המועצה המקומית ראש פנה

מכרז פומבי מס. 06/2021 למתן שירותי קייטרינג והסעדה ברחבי ראש פנה

מסמך א'          

תנאי המכרז.

מסמך ב'           

טופס הצעת המציע, על נספחיו:

נספח 1       נוסח ערבות הגשה – מ.מ ראש פינה.

נספח 2       טופס זיהוי המציע.

נספח 3       אישור רו"ח  בדבר פרטי המציע.

נספח 4       תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין  לפי חוק עסקאות עם          גופים ציבוריים

נספח 5       תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

נספח 6       תצהיר בדבר אי תאום הצעות במכרז.

נספח 7      הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

מסמך ג'           

נוסח הסכם ההתקשרות בין המועצה ובין הזוכה, על נספחיו.

מסמך ד'           

מפרט השירותים מושא המכרז.

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-6808618

אשת קשר: ילנה מושקוביץ

דוא"ל: rpo@rosh-pinna.muni.il

 

מאי  2021


 

מכרז פומבי מס' 06/2021 למתן שירותי קייטרינג והסעדה ברחבי בראש פנה

 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות לצורך למתן שירותי קייטרינג והסעדה ברחבי בראש פנה.
 2. עיון ורכישת המכרז: נתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני, ראש פינה בשעות 09:00– 16:00, החל מתאריך 6.7.21 בשעה 13:00 וזאת תמורת סך של 500 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת rosh-pinna.muni.il .
 3. מפגש מציעים: יתקיים ביום 8.7.21 בשעה 11:00 .  המפגש יתקיים בבית היקב בתחום המועצה המקומית ר"פ. ההשתתפות בסיור המציעים חובה.
 4. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 7.21 בשעה 13:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 5. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 3,000 ₪ (שלושת אלפים ₪) בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 6. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 7. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 8. מובהר, כי המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה , להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודה/שירותים מכל סיבה שהיא בהתאם לתקציב העומד לרשותה, וכן לפצל את העבודה/שירותים בין מספר מציעים והכל לפי ראות עיניה ושיקול דעתה המוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.
 9. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/ נקבה, אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד.
 10. על מועד פתיחת תיבת המכרזים , תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 11. בהתאם להחלטת המועצה, המועצה תעדיף מציע מקומי בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובתנאי שעמד בכל תנאי הסף למכרז זה.
 12. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת המכרזים.
 13. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פנה

לוח זמנים של המכרז

 

הפעולה המועד הערות
 עיון ורכישת מסמכי המכרז  החל מיום 06.07.21 בשעה 13:00 תמורת סך של 500 ₪ 
שאלות והבהרות  עד לתאריך – 12.7.21

בשעה 12:00

 באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד 

rpo@rosh-pinna.muni.il        

ערבות הגשה עד לתאריך – 05.10.21  ע"ס   3,000 ₪ 
סיור מציעים יתקיים ביום 8.7.21 בשעה 11:00 הסיור חובה
 מועד אחרון להגשת הצעות  עד ליום- 18.7.21 בשעה 13:00

תוכן חוברת המכרז

מסמך א'          

תנאי המכרז.

מסמך ב'           

טופס הצעת המציע, על נספחיו:

נספח 1       נוסח ערבות הגשה – מ.מ ראש פינה.

נספח 2       טופס זיהוי המציע.

נספח 3       אישור רו"ח  בדבר פרטי המציע.

נספח 4       תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין  לפי חוק עסקאות עם          גופים ציבוריים

נספח 5       תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

נספח 6       תצהיר בדבר אי תאום הצעות במכרז.

נספח 7      הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

מסמך ג'           

נוסח הסכם ההתקשרות בין המועצה ובין הזוכה, על נספחיו.

מסמך ד'           

מפרט השירותים מושא המכרז.


הוראות ותנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעה למתן שירותי קייטרינג והסעדה ברחבי המועצה המקומית ראש פנה, הכל כפי שיפורט להלן:

 1. כללי

 • המועצה המקומית ראש פנה מבקשת לקבל הצעות עבור אספקת ארוחות למסגרות חינוכיות ברחבי המועצה המקומית ראש פינה וכן למועדון ותיקים (להלן: "המסגרות") והכול כמפורט במכרז על נספחיו.
 1. תנאי סף

 • רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים, במצטבר, בכל תנאי הסף המפורטים להלן.  
 • המציע הוא תאגיד או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
 • על המשתתף במכרז להיות בעל אישור לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים , התשל"ו – 1976. האישור יכול שיהא מופק באמצעות מאגר המידע של רשות המיסים. לאישור זה תצורף הצהרת המשתתף המאמתת את פרטי האישור.
 • על המשתתף במכרז לציין מהו מעמדו המשפטי. במקרה של תאגיד או שותפות יצורף אישור (דו"ח) מאת רשם החברות.
 • על המשתתף במכרז לצרף להצעתו ערבות כדין, להבטחת קיום התחייבויותיו בהצעתו.
 • רשאים להשתתף במכרז רק משתתפים בעלי נסיון מוכח לפחות 3 שנים מתוך 5 השנים 2017-2021 למתן שירותי קייטרינג או הסעדה עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלהן ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או חברות ממשלתיות ו/או גופים מוסדיים בארץ כקבלן ראשי או קבלן משנה, וזאת בהיקף מצטבר של 50,000 ש"ח (במצטבר) לפחות, בכל אחת מהשנתיים הנ"ל.
 • למציע רישיון עסק בתוקף להסעדה (קייטרינג) כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972.
 • למציע או לקבלן משנה מטעמו, רישיון בתוקף לניהול עסק להובלת מזון בקירור, לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 .
 • למציע רישיון יצרן בתוקף ממשרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותי ) הסחר במזון, ייצורו ואחסנתו) תשכ"א 1960.
 • למציע תעודת כשרות מטעם הרבנות הראשית.
 • על המשתתף במכרז לצרף להצעתו קבלה המאשרת את רכישת מסמכי המכרז.
 • להוכחת העמידה בתנאי הסף, יגיש המציע את כרך הטפסים המלא, כשהוא חתום ומאומת (לפי העניין).
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על המציע לוודא באחריותו, כי הצעתו כוללת אסמכתאות חיצוניות המעידות על עמידתו המלאה בתנאי הסף, ככתבם וכלשונם. ככלל, לא תתקבלנה הצהרות של המציע עצמו על דבר עמידתו בתנאי הסף, ללא תימוכין ממקורות חיצוניים. ככל שהדבר דרוש, המציע יהיה רשאי לצרף מסמכים נוספים אשר הוא סבור כי נחוצים להוכחת העמידה בתנאי הסף, ובלבד שלא יוגשו מסמכים בעלי אופי פרסומי או שיווקי.
 • מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה. יובהר, כי הזוכה יידרש להחזיק בכל האישורים והתעודות הנ"ל במשך כל תקופת החוזה/ההארכה, לפי העניין.
 1. מסמכי המכרז

 • כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד.
 • הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.
 • כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.
 1. בקשת הבהרות למסמכי המכרז

 • באחריות המציעים לבחון בקפידה את מלוא מסמכי המכרז, ולהודיע למזמינה ללא דיחוי על כל טעות, אי התאמה, סתירה או אי בהירות.
 • מציע שלא ימסור למזמינה הודעה כאמור לעיל, בהזדמנות הראשונה, יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר עם כל טעות ו/או סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות במסמכי המכרז.
 • המציעים רשאים לבקש הבהרות למסמכי המכרז עד ליום 7.21 בשעה 12:00, באמצעות פניה בכתב על גבי קובץ Word בלבד למייל rpo@rosh-pinna.muni.il .
 • המועצה תהיה רשאית לענות לכל שאלות ההבהרה או לחלקן, באמצעות הודעות בכתב, שתפורסמנה כמפורט בסעיף 5 להלן. תשובות המועצה ייכלל תיאור תמציתי של השאלה (לא בהכרח בנוסח המדויק בו נשאלה), ללא זיהוי השואל ו/או סימנים מזהים אחרים.
 1. הודעות למציעים

 • המועצה תהיה רשאית לפרסם מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה, הודעות למשתתפים במכרז, באתר האינטרנט שלה. ההודעות למציעים עשויות לכלול תשובות שניתנו לשאלות הבהרה בהתאם לסעיף ‎4 לעיל, וכן עדכונים שונים אודות המכרז, לרבות הודעות אודות שינויים בתנאי המכרז ושינויי מועדים.
 • כל הודעה למציעים שתפורסם כאמור תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ותחייב את המציעים לכל דבר ועניין.
 • רק הודעות למציעים שיפורסמו בהתאם לסעיף זה בכתב, יחייבו את המועצה.
 • באחריות המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של המועצה בפרסומי ההודעות עד המועד האחרון להגשת הצעות.
 1. הגשת ההצעה

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 07.21 בשעה 13:00 תמורת תשלום של 500 (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00.
 • ניתן לעיין בתנאי המכרז והמסמכים הנלווים בימים ובשעות הנ"ל, וללא תמורה כלשהי. כמו כן, קיימת האפשרות לעיין במסמכי המכרז אשר יועלו לאתר האינטרנט של המועצה (מידע לציבור – מכרזים) .
 • לתשומת לבכם, מציע שיבחר לקבל את מסמכי המכרז באופן שפורט לעיל, יידרש לדאוג כי תהיה בידיו קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ויצרפה למסמכי המכרז שיוגשו לתיבת המכרזים, כאמור בתנאי סף .
 • "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.
 • המציע ימלא ויחתום על נספחי המכרז המצורפים למכרז זה יאשרו בחתימת עו"ד ויגישו כחלק מהצעתו.
 1. מועד הגשת ההצעות

 • על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום 21.07.2021 בשעה  13:00 (להלן "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"), לתיבת המכרזים אשר תוצב במשרדי המועצה בראש פנה.
 • הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 • משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.
 1. אופן מילוי ההצעה

  • על המציע למלא את הצעת המחיר בפרק ב' למסמכי המכרז וינקוב במחירים המוצעים על ידו על גבי גיליון המחירים, במקום המיועד לכך.
  • אספקת המזון מחולק על פי קטגוריות, כל קטגוריה תיחשב כסל מזון נפרד. הצעת המחיר של המציע תתייחס לכל סל מזון.

8.1.3 מובהר בזאת כי עבור אספקת ארוחות לילדים הסובלים מאי סבילות לגלוטן יהיה זכאי המשתתף הזוכה לתמורה קבועה בסך של 23 ₪ לארוחה, המחיר אינו כולל מע"מ.

 • המחירים המוצעים יהיו מחירים כוללים המגלמים את כל השירותים, החומרים, ההוצאות והעלויות הכרוכים במתן השירותים, ומילוי כל התחייבויות המשתתף לפי ההסכם
 • הצעת המשתתף תנקוב בסכומים בשקלים חדשים, ללא מע"מ.
 • המשתתף ינקוב במחיר המוצע על ידו הן בספרות והן במילים.
 • כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד.
 • הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל ממועד הגשתה ועד תום 3 חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז.
 • אם המציע אינו מספק מוצר מסוים מתוך המחירון, עליו לציין מוצר חלופי, שווה ערך, למוצר החסר. לא תתקבל הצעה בה המציע אינו מוכר מוצר מסוים ואינו מספק מוצר חלופי שווה ערך במקומו. בדיקת המוצר המוצע וקביעה האם הוא "שווה ערך" למוצר הנקוב במחירון תתבצע על ידי נציג הרשות במועד בדיקת ההצעות למכרז. החלטת הנציג תהא סופית.
 • המחירים המוצעים ע"י המציע כוללים את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע מלוא העבודות על פי תנאי המכרז, כח אדם, כלי רכב, נסיעות, כלי עבודה, ביטוחים, שעות עבודה, אחריות מלאה וכיו"ב, לרבות מע"מ, פרט למס ערך מוסף.
 1. אופן הגשת ההצעות

 • על המציע להגיש את הצעתו בעותק קשיח אחד + כונן USB , אשר יוכנס למעטפה המצורפת למסמכי מכרז זה. המעטפה, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, תוכנס על ידי המציע לתיבת המכרזים במועצה.
 • על המציע לצרף לכל עותק של הצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.
 1. חתימות

 • על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז, לרבות כל הבהרה או שינוי אשר נערך במכרז לאחר רכישתו על ידי המציע, עליהם קיבל המציע הודעה בכתב.
 • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
 • אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו עותק של תעודת הרישום של התאגיד ואישור מטעם עורך דין המעיד מי הם בעלי המניות או השותפים בתאגיד והמנהלים בו, וכי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד.
 1. בדיקת האתרים וסיור מציעים

 • על המציע לבקר באתר העבודה ולבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה.
 • סיור מציעים יערך ביום 8.7.21 בשעה 11:00 מפגש המציעים יתקיים במועצה המקומית ראש פינה.
 • בסיור המציעים יידרשו למסור, בכתב, את שם איש הקשר שלהם לעניין מכרז זה, את מספרי הטלפון הקווי והסלולארי שלו וכתובת אי -מייל למשלוח הודעות.
 • מסירת הודעות מהמשרד לאיש הקשר כמוה כהודעה לגוף המציע/משתתף.
 • ההשתתפות בכנס הספקים אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
 1. תוקף ההצעה

 • ההצעה תהיה בתוקף 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.
 • המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה על שלושים (30) ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 1. ערבות מכרז

 • המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 3,000 ₪, שניתנה לבקשת המציע לטובת המועצה (להלן: "ערבות המכרז").
 • ערבות המכרז תהא ערוכה בדיוק לפי הנוסח המצורף כנספח 1, ותוקפה יהיה מיום הוצאתה ועד ליום 8.21. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ערבות המכרז בעד 3 חודשים נוספים, והמציעים יפעלו להארכת הערבות כאמור, שאם לא כן תהיה המועצה רשאית לממשה, או לפסול את הצעתם.
 • המועצה תהיה רשאית לממש את ערבות המכרז, ללא מתן הודעה מוקדמת למציע ובלא שתידרש לנמק את המימוש כלפי הבנק, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • המציע חזר בו מהצעתו לאחר שנמסרה לו הודעה על הזכיה במכרז.
  • המציע לא עמד מאילו מהתחייבויתיו ו/או לא המציא את אילו מהמסמכים הדרושים לאחר זכייתו במכרז.
  • המציע מסר מידע שגוי ו/או מטעה ו/או כוזב במסגרת הצעתו.
  • המציע פעל בעורמה ו/או בתכסיסנות.
  • המציע הפר את הוראות המכרז בכל דרך אחרת.
 • ערבות המכרז תוחזר למציע שזכה במכרז לאחר ובכפוף להמצאת ערבות הביצוע, כהגדרתה בחוזה, ולקיום יתר התחייבויותיו בטרם החתימה על החוזה, לרבות המצאת אישורי ביטוחים. ערבות המכרז תוחזר למציעים שלא זכו במכרז בתוך זמן סביר לאחר ההודעה על המציע הזוכה.
 1. ערבות בנקאית

 • להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם המועצה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה על סך 35,000 ₪ ,(במילים שלושים וחמש אלף שקלים חדשים) בנוסח המפורט בנספח ג' לפרק 1 למסמכי המכרז. הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין.
 • המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
 • הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 7.22 .  (12 חודשים)
 • המועצה תהא רשאית לדרוש להאריך את הערבות הבנקאית היה והחליטה המועצה להאריך את תקופת תוקף החוזה.
 • המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע כי הצעתו זכתה במכרז אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על פי המפורט  להלן.
 1. הבהרות ושינויים

 • אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות, עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח בדוא"ל ובפקס למועצה, לפי פרטי אשת הקשר המופיעים בתחילת מסמכי המכרז, לא יאוחר משבעה (7) ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 • תשובות תשלחנה או בכתב או בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה, לכל המשתתפים במכרז. מכתבי התשובה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע יהיה לצרפם ולחתום עליהם.
 • המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.
 • המועצה רשאית בכל עת להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.
 1. הסתייגויות, השמטות, שינויים

 • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה:

(1) לפסול את מסמכי המכרז.

(2) לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.

(3) לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.

(4) לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון  כדי לשנות   את  מחיר ההצעה  ו/או פרט     מהותי בה.

 • ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המועצה. אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות להלן, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית המועצה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו היתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.
 1. תקופת החוזה

 • חוזה זה יהיה בתוקף למשך 12 חודשים מיום חתימתו ועד ליום ____________ , (להלן: "תקופת החוזה"). על אף האמור, למועצה שמורה זכות הברירה (אופציה), להאריך תוקפו של החוזה ל -2 תקופות נוספות (להלן: "תקופת ההארכה"), של עד 48 חודשים סה"כ ( 3 שנים סה"כ  להלן: "התקופה המוארכת") והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית.
 • על אף האמור בס"ק 17.1 לעיל, הזוכה לא יספק ארוחות למוסדות החינוך ולא יהא זכאי לתמורה בגין אספקה כאמור בגין התקופה בהם מערכת הצהרונים אינה פועלת, לרבות חופשות, חגים וחופשות במערכת החינוך.
 • היה והחליטה המועצה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת ובתקופת התקופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בהתאמה ובשינויים המתחייבים.
 • הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת המועצה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה תתבצע  בהודעה בכתב לקבלן 60 יום  לפני תום תקופת החוזה או התקופה המוארכת, לפי העניין.
 • המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  30 יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא עליה חובה לנמק את החלטתה.
 1. הצהרות המציע

  • על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל המועצה לא תחול כל אחריות כלשהי בענין זה.
  • כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לשירותים ותנאיהם, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בענין זה, היה ויתברר כי  איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.
  • כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בענין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

החלטות הרשות

 • בחירת הספק הזוכה תיעשה עבור כל אחד מהפרקים בנפרד באופן הבא: בשלב הראשון תפתחנה מעטפות של כל המציעים ותיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף. כל המציעים שיעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב ניקוד איכות הצעתם עפ"י אמות המידה המפורטות כדלקמן:
 • התרשמות מניסיון הגוף המציע (%5 מתוך %100 הציון הכולל בבחינת האיכות)
 • אמצעי המציע וחוסנו הכלכלי (%5 מתוך %100 הציון הכולל בבחינת האיכות)
 • איכות המלצות המציע- הרשות תפנה באופן רנדומלי לשני ממליצים מתוך רשימת הממליצים שפורטו במסמך י"א ותערוך משוב לקוחות טלפוני על מנת להתרשם משביעות רצון הממליץ. כל הממליצים ישאלו שאלות זהות. (%5 מתוך %100 הציון הכולל בבחינת האיכות)
 • אחסון המזון והובלתו (%10 מתוך %100 הציון הכולל בבחינת האיכות)
 • ביקור במפעל המציע והתרשמות מהפרמטרים הבאים:
  • איכות וגיוון במנה ומבחן טעימה (%5 מתוך %100 הציון הכולל בבחינת האיכות)
  • טיפול במזון (%5 מתוך %100 הציון הכולל בבחינת האיכות)
  • היגיינה ניקיון (%5 מתוך %100 הציון הכולל בבחינת האיכות)
 • לאחר קביעת ציון האיכות לכל אחת מההצעות– תפתחנה מעטפות ב' ויחושב הציון המשוקלל לכל הצעה. 60 אחוז מהציון המשוקלל ייקבע על סמך הצעת המחיר בה נקב המציע בהצעתו ו-40 אחוז מהציון המשוקלל ייקבע על סמך איכות ההצעה.
 • הציון המשוקלל הסופי של כל הצעה ייקבע ע"י חיבור ציון המחיר המשוקלל של ההצעה + ניקוד איכות ההצעה.
 • ועדת המכרזים תהא רשאית לבחון את כושרו של המציע לספק את השירות נשוא מכרז זה, לרבות על סמך ניסיונה הקודם עמו
 • ועדת המכרזים תהא רשאית למנות ועדת משנה מטעמה לצורך בדיקת וניקוד ההצעות.
 • הרשות שומרת את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם זוכה שלא יבצע את השירות לשביעות רצונה
 • מבלי לגרוע באמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי
 • הצעה הכוללת פרטי מחירים שאינם סבירים (גבוהים או נמוכים באופן בלתי סביר) בהתייחס לאומדן העצמי של הרשות (אם הוכן כזה) או בהתייחס למחירי השוק באותה עת, עשויה לא להיחשב כהצעה המתאימה ביותר, אף אם מחירה הכולל יהא הנמוך ביותר מבין כל ההצעות שהוגשו.
 1. פתיחת ההצעות

 • המועצה תודיע לכל מי שרכש את מסמכי המכרז על המועד לפתיחת ההצעות בכתב, בפקס או בדוא"ל, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה.
 1. אישור הבנת תנאי המכרז

 • המציע אחראי לבדוק באופן יסודי, באחריותו ועל חשבונו, את כל מסמכי המכרז ואת כל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל מתן השירותים.
 • בהגשת הצעתו למכרז, מאשר המציע כדלקמן:
  • כי עיין בקפידה במסמכי המכרז, על נספחיהם השונים, כי הם מובנים לו במלואם, וכי הוא מקבל על עצמו ללא כל הסתייגות את מלוא תנאי המכרז, ככתבם וכלשונם.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי בחן בקפידה ובאמצעות מומחים מטעמו את כלל היבטי מכרז הביצוע ומכרז זה, לרבות היבטים משפטיים, תכנוניים, מקצועיים, פיזיים, גיאוגרפיים ואחרים.
  • כי בחן באמצעות מומחים את כל הסיכונים הכרוכים בביצוע השירותים.
  • כי בטרם הגשת הצעתו נועץ במומחים מטעמו, לרבות יועצים משפטיים ויועצים פיננסיים.
  • כי שקל בכובד ראש ובאופן יסודי את כל השיקולים הנדרשים לגיבוש הצעתו והשתתפותו במכרז, לרבות במפורש שיקולי כדאיות כלכלית, והוא לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמם בגין ובקשר עם כך.
 1. מסמכים שיש להגישם לאחר בחירת הזוכה

 • בתוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז, ימציא הזוכה למזמינה את המסמכים הבאים:
  • ערבות ביצוע, ערוכה בהתאם לנספח 1 להסכם.
  • אישור ביטוחים בנוסח המצ"ב להסכם, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.
 • לא יומצאו המסמכים האמורים במועד – תהיה המזמינה רשאית להודיע על ביטול זכייתו של המציע במכרז, ולממש את ערבות המכרז שניתנה על ידו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות הנתונים למזמין על פי דין, ומבלי שסכום ערבות המכרז ימצה את נזקיו של המזמינה בגין ובקשר עם מחדלי המציע כאמור.
 • ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז תיכנס לתוקפה ותשתכלל רק לאחר ובכפוף לעמידת המציע בסעיף זה, לקבלת האישורים התקציביים הנדרשים ולחתימת המזמינה על החוזה. ההודעה על זכיה במכרז לא תהווה בכל מקרה התקשרות ו/או התחייבות להתקשרות עם המציע הזוכה, והמציע הזוכה לא יעלה כל טענה בגין ובקשר עם כך.
 1. איסור ניגוד עניינים

 • בהגשת הצעתו למכרז, מאשר המציע ומצהיר כי אין ולא ידוע לו על כל ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, הכרוך בהשתתפותו במכרז, וכי אין לו ו/או למי מטעמו קשרים עסקיים או אישיים או אחרים, אשר עלולים להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים בתקופת הליכי המכרז ובתקופת ביצוע השירותים.
 • הזוכה במכרז יפעל בהתאם להוראות בדבר איסור ניגוד עניינים המפורטות בהסכם, ובכלל זאת יתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה פוטנציאל לניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת של הזוכה ו/או של עובדיו ו/או של מי מטעמם, במישרין ו/או בעקיפין, והוא מתחייב בזאת להודיע למזמינה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו ו/או התחייבויות מי מעובדיו על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו ו/או מי מטעמו, והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמינה למניעת ניגוד עניינים כאמור.
 • מבלי לגרוע מיתר סמכויותיו על פי המכרז ועל פי דין, תהיה המזמינה רשאית שלא לקבל הצעה על רקע של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים, בכפוף לכך שלמציע תינתן הזדמנות סבירה להציג טענותיו.
 1. סודיות

  • בהגשת הצעתו, מתחייב המציע לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות, להעביר, למסור, לפרסם או לחשוף בדרך אחרת כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין, בהיעדר אישורו של המזמינה מראש ובכתב, כל מידע, בכתב, בעל פה או בכל מדיה אחרת, הנוגע במישרין ו/או בעקיפין לנושא המכרז, אשר אליו נחשף המציע עקב ו/או במסגרת השתתפותו במכרז ובעקבות חשיפתו למידע הכלול במסמכי המכרז, וכל מידע נוסף אשר נמסר ו/או יימסר על ידי המזמינה ו/או כל הפועלים מטעמה למעט מידע המצוי בנחלת הכלל; כן מתחייב המציע שלא לעשות במידע כאמור כל שימוש אלא לצרכי הגשת הצעות במסגרת המכרז.
 1. הוראות נוספות

 • המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי   המכרז.
 • המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כשלהי, והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז ובלבד שטרם   החל הזוכה בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה שניתן לו, אם כבר ניתן. במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה החל בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה, יחולו תנאי החוזה הכללי.
 • בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל   השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
 • המזמינה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה:
  • לשנות ו/או לבטל את המכרז בכל עת, לרבות לאחר הגשת ההצעות ובכפוף להוראות הדין.
  • לדחות את כל ההצעות.
  • לפצל את הזכיה בין מספר זוכים.
  • לבטל או לשנות את היקף ההתקשרות מכל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר וזאת אף לאחר בחירת ההצעה הזוכה.
 • בעת הדיון בהצעות, זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע העבודה או ולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מעבודות קודמות שביצע המציע עבור המועצה ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותקו  וניסיונו בעבודות דומות מודגש בזה כי המועצה תהא רשאית לסמוך על ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע לצורך בחינת הצעתו, אף אם עבודות אלה לא פורטו על ידו כחלק מניסיונו     קודם של המציע במסמכי המכרז.
 •      המועצה תהא רשאית ליתן עדיפות למציע אשר מקום מגוריו (במקרה בו  המציע איננו תאגיד), או מקום משרדו הראשי (במקרה בו המציע הינו תאגיד) בתחום השיפוט של   המועצה, ובלבד שההפרש בין הצעתו לבין ההצעה הזולה ביותר לא יעלה על 5%  מההצעה הזולה ביותר.
 • המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.
 • המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.
 • המזמינה תהיה רשאית להביא בחשבון בשלב בדיקת ההצעות את ניסיונו של המזמינה עם המציע ו/או ניסיונם של גופים ציבוריים אחרים בעבודה עם המציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמינה תהיה רשאית להימנע מלמסור את הזכיה במכרז למציע שעבד בעבר עם המזמינה ו/או עם גוף ציבורי אחר, ואשר לא עמד בסטנדרטים הנדרשים הימנו ו/או קיימת חוות דעת שלילית לגבי טיב עבודתו.
 • המזמינה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לתקן ו/או למחול על טעויות סופר ו/או טעויות קלות אחרות בהצעות.
 1. עסק בשליטת אישה

 • על מציע העונה על דרישות תקנות העיריות (מכרזים)(תיקון), התשע"ו-2016 לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב -1992). על פי התיקון לתקנות העיריות (מכרזים), במקרה בו מצאה הועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הועדה על ההצעה האמורה כזוכה ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, "אישור" ו- "תצהיר".
 1. שונות

 • המציע ישא במלוא העלויות ו/או ההוצאות הכרוכות בהשתתפותו במכרז ובהגשת הצעתו, ולא יהיה זכאי לכל שיפוי ו/או החזר מהמזמינה, לרבות במקרה של ביטול המכרז.
 • כל עניין הנוגע למכרז יידון בבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.

מסמך ב' – טופס הצעת המציע

תאריך: ____________

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז מס' 06/2021

 1. מוגשת בזאת הצעתנו במכרז מס' 06/21 למתן שירותי קייטרינג והסעדה ברחבי בראש פנה (להלן: "המכרז").
 2. להצעה זו מצורפים מלוא מסמכי המכרז, על נספחיהם ותתי-נספחיהם, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמנו.
 3. אנו נותנים למלוא מסמכי המכרז – לרבות ההזמנה להציע הצעות, ההסכם ונספחיהם, את הסכמתנו המפורשת והבלתי חוזרת, וזאת לאחר שעיינו בקפידה במסמכי המכרז, ואנו מצהירים כי הבנו את מלוא האמור בהם, התייעצנו עם יועצים מקצועיים מטעמנו, וערכנו כל בדיקה שיש בה כדי להשפיע על הגשת הצעתנו זו ו/או על נכונותנו להתקשר במכרז.
 4. הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מחזיק בכל המסמכים, הרישיונות, ההיתרים והאישורים, לרבות כל אלו הנדרשים בהתאם להוראות המפורטות בתנאי הסף במכרז וכמפורט בהוראות החוקים המפורטים במסמך ה' למסמכי המכרז, ולרבות תעודת כשרות מהרבנות הראשית לישראל, התקפים בהתאם להוראות כל דין והוא מתחייב להציג אותם לרשות בכל עת שיידרש. הספק מתחייב להשיג ולחדש מעת לעת על חשבונו ואחריותו הבלעדית את הרישיונות וההיתרים הנדרשים למתן השירותים על פי כל דין. מובהר כי מדובר בתנאי מהותי העומד בבסיס ההתקשרות.
 5. אנו מאשרים ומצהירים כי אנו עומדים במלוא תנאי המכרז, לרבות ובמפורש תנאי הסף כפי שאלה נקבעו על ידי המועצה, ככתבם וכלשונם, ולא ידוע לנו על כל מניעה על פי כל דין להגשת הצעתנו במכרז ו/או למתן השירותים על פיו בשלמותם, במועדם ולשביעות רצונכם.
 6. אנו מאשרים ומצהירים כי המציע אינו מצוי בהליכי פירוק (בין קבוע ובין זמני, בין מרצון ובין על ידי בית המשפט), הקפאת הליכים, כינוס נכסים או כל הליך אחר של חדלות פירעון, כי אין תלויות בעניינו של המציע בקשות באילו מן העניינים המנויים לעיל, כי לא הוטל כל עיקול זמני או קבוע על נכסיו של המציע, וכי לא מונה בעניינו של המציע כל מפרק, מנהל מיוחד, כונס נכסים או בעל תפקיד אחר.
 7. אנו מאשרים ומצהירים כי בחנו את דרישות הביטוח המפורטות בהסכם, כי הבאנו את ההוראות הללו לידיעת מבטחינו וכי אם וככל שהצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז נרכוש על חשבוננו כיסוי ביטוחי כמפורט בדרישות הביטוח כאמור.
 8. אנו מצהירים ומאשרים כי אין לנו ניגוד עניינים מכל מן וסוג שהוא, בין השתתפותנו במכרז וביצוע השירותים על פיו לבין איזה מעיסוקינו האחרים, לרבות קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר שעלולים להעמיד אותנו במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים (להלן: "ניגוד עניינים") אל מול המועצה.
 9. אנו מתחייבים להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש לניגוד עניינים, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שרות לכל גוף או גורם אחר אשר יעמיד אותנו במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי המזמינה. אנו מתחייבים להודיע באופן מיידי על כל נתון או מצב אשר בשלם אנו עלולים להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לנו עליהם וזאת בכל שלב משלבי המכרז או ההתקשרות עם המזמינה.
 10. ידוע לנו כי רק חתימת המזמינה או מי מטעמה על גבי ההסכם המפורט, תהווה קיבול של הצעתנו זו, וכי ההתקשרות שבין הצדדים לא תשתכלל עד לחתימת המזמינה כאמור.
 11. כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית ("ערבות המכרז"), ערוכה לפקודתכם, בנוסח ובסכומים הקבועים במסמכי המכרז.
 12. היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים להמציא לידיכם בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המזמינה, את המסמכים הבאים:
  • ערבות הביצוע כהגדרתה בהסכם.
  • הסכם חתום כדין על ידנו, אם וככל שטרם נחתם עד למועד זה.
  • אישור ביטוחים חתום וכן פוליסות ביטוח תקפות כמפורט בהסכם.
 13. ידוע לנו כי היה ולא נמציא את המסמכים הנזכרים לעיל, כולם או חלקם, במועדם, יהווה הדבר הפרה יסודית, כהגדרת המונח בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, ומבלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכום ערבות המכרז כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם, ואנו לא נעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ובקשר עם כך.
 14. אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.
 15. הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 16. ידוע לי כי כמויות הארוחות המצוינות במסמך להסכם הינם בבחינת אומדן בלבד והמועצה אינה מתחייבת להזמין כמות כלשהי של ארוחות.
 17. בעבור אספקת ארוחת לילדים הסובלים מאי סבילות לגלוטן או אלרגיה למזון אהיה זכאי לתמורה קבועה של 23 ₪ לארוחה (לא כולל מע"מ).
 18. אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, מתחייב בזה לבצע את כלל העבודות / להעניק את מלוא השירותים מושא המכרז, בשלמותן ולשביעות רצונכם המלא על פי המחירים הנקובים להלן:

 

פריט הצעת הספק לארוחה בש"ח לא כולל מע"מ (לרבות המצרכים הנלווים במפורט במסמך ד')
ארוחת צהרים לגילאי ____ בספרות : _________ 

במילים: _______________ שקלים חדשים

ארוחת צהרים לצהרון בספרות : _________ 

במילים: _______________ שקלים חדשים

ארוחת צהרים  מועדון ותיקים

 

בספרות : _________ 

במילים: _______________ שקלים חדשים

 

תאריך: ___________                                                                        חתימה וחותמת: __________

 

אישור

אני הח"מ ___________, עו"ד מאשר כי מסמך זה נחתם על ידי _______________, ת.ז. ____________ וכן _____________, ת.ז. _____________ שהינם מורשי החתימה מטעם ______________ ("המציע"), כי חתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין, כי ההחלטה על הגשת ההצעה במכרז נתקבלה כדין על ידי מוסדותיו המוסמכים של המציע, וכי למיטב ידיעתי אין כל מניעה על פי כל דין להגשת ההצעה במכרז על ידי המציע ולביצוע השירותים על ידו.

 

_____________


נספח 1

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני

ראש פנה

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: ערבות בנקאית

 

על-פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ (להלן – המציע) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 3,000 ₪ (שלושת אלפים ₪), בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז מס' ____ למתן שירותי קייטרינג והסעדה ברחבי בראש פינה. (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.

בכתב ערבות זה:

"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"מדד הבסיס" – מדד חודש אוגוסט 2020 שפורסם ביום 15 ספטמבר 2020 [או בסמוך לכך].

"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום       לחודש               שנת              ועד בכלל.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית ראש פינה, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

 בכבוד רב,

___________________


נספח 2

טופס זיהוי המציע

בנספח  זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון.

(מילוי כל הפרקים הינם בגדר חובה).

פרט לא רלוונטי לקבלן המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.

 • שם המציע: ___________________________________________________
 • כתובת: ______________________________________________________
 • טלפון: _______________________________________________________
 • דוא"ל: ______________________________________________________
 • מספר החברה [לחברה] או מספר הזהות [ליחיד]: _________________________
 • [לחברה] כתובת משרד רשום:_______________________________________

 

 1. תיאור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של המציע

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. מנהלים נוכחיים במציע:

שם                                                       תפקיד

 

______________________                __________________________

 

______________________                __________________________

 

 1. אנשי מפתח נוספים במציע:

 

שם                                                       תפקיד

 

______________________                ___________________________

 

______________________                ___________________________

 

 1. ותק וניסיון המציע

 

 • שנת יסוד: ______________
 • מספר שנות התמחות: ___________
 • תיאור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של המציע:

 

פירוט מתן שירותי קייטרינג שבוצעו על ידי המציע בעבר:

מס' סד' מזמין העבודה שם איש הקשר תפקיד איש הקשר פרטי התקשרות עם איש הקשר היקף העבודה בדונם תקופת ההתקשרות מסמכים המעידים על פרטי ההתקשרות

(לצרף למסמכי ההצעה)

1              
2              
3              

 

 • יש לצרף מסמכים המעידים על פרטי ההתקשרות, אישורים והמלצות סוגי העבודות שפורטו לעיל.
 • ניתן לפרט יותר משלושה עבודות ו/או אנשי מפתח באמצעות הוספת נספח נוסף בפורמט של הטבלה האמורה.

נספח 3

אישור רו"ח על גובה מחזור כספי והעסקת עובדים

נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

 

 1. אישור על מחזור כספי של ________________ [המציע] לכל אחת מחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ [המציע] ח"פ/עוסק מורשה __________ הרינו לאשר כי המחזור הכספי של _____________ [המציע] בשנים 2015-2019 היה כדלקמן:

השנה

 

2019 2018 2017 2016 2015
מחזור כספי          

 

 1. אישור על העסקת עובדים של ________________ [המציע] לכל אחת מחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה

לבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ [המציע] ח"פ/עוסק מורשה __________ הרינו לאשר כי בכל אחת מהשנים 2015-2019 העסיק ___________ [המציע] מספר עובדים כדלקמן:

השנה

 

2019 2018 2017 2016 2015
מס' העובדים          

 

חתימת רו"ח  __________ חותמת המשרד   ______________


נספח 4

תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ./ח.צ _____________ המציע במכרז פומבי מס' _______ שפורסם על ידי המועצה הדתית רחובות.

 1. המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה (12 חודשים) שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 1. אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, אזי ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 1. אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אזי ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 1. המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953 וכל תקנות מכוחו. ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז.
 1. המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 1. כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת כמפורט להלן: ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

ידוע למציע כי לחברה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

__________________

חתימת המצהיר

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

עורך דין


נספח 5

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין  לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

 אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 1. אני משמש כ- _________________________________________ אצל המציע ____________________________ (להלן – המציע) ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
 2. בתצהיר זה:

"בעל זיקה" –    מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המבקש, או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

"שליטה"    –      כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א-1981.

 1. הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן X במשבצת המתאימה]:
 • לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002) לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;
 • הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002) לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
 1. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

__________
חתימה        

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

עורך דין


נספח 5

תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

 • הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המציע.
 • הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

 • המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.
 • המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X  במשבצת המתאימה):

 • המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998,  ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 • המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

 

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 

____________________            ____________________         _____________

תאריך                                 חותמת ומספר רישיון                           חתימה


נספח 6

 תצהיר בדבר אי תאום הצעות במכרז

 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד ב – ______________ח"פ/ע.מ_______________ (שם המציע) מצהיר בזאת כי:

 

 1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.
 2. אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז ____.
 3. המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 4. המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם ו/או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או שיש להם את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
 5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
 7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 8. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 9. למיטב ידיעתי, המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

 

                 
תאריך   שם התאגיד   חותמת התאגיד   שם המצהיר   חתימת המצהיר

 

__________________                                       __________________

תאריך                                                                  חתימה

 

אישור עו"ד

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 

_____________, עו"ד


נספח 7

תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים והתחייבות על שמירת סודיות

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

ג. א. נ.,

הנדון: התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות

 

הואיל          המועצה המקומית ראש פנה (להלן: "המועצה") פרמה מכרז מסגרת מס' ___ למתן שירותי קייטרינג והסעדה ברחבי ראש פנה.

והואיל         ובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז, בהתאם לתנאים ולדרישות המועצה;

והואיל         וכחלק מתנאי המכרז נדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות.

לפיכך, הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 1. לא אמסור ידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים וכל מידע/נתון מתוכו ללא הרשאה מהמועצה מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך או נתון כאמור.
 2. ברור לי כי חובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע, מסמך או ידיעה ללא קשר למקורו. לפיכך, לא אפתח, אעיין, אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמור לכל אדם או גוף ולא ארשה לשום גורם אחר לעשות כאמור.
 3. אחזיר למועצה כל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרות, במועדים ובאופן שיקבעו על-ידי המועצה.
 4. לא אעשה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו אלי במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי תפקידי.
 5. לא אייצג ולא אפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, עבור ומטעם כל גורם אשר עבודתי עם המועצה עשויה להיות רלוונטית לגביו.
 6. בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים – אודיע על כך מידית למועצה ואפעל לפי הוראותיה.
 7. בכל נושא הקשור להתחייבות זאת, אפעל לפי הוראות המועצה, כפי שיהיו מזמן לזמן.
 8. התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח המכרז או עם סיום ההתקשרות ביני לבין המועצה, מכל סיבה שהיא.

 

 

__________________                                       __________________

תאריך                                                                  חתימה


הסכם

  שנערך ונחתם בראש פנה ביום _____ לחודש ____בשנה______

 

בין      המועצה המקומית ראש פנה

מרח' מעלה גיא אוני, ראש פנה

באמצעות מורשי החתימה כדין.

(להלן – המועצה / המזמין)                                                                                                                                                                  מצד אחד;

 

 

לבין    _____________________ ח.פ/ח.צ_____________

מרח' ______________________

טל': _____________; פקס': ______________

באמצעות מורשי החתימה:

מר/גב' __________ ת.ז ______________

מר/גב' __________ ת.ז _____________

(להלן – הקבלן / הספק)                                                                                                                                                                      מצד שני;

 

 

הואיל               והמועצה מעוניינת בקבלת שירותי קיטרינג והסעדה ברחבי ראש פנה (להלן – העבודות);

 והואיל              והמועצה פרסמה מכרז מסגרת מס' 06/2021 לביצוע העבודות (להלן – המכרז);

והואיל              והקבלן הגיש הצעה למכרז והצעתו נמצאה על ידי ועדת המכרזים של המועצה כהצעה הזוכה במכרז (להלן – הצעת הקבלן);

והואיל              והקבלן מצהיר בזה כי הוא מעוניין לבצע את העבודות בהתאם להצעתו ובכפוף למסמכי המכרז;

והואיל              והקבלן מצהיר כי הוא עונה לכל תנאי המכרז וכי הוא ממלא אחר התנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) תשל"ו – 1976;

 והואיל               והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים והטכניים וכח האדם המיומן לביצוע העבודות.

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. מהות ההתקשרות

 • הזוכה יספק מועצה המקומית שירותי אספקת ארוחות למסגרות חינוכיות ברחבי המועצה המקומית ראש פינה וכן למועדון ותיקים (להלן: "המסגרות"), בהתאם לתדירות ותנאי ההסכם לאוכלוסיות שונות של ילדים כנגד התמורה לה יהיה זכאי כמפורט בפרק התמורה בהסכם ועפ"י הצעתו. תדירות אספקת הארוחות וימי האספקה בכל מסגרת ומסגרת תהיה כמפורט בנספח ב' להסכם. המועצה אינה מתחייבת על הכמויות ו/או תדירויות ההזמנה וההחלטה בנדון שמורה לשיקול דעתה של המועצה בלבד, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כספית או אחרת, מכל עילה שהיא, כלפי המועצה.
 1. הגדרות ושונות

 • בחוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצדם:

 

"המועצה"              המועצה המקומית ראש פינה לרבות נציגיה ומורשיה המוסמכים, וכל מי שמוסמך לפעול מטעמה (להלן גם – המזמין).

"המנהל"               מהנדסת המועצה, או כל אדם המורשה בכתב על ידה למלא את תפקידה לצורך החוזה ו/או כל חלק ממנו או מי שייקבע על ידי המועצה מעת לעת.

"הקבלן" לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע העבודות או כל חלק מהן.

"העבודות"          כל העבודות שיש לבצען בהתאם לחוזה, לרבות ביצוע כל העבודות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות להשלמה המוחלטת והמלאה של השירותים מושא המכרז.

"החוזה" החוזה על כל חלקיו ונספחיו, שהוסכם בו שיהוו חלק בלתי נפרד הימנו.

"סכומי הערבויות"           כל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך הבטחת קיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן, ע"י הקבלן.

"התמורה"          הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

"המפרט הטכני המיוחד" מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודות נשוא החוזה, הדרישות הנוספות/השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה כמפורט במסמך ד' לחוברת המכרז, על כל חלקיו.

"חומרים"           חומרים שהובאו על ידי הקבלן ו/או המזמין למקום ביצוע העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין לא מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות.

"קבלנים אחרים"  קבלנים או ספקים כלשהם, אשר יבצעו עבודות מכל סוג שהוא במקום ביצוע העבודות, תוך כדי ובזמן ביצוע העבודות ע"י הקבלן, בין מטעם המועצה ובין מטעם כל צד שלישי שהוא.

 • מונחים שהוגדרו בחוזה ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם.
 • הוראות חוזה זה חלות על ביצוע העבודות וכל הקשור והכרוך בהן, במישרין או בעקיפין, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות, וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.
 • הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודין הוראותיהם כדין הוראות החוזה.
 • כותרות הסעיפים משמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות החוזה.
 • חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974, כפי שנוסחו מעת לעת, לא יחול על היחסים בין המועצה לבין הקבלן מכוח חוזה זה.
 1. תקופת ההסכם

 • תוקפו של הסכם זה הינו למשך 12 חודשים. תחילת ההתקשרות תהה ביום חתימת הסכם זה על ידי מורשי החתימה של המועצה ומותנית בהמצאת אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע (להלן –"תקופת ההתקשרות").
 • למזמינה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בהסכם זה בעד 2 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת ובלבד שסך תקופת ההתקשרות לא תעלה, בכל מקרה, על 36 חודשים.
 • הודעה על מימוש האופציה תימסר לקבלן עד 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין. נמסרה הודעה כאמור, יחולו כל הוראות מסמכי המכרז גם על התקופה המוארכת, ובכל מקום במסמכי המכרז אשר בו נאמר "תקופת ההתקשרות" גם התקופה המוארכת / תקופת האופציה במשמע.
 1. השירותים ולוחות זמנים

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל וביתר הוראות המכרז, יכלול השירות כדלקמן:

4.1.1 הגשת מזון בימי א' – ה'  במוסדות החינוך ובימי א', ב' וד' בבית היקב. בהתאם לתפריט המפורט במסמכי המכרז. התפריט המצורף במסמך ד' הינו תפריט מינימאלי והזוכה בכל פרק יידרש להגיש לסועדים ארוחות בהיקף שלא יפחת מתפריט זה. הארוחות יוגשו בשעות המפורטות להלן או בשעה אחרת בתיאום עם הקבוצה ובאישור הרשות: מוסדות החינוך הגעה עד השעה : 12:00 בית היקב הגעה עד השעה 09:45.

4.1.2 הספק מתחייב במועדים המפורטים לעיל ו/או כפי שיקבע בהזמנה ספציפית. החל מ-3 איחורים של הספק באספקת הארוחות יגרור קנס בגובה 10% מכל הזמנה שסופקה באיחור.

4.1.3אספקת מנות לסועדים עם צרכים תזונתיים מיוחדים צמחוניים, טבעוניים, ללא גלוטן וכיו"ב.

4.1.4 המזון יהיה בקירור או בחימום על פי דרישות משרד הבריאות ובאחריות מלאה של הספק.

4.1.5 כל המוצרים יסופקו אך ורק אם הם בתוקף למשך זמן סביר מיום האספקה (מוצרים יבשים תוקף של חצי שנה לפחות; מוצרים טריים תוקף של מס' ימים לפחות). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יחליף מוצרים פגי תוקף ללא עלות נוספת.

על הספק ליתן את השירות תוך שמירה על כללי ההיגיינה והתברואה.

4.1.7על הספק האחריות המלאה לספק את כל הציוד והכלים הנדרשים להגשה ולהספקת האוכל על פי הזמנת הסועדים, על פי הנחיות משרד הבריאות, על פי כל דין ועל פי רישיון העסק. כל הכלים יהיו רב פעמיים או חד-פעמיים מתכלים.

4.1.8 מסירת הארוחות תתבצע לנציג מוסמך של הרשות כאמור בהזמנה או כפי שיקבע על ידי הרשות. קליטת הארוחות באתרים תיעשה לאחר אישור נציג הרשות. ככל שיתגלה פער בין ההזמנה לאספקה בפועל, תהא הרשות רשאית לדרוש מהספק לספק את החוסרים בדחיפות ו/או לבצע קיזוז מסכום עתידי שהיא חבה לספק

4.1.9 על הספק לספק את השירות כשברשותו כל האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים בתוקף בכל תקופת ההתקשרות. כמו כן, על הספק לעמוד בכל דרישות הכשרות של הרבנות הראשית לישראל.

4.1.10 ההזמנות יתבצעו מול כל מוסד כאמור לעיל של הרשות ישירות לספק ולא תהיה לספק התחשבנות כלשהי מול הסועדים אלא מול הרשות בלבד.

4.1.11 לספק תהיה האחריות הישירה, הבלעדית והמוחלטת לאיכות וטיב המזון, כלפי הסועדים, משרד הבריאות וכל גוף שלטוני אחר. הדבר יצוין בעת אישור הזמנת הסעודה וכן בשילוט מתאים במקום הגשת המזון. הספק מתחייב להציג במקום הגשת המזון את כל האישורים, ההיתרים, התעודות והרישיונות לכל דורש ובאופן גלוי ובארוחות ארוזות, במדבקה ע"ג האריזה.

4.1.12 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות הרשות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, בהודעה מראש של 30 ימים ו/או ליתן לזוכה במכרז בלעדיות כלשהי. במקרה של ביטול ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, תשלם הרשות לזוכה רק את התשלומים המתייחסים לאספקת השירותים שהזוכה כבר סיפק בפועל עד תאריך ההודעה על ביטול ההתקשרות, והרשות לא תהא חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור ביטול ההתקשרות.

4.1.13 יובהר, כי הרשות רשאית לפנות לספקים אחרים, בין היתר, לצורך מתן שירותי הסעדה לאירועים מיוחדים או לארוחות שטח מיוחדות שיתקיימו במוסדרות החינוך, בכפוף לכל דין.

 1. היקף החוזה

 • הוראות החוזה חלות על אספקת ושירות הסעדה למוסדות חינוך ומועדון אזרחים ותיקים לרבות כח-אדם במידה ויידרש, נסיעות, ביטוחים, רשיונות, אגרות, מיסים, הפקת חשבוניות וכל דבר אחר הנחוץ לשם כך. ב. הספק יבצע כל שירות אך ורק כנגד קבלת הזמנה מאושרת מאת הרשות. בהזמנה יצוינו כל הפרטים הנוגעים להזמנה הקונקרטית, לרבות סוג השירות שאספקתו מתבקשת, הכמות, אופן ביצוע האספקה, מקום האספקה, לוח זמנים וכל פרט כיו"ב ביחס לאופיו של השירות. ג. הרשות תהא רשאית להזמין את השירות עבור מחוזות ו/או אתרים נוספים.
 1. תפקידיו וסמכויותיו של המנהל

 • מבלי לגרוע מיתר סמכויות המנהל עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר, כי בנוסף להיותו של המנהל נציג הרשות לעניין הסכם זה, כמפורט בהסכם, יהא המנהל מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על השירות שיינתן על ידי הספק והתאמת הנ"ל לדרישות המכרז והחוזה.
 • כן יהיה רשאי המנהל למסור הודעה לספק בדבר תקלות ו/או אי עמידה בזמנים ו/או אי התאמת השירות כמפורט בס"ק א' לעיל. קביעתו של המנהל לעניין זה הינה סופית ואינה ניתנת לערעור. על הספק למלא אחר הוראות המנהל, לשתף עימו פעולה ולאפשר לו לבקר כל חלק מהשירות המבוצע על ידו.
 • הפיקוח אשר בידי המנהל לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו למילוי תנאי חוזה זה ולמילוי כל הדרישות שבדין והספק יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו.
 1. התמורה

 • תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, לשביעות רצונה של הרשות, במועדים הנקובים בהסכם זה, בגין כל ההוצאות שיוצאו ע"י הספק בקשר עם מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה תשלם הרשות למשרד תשלום בגין כל מנה/ארוחה/כלכלה/פריט אחר כמפורט במחירון, מסמך ג' למסמכי המכרז. כל זאת בכפוף לקבלת הזמנה מאושרת מאת הרשות ועל בסיס תקציב קיים. מובהר כי אין להתחיל בביצוע מתן השירות ואספקת המזון טרם קבלת הזמנת עבודה מאושרת מהרשות ביחס לכל שירות פרטני.
 • ההזמנה תכלול את מספר הסועדים ועל פי מספר הסועדים בפועל יבוצע התשלום.
 • יובהר כי המחירים האמורים לעיל כוללים את כל הוצאות הספק למתן השירות באופן מלא ומקצועי.
 • המחירים האמורים לעיל יישארו קבועים למשך כל תקופת ההתקשרות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפרשי ההצמדה למדד המחירים לצרכן יחושבו באופן חד פעמי בתחילת כל שנה בתקופת ההארכה (קרי, החל מהשנה השנייה להתקשרות ככל שההתקשרות תוארך), בהתאם להפרש שבין שיעור המדד במועד תחילת תוקפו של החוזה המקורי לבין שיעור המדד במועד תחילת השנה. המחירים המוצמדים יחולו במהלך כל השנה. למען הסר ספק, הספק לא יהיה זכאי לקבלת תמורה ו/או כספים כלשהם בגין הפרשי ההצמדה אשר יחולו במהלך תקופת ההארכה
 • יובהר כי הרשות רשאית להודיע לספק על שינוי במספר המנות שהוזמנו (צמצום או הגדלה) עד לשעה 13:00 בצהריים יום לפני מועד אספקת המנות. הרשות לא תשלם תשלום כלשהו לספק במקרה של הפחתת מספר המנות ומתן הודעה מתאימה לספק עד השעה 13:00 בצהריים יום לפני מועד אספקת המנות בפועל.
 • מבלי לגרוע מן האמור בסעיף דלעיל, יובהר כי הרשות לא תשלם לספק תשלום כלשהו בגין ביטולי הזמנות, מכל סיבה שהיא וזאת כל עוד הביטול התבצע עד 12 שעות מהמועד המיועד לאספקת המנות בפועל (צמצום מספר המנות על פי האמור בסעיף דלעיל לא יוגדר כביטול לצורך סעיף זה). בגין ביטול ההזמנות במועד שהינו פחות מ-12 שעות מהמועד המיועד לאספקת המנות בפועל, תשלם הרשות לספק 50% ממחיר המנות שהוזמנו.
 • מבלי לגרוע מן האמור, הרשות תהיה רשאית בכל שלב לבטל או לדחות את ההזמנות באם לא ניתן לקיימן במועד בשל נסיבות שאינן תלויות בה, לרבות אך לא רק, מחמת אירועים ביטחוניים, התראות, מזג אויר, כוח עליון, אסון בקרב אזרחי ישראל, מגפה,  אירוע של פגיעה בשמורת טבע או בגן לאומי. בוטלה או נדחתה הזמנה בנסיבות האמורות, לא תחויב הרשות בתשלום כלשהו והרשות לא תהיה מחויבת לנמק את הודעתה. הספק מוותר מראש על כל פיצוי ו/או שיפוי ו/או דרישה ו/או טענה כנגד הרשות
 • למען הסר ספק יובהר כי, ביצוע כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן מהווה תנאי מוקדם לביצוע כל אחד מהתשלומים המפורטים לעיל ע"י הרשות. הרשות תהיה רשאית לעכב ביצועו של כל תשלום, עד להשלמת ההתחייבויות בהן נדרש הספק לעמוד על פי הסכם זה, קודם למועד ביצוע התשלום, מקום בו הספק לא עמד בהן במלואן לשביעות רצון הרשות, גם אם אין המדובר בהתחייבות בגינה נדרש באופן ישיר התשלום הנדון. לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • למען הסר ספק, לספק לא תהיה התחשבנות כלשהי מול הסועדים, אף לא בהסכמת הסועדים וההתחשבנות היחידה תהיה מול הרשות בלבד.
 • היה ומכוחו של דין כלשהו תחול חובת ניכוי מס במקור בעת התשלום, ינוכה מס זה על ידי הרשות, בשיעור הקבוע לכך באישור שימסור הספק למזמין, או בהיעדר אישור מתאים, באישור הקבוע לכך בדין
 • כן מובהר כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בקיומו של אישור תקציבי לתשלומים אלה והזמנה מאושרת ע"י הרשות.
 • מובהר כי הזוכה מתחייב לספק את ההזמנה במוסדות החינוך עד השעה 12:00ובבית היקב עד השעה 09:45.
 1. התמורה, תנאי ומועדי התשלום

 • תמורת מתן השירות לשביעות רצון המועצה, תשלם המועצה לספק את המחיר עבור השירותים שהוזמנו ובוצעו בפועל בהתאם למחיר שניתן להם בהצעת המחיר שהוגשה על ידו במסגרת המכרז ומצורפת נספח א למסמכי המכרז.
 • בתום כל חודש קלנדרי, יגיש הספק לרשות חשבונית מס "מקור" בגין התמורה המגיעה לו בהתאם להצעתו, בעבור השירותים שבוצעו על ידו בפועל ואשר אושרו על ידי נציג הרשות, בכפוף להזמנה מאושרת שנמסרה לו מנציג (להלן: "חשבונית" ב. לחשבונית יצורף חשבון מפורט אשר יכלול את המנות והמוצרים שסיפק, שם המוסד, מספר המנות והסכום לתשלום.
 • המנהל יבדוק את החשבונית והדו"ח המוגשים על ידי הספק ויאשרם בחתימתו, בחלקם או במלואם, לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, שלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 • החשבונית ו/או חלק ממנה ישולמו עד 45 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון לרשות.
 • מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדויקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לספק לבצע תיקונים ו/או השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בחשבון ויראו זאת כאילו החשבון לא הומצא לרשות ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא תיספר במניין הימים עד למועד התשלום.
 • מוסכם כי התמורה כוללת הובלה של המזון למועצה או לכל מקום אחר שהמועצה תורה לספק.
 • כנגד הגשת חשבונית מס לתשלום, המועצה תשלם לספק את התמורה בגין החודש הקלנדרי שחלף, במתכונת של שוטף + 60 יום ממועד הגשת החשבון, לפי העניין, ובכפוף לאישור המנהל.
 • למען הסר ספק יובהר בזאת, כי המועצה תנכה מס הכנסה במקור מהתמורה אלא אם כן הספק ימציא למועצה אישור מתאים מטעם רשויות המס על פטור מלא או חלקי מניכוי מס במקור.
 • מובהר ומודגש כי המחירים הם קבועים, סופיים ומוחלטים עד לתום תקופת ההסכם, והמועצה לא תשלם לספק כל תוספת מחיר או הפרשים הנובעים מהתייקרויות בעלויות המזון או במוצר נשוא הסכם זה ו/או מכל עליות מחירים אחרות ככל שיהיו. עוד מובהר, כי התמורה שתשלם המועצה לספק מגלמת בתוכה את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים לרבות עלויות העסקת עובדי הספק, עלויות נסיעה, הובלה, סבלות, עלויות התקנה הרכבה ותקשורת וכל עלות אחרת בה יישא הספק לשם ביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, והספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בעניין זה.
 • הספק יהיה אחראי לתשלום כל המסים וכל תשלום חובה אחר, אשר יחול בקשר למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו במסגרת הסכם זה
 • מוסכם בזאת מפורשות כי אין תשלום כלשהו ששולם ע"י המועצה, בא לגרוע מזכויות המועצה לפי חוזה זה ו/או על פי הוראות כל דין.
 • מועדי התשלום:

 • אחת לחודש, ועד ל- 9 לחודש בגין החודש שקדם לו, יעביר הקבלן לאישור המזמינה ו/או מי מטעמה חשבון חודשי חתום ע"י המפקח ודוחות בהם יפורטו כל השירותים שסיפק הקבלן למזמינה בחודש הקודם.
 • בנוסף לאישור המפקח יצורף לחשבון מסמכים שצירף המנהל כולל קיזוז קנסות במידה וישנם.
 • המזמינה ואו מי מטעמה רשאית לשנות את דרישות המסמכים והדוחות הנדרשים להגשת החשבון.
 • התמורה המאושרת על ידי המועצה תשולם לקבלן בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017, וזאת בתנאי שצירף לחשבון החודשי את כל המסמכים הנדרשים לעדות עבודתו והגיש אותם במועד. במידה ולא עשה כך, המזמינה תעביר את מניין ימי התשלום לחודש הקלנדרי העוקב.
 1. אספקת ציוד וחומרים

מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד,  האביזרים, המתקנים, המכשירים, כלי הרכב, החומרים וחומרי העזר, הכלים, האביזרים וכוח האדם המיומן (להלן – "האמצעים") הדרושים לביצועם היעיל של השירותים. כל האמצעים יהיו מאיכות מעולה, בטוחים לשימוש ועומדים בכל יתר הדרישות שבחוזה זה ועפ"י כל דין, לרבות התקנים הרלבנטיים.

 1. אי קיום יחסי עובד-מעביד

אין בכוונת הצדדים עפ"י הסכם זה כדי ליצור ביניהם ו/או בין מי מטעמם יחסי עבודה.
בקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז פועל הקבלן כנותן שירותים עצמאי, ועליו בלבד חלה האחריות בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, נזק או הפסד שייגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי או עקב או בקשר עם קיום התחייבויותיו של הקבלן עפ"י מסמכי המכרז. הקבלן לבדו יישא בכל תשלומי החובה, עפ"י כל דין, החלים בקשר עם העסקת עובדיו.

 1. הצהרות הצדדים

 • הקבלן מצהיר כי הינו בעל ידע, ניסיון, צוות עובדים, ציוד וכישורים לאספקת השירותים עפ"י הסכם זה.
 • הקבלן מצהיר כי קרא והבין את הוראות חוזה זה וקיבל את כל הפרטים והמידע שביקש בקשר לאספקת השירותים למועצה ולתנאי חוזה זה.
 • הקבלן מצהיר כי הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין, עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק, ובידיו אישור תקף כדין, כאמור בסעיף 2 לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות לתשלום חובות מס) תשל"ו – 1976.
 • הקבלן מצהיר כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז – 1987.
 • הקבלן מצהיר כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991, בשנה שקדמה למועד חתימת חוזה זה.
 • הקבלן מצהיר בזאת כי ערך את כל הבדיקות שביקש לערוך, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה בקשר עם השירותים מושא ההסכם, ובכלל זאת כל הנושאים המפורטים בסעיף זה לעיל.
 1. קנסות

 • מבלי לגרוע מכל סעד /זכות השמורים למועצה על פי הדין ו/או על פי הסכם זה, תהא המועצה רשאית להשית קנסות על הספק במקרים הבאים:
 • אי עמידה במועד כלשהו מהמועדים כמפורט בהזמנות עבודה או בהסכם זה לפי העניין – קנס בסך 500 ₪ ליום איחור.
 • אי עמידה בדרישה/ות המפורטות במכרז זה, בנוגע לאופן ואיכות המוצר קנס בשיעור %10 מהתמורה בגין אותה הפקה.
 • אי שמירה על סודיות ו/או על אבטחת מידע- קנס של 5,000 ₪ למקרה.
 • במידה ולא יסופקו המוצרים כפי שמבקשת המועצה ובהתאם להסכם עימה, תוכל המועצה לדרוש החזר כספי מלא ולפנות לספק אחר.
 • במידה ולא יסופקו המוצרים בהתאם לדרישות המועצה 3 פעמים, תהא המועצה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק.
 1. רישיונות

 • הקבלן יחזיק בכל ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין לביצוע השירותים וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות
 • מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ויתר מסמכי המכרז, הקבלן מתחייב להפעיל ולבצע את כל השינויים ו/או התוספות שיחולו, אם יחולו, בדרישות הרשויות הנ"ל, על חשבונו, לרבות אם אלה אינם מפורטים במסמכי המכרז.
 • הקבלן לא יספק את השירותים ו/או יבצע כל פעולה אחרת בקשר עם זכויותיו עפ"י הסכם זה בהעדר ו/או בסטייה מהרישיונות או מההיתרים, כולם או מקצתם, הנחוצים לכך עפ"י כל דין.
 • הקבלן יישא בכל ההוצאות והתשלומים הדרושים לצורך עמידתו בתנאי סעיף זה, בין אם זהותם וכמותם של הוצאות ותשלומים אלה ידועה כיום ובין אם לאו.
 • הפרת הוראות סעיף זה היא הפרה יסודית.
 1. הסדרי אספקת השירותים על ידי הקבלן

 • לצורך אספקת השירותים יעסיק הקבלן אנשים ויחזיק באמצעים ואביזרים מתאימים ובכלל זה מכשירי קשר ו/או טלפונים (ניידים בלבד) וכיו"ב.
 • הקבלן ימנה מנהל לשירותים מטעמו אשר ישמש גם כאיש קשר עם המזמינה. מנהל זה יהיה מצויד בטלפון נייד ויהיה זמין בכל שעות אספקת השירותים ויבצע, בין היתר, רישום ומעקב אחר אירועים חריגים.
 • הקבלן מתחייב לספק למזמינה את השירותים המפורטים במסמך ד' לחוברת המכרז ובהסכם זה, במומחיות, ביעילות ובמועדים הנדרשים ותוך הקפדה על מילוי הוראות הדין.
 • בכל מקרה בו יתגלה צורך לבצע שינויים בשיטת אספקת השירותים, בין כתוצאה מהוראות הרשויות המוסמכות ובין כתוצאה מהפקת לקחים פנימיים של המזמינה ו/או הקבלן, יבצע הקבלן את אותם שינויים על חשבונו ולשביעות רצון המזמינה בהקדם ולא יאוחר מתום 14 ימים ממועד קבלת דרישה מאת המזמינה ו/או הרשויות המוסמכות, בהתאם.
 • הפרת הוראות סעיף זה ע"י הקבלן מהווה הפרה יסודית.
 1. עובדים

 • הקבלן מתחייב כי יש ביכולתו לגייס ולהעמיד את כל כח האדם הדרוש לאספקת השירותים עפ"י האמור במסמכי המכרז.
 • הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו נותן שירותים עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ובין המזמינה יחסי עבודה.
 • כל האנשים והעובדים, אשר יועסקו בקשר עם אספקת השירותים יהיו מועסקי הקבלן ויקבלו את משכורתם, התנאים הסוציאליים וכל המגיע להם, מאת הקבלן בלבד.
 • הקבלן מתחייב לקיים תנאי עבודה בהתאם לדרישות הדין, וכן הסכמים קיבוציים החלים עליו ומבלי למעט מהאמור מתחייב הקבלן לפעול בהתאם להוראות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011.
 • הקבלן ידאג, על חשבונו, כי עובדיו ומועסקיו יהיו לבושים במדים, מסומנים בסימן הקבלן, הכוללים חולצה ומכנסיים והמאפשרים את זיהויים על ידי אחרים. על פי הצורך יורכבו על תלבושות העובדים פסים זוהרים לצרכי בטיחות ו/או יספוקו להם אפודי בטיחות זוהרים.
 • המזמינה תהא רשאית מפעם לפעם להורות לקבלן, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להורות על הפסקת עבודת עובד ו/או עובדים, המועסקים ע"י הקבלן. המועצה תנמק דרישתה על פי הוראות סעיף זה.

בקשת המועצה כאמור בהוראות סעיף זה לא תזכה את הקבלן ו/או מי מטעמו, בשום מקרה, בכל פיצוי מכל מין וסוג שהוא. במקרה והמזמינה ו/או מי מטעמה ייתבעו ע"י עובד כאמור, ישפה אותם הקבלן בגין כל סכום שישלמו או יחויבו בתשלומו על פי פסק דין חלוט.

 • כל חריגה מהדרישות המופיעות במפרט השירותים תיעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מנציג המזמינה.
 • מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י חוזה זה למזמינה לפקח, להדריך או להורות לקבלן או לעובדיו או למי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות חוזה זה במלואו, ולקבלן ולמועסקים על-ידו לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד המזמינה, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם חוזה זה או הוראה שניתנה על-פיו או בקשר עם ביטול או סיום חוזה זה, או הפסקת מתן השירותים עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא.
 • למען הסר כל ספק, היה ומסיבה כלשהיא, ייקבע ע"י גוף מנהלי או שיפוטי, מכל יוזמה שהיא, כי הקבלן ו/או מי מטעמו הם עובדי המזמינה, יחולו ההוראות כדלקמן:
  • הקבלן יחזיר כל סכום ששולם לו מעבר לתמורה המוצמדת בתוך 5 ימים מיום שנשלחה אליו דרישה ע"י המזמינה, וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותה בסעיף 5 (ב) לחוק פסיקת הריבית וההצמדה מיום ששולם התשלום ועד להשבתו בפועל למזמינה.
  • במידה והמזמינה תידרש או תחויב לשלם סכום כלשהוא לקבלן ו/או מי מטעמו ו/או לצד ג' עפ"י קביעה לפיה הקבלן ו/או מי מטעמו הם עובדי המזמינה ישפה הקבלן את המזמינה בגין כל חבות כאמור לרבות בגין הוצאות משפט, וזאת תוך 5 ימים מיום שנשלחה אליו הדרישה ע"י המזמינה.
  • המזמינה, עפ"י החלטתה הבלעדית ובלא כל תנאי, תהא רשאית לקזז מכל סכום שיגיע לקבלן, אם וככל שיגיע, את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לה.
 • הפרת הוראות סעיף זה ע"י הקבלן מהווה הפרה יסודית.
 1. ביקורות

 • הקבלן ישתף פעולה עם באי כוחה של המזמינה, אשר ימונו מעת לעת בהודעה בכתב לקבלן (להלן – "הנציג" או "הנציגים", לפי העניין), בעורכם ביקורות באתרי ביצוע העבודות, כדי לבדוק את קיום הוראות ההסכם על נספחיו או לכל מטרה אחרת עפ"י שיקול דעתם.
 • ביקר נציג המועצה באתר ביצוע ומצא כי הקבלן אינו מקיים אחר הוראות ההסכם, רשאי הוא לתת לקבלן הוראות לתיקון ההפרה, ואלה יבוצעו ע"י הקבלן. כל עוד לא נקבע אחרת ע"י נציג המזמינה, יקיים הקבלן את הוראות הנציג בתוך פרק הזמן שהוגדר לו על ידי נציג המועצה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המזמינה לפי הסכם זה ו/או כל דין.
 1. פגיעה בנוחיות הציבור

 • הקבלן מתחייב שלא תהא, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה, כל פגיעה, שלא לצורך, בנוחיות הציבור ושלא לצורך בזכות השימוש וההחזקה של רכוש ציבור כל שהוא.
 1. ערבויות

 • הקבלן ימציא, עובר לחתימת ההסכם וכתנאי לחתימתו על ידי המועצה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובתה של המועצה וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בסך של 6,000 ₪ (ששת אלפים ₪) בתוספת מע"מ (להלן – "ערבות ההסכם"). ערבות ההסכם תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ותיערך בנוסח המצורף כנספח 1 לחוזה זה.

ערבות ההסכם תהא בתוקף לתקופת ההתקשרות (כולל תקופת ההארכה) בתוספת 3 חודשים, כשהיא ניתנת להארכה לתקופה נוספת של עד 3 חודשים נוספים סה"כ. במידה והקבלן לא יאריך את תוקף הערבות, כאשר המזמינה תדרוש זאת, תחולט הערבות וללא שום התראה מצד המזמינה.

 • המזמינה תהא רשאית להציג את ערבות ההסכם ולדרוש את פירעונה, המלא או החלקי (וכמידת הנזק ו/או הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו ו/או אשר להם היא זכאית), בכל מקרה אשר בו, לפי שיקול דעתה המוחלט, הפר הקבלן אחת או יותר מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם ו/או מסמכי המכרז.
 • נדרש פירעונה של הערבות, כולה או חלקה, ימציא הקבלן לאלתר ערבות חדשה בגובה הסכום שנפרע ובאותם תנאים שנכללו בערבות שמומשה.
 • אישור המזמינה להצגת הערבות לפירעון, ישמש כראיה חלוטה לעניין זה כי הערבות הוצגה כדין, ולקבלן לא תהיה כל טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד הצגת הערבות ופירעונה.
 • הפרת הוראות סעיף זה היא הפרה יסודית.
 1. המחאת זכויות

 • הקבלן אינו רשאי ואינו יכול להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י הסכם זה – כולן או מקצתן, לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. כל העברה כאמור, אם תעשה, תהא בטלה מעיקרה ומשוללת כל תוקף חוקי ותקנה למזמינה את הזכות לבטל הסכם זה לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמינה עפ"י הסכם זה ו/או על פי כל דין. למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה רשאי לשעבד ו/או למשכן זכויותיו על פי הסכם זה.
 • המחאת זכות ו/או חיוב, שנעשתה ע"י הקבלן, תהא חסרת תוקף, זולת אם זהות הנמחה תאושר מראש ובכתב ע"י המזמינה, וכל יתר התנאים אשר יוצבו ע"י המזמינה לעניין זה ימולאו בקפידה (יודגש כי למזמינה מלוא שיקול הדעת להתנות איזה תנאים שתמצא לנכון במקרה זה).
  אף אם תיתן המזמינה הסכמתה להמחאה של איזה מהתחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה, לא יהיה בכך כדי לפטור את חבותו של הקבלן כלפיה עפ"י הסכם זה, והוא והנמחה יחובו כלפיה, ביחד ולחוד, את כל התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה. המחאה לצורך סעיף זה הינה לרבות כל שינוי במבנה בעלי המניות אצל הקבלן.
 • המזמינה רשאית להסב ללא הגבלה איזה מזכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או מקצתן, עפ"י הסכם זה ויתר תנאי המכרז ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך. מובהר מפורשות, כי המחאת זכויות המזמינה כאמור תיעשה בדרך של מתן הודעה מפורשת וככל הניתן תוך שיתוף הקבלן עוד טרם משלוח ההודעה בדבר המחאת הזכות.
 1. אחריות

 • הקבלן יהיה אחראי לכל הנזקים לרכוש ו/או לגוף מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרמו למזמינה ו/או לרכושה ו/או לכל צד ג' אחר ו/או לעובדיו ו/או לכל אדם הנמצא באתר ביצוע העבודות, הנובע ו/או הקשור בכל דרך שהיא לאספקת השירותים או כל פעילות אחרת של הקבלן ו/או מי מטעמו.
 • המזמינה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגין אובדן או נזק או כל הוצאה כספית, שייגרמו בקשר עם אחריותו של הקבלן עפ"י הסכם זה, והקבלן מתחייב לשפות אותם עבור כל הוצאה או פיצוי שייתבעו לשלמם ואשר מקורם באובדן או נזק בתחום אחריותו של הקבלן עפ"י הסכם זה.
 • המזמינה וכל מי שבא בשמה או מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לגבי כל נזק או פגיעה, אשר ייגרמו לקבלן או לרכושו או לכל נזק גוף ו/או אובדן ו/או נזק רכוש מכל סוג שהוא אשר ייגרם לעובדיו של הקבלן ו/או למועסקיו ו/או לסוכניו ו/או ללקוחותיו ו/או למבקריו ו/או לכל אדם אחר אשר יימצא באתר או בשטח אחר, המוחזק ע"י הקבלן ברשות המזמינה, ככל שהם נובעים או קשורים בכל דרך שהיא לאספקת השירותים ע"י הקבלן ו/או לפעילות כלשהיא של הקבלן ו/או מי מטעמו, והקבלן נוטל על עצמו את מלוא האחריות בגין כל נזק שהמזמינה ו/או מי מטעמה עלולים להתחייב לשלמו או שיאולצו לשלם עקב נזק מעין זה וכנגד כל הוצאה שיוציאו בקשר לכל נזק כנ"ל, אלא אם הנזק נגרם כתוצאה ישירה ובלעדית ממעשה ו/או ממחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה.
 • המזמינה ו/או הבאים מטעמה לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק, מכל סוג שהוא, אשר ייגרם לקבלן כתוצאה מכניסת נציגים מטעמם לצורך מטרה מהמטרות הנזכרות בחוזה זה, אלא אם כן נגרם הנזק כתוצאה מרשלנות ישירה ובלעדית של הנציגים.
 • בסעיף זה, "כל הוצאה, פיצוי או נזק שייתבעו או יאולצו לשלמו", או כל מונח שכוונתו דומה, משמע – לרבות סכום ששולם עפ"י מכתב דרישה ומו"מ מחוץ לכותלי בימ"ש, תביעה, פשרה, פסק-דין ופסק בורר, ולרבות הוצאות משפט, שכר עדים ושכר טרחת עו"ד.
  לסכומים ששולמו ע"י המזמינה ו/או מי מטעמה, כאמור לעיל, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל ע"י הקבלן בשיעורים שיהיו מקובלים אצל החשב הכללי במשרד האוצר בעת התשלום בפועל לגבי פיגורים בתשלומים. אישור החשב הכללי במשרד האוצר יהווה ראיה מכרעת לגובה הריבית.
 • הקבלן ישפה את המזמינה בתוך 7 ימים מהודעתם כי שילמו את הכסף או כי עליהם לשלמו במועד נקוב.
 • המזמינה תודיע לקבלן תוך 15 ימים מקבלת מכתב דרישה ו/או תביעה מכל צד ג' בקשר עם האמור בסעיף זה, ותאפשר לקבלן להתגונן כראוי מפני תביעה כאמור ומבלי שהדבר יטיל עליה חיוב כספי כלשהוא. לא הודיע הקבלן למזמינה תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על כוונתו להתגונן, יראו אותו כמסכים לכל פעולה שתינקט על-ידה.

מבלי למעט מהאמור לעיל מובהר, כי כי חובת הקבלן לפיצוי או שיפוי המזמין במקרים של תשלום על דרך הפשרה או לפנים משורת הדין, תיעשה רק בכפוף לאישור הקבלן מראש ובכתב.

 1. ביטוחים

 • הקבלן יהיה אחראי כלפי עצמו ו/או כלפי עובדיו ו/או כלפי מועסקיו ו/או כלפי המזמינה ו/או כלפי מוזמניה ו/או עובדיה של המזמינה ו/או כלפי כל צד שלישי כלשהוא, בגין כל נזק לגופם ו/או לרכושם, אשר יארע בקשר עם אספקת השירותים למועצה.
 • האמור להלן (סעיף 21, על תתי סעיפיו) יחול לגבי כל הפוליסות הנזכרות להלן, בין אם ייעשו במסגרת פוליסה אחת ובין אם במסגרת פוליסות נפרדות.
 • הקבלן ירכוש פוליסת ביטוח אשר תבטח את עצמו ו/או את המזמינה. פוליסת הביטוח תכלול את הכיסויים הבאים:
 • ביטוח אחריות מקצועית –

הפוליסה תכלול כיסוי בגין חבויות הזוכה עפ"י דין ישראלי, בגבולות אחריות של  ₪ לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח של שנה בגין כל מעשה ו/או השמטה ו/או מחדל ו/או היפר חובה מקצועית מצד הזוכה וכל הבאים ו/או הפועלים מטעמו.

בביטוח זה אין כל הגבלה בגין אובדן מסמכים, אובדן מידע מכל סוג ותיאור, אי יושר של עובדים, פרסום, אובדן השימוש והעיכוב.

הביטוח מורחב לשפות את המזמינה בגין אחריותה למעשה ו/או מחדל ו/או מקרה נזק שנגרם ע"י הזוכה ו/או המועסקים על-ידו ו/או הבאים מטעמו.

תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שניים עשר (12) חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור על-ידנו או ע"י הזוכה ובתנאי שאין ביטוח אחר.

בסיס הביטוח הוא עפ"י יום הגשת התביעה והתאריך הרטרואקטיבי חל לכל המאוחר החל מיום חתימת ההסכם בין המזמינה לבין הזוכה.

 • סיכוני צד ג' –

הפוליסה תכלול כיסוי בגין חבות הזוכה עפ"י דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש, העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהוא בגבול אחריות שלא יפחת  לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח של שנה. ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, מהומות ושביתות וכן תביעות תחלוף מצד המזמינה.

הביטוח מורחב לשפות את המזמינה בגין אחריותה למעשי ו/או למחדלי הזוכה והבאים מטעמו.

הביטוח כולל סעיף אחריות משולבת (צולבת) שלפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 • ביטוח חבות מעבידים –

הפוליסה תכלול כיסוי בגין חבות הזוכה כלפי כל העובדים ו/או המועסקים על-ידו ו/או בשמו לרבות קבלנים וקבלני משנה במסגרת אספקת השירותים. גבול האחריות למקרה ולתקופה של שנה.

הביטוח מורחב לשפות את המזמינה במידה ותיחשב כמעבידה של המועסקים ע"י הזוכה.

 • הביטוח ייעשה בחברת ביטוח ישראלית.
 • הקבלן מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח מידי פעם לפי הצורך (אך לא להפחיתם), לשלם את כל הפרמיות כסדרן ולהעביר עותק מכל מסמך שיקבל מחברת הביטוח לידי המזמינה תוך 3 ימים מיום שיקבלו.
 • הקבלן ימסור למזמינה, מיד עם דרישתם, העתקים חתומים של ביטוחי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, וכן במעמד חתימת ההסכם, בצירוף אישור מחברת הביטוח שהפרמיות בגין הפוליסות שולמו, וכן בעת כל חידוש ביטוח.

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה, ולדרישת המזמינה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על-מנת להתאימם להוראות חוזה זה תוך שישה ימים מהדרישה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תוטל אחריות כלשהיא על המזמינה ולא תצומצם אחריותו של הקבלן עפ"י הסכם זה או עפ"י כל דין.

 • הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים עפ"י חוזה זה. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המזמינה ומי מטעמה לשם שמירה ומימוש של זכויותיה על פיהם.
 • הקבלן יישא בעצמו בכל ההוצאות הכרוכות בעלות הוצאות הביטוח ותשלום הפרמיות בכל תקופת ההסכם עימו לגבי כל הפוליסות שייערכו כמפורט לעיל, ויימנע מלעשות כל מעשה ו/או מחדל העלול להשפיע על תוקף הפוליסות.
 • פוליסות הביטוח תכלולנה סעיף אחריות צולבת לגבי כל אחד מיחידי המבוטח. שם המבוטח בביטוחי הקבלן יורחב לכלול גם את המזמינה ואת הבאים מטעמם.
  ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף (Subrogation) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח, גופים שבשליטת המזמינה, וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לאספקת השירותים.
 • פוליסות הביטוח תכלולנה התחייבות של חברת הביטוח להימנע מתביעת שיפוי ו/או שיבוב כנגד המזמינה ביחד או כל אחד לחוד.
 • עד וכתנאי מוקדם לחתימתו של הסכם זה, ימציא הקבלן אישור בדבר קיום ביטוחי הקבלן, לשביעות רצונה המוחלט והבלעדי של המזמינה. גבולות האחריות הנקובים באישור הינם סכומי מינימום ועל הקבלן יהיה לקבוע סכומים כפי הסיכון.
 • כל ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על-פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח למזמינה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 60 יום מראש וקיבל את הסכמתם בכתב, שאם לא כן לא יהיה כל תוקף לביטול הפוליסות. כן ייכלל בכל אחת מהפוליסות סעיף הקובע כי הביטוחים על פיהן קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המזמינה וכי המבטח על פי פוליסות אלה מוותר על כל דרישה או טענה לשיתוף ביטוחי ו/או כפל ביטוח.
 • פוליסות הביטוח יהיו בתוקף עד 30 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות, והן יכסו אירועים ביטוחיים שאירעו בתקופת הביטוח, אף אם הגשת התביעה המכוסה על ידי הביטוח אירעה לאחר תום תקופת הביטוח.
 • א. פוליסת הביטוח תכלול סעיף שיציין כי חובת מתן הודעות למבטח עפ"י הפוליסות מתייחסת בנפרד לכל אחד מיחידי המבוטחים.
 • ב. ביטול חריג רשלנות רבתי וזאת מבלי לגרוע מזכויות המבטח ואו חובת המבוטח ע"פ כל דין.
 • לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם עפ"י הוראות החוזה, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:

 

 • המזמינה רשאית, לאחר שניתנה לקבלן התראה של 15 (חמישה עשר) ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזה הביטוח.
 • עשתה המזמינה כאמור בס"ק 1 לעיל, יחולו כל הוצאותיה על הקבלן.
 • אין בהוראות ס"ק זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על המזמינה חבות כלשהיא.
 • אירע מקרה ביטוח באחת הפוליסות שבסעיף זה אשר גרם נזק למזמינה, תגמולי הביטוח יוקצו קודם כל לכיסוי נזק זה לפני כל מטרה אחרת.
 • הקבלן מתחייב להסדיר ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום תקופת ההסכם ולהחזיקו בתוקף כל עוד קיימת לו חבות חוקית עפ"י החוק.
 • הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
 • הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על גבול האחריות הנקוב בפוליסה.
 • הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמינה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למזמינה באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי המזמינה, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המזמינה.
 • הפרת הוראות סעיף זה תהווה הפרה יסודית.
 1. התחייבויות נוספות של הקבלן

 • למען הסר ספק מובהר מפורשות כי הקבלן אינו רשאי לעשות כל שימוש בשמות המזמינה ו/או בסמליה ו/או בסימוניה, אלא אם יקבל, לכל שימוש כאמור, אישור מראש ובכתב מהנהלת המזמינה.
 • הפרת הוראות סעיף זה תהווה הפרה יסודית.
 1. ביטול החוזה ו/או צמצום היקפו ע"י המזמינה

מבלי לגרוע מכל אפשרות של המזמינה לבטל הסכם זה, בפרק זמן קצר יותר, המזמינה תהא רשאית לבטל הסכם זה, תוך מתן הודעה מראש של 60 יום.

 1. הפרת ההסכם

בנוסף על כל זכות של המזמינה על פי דין או על פי הוראה אחרת בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות כאמור, למזמינה הזכות לבטל הסכם זה באופן מיידי ו/או להביאו לידי סיום מיידי ו/או לממש את הערבות הבנקאית במלואה או בחלקה בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

 • הקבלן הפר הוראה מהוראות הסכם זה המוגדרת כהפרה יסודית (להלן: "הפרה יסודית").
 • הקבלן הפר הוראה אחרת של הסכם זה ולא תיקן תוך 7 ימי עסקים מיום שקיבל הודעה בכתב על כך ואו עקב אי תפקוד ו/או אי ביצוע של סעיפי ההסכם וזאת לאחר שהמזמינה ו/או מי מטעמה קיימה שימוע לקבלן ובו הוסבר לקבלן באופן פרטני וברור על אופן תפקודו הלקוי תוכל המזמינה לסיים את ההתקשרות החוזית עם הקבלן בכל עת במהלך תקופת החוזה ובהתראה כתובה של עד 60 יום ממועד שהוחלט על סיום ההתקשרות. לאחר הודעה זו יסיים הקבלן את חוזה העסקה עימו קיימה המזמינה ולא יוכל לדרוש פיצוי על גרימת נזקים מכל סוג עקב קיצור החוזה.
 • מונה לקבלן מפרק או מפרק זמני או נאמן על פי חוק החברות או כונס נכסים, בין ארעי ובין קבוע, או ניתן נגדו צו פירוק או צו כינוס נכסים, בין זמני ובין קבוע.
 • ננקטו נגד הקבלן ע"י כל גוף הליכי הוצל"פ ולא בוטלו תוך 15 יום.
 • הוגש נגד הקבלן כתב אישום פלילי, בגין עבירה מסוג עוון או פשע. במקרה שהקבלן הוא תאגיד יחול סעיף זה לגבי בעל שליטה בתאגיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
 1. סעדים

בנוסף על האמור לעיל, יחולו במקרי הפרה של הסכם זה, גם הסעדים הבאים, וזאת בנוסף על האמור בכל דין ו/או בהוראות חוזה זה.

 • המזמינה רשאית לקזז כל סכום אשר בו חייב הקבלן, עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין, מכל תשלום אשר לו זכאי הקבלן עפ"י מסמכי המכרז. הקבלן אינו זכאי לקזז סכומים שהמזמינה חייבת בתשלומם.
 • לא קיים הקבלן איזה מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או יתר מסמכי המכרז, ובכלל זאת לא פעל עפ"י הנחיותיהם של נציגי המזמינה, תהיה המזמינה רשאית לבצע את התחייבויות הקבלן תחתיו ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לה בגין הפרה זו של ההסכם, לגבות מהקבלן את מלוא הוצאותיה ו/או נזקיה, והכל בתוספת 20% (עשרים אחוז), בכל דרך ו/או אמצעי שתמצא לנכון.

קיזוז  ו/או ביצוע התחייבויות הקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו ייעשו רק לאחר מתן הודעה בכתב לקבלן על כוונה לעשות כן תוך פירוט הסיבות לכך.

 • הופר תנאי מתנאי הסכם זה, יהא הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים לעניין זה בכל דין, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970, וזאת בנוסף לכל הסעדים, הפיצויים, הפיצויים המוסכמים, הביטחונות ויתר הזכויות העומדים לנפגע מכח הסכם זה.
 • הקבלן ישלם למזמינה פיצויים קבועים ומוערכים מראש בגין כל הפרה יסודית של הסכם זה או אי-תיקון הפרה אחרת כאמור בסעיף 17 לעיל, סך של 50,000 ₪ וזאת מבלי לפגוע בזכות המזמינה לתבוע את הנזקים הממשיים שייגרמו לה.
 • הסכומים הנקובים בסעיף זה נקבעו והוסכמו כפיצוי ודמי נזק קבועים ומוסכמים מראש, אותם העריכו הצדדים הערכה מחושבת מראש, ואינם כוללים מניעת רווחים ו/או דמי שימוש ראויים.
 • הימנעות מפעולה כלשהי או מתן ארכה מטעם המזמינה לקבלן, לא תיחשב כויתור על זכויותיה ולא תיחשב כהסכמה להפרת תנאי מתנאי הסכם זה.
 • ניתן כנגד הקבלן צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או מונה כונס נכסים לחלק מהותי של רכושו, או אם מונה מפרק זמני או קדם-מפרק על הקבלן או אם הקבלן הינו ו/או עתיד להיות נשוא להסדר נושים, או הוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש הקבלן או בוצעה פעולה ע"י רשות שיפוטית כלשהיא כנגד הקבלן המונעת את המשכם התקין של השירותים מושא הסכם זה, וככל שמינוי ו/או צו כאמור לא בוטלו כליל תוך 60 יום מיום הינתנם, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן והמזמינה תהיה זכאית לכל הסעדים העומדים לזכותה במקרה כזה עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין.
 • אין בהוראות המפורטות בסעיף זה לעיל ובאיזה מיתר הוראותיו של ההסכם כדי לגרוע מזכותו של הצד הנפגע, בנוסף לאמור לעיל, לכל סעד עפ"י כל דין.
 1. שונות

 • חוזה כולל – הכתוב בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים.
 • דרישת הכתב – כל שינוי או תוספת להסכם זה או ליתר מסמכי המכרז לא יהיו תקפים אלא אם נערכו בכתב ונחתמו ע"י שני הצדדים.
 • הודעות – הודעות עפ"י הסכם זה תישלחנה ככלל בדואר אלקטרוני בלבד. כל הודעה אשר ישלח צד למשנהו בדואר אלקטרוני לפי כתובת דוא"ל אותה ימסור הקבלן למועצה ולמנהל, תיחשב כאילו נמסרה לנמען 12 שעות לאחר שיגורה או מיד עם קבלת אישור אלקטרוני חוזר בדבר מסירת דוא"ל.

הודעות לקבלן יכול שתישלחנה גם באמצעות הפקסימיליה, ובמקרה זה ייחשבו כאילו נמסרו ביום העסקים שלאחר יום משלוח ההודעה ובתנאי שהתקבל אישור על העברה תקינה; או באמצעות מסירה ידנית לנציגו של הקבלן או בכתובת הרשומה לעיל – ובמקרה זה ייחשבו כאילו נמסרו במועד המסירה הידנית.

 • סמכות שיפוט – כל סכסוך נשוא המכרז והסכם זה בפרט יהיה מסור לסמכותם המקומית והבלעדית של בתי המשפט במחוז צפון בלבד.
 • תוקף החוזה – להסכם זה לא יהיה תוקף כל עוד לא ייחתם ע"י שני הצדדים.
 • כותרות – כותרות סעיפי ההסכם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
 • לא השתמשה המזמינה בזכות מהזכויות הנתונות לה לפי הסכם זה – לא ייחשב הדבר כויתור על אותה זכות. למען הסר ספק מוסכם במפורש כי מקום שהמזמינה רשאית לעשות פעולה כלשהי מכח החוזה, אין בקביעה המסמיכה את המזמינה לבצע את הפעולה משום הטלת חובה על המזמינה לבצע פעולה זו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________                                                                          ____________

הקבלן                                                                                    המזמינה

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' _____________ ומר/גב' _______________ נושאי ת.ז ____________ ו-____________ וכי בהתאם להוראות הדין הנ"ל מורשי החתימה כדין מטעם הקבלן וחתימתם, בצרוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.

 

___________________

עו"ד


נוסח ערבות ביצוע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני

ראש פנה

א.ג.נ.,

על-פי בקשת _________________ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________(להלן – הקבלן) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 35,000 ₪ (שלושים וחמש אלף ₪) (להלן – סכום הקרן) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן (להלן – הפרשי הצמדה)  וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין המועצה המקומית ראש פינה לבין הקבלן בעקבות מכרז מסגרת מס' ____ למתן שירותי קייטרינג והסעדה ברחבי ראש פינה (להלן – ההסכם) ולהבטחת מילוי שלם ומלא, ע"י הקבלן של כל תנאי ההסכם.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת הקבלן, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם, ביחד או מי מכם, תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכם ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

בערבות זו "מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב ערבות זה (להלן – המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ______________ שפורסם ביום _________________ (להלן – המדד היסודי) יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש _____ לשנת  ______ ועד בכלל.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית ראש פנה, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

___________________

חשוב: הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים.


נספח ג'

אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה המקומית ראש פנה לבין________________________

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור המבוטח אופי העסקה ממעמד מבקש האישור
שם:

מועצה מקומית ראש פינה

שם

 

 

☐נדל"ן

☒שירותים

☐אספקת מוצרים

 

שרותי קייטרינג

 

☐משכיר       המזמין

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☒מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

מועצה מקומית  והגופים המשתייכים אליה  ותאגידים שבבעלותה

ת.ז./ח.פ.

500200266

ת.ז./ח.פ.

 

מען :

מעלה גיא אוני 1 ראש פינה

 
כיסויים
סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח השתתפות עצמית כיסויים נוספים בתוקף
סכום מטבע סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
ציוד מתכלה

ריהוט חדר אוכל וציוד להכנת אוכל

        50,000       302   309  311   312   313   328 

332

( 6 חודשים)

                 
                 
                 
צד ג'         5,000,000 למקרה ולתקופה שח     302  309  312  321  315  329 328
אחריות מעבידים         6,000,000 למקרה

17,000,000 ולתקופה

 

שח      

319 

אחריות מקצועית+ חבות המוצר         1,000,000

למקרה

ולתקופה

      301  302  303  

__________

302  310 

 (אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה),

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
מכרז פומבי מס. 06/2021   למתן שירותי קייטרינג והסעדה ברחבי ראש פנה  041

 

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

חתימת האישור
המבטח:

פירוט מסגרות ברחבי המועצה המקומית ראש פנה

מסגרות חינוכיות –

 

מוסד חינוכי רכזת כתובת ימי פעילות מספר ילדים שעת הגעה
גן רקפת חן דוולט שביל הברושים א'-ה' 19 עד 12:00
גן נרקיס מור סיבוני שביל הברושים א'-ה' 20 עד 12:00
גן סביון אודליה רובין שביל הברושים א'-ה' 22 עד 12:00
גן ניצנים הודיה בן שמאול שביל הברושים א'-ה' 11 עד 12:00
צהרון וילקומיץ     א'-ה' 47 עד 12:00

 

בית היקב –

 

מוסד חינוכי רכזת כתובת ימי פעילות מספר מנות שעת הגעה
מועדון מופת טובה כהן בית היקב ראש פינה א', ב', ד' 26 09:45

תפריטי הארוחות ומצרכים נלווים

מוסדות חינוך

בכפוף לעדכון הוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומשרד הבריאות

תפריט לדוגמא 1:
ה' ד' ג' ב' א'  
שוקיים קוביות עוף רצועות עוף

מצופות

בולונז קציצות בקר בשר/מנה צמחונית
אורז ועדשים קוסקוס פתיתים פסטה אורז פחמימה
תירס ירקות לקוסקוס אפונה שעועית ירוקה שעועית לבנה ירק מבושל
לקט ירקות לקט ירקות לקט ירקות לקט ירקות לקט ירקות ירקות חיים
פירות העונה פירות העונה פירות העונה פירות העונה פירות העונה פרי
תפריט לדוגמא 2:
ה' ד' ג' ב' א'  
קוביות גריל שווארמה שוקיים בולונז קציצות עוף בשר/מנה צמחונית
קוסקוס פתיתים קוסקוס פסטה אורז פחמימה
ירקות לקוסקוס שעועית צהובה ירקות לקוסקוס אפונה וגזר גזר גמדי ירק מבושל
לקט ירקות לקט ירקות לקט ירקות לקט ירקות לקט ירקות ירקות חיים
פירות העונה פירות העונה פירות העונה פירות העונה פירות העונה פרי

 

בית היקב

התפריט יכלול – מנת חלבון + תוספת + סלטים (בהתאם לתפריט שבועי שנשלח במייל כל שבוע)

מנת חלבון – 3 סוגי מנות  לבחירה-

בשרי:  כרע עוף בתנור, שניצל ביתי, צלי בקר, שווארמה, קציצות בקר/עוף, סיני עוף, בקר מוקפץ, מעורב ירושלמי, ממולאים, חזה עוף בצ'ילי, בורקס בשר, טוריטה וכו'.

דגים: מגוון דגים מבושלים ברוטב מזרחי, דגים בעשבי תיבול , דגים מטוגנים וכו'.

מנת פחמימה – 2 סוגי פחמימות-

אורז, תפו"א אפוים, פירה, קוסקוס, אטריות, פסטה, פתיתים וכו'.

מנת ירק חם – סוג אחד –

שעועית ירוקה, תירס, ירקות לקוסקוס, קישאים, גזר גמדי, אפונה, לקט ירקות וכו'.

רשימת מצרכים נלווים – לכל מסגרת

מסגרות חינוך
פירות העונה לקט ירקות טרים ב -5 צבעים (מלפפון, עגבניה, פלפל ירוק, צהוב ואדום, גזר ואבוקדו בעונה) כיכר לחם / לחם מלא שם המוצר
גרם לילד 150 150 גרם לילד

 

 

 

כיכר לחם כמות
בכל אספקה בכל אספקה פעמים בשבוע –  כיכר לחם  3

פעמיים בשבוע – לחם מלא

תדירות

 

בית היקב
מרק פירות העונה סלט קר כיכר לחם שם המוצר
מנה לאדם גרם לאדם 150 4        3 סוגי סלט קר – 150 גרם לאדם

 

 

 

2 כמות
בכל אספקה בחודשי החורף בכל אספקה בכל אספקה בכל אספקה תדירות

כמויות המזון שיש לספק בחלוקה לגילאים

מוסדות חינוך-
מרכיב הארוחה פרטי המזון    
    כיתות א' – ו'

(גילאי 6-12)

גנים
מרק   150 מ"ל 150 מ"ל
מנה עשירת חלבון חזה הודו/חזה עוף 100 ג"ר 100 ג"ר
עוף עם עור ועצמות 120 ג"ר 100 ג"ר
שניצל עוף מנתח שלם (משקל ללא ציפוי) 100 ג"ר 100 ג"ר
דג ללא עצמות (פילה)אצבעות דג/קציצות 120 ג"ר 100 ג"ר
  מנה צמחונית 100 ג"ר 100 ג"ר
דגנים וקטניות אורז/חיטה/גריסים/בורגול/ קוסקוס/ פתיתים/ פסטה/ תפו"א/ מג'דרה וכו' כוס 240 מ"ל 150-170 ג"ר
ירקות ירקות מבושלים או מאודים 100 ג"ר 60-70 ג"ר
ירקות חיים 150 ג"ר 60-70 ג"ר
פרי העונה פרי העונה 150 ג"ר 150 ג"ר

 

 • מנה צמחונית תכלול במקום מנה בשרית אחת מאלה- שניצל סויה/ טופו )לא תירס).
 • לילדים רגישים לגלוטן, או בעלי רגישות אחרות המוכרות על ידי משרד החינוךיוגשו ארוחות העונות על מגבלות אלה ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
 • הסלטים יהיו טריים ועשויים ביום האספקה.
 • הפירות והירקות יוגשו כשהם רחוצים ויבשים ומוכנים לאכילה.
 • על המזון להיות רך וניתן לחיתוך באמצעות סכו"ם חד פעמי, מוגש בצורה אסתטית וברמת תיבול נמוכה.
 • אין לספק מוצרים מעובדים.
בית היקב
מרכיב הארוחה סוג המנה משקל לאחר בישול
חלבון שניצל/חזה עוף 180 גרם
בקר/צלי בקר/אסאדו 160 גרם
עופות/גריל/כרעיים 220 גרם
קציצות בשר/עוף/קבב/מעורב 180 גרם
סטיק פרגית/שיפודי פרגית (ללא עור ועצמות) 160 גרם
ממולאים 250 גרם
דגים 200 גרם
צמחוני/טבעוני 250 גרם
פחמימה אורז, פסטה, תפו"א וכו' ללא הגבלה לאדם
ירק חם שעועית, תירס, אפונה וכו' ללא הגבלה לאדם

 

 • באחריות הספק כי תוספת הפחמימות והירק החם יספיקו לכל הזמן בארוחה.
 • מנה צמחונית תכלול במקום מנה בשרית אחת מאלה- שניצל סויה/ טופו )לא תירס או קציצות עדשים).
 • הסלטים יהיו טריים ועשויים ביום האספקה.
 • הפירות והירקות יוגשו כשהם רחוצים ויבשים ומוכנים לאכילה.
 • על המזון להיות רך וניתן לחיתוך באמצעות סכו"ם חד פעמי ומוגש בצורה אסטטית.
 • אין לספק מוצרים מעובדים.