תוכן העניינים של חוברת המכרז

מסמך א'        תנאי המכרז

מסמך ב'         טופס הצהרת והצעת המציע, על נספחיו:

נספח 1              נוסח ערבות משתתף (ערבות הגשה)

נספח 2              תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף.

נספח 3              תצהיר על תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים והעדר הרשעה פלילית.

נספח 4              אישור רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי.

נספח 5              תצהיר המציע לעניין ניסיון מקצועי + פירוט ניסיון מקצועי.

נספח 6              אישור עו"ד בדבר פרטי המציע.

נספח 7              כתב כמויות כלי אצירה

נספח 8              הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף (להלן: "הנספח האופרטיבי")

נספח 9              מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון (להלן: "הנספח הטכני");

נספח 10                        מפת סימון הצבת כלי אצירה

מסמך ג'         נוסח חוזה ההתקשרות, על נספחיו:

נספח ג'-1          ערבות ביצוע

נספח ג'-2          נוסח אישור קיום ביטוחים

נספח ג'-3          הנספח האופרטיבי (נספח 8 למכרז)

נספח ג'-4          הנספח הטכני (נספח 9 למכרז)

נספח ג'-5          מפת סימון הצבת כלי אצירה (נספח 10 למכרז)

נספח ג'-6          לו"ז לביצוע העבודה [יצורף על ידי הקבלן].

על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הנספח האופרטיבי והנספח הטכני לבין יתר מסמכי המכרז יגברו הוראות הנספח האופרטיבי והנספח הטכני. למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז, לבין ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי והנספח הטכני או לחילופין בחוק האריזות – יגברו ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי והנספח הטכני ו/או בחוק האריזות.

המועצה המקומית ראש פנה

מסמך א' – תנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה ו/או המזמין) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון, תכולת כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, בתחומי המועצה המקומית ראש פנה, הכל בהתאם לתנאי מכרז זה.

 1. הוראות כלליות

 • על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.
 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא לצורך הגשת הצעתו.
 • מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
 • אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.
 • על המועצה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן, לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.
 • מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממנהליו הורשע בפלילים, עובר להגשת הצעתו במכרז, בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע או אם תלויים הליכים פליליים נגד המציע או אחד ממנהליו של המציע והנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, לא יוכל המציע להגיש הצעה כלשהי למכרז.
 • מובהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת זו, על נספחיה, בין שצורפו לה ובין אם לאו, הינו למען הזהירות בלבד ולשם נוחיות הקורא. אין בשימוש המועצה בלשון זו כדי להכשיר, בשום דרך ובכל מקרה שהוא, את המסמכים אשר יוגשו על ידי המציעים במכרז לכדי הצעה על פי דין.
 1. נושא המכרז

 • המועצה מבקשת להתקשר במסגרת מכרז זה עם קבלן לצורך מתן שירותים כוללים לאספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, ולפינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של המועצה למחזור מוכר בישראל  (להלן – השירותים), הכול כפי שיפורט להלן.
 • הזוכה במכרז יהא אחראי לתשלום כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים בהוראות מכרז זה, על נספחיו, לרבות מסים, תשלומים סוציאליים בגין עובדיו, היטלים ואגרות וכיו"ב וכן לביצוע כל העבודות הנחוצות כך שהשירותים אשר יסופקו על ידו למועצה יתאמו בצורה מוחלטת לכל הדרישות, המפרטים, הוראות הדין, דרישות המועצה ו/או כל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת.
 • מתן השירותים יתבצע, בין היתר, גם לפי האמור בהוראות הנספח האופרטיבי והנספח הטכני המצורפים להלן, והתמורה בגין מתן השירותים כאמור בהוראות מכרז זה תשולם בכפוף לתנאי התשלום כפי שמפורטים בנספח הטכני ובנספח האופרטיבי.
 1. תנאי הסף

זכאי להגיש הצעה למכרז זה מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטבר:

 • המציע הינו אישיות משפטית אחת (לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף).
 • למציע ניסיון מוכח במתן שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור (למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין) או במתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון עבור רשויות מקומיות (עיריות ו/או מועצות מקומיות ו/או מועצות אזוריות) בהיקף של 300,000 ₪ (שלוש מאות אלף ₪) לא כולל מע"מ, לפחות, בכל אחת מן השנים 2015, 2016, 2017;

על המציע לפרט את שם הרשות המקומית, את היקף ההתקשרות, את מועד תחילת ו/או סיום ההתקשרות וכן את פרטי איש הקשר ברשות המקומית;

על המציע חובה לצרף להצעתו לפחות 2 (שתי) המלצות בכתב של לפחות שני (2) גופים שקבלו מהמציע שירותים.

 • למציע רישיון עסק מתאים ותקף להובלת פסולת, לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג – 2013.
 • המציע צרף להצעתו התחייבות חתומה לפנות את הפסולת נשוא מכרז זה למפעל מחזור מוכר על פי כל דין בישראל .
 • בבעלות המציע רכב פינוי פסולת משנת ייצור 2014 ואילך, בעל מנגנון הנפה לדחס, ובעל קיבולת מתאימה להיקף הפינוי כנדרש בתנאי המכרז.

על המציע לצרף רישיונות רכב ותעודת ביטוח חובה.

 • המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח ובתנאים המצ"ב למסמכי המכרז.
 • המציע רכש את מסמכי המכרז.

בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.

 1. תקופת ההתקשרות ולוח זמנים לביצוע

 • תקופת ההתקשרות בין המועצה ובין הזוכה תהא ל- 36 (שלושים ושישה) חודשים מיום חתימת חוזה ההתקשרות על ידי המועצה (מסמך ב' לחוברת המכרז) (להלן – תקופת ההתקשרות).
 •  למועצה, ולה בלבד, ניתנת בזה האופציה, לפי שיקול דעתה המוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-2 (שתי) תקופות נוספות, בנות 12 (שנים עשר) חודשים, כל אחת (להלן – תקופת ההתקשרות המוארכת), ובתנאי שתודיע על כך לזוכה, בכתב ומראש, לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.
 •  בכל מקרה, תקופת ההתקשרות הכוללת (תקופת ההפעלה) בין הצדדים לא תעלה על 60 (שישים) חודשים מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות.
 • במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת תהא המועצה רשאית להביא את התקשרות הצדדים לידי סיום, מכל סיבה שהיא, וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב ומראש של לפחות 30 (שלושים) יום מראש. בחרה המועצה במהלך תקופת ההתקשרות או בתקופת ההתקשרות המוארכת להביא ההסכם לידי סיום – לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך והוא מוותר בזה ויתור בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.
 • למען הסר הספק מובהר, כי במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת יחולו כל הוראות הסכם ההתקשרות בין הצדדים, בשינויים המחויבים, ומיד עם קבלת הודעת המועצה בדבר הארכת תקופת ההתקשרות, מתחייב הזוכה, באופן מידי וללא כל דיחוי, לפעול להארכת הערבויות, אישורי קיום הביטוחים וכן כל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש. יובהר, כי ערבות הזוכה תוארך ותעמוד בתוקף, בכל מקרה, לפחות 3 (שלושה) חודשים מתום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.
 • על הזוכה במכרז להתחיל ולספק את השירותים, תוך 45 (ארבעים וחמישה) ימים מיום מתן צו התחלת העבודה.
 1. חוברת המכרז

 • כלל פרטי המכרז מצויים בחוברת מכרז זו (להלן – חוברת המכרז) אותה ניתן לקבל מהמועצה תמורת סך של 1,000 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה, במשרדי המועצה, בימים א'-ה' בין השעות: 8:30 – 15:00.

ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שלה. כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של המועצה ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים בלבד. המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 • בעת רכישת חוברת המכרז כאמור, ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי הטלפון, הפקסימיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר מטעם המציע לצורך מכרז זה.
 1. מפגש מציעים

מפגש מציעים יתקיים ביום   13/01/2019  בשעה   11:00_

מקום מפגש:            במשרדי המועצה.

ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה. מציע רשאי שלא להשתתף במפגש המציעים אולם עליו לצרף להצעתו פרוטוקול מפגש המציעים ומובהר כי למועצה לא תהא כל אחריות בגין מידע ו/או הסברים .אשר יינתנו במסגרת מפגש המציעים כלפי מי שלא השתתף במפגש זה.

הבהרות למכרז יינתנו אך ורק במסגרת שאלות ההבהרה של קבלני הפינוי ולא בכל דרך ואופן אחרים

המציע מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם מפגש המציעים.

 1. שאלות והבהרות למסמכי המכרז

 • הבהרות בקשר עם המכרז ניתן להפנות למועצה בכתב, בעברית בלבד, באמצעות קובץ MS Word בדוא"ל rp1@rosh-pinna.muni.il עד ולא יאוחר מיום 20/01/2019          שעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-6808614 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תענינה.
 • על המציע לנסח שאלותיו באופן ברור, תמציתי, ענייני ולכלול במסגרת כל שאלה את מספר העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף בחוברת המכרז אליהם מתייחסת שאלתו.
 • על המציע לציין במסגרת פנייתו את כתובת הדוא"ל אליה תשלחנה התשובות לשאלות ההבהרה.
 • תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. התשובות ישלחו בכתב ובאופן אחיד לכל רוכשי חוברת המכרז, ולהם בלבד וזאת לא יאוחר מ-72 (שבעים ושתיים) שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

רק להבהרות שתינתנה במסמך כאמור על ידי המועצה יהיה תוקף מחייב.

איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.

 1. בדיקת מסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה

 • לפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את כל מסמכי המכרז, לרבות התכניות, המפרטים והתנאים האחרים הקשורים למכרז זה, את התיאורים הטכניים ו/או המקצועיים, וכן לבצע בדיקות הקשורות ברשויות הרלבנטיות, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי, עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויות המציע על פי המכרז, ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעים למתן השירותים עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין. המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, תנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.
 • בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
 •  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה, את אפשרותו לבצעה, וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז. המציע יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בעניין זה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.
 • בטרם הגשת הצעתו, על המציע לבדוק על חשבונו ואחריותו את המקומות המיועדים להצבת מיכלי האצירה, סביבותיהם, אפשרויות ודרכי הגישה וכיו"ב. המציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי התאמה, מכל מין וסוג, ביחס לנקודות הצבת מיכלי האצירה ו/או מסמכי המכרז וביחס לכל הנובע מהם.
 • בכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים והניתוחים הנדרשים לשם הגשת הצעתו וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי (ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני, תפעולי-לוגיסטי וכו') לגבי כל דבר ועניין הקשור במכרז זה ו/או הכרוך בו, במישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפותו במכרז.
 1. הצעת המציע

הצעת המציע תוגש בהתאם למפורט בסעיף זה להלן:

 • על המציע למלא במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז, בדיו כחול בלבד, את התמורה  המבוקשת על ידו, בעבור פינוי בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף פסולת אריזות קרטון, אותה תשלם המועצה לזוכה על פי הוראות מכרז זה (תקופת ההתקשרות) ביחס לכל רכיב ורכיב הנקוב בטופס הצעת המציע.
 • הצעת המציע תהא נקובה בשקלים חדשים בלבד ולא תעלה על מחיר המקסימום הקבוע במסגרת טופס הצעת המציע ביחס לרכיב.
 • הצעת המציע אינה כוללת מע"מ. מס ערך מוסף יצורף לכל תשלום אשר ישולם על ידי המועצה לזוכה במכרז.
 • המחיר בעבור הפינוי של תכולתו של כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף פסולת אריזות קרטון, כפי שיפורט בהצעת המציע יכלול את מתן כלל השירותים נשוא מכרז זה במלואם וקיום כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י המכרז וכן את כל הוצאות המציע ובכלל זה – עלות כח אדם, מסים, אגרות, היתרים, היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, ערבויות, אישורים, רישיונות וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם מתן השירותים.

עליות מחירים ו/או עליות בשיעור המיסים (למעט מע"מ) ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום וכל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את המחיר שבהצעת המציע ובכלל זאת, כל ההוצאות הישירות והעקיפות של המציע לרבות עלויות יועצים, עלייה בחומרי גלם וכו'.

 1. אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

 • מסמך א': תנאי המכרז יצורפו על ידי המציע כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד ועמוד במקום המיועד לכך. לתנאי המכרז יצרף המציע את פרוטוקול מפגש המציעים ואת מסמך ההבהרות כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמודיו. (ההבהרות עוברות אך ורק במסגרת מסמך ההבהרות של המועצה. לא תתאפשר העברת/קבלת הבהרות בכל דרך אחרת.)
 • מסמך ב': טופס הצעת המציע, על נספחיו, כשהוא מלא וחתום על ידי המציע.
 •  נספח 1: ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת המציע, על שמו ולטובת המועצה, על סך 12,000 ₪ (שניים עשר אלף ₪ ) צמודים למדד המחירים לצרכן, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגין חודש דצמבר 2018 כפי שפורסם ביום 15 ינואר 2019 [או בסמוך לכך].

הערבות תהיה בנוסח המצורף כנספח 1 לחוברת המכרז ובתוקף עד ליום 05 לחודש מאי שנת 2019 ( 90 יום מהיום האחרון של מועד ההגשה)(להלן – ערבות הגשה).

ערבות ההגשה תשמש להבטחת מילוי התחייבויות המציע והמועצה תהא רשאית לחלט את ערבות ההגשה במידה ומציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור.

מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות הגשה בנוסח ובתנאים כאמור בנספח 1 למכרז, הצעתו תיפסל על הסף.

 • נספח 2: תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדין.
 • נספח 3: תצהיר המציע לעניין העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית.
 •  נספח 4: אישור רו"ח מטעם המציע בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.
 • נספח 5: תצהיר המציע לעניין ניסיון קודם + פירוט ניסיון מקצועי.
 • נספח 6: אישור בדבר פרטי המציע בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.
 • נספח 7: כתב כמויות כלי אצירה כשהוא חתום על ידי המציע.
 • נספח 8: הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף ("הנספח האופרטיבי").
 • נספח 9: מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ("הנספח הטכני").
 •  נספח 10: מפת סימון הצבת כלי אצירה.
 • מסמך ג': נוסח הסכם ההתקשרות, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע.

בנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:

 • אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וכו') תשל"ו – 1976.
 • אישור על היות המציע עוסק מורשה.
 • אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע.
 • עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע ותמצית מידע מעודכן מרשם החברות.
 • אם ובמידה והמציע מתכוון להעסיק – במתן השירותים – עובדים זרים, כהגדרתם בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן – חוק עובדים זרים), עותק נאמן למקור של כל האישורים והרישיונות בהתאם להוראות חוק עובדים זרים.
 • עותק קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.
 1. ביטוחים

 • תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המועצה לקיום ביטוחים על ידי הזוכה.
 • הזוכה יידרשו לעמוד בדרישות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן.
 • המציעים מתחייבים להביא לידיעת מבטחיהם את דרישות והוראות הביטוח בקשר עם הביטוחים הנדרשים, כאמור לעיל, ואת מהות ואפיון ההתקשרות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהירים בזאת כי קיבלו ממבטחיהם התחייבות לערוך עבורם את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
 • המציעים מתחייבים לבצע את הביטוחים הנדרשים כאמור לעיל ולהלן במסמכי המכרז והסכם ההתקשרות ולהפקיד בידי המועצה לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת הודעת המועצה בדבר זכייתם במכרז, את נספח "אישור ביטוחי המציע" (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי מבטחיהם.
 • מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה לקבלת הבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח.
 • מובהר בזאת, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 • יובהר, כי בשלב הגשת ההצעות, אין דרישה שאישור קיום הביטוחים יוגש על ידי מי מהמציעים כשהוא חתום על ידי המבטח, אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרה כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים.
 1. המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה

 • ההצעה תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות, והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן ב-2 עותקים.
 • המציע יגיש עותק אחד מהצעתו המלאה גם באמצעות תקליטור צרוב או התקן אחסון נייד – מציע שלא יצרף את הצעתו כאמור, עלולה הצעתו להיפסל ולא תינתן אפשרות לתקנה.
 • מובהר מפורשות ולמען הסר הספק, כי על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מהוראות אלה עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 • אין להוסיף בהצעה הסתייגויות מסוג כלשהו.
 • יש למסור את ההצעה במעטפה אטומה, חתומה ע"י המציע וללא סימנים מזהים כלשהם. על המעטפה ירשם: "מכרז פומבי מס' 10/18 " בלבד.
 • יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים של המועצה, במשרדי המועצה. אין לשלוח הצעה בדואר. המועצה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האחרון להגשת הצעות והגשת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד.
 • המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 03/02/2019    בשעה 15:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה (להלן – המועד האחרון להגשת הצעות ו/או המועד הקובע).
 • כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע בלבד וישולמו על-ידו.
 1. תוקף ההצעה

כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. לפי דרישת המועצה יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת לשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה שתוארך כאמור.

 1. בחינת ההצעות

 • המועצה תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים המתחייבים מהוראות המכרז. מבלי לגרוע מזכותה כאמור, המועצה תהיה רשאית – לשיקול דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה – לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים ו/או המסמכים האמורים.
 • המועצה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו.
 •  המועצה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה (ככל והוצעו) או שאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי.
 •  מבלי למעט מהאמור בסעיף 3 לעיל, מובהר בזה מפורשות כי ועדת המכרזים תפסול כל הצעה אשר הוגשה מעל מחיר המקסימום שנקבע למכרז.
 •  המועצה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של המציע לבצע את העבודות, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח של המציע, יכולתו ו/או כישוריו להפעיל את המתחם, חברי הצוות המקצועי שלו, לרבות היקפו וטיבו של הניסיון, ועמידת המציע באיזה מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל.

במסגרת זו תהא המועצה רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל אישור ו/או מסמך שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע יהיה חייב לבצע את דרישות המועצה בהתאם לסעיף זה ולתת לה את מלוא המידע, להנחת דעתה. כל מידע, הסבר או פרטים שהובאו לידיעת המועצה יישמרו ככל האפשר בסוד.

 • מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה למועצה וכאמצעי לבדיקה, כאמור, המועצה רשאית לזמן את המציע להצגת תכנית עבודה מפורטת למתן השירותים, לרבות לוחות זמנים מוצעים, כוח אדם וצוות ניהולי, קבלני משנה (ככל שאלה יאושרו מראש ובכתב על ידי המועצה ותמיר), ציוד, רכש, הכל כמפורט בזימון שיוצא מראש למציע, ככל שיוצא. המועצה תתחשב בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של המציע בדרישות המצגת לשביעות רצון המועצה, תהווה תנאי מוקדם והכרחי לזכייתו במכרז.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסף ובשאר התנאים שפורטו לעיל.
 • כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לפנות לכל אחד מן הגורמים החתומים על מסמכי ההמלצה שימציאו המציעים לפי דרישות מכרז זה לצורך קבלת חוות דעתם הן בכתב והן בע"פ.
 • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא (להלן – ההסתייגויות) רשאית המועצה לנהוג באחת מן הדרכים הבאות:
  • לפסול את הצעת המציע; או
  • לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; או
  • לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; או
  • לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה ו/או עקרון השוויון בין המציעים השונים.

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

 1. המועצה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים והנתונים העולים ממסמכי המכרז וכן את מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של המועצה.

 

 1. ביטול ושינויים

 • המועצה תהיה רשאית לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה לרבות ביחס למחיר המקסימום שנקבע למכרז ו/או לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת והכל לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בוטל המכרז כאמור לעיל – המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם ו/או עם כל גורם אחר ולהתקשר עם מי מהמציעים וגם/או הגורמים האחרים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי דין. למען הסר ספק יובהר כי המועצה תיבחר בקבלן אחד לביצוע העבודות ולא יתאפשר פיצול העבודות בין שני קבלני איסוף או יותר.
 •  המועצה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אי-קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף העבודות נשוא המכרז ו/או ביטול המכרז.
 • כל ההיטלים (ממשלתיים עירוניים ואח'), מסים לרבות מסים עקיפים (כדוגמת מכס, בלו, מס קניה) יכללו במחיר ההצעה.
 1. הודעה בדבר תוצאות המכרז, חתימת החוזה והשבת ערבויות הגשה

 • המועצה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו (להלן – הודעת הזכייה).
 • כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז לחתום על הסכם ההתקשרות מול המועצה בתוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום קבלת הודעת הזכייה ולהמציא למועצה את ההסכם החתום בצרוף כל המסמכים הנדרשים על פיו, לרבות אישור קיום הביטוחים, כשהוא חתום על ידי המבטחת וכן ערבות ביצוע אשר תופקד בידי המועצה משך כל תקופת ההתקשרות מול המציע (להלן – ערבות הביצוע).
 • ערבות הביצוע תהא ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת המציע, על שמו ולטובת המועצה, בשיעור של 10% (עשרה אחוזים) מסך היקף ההתקשרות השנתי על פי הצעת הזוכה במכרז, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הערבות תהיה בנוסח המצורף להסכם ההתקשרות בין המציע ובין המועצה – מסמך ג' לחוברת המכרז ובתוקף עד 90 (תשעים) יום, לפחות, לאחר תום תקופת ההתקשרות ו/או האופציה, לפי העניין, בין המועצה ובין הזוכה.

 • לא מילא זוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב אותו זוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל והמועצה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות ההגשה בשל כך.

      המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט ערבות ההגשה בנסיבות אלה.

 • ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעה הזוכה גם על כשיר שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה.
 • כפוף להוראות סעיף זה, המועצה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיית הצעותיהם אליה תצורפנה ערבויות ההגשה המוחזרות, כפי שיפורט להלן:
 • הזוכים במכרז – יושבו להם ערבויות ההגשה לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות הביצוע, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר לו.
 • כשיר שני – תושב לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות המועצה עם הזוכה במכרז. לחילופין, ערבות ההגשה תושב לכשיר שני בכל מקרה בו לא תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז, אך זאת רק לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות הביצוע, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו.
 1. סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז

 • ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין [תקנות העיריות (מכרזים)].
 • מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן – החלקים הסודיים), שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:
  • המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד משמעי.
  • מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.
  • סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווים חלקים סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שוויתר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.
  • למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית לוועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.
  • החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה.
  • החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמדת הצעתו לעיונו של המבקש.
 1. התחייבויות והצהרות הזוכה במכרז

 • הזוכה במכרז זה מתחייב כי תוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה כאמור, יחתום עם המועצה על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי ההסכם, לרבות אישור חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחים בנוסח המצורף להסכם וערבות ביצוע כמפורט בגוף ההסכם. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם, בכפוף לשינויים ועדכונים שנעשו בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה.
 • נמנע הזוכה מלחתום על ההסכם עם המועצה עד המועד האמור לעיל ו/או להמציא איזה מהאישורים דלעיל, תהא המועצה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם כשיר שני, ככל והוכרז כשיר שני כאמור, או כל מציע אחר, או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו/או לחלט את הערבות, זאת ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למועצה כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל דין.

בכבוד רב ובברכה,

המועצה המקומית ראש פנה

 

 

מסמך ב' – טופס הצהרת

 

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

א.ג.נ.,

טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות – מכרז פומבי מס 10/18          

 1. אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים למכרז, החוזה, המפרט/ים הטכני/ים, המחירונים והתכניות המפורטים בחוברת המכרז, בין אם צורפו ובין אם לאו, ולאחר שביקרתי/נו במקומות המיועדים להצבת מיכלי האצירה ובדקתי/נו אותם, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים למתן השירותים נשוא המכרז והאפשרויות לתיתם כאמור, הנני/ו מציע/ים בזאת הצעתנו כדלקמן.

 

 1. קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.

 

 1. מוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור בסעיפים 1 ו-2 דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה.

 

 1. ידוע ומוסכם כי התמורה תשולם על בסיס הצעתי/נו בהתאם להוראות ההסכם – מסמך ג', על נספחיו ואני/ו מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך.

 

 1. בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה המבוקשת בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה, שלמה והוגנת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרז זה וכי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה, או אי ידיעה של תנאי ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או של מסמכי ההצעה.

 

 1. אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הרישיונות, האישורים, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירותים נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.

 

 1. אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי מתן השירותים נשוא מכרז זה ייעשה על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצעם על פי כל דין, מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לביצועם על ידי/נו.

 

 1. אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז.

 

 1. אם הצעתי/נו זאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה מולכם בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.

 

 1. הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.

 

 1. הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת המועצה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המועצה לשם בחירת הזוכה במכרז.

 

 1. הנני/ו מסכים/מים לכך שהמועצה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרי/נו, ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה, לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי המועצה רשאית לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעתי/נו אם למועצה היה ניסיון רע עמי/נו בכל הקשור להתקשרויות עבר ובין היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב השירותים, ביכולתי/נו לבצע את התחייבויותיי/נו, בדרכי התנהלותי/נו, באמינותי/נו, במיומנותי/נו, ובאופן עמידתי/נו בהתחייבויות. כן תהיה המועצה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.

 

 1. אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, תהיו רשאים, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך.

 

 1. למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה להם בתנאי המכרז, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

 

 1. אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם לאו, מציע בזה הצעתי הכספית כדלקמן:

 

 

פירוט העבודה מחיר מקסימום הצעת הקבלן
פינוי כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות קרטון – העלות כוללת את כלל שירותי הקבלן, נשוא מכרז זה, לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים כנדרש בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי;  

57 ₪ לפינוי תכולתה של קרטונית אחת;

 

_______ ₪ תשלום של הרשות לקבלן לפינוי תכולתה של קרטונית אחת.

 

 

 1. מצ"ב כל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז לרבות ערבות בנקאית בסכום, בתנאים ולתקופה כמפורט בהזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז.
מס' המסמך נוסח מחייב האם הוגש

 

1 כל מסמכי המכרז חתומים בחתימה וחותמת בשולי כל דף. יש

 

2 פרוטוקול מפגש מציעים וכן כל מסמך/כי הבהרות ו/או תשובות לשאלות הבהרה. אם ישלח/ו

 

3 מסמך ב' – טופס הצעת המציע. יש
4 נספח 1 – ערבות הגשה. יש

 

5 נספח 2 – תצהיר לעניין עמידה בתנאי סף. יש

 

6 נספח 3 – תצהיר לעניין שכר מינימום, העסקת עובדים זרים, והעדר הרשעות. יש

 

7 נספח 4 – אישור רו"ח. יש

 

8 נספח 5 – תצהיר לעניין ניסיון המציע. יש
9 נספח 6 – אישור עו"ד בדבר פרטי המציע. יש
10 נספח 7 – כתב כמויות חתום על ידי המציע יש
11 נספח 8 – הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף ("הנספח האופרטיבי") יש
12 נספח 9 – מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ("הנספח הטכני"). יש
13 נספח 10 – מפת סימון הצבת כלי אצירה יש
14 אישור על ניהול פנקסים. עפ"י דין
15 אישור על עוסק מורשה. עפ"י דין
16 אישור על ניכוי מס. עפ"י דין

 

17 עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע ותמצית מידע מעודכן מרשם החברות. עפ"י דין
18 קבלה על רכישת מסמכי מכרז.

 

יש
19 עותק דיגיטלי של הצעתו המלאה, צרוב על תקליטור או על גבי התקן אחסון נייד אין
 פרטי המציע
  איש הקשר למכרז ____________________
  תפקיד ____________________
  כתובת המציע ____________________
  טלפון + נייד ____________________
  כתובת דוא"ל ____________________
  פקס' ____________________
  חתימה + חותמת ____________________

 

נספח 1 – נוסח כתב ערבות הגשה

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית

על-פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ (להלן – המציע) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _________ ₪ (___________ אלף שקלים חדשים), בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי 10/18 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון  ברחבי המועצה המקומית ראש פינה (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.

בכתב ערבות זה:

"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"מדד הבסיס" – מדד חודש דצמבר 2018 שפורסם ביום 15 ינואר 2019 [או בסמוך לכך].

"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 05   לחודש   מאי  לשנת 2019  ועד בכלל.

  בכבוד רב,

___________________

 

נספח 2 – תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ (להלן – המציע).

 1. המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז, כדלקמן:
 • המציע הינו אישיות משפטית אחת (לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף).
 • למציע ניסיון מוכח במתן שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור (למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין) או במתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון עבור רשויות מקומיות (עיריות ו/או מועצות מקומיות ו/או מועצות אזוריות) בהיקף של 300,000 ₪ (שלוש מאות אלף ₪) לא כולל מע"מ, לפחות, בכל אחת מן השנים 2015, 2016, 2017;
 • למציע רישיון עסק מתאים ותקף להובלת פסולת, לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג – 2013.
 • המציע צרף להצעתו התחייבות חתומה לפנות את הפסולת נשוא מכרז זה למפעל מחזור מוכר על פי כל דין בישראל.
 • בבעלות המציע רכב פינוי פסולת משנת ייצור 2014 ואילך, בעל מנגנון דחס, ובעל קיבולת מתאימה להיקף הפינוי כנדרש בתנאי המכרז.
 • המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח ובתנאים המצ"ב למסמכי המכרז.
 • המציע רכש את מסמכי המכרז.
 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_______________                                              חתימת המצהיר

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפניי, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

____________,עו"ד

 

נספח 3 – תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית

 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ./ח.צ _____________, המציע במכרז מסגרת פומבי מס' 10/2018 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ברחבי המועצה המקומית ראש פינה.

המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה (12 חודשים) שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 1. אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, אזי ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

 1. אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אזי ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

 1. המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953 וכל תקנות מכוחו. ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז.

 

 1. המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 1. כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור בס' 5 לעיל. לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת כמפורט להלן:

_________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

ידוע למציע כי למועצה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

*מחק את המיותר ופרט בהתאם לנדרש

 

 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

__________________

חתימת המצהיר

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 

___________________

_____________, עו"ד

 

נספח 4 – אישור רו"ח

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

ראש פנה

 א.ג.נ.,

הנדון: אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית

לבקשת ______________________  ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________ (להלן – המציע) וכרואה החשבון של המציע, ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. אישור זה מתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהירו ביחס לעמידתו בתנאי הסף (נספח 2 בחוברת המכרז), כדלקמן:

 1.  המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל.
 2. למציע ניסיון מוכח במתן שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור (למעט פסולת גזם ו/או פסולת בניין) או במתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון עבור רשויות מקומיות (עיריות ו/או מועצות מקומיות ו/או מועצות אזוריות) בהיקף של ________ ₪ (____________________ אלף ₪) לא כולל מע"מ, לפחות, בכל אחת מן השנים 2015, 2016, 2017;

הצהרתו של המציע הינו באחריותו. אחריותי היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי.

ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים.

לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו.

 

________                                                          ____________________________
תאריך                                                                   (שם רוה"ח, חתימה, חותמת)

נספח 5 – תצהיר ופרוט ניסיון מקצועי

הנחיות כלליות:

 • התצהיר שלהלן יכלול פרוט ניסיון של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף בדבר ניסיון מקצועי מוכח במסגרת המכרז.
 • הפרוט בטבלה שלהלן יתייחס לניסיון המציע במתן שירותים לטיפול בפסולת יבשה למחזור (למעט פסולת בניין ו/או פסולת גזם) או במתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף ‎2 לתנאי המכרז. המציע יצרף להצעתו אסמכתאות להוכחת אלה (אין מניעה שאותה אסמכתא תשמש למספר הוכחות):
  • היקף כספי של השירותים המפורטים על ידי המציע.
  • תקופת מתן השירותים ביחס לכל אחד מהלקוחות המפורטים על ידי המציע.
 • יודגש: הדרישות המפורטות בסעיף ‎2 לתנאי המכרז הינן דרישות סף מינימליות ולפיכך, יש לפרט בתצהיר את כל הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף.
 • מומלץ לפרט כל האתרים רלוונטיים, אף אם מספרם עולה על המספר המינימלי הנדרש ו/או ממספר השורות בטבלה.

חובה על המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן המלצות.

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ח.צ _____________ (להלן – המציע).

 1. הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים.
 2. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_________________

חתימת המצהיר

 

א י ש ו ר

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 

 

___________________

                                                                                                                            ,עו"ד
נספח 5 – המשך

 

ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי

מס' שם הרשות המקומית פירוט ומהות השירותים הניתנים על ידי המציע והיקפם תקופת ההתקשרות שם איש קשר + טלפון ישיר
1    

 

 

 

 

   
2    

 

 

 

 

   
3    

 

 

 

 

   
4    

 

 

 

 

   

 

נספח 6 – אישור עו"ד בדבר פרטי מציע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

ראש פנה

א.ג.נ.,

                                                        הנדון: אישור פרטי המציע

אני הח"מ, עורך דין ___________, לבקשתו של ______________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ______________ (להלן – המציע) מאשר בחתימתי, כדלקמן:

 1. מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:

גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________

 1. חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.

 

 1. להלן דוגמת החתימה:

________________________________________________________________

 

 1. התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.

_________                                                                  __________________
תאריך                                                                       שם, מ.ר, חתימה וחותמת

 

** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע, אישור עו"ד בדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במציע וכן תמצית מידע מועדכן מרשם החברות.

 

נספח 7 – כתב הכמויות

 

שם הרחוב גודל כלי האצירה  -קוב הערות
רחוב השיטה – שכונת הכרמים 7.5 עם גג
רחוב הברוש –שכונת השקדים 7.5 עם גג
משעול האקליפטוס –חניית המרפאה 7.5 עם גג
רחוב התורמוס –פינת דרך היקב 15 כיום קיים 7.5 יש להגדיל ל 15

 

רחוב האירוס –שכונת הגרנות 15 ללא גג
רחוב הבולוואר –אתר השחזור 12 ללא גג
רחוב דוד שוב 7.5 עם גג
מעלה כנען –אחוזת שולמית 12 ללא גג
רחוב החצב –פינת רחוב הורד 7.5 עם גג
רחוב הטחנה 15 כיום קיים 7.5 יש להגדיל ל 15
רחוב התמרים– שכונת האורנים 15 ללא גג
רחוב התמרים-שכונת הזיתים 15 כיום קיים 7.5 יש להגדיל ל 15
רחוב שביל הברושים 7.5 עם גג
רחוב עמיקם שמאי –פינת רחוב השלום 7.5 עם גג
סה"כ 14

 

 

נספח 8

הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף

("הנספח האופרטיבי")

 

 1. כללי

  • נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן איסוף של פסולת אריזות קרטון כהגדרתה להלן (להלן: "המכרז").
  • מונחים שלא הוגדרו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011 (להלן: "חוק האריזות"), ואם הם לא הוגדרו בחוק האריזות, כמקובל בתחום נשוא הסכם זה.
  • על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז יגברו הוראות נספח זה. למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז, לבין ההגדרות המנויות דלהלן או לחילופין בחוק האריזות – יגברו ההגדרות המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.
  • מוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות לרשות המקומית מכוח נספח זה יתווספו, ולא יגרעו, מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהתאם להוראות כל דין ו/או להוראות יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן במצטבר.
  • שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר.
  • לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על אותן זכויות.
 2. הגדרות

על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:

 • "ההסכם עם תמיר" – הסכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות המקומית בהתאם להוראות חוק האריזות.
 • "הזרמים הייעודיים" – זרם או זרמי פסולת אריזות נשוא המכרז בלבד (אחד או יותר כמפורט ביתר מסמכי המכרז), הנכללים בגדר פסולת אריזות מזרמים ייעודיים.
 • "הרשות המקומית" – הגוף המוניציפאלי העורך את המכרז.
 • "יתר מסמכי המכרז" – המכרז וכל הנספחים הצרופים לו, לרבות הסכם התקשרות וכיוצ"ב, ולמעט נספח זה (על נספחיו).
 • "מיחזור מוכר" – מחזור במפעל מחזור המורשה על-פי כל דין.
 • "מכלי אצירה ייעודיים" – מכלי אצירה שונים המתאימים לאצירה של הזרמים הייעודיים בהתאם להוראות נספח זה.
 • "מנהל העבודה" – נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע השירותים.
 • "מסמכי המכרז"- יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה, על נספחיו.
 • "מערכת הדיווח האינטרנטית" – מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי תמיר ומצויה בבעלותה, ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות ולקבלן האיסוף הרשאה לשימוש, לצורך ביצוע הדיווחים הנדרשים במסגרת התחייבויות הרשות המקומית בהסכם עם תמיר.
 • "פסולת אריזות נייר וקרטון" – אריזות העשויות מנייר ו/או קרטון לאחר השימוש בהן למטרה שלשמה יועדו בראשונה.
 • "פסולת אריזות מזרמים ייעודיים" – כל אחד מזרמי הפסולת הבאים: פסולת אריזות קרטון.
 • "קבלן האיסוף" או "הקבלן" – זוכה במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות המקומית, כולו או חלקו (כאמור במכרז), את פסולת אריזות הקרטון.
 • "תמיר" – ת.מ.י.ר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ).
 1. התחייבויות כלליות של הקבלן

  • מבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור ביתר מסמכי המכרז, הקבלן מתחייב להעניק את השירותים כדלקמן ביחס לזרמים הייעודיים (להלן: "השירותים"):
   • רכישת והצבת מכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון. מספר מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ולוחות הזמנים לרכישתם והצבתם, ככל שנדרש, יהיו בהתאם לתכנית פריסה עליה תורה הרשות המקומית (להלן: "תכנית הפריסה") ויתאמו למפרט הטכני הרלוונטי לזרם הייעודי כמפורט ביתר מסמכי המכרז (ככל שמפורט).
   • תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים כמפורט להלן.
   • פינוי תכולת מכלי האצירה בתדירות ובאופן המתואר להלן.
   • העברת תכולת מכלי האצירה למחזור מוכר, בכפוף ובהתאם למפורט בסעיף ‎3 למסמך זה.
  • הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרבות קבלני משנה מטעמו, אלא בהסכמת תמיר מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו של הקבלן כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית.
  • ידוע לקבלן, כי על אף האמור בהוראות המכרז וההסכם, המועצה רשאית לסיים את הסכם ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן נימוק להחלטתה על סיום ההסכם כאמור, וזאת בהודעה בכתב ומראש שתימסר לקבלן 30 יום לפני מועד בו ייכנס לתוקף סיום ההסכם.
 2. התחייבויות שונות ביחס לשירותים

  • תדירות פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים ("סבב פינוי"): הקבלן מתחייב לפנות את תכולת מכלי האצירה של פסולת אריזות הקרטון, בתדירות כמפורט ביתר מסמכי המכרז.
  • רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים:
   • בכל הנוגע לכלי הרכב המשמשים להובלה, טעינה, פריקה וכל שינוע של פסולת אריזות קרטון (להלן: "רכבי האיסוף"), הקבלן מצהיר ומתחייב להשתמש ברכבי איסוף מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של פסולת אורגנית, פסולת מעורבת מכל סוג שהוא, פסולת בניין, פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות קרטון בהתאם להוראות המכרז ובמסגרת סבב הפינוי.
   • בכל סבב פינוי של מכלי האצירה הייעודים, יותקן על רכב האיסוף שילוט בנוסח אשר יועבר לקבלן על ידי הרשות המקומית ו/או תאגיד תמיר מראש ובכתב. ממדי השלט וצבעיו יקבעו ע"פ הוראות הרשות המקומית ו/או מי מטעמה. יובהר, כי הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את גודל השלט, אופיו ותוכנו בהתאם לצורך ולראות עיניה. ככל שתחליט הרשות המקומית על שינוי השילוט כאמור, על הקבלן להחליף את השילוט תוך לא יאוחר מ- 30 יום ממועד קבלת הוראת הרשות המקומית ו/או מי מטעמה בכתב. עוד יובהר, כי הקבלן יתקין שילוט על גבי המשאית רק בזמן ביצוע איסוף פסולת אריזות הקרטון. במידה וישתמש הקבלן ברכב הפינוי שלא למטרת איסוף פסולת אריזות הקרטון, עליו לוודא כי השילוט יוסר מכלי הרכב.
   • הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת מכלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות קרטון ולא יערבב סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת.
  • מערכת איתור, ניטור ובקרה
   • מערכת איתור
    • קבלן האיסוף יתקין על חשבונו מערכות איתור בעלות אימות מיקומים רציף הניתנות לצפייה דרך האינטרנט (כדוגמת סקיילוק או איתוראן או ש"ע), על כל רכבי האיסוף המשמשים למתן השירותים נשוא הסכם זה. הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות המקומית ו/או לתמיר ו/או למי מטעמן להתחבר באמצעות האינטרנט למערכות האיתור הללו מכל נקודת מחשב, בהתאם לצורך, על פי הנחיית הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן. על הקבלן לוודא כי בנוסף ליכולת ניטור בזמן אמת מערכת האיתור תהיה בעלת יכולת לשמור נתוני עבר.
    • הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמינות הצפייה בנתוני המערכות. הקבלן מתחייב לדווח מידית לרשות המקומית ו/או למי מטעמה על כל תקלה במערכות האיתור ו/או ביכולת הצפייה בנתוניהן, ולוודא תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 72 שעות.
   • מערכת ניטור ובקרה:
    • בכפוף להוראת תמיר ו/או המועצה ו/או מי מטעמם, תותקן על כלי האצירה הייעודיים ועל משאיות הפינוי של פסולת האריזות מערכת ניטור ובקרה. עלות רכישת המערכת, לרבות התקנתה, השמשתה ותחזוקתה תבוצע על ידי הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן, וקבלן האיסוף לא יידרש לכל הוצאה כספית לעניין זה. עוד יובהר כי על קבלן האיסוף לאפשר את התקנת המערכת, והפעלתה, וישתף פעולה עם הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן, ככל שיידרש, על מנת לאפשר תפעול אפקטיבי של המערכת, הכול בהתאם להוראותיה של הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן, כפי שאלה יועברו אליו מעת לעת ובאופן מידי מרגע קבלת הבקשה כאמור. הקבלן יספק מידע מדויק באשר למיקומם של כלי האצירה (מיפוי כלי האצירה) ויוודא כי משאיות הפינוי יועמדו זמינות לצורך התקנת המערכת הכול מבלי שתהיה לו דרישה כספית נוספת והכול במסגרת מתן שירותיו, נשוא ההסכם.
    • בהמשך לאמור בסעיף 4.3.2.1 לעיל, קבלן האיסוף מתחייב לאפשר לרשות המקומית ו/או לתמיר ו/או למי מטעמן התקנת אפליקציה ייעודית על כל מכשירי הטלפון הסלולריים אשר ייספק הנהג לנהגי רכבי הפינוי כחלק ממתן שירותיו (אייפון/ אנדרואיד), ויוודא כי הטלפונים הסלולריים יכוסו במגן ייעודי אשר יאפשר עבודה רציפה בכל עונות השנה ובכל תנאי מזג אוויר, הכול ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבור השירותים נשוא ההסכם זה.
    • הקבלן מתחייב להנחות את הנהגים לבצע כל פעולה נדרשת לצורך תפעולה הטכני של המערכת לרבות, אך מבלי למעט, התחברות מרחוק למערכת המידע/נתונים, צילום קרטוניות, שקילת הפסולת על גבי מערכות שקילה ייעודיות, וזאת בכל סבב פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי פסולת, הכול בהתאם לצורך ולהנחיות הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן והכל ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה לה זכאי הקבלן עבור השירותים נשוא ההסכם זה.
    • הקבלן מתחייב, ככל שיידרש לכך על ידי המועצה ו/או מי מטעמה, לחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות בכל הנוגע לשימוש במערכת הניטור והבקרה וכל מידע שיתקבל כתוצאה מהשימוש בה, והכל בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור.
 • יעד העברת תכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון בכל סבב פינוי: בכפוף להוראות סעיף ‎5 להלן, הקבלן מתחייב בזאת לפנות את תכולת מכלי האצירה הייעודים לפסולת אריזות קרטון, שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, למחזור מוכר בישראל וזאת באופן מידי וללא כל שהות עם סיומו של כל סבב פינוי.
 • הקבלן יבצע את עבודות הפינוי בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה 06:00 בבוקר. פינוי תכולת כלי האצירה יעשה במהירות וביעילות, תוך הקפדה על מניעת רעש או כל מטרד אחר. הקבלן מתחייב להשאיר את אזור כלי האצירה הייעודיים נקי ומסודר ברדיוס של 1 מטר ממקום פינוי הפסולת, וכן שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת למחזור מוכר. יובהר למען הסר ספק, כי על הקבלן לאסוף ולשנע את פסולת האריזות שתמצא בתוך כלי האצירה הייעודיים בלבד. כל פסולת שתמצא מחוץ לכלי האצירה הייעודיים לא תוכנס לכלי האצירה, אלא תסולק על ידי הקבלן על מנת להותיר את כלי האצירה וסביבתם נקיים.
 • נעילת פח לאחר ריקון: הקבלן מתחייב לנעול את כלי האצירה לאחר ריקונו.
 • ביצוע שקילה
  • מדי יום עבודה, בטרם תחילת ביצוע העבודות, לרבות במקרה של חזרה לסבב פינוי נוסף לאחר פריקת תכולה במפעל המחזור המוכר, מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילת "אפס" במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת לעת. באחריות הקבלן לוודא כי המשאית תהייה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת "אפס" כאמור.
  • בתום כל יום העבודה ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות במפעל המחזור המוכר, מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת לעת על אף האמור לעיל, במקרים חריגים, הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים לפטור את הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה במפעל המחזור המוכר כאמור.
  • למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע שקילה של תכולת המשאית במפעל המחזור המוכר, לפני פריקתה.
  • הקבלן יעביר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של המשאיות – הן של שקילת האפס והן של השקילה עם התכולה כמפורט לעיל. כמו כן, יעביר הקבלן למנהל העבודה דו"ח חודשי מרוכז של כל השקילות לאותו חודש.
 • שמירה על איכות פסולת האריזות: הקבלן מתחייב לא לערבב את תכולת כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון עם פסולת אחרת מכל סוג שהוא, וזאת לאורך כל תהליך הפינוי.
 • מכלי האצירה הייעודיים:
  • הקבלן מתחייב לשלט את מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי הרשות המקומית.
  • ככל שהדבר רלוונטי (ראה לעיל סעיף ‎1.1), הקבלן מתחייב לרכוש ולהציב את מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון במקומות ובלוחות הזמנים המפורטים בתכנית הפריסה.
 • תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים:
  • הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להן, כתוצאה מבלאי שימוש, ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה הייעודי. עם זאת, ועל אף האמור לעיל, קבלן האיסוף יהיה אחראי לכל נזק, לרבות נזק בלתי הפיך, אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו, ובמצב כזה ייתקן כל נזק או יחליף כל כלי אצירה ייעודי כאמור תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה מהרשות המקומית, כפי שתועבר אליו מראש ובכתב. החלטת הרשות המקומית באשר לגורם הנזק תהיה סופית ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה.
  • למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או נזק כאמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי. כמו כן, ידוע לקבלן כי אין הרשות המקומית ו/או תמיר מחויבות להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה.
 • עובדים
  • הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים. על הקבלן להעביר את כלל הפרטים הרלוונטיים לעניין זה, לרבות שמות הנהג והפועלים, מספר רישוי המשאית/יות, שם מנהל העבודה ודרכי התקשרות עימו. צוותי העבודה והמשאיות לא יוחלפו אלא במקרים חריגים בלבד, כדלקמן:
   • תקלה במשאית.
   • הכנת המשאיות לבחינת רישוי (טסט).
   • מחלת נהג או עובד.
   • יציאה לחופשה או מילואים של הנהג ו/או עובד ו/או מנהל העבודה.
   • סיום עבודתם של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה.
  • במקרים האמורים בסעיף 4.11.1 לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות ו/או צוותי עבודה חלופיים. הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לרשות המקומית ו/או מי מטעמה מראש ובכתב על ההחלפה כאמור.
 • דיווחים
  • ביחס לפסולת אריזות הקרטון, מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן:
   • קבלן האיסוף ידווח, לא יאוחר מ-15 ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי ("החודש המדווח"), על פסולת אריזות הקרטון שנאספה ופונתה על ידו מתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית, במהלך החודש המדווח, ואשר הועברה למפעל מחזור מוכר בישראל, וזאת על ידי מערכת הדיווח האינטרנטית. השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם. הדיווח יבוצע בהתאם להוראות תמיר, כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית, ויכלול את כל המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה ו/או מהקבלן, ככל שיידרש, לרבות צירוף אסמכתאות, תעודות שקילה ותעודות משלוח ממפעל המחזור אליו הועברה הפסולת (להלן: "הוראות תמיר"). לעניין זה מובהר כי הקבלן נדרש לשמור את תעודות השקילה כאמור לתקופה של 7 שנים.
   • ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע קבלן האיסוף פעולה אחרת כאמור בסעיף ‎2 להלן יעביר קבלן האיסוף לרשות המקומית את הדיווחים באמצעות מערכת הדיווח האינטרנטית, וזאת בהתאם להוראות תמיר.
   • יובהר, כי לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף 4.7.1.1 ו– 4.7.1.2, על הקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי (PC) בעל חיבור לרשת האינטרנט במהירות גלישה של 10 (עשרה) מגה, לכל הפחות, ודפדפן מסוג Explorer (גרסה 9 ומעלה) ו/או מסוג Chrome ותוכנות Office.
  • פיקוח:

הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן מעת לעת.

 • ביטוח:

 הקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק שייגרם כתוצאה מאיסוף פסולת אריזות הקרטון ו/או שימוש אחר בכלי האצירה הייעודיים. הקבלן ימציא לתמיר, עם דרישתה, את פוליסת הביטוח וכן העתקי הקבלות על תשלום דמי הביטוח.

 1. הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים

  • הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון היא של תמיר בלבד. עם זאת תמיר הסכימה, לצורך מכרז זה, כי תכולת מכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון ישמשו כאמצעי תשלום לקבלן ובתנאי כי הקבלן יפעל בהתאם לאמור בהוראות נספח זה.
  • הקבלן מתחייב בזאת כי לא יבצע בתכולת כל אחד ממכלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון את אחת או יותר מהפעולות הבאות (להלן: "פעולות אסורות"), אלא אם כן קיבל אישור מתמיר מראש ובכתב:
   • מכירה שלא לשם מיחזור מוכר בישראל;
   • ייצוא לחו"ל;
   • השבה;
   • מחזור שאינו מחזור מוכר בישראל;
   • כל טיפול או פעולה אחרת.
 1. פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה

  • הקבלן יגיש הצעתו במסגרת המכרז כך שתכלול התייחסות כדלקמן, וכמפורט בנספח הטכני של המכרז.
   • עלות בעבור פינוי בודד של כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות קרטון – העלות כוללת את כלל השירותים שיסופקו על ידי קבלן האיסוף, לרבות אספקה של כלי האצירה, הצבתם, תחזוקה חודשית מלאה ושוטפת, איסוף ופינוי תכולתם למחזור מוכר בישראל  (להלן: "התמורה לקרטון"). למען הסר ספק מובהר, כי כלי האצירה לפסולת אריזות קרטון יפונו בתדירות קבועה כפי שתקבע ותפורט בנספח הטכני. עוד מובהר, כי התמורה לקרטון הכוללת שתשולם לקבלן תחושב על פי מספר הפינויים שיבוצעו בפועל על ידי הקבלן ואינה מותנית במשקל אריזות הקרטון שיפונו ממכלי האצירה.
  • החשבונית:
   • החשבוניות ביחס לפסולת אריזות הקרטון תונפק על ידי קבלן האיסוף הרלוונטי על שם הרשות המקומית, ויחולו ההוראות הבאות:
    • קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את השירותים בגינם הוא מחייב, והרשות המקומית תבדוק את הפירוט, ולאחר אישורה תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר.
    • בנוסף, להלן הוראות נוספות הקשורות באופן הכנת החשבונית על ידי הקבלן (להלן: "ההוראות הנוספות"): הקבלן יציין על גבי החשבונית את הכיתוב הבא: "בגין עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמיר". כמו כן הקבלן יכלול בחשבונית אך ורק, חיובים אותם נדרשת תמיר להשיב לרשות המקומית על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית ולא תכלול חיובים נוספים שיש לקבלן מול הרשות.

מובהר לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו קיום ההוראות הנוספות במלואן על ידי הקבלן.

 • לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של ההוראות הנוספות ותמצא כי יש לאשר את החשבונית, הרשות תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לאישור תמיר עם כל הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית.

מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה וביקורת על הפירוט של הקבלן, ולערער על הפירוט, וכי תנאי לתשלום הינו אישור תמיר את החשבונית שתונפק על ידי הקבלן.

 1. סנקציות על הפרות הקבלן

  • מוסכם בזאת כי על ההתחייבויות הבאות של קבלן האיסוף יחולו קנסות כמפורט להלן:
   • פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים, בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו, שלא ביום שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף ‎1 לעיל: 1500 ₪ לכל סבב פינוי.
   • אי פינוי תכולת מיכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית: 125 ₪ לכל נקודת איסוף בכל סבב פינוי.
   • ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת, כאמור בסעיף ‏4.8 לעיל: 1,500 ש"ח לכל סבב פינוי.
   • אי שינוע פסולת האריזות למחזור מוכר עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שהות, כאמור בסעיף 4.4 לעיל – 1,000 ₪ לכל סבב פינוי.
   • אי נעילת מכל אצירה ייעודי לאחר ריקונו: 125 ₪ לכל מכל אצירה בכל סבב פינוי.
   • אי צילום קרטוניות ו/או שקילת הפסולת על גבי מערכות שקילה ייעודיות, בכל סבב פינוי ובכל נקודת איסוף/פינוי פסולת, כאמור בסעיף 4.3.2 של הנספח האופרטיבי: 25 ₪ לכל קרטונית שלא צולמה ו/או נשקלה, כאמור.
   • שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף ‎2 לעיל וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע, או רכב שממנו נופלים לקרקע פריטים שנאספו: 1250 ₪ לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש ברכב כאמור.
   • אי התקנה מערכת איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור ו/או אי יכולת שימוש במאגר נתונים כאמור בסעיף 4.3 לעיל: 1,800 ₪ לכל סבב פינוי.
   • אי פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למחזור מוכר כאמור בסעיף ‎3 לעיל: 3,750 ₪ לכל פינוי כאמור.
   • אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף 4.7 לעיל: 1,800 ₪ לכל סבב פינוי.
   • החלפת צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף 4.11 לעיל: 500 ₪ לכל סבב פינוי.
   • ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף ‎2 לעיל: 6000 ₪ לכל פעולה אסורה ביחס לכל פינוי.
   • אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף ‎12 לעיל, או דיווח לא נכון: 10,000 ₪ לכל הפרה.

הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות המקומית או לתמיר כאמור לעיל.

 • על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי אין באמור בעניין ההפרות המנויות בסעיף ‎1 לעיל, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר.
 1. הפרות יסודיות

  • על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות להפרות יסודיות (ככל שישנן כאלה) ולהוראות דלעיל, מוסכם בזאת כי:
   • הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים ‎1, ‎4.2, ‎4.3, ‎4.7, ‎4.10, ‎4.12, ‎4.14, ו- ‎5.2 לעיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם ההתקשרות שנערך מכוח המכרז (להלן לצרכי סעיף זה: "ההסכם") וזאת באופן מידי, ואף ללא התרעה מצד הרשות, ומבלי שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה.
   • כמו כן, כל הפרה של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתוך 14 ימים ממתן ההודעה על ההפרה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם.
   • בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף ‎1 זה הרשות המקומית תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי, ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד הקבלן כבטוחה לביצוע התחייבויותיו מוכח מסמכי המכרז ו/או נספח זה (ערבות ביצוע).
   • בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם, יוטל על הקבלן פיצוי כספי בשיעור של 2.5% מסך התמורה השנתית עפ"י החוזה (להלן: "הפיצוי המוסכם"). הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת, כי אמדו את גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן בנסיבות העניין וכי לא יטענו להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן.
   • עוד מובהר בזאת כי, אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית במקרה של הפרות כאמור בסעיף ‎1 זה, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על-פי הוראות נספח זה ו/או על-פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות יהיו במצטבר.
 2. היעדר יחסי עובד-מעביד

  • על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות לשלילת יחסי עובד-מעביד בין הקבלן לרשות המקומית (ככל שישנן כאלה), הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
   • הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.
   • אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין הרשות המקומית יחסי עובד מעביד, כמשמעם על פי כל דין.
   • הוא ייתן את שירותיו לרשות המקומית כאמור במסמכי המכרז כקבלן עצמאי וכל האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו, יועסקו על חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה.
   • בגין כל עובדיו או מי מטעמו, הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום לביטוח לאומי ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי לרשות המקומית לא תהיה כל אחריות לגביו או למי מעובדיו, בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים מהרשות המקומית.
   • כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז, מועסק על ידו
   • בלבד, כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין, וכי הוא ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור, לרבות משכורת על כל רכיביה, ולרבות תשלומי חובה, מסים וכל היוצא באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין.
   • כל פעולותיו תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג כלשהו הכרוכות במתן שירותים כאמור במסמכי המכרז לרשות המקומית.
   • הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שבו נשאה הרשות המקומית או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה הרלבנטית מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד-מעביד עם הרשות המקומית. כמו כן הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית בגין כל הפסד, נזק או הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) אשר הרשות המקומית נשאה בהם או חויבה לשאת בהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל, ובלבד שהרשות המקומית תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל.
 1. בחירת זוכים

הרשות המקומית רשאית, על פי שיקול דעתה, שלא לבחור כלל זוכה בהליך במקרה בו קבלן יחיד יגיש הצעה למכרז. במקרה זה תהיה רשאית הרשות המקומית לפרסם מכרז חדש ו/או לצאת להתמחרות עם הקבלן המציע ו/או עם קבלנים אחרים, אף אם לא הגישו הצעה למכרז, והכל בכפוף לדיני המכרזים.

 

נספח 9

מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון

("הנספח הטכני")
 1. כללי:

  • נספח טכני זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף ("הנספח האופרטיבי") המצורף כנספח 8 לקובץ המכרז (להלן: "המכרז").
  • מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות נספח טכני זה לבין יתר סעיפי המכרז, יגברו הוראות נספח טכני זה. עוד מובהר כי אין בדרישות למתן השירותים המפורטות במסמכי המכרז על נספחיו כדי להוסיף או לגרוע על המפורט בנספח טכני זה.
 2. פירוט העבודה:

  • על הקבלן להגיש הצעתו למתן השירותים כמפורט להלן:
   • אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, ופינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של הרשות למחזור מוכר בישראל;
  • למען הסר ספק, השירותים ביחס לזרם פסולת אריזות הקרטון, נשוא המכרז, יתבצעו על ידי קבלן איסוף אחד אותו תבחר הרשות ולא יתאפשר פיצול מתן השירותים בזרם זה בין שני קבלנים או יותר.

 

 1. תמונת מצב נוכחית ברשות:

 

פירוט מספר כלי אצירה קיימים בתחומי הרשות (מספר + נפח) בעלות על כלי אצירה  קיימים משקל פסולת האריזות שנאספה בשנה הנוכחית (2017) הערות
פסולת אריזות קרטון 15 כלי אצירה ייעודים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ("קרטוניות") בנפחים המפורטים להלן:

 

10 קרטוניות בנפח של 7.5 קוב;

5 קרטוניות בנפח של 12 קוב;

קבלן האיסוף 94.85 טון
 1. תמונת מצב מתוכננת ברשות:

 

פירוט מספר כלי אצירה מבוקשים להצבה (מספר + נפח) מועד אספקת כלים מבוקש (בימים מיום קבלת הבקשה) הערות
פסולת אריזות קרטון 15 כלי אצירה ייעודים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ("קרטוניות") בנפחים המפורטים להלן:

4 קרטוניות בנפח של 7.5 קוב;

11 קרטוניות בנפח של 12 קוב;

45 יום

 

 1. שלבי פריסה

  • פעימה אחת אחידה. פריסה מלאה של כלל כלי האצירה הנדרשים.
 2. מפרט טכני בסיסי

  – כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון:

  • כלי האצירה יעמוד בהתאם לדרישות תו תקן ישראלי מתאים.
  • כלי האצירה יהיה עשוי מחומר עמיד ויעמוד בפני מפגעי חום, קור וכל מפגע אחר אשר עלול לשנות את צורתו המקורית.
  • כלי האצירה יהיה מקורה למניעת כניסת גשם, ובעל רווח בין הגג לקירות באורך של 20 ס"מ וזאת על מנת לאפשר כניסת קרטון משוטח בלבד.
  • המתקן יהיה נעול על מנת למנוע כניסת גורמים שאינם מורשים/מוסמכים לכך, בגובה כניסת קרטון של עד 1.9 מטר.
  • המתקן ישולט בכיתוב/מדבקה "מתקן לאיסוף פסולת אריזות קרטון".
  • הצבת מתקן תבוצע באישור מהנדס בטיחות בלבד (מטעם הרשות ו/או הקבלן ו/או מי מטעמם של הרשות והקבלן).
 • ככל שהקבלן נדרש על פי הוראות המכרז לספק ו/או להחליף במסגרת שירותי התחזוקה כלי אצירה ייעודיים, הקבלן לא יזמין מכלי אצירה ייעודיים כלשהם לפני שקיבל את אישור הרשות המקומית מראש ובכתב כי מכלי האצירה הייעודיים עומדים בדרישות המפרט הטכני כאמור.

 

 1. תמורה – פסולת אריזות קרטון (לא כולל מע"מ)

 

פירוט העבודה מחיר מקסימום הצעת הקבלן
פינוי כלי אצירה ייעודי אחד לפסולת אריזות קרטון – העלות כוללת את כלל שירותי הקבלן, נשוא מכרז זה, לרבות אספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, פינוי ושינוע תכולתם למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים כנדרש בהתאם להוראות הנספח האופרטיבי  

57 ₪ לפינוי תכולתה של קרטונית אחת;

 

_______ ₪ תשלום של הרשות לקבלן לפינוי תכולתה של קרטונית אחת.

 

הערות:

 • כלי האצירה הייעודיים לפסולת אריזות קרטון יפונו בהתאם לצורך ובסה"כ לא יותר מ – 85 (שמונים וחמישה) פינויים חודשיים של תכולת כלל כלי האצירה לפסולת אריזות קרטון אשר יוצבו בתחומה של הרשות.
 • קבלן האיסוף יידרש לספק, להציב ולתחזק כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון אשר יהיו ויישארו בבעלותו לאורך כל תקופת ההסכם ולאחריה. עם סיום תקופת ההתקשרות, בין אם במועדה, כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות, ובין אם טרם לכן, קבלן האיסוף יסלק את כלי האצירה אשר הוצבו על ידו ויעביר אותם לחצריו, הכול בהתאם להנחיית הרשות המקומית כפי שתועבר לקבלן מראש ובכתב. עם זאת, ולמען הסר ספק, קבלן האיסוף לא יסלק את כלי האצירה מתחומה של הרשות, אלא רק לאחר שווידא כי הוצבו במקומם כלי אצירה חלופיים אחרים, על ידי הרשות ו/או מי מטעמה, ובכפוף לאישור הרשות המקומית כפי שיועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב.
 • ההצעה הנמוכה (הזולה) ביותר הינה ההצעה הטובה ביותר.
 • התמורה אותה תשלם הרשות לקבלן אינה מותנית במשקל הפסולת שנאספה.
 • הרשות תבחר למתן השירותים ביחס לפסולת אריזות הקרטון בקבלן אחד בלבד.
 • על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחיר המקסימום המפורט לעיל. חרג הקבלן ממחיר המקסימום שנקבע – הצעתו תיפסל.
 • יובהר כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר הפינויים הנדרשים בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר כלי האצירה הייעודיים בתחומה של הרשות המקומית בדרך של הגדלה או הקטנה, הכול בהתאם לראות עיניה ולצרכיה, ובתוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה כפי שתעבור לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי קבעה הרשות המקומית שינוי בתדירות הפינוי ו/או בכמות הפינויים ו/או מספר כלי האצירה, כמפורט לעיל, לא יחול שינוי בתמורה המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמורה שנקב הקבלן הזוכה בכתב הצעתו.
 1. העברת התמורה

  • תנאי תשלום – שוטף + 30 מיום הגשת החשבונית.
  • מובהר כי התשלום לקבלן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין.
  • לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד התשלום, כנגד חשבונית מס כדין.
  • התמורה לקבלן בעבור מתן שירותיו תיקבע על בסיס ערכה הנומינלי למשך כל תקופת ההסכם ותקופת האופציה, ככל שתמומש, ולא תתווסף לה כל תוספת מכל סוג ומין שהם, למעט תוספת בעבור מע"מ כמפורט בסעיף 8.3 לעיל.
  • מובהר, כי תנאי לתשלום התמורה הינו מסירת כל הדיווחים הנדרשים ע"פ הוראות הנספח האופרטיבי לרבות תעודות שקילה וכל האסמכתאות הנדרשות.
  • האמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע מהנספח האופרטיבי.

 

 1. ביטוח – דרישות בסיסיות

  • הקבלן מצהיר כי היא עורך ביטוח צד ג' לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק (גוף או רכוש) שייגרם לצד שלישי, ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו/או מחלת מקצוע כלשהי למי מעובדיו תוך כדי ועקב עבודתו, בין היתר, במתן השירותים נשוא הסכם זה, וביטוח חובה לרכבים בבעלותו המתחייב על פי דין.
  • כל צד מתחייב בזה לשפות  את הצד האחר  בגין נזקים להם הוא אחראי על פי דין מכל מין וסוג או תביעה או דרישה, בסכום בו חויב בפסק דין חלוט המתייחס לנזק שנגרם בגין מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות שיבוצעו על ידו ו/או על ידי  מי מטעמו, ובלבד שכל צד ניתן לצד האחר התראה בדבר הגשת התביעה נגדו , וניתנה לו האפשרות להתגונן מפני הטענות ו/או להסדיר את הדרוש הסדרה ו/או להקטין את הנזק (בהתאם לנסיבות).
  • לצורך התקשרות זו, הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח צד ג' לכיסוי חבותו עפ"י דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של לפחות 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח, ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו עפ"י דין כלפי עובדיו בגין נזק גופני או מחלה אשר אירעו תוך כדי ועקב עבודתו בגבול אחריות של לפחות 5,000,000 ₪ לתובע ולפחות- 20,000,000 ₪  לתקופת ביטוח וביטוח חובה לכלי רכב אשר בבעלותו והמשמשים לצורך ביצוע השירותים. מובהר כי ככל שיידרש, על הקבלן להציג אישור ביטוח הכולל ביטוחים אלו ע"פ דרישת הרשות המקומית (למעט ביטוחי רכב) וכל זאת תוך 14 יום מקבלת הדרישה.

 

                                      נספח 10 – מפת סימון הצבת כלי אצירה

מסמך ג' – נוסח חוזה ההתקשרות

חוזה למתן שירותים לטיפול בפסולת  אריזות קרטון בתחומה המוניציפלי של מועצה מקומית ראש פנה שנערך ונחתם בראש פנה ביום ___ בחודש _____ שנת 2019

 בין מועצה מקומית ראש פנה

(להלן – "המזמין")

מצד אחד

ובין                  __________________ (ת.ז./ח.פ.  ______________)

שמענו: __________________

טל': _____________; פקס': ____________

דוא"ל: ______________________

(להלן – "הקבלן")

מצד שני

הואיל והמזמין מעונין בקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון, תכולת כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, ולפינוי ושינוע תכולתם מתחומה המוניציפלי של המועצה למחזור מוכר בישראל, כמפורט בחוזה זה (להלן –  "החוזה"  או "ההסכם") ובנספחיו (להלן –  "העבודות");

והואיל    והקבלן זכה במכרז שפורסם על ידי המזמין למתן השירותים כאמור;

והואיל    וברצון הצדדים לסכם את תנאי ההתקשרות ביניהם, כמפורט להלן בחוזה זה על נספחיו;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא

 

 1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממנו.

נספחי החוזה

 1. לחוזה זה מצורפים המסמכים הבאים, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה (בין אם מצורפים בפועל ובין אם אינם מצורפים לו ):
 • נספח ג'-1 – ערבות ביצוע;
 • נספח ג'-2 – נוסח אישור קיום ביטוחים;
 • נספח ג'-3 – הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף [נספח 8 למכרז – "הנספח האופרטיבי"];
 • נספח ג'-4 – מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון [נספח 9 למכרז – "הנספח הטכני"];
 • נספח ג'-5 – מפת סימון הצבת כלי אצירה [נספח 10 למכרז].
 • נספח ג'-6 – לו"ז לביצוע העבודות [יצורף על ידי הקבלן].

על אף האמור בכל יתר מסמכי ההסכם, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הנספח האופרטיבי והנספח הטכני לבין יתר מסמכי ההסכם יגברו הוראות הנספח האופרטיבי והנספח הטכני. למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות בהסכם, לבין ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי והנספח הטכני או לחילופין בחוק האריזות – יגברו ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי והנספח הטכני ו/או בחוק האריזות.

הצהרות הקבלן

 1. הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:
 • קרא ובדק את תנאי החוזה כולל נספחיו, לרבות תנאי המכרז, וכי הוא חתם על החוזה, לאחר שבדק ומצא כי יוכל לקיים את כל הוראותיו; הקבלן יהיה מנוע מהעלאת טענה כלשהי כנגד האמור בחוזה ו/או בנספח כלשהו.
 • כי בדק היטב את תנאי השטח, לרבות מצב הקרקע, דרכי הגישה ואת אופן ביצוע העבודה על ידו.
 • כי יש לו הידע, הניסיון, היכולת, כח האדם והציוד הדרושים לצורך ביצוע העבודה בשלמותה ובמועדה (לרבות בהתחשב באמור לעיל).

סתירות בין מסמכים והוראות עדיפות

 1. אם יש סתירה בין הוראות חוזה זה לבין אחד מנספחיו, או בין הוראות נספח אחד למשנהו, יחולו הכללים הבאים:
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה ו/או הגדרה מהוראות הנספח האופרטיבי והנספח הטכני לבין הוראות ו/או הגדרות החוזה יגברו הוראות ו/או הגדרות הנספח האופרטיבי והנספח הטכני.

ביצוע העבודות

 1. הקבלן מתחייב לבצע העבודה בהתאם להוראות החוזה ונספחיו, לרבות הוראות הנספח האופרטיבי והנספח הטכני, ובהתאם להנחיות המזמין.

 

 1. הקבלן מצהיר כי האחראי על ביצוע העבודה הינו _____________ והוא יהיה נציג הקבלן בכל ענין הקשור לביצועה. בכל מקרה של שינוי נציג הקבלן, מכל סיבה שהיא, יודיע הקבלן למועצה האחראי המחליף מטעמו בדבר ביצוע העבודה.

התמורה ואופן תשלום התמורה

 1. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו, במלואן ובמועדן, יקבל הקבלן מהמזמין תמורה כמפורט בנספח הטכני המצורף לעיל.

 

 1. לתשלום יתווסף מס ערך מוסף, כנגד חשבונית מס כדין;

 

 1. ידוע לקבלן כי מנגנון העברת התמורה ואופן הנפקת החשבונית יהיו בהתאם לכל הוראות הנספח האופרטיבי.

 

 1. הקבלן יעביר למועצה דיווחים בהתאם למפרט הנדרש כאמור בהוראות הנספח האופרטיבי המצורף לעיל.

 

 1. המזמין יבדוק החשבון לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ויהיה רשאי להוסיף לו ערכו של כל חלק מהעבודה שבוצע, או להפחית ממנו כל חלק של העבודה שלא בוצע, הכל לפי שיקול דעתו של המזמין.
 2. המזמין יבדוק את החשבון וישלם לקבלן את המגיע לו בתנאי תשלום בהתאם ובכפוף להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017 יום מיום הגשת החשבון, על כלל נספחיו, על ידי הקבלן.

 

 1. מוצהר בזאת במפורש כי התמורה בעבור מתן שירותיו של הקבלן הוגשה על ידי הקבלן   בהסכמה, וכי לא ינתן לקבלן כל תשלום, תוספת,  הפחתה, פיצוי, השתתפות, או כל תשלום מכל סוג ומין, בגין שינויים שיחולו במשק, במחירי החומרים, מחירי העבודה, שער המטבע, מדדים, מכס, מיסים, ארנונות, היטלים, אגרות, או מכל סיבה אחרת מכל סוג ומין ללא כל יוצא מן הכלל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות הכלולות בחוזה ונספחיו, בדבר תוספת או הפחתה עקב שינויים, או תשלום פיצויים או קיזוזים.

 

 1. הקבלן יגיש לאישור המפקח, תוך שבעה (7) ימים מיום חתימת חוזה זה, לוח זמנים מפורט, הכולל את כל שלבי ביצוע העבודה; המזמין רשאי לשנות לוח הזמנים; לא הגיש הקבלן לוח זמנים כאמור, רשאי המזמין לקבוע את לוח הזמנים; לוח הזמנים המאושר על ידי המזמין, יהווה את נספח ג'-6 של חוזה זה.

 

ערבות ביצוע

 1. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה תוך 45 (ארבעים וחמישה ) ימים מיום מתן צו התחלת העבודה על ידי המזמין.

 

 1. להבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי חוזה זה, במלואן ובמועדן, ימסור הקבלן למזמין, במעמד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית, בלתי מותנית צמודה למדד, בשיעור של עשרה אחוזים (5%) משכר החוזה ביחס לשנה אחת; הערבות תהיה בנוסח המפורט בנספח ג'-1, ולתקופה של שנים עשר (12) חדשים ממועד חתימת חוזה זה (להלן –  "ערבות ביצוע"); הקבלן יאריך את הערבות, מדי פעם, עד לתום תשעים (90) יום מיום סיום ההסכם; אי הארכת הערבות במועד, יהווה הפרה יסודית של חוזה זה; הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבות הנ"ל.

 

 1. המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה של הפרה של הוראות הסכם זה, בין אם היא הפרה יסודית ובין אם היא הפרה שאינה יסודית,  ובלבד שנתנה לקבלן התראה על ההפרה בדואר רשום,  והקבלן לא תקן את ההפרה או הפסיק אותה בתוך שבעה (7)  ימים ממועד קבלת ההתראה; חולטה הערבות, ימציא הקבלן למזמין ערבות חדשה תחתיה,  באותם התנאים, באותו הנוסח ובאותו פרק זמן,  בתוך שבעה (7) ימים ממועד החילוט.

ביטוחים, אחריות ונזיקין

 1. הקבלן ימציא למזמין, תוך שלושה (3) ימים מיום חתימת חוזה זה ולפני תחילת ביצוע
  העבודה, אישור על קיום ביטוחים בנוסח נספח ג'-2, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית ומאושר על ידי עורך דין.

 

 1. לפי דרישת המזמין, ימציא הקבלן למזמין העתקי פוליסות הביטוח שעליו להמציא בהתאם לתנאי החוזה, ובהתאם לנספח נזיקין ובטוח שצורף לתנאי המכרז.

 

 1. מבלי לפגוע בהוראותיו של חוזה זה ונספחיו, ובנוסף להן, מודגש בזאת כי הקבלן ישא בכל נזק ו/או אובדן שייגרמו בקשר לביצוע העבודה על ידו, לרבות נזק ו/או אובדן שיגרמו למבנים, כבישים, מדרכות, משטחי כורכר, מים, חשמל, הביוב, תיעול, טלפון, מתקנים, צנרת, צמחיה וכיוצא באלה.

 

 1. אם הקבלן לא יתקן נזק ו/או אובדן כלשהם, מיד עם הגרמם, ובכל מקרה לא יאוחר מארבעים ושמונה (48) שעות מעת הגרמם, יחשב הדבר להפרה יסודית של חוזה זה; מבלי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר, יהיה המזמין רשאי לבצע העבודה בעצמו ו/או על ידי אחרים, והקבלן ישא בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו למזמין.

 

 1. בנוסף ומבלי לפגוע באחריות ובהתחייבויות הקבלן לפי חוזה זה על נספחיו, מודגש בזאת במפורש כי אם בקשר ו/או כתוצאה מביצוע העבודה על ידי הקבלן, ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן, יחויב המזמין בתשלום ו/או הוצאה כלשהם, לרבות עקב נזק ו/או אובדן לאדם כלשהו, ו/או יגרמו למזמין נזקים ו/או הוצאות ו/או הפסדים כלשהם, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו לו.

 

 1. המזמין יהיה זכאי לקזז מכל תשלום המגיע לקבלן, כל הוצאה ו/או הפסד ו/או תשלום שיגרמו לו, כתוצאה מגרימת הנזק על ידי הקבלן ו/או אי תיקונו כאמור.

 

 1. ידוע לקבלן כי המזמין מיחס חשיבות מירבית לפינוי הפסולת, במועד המדויק
  וללא כל דחיות או ארכות, במיוחד בהתחשב בכך שהמדובר בפסולת.
  בכל מקרה של אחור בהשלמת העבודה, ישלם הקבלן למזמין פיצוי קבוע מוערך ומוסכם
  מראש בסך של אלף שקלים חדשים (1,000 ₪), בגין כל יום של איחור; הפיצוי המוסכם הנ"ל צמוד למדד, כשהמדד הבסיסי הינו המדד של חודש ______________,  כפי שיפורסם ביום ____________;  אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין לכל סעד בין על פי חוזה זה ובין על פי כל דין, לרבות פיצוי בגין כל נזקיו.

 

שינוי היקף ההתקשרות

 1. על אף האמור במסמך א' למכרז זה ובכל סעיף או נספח אחר של חוזה זה, מודגש כי המזמינה רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה בהתאם למפורט בנספח הטכני של המכרז ועל פי הוראות הדין החלות עליה.

 

 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי המזמין, מטעמים תקציביים, לפרוש או להקטין את היקף מתן השירותים, ואף להפסיקה; היה העיכוב בהמשך העבודה עולה על שנה, רשאי הקבלן, בהודעה בכתב שלושה חודשים מראש, להסתלק מביצוע העבודה.

 

 1. ידוע לקבלן כי המימון לביצוע העבודות הינו באמצעות כספים המועברים מגופים חיצוניים ובכלל זאת ת.מ.י.ר תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ), חלקם או כולם כנגד חשבונות המאושרים גם על ידם, וכי העברת התשלומים לקבלן מותנית בקבלת הכספים במועצה;  לקבלן אין ולא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן, בכל מקרה של עיכוב בהעברת הכספים כאמור.

 

קבלני משנה ועובדים מטעם הקבלן

 

 1. הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלני משנה אלא באישור המועצה ותמיר מראש ובכתב בלבד; שיקול דעת המועצה ותמיר הינו בלעדי ומוחלט.

 

 1. הקבלן מתחייב כי עבודות הדורשות מיומנות מיוחדת, כפי שיקבעו על ידי המזמין או על ידי המזמין לפי שיקול דעתם הבלעדי, תבוצענה אך ורק על ידי בעלי מקצוע , אשר יש להם המיומנות והניסיון הדרושים לביצועם.

 

 1. הקבלן יחליף כל קבלן בעל מקצוע כאמור, לפי דרישה בכתב של המזמין (אף אם אושרו תחילה על ידי המזמין); העסקת בעל מקצוע ו/או אישורו על ידי מזמין, לא יפטור הקבלן מאחריות כלשהי, והקבלן אחראי כלפי המזמין, לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על פי חוזה זה ונספחיו.

 

שונות

 1. הקבלן לא יסב לאחר זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן ו/או מקצתן, אלא אם קיבל אישור מוקדם ובכתב של המזמין ו/או המפקח; המזמין רשאי להסב לאחר את  זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן ו/או מקצתן.

 

 1. אי שימוש המזמין בזכות כלשהי לפי חוזה זה לא יחשבו לויתור ו/או הסכמה מצידה, והמזמין יהיה רשאי להשתמש בזכויותיה בכל עת שתרצה בכך; הקבלן יהיה מנוע מהעלאת כל טענה נגד המזמין בדבר ויתור, שיהוי, מניעות וכיוצא באלה.
 2. כל שינוי בהוראות חוזה זה יעשה בכתב בלבד; כל הסכמה ו/או התחיבות לא יהיה בהן כדי לחייב את המזמין – אלא אם יעשו בכתב ויחתמו על ידי המזמין.

 

 1. כל מקום בו נאמר "המזמין" פירושו –   המזמין ו/או מי שימונה על ידו לצורך חוזה זה.

 

 1. כתובות הצדדים הינו כמפורט במבוא לחוזה זה. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי
  הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שנמסרה למענה בתום 72 שעות מעת הישלח מבית דואר
  בישראל; הודעה שתמסר במסירה אישית, תחשב כנמסרת בעת מסירתה.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________________                              ________________________

המזמין                                                                      הקבלן

 

אישור

אני הח"מ __________________ עו"ד,  יועצו המשפטי של הקבלן, מאשר בזאת כי החוזה נחתם כדין על ידי הקבלן.

____________                                                           ______________________

        תאריך                                                                    חותמת וחתימת עורך דין

 

נספח ג'-1 – נוסח כתב ערבות ביצוע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית

 על-פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ (להלן – הקבלן) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _________ ₪ (___________ אלף שקלים חדשים), בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם החוזה למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ברחבי המועצה המקומית ראש פינה (להלן – החוזה) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאיו על ידי הקבלן.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.

בכתב ערבות זה:

"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"מדד הבסיס" – מדד חודש דצמבר 2018 שפורסם ביום 15 ינואר 2019 [או בסמוך לכך].

"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום        לחודש               לשנת              ועד בכלל.

בכבוד רב,

___________________

 

נספח ג'-2 – אישור קיום ביטוחים

מכרז פומבי 10/18  לפינוי פסולת קרטון למחזור משטחי המועצה

לכבוד                                                                                           תאריך_____________

המועצה המקומית ראש פינה                           

ו/או  גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה

 (להלן "המועצה או הרשות ").

 

  הנדון : שירותי הספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים איסוף פסולת אריזות קרטון למחזור  ולפינוי ושינוע תכולתם למקומות המיועדים

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור_________________ (להלן: "הקבלן") פוליסת ביטוח ,  ובה אחריות צד שלישי, חבות מעבידים, וביטוח רכוש שכוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן והמתייחסות לפרויקט הזה (להלן: "הקבלן").

 • מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי "ביט 2013 " הרלוונטיים במועד תחילת הביטוחים.
העבודה הדרושה:

שירותי אספקה ותחזוקה לכלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ולאיסוף, פינוי ושינוע תכולתם מתחומה של המועצה למחזור מוכר בישראל  (להלן- השירותים)

 • ביטוח צד שלישי:          מס' פוליסה: _____________________

תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

 • ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא סכום של -. 2,500,000 שקל (שתיים וחצי    

       מיליון)  לאירוע ו-  לתקופה.

   על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 • יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
 • הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות.
 • סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף.
 • כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'.
 • הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות.
 • הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

 • .

  ביטוח חבות מעבידים:

  מס' פוליסה: _____________________

 

תאריך תחילה: _________                 תאריך סיום: _________

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות/השירותים, בגבולות אחריות של- 6,000,000 ש"ח  לתובע ולסך של 20,000,000 ₪ לתקופת ביטוח של 12 (שנים עשר) חודשים.

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

3.1.   לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.

3.2.   הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

3.3. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 • הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח

4.1.   כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).

4.2.   המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות, עובדיו, נבחריו, המפקח, וקבלני משנה של הקבלן.

4.3.   במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה מהקבלן וגם או הרשות אלא אם כן נודיע לרשות על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 30 (שלושים) יום לפני כניסת הביטול לתוקף.

4.4.   הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 30 (שלושים) יום מראש.

4.5.   בכל הביטוחים שערך הקבלן בקשר לחוזה זה: כל חריג או הוראה בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים,שימוש בנשק חם או קר , זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, הרעלה במזון או במשקה. בטלים ומבוטלים.

4.6.   כל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף (SUBROGATION) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

4.7.   כל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל הרשות, גזבר הרשות או האחראי על הביטוח ברשות.

4.8.   כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי הרשות. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

4.9.   הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה. כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הקבלן בלבד.במידה ולא ישלם רשאית הרשות לשלמם ולנקות את התשלום מהכספים המיועדים לקבלן.

4.10.  המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן לרשות, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים הרשות לא הייתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים.

4.11.  העבודות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.

 

ולראייה באנו על החתום:

  

_______________ _________ _____________ _____________
חתימה וחותמת תאריך שם החותם שם המבטח