המועצה המקומית ראש פנה

מכרז פומבי מס' 04/21 לביצוע עבודות תשתית ופיתוח – דרך היקב – בראש פנה

הודעה מספר 1

(הודעה זו הינה נספח מחייב ובלתי נפרד ממסמכי במכרז)

 הודעה בדבר קיום סיור קבלנים נוסף והארכת מועדי המכרז

המועצה המקומית ראש פינה מודיעה כי בעקבות פניות אשר הופנו אליה החליטה על קיומו של מפגש מציעים נוסף ובתוך כך, על הארכת מועדי המכרז, כדלקמן:

  1. סיור קבלנים נוסף יתקיים ביום 05.21 בשעה 09:30 .

סיור הקבלנים הנוסף הינו חובה לצורך השתתפות במכרז אך אינו חובה למשתתפים שנטלו חלק בסיור הקבלנים הראשון.

מקום המפגש: בניין המועצה המקומית ראש פנה.

  1. המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה יוארך עד ליום 05.21 בשעה 12:00.
  1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יוארך עד ליום 05.21 בשעה 15:00, בדיוק.
  1. תוקפה של הערבות הבנקאית – יישאר ללא שינוי.
  1. האמור במסמך זה אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם בחוברת המכרז.

 

מוטי חטיאל, ראש המועצה

המועצה המקומית ראש פנה