המועצה המקומית ראש פנה

מכרז פומבי מס. 07/19 לשיפוץ בריכת השחייה במועצה המקומית ראש פנה

 מסמכי המכרז כוללים:

פרק 1: הוראות ותנאי המכרז

פרק 2: החוזה, תנאים כלליים

פרק 3: מפרט טכני כללי

פרק 4: כתב כמויות

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-6808600  פקס: 04-6808613

אשת קשר: ענת שרון פרץ

דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

דצמבר 2019

מועצה מקומית ראש פנה

 

מכרז פומבי מס' 07/19 לשיפוץ בריכת השחייה

 

 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן-המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות לצורך שיפוץ בריכת השחייה .
 2. עיון ורכישת המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני, ראש פינה בשעות 09:00– 16:00, החל מתאריך 24/12/2019 החל מהשעה 10:00 וזאת תמורת סך של 1000 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת rosh-pinna.muni.il .
 3. סיור /מפגש מציעים ביום 24/12/2019 בשעה 10:00

מיקום הנכס: ברח' שביל הברושים  בראש פנה. בחלקה 75 בגוש 13946 .

 1. המועד האחרון לשאלות והבהרות : שאלות והבהרות בנושא פרויקט זה ניתן להפנות למועצה באמצעות קובץ Word בדוא"ל rp1@rosh-pinna.muni.il עד ולא יאוחר מיום 25/12/2019 בשעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-6808614 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תיעננה.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 06/01/2020 בשעה 12:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד כולל הגשה על דיסקאונקי (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 3. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 30,000 ₪ בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
 1. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
 1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פנה

ריכוז לוח זמנים של המכרז

 

הפעולה המועד הערות
 

עיון ורכישת מסמכי המכרז

 

החל מיום

220/12/2019

 

 

תמורת סך של 1000 ₪ 

 

סיור בשטח חובה

 

24/12/2019

בשעה 10:00

מיקום הנכס :

ברח' שביל הברושים  

בראש פנה.

בחלקה 75 בגוש 13946.

 

 

שאלות והבהרות

 

עד לתאריך –

25/12/2019

באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד  rp1@rosh-pinna.muni.il
 

מועד אחרון להגשת הצעות

 

 

במעטפה אטומה וחתומה עליה מס' המכרז בלבד

הכוללת דיסק און קי (אחסון נייד עם כל החומר סרוק)

 

ערבות הגשה

 

עד לתאריך  –

06/04/2020

 

בסך 30,000 ₪

 פרק 1

 הוראות ותנאי המכרז

 

המועצה המקומית ראש פנה מזמינה בזאת הצעה לשיפוץ בריכת השחייה במועצה המקומית ראש פנה, הכל כפי שיפורט להלן: 

 1. מהות העבודה

  • מכרז זה מתייחס לשיפוץ בריכת השחייה.
  • העבודות תבוצענה בהתאם לכל מסמכי המכרז ובהתאם למפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת ההוצאה לאור של משרד הבטחון (האוגדן הכחול) ומפרט מ.ע.צ, על כל פרקיהם ובהוצאתם העדכנית (לא מצורף).
 1. תנאי התשלום

הזוכה יגיש חשבון סופי כפי המפורט בפרק 2 למסמכי המכרז. תשלום החשבונות יבוצע בתנאי תשלום כאמור בהוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017.

מודגש בזה כי על פי תנאי ההסכם לא ישולמו התייקרויות מכל סוג שהוא ומכל  סיבה שהיא.  מחירי החוזה יהיו קבועים, לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך  מטעם כלשהו.

 1. זמן הביצוע

על הזוכה יהיה להתחיל בביצוע העבודה מיד עם קבלת צו תחילת עבודה ולהשלימה תוך 70 ימי לוח (לא ימי עבודה) החל מיום קבלת הצו.

 1. תנאי השתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:

 • המציע הינו קבלן מורשה בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ולתקנות שהותקנו על פיו, או כל דין אחר שיחליף אותם, כמורשים לענף הבניה בסיווג ג-1 או.
 • המציע רשום/או מעסיק קבלני מערכות סינון לבריכות שחייה ציבוריות(יש להביא המלצות)
 • המציע ביצע/שיפץ לפחות 5 בריכות ציבוריות.
 • על המציע לצרף להצעתו אישור מרשם הקבלנים, כי ביום הגשת הצעתו הינו רשום כדין, בהיקף המתאים המפורט בסעיף לעיל, אישורים זמניים לא יתקבלו.
 • המציע רשום לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, כעוסק מורשה ומגיש את הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף, על המציע לצרף אישור המעיד על כך. כמו כן על המציע לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו-1976.
 • המציע צרף להצעתו ערבות הגשה כאמור בסעיף 13 להלן.
 • המציע רכש את מסמכי המכרז.
 • המציע נכח בסיור הקבלנים.
 • כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה לא תקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.
 1. מסמכי המכרז

  • במכרז זה שלושה חלקים, וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו:

5.1.1          פרק 1: הוראות ותנאי המכרז.

5.1.2          פרק 2: ההסכם, תנאים כלליים.

5.1.3          פרק 3 – מפרט טכני כללי

5.1.4          פרק 4 – כתב כמויות

5.2 הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.

5.3  כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

6. הגשת ההצעה

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 22/12/2019 תמורת תשלום של 1000 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00.
 • ניתן לעיין בתנאי המכרז והמסמכים הנלווים בימים ובשעות הנ"ל, וללא תמורה כלשהי. כמו כן, קיימת האפשרות לעיין במסמכי המכרז אשר יועלו לאתר האינטרנט של המועצה (מידע לציבור – מכרזים) ביום 22/12/2019

לתשומת לבכם, מציע שיבחר לקבל את מסמכי המכרז באופן שפורט לעיל, יידרש לדאוג כי תהיה בידיו קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ויצרפה למסמכי המכרז שיוגשו לתיבת המכרזים, כאמור בתנאי סף .

 • "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.
 • המציע ימלא ויחתום על התצהיר בנספח א' לפרק 1 למסמכי המכרז, יאשרו בחתימת עו"ד ויגישו כחלק מהצעתו.
 •  המציע ימלא את נספח ב' לפרק 1 למסמכי המכרז, המהווה טופס זיהוי המציע, בו יפורטו השם המשפטי המדויק של המציע וכל הפרטים הנדרשים למילוי באותו טופס.
 • המציע יחתום על ההצהרה המפורטת בנספח ד' לפרק 1 ויגישו כחלק מהצעתו.

7. מועד הגשת ההצעות

  • על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום 06/01/20 בשעה 12:00 (להלן "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"),לתיבת המכרזים אשר תוצב במשרדי המועצה בראש פנה.
  • הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
  • משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

8. אופן מילוי ההצעה

  • הרישום ייעשה בדיו והמציע ירשום את התמורה המבוקשת על ידו.
  • הצעת המחיר כוללת את כל המסים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך מוסף. מס ערך מוסף יצויין בנפרד, במקום המתאים.

9. אופן הגשת ההצעה

  • על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד, אשר יוכנס למעטפה המצורפת למסמכי מכרז זה. המעטפה, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, תוכנס על ידי המציע לתיבת המכרזים במועצה.
  • את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד כולל הגשה על דיסק און קי (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
  • על המציע לצרף לכל עותק של הצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע.
  • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.

10. חתימות

  • על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז, לרבות כל הבהרה או שינוי אשר נערך במכרז לאחר רכישתו על ידי המציע, עליהם קיבל המציע הודעה בכתב.
  • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
  • אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו עותק של תעודת הרישום של התאגיד ואישור מטעם עורך דין המעיד מי הם בעלי המניות או השותפים בתאגיד והמנהלים בו, וכי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד.

11. בדיקת האתר וסיור קבלנים

  • על המציע לבקר באתר העבודה ולבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו
  • על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה.

12. תוקף ההצעה

 • ההצעה תהיה בתוקף 60 יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.
 • המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת, וזאת לפי שיקול  דעתה הבלעדי של המועצה. נמסרה הודעה כאמור על ידי המועצה .

13. ערבות בנקאית (ערבות השתתפות במכרז)

 • להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם המועצה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה על סך 30,000 ש"ח, בנוסח המפורט בנספח ג' לפרק 1 למסמכי המכרז. הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין.
 • המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
 • הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 06/04/2020.
 • המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע כי הצעתו זכתה במכרז אך הוא לא ביצע את כל המוטל  עליו על פי המפורט  להלן.

14. הבהרות ושינויים

 • אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות, עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח בדוא"ל ובפקס למועצה, לפי פרטי אשת הקשר המופיעים בתחילת מסמכי המכרז, לא יאוחר משבעה (7) ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 • תשובות תשלחנה או בכתב או בדואר או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה, לכל המשתתפים במכרז. מכתבי התשובה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע יהיה לצרפם ולחתום עליהם.
 • המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.
 • המועצה רשאית בכל עת להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז, באופן המפורט בסעיף 34 לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.

15. הסתייגויות, השמטות, שינויים

 • כללי

  • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה:

(1) לפסול את מסמכי המכרז.

(2) לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.

(3) לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.

(4) לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון

כדי לשנות   את  מחיר ההצעה  ו/או פרט מהותי בה.

  • ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המועצה.

אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות בס"ק 38.1.2, 38.1.3 או 38.1.4 לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית המועצה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו היתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.

16. כתב הכמויות

  • אם לא מולא באומדן מחיר בסעיף כלשהו בלוח הצעת המחירים שבכתב הכמויות, ייחשב הדבר כאילו סעיף זה מבוצע ע"י המציע ללא כל תמורה וכאילו כלול מחיר הסעיף במחיר יתר הסעיפים.
  • אם תתגלה, בעת בדיקת ההצעה, טעות חשבונאית, רשאית המועצה או בודק ההצעה לתקנה. אם נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחידות לבין המחיר של כל יחידה שצוין בהצעה, אזי תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על מחיר של כל יחידה.

 

 1. הצהרות המציע

17.1 על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל המועצה לא תחול כל  אחריות כלשהי בענין זה.

17.2 כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לשירותים ותנאיהם, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בענין זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.

17.3 כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בענין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 1. פתיחת ההצעות

המועצה תודיע לכל מי שרכש את מסמכי המכרז על המועד לפתיחת ההצעות בכתב, בפקס או בדוא"ל, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה.

 1. בחינת ההצעות

19.1 המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.

19.2 המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כשלהי, והיא  רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז ובלבד שטרם  החל הזוכה בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה שניתן לו, אם כבר  ניתן. במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה החל בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו  התחלת העבודה, יחולו תנאי החוזה הכללי.

19.3 בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם  הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל  השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.

19.4 למועצה הזכות להוציא לפועל רק חלק מהעבודה או לחלקה בין מציעים שונים כראות עיניה. גם במקרה בו פוצלה ה עבודה בין מספר מציעים או שהמועצה החליטה לבצע  רק חלק מהעבודה, הצעת המחיר שניתנה על ידי המציע על פי כתב הכמויות, תחייב  את המציע לכל דבר וענין לגבי אותו חלק שעליו לבצע כאמור, והוא לא יהיה זכאי  לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שהעבודה פוצלה בין מספר מציעים או שהוטל     עליו לבצע רק חלק מהעבודה.

19.5 המועצה זכאית להקטין או להגדיל את היקף החוזה בשיעור כלשהו מהיקף העבודה שנמסרה למציע לבטל פרקים וסעיפים שלמים, מטעם כלשהו ועל פי שיקול דעת   המועצה,  וזאת בלא שיחול כל שינוי במחירי היחידה  שנקבעו בהצעתו של המציע.

19.6 בעת הדיון בהצעות, זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע העבודה או   ולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מעבודות קודמות שביצע המציע עבור המועצה ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותקו  וניסיונו בעבודות דומות מודגש בזה כי המועצה תהא רשאית לסמוך על ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע לצורך בחינת הצעתו, אף אם עבודות אלה לא פורטו על ידו כחלק מניסיונו     קודם של המציע במסמכי המכרז.

19.7 המועצה תהא רשאית ליתן עדיפות למציע אשר מקום מגוריו (במקרה בו  המציע איננו    תאגיד), או מקום משרדו הראשי (במקרה בו המציע הינו תאגיד) בתחום השיפוט של  המועצה, ובלבד שההפרש בין הצעתו לבין ההצעה הזולה ביותר לא יעלה על 5%   מההצעה הזולה ביותר.

19.8  המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.

19.9  המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.

19.10 במקרה של ביטול המכרז לאחר שהחל הזוכה באספקת השרות, יחולו תנאי החוזה הכללי.

 • בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
 • המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.

20 הודעה על הזכייה וההתקשרות 

 • המועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה למשרדי המועצה לקחת עותק של החוזה המצורף כנספח ה' לפרק1 למסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידי המועצה.
 • במידה ושונה היקף העבודות על פי המכרז או העבודות חולקו לשלבים, על פי המפורט בסעיפים 19.4 , 19.5 ו – 19.6 לעיל, תודיע המועצה לזוכה, יחד עם ההודעה הנזכרת בסעיף 20.1 לעיל או מיד לאחריה, איזה מבין העבודות עליו לבצע מתוך העבודות המפורטות במסמכי המכרז ושינוי תקופת הביצוע בהתאם לשינוי היקף העובדות  והודעה זו תהיה חלק ממסמכי החוזה.

הודעה על פי סעיף 19.4 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ו1' לפרק.

הודעה על פי סעיף 19.5 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ו2' לפרק.

הודעה על פי סעיף 19.6 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ו3' לפרק

למועצה תהא רשות לשנות את נוסח ההודעות האמורות בהתאם לצורך.

 • למען הסר ספק מודגש בזה כי, יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את החוזה כמשתכלל עם קבלת ההודעה על הזכייה והיקף העבודה אשר נקבע על ידי המועוצה כאמור בסעיף 20.1 ו – 20.2 לעיל.  למרות  האמור, במידה וההודעה כוללת שינויים בהיקף החוזה או ביצוע בשלבים, יידרש הזוכה לחתום על הודעה שנשלחה אליו כפי המפורט בנוסחי ההודעה אשר צורפו  כנספחים ו1, ו2 ו – ו3 לפרק 1. סירב הזוכה לחתום על ההודעה תהא המועצה  רשאית לבטל את זכייתו במכרז או לראות אותו מחוייב באמור בה אף ללא חתימתו,  הכל על פי שיקול דעתה
 • תוך 7 (שבעה) ימים ממועד קבלת ההודעה יחליף הזוכה את הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז, בערבות ביצוע כפי המפורט בסעיף 7 בחלק א' לפרק 2 למסמכי המכרז וכן ימציא באותו מועד אישור על קיומם של ביטוחים בנוסח המפורט בנספח א' לפרק 2 במסמכי המכרז.
 • לא המציא הזוכה ובמועד ערבות ביצוע ו/או לא המציא אישור על ביטוחים ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכיה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות  הבנקאית שנתן ולמסור את העבודה למציע הבא בתור.
 • רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל, תודיע המועצה ליתר המשתתפים בדואר רשום על אי זכייתם במכרז וכן תצרף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות  אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית ראש פנה

פרק 1: נספח א'

תצהיר

אני הח"מ ________________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכן כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

רחוב __________ מס' ______ קומה______ ישוב_________.

___________________

 

 

אני ____________ עו"ד, רשיון מס' ______ מאשר/ת כי היום ___________, התייצב/ה בפני מר/גב ____________, אשר זיהיתיו/ה לפי תעודת זהות מספר ___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכן כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו דלעיל וחתם/חתמה עליו בפני.

 

______________________

חתימה + חותמת

פרק 1: נספח ב'

טופס זיהוי המציע

 1. שם המציע: ___________________________________
 2. כתובות: ___________________________________
 3. טלפון: ___________________________________
 4. אימייל : ___________________________________
 5. אם חברה-מספר החברה, אם יחיד – תעודת זהות:__________________
 6. אם חברה-כתובת משרד רשום:_______________________________

 

 1. תאור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של המציע:

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 1. מנהלים נוכחיים במציע:

שם                                                 תפקיד

______________________          __________________________

______________________          __________________________

 

 1. אנשי מפתח נוספים במציע:

שם                                                 תפקיד

______________________          ___________________________

______________________          ___________________________

  

פרק 1: נספח ג'

נוסח ערבות בנקאית

בנק       ________________

מכרז מס'  07/19

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

א.נ.,

הנדון:   כתב ערבות מס'__________

 

 1. על פי בקשת _____________ (להלן "המבקש") בקשר עם מכרז מס' 07/19, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 30,000 ש"ח (במילים: חמשת אלפים שקלים חדשים בלבד), (להלן "סכום הערבות").
 2. הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות באופן מידי מהמועד בו תגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה כלשהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 3. תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום 06/04/2020 וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל.
 4. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד       רב,

בנק       _____________

סניף     _____________

כתובת  _____________

תאריך  _____________

פרק 1: נספח ד'

טופס הצעה כללי

לכבוד המועצה המקומית ראש פנה

 1. לאחר שקראנו בעיון ובחנו את כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא צורפו, ולאחר שהבנו את כל האמור במסמכי המכרז וביקרנו באתר העבודות, הננו מסכימים לבצע את העבודות נשוא המכרז עפ"י הצעתנו וכמפורט להלן:

סה"כ סכום כל כתב הכמויות       ____________ ₪ (לא כולל מע"מ).

מע"מ                                             ____________ ₪

סה"כ כולל מע"מ                          ____________ ₪

סכום במילים:                                                                                                .

 1. הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 2. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית ע"ס___________ ש"ח.
 3. אנו מסכימים לכך שתהיו זכאים לראות בהצעתנו זו הכוללת את כל מסמכי המכרז, במידה וזו תתקבל על ידכם, כחוזה מתחייב בינינו לבינכם.
 4. היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים (לרבות ערבות ביצוע ביטוחים וכו') ולחתום על מסמכי החוזה במועד המפורט בפרק 1 למסמכי המכרז.
 5. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שהוגשה על ידינו תמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 6. ידוע לנו שאינכם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הצעה כלשהיא וכי הנכם רשאים לבטל את המכרז כולו או לפצל את העבודה בין מספר מציעים או להקטין או להגדיל את היקפה, הכל על פי שיקול דעתכם הבלעדי, וכי במקרים כאמור לא נהיה זכאים לכל פיצוי או שיפוי מהמועצה.

שם וחתימת המציע _____________________

פרק 1: נספח ה'

חוזה

שנערך ביום ________

 

בין:       מועצה מקומית ראש פנה

(להלן – המועצה)                                                                                    מצד אחד

 

ובין:      ______________________

             מ ____________________

(להלן – הקבלן)                                                                          מצד שני

הואיל     והקבלן זכה במכרז זוטא מס' 07/19  לשיפוץ בריכת השחייה  , כפי המפורט בכל מסמכי המכרז.

הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. כל מסמכי המכרז המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
  • פרק 1 – הוראות ותנאי המכרז
  • פרק 2 – החוזה, תנאים כלליים
  • פרק 3 – מפרט טכני כללי בהוצאת הוועדה הבינמשרדית (הספר הכחול)
  • פרק 4 – כתב כמויות
  • ההודעה על זכיית הקבלן במכרז
  • כל מסמך נוסף או אחר אשר צורף למסמכי המכרז במסגרת הליכי המכרז.
 1. למונחים המפורטים במסמך זה תהא אותה משמעות המפורטת בשאר מסמכי המכרז המפורטים לעיל.
 1. המפקח לענין החוזה יהיה _____________, או כל מי שימונה על ידי המועצה במקומו או בנוסף לו.
 1. על פי כתב הכמויות אשר צורף על ידי הקבלן להצעתו, סך כל ההצעה אשר ניתנה על ידו למכרז עומדת על סך של ____________ש"ח לא כולל מע"מ.
 1. התמורה לה יהיה הקבלן זכאי בפועל עבור ביצוע העבודה, תחושב ותשולם בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.
 1. למען הסר ספק מודגש בזה כי התמורה הקבוע במסמכי המכרז איננה כוללת התייקרויות מכל סוג ומכל סיבה שהיא. מחירי החוזה יהיו קבועים, לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך.
 1. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה מיד עם קבלת צו התחלת עבודה ועל פי הקבוע בו, ויסיימה תוך 70 ימי לוח (לא ימי עבודה) מיום קבלת הצו.
 1. בגין כל יום של פיגור בהשלמת העבודות ישלם הקבלן למזמין פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של 1,000 ₪ ליום, כפי הקבוע בסעיף 65.1 לפרק 2 למסמכי המכרז.
 1. מוסר התשלומים על פי חוק מוסר תשלומים לספקים שפורסם ברשומות חוק מוסר התשלומים לספקים בחודש מרץ סעיף3.2 .

ולראיה באו הצדדים על החתום

 המועצה                                    

הקבלן _________________

פרק 2: החוזה, תנאים כלליים

חלק א' – כללי

 1. הגדרות

בחוזה זה ובכל מסמך אחר ממסמכי המכרז תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת להלן:

 • 1. "המועצה" – המועצה המקומית ראש פינה, לרבות כל מי שהמועצה תסמיך לפעול בשמה לעניין החוזה, כולו או מקצתו, לתמיד או מזמן לזמן.
 • 2. "הקבלן" – לרבות נציגי הקבלן, יורשיו, שלוחיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או בשבילו בביצוע העבודה.
 • 3. "החוזה" – כל מסמכי המכרז כפי המפורט בפרק 1 במסמכי המכרז – הוראות ותנאי המכרז, וכל מסמך נוסף אשר נמסר על ידי המועצה לקבלן ואשר נחשב כחלק ממסמכי החוזה.
 • 4. "המפקח" – האדם המתואר בהזמנה, אשר התמנה על ידי המועצה להיות המפקח לעניין החוזה ו/או כל אדם אחר שהמועצה ו/או המפקח ימנו אותו לפעול בסמכויות המפקח, כולן או מקצתן, לתמיד או מזמן לזמן, במקום או בנוסף.
 • 5. "העבודה" – העבודה שעל הקבלן לבצע לפי החוזה, לרבות השלמה ובדק ולרבות ביצוע כל עבודה ארעית שתידרש בקשר לעבודה.
 • 6. "מקום העבודה" – המקרקעין אשר בהם, בסביבתם, דרכם, מעליהם או מתחתם תבוצע העבודה לרבות המקרקעים האחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.
 • 7. "תוכניות" – התוכניות אשר מפורטות בפרק 5 למסמכי המכרז וכל התוכניות אשר ימסרו לקבלן לצורך ביצוע העבודה ואשר מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתוכנית שאושר בכתב וכן כל תוכנית אחרת שתאושר בכתב מזמן לזמן.
 • 8. "המפרט" – המפרט הכללי ו/או המיוחד, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה, המפרט מהווה השלמה לתוכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות תימצא את ביטויה הנוסף במפרט.
  • 8.1. "המפרט הכללי" – המפרט הכללי המפורט בסעיף 1.2 לפרק 1 במסמכי המכרז. המפרט הכללי אינו ניתן לצרוף מבחינה טכנית לחוזה אך מוצהר בזה במפורש כי הוא מהווה חלק בלתי נפרד לחוזה וכי לקבלן עותק המפרט הכללי.
  • 8.2. "המפרט המיוחד" – המפרט המיוחד המצורף כפרק 3 למסמכי המכרז, השונה או הנוגד את הוראות המפרט הכללי.
 • 9. פקודת הפרשנות (נוסח חדש) תחול על החוזה ולצורך פרשנות יראו את החוזה כחיקוק כמשמעות הגדרה זו בפקודה האמורה.
 1. הסבת החוזה

  • 1. הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל זכות הנובעת מחוזה זה או כל חלק מהם, אלא אם כן קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של המועצה.
  • 2. אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, אלא אם כן קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של המועצה, ואולם העסקת העובדים בשכר, בין אם בסיס שכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין אם בסיס שכרם משתלם לפי שעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת העבודה או חלק ממנה לאחר. אך במפורש מובהר בזה כי עובדים כאלה, אם יועסקו, יהיו ויראו, לכל דבר ועניין, כעובדי הקבלן בלבד ולא יוצרו ביניהם לבין המועצה יחסים כל שהם, בין של עובד מעביד, מעסיק ומועסק ובין יחסים דומים אחרים.
  • 3. על מנת למנוע כל ספק, מוצהר בזה כי אף אם תינתן לקבלן הסכמה מפורשת של המועצה למסירת ביצוע העבודה או חלק ממנה לאחר, הרי שלא יהא במסירה זו כדי לפטור ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודה באי כוחם ועובדיהם אלא אם כן הפטור או השחרור נעשו במפורש, בכתב ומראש על ידי המועצה.
  • 4. המועצה רשאית להסב חוזה זה או כל חלק ממנו לאחר, בלא שתזדקק להסכמת הקבלן.
 2. היקף החוזה

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות כח אדם, החומרים, הכלים הציוד וכל דבר אחר, קבוע או ארעי, הנוגע לעבודה ו/או הנובע ממנה במישרין או בעקיפין.

 1. ספקות במסמכים והוראות מילואים

  • 1. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות שונות בחוזה תחליט המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי איזה מבין ההוראות הסותרות היא ההוראה הקובעת. קביעת המועצה תהא סופית ותחייב את הקבלן לכל דבר וענין.
  • 2. גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת בו או שיהיה לקבלן ספק בפירושו הנכון של מסמך כל שהוא, המהווה חלק מהחוזה, יפנה הקבלן למועצה לבקשת הבהרה ופירושה של המועצה והוראותיה כיצד לנהוג במקרה זה, תחייבנה את הקבלן ללא עוררין.
  • 3. הקבלן יהא אחראי לכל שגיאה בביצוע, אשר תנבע, לדעת המועצה, מהזנחת חובתו לפי ס"ק 4.2 דלעיל.
  • 4. המועצה והמפקח, רשאים מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודה, לתת לקבלן הוראות לבצע את העבודה לפי תוכניות מתוקנות או שונות, לפי הצורך, וכל זאת בכפיפות לאמור בחלק ח' דלהלן בדבר שינויים.
 2. אספקת תוכניות ומסמכי המכרז

  • 1. 3 העתקים מכל מסמכי המכרז, ימסרו לקבלן ללא תשלום, כל העתק נוסף, שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה וקבלת תעודת סיום, יחזיר הקבלן למועצה את כל המסמכים שברשותו, בין אלה שנמסרו לו על ידי המועצה ובין אלה שהכינם על חשבונו.
  • 2. העתקים, מכל מסמך ממסמכי המכרז, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה והמפקח וכל אדם אחר המורשה מכח כל דין, רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה המתקבלת על הדעת.
 3. ביצוע העבודה

  • 1. הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה לשביעות רצונה המוחלט של המועצה וימלא לצורך זה אחר כל ההוראות שתינתנה לו על ידי המועצה והמפקח, ללא עוררין, בין שהן מפורשות בחוזה ובין שהן משתמעות מסמכותם הכללית לפי החוזה.
  • 2. המועצה רשאית לבדוק את העבודה, להשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב המלאכה, החומרים, הציוד וכל דבר אחר הכרוך בעבודה ו/או הנובע ממנה.
  • 3. בא כוחו של הקבלן יהיו מהנדס רישוי או הנדסאי רישוי ומנהל עבודה בעלי ותק מקצועי של 5 שנים לפחות וניסיון מספיק לדעת המפקח בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. כמו כן ימונה באתר אחראי בטיחות בעל תעודת הכשר ממע"צ. הללו ימצאו בכל שעות העבודה באתר, לאורך כל תקופת הביצוע. מינוי המהנדס, מנהל העבודה ואחראי הבטיחות טעון אישור מראש של המפקח, והוא רשאי לפסול כל מנוי ללא מתן הסברים או נימוקים, העדרם ללא הסכמה מראש מצד המפקח, ישמש עילה להפסקת העבודה.
 4. ערבות לביצוע

  • 1. להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן לפי החוזה, ימציא הקבלן למועצה, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית (להלן – הערבות לביצוע) בנוסח שיהא לשביעות רצונה של המועצה, על פי המקובל ועל פי שיקול דעתה.
  • 2. הערבות לביצוע תהיה בשיעור של 5% מסכום ההצעה של הקבלן כפי המפורט בנספח ב' לפרק 1 של מסמכי המכרז, כולל המע"מ. במקרה בו הקטינה או הגדילה המועצה את היקף החוזה, תהא הערבות לביצוע בסכום עליו תורה המועצה, על פי שיקול דעתה.
  • 3. תוקף הערבות לביצוע יהיה ל- 90 יום לאחר המועד בו אמור הקבלן להשלים את העבודה על פי מסמכי המכרז. כל עוד לא הושלמה העבודה על פי חוזה זה וכל עוד לא מסר הקבלן למועצה ערבות לתקופת הבדק בהתאם לחוזה זה, מתחייב הקבלן להאריך את תוקף הערבות לביצוע לתקופה כפי שידרש על ידי המועצה, וזאת לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים לפני מועד פקיעת תוקף הערבות. לא עשה כן הקבלן, תהא רשאית המועצה לחלט את הערבות לביצוע והכספים המחולטים כאמור ישמשו כערבות לביצוע על פי חוזה זה.
  • 4. האמור בסעיף זה יחול כל אימת שתוקף הערבות המאורכת כאמור יעמוד לפוג, והקבלן טרם השלים את העבודה ולא מסר ערבות לתקופת הבדק.
 5. זכות קיזוז וחלוט

למועצה הזכות לקזז ו/או לחלט מתוך הכספים המגיעים לקבלן מאת המועצה ו/או מתוך סכום הערבות לביצוע, בין עפ"י חוזה זה ובין עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן, כל סכום אשר הקבלן חייב למועצה ו/או שהמועצה זכאית לגבותו מאת הקבלן עפ"י חוזה זה או עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן.

 1. אחריות סולידרית

אם הקבלן מונה יותר יחידים מאחד, הרי שכל התחייבויותיהם של יחידי הקבלן אחראים ביחד ולחוד על פי חוזה זה, כל יחיד יחשב כערב סולידרי למשנהו וכל מעשה ו/או מחדל של אחד מהם יחשב כמעשה ו/או מחדל של כולם וכל מה שיימסר לאחד מהם ו/או על ידי אחד מהם יחשב כאילו נמסר לכולם ו/או על ידי כולם.

 1. ויתור

  • 1. שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה על ידי המועצה או המפקח במקרה מסויים לא ייחשבו כויתור, מצד המועצה ו/או המפקח, מזכויותיהם לפי החוזה ולפי כל דין אלא אם כן נעשה הויתור או ההנחה במפורש ובכתב.
  • 2. הסכמה מצד המועצה ו/או המפקח לסטייה של הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה, במקרה מסויים, לא יראוה כתקדים מחייב ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לגבי מקרה אחר.
 2. הודעות

כל הודעה, שיש למסרה לפי החוזה, תישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה ובהצעה ותחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום 3 ימים מיום המסרן למשלוח בבית הדואר.  אין באמור לעיל כדי למנוע מתן הודעה בדרך של מסירה אישית כמפורט להלן :

 • 1. למועצה או למפקח – במשרדי המועצה לידי מהנדס המועצה בלבד, או במשרדי המפקח או לידי המפקח אישית.
 • 2. לקבלן – במשרדי הקבלן, במען עסקיו או מגוריו, או לידיו או לידי בא כוחו המוסמך אישית, או על ידי רישום ביומן העבודה.

חלק ב' – הכנה לביצוע

 1. בדיקות מוקדמות

  • 1. הקבלן מצהיר בזה כי הוא בדק בדיקה יסודית ומקיפה, לפני הגשת הצעתו ולפני תחילת ביצוע העבודה בפועל, את כל תנאי החוזה על כל הדרישות וההתנאות המשתמעות, במישרין או בעקיפין מהחוזה. כן בדק את מקום העבודה וסביבותיו, את ההתאמה בין התוכניות למצב בשטח בפועל, את טיב הקרקע, את טיבם וכמויותיהם של העבודות הכרוכות בביצוע העבודה, את החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודה וכן השיג את כל הידיעות לגבי כל הבעיות והשאלות האפשריות העלולות להשפיע על הצעתו ואופן ביצוע העבודה.
  • 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל בפרט ובשאר הוראות החוזה בכלל, מצהיר הקבלן כי הוא קרא ובדק, לפני הגשת הצעתו, את כל הוראות המפרט הכללי, הנוגעות לביצוע העבודה וכי הוראות המפרט הכללי, לרבות כל הדרישות ו/או ההתנאות המשתמעות ו/או שיכולות להשתמע מהוראות אלה, נהירות, ברורות לו ומקובלות עליו ללא עוררין.
  • 3. הקבלן מצהיר בזה כי הוא שוכנע, על יסוד כל בדיקותיו המוקדמות, ששכר החוזה, כפי שנקבע בחוזה, מהווה תמורה הוגנת ונאותה לכל התחייבויותיו, ללא יוצא מן הכלל, הנובעות מהחוזה וכי הוא יהא מנוע מלטעון כל טענה ביחס לתמורה ולהתחייבויותיו ו/או ביחס לטעות כל שהיא מצידו ו/או פגם כל שהוא בהתקשרות עם המועצה בחוזה.
  • 4. במפורש מובהר בזה כי באם השמיט הקבלן מחיר של סעיף כל שהוא בכתב הכמויות, ייחשב הדבר כאילו עשה זאת הקבלן במכוון וכאילו הסכים לבצע את אותו סעיף ללא תשלום נוסף וכי מחיר סעיף זה כלול בשכר החוזה.
 2. לוח זמנים

  • 1. הקבלן ימציא לאישור המועצה, תוך שבעה (7) ימים מיום קבלת הודעה בדבר זכייתו וכתנאי למתן צו התחלת העבודה, הצעה בכתב, בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המערכת, וזאת בהתחשב במועד שנקבע להשלמה (להלן – לוח הזמנים).
  • 2. המועצה תהא רשאית לדרוש מהקבלן לבצע כל שינוי או התאמה בלוח הזמנים האמור, הנדרש לדעתה על מנת שהקבלן יעמוד בלוח הזמנים הקבוע לביצוע המערכת. כמו כן תהא המועצה רשאית לדרוש מילואים ופרטים בכתב, בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבנה העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.
  • 3. במפורש מובהר בזה כי אין בהמצאת ההצעה ו/או באישורה על ידי המועצה או המפקח, גם לאחר תיקון או עדכון, כדי לפטור את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו עפ"י חוזה, לרבות השלמה במועד.
 3. סימון

  • 1. הקבלן אחראי לסימון הנכון והמדויק של מקום העבודה וביצועה, לנכונות הגבהים, המידות, הממדים והכיוונים של כל חלקי העבודה, על יסוד התוכניות וההנחיות שניתנו לו על ידי המפקח.
  • 2. לקבלן ימסרו נקודות קבע של קווי פוליגון ונקודות קבע לגביהם על הקבלן לבדוק סימון זה, התאמתו לרשת הארצית, לעצמים קיימים בשטח, לנתוני הפרויקטים המבוצעים בגבולות הביצוע שלו ולדווח על כל אי התאמה, כל עבודה אשר תסטה מגבולות הביצוע המתוכננים עקב סימון לא נכון תפורק או תתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, לא תתקבל טענה בגין ביצוע שגוי עקב סימון לקוי שנמסר ע"י המזמין.
  • 3. בנוסף יקבל הקבלן:

רשימת קואורדינטות של נקודות הפוליגון ותקליטור עם קבצי תכנון בפורמט DWG

 • 4. על הקבלן להתוות את הנק' המוזכרות לעיל, לקבל אישור המפקח לנק' המותוות ולאחר קבלת האישור לאבטח נק' אלו.
 • 5. הקבלן יקבע על חשבונו נקודות נוספות לפי דרישתו של המפקח, סימון גבול  חלקות הגובלות בכביש יבוצע על ידי הקבלן באמצעות מודד מוסמך, זאת ללא כל  תשלום נוסף. איסוף הנתונים הדרושים לסימון יהיה באחריות הקבלן.
 • 6. יציבותן של הנקודות תהיה לשביעות רצונו של המפקח, על הקבלן למדוד ולסמן אבטחות לנקודות וכן לבצע לפחות 2 נקודות קבע (M. B) וכל זאת בהתאם לתקנות אגף המדידות ולפי אישור המפקח.
 • 7. כל המדידות, הסימונים וחידושים שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה, יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. באתר העבודה יעסיק הקבלן בקביעות ובמשך כל  שעות העבודה מודד מוסמך שיבצע את העבודה באמצעות ציוד מתאים כגון:   ציוד אלקטרואופטי (דיסטומט) מאזנת וכו, כפי שייקבע ע"י המפקח.
 • 8.  המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח, ללא תשלום נוסף, לצורך  בדיקת העבודה או כל עבודה אחרת שתדרש על ידו במסגרת פרויקט זה, המודד    יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם לתקנות אגף המדידות, הסימון   ייעשה ע"י קשירה לנקודות פוליגון או צירים, אשר גובהן צויין בתוכניות      ובנקודות ביניים שייקבעו ע"י המפקח.

14.9.      בנוסף למדידות הנ"ל, לפני תחילת עבודות העפר לשם חישוב כמויות של עבודות               עפר נמדדות ולשם חשוב נפח הערמות המיועדות לסילוק, יהא על הקבלן למדוד  ולסמן  גבהים בחתכים המסומנים בתוכניות כל 20 מ' ובמקומות נוספים אשר ידרשו לפי הנחיות המפקח, לצורך חשוב כמויות לתשלום. על הקבלן להכין על    חשבונו על גבי דיסקטים ולספק למזמין תכניות ממוחשבות של המצב הקיים     בשטח, תכניות  המדידה  יאושרו  בכתב ע"י המפקח.

14.10.   הסימון יבוצע באמצעות יתדות עץ או ברזל ויחודש לכל שכבה בעבודות עפר, לכל  מערכת כאשר יידרש ע"י המפקח , לאחר גמר העבודה יחדש הקבלן את הסימון כדי   לאפשר בדיקה סופית של העבודה.

14.11.   על הקבלן לבדוק את רומי השטח לפני התחלת ביצוע עבודות העפר, במידה ורומי   השטח  שונים מהרומים המופיעים בתכניות המדידה, עליו להביא את הממצאים   לידיעה ולהחלטת המפקח, במידה והקבלן לא יפנה למפקח תוך שבועיים מהתחלת    העבודה, תכניות המדידה תיראנה כנכונות והן הקובעות לגבי חישוב הכמויות.

14.12.    מדידות חוזרות, לצרכי סימון ושרותי ביצוע עקב עדכון ושינוי תכנון במהלך הביצוע, לא ישולמו, כל עלות המדידות צריכות להיות כלולות במחירי היחידה השונים.

14.11   הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו ע"י הפקוח כגון ח"ח  בזק וכו….

14.12    כל העבודות המפורטות לעיל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו, עלות העבודות כלולה במחירי היח' בחוזה.

חלק ג' – ביצוע העבודה

 1. התחלת ביצוע העבודה

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המועצה ו/או המפקח בצו התחלת העבודה כמועד תחילת הביצוע (להלן – מועד התחלת הביצוע) וימשיך בביצועה בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים ועפ"י הנחיות המפקח.

 1. העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן

במועד התחלת הביצוע, תעמיד המועצה לרשות הקבלן את מקום העבודה או חלק ממנו, הדרוש להתחלת הביצוע והמשכת העבודה לפי לוח הזמנים.  לאחר מכן תעמיד המועצה, לרשות הקבלן, חלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש לביצוע בקצב הדרוש וכאמור לעיל.

 1. מועד השלמת העבודה

  • 1. הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך 70 ימי לוח (קלנדרים, לא ימי עבודה) מהיום בו קיבל צו התחלת עבודה, כל זאת בכפיפות לכל מועד השלמה של חלק מסוים מהעבודה שנקבע לגביו במפורש כי יש להשלימו קודם לכן על פי לוח הזמנים שנדרש על ידי המועצה. העבודה תחשב כהושלמה עם קבלת תעודת השלמה כאמור בסעיף 57 להלן.
  • 2. ניתנה הארכה להשלמת העבודה או חלק מסוים ממנה, על יסוד האמור בסעיף 18 דלהלן, יוארך מועד ההשלמה בהתאם לכך.
 1. שינויים במועד ההשלמה

  • 1. בכל מקרה של פקודת שינויים המחייבת ביצוע עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצרכי קביעת מועד השלמת העבודה, או חלק מסוים ממנה, או פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון לצרכי קביעת מועד השלמת העבודה או חלק מסוים ממנה, רשאי המפקח לקבוע מועדי השלמה חדשים, מאוחרים או מוקדמים יותר, הכל כפי שמתחייב ממשך התקופה הנדרשת לביצוע בעקבות פקודת השינויים.
  • 2. נגרם עיכוב בביצוע העבודה ע"י כח עליון או ע"י תנאים אחרים, שלדעת המפקח, לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא אפשרות למנעם, הכל לפי שיקול דעתו וקביעתו של המפקח, יהא רשאי הקבלן לפנות למפקח בבקשה להארכת מועד ההשלמה ואזי ייקבע המפקח את משך ההארכה ותנאיה, כל זאת בתנאי כי :
   • 2.1. הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המפקח, לרבות יומן עבודה מעודכן, כי התנאים האמורים אירעו ויש בהם, לדעתו, כדי לגרום לעיכוב.
   • 2.2. הקבלן לא יהא זכאי לבקש הארכה, עקב תנאים אלה, אם לא ביקש ארכה תוך 15 יום מתום האירוע אשר גרם, לדעת הקבלן, לעיכוב שבגינו מבוקשת הארכה.
 1. החשת קצב הביצוע

  • 1. אם המפקח יהא סבור שקצב הביצוע של העבודה אינו תואם את לוח הזמנים ו/או את מועד ההשלמה, יהא רשאי להודיע על כך לקבלן ולדרוש ממנו את החשת קצב הביצוע, והקבלן ימלא אחר דרישה זו ללא עוררין.
  • 2. מודגש בזה כי גם אם המועצה לא דרשה החשת קצב העבודה, תהא האחריות לעמידה בלוח הזמנים מוטלת אך ורק על הקבלן.
 2. יומן עבודה

  • 1. הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן – יומן עבודה) בשלושה עותקים או יומן עבודה דיגיטלי על גבי תכנה אשר תאושר מראש על ידי המועצה וביומן זה ירשמו מדי יום ביומו הפרטים המלאים בדבר :
   • 1.1. מספר העובדים, לסוגיהם, המועסקים בביצוע העבודה ע"י הקבלן.
   • 1.2. מספר קבלני המשנה, אם הותרה העסקתם, סוגיהם ומספר עובדיהם.
   • 1.3. כמויות החומרים שנתקבלו למקום העבודה וכמויות החומרים שהושקעו בביצוע העבודה.
   • 1.4. הציוד המכני הכבד שהובא למקום העבודה ו/או שהוצא ממקום העבודה.
   • 1.5. תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה.
   • 1.6. תקלות והפרעות בביצוע העבודה.
   • 1.7. ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום.
   • 1.8. הוראות, הודעות, הנחיות או הוראות שנרשמו על ידי המועצה ו/או המפקח.
  • 2. יומן העבודה ייחתם בכל יום על ידי הקבלן והעתק ממנו יימסר, מדי יום ביומו, למפקח. למפקח הזכות להסתייג מכל פרט שנרשם ע"י הקבלן ביומן העבודה. העדר הסתייגות של המפקח במועד מסירת היומן לידיו לא תחשב כהסכמת המפקח או המועצה לפרטים שנכתבו ביומן על ידי הקבלן.
 3. הפסקת העבודה

  • 1. למועצה הזכות להפסיק את ביצוע העבודה, בין לפני תחילת ביצוע העבודה בפועל ובין במהלך הביצוע, את כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות.
  • 2. הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים, לפי הוראה בכתב של המועצה ולא יחדשה אלא לאחר שיקבל הודעת חידוש, בכתב, מאת המועצה.
  • 3. הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, ינקוט הקבלן באמצעים המתאימים להבטחת ולהגנת העבודה, מקום העבודה והמצוי בו, לשביעות רצונו של המפקח. ההוצאות בגין הצורך לנקוט אמצעים כאמור יחולו על המועצה, בתנאי שהקבלן נתן למועצה, תוך 3 ימים מיום קבלת הודעת ההפסקה, הודעה על כוונתו לדרוש הוצאות כאמור. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המועצה, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו ולבססן. לא דרש הקבלן תשלום הוצאות כאמור במועד הקבוע לכך, לא יהיה זכאי לדרוש תשלום בגין ההוצאות שנגרמו לו בגין הצורך לנקוט באמצעים כאמור בסעיף זה.
  • 4. הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, תעשינה מדידות סופיות, כאמור בחוזה, ביחס לעבודה שבוצעה, אם בוצעה, והמועצה תשלם לקבלן את המגיע לו על יסוד המחירים שבכתב הכמויות, בהתאם לעבודות אשר בוצעו בפועל עד למועד ההפסקה.
  • 5. עם תשלום המגיע לקבלן, תבואנה לסילוקן הסופי כל דרישות ותביעות הקבלן, מכל סוג שהוא, עבור העבודה שבוצעה, עקב הפסקתה וכל דבר הנובע מכך ללא יוצא מן הכלל. למען הסר ספק, מודגש בזה כי מעבר לתשלום האמור לא יהיה זכאי הקבלן לכל תשלום אחר או נוסף, לרבות פיצוי או שיפוי בגין כל נזק, אם נגרם לקבלן, עקב הפסקת העבודה כאמור.

חלק ד' – חומרים, ציוד ומלאכה

 1. אספקת חומרים, ציוד, מתקנים וכו'

  • 1. לעניין פרק זה "החומרים" – כל חומר הדרוש לביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים מוגמרים ובלתי מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק מהעבודה וכן מבנים ארעיים, שהוקמו ו/או הובאו לצרכי ביצוע העבודה.
  • 2. הקבלן מתחייב בזה לספק, על חשבונו הוא, את כל החומרים, הציוד, המתקנים, הכלים והדברים האחרים הדרושים לעבודה ו/או למהלך ביצועה היעיל ובקצב הדרוש.
  • 3. הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו ו/או הוא דאג שימצאו ברשותו, במועד הדרוש, החומרים, הציוד, המתקנים, הכלים והדברים האחרים.
  • 4. המפקח רשאי להורות לקבלן לקבוע לוח זמנים לאספקת כל הדרוש לביצוע העבודה אל מקום העבודה ומשנקבע לוח זמנים כזה, חייב הקבלן לעמוד בו.
  • 5. חומרים שהקבלן חייב לספקם – רשאית המועצה להורות לקבלן להשתמש בחומרים שיסופקו על ידה ואשר תמורתם ינוכה, מהסכומים המגיעים לקבלן, לפי קביעת המפקח.
  • 6. אם סופקו חומרים על ידי המועצה כאמור בסעיף 22.5 דלעיל אזי :
   • 6.1. הקבלן ישתמש בהם אך ורק לביצוע העבודה ולא למטרה אחרת כל שהיא והם לא יוחלפו בחומרים אחרים אלא אם נתקבלה הסכמת המפקח, בכתב ומראש.
   • 6.2. משהוכנסו החומרים למקום העבודה, לא תהא לקבלן כל רשות להוציאם ממקום העבודה, אלא אם נתקבלה הסכמת המפקח בכתב ומראש.
   • 6.3. החומרים שסופקו ולא נעשה בהם שימוש וכן עודף ושאריות, יוחזרו למועצה ואם לא יוחזרו, ישלם הקבלן למועצה את שווים או שווים המשוער לפי קביעתו, הבלתי ניתנת לערעור, של המפקח.
  • 7. הוקצבו לקבלן, על ידי רשות מוסמכת ועל פי המלצת המועצה, חומרים שחל עליהם פיקוח, הגבלה, קצוב או תנאי חלוקה, מכח כל דין, יחולו על חומרים כאלה הוראות פסקה 22.6 דלעיל.
 2. אחזקת מקום העבודה

  • 1. חומרים שהובאו למקום העבודה ו/או נוצרו במקום העבודה, יעברו להיות, משעת הבאתם ו/או ייצורם, רכושה של המועצה.
  • 2. חומרים, מתקנים, ציוד וכל אביזר ו/או כל דבר אחר הדרוש לעבודה ו/או לביצועה, אשר הובאו על ידי הקבלן למקום העבודה, לא יוצאו ממקומם אלא אם ניתנה הסכמת המפקח להוצאתם בכתב ומראש. הקבלן יהא רשאי להוציאם, ללא צורך בקבלת הסכמה כאמור, רק לאחר שיקבל את תעודה ההשלמה כאמור להלן ובכפיפות למותנה בה.
  • 3. בכל עת שהמפקח יקבע כי חומרים ו/או דברים אחרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה (1) נפסלו לשימוש על ידי המפקח או (2) אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, אזי יהא על הקבלן להוציאם ממקום העבודה תוך המועד שנקבע בהוראת המפקח ומשלא נענה הקבלן לדרישה זו, תהא המועצה רשאית לתפוס את החומרים ו/או הדברים האחרים, לסלקם ממקום העבודה, להשתמש בהם לצרכיה או למכרם ולזכות את הקבלן בשווים תוך ניכוי ההוצאות הכרוכות בתפיסת, בסילוק ובמכירה, כאשר השווי וההוצאות יקבעו באופן סופי ומחייב על ידי המפקח.
  • 4. הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של החומרים ו/או הדברים האחרים והוא רשאי להשתמש בם לצורך ביצוע העבודה, ואולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בחלק יא' דלהלן, רשאית המועצה להשתמש בזכויות המוקנות לה לפי אותו סעיף ולקבלן לא תהא עוד זכות שימוש כאמור.
  • 5. אין להסיק מהוראות סעיף זה, מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של החומרים ו/או דברים אחרים, ובמפורש מותנה בזה כי המפקח ו/או המועצה רשאים לפסלם בכל זמן שהוא.
 3. טיב החומרים והמלאכה

  • 1. הקבלן מתחייב בזה להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במסמכי החוזה.
  • 2. חומרים שלגביהם קיימים תקנים מאת מכון התקנים הישראלי, יתאימו לתקנים המאושרים ואם נקבע לגביהם במסמכי החוזה תקן אחר, יתאימו לתקן המאושר האחר.
  • 3. הקבלן לא ישתמש בביצוע העבודה, אלא בחומרים מאושרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המפקח. הקבלן מתחייב כי יהיה ברשותו אישור בכתב מהספק, המאשר כי הוא (הספק) אחראי על טיב החומרים ותפקודם לאורך זמן כאשר הם מבוצעים על ידי הקבלן הנדון.
  • 4. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ביותר ובהתאם לאמור במסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח.
  • 5. אף אם סופקו חומרים מסוימים על ידי המועצה, אין בעובדה זו, כשלעצמה, כדי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב העבודה.
  • 6. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן לספק את כל הכלים, כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות או העברתם למקום הבדיקות, הכל כפי שיקבע המפקח.
  • 7. דמי בדיקות הדגימות וההוצאות הכרוכות בכך, במקום כפי שיקבע המפקח, ועל פי פרוגרמת בדיקות שתאושר ע"י המפקח יחולו על הקבלן, לרבות דגימות חוזרות, אם ימצא המפקח לנכון לעשותן.
  • 8. המפקח יהיה הפוסק הבלעדי לגבי כמות וסוגי הבדיקות, טיב החומרים והמלאכה, תוצאות הדגימות והתאמתן לנדרש.
 4. בדיקות שלבים מסוימים או של העבודה שנועדה לכיסוי

  • 1. אם לפי הוראות מסמך ממסמכי החוזה ו/או הוראות המועצה ו/או הוראות המפקח ו/או הוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת, יש צורך בבדיקה מוקדמת של שלב מסוים בעבודה ואישורן על ידי המפקח אזי במקרים אלה, יהא על הקבלן להודיע למפקח על מועד ביצוע אותו שלב מסוים וזאת לפחות 72 שעות לפני מועד הביצוע וכן לסייע בידו בבדיקה.
  • 2. הקבלן לא יכסה או יסתיר חלק כלשהו מהעבודה, אשר נועד להיות מכוסה או מוסתר, בטרם שיקבל את הסכמת המפקח ואם הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך למפקח וזאת לפחות 72 שעות לפני הכיסוי או ההסתרה וכן יאפשר למפקח לבדוק את החלק האמור לפני הכיסוי או ההסתרה.
  • 3. אם לא יודיע הקבלן למפקח, כאמור דלעיל, אזי בכל עת, לפי דרישת המפקח, יהא הקבלן חייב, על חשבונו הוא, לחשוף כל מקום, לקדוח קידוחים, לעשות חורים ולבצע כל פעולה שתידרש על ידי המפקח לצורך בדיקות כאמור ולאחר מכן לתקנו, כראוי, לשביעות רצונו של המפקח. אם לא יענה הקבלן לדרישות המפקח ו/או לא יפעל עפ"י הוראותיו, הרי שלמועצה תהא הזכות, מבלי לפגוע בזכות מזכויותיה האחרות של המועצה לפי החוזה ו/או לפי כל דין, לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים את האמור לעיל וכל ההוצאות יחולו על הקבלן.
 5. סמכות המפקח בעניין מלאכה וחומרים פסולים

  • 1. המפקח רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע העבודה כי :
   • 1.1. הקבלן יסלק ממקום העבודה, תוך פרק זמן שנקבע בהוראה, כל החומרים ו/או הדברים האחרים שאינם מתאימים, לדעת המפקח, לעבודה ו/או לביצועה.
   • 1.2. להביא, במקום החומרים ו/או הדברים האחרים שסילוקם נדרש כאמור, חומרים אחרים, כשרים ומתאימים, לפי דעת המפקח ותוך פרק הזמן שנקבע על ידו בהוראה.
   • 1.3. לסלק, לתקן, להקים, לבצע מחדש ו/או לעשות כל פעולה אחרת, בכל חלק של העבודה שנעשה על ידי הקבלן ואשר נמצא בלתי מתאים על ידי המפקח, אם עקב שימוש בחומרים בלתי מתאימים ו/או מלאכה בלתי מתאימה ואם בניגוד לתנאי החוזה, כל זאת תוך פרק הזמן שנקבע בהוראות המפקח.
  • 2. הוראה, כאמור בפסקה 26.1, כוחה יפה על אף כל בדיקות ביניים שנערכה ע"י המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בעבור אותם חומרים או מלאכה.
  • 3. לא מילא הקבלן אחר דרישות המפקח, תוך פרק הזמן שנקבע בהוראה, תהא המועצה רשאית לבצע את הדרוש על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל הוצאות הביצוע והנובע מכך וזאת מבלי לפגוע בזכות מזכויותיה האחרות של המועצה לפי החוזה ו/או לפי כל דין.

חשמל

הקבלן יהא אחראי לדאוג על חשבונו לאספקת החשמל הנדרשת לצורך ביצוע העבודות, אם נדרשת.

מים

הקבלן יהא אחראי לדאוג על חשבונו לאספקת מים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, אם נדרשים.

חלק ה' – עובדים

 1. כללי

  • 1. הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, את כל כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ו/או דבר הכרוך בה.
  • 2. כל הנאמר בפרק זה בא אך ורק כדי להוסיף על התחייבות הקבלן ו/או להבהירן ובשום מקרה לא בא כדי לגרוע מהן ו/או מהוראות כל דין ולא יתפרש באיזה צורה שהיא כמטיל חובות כלשהן על המועצה ביחס למועסקים ע"י הקבלן.
 1. העסקת כח אדם ותנאי העבודה, נוכחות הקבלן ומינוי בא כח

  • 1. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, כמספר הדרוש לשם ביצוע העבודה והשלמתה עד למועד ההשלמה. בכל מקרה שלביצוע מסוים יש צורך בעובד בעל תעודת רישום, רשיון או היתר לפי כל דין, הרי שעל הקבלן להעסיק בביצוע רק עובד מורשה.
  • 2. הקבלן מתחייב למנות ממונה בטיחות, מטעמו ועל חשבונו, אשר יהיה אחראי לכל נושא הבטיחות במקום העבודה ולבצוע העבודה. האדם שימונה על ידי הקבלן לתפקיד זה חייב להיות בעל תעודה או אישור מטעם משרד העבודה כ"מומנה בטיחות" המוכר על ידם.
  • 3. הקבלן מתחייב להיות בעצמו במקום העבודה משך כל תקופת ביצוע העבודה או לדאוג לכך שבא כח מטעמו, כשיר ומתאים להשגחה יעילה על ביצוע העבודה, יימצא במקומו במקום העבודה באופן שהמועצה ו/או המפקח יוכלו לבוא עימו בדברים ולתת לו הודעות, הנחיות והוראות שהם רשאים לתיתם לפי החוזה. מוזכר בזה שוב כי כל הודעה, הנחיה והוראה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראוה כאילו נמסרה לקבלן.
  • 4. לפי דרישה של המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך של הקבלן וכן כל עובד או מועסק אחר של הקבלן במקום העבודה וזאת אם המפקח ימצא כי אין הם מתאימים לביצוע העבודה בכלל או לתפקידם בפרט או אם יתנהגו שלא כשורה.
  • 5. הקבלן ישלם ויעניק לעובדים שיועסקו על ידו את השכר והתנאים שעליו להעניק כפי שהוא מחויב על פי כל דין ועל פי כל הוראות הסכמי העבודה, צווי הרחבה או הוראות מחייבות אחרות לגבי העסקת עובדים, שכרם ותנאי עבודתם, כפי שיהיו מזמן לזמן.
  • 6. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח – 1968 והתקנות שהותקנו על פיו ולהמציא למועצה אישורים של המוסד לביטוח לאומי על קיום התחייבויותיו לפי פסקה זו.
 2. בריאות העובדים ורווחתם

  • 1. הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש עפ"י כל דין ובאין דרישה כאמור, כפי שיידרש על ידי מפקח העבודה המוסמך לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד – 1954.
  • 2. כל ההוצאות הכרוכות בהתקנת סידורי נוחיות ומקומות אכילה במקום העבודה יחולו על הקבלן ויבוצעו לשביעות רצונו של המפקח ו/או כל רשות מוסמכת.
  • 3. מקום העבודה לא ישמש כמקום דיור לאף אדם, בכל זמן שהוא, ללא אישור בכתב מראש של המפקח.
 3. פנקסי כח אדם

  • 1. הקבלן מתחייב לנהל, לשביעות רצונו של המפקח ו/או כל רשות מוסמכת, פנקסי כח אדם שירשמו בהם פרטים על שמו, מקצועו וסוגו של כל עובד, מספר ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכרו וכן כל פרט אחר שיידרש.
  • 2. הקבלן יאפשר למפקח ו/או לרשות המוסמכת לעיין בכל עת בפנקסים הנ"ל וכן יכין וימציא למפקח מצבת כח אדם חודשית, שבועית או יומית, על כל הפרטים שיידרשו על ידי המפקח.

חלק ו' – התחייבויותיו הכלליות של הקבלן

 1. סיוע למפקח

הקבלן מתחייב לאפשר למפקח גישה חופשית בכל עת למקום העבודה ולכל מקום ממנו מובאים החומרים, ציוד ודברים אחרים הכרוכים בביצוע העבודה וכן מתחייב הקבלן לסייע למפקח ולעזור לו, ככל שיידרש וככל האפשר, במילוי תפקידו.

 1. הוצאת רישיונות ותשלום אגרות

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי כל דין ו/או רשות מוסמכת בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים.  המועצה תהא זכאית לנכות מהכספים המגיעים לקבלן כל תשלום של מס, אגרה ותשלום חובה אחר שהקבלן חייב בתשלומו.

 1. עתיקות וחפצים

  • 1. לא תהא לקבלן כל זכות איזו שהיא ביחס לעתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח – 1978 או בכל חוק בדבר עתיקות וכן ביחס לחפצים אחרים כל שהם, בעלי ערך ארכיאולוגי וכן ביחס לחפצים בעלי ערך, אשר יתגלו במקום העבודה.
  • 2. הקבלן יודיע על כל גילוי כזה למפקח מיד עם הגילוי וכן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוק העתיקות תשל"ח – 1978 או כל חוק אחר העוסק בחפצים בעלי ערך.
  • 3. הקבלן מתחייב לנקוט, על חשבונו, באמצעי הזהירות המתאימים למניעת פגיעה ו/או אובדן של עתיקות ו/או החפצים האחרים כנזכר לעיל.
  • 4. על מנת למנוע כל ספק, מובהר בזה כי באין הוראה מפורשת בחוק, המקנה את הבעלות בעתיקות ו/או בחפצים למדינה או לרשות מרשויותיה, הרי שהבעלות ביחס לעתיקות ו/או לחפצים שימצאו במקום העבודה של המועצה בלבד ומכל מקום המועצה תחשב תמיד כמוצאת העתיקות ו/או החפצים האחרים לצרכי פיצוי ו/או תשלום ו/או החזרה.
 2. זכויות, פטנטים וכיו"ב

  • 1. מחיר החוזה, כולל את התשלום בעד שימוש בחפצים או בתהליכים המוגנים בזכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וזכויות אחרות אשר הקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודה.
  • 2. הקבלן יימנע כל נזק מהמועצה עקב האמור לעיל ויפצה אותה בגין כל דרישה ו/או תביעה שתתבע לשלם כתוצאה מפגיעה בזכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות אחרות אשר הקבלן יעשה בהם שימוש, במישרין או בעקיפין, בעת ביצוע העבודה ו/או הנובעים מביצוע העבודה.
 1. זכויות הנאה ושימוש בזכות ו/או בנכס

הקבלן יהא אחראי לקבלת ההסכמה מהגוף או האדם המוסמך לתיתה לפי הענין, לשימוש בכל זכות הנאה או שימוש בזכות ו/או בנכס לצרכי ביצוע העבודה (כגון :  חציבה, נטילת עפר, אבנים, חול, זכות מעבר, זכות שימוש או זכות דומה) ולכל תשלום אשר יידרש לקבלת הסכמה כזאת.

 1. פגיעה בנוחיות הציבור

36.1 הקבלן מתחייב שלא תהא, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה, כל פגיעה, שלא לצורך, בנוחיות הציבור ושלא לצורך בזכות השימוש וההחזקה של רכוש ציבור כל שהוא.

36.2  חלק מהעבודה תבוצע בשולי כבישים פעילים המהווים עורקי תנועה ראשיים.

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים לאבטחת הבטיחות בזמן העבודה ולמניעת הפרעות ותקלות לתנועת הרכבים, הולכי רגל והשכנים הגובלים בתחום עבודתו.

        יודגש, כי אתר העבודה מצוי  באיזור מוסדי פעיל ותרבותי, על הקבלן חלה החובה  לנקוט  בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לשמירה על חיי הולכי הרגל וביטחונם.

 1. תאומים עם הרשויות ואחריות לנזק

 • 1. לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא, על חשבונו, השגת כל האישורים והידיעות מהרשויות הנוגעות בדבר ולתאם את כל הקשור לעבודה בעניין התקרבות, היצמדות, ניקוז, דלק, חשמל, טלגרף, טלפון או מעברים או מובילים אחרים, בין על הקרע, מעליה ומתחתיה ולפעול בהתאם להוראות ו/או להנחיות בנושאים אלה. כמו כן עליו לדאוג, על חשבונו, לסדר מעברים ארעיים וכן לתאום עם הרשויות האחרות בקשר עם סדרי התנועה בזמן העבודה ועד להשלמתה ו/או בקשר להעברת כלים ו/או מטענים חורגים אל מקום העבודה, בתוכו ו/או ממנו.

הקבלן יכין ויבצע על חשבונו תכנית לשלבי ביצוע העבודה לאישור המפקח  ,תכנית שלבי הביצוע תאפשר במהלך כל תקופת הביצוע מעבר בטוח ונוח של כלי רכב והולכי רגל – כל ההוצאות הכרוכות בהכנת התכנית באמצעי הבטיחות ההכוונה  השמירה וכל שידרש על ידי הרשויות המוסמכות והפיקוח יחולו  על הקבלן ויכללו במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

 • 2. הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק או קלקול שייגרמו לדברים הנזכרים בפסקה 39.1 דלעיל, בין שנגרמו ברשלנות, באקראי או בשוגג ובין שהם תוצאה של מעשה הכרחי וצפוי לצורך ביצוע העבודה. הקבלן יתקן כל נזק או קלקול כזה לשביעות רצונו של המפקח ו/או הרשות המוסמכת ו/או הנוגעת בדבר או יפצה את הניזוק בסכום הנזק או הקלקול, הכל לפי קביעת המפקח ו/או הרשות כאמור.
 • 3. במפורש מובהר בזה כי האחריות לנזק או קלקול, כאמור, תחול על הקבלן, גם אם הקבלן קיבל את האישורים ו/או הידיעות מאת הרשויות הנוגעות בדבר, אך אלה לא היו מדויקים ובלבד שאם יוכיח הקבלן, להנחת דעתו של המפקח, כי הוא נקט בכל האמצעים הראויים, בהתחשב בנסיבות העבודה, כדי לגלות בעוד מועד, במהלך הביצוע, כל אי דיוק כאמור, הרי שיהא פטור מאחריות כאמור.
 • 4. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם הרשות המקומית וכל הגורמים האחרים שיעבדו במקום, או מנהלי מערכות, בתחום רצועת העבודה או בקרבתה ואשר עלולות להיות השפעות הדדיות בינם לעבודה במסגרת חוזה זה.

כל תביעה בגין הפרעה שתיווצר עקב עבודות הקבלנים הנוספים (כגון:   שינויים    ועיכובים בלו"ז, ביצוע עבודה במנות קטנות יותר, שימוש באמצעי בטיחות נוספים        וכד') באתר לא תוכר ולא תשולם כל תוספת על האמור.

 1. מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים

  • 1. הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הנחיות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק על ידי המועצה או המפקח ולעובדיהם של אלה, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו.
  • 2. הקבלן ישתף פעולה ויתאם את כל הדרוש עם כל קבלן ו/או אדם אחר, וימלא לצורך זה אחר כל הוראות המפקח ללא עוררין.
 1. ניקוי מקום העבודה

  • 1. הקבלן מתחייב לסלק, על חשבונו, מזמן לזמן, ממקום העבודה, את כל האשפה והפסולת שהצטברו במקום העבודה, הן לפני תחילת הביצוע והן במהלך הביצוע של העבודה, הכל כפי שיורה לו המפקח.
  • 2. במהלך ביצוע העבודה מיד עם גמר העבודה, ינקה הקבלן, על חשבונו, את מקום העבודה, יסלק ממנו את כל האשפה, הפסולת, עודפי החומרים והמבנים הארעיים, והעבודה ומקום העבודה ימסרו למועצה כשהם נקיים ומתאימים התאמה מלאה, למטרת השימוש, הכל בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

חלק ז' – אבטחה, נזיקין וביטוח

 1. שמירה, גידור, זהירות ובטיחות

  • 1. הקבלן מתחייב בזה לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות ובטיחות הדרושים לביטחונם ולנוחיותם של העובדים ו/או הציבור בכל מקום שיהא צורך בכך מחמת העבודה, כאמור בכל דין ו/או עפ"י דרישת המפקח ו/או רשות מוסמכת.
  • 2. מבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל, יהא הקבלן אחראי, בלעדית, למילוי כל הוראות פקודות הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1970 ותקנותיה ככל שהן נוגעות לעבודה ולכרוך בה, במישרין או בעקיפין.
 2. נזיקין לעבודה ולמקום העבודה

 • 1. מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשות הקבלן ועד למתן תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירת העבודה ומקום העבודה וההשגחה עליהם.
 • 2. הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה מנזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, שטפונות, רוח, שמש וכו… במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח. במיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים דרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר כולל שימוש במשאבות במידה ויידרש. הקבלן ידאג לחפירת תעלות זמניות להרחקת המים,    החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות לפני מסירת העבודה.

כל עבודות העזר להגנת האתר ולניקוזו לא תמדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון  הקבלן.

כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח.

 • 3. בכל מקרה של תקלה, קלקול או נזק שייגרם לעבודה ו/או למקום העבודה, מסיבה כלשהי, ללא יוצא מן הכלל (פרט ל"סיכון מוסכם" כאמור להלן), יהא הקבלן חייב לתקן את הנזק, על חשבונו, תוך המועד שנקבע ע"י המפקח ואם לא נקבע מועד, בהקדם האפשרי ובאופן שעם השלמת העבודה, היא תהא במצב תקין ומתאים, בכל פרטיה, להוראות החוזה.
 • 4. ההוראות המפורטות לעיל, תחולנה גם על נזק שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף לאחר מתן תעודת השלמה. נזק שנגרם על ידי "סיכון מוסכם", יהא  הקבלן חייב בתיקונו אם וכאשר יידרש לכך על ידי המועצה ותוך פרק הזמן שנקבע בדרישה.  הוצאות התיקון יחולו על המועצה, לפי חשבון שיוגש על ידי הקבלן למועצה ושיאושר על ידי המפקח.
 • 5. "סיכון מוסכם" משמעו מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים או בלתי סדירים של האויב.
 1. נזיקין לגוף או לרכוש

הקבלן מתחייב לכל נזק או אבדן שייגרמו תוך כדי ו/או ביצוע העבודה, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של כל אדם, בין עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ובין לפי כל חוק אחר קיים ו/או שיבוא במקום הפקודה ו/או בנוסף לה.

 1. נזיקין לעובדים

הקבלן מתחייב לשלם את כל דמי הנזק או הפיצוי אשר יגיעו לעובד או לכל אדם אחר הנמצא ברשותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק שאירעו תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או הנובע מכך.

 1. שחרור ושפוי

  • 1. הקבלן מתחייב בזה לגרום לשחרורה של המועצה מכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בקשר לכל נזק, אובדן או קלקול אשר הקבלן אחראי להם לפי חוזה זה.
  • 2. באם המועצה תידרש ו/או תיתבע לשלם לצד שלישי פיצוי כלשהו, מתחייב הקבלן לשלם את התשלום ו/או לפצות את המועצה בכל תשלום שהיא תחויב בו וישולם על ידה בצרוף כל ההוצאות שנגרמו לה עקב הדרישה ו/או התביעה.
 2. ביטוח על ידי הקבלן

 • 1. הקבלן יבטח, על חשבונו הוא, לטובתו ולטובת המועצה יחדיו את :
  • 1.1. העבודה ומקום העבודה, לרבות החומרים וכל דבר אחר שהובא למקום העבודה ו/או המיוצר מחוץ למקום העבודה, במלוא ערכם, מזמן לזמן, בפני כל נזק או אובדן שהקבלן אחראי להם לפי תנאי החוזה ו/או מחמת כל סיכון אחר איזה שהוא, למשך תקופת ביצוע העבודה, לרבות תקופת הבדק.
  • 1.2. את גופו ורכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן ו/או עובדי המועצה וכל מי שנמצא בשירות הקבלן ו/או המועצה, בפני כל נזק או אובדן שייגרם תוך כדי ביצוע העבודה והנובע ממנה.
 • 2. הקבלן מתחייב בזה, כי בכל עת יהיו בידיו פוליסות הביטוח בתנאים ובסכומים המפורטים בנספח א' המצורף לפרק זה.
 • 3. תוך 7 ימים מהיום בו הודיע המועצה לקבלן כי זכה במכרז כאמור בפרק 1 למסמכי המכרז, ימציא הקבלן למועצה אישור מטעם חברת הביטוח, בנוסח המפורט בנספח א', המעיד כי כל הביטוחים הנדרשים על פי המפורט בנספח א' בוצעו על ידו, ובתנאים המפורטים שם.
 • 4. מבלי לגרוע מכלליות הנדרש בנספח א', הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח האמורות יחילו את הסעיפים הבאים:
  • 4.1. ויתור של חברת הביטוח על זכות שיבוב כלפי המועצה.
  • 4.2. התחייבות של חברת הביטוח ליתן למועצה הודעה מראש של 30 יום בטרם תבטל את הפוליסות מטעם כלשהו, לרבות אי תשלום הפרמיה על ידי הקבלן.
  • 4.3. המועצה תהא אף היא מוטב על פי הפוליסות האמורות.
 • 5. למען הסר ספק מודגש בזה כי הוראות סעיף זה אינן באות כדי לגרוע מכל אחריות או חבות אשר החלה על הקבלן כלפי המועצה ו/או כלפי צד ג' כלשהו על פי הסכם זה.

 

 1. ביטוח על ידי המועצה, על חשבון הקבלן

אם הקבלן לא יבצע את הביטוחים שעליו לבצעם לפי החוזה, תהא המועצה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שתיגרמנה עקב זאת.

 1. פיקוח המועצה או המפקח

  • 1. אין לראות בזכות הפיקוח, שהוקנתה למועצה או למפקח לפי החוזה, אלא אמצעי בלבד שמטרתו להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואולם אין בזכות זו כדי ליצור יחס כל שהוא בין המועצה ו/או המפקח לבין צד שלישי לגבי אחריות המוטלת על הקבלן.
  • 2. על מנת למנוע כל ספק, מובהר בזה כי הפיקוח שמבוצע על ידי המועצה ו/או המפקח, לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה, בכל הנוגע לחוזה ו/או הנובע ממנו.

חלק ח' – שינויים

 1. שינויים

 • 1. המועצה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להגדיל או להקטין את היקפה של העבודה בשיעור של עד 50%, לרבות הכנסת שינוי בה, בצורתה, באופייה, סיגנונה, איכותה וכל פרט אחר בה, כפי שתמצא לנכון וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן (להלן – פקודת שינויים) ועם קבלתה, מתחייב הקבלן לפעול על פיה ללא עוררין.
 • 2. במפורש מובהר בזה כי הקטנת או הגדלת החוזה וכל סעיף בכתב הכמויות שבו, בשיעור של עד 50%, לא תקנה לקבלן כל זכות לפיצוי כל שהוא מאת המועצה.
 • 3. ערך השינוי לפי פקודת שינויים, ייקבע בהתאם למפורט להלן, ושכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לכך.
 1. קביעת ערך השינויים

  • 1. ערך כל שינוי, שבוצע לפי פקודת שינויים, יחושב לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות ואם לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי יחידה מתאימים לקביעת ערכו של השינוי, ייקבע ערך של השינוי במשא ומתן בין המועצה לקבלן, כאשר לצורך קביעת ערך השינוי יתבססו הצדדים על מחירי יחידה דומה, ככל האפשר, הנקובה בכתב הכמויות ובאין מחירי יחידה דומים ובהעדר הסכמה, ייקבע ערך השינוי על ידי המפקח אשר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, לקבוע את מחיר היחידה על פי מחירון "דקל" עבור קבלני משנה ולא כולל כל התוספות המפורטות שם, כפי שהוא יהיה בתוקף ביום בו ניתנה פקודת השינויים, ותוך הפחתה של 5% מהמחיר הקבוע במחירון.
  • 2. ניתנה פקודת שינויים, מבלי שנקבע בה ערך השינוי והקבלן סבור שהשינוי מחייב העלאת שכר החוזה, יודיע הקבלן על כוונתו לדרוש העלאה, למועצה בכתב, תוך עשרה (10) ימים מיום מתן פקודת השינויים ואם לא עשה כן תוך עשרת הימים כאמור, רואים את הקבלן כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.
  • 3. בכל מקרה בו לדעת הקבלן הוא נדרש לבצע עבודות בגינן לא ניתנה פקודת שינויים, אך שיש בהם לדעתו משום שינוי לעבודות המפורטות בתנאי החוזה באופן המצדיק שינוי בשכר החוזה על פי הקבוע בתנאי החוזה (להלן בסעיף זה – העבודה הנוספת), עליו להודיע למפקח מיד ובכתב עם תחילת ביצוע העבודה הנוספת, כי בכוונתו לדרוש תוספת תשלום בגין ביצוע העבודה האמורה תוך פרוט הנימוקים מדוע לדעתו מגיע לו תוספת תשלום בגין כך. בכל מקרה של קבלת דרישה כאמור, יבדוק אותה המפקח ויחליט על פי שקול דעתו באם אכן יש לאשר לקבלן תוספת אם לאו. החליט המפקח כי יש צדק בטענות הקבלן כולן או חלקן, יוציא פקודת שינויים עבור אותה עבודה. לא דרש הקבלן תוספת תשלום כאמור תוך 3 (שלושה) ימים מהיום בו התחיל בעבודה הנוספת, לא יהיה זכאי עוד לדרוש כל תוספת תשלום בגינה.
 2. איסור עיכוב ביצוע שינויים

הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע פקודת שינויים או ביצוע עבודה נוספת כלשהי, מחמת אי קביעת ערכם של שינויים או חלק מהם.   כל עיכוב שייגרם עקב כך, יהיה באחריות הקבלן.

 1. פקודת שינויים לעבודה יומית

  • 1. המועצה רשאית ליתן פקודת שינויים לבצע חלק מהעבודה על בסיס עבודה יומית וזאת אם לדעתו של המפקח מן הראוי לעשות כן.
  • 2. במקרה של מתן פקודת שינויים לביצוע חלק מהעבודה על בסיס עבודה יומית, יחושב שכרו של הקבלן על ידי המפקח על פי ערך העבודה שהושקעה וערך החומרים שהושקעו בתוספת רווח הוגן לקבלן וכיסוי חלק מתאים מההוצאות הכלליות (הרווח והחלק המתאים בהוצאות יחושבו, בהעדר הוראה בחוזה המנוגדת להוראה זו, בשווים של 12% מערך העבודה והחומרים).
  • 3. ערך העבודה והחומרים, לצורך פסקה זו, ייקבע על יסוד רשימות שיוגשו על ידי הקבלן למפקח ובהן יצויין :
   • 3.1. כמויות החומרים שהושקעו ושווים, בצרוף אסמכתאות לגבי השווי.
   • 3.2. שמות העובדים, מקצועותיהם, סיווגם, ימי העבודה, שעות העבודה, שכר העבודה כולל תנאים סוציאלים, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד.
   • 3.3. הוצאות הובלה והוצאות הפעלה של מכשירים ו/או ציוד מכני כבד
  • 4. הרשימות תימסרנה למפקח בסיומו של כל יום עבודה ב-2 עותקים, עותק אחד לאחר אישורו על ידי המפקח ובכפיפות לתיקונם כפי שיימצא המפקח (אם יהא סבור שהנתונים ו/או המחירים ו/או השכר אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או מופרזים) לנכון לעשות ברשימות, יוחזר לקבלן וישמש כאסמכתא לתשלום.

חלק ט' – השלמה, בדק ותיקונים

השלמת העבודה

עם השלמת העבודות על פי מסמכי המכרז, יודיע על כך הקבלן בכתב למועצה. יפנה הקבלן למפקח מטעם המועצה ויודיע לו על השלמת העבודה. תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה, יבדוק המפקח את העבודות לצורך מתן אישור באם העבודה בוצעה לשביעות רצון המועצה ובהתאם למסמכי המכרז.

 1. תעודת השלמה

  • 1. בוצעו העבודות לשביעות רצון המועצה ועל פי תנאי החוזה, ימציא המפקח לקבלן תעודת השלמה.
  • 2. אם לא נמצאה העבודה מתאימה ולשביעות רצונה של המועצה, אזי ימסור המפקח לקבלן רשימת הדברים שעל הקבלן לעשותם ופרק הזמן שנקבע לעשייתם, הכל לפי קביעת המפקח, ורק עם עשייתם תינתן לקבלן תעודת השלמה.
  • 3. סבר המפקח כי העבודות שנותרו להשלמה הינן פעוטות הן מבחינת היקפן והן מבחינת ערכן הכספי, יהא רשאי המפקח ליתן לקבלן תעודת השלמה בה יפורטו העבודות אשר עדין נותרו להשלמה למרות שניתנה תעודת השלמה, ואת המועד הנדרש להשלמתן, ובלבד שמועד זה לא יעלה על 14 יום. עם השלמת העבודות שפורטו כאמור, ימסור המפקח לקבלן אישור בכתב על כך, ויראו את המועד בו ניתנה תעודת ההשלמה (ולא האישור) כמועד בו הושלמו העבודות. לא עמד הקבלן במועד להשלמת העבודות כאמור בתעודת ההשלמה, יראו את תעודת ההשלמה כבטלה ומבוטלת, וכאילו לא ניתנה מעולם.
 2. שימוש המועצה בעבודה

מבלי לפגוע בזכויותיה של המועצה לפי החוזה ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה, מותנה בזה במפורש, כי למועצה הזכות להשתמש בעבודה או בכל חלק מסוים ממנה אשר לגביה או לגביו ניתנה תעודת השלמה.

 1. בדק וסיום

 • 1. לצורך החוזה "תקופת הבדק", למעט לענין עבודות בידוד ואיטום, משמעה, תקופה של שנים עשר (12) חודשים מהמועד בו נמסרה לקבלן תעודת ההשלמה. לענין עבודות בידוד ואיטום תקופת הבדק תהא שלוש (3) שנים מהמועד בו נמסרה לקבלן תעודת השלמה.
 • 2. נתהווה בעבודה נזק, קלקול או פגם, אשר לדעת המפקח, נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים או מחמת כל סיבה אחרת שהמפקח יקבע כי הקבלן אחראי לה, יהא חייב הקבלן, על חשבונו הוא, לתקן, לבנות או לבצע מחדש, כל דבר שנתגלה בו נזק, קלקול או פגם, הכל לפי דרישת המפקח, תוך פרק הזמן שנקבע על ידו ולשביעות רצונו המלאה ובלבד שדרישה כאמור תינתן לקבלן בתוך תקופת הבדק, או בתוך 65 ימים לאחר תום תקופת הבדק.
 • 3. בתום תקופת הבדק ולאחר שהקבלן ימלא אחר כל דרישות המפקח, תמסור המועצה לקבלן תעודת סיום לפיה יאושר כי העבודה, לרבות עבודות הבדק, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה של המועצה.
 • 4. על מנת למנוע אי הבנות וספיקות, מובהר בזה כי אין במתן תעודת הסיום כדי לפטור ו/או לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו האחרות לפי החוזה, אשר מטבען נמשכות ו/או נשארות בתוקף גם לאחר מסירת תעודת סיום.

חלק י' – מדידות ותשלומים

 1. מדידות וכמויות

55.1   לצורך הגשת חשבון סופי, יערוך הקבלן, על חשבונו, מדידה של העבודה אשר בוצעה על ידו בפועל עד לתום החודש האחרון בגינו יימסר החשבון, על פי סעיפי כתב הכמויות (פרק 3 למסמכי המכרז), תוך ציון הכמויות אשר בוצעו לגבי כל אחד מהסעיפים בפועל, עד למועד הגשת החשבון.

55.2  הקבלן יתאם עם המפקח את המועד בו הוא מבצע את המדידות כאמור לעיל, על מנת   לאפשר למפקח באם יהיה מעוניין בכך, להיות נוכח בזמן ביצוע המדידה.

55.3   הכמויות, לצורך שכר החוזה, תהיינה הכמויות האמיתיות שבוצעו למעשה לפי החוזה    ואשר   אושרו על ידי המפקח כאמור בחוזה זה.

55.4  היה למפקח יסוד להניח כי המדידות שבוצעו על ידי הקבלן אינן מדויקות, או מקום שהקבלן לא תיאם את מועד ביצוע המדידות עם המפקח, יהא רשאי המפקח לבצע מדידות נוספות בעצמו, על חשבון הקבלן. מועדי המדידה כאמור ייקבעו על ידי המפקח, תוך מתן הודעה מראש על מועד זה לקבלן ובמועדים אלה מתחייב הקבלן להופיע במקום העבודה או לשלוח את בא כוחו המוסמך וכן לסייע למפקח בביצוע המדידות הדרושות וכן לספק, על חשבונו, את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות ביעילות.

55.5  לא הופיע הקבלן או בא כוחו במועד, מבלי שנתן קודם לכן הודעה למפקח על היעדרות וסיבתה, רשאי המפקח לבצע את המדידות ללא נוכחות הקבלן או בא כוחו וייראו את המדידות כנכונות וסופיות ללא זכות ערעור של הקבלן וכן ישא הקבלן בכל ההוצאות שנגרמו עקב מדידה כאמור.

55.6  נכח הקבלן או בא כוחו בשעת ביצוע המדידות והיה בדעתו לערער על מדידה כלשהי, רשאי הוא להגיש ערעור מנומק בכתב למפקח תוך 5 ימים מיום ביצוע נשוא הערעור.

55.7   הוגש ערעור כאמור, תבוצע מדידה חוזרת וגם אם אחרי מדידה חוזרת זו יעמוד הקבלן על ערעורו, אזי יכריע בעניין זה , האדם שייקבע ע"י ראש המועצה והכרעתו תהא סופית.

 1. סכומים ארעיים

סכום שהוקצב בכתב הכמויות להוצאות בלתי נראות מראש או סכום אחר שהוגדר בכתב הכמויות כסכום ארעי, לא יוכלל בעת חישוב שכר החוזה המגיע לקבלן אלא אם כן הוצא הסכום או כל חלק ממנו לפי אישור המפקח והמועצה בכתב.

 1. תשלומי ביניים

בפרויקט זה אין חשבונות ביניים

חשבון סופי

 • 1. לא יאוחר מ- 30 יום לאחר שניתנה לקבלן תעודת השלמה, ימציא הקבלן למועצה חשבון סופי אשר יכלול את כל העבודות אשר בוצעו על ידו בפועל על פי תנאי המכרז ועל פי המדידות אשר בוצעו כאמור לעיל. החשבון יפורט על פי כתב הכמויות ועל פי הפרוט הנדרש כאמור בסעיף 55 לעיל.
 • 2. לא הגיש הקבלן חשבון סופי כאמור, תהא המעוצה רשאית, אך לא חייבת, להכין חשבון סופי במקום הקבלן. קיבל הקבלן את החשבון הסופי אשר הוכן על ידי המועצה כאמור, ולא הגיב עליו תוך 10 ימים, יחייב החשבון הסופי של המועצה את הקבלן לכל דבר וענין והקבלן לא יהיה רשאי עוד לטעון דבר נגדו בכל עניין הקשור להתחשבנות בינו לבין המועצה בקשר עם העבודות והחוזה.
 • 3. בכל מקרה בו בחרה המועצה שלא להכין חשבון סופי במקום הקבלן, והקבלן לא הגיש חשבון סופי, לא תחול על המועצה כל חובה לשלם סכום כלשהו לקבלן כל עוד לא הגיש שבון סופי, והקבלן לא יהיה זכאי לכל הצמדה או ריבית על כל תשלם שלא שולם לו על ידי המועצה בשל כך.
 • 4. הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן, המפקח יבדוק את חשבון הסופי, יאשרו או ידחה אותו כולו או חלקו, תוך 30 יום מהיום בו נמסר החשבון. אושר החשבון, כולו או חלקו, יעבירו המפקח למהנדס המועצה, אשר יהיה רשאי אף לאשר או לדחות את החלק שאושר על ידי המפקח, כולו או חלקו תוך שבעה ימים. אושר החשבון על ידי מהנדס המועצה כולו או חלקו, יעבירו לגזבר המועצה, אשר יהיה רשאי לאשר או לדחות את החלק שאושר על ידי הגזבר, כולו או חלקו תוך שבעה ימים.
 • 5. אותו חלק של החשבון הסופי אשר אושר לתשלום על ידי גזבר המועצה, ישולם לקבלן תוך 60 יום מתום החודש בו אושר החשבון הסופי על ידי הגזבר כאמור, ובלבד שהחשבון הגיע לידי גזברות המועצה לא יאוחר מהעשירי לחודש. הגיע החשבון לגזברות לאחר ה – 10 לחודש, ישולם החשבון תוך 60 יום מתום החודש שלאחרי החודש בו הגיע החשבון לגזברות.
 • 6. למען הסר ספק, מודגש בזה כי תנאי מוקדם לתשלום החשבון הסופי לקבלן הינו כי הומצאה על ידו ערבות לתקופת הבדק בגובה 10% מערך החשבון הסופי המאושר לא כולל מע"מ ותוכניות אז-מד כפי המפורט להלן.
 • 7. המועצה תהא רשאית לקזז מהחשבון הסופי כל סכום אשר הקבלן חייב לה על פי חוזה זה או כל חוזה אחר, או בגין כל התחייבות או חבות אחרת של הקבלן כלפיה, בין אם הסכום קצוב ובין אם לאו.
 1. השפעת התייקרויות על שכר החוזה

שכר החוזה, לא יושפע מכל שינוי בשכר העבודה, מחירי חומרים, ציוד ודברים  אחרים או מחמת כל גורם אחר, ללא יוצא מן הכלל.

 1. תוכניות בדיעבד (אז-מד)

  • 1. בסיום העבודה, ולא יאוחר ממועד הגשת החשבון הסופי למפקח, יגיש הקבלן למועצה ולמפקח, על חשבונו, תוכניות בדיעבד, מעודכנות לאחר ביצוע, בהתאם לדרישות המפרט הכללי, התוכניות תכלולנה תיאור מדויק של כל העבודות שבוצעו על ידיו כולל : תיאור מדויק של כל העבודות, תוואי קווים כולל מיקום שוחות ורומי קרקעית והקואורדינטות הארצית ולעצמים קיימים בשטח, התוכניות תבוצענה ע"י מודד מוסמך וחתומות על ידו.
  • 2. כל הפריטים שיסמן הקבלן בתוכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור של המפקח.
  • 3. לשם הכנת תוכניות בדיעבד (אז-מד), יספק המפקח לקבלן (על חשבון הקבלן), לפי בקשתו, בדיסק או באימייל, או בכל אמצעי אחר לפי שיקול דעת המפקח, את התוכניות הנדרשות ועל גביהן יסמן הקבלן את הנתונים הנ"ל.
 2. תשאיר המועצה בידיה חלק מהחשבון אשר אושר לקבלן לתשלום

למשך תקופת הבדק, ועד למתן תעודת הסיום, פיקדון מתוך הכספים המגיעים לקבלן מאת המועצה, בסכום השווה ל-5% משווי של כל חשבון אשר אושר לתשלום, וזאת להבטחת התחייבויות הקבלן לפי החוזה בתקופת הבדק.

  • 1. לאחר אישור החשבון הסופי, יגיש הקבלן, למועצה ערבות בנקאית אוטונומית למשך שנה ממועד קבלת העבודה ע"י המועצה, בנוסח שיהיה לשביעות רצונה של המועצה.
  • 2. למועצה תהא הזכות לגבות, מתוך הערבות, כל סכום אשר יגיע לה ו/או לאדם אחר מאת הקבלן, אשר תשלומו נדרש עקב אי קיום התחייבות הקבלן.
  • 3. עם מתן תעודת סיום ובכפיפות, למותנה בחוזה, תוחזר הערבות לקבלן.

חלק יא' – הפרה וביצוע, ביטול וסילוק הקבלן

 1. פיצויים קבועים ומוסכמים מראש

  • 1. אם הקבלן לא ישלים את ביצוע העבודה או חלק מסויים ממנה, כמותנה בחוזה ובמועד שנקבע בחוזה, אזי על הקבלן לשלם למועצה, פיצויים קבועים ומוסכמים מראש עבור כל יום של אחור בין מועד ההשלמה שנקבע בחוזה לבין מועד ההשלמה בפועל. הפיצויים יהיו בשיעור של 1,000 ₪ ליום, והקבלן יהא חייב בתשלומם מבלי שהמועצה תצטרך להוכיח את הנזקים שנגרמו עקב ההפרה.
  • 2. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד תשומות הבניה, אשר מתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סכום הפיצוי המוסכם יעלה בהתאם למדד הידוע במועד השלמת העבודה בפועל לעומת המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז על פי הקבוע בפרק 1 למסמכי המכרז.
  • 3. הקבלן מצהיר בזה, כתנאי יסודי ועיקרי לחוזה, כי סכום הפיצויים שנקבע כאמור מראש, עוד לפני ההפרה, מוסכם על ידו ועומד ביחס סביר לסכום הנזק שייגרם ואם ייגרם, עקב האחור וכתוצאה מצטברת שלו וכי הוא יהא מנוע מלטעון כל טענה איזו שהיא ביחס לסכום הפיצויים.
  • 4. אין בתשלום הפיצויים, כשלעצמו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודה או מהתחייבות אחרת כלשהי לפי החוזה.
  • 5. אין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע פיצויים בסכום גבוה יותר או פיצויים בסכום הנזק הממשי שנגרם לה עקב האחור או בזכותה לקבלת כל סעד או תרופה אחרים.
 2. הפרת התחייבות על ידי הקבלן

  • 1. בין אם הדבר נקבע במפורש בהתחייבות כלשהי ובין אם לאו, הרי שאם הקבלן לא יקיים כיאות את המוטל עליו לפי החוזה, יהא על המפקח ליתן התראה לקבלן לקיום התחייבויותיו, במועד שנקבע על ידי המפקח בהתראה. אם הקבלן לא ימלא אחר הנדרש ממנו, בהתראת המפקח, אזי תהא המועצה רשאית לבצע בעצמה ואו באמצעות אחרים את כל הנדרש והמתחייב מהמעשה ו/או המחדל של הקבלן וכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין, יחולו על הקבלן.
  • 2. המועצה רשאית שלא לדרוש את קיום ההתחייבות של הקבלן או לבצע בעצמה ו/או ע"י אחרים את הנדרש והמתחייב כאמור, ותחת זאת לחייב את חשבון הקבלן או לדרשו ממנו, במידה והסכום שבידה איננו מספיק דיו, בסכום הנראה למפקח, כסכום השווה לערך הקיום בצרוף הנזקים ו/או ההפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו בין במישרין ובין בעקיפין.
 3. ביטול ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן

בכל אחד מהמקרים שלהלן, רשאית המועצה להודיע לקבלן על ביטול החוזה :

 • 1. כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או הפסיק את ביצועה ולא ציית להתראה שניתנה לו על ידי המפקח, תוך פרק הזמן שנקבע בה, או שהסתלק מביצוע העבודה בדרך אחרת.
 • 2. כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי כדי להבטיח את השלמת העבודה או חלק מסויים ממנה במועד שנקבע כמועד ההשלמה והקבלן לא ציית להתראה שניתנה לו על ידי המפקח, לנקוט באמצעים שייקבעו כהתראה אשר מטרתם להבטיח השלמה במועד.
 • 3. כשהמפקח יקבע כי הקבלן ממשיך להתרשל בביצוע החוזה ו/או אינו ממלא אחר התחייבותו, על פי החוזה, על אף התראה שניתנה לו.
 • 4. כשהקבלן העביר את זכויותיו או חובותיו על פי החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה מבלי שקיבל לכך את הסכמת המועצה בכתב ומראש.
 • 5. כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר שפעל בשמו עשה או ניסה לעשות מעשי מירמה ו/או הטעיה בקשר לחוזה או לכל דבר בביצוע ו/או נתן או הציע לאדם כלשהו בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצועו.
 • 6. כשהקבלן פשט את הרגל או ניתן נגדו צו כינוס נכסים או איחוד תיקים כשעשה סידורים, עם או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד כשהגוף בהליכי כינוס, פירוק ו/או הסדר נושים, מרצון או שלא מרצון וגם אם יבוצעו נגד הקבלן הליכי הוצאה לפועל שתהא להם נגיעה לחוזה זה, במישרין או בעקיפין.
 • 7. כשהקבלן הפסיק את העבודה, במקרה של חילוקי דעות, בלי שקיבל, להפסקה זו, הסכמה מפורשת בכתב ומראש של המועצה.
 • 8. בכל מקרה שהקבלן הפר הפרה יסודית את החוזה.
 1. זכויות המועצה במקרה של ביטול

  • 1. בוטל ההסכם, תהא המועצה זכאית, ללא כל צורך בצו של רשות משפטית, לתפוס את מקום העבודה ואת העבודה על כל המצוי בה, להשלים את העבודה בעצמה או באמצעות אחרים ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והנכסים האחרים של הקבלן, שיימצאו במקום העבודה, או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע מאת הקבלן לפי חוזה.
  • 2. כל הוצאות השלמת העבודה, אם הושלמו, או כל ההוצאות המשוערות, אם ההשלמה נדחתה, בצרוף כל סכומי הנזק ו/או ההפסד אשר נגרמו ו/או ייגרמו למועצה , יחולו על הקבלן.
  • 3. תפסה המועצה את מקום העבודה והעבודה ולא היה ברצונה להשתמש בחומרים, בציוד או בנכסים אחרים שנמצאו במקום העבודה או שלא היה ברצונה למכרם, אזי רשאית, לאחר מתן התראה לקבלן, לסלקם, על חשבון הקבלן, לכל מקום שיראה לה ולא תהא חבה בכל אחריות שהיא לכל נזק או אובדן שייגרם להם.
  • 4. בוטל החוזה, יקבע המפקח את ערך העבודה שבוצעה על ידי הקבלן עד למועד הביטול וכן את ערך החומרים, הציוד והנכסים האחרים שנתפסו והשתמשו בהם, או נמכרו. הקבלן יהא זכאי לתשלום הסכום האמור על פי קביעת המפקח, בניכוי כל תשלום אותו חב הקבלן למועצה על פי חוזה זה או כל תשלום אחר אותו רשאית המועצה לקזז על פי כל דין.
 2. עכבון

  • 1. למועצה זכות עכבון בלעדית, על כל הסכומים המגיעים לקבלן, לפי חוזה זה או אחר ו/או על החומרים והנכסים האחרים של הקבלן, שנמצאו במקום העבודה נשוא חוזה זה ו/או מקום עבודה נשוא חוזה אחר וזאת עד להתגבשות הסופית של סכומי ההוצאות, הנזק ו/או ההפסד או עד להכרעה סופית ביחס להם, אם הקבלן יחלוק עליהם, מבלי שתהא לו כל תביעה הנובעת מעיקוב זה.
  • 2. עלה הסכום המגיע למועצה על הסכום המגיע לקבלן, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכומים בצרוף ריבית, כפי המקובל בבנק הפועלים בגין חריגה לא מאושרת מחשבונות חח"ד, וזאת מיום הביטול ועד ליום תשלום ההפרש בפועל.

חלק יב' – סמכות שיפוט

 1. סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל דבר וענין העולה ממסמכי המכרז תהא לבית משפט השלום בצפת או לבית המשפט המחוזי בנצרת, אלא אם כן הסכימה המועצה אחרת.

 

____________________                              ______________________

חתימת הקבלן                                                           חתימת המועצה

 

פרק 2: נספח א'

נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים לשיפוץ בריכת השחייה

 

לכבוד:                                                                                      תאריך______________

המועצה המקומית ראש פנה

ו/או חברות בת ו\או חברה כלכלית 

ו/או  גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה

 (להלן "המועצה או הרשות").

 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור      ____________ (להלן: "הקבלן") פוליסת ביטוח עבודות קבלניות לתקופת הפרויקט,  ובה אחריות צד שלישי, חבות מעבידים, חבות המוצר וביטוח רכוש שכוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן והמתייחסות: לעבודות קבלניות ולתקופת גילוי ותחזוקה של 24 חודשים (להלן: "הקבלן").

 

 1. ביטוח עבודות קבלניות

 

ערך הפרויקט :                                 שקל  (כפי שהוצע במכרז על ידי הקבלן הזוכה)

מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי "ביט" מעודכנים למועד תחילת הביטוחים.

 • היקף הכיסוי: בהתאם לנוסח פוליסת ביט ביטוח עבודות קבלניות –
 • תקופת תחזוקה מורחבת – 24 חודשים מתום תקופת הביטוח לגבי כל הפרויקט
העבודות כוללות:

העבודות יכללו נגרות אומן, נגרות חרש, מעקות ,פרזול דלתות, התקנת מרזבים, תיקון ארגזי רוח בגגות, חידוש מתקני סנטריה, שבילים ומדרכות והנגשתם לבעלי מוגבלויות, כמו כן צביעה, שילוט והסדרת חניות עבורם במגרש החנייה, וכל יתר העבודות והדרישות המפורטות במסמכי מכרז זה והנספחים לו בכלל, ובמפרט הטכני בפרט. וכן עבודות הנדסה אזרחית שידרשו לפרויקט הזה (להלן: "ההליך" או "המכרז").

הכיסוי הביטוחי  יכלול

*  נזקי תכנון לקוי

*  נזקי רעד והחלשת משען

*  נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע

*  נזקי גניבה ופריצה

*  כל נזק אחר

* תקופת גילוי ותחזוקה של 24 חודשים מתום הבניה

 1. ביטוח צד שלישי

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא סכום של  4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון שקל)  לאירוע ו-  לתקופה.

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 • יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
 • הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות.
 • סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף.
 • כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'.
 • הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות.
 • הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 1. ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות/השירותים, בגבולות אחריות של- 6,000,000 ש"ח  לתובע ולסך של 20,000,000 ₪ לתקופת ביטוח של 12 (שנים עשר) חודשים.

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

3.1.    לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.

3.2.    הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

3.3. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

 

 1. ביטוח חבות המוצר

ע"פ חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ  1980

סכומי הביטוח יהיו  4,000,000 שקל למקרה ולתקופה

 

 1. הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח

5.1.    כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).

5.2.    המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות, עובדיו, נבחריו, המפקח, וקבלני משנה של הקבלן.

5.3.    במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה מהקבלן וגם או הרשות אלא אם כן נודיע לרשות על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 30 (שלושים) יום לפני כניסת הביטול לתוקף.

5.4.    הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 30 (שלושים) יום מראש.

5.5.    בכל הביטוחים שערך הקבלן בקשר לחוזה זה: כל חריג או הוראה בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, שימוש בנשק חם או קר , זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, הרעלה במזון או במשקה. בטלים ומבוטלים.

5.6.    כל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף (SUBROGATION) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

5.7.    כל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל הרשות, גזבר הרשות או האחראי על הביטוח ברשות.

5.8.    כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי הרשות. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

5.9.    הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה. כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הקבלן בלבד. במידה ולא ישלם רשאית הרשות לשלמם ולנקות את התשלום מהכספים המיועדים לקבלן.

5.10.  המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן לרשות, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים הרשות לא הייתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים.

5.11.  העבודות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.

הערה: אין לבצע שינויים בנספח ,מחיקות או תוספות עלולות לפגום בתקינותו, הקטנת סכומי הביטוחים תפסול אותו

ולראייה באנו על החתום:

 

______________ _________ _____________ _____________
 חתימה וחותמת תאריך שם החותם שם המבטח

 

מספרי הפוליסות

 1. עבודות קבלניות _________________ תאריך פג התוקף______________
 2. צד שלישי _________________תאריך פג התוקף_______________
 3. חבות המוצר ___________________ תאריך פג התוקף _______________
 4. חבות מעסיקים__________________ תאריך פג התוקף _______________