מכרז פומבי מס' 05/23 למכירת משאית

 יוני 2023

המועצה המקומית ראש פינה

 

מכירת משאית

 1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות לרכישת משאית דאפ NL250 שנת יצור 2006 עם מנוף גזם מדגם פאסי 110 (להלן: "המשאית") הכל על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.
 1. ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה המקומית ר"פ, מעלה גיא אוני,  בשעות 09:00- 15:00, החל מתאריך 8.6.23 החל מהשעה 10:00 וזאת תמורת סך של 300 ₪  (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת rosh-pinna.muni.il.
 1. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 25.6.2023 בשעה 12:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 1. את הרכב ניתן לראות במחסן המועצה המקומית ראש פינה בלבד בתאום מראש עם מר אורי אייל 054-2277086  בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00 
 1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 1. טלפון לבירורים: 04-6808655 או בכתובת מייל rpo@rosh-pinna.muni.il.

מוטי חטיאל, ראש המועצה

המועצה המקומית ראש פינה


תוכן העניינים

 1. מסמך א' – ההזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז;
 1. מסמך ב' – הצעת המחיר;
 1. מסמך ג' – הסכם בין המועצה לבין המציע (להלן – ההסכם);

נספחי ההסכם:

נספח 1:      רישיון המשאית


מסמך א' – הזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פינה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הגשת הצעות לרכישת משאית דאפ NL250 שנת יצור 2006 עם מנוף גזם מדגם פאסי 110 . (להלן: "משאית"), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה.

 1. כללי

  • על המציע להגיש הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.
  • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. המציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא לצורך ההכנה של הצעתו והגשתה בלבד, ועליו להחזירם למועצה עד למועד הקבוע להגשת ההצעות; המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. כמו כן אינו רשאי לבצע בהם שינויים לרבות תוספות או השמטות.
  • כל האמור במסמכי המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד אף אם ננקטה לשון זכר.
 • לא תותר הגשת הצעות במשותף.
  • כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה של המציע ובהשתתפותו במכרז, תחולנה עליו בלבד ובכל מקרה לא יוחזרו לו.
  • אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.
  • על המועצה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.
 1. ויתור על טענת אי התאמה

  • הגשת ההצעה על ידי המציע מהווה ויתור מצידו על כל זכות על-פי חוק המכר, התשכ"ח,1968- לרבות בדבר הודעה על אי התאמה כלשהי שתתגלה ברכב או באביזר מאביזריו.
  • מובהר בזאת כי רכישת הרכב תהיה במצבו הנוכחי (IS-AS) הן מבחינה חיצונית והן מבחינה מכנית ובטיחותית, וזאת מבלי שלזוכה במכרז תהיה כל טענה, או דרישה, או תביעה כנגד המועצה בנוגע למצבו של הרכב. רכישת הרכב היא באחריות הזוכה בלבד ואין המועצה אחראית לגבי מצבו המכאני, הבטיחותי או מצבו החיצוני של כלי הרכב.
  • לא תתקבל כל טענה מצד מציע/זוכה כי חסרים פריטים/חלפים כלשהם ברכב והאחריות לכך מוטלת על המציע בלבד. למען הסר ספק, אין המזמין אחראי למצב המצבר בכלי הרכב ולא תתקבל כל טענה בעניין זה.
 1. רכישת הרכב

  • באחריות הזוכה להסדיר על חשבונו את העברת הבעלות ברכב על שמו, לרבות תשלום אגרת העברת בעלות והסדרת רישוי לרכב (טסט).
  • עם העברת הבעלות יבוטל ביטוח הרכב וחובת הקונה לדאוג לביטוח הרכב.
 1. המועצה העמידה את שווי המשאית על סך של 36,000 ₪ הצעת המציע יכולה להיות גבוה מסך. הצעה נמוכה יותר מסך זה תפסל על הסף.
 1. תנאי סף

כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים שלהלן :

  • סט מלא של כל מסמכי המכרז, לרבות הודעות שנשלחו למשתתפים במכרז בכתב, ככל שנשלחו,כולם חתומים על ידי המציע (בתחתית כל עמוד).
  • הצהרה בדבר היעדר קירבה לחברי המועצה ועובדיה בנוסח נספח א' למסמכי המכרז
  • המחאה בנקאית רשומה לפקודת המועצה, כמפורט בסעיף 5 להלן. הצעה שתוגש ללא המחאה מתאימה לא תדון.
  • צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.
  • אם המציע הוא תאגיד, עליו לצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים שלהלן:
   • תעודת רישום של התאגיד המציע.
   • אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד.
   • אישור עדכני משלטונות המס על היות התאגיד המציע עוסק מורשה.
   • כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס,) התשל"ו ,1976 דהיינו אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 1976 (להלן – חוק מע"מ,) או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
   • אישור תקף בדבר ניכוי מס במקור.

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית המועצה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע.

למועצה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שידרש להוכחת יכולת המימון שלו. המציע יהיה חייב למסור למועצה את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך, מידע או הסבר כלשהוא כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 1. המחאה בנקאית לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע

  • המציע חייב לצרף להצעתו המחאה בנקאית מאת בנק מסחרי בישראל, בסכום המהווה 10% מהסכום המוצע על ידו לשם רכישת הרכב, לפקודת המועצה המקומית ראש פינה.
  • אם המציע יזכה במכרז זה, רשאית המועצה לפרוע את ההמחאה הבנקאית ופירעון כאמור יהא על חשבון התמורה הכוללת.
  • המועצה תשיב לידי מציע שלא זכה במכרז את ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו, וזאת לאחר הכרזה על הזוכה במכרז.
  • סכום ההמחאה הבנקאית ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש והמועצה תהא רשאית להגיש את ההמחאה הבנקאית לפרעות כל אימת שהמציע לא ימלא כנדרש את תנאי ההצעה ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או שהמציע יתנהג שלא בדרך המקובלת ובתום לב בהליכי המכרז. מובהר כי אין בפירעון ההמחאה הבנקאית כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של המועצה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה על פי הסכם זה ו/או ע"פ כל דין לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף למציע אחר.
  • יסרב המציע לחתום על ההסכם, תהא המועצה רשאית להפקיד את ההמחאה הבנקאית ללא כל תנאי מוקדם. מובהר כי אין בפירעון ההמחאה הבנקאית כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של המועצה ו/או כדי לפגוע בזכות המועצה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה, בהתאם לזכויותיה ע"פ הסכם זה וע"פ כל דין.
 1. הצהרות המציע

  • הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים לו וכי קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות וכי הוא מסוגל, מכל בחינה, לבצע את הרכישה מושא מכרז זה- הכל כמפורט במסמכי המכרז.
  • הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.
  • כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
 1. אופן הגשת ההצעה

  • המציע ינקוב בהצעתו, שתמולא במסמך ב' למסמכי המכרז, את המחיר המוצע על ידו עבור הרכב.
  • יובהר כי לא תוצא חשבונית עבור הרכישה, מכיוון שהמועצה אינה עוסק מורשה.
  • המחיר המוצע יכול שיהיה שווה ערך מהערכת שווי הרכב על ידי המועצה, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז ויכול שיהיה גבוה מהערכה כאמור לעיל.
  • אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה גם אם המועצה לא העירה לשינויים כאמור יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י המועצה וכפי שנמסר למציעים.
  • ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמך ב' המצורף למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום במקום המיועד לכך ליד ההצעה. כן נדרש המציע לחתום על ההסכם, ועל כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז.
  • את ההצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים חתומים כמפורט במסמכי המכרז, יש להכניס למעטפה סגורה, שאין עליה שום כיתוב למעט המלים הבאות: "מכרז מס' 05/23 לרכישת משאית," ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה עד ליום 25.6.23 בשעה .12:00
  • אין לשלוח הצעות בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל.
  • לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.
  • כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך 90 יום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות.
  • לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה המועצה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.
 1. רכישת מסמכי המכרז והוצאות:

  • את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של 300 ₪ במשרדי המועצה. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.
  • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.
 1. הבהרות ושינויים: 

  • סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא ע"י המציע לתשומת לב המועצה בכתב, באמצעות ל rpo@rosh-pinna.muni.il. עד ולא יאוחר מיום 18.6.2023 בשעה 12:00. על המציע לוודא טלפונית את הגעתו של המייל, וזאת בטלפון מס' 04-6808655.
  • תשובת המועצה תישלח לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ותהא סופית. כל פירוש, הבהרה או הסבר שניתנו בע"פ לא יחייבו את המועצה. איחור בקבלת התשובות לשאלות ההבהרה או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר.
  • מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאית המועצה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל מי שרכש את המכרז.
  • תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז, ייחתמו על ידי המציע ויצורפו על ידו להצעתו.
 1. בחינת ההצעות

  • בבחירת הזוכה תהיה המועצה רשאית להביא במניין שיקוליה את ניסיונה של המועצה או גופים אחרים עם המציע בעבר, את סבירות הצעתו של המציע וכל שיקול רלוונטי אחר. לצורך כך, רשאית המועצה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל ויידרש.
  • בהערכת ההצעות יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לחלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.
  • עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות.
  • היה ותמצאנה 2 הצעות זהות וכשרות הזולות ביותר, תערך הצעת מחיר חוזרת ומשופרת וזאת כמשמעותה כתקנה  21 (א1) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, להגיש הצעת מחיר חוזרת ומשופרת שלאחריה יבחר הזוכה במכרז.
 1. החלטות המועצה

  • המועצה רשאית לבטל את המכרז או להחליט על דחייתו למועד מאוחר יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
  • המועצה שומרת על זכותה לפרסם מכרז חדש במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.
  • בוטל המכרז או נדחה, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם ייגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג. בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול המועצה לזכות את המציע ו/או הזוכה בהחזר המחיר ששולם על ידו למועצה עבור רכישת מסמכי המכרז.
  • המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או הצעה אחרת כלשהיא.
 1. חובת הזוכה ע"פ המכרז:

  • לאחר קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך המועצה לזוכה.
  • הזוכה במכרז יידרש לחתום על ההסכם ועל כל המסמכים הדרושים לצורך העברת בעלות ברכב על שמו במשרד הרישוי ויחזירם למועצה כשהם חתומים, תוך 7 ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה על זכייתו במכרז וכן יעביר למועצה בתקופה זו את מלוא התמורה עבור רכישת הרכב , (או את יתרת התמורה אם פרעה המועצה את ההמחאה הבנקאית כאמור בסעיף 7 לעיל) וזאת באמצעות המחאה בנקאית לפקודת המועצה. ביצוע התשלום והעברת הבעלות כאמור, יהוו תנאי למסירת החזקה ברכב לידי הזוכה.
  • זוכה שלא פעל כאמור בסעיף 12.2 לעיל תוך 7 ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, תיפרע ההמחאה הבנקאית שצורפה לצורך השתתפותו במכרז והבטחת הצעת המציע וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר, וסכום ההמחאה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן תהא המועצה רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של המועצה עם מציע אחר במקומו. התקשרה המועצה עם מציע אחר – יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידי המועצה לבין הצעתו הוא, והמועצה רשאית לצורך זה להשתמש גם בכספי ההמחאה הבנקאית שנפרעה כמפורט לעיל. היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי המועצה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום ההמחאה הבנקאית, ישמש סכום ההמחאה פיצוי קבוע ומוסכם מראש, והמועצה תהא רשאית לפרוע את ההמחאה. למען הסר ספק, יובהר כי המועצה תהא רשאית לפרוע את ההמחאה הבנקאית שצורפה לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה. אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
  • יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז.
 1. שמירת זכויות:

  • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
  • המועצה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.

מסמך א ' – תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

התצהיר ימולא ע"י המציע. ככל שהמציע הוא תאגיד, ימולא התצהיר ע"י מנהלו, בעל שליטה בו, או המוסמך לחתום מטעמו.

אני הח"מ,            , נושא/ת תעודת זהות מס'           , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי

אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 1. הנני עושה תצהירי כתצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה, כחלק מהצעה במכרז

פומבי מס 05/23 'של המועצה המקומית ראש פינה (להלן: "המועצה.) 

 1. שם המציע: _____________מס' ת.ז. / ח.פ. של המציע:       ____________
 1. אני משמש/ת בתפקיד אצל המציע                           ומוסמכ/ת להצהיר מטעמו.
 2. הנני מצהיר/ה בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
  • סעיף 103א(א) לצו המועצות המקומיות , תשי"א – 1950 הקובע , בין היתר, כדלקמן : "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.
  • סעיף 142 לצו המועצות המקומיות , תשי"א – 1950 הקובע, בין היתר, כדלקמן : "לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה".
  • כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע, בין היתר, כדלקמן: ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה" – חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
 1. בהתאם לכך הנני מבקש/ת להודיע ולהצהיר כי:
  • ככל שהמצהיר הוא/היא המציע/ה -אינה חבר/ת מליאת המועצה ואין בין חברי מליאת המועצה אדם שהוא בן זוגי, הורה שלי, בני, בתי, אחי, אחותי, אדם שאני סוכנו/סוכנתו, או שותפי.
  • ככל שההצעה מוגשת ע"י תאגיד:אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד המציע או שאחד מהם משמש כמנהל או כעובד אחראי במציע.
  • אינני עובד/ת המועצה, אין לי בן/בת זוג, שותפ/ה או מי שאני סוכנו/סוכנתו, העובד/ת במועצה, ואין כל אדם שיהיה זכאי לחלק או טובת הנאה בקשר לחוזה נשוא המכרז, במישרין או בעקיפין, שהוא/היא עובד/ת המועצה.
 1. הצעת המציע למכרז מוגשת ללא תיאום או קשר עם מציעים אחרים.
 2. ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם קיימת קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 3. אני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

חתימת המצהיר                               תאריך

________________                    __________________

אישור

 

אני הח"מ עו"ד              מאשר/ת בזאת כי ביום                     הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב                                         מר/גב'                         אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'     ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

חתימה וחותמת עו"ד


מסמך ב' – טופס הצעת המחיר – התחייבויות והצהרות המציע

לכבוד

 המועצה המקומית ראש פינה

ראש פינה

הנדון: מכרז פומבי 05/2023 למכירת משאית

א.ג.נ,

אני/ו הח"מ _______________ ח.פ./ ח.צ./ת.ז. __________ מצהיר/ים, מתחייבים ומאשרים בזאת, לאחר שבחנתי/נו בזהירות והבנתי/נו את כל מסמכי המכרז, לרבות עיון בתיקונים ו/או שינויים ו/או הבהרות שנוספו לחוברת המכרז ולאחר שערכתי/נו את כל הבדיקות בקשר למשאית נשוא המכרז ובדקתי/נו אותו, מצהיר כדלקמן:

 1. קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על אי- ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.
 1. אני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז המפורטים לעיל, ראיתי ובחנתי את הרכב מושא הצעתי ואני רוכש אותו במצבו "AS IS" ולא תהיינה לי כל טענות, או דרישות, או תביעות מהמועצה לגבי מצב הרכב לאחר הרכישה מכל סיבה שהיא בשום אופן.
 1. אני מצהיר בזאת כי:

א. אני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז/החוזה.

ב. ידוע לי, כי באחריותי הבלעדית להסדיר את העברת הבעלות ברכב על שמי, ועל חשבוני, לרבות תשלום אגרת רישוי ועלות הסדרת רישוי לרכב (״טסט״.)

ג. ידוע לי שהמועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

 1. אם הצעתי תתקבל, אני מתחייב לשלם למועצה את מלוא התמורה עבור רכישת המשאית (בניכוי סכום ההמחאה הבנקאית (ככל שזו נפרעה ע"י המועצה) בהתאם לסכום שבו נקבתי בהצעתי זו באמצעות המחאה בנקאית לפקודת המועצה, וכן להשלים את העברת הבעלות ברכב שרכשתי – על שמי, וזאת בהתאם לתנאי המכרז.
 1. אני מסכים לכך שביצוע מלוא תשלום סכום התמורה המוצע על ידי למועצה והעברת הבעלות ברכב כאמור, יהוו תנאי למסירת החזקה ברכב לידי.
 1. ברור לי כי עם העברת הבעלות יבוטלו ביטוחי הרכב (אם וככל שקיימים) על ידי המועצה והאחריות לכל נזק שייגרם לרכב, או בגין שימוש ברכב תחול עלי בלבד כזוכה וכי חובתי לדאוג לביטוח הרכב.
 1. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 4 לעיל כולן או מקצתן, אאבד את זכייתי במכרז אשר תבוטל, והמועצה תהא רשאית לפרוע את ההמחאה הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבפירעון ההמחאה הבנקאית לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 1. הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 1. ככל שמותקן התקן דלקן (או התקן דומה) ברכב, שלא פורק על-ידי המועצה, אני מתחייב לפרקו מיד עם קבלת הרכב לחזקתי, ובכל מקרה לא לעשות בו כל שימוש.
 1. אני מצהיר בזאת שקראתי את כל מסמכי המכרז והבנתי את תוכנם וכי אני מקבל את כל התנאים הכתובים במסמכי המכרז , על כל נספחיו, ללא כל עוררין.
 1. ידוע לי כי המועצה העמידה את שווי המשאית על סך של 36,000 ₪ וכי סכום הצעתי יכול להיות גבוה מסך. הצעה נמוכה יותר מסך זה תפסל על הסף.
 1. להלן הצעתי עבור רכישת הרכב:

 

עבור רכישת משאית דאפ NL250 שנת יצור 2006 עם מנוף גזם מדגם פאסי 110 אשלם למועצה המקומית סך של ______________________________ ₪ ובמילים ______________________________________שקלים חדשים.

 ולראיה באתי על החתום: 

 

תאריך                                               חתימה

 

פרטי המציע
  איש הקשר למכרז ____________________
  כתובת המציע ____________________
  טלפון + נייד ____________________
  כתובת דוא"ל ____________________
  חתימה + חותמת ____________________

 

                                    במקרה של תאגיד: אימות חתימה בפני עו״ד

 

הריני לאשר כי מר/גב׳             ת.ז.                   ומר/גב׳                            ת.ז.               , חתמו בפני על הצעה זו ביום                                               בשם התאגיד                     , וכי חתימתם בצירוף לחותמת התאגיד                                 מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. כן הריני לאשר, כי ההחלטה להגיש את ההצעה במכרז ולחתום על הסכם זה בשם התאגיד התקבלה על פי דין.

 

 

תאריך                            חתימת עו״ד


מסמך ג' – הסכם ההתקשרות

ה ס כ ם

שנערך ונחתם בראש פינה ביום ___ בחודש _____ בשנת 2023

  

בין                                המועצה המקומית ראש פינה

מרח' מעלה גיא אוני 1, ראש פינה

באמצעות מורשי החתימה כדין

(להלן – המועצה)                                                           

מצד אחד

 

לבין                             

__________________ ח.פ. ___________

ע"י המורשים לחתום בשמה

_____________ת.ז. _____________

מרח' _______________

טל' _____________ פקס'___________

(להלן – הקונה)                                                 

מצד שני

 

הואיל               והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס' 05/23 למכירת משאית דאפ NL250 שנת יצור 2006 עם מנוף גזם מדגם פאסי 110, מספר רישוי: 3765656 (להלן: "המשאית") ,הכל כמתואר ומפורט במסמכי המכרז להלן: "המכרז";

והואיל              והקונה הציעה הצעה על פי מסמכי המכרז המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן: "ההצעה");

והואיל              והמועצה בחרה בהצעת הקונה כהצעה הזוכה במכרז זה;

והואיל              וברצון הצדדים להשלים את העברת הבעלות ברכב לידי הקונה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כלהלן: 

 1. מבוא

  • המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
  • כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים לחוזה זה, פרוטוקול מפגש מציעים, שאלות ובקשה להבהרות לרבות תשובות והודעות המועצה, במידה והיו , בין שהם מצורפים לו ובים שאינם מצורפים להווים חלק בלתי נפרד מהמינו.
 1. הצהרות המועצה

  • א. המועצה מצהירה כי היא הבעלים הרשום והחוקי של הרכב ולה הזכות הבלעדית לסחור בו.
  • ב. המועצה מצהירה כי למיטב ידיעתה הרכב נקי מכל חוב, או שיעבוד, או עיקול ומתחייבת להעביר את הבעלות ברכב לרוכש כשהרכב נקי מכל חוב, או שיעבוד או עיקול כאמור.
  • ג. המועצה מצהירה ומאשרת, כי כל תשלום בגין דו״חות תעבורה ו/או קנסות שהוטלו בגין השימוש ברכב לפני חתימת הסכם זה, יהיה באחריותה. מובהר כי הקונה ישא במלוא התשלומים כאמור לאחר מסירת הרכב לידיו, אף אם טרם הושלמה העברת הבעלות על שמו.
 1. הקונה מצהיר ומאשר כדלקמן

  • כי טרם הגשת הצעתו למכרז ראה את הרכב, בדק את מצבו ומצא אותו מתאים לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה.
  • כי הוא רוכש את הרכב במצבו כמות שהוא (IS-AS)  הן מבחינה חיצונית והן מבחינה מכנית/טכנית/ביטחותית וכי במהלך הליכי המכרז הוא פנה למועצה בבקשה לקבל את כל הפרטים הנוגעים למצבו של הרכב וקיבל את הפרטים כאמור.
  • כי הוא קרא חוזה זה והבינו והוא מתחייב לעמוד בכל תנאי חוזה זה ולרכוש את הרכב על פי תנאיו במלואן.
  • כי הוא שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי ההצעה שהציע מניחה את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו, לפי חוזה זה.
  • לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בנוגע למצבו של הרכב, לא באשר למצבו החיצוני, ולא באשר למצבו המכני ו/או הטכני, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה כנגד המועצה בעניינים אלו.
  • הקונה מצהיר, כי ידוע לו, כי באחריותו הבלעדית להסדיר את העברת הבעלות ברכב על שמו, ועל חשבונו, לרבות תשלום אגרת רישוי ועלות הסדרת רישוי לרכב (״טסט״.) מסירת הרכב תתבצע אך ורק לאחר הצגת טופס העברת הבעלות ברכב על שם הקונה. הקונה מתחייב לפעול כאמור לעיל.
  • ידוע לקונה כי המועצה אינה אחראית למצבה של המשאית ולא תישא בהוצאות לתיקונו או להשמשתו או לכל הוצאה עבור רישוי ביטוחי.
 1. התמורה

  • בתמורה לרכב ישלם הקונה למועצה סך של _____________ ₪ (במילים _________________________________ שקלים חדשים.
  • מובהר כי התמורה היא בעבור רכישת הרכב בלבד. הקונה ישא בל העלויות הכרוכות בהעברת הבעלות ברכב על שמו.
  • מוסכם כי המועצה תהא רשאית להציג לפירעון את ההמחאה הבנקאית שהקונה מסר בידיה במסגרת הליכי המכרז, וכי התמורה שתתקבל, תהיה על חשבון התמורה כהגדרתה בסעיף זה.
  • התמורה תשולם למועצה, באמצעות המחאה בנקאית לפקודת המועצה, לא יאוחר משבעה ימים מן המועד שבו תימסר לקונה הודעה בדבר זכייתו במכרז לרכישת הרכב. איחור בתשלום יהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ויעניק למועצה את הזכות לבטל הסכם זה, ולהציג לפירעון את ההמחאה הבנקאית שהקונה מסר למועצה במסגרת הליכי המכרז.
  • תנאי למסירת החזקה ברכב לידי הקונה, היא תשלום מלוא התמורה כאמור בסעיף 4 לעיל, והעברת הבעלות ברכב על שמו של הקונה במשרד הרישוי. עם מסירת החזקה ברכב כאמור, תהיה המועצה רשאית לבטל כל ביטוח שקיים לרכב. הצדדים מתחייבים לחתום על כל המסמכים הדרושים לביצוע העברת בעלות.
 1. הפרת ההסכם וביטולו

  • המועצה תהא רשאית להביא חוזה זה לקיצו וזאת בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לרבות הפקדת השיק הבנקאי שמסר לה הקונה בהתאם לתנאי המכרז, וזאת במקרים ובתנאים המפורטים להלן:
   1. הקונה לא שילם את התמורה בתנאים המפורטים לעיל בהסכם זה.
   2. הקונה לא חתם על כל המסמכים הנדרשים לביצוע העברת הבעלות ו/או לא הופיע לפגישה במועד העברת הבעלות שתואם עימו והכל כמפורט בהסכם זה.
  • כל נזק שיגרם לקונה או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם על פי הוראות הסכם זה יחול על הקונה בלבד.
  • למען הסר ספק, במקרה של ביטול ההסכם מהעילות המנויות לעיל, הקונה לא יהא זכאי לכל תמורה מאת המועצה.
 1. שונות

כל הודעה של צד למשנהו  תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר תראה כאילו נמסרה לתעודתה כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר. הודעה בפקסימיליה תראה כאילו נמסרה לתעודתה מיד עם גמר שיגורה וקבלת אישור מקבל הפקס כי קבלה. לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה במפורט בכותרת חוזה זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום: 

____________________                                                    __________________

             המועצה                                                                                המציע


נספח 1 

העתק רישיון רכב