתקנת גוף תאורה פנל לד (בקלייט) שקוע בהספק של
30w,3600lm 120L/W 4000k
IK03,CRI80
lm79 54000H  אורך חיים
בעל אישור מכון תקנים(ת"י 20)
בעל אישור פיקוד העורף, CB, 62471 פוטוביולוגי, ENEC תקן
תעודת הבהוב F.F ב0.1% 100hz
בעל אישור פיקוד העורף
45
3 אספקה והתקנה גוף תאורה שקוע עגול כיסוי אופל, קוטר 140,190,228  מ"מ
10w-36w, 100l/w
Ip 54/20 60,000h
RG0,CB,מאושר מכון תקנים ישראלי  בעל אישור פיקוד העורף
45
4 אספקה והתקנת גוף תאורה עגול התקנה על הטיח  15w,1250lm 4000k
IK10,CRI80
lm79 65000H  אורך חיים
בעל אישור מכון תקנים(ת"י 20)
, CB, 62471 פוטוביולוגי,  בעל אישור פיקוד העורף להתקנה בממ"ד.
45
5 אספקה והתקנה גוף תאורה לינארי שקוע בעל מבנה אלומיניום וכיסוי PC אופל. בעל אישור מכון תקנים ישראל,CB,RG0 60,000H CRI80 בעל אישור פיקוד העורף 105
6 אספקה והתקנה גוף תאורה לינארי חיצוני בעל מבנה אלומיניום וכיסוי PC אופל.בעל אישורת מכון תקנים ישראל,CB,RG0 60,000H CRI80  בעל אישור פיקוד העורף 105
7 גוף תאורת חירום חיצוני, המיועד להארת נתיבי המילוט על פי תקן 1838 בעל סוללה LiFePO4 והוא מצויד במערכת בדיקה עצמית וחיווי נורת לד צבעונית (תקן IEC-62034 ו-20.2.22).IK07,IP20,CB,ת"י 20 ובעל אישור פיקוד העורף 3w-6w 250lm-450lm   בעל אלומה רחבה וצרה ניתן להזמין גם בIP65 82.5
8 גוף תאורת חירום שקוע, המיועד להארת נתיבי המילוט על פי תקן 1838 בעל סוללה LiFePO4 והוא מצויד במערכת בדיקה עצמית וחיווי נורת לד צבעונית (תקן IEC-62034 ו-20.2.22).IK07,IP20,CB,ת"י 20 ובעל אישור פיקוד העורף 3w-6w 250lm-450lm בעל אלומה רחבה וצרה 82.5
9 גוף תאורה חירום תאורת LED  בשילוט (יציאה) חד צדדי ודו צדדי   בעל סוללה Ni – Cad 36V 800mA וכולל מנגנון לבדיקה עצמית על פי תקן IEC62034 ובדיקה ידנית. 3.2w התקנה  על קיר/תקרה או תלויה IP 20,CB, בעל אישור מכון תקנים ישראלי 66
 1. אגירת חשמל:

מס' פרויקט דמי שכירות חודשים  בגין  KWH  שנאגרו ונפרקו בשעות פסגה בש"ח לפני מע"מ* כאשר לא יעלה  על הערות
1 התקנת והפעלת מתקן לאגירת אנרגיה וחלוקה לצרכן קיים, לפי תעריף פסגה 85.5 אג'

 

 • לפי מינימום פריקה מלאה ליום במינימום של 300 ימים בשנה לכל קוט"ש אגירה מותקן. ככל שפרויקט יהיה נמוך מהמינימום הנ"ל, ייבחן ויאושר פרטנית במסגרת צו תחילת עבודה.
 1. עמדת טעינה לכלי רכב חשמליים:

מס' פרויקט דמי שכירות חודשים  בגין  KWH  שנטענו על ידי רכבים חשמליים באחוז ממחיר המכירה של כל קוט"ש: כאשר אחוז דמי השכירות לא יפחת מ: מחיר המקסימום למכירת כל קוט"ש לרכב חשמלי כולל מע"מ לא יעלה על:
1 עמדת טעינה איטית AC 5% 80 אג'
2 עמדת טעינה מהירה DC 8% 160 אג'

 

 1. רכיב טכנולוגי:

מס' פרויקט דמי שכירות חודשים  בגין  שימוש בטכנולוגיית ניטור ובקרה בש"ח לפני מע"מ כאשר לא יעלה  על הערות
1 עבור ניהול, בקרה ושיקוף כל KWP ייצור [ק"ו מותקן לייצור חשמל] 1.5 ש"ח
2 עבור ניהול, בקרה ושיקוף כל MWH צריכה [ניהול 1,000 קוט"ש צריכה שנתית] 1.5 ש"ח

 

 • מובהר: הרשות רשאית, אך בשום מקרה אינה מחויבת, להזמין את שירותי הטכנולוגיה של המציע, או שלא להזמינם, כולם או מקצתם, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להתרשמותה מהם מעת לעת.

חתימת המציע:

 

________________    _______________       _______________                 ______________

            שם                        תאריך                               חתימה/חותמת                   מס' זהות/עוסק מורשה


נספח א'3 – נוסח כתב ערבות מכרז

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות אוטנומית

 

על-פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ (להלן – המציע) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 100,000 ₪ (מאה אלף ₪) וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס' 04/2022 של המועצה המקומית ראש פינה (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הנ"ל מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הערבות או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ"ל.

התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 15 לחודש ספטמבר שנת 2022.

ערבות זו תוארך באון חד צדדי לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית ראש פינה, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

 

בכבוד רב

 

___________________


נספח א'4 – תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ (להלן – המציע).

 1. המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז, כדלקמן:
  • המציע הוא אישיות משפטית אחת או תאגיד רשום כדין בישראל.
  • מנהל פרויקט – המציע מעסיק, מנהל בכיר, אשר יהא מנהל הפרויקט מטעמו לצרכי פרויקט זה. מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון קודם מוכח בתחום עצמאות אנרגטית וגם בעל ניסיון בניהול מיזמים ב-2 (שני) גופים ציבוריים, לפחות, וגם בניהול פרויקטים בהיקף של 10 מיליון ₪ במצטבר, לפחות, והכל בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.

בסעיף זה:

"מעסיק"                            בין כשכיר ובין בכל דרך העסקה אחרת, לרבות התקשרות חוזית;

"עצמאות אנרגטית"            מערכות אנרגיה מתחדשת פוטו וולטאי, ו\או אגירת חשמל, ו\או עמדות טעינה, ו\או ייעול צריכה של חשמל ו/או מערכות ניטור ובקרה טכנולוגיות.

"גופים ציבוריים"               רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים בביצוע פרויקטים עבור רשויות מקומיות.

 • למציע, בעצמו או באמצעות עובד בכיר שהינו עובד שכיר קבוע בשורות המציע בלבד, ניסיון מוכח בייזום וניהול (תפעולי והנדסי) כולל של 5 פרויקטים בתחום התשתית והתפעול ברשויות מקומיות, במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה ובהיקף כספי מצטבר של 100,000,000 ₪ (במילים: מאה מיליון ₪).

בסעיף זה:

" בתחום התשתיות "           ביצוע פרויקטים הנדסיים של בינוי, תשתיות, עבודות חשמל, לרבות פרויקטים של עצמאות אנרגטי כגון מערכות אנרגיה מתחדשת פוטו וולטאי ו\או רוח ו\או ביוגז, ו\או ייעול צריכה של מזגנים ותאורה,  ו\או אגירת חשמל ו\או עמדות טעינה.

 • המציע מנהל תכנה לשליטה ובקרה בהתממשקות לנתוני המערכות העצמאות האנרגטית על מנת לאפשר למועצה גישה ובקרה על משאבי האנרגיה שלה על פי כל דין ובפרט:
  • נגישות – תמיכה בכמה שפות לרבות עברית, ערבית, רוסית ואנגלית.
  • יכולת שיתוף מידע וניהולו [Open Api] – על פי דרישות חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998.
  • תמיכה בבטחון מידע – על פי תקנות הגנת הפרטיות.
  • פתיחת השירות לצריכת נתונים חיצונית והתחברות למערכות קיימות בעזרת open api.
 • המציע צרף להצעתו מסמך התחייבות ממוסד פיננסי או מכל תאגיד אחר שהינו בעל מחזור שנתי של 90 מיליון ₪ לפחות, במצטבר, בשנים 2019, 2020, 2021 [להוכחת המחזור יצורף תצהיר חתום של רו"ח של התאגיד] ואשר ממוען למועצה, ובו התחייבות בלתי חוזרת להעמדת מימון לביצוע הפרויקט בהיקף כספי שלא יפחת מסך (נומינלי) של 10 מיליון ₪.
 • המציע צרף להצעתו ערבות הגשה כאמור בסעיף ‎2 לתנאי המכרז.
 • המציע רכש את מסמכי המכרז.
 • המציע השתתף במפגש מציעים.
 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_______________

חתימת המצהיר

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפניי, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

____________,עו"ד


נספח א'5 – תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 1. הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ./ח.צ _____________, המציע במכרז פומבי מס' 04/2022 של המועצה המקומית ראש פנה.
 • המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה (12 חודשים) שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 • המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 • המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

המציע מצהיר כי יפעל בכל הקשור למכרז ולביצוע העבודות לפיו בהתאם להוראות כל דיני העבודה ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953 וכל תקנות מכוחו. ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז.

 • המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 • כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור לעיל.
 • לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור לעיל כמפורט להלן:

_________________________________________________________________________________________________________________________________.

ידוע למציע כי למועצה המקומית ראש פנה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

*על המציע לסמן X במקומות המיועדים לכך ולפרט בהתאם לנדרש

 

 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

__________________

חתימת המצהיר

 

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

_____________, עו"ד


נספח א'7 – אישור מוסד פיננסי / תאגיד אחר

נספח זה יצורף על ידי המשתתף במכרז


נספח א'8 – תצהיר לעניין ניסיון מקצועי

הנחיות כלליות:

 • התצהיר שלהלן יכלול פרוט ניסיון של המציע לצורך עמידתו ו/או מי מטעמו בתנאי הסף במכרז.
 • פרוט הפרויקטים בטבלאות שלהלן יתייחס, לפרויקטים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע ו/או אנשי הצוות המקצועי מטעם המציע ו/או קבלן המשנה מטעם המציע.
 • המציע יצרף להצעתו אסמכתאות להוכחת הנתונים שבכל אחת מהטבלאות שלהלן.
 • יודגש: הדרישות המפורטות בתנאי הסף שבמכרז הינן דרישות סף מינימליות ולפיכך, מומלץ לפרט את כל הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף.
 • על המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן המלצות מזמיני העבודות ופרופיל מקצועי של המציע.

תצהיר

 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ח.צ _____________ (להלן – המציע).

 

 1. הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים.

 

 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

_________________

חתימת המצהיר

א י ש ו ר

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

,עו"ד


נספח א'9 – פירוט ניסיון מקצועי

ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי של המציע בייזום וניהול (תפעולי והנדסי) [סעיף 3.3]

 

אתר גיאוגרפי רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני סוג ופרטי הפרויקט היקף כספי תאריך ביצוע  (חודש ושנה) איש הקשר בלקוח (שם וטלפון ישיר)
 

 

 

 

 

 


נספח א'10 – פירוט אנשי הצוות המקצועי מטעם המציע [סעיף 3.2]

 

שם העובד, תפקידו ומתכונת העסקתו בשורות המציע הרשות המקומית ו/או תאגיד עירוני  עבורו בוצעו העבודות סוג ופרטי העבודות תאריך הביצוע  (חודש ושנה) איש הקשר בלקוח (שם וטלפון ישיר)
 

 

 

 

 

 


נספח א'11 – אישור עו"ד בדבר פרטי מציע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

 ג.א.נ.,

הנדון: אישור עוה"ד בדבר פרטי המציע

אני הח"מ, עורך דין ___________, לבקשתו של ______________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ______________ (להלן – המציע) מאשר בחתימתי, כדלקמן:

 1. מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:

גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________

 1. חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין, ולרבות לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.
 1. להלן דוגמת החתימה והחותמת של המוסמכ/ים לחתום בשם המציע:

 

 

 1. התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.

 

_________                                                                  __________________
תאריך                                                                        שם, מ.ר, חתימה וחותמת

 

** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע, אישור עו"ד בדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במציע, העתק מאומת של תקנון המציע וכן תמצית מידע מעודכן מרשם החברות.


נספח א'12 – התחייבות המשתתף להצגת תוכנית עבודה וסקר מלא בפרק הזמן המוגדר

נספח זה יצורף על ידי המשתתף במכרז


מועצה מקומית ראש פנה

הסכם התקשרות לעצמאות אנרגטית בשיטת ליסינג (החכר): תכנון, אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות 

מאי 2022

 מסמך ב' – הסכם התקשרות בליסינג

שנערך ונחתם ב______ ביום _____ לחודש ______ שנת 2022

 

בין:      המועצה המקומית ראש פנה

מרח' מעלה גיא אוני 1, ראש פנה

באמצעות מורשי החתימה כדין:

 1. מר מוטי חטיאל, ראש המועצה
 2. רו"ח אורי זלצר, גזבר המועצה

(להלן – "המועצה" ו/או "המזמין")

מצד אחד;

 

 

לבין:    _____________________ ח.פ/ח.צ_______________

מרח' ______________________________________

טל': _____________; פקס': ___________________

דוא"ל: ____________________________________

באמצעות מורשי החתימה:

מר/גב' __________ ת.ז ______________

מר/גב' __________ ת.ז ______________

(להלן – "הקבלן" / "הספק")

 

 מצד שני;

 

הואיל        והרשות מבקשת לקבל שרותי החכרת כושר יצור של מערכת פוטו-וולטאית, מערכות אגירה, עמדות טעינה, מערכות חיסכון באנרגיה ומערכות ניטור ובקרה טכנולוגיות בשיטת ליסינג תפעולי מלא (להלן – שירותי ליסינג תפעולי או השירותים) לצרכיה כמפורט בהסכם זה ובמפרטים הטכניים / מפרטי השירותים המצורפים להסכם זה;

והואיל       ולצורך קבלת שרותי הליסינג התפעולי פרסמה הרשות מכרז פומבי מס' 04/2022 (להלן – המכרז);

והואיל       והספק הגיש הצעתו למכרז ועל סמך הצעתו, הצהרותיו, והתחייבויותיו של הספק במענה למכרז נבחר הספק ע״י ועדת המכרזים לספק את השירותים;

והואיל       ובהצעתו למכרז התחייב הספק לספק לרשות את השירותים בתנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיהם וצורפותיהם ובכפוף לאמור בהסכם זה;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 1. מבוא, נספחים ופרשנות

  • 1. המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.
  • 2. כותרות סעיפי ההסכם הינן לצורכי התמצאות ונוחות בלבד, ולא תשמשנה בשום מקרה לפרשנות ההסכם ו/או תנאיו.
  • 3. ביטויים המופיעים בלשון זכר משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך. ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך, הכל לפי הקשר הדברים.
  • 4. למונחים הבאים תהא ההגדרה המופיעה לצדם:
   • 4.1. "תמורה" – התמורה שתשולם על ידי הרשות בעבור כל קוט"ש  מיוצר ומשולם על פי הסכם זה.
   • 4.2. ״השירותים״ או ״שירותי ליסינג תפעולי״ – החכרת כושר יצור, תחזוקת מערכות, ניהול, כיסוי ביטוחי (לרבות ביטוח הכנסות) וכל מטלה אחרת המוטלת על הספק לפי ההסכם ונספחיו.
   • 4.3. ״מערכת פוטו וולטאית״ או ״pv״ – כל אחד מהמערכות שיוחכרו על ידי הרשות מהספק, בהתאם לאישורים של הרשות מול חברת החשמל ובהתאם להסכם זה.
   • 4.4. "מערכת חיסכון באנרגיה" מערכות התאורה ומיזוג במבנה הציבור, מערכות אגירה, עמדות טעינה חשמליות ומערכות ניטור ובקרה טכנולוגיות.
   • 4.5. ״תקופת ההתקשרות״ – כהגדרתה בסעיף ‎5 להסכם זה.
   • 4.6. ״תקופת החכירה״ – תקופת החכירה של כושר היצור הינה 299 (מאתים תשעים ותשע) חודשים ועבור חיסכון אנרגטי 120 חודשים ממועד מסירתו לרשות על ידי הספק, לרבות כל מערכת חלופית.
  • 5. כלל מסמכי מכרז פומבי 04/2022, לרבות נספחים ג.1 עד ג.11 וכן מסמך ו' וגם מסמך ז' וכן כל מסמך אשר היווה חלק ממסמכי המכרז, יהוו נספחי הסכם זה וחלק בלתי נפרד ממנו, בין אם צורפו ובין אם לא. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה מהוראות נספחיו, תהיינה ההוראות המחמירות עם הספק קובעות.
 2. הצהרות הספק

הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלהלן:

 • 1. כי הוא בעל הידע, היכולת, הכישורים, המומחיות, הניסיון, כח האדם, המשאבים וכל האמצעים הדרושים לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה באיכות ובהיקף הנדרשים על פי הסכם זה ונספחיו.
 • 2. כי אין כל מניעה או מגבלה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו/או לקיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה.
 • 3. כי התקשרות הספק בהסכם זה וקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה אינם מהווים ולא יהוו בכל עת, הפרה של כל הסכם או התחייבות אחרת שלו או הפרה של כל דין, לרבות תקנה, צו ופסק דין.
 • 4. כי הוא למד ומכיר היטב את צרכיה של הרשות ודרישותיה בקשר להסכם, והגיש את הצעתו למכרז לאחר שקרא והבין את צרכי הרשות ודרישותיה בקשר להסכם, בחן את דרישות הרשות וכל יתר הנתונים שהיו נחוצים לו לגיבוש הצעתו למכרז.
 • 5. כי בדק את כל התנאים הקשורים בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות, מבלי לגרוע, כל החישובים הכלכליים והכספיים, ומצא את כולם לשביעות רצונו המלאה והוא מוותר על כל טענה של אי התאמה או טעות בקשר אליהם.
 • 6. כי הוא מחזיק בעת חתימת הסכם זה ויחזיק, על חשבונו, במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין ו/או הסכם לקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה ואם ידרשו נוספים – הוא יפעל, על חשבונו, לקבלתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יש ויהיו בידיו במשך כל תקופת ההתקשרות רישיונות כדין להפעלת מערכות PV מתקני אגירה ועמדות טעינה לרכבים חשמליים וכיסוי ביטוחי תקף בעבור המערכות בערך קימום שישמשו באספקת השירותים, וכן הסכם ביטוחי בגין הכנסות המערכת. כמו כן, ככל שנדרשת הסכמתו או אישורו של צד שלישי כלשהו לקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, אזי הספק ידאג, על חשבונו, לכך שיהיו בידיו ההסכמה או האישור כאמור בכל תקופת ההתקשרות.
 • 7. כי הוא זכאי ו/או רשאי להעמיד לרשות הרשות ו/או מי מטעמה את המערכות בשיטת הליסינג התפעולי המלא וכי אין ולא תהיה, בהתקשרות בהסכם זה ובביצוע הסכם זה, משום פגיעה או הפרה מכל סוג שהוא של זכויות, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן של צד ג׳.
 • 8. ידוע לו והוא מסכים לכך שהוא והפועלים מטעמו אינם מוסמכים ולא יהיו מוסמכים לייצג את הרשות או לפעול מטעמה או בשמה או להתחייב בשמה או במקומה בכל עניין שהוא בנוגע לכל דבר ועניין, והוא לא יציג ולא יתיימר להציג בפני כל צד שלישי שהוא כל מצג ממנו ניתן יהא לסבור בטעות כי הוא מוסמך לעשות אחד מאלה.
 • 9. כי נכון למועד חתימת הסכם זה ובמהלך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה הוא מנהל וינהל ספרי חשבונות כדין ויהא רשום כדין ברשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי.
 • 10. כי, למיטב ידיעתו, לא קיים כל פרט מהותי אותו לא גילה ו/או העלים מהרשות העלול לפגוע בקיום התחייבויותיו במלואן לפי הסכם זה.
 • 11. כי ידוע לו שהרשות מתקשרת עמו בהסכם זה על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו בסעיף זה ובהצעתו.
 1. התחייבויות הספק

הספק מתחייב בזה כדלקמן:

 • 1. לספק את השירותים לרשות בהתאם לתנאי הסכם זה ובכלל זה, בהתאם למפורט במפרט השירותים – נספח ב.1 להסכם זה.
 • 2. לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין לרבות, מבלי לגרוע, בנושאי בטיחות ובנושאי ביטוח; מוסכם בזאת, כי השגת כל הביטוחים, ההיתרים, הרישיונות, האישורים וכיו"ב, הנדרשים לביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה, יהיו באחריות הספק ועל חשבונו בלבד.
 • 3. לספק לרשות מערכות PV, מערכות אגירה, עמדות טעינה לרכבים חשמליים, ומערכות לחיסכון באנרגיה בשירותי ליסינג תפעולי, בטיב, בסוג ובתנאים המפורטים בהסכם זה על נספחיו.
 • 4. לספק את שרותי הליסינג התפעולי באמצעות העמדת המערכות אשר כולם הינם ו/או יהיו בבעלותו ובשליטתו הבלעדית של הספק, וכי לא תוטל כל מגבלה על השימוש במערכות, למעט מגבלות הקבועות בדין ומגבלות הקבועות בהסכם זה.
 • 5. לספק לרשות את השירותים במיומנות, במומחיות, במסירות, בנאמנות ובתום-לב.
 • 6. לפעול בביצוע השירותים במומחיות, במקצועיות, בשקידה ובמסירות ברמה גבוהה העולה בקנה אחד עם הסטנדרטים המקובלים בענף.
 • 7. לספק את השירותים באמצעות עובדי הספק ו/או נציגיו בעלי כישורים, יכולת מקצועית, מיומנות וניסיון הנדרשים לצורך מתן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה. לעניין זה יודגש כי הספק יהיה רשאי להתקשר עם ספקי משנה לצורך ביצוע מלוא העבודות והשירותים נשוא הסכם זה, ובלבד שהדבר לא יגרע מאחריות הספק הנובעת מהסכם זה.
 • 8. ידוע לו כי המערכות פרוסות בכל תחומי הרשות והוא מתחייב לספק את השירותים נשוא הסכם זה בכל אחד מאתרים בנפרד.
 • 9. הזוכה מתחייב לפרק ולפנות את המערכות השונות מיד עם תום תקופת ההפעלה ביחס לכל אתר ואתר ו/או מערכת ומערכת, הכל כאמור במסמכי המכרז ובפרט בהוראות בדבר תקופת ההתקשרות ולהחזיר המצב לקודמתו, להעביר את כל השעונים לבעלות ורישום מול הרשות ולבטל את המחאות הזכות. לא פעל כאמור יועברו כל המערכות לבעלות הרשות, אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים לאור הסדרות עתידיות על ידי רשות החשמל או גוף מוסמך אחר שיהיו בנושא.
 • 10. להמציא לרשות במועד חתימת הסכם זה, אישור תקף כנדרש בסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, לפיו הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה של מס הכנסה על הכנסותיו ולדווח למנהל המכס ומע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. העתק האישור יצורף להסכם זה. הספק ידאג לחידוש תוקף האישור בכל עת שיפקע תוקפו במהלך תקופת ההתקשרות.
 • 11. המכרז וכן הסכם זה כוללים עלות שכר טרחה עבור תאום התכנון, ניהול הפרויקט, עריכת וליווי המכרז ושכ"ט היועץ המקצועי מטעם המועצה, אשר ימומנו במלואם על ידי הספק.

עבור כל KW אשר יותקן ישלם הספק 120 ש"ח בתוספת מע"מ ועבור כל עבודה נוספת שתידרש על ידי המועצה ותבוצע בפועל ישלם הספק שכר טרחה בשיעור 2% מעלות ההקמה. תשלום זה ישולם על ידי הספק תוך 30 ימים מתום ההקמה ותחילת ההפעלה של המערכת / האתר [לדוגמה: חיבור מערכת סולארית לרשת החשמל]. המפקח/מפקחים לקידום וביצוע הפרויקט יהיה משותף ועלותו תכלל במסגרת שכר הטרחה המפורט בסעיף זה.

 1. ההתקשרות

  • 1. הספק מתחייב לספק לרשות, במשך תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה שירותי ליסינג תפעולי,, בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם זה בתמורה לדמי החכירה הקבועים בו בגין המערכות והמתקנים אשר סופקו לרשות לאחר תחילת התקופה של כל מערכת ומערכת.
  • 2. הספק יספק את השירותים במיומנות, ביעילות, באדיבות וברמה מקצועית גבוהה, בהתאם להוראות ההסכם, לאישורים ולרישיונות הרלוונטיים לאספקת השירותים ולהוראות כל דין, לרבות בנוגע לתפוקות המערכות.
  • 3. הספק יספק לרשות את כל המערכות הנכללות בנספח ב.2 להסכם זה.
  • 4. מובהר בזאת במפורש כי הכמויות המפורטות במכרז ובהסכם זה הן בגדר אומדן והערכה בלבד וכי אין בהסכם כדי לחייב את הרשות לקבלת אישורי הקצאה ליצור חשמל בגין כל המערכות או כדי למנוע מהרשות להזמין שירותי ליסינג/שכירת או יצור עצמי ו/או רכישה של מערכות נוספות. הרשות תהא רשאית להגדיל את הכמות המפורטת בכל שלב משלבי ההתקשרות.
  • 5. מוסכם כי לרשות תהיה הזכות, בהסכמת הספק, להעביר מערכות אחרות אשר נמצאות בבעלותה, בין אם הן בתהליך הקמה ובין אם הסתיימה הקמתן, ולקבל מהספק שירותי ליסינג תפעולי כמפורט בהסכם ההתקשרות גם בגין מערכות אלו. הסכים הספק לדרישה כאמור, ישלם הספק לרשות, לפי העניין, את עלות הקמת המערכות (COST), בהתאם לתנאים ולמחיר שנקבעו במכרז הפומבי הרלוונטי שפרסמה הרשות ומאותו רגע יחולו כל הוראות מכרז זה גם על מערכות אלו כאילו הוקמו מלכתחילה על ידי המציע.
  • 6. מובהר בזאת כי בדעת הרשות לקדם, באמצעות המציע, פיתוח [בהיבט הקניין, הרישוי וההולכה] יישומים סולאריים ייחודיים לרבות מערכות על פני מאגרי מים, הקמה של קיר אקוסטי סולארי וכל יישום סולארי אחר שאינו מפורט מעלה וכי בכפוף להתכנות כלכלית נוכח החדשנות ו/או הפיתוח הנדרש יהיה זכאי המציע לדמי שכירות שייקבעו בנספח נפרד, על פי נסיבות העניין הייחודי בדומה לקבוע מעלה.
  • 7. מובהר ומוסכם על הספק כי הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להתקשר עם רשויות אחרות בקשר לשירותים נשוא מכרז זה בכפוף לכל דין החל עליה.
  • 8. עוד מובהר ומוסכם על הספק כי הרשות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להתפתחות הרגולציה במשק השמל הלאומי ועל פי ההנחיות הניתנו בנושא מעת לעת, לקיים ולהגדיל את היקף השירותים נשוא מכרז במסגרת תאגיד אנרגיה ייעודי תחת הרשות ובשיתוף הספק, בהלימה לחלוקת התמורות ולתנאי מכרז זה, והכל בכפוף לכל דין החל על הרשות.
 2. תקופת ההתקשרות

  • 1. תקופת ההתקשרות כאמור במכרז תורכב מ-2 תקופות מצטברות:
   • 1.1. תקופת הקמה – תימנה החל ממועד מתן צו התחלת עבודה ביחס לכל אתר ואתר ועד השלמת תכנון המערכות, אספקה, התקנה, בדיקת הפעלה וחיבור למערכת חח"י. למען הסר ספק, תקופת ההקמה כהגדרתה לעיל ולהלן כוללת גם תקופת השלמת תנאים ובדיקות מקדמיות ביחס לכל אתר.
   • 1.2. תקופת ההפעלה – התקופה שהחל ממועד סיום תקופת ההקמה לכל אתר ואתר בנפרד, במהלכה הזוכה יפעיל ויתחזק את המערכות, על חשבונות ובאחריותו הבלעדית, וזאת בהתאם להוראות מסמכי המכרז ובפרט נספח התחזוקה וכן כל יתר ההוראות הטכניות שבמכרז זה.
   • 1.3. תקופת ההתקשרות = תקופת ההקמה + תקופת ההפעלה.
  • 2. בהמשך לאמור לעיל, להלן תקופת ההפעלה הייחודיות ביחס לכל אחד ממרכיבי המערכות:
   • 2.1. תקופת ההפעלה עבור מערכת חיסכון אנרגטי – עד 120 חודשים ביחס לכל אתר ואתר;
   • 2.2. תקופת ההפעלה עבור מערכות PV – עד 299 חודשים ביחס לכל אתר ואתר;
   • 2.3. תקופת ההפעלה עבור עמדות טעינה ומתקני אגירה – עד 240 חודשים ביחס לכל אתר ואתר.
 1. נזק או תאונה

  • 1. הרשות פטורה מתשלום עבור נזקים כלשהם שיגרמו למערכת ו/או לרכוש צד ג' כל שהוא, כאילו היו כל המערכות מבוטחות מבוטחים בביטוח מקיף לרבות ביטוח הכנסות.
  • 2. הרשות תמסור לספק, כל הזמנה לדין, תביעה, כתב טענות ו/או מסמך כלשהו הנוגעים לכל תביעה, אישום או הליך בקשר למערכות, בהקדם האפשרי, ככל הניתן, לאחר הגעת מסמך כאמור לידיה. הרשות לא תגיע לכדי הסכמות כלשהן בנוגע לדרישות ו/או תביעות שיגיעו לפתחה אלא בהסכמת הספק.
  • 3. מובהר כי הרשות לא תישא בתשלום כלשהו בגין אירוע נזק או תאונה שיגרם למערכת ו/או לצד שלישי ובכלל זה, מבלי לגרוע בכלליות האמור, בתשלומי השתתפות עצמית כלשהם.
  • 4. הספק מתחייב להחזיר את המערכות לתפוקה מלאה תוך 30 יום מקרות הנזק.
 2. נציגי הצדדים

  • 1. בכל הנוגע להסכם זה, הקשר והמגעים בין הצדדים יתבצעו באמצעות הנציגים הבאים: מטעם הרשות: ______________; מטעם הספק: ________________. כל אחד מן הצדדים להסכם זה רשאי להחליף את נציגו, בכל עת, וללא קבלת הסכמת הצד השני לכך, בהודעה בכתב לצד השני.
  • 2. מובהר ומוסכם כי נציג הרשות ונציג הספק אינם ולא יהיו מוסמכים להתחייב בחיובים כספיים או בכל עניין הנוגע לביצוע שינויים או תיקונים בהסכם זה על נספחיו.
 3. פיקוח

  • 1. נציג הרשות או מי מטעמם יהיו רשאים באופן סביר, בכל עת, בתיאום מראש, לבקר, לפקח, לבדוק ולהשגיח על אספקת השירותים ועל קיום התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, ובכלל זה לנקוט את הצעדים ולדרוש מהספק לנקוט את הצעדים הנדרשים, לפי שיקול דעתם, להבטחת קיומן של התחייבויות הספק על פי ההסכם. הספק ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת לאפשר לרשות לממש את זכויותיה על פי סעיף זה.
  • 2. נציג הרשות ישמש כבא כוחה של הרשות בכל עניין הקשור למתן השירותים. כל פניה של הספק אל הרשות בקשר למתן השירותים, תיעשה באמצעות נציגה.
  • 3. מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, לא יטילו אחריות על הרשות או על נציג הרשות ולא יגרעו מאחריותו של הספק.
 4. סיום תקופת החכירה

  • 1. הרשות לא תהיה רשאית להודיע לספק, על סיום מוקדם של ההתקשרות במערכות הPV.
  • 2. הרשות תהיה רשאית להאריך, אם לא רכשה את המערכות קודם לכן, את ההתקשרות למערכות החיסכון לאחר 10 שנות התקשרות בינה ובין הספק וזאת בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים (להלן – ״סיום מוקדם״) בכתב ומראש וללא שיש לה זכות לדרוש מהספק להתקשר מולה בהסכם תחזוקה להמשך התקופה.
  • 3. למען הסר ספק מובהר כי הרשות לא תישא בכל תשלום בגין סיום מוקדם של תקופת החכירה אם הסיבה לסיום המוקדם היא הפרה של הספק את הוראות ההסכם או אם הסיבה לסיום מוקדם היא גניבה או אובדן מוחלט ואי החזרת המערכת ליצור מלא.
 5. רכישת המערכות

כל מערכת שתתוקן במכרז זה תועבר לרשות מיד בתום תקופת ההפעלה ביחס לכל מערכת ומערכת ו/או אתר ואתר.

 1. תשלומים

  • 1. דמי החכירה עבור תפוקות הPV

   • 1.1. בעבור מתן השירותים וביצוע התחייבויותיו של הספק בהתאם להסכם זה יהיה הספק זכאי לתמורה החודשית המפורטת בנספח ב.3 להסכם זה.
   • 1.2. דמי החכירה ישולמו על בסיס שנתי בהמחאה בלתי חוזרת מאת חברת החשמל בגין החשמל המיוצר במערכת.
   • 1.3. הספק יעביר לידי הרשות את ההפרש על בסיס חשבון שנתי, לאחר קיזוז צריכת החשמל של הרשות וכן החיסכון בצריכת החשמל.
   • 1.4. אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה, דמי החכירה מהווים תמורה מלאה וסופית הכוללת את כל מרכיבי השירותים לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, העמדת כלי המערכות, תחזוקת, טיפולים, תיקונים, החלפת כל רכיבי המערכת, אדמיניסטרציה, רישוי, בטיחות, מבחני רישוי, ביצוע בדיקות תקינות, אספקת מערכות חלופיות, תיעוד ודיווח וכל המטלות המוטלות על הספק על פי הסכם זה, וכן עלויות והוצאות הנובעות מהם ותשלומים לצדדים שלישיים, ובכלל זה הוצאות בגין העסקת עובדים, נסיעות, עמלות, תשלומי חובה, היטלים ומיסים מכל סוג שהוא, כיסוי ביטוחי, אגרות. הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו ודמי החכירה לא יהיו ניתנים לשינוי אלא בהתאם להוראות הסכם זה.
  • 2. אופן ביצוע התשלומים על פי ההסכם

   • 2.1. לצורך תשלום דמי החכירה יעביר הספק לרשות, אחת לחודש קלנדרי ולא יאוחר מה-9 בחודש העוקב לחודש בגינו נדרש התשלום, חשבונית מס על גובה דמי החכירה אליה יצורף דו"ח בתבנית אקסל המפרט את דמי החכירה להם זכאי הספק בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש הקודם (להלן – ״דו"ח חיוב״).
   • 2.2. הרשות תאשר כל חשבונית מס בגין דמי החכירה, מתוך התשלומים אשר יתקבלו מאת רשות החשמל/חברת החשמל באמצעות המחאה של התקבולים ישירות לידי הספק ו/או העברת המונים על שם הספק לפי בחירתו של הספק. המחאת הזכות ניתנת לשעבוד עבור גורם מממן שהוא בנק מסחרי או חברת ביטוח ו/או גורם פיננסי שיאושר מראש על ידי הרשות. המחאת הזכות הינה NON RECALL [נון ריקול] למשך כל תקופת ההתקשרות למעט הפרת ההסכם, מובהר בזאת כי סיום ההסכם מכל עילה שהיא מסיימת את המחאת הזכות במקביל.
   • 2.3. התשלום המתקבל על ידי הספק בגין החשבון החודשי מאת חברת חשמל ישמש מקדמה על חשבון התשלום השנתי ותשולם בכל רבעון או בכל תקופה אחרת עליה תסכים הרשות, לבקשת הספק. מוסכם כי הספק יבצע קיזוז של תשלום חשבון החשמל וסכומים אחרים שיאושרו ולאחר הקיזוז כאמור, הספק יעביר לרשות את הסכום שהיה נותר בידה לאחר התשלום לספק ותשלום חשבון החשמל לולא בוצעה העברת המונים על שם הספק כאמור בסעיף זה.
   • 2.4. בכל חשבונית שאינה מתייחסת לדמי החכירה כאמור לעיל יפורטו התשלומים בגינם נדרש התשלום ויצורפו כל המסמכים הרלבנטיים התומכים בדרישת התשלום.
   • 2.5. הספק מצהיר כי ידוע לו שהרשות תנכה מכל תשלום שישולם לו את המיסים, ההיטלים, האגרות ותשלומים אחרים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור על פי דין, אלא אם ימציא הספק לרשות אישור כדין משלטונות המס על פטור או פטור חלקי מניכוי כאמור.
   • 2.6. מובהר כי כל איחור של עד 30 (שלושים) ימים בביצוע תשלום לא ייחשב להפרת הסכם זה.
   • 2.7. איחור בהגשת כל חשבונית מס לתשלום יגרום לאיחור בביצוע התשלום ולספק לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך.
   • 2.8. מובהר הזאת כי במידה ותגלה כי הספק קיזז סכומים שאינם מאושרים על ידי הרשות והחשבון בגינם טרם אושר, תהיה הרשות רשאית להורות על ביטול החמאת הזכות/השבת המונים ע"ש הרשות ומעבר להתחשבנות על דרך התשלום.
   • 2.9. היתרה לאחר הקיזוזים תועבר לידי המוצעה תוך 14 ימים מיום קבלת התמורות.
   • 2.10. חשבונות חשמל הצריכה יועברו על שם הספק בהתאם לצווי תחילת העבודה שיאושרו ורק בקשר לאתרים הכלולים בכל צו שיאושר. כמו כן, במקרה שהסכום שישולם גבוה מזכות העירייה, הרשות תשלם בחזרה לספק את ההפרש בתוך 30 ימים לכל היותר מדרישתו בכתב. במקרה שההפרש לא ישולם בתוך 30 ימים כאמור, יישא הסכום ריבית שנתית בסך 6% ויקוזז מהסכומים המגיעים לרשות עד להשבת מלוא הסכום.
  • 3. הצמדה

דמי החכירה המשולמים במהלך תקופת החכירה יוצמדו למחיר קוט"ש המתקבל מאת חברת החשמל בגין כל קוט"ש מיוצר. מלבד המפורט בסעיף זה על יתר התשלומים המפורטים בהסכם לא יחולו הפרשי הצמדה כלשהם.

 1. אי קיום יחסי עבודה

  • 1. הספק מצהיר בזה כי בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה הוא קבלן עצמאי, אין הוא משתלב במסגרת הארגונית והתפעולית של הרשות ואין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק לבין הרשות יחסי עבודה, יחסי הרשאה, יחסי שליחות או יחסי שותפות, לצורך כל דבר ועניין.
  • 2. כל מי שיועסק מטעם הספק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ייחשב כעובדו או כקבלנו של הספק בלבד. לא יתהוו בין מועסקי הספק כאמור ובין הרשות כל יחסי עבודה, יחסי הרשאה, יחסי שליחות או יחסי שותפות, לצורך כל דבר ועניין.
  • 3. הספק יודיע לכל מועסקי הספק כי הינם עובדים או מועסקים במסגרת הארגונית של הספק ואינם עובדים של הרשות, ויפרט להם את האמור בסעיף זה לעיל, על גבי מסמך בו יצהירו כי תוכן ההוראות הנ"ל ידוע להם.
  • 4. מובהר בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה להרשות לפקח, להדריך או להורות לספק או לכל אחד ממועסקי הספק, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן, ולא יהיו לספק, למועסקי הספק ולכל הבא מטעמם כל זכויות של עובד הרשות או עובד המועסק בידי חברת הדואר. הספק, מועסקי הספק וכל הבאים מטעמם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות שעילתם בין במישרין ובין בעקיפין ביחסי עבודה. 
  • 5. בכל מקרה של דרישה או תביעה כנגד הרשות כי היחסים בין הרשות לבין הספק ו/או מי מטעמו (לרבות מועסקי הספק) בקשר עם הסכם זה הינם יחסי עבודה, הספק מתחייב להצטרף כצד לדיון ולהודיע לבית המשפט או בית הדין כי רק הוא הצד הנוגע בדבר. הרשות תודיע לספק על קבלת דרישה או תביעה כאמור בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מעת קבלת הדרישה או התביעה.
  • 6. היה ועל אף האמור לעיל יקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך בפסק דין שלא עוכב ביצועו כי היחסים בין הרשות לבין הספק, מועסקי הספק ו/או מי מטעמו בקשר עם הסכם זה, הינם יחסי עבודה, ישפה הספק את הרשות, בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מדרישה, בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, ככל שיגרמו, עקב ו/או כתוצאה מכוחה של החלטת הגוף השיפוטי המוסמך כאמור לרבות, ומבלי לגרוע, הוצאות משפט סבירות ושכר טרחת עורך-דין סביר. הרשות תודיע לספק על כל דרישה או תביעה שתתקבל אצלה בעניין כאמור בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.
 1. עובדי הספק

  • 1. הספק אחראי, על חשבונו, בכל הנוגע לעובדיו המועסקים על ידו בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ובכלל זה לעניינים הבאים:
   • 1.1. בכל הנוגע לעובדים – קיום כל החובות על פי הוראות כל דין ו/או הסכם כלשהו החל על מעבידים בגין עובדיהם ובלי לגרוע מכלליות האמור, ההוראות שבחוקי העבודה לסוגיהם, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר-תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.
   • 1.2. כמו כן, ביצוע כל תשלום אשר על הספק לשלם לעובדיו ו/או לרשויות המדינה ו/או לכל גורם אחר, מכוח הדין או הסכם או הסדר קיבוצי או אחר, כללי או מיוחד, או צו הרחבה לרבות שכר-עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, חופשה שנתית, הבראה, גמול בגין שעות נוספות, הוצאות נסיעה, פיצויי פיטורים וכל תשלום מס, היטל או תנאים סוציאליים שיחולו על הספק בגין עובדיו, תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי.
   • 1.3. בכל הנוגע לנותני שירותים עצמאיים – ביצוע כל תשלום אשר על הספק לשלם לנותני השירותים בהתאם להסכם עמם ובהתאם להוראות הדין.
   • 1.4. קיום כל החובות על פי הוראות חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1952 וביניהן הוראות סעיפים 33 ו-33א' לחוק זה, כפי שיהיו בתוקף בכל עת. הפרת הוראות הסעיפים 33 ו-33א' לחוק תהווה גם הפרה יסודי של הסכם זה.
   • 1.5. קיום הוראות חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987. הפרת הוראות חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987 על ידי צד לגבי עובד המועסק על ידו לשם ביצוע ההסכם תהווה גם הפרה יסודית של הסכם זה.
   • 1.6. אישור בדבר העדר הרשעות בגין עבירות מין למועסקים במוסדות החינוך.
 1. אחריות ושיפוי בנזיקין

  • 1. הספק אחראי בלעדית כלפי הרשות נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד ישירים בלבד העלולים להיגרם לרשות ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה ו/או הנובע מהשירותים ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו.
  • 2. הספק פוטר את הרשות ואת כל הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותם תוך 14 ימים ממועד מתן פסק דין שביצועו לא עוכב על כל נזק שייגרם למי מהם ועל כל סכום שיחויבו לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות משפטיות ואחרות סבירות בקשר לכך. הרשות תודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה כאמור מיד עם קבלתה ותאפשר לספק להתגונן, ובמידת הצורך להגן על הרשות מפניה, על חשבונו של הספק.
  • 3. על הספק לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי כל דין בביצוע עבודתו ואספקת השירותים על ידו.
  • 4. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הספק לתקן ולהשלים כל נזק או אבדן שנגרמו כאמור לעיל, מיד עם קרות הנזק או האבדן ובלבד שלספק אין כל טענה בדבר קרות הנזק.
  • 5. הרשות רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהרשות על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לרשות מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל.
 2. ביטוח

  • 1. הספק יבטח את הכנסות הרשות מהמערכת בהיקף של 550 אלף ₪ – שנתי.
  • 2. הספק נוטל על עצמו כלפי הרשות נזקים לרכוש של צד שלישי ולנזקי גוף לצד שלישי שאינם מבוטחים.
  • 3. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו בזדון על ידי הרשות.
  • 4. הספק אחראי לתשלום ההוצאות המשפטיות הסבירות להגנה בפני תביעות צד שלישי.
  • 5. בקרות מקרה של נזק לצד שלישי, ייקח הספק על עצמו ועל חשבונו את הטיפול בנזקי צד שלישי וסילוק הנזקים, ובמקרה של תביעה משפטית, את הטיפול בתביעות צד שלישי.
  • 6. הרשות מתחייבת להודיע בכתב לספק על קרות מקרה נזק לכלי לציוד ו/או לצד ג' סמוך לאחר שהדבר יגיע לידיעתה.
  • 7. הספק מתחייב לשפות את הרשות על כל סכום שתחויב לשלם, הנמצא באחריותו של הספק כאמור לעיל.
  • 8. הרשות לא תישא בהשתתפות עצמית בל מקרה בקשר עם ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  במקרה בו אירע נזק לציוד  וגם לצד שלישי.
  • 9. לא תחול השתתפות עצמית על תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים פליליים.
  • 10. עריכת הבטוחים כאמור לעיל אין בה כדי לשחרר את הספק מאחריותו ומחובותיו על-פי הוראות הסכם זה או על פי כל דין.
 3. איסור הסבת זכויות וחובות

  • 1. הספק אינו רשאי להעביר או להסב או להמחות איזה מזכויותיו או התחייבויותיו על פי הסכם זה לאף צד שלישי, כולן או מקצתן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמת הרשות בכתב ומראש, אשר תינתן, אם תינתן, בתנאים כפי שתתנה הרשות. סעיף זה יחול באופן הדדי כך שגם הרשות לא תהא רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה על פי ההסכם.
  • 2. הרשות לא תסרב לבקשת הספק להמחות את זכויותיו לתשלומים על פי הסכם זה למוסד פיננסי או חברת ביטוח או גופים מוסדיים בעלי רישיון בישראל שהינם הגוף שמימן את רכישת המערכת נשוא הסכם זה (להלן – "הגורמים המממנים"). הסכמתה של הרשות תינתן על גבי מסמכים שיקבעו על ידי הרשות בכפוף לשינויים שיוסכמו על ידה לבקשת המוסד הפיננסי או חברת הביטוח המממנים.
  • 3. הרשות תהא רשאית להעביר או להסב או להמחות איזה מזכויותיה או התחייבויותיה על פי הסכם זה לכל גוף משפטי המהווה חברת בת שלה או שהרשות הינה "בעל עניין" בו כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 או על פי הוראות כל דין. פרט לאמור בסעיף זה לא תהא הרשות רשאית להעביר או להסב או להמחות איזה מזכויותיה או התחייבויותיה על פי הסכם זה לכל גוף אחר.
 4. סיום ההתקשרות

  • 1. לאחר הקמת מערכת (כל מערכת בנפרד) והתחלת קבלת תשלומים בגין המערכת הרשות לא תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק.
  • 2. כל אחד מן הצדדים להסכם זה יהיה רשאי לבטל הסכם זה ולהביא לסיומה את תקופת החכירה של מערכת בכל אחד מהמקרים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לאותו צד על פי הדין או הוראות ההסכם:
   • 2.1. הצד השני הפר את ההסכם בהפרה יסודית לאחר מתן התראה של 14 (ארבעה עשר) ימים לפחות. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, הסעיפים הבאים יחשבו כסעיפים שהפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם: 3, 4, 12, 13, 15, 17, 18, 19, ו-20.1.
   • 2.2. אחד הצדדים להסכם זה הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית שלא תוקנה בתוך 45 (ארבעים וחמישה) ימים מקבלת דרישה בכתב לתקנה;
   • 2.3. מונה כונס נכסים, נאמן או מפרק לנכסי הצד השני, כולם או חלק מהותי מהם, או הוגשה בקשה למינוי כאמור שלא בוטלה בתוך 60 (שישים) ימים;
   • 2.4. ניתן צו כינוס נכסים, צו פירוק או צו הקפאת הליכים, זמני או קבוע, כנגד הצד השני, שלא בוטל בתוך 60 (שישים) ימים;
   • 2.5. הוגשה בקשה להסדר נושים על ידי הצד השני או בקשר עם הצד השני, שלא בוטלה בתוך 60 (שישים) ימים;
   • 2.6. הצד השני הוכרז כפושט רגל או נמצא בהליך פירוק או נפתחו הליכים לפירוק מרצון של הצד השני;
   • 2.7. הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל על כלל או מרבית נכסיו של הצד השני באופן המעמיד בספק סביר את יכולתו לקיים את התחייבויותיו על-פי ההסכם;
   • 2.8. הופסקו התשלומים בגין יצור החשמל לחלוטין לתקופה העולה על 6 חודשים.
  • 3. מובהר כי האמור בסעיף19.2 מתייחס לביטול כולל של ההתקשרות וזאת גם ביחס למערכות קיימות.
  • 4. במקרה של סיום ההסכם כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהא חב הצד המסיים בפיצוי או בשיפוי כלשהו לצד השני בגין סיום ההסכם כאמור.
  • 5. עם סיום ההסכם או ביטולו, מכל סיבה שהיא, סעיפים בהסכם זה שמטבעם ממשיכים לחול לאחר סיום או ביטול ההסכם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, סעיפים העוסקים באחריות וחיובים כספיים שקדמו למועד סיום ההסכם, ימשיכו לחול.
  • 6. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע או לפגוע מכל סעד או תרופה העומדים לצדדים להסכם על פי הוראות הסכם זה או על פי כל דין.
 5. ערבות לקיום החוזה וערבות בדק

 • 1. להבטחת מילוי התחייבויותיו על-פי החוזה, ימסור הספק למועצה, לא יאוחר מ-14 ימים ממועד ההודעה בדבר זכייתו במכרז, ערבות בנקאית אוטונומית (להלן – ערבות ביצוע) בנוסח המצורף להלן, בסך כספי 100,000 ₪, בתוספת מע"מ. תוקפה של הערבות יהא לאורך כל תקופת החוזה ועד 90 יום לאחר סיום תקופת החוזה.
 • 2. הערבות תשמש כערבות ביצוע לעבודות שיבוצעו במהלך ההסכם וכן לטיבן של העבודות ו/או המערכות ו/או הטכנולוגיות שיותקנו על ידי הספק וכן להבטחה כללית של התחייבויותיו. הערבות תוחזק בידי המועצה ותשמש כבטוחה לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה על-ידי הספק. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות בין היתר להבטחה ולכיסוי:
  • 2.1. כל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה, עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מלוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.
  • 2.2. כל ההוצאות והתשלומים שהמועצה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
  • 2.3. השבה של כספים למועצה מאת הספק – אם ובמידה ויתברר למועצה בשלב כלשהו שהספק קיבל ממנה כספים ביתר.
  • 2.4. פיצויים מוסכמים שיוטלו על הספק מכח הסכם זה.
 • 3. בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.
 • 4. הספק מתחייב להאריך ו/או לעדכן מפעם לפעם את סכום הערבות כך שלא יפחת מסך של 100,000 ₪ + מע"מ במהלך כל תקופת ההתקשרות וכן להבטיח, כי הערבות תהיה בתוקף לתקופה כמתחייב מהוראות ס"ק ‎18.8 להלן, באופן שאי הארכתה מעת לעת, עד 30 (שלושים) יום לפני מועד פקיעתה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם והמועצה תהא רשאית לממש את הערבות כולה או מקצתה, לשיקול דעתה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה כזה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 • 5. ההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על הספק.
 • 6. סכום הערבות שיגבה – אם יגבה – על ידי המועצה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהיה לספק זכות כלשהי לבוא כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או מורשיה ו/או יועציה בטענות ו/או תביעות כלשהן בקשר למימוש הערבות.
 • 7. אלא אם נקבע אחרת – סכום הערבות יחשב לפיצוי מוסכם מינימאלי בגין הפרת החוזה ע"י הספק ואין באפשרות למימוש הערבות ע"י המועצה או במימושה בפועל על פי סעיף זה, כדי לגרוע מכל תרופה אחרת המוקנית לה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 • 8. ערבות הביצוע תושב לספק תוך 90 (תשעים) יום ממועד סיום החוזה בין הצדדים.
 1. כללי

  • 1. הסכם זה והנספחים לו מגבשים ומבטאים את מערכת היחסים, הזכויות וההתחייבויות שבין הצדדים באופן בלעדי ומוחלט. הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ומביא לידי ביטוי את מלוא כוונת הצדדים.
  • 2. לא תהא נפקות לכל ארכה, הנחה, ויתור או כל שינוי בהוראה מהוראות הסכם זה, אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
  • 3. שום התנהגות, הימנעות מפעולה או שיהוי מצד מי מהצדדים לא יחשבו כוויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין ו/או כוויתור ו/או כהסכמה מצידו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי ההסכם, או דחייה או שינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא מתנאי הסכם זה, אלא אם כן הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב. אין לראות בכל ויתור שנעשה במקרה מסוים, משום ויתור לגבי מקרים אחרים או במועדים אחרים, ולא יהיה בוויתור כאמור בכדי ללמד גזירה שווה לעניין זה.
  • 4. על אף האמור בכל דין, הרשות לא תהא רשאית לעכב תחת ידה מערכת PV, כנגד חוב נטען של הספק כלפיה.
  • 5. הסכם זה כפוף לדין הישראלי. לבתי המשפט במדינת ישראל תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה בקשר לפירושו, ביצועו ו/או הפרתו של הסכם זה.
  • 6. כתובות הצדדים הן כמפורט ברישא להסכם. מוסכם על הצדדים כי כל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני: (א) כעבור 72 שעות ממועד מסירתה למשלוח אם נשלחה בדואר רשום; (ב) כעבור 24 שעות אם הועברה באמצעות פקסימיליה בכפוף לאישור העברה; או (ג) במועד מסירתה אם נמסרה ביד.
 2. סמכות שיפוט מקומית ייחודית

סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

                  המועצה באמצעות                                                      הקבלן  באמצעות

                  מורשיי החתימה מטעמה:                                      מורשיי החתימה מטעמו:

 

__________________                                    _____________________

ראש המועצה                                                               הקבלן

 

__________________                                    _____________________

גזבר המועצה                                                          חותמת הקבלן

 

_________________

חותמת המועצה

 

 

אישור יועמ"ש המועצה

 

אני הח"מ מאשר/ת בזאת, כי קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת למועצה לחתום ולהתקשר בהסכם זה.

 

                                                                                                   _____________________             

                                                                                                         היועץ המשפטי למועצה

                                                               

אימות חתימה (ב"כ הקבלן)

 

אני הח"מ עו"ד _____________, ב"כ הקבלן, מאשר/ת, כי הסכם זה נחתם כדין על-ידי ה"ה_________________________, מס' ת.ז. __________________ ו- _______________________, מס' ת.ז.- ________________________, מטעם הקבלן, המורשה/ים על-פי הוראות מסמכי התאגיד לחתום על התחייבות זו ובחתימתו/ם יש בכוחו/ם לחייב את התאגיד לעניין הסכם זה.

__________________

עו"ד


נספח ב.1 להסכם מפרט השירותים – כללי

 1. כללי

  • 1. הספק יספק את השירותים במיומנות, ביעילות, באדיבות וברמה מקצועית גבוהה, בהתאם להוראות ההסכם, לאישורים ולרישיונות הרלוונטיים לאספקת השירותים ולהוראות כל דין, לרבות בנוגע לבטיחות הציוד.
  • 2. הספק יספק לרשות, בהתאם לדרישתה, את מערכות הpv, מערכות האגירה, עמדות הטעינה ומערכות החיסכון באנרגיה המנויות בנספח ב.2 להסכם על פי הזמנות בכתב שיוצאו מאת הרשות במהלך תקופת ההתקשרות.
  • 3. הופסק ייצורו או שונה הדגם של אחד מהמערכות בנספח ב.2, יציע הספק לרשות מערכת  הקרובה במידת האפשר כתחליף.
  • 4. הספק יתקן כל נזק או פגם במערכת, שנגרם מכל סיבה, לרבות קלקול, תאונה, פגיעה, פריצה, שריפה לרבות באובדן מוחלט.
  • 5. במקרים של תקלה אפידמית או תקלה מהותית חוזרת ונשנית (3 פעמים בשנה או יותר) ידאג הספק להחליף את המערכת "תקלה אפידמית" – תקלה מהותית החוזרת על עצמה ב- 10 (עשרה) מהמערכות לפחות. למען הסר ספק מובהר בזה כי בגדר התקלות נשוא סעיף זה לא נכללות תקלות שנגרמו בידי הרשות או מי מטעמה.
  • 6. בכפוף להוראות ההסכם, הספק יישא בכל מס ו/או אגרה ו/או היטל החלים או ו/או שיחולו בעתיד על בעלים של מערכות במדינת ישראל ואילו הרשות תישא בכל היטל ו/או מס ו/או אגרה שיחולו, אם יחולו על מחזיקים או משתמשים במערכות וזאת בגין תקופת החכירה בלבד.
  • 7. הספק יעמיד את המערכות לחזקתה של הרשות כשהוא עומד בדרישות והוראות כל דין, לרבות מבלי לגרוע, עמידה בכל המבחנים, האישורים והרישיונות הנדרשים ו/או כל רשות הפועלת על פי הוראות כל דין, ובכלל זה, מבלי לגרוע, יהיו בו כל האביזרים הנדרשים על פי דין.
   • 7.1. חוק החשמל
   • 7.2. מפרט הכללי משרד הביטחון ובפרט פרק 08
   • 7.3. דרישות חברת החשמל ורשות החשמל
  • 8. הספק ימסור לידי נציג הרשות קודי כניסה לבדיקת היצור והאגירה של המערכות וכן אפשרו כניסה לחשבון בחברת החשמל לבדיקת החשבנות של המערכת לרבות צריכת החשמל.
  • 9. הרשות תהא רשאית להתקין מערכי בקרה מטעמה על גבי המערכות.
  • 10. הספק יסמן את המערכות הpv שבבעלתו באופן ברור למניעת ספק ביחס לבעלות.
  • 11. במעמד מסירת ה המערכת לרשות (וקבלת התמורה הראשונה) ייערך פרוטוקול מסירה שיכלול את הפרטי המערכות הנמסרות.
  • 12. מובהר בזאת כי הרשות לא תישא בכל תשלום אלא בגין מערכת מתפקדת ומכניסה.
 2. אחזקת המערכת.

הספק יהיה אחראי ויעניק לרשות, בכל תקופת החכירה, שירותי טיפול, תיקון ואחזקה למערכות, ובכלל זה כמפורט להלן:

 • 1. למערכת הPV הספק יהיה אחראי לתחזוקה, לרבות ביצוע הטיפולים השוטפים והתקופתיים הנדרשים, בהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן ו/או נוהל ו/או כל רשות מוסמכת אחרת על פי כל דין, ביצוע תיקונים שיידרשו בשל תקלה, נזק, תאונה או כל סיבה אחרת, ועריכת בקרה שנתית. מובהר בזאת כי על המערכת ליצור לא פחות מ90% מיכולת היצור המרבית המוצגת על ידי  היצרן באותם התנאים.
 • 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במסגרת אחזקת המערכת יבצע הספק תיקונים מכל סוג, לרבות, אך לא רק, רכיבים וחלקים וכן תיקונים הנדרשים באבזור הציוד ובמתקניו כגון: קונסטרוקציה, פאנלים, ממירים, סולמות, איטום, מיזוג אוויר וכו'.
 • 3. במידת הצורך, ולפי דרישת נציג הרשות בכתב, ידאג הספק להחלפת האיטום, מתקני התאורה, ומיזוג אוויר ובמקרה זה עלותו תקוזז במלואה מהתמורות המגיעות לרשות.
 • 4. הטיפולים במערכות ייעשו רק באמצעות בעלי מקצוע מאושרים.
 • 5. הספק יהיה אחראי לכך שבמערכות יוחלפו  רק חלפים תואמים ברמת איכותם לחלפים המקוריים, המאושרים על ידי יצרן.
 • 6. למערכת החיסכון באנרגיה הספק יהיה אחראי לתחזוקה, לרבות ביצוע הטיפולים השוטפים והתקופתיים הנדרשים, בהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן ו/או נוהל ו/או כל רשות מוסמכת אחרת על פי כל דין, ביצוע תיקונים שיידרשו בשל תקלה, נזק, תאונה או כל סיבה אחרת, ועריכת בקרה שנתית. מובהר בזאת כי ככל וקיבל לידיו הספק את המערכת, יהיה עליה לחסוך לא פחות מ 50% מצריכת החשמל הקיימת.
 • 7. למתקני אגירת חשמל הספק יהיה אחראי לתחזוקה, לרבות ביצוע הטיפולים השוטפים והתקופתיים הנדרשים, בהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן ו/או נוהל ו/או כל רשות מוסמכת אחרת על פי כל דין, ביצוע תיקונים שיידרשו בשל תקלה, נזק, תאונה או כל סיבה אחרת, ועריכת בקרה שנתית.
 • 8. לעמדות הטעינה לכלי רכב חשמליים הספק יהיה אחראי לתחזוקה, לרבות ביצוע הטיפולים השוטפים והתקופתיים הנדרשים, בהתאם להוראות היצרן ו/או היבואן ו/או נוהל ו/או כל רשות מוסמכת אחרת על פי כל דין, ביצוע תיקונים שיידרשו בשל תקלה, נזק, תאונה או כל סיבה אחרת, ועריכת בקרה שנתית.
 • 9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במסגרת אחזקת המערכות יבצע הספק תיקונים מכל סוג, לרבות, אך לא רק, רכיבים וחלקים וכן תיקונים הנדרשים בציוד ובמתקניו כגון: תחזוקת קונסטרוקציה, ניקוי פאנלים, ניקוי מזגנים, תקינות המערכות הטכנולוגיות וכו'.
 • 10. הטיפולים במערכות ייעשו רק באמצעות בעלי מקצוע מאושרים.
 • 11. הספק יהיה אחראי לכך שבמערכות יוחלפו  רק חלפים תואמים ברמת איכותם לחלפים המקוריים, המאושרים על ידי יצרן.
 1. מוקד שירות

  • 1. במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה יפעיל הספק מוקד שירות אשר ייתן מענה לרשות. בכל מקרה בו נדרש הספק למלא התחייבות כלשהי לגבי המערכות, לרבות, מבלי לגרוע, במקרה בו לא ניתן יהיה להשתמש במערכת מסיבה כלשהי, בין אם עקב הצורך במתן שירות ותחזוקה למערכת, בין אם התגלתה במערכת תקלה  תקלה, מכל סוג שהוא, המצריכה תיקון מידי, לרבות, מבלי לגרוע, לא ניתן להשתמש במערכת ו/או בכיתה ו/או מבנה הציבור  מכל סיבה אחרת (להלן – ״מוקד השירות״).
  • 2. מוקד השירות יקבל הודעות באמצעות טלפון, ודוא"ל. מספרי הטלפון, והדוא"ל של מוקד השירות יועברו על ידי הספק לרשות במועד חתימת הסכם זה.
  • 3. מוקד השירות יפעל ברציפות ויהיה מאויש במשך 24 (עשרים וארבע) שעות ביממה, 7 (שבעה) ימים בשבוע, במשך כל ימות השנה למעט יום הכיפורים, לצורך מתן מענה לקריאות הדורשות מענה מידי בהתאם להוראות הסכם זה. פניות שגרתיות בנושאים שוטפים יטופלו על-ידי מוקד השירות בשעות העבודה המקובלות (17:00 – 8:00).
  • 4. על גבי מתקני הטעינה לרכבים חשמליים יופיע מספר הטלפון של מוקד השירות ויינתן עבורו מהנה הולם במתכונת אשר פורטה בסעיף קטן 3.3 לעיל.
  • 5. הספק יעביר לרשות על פי דרישת הרשות דין וחשבון לפי תקופה בנוגע לפניות שהתקבלו במוקד. הדו״ח יכלול פירוט כדלקמן: מועד הפנייה, מהות הפנייה, אופן הטיפול ומועד סיום הטיפול. מובהר כי הספק יצא ידי חובתו שבסעיף זה אם ימציא להרשות גישה לאתר אינטרנט המופעל על ידו ובו מפורטות הפניות שנערכו כאמור.
 2. תיעוד

  • 1. הספק ינהל מעקב אחר אספקת השירותים בעזרת מערכת בקרה ממוחשבת, ויעביר דו"חות לרשות על פי דרישתה ובהתאם להנחיותיה הסבירות ובלבד שהנתונים הנדרשים יהיו זמינים לספק.
  • 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מדי רבעון ימציא הספק לנציג הרשות, על גבי מדיה מגנטית, דו"ח המפרט את הפעולות שבוצעו במערכות, לרבות בדיקות, טיפולים ותיקונים.
  • 3. לחלופין, הספק רשאי להעמיד לרשות את המידע הכלול בדו"ח כאמור, באמצעות אתר האינטרנט של הספק אליו תקבל הרשות הרשאת כניסה.
 3. השימוש בציוד ושמירה עלו

  • 1. הרשות לא תעשה כל שינוי במערכות, לא תתחזק אותם בעצמה ולא תאפשר לאחרים לתחזק את המערכות אלא אם לא עמד הספק בהתחייבות על פי הסכם זה.
  • 2. הרשות לא תישא בהשתתפות עצמית בכל מקרה.

נספח ב.2 להסכם רשימת המערכות והתמורה בגינן

להקמת מערכות אנרגיה סולארית

           
   
   

 

רשימת מזגנים להחלפה

           
   
   

 

רשימת אתרים תאורת פנים

           
   
   

 

רשימת אתרים מתקני אגירה

           
   
   

 

רשימת אתרים עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים

           
   
   

נספח ב.3 להסכם הצעת המחיר של הספק


נספח ב.4 להסכם נספח אישור השלמת העבודות

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

הננו מאשרים כי בתאריך __________ הושלמו העבודות  באתר ________ ע"י הספק, וכן בוצעו בהצלחה בדיקות אשר הספק התחייב לבצע על פי צו תחילת עבודה מספר ______ על פי ההסכם מיום _________ וכי המערכת מייצרת ____ קוט"ש לחודש ואין באמור לעיל כדי לפטור את הספק מהתחייבויותיו בקשר לאחריות, התחזוקה וכיוצ"ב.

לכל המונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בהסכם, אלא אם תוכן הדברים ו/או הקשרם מחייב אחרת.

תאריך תחילת תקופת הטיב ____________.

הצוות הבודק:

 1. _________________ היועץ הטכני  חתימה      _______________
 2. _________________ נציג המזמין  חתימה      _______________

ולראיה באנו על החתום:

היום_______ לחודש________ לשנת ________

______________________

חתימה וחותמת המזמין


נספח ב.5 להסכם נספח ביטוח ואישור קיום ביטוחים


נספח ב.6 להסכם נוסח ערבות ביצוע

(תשמש גם ערבות טיב ["בדק"] ביחס לכל מערכת שהותקנה בפועל)

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני 1

ראש פנה

א.ג.נ.,

על-פי בקשת _________________ח.פ./ח.צ./ע.מ ___________(להלן – הספק) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 100,000 ₪ (מאה אלף ₪) (להלן – סכום הקרן), בתוספת מע"מ כשיעורו ביום התשלום בפועל וגם  בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן (להלן – הפרשי הצמדה)  וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין המועצה המקומית ראש פינה לבין הספק בעקבות מכרז פומבי מס' 04/2022 (להלן – ההסכם) ולהבטחת מילוי שלם ומלא, ע"י הקבלן של כל תנאי ההסכם.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת מע"מ וכן הפרשי הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת הספק, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכם ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

בערבות זו "מדד" – מדד מחירי תשומות הבניה למגורים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב ערבות זה (להלן – המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ______________ שפורסם ביום _________________ (להלן – המדד היסודי) יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש _____ לשנת  ______ ועד בכלל.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית ראש פינה ובתנאי שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל. 

        בכבוד רב,

___________________

חשוב: הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים.