מכרז פומבי מס'  13/2022 לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול המועצה

מסמכי המכרז

חלק א' – הוראות ותנאי המכרז

חלק ב' – המפרט הטכני

חלק ג' – החוזה

חלק ד' – הצעת המחיר


 חלק  א' הוראות ותנאי המכרז מכרז פומבי מס'  13/2022 לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול המועצה

 

 1. מסמכי המכרז:

המועצה המקומית ראש פינה מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירות של אספקה ולתחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה כולל רישיונות שימוש, שירות, תחזוקה ותמיכה במשתמשים.

חלק א' – הוראות ותנאי המכרז

נספח א' – רקע ופרטי הספק  וקבלני המשנה מטעמו

נספח ב' –  הצהרת המציע

נספח ג' –  כתב ערבות בנקאית למציע

נספח ד' – הצהרת סודיות של הספק וקבלני המשנה מטעמו

נספח ה' – הצהרת שכר מינימום

נספח ו' –  הערכת ההצעות וקביעת ציונים

נספח ז' – הצהרת זכויות במערכת

נספח ח' – רשימת קבלני משנה

חלק ב' – מפרט השירותים העומדים למכרז

נספח א' – מצב קיים

נספח ב' – תצורת המערכת

נספח ג' – הדרכה והטמעה

נספח ד' – הסבת הנתונים ונתוני קבלה

נספח ה' – אבטחת מידע

חלק ג' – החוזה

נספח א' – נוסח ערבות ביצוע

נספח ב' – נוסח אישור קיום ביטוחים

נספח ג' – הסכם רמת שרות (SLA)

נספח ד' – סיום ההתקשרות

 

חלק ד' – הצעת המחיר

 

 1. הגדרות :

 • א. "המועצה"/"הרשות" – המועצה המקומית ראש פינה
 • ב. "מפרט" – פירוט הדרישות מהמציע המשתתף במכרז המוגדרים במפרט הטכני ובנספחים.
 • ג. "מציע"/"משתתף" – משתתף במכרז שרכש מעטפה ומסמכי המכרז מהמועצה והגיש הצעת מחיר.
 • ד. "זוכה" – מציע שהצעתו נבדקה ונמצאה הראויה ביותר והוכרז כזוכה ע"י המועצה.
 • ה. "התקשרות" – סך כל הפעילות והמטלות לרבות הטכניות אשר נדרשים מהזוכה במכרז.
 • ו. "מערכות מרכזיות" – מערכת הפיננסית כולל לוגיסטיקה, מערכת ההכנסות (גביה).
 • ז. "מערכות נלוות" – כל מערכת שאינה מוגדרת כמערכת מרכזית.
 • ח. "מסמכי המכרז" – כל המסמכים והוראות נשוא מכרז זה לרבות נספחיו, תשובות לשאלות משתתפים שניתנו בכתב והוראות שניתנו בכתב הקשורים למכרז זה.
 • ט. "קבצים אוניברסאליים" – ASCII, XLS, CSV, DAT, MDB, XML, ,DWG ,TIFF ,DXF ,JPG ,BMP GIF, SHP, SHX, DBF, TAB, ואחרים כאשר לכל קובץ מתלווה תיעוד המתאר את המבנה והשדות.
 • י. "המנהל" – גזבר המועצה או מי שימונה מטעמו לצורך ביצוע המכרז.
 1. השירותים הנדרשים:

המועצה מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקה ולתחזוקה של מערכות מידע ממוחשבות לניהול המועצה, כולל רשיונות שימוש בתכנה/ות, יישומים, מתן שרות הדרכה, תחזוקה ותמיכה במשתמשים של מערכות המידע הממוחשבות, וזאת בהתאם לתנאים, הדרישות וההגדרות הספציפיות כאמור במסמכי המכרז להלן.

 1. תקופת ההתקשרות:

תקופת ההתקשרות למתן השירותים נשוא מכרז זה הינה ל-3 שנים (36 חודשים) מיום חתימת ההסכם, עם אופציה למועצה להארכה לארבע תקופות נוספות בנות שנה (12 חודשים) כל אחת.

 1. תנאי סף:

רשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא תאגיד רשום כדין, העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המצטברים להלן המהווים תנאי סף, המפורטים להלן:

 • המציע בעל ניסיון מוכח, של לפחות 36 חודשים אחרונים שקדמו למועד הגשת ההצעה בתחום מתן שירותי מערכות מידע לניהול רשויות מקומיות* ל-2 רשויות מקומיות* שלפחות אחת מהן מועצה מקומית המונה מעל 5,000 תושבים. וכן, ברשותו עסק פעיל המספק שירותים בתחום זה.

על המציע לצרף להצעתו המלצות משתי רשויות מקומיות* (בחתימת מנכ"ל/גזבר/מנמ"ר), על קבלת שירותי מידע לניהול רשויות במהלך 36 החודשים האחרונים שקדמו להגשת הצעת המציע למכרז.

 • המציע מורשה להפעיל ולספק את היישומים, התכנות והרישיונות הנכללים בהצעתו.

המציע יצרף אישור על כך מבעל זכויות היוצרים של היישום, תכנה ו/או רישיון.

 • המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, ערוכה וחתומה כמפורט בנספח ג' המצ"ב, על שם המציע בלבד.
 • המציע צרך להצעתו קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

* – רשויות מקומיות משמען לצורך מכרז זה: עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.

 1. המציע יצרף להצעתו את האישורים ומסמכים כמפורט :

  • המציע ימלא את כל מסמכי המכרז, נספחיו והסעיפים המפורטים בו ויצרפם להצעתו.
  • אישור תקף לרישום כעוסק מורשה וניכוי מס במקור.
  • אישור תקף של רו"ח / פקיד שומה על ניהול פנקסים כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976.
  • מציע שהוא תאגיד יצרף את האישורים כדלקמן:
   1. צילום תעודת רישום התאגיד.
   2. תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, של רישום התאגיד מרשם החברות / השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות/השותפים.
   3. אישור מעו"ד בדבר זהות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.
  • ערבות בנקאית בנוסח ובתנאים המפורטים בנספח ג' להלן.
  • קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.
  • ככל שהצעת המציע מוגשת בהסתמך על התקשרותו עם קבלן/י משנה, הרי שהמציע מחויב לצרף להצעתו, בנוסף על כלל האישורים והמסמכים האמורים, תצהיר ערוך ומאומת כדין מאת קבלן המשנה עמו התקשר, למתן זכויות למכירה, שיווק והפצה של מערכת ניהול המידע, לרבות הסעיפים שייכללו בתצהיר, כדלקמן:
 • קבלן המשנה מצהיר בזאת בפני המועצה, כי ידוע לו שזכייתו של המציע במכרז של המועצה מבוססת על התחייבותו הנ"ל.
 • קבלן המשנה מצהיר בזאת, כי לא יוכל לבטל את התקשרותו עם המציע כל זמן שההסכם בין המציע לועדה בתוקף.

בנוסף, על המציע למלא ביחס לקבלן המשנה ו/או ביחס לכל אחד מקבלני המשנה את הפרטים הנדרשים בנספח ח' להלן ולצרפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה. 

 1. ערבויות

  • על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי, לטובת המועצה המקומית ראש פינה, שתהיה בסך של 30,000 ₪, וזאת להבטחת התחייבויותיו במכרז, (להלן: ערבות המכרז), ושניתנה לבקשת המציע בלבד. הערבות תהיה בתוקף לפחות עד ליום 15/04/2023 ובהתאם לנוסח נספח ג' המצ"ב.

הערבות לא תוצא על שם קבלן משנה ו/או אחר אלא על שם המציע בלבד.

 • המועצה המקומית ראש פינה תהיה רשאית לממש את הערבות אם המציע לא יקיים במועד, התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו במכרז, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המועצה, לרבות הזכות לתבוע את המציע, בגין נזקיה שנגרמו לה עקב הפרת ההתחייבות על ידו.
 • לפי דרישת המועצה יוארך תוקף ערבות המכרז מעת לעת ע"י המציע, לתקופות נוספות שאורכן יקבע ע"י המועצה, וזאת לא יאוחר מ- 15 יום לפני יום פקיעת הערבות, וזאת עד להחלטת המועצה על הזוכה במכרז.
 1. התחייבויות ואישורים שידרשו מהמציע הזוכה

  • הצעת המציע תעמוד בתוקף עד ליום 15/04/2023, ובכל התקופה הזו המציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו או לשנותה. מציע שנמסרה לו הודעה על זכייתו (להלן "הזוכה") יחתום תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה, על יתר עותקי חוזה השירות שבתיק המכרז, ועד אותו מועד ימציא למועצה את ערבות הביצוע , אישור על קיום ביטוחים ואת יתר המסמכים שעליו להמציא על פי מסמכי המכרז.
 • הזוכה במכרז מקבל על אחריותו המלאה לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים עפ"י דין, על מנת לקיים את השירות בהתאם לתנאי המכרז.
 1. ערבות בנקאית למימוש ההסכם (ערבות ביצוע)

  • הזוכה במכרז ימציא למועצה, תוך 7 ימים מהמועד בו קבל הודעה על זכייתו במכרז, ולא יאוחר ממועד חתימת יתר עותקי חוזה השרות, ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, שסכומה יעמוד על 50,000 ₪ כולל מע"מ. תוקף הערבות יהיה למשך 48 חודשים החל מיום חתימת ההסכם. היה ותמומש תקופת אופציה יוארך תוקף הערבות הבנקאית למשך כל תקופת/ות האופציה בתוספת 6 חודשים.
  • אי עמידת המציע בתנאי זה תהווה נימוק מספיק לפסילת ההצעה שהציע.
 1. הבהרות למסמכי המכרז

  • כל שאלות מציעים, לרבות התייחסות לסתירות, ספקות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או חסרים אם ישנן לדעת המציע במסמכי המכרז, תוגשנה בכתב בקובץ וורד למנהלת רכש גברת לנה מושקוביץ, בדואל rehesh@rosh-pinna.muni.il, יש לוודא טלפונית הגעת המייל לטלפון מספר:
   04-6808655, וזאת עד תאריך 03/01/2023 בשעה 16:00.
  • לאחר חלוף המועד האמור בסעיף 10.1 לעיל, לא תישמע מציע במכרז כל טענה בדבר סתירה, שגיאה ו/או אי התאמה במסמכי המכרז.
  • אין באמור לעיל לחייב את המועצה לענות או להיענות לכל פניה של מציע.
  • המועצה תמנע ממתן מענה כאשר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי הפניה אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהיא.
  • השאלות יועברו אך ורק בכתב בקובץ וורד (word) ולציין על גביו עבור מכרז מס' 13/2022 במבנה הבא:
# פרק/נספח עמוד סעיף שאלה
 • התשובות לכל השאלות יינתנו בכתב ויופצו בנוסח אחיד בין כל מי שרכש את ההשתתפות במכרז. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד מהמכרז, ובעת הגשת ההצעה על כל מציע יהיה לחתום על מסמכי התשובות ולצרפן להצעתו, כחלק בלתי נפרד מההצעה. לאחר הגשת ההצעות יחשב כל מציע כאילו קבל את מסמכי התשובות, גם אם לא קבל אותן בפועל, ולא תישמע כל טענה סותרת בעניין זה.
 • המועצה אינה אחראית לכל פרושים ו/או הסברים שינתנו בעל פה למשתתפים במכרז ואלו כאמור אינם מחייבים את המועצה.
 1. רכישת השתתפות במכרז ומועד הגשת הצעה

  • המציע ישלם 1,000 ₪ עבור השתתפות במכרז. התשלום עבור השתתפות במכרז לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם וללא זכות לצלמם.
  • את מסמכי המכרז ניתן לקבל במזכירות המועצה בשעות העבודה הנהוגות במועצה. מסמכי המכרז יופיעו גם באתר האינטרנט של המועצה.
  • עם רכישת ההשתתפות במכרז המציע ימלא את הטופס "איש קשר למכרז" המופיע בחלק א', נספח א', סעיף 2.8 וישלח את הטופס המודפס למנהלת הרכש rehesh@rosh-pinna.muni.il.
  • את ההצעות יש להגיש ידנית בלבד במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במזכירות המועצה, בנין המועצה, מעלות גיא אוני, ראש פינה, וזאת עד ליום ראשון 15/01/2023 בשעה 12:00 .

הצעות שישלחו בדואר יוחזרו לבעליהם. 

 1. הגשת ההצעה

  • על המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה ומצורפיה בעותק אחד מודפס במעטפה סגורה ובהגשה ידנית. אין לציין או לסמן על המעטפה כל ציון או סימן אחר כלשהו למעט מספר המכרז ונושא ההצעה. כל עמוד בהצעה יישא חותמת רשמית של המציע וחתימה מלאה ובנוסף חתימה כדין במקומות שבם צוין כי נדרשת חתימה כאמור. על המציע לחתום כדין על הנספחים בנוסחים הרצ"ב ולהשיבם למועצה כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
  • הצעת המחיר (חלק ד' של מסמכי המכרז) תוגש במעטפת סגורה נפרדת בתוך מעטפת המכרז עליה ירשם "הצעת המחיר" ומספר המכרז.
  • במעטפת המכרז יוגש על גבי החסן נייד (דיסק און קי) עותק נוסף זהה לעותק המודפס הכולל את כל מסמכי המכרז למעט חלק ד' – הצעת המחיר.
  • למציע אחריות כוללת לשלמות ההצעה ולטיב השרות. ההצעה המוגשת תהיה שלמה ומוצעת כיחידה אינטגראלית ותפעולית אחת, אשר תבוצע רק על ידי המשתתף. מגיש ההצעה יהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים הנובעים מן ההצעה כולל פעולות ותוצרים של קבלני משנה.
  • הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור והצהרה שכל פרטי ותנאי המכרז וההסכם המצורף לו, ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידיעות הכישורים הדרושים להתקשרות עם המועצה כאמור בהוראות מכרז זה. כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז, אי ידיעת תנאי כלשהוא הקשור במכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע.
  • יובהר כי ההתקשרות נשוא מכרז זה על מסמכיו הינה אך ורק בין המציע ובין המועצה. כל התקשרות בין המציע לספקי משנה לא תחייב את המועצה ולא תהווה התקשרות בין ספקי המשנה ובין המועצה. הספק נושא באחריות מלאה ובלעדית לביצוע האמור במכרז זה ומהווה מקור ההתקשרות הבלעדי עם המועצה.
 1. חתימות

  • על המציע לחתום על כל מסמך ועמוד במסמכי המכרז. על המציע לחתום בראשי תיבות על כל עמוד ממסמכי המכרז המפורטים לעיל על נספחיהם, ובחתימה מלאה כולל חותמת במקומות המיועדים לכך.
  • בחתימתו על ההצעה ובהגשתו, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ותנאיו.
  • המציע יצרף להצעתו אישור מטעם עורך דין המעיד מי הם בעלי המניות או השותפים בתאגיד והמנהלים בו, וכי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד.
  • למען הסר ספק מודגש בזה כי יראו מחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את החוזה כמשתכלל עם קבלת ההודעה על זכייה.
 1. עלות השתתפות במכרז

  • כל משתתף במכרז יישא בלעדית בכל העלויות, מכל סוג ומין שהוא בקשר להשתתפותו במכרז, לרבות עלות כל בדיקה ובירור שיעשה, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת המועצה.
  • בשום מקרה המשתתף במכרז לא ידרוש והמועצה לא תיתן כל החזר ו/או פיצוי למשתתף במכרז על הוצאות השתתפותו, בין אם זכה במכרז ובין אם לא.

15. אישורים ורישיונות

  • על המציע לדאוג להשיג על חשבונו ואחריותו את כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע התחייבויותיו נשוא המכרז וההסכם.
  • ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה. מגיש ההצעה יחשב כספק ראשי.
 1. הערכת ההצעות לקביעת זוכה במכרז

  • אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  • המועצה מוסמכת לבחון את כושרו של המציע על סמך ניסיונה הקודם עמו.
  • המועצה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים בהתאם למכרז.
  • המועצה רשאית לבטל, לצמצם, להרחיב או לפצל את הזכייה והשירות וכמו כן להתקשר עם מספר מציעים הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. אין בהתקשרות עם הזוכה כל התחייבות מצד המועצה להימנע מקבלת שירותים גם מספקים נוספים.
  • הצעת המציע היא רכוש המועצה אשר רשאית לעשות בה כל שימוש הנראה לה כדי להעריך את ההצעות השונות, וכל שימוש בו תחויב המועצה עפ"י דין.
  • בחירת ההצעה תתבצע על פי שקלול הנתונים המפורטים בנספח ו' לחלק א' למסמכי המכרז.
  • ההצעות תבחנה על פי הנושאים בטבלה למטה:
  סעיף אחוז השקלול
.1 המחיר הקבוע לחודש לכלל השירותים הנדרשים לפי המפרט הטכני בלחק ב' במסמכי המכרז 40%
.2 מענה לסעיפי המפרט הטכני בחלק ב' במסמכי המכרז 10%
.3 דרישות איכות 50%

א.        מרכיב עלות (40%)

אמת המידה לקביעת ההצעה הזולה היא העלות להפעלת המערכות בטבלאות בטופס הצעת המחיר בחלק ד' טופס הצעת המחיר.

כל העלויות של הספק לרבות השרות למערכות המידע, הסבת נתונים, התקנה, הפקת דוחות, הדרכה, רישיונות וכל עלות אחרת תהיינה גלומות במחיר החודשי.

המשתתף לא יהיה רשאי לדרוש תשלום נוסף עבור עיבודים תקופתיים ודוחות. לדוגמא, מצבת תלמידים למשרד החינוך או הפקת אישורים שונים או שחזור תלוש או כל עיבוד, דוח, הדרכה או תכנית המופיעה במפרט. אלה ואחרים יהיו כלולים במחיר השרות.

המשתתף יכלול בהצעתו את כל העלויות כולל רישוי תכנה, התאמה, הסבה, הטמעה, אבטחת בידע ושיפור התכניות בהתאם לדרישות המועצה. המשתתף ייקח בחשבון את דרישות המועצה לשיפורים במערכות שיתעוררו לאורך תקופת ההסכם.

מחיר המערכות והשרותים ייצג את כל עלויות הספק בהספקת השרות לאורך תקופת ההתקשרות.

המשתתף ימלא את המחירים בטופס בחלק ד' "הצעת המחיר".

הסבר מפורט כיצד מחושב הציון עבור מחיר מובא בחלק א' נספח ו' סעיף א'.

ב.        המפרט הטכני (10%)

הניקוד לסעיף זה יחושב על פי הנתונים שהמשתתף ימלא בטבלאות בחלק ב' "המפרט הטכני" ובחומרים הנוספים שהוא יגיש.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים בכל נושא המוזכר במפרט ולתקן את הציון בהתאם לנתונים שאספה.

הסבר מפורט כיצד מחושב הציון עבור המענה למפרט הטכני מובא בנספח ו' סעיף ב'.

ג.          בחינת איכות (40%)

הניקוד בסעיף זה יקבע לפי התרשמות המועצה מהצעת המשתתף, ניסיונו ויכולתו של המשתתף לספק את השרות הנדרש. יבחנו הנושאים: עיצוב המסכים, נוחות השימוש במערכת, הניווט בין מסכים, קלות למידת תפעול המערכת, איכות ויעילות הפתרונות, ניסיון עם המציעים וכל שיקול אחר שיכול להביא יתרון למועצה. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים בכל נושא הקשור למערכת והשרות על מנת לקבוע את הציון לסעיף זה.

הסבר מפורט ונושאים לבדיקה על ידי הצוות המקצועי לקביעת הציון עבור בחינת איכות ההצעה, המציע ומערכת מובאים נספח ו' סעיף ד'.

 • בכל אחד מהשלבים של המכרז המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבקש הבהרות בכתב ולדרוש מהמציע מענה להבהרות בהתאם ללו"ז שיקבע ע"י המועצה.
  • המועצה תקים צוות (להלן: "הצוות המקצועי") שבראשו יעמוד גזבר המועצה ויכלול את מנהלת הרכש/מנהלת החשבונות ראשית, מנהלת הארנונה והגביה, פקידת הגביה ונציג מכל מחלקה שיש לה נגיעה למערכות במכרז. הצוות יבדוק ויעניק ניקוד להצעות המציעים בהתאם להוראות בנספח ו'.
  • לאחר פתיחת ההצעות, ללא חלק ד', המועצה תבדוק את עמידת ההצעות בתנאי סף ויתר דרישות המכרז. הצעות העומדות בתנאי סף ויתר תנאי המכרז יוכרזו כהצעות כשרות.
  • לאחר הגשת ההצעות יוזמנו כל אחד מהמציעים שהגיש הצעה כשרה על מנת לערוך הדגמה בפני הצוות המקצועי. הדגמות אלה יהיו אך ורק של גרסאות המערכות העדכניות שמוצעות למועצה (הדגמה מקוונת של המערכת האמיתית online). מצגות והדגמות סטטיות (PowerPoint) הכוללות צילומי מסכים ו/או תאורים כלליים של הפתרונות לא יתקבלו ויזכו לציון "0". בתום ההדגמות הצוות המקצועי ימלאו את טופסי הדירוג (המצ"ב בנספח ו' – הערכת ההצעות וקביעת הציונים). למען הסר ספק המציע יבוא עם מחשב שלו ויהיה אחראי לתקשורת עבור ההדגמה).
  • ועדת המכרזים רשאית להורות לצוות המקצועי לערוך כל בדיקה שלדעתה תבטיח את מירב היתרונות למועצה. בדיקות אלו יכולות לכלול בחינה של תכונות מסוימות של המערכות, טיב השרות, יכולתם של המשתתפים לספק את השרות הנדרש או כל נושא אחר שוועדת המכרזים תבקש עבורו מידע נוסף לצורך קבלת החלטה.
  • ועדת המכרזים רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה. המועצה רשאית לפסול הצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז או בשל הסתייגות במפורש או במשתמע לסעיף מסעיפי המכרז, או בשל הסתייגויות במענה למכרז אשר אינן מאפשרות להעריכו על בסיס שוויוני ביחס ליתר ההצעות.
  • ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם למבנה הנדרש במכרז. כל הצעה בה נכלל שינוי כלשהו (תוספת או מחיקה) בתנאי המכרז ייפסל.
  • ועדת המכרזים אינה חייבת לקבל ההצעה במלואה ושומרת לעצמה את הזכות ליישם חלקים ממנה בהתאם ללוח זמנים הנוח לה, אילוצים תקציביים ושיקולים ארגוניים.
  • לאחר ביצוע כל ההדגמות והבדיקות תכונס ועדת המכרזים להחלטה על הזוכה בהתאם לסעיף 16.1 לעיל.
  • ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים בהתאם למכרז.
  • המועצה תודיע לזוכה בכתב על הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה למשרדי המועצה לקחת עותק של החוזה כשהוא חתום על ידי המועצה.
  • המועצה תודיע בכתב למשתתפים במכרז, אשר לא זכו בו. אם המחזיק הנוכחי בנתונים של המועצה לא יוכרז כזכיין הערבות יוחזר לו רק לאחר שמסר את הנתונים לזכיין והנתונים נקלטו במערכת של הזכיין. שאר המשתתפים אשר לא זכו במכרז יקבלו חזרה את הערבות שהומצאה על ידם בהקשר להשתתפות במכרז.
  • תוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת ההודעה ימציא הזוכה אישור על קיום ביטוחים וערבות ביצוע בהתאם למפורט בחלק ד' למסמכי המכרז.
  • לא המציא הזוכה אישור על ביטוחים ו/או לא המציא ערבות ביצוע ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את ביצוע העבודות למציע הבא בתור.
 1. ביטול המכרז

מובהר בזאת כי המעצה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל אחד מאלה:

 • לבטל/לא לחתום עם הזוכה במכרז על ההסכם, כולו או חלקו, בכל שלב, אם המועצה יגיע למסקנה כי אין לה די מקורות כספיים לבצע את ההתקשרות ו/או אם לא יהא בידה לבצע את ההתקשרות מכל סיבה שהיא.
 • לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:

(1)     הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם המכרז.

(2)     התברר כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה או שהזוכה לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר היה בה, לדעת המועצה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה.

 • כל פעולה כאמור של המועצה לא תזכה את המשתתף ו/או הזוכה בכל פיצוי, שינוי או החזר כספי כלשהו. ואולם בתנאים מסוימים תישמר לקבלן הזכות למתן השירות אם המועצה תחזור לבצען, בתקופה שלא תעלה על שנה ממועד ביטול המכרז או ביטול ההסכם לפי העניין.

 

תאריך שם המציע חתימה וחותמת

נספח א'

רקע ופרטי הספק

 

 1. כללי
  • בפרק זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון. (מילוי כל הפרטים הינם בגדר חובה).
  • פרט לא רלוונטי לספק המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.

 

 1. פרטים כלליים

 

 • שם המציע: __________________________________________________
 • כתובת: _____________________________________________________
 • טלפון : ___________________________ פקס: _____________________
 • סוג המציע : ( חברה פרטית/ציבורית וכד'): ____________________________
 • חברת אם: ___________________________________________________
 • חברות בנות: א.   ________________________

ב.    ________________________

ג.    ________________________

ד.    ________________________

ה.    ________________________

 

 • פרטי מנהלים בכירים:
תפקיד שם השכלה נסיון מקצועי
מנכ"ל
מנהל פיתוח
מנהל השרות

 

 • פרטי איש הקשר למכרז:
שם טלפון טלפון נייד
דואר אלקטרוני

  

 1. ותק וניסיון

 

 • שנת יסוד:__________________________________________________

 

 • מס' שנות התמחות:____________________________________________

 

 • מס' שנות עבודה עם רשויות:______________________________________

 

 1. כ"א במציע

 

 • סה"כ עובדים : __________   מס' עובדי פיתוח: ___________
 • מס' עובדי תמיכה : _________________________________

 

 1. מוניטין ולקוחות

 

 • מס' לקוחות כללי: _____________________________________________

 

 • מס' לקוחות ספציפי לשירותים הנדרשים: _____________________________

 

 • רשימה של לפחות 2 רשויות מקומיות שהמציע מספק להם שירותים דומים לשירותים נשוא המכרז, כאשר לפחות  1 מהן מונה מעל 5,000 תושבים.

 

מס' שם רשות שם  איש קשר ותפקידו טלפון ישיר של איש הקשר
1
2

רשאי לחתום על המלצה מנכ"ל רשות, גזבר, מנמ"ר.

 

 • המציע יצרף רשימת לקוחות בשלטון המקומי ורשימת לקוחות אחרים.

 

 

חובה לצרף מכתבי המלצה מלפחות 2 רשויות עבור כל אחת מהמערכות פיננסית וההכנסות. מכתבי ההמלצה יכללו את הפרטים המצוינים בסעיף 7 למטה. הממליץ יחתום את על מכתב ההמלצה עם ציון תפקידו וכולל חותמת הרשות.

 1. ניסיון בהסבת נתונים

משתתף המספק את השרותים הנוכחיים למועצה יהיה פתור למלא את פרטים בסעיף 6 ומלהגיש המלצות על ביצוע הסבות.

 • מספר הסבות שבוצעו מהמערכת הפיננסית הקיימת במועצה למערכת של המציע: ___
 • מספר הסבות שבוצעו ממערכת פיננסית של חברה אחרת למערכת של המציע: ____
 • רשויות שבוצע בהן הסבה כפי שמתוארת בסעיפים 1 לעיל בשנתיים לפני פרסום מכרז זה:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

 • מספר הסבות שבוצעו ממערכת ההכנסות הקיימת במועצה למערכת של המציע: ____
 • מספר הסבות שבוצעו ממערכת הכנסות של חברה אחרת למערכת של המציע: _____
 • רשויות שבוצע בהן הסבה כפי שמתוארת בסעיפים 4  לעיל בשנתיים לפני פרסום מכרז זה:

________________________________________________________________________________________________________________________

 • אם המשתתף טרם ביצע הסבה מסוג זה הוא יגיש יחד עם הצעתו תכנית הסבה מפורטת, מיפוי קבצים עם פירוט נתונים המתאר את ההגירה של הנתונים מהמערכת הקיימת למערכת בהצעתו, לוחות זמנים ותאור שיטות ומנגנוני ההסבה.
 1. נוסח מכתב המלצה

חובה לצרף מכתבי המלצה עבור הרשויות המופיעות בטבלאות בסעיף 5.3 לעיל. מכתבי ההמלצה יכללו את הפרטים הבאים:

 • תאריך הנפקת ההמלצה
 • שם הרשות
 • שם הממליץ ותפקידו
 • פרטי קשר (טלפון, דואל)
 • המערכות הנדונות
 • תאריך סיום ההסבה
 • מספר המשתמשים במערכת
 • שביעות הרצון מהספק בביצוע ההסבה והשרות

 מכתב ההמלצה יישא את חתימת בעל התפקיד הממליץ וחותמת הרשות.


נספח ב'– הצהרת המציע

לכבוד,

המועצה המקומית ראש פינה

 

הנדון: כתב הצהרה והתחייבות – מכרז פומבי   13/2022

אנו הח"מ ___________________ מס' חברה/זהות _____________ שכתובתנו ________________

לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

 1. הננו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 2. הננו מצהירים כי קבלנו את מסמכי המכרז על גבי מדיה מגנטית וכי לא נבצע כל שינוי במלל המכרז. אנו מסכימים שלמועצה זכות לפסול את הצעתנו אם בהצעה יתגלה שינוי במלל המקורי שקבלנו מהמועצה.
 3. אנו מצהירים כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז כולל פרק ב' – המפרט הטכני לשירותים נשוא המכרז , וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 4. הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או לביטול ותהא תקפה עד ליום 15/04/2023.
 5. להבטחת קיום הצעתנו אנו מצרפים ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 30,000 ₪.

אנו מסכימים שהמועצה המקומית ראש פינה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו במלואה או בחלקה ולמסור את ביצוע המכרז למציעים שונים כפי שיראה לה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בתנאי המכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה המקומית ראש פינה.

 1. אם תחליטו לקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי תוך 7 ימים מיום הודעתכם נחתום על יתר מסמכי החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב במסמכי המכרז לרבות אישור על קיום ביטוחים, ונמציא את כל המסמכים ו/או האישורים שידרשו על ידכם ו/או הדרושים על פי תנאי המכרז והחוזה.

 

 

________________                                             __________________

שם המציע                                                          חתימה וחותמת המציע


נספח ג' – כתב ערבות בנקאית למכרז

לכבוד

מועצה מקומית ראש פינה

ראש פינה

 

א.ג.נ.,

 

על-פי בקשת _________________ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________(להלן – הספק) אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 30,000 ₪ (שלושים אלף שקלים חדשים) (להלן – סכום הקרן) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן (להלן – הפרשי הצמדה) וזאת בקשר עם מכרז פומבי מס' 13/2022 לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול הרשות (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של התחייבויות הספק ושל תנאי המכרז.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת נותן השירות, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנותן השירות בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכם ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

בערבות זו "מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב ערבות זה (להלן – המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש ספטמבר 2022 שפורסם ביום 15.10.22 (להלן – המדד היסודי) יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.

 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש _____ לשנת  ______ ועד בכלל.

 

         בכבוד רב,

___________________

 

שוב: הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים.

 


נספח ד'

הצהרת סודיות של הספק

לכבוד

מועצה מקומית ראש פינה

ראש פינה

 

 1. אני הח"מ,__________ נושא ת.ז./ח.פ מס' __________ מרחוב ______________ (להלן: "המתחייב") מתחייב בזאת כלפי המועצה המקומית ראש פינה, כדלקמן:
  • לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, זולת האנשים הנוטלים חלק במתן השירותים, כל מידע, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים, דיאגרמות, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, נתונים כספיים, מחזורי מכירות, תחומי פעילות וכו'. בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה"מתחייב" ונמסרו לו במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעת ה"מתחייב" בקשר עם או כתוצאה ממתן השירותים. כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע".
  • לגבי המידע כדלקמן:
   • לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך מתן השירותים למועצה בלבד.
   • על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקיה.
   • לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
   • להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל במתן השירותים.
   • לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע עם המידע.
   • להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.
   • לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד.
   • לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים על בסיס או על סמך הנתונים, המסמכים וכד' שקיבל מעת הגורמים איתם קשור במתן השירותים אשר הגיעו לידיעת ה"מתחייב" במהלך וכתוצאה ממתן השירותים.
   • להחזיר ולמסור, עם סיום מתן השירותים, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך, נתון או מאגר מידע הנוגע למידע או למתן השירותים.
 1. ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום מתן השירותים.
 2. ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של המתחייב ועל כל המועסק מטעמו, או ביחד איתו במתן השירותים כולם או חלק מהם.
 3. המתחייב יעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידם.
 4. ידוע למתחייב כי בין היתר בגין חתימה על מסמך התחייבות זה נמסרו לו מתן השירותים וכי הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות, תחויב בפיצויים.
 5. על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של המתחייב ומצורף רשימת העובדים מטעמו אשר להם רשות לעבוד ולעסוק במידע הנ"ל.

 

אנו מסכימים להתחייבות הנ"ל ולראיה באנו על החתום:

ביום ___ לחודש _______ שנת ________

המתחייב: ___________________

חתימה + חותמת: _________________

 

רשימת מורשים מטעם המתחייב.

שם העובד תעודת זהות תפקיד  

חתימה

 


נספח ה'

הצהרה בדבר שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ./ח.צ _____________ המציע במכרז פומבי מס' 13/2022 לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול הרשות במועצה מקומית ראש פינה.

 

 1. המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה (12 חודשים) שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

 1. אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, אזי ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

 1. אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אזי ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 

 1. המציע יפעל בכל הקשור למכרז בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953 וכל תקנות מכוחו. ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז.

 

 1. המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 1. כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור או בגין עבירה אחרת כמפורט להלן:

_________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

ידוע למציע כי למועצה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

*מחק את המיותר ופרט בהתאם לנדרש

 

 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

__________________

חתימת המצהיר

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

_____________, עו"ד


נספח ו'

הערכת ההצעות ואופן קביעת הציונים

 1. כללי

חישוב הציונים עבור המערכות והשרות במכרז מחולק לשלשה חלקים"

 • עבור סעיף 1 המערכות לניהול המועצה וסעיף 4 השרותים הנוספים, כאמור המועצה בכל עת תוכל להחליט להפריד או לפצל את הבחינה של הנושאים ולהתייחס לנושא זה או אחר בנפרד מהבחינה של שאר הנושאים (שורות). הכל לפי שיקול דעתה של המועצה.
 • עבור סעיף 2 המערכות לניהול כח אדם ושכר בחינת הנושאים בסעיף זה יטופלו בנפרד משער הסעיפים.
 • עבור סעיף 3 המערכות הנוספות, כל נושא יטופל בנפרד והמועצה תהיה רשאית לשקול כל נושא (שורה) בנפרד ולרכוש את המערכת או השרות מספקים שונים או לא דון בנושא מסוים או לא לקבל החלטה באף נושא.

הציונים בכל שורה או טבלה לא יהיו תלויים אחד בשני והמועצה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר ספקים.

 1. ציון עבור מחיר (40%)

חישוב הציון עבור העלות המערכות והשרותים יחושב לפי השיטה למטה.

עבור כל שורה בכל טבלה בטופס הצעת המחיר הציון יחושב כדלקמן,

 1. ההצעה הנמוכה ביותר תקבל ציון 100.
 2. כל הצעה גבוהה יותר תקבל את ציונה ביחס להצעה הנמוכה לפי הנוסחה הבאה:

CM = ההצעה הנמוכה

Ci = ההצעה הנבחנת

ציון לכל הצעה נוספת = Ci/CM x 100

בטבלה 1 מערכות לניהול המועצה הציון יהיה הציון הממוצע של כל הנושאים (שורות) בטבלה. אם הופרד/פוצל נושא או נושאים מטבלה 1 להתייחסות ובחינה נפרדת הציון עבור טבלה 1 יהיה ממוצע של הנושאים (שורות) שלא הופרדו/פוצלו.

הציון עבור מערכת ההכנסות (שורה 2 בטבלה 1) יהיה סיכום של הציון עבור שורה זו וממוצע הציונים של כל השורות בטבלה 4, כאשר הציון עבור שורה 2 בטבלה 1 יהווה 90% מהציון והציון עבור טבלה 4 יהיה 20%.

 1. ציון ההתאמה למפרט הטכני (10%)

הציון עבור סעיף זה יהיה ציון מתוך 100.

חישוב ציון התאמה למפרט יחושב כדלקמן:

 • המפרט הטכני פרק ב' "ב. פרוט הדרישות" בנוי בצורת טבלה, כל שורה מהווה דרישה וערכה של כל דרישה 10 נקודות.
 • המשתתף יקבל את מלוא הניקוד עבור כל סעיף דרישה אם הפריט קיים ועובד בעת הכנת ההצעה. אם הרכיב בפיתוח ירדו 2 נקודות עבור כל חודש איחור דהיינו, פריט שיהיה זמין בעוד 5 חודשים יקבל ציון 0.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבקר באתרי הלקוחות של המשתתף על מנת לחקור את איכויות הרכיבים השונים במערכות. לחילופין המועצה  יכולה לדרוש מהמשתתף הדגמה של מערכת או רכיב במערכת המוצעת. בדיקות ה יחקרו נושאים כמו, זמן תגובה של המערכת, נוחות השימוש, זמן כולל לבצוע מטלה וכל נושא אחר שיראה למועצה  חשוב מבחינה איכותית.

המועצה  רשאית לתקן את הציון לכל פריט (דרישה במפרט) בהתאם לממצאי הבדיקה.

 1. דרישות איכות (50%)

הציון עבור איכות המערכות והשרותים מתבסס על התרשמותו של הצוות המקצועי של המועצה מהצעות המציעים.

אם לא הופרד/פוצל נושא או נושאים מטבלה 1 בהצעת המחיר הציון עבור איכות המערכות בטבלה יהיה סכום הציונים המשוקללים בהתאם לשיקלול למטה:

ההתרשמות מהמערכת הפיננסית תהווה 30% מציון עבור איכות.

ההתרשמות ממערכת ההכנסות תהווה 40% מציון עבור איכות.

ההתרשמות ממערכת החינוך תהווה 10% מציון עבור איכות.

ההתרשמות ממערכת הרווחה תהווה 20% מציון עבור איכות.

אם הופרד/פוצל נושא משאר הנושאים בטבלה 1 הציון יחושב על פי הנושאים הנותרים.

הצוות המקצועי ישתתף במצגות של המציעים, יבדוק וינקד את המערכות והשרותים לפי הנושאים המופיעים בטבלאות למטה:

טופס לדירוג המערכת הפיננסית:

 

קבוצה מס"ד תכונה ציון
ידידותיות 1 מסכים נוחים לשימוש, תפריטים ברורים וניווט בין מסכים, התראות על פעולות לא נכונות, מסכי עזרה.
2 ניהול תהליכים ואינטגרציה בין כל המודולים במערכת, בקרה על תהליכים, העברת נתונים בין מערכות בהצעה.
פונקציונאליות 3 תקציב, מעקב חוזים, תהליך אישור חשבונות/יות
4 התאמת אשראי ובנקים
5 רכש ושריון פורטל ספקים
6 שאילתות, דוחות כולל דוחות ניהול.
7 העברת נתונים ודיווח למערכות חיצוניות (יצוא, יבוא וקליטת נתונים מבחוץ).
כללי 8 התרשמות מבשלות והתאמת הפתרון (שרות ומערכת).
9 התרשמות מהניסיון והידע של המציע ויכולתו לספק את השרות הדרוש.
אחר 10  

המדרג ירשום נושא לפי בחירתו

 

טופס לדירוג המערכת ההכנסות (גביה):

 

קבוצה מס"ד תכונה ציון
ידידותיות 1 מסכים נוחים לשימוש, תפריטים ברורים וניווט בין מסכים, התראות על פעולות לא נכונות, מסכי עזרה.
2 ניהול תהליכים ואינטגרציה בין כל המודולים במערכת, בקרה על תהליכים, העברת נתונים בין מערכות בהצעה.
פונקציונאליות 3 שרותי קהל, טיפול בפניות וטפסים דיגיטליים
4 גיול חובות, הפקת חיוב, טיפול בנושא המים
5 אכיפה, עיקולים
6 שאילתות, דוחות כולל דוחות ניהול.
7 העברת נתונים ודיווח למערכות חיצוניות (יצוא, יבוא וקליטת נתונים מבחוץ).
כללי 8 התרשמות מבשלות והתאמת הפתרון (שרות ומערכת).
9 התרשמות מהניסיון והידע של המציע ויכולתו לספק את השרות הדרוש.
אחר 10 המדרג ירשום נושא לפי בחירתו

 

טופס לדירוג מערכת החינוך:

 

קבוצה מס"ד תכונה ציון
ידידותיות 1 מסכים נוחים לשימוש, תפריטים ברורים וניווט בין מסכים, התראות על פעולות לא נכונות, מסכי עזרה.
2 ניהול תהליכים ואינטגרציה בין כל המודולים במערכת, בקרה על תהליכים, העברת נתונים בין מערכות בהצעה.
פונקציונאליות 3 רישום וקליטה למערכת החינוך כולל אתר רישום
4 חיבור למוסדות ומשרד החינוך
5 ניהול תלמידים כולל היסטוריה
6 שאילתות, דוחות כולל דוחות ניהול, דוחות שיבוץ.
7 העברת נתונים ודיווח למערכות חיצוניות (יצוא, יבוא וקליטת נתונים מבחוץ).
כללי 8 התרשמות מבשלות והתאמת הפתרון (שרות ומערכת).
9 התרשמות מהניסיון והידע של המציע ויכולתו לספק את השרות הדרוש.
אחר 10 המדרג ירשום נושא לפי בחירתו

 

טופס לדירוג מערכת הרווחה:

קבוצה מס"ד תכונה ציון
ידידותיות 1 מסכים נוחים לשימוש, תפריטים ברורים וניווט בין מסכים, התראות על פעולות לא נכונות, מסכי עזרה.
2 ניהול תהליכים ואינטגרציה בין כל המודולים במערכת, בקרה על תהליכים, העברת נתונים בין מערכות בהצעה.
פונקציונאליות 3 קליטת מטופל וניהול תיק, טפסים
4 חיבור למסדות ומשרד הרווחה
5 ניהול תקציב רווחה, ניהול מחלקה, מודול גביה
6 שאילתות, דוחות כולל דוחות ניהול.
7 העברת נתונים ודיווח למערכות חיצוניות (יצוא, יבוא וקליטת נתונים מבחוץ).
כללי 8 התרשמות מבשלות והתאמת הפתרון (שרות ומערכת).
9 התרשמות מהניסיון והידע של המציע ויכולתו לספק את השרות הדרוש.
אחר 10 המדרג ירשום נושא לפי בחירתו

 

מערכת כח אדם ושכר ושרות בקרת מעסיקים יבחנו בטופס הבא:

קבוצה מס"ד תכונה ציון
ידידותיות 1 מסכים נוחים לשימוש, תפריטים ברורים וניווט בין מסכים, התראות על פעולות לא נכונות, מסכי עזרה.
2 ניהול תהליכים ואינטגרציה בין כל המודולים במערכת, בקרה על תהליכים, העברת נתונים בין מערכות בהצעה.
פונקציונאליות 3 גיוס, עדכון קבוצתי של עובדים
4 הדמיית שכר, טיפול בהפרשות לקופות, פרישת עובד
5 בקרת מעסיקים
6 שאילתות, דוחות כולל דוחות ניהול.
7 העברת נתונים ודיווח למערכות חיצוניות (יצוא, יבוא וקליטת נתונים מבחוץ).
כללי 8 התרשמות מבשלות והתאמת הפתרון.
9 התרשמות מהניסיון והידע של המציע ויכולתו לספק את השרות הדרוש.
אחר 10 המדרג ירשום נושא לפי בחירתו

 

 

בנוסף יבחנו הנושאים: רישוי עסקים, מוקד פניות, פיקוח על חוקי עזר, ניהול מסמכים.

טופס לדירוג מערכת רישוי עסקים:

קבוצה מס"ד תכונה ציון
ידידותיות 1 מסכים נוחים לשימוש, תפריטים ברורים וניווט בין מסכים, התראות על פעולות לא נכונות, מסכי עזרה.
2 ניהול תהליכים ואינטגרציה בין כל המודולים במערכת, בקרה על תהליכים, העברת נתונים בין מערכות בהצעה.
פונקציונאליות 3 קליטה, רישום ובדיקת בקשה
4 תהליך אישור, הפצה לגורמי חוץ וקליטת תשובות
5 פיקוח
6 שאילתות, דוחות כולל דוחות ניהול.
7 העברת נתונים ודיווח למערכות חיצוניות (יצוא, יבוא וקליטת נתונים מבחוץ).
כללי 8 התרשמות מבשלות והתאמת הפתרון.
9 התרשמות מהניסיון והידע של המציע ויכולתו לספק את השרות הדרוש.
אחר 10 המדרג ירשום נושא לפי בחירתו

 

 

טופס לדירוג מערכת פיקוח:

 

קבוצה מס"ד תכונה ציון
ידידותיות 1 מסכים נוחים לשימוש, תפריטים ברורים וניווט בין מסכים, התראות על פעולות לא נכונות, מסכי עזרה.
2 ניהול תהליכים ואינטגרציה בין כל המודולים במערכת, בקרה על תהליכים, העברת נתונים בין מערכות בהצעה.
פונקציונאליות 3 קליטה, רישם וניהול ארועים
4 טיפול בסוגי עבירות ברירת קנס וברירת משפט
5 יישומון לניידים
6 שאילתות, דוחות כולל דוחות ניהול.
7 העברת נתונים ודיווח למערכות חיצוניות (יצוא, יבוא וקליטת נתונים מבחוץ).
כללי 8 התרשמות מבשלות והתאמת הפתרון.
9 התרשמות מהניסיון והידע של המציע ויכולתו לספק את השרות הדרוש.
אחר 10 המדרג ירשום נושא לפי בחירתו

 

 

טופס לדירוג מערכת מוקד פניות:

 

קבוצה מס"ד תכונה ציון
ידידותיות 1 מסכים נוחים לשימוש, תפריטים ברורים וניווט בין מסכים, התראות על פעולות לא נכונות, מסכי עזרה.
2 ניהול תהליכים ואינטגרציה בין כל המודולים במערכת, בקרה על תהליכים, העברת נתונים בין מערכות בהצעה.
פונקציונאליות 3 קליטה ורישם פניות
4 מסלולי טיפול וניתוב פניות לגורמים מטפלים וקבלת היזון חוזר
5 יישומון לניידים
6 שאילתות, דוחות כולל דוחות ניהול.
7 העברת נתונים ודיווח למערכות חיצוניות (יצוא, יבוא וקליטת נתונים מבחוץ).
כללי 8 התרשמות מבשלות והתאמת הפתרון.
9 התרשמות מהניסיון והידע של המציע ויכולתו לספק את השרות הדרוש.
אחר 10 המדרג ירשום נושא לפי בחירתו

 

 

טופס לדירוג מערכת ניהול מסמכים:

 

קבוצה מס"ד תכונה ציון
ידידותיות 1 מסכים נוחים לשימוש, תפריטים ברורים וניווט בין מסכים, התראות על פעולות לא נכונות, מסכי עזרה.
2 ניהול תהליכים ואינטגרציה בין כל המודולים במערכת, בקרה על תהליכים, העברת נתונים בין מערכות בהצעה.
פונקציונאליות 3  רישם ותיוק מסמך
4 חיפוש ואחזור מסמכים
5 קשרים בין מסמכים
6 שאילתות, דוחות כולל דוחות ניהול.
7 העברת נתונים ודיווח למערכות חיצוניות (יצוא, יבוא וקליטת נתונים מבחוץ).
כללי 8 התרשמות מבשלות והתאמת הפתרון.
9 התרשמות מהניסיון והידע של המציע ויכולתו לספק את השרות הדרוש.
אחר 10 המדרג ירשום נושא לפי בחירתו

 

 

המצגות יתנהלו כדלקמן:

המציעים יוזמנו להציג את עצמם ואת המערכות שלהם במועד שייקבע אחרי פתיחת ההצעות. במעמד המצגת המציע יציג את עצמו את מנהל הפרויקט ואת החברה במשך כעשר דקות. לאחר מכן יציג המציע במשך שעתיים את המערכות והשרותים שבהצעתו. הדגמה זו תהיה על מערכת "חיה" ולא במצגת PowerPoint. לאחר מכן חברי ועדת המכרזים ישאלו שאלות והמציע יענה.

*   מערכת "חיה" משמעה, מערכת מותקנת אצל אחד הלקוחות של המציע או מערכת הדגמה זהה למערכת המותקנת אצל לקוחות המציע המכיל נתוני הדגמה.

בטופס הדירוג המדרגים ימלאו הציון עבור כל שורה בטור "ציון".

הציונים ינועו בטווח מ-1 עד 10, כאשר 1 הוא הציון הנמוך ביותר וציון 10 הטוב ביותר.

 

 1. ציון כללי (משוקלל)

הציון הכללי יחושב לפי החלוקה והמשקלות בטבלה בפסקה א' "כללי" בנספח זה.

כל ציון שנקבע לסעיפים בטבלה יוכפל לפי המשקל של אותו סעיף.

 

F = ציון משוקלל

Fj =  Wi  x Si

Si = ציון

Wi = משקל

 

הציון הסופי הינו הסכום של הציונים המשוקללים:  Fj ∑ .


נספח ז' תצהיר זכויות קניין

אני הח"מ ___________ ת.ז _________ לאחר שהוזהרתי  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר 11-5-22 שפרסמה המועצה המקומית מיתר (להלן: "המציע״).

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

( סמן ב X במשבצת המתאימה)

 • המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו (להלן ביחד: ״זכויות הקניין״), ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז.
 • זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי _____________ והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את שרותיו.

המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או השימוש בשירותים הכלולים בהצעתו. וזאת לאחר הודעה מראש לספק על הדרישה ו\או תביעה של צד ג׳ כנגד המועצה .

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 

 

תאריך

אישור

אני הח"מ ___________, עו"ד  מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב ________ בישוב / בעיר ____________ מר/ גב' _______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז ______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה /תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.


נספח ח' רשימת ספקי משנה ותחום פעילותם

 

שם ספק המשנה תחום הפעילות אנשי מפתח/קשר
1 שם:

טלפון:

2 שם:

טלפון:

המועצה המקומית ראש פינה


חלק ב' מפרט טכני

מפרט השירותים נשוא המכרז

כללי :

 המציע יתחייב שהשירותים שיספק עם תחילת ביצוע המכרז , יקיימו את כל הדרישות והתנאים המפורטים בפרק ב', בנוסף לדרישות ותנאים נוספים שהמועצה תבקש בעתיד להבטחת מיכון תהליכי הניהול השוטף של המועצה בכל המערכות.

 נתוני השימוש במועצה

נושא כמות מוערכת ב-2022
חיובי ארנונה 2,000
מספר תחנות פעילות – גזברות 5
תחנות מחוברות למערכות הפיננסיות

(לצפייה בתקציב, למילוי או מעקב דרישות וכד')

בלתי מוגבל
מספר תחנות – גביה 6
מספר תחנות – שכר 2
מספר תחנות – רשוי עסקים 3
מספר תחנות – חינוך 3
מספר תחנות – רכש 3
מספר תחנות מזכירות – רווחה 4
מספר תחנות עו"סים – רווחה 4

 

נתוני השימוש הנוכחיים (המצוינים בטבלה לעיל) מוגשים כאן לצורכי תכנון בלבד ואינם מחייבים את המועצה לגבי היקף ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה.

הצעת המציע נשוא מכרז זה תכלול את מספר העמדות באתרי המועצה וגידול של 50% במספר העמדות במשך תקופת ההתקשרות כולל האופציות.

המועצה לא תשלם כל תוספת בגין גידול בהיקף הפעילות , מספר הרשומות ו/או נתונים אחרים נשוא מכרז זה במשך תקופת ההסכם למעט עליית המדד כאמור לעיל בסעיף 5.3 להסכם.

המפרט הטכני

 1. הקדמה

מטרת המפרט הטכני היא להדגיש את התכונות שהמועצה מבקשת לקבל במערכת החדשה.

על מנת להסיר כל ספק המערכת הקיימת על תכונותיה, הפונקציונאליות ותוצריה לרבות פלטים, מהווה דרישת המינימום לכל המערכות שתתוארנה במפרט הטכני הזה, גם אם תכונה או פרט זה לא הוזכר במפרט.

בהצעתו של המשתתף ימצאו כל הרכיבים, התכונות, המסכים, פונקציות, התחשיבים, הדוחות או תוצר אחר הנמצא במערכת הקיימת.

המערכת תכלול יישום מחולל דוחות (ומכתבים) להפקת דוחות וקבצי נתונים שיהיו נגישים מכל המערכות והמודולים. מערכת זו תהיה מסוגלת לגשת לנתונים בכל מסדי המידע במערכות במועצה וידע להפיק מידע המשלב נתונים הקשורים לנושאים שונים ומגוונים. כמו כן, יהיה במערכת מחולל טפסים שיאפשר בניית טפסים וטפסים דיגיטליים.

המערכות בהצעת המציע תכלולנה ממשקים אחד עם השני, מהמערכות בהצעה לשאר המערכות הפעולות במועצה כולל מערכות צד ג') ולגופים חיצונים שהמועצה עובדת איתם (מס"ב, ביטוח לאומי, בנקים, מדרדי ממשלה וכו').

מערכת ההרשאות בהצעת המשתתף תהיה כוללנית למועצה ותפקח על כל המערכות במועצה. הזדהות המשתמש בכניסה למערכת תעניק למשתמש את הזכויות שלו בכל המערכות שהוא רשאי להשתמש בהן. המעבר ממסך מערכת אחת למסך במערכת אחרת לא יחייב את המשתמש להזין פרטי כניסה פעם נוספת.

בטבלה דרישות כלליות החלות על כל המערכות של המציע. 

מפרט טכני – דרישות כלליות
הנושא

 

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

כללי 1 המערכות של הספק תכלולנה את כל הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.    
כללי 2 המערכת תאפשר קליטת נתונים היסטוריים מהמערכת הקיימת או קודמות לכל שדה שיידרש, כולל טבלאות, תמונות ומסמכים.    
כללי 3 המערכות של הספק תתחברנה למערכות לאחזור מסמכים (כגון, IFN , MPL, קוטב, ט.מ.ל. ועוד) ותדענה להשתלב עם מערכת זו. למשל, מסמך שיצורף לכרטסת באחד היישומים בהצעה יתויק במערכת לאחזור מסמכים.    
טכנולוגיה 4 למערכות אינטגרציה של בסיס נתונים משותף או ממשקים להעברת נתונים בין המערכות ברשות.  
טכנולוגיה 5 כל המערכות והמודולים יאפשרו עבודה בממשק חלונאי או WEB.  
טכנולוגיה 6 המערכת תאפשר לספק בניה דינמית של מסכים חדשים ועדכון קיימים על פי דרישות הרשות.  
טכנולוגיה 7 המערכות על כל תתי המערכות והמודולים תשאפו לממשק אחיד.  
טכנולוגיה 8 המערכות על כל תתי המערכות והמודולים תאפשרנה ניווט קל ויעיל. עצמים במסכים יהיו בעלי קישורים דינאמיים "היפר-קישור".

לדוגמא, לחיצת עכבר על שורת פקודה בכרטיס התקציב/הנה"ח יעביר לחו"ז או יקפיץ חלון עם נתוני החו"ז של הספק.

 
טכנולוגיה 9 היישומים במערכת יאפשרו חתימה דיגיטאלית.  
טכנולוגיה 10 המערכת תכלול מגנגון להעברת נתונים מודולים ויישומים מ/אל מערכות אחרות. המערכת וקליטת נתונים והקמת ישויות במודולים וביישומים הכלולים במערכות במפרט זה.

המנגנון יעבוד באופן פרטני (בודד) ובאצווה ובמשטר של API. בכל קליטה של נתונים תהיה מבוקרת עם תיעוד ודוח שגויים.

 
טפסים דיגיטליים 11 המערכת כוללת טפסים דיגיטליים אינטראקטיביים המקושרים למערכת התפעוליות היישומים והמודולים של הספק. טפסים אלה יהיו משלושה סוגים: טופס רגיל הנשלח לכתובת דוא"ל במועצה, טופס  מקוון בו שדות התוכן קשורים לשליפה והזנה של שדות בממסדי המידע של הספק, טופס מקוון עם חישובים בו יתווספו שדות מחושבים שהחישוב יתבסס על נתונים בשדות אחרים בטופס ועל נתונים מטבלאות או פרמטרים מהמערכת.  
טפסים דיגיטליים 12 המערכת תאפשר למשתמשים מורשים לבנות טפסים בעצמם: שאלונים. תצהירים ועוד. יהיה ניתן לחבר את הטופס לאתר התשלומים.  
טפסים דיגיטליים 13 כל הטפסים יהיו אינטראקטיביים ויכללו בדיקות לוגיות כדי למנוע הקלדת נתונים שגויים. הטפסים יענו על כללי הנגישות (AA).

יהיה ניתן להציב את הטפסים באתר האינטרנט של המועצה ו/או בפורטל השירותים ו/או בפורטל הספקים. המערכת תכלול מנגנון ניהול טפסים כולל חיפוש טופס.

 
טפסים דיגיטליים 14 אם הטופס הדיגיטלי הוא חלק מתהליך בו הגולש נדרש לשלם עבור השרות, הטופס יסתעף למסך/טופס תשלום (סליקת אשראי). בסיום מילוי פרטי התשלום וקליטתם הגולש יוחזר למסך של הטופס הדיגיטלי למשך המילוי הטופס.

לדוגמא, גולש המבקש לרשום ילד לחוג ימלא פרטי הנרשם בטופס הדיגיטלי בשלב הבא יעבור למסך באתר התשלומים. אם קליטת התשלום הגולש יוחזר למסך הרישום לחוג. חזרת הגולש לטופס הדיגיטלי מותנה בקליטה תקינה של פרטי התשלום.

 
תיעוד ועזרה 15 עבור תהליכים מורכבים המערכת תכלול תיעוד ,WORKFLOW שיפעל על כל המודולים במערכת.

תהליכי עבודה ובפרט תהליכי עיבוד אצווה יתועדו בצורה מובנת למשתמש.

 
תיעוד ועזרה 16 המערכת תכלול מערך של מסכי עזרה עשירים כולל מילון מונחים ותיעוד תהליכים. תכנים אלה יהיה נגישים בצורה אחידה מכל יישום.  
אחזור מידע 17 המערכת תשתלב עם מערכות לאחזור וניהול מסמכים הכולל סריקה ושיוך קבצים שונים למדורים, לאירועים בכרטיסים או לחשבונות שונים כולל הצגתם במסכים הרלוונטיים.  
אחזור מידע 18 המערכת תכלול טבלאות מרכזיות משותפות לכל המערכות והמודולים במערכות של הספק. למשל, טבלת מדדים ו/או פרטי בנקים תוגדר פעם אחת ותהיה נגישה לכל המערכות.

טבלאות אלה תתעדכנה באופן אוטומטי ובאחריות הספק לדאוג לעדכון התוכן.

 
אחזור מידע

 

19 המערכת תכלול מגוון דוחות מובנים (אלפונים, דוחות של נתוני אב, תנועות כספיות, יתרות, מאזנים ועוד).

* נתונים לדוחות ישאבו ישירות ממסד המידע.

 
אחזור מידע

 

20 המערכת תכלול מכתבים מובנים וטפסים מוכנים צמודים לכל מודול.

* נתונים אלה ישאבו ישירות ממסד המידע.

 
אחזור מידע

 

21 המערכת תכלול מחולל דוחות, מכתבים וטפסים ידידותי וגמיש  צמוד לכל מודול.

כל דוח או מכתב או תוצר אחר יהיה ניתן לתזמן את תדירות ומועד הפקתו.

 
אחזור מידע

 

 

22 כל מערכת תכלול מסכי אתור המאפשרים חיפוש רשומות לפי תכונות בנושא הנדון. מסכי האיתור יכללו חיפוש לפי סכום או מספר. הזכיין ישנה את השדות במסכי האיתור בהתאם דרישות הרשות.  
אחזור מידע

 

 

23 המערכת תאפשר אחזור מידע (כמפורט בפרק 9 למפרט זה) בכל נושא המתואר בסעיפי "המערכות הנדרשות". לשם כך המערכת תכלול מנוע חיפוש עם סינון מתקדם.

מסכי אחזור המידע יאפשרו חקירה לעומק (drill down). מנגנון האחזור יאפשר אחזור מידע אינטגרטיבי (ממערכות שונות ומודולים שונים). כולל בנית מסכים והוספת שדות (כולל שדות מחושבים ותוצאתיים).

 
אחזור מידע 24 מנגנוני הפקת הדוחות ישאב מהנתונים במסד המידע בצורה שקופה. הדיווח יהיה עדכני ויאפשר חקירת נתונים (Data Mining).

תהיה ברשות הספק מערכת BI (Business Intelligence) זמינה היודעת לעבוד עם כל המערכות של הספק.

 
אחזור מידע 25 המערכות והמודולים יספקו מידע למנהלים ומסכי מידע מותאמים במיוחד להנהלה הבכירה. הספק יאפיין את צורכי המנהלים הבכירים (ראש המועצה, מנכ"ל, גזבר) לדוחות ומדדי ביצוע (KPI) מכל המערכות.  
אחזור מידע 26 המנהלים הבכירים (ראש המועצה, מנכ"ל, גזבר) יורשו לגשת אל המערכת מחוץ לאתרים של המועצה (למשל, עבודה מהבית בתקשורת).  
אחזור מידע 27 המערכת תתמוך באחסון מסמכים סרוקים בצמוד לכרטיסי הנה"ח, שורות מידע,  כרטיסי ספק, כרטיסי פרויקט, נכסים, חשבונות נישומים, רישיונות עסק ועוד. המסמכים יאורגנו בעץ נושאים כאשר יהיה למשתמש אפשרות להוסיף ולגרועה ענפים מהעץ. בנוסך תהיה אפשרות לחיפוש לפי מילות מפתח ומאפייני תיק.  
אחזור מידע 28 לכל מערכת ומודול יהיה נגישות למסמכים מאוחסנים ללא צורך ביציאה מהמודול וכניסה למערכת אחסון המסמכים.  
יבוא יצוא 29 המערכת תתמוך בהפקת כל שדה ונתון במסד הנתונים בקובץ ASCII.  
יבוא יצוא 30 המערכת תאפשר יבוא/יצוא של מידע ודוחות לגיליון אלקטרוני (XLS/CSV) וקובץ ל – ASCII כן יבוא נתונים ממקורות ממוחשבים חיצוניים. למערכת תהיה יכולת קליטה וייצוא של קבצי XML.  
יבוא יצוא 30 המערכת תתמוך בייצוא כל דוח או מידע לקובצי אופיס (לרבות XLS/CSV) או לקובץ PDF בלחיצת כפתור אחת ללא התערבות מפעיל. הקובץ יוצג מידית על המסך והמשתמש יוכל לבחור את המיקום לשמירת הקובץ.  
יבוא יצוא 31 המערכות תקבלנה עדכונים ותייצא נתונים למערכות ה-GIS המצויות בשימוש בשלטון המקומי.  
יבוא יצוא 32 המערכת תהיה בעלת יכולת להפצת הודעות לפי חתכים שונים.  
יבוא יצוא 33 כל המערכות מתוך היישומים והמסכים תפיקנה הודעות לספקים/משלמים/לקוחות/אזרחים במגוון אמצעים (פקס, מסרון, דואל ודיוור רגיל).  
יבוא יצוא 34 כל היישומים במערכת של הספק ידעו לשגר הודעות ופלט אחר באמצעות שרתי פקסים, מרכזיית IP ושרתי הדואל הנפוצים (אקסצ'יינג', זימברה, קריו ואחרים).  
יבוא יצוא 35 קבצי היצוא יפיקו עברית בצורה תקניה (כיוון נכון, סימנים נכונים).

מנגנון היבוא יהיה בעל יכולת לסדר מלל בעברית (לתקן מלל הפוך).

 
יבוא יצוא 36 המערכת תספק מידע ותפעל באופן משולב עם אתר האינטרנט של הרשות.

מערכות הספק תדענה להגיש נתונים ממסד הנתונים (כפוף לכללי אבטחת מידע) לאתר האינטרנט.

למשל, ספק יוכל לעקוב אחרי אישור חשבונית שהגיש. נישום יוכל לראות דוח יתרות בכרטיסו.

 
יבוא יצוא 37 המערכות תהיינה מוכנות לעבוד עם מערכות של חתימה דיגיטלית.  
יבוא יצוא 38 המערכות תהיינה פתוחה לשיתוף נתונים עם מערכות חיצוניות כמו, משרדי ממשלה (מערכת כספת, מערכת המרכבה וכו'), רשות המסים, בנקים ומוסדות פיננסיים, מערכות להעברת כספים (מס"ב, חברות לסליקת אשראי) מערכות אצל ספקים אחרים ועוד.  
אחסון אתר אינטרנט 39 הספק יהיה אחראי לאחסון אתר האינרטנט של המועצה והנגשתו לציבור באמצעות המרשתת.
אבטחה 40 כל תקשורת נתונים או העברת נתונים מי ואל המערכות בהצעה תהיה מאובטחת.
אבטחה 41 המערכת תכלול מנגנון הרשאות מתקדם הן לאחזור והן לעדכון בחתכים שונים בכל רמה וחתך תתאפשר הגדרת הרשאות מרמת שדה בודד ועד רשומה שלמה או מסך שלם.
אבטחה 42 המערכת תתעד כל שנוי או עדכון ברמת שדה. ישמרו הערכים הקודמים של השדה, תאריך ושעת עדכון, מבצע העדכון, כתובת המכשיר שממנו בוצע העדכון.
אבטחה 43 למשתמשים תהיה גישה לכל האפשרויות והתכניות במערכת כפוף להרשאות שלהם. הספק לא יחסום על דעת עצמו גישה למודולים, תכנית, טבלאות או כל רכיב אחר.    
אבטחה 44 המערכת תכלול מנגנון גבוי לכל המערכות ולכל המודולים. מנגנון הגבוי יהיה מסוגל לעבוד ברקע גם כאשר המשתמשים עובדים עם המערכת.    
מעקב 45 המערכת תאפשר תהליכי עבודה מורכבים עם מספר תחנות אישור ובקרה. המערכת תכלול מסך ריכוז של פעולות או נושאים לאישור.    
מעקב 46 המערכת תאפשר מעקב אחר סטאטוסים והתקדמות בתהליכים מורכבים ממודולים שונים וממערכות אחרות ברשות.    
מעקב 47 המערכת תאפשר תיוג כל עצם (מסך, רשומה, שדה) עם תזכורת או הערה.    
טיוב נתונים 48 למערכת שאילתות ודוחות מובנים לאיתור כפילויות, חסרים, קישורים שבורים, כרטסות ריקות ונתונים שגויים.    
טיוב נתונים 49 למערכת שאילתות ודוחות מובנים לאיתור מספרי זהות שגויים. המערכת תעדכן גם רשומות היסטוריות הקשורות למספר זהות כך שלא יאבדו הקישורים.    
טיוב נתונים 50 למערכת שאילתות ודוחות מובנים לאיתור כתובות שגויים. תהיה שאילתא מקבילה לגושים וחלקות.    
טיוב נתונים 51 המערכת תכלול מנגנון לבקרת קישור תלמידים להורים ולמשפחות. המערכת תציף תלמידים ללא שיוך למסגרת.

יהיה מנגנון דומה לאיתור תיקי מטופלים ברווחה שאינם שייכים לעובד במחלקה, מסגרת תקציבית וכו'.

   
הדפסות 52 הדפסת דוחות ותוצרים אחרים תעשה בלחיצת כפתור אחד ללא התערבות מפעיל. הדפסות תנוהלנה במערכת ההפעלה או בתכנית עזר ללא צורך בהתקנה או בחירת דרייברים על ידי המשתמש.

המערכות תאפשרנה קביעת ניתוב קבוע למדפסות מוגדרות עבור סוגי מסמכים ודוחות שונים.

כמו כן יהיה אפשר לבטל הפקה/הדפסה של דוחות תוך כדי הרצתו.

   
הדפסות 53 המערכת תותאם ותאפשר הדפסה למדפסת שטח (מדפסת נישאת המתחברת ליישומים במכשירים ניידים).    
גרסאות 54 הספק ישדרג את גרסאות התוכנה לגרסאות החדישות שהוא פיתח ולא יהיה רשאי לכל תשלום נוסף עבור הגרסה, ההתקנה ו/או ההטמעה. כל עלות נוספת בעקבות השדרוג  כמו החלפת מסך לצורך התאמה לרזולוציה החדשה תחול על הספק.    
גרסאות 55 היה והספק שידרג או הוסיף תכונה או רכיב תכנה לאחת המערכת במפרט זה אצל לקוח אחר ושדרוג או תוספת זו אינו פיתוח שהלקוח הזמין ושילם עבורו בנפרד, השדרוג או תוספת זו תוטמע במועצה ללא תוספת תשלום.

למשל, כל מודול, מסך, דוח, טופס דיגיטלי ותהליך שניתן לשאר הלקוחות במסגרת התשלום עבור המערכת יותקן במועצה ללא תשלום.

   
גרסאות 56 הספק מתחייב לשמור על תאימות אחורה ותאימות קדימה לגרסאות של מערכות ההפעלה של חברת מיקרוסופט.    
גרסאות 57 הספק מתחייב לשמור על תאימות אחורה של לפחות שתי גרסאות ותאימות קדימה של כל גרסה שתופץ של תוכנות מדף MS Office וAdobe PDF  ודפדפנים נפוצים וכל תוכנה אחרת הנדרשת להפעלה מלאה של המערכת.    

 


 1. המערכת הפיננסית

 • מבוא                 

תפקיד: לנהל ולבקר את הכנסות והוצאות וכל פעולה כספית של המועצה.

תאור: המערכת תנהל תנועות כספיות, תקציב, שריון, מלוות, תב"ר (פרויקטים), קופה, מסלקה, תחזית תזרים מזומנים ועוד.

כלים: מסכי עבודה לניהול תנועות והפקת תוצרים, מחשבונים (להדמיית תרחישים פיננסים), טפסים דיגיטליים, הוראות ודיווח למוסדות, תשלומים מנגנון לבקרת צריכה ועוד.

תוצרים: קבצים לשידור, דוחות, ניהול ובקרה, דוחות ומסכים להנהלה הבכירה, אחסון של תעודות ומסמכים.

ממשקים: לכל מערכות המידע מ/אל גוף חיצוני או בפנימי במועצה המחוללות תנועות כספיות או צורכות מידע מהמערכת הפיננסית.

סוגיות מיוחדות: יתקיים קשר הדוק עם מערכת ההכנסות (גביה) על מנת לקבל התראה מידית בגין ספק מקומי בעל חוב למועצה.

הזכיין יאפיין את צורכי המשתמשים במערכת הפיננסית ויעצב את המסכים לנוחיותם למשל, מסכי תשלומים.

 

 • תאור הסביבה הטכנולוגית

 

נושא שם המערכת והיצרן פירוט
1.0 שרת(י) היישום*  

 

המשתתף יפרט את מיקום השרת
2.0 מערכת הפעלה בשרת(ים)
3.0 בסיס הנתונים
4.0 חבילת התכנה/מחולל היישום  

 

5.0 מערכת הפעלה בקצה
6.0 תצורת חומרה נדרשת בקצה
מעבד זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
7.0 כלי הצגת הנתונים למשתמש  

 

8.0 מחולל הדוחות המובנה ביישום

 

זמן שהגרסה הנוכחית פועלת אצל לפחות 5 לקוחות:

* המשתתף רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו.

 • פרוט הדרישות
מפרט טכני – המערכת הפיננסית
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

א. המערכות הנדרשות 1 מודול תקציב מטפל בתכנון הכספי של הרשות.   שרות מידע לא מילוי
מערכת 2 מודול הנהלת חשבונות רושם ומבקר את כל הפעולות הכספיות של הרשות. שרות מידע לא למילוי
מערכת 3 מודול תזרים מזומנים החוזה את מאזן הפעילות הכספית בעתיד.   שורת מידע לא למילוי
מערכת 4 מודול קליטת תשלומים (קופה). הספק יהיה רשאי לטפל בנושא זה במערכת ההכנסות.   שורת מידע לא למילוי
מערכת 5 מודול מסלקה. הספק יהיה רשאי לטפל בנושא זה במערכת ההכנסות.   שורת מידע לא למילוי
מערכת 6 התאמת בנקים.   שורת מידע לא למילוי
מערכת 7 מודול פרויקטים המנהל תקציבים ופעילות כספית בפרויקטים כולל תב"רים.   שורת מידע לא למילוי
מערכת 8 מערכות עזר (מלוות, ערבויות, ביטוח, מעקב צריכה).   שורת מידע לא למילוי
מערכת 9 מודול דוחות ומידע מנהלי.   שורת מידע לא למילוי
מערכת 10 מודול אחזור מסמכים.   שורת מידע לא למילוי
ב. דרישות כלליות 1 המערכת הפיננסית של הספק תכלול את כל הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.

כמו כן, המערכת תכיל את כל הנתונים ההיסטוריים והפעילים במערכת הקיימת.

   
כללי 2 למערכת ממשקי נתונים עם שאר המערכת ברשות.    
כללי 3 המערכת הפיננסית והמודולים המרכיבים אותה יעבדו באופן אינטגרטיבי עם שאר המערכות המרכזיות של הספק.  
כללי 4 המערכת תכלול טבלאות משותפות ותשתף מידע עם כל המערכות והמודולים במערכת הפיננסית.  
כללי 5 נתוני אב ונתונים בכלל יוגדרו במקום אחד ופעם אחת בלבד.  
כללי 6 המערכת תכלול מחשבונים (סימולטורים) להדמיית תרחישים פיננסיים. המחשבונים יפעלו ברמת הכרטיס הבודד ועל אוכלוסיות שלמות. מחשבוני החישוב יאפשרו גם הדמית חישוב רטרואקטיבי ויעבדו עם נתונים היסטוריים.  
כללי 7 יוגדרו פרופיל והרשאה במערכת הפיננסית שיאפשר לצפייה (מתוך המערכת הפיננסית) בכל מערכת ברשות שיש בה מרכיבים פיננסיים (למעט כוח אדם ושכר). תהיה אפשרות לצפות ולבקר את החלקים  של אותה מערכת שמייצרים בה תנועות כספיות.

הקישור למערכות אלה יהיה מתוך מסך תקציב או מתוך כרטיס הנה"ח או תזרים.

למשל, לחיצה על שורת תנועה בכרטסת של סעיף הכנסה יפתח את המסך במודול הקופה עם העסקאות המרכיבות את אותה שורת תנועה.

 
כללי 8 הספק יתאים מנגנון שיאפשר מתוך תנועות שכר בהנה"ח לצפות בשורות פקודת השכר או בדוח 66 של מערכת השכר.

תכונה זו תאפשר למשתמש בגזברות לקבל פירוט על התנועות המרכיבות פקודות השכר העוברות מדי חודש.

 
כללי 9 המערכת תעמוד בתקני חשבונאות ממשלתיים – פרסומים רשמיים מטעם המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית שנועדו להנחיל כללי רישום וכללי הצגה אחידים וברורים לכלל הגופים הממשלתיים.  
כללי 10 המערכת תעמוד בהוראות ניהול ספרים: הוראות מס הכנסה, חוק מע"מ ותקנותיהם

ובכללי חשבונאות מקובלים.

 
כללי 11 המערכת תהיה מוכנה ליישום דוח ברנע ותעמוד בכל לו"ז שהממשלה תקבע להחלת הוראות הדוח.  
כללי 12 המערכת של הספק תאפשר הקמת מפעלים שונים כאשר כל מפעל תתפקד כישות חשבונאית עצמאית (עמותות רשומות, חברות כלכליות).  
כללי 13 הספק יתקין ויתאים את המערכת שלו לכל שנוי שיידרש כתוצאה משנוי נוהל של גורם במשק כגון, לשכת רואי חשבון, בנקים מסחריים או כל גורם אחר.  
כללי 14 המערכת של הספק תאפשר הקמת מפעלים שונים כאשר כל מפעל תתפקד כישות חשבונאית עצמאית.  
כללי 15 המערכת תבצע בדיקות לוגיות אוטומטית על מספרי כרטיסים, ספקים, בנקים וכדומה על מנת למנוע רשום כפול של כרטיסים, תנועות וחשבונות.  
כללי 16 המערכת לא תאפשר הזנה של תעודות משלוח, חשבוניות, חשבונות עסקה וכל תעודה אחרת שהמועצה תציין יותר מפעם אחת.  
כללי 17 המערכת תאפשר הדפסת פרטי שורה לצורך בקרה ומעקב (במסכי פקודות ומסכי התאמה).    
כללי 18 כל מסך יכלול מנגנון סינון וחיפוש לפי מאפיינים שונים: תאריכים, סכומים שונים, מספר חשבונית, חוזה וכדומה.

מנגנון זה יפעל בכל המסכים לרבות פקודות למיניהן (יומן, חיוב, זיכוי, קיזוז וכו').

   
כללי 19 מכל מודול, מסך, דוח או כל עצם אחר יהיה אפשר להסתעף למסכים אחרים במערכת בלי לצאת מאותו מודול או מסך. למשל, מתוך מסך רישום פקודה יהיה אפשר לעיין בכרטיס הספק.    
כללי 20 בכל מודול, מסך, דוח או כל עצם אחר יהיה אפשר להתקין כפתורים לקישור למערכת ניהול המסמכים ומערכת הדוחות. ניתן יהיה לקשר מסמכים ודוחות השייכים לאותו מסך, כרטיס, שורה או עצם.    
כללי 21 יהיה ניתן לקלוט נתונים ופקודות לפי מבנה קבוע או במבנה אקסל לרבות פקודת זיכוי.    
כללי 22 תהיה אפשרות לשכפל פקודות מכל סוג (יומן, חיוב, זיכוי, קיזוז וכו').    
כללי 23 המערכת תאפשר הקמה וניהול כרטיסים עבור כל יחידה במועצה כגון, גני ילדים, מועדוניות וכו'. כרטיסים אלה יהיו בעלי הרשאה וקוד מיון מיוחדים המאפשרים פעילות של אותה יחידה בלבד.    
כללי 24 תהיה אפשרות לקשור פעולות למקשים (כגון, ctrl C, ctrl V).

באותה שיטה יהיה אפשר לבטל את הקלדה האחרונה (ctrl Z) או לשחזר הקלדה.

   
כללי 25 תהיה אפשרות לקשור לבצע פעולות להעתקה והדבקה באמצעות מקש ימני בעכבר.    
ג. מודול תקציב 1 המערכת תכלול מסכי מידע לתמיכה בפקידי הגזברות במהלך עבודתם.

מסכי עזרה אלה יהיו נגישים מאותם פקדים ועצמים במסכים הקשורים אליהם, עץ נושאים וממנוע חיפוש.

   
תקציב 2 המערכת תתמוך במגוון תפקידים. יעוצבו מסך ראשי ועץ מסכי משנה שונים עבור מנהלים ופקידים ולפי תחומי עיסוק.    
תקציב 3 המסך הראשי למנהל או לפקיד יהיה בנוי כשער (פורטל). כל נושא לבירור, או לעבודה יהיה נגיש מאותו מסך ראשי.    
תקציב 4 המערכת תאשפר מיון כל סעיף בתקציב לפי מוקדי מיון (רובעים, יחידות ארגוניות, פרויקטים, נושאים שהרשות תזין).    
תקציב 5 המערכת תציג נתוני תקציב לפי מוקדי מיון כאילו היה תקציב נפרד. המערכת תאפשר בנית תקציב לפי מוקדי מיון.    
תקציב 6 המערכת תפיק דוחות תקציב מול ביצוע לפי סעיפי תקציב ולפי מוקדי מיון (קוד מיון).    
תקציב 7 התפריטים יוצגו כעץ כך שהרשות תוכל לסדר לנוחיותה את הנושאים לפי נושאים ראשיים ותתי נושאים.    
תקציב 8 המערכת תכלול מנגנון להכנת תקציב להצגה במצגת ובדוח לעיון חברי המועצה לפני דיון בתקציב.

תוצר זה יעבוד באופן משולב עם מעבדי התמלילים ועורכי המצגות הנפוצים.

כמו כן, פרסומי התקציב יהיו במתכונת (html) מוכנה לפרסום מידי באתר האינטרנט של הרשות.

   
תקציב 9 המערכת תתמוך באחסון מסמכים סרוקים בצמוד למסכי התקציב.    
תקציב 10 כלי לתכנון כלל ארגוני שיהיה אפשרות לקבל את התכנון התקציבי של האגפים והמחלקות, לערוך בהם שנויים ולקלוט אותם בתקציב הכללי.    
תקציב 11 המערכת תקלוט תחשיבים, הצעות לתקציב מתוך גיליונות אקסל ו/או תכנות עזר ו/או מתוך מערכות אחרות בהצעה כגון, מלוות (מתוך טבלאות המלוות, פעילות (לפי תחשיבים מבוססים על כמויות ומחירים). תחשיבים אלה יצטרפו כנספחים לתקציב החדש.    
תקציב 12 המערכת תאפשר קידום תקציבים קיימים לפי מפתחות חישוב שונים והעברתם לתקציב החדש.    
תקציב 13 מודול התקציב יספק שני כלים לתכנון תקציבי:

1.        כלי לתכנון כלל הארגוני.

2.        כלי ליחידות השונות לתכנון תקציב ליחידה בודדת.

   
תקציב 14 המערכת תאפשר בניית תקציב על חלק מהשנה (חודש, רבעון, חצי) ותקציב יחולק בהתאם לתקופה.    
תקציב 15 המערכת תאפשר קידום נתונים משנים או תקופות קודמות לפי אחוזים. המערכת תיתן אפשרות לעדכון נושאים שונים לפי אחוזים שונים (לדוגמא: שכר, פעילות, מלוות).    
תקציב 16 המערכת תשמור מסכי אישור התקציב שמשגר משרד הפנים עם השם המקורי שלהם.    
תקציב 17 המערכת תכלול מנגנון להתחשבנות כולל קיזוזים עם רשויות שכנות וגופים חיצוניים אחרים.    
תמיכות 18 המערכת תכלול טפסים, מסכים וטפסים דיגיטליים באתר האינטרנט לקליטת הבקשות של מלכ"רים לתמיכה מהמועצה.

המערכת תנהל מעקב אחר דיונים והחלטות בעניין הבקשה.

   
תמיכות 19 המערכות תפעל לפי נוהל תמיכה במוסדות ציבור ברשויות מקומיות. המערכת תכלול את כל השדות והטפסים הדרושים לטיפול בבקשה.

המערכת תכלול רשימת תיוג עבור המבקש המורה על כל הטפסים ומסמכים שיש לצרף לבקשה .

   
ג. מודול הנהלת חשבונות 1 כרטיס הנה"ח יכלול בין היתר תאריך רישום, תאריך מאזן, תאריך ערך, שדות אסמכתא, כמות, סכום מט"ח, שדה מוקדי מיון.    
הנה"ח 2 המערכת תתמוך בלפחות 3 רמות מיון. המערכת תאפשר הצמדת שדות מפתח לכרטיס שיאפשרו מיון לפי מאפיינים כגון, סמל גן, אזור וכו'.    
הנה"ח 3 כרטיס הנה"ח יהיה גמיש כך שניתן להציגו על מסך אחד וכן להדפיסו לפי תבנית שיבחר המשתמש.    
הנה"ח 4 הכנת פקודת יומן. פקודות יומן יהיו מקושרים למסמכים וכרטיסים עליהן מתבססת הפקודה. הקישור יתנהל באמצעות כפתורים במסך והיפר-קשרים מתוך התנועות או המצביעים בכרטיס. המערכת תאפשר חקירה לעומק (drill down).    
הנה"ח 5 הקמת כרטיסים, תב"רים והכנת פקודות הנה"ח תלווה בבדיקות לוגיות לפי מדיניות הרשות.

לרשות תהיה אפשרות לסימון שדה כחובה למילוי ושדות עם בדיקה והתראה.

   
הנה"ח 6 כרטיסי הכנסות מפרטיים יכלול שדה המגדיר את מעמדו: בעל, משלם שכ"ד, חוכר, פולש, בטיפול משפטי ואחרים).    
הנה"ח 7 אם כן ואם קיים חוב בגביה, המערכת תבדוק אם הספק חתום על הסכם קיזוז ותציע הכנת פקודת קיזוז.

אם אין הסכם קיזוז המערכת תתריע בהודעה למשתמש.

אם הקיזוז יאושר תרשם התנועה במקביל במערכות הנה"ח וגביה.

   
הנה"ח 8 בנוסף להצגת תנועות נומינליות יהיה אפשר בלחיצת כפתור להציג ערכים ריאליים (מוצמדים למדדים שונים ועם ריבית).

תהיה אפשרות להציג סכומים מוצמדים לדולר ארה"ב, אירו ומטבעות אחרים.

   
הנה"ח 9 יהיה אפשר להציג חובות לפי גיל החוב.    
הנה"ח 10 מנגנון הדפסת ההמחאות יהיה חלק אינטגרלי במערכת. אם הספק משתמש בתכנה מצד שלישי הדבר יהיה שקוף למשתמש.    
הנה"ח 11 המערכת תתמוך בהדפסת המחאות על גלופות מוכנות ((preprinted או על נייר חלק. במקרה של שימוש בנייר חלק המערכת תדע לאגור את עיצוב ההמחאה בהתאם לבנק ותפיק את ההמחאה בתבנית המתאימה.    
הנה"ח 12 אם כרטיס נפתח על ידי פקיד אחד השני שינסה לפתוח את הכרטיס יקבל הודעה שהכרטיס נפתח על ידי פקיד פלוני. הכרטיס יחסם לעדכון עד לשחרורו על ידי הפקיד הראשון.    
הנה"ח 13 המערכת תאפשר פקודות קיזוז מול פקודות זיכוי. אולם המערכת תאפשר רק פקודת קיזוז אחת לכל חשבונית.    
הנה"ח 14 המערכת תאפשר ביצוע תיקונים בפקודות זיכוי (למשל, פרטי ספק). המערכת תשמור את הנתונים הקודמים ותסמן את השדה בצבע או צלמית כך שיהיה אפשר לזהות פקודות שבוצעו בהם תיקונים.    
הנה"ח 15 לאחר רשום פרטי מסירת המחאה המערכת תעבור מיד למסך ריק לרשום נוסף.    
הנה"ח 16 המערכת תאפשר רישום אישור המסירה של המחאות במסך מרוכז.    
הנה"ח 17 המערכת תתמוך באחסון מסמכים סרוקים בצמוד למסכי ההנה"ח (כרטיסי אב, פקודות, חשבונות ספקים וכו').    
הנה"ח 18 המערכת תשמור נתונים על מכין פקודות (שם משתמש, תאריך/שעה וכו') ויציג שם מכין הפקודה במסך ובתדפיס. לחיצה על שם מכין הפקודה במסך יפתח חלון עם שאר פריטי הכנת הפקודה.    
הנה"ח 19 מתוך כרטיס ההכנסות יהיה קישור לעסקאות הקופה ופקודות גביה המרכיבות את התנועות. המערכת תבדיל בין סוג אשראי (רגיל וקרדיט).    
הנה"ח 20 המערכת תתריע על המחאות דחויות שזמן פרעונם רחוק (הרשות תקבע את התאריך להתראה).    
הנה"ח 21 במקרה של טעות פקיד, המערכת תאפשר תיקון ניכוי מס במקור והחזר לספק.

תיקון זה יתאפשר רק עד למועד סגירת התשלום למס הכנסה.

   
הנה"ח 22 מודול הנה"ח יציג בכרטיס הספק גם את התנועות ההיסטוריות.    
הנה"ח 23 המערכת תסמן חיובים שמקורם בתעודת חיוב כך שיהיה ניתן לזהות את אותן תנועות בכרטיס/מסך.    
הנה"ח 24 מערכת תרשום חשבון עסקה כרישום זמני, עם הגעת החשבונית אותה שורה תהפוך לרישום של חשבונית ללא צורך בביטול שורת חשבון העסקה. הפרטים של חשבון העסקה ישמרו ברקע ויישארו מקושרת לאותה שורה בכרטיס.    
הנה"ח 25 מערכת ההנה"ח כוחה יפה ממערכת הלוגיסטית. תהיה אפשרות לתקן ספק או סעיף תקציבי. המערכת תתעד שנויים אלה ותפיק דוח אוטומטי לגזבר.    
חיוב ישיר 26 המערכת הפיננסית תפיק הודעות חיוב ישירות מתוך המערכת הפיננסית עבור נושאים שונים כגון, תלמידי חוץ, הטמנת אשפה ועוד.    
ניהול ספקים 1 המערכת תכלול מסכים ומנגנונים ופורטל ספקים. המערכת תנהל ספקים בהתאם לדרישות השלטון המקומי ותקיים ספר ספקים בו ניתן לצרף ולהעלות מסמכים.

המונה ליצירת מספר הספק חדש יהיה אוטומטי.

   
2 בפורטל הספקים יהיה ניתן להגיש הצעות מחיר וחשבוניות כולל דיגיטליות, לקבל מידע ,תיעוד ומעקב על חשבונות שהוגשו וצפות בכרטסת בהנה"ח של הספק הרשום בפורטל

הספקים יוכלו להירשם לספר הספקים, להגיש מידע לעדכון  פרטים (פרטים שמועצה תאפשר עדכון באופן עצמי ובכפוף לכללי אבטחת מידע ופרטיות).

המערכת תכלול תהליך מנוהל לטיפול ממוחשב בחשבונית כולל אישורים במערכת כולל חשבוניות המוגשות בפורטל הספקים, בדואל ובדואר.

הספק יבנה את תהליך אישור החשבון/ית בכלי בתהליך מובנה על פי דרישות המועצה.

   
3 בפורטל ספקים יוכלו לצפות (עם הרשאה) בכרטיסת שלהם ולעקב אחרי התקדמות תהליך אישור ותשלום חשבון.    
ניהול ספקים 4 המערכת תפיק את כל הטפסים הקשורים לרישום ספקים כולל הסכמה לביצוע קיזוזים במקרה של חוב גביה של הספק כלפי הרשות.    
ניהול ספקים 5 המערכת תקלוט ותרשום דרישת תשלום, חשבון עסקה וחשבונית. המערכת תנהל מעקב אחר כל אחד מהעצמים האלה ותפיק תזכורות והתראות בהתאם לטיפול הנדרש בכל אחד.    
ניהול ספקים 6 הכנת פקודת תשלום לספק יחייב צרוף חשבונית.

בהעדר חשבונית המערכת תתריע על כך בעת הכנת הפקודה ותמשיך להתריע בפרקי זמן קצובים עד לצרוף החשבונית.

   
ניהול ספקים 7 בעת קליטת חשבונית המערכת תציג את ההזמנה המקורית הקשורה לחשבונית ואם הזמנה נבעה מדרישה תציג גם את הדרישה.    
ניהול ספקים 8 המערכת תקלוט סכומים שליליים (ב"-") בחשבוניות הנובעים מזיכויים של הספק.    
ניהול ספקים 9 בעת הכנת תשלום המערכת תדע לזהות ספק שהינו ספק מקומי בעל כרטיס במערכת ההכנסות (גביה).    
ניהול ספקים 10 המערכת תדע לרשום מוטב חליפי במקום המוטב בכרטיס הספק ותנפיק המחאות זכות למוטב חליפי, בכפוף להצמדת אישור בין שני הגופים המאפשרים פעולה זו.    
ניהול ספקים 11 המערכת תשמור אישורי ספקים בצמוד לכרטיס הספק. האישורים משנים קודמות לא ימחקו וישמרו בהיסטוריה.    
ניהול ספקים 12 המערכת תציג חשבונות ספקים פתוחים לפי גיל.    
ניהול ספקים 13 עם פתיחת כרטיס ספק חדש המערכת תציג את המספרים הפנויים בחלון לבחירה ע"י המשתמש.    
ניהול ספקים 14 כרטיס הספק יהיה דינאמי כאשר יהיה אפשר להוסיף שדות כגון, תחום עיסוק, סיווג קבלן ועד חוות דעת על איכות הספק.    
ניהול ספקים 15 המערכת תשלח קבצים לשע"ם, תקבל נתונים משע"ם ותקלוט אותם בכרטיס הספק.    
ניהול ספקים 16 המערכת תכלול אתר ספקים בו ספקים יוכלו לצפות (עם הרשאה) בחשבון שלהם.    
דו"ח רבעוני 1 המערכת תפיק דו"ח רבעוני בהתאם לתבנית שקבע משרד הפנים ותשגרו ישירות לדואל.    
דו"ח רבעוני 2 המערכת תלקט את כל הנתונים הדרושים מהמערכות הפועלות ברשות.    
דו"ח רבעוני 3 המערכת תפיק פירוטים לכל סעיפי הדוח הרבעוני הן ליתרות הכספיות בהנה"ח והן לסעיפי התקציב.    
דו"ח רבעוני 4 המערכת תאפשר הכנת יומן חיצונית זמנית (פקודה וירטואלית) לצורך הכנת הדוח הרבעוני. פקודות אלה לא יהיו פקודות רגילות לשימוש שוטף בהנה"ח.    
דו"ח רבעוני 5 המערכת תשמור מסכי אישור התקציב שמשגר משרד הפנים עם השם המקורי שלהם.    
צרכנות 1 מודול צרכנות יאפשר קליטת חשבונות של ספקים בהסדר הוראת קבע (חברת חשמל, בזק וכדומה).

במערכת תבניות קבועות לקלטית כל סוג של חשבון.

   
צרכנות 2 מודול צרכנות יאפשר קליטת חשבונות של ספקים בהסדר הוראת קבע (חברת חשמל, בזק וכדומה).

פקודות הזיכוי הקבועות תשמרנה בתבניות קבועות לשימוש חוזר ולקליטת כל סוגי החשבון.

   
צרכנות 3 במודול צרכנות יוזנו פרטי יחידות הצריכה (מונים, אתרים) לצורך זיהוי החשבון וימוין לפי מספרי מונה ומספרי צרכן.    
צרכנות 4 במערכת דוחות קבועים, מחולל דוחות והתראות על צריכה חריגה על פי השוואה לחודשים ותקופות קודמות.    
צרכנות 5 מודול צרכנות יהיה מסוגל לקלוט קובץ חשבונות מספק, לבדק אותו ולהפיק דוחות של חשבונות לא נקלטים וחריגים.    
מעקב אשורים 6 המערכת תכלול מודול למעקב אחר חשבונות שיצאו לאשור במחלקות הרשות.    
מעקב אשורים 7 המודול יקלוט פרטים כלליים של החשבונות, יעקוב אחר התקדמות האישור ויתריע על חשבונות שאישורם מתעכב.    
ה. מודול תזרים מזומנים 1 מודול תזרים המזומנים ילקט נתונים ממערכות שונות ברשות לצורך בצוע תחזית.     
תזרים 2 מערכת תהיה בעלת ממשקי קישור לנתונים במערכות אחרות ברשות ולמערכות חיצוניות.

למערכת תהיה אפשרות קליטה ידנית של תנועות עתידיות.

תהיה אפשרות לציין שאותה תנועה תהיה מופע חד פעמי או מופע חוזר בתדירות שונה (שבועי,חודשי, רבעוני וכד') ומוגבל במספר המופעים.

 
תזרים 3 המערכת תתריע על תב"רים שאין בהם הכנסות מתוכננות.    
תזרים 4 מודול תזרים מזומנים יעבוד בשתי רמות:

1.    רמת הגזברות ככלי תכנון לכלל הרשות.

2.    רמת היחידה הארגונית ככלי תכנוני לעבודת היחידה.

   
תזרים 5 מסך תזרים מזומנים של היחידה ישאב נתונים מכרטיסי הנה"ח של היחידה ויאפשר למשתמשים להוסיף תנועות תזרים.  
תזרים 6 לא יהיה עדכון מנתונים בתזרים לנתונים של התקציב או הנה"ח.  
תזרים 7 המשתמש בכלי התזרים יוכל לשמור את ה-workspace לשימוש בהמשך.  
תזרים 8 מסכים ותדפיסים ממודול תזרים יישאו את הכותרת "תזרים מזומנים – לצורכי תכנון בלבד" ויוטבע בסימן מים ברקע עם אותו מלל.    
תזרים 9 לתזרים יהיה אפשר לקבוע תאריכים קריטיים.

למשל, אם תאריך התשלום לספקים הוא ה-10 לחודש דהיינו, דוח התזרים יציג את התשלום לביצוע ב-10 לחודש גם אם תאריך חישוב התשלום (שוטף + 60) יהיה לפני התאריך הקריטי.

   
ח. תשלומים 1 המערכת תכלול מודול לניהול תשלומים לספקים ולמוטבים.  תנועות בחשבונות בנק של הרשות וגופים הקשורים אליה.    
תשלומים 2 הכנת פקודת זיכוי תתחיל בסריקה של מסמך (חשבון) למערכת ניהול המסמכים, המסמך יוצמד לפקודה. ההזמנה החתומה ומסמכים אחרים יצורפו לפקודה. הפקודה תועבר לאישור. הפקודה החתומה תאוחסן במערכת ללא סריקה נוספת.

המערכת תאפשר הצמדת יותר ממסמך אחד לפקודה (מסמכי משנה).

   
תשלומים 3 המערכת תתריע על תשלום גדול במגוון אמצעים: בהודעה מתפרצת, דואל, מסרון וכו'.    
תשלומים 4 היישום ידע להפיץ הודעות לספקים באמצעות שרת הפקסים ושרת דואל.    
תשלומים 5 המערכת תדע לצרף מספר תשלומים לאותו ספק למכתב אחד כאשר כל שורה מתארת תשלום.    
תשלומים 6 היישום ידע לצרף מסמכים לתשלומים כולל תשלומים מידיים.    
תשלומים 7 המערכת תכלול מאגר/טור להדפסת המחאות כך שיהיה ניתן להדפיס המחאות ברצף.    
תשלומים 8 יהיה אפשר לנתב כל תשלום למס"ב או למאגר הדפסת המחאות. כמו כן, יהיה אפשרות לחסום תשלומי זכות (החזרים) לתשלום במס"ב ברמה מערכתית.    
מס"ב 9 היישומים של הספק ידעו לשגר הוראות באמצעות מס"ב.    
מס"ב 10 שגרת השידורים למס"ב תכלול מנגנון שו"ב שתוודא שהשידור עבר בהצלחה ותשמור תיעוד של השידור.    
מס"ב 11 היישום ידע להפיץ הודעות לספקים באמצעות דואל, שרת דואל ושרת הפקסים.

המועצה תקבע את תזמון משלוח ההודעות, לאחר שידור, לאחר אישור או כל מועד אחר.

   
מס"ב 12 המערכת תאפשר יצירת פקודות תשלום לספקים במצבים חריגים: כאשר יש קיזוז מהכנסות, כאשר הכרטיס הנגדי הוא חו"ז, החלפת ספקים בשלב התשלום ועוד. פעולות אלה תהיינה טעונות הרשאה מתאימה ואישור. המערכת תתעד פעולות אלו.    
ו. קליטת תשלומים (קופה): 1 המועצה רואה בקופה חלק ממערכת הפיננסית. אין לה התנגדות שמערכת זו תסופק במסגרת מערכת ההכנסות.

מערכת הקופה תהיה פתוחה לקליטת תשלומים מכל סוג גם אלה שמקורם אינו במערכת ההכנסות (גביה) ובכל אמצעי (מזומן, המחאה, העברה, אשראי ועוד).

   

 

קופה 2 הספק יתאים את המערכת שלו לעבודה עם הציוד הקיים במועצה כולל מכשירים לקריאת המחאות וכרטיסי אשראי.    
קופה 3 הקופה תהיה בעלת יכולת לקבל תשלום על חשבון ולשייך את התשלום לחיוב בתקופות שונות.

המועצה תוכל לקבוע שיטת השיוך, סילוק החוב הקדום יותר (FIFO) או סילוק החוב החדש יותר (LIFO) או סילוק חוק מסוים (ספציפי).

   
קופה 4 סעיפי קליטת הכנסות בקופה יהיו קשורים לסעיפי התקציב אחד לאחד.

למועצה תהיה אפשרות ליצור את הקשרים בין הסעיפים בקופה לאלה בתקציב.

   
קופה 5 שגרת יצירת הקשר יכלול בדיקות לוגיות ויתריע על קשר לא תקין או קשר לא סביר.    
קופה 6 תקבולי הקופה יועברו באופן שוטף, יומי, שבועי או חודשי לפי החלטת הרשות. ההעברה תתבצע אוטומטית ללא התערבות אנשי תמיכה.    
קופה 7 מסך יצירת הקשר בין סעיפי ההכנסה של הקופה וסעיפי התקציב במערכת הפיננסית יהיה ברור וידידותי למשתמש.

הקשר יהיה כפוף לאישור הגורם הממונה בגזברות.

   
קופה 8 הקופה תהיה בעלת יכולת התקשרות מקוונת ומאובטחת לחברות חיצוניות (בנקים חברות אשראי, בנק הדואר וכו').

המערכת תקלוט עסקאות בכרטיס אשראי מבנק הדואר.

   
קופה 9 הקופה תהיה קשורה למודול הוצאת החיובים בגביה.    
קופה 10 ברשום בספרי הנה"ח המע"מ יופרד בצורה תקינה ובהתאם לדרישות רשות המסים.    
קופה 11 מודול הקופה תתמוך במדפסות החתמת מסמכים. כמו כן, תהיה אפשרות להגדיר גדלים שונים של נייר הדפסה במדפסות הקיימות.    
קופה 12 הקופה תכלול מודול לניהול ומעקב אחרי תנועות כרטיסי אשראי וחברות אשראי (בדומה למערכת התאמת בנקים). המערכת תתריע על תשלומי אשראי שלא נפדו. המערכת תפרט ותזהה את הסעיפים שלא הותאמו.

המערכת תכלול מנוע חיפוש לאיחור תקבולים כולל לפי סכום העסקה.

   
קופה 13 הקופה תהיה מקושרת לחברות האשראי לצורך קליטת דפי החשבון. יהיו תאום וסגירת קופה מול חברות האשראי בלילה הפקדה ממוחשבת).    
קופה 14 המערכת תפיק דוח ביקורת לוגית על שיגור אשראי בין הבדיקות: הזנות כפולות של תשלום, תנועות של נקלטו. המערכת תבצע את הבדיקה באופן אוטומטי ותתריע על תנועות בעיתיות תוך 3 ימים. הקופה תפיק מכתב לחברות האשראי המבקש בירור תנועות בעיתיות וחסרות.    
קופה 15 נמערכת מודול להתאמת אשראי הכולל מנגנון לטיפול בתשלומי אשראי שחזרו, בירור סיבת אי כיבוד החיוב וכו'.    
קופה 16 מודול הקופה תכלול מערכת מענה טלפוני הקולט תשלומים באופן אוטומטי.    
קופה 17 מודול הקופה תפיק דוחות שגויים של תשלומים משרות מענה טלפוני חיצוני (כגון, טלאול).    
קופה 18 דוח העברת תגמולי הקופה להנה"ח יבליט את התנועות השגויות כולל תנועות המנתבות נתונים לכרטיסים ו/או סעיפים סגורים או מוקפאים.    
קופה 19 הקופה תתמוך במספר גלופות / שוברי תשלום  בהתאם לסוג התשלום. כמו כן, הקופה תתמוך במגוון עיצובים של גלופות ומסמכים.    
IVR 20 המערכת כוללת מנגנון IVR לקליטת תשלומים דרך הטלפון. המערכות תקלוט תשלומים בטלפון תבצע עסקאות מול חברות לסליקת אשראי ותאגור את הנתונים להעברה ועדכון מערכות המידע במועצה.    
IVR 21 מערכת ה-IVR תדע לעבוד באופן משולב עם מודול המסלקה.    
IVR 22 הספק יבנה ממשק למערכות IVR מצד ג' כגון, טלאול, מלגם, מ.ג.ע.ר, ימות המשיח וכו'.    
מוקד מענה אנושי 23 המערכת כוללת שרות מוקד מענה אנושי למתן מידע ולקליטת תשלומים על ידי מוקדים דרך הטלפון.

סוגי המידע והתשלומים שהמוקד יספקו יקבע על ידי המועצה. המוקדנים יפעלו על פי הנחיות המועצה.

השרות כוללת משלוח טפסים, קבלות ומידע אחר בפקס, דואל והדפסת דברי דואר למשלוח על ידי המועצה.

   
אתר קליטת תשלומים 24 המערכת כוללת אתר למתן מידע ולקלטית תשלומים בכרטיסי אשראי.

סוגי המידע והתשלומים שאתר יספקו יקבע על ידי המועצה. האתר תספק מידע על חיובים תשלומים שבוצעו בעבר, מצב חשבון, הורדת טפסים ומידע אחר. האתר יציג קבלות שהגולש יוחל להדפיס.

   
סליקת אשראי 25 תכלול מנגנון קישור לחברות סליקת אשראי (טרנזילה, שב"א, קרדיטגארד, פלאקארד ועוד)  שיתאים לכל התקנים ונהלים של חברות האשראי.    
סליקת אשראי 26 מודול שידורים לחברות לסליקת אשראי יכלול מנגנון שו"ב (שליטה ובקרה) שתוודא שהשידור עבר בהצלחה ותשמור תיעוד של השידור.    
סליקת אשראי 27 המערכת תעבוד בתקנים לסליקת אשראי בטוחה למשל, תקן EMV, PCI-DSS וכו'.    
סליקת אשראי 28 המערכת תקלוט עדכוני חברות לסליקת אשראי (חסומים וכו') באופן אוטומטי.    
מס"ב 29 מודול הקופה יכלול מנגנון קישור למס"ב ויתאים לכל התקנים ונהלים של מס"ב.    
מס"ב 30 שגרת השידורים למס"ב יכלול מנגנון שו"ב שתוודא שהשידור עבר בהצלחה ותשמור תיעוד של השידור.    
מס"ב 31 היישום ידע להפיץ הודעות לספקים באמצעות שרת הפקסים ודואל.    
ז. מודול מסלקה: 1 מודול המסלקה יכלול את כל הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.    
מסלקה 2 המועצה רואה במסלקה כחלק ממערכת הפיננסית. אין לה התנגדות שמערכת זו תסופק במסגרת מערכת ההכנסות.

למסלקה תפקיד מרכזי בניהול החיובים ומעקב אחר תשלומים. המסלקה תהיה פתוחה לקליטת חיובים ותשלומים גם אלה שמקורם אינו במערכת ההכנסות (גביה).

   
מסלקה 3 מודול המסלקה תהיה בעלת ממשק עם כל מערכות הקולטות הכנסות במועצה (קופה, אתר אינטרנט, IVR, מוקד תשלומים וערוצי תשלום אחרים).    
מסלקה 6 מודול המסלקה תהיה בעלת ממשקים למערכות חיצוניות הקולטות הכנסות עבור המועצה (מוקד קבלת תשלום טלפוני, קבלני גביה ועוד).    
מסלקה 7 המודול תכלול מערך דוחות מובנים לניהול המסלקה כולל ניטור עומסים ומחולל דוחות.    
מסלקה 8 מודול המסלקה תספק נתונים למערכות שונות בתקשורת מקומית ורחבה. מודול המסלקה יהיה בעל מנגנון הרשאות שתגביל את הגישה, שתתאים לעבודה בתוך המועצה ובגופים חיצוניים ברשת רחבה.

העברת נתונים בתקשורת תתבצע בצורה מאובטחת.

   
ח. זירת מסחר 1 המערכת תכלול מודול לזירת מסחר באינטרנט בו יהיה נתן מכל מחלקה להעלות כל נושא למסחר מול הציבור כולל בטלפון החכם .

לדוגמא, העלאת קול קורא לרכישת כרטיסים לאירוע או תשלום עבור חוג וכד.'

   
זירת מסחר 2 הרכישה לאל תהיה תלויה במערכת הגביה (בקיום משלם) או מסלקה בגביה.    
זירת מסחר 3 המערכת תקלוט פרטים של הרוכש ותסלק את התשלום דרך כרטיס אשראי. כל חובות האבטחה ופרטיות יחולו על העסקאות.    
זירת מסחר 4 המערכת תאפשר ביטול עסקה וחזרת תשלום בהתאם למדינות המועצה למשל, לפחות 24 שעות לפני האירוע.    
זירת מסחר 5 המערכת תיצור רישום בסעיפי התקציב המתאימים.    
זירת מסחר 6 יהיה ניתן לשקף מידע על העסקה בתיק התושב אם לרוכש יש כרטיס בתיק התושב.    
ט. התאמת בנקים 1 המערכת תכלול מודול לניהול מעקב אחר תנועות בחשבונות בנק של הרשות וגופים הקשורים אליה.    
בנקים 2 מודול התאמת בנקים יכלול מסך שהמשתמש יוכל להתאים את מספר השורות בהתאם לדף המתקבל מהבנק לצורך קליטה ובדיקת דפי חשבון.    
בנקים 3 מודול התאמת בנקים יכלול ממשקים לכל בנקים לצורך קליטה אוטומטית של דפי חשבון.    
בנקים 4 המודול יכלול מערך ביקורות לוגיות של קליטת תנועות בדפי חשבון.    
בנקים 5 מודול התאמת הבנקים יכלול מודול המתריע על הצטברות המחאות שלא נפדו.    
בנקים 6 המודול יכלול מערך דוחות מובנים לניהול התאום עם חשבונות הבנק שיעזרו לרשות לזהות חוסר התאמה ולאתר חריגים.

דוחות אלה יוגדרו בשיתוף הרשות.

   
בנקים 7 המודול יכלול מנוע חיפוש שיעזור לאתר את התנועה המתאימה בהנה"ח של הרשות.    
בנקים 8 המודול יחולל מכתב לבנק המבקש בירורים של תנועות.    
בנקים 9 המערכת תכלול מנגנון להתראה וטיפול בהמחאות חוזרות.    
בנקים 10 המערכת תתריע על כניסת סכום גדול במגוון אמצעים: הודעה מתפרצת, דואל, מסרון ועוד.    
בנקים 11 המערכת כוללת מודול להתאמת אשראי. המודול יכלול מנגנון אוטומטי להשוואת תנועות בנק לתנועות בחברת סליקת האשראי ברמה של עסקה (תנועה) בודדת.    
בנקים 12 המודול יציג במסך ובדוחות את סיבת אי כיבוד עסקה. יהיה ניתן לחפש עסקה לפי עסקה, תאריך, מילות מפתח, צרור או לפי סכום.

המודול  יזהה את התנועה בגביה וייתן אפשרות להגיש את החיוב מחדש.

   
בנקים 13 רישום המחאה חוזרת תעדכן את הרישום בגביה באופן אוטומטי.    
בנקים 14 המחאות שהונפקו בשנה הקודמת יוצגו בשנה הנוכחית ללא צורך בהרצת "העברת יתרות".

יתרות הפתיחה יתעדכנו אוטומטית.

   
בנקים 15 יהיה ניתן לבטל רישום בכרטסות של התאמת. תהיה אפשרות לבחור רק את השורות במסך לטיפול בהמשך.    
י. מודול פרויקטים 1 המערכת תכלול מודול ניהול פרויקטים שינהל את הפרויקטים גם בהיבט רב-שנתי.  
פרויקטים 2 מודול הפרויקטים יפעל בשתי רמות: רמת הגזברות ורמת היחידות הארגוניות האחרות (הנדסה, איכות סביבה, חינוך וכו').  
פרויקטים 3 ברמת הגזברות המערכת תנהל את מקורות המימון (התב"רים) של הרשות משלב הבקשה, האשור, קליטת הכנסות ורשום הוצאות.  
פרויקטים 4 ברמה של היחידות הארגוניות (מבצעי הפרויקטים) המודול יאפשר הוספת שדות מידע ושדות מיון לתיאור מפורט של הפרויקט.

(לדוגמא, שם מפקח, שם מנהל, תאריכי אירועים בפרויקט, תנאי התשלום.)

 
פרויקטים 5 המודול יאפשר למשתמשים מורשים מיחידות הביצוע לרשום תנועות כספיות על תנאי.

אלה לא ירשמו ולא ישפיעו על הנה"ח של התב"ר.

תנועות אלה (תנועות משתמש) יוצגו בצבע שונה על המסך.

בדוחות מודפסות תנועות אלה יוצגו בגופן שונה.

 
פרויקטים 6 לצורך מתן אפשרות עדכון למשתמשים שאינם שייכים לגזברות, מערכת ההרשאות תדע להגביל או להתיר את הגישה ברמה של שדה בודד.

מסך טיפול בתב"ר יהיה בעל שדות שהעדכון מורשה רק עובדי הגזברות ושדות אחרים שעובדים מיחידות אחרות יוכלו לשנותם.

 
פרויקטים 7 המודול יכין פלט בקשה לאישור תב"ר בהתאם לדרישות של משרד הפנים.  
פרויקטים 8 מודול ניהול פרויקטים יכין אשור חשבונות לגזברות הכולל המסמכים הנלווים (הזמנה, אשורים, יתרה בתב"ר).  
פרויקטים 9 המערכת תדע להכין מסמך נימוקים להעברת  או להגדלת חשבון הנובע מהתייקרות.

המודול יחשב את ההתייקרות בהתאם לתנאים בחוזה.

 
פרויקטים 10 תנועות ריבית, הצמדה וקנסות יוצגו בצבע שונה במסך.

בדוחות תב"ר תהיה אפשרות להעלים או להציג תנועות אלה.

 
פרויקטים 11 המערכת תדע להכין תב"ר לכסוי גירעונות בתב"רים.

המערכת תקלוט את כל תנועות הריבית, הצמדה וקנסות מכל התב"ר הנבחרים לצורך הכנת תב"ר 'גירעונות'.

 
פרויקטים 12 מסך התנועות תב"ר יאפשר למשתמשים לרשום הכנסות צפויות.

יתקבלו התראות בתאריך בו ההכנסות צפויות להתקבל.

תנועות אלה יוצגו בצבע שונה על המסך.

 
פרויקטים 13 חשבון שיועבר לתשלום ללא חשבונית יכנס לתהליך מעקב עד לרשום החשבונית.  
פרויקטים 14 המערכת תדע להכין מסמכים למשלוח למשרדי ממשלה לצורך אשור העברת השתתפותם בתב"רים.  
פרויקטים 15 המערכת תנהל פרויקטים מורכבים בו שותפות מספר רשויות מקומיות (או גופים חיצוניים).

המודול ידע לחשב את חלקה של הרשות בפרויקט בהתאם לחלקה בשותפות.

 
פרויקטים 16 במסכי ניהול פרויקט יופיעו התראות על פג תוקף של ערבות הקבלן(ים).  
פרויקטים 17 למודול יהיה קשר למערכת לניהול ועדה מקומית לבנין ערים ויקבל ממנה עדכוני סטאטוס לגבי תהליך אשור בקשות להיתרי בניה וקבלת מידע על תב"ע וכו'.  
פרויקטים 18 הפרויקט ישמור קישורים למלוות השייכות לו.

המערכת יתמוך בניהול מימון (מענק או מלווה) לפרויקטים של ביוב.

 
פרויקטים 19 מודול הניהול פרויקטים יכלול מנגנון מעקב אחר ארועים שונים במספר מסלולים (ארועי פיקוח, ארועי התדיינות משפטית ועוד.  
פרויקטים 20 המערכת תנטר את הפעילות בתב"רים, תציג אחוז ביצוע של תב"ר, תשווה סיכומים של תקציב, תכנון (תזרים) וביצוע של תב"רים ותתריע על גירעונות.

המערכת תתריע על תב"רים שאין בהם הכנסות.

 
פרויקטים 21 הסיכומים וסטטיסטיקות שתוארו בסעיף הקודם (20) יוצגו במסך תמציתי לראש המועצה תוך כדי שימוש באמצעי המחשה גרפיים.  
פרויקטים 22 מודול ניהול פרויקטים יקבל ויעביר נתונים לתכנות ניהול מכרזים וכתבי כמויות כמו דקל או בנארית-פרו ואחרים.  
פרויקטים 23 התב"ר ינוהל על פי הסטטוסים: בתכנון (ברירת מחדל בפתיחת כרטיס), מוקפא, ממתין, הועבר לאישור, מאושר, חסום להזמנות.

תהיה אפשרות להוסיף סטאטוסים.

תהיה אפשרות לקשור פעולות לסטאטוסים למשל, סטאטוס מוקפא או חסום להזמנות או רישום פעולות כספיות בתב"ר.

 
פרויקטים 24 המערכת תאפשר בניית תבניות דיווח לפי דרישות משרדי הממשלה השונים.  
פרויקטים 25 המערכת תכלול את הדוחות המובנים הבאים:

בתב"ר לפי סעיפים

סיכומים לתב"ר לפי סעיפים

הכנסות והוצאות לתב"ר לפי פרקים

הסעיפים הקשורים לתב"ר

דו"ח כספי מצטבר רב שנתי לתב"ר

תב"רים לפי נושאים, משרדים וכו'.

סיכומים שנתיים לתברי"ם

דוחות למ.הפנים

יצירת טופס תב"ר

שאילתות ודוחות לניהול תברי"ם

חלוקת התקציב בין שלבי התב"ר

המערכת תאפשר העברת הדוחות לגיליון אלקטרוני בלחיצת כפתור.

 
פרויקטים 26 המערכת תאפשר קישור פרויקטים/תבר"ים למודולים לניהול לשריון תקציבי, ערבויות, חוזים, הלוואות.  
יא. מערכות עזר 1 המערכת הפיננסית תכלול מערכות עזר שונות לטיפול בנושאים מוגדרים. מערכות אלה יפעלו במשולב עם המערכת הפיננסית.   שורת מידע לא למילוי
מלוות 2 מערכת המלוות יעקוב אחר המלווה מהבקשה, באישור ולאורך כל שלבי הפרעון של המלווה.  
מלוות 3 המודול יספק מידע על נתוני האשראי, ארועים במחזור החיים של המלווה ואחוז ביצוע ההחזר.    
מלוות 4 המודול יבצע תחזית עומס מלוות ויספק כלי לגזבר הדמיית תרחישי what-if כתוצאה משנוי תנאי אשראי ופעולות אחרות במלוות.    
מלוות 5 המערכת תדע להכין: תחזית תשלום מלוות-חודשית, שנתית, רב שנתית,   ריכוז התחייבויות מלוות, תחזית יומית, יתרת קרן בחלוקה לתשלומי קרן וריבית, מחזור הלוואות,  דו"ח הכנסה לפריסת הלוואות ופיצול ליעדים הגדרה. המערכת תדע חשב ריבית והצמדה לפי נוסחאות שונות (פריים±, משתנה, מדד הצרכן, מדד תשומות להבנה וכו' )    
מלוות 6 ממודול המלוות יהיה אפשר לבצע כל חתך (ולהעביר לדוח אחד) על כל שדה כגון, בנקים, נושאים, תאריך קבלה, תאריך סיום, החזרים תקופתיים ועוד.    
מלוות 7 המערכת תוציא לוח סילוקין מקוצר ודו"ח מרוכז המתאים לדרישה בדו"ח השנתי (נספח 3 לטופס 1 – החזר בשנים הבאות).    
חוזים 8 המערכת תכלול מנגנון למעקב אחרי חוזים: תאריך חתימה, תאריך תפוגה, הסכם ערבות, הסכם ביטוח ועוד. המנגנון יתריע על ארועים משמעותיים כגון תפוגה של חוזה.

למודול שדות לקליטת מחירים וכמויות בחוזה.

למודול רשימת תיוג של מסמכים/נספחים המצטרפים לחוזה (ערבות, אישור ביטוח, שעת חירות, ניגוד עניינים וכד').

 
חוזים 9 כל תהליך קליטת החוזה יהיה מנוהל כ-BPM כולל אישורים וחתימות דיגיטליות ומעקב אחרי ישויות נלוות כגון ערבות וביטוח.  
חוזים 10 החוזה יהיה מקושר לקבלן/ספק ומקושר לפרויקט / חשבון תב"ר. 

במודול חוזה יפורט אבני הדרך בהם מתבצעים תשלומים ותנאי חישוב כל סוגי ההתייקרות (ריבית, הצמדה ולפי הסכם וכו').

   
חוזים 11 מודול החוזים יהיה בעל ממשקים לתכנת ניהול פרויקטים נפוצים על מנת לקבל עדכון ביצוע העבודה והתשלומים. כמו כן, המודול ייצא נתונים למערכות לניהול פרויקטים.    
חוזים 12 מודול החוזים יהיה קשור למערכת הרכש כאשר חוזה יכול לשמש בסיס לניהול תקציב ומסגרת ליצירת דרישות, הזמנות ואישור תשלומים.    
חוזים 13 המערכת תאפשר קליטת חוזים ללא נתונים כספיים וללא תקציב. החוזה ייקלט בתהליך מובנה שתקבע על ידי המועצה.    
חוזים 14 ממשק לניהול מסמכי חוזים כולל ערבויות ,ביטוחים ונספחים במערכת המרכזית לניהול מסמכים במועצה.    
חוזים 15 המערכת תוציא הודעות והתראות על ארועים בחוזה (כולל ביטוח וערבות) לרשימה קבועה של מטפלים בחוזה.    
ערבויות 16 מודול הערבויות ירשום, יעקוב אחר ערבויות ספקים וקבלנים.    
ערבויות 17 הערבות תקושר לפרויקט או נושא או פעילות או כרטיס עבורה בו נדרש הספק לתת ערבות.    
ערבויות 18 המודול יתריע לפני סיום תוקף הערבות ויכין את התוצרים המתאימים (בקשת חילוט, בקשת הארכה, מתן שחרור).    
ביטוחים 19 במודול חוזים מסך/לשונית לקליטת אישור לקיום ביטוחים עם פרטי האישור כולל סוגי הביטוח סכומים ותנאים, שיוך לחוזה וכו .'המערכת תתריע לפני פג הביטוח.    
ועדת השקעות 20 המערכת תכלול מודול לניהול ועדת השקעות בהתאם לחוזי המנכ"ל של משרד הפנים.    
ועדת השקעות 21 המערכת תרשום ותעקוב אחרי השקעות לפי תאריכים, מקום ההשקעה, החלטת ועדת ההשקעות ומאפיינים אחרים.    
יב. ממשקים 1 המערכת תכלול ממשק לקליטת אוטומטית של פקודות שכר מהמערכות שכר נפוצות (אוטומציה, חילן, מירב, מלם, סינאל). כמו כן, הספק יבנה ממשק לקליטת נתונים מכל ספק שהמועצה תבחר לעבוד איתו בעתיד.

הספק יקבל דרישות מהמועצה להתאמת הממשק וידאג שהנתונים עוברים ללא התערבות עובד המועצה.

   
ממשקים 2 המערכת תהיה בעלת ממשק לתכנות פיננסיות  שבשימוש במוסדות הקשורים למועצה.    
ממשקים 3 המערכת תקלוט נתונים מהבנקים באינטרנט, מביזנט, בנק דקסיה, ממערכת מרכבה, בנק הדואר ומוסדות פיננסים אחרים.    
ממשקים 4 המערכת תכלול ממשקים  לקליטת נתונים מכל המערכות האחרות במועצה: הכנסות, שכר, חינוך, רווחה, פיקוח, רשוי וכל מערכת אחרת המותקנת במועצה ומכל ספק.    
ממשקים 5 המערכת תתמוך בחתימה דיגיטלית בתהליכי האשור והעבודה במערכת הפיננסים.    
ממשקים 6 המערכת תתמוך בחתימה דיגיטלית בתהליכי האשור והעבודה במערכת הפיננסים.    
יג. מודול דוחות ומידע מנהלי 1 המערכת תכלול את כל הפלטים, דוחות, אפשרויות ייצוא ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.  
מידע מנהלי 2 כל דוח יהיה בר ייצוא לפורמט סטנדרטי: טקסט חופשי ASCII, XLS, CSV, XML על ידי המשתמש ללא הצורך בסיוע מקצועי.  
מידע מנהלי 3 המערכת תכלול דוחות מובנים ומערכת מחולל דוחות לתחקור והצלבת מידע (כגון, מאזן, יתרות, תקציב, ניצול תקציב, ספקים, דוח רבעוני ועוד). כל דוח יכלול אפשרויות סינון לפי תאריכים, ספרים וכו'. כל דוח יועבר לאקסל בלחיצת כפתור כאשר הגליון יפתח ישירות למסך.    
מידע מנהלי 4 מערכת BI לתחקור והצלבת מידע עם וממערכות אחרות כפי שמתואר בפרק 8 מידע מינהלי BI.    
מידע מנהלי 5 דוח יתרות יכלול אפשרות לכל סוגי החתכים כולל חתך לפי חודש, לפי שנה קלנדרית, שנת חינוך ועוד.    
מידע מנהלי 6 המערכת תאפשר למשתמש לבנות כל דוח בעצמו ולפי צרכיו. מודול הדוחות תעבוד על כל תכונה במערכת הפיננסית (תאריכים, ספר, תקציב, סעיף הנה"ח, מלוות, פרויקטים/תב"רים ועוד).  
מידע מנהלי 7 המערכת תאפשר למשתמש לשנות/להעלים/להוסיף טורים ושורות בדוחות (כולל דוחות יתרות, כספיות, תב"רים). המערכת תאפשר הפיכת/חילוף טורים ושורות למשל להציג כרטיסים בטור ותרופות בשורות.  
מידע מנהלי 8 המערכת תאפשר למשתמש לבצע כל חיתוך על תאריכים כולל רבעונים, תקופות לפי הגדרת המשתמש וכו', זכות/חובה וכל שדה אחר במערכת הפיננסית כולל במודול המלוות.  
מידע מנהלי 9 המערכת תכלול דוח מאזן המלא הכולל פרק, סעיף, ביצוע שנים קודמות, ביצוע שנה נוכחית, תכנון שנים קודמות, תכנון שנה נוכחית, תכנון השנה הבאה, תחזיות תזרים, השוואה של ביצוע לעומת תחזית תזרים. המערכת תאפשר למשתמש לקבוע איזה שדות יוצגו בדוח, להפעיל מסננים, חתכים ומיונים לפי דרישותיו.    
מידע מנהלי 10 המערכת תכלול דוח דיווח (כולל דיווח מקוון) למע"מ בהתאם לדרישות מע"מ ודרישות המועצה.    
מידע מנהלי 11 המערכת תאפשר הרכבת דוחות מורכבים הכוללים מספר נושאים ושדות שהמשתמש הוסיף כגון, תחום עיסוק של ספק. המערכת תאפשר סינון, מיון והצגת חתכי מידע של כל נתון במערכת.    
מידע מנהלי 12 המערכת תאפשר למשתמש לקבוע כיצד יוצגו נתונים מספריים: אם במספרים שלמים, עם ספרות עשרונית, עם סמל "₪", באלפים וכו'.    
מידע מנהלי 13 על אף שלא כל התנועות מקובעות יהיה אפשר להפיק דוחות ומאזן. תהיה אפשרות לבקש תנועות זמניות או להתעלם מהן.    
מבנה ארגוני 14 הסעיפים התקציבים במערכת הפיננסית יהיו קשורים למבנה הארגוני של מערכת כוח האדם. המערכת תציג מידע כספי ותפיק דוחות מתוך התרשים העץ ארגוני.
יד. אחזור מסמכים 1 אחסון ואחזור המסמכים יפעל בצורה אינטגרטיבית עם כל שאר המערכות המודולים.
אחזור מסמכים 2 המערכת תאפשר אחסון ואחזור כל תדפיס, דוח, פקודה, אשור ותוצר אחר.
אחזור מסמכים 3 המערכת תקלוט כל טופס, מסמך ו/או תעודה שנוצר במערכת אחזור קודם כולל מערכות אימג'ינג (COLD כגון, טמינו, אופטי-ביט ועוד).
אחזור מסמכים 4 המערכת תאפשר אחסון ואחזור תוצרים כאימג'.
טו. תכנית עבודה 1 המערכת תתמוך בהכנת תכנית עבודה שנתית בהתאם לדוגמא בעמוד הבא.
תכנית עבודה 2 בניית תכנית האב תפעל בדומה לתהליך בניית תקציב. המודול יפיץ תבנית למחלקות למילוי. המערכת תקלוט את מהמחלקות במועצה למערכת ותפיק גליון מרכז.
תכנית עבודה 3 המערכת תכלול את כל השדות בדוגמא בהמשך.
תכנית עבודה 4 בקבוצה "הוצאות"  הכותרות "שוטף" ו"פיתוח" יכללו שדות "ודאי" ו"מותנה". בשדה "ודאי" המשתמש ירשום תקציב שיש עבורו כסוי. בשדה "מותנה" ירשמו תקציב שאין עבורו כסוי.
תכנית עבודה 5 הנתונים במודול תכנית עבודה יתעדכנו מתוך התקציב לפי סעיפי תקציב. יישמרו גרסאות לפני עדכון.
תכנית עבודה 6 מתוך מודול תכנית עבודה תהיה אפשרות להפיק כל חתך של שדות ולהוציא סיכומים לפי מחלקות ונושאים שונים.
תכנית עבודה 7 מתוך מודול תכנית עבודה תהיה אפשרות להפיק כל חתך של שדות ולהוציא סיכומים לפי מחלקות ונושאים שונים.
תכנית עבודה 8 על אף שהתכנית והתנועות לא תהיינה מקובעות יהיה אפשר להפיק טיוטת דוחות ומאזן.

 1. מערכת ההכנסות (גביה)

 • מבוא

               תפקיד: לנהל את ההכנסות מיחידים, מעסקים המחייבים אחרים.

              תאור: המערכת תנהל תנועות חיוב וגביה. המערכת תדע לחולל כל חיוב על פי פרמטרים. המערכת תנהל מגוון תהליכי גביה במקביל. המערכת תיתן ביטוי למגוון מסלולים לאכיפת הגביה. מערכת הגביה תכיל מאגר האוכלוסין של המועצה.

              כלים: מסכי עבודה לניהול תנועות חיוב וגביה של יחידים. מסכי עבודה לניהול אוכלוסין. מסכי עבודה לניהול נכסים וישויות חיוב אחרים, טפסים דיגיטליים, מנגנונים להפקת תוצרים, מחשבונים (להדמיית תרחישי חיוב), הוראות ודיווח למוסדות, ועוד.

              תוצרים: מידע ללקוחות, דוחות ניהול ובקרה, תחזית הכנסות, דוחות ומסכי BI להנהלה הבכירה ועוד.

              ממשקים: קבלת פרמטרים לחיוב מכל מערכות המידע במועצה. עדכון מערכות מידע המחוללות חיובים בגין סטאטוס החוב. פורטל שרותים לאזרח באינטרנט.

              מידע מהמערכת על אוכלוסיית המועצה יופץ למערכות אחרות.

              המערכת תכלול תשתית לבצוע סקר נכסים (מדידות ואפיון) במערכת GIS ו/או בתשריטי אוטוקאד ויישומונים. המערכת כוללת ממשקים לקליטת סקרי נכסים ללא עלות נוספת.

כמו כן, תתאפשר קליטת נתונים ממקורות שונים.

              סוגיות מיוחדות: יתקיים קשר הדוק עם המערכת הפיננסית. מערכת ההכנסות (גביה) תתבסס על רישום דו-צדדית עם בקרה על הרישומים. 

 • תאור הסביבה הטכנולוגית

שם היישום: _______________________

תאור קצר: ______________________________________________

______________________________________________________

 

זמן שהגרסה הנוכחית פועלת אצל לפחות 5 לקוחות: ________

 

נושא שם המערכת והיצרן פירוט
1.0 שרת(י) היישום*  

 

המשתתף יפרט את מיקום השרת
2.0 מערכת הפעלה בשרת(ים)

 

3.0 בסיס הנתונים
4.0 חבילת התכנה/מחולל היישום  

 

5.0 מערכת הפעלה בקצה (בצד הלקוח)
6.0 תצורת חומרה נדרשת בקצה
תצורה מינימאלית מעבד זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
7.0 כלי הצגת הנתונים למשתמש
8.0 מחולל הדוחות המובנה ביישום

* המשתתף רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו. 

 • פירוט הדרישות

 

            מפרט טכני – מערכת ההכנסות
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

א. המערכות הנדרשות 1 מודול שרותי קהל.   שורת מידע לא למילוי  
מערכת 2 מודול ניהול ומחולל חיובים לנושאים שונים.  שורת מידע לא למילוי 
מערכת 3 מודול קליטת תשלומים (קופה). הספק יהיה רשאי לטפל בנושא זה במערכת הפיננסית.    שורת מידע לא למילוי 
מערכת 4 מודול מסלקה. הספק יהיה רשאי לטפל בנושא זה במערכת הפיננסית.   שורת מידע לא למילוי 
מערכת 5 מודול אכיפת גביה.   שורת מידע לא למילוי  
מערכת 6 מודול דוחות ומידע מנהלי.    שורת מידע לא למילוי 
מערכת 7 מודול אחזור מסמכים.   שורת מידע לא למילוי 
ב. דרישות כלליות 1 מערכת ההכנסות (גביה) של הספק תכלול את כל הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת. 

כמו כן, המערכת תכיל את כל הנתונים ההיסטוריים והפעילים במערכת הקיימת.

   
כללי 2 למערכת בסיס נתונים משותף עם המערכת הפיננסית ומערכות אחרות ברשות (בעיקר אלה המחוללות חיובים).    
כללי 3 המערכת תאפשר אחזור מידע בכל נושא המתואר בסעיפי "המערכות הנדרשות". לשם כך המערכת תכלול מנוע חיפוש עם סינון מתקדם.  
כללי 4 יישומי מערכת ההכנסות והמודולים המרכיבים אותה יעבדו באופן אינטגרטיבי עם המערכת הפיננסית ושאר המערכות המרכזיות מערכות של הספק.  
כללי 5 המערכת תכלול טבלאות משותפות לכל המערכות והמודולים במערכת ההכנסות.  
כללי 6 נתוני אב ונתונים בכלל יוגדרו במקום אחד בלבד. לא תהיינה כפילויות.  
כללי 7 המערכת תכלול מחשבונים (סימולאטורים) לחישוב חיובים, תחזית הכנסות לאוכלוסיות שונות וכן ברמת הכרטיס הבודד. מחשבוני החישוב יאפשרו גם הדמיית חישוב רטרואקטיבי על נתונים היסטוריים.

מנגנוני ומסכי חישוב הרטרו יותאמו לדרישות המועצה.

 
כללי 8 המערכת תנהל מסמכים (כולל מסמכים סרוקים) ו/או קבצים הקשורים לכרטיסים ותנועות של נישומים, הנכסים, אירועים ועוד.  
כללי 9 המערכת תכלול מחולל דוחות ומכתבים גמיש וידידותי למשתמש, כולל בנית מסכים והוספת שדות (כולל שדות מחושבים ותוצאתיים).  
כללי 10 כל תנועה תהיה בעלת מאפיינים קבועים כגון, תאריך יצירה, סכום חוב מקורי ועוד. מאפיינים אלה יישמרו כל הזמן גם אחר סגירת שנה או הורדת התנועה לקובץ היסטוריה.  
כללי 11 המערכת תכלול תיק תושב/נישום/לקוח שיכיל מידע אינטגרטיבי לגביו מתוך המודולים השונים של המערכת ולפי נושאים שונים (ארנונה, מים, חינוך, תברואה, שלטים). המידע יוצג באינטרנט כפורטל שרותים לתושב.

הפורטל יעוצב על פי דרישות המועצה ותכלול את סמל המועצה.

 
כללי  

12

המערכת תתמוך בתהליכי עבודה בעלי מספר תחנות אישור ובקרה בהם מעורבים יותר ממודול אחד. כולל מסך ריכוז של פעולות בתהליך הטעונים אישור.  
כללי 13 המערכת תיצור מעקב אחר תיק שהוצא מהארכיון. רשומת המעקב תכלול תאריך הוצאת התיק, בעל  התפקיד שקיבל את התיק, שיוך ארגוני, מטרה, תאריך החזרה.  
כללי 14 המערכת תיתן שרות ניהול חובות, תשלומים ואכיפה למערכות אחרות כגון רישוי עסקים או מתנ"ס.  
כללי 15 המערכת תעקוב אחר אשורים, סטאטוסים, וחתימות לאורך התהליכים השונים. המערכת תאפשר מעקב אחר תהליכים מורכבים, כגון אישור ביטול חיוב.

המערכת תספק למנהל ולפקיד מערך ניהול מטלות (אישיות ומחלקתיות) כולל תזכורות.

 
כללי 16 המערכת תקבל עדכונים באופן חלק ואינטגרטיבי ממערכות ה-GIS.  
כללי 17 המערכת תייצא נתונים למערכת ה-GIS במהלך אחד, כך שיאפשר להפיק תרשימים ומפות באופן מידי ללא עיבודי ביניים.  
כללי 18 המערכת והמודולים יתמכו במערכת מידע למנהלים ובפרט תחזית תזרים מזומנים במערכת הפיננסית.  
כללי 19 על המערכת לעמוד בדרישות ניהול כספי ודיווח של משרד הפנים, תקני חשבונאות ממשלתיים ורשויות נוספות (נציב מס הכנסה וכו').  
כללי 20 המערכת תתבסס על רישום דו-צדדית. ניהול כספי ורישום יכלול ביקורת מובנת למניעת טעויות ורישום שגוי.  
כללי 21 המערכת יבצע רישום לפי הכנסות על בסיס מזומן (השיטה הנוכחית) ו/או רישום על בסיס מצטבר (לפי המלצת דוח ברנע).  
כללי 22 המערכת תקבל נתונים ותייצא נתונים מ/אל מערכת הגביה בתאגיד המים שתקום בעתיד. תהיה הצלבה בין הנכסים המחויבים בארנונה והנכסים בתאגיד (ומדי המים).  
ג. מודול שרותי קהל 1 מערכת שרותי קהל תכלול את כל הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.    
שרותי קהל 2 המערכת תכלול מסכי מידע לתמיכה בפקידי שרות קהל במתן מענה לבירורים.

מסכי עזרה אלה יהיו נגישים מאותם פקדים ועצמים במסכים הקשורים אליהם, מעץ נושאים וממנוע חיפוש.

   
שרותי קהל 3 המערכת תציג מקור לחוב כולל נתונים היסטוריים, כאשר החוב יפורט לפי מרכיביו (מקור החוב, סכום החוב המקורי, הצמדות וריביות) ולפי תאריכים.    
שרותי קהל 4 המערכת תאפשר לרישום חיוב רטרואקטיבי על תקופה ו/או יצירת חיוב חלקי עבור תקופה על פי תחום תאריכים. המערכת תחשב ערך החיוב במונחים עדכניים.    
שרותי קהל 5 למערכת מסכים נוחים לרישום חיוב רטרואקטיבי מדויק על תקופה ו/או יצירת חיוב חלקי עבור תקופה על פי תחום תאריכים. המערכת תחשב ערך החיוב במונחים עדכניים.

כמו כן, המערכת תרשום הנחה רטרואקטיבית ותחשב יתרה/השלמת חיוב/זיכוי.

   
שרותי קהל 6 המערכת תתמוך ממספר פעולות רטרו במקביל למשל, תיקון סוג נכס או גודל נכס והחלת הנחה שניהם בדיעבד ובתאריכים שונים. המערכת תדע גם להתחשב במכלול פעולות הרטרו. לא תהיה מגבלה על מספר פעולות הרטרו עבור אותה ישות דהיינו, המערכת תבצע רטרו על רטרו.    
שרותי קהל 7 המערכת תכלול מחשבון לחישוב ידני של ריבית כאשר שיעור הריבית יוזן ידנית.    
שרותי קהל 8 המערכת תהיה בעלת יכולת להפצת הודעות לפי חתכים שונים.    
שרותי קהל 9 המערכת תפיק הודעות  כולל חשבונות למשלמים/ לקוחות/ תושבים במגוון אמצעים (פקס, טלפון-IVR, מסרון, דואל ודיוור רגיל).

יהיה ניתן לצרף מסמכים או קישורים (למשל ,לאתר התשלומים) בהודעות דואל ומסרון.

   
שרותי קהל 10 המערכת תדע להפעיל חייגן מתוך שדה "מספר טלפון" בלחיצת עכבר. המערכת תדע להתממשק עם מרכזיות IP הנמכרים בשוק הישראלי.    
שרותי קהל 11 המערכת תתמוך במגוון תפקידים. יעוצבו מסך ראשי ועץ מסכי משנה שונים עבור מנהלים ופקידים ולפי תחומי עיסוק (הנחות, מחינוך וכדומה).    
שרותי קהל  

12

המסך הראשי למשלם/צרכן יהיה בנוי כתיק כללי "תיק תושב". כל נושא לבירור, חיוב, תשלום או עדכון יהיה נגיש מאותו מסך ראשי. בתחתית מסכי שרותי קהל יוצגו פרטים על הנושא/פריט/עצם במוקד הטיפול. למשל, אם מוקד הטיפול בנכס, תלמיד או דו"ח פיקוח תמצית הפרטים יופיעו בחלון בתחתית המסך או בחלון מידע צף.    
שרותי קהל 13 הנושאים לטיפול יוצגו כעץ כך שהמועצה תוכל לסדר לנוחיותה את הנושאים לפי נושאים ראשיים ותתי נושאים.    
שרותי קהל 14 המערכת תתמוך באחסון מסמכים סרוקים בצמוד לתיק המשלם/צרכן, הנכס, הנשוא או שורת החיוב הכול לפי העניין. הגישה למסמך הסרוק תהיה מתוך מסכי שרותי קהל על ידי לחיצה על פקד, שדה או עצם אחר מתוך המסך.    
שרותי קהל 15 המערכת תכלול מנגנון הרשאות מתקדם הן לאחזור והן לעדכון בחתכים שונים בכל רמה וחתך תתאפשר הגדרת הרשאות מרמת שדה בודד ועד רשומה שלמה או מסך שלם.    
שרותי קהל 16 תהיה אפשרות לסמן כרטיסי אב של בעלי חוב בסיווגים הבאים: בעל, שוכר, חוכר, דמ"פ, פולש, טיפול משפטי, כונס נכסים, הוצאה לפועל, אפוטרופוס.

שדה זה יהיה שדה איתור ומיון.

   
שרותי קהל 17 מסך מצב חשבון יציג את היתרות והתנועות במרוכז. המשתמש יוכל ממסך זה להדפיס ריכוז יתרות, ריכוז לפי נושא או סוג שרות או פירוט שורות (תנועות) חשבון הכול לפי בחירת המשתמש.    
שרותי קהל 18 המערכת תכלול כל המסכים והתדפיסים להצגת מצב חשבון, גורמי חיוב וכו'. המערכת תכלול מסך ותדפיס להצגת הצעת תשלום לפקידים שאינם מוגדרים כקופאים.    
שרותי קהל 19 מסכי מצב חשבון ידעו להציג תשלום על חשבון משויך לתקופות חיוב.    
שרותי קהל 20 מסכי התנועות בחשבון יקושרו לעסקאות בקופה. לחיצה על שרות תשלום במצב חשבון תציג את העסקה.    
שרותי קהל 21 תנועות זמניות בחשבון יכללו שדה "פג תוקף" של התנועה. המערכת תתריע על פג התוקף של התנועה.    
שרותי קהל 22 המערכת תכלול מנגנונים אוטומטים לבדיקת זכאות לתעודת אישור תושב (כולל חיווי לקובץ מרשם האוכלוסין) ואישורים אחרים כגון, אישור לטאבו, הנחה בחינוך ועוד.

המערכת תנפיק תעודות באופן אוטומטי.

   
שרותי קהל 23 לתושב או למשלם תינתן אפשרות לבקש ולקבל, בכפוף לבדיקה ותשלם, כל תעודה או אשור באמצעות האינטרנט, דואל ודואר רגיל.    
שרותי קהל 24 במערכת יהיה מודול להנפקת כרטיס תושב.    
שרותי קהל 25 במערכת תאפשר רישום ידני של זיכויים, העברות משורת לשרות, החזרת המחאות והחזרות תשלומים לאזרחים. למערכת תהיה ממשק להנה"ח. עדכון המערכת הפיננסית יעשה לפי בחירת הרשות, יומי, שבועי, חודשי או לפי בחירת הרשות. הממשק יכלול מנגנון בקרה ויפיק דוח שגויים של נתונים שלא עברו.    
שרותי קהל 26 שרותי הקהל יכלול ממשק למערכות לניהול תורים באולם הגביה (דוגמת "Call Flow").    
שרותי קהל 27 מסכי הערות ("ראה פרטים") יהיה קל להפעלה, הזנת מידע, עדכון או אחזור יתבצע בלחיצת כפתור ובמסך אחד.    
שרותי קהל 28 המערכת תתריע על המחאות דחויות שזמן פרעונם רחוק (הרשות תקבע את התאריך להתראה).

המערכת תתריע (בהודעה קופצת) על המחאות חוזרות.

   
שרותי קהל 29 המערכת תאפשר ניהול תאגיד המים (שיוקם) מתוך עמדות של קבלת קהל במועצה.    
שרותי קהל 30 כאשר יוקם התאגיד המים נושא המים יופעל על פי הכללים לניהול תאגיד מים לרבות הפקת חיובים עם מע"מ, דיווח מע"מ וכו'.    
שרותי קהל 31 בהעדר תאגיד מים המערכת תציג תכלול את כל מסכי הטיפול בצרכנות וברשת המים. לפקיד קבלת הקהל יהיה אפשרות לנווט על העץ ולאחזר מידע אודות  הרשת ומרכיביו עד החיבור הפרטני.    
פורטל שרותים 1 המערכת תכלול פורטל שרותים לאזרח. בפורטל מידע כללי על המועצה, שרותים שונים (הפקת אישורים, בקשות להנחות וכו'), מידע על כל סוגי החיובים והתשלומים של האזרח (בכל נושא ושרות).

הפורטל יציג נתונים היסטוריים (תשלומים מצב חשבון וכו').

   
פורטל שרותים 2 הפורטל יכלול טפסים דיגיטליים להטמעה באתר, טפסים להורדה, מנגנון לקליטת תשלומים ועוד. הפורטל יקלוט תשלומים עבור השרותים המונגשים בפורטל.

הפורטל יתעדכן ויעדכן אוטומטית מ/אל בסיסי הנתונים של המועצה.

   
פורטל שרותים 3 הפורטל יכלול בין היתר את הטפסים הדיגיטליים הבאים: טופס עדכון פרטי צרכן מים, בקשה להנחה, בקשה להפעלת דוכן, בקשה להרשמה לצהרון בית ספר, שאלון הסעה, בקשה למקום חניה לנכה ועוד.    
פורטל שרותים 4 יהיה ניתן להקים בפורטל השרותים  דיגיטליים לתשלומים שונים כגון, לגן, צהרון גן וצהרון בי"ס, קייטנה אירועים חד פעמיים וכו'.    
פורטל שרותים 5 כל תשלום בפורטל יתעדכן במערכת ההכנסות ותונפק קבלה לתושב. במקרה של תקלה הקבלת תונפק עם חזרת המערכת לפעולה.    
פורטל שרותים 6 הפורטל יהיה ידידותי ובעלת מנוע חיפוש. הפורטל יאפשר העלאת תכנים על ידי עובדי הרשות בצורה נוחה ולקה.    
פורטל שרותים 7 לפורטל שרותים לאזרח מודול מיוחד לראש המועצה לצורך עבודתו ולרבות קבלת קהל. הזכיין במכרז זה יאפיין את צרכיו של ראש המועצה ויתאים את הפורטל לדרישות אלו.

לו"ז להקמת מודול חודש אחד.

   
פורטל שרותים 8 לפורטל יהיה מערך בקרות לוגיות על מנת להבטיח מילוי תקין של טפסים. המערכת תמנע תשלום כפול של חשבונות. על כל תשלום יצא קבלה. במקרה של  תקלה המערכת תשלח קבלה בהמשך.    
פורטל שרותים 9 במערכת יהיה יישומון בו הציבור יוכל לגשת לכל השרותים בפורטל השרותים.    
ניהול לקוחות 1 המערכת תכלול מודול לרישום לקוחות וניהול פניות התושבים בכל נושא במערכת ההכנסות. בקשות ופניות ירשמו כמשימות לביצוע והמערכת תעקוב אחרי ביצוען.    
ניהול לקוחות 2 מודול ה-CRM יעקוב אחרי הטיפול בפניות, תנהל תזכורות והתראות למנהלים.    
ניהול לקוחות 3 המערכת תקלוט היזון חוזר וסטטוס מהדואר לגבי קבלת דואר רשום על ידי משלם/אזרח.    
ניהול לקוחות 4 באתר האינטרנט של המועצה ו/או בפורטל השרותים יהיה ניתן לפתוח משימה והמערכת ותנתב את המשימה לאחראי לביצועה.

הזנת בקשות או מילוי טופס יפתח משימה.

   
ניהול לקוחות 5 המודול יאפשר מעקב אחרי הטיפול בפניות וניהול תזכורות והתראות למנהלים. כמו כן, המודול יכלול דוחות מובנים ומחולל דוחות.    
ניהול לקוחות 6 בטבלת הסטטוסים המועצה תנהל את הסטטוסים לפי נושאים, זמני תקן  לטיפול ,אחראים לטיפול וכו'. הטבלה תאפשר הוספת שדות וקישור למסמכים.    
ארנונה 1 המערכת תתמוך בכל עדכון של פרמטר חיוב וחישוב מידי של החיוב.    
ארנונה 2 המערכת תיצור פקודת יומן אוטומטית עבור כל עדכון במערכת.    
ארנונה 3 הקמה וניהול טבלאות צו המסים יהיו בידי מנהל המחלקה באמצעות ממשק משתמש קל ונוח.

המשתמש יוכל לפעיל את הנושא ללא תמיכה של בעל מקצוע.

   
ארנונה 4 המערכת תתמוך בהדמיה של חיוב והתפלגותו לצורך תכנון הצו.    
ועדת ערער 5 המערכת תקלוט בקשות ערעור על שומה ותנהל את הטיפול בערעור עד לקבלת החלטה.

המערכת תוציא הודעות על קבלת הבקשה, החלטה וכו'.

   
ועדת ערער 6 המערכת תדע להתחבר לתהליכי אכיפה ובמקרים המתאימים להשהות תהליך אכיפה עד לקבלת החלטה בערעור.    
הנחות 7 המערכת תנהל את ועדת ההנחות: תקלוט בקשות, תכין סדר יום של כל ישיבה של הועדה, תעדכן החלטות בכרטיסים של המבקשים, תנהל ערעורים ותפיק תשובות לפונים בנייר ובדואל.    
הנחות 8 המערכת תחשב הנחות רטרואקטיביות כולל חישוב מחדש של יתרה, סכום חוב חדש, זיכוי וכו'. המערכת תדע להכין פקודת זיכוי/קיזוז.    
הנחות 9 המערכת תשמור היסטוריה של הנחות בתיק.    
הנחות 10 פרוטוקול מאושר תעדכן את כרטיס הנישום או הנכס בהתאם להחלטה. עדכון זה יתייחס לתנועות זמניות בחשבון הנישום.    
הנחות 11 סמלי ההנחות יהיו בנויים בעץ כך שיהיה אפשר לסנן קבוצות הנחה לפי סוגים; סוציאליים, גיל, משרד הביטחון ועוד.    
הנחות  

12

המערכת תתייחס לגיל הנישום ותהיה מסוגלת להניק הנחת אזרח ותיק.    
הנחות 13 המערכת תקלוט נתונים מביטוח לאומי ותעדכן הנחות בהתאם (כולל אופציה לעדכון אוטומטי).    
הנחות 14 מערך ביקורות לוגיות על מתן הנחות למשל, חסימת מתן אותה הנחת משלם למספר נכסים של אותו משלם אלא רק לנכס אחד בלבד.    
הנחות 15 ביקורת לוגית על מתן הנחות לאחד מבני המשפחה. המערכת תתריע על בעל הנחה שמתגוררים אצלו בני משפחה בגירים שאינם זכאים להנחה. לצורך כך המערכת תדע להצליב נתוני זהות וכתובות עם מרשם האוכלוסין.

המערכת תהיה מסוגלת להפריד בין משלמים המתגוררים באותו נכס.

   
צרכנות מים 1 המערכת תטפל בכל נושא צרכנות המים כולל מסכים, מנגנוני חישוב, תאור הרשת ומרכיביו, הפקת חיובים, תיקון חיוב או צריכה ועוד.    
צרכנות מים 2 המערכת תאפשר לפקיד לקבלת הקהל להציג את כל מקורות ומרכיבי החיוב.    
צרכנות מים 3 המערכת תתמוך בהחלפת מדי מים תשמור נתונים היסטוריים של מדים שהיו מותקנים לאותו קצה, נכס וצרכן.    
צרכנות מים 4 המערכת תדע לחשב צריכת מים גם כאשר מד מים הוחלף בין קריאות.    
צרכנות מים 5 המערכת תתמוך באיחוד זיהוי מים (צרכנים) דהיינו, ביטול זיהוי אחד ואיחודו עם אחר.

המערכת תדע לבצע את הביקורות הלוגיות המתאימות כגון, לא לאפשר איחוד של שני סוגי צרכן שונים (פרטי ועסקי).

   
צרכנות מים 6 המערכת תתמוך בהפרדת זיהוי מים מזיהוי קיים. מקרה זה מתאר הוספת צרכן בתוך יחידה פיזית.    
צרכנות מים 7 המערכת תתמוך בסיפוח זיהוי מים. במקרה זה הזיהוי אינו מתבטל אלא עובר מחיבור ישיר לחיבור דרך מד המים של הזיהוי המספח. מפתח חישוב הצריכה המשותפת יתעדכן בהתאם.    
צרכנות מים 8 המערכת תשמור אירועים בזיהוי מים (החלפת מד, גניבת מים, תקלות) ביומן אירועים צמוד לזיהוי מים.    
צרכנות מים 9 המערכת תתמוך בהפקה המונית של הודעות לצרכנים לפי טופולוגית הרשת. לדוגמא, שליחת הודעה על הפסקת מים לפי מגוף או מד יישובי / שכונתי תפיץ את ההודעה לכל הצרכנים הקשורים לאותו מד.    
צרכנות מים 10 המערכת תתמוך בהפקה המונית של הודעות לצרכנים לפי חלוקה גיאוגרפית של העיר.    
צרכנות מים 11 המערכת תחשב צריכה על פי ימי צריכה. מאחר וההקצבה לתעריפים המדורגים היא חודשית ולעתים החשבון אינו מוגש עבור חודשים מדויקים, על המערכת לנרמל את ההקצבות לרמה של יום ולנהל את החישוב בהתאם.

דוגמה: אם תקופת הקריאה היא 58 יום,

כמות המים בתעריף א' (בית) תהיה 16*58/60=15.47מ"ק.

כמות המים בתעריף ב' תהיה        13.5314*58/60=מ"ק.

   
צרכנות מים 12 במקרה של שנוי תעריפים או שיטת חישוב באמצע תקופה (בין קריאות) המערכת תחשב את מרכיבי הצריכה לפי הימים שכל תעריף היה בתוקף.    
צרכנות מים 13 חישוב תעריף המים לצריכה פרטית (מהות שימוש) יחושב לפי מספר הנפשות מיחידת הצריכה.

הזנת נתון מספר הנפשות תעבור בדיקה מול מרשם התושבים.

   
צרכנות מים 14 המערכת תכלול מגוון דוחות מובנים כאשר יושם דגש על מידע וחתכים הנותנים פתרון לפחת המים.    
צרכנות מים 15 עיבוד הלוגי יופק למנגנון שייתן למשתמש כלי סינון וחקירה נוחים שיאפשרו לו טיפול יעיל בחריגים. דוח הלוגי יופק אוטומטית גם לקובץ במבנה אקסל.    
צרכנות מים 16 המערכת תתמוך בקריאת שעון ממוחשבת ומרחוק במגוון אמצעי תקשורת.    
צרכנות מים 17 למען הסר ספק המערכת תשמור היסטוריה של קריאות, מדים וכל אירוע הקשור לצריכת מים.    
צרכנות מים 18 מערך סדר ההליכה יורחב ויכלול שדות מיקום גיאוגרפי (המתאים ליישומונים/מנגנון GPS).    
צרכנות מים 19 המערכת תספק מודול ומסכים למחלקת המים (המתחזקת את הרשת). מודול זה יעביר בקשות ופקודות עבודה למחלקה. המודול יאפשר עדכון פרטים במערכת הגביה כגון, התקנות שעון ופרטים אחרים.    
צרכנות מים 20 המערכת תדע להתחבר (לקבל נתונים ולעדכן נתונים) במערכות שליטה, בקרה וקריאה מרחוק כגון, "ניסקו" ו"סיטי מיינד" ועוד. המערכת תציג נתונים ממערכות אלה.    
צרכנות מים 21 המערכת תדע להתחבר לממשק אל-חוטי של מערכות שליטה, בקרה וקריאה מרחוק כגון, "ניסקו" ו"סיטי מיינד" ועוד.    
צרכנות מים 22 המערכת תקלוט ותטפל בבקשות ערעור על צריכה בגין טעות, נזילה, גניבה וכו'.

המערכת תוציא הודעות על קבלת בהקשה, סטטוס, החלטה וכו'.

   
ד. מודול חיוב 1 מודול החיוב יכלול את כל הרכיבים, מחשבונים, תכונות, פונקציונאליות, מנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.     
חיוב 2 המערכת תתמוך ביצירת חיובים לפי פרמטרים: כמות צריכה, תעריף מדורג, מספר נפשות, סכום קבוע, מיקום אזורי, תכונות שונות של נושא מחולל החיוב.  
חיוב 3 המערכת תתמוך בכל שיטת חישוב או דרישת חיוב שהרשות תחויב להטיל ולגבות בעתיד. הספק יתקין את התכנה או מנגנון החישוב בזמן הנקבע בחוק או בתקנה או בהוראה וכל זאת על חשבונו. לדוגמא, היטל בצורת או כל מס, היטל או אגרה אחר כלול בהצעת המחיר של הספק.  
חיוב 4 שיטת החיוב (Business Rules)  תנוהל בטבלאות.

כל נושא תנוהל בטבלה נפרדת.

   
חיוב 5 כל נתון ינוהל בטבלה כולל גלופות והתוכן שלהם.    
חיוב 6 מספירי קוד מוטב יאוחסנו בטבלה ויוצגו בגלופות מתוך הטבלה.    
חיוב 7 תעריפי החיוב יאוחסנו בטבלאות. תהיה הפרדה של תעריפים לטבלאות ייחודיות לפי נושאים.    
חיוב 8 כל היסטוריית השיטות והתעריפים ישמר בטבלאות נפרדות כך שיהיה אפשר לשחזר חיובים ולהסביר את מקור כל חוב בהווה.    
חיוב 9 יצירת החיוב יהיה תהליך מונחה מתחילתו ועד סופו. המערכת תנחה את המשתמש במילוי הטפסים ותבקר את הזנת הנתונים.

המשתמש יבצע תהליך יצירת חיוב ללא התערבות של הספק בתהליך.

   
חיוב 10 התגלתה טעות או המשתמש החליט לחזור על עיבוד יצירת חיוב, המערכת תאפשר ביטול העיבוד הקודם והחזרת המצב לקדמותו לפני העיבוד כל עת שהעיבוד לא אושר וקובע.    
חיוב 11 למערכת מנגנון ליצירת זיכוי אוטומטי, בתנועה זמנית, לאחר יצירת חיוב.    
חיוב  

12

המערכת תשגר באופן אוטומטי יחד עם שאר הוראות הקבע את הוראות הקבע באשראי.    
חיוב 13 אישור של עיבוד היוצר חיוב יעדכן באופן אוטומטי את תזרים המזומנים בגזברות.    
חיוב 14 המערכת תקבל נתוני חיוב ממערכות אחרות במועצה ותנהל את החובות האלה.    
חיוב 15 המערכת תספק לרשות מנגנון גמיש לניהול חובות מסוגים שונים וממקורות שונים ובהתאם לכלליים במערכות אלה.

המערכת תאפשר הצמדה לכל מדד או מטבע ותאפשר שיטות חישוב שונות עבור כל נושא ושרות.

למשל,  חוב מהיטל סלילת כבישים ומדרכות יוצמד למדד המתאים וקנסות חניה יועלו בשיעור ובמועד שנקבעו בחוק.

   
חיוב 16 בעת יצירת החיוב המערכת תדע לשייך חיוב לטובת אג"ח.    
חיוב 17 מודול יצירת חיוב יעבוד עם מודול המסלקה באופן אוטומטי.    
חיוב 18 המערכת תדע לחשב מע"מ בכל השיעורים הקיימים וליצור חיוב עם מע"מ. המערכת תהיה גמישה ותאפשר הפקת חיוב עם כל שיעור מע"מ שיהיה בעתיד.    
חיוב 19 מודול החיוב יכלול מנגנון לטיפול במשלוח דואר. המערכת תכלול מסך לטיפול בדואר חוזר, כאשר דואר חוזר המערכת תמליץ להפוך את כתובת בעל הנכס או כתובת אחרת לכתובת משלוח דואר.    
חיוב 20 המערכת תתממשק עם מערכת חיצוניות של כגון, Comsign מערכות משלוח חשבונות לחייבים ועוד.    
חיוב 21 תלוש החיוב יכלול נתונים על חיובים נוספים (חובות עבר) כולל פירוט של בעיות תשלום ( למשל, המחאות שחזרו, הוראות קבע שחזרו ועוד).    
חיוב 22 הזכיין במכרז זה יהיה אחראי לעדכון המדד(ים) ושיעורי הריבית.    
חיוב 23 חובות שלא שולמו בזמן, לפי הגדרת המועצה, יוצפו בדוח ותהיה אפשרו לשלוח הודעות דואל, מסרון או הודעה אחרת לחייב.

כמו כן, יהיה אפשר להריץ תזכורת (דואל/מסרון) בגין חובות שלא שולמו.

להודעות ניתן יהיה לצרף קבצים וקישורים (למשל, לאתר התשלומים).

   
חיוב 24 המערכת תדע לקלוט נתונים, מסמכים ותמונות מסקרי נכסים לארנונה כולל הפרשי חיוב והקמת תנועות חיוב בהתאם לממצאי הסקר.    
נושאי חיוב אחרים 1 מערכת הגביה תוכל לטפל בכל נושא אשר יוחלט עליו לטפל בו (חניה, שלטים, חוגים, רוכלים גרוטאות, קנסות, כל חוקי העזר ועוד).

יהיה מנגנון קישור לכל כרטיס השייך לנכס (שלט, רישיון עסק ועוד) לכרטיס הנכס בגביה.

המערכת תקלוט נתוני גביה ממערכת אלה ותקים את החיוב בגביה. אם המשלם קיים החוב יוקם בנושא וסוג שרות תחת המשלם. אם המשלם אינו קיים המערכת תקים את המשלם ותשלח התראה לפקיד לבדוק שאכן המשלם לא קיים.

   
נושאי חיוב אחרים 2 המערכת תדע לעבודה עם בתי דפוס שונים ועם גלופות שונים לכל נושאי הגביה.

המערכת תשמור את התלושים ותאפשר אחזור של התלוש.

   
נושאי חיוב אחרים 3 המערכת תכלול מנגנון הרשאות מתקדם כך שיהיה אפשר ליצור הפרדה מוחלטת של נושא משאר הנושאים, ברמה ארגונית (יחידות ארגוניות) ועד לפקיד הבודד.    
נושאי חיוב אחרים 4 המערכת תכלול קישוריות בין הנתונים במערכת במועצה והנתונים בתאגיד המים של הרשות (כאשר יוקם).

הוספת מבנה או שנויים בנתוני הנכס במערכת אחת תשלח התראה למערכת השנייה ויהיה אפשר למשוך את הנתונים ממערכת למערכת.

אותו מנגנון יפעל לגבי נתוני אוכלוסין.

   
נושאי חיוב אחרים 5 המערכת תקבל התראות חיוב ממערכות יוצרות חיוב:

הנפקת רישיון עסק,

הנפקת אשור בניה,

מתן טופס 4 (אכלוס)

רשום ילד לגן

קנסות בית משפט )ברירת קנס, ברירת משפט) ועוד.

אירועים אלה יכנסו למנגנון מעקב עד לרישום החיוב או הנמקת ביטול ההתראה.

   
נושאי חיוב אחרים 6 המערכת תקיים קשר דו-כיווני של העברת נתונים וסטאטוסים עם מערכות יוצרות חיוב במועצה (כגון, חינוך, חוגים, תכנה וטרינרית, שפ"י, פיקוח על חוקי עזר, חניה ועוד).

המערכת תקלוט נתוני חיוב ממערכות חיצוניות, תנהל את גביית החוב ותעדכן את המערכת המקור בעניין תשלומים ופעולות גבייה.

   
נושאי חיוב אחרים 7 המערכת תדע להתחבר למערכות חיצוניות כמו בתי המשפט או תכנות לניהול לשכה משפטית  לצורך קבלת נתונים, הקמת משלם, יצירת חיוב וקישור לתיק משפטי.

המערכת תקלוט ותנהל את גביית החוב ותעדכן את המערכת המקור בעניין תשלומים ופעולות גבייה.

   
נושאי חיוב אחרים 8 המערכת תטפל בחובות אבודים. יהיה מסך לסימון חובות מסופקים לטיפול כחובות אבודים מול משרד הפנים. גם לאחר אישור מחיקת החוב פרטי החוב ישמרו בהיסטוריה.    
נושאי חיוב אחרים 9 ההצמדה או הריבית על נושאי חיוב שונים (היטלים, אגרות, הסדרים) ינוהל בטבלה נפרדת בהתאם לחוקים החלים על אותו נושא.

המערכת תדע לחשב ריבית בשיעורים שונים והצמדה למדדים שונים בהתאם לנושא החיוב.

לא יהיה אפשרות להתערבות ידנית בחישובי ריבית והצמדה לפי תקופה.

המסכים והדוחות המציגים חוב יציגו את החוב(ות) המקור(ים) לפי תקופה(ות) עם הפרדה של קרן ריבית והצמדה לפי לכל חוב ותקופה.

   
נושאי חיוב אחרים 10 המערכת תטפל בכל סוגי התשלומים כולל תשלומים בחינוך (כגון, גנים, צהרונים, חוגים וכו'). הספק יסייע למועצה בהקמת נושא, סוגי שרות, וסימננו. הספק לא יהיה רשאי תשלום נוסף על שרות זה.    
נושאי חיוב אחרים 11 המערכת תאפשר הקמת תשתית לאירועי גביה חד פעמיים כגון, הרצאה, הופעה וכו' כולל סוג שרות, סימננו ושאר המרכיבים של הגביה. במערכת טופס להקמת אירועים חד פעמיים הכולל: כותרת האירוע, סוג שרות, סימננו, מקום גביה, פרטי האירוע וכו'. ההרשמה והתשלום לאירוע יוקם אוטומטית בפורטל השרותים. להספק יסייע למועצה בהקמת תשתיות אלה.

המערכת תספק דוח על כמות הנרשמים והתשלומים לאירוע.

   
נושאי חיוב אחרים 12 המערכת תנהל מסכים צמודים לכרטסות כארכיב מרוכז. לצורך כך המערכת תכלול מנגנון אוטומטי לקליטת קבצים חיצוניים (מסמכים, תמונות, תשריט וכו') שתדע לשייך את הקבצים לישויות במערכת לפי זיהוי במערכת.    
נושאי חיוב אחרים 13 לנושא שלטים יהיה מודול מיוחד הכולל את החוקים המיוחדים לנושא. למודול יהיו התראות על גיל של השלט, תאריך הסקר האחרון וכו'.    
המערך הפיזי 1 כל עצם פיזי בר חיוב במועצה יהיה מוגדר גיאוגרפית על ידי כתובת (סמל רחוב, מספר בית, מספר דירה, מיקוד), קואורדינאטות (GIS), גוש וחלקה, מיקוד מורחב (9 ספרות).

עדיפות תינתן לכתובת, ושער ההגדרות הם בגדר מידע גיאוגרפי נוסף או הגדרה ראשית בהעדר כתובת.

המערכת תשמור גושים וחלקות שהוחלפו ללא הגבלת מופעים.

   
המערך הפיזי 2 המערכת תנהל טבלת כתובות מרכזית שישרת את כל מערכות והמודולים במועצה.    
המערך הפיזי 3 המערך הפיזי תכלול בתוכו בדיקות לוגיות על כתובות, קואורדינאטות וגושים וחלקות.

לא תתאפשר הזנת הגדרה שגויה:

רחוב לא קיים,

מספר בית לא קיים,

קואורדינאטה מחוץ לגבולות המועצה,

גוש או חלקה לא קיימים.

   
המערך הפיזי 4 מערך הכתובות יעבוד בדומה למערכת הכתובות הממשלתי. עדכון כתובת בטבלה המרכזית יופץ לכל המערכות במועצה.

המערכת יתמוך במספר סוגי כתובות למשל, מספרי משק ומספרי משנה.

   
המערך הפיזי 5 המערכת תיישם את "חוק עדכון כתובות" ותאפשר כתובת למשלוח דואר בנוסף לכתובת הנכס.    
המערך הפיזי 6 עצם במערך הפיזי יהיה מסוגל לקבל יותר מכתובת אחת.

לדוגמא, מגרש או בית פינתי.

   
המערך הפיזי 7 שדה מיקוד יותאם למיקוד המורחב של רשות הדואר (9 ספרות).    
המערך הפיזי 8 כל כתובת תקבל שיוך ליישוב ולפי האזורים הסטטיסטיים של הלמ"ס.    
נכסים 9 המערכת תאפשר הקמת נכס (בתכנון ו/או בניה) ללא גודל וללא חלוקה ליחידות משנה. בהמשך המערכת תאפשר קליטת גודל וחלוקת הנכס ליחידות חיוב כאשר המערכת מבקרת את סך הגדלים של יחידות החיוב שלא יחסר שטח לחיוב ולא יהיה שטח עודף לכלל הנכס.

גודל הנכס יוצג עם שתי ספרות עשרוניות.

   
נכסים 10 נכס יוגדר בלפחות שלוש רמות: לפי הועדה המקומית, לפי השימוש ולפי הסיווג בארנונה.

בכל הגדרה יהיה ההגדרה של גודל הנכס. המערכת תאפשר הקמת טבלת סיווגים לכל הגדרה למשל, טבלת סיווגים של הועדה המקומית, טבלת שימושי לפי הל.מ.ס. וטבלת סיווגים לפי צו הארנונה.

   
נכסים 11 המערכת תטפל בנכס משולב המורכב מיחידות בגדלים, שימושים וסוגי חיוב שונים.    
נכסים 12 המערכת תפיק דוחות בקרה על חריגות וחוסר התאמה של גודל, שימוש והגדרת נכסים.    
נכסים 13 המערכת כוללת תשתית ביצוע סקר נכסים לארנונה. המערכת תייצא נתונים בתבנית מתאימה לקליטה במערכות חיצונית של חברות המבצעות סקרי נכסים וליישומונים לעבודה בשטח.    
נכסים 14 למערכת תבניות לקליטה ומיזוג (שיוך) נתונים מסקרי נכסים עצמים המתאימים (כרטיסים, רשומות וכו') במערכת כולל תשריטים, תמונות וכו'.    
נכסים 15 משתמשים יוכלו להתחבר למערכת ה-GIS ממסכי המערכת. המערכת ימקם את המפה למיקום הנכס/כתובת במסך. המערכת תאחזר גם את כל הצרופות (שרטוטים, מסמכים כודו') הקשורים לעצם במפה.    
נכסים 16 המערכת תדע לקלוט נתונים, מסמכים ותמונות מסקרים שונים כגון, סקר נכסים לארנונה, סקר שלטים, סקר מדי מים ועוד. המערכת תעדכן נתונים פיזיים (כתובת, גודל נכס, סוג ועוד). המשתמש יוכל לקלוט את הנתון במידע עיקרי (לחישוב חיוב) או כמידע נוסף.

כמו כן, המערכת תאפשר קליטת סקר נכסים כישות נפרד כך שהנתוני הסקר לא ישפיעו על הנתונים הקיימים, יהיה ניתן לבצע חיפוש ושנוי הנתונים בסקר. יהיה מנגנון לאישור ולקליטה של נתוני הסקר ולהעברת מערכת התפעולית לצורך חישוב החיובים.

   
אוכלוסין 1 המערכת תנהל רשומות אוכלוסין של המועצה במערכת לפי המפתח מספר זהות או ח.פ.. תהיה אפשרות לקישור לבני זוג וילדים ועדכון אוטומטי.    
אוכלוסין 2 המערכת תנהל פרטי אוכלוסין ממבט של משלם/לקוח/בעל נכס, ממבט של זכאי להנחה וממבט של גורם חיוב (תלמיד במערכת החינוך).

המערכת.

   
אוכלוסין 3 מודול ניהול אוכלוסין יהיה בעל ממשקים למערכות ניהול אוכלוסין של משרד הפנים: מערכת גחלת ומערכת ממ"ד של חברת מלם.

כולל איתור של פרטים שאינם תושב העיר.

   
אוכלוסין 4 המערכת תאגור מידע עסקי על אוכלוסיית החייבים, פרטי חשבונות בנק, רכוש ונכסים ועוד. הכול כפוף לחוק הגנת הפרטיות.

למשל, עם חייב שילם בהמחאה ואין פרטי חשבון בנק בכרטיס האב מידע זה ירשם אוטומטית בכרטסת החייב.

שדות מידע עסקי יהיו רבי מופעים דהיינו, יהיה אפשר לרשום יותר מח-ן בנק אחד.

המערכת תאגור פרטי איתור נוספים כגון מספרי טלפון, דואל ועוד.

   
אוכלוסין 5 ישות אוכלוסין תהיה בעלת טבלאות לקליטת מידע עסקי על הנישום (מוסר תשלומים, רישום במאגרים עסקיים ועוד).    
אוכלוסין 6 איתור, שליפה וניתוח של אוכלוסיית היישוב יעשו במערכת מידע של הממ"ד או במערכת עם אותן יכולות. המערכת תתעדכן ממרשם האוכלוסין של משרד הפנים באותו אופן כמו הממ"ד.    
אוכלוסין 7 מודול האוכלוסין תקשר בין בעל ואישה, שותף או בעל חברה לח"פ. כל זאת מתוך כרטיס המשלם או בעל הנכס.

המערכת תאפשר הצמדת קליטת פרטים של בני זוג, שותפים בחברה.

המערכת תאפשר הצמדת מסמכים למשלם או לנספחים אליו: בני זוג, ילדים שותפים בחברה וכו'.

   
אוכלוסין 8 הספק יבצע טיוב של נתוני בעלים בכרטיסי הנכסים ויצמיד להם את מספרי הזהות והכותבות הנכונים כולל ברשומות ההיסטוריות.    
אוכלוסין 9 עם קליטת קבצי עדכון של מאגר הממ"ד המערכת תתעדכן אוטומטית מהקבצים האלה. המערכת תשלח תזכורות הפעם בתקופה לאחראי על מאגר האוכלוסין במועצה לוודא שהעדכון אכן התבצע.    
ה. קליטת תשלומים (קופה): 1 מודל הקופה מטופל בפרק המערכת הפיננסית.   שורת מידע לא למילוי 

 

ו. מודול מסלקה: 1 מודל המסלקה מטופל בפרק המערכת הפיננסית.   שורת מידע לא למילוי  
ז. מודול אכיפת גביה 1 מודול אכיפת גביה תתנהל כחלק אינטגראלי עם שאר מערכת ההכנסות ותעבוד על אותו בסיס נתונים.

המודול תעבוד כמקשה אחת עם מודול שרותי קהל והקופה ותעדכן את מצב החשבון של המשלם/לקוח/שרות.

עדכון היתרות יהיה מידי.

 
אכיפה 2 תהיה אפשרות ליזום תהליך אכיפה במגוון אמצעים: מתוך דוח יתרות, מתוך יתרת חוב בודדת, מהזנה של מערכת חיצונית או מתוך פעולה ידנית (אכיפה פרטנית).  
אכיפה 3 המערכת תכלול WORKFLOW ומעקב באמצעות סטאטוסים כך שניתן לבקר את ההתקדמות בכל שלב בתהליך האכיפה.

תהליכי עבודה ובפרט תהליכי עיבוד אצווה יתועדו בצורה מובנת למשתמש.

 
אכיפה 4 המערכת תנחה את המשתמש בעבודה עם המסכים לאורך התהליכים והמסלולי האכיפה.

המעבר משלב לשלב בסרגל האכיפה יהיה מותנה במילוי תנאים למעבר. כמו כן, המערכת תחייב תיעוד לכל פעולה ובכל מעבר שלב בסרגל האכיפה.

המערכת תציג ותתריע על פעולות המשפיעות על פעולת האכיפה כגון, בקשת הנחה,  השגה, עו"ד שמנהלים הליכים במקביל, טיפול גביה או בארנונה. המערכת תבדוק אם היו פניות או שנוי סטטוס או פעולות בתיק בשבועיים האחרונים.

 
אכיפה 5 המערכת תכלול מערך של מסכי עזרה עשירים כולל מילון מונחים ותיעוד תהליכים. תכנים אלה יהיו נגישים בלחיצה ימנית של העכבר.

המערכת תקפיץ חלונות עזרה שינחו את המשתמש בעבודתו.

 
אכיפה 6 מודול האכיפה יהיה בעל אינטגרציה מלאה עם מערכות אחרות במועצה ועם גופים חיצוניים הפועלים מטעמה (גובה חיצוני, משרד עו"ד). המערכת תקבל עדכון סטאטוסים ממערכות אחרות ותעדכן סטאטוסים במערכות אלה.  
אכיפה 7 מתוך החוב יהיה ניתן לסמן תנועות או סכומים שלא לאכיפה. למשל, סכום או תנועה שהוא במחלקות או שהיא כבר במסלול של אכיפה יסומן כמחוץ למסלול האכיפה ולא ינקטו פעולות בו במודול האכיפה.  
אכיפה 8 באמצעות סטטוסים יהיה אפשר להשהות או לעצור פעילות בשרותי קהל עד לסיום תהליך במודול אכיפה.

לדוגמא, אם תיק הוגש לבית המשפט תהיה אפשרות לחסום קבלת תשלום בשרותי קהל או הזנת קוד הנחה.

דוגמא אחרת, תיק שהוגש בקשה להנחה על החוב יוקפאו תהליכי האכיפה עד להחלטה בגין הבקשה.

 
אכיפה 9 המערכת תתמוך בהפעלת אמצעי גביה שונים בערוצים נפדים.  
אכיפה 10 מודול האכיפה יהיו בעלי ממשק (look and feel) דומה לשרותי קהל.  
אכיפה 11 המערכת תדע לעדכן מחירים ולבצע חישובים שונים לעדכון מחירים בהתאם לנושא. למשל, קנסות חניה אינם מתעדכנים לפי מדד אלה לפי השעורים והמועדים בחוק.  
אכיפה 12 המערכת תדע לנהל אכיפת פסקי דין וגביית קנסות של בתי משפט.

המערכת תדע לנהל את תהליך הגביה מתחילתה עד סופה או לחילופין תדע לנהל את חלקים מהתהליך בשיתוף תכנות חיצוניות כגון,  תכנות ניהול לשכות משפטיות של חברות אוטומציה, בר טכנולוגיות, משיג ואחרים.

 
אכיפה 13 המערכת של הספק תדע לקבל ולייצא נתונים למערכות אכיפה של קבלנים לאכיפת גביה ותכנת לניהול לשכות משפטיות.  
אכיפה 14 הספק יתאים את הפקת העיקולים לצורכי המועצה כך שיהיה קל ונוח למשתמשים. יהיה ניתן להפיק כל סוג של עיקול: על חשבונות בנק, על כרטיסי אשראי, על רכב, על משכורת וכו'.  
אכיפה 15 המערכת תפיק עיקולים ממוחשבים מתוך דוח מאזן או דוח יתרות (קיבוצי) או תפיק עיקול בודד או למספר חייבים (בן זוג, שותף וכו') מתוך כרטסת/מסך מצ"ח. המערכת תאפשר משלוח עיקול לכל הבנקים וחברות אשראי או לחלקם (לפי בחירה מחלון רשימת תיוג).  
אכיפה 16 המערכת תכלול מנגנון שאילתות ורישום עיקולים לכלי רכב במשרד הרישוי.  
אכיפה 17 המערכת תאפשר מעקב אחרי עיקולים ותאפשר הפקת דוחות לפי חתכים שונים (סוג טיפול, שלב טיפול, עומק חוב, תאריכים, סטטוסים ועוד).

המערכת תעדכן יתרות באופן אוטומטי.

 
אכיפה 18 המערכת תקלוט תשובות ממוחשבת מבנק הדואר (אישור ממוחשב שלקוח קיבל מכתב).  
אכיפה 19 המערכת של הספק תדע לקלוט ולייצא נתונים למערכות אכיפה של קבלנים לאכיפת גביה (אגוז, אגם, שקד, עורכי דין והוצל"פ) ותכנת לניהול לשכות משפטיות או בתי מפשט.  
אכיפה 20 המערכת תדע בצע סריקה של חייבים ולהציע מועמדים לפעולות אכיפה.  
אכיפה 21 המערכת תציע לאיזה בנקים לשלוח עיקול בהתאם לעיקולים קודמים שהתקבל עבורם תשובה חיובית.  
אכיפה 22 המערכת כוללת ממשק למערכת "כרטיס חכם" לעיקולים.  
אכיפה 23 המערכת תקלוט הסדרי תשלום על חובות בהוראות קבע (בנק, אשראי). הוראות אלו תתחדשנה באופן אוטומטי.

עם סגירת אכיפה מול חייב המערכת תעדכן את כרטיס החייב עם הערה ובמקביל תוסיף הערה במודול העיקולים.

 
ח. דוחות ומידע מנהלי  

1

הדוחות של המערכת ההכנסות יכללו את כל הדוחות הקיימים במערכת הקיימת בתוספת דוחות שהמשתמשים יבקשו מעת לעת.  
דוחות 2 מחולל דוחות יהיה כלול במערכת ויאפשר בניית דוחות על ידי המשתמשים מכל תוכן במערכות הפיננסיות ומערכות אחרות במועצה. כל דוח יועבר לאקסל בלחיצת כפתור כאשר הגליון יפתח ישירות למסך.    
דוחות 3 המערכת תציג חובות לפי גיל החוב, כל תנועה של חוב לפי הגיל שלה.  
דוחות 4 תנועות כספיות יוצגו כתנועות נומינליות, ריאליות או צמודות לדולר ארה"ב בהתאם לבחירת מפיק הדוח.

המערכת תהיה פתוחה ומוכנה להציג נתונים כספיים בכל מטבע ופורמט.

   
דוחות 5 המערכת תתחבר למערכות מודיעין עסקי כגון BDI ותציג  מהן נתונים על נישומים.
דוחות 6 המערכת תספק את כל הדוחות המובנים הדרושים על ידי הרשות לצורך ניהול נושא ההכנסות.
דוחות 7 המערכת תספק את כל הדוחות המובנים הנדרשים או שיידרש בעתיד על ידי משרדי ממשלה לרבות משרד הפנים והאוצר, דוחות נדרשים על ידי רשות המים. וגופים ממלכתיים אחרים. המערכת תספק דוחות על גיול חובות בהתאם לדרישות משרד הפנים.
דוחות 8 הדוחות למשרד הפנים כולל דוח רבעוני, לרבות הדוח השנתי על השנה שעברה, יתאימו לאפיון שיש באתר האינטרנט של משרד הפנים.
דוחות 9 במערכת דוחות מובנים לבקרת נושא ההנחות כגון, הצלבת נתונים מדוח ביטוח לאומי לדוח ההנחות.
דוחות 10 במערכת דוחות בחתכים שונים למנהל המחלקה לבקרת העבודה של עובדי המחלקה. הדוחות יכללו זהוי העובד, תאור פעולה, סיכומים סטטיסטיים וכו'.
דוחות 11 חתכי דוחות לפי בעלים (לאחר טיוב נתונים בעלים).
דוחות 12 דוח המציג קרן וריבית בפריסה רב שנתית. הזכיין יתאם את תוכן ועיצוב הדוח עם המועצה.
דוחות 13 דוח יתרות יהיה גמיש ויציג את הנתונים במספר צורות: לפי כל שדה, לפי נושאים ושנים, לפי טווחים של סכומים, לפי שנים וסוגי נכסים, לפי אזורים ועוד. דוח היתרות תצרף גם מידע סטטיסטי ליד הנותנים. הפקת הדוחות יהיה קל ונהיר כך שמשתמש במחלקת הגביה יוכל להפיק את הדוחות ללא עזרה מהספק.
דוחות 14 המערכת תפיק דוחות סטטיסטיים על כל פעולות הגביה והאכיפה. יהיה ניתן להצליב נתון אחד עם נתונים אחרים.
דוחות 15 הספק יתאים דוחות לדרישות המועצה ושל רו"ח של המועצה.
דוחות 16 יהיו דוחות לאיתור כרטיסים עם אותה כתובת כגון, כרטיס נכס וכרטיס שלט כך שהמשתמש יוכל לקשר בין הכרטיסים.
ט. אחזור מסמכים 1 אחסון ואחזור המסמכים יפעל בצורה אינטגרטיבית עם כל שאר המערכות המודולים.
אחזור מסמכים 2 המערכת תאפשר אחסון ואחזור כל תדפיס, דוח, תלוש, מצב חשבון, אישור, מסמכים סרוקים, תמונות, שרטוטים, קבצי וידיאו וקול ותוצרים אחרים. עצמים אלה יהיו קשרים לישויות במערכת (משלם, בעל, נכס, שלט, אירוע וכו') ויהיה ניתן לתשאל את העצמים לפי מאפיינים.
אחזור מסמכים 3 מכל מסך במערכת ההכנסות יהיה אפשר לקלוט ולאחזר מסמכים ברמה של עצם במסך (פקד, שדה, תמונה).
אחזור מסמכים 4 מסמכים המופקים במערכות אחרות כגון מערכות גביה של חברות גביה ועורכי דין יקלטו כמסמכי ארכיב ויהיו מקושרים לרשומה המתאימה במערכת ההכנסות.
אחזור מסמכים 5 מערכת האחזור תקלוט כל הפריטים ממערכות האחזור הקודמות שהיו בשימוש המועצה.
אחזור מסמכים 6 מערכת האחזור תהיה בעלת ממשק זהה לשאר המערכות בהצעה, הן מבחינת מראה והן מבחינת תפקוד (ממשק, ארגון ועיצוב פקדים, הגדרת מקשי פונקציה).
אחזור מסמכים 7 מערכת האחזור תעבוד בצורה משולבת עם כל מערכות האחזור בכל המערכות שהספק ספק.
אחזור מסמכים 8 מודול אחזור המסמכים יהיה בעל מנגנון הרשאות שתגביל את הגישה ברמת התיקייה, קבוצות מסמכים, סוגי מסמכים וברמת המסמך הבודד.

תהיה אפשרות למתן הרשאות למשתמשים שאינם מוגדרים במערכת ההרשאות של מערכת ההכנסות (כגון, יועץ משפטי).

י. ממשקים 1 מערכת ההכנסות תהיה בעלת ממשק דו-כיווני למערכת הפיננסית במועצה ולמערכות פיננסיות בשלטון המקומי.

תהיה התאמה מלאה של העברת נתונים בין סעיפים במערכת ההכנסות למערכת הפיננסית כולל סעיפי הנחות.

ממשק להעברת נתונים מהגביה לתכנות הנה"ח הנפוצות (חשבשבת, SAP, פריוריטי ועוד).

ממשקים 2 מערכת ההכנסות תהיה בעלת ממשק דו-כיווני למערכות הניהול בוועדה מקומית לתכנון ובניה (בר טכנולוגיות). המערכת תקבל נתוני חיוב מהמערכות פיקוח על הבניה, חישוב אגרות, חישוב היטלים וכו'. מערכת ההכנסות תשלח נתוני עדכון למערכות בוועדה על מנת לעדכן סטאטוס של חיוב.
ממשקים 3 מערכת ההכנסות תהיה בעלת ממשק דו-כיווני למערכות המשפטית, בית משפט מקומי (מערכת אוטומציה, QIS, בר טכנולוגיות, משיג ועוד) ומערכת ניהול הנכסים (בנושא שכר דירה). מערכת ההכנסות תקבל נתוני חיוב מהמערכות האלו ותשלח חזרה נתוני עדכון על מנת לעדכן סטאטוס של חיוב.
ממשקים 4 מערכת ההכנסות תהיה בעלת ממשק דו-כיווני למערכות הרווחה. מערכת ההכנסות תקבל נתוני חיוב ממערכת הרווחה ותקים את החיוב במערכת עם סוגי שרות וסיננו מתאימים. אם המשלם לא קיים המערכת תקים גם את המשלם. המערכת תשלח חזרה למערכת הרווחה נתוני עדכון על מנת לעדכן סטאטוס של חיוב.

התאמת הממשק על ידי הספק לפי דרישות המועצה תהיה חלק בלתי נפרד מההתקשרות והספק יפתח ממשק זה ללא תוספת מחיר.

ממשקים 5 מערכת ההכנסות תהיה בעלת ממשקים דו-כיווניים למערכות השלטים, הפיקוח העירוני, וטרינר, חניה (כולל מערכות חיצוניות כגון אוטומציה, "מטרו פארק", "לולהטק", "חניתה" ועוד), רישוי עסקים (כגון "רמה") וכל מערכת אחרת ברשות הגובה כסף בגין מתן השרות. מערכת ההכנסות תקבל נתוני חיוב מהמערכות האלו ותשלח חזרה נתוני עדכון על מנת לעדכן סטאטוס של חיוב.

התאמת הממשקים למערכות אלה על ידי הספק הינה חלק בלתי נפרד ההתקשרות והספק יפתח ממשקים אלה ללא תוספת מחיר.

ממשקים 6 ממשק העברת נתוני גביה למערכת השכר במועצה או כל מערכת שכר נפוצה שתהיה בעתיד (אוטומציה, חילן טק, מלם שכר, מירב ועוד).
ממשקים 7 ממשק להעברה וקליטת נתונים מ/אל מערכת החינוך כולל אגרת ביטוח אישיות (תלמידים), תשלומי נוספים מכל סוג (מחשבים, חוגים וכו').
ממשקים 8 ממשק להעברה וקליטת נתונים מ/אל תוכנות מנב"ס וניהול כספים בבתי ספר נפוצות.
ממשקים 9 המערכת תתמוך בכרטיס חכם וחתימה דיגיטלית בעבודה בתוך מערכת ההכנסות.
ממשקים 10 הספק יתאים את המערכת לקליטת תשלומים ממערכת לקליטת תשלומים באינטרנט, IVR, אנושי, עיקולים של חברות  אחרות (אוטומציה, טלאול, מ.ג.א.ר., מטרופולינט, מילגם, שוהר ועוד).
ממשקים 11 בספק יתקין ממשק ליצוא נתונים לפי דרישות כל מבצע של סקר נכסים לארנונה (למשל, אור הייטק, אינטרטאון, מגער, מידות ועוד). כמו כן, הספק יתאים ממשק קליטה של תוצאות סקרי נכסים מכל מבצע.

 


 1. המערכת הלוגיסטית

 • מבוא                  

          תפקיד: לטפל ברכש ואספקה של טובין ושירותים לשאר היחידות במועצה. לטפל במצאי (אינוונטר).

            תאור: המערכת תקלוט דרישות מהיחידות השונות, תטפל באישורן או דחייתן, תדאג להזמנת הפריטים והשירותים ואספקתם ליחידות המועצה. פריט בר-קיימא בעל ערך ירשם באינוונטר.

            כלול במערכת ניהול פריטי מלאי ומחסן.

            המערכת תעבוד בצורה הדוקה עם המערכת הפיננסית ותציג תמונה מהימנה של התקציב בכל עת.

כלים: מסכי עבודה לניהול תקציב ברמה פרטנית, קליטת דרישות, שריונם, הפקת הזמנות, ניהול מלאי ואינוונטר. כלים להפקת תוצרים, תחזיות (של עומס הזמנות).

            תוצרים: דוחות ניהול תקציב, מלאי ואינוונטר, מעקב אחר הזמנות, דוחות ומסכי להנהלה הבכירה ועוד.

            ממשקים: המערכת תעבוד תחת מערכות תקציב והנה"ח של המועצה תדווח להן ותקבל מהן מידע. המערכת תהיה מקושרת למערך ניהול הפרויקטים במועצה. המערכת תקבל דיווחים מערכות מידע שונות במועצה ובמגוון אמצעים.

סוגיות מיוחדות: תהליך הרכש וניהול הרכוש של המועצה הינו תהליך אחד מתמשך שינוהל על פי סטאטוסים ותתמוך בחתימות דיגיטליות. 

 

 • תאור הסביבה הטכנולוגית

 

נושא שם המערכת והיצרן פירוט
1.0 שרת(י) היישום*  

 

המשתתף יפרט את מיקום השרת
2.0 מערכת הפעלה בשרת(ים)
3.0 בסיס הנתונים
4.0 חבילת התכנה/מחולל היישום  

 

5.0 מערכת הפעלה בקצה
6.0 תצורת חומרה נדרשת בקצה
מעבד זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
7.0 כלי הצגת הנתונים למשתמש  

 

8.0 מחולל הדוחות המובנה ביישום

 

זמן שהגרסה הנוכחית פועלת אצל לפחות 5 לקוחות:

 

* המשתתף רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו.

 • פרוט הדרישות

 

מפרט טכני – המערכת הלוגיסטית
המודול מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

א. המודולים הנדרשים 1 המערכת הלוגיסטית תנהל את תהליך הרכש והאספקה משלב הדרישה דרך ההזמנה, אחסון פריטים, הנפקה ועד אשור התשלום.   שורת מידע לא למילוי 
מערכת 2 מודול דרישות ביחידות הרשות.  שורת מידע לא למילוי
מערכת 3 מודולי רכש.    שורת מידע לא למילוי
מערכת 4 מודול מחסן ואינוונטר.   שורת מידע לא למילוי
מערכת 5 מודול הערכה ומעקב ספקים.   שורת מידע לא למילוי
מערכת 6 דוחות ומידע מנהלי.    שורת מידע לא למילוי
מערכת 7 מודול אחזור מסמכים.   שורת מידע לא למילוי
ב. דרישות כלליות 1 המערכת הלוגיסטית תכלול את כל הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.

כמו כן, המערכת תכיל את כל הנתונים ההיסטוריים והפעילים במערכת הקיימת.

   
כללי 2 המערכת של  הספק תקלוט את כל הנתונים ההיסטוריים במערכת הלוגיסטית (רכש, קטלוג, מחסן ואינוונטאר).  
כללי 3 למערכת בסיס נתונים משותף וטבלאות משותפות למערכות הפיננסיות.  
כללי 4 כל המודולים במערכת הלוגיסטית יפעלו כמקשה אחת (דרישות, ועדת קניות, הצעות מחיר והזמנות). בכל שלב בתהליך הרכש יהיה אפשר לראות פרטים, סטאטוסים והערות משלב קודם. למשל, בשלב קבלת הצעות מחיר יהיה אפשר לראות נתונים משלב הדרישה.  
כללי 5 המערכת תאפשר אחזור מידע לגבי דרישות, הזמנות וספקים כולל מידע מהמערכת הפיננסית כגון, תקציב ויתרות. לשם כך המערכת תכלול מנוע חיפוש עם סינון מתקדם.  
כללי 6 המערכת תכלול מנגנון לניהול מסמכים כולל סריקה ושיוך קבצים שונים למדורים וארועים ברשומת הרכש, האספקה ואינוונטר.  
כללי 7 מעקב אחר סטאטוסים והתקדמות לכל אורך תהליך הרכש והאספקה.

המערכת תספק מסכי מעקב מרוכזים לצורך בקרת תהליכים.

 
כללי 8 תהיה אפשרות לשנות עיצוב וכיתוב בעצמים במסכים. למשל, יהיה אפשר לשנות הכיתוב על כפתור "אישור ראש המועצה" ל-"אישור מנהל הרכש".  
כללי 9 לכל ישות (דרישה, הצעת מחיר, הזמנה, ועדת קניות) יהיה אפשר להצמיד מסמכים כולל הודעת דואל.  
כללי 10 המערכת תאפשר הגדרת תהליכים, סטאטוסים ותחנות אישור על ידי המועצה והספק יישם דרישות אלה במערכת.  
כללי 11 המערכת תכלול יישומון בטלפון ו/או במסופון לאישור דרישות והזמנות על ידי גורמים מורשים. כמו כן, יהיה יישומון לעובדי שטח לעדכון מלאי ואינוונטר ולביצוע ספירת מלאי.

היישומון יעבוד עם בר-קוד ותדע להפיק מדבקות במדפסת צמודה.

 
כללי 12 המערכת תנהל רשימות תיוג (checklist) אופי הדרישה/הזמנה או בהתאם לסכום הדרישה/הזמנה. ברשימת התיוג יהיו תנאים שיש לעמוד בהם  והמסמכים יש לצרף בהתאם לאופי או לגובה סכום דרישה/ההזמנה.  
כללי 13 יהיה ניתן לקבוע אבני דרך לטיפול בדרישות, הזמנות וכו' הכולל תקני זמן לכל פעולה.

המערכת תתריע על תהליכים מתעכבים ותוציא הודעה לגורם המעכב למשל, לגורם מאשר.

המערכת תקדם לעדיפות גבוהה דרישות או הזמנות המתעכבים מעל זמן התקן לטיפול.

 
כללי 14 בכל מסך יוצגו הערות לדרישות, הזמנות וישויות אחרות במערכת אך לא בהדפסות.

בכל מסך הסכומים בשורות יוצגו עם מע"מ או בלי ממע"מ כאשר הכותרת מציינת כיצד הסכום מוצג. בתחתית המסך סה"כ יוצג עם מע"מ.

עיצוב סופי של המסכים יסוכם עם מחלקת הרכש.

 
כללי 15 המערכת תאפשר הגדרת תהליכים, סטאטוסים ותחנות אישור על ידי המועצה והספק יישם דרישות אלה במערכת.  
ג. מודול דרישות 1 מודול דרישות נגיש למשתמשים ביחידות הרשות בהתאם להרשאתם.    
דרישות 2 פרטי העובד בטופס יוצגו מתוך מערכת כח האדם.    
דרישות 3 המערכת מציגה בחלון קטלוג פריטים וסוגי עבודות למשתמש.

יהיה אפשר להגדיר דרישה לפריטים או לעבודות (כמו בהזמנות).

כמו כן, יהיה שדות למטרת/יעד הדרישה והערות.

   
דרישות 4 יהיה אפשר לשייך דרישה לחוזה הסכם מסגרת או הסכם שנתי. אם הישויות האלה מוגדרות במערכת הפיננסית יהיה אפשר להציגם במסך הדרישה ולבצע את הקישור.    
דרישות 5 בעת מילוי טופס/מסך הדרישה יבדקו את היתרה בסעיף היחידה הדורשת.

המערכת תתריע על חריגה מהתקציב.

   
דרישות 6 המערכת תבצע בדיקות לוגיות וסבירות בעת מילוי הדרישה. למשל, דרישה ממחלקת הרווחה הכוללת בתוכה הזמנה לאספלט אינה סבירה והמערכת תתריע.    
דרישות 7 במסך קליטה דרישה ובדיקתה תהיה כפתור "השלמת פרטי לוגיסטיים" וכפתור "אישור פרטי תקציב".    
דרישות 8 המערכת תבדיל בין שני סוגי עובדים: אלה שמורשים למלא דרישה בלבד ואלה שמורשים גם לאשר ולשגר דרישות.    
דרישות 9 תהיה אפשרות לבנות מסלול אישור לדרישה טרם הגעתה ליחידת הרכש.

לדוגמא, דרישה שמילאה גננת תעבור לרכזת הגנים ברשות לבדיקה ורכזת הגנים תעביר את הדרישה הבדוקה לאשור של הנהלת המחלקה.

במקרה זה לא תהיה לגננת אפשרות להעביר דרישה לרכש אלה רק באמצעות המחלקה.

   
דרישות 10 אשור ושיגור הדרישה תבצע שריון בסעיף התקציבי המתאימה של יחידה.    
דרישות 11 המערכת תתריע על דרישות שלא מומשו לאחר תקופה מוגדרת.    
דרישות 12 המערכת תדע לבדוק סבירות של דרישה מול סעיפי הוצאה. למשל, הדרישה להזמין ציוד משרדי מסעיף ביול יזוהה כחריגה גם אם קיימת יתרה בסעיף. המערכת תוכל להתריע או לחסום את הוצאת הדרישה.    
דרישות 13 יהיה ניתן לשנות פריטים בדרישה על ידי עורך הדרישה. שנויים אלה יחייבו אישור המנהל.    
דרישות 14 תהיה אפשרות להחזיר דרישה למחלקה הדורשת  תוך כדי ביטול השלבים שהיו עד כה.    
דרישות 15 המערכת תשמור היסטוריה של דרישות כולל דרישות שנדחו. למשתמש תהיה אפשרות לאחזר דרישות היסטוריות כדי להעתיק מהם פרטים או כדי להחיות דרישה שנדחה בעבר.    
קטלוג 1 המפתח הראשי של הקטלוג יהיה מק"ט של הרשות. הרשומה תכיל את המק"טים של הספקים ודגמים כמידע נוסף.    
קטלוג 2 הקטלוג יכלול פריטים ועבודות לפי מיונים שונים כולל רמות. למשתמשים תהיה אפשרות למיין את הקטלוג לפי שדות ולבצע חיפוש פריטים במלל חופשי.    
קטלוג 3 בהוספת או עדכון פריט בקטלוג יכלול עדכון פרטי הפריט  או העבודה, דגם, סיווג, ספקים, רמות, שיוך לעצי מוצר ועוד. למשתמשים תהיה אפשרות להוסיף שדות.    
קטלוג 4 הקטלוג יכלול פריטים ועבודות לפי מיונים שונים כולל רמות. למשתמשים תהיה אפשרות למיין את הקטלוג לפי שדות.    
קטלוג 5 תהיה אפשרות לקליטת נתוני פריטים מהקטלוגים של ספקים באמצאות  קובץ.

המשתתף יציע נוהל ומבנה קובץ קליטה.

   
קטלוג 6 כל פריט יכיל את המאפיינים שלו כולל פרטי חוזה עם הספק וכללי ההתייקרות של הפריט.    
קטלוג 7 המערכת תתמוך בעדכון מחירים על פי מדדי המחירים או מטבע.    
קטלוג 8 תהיה אפשרות לשייך פריטים לסעיפי הוצאה בתקציב.    
קטלוג 9 פריטי הקטלוג יוצגו בעצי מוצרים לפי משפחות, לפי סיווג ורמות.    
קטלוג 10 המשתתף יהיה אחראי לטיוב נתוני הקטלוג כאשר הוא יבצע ניקוי הקטלוג מפריטים מיותרים והסבה למק"טים החדשים בהתאם לעץ המוצרים.    
קטלוג 11 המערכת תתריע על פריטים לא בשימוש.    
קטלוג 12 המודול יבדיל בין פריט רגיל ופריט שיש עבורו זכיין (מכרז תקופתי) ויפיק הזמנה באופן אוטומטי לזכיין.    
קטלוג 13 המודול יבדיל בין פריט רגיל ופריט שיש עבורו זכיין (מכרז תקופתי) ויפיק הזמנה באופן אוטומטי לזכיין.    
קטלוג 14 הקטלוג יכלול פריטים המוחזרים לספק כגון מיכל טונר ריק שמחירו שלילי ("-").    
קטלוג 15 תהיה אפשרות לשנות מק"ט מפריט אינוונטר לפריט כמותי אך לא להיפך.    
ד. מודול רכש 1 ליחידת הרכש יהיה מודול בדיקת דרישות וניתובן לאספקה ישירה, אשור לרכישה או מכרז.    
רכש 2 יחידה הרכש תוכל לשנות פרטים בדרישה. עם קליטת שנויים אלה המערכת תוציא הודעה לשולח הדרישה.    
רכש 3 המערכת תפיץ הודעות ותשובות ליחידות שהגישו דרישות.

במקרה של דחייה הדרישה תוחזר ליחידה עם הערות וסטאטוס דחייה.

   
רכש 4 המערכת תנהל סטאטוסים בכל שלב בתהליך הרכש (דרישה, שריון, מוגש לועדת קניות, אשור קניין, אשור גזבר, הוצאת הזמנה לספק, קבלת תעודת משלוח, אשור תעודת משלוח, ממתין לחשבונית, הכנת תשלום ועוד).    
רכש 5 מתוך מודול הרכש יהיה אפשר להתחבר למודול הצרכנות במערכת הפיננסית לצורך טיפול בספקים גדולים ובהסדר של הוראת קבע.    
רכש 6 המודול יכלול ערכה להכנת הצעות מחיר. במודול חלונות לשליפת תאור פריטים מהקטלוג, בחירת רשימת ספקים ומכתב פניה להספקת סחורה/שרות.    
רכש 7 המערכת תשווה הצעות מחיר ותציע לקבל את הזול ביותר.    
רכש 8 המערכת תספק כלי למנהל הרכש להכנת הזמנה.

ההזמנה תתבסס על הדרישה ותהיה אפשרות לצרוף דרישה/ות להזמנה כולל פירוט.

   
רכש 9 המערכת תאפשר הפקת מספר הזמנות מתוך דרישה אחת.    
רכש 10 למנהל הרכש יהיה אפשרות לרשום הוצאות בסעיפים יחידות ברשות ללא דרישה מהיחידה.

למשל, הוצאות תחזוקה למבנה יועמסו על התקציבים של היחידות המאכלסות את המבנה.

   
רכש 11 תהיה אפשרות להקפיא ולהעלים כרטיסים ו/או סעיפים שהם סגורים או לא פעילים.    
רכש 12 הזמנה תונפק על סמך אישור ועדת קניות (מספר ישיבה וכו') או על פי נוהל אישור ללא ועדה. תהיה אפשרות לשלוח הזמנות באצווה.    
רכש 13 המערכת תפיק הזמנה על גבי נייר, בפקס, דואל (PDF), דואל (טופס מובנה-EDI).    
רכש 14 המערכת תתריע על הזמנות שלא מומשו לאחר תקופה מסוימת.    
רכש 15 המערכת תדע לשלוח הזמנות לפקס ולדואל.    
רכש 16 מודול להכנה וניהול מכרזים לזכיינים תקופתיים. המודול ידע לנתב הזמנות לפריטים של ספקים זכיינים ותבדוק שמחיר החיוב בחשבונית תואם את הצעתו במכרז.    
רכש 17 המודול ידע להפיק הזמנה לספק חליפי  אם הזכיין לא סיפק את הפריט כנדרש. במקרה זה המערכת תאפשר הזנת מחיר פריט להזמנה. מחיר זה לא יעדכן את הקטלוג.    
רכש 18 המערכת תדרוש את החתימות המחויבות על פי נהלי המועצה: חתימת גזבר בלבד, אישור ועדת קניות וגזבר, חתימת גזבר וראש המועצה, (תוספת חתימה של חשב מלווה ועוד).    
רכש 19 בכל שלב בהזמנה המערכת תאפשר ליחידת הרכש או לגזבר להחזיר ההזמנה או הדרישה לכל שלב קודם בתהליך.

המערכת תשמור היסטוריה של פעולות על דרישות והזמנות.

   
רכש 20 המערכת תספק כלי למנהל הרכש להכנת הזמנה.

ההזמנה תתבסס על הדרישה.

תהיה אפשרות לציין את פריסת התשלומים בהזמנה ומקור תקציב.

המערכת תאפשר פריסת התשלום מעבר לשנה הנוכחית.

   
רכש 21 המערכת תספק לקניין כלים לבחון הצעות מחיר והכנת הזמנות לאישור.    
רכש 22 המערכת תתמוך בתחנות אישור לשל הזמנות ומסלולי אישור שונים. למשל מסלול ועדת קניות ומסלול ללא ועדת קניות (המחייב תיעוד הסיבה למעבר למסלול זה).    
רכש 23 הסטאטוס "החלטת ועדת קניות" יהיה פעיל רק אחרי אישור הגזבר.    
רכש 24 מנגנון הפקת ההזמנות תכלול מנגנון בקרה. למשל, לא יהיה אפשר להוציא הזמנה מעל סכום מסוים ללא אישור ועדת הקניות.    
רכש 25 במערכת מנגנון למעקב אחרי מכרזים: התקדמות בתהליך המכרז, ניהול ועדת מכרזים ותוקף התקשרות במכרז. למודול ממשק למערכת הפיננסית ולמערכת המשפטית.    
ועדת קניות 1 המערכת תמיין דרישות, תכין  לישיבת ועדת הקניות לפי קריטריונים את כל הדרישות המחייבות אישור ועדת קניות.    
ועדת קניות 2 המערכת תנהל פרוטוקול של ישיבת ועדת הקניות עם מספר ישיבה, תאריך וכו' עם קישור לדרישות שנדונו ולהזמנות שיצאו בהמשך.    
ועדת קניות 3 המערכת תעדכן את סטאטוס הדרישות ותפיץ הודעה ליחידות שדרישותיהן נדונו בישיבה.    
ועדת קניות 4 דחייה של דרישה על ידי ועדת הקניות תחסום את הדרישה והמשך הטיפול (הוצאת הזמנה).    
ועדת קניות 5 תהיה אפשרות לנהל פרוטוקול במערכת ניהול מסמרים כאשר המזהה של המסמך יופיע בהזמנה בהמשך.    
חתימה דיגיטלית 1 כל מסמך או אישור בתהליך הלוגיסטית יהיה ניתן להחתים בחתימה דיגיטלית.    
חתימה דיגיטלית 2 תהיה אפשרות לתייק כל מסמך חתום למערכת ניהול המסמכים ולחפש מסמכים חתומים מתוך המערכת הלוגיסטית או מתוך מערכת ניהול המסמכים.    
ה. מודול זירת עסקים 1

 

המערכת תכלול זירת עסקים באינטרנט לצורך פרסום בקשות להצעות ומכרזים. המערכת תפיץ בקשות אלה לספקים ותקבל הצעות באתר.    
זירת עסקים 2 הזכיין יספק למועצה רשימת הספקים ממוינת הכוללת את רשימת הספקים של המועצה וספקים נוספים. הרשימה תהיה ממוינת לפי סיווג הספק ומיקומו הגיאוגרפי.    
זירת עסקים 3 לעמוצה תהיה אפשרות להשמיט ספקים מרשימת התפוצה של הבקשה.    
זירת עסקים 4 המערכת תנהל תיבות הצעות אלקטרוניות לקבלת הצעות.    
זירת עסקים 5 המערכת תנהל תיבות הצעות אלקטרוניות לקבלת הצעות.    
זירת עסקים 6 למנהל יהיה מסך מעקב אחר הצעות הכולל לוח מחוונים (dashboard) עם אפשרויות לחקירה לעומק (drill down), שאילתות ודוחות ניהול.    
ה. מודול מחסן ואינוונטר: 1

 

המערכת תנהל את מחסן הרשות: קבלה והנפקת פריטים, השאלת פריטים ועוד.    

 

מחסן 2 המערכת תתמוך בקריאת בר-קוד.    
מחסן 3 המערכת תתמוך בריבוי מחסנים.    
מחסן 4 המערכת תדע לזהות פריטים בחסר על פי רמות מלאי מינימום ותתמוך בהזמנה אוטומטית או התראה.    
מחסן 5 המערכת תתמוך בקליטה ובדיקת תעודות משלוח במצבים הבאים: תעודת משלוח תקינה, חסר לעומת הזמנה, פער בכמויות, פער במחיר מעל מחיר הפריט בקטלוג, פער במחיר מתחת למחיר בקטלוג, שוני בסוג או טיב הסחורה.    
מחסן 6 המערכת תדע להפיק תעודת כניסה למחסן של רכוש קבוע  או חומר מתכלה גם כאשר הטובין סופק ישירות למחלקות.    
מחסן 7 המערכת תקלוט תעודת כניסה למחסן וחשבונית עם סכומים שליליים עבור החזרות, קיזוזים וזיכויים.    
מחסן 8 המערכת תשמור היסטוריה של תעודות מלאי.    
אינוונטר 9 המערכת תתמוך במיפוי אתרי האינוונטר במועצה עד לרמה של חדר/מחסן/ארון וכו'. מיקום הפריט יהיה חלק מהמאפיינים שלו.    
אינוונטר 10 המערכת תפיק את כל הטפסים הדרושים לניהול אינוונטר לרבות טופס להחתמת עובדים המחזיקים בציוד רשות.    
אינוונטר 11 המערכת תתמוך בשינוע פריטים מאתר לאתר ומאחריות יחידה או בעל תפקיד אחד לאחר. תשמר היסטוריה של אינוונטר.    
אינוונטר 12 המערכת תכלול דוחות ניהול כולל שיערוך ערך מלאי.    
אינוונטר 13 המערכת תדע להפיק תעודת כניסה למחסן או לאתר אחר במועצה מתוך חשבונית/תעודת משלוח ספק.    
אינוונטר 14 במסך קליטת טובין יהיה מקום למלא פרטי תעודת אחריות למוצרים. בהתאם למק"ט יהיה ניתן לחייב את קולט הציוד למלא פרטי אחריות המוצר.    
בלאי 1 המערכת תנהל מעקב אחרי פריטים שצריכים לצאת מהאינוונטר עבור ועדת הבלאי של המועצה.    
בלאי 2 המערכת תפיק פרוטוקול ועדה עם רישום פריטים ותפיק תעודות בלאי ודוחות בלאי.    
ו. ממשקים: 1 המערכת תכלול ממשקים קבועים במבנה שיוגדר מראש למערכות אחרות ברשות:

א.   המערכת הפיננסית (הנה"ח),

ב.   מערכות מנב"ס למיניהם,

ג.     מערכות תחזוקה,

ד.   מערכות ממ"ג (GIS) והנדסיות,

ה.   מערכת מוקד עירוני,

מערכות מל"ח/פס"ח/רח"ל/שוע"ל.

   
ממשקים 2 המערכת תכין נתונים לדוח הכספי של הרשות כגון, ערך אינוונטר, ציוד ומלאי.    
ממשקים 3 המערכת תפעל במשטר EDI (מסחר אלקטרוני) ותפיק הזמנות ישירות למערכות הספקים. המערכת תקבל מסמכים ונתונים מגורמי חוץ במשטר EDI.    
ממשקים 4 המערכת תקלוט פריטים ממערכות לניהול מכרזים והצעות מחיר כגון, דקל, בנארית, רמדור וכו'.    
ממשקים 5 המערכת תדע לייצא  ולקבל נתונים ממוסדות בתקשורת: אוצר, משרד הפנים, בנקים וכו'.    
ממשקים 6 המערכת תתממשק לתכנות מחסן נפוצות ברשויות מקומיות כגון,  חשבשבת, ארודיים, פז מערכות ועוד.    
ז. מודול דוחות ומידע מינהלי 1 המערכת תכלול דוחות ומידע מינהלי בשתי רמות: דוחות מובנים מקומיים במערכות הרכש, מלאי ואינוונטר ומחולל דוחות המסוגל לאחד נתונים מכל מהערכות הרשות.    
מידע מינהלי 2 המערכת תכלול את כל הדוחות,  אפשרויות ייצוא ותוצרים שהמערכת הקיימת מספקת.    
מידע מינהלי 3 המערכת תספק את כל תוצרים ותהיה בעלת כל היכולות המצוינות בפרק 8 "BI מערכת מידע מינהלי".    
מידע מינהלי 4 המערכת תכלול מנגנון לשערוך מלאי ואינוונטר.    
מידע מינהלי 5 בדו"ח לועדת הרכש תהיה אפשרות לכלול פרטים מלאים על הדרישה המקורית.    
מידע מינהלי 6 המערכת תפיק דוח צריכה שנתית או תקופתית לכל מק"ט בקטלוג.    
מידע מינהלי 7 המערכת תאפשר בניית דוחות על ידי המשתמש והוספת שדות לדוחות קיימים.    
יז. אחזור מסמכים 1 המערכת תכלול מנגנון לאחזור מסמכים אחיד אשר תפעל בצורה אינטגרטיבית עם כל שאר המערכות המופעלות ברשות ועם המערכת אחזור המסמכים הקיימת במועצה.
אחזור מסמכים 2 המערכת תדע לשייך קבצים למסכים ואירועים ברשומת הרכש, מלאי ואינוונטר.    
אחזור מסמכים 3 מכל מסך ומתוך כל עצם במסך (פקד, שדה, תמונה) בכל מודולים יהיה אפשר להפעיל את מנגנון אחזר המסמכים.

 1. מערכת כוח אדם, שכר ונוכחות 

 • מבוא                 

            תפקיד: לנהל את מחזור החיים ופעילותם של העובדים במועצה ולהכין את משכורות העובדים.

            תיאור: המערכת תאפשר רישום מועמד, קליטתו כעובד, מעקב אחר פעילותו, נוכחות ועד לפרישתו של העובד.  המערכת תכלול מודול ניהול נוכחות שיאפשר דיווח בכל האמצעים; שעון, טלפון, טלפון נייד (יישומון), אינטרנט ועוד.

            המודולים כוח אדם, שכר ונוכחות יופעלו כמקשה אחת והמעבר של מידע ביניהם יהיה שקוף. כמו כן, ממשק המשתמש יהיה אחיד בכל המודולים.

המערכת תנהל את המבנה הארגוני של המועצה ותתחזק אותה בהתאם לשנויים בכוח אדם.

            כלים: מסכי עבודה לניהול מחזור חיים והכנת משכורות. כלים להפקת תוצרים, מחשבונים (להדמיית תלושי שכר במערכת נפרדת, מסלול קידום עובד, חישוב דמי פרישה), הוראות ודיווח למוסדות, ועוד.

            תוצרים: תלוש שכר, מידע לעובד, דוחות ניהול ובקרה, תחזית עלות שכר, דוחות ומסכי BI להנהלה הבכירה ועוד. המערכת תדע למסור תלוש שכר ודפי מידע בדואל.

            ממשקים: לספק יש את הידע והיכולת לשלוף ולקלוט נתונים היסטוריים מהמערכת הקיימת  לרבות מסמכים, תלושים, טפסים ואימג'ים. המערכת תעבוד תחת מערכות תקציב והנה"ח של המועצה תדווח להן ותקבל מידע מהן. המערכת תקבל דיווחים ממערכות מידע שונות במועצה ובמגוון אמצעים. המערכת תדע להעביר מידע למערכות אחרות במועצה (כגון, מערכת ההרשאות, מערכת הפיננסית ועוד).

            סוגיות מיוחדות: המערכת תדע להכין את כל התחזיות, החישובים והדוחות לצורך הכנה וביצוע תכנית הבראה.

            המערכת תקלוט את כל הנתונים ההיסטוריים מהמערכת הקיימת. המערכת תבצע כל החישובים ותציג נתונים ברצף גם אם המעבר בוצע באמצע השנה. המערכת תפיק דוחות מצטברים תקינים גם עם ההסבה בוצע באמצע שנת הכספים.

המועצה אינה חייבת לעבוד עם מערכת הנוכחות של הספק, המערכת של הספק תדע לעבוד עם מערכות נוכחות של ספקים אחרים.

 

 • תיאור הסביבה הטכנולוגית

שם היישום: _______________________

תיאור קצר: ______________________________________________

______________________________________________________

זמן שהגרסה הנוכחית פועלת אצל לפחות 5 לקוחות: ________

נושא שם המערכת והיצרן פירוט
1.0 שרת(י) היישום*
המשתתף יפרט את מיקום השרת
2.0 מערכת הפעלה בשרת(ים)
3.0 בסיס הנתונים
4.0 חבילת התכנה/מחולל היישום
5.0 מערכת הפעלה בקצה (בצד הלקוח)
6.0 תצורת חומרה נדרשת בקצה
תצורה מינימאלית מעבד זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
7.0 כלי הצגת הנתונים למשתמש
8.0 מחולל הדוחות המובנה ביישום
9.0 קו תקשורת

* המשתתף רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו.

 • פרוט הדרישות

         

מפרט טכני – כוח אדם שכר נוכחות
המודול מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

א. המערכות הנדרשות 1 מודול מבנה ארגוני.   שורת מידע לא למילוי
מערכת 2 מודול כוח אדם ינהל את מחזור החיים של העובד בארגון. כמו כן, המודול ינהל את מצבת כוח האדם מהמבט הארגוני כולל תקינה ובקרת עלויות כוח אדם.  שורת מידע לא למילוי
מערכת 3 מודול שכר.   שורת מידע לא למילוי
מערכת 4 ממשקים למודולים של נוכחות וסידור עבודה.   שורת מידע לא למילוי
מערכת 5 דוחות ומידע מנהלי (BI).   שורת מידע לא למילוי
מערכת 6 מודול ניהול מסמכים.    שורת מידע לא למילוי
ב. דרישות כלליות 1 המערכת כוח אדם ושכר של הספק תכלול את כל הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.    
כללי 2 למערכת בסיס נתונים משותף עם טבלאות משותפות למערכות כוח אדם ושכר.  
כללי 3 נתונים של עובד יוגדרו במקום אחד בלבד, נתון שידווח במודול כ"א או שכר יעדכן בהתאם את כל המודולים האחרים.  
כללי 4 המערכת מאפשרת הזרמת נתונים עתידיים לעובד שייכנסו להפעלה בתאריך שנקבע או לפי אירוע. וכן דיווחים רטרואקטיביים שיועברו לתשלום.  
כללי 5 המערכת תאפשר אחזור מידע לגבי עובד כולל מידע ממערכת כוח אדם ושכר. לשם כך המערכת תכלול מנוע חיפוש עם סינון מתקדם.  
כללי 6 המסך המרכזי במערכת יהיה תיק עובד  שיכיל מידע משולב מכל מודול ומכל המערכות: כוח אדם ושכר.  מידע זה יוצג במסך משולב עם לשוניות (tabs) וחלונות המכילים את המידע מהמערכות השונות.  
 

כללי

7 המערכת תכלול מערכת נפרדת להדמיית שכר קיבוצי, על חתכי אוכלוסייה שונים וכן ברמת העובד הבודד. מנגנון ההדמיה יאפשר ניתוח של מרכיבי שכר שונים, כולל עלויות.  
 

כללי

8 המערכת הנפרדת להדמיית שכר תשאב נתוני אמת (נתונים אישיים ונתוני שכר מצטברים) מהמערכת הקיימת. ההדמיה לא תשפיע על נתוני האמת.  
כללי 9 המערכת תכלול אפשרות להציג שינויים בהסכמי שכר והצגת עלות מעביד של כל שינוי ברכיב השכר כולל ניתוח. כמו כן, מנגנון ההדמיה יאפשר סימולציה רטרואקטיבי.  
כללי 10 המערכת תאפשר בניה של מסכים חדשים או עדכון קיימים על ידי המשתמש.  
כללי 11 המערכת תאפשר קליטת נתונים ההיסטוריים מהמערכות הקיימות (בהתאם למספר השנים הקיימים במערכת הקיימת). המערכת תקלוט כל שדה שיידרש, כולל טבלאות מערכת לרבות שינויי דרגות ודרג, תלושים, טפסים, תמונות ומסמכים, וכל תוצר אחר שהופק מהמערכת הישנה ונשמר במדיה דיגיטלית או אופטית.

המערכת תציג נתונים על כל שנת המעבר (מהמערכת הקיימת למערכת של הזכיין), מה-1 בינואר של שנת המעבר. המערכת תפיק נתונים מחושבים ומצטברים על כל שנת המעבר גם כאשר המעבר בוצע באמצע השנה.

 
כללי  

12

המערכת תאפשר עבודה בממשק חלונאי או WEB וקליטת קבצים במבנה קבוע בתקשורת.  
כללי 13 המערכת תאפשר יבוא/יצוא של מידע ודוחות לגיליון אלקטרוני ( CSV,XLS) ולקובץ ASCII כן יבוא נתונים ממקורות ממוחשבים חיצוניים. למערכת תהיה יכולת קליטה וייצוא של קבצי XML.  
כללי 14 המערכת תכלול מודול מידע אינטגרטיבי (לפי הגדרת המשתמש) לגבי כלל הארגון, יחידות ארגוניות וכו', כולל חקירת נתונים (drill down) עד רמת העובד או סמל השכר.  
כללי 15 המערכת תכלול מנגנון הרשאות מתקדם הן לאחזור והן לעדכון בחתכים שונים (יחידות ארגוניות, סקטורים, עיסוקים, וכד') בכל רמה וחתך תתאפשר הגדרת הרשאות מרמת שדה בודד ועד רשומה שלמה או מסך שלם.  
כללי 16 המערכת תתמוך בדיווח למנהל ולעובד במגוון אמצעים: פקס, תדפיס, מסך, דואל, מסרון ועוד. כמו כן, המערכת תאפשר צירוף קבצים או קישורים להודעות (דואל / מסרון).  
כללי 17 המערכת תאפשר אישור וחתימה דיגיטלית ותדע לעבוד עם ציוד היקפי לקליטת חתימה דיגיטלית.  
כללי 18 המערכת תתמוך באחסון מסמכים סרוקים בצמוד לתיק האישי של העובד. המסמכים יאורגנו בעץ נושאים כאשר יהיה למשתמש אפשרות להוסיף ולגרועה ענפים מהעץ. בנוסך תהיה אפשרות לחיפוש לפי מילות מפתח ומאפייני תיק.  
כללי 19 המערכת תכלול מנגנון גבוי לכל המערכות (כ"א ושכר) ולכל המודולים. מנגנון הגבוי יהיה מסוגל לעבוד ברקע גם כאשר המשתמשים עובדים עם המערכת.  
כללי 20 המערכת תתמוך בהפקת כל שדה ונתון במסד הנתונים לקובץ ASCII.  
כללי 21 המערכת תקלוט טבלאות ומידע מבחוץ כגון מדרגות מס, נתוני הסכמי שכר ועוד ממדיה דיגיטלי או במקוון.  
כללי 22 המערכת תכלול מערך של מסכי עזרה עשירים כולל מילון מונחים ותיעוד תהליכים. תכנים אלה יהיה נגישים בלחיצה ימנית על העכבר.  
כללי 23 תהליכי עבודה ינוהלו בכלי BPM.  
כללי 24 המערכת תאפשר מעקב אחר סטאטוסים והתקדמות בתהליכים מורכבים, כגון הפקת משכורת.

המערכת תאפשר בקרת כל שלב בתהליך והגדרת פעולות ונושאים לאישור.

 
כללי 25 המערכת תכלול ספריית טפסים לכל הנושאים בכוח אדם, נוכחות ושכר. למשל, מועמדות, עדכון פרטים, בקשות, מקדמה, חל"ת,  106, 101, דיווחים ועוד.

ספריית הטפסים תהיה נגישה מהמחשבים במועצה וכן באינטרנט.

היכן הדבר אפשרי המערכת תאפשר מילוי ושיגור הטופס במחשב.

כללי 26 המערכת תנפיק באופן אוטומטי מגוון מכתבים, הודעות וטפסים מוכנים מראש  לעובדים ולמוסדות.
כללי 27 הספק יהיה אחראי לעדכן טבלאות שכר על פי הנחיות הממשלה, הסכמים קיבוציים ועוד.
כללי 28 המערכת תענה על דרישות כל החוקים, הפקודות וההוראות הנוגעים נושאי ניהול כח אדם ושכר. הספק יהיה אחרי להתקין מיד כל שנוי במערכת הנובע משנוי בחקיקה, פקודה, הוראה או פסיקה מחייבת לרבות חוקי  העבודה והוראות רלוונטיות של נציב שרות המדינה, חוקים והוראות מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, ניהול ספרים וכל שנוי המשפיע על ניהול כח אדם וחישוב השכר.
כללי 29 המערכת תכלול את כל המידע לצורך ניהול כח אדם והפקת שכר לעובדים הנובעים מחוקת השכר בשלטון המקומי, חוזרי מנכ"ל, אוגדן תנאי שרות וכו'. מידע זה יהיה חלק בלתי נפרד מהמערכת ויהיה נגיש מכל מסך במערכת. הספק לא יגבה תשלום נוסף עבור המידע.
כללי 30 המערכת תענה על הדרישות של גופים ציבוריים ומסחריים גדולים כגון מס"ב, בנקים, קופות גמל והשתלמות ואחרים. הספק יהיה אחרי להתקין מיד כל שנוי ולתקן כל תכנית על מנת שהמערכת תתאים לדרישות אלה. הספק ידאג שהעברת הנתונים מ/אל המערכת בהצעתו תמיד יתאים דרישות שיגור וקליטת נתונים של הגופים הנ"ל.
ג. מבנה ארגוני 1 המערכת תכלול שדות להגדרת המבנה הארגוני של יחידות ויחידים. תהיה קיימת מבנה של הורשה בין היחידות בעץ הארגוני לעצמן ולעובדים. המערכת תפיק דוחות כולל תרשים עץ ארגוני.
מבנה ארגוני 2 המערכת תפיק תרשים ארגוני על בסיס ההיררכיה הארגונית.
מבנה ארגוני 3 המבנה הארגוני יכיל בתוכו תקן ומצבה לפי ההיררכיה ארגונית.
מבנה ארגוני 4 עץ היררכיה הארגונית יוכל להיפתח למספר  רמות.
מבנה ארגוני 5 מערכת המבנה הארגוני תכיל את התקנים של המועצה ותאפשר בדיקת תקן מול מצבה, חריגות וחוסרים.

תקנים יוצגו במשרות, שעות ועלות כספית.

מבנה ארגוני 6 כל תקן יהיה קשור לסעיף תקציבי אחד או יותר.
מבנה ארגוני 7 מקור המימון של הסעיף התקציבי יוצג במבנה הארגוני של מערכת כוח אדם.

במבנה הארגוני יהיה אפשרות להוסיף פירוט.

מבנה ארגוני 8 המערכת תטפל בשעות נוספות שהוענקו ליחידות ארגוניות.
ד. כוח אדם 1 מערכת כוח האדם של המשתתף תכלול את כל הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.    
כוח אדם 2 מערכת כוח אדם תפעל על אותו בסיס נתונים עליו פועלת מערכת השכר.    
כוח אדם 3 המודול יאפשר שליחת עדכוני הנתונים על ידי העובדים או היחידות הארגוניות מרוחקות בממשק חלונאי או WEB.    
כוח אדם 4 המודול יכלול מנגנון בקרה ואישור קליטת נתונים על ידי הפונקציות המתאימות באגף כוח אדם.    
כוח אדם 5 מודול כוח אדם יטפל בעובד בכל שלבי מחזור החיים בעבודה משלב ל הגיוס ועד הפרישה. פרטיו ייקלטו פעם אחת ויעברו אוטומטית לכל שלב ומודול במערכת.    
כוח אדם 6 מערכת כוח האדם תאפשר קליטה והאפיון אנשים וגופים העובדים עם המועצה או הפועלים מטעמה. מודול כוח האדם תטפל בעובדים קבועים, עובדים זמניים, עובדים ארעיים, עובדי קבלן, מתנדבים, קבלנים, יועצים, משרדים הנותנים שירותים ועוד.    
כוח אדם 7 שנוי סטאטוס ההעסקה של העובד יעדכן אוטומטית את הנתונים השייכים לאותו סטאטוס.    
כוח אדם 9 תשמור היסטוריית ההעסקה של עובד. במעבר מתחום לתחום אחר המערכת תסגור או תפתח את שדות הנתונים הרלוונטיים לאותה סוג העסקה של עובד.

המערכת תקלוט את כל נתוני העובד ההיסטוריים מהמערכת הקודמת ותציג אותם ברצף.

   
כוח אדם 10 המערכת תכלול מנגנון למעקב וחישוב תשלום עבור אוכלוסיות שאינן מקבלות תלוש שכר למשל, עובדים המגישים חשבונית.    
כוח אדם 11 המערכת תטפל בהנפקת ביגוד לעובדים מנגנון זה יהיה מקושר לתקציב היחידות להן משתייכים העובדים.    
כוח אדם  

12

המערכת תהיה מקושרת למערכת האינוונטר כדי לקשר לכל עובד הציוד עליו הוא חתום.    
כוח אדם 14 המערכת תטפל בהיתרים לעבודה נוספת / שעות נוספות המערכת תפיק את הטפסים המתאימים ותעקוב אחר אשור הבקשה כולל תאריך תפוגה.    
כוח אדם 15 המערכת תכלול טבלאות אפיונים הקשורים לעיסוק העובד: השכלה, מקצועות, עיסוקים, משלחי יד.

רצוי שהקודים של מאפיינים אלה יהיו זהים לאלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

   
כוח אדם 16 המערכת תכלול טבלאות קידום דרגה לדרגה על בסיס פז"ם עבור כל דרוג והסכם.

המערכת תאפשר בניית מסלולים מיוחד.

   
כוח אדם 17 תהיה אפשרות להגדיר רכיבי שכר על פי עיסוק.    
כוח אדם 18 המערכת תציע קידום של עובדים על בסיס טבלת מסלולי קידום או תנאים מיוחדים הנובעים מהסכמים או קיצור פז"ם.    
כוח אדם 19 המערכת תשמור היסטוריה של עדכוני התקן בכל ספרי התקן.

כמו כן, המערכת תקלוט את הנתונים ההיסטוריים מהמערכת הקיימת ותציג אותם ברצף.

   
כוח אדם 20 העובדים ישויכו לתקנים הרלוונטיים. תהיה אפשרות להזין ידנית נתונים שונים מהמוגדר בתקן.    
כוח אדם 21 המערכת תטפל, תתעד ותעקוב אחר תביעות מהביטוח הלאומי.    
כוח אדם 22 המערכת תעדכן את ימי המחלה במערכת הנוכחות בנוגע להיעדרות כתוצאה מתאונות עבודה.    
כוח אדם 23 המערכת תפיק את כל הטפסים הנוגעים בתביעות מול הביטוח הלאומי ותעקוב אחר אישורן.    
כוח אדם 24 נתוני כוח אדם ותוצאות חישוב שונות במודולים של כוח אדם ייצרו תנועות אוטומטיות למערכת השכר ללא צורך בהזנה או חישוב חוזר.    
כוח אדם 25 המערכת תדע לקלוט את הסכמי העבודה המיוחדים ותנאי העסקה של עובדי הוראה.    
כוח אדם 26 המערכת תפיק טפסים לבקשה לעבודה נוספת ותעקוב אחר  החלטות וביצוען.    
כוח אדם 27 המערכת תכלול מנגנון להקפאת/ השעיית /הפסקת עבודה (כולל עובדי הוראה). פעולות מנגנון זה יבצעו את אותן פעולות במודול השכר ובמערכת הנוכחות (באמצעות ממשק).    
כוח אדם 28 המערכת תכלול מודול לחוקת שכר ארגוני המבוסס טבלאות נושא ומסכים קלים להבנה שיאפשרו הגדרה וטיפול בקבוצות עובדים.    
כוח אדם 29 המערכת תכלול ערכה להערכת תפקוד  העובד. בערכה זו טופס הערכה למילוי בדוא"ל.    
כוח אדם 30 בהתאם להרשאות המערכת תאפשר צפייה בנתוני כח אדם למחלקות אחרות (חינוך, רווחה, שפ"ע ואחרים).    
גיוס 1 מודול הגיוס מטפל בתהליך גיוס עובדים למועצה משלב דרישת עובד לתפקיד עד בחירת המועמד המתאים.

המערכת תכלול מסלולים וסטאטוסים למעקב אחר תהליך הגיוס.

   
גיוס 2 המערכת תנהל ותפיק את הטפסים, האישורים והתוצרים הדרושים משלב דרישת העובד, בדיקה מול התקן,  הפקת מכרז, פרסום הדרישה, קליטה ומיון המועמדים בחירת המועמד המתאים.  
גיוס 3 המערכת תבדוק דרישות מול התקציב, מקורות מימון וקיום תקן פנוי. המערכת תפיק התראה על אי ההתאמה.    
גיוס 4 המערכת תשמור פרטי מועמדים במאגר המועמדים היסטורי כולל תיעוד הראיונות, החלטות וסטאטוסים המסבירים מדוע ובאיזה שלב המועמד התקבל או נדחה.    
גיוס 5 המערכת תכלול תהליך להפקת מכרז פנימי או חיצוני או פנימי וחיצוני.    
גיוס 6 נתוני המועמד שהתקבל ייקלטו באופן אוטומטי מאגר העובדים.    
גיוס 7 המודול יטפל בהזמנות כ"א מחברות השמה כולל  טיפול בתחשיבים מיוחדים מיקור חוץ: עמלת החברה, ביטוחים, שכר שעתי, , בקרה תקציבית.    
הסכם עבודה 1 המערכת תטפל בכל סוגי ההסכמים: הסכמים קיבוציים, הסכמים אישיים, הסכמים מיוחדים.

כמו כן, המודול יפיק מכתבים והודעות לעובדים חדשים וקיימים על כל שנוי בתנאי שכר בהתאם לחוק חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב 2002.

   
הסכם עבודה 2 כלול במערכת רכיבי הסכם העבודה שעות עבודה, ש"נ, כוננויות, תורנויות, משמרות וכדומה.    
הסכם עבודה 3 המערכת תטפל בכל רכיב נלווה: אחזקת רכב, נסיעות,  ספרות, סיכון, החזר שכר דירה ועוד. לכל רכיב יוגדר תקן למדידה ומכסה.    
הסכם עבודה 4 המערכת תנהל ותק של עובד מכל סוג (בשנים ו/או בחודשים) לפי פרמטרים שונים.

מנגנון חישוב הוותק ידע לטפל באירועים מיוחדים בהעסקת העובד כגון, חל"ת ושנת שבתון.

   
הסכם עבודה 5 המערכת תטפל בכל נושא הסכמי עבודה והשפעתם על נתוני העובד ובמיוחד נתונים לשכר (כגון,  גמול השתלמות או הגדלת ותקים).    
הסכם עבודה 6 נושא רכב ואחזקת רכב יטופל בתת-מודול נפרד בו יפורטו פרטי הרכב, הוצאות קבועות ומשתנות, רישוי, ביטוח והסדרים כספיים עם העובד בגין ההסכם.    
הסכם עבודה 7 תת מודול יטפל בקרנות וקופות (גמל, השתלמות, ביטוח מנהלים ואחרים), חישוב וההפרשות בהתאם לנוהלי הקופה או ההסכם.    
הסכם עבודה 9 הסכמי שכר (מתוך טבלת הסכמי שכר שתכלול גם תיעוד ההסכמים).    
הסכם עבודה 10 המערכת תטפל רכיבי הסכם מיוחדים: ביגוד, הבראה, מענק יובל, נסיעות, טלפון, אגודות מקצועיות ורישיונות עבודה.    
השתלמות 1 המערכת תרשום ותנהל את כל נושא הלימודים, הדרכה, ההשתלמות, השתתפות בכנסים וימי עיון של העובדים.    
השתלמות 2 מודול ההשתלמויות תעדכן באופן אוטומטי את תקציבי היחידות אליה משתייך העובד.

המודול תאפשר תכנון תקציבי של השתלמויות ויעדכן את מערכת תזרים המזומנים.

   
השתלמות 3 המערכת תנהל השתלמויות פנים ארגוניות כולל רישום, שיבוץ ומעקב אחר נוכחות.    
השתלמות 4 המודול ינהל רשימת קורסים בהתאם לתחומי עיסוק של העובדים.    
השתלמות 5 המערכת תדע להפיץ מידע על קורסים במגוון אמצעים: דואל, פקס.

כמו כן, המערכת תדע לשלוח לעובדים תזכורת במסרון על השתתפותם בדרכה.

   
השתלמות 6 המערכת תחשב זכאות לגמול עבור הקורסים הרלוונטיים ותעדכן את מערכת השכר.    
השתלמות 7 המערכת תעביר ותקבל פרטי השתתפות בהשתלמויות  של עובדים למערכת הנוכחות.    
השתלמות 9 המודול יכלול מסכים ושדות לארגון הדרכה  פנים ארגונית כולל סידורים לוגיסטיים.    
השתלמות 10 המערכת תפיק את כל הטפסים והסכמים השייכים  לניהול השתלמויות ולימודים.    
השתלמות 11 המערכת תכלול מנגנון להתחשבנות עם העובד: השתתפות עצמית, השתתפות המועצה, מענק או הלוואת לימודים.    
השתלמות  

12

כרטיס העובד יכלול מסכים ושדות לניהול אירועים שהמועצה מקיימת עבור העובדים: הרמת כוסית, טקסי פרישה וכו'.

כמו כן, למערכת יכולת לשלוח הודעות לעובדים בגין אירועים.

   
השתלמות 14 המערכת תנהל הסמכות ומסלולי קידום מקצועי הקשורים לתחום העיסוק של העובד.    
משמעת 1 המערכת תתעד בעיות משמעת ואירועים שונים בתיק העובד.    
משמעת 2 מודול המשמעת תנהל את ועדת המשמעת כולל הוצאת הזמנות,  סדר יום ופרוטוקול (החלטה).    
רווחה 1 המערכת תכלול מודול לטיפול ברווחת הפרט.    
רווחה 2 מערכת תטפל בנושאי רווחה שונים (הלוואות, אירועים, מענקים וכדומה). המערכת תדע לחשב תשלומים מורכבים ממספר מקורות מימון (מעביד, ועד ואחרים) כולל שיוך לסעיפי תקציב מתאימים.    
רווחה 3 המערכת תטפל בהלוואות לעובדים לפי פרמטרים שונים: תקופת החזר, סכום החזר לרבות בקרת הגבלת שעורי הלוואה משכר העובד.    
רווחה 4 המערכת תנהל תרומות של ימי מחלה לקרן מרכזית ומעקב אחר הקצאת הימים לנזקקים.    
רווחה 5 המערכת תנהל קרן לתרומת ימי חופש למטרות ולנזקקים שאינם עובדי המועצה.    
רווחה 6 מודול הרווחה תכלול רכיב לניהול ועד עובדים, זכאות לשי, חלוקת שי וחישוב שווי מס על מתנות    
פרישה 1 המערכת תיתן מענה להכנת תכנית הבראה בראייה ניהולית של המועצה. המודול יכלול כלי לניהול מדיניות צמצומים כללי שתאפשר החלת מדיניות המועצה (פיטורין, הגבלת שעות נוספות וכו') על כלל העובדים, על קבוצות ועל יחידים. המודול יציג השפעת המדיניות על תקציב המועצה.  
פרישה 2 המערכת תחשב סכומי פיצויים של עובד או קבוצת עובדים.  
פרישה 3 המערכת תכין את כל החישובים לפרישה: מענק פרישה, תנאי פנסיה, תנאי פיצויים, פדיון ימי חופש ומחלה, פדיון קופות וכו' בהתאם למשכורת הקובעת.    
פרישה 4 המערכת תפיק את כל הטפסים הקשורים לתהליך הפרישה: טופס טיולים, טופס 161 והפקת מכתבים שונים.    
פרישה 5 המערכת תטפל ברצף זכויות, גרירה והקפאת זכויות.    
פרישה 6 המערכת תטפל באופן אוטומטי בקצבאות שארים וגמלאים כולל מעקב אחר פטירת גמלאים וסטאטוס שארי גמלאים.    
פרישה 7 המערכת תדע לחשב שכר לגמלאים המקבלים פנסיה מקופה ציבורית.    
היעדרות 1 המערכת תחשב את כל סוגי ההיעדרויות על פי ההסכמים השונים כולל הסכמי מורים.    
היעדרות 2 המערכת תכלול מנגנון טיפול כולל בחל"ת, הארכות חל"ת אישור וחישוב ותק בהתאם לחל"ת כולל למורים.    
היעדרות 3 המערכת תכלול מונים והגדרות של היעדרויות לפי סוגים כולל חישוב מכסות, יתרות והתראה על חריגות. המודול יהיה קשור למערכת השכר והתקציב כדי למנוע תשלומי שכר מעבר למכסת.    
היעדרות 4 המערכת תכלול מנגנון לטיפול ביציאה למילואים, כולל מעקב אחר התביעות לביטוח לאומי, חישוב הפרשים והפקת תביעות משלימות.    
היעדרות 5 המערכת תכלול מסמכי ניהול ובקרה שיציגו היעדרויות,  איחורים, יציאה מוקדמת וכו' לפי כל פלח  זמן.    
היעדרות 6 המערכת תאפשר דיווח מקוון של סיבת היעדרות ומסמכים נלווים מתחנות קצה בהתאם להרשאות.    
ד. שכר 1 מערכת השכר של המשתתף תכלול את כל הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.    
שכר 2 המערכת תאפשר ניהול אוכלוסיות שונות של עובדים ומתכונות העסקה שונות (ילדי עובדים בקיץ, גמלאים, מתנדבים המקבלים החזר נסיעות בלבד).    

 

שכר 3 המערכת תתמוך בהקפאה שכר לכל תקופה ומכל סיבה, אך הפעלת מנגנון הקפאת השכר יופעל ממערכת כוח אדם.    
שכר 4 המערכת תאפשר קישור עובד ליותר מסעיף תקציבי אחד ושיוך ליותר מתקן אחד.

פקודת השכר תדע לשייך את הסכומים לכל סעיף מתאים.

   
שכר 5 המערכת תאפשר חישוב המרת שכר של עובד עבר ממוסד ציבורי אחר או שעובר מעיסוק אחד לעיסוק אחר או מסקטור אחד לסקטור אחר, תוך ציון ההפרשים ומקורם.    
שכר 6 המערכת תטפל בכל סוגי ההורדות כולל רישום עיקולי שכר וחישוב הורדות המחולקות לתשלומים.    
שכר 7 המערכת תטפל במקדמות שכר ותחשב קיזוזים.    
שכר 8 המערכת תאפשר הפקת תלוש עם  נטו שלילי עם  קיזוז מתשלום חיובי שישולם לעובד בהמשך.    
שכר 9 המערכת תכלול מגוון תבניות לתלושי שכר במבנים שונים.

המערכת תאפשר הדפסה מקומית של תלוש שכר על עמוד 4A ו/או PDF.

   
שכר 10 המערכת תאפשר צפייה בתלושי שכר מכל תקופה שהיא כולל צפייה באמצעות האינטרנט (בהתאם להרשאות המתאימות).    
שכר 11 המערכת תאפשר חישוב קיזוז אוטומטי של קופת גמל ציבורית (פנסיה תקציבית) כאשר העובד מקבל פנסיה ממקום ציבורי אחר. המערכת תדע להחזיר לקופה הציבורית את סכום הקיזוז.    
שכר  

12

המערכת תאפשר חישוב סימולציה של תלוש משכורת למועמד או לעובד חדש או לעובד פעיל. תכנית זו תהיה נגישה למורשים במערכת כוח אדם כך שלא יזדקקו לבקש חישובים אלה מחשבי השכר.    
שכר 14 הסימולציה תיקח בחשבון את פרטיו האישיים ונתוני השכר שהצטברו לעובד עד לחודש האחרון כולל שכר ברוטו, מסים ותנאים סוציאליים. הסימולציה תעשה בנפרד ולא תשפיע על נתוני השכר הפעילים או על עיבוד המשכורת. יהיה ניתן לשמור סימולציות בקובץ נפרד מהקובץ הפעיל להנפקת תלושי שכר.    
שכר 15 לאחר ביצוע סימולציית שכר כאמור בסעיף הקודם (13) יהיה ניתן להעתיק את נתוני הסימולציה למערכת השכר הפעיל ולהפיק תלוש לעובד.    
שכר 16 המערכת תאפשר למשתמש להפיק משכורת על כל שלביה באופן עצמאי.    
שכר 17 המערכת תאפשר למשתמש לבצע תיקונים לאחר "סגירת משכורת" באופן עצמאי.    
שכר 18 המערכת תדע לחשב שכר מורים על בסיס משרה משתנה.    
שכר 19 יהיה מנגנון לחישוב החזר נסיעות לפי כתובת העובד. מנגנון זה יחשב את נתיב הנסיעה, כמות התחנות והסכום ההחזר.    
שכר 20 המערכת תתריע על ערכים חריגים בפרמטרים של שכר ובפרט על שעות נוספות.    
שכר 21 ניתן יהיה לחסום חודש אצל כלל העובדים לאחר סיום הכנת המשכורת וכן לפתוח שוב את החסימה בהמשך.    
שכר 22 המערכת תטפל בשני מינויים ויותר לאותו עובד.    
שכר 23 המערכת תקלוט את כל הנתונים ההיסטוריים של העובד כולל נתונים מחושבים.

המערכת תציג את הנתונים כולל נתונים מחושבים בשנת המעבר (מהמערכת הקיימת למערכת של הזכיין) בצורה רציפה מה-1 לינואר של שנת המעבר.

   
שכר 24 המערכת תציג את כל הנתונים כולל נתונים מצטברים ומחושבים מתחילת השנה גם אם ההסבה מהמערכת הקודמת (הפועלת בעת פרסום המכרז) בוצע באמצע השנה.    
שכר 25 המערכת תדע לחשב הפרשי שכר רטרואקטיבית 5 שנים אחורה. חישוב הניכויים יתבצע על תעריפי המסים שהיו באותן שנים.    
שכר 26 המערכת תפיק דוחות בגין חישוב הפרשים שתציג את סכומי השכר והניכויים שהיו במקור, לידם תציג את הסכומים המתוקנים וכן טור ההפרשים. כל סוגי התשלום וסוגי הניכוי יופיעו בשורות נפרדות.    
ה. נוכחות 1 מערכת הנוכחות של המשתתף תכלול את כל הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.    
נוכחות 2 מודול הנוכחות יעבוד על אותו בסיס נתונים או עם ממשק למערכת כח אדם ומערכת השכר. מעבר הנתונים בין המערכות יהיה שקוף ללא התערבות המשתמשים או עובדי תמיכה.    
נוכחות 3 מערכת הנוכחות תעבוד במשולב עם מערכות כוח אדם ושכר.

נתון ייכתב ויאוחסן פעם אחת ובמקום אחד בלבד.

   
נוכחות 4 המודול יאפשר עדכון הנתונים ע"י העובד או היחידה הארגונית (בממשק WEB) כולל עובדי חוץ ועובדי הוראה.    
נוכחות 5 המערכת תכלול מערך בקרה ואישור של הממונים ושל פונקציות משאבי אנוש.    
נוכחות 6 מודול הנוכחות תדע לרשת הסכמי עבודה וצורות העסקה ממערכת כוח האדם ויאפשר  שינוי או הוספת פרמטרים.    
נוכחות 7 מערכת הנוכחות תטפל בכל סוגי הסכמי עבודה ונוכחות כולל של עובדי רווחה, הוראה, לרבות בסיסי משרה משתנים לאורך השנה.    
נוכחות 9 המערכת תאפשר קליטת דיווחי נוכחות במגוון אמצעים: משעונים, הרשת המקומית, האינטרנט והטלפון (נייח ונייד כולל יישומון).    
נוכחות 10 המערכת תתמוך בכל סוגי המכסות וצורות הנוכחות: שעות עבודה, שעות נוספות, משמרות וכו'.    
נוכחות 11 דיווח שעות עבודה לפי פרויקטים.    
נוכחות  

12

המערכת תתמוך בלוחות שנה של כל הדתות והעדות הקיימות בישראל.    
נוכחות 13 המערכת תתמוך בסידורי עבודה שנתיים של מורים.    
נוכחות 14 ההרשאות לאישור דיווחים, עדכונים וחריגים יהיו בנויים על פי רמות בהתאם למדיניות המועצה.    
נוכחות 15 המערכת תתריע על חריגות משעות העבודה בתקן ועל חריגות מהתקציב.    
נוכחות 16 ניהול נוכחות על פי כל הסכם עבודה לרבות עובדי חברות כוח אדם, הסכמים מיוחדים וכו'.    
סידור עבודה 17 המערכת תכלול מודול לסידור עבודה לכל עובד המתבסס על הסכם העבודה לוחות פיצול וכו' של העובד. המערכת תאפשר בניית סידור עבודה קיבוצי עבור כל יחידה ארגונית במועצה.    
ו. ממשקים 1 מערכות כח אדם ושכר של המשתתף תכלולנה ממשקים למערכת הנוכחות הקיימת. המערכת של המשתתף תדע לעבוד עם מערכות נוכחות נפוצות אחרות כגון לסינריון, פיקו, רנעד טק וסינאל.    
ממשקים 2 המערכת תכלול ממשקים קבועים במבנה שיוגדר מראש למערכות

אחרות במועצה:

א. המערכת הפיננסית (הנה"ח ותקציב)

ב.  מערכת ההכנסות (תשלומי ארנונה ומים של עובדים)

ג.    מערכת מל"ח פס"ח

ד.  מערכת החינוך (מנב"ס, מתנ"ס ומערכות נוספות – נתוני עובדים).

   
ממשקים 3 המערכת תפיק פקודת שכר מותאמת לסעיפים למערכת הפיננסית של המועצה. כמו כן, המערכת תכלול קישור בין הסעיף התקציבי במערכת משאבי אנוש לסעיף התקציבי במערכת הכספים.

הספק יתאים את הממשק כך שפקודת השכר תקלט במערכת הפיננסית ללא התערבות עובד המועצה.

   
ממשקים 4 המערכת תכין ותבצע תשלומים למוטבים שונים (חברות ביטוח, קופות גמל וקופות פנסיה). התשלום בכל האמצעים המקובלים (מס"ב, קובץ במבנה מוגדר וכו'). המערכת תפיק קבצי אקסל או ASCII וכן דוחות לקליטה במערכת של הקופה בהתאם למבנה הנדרש על ידי אותה קופה.    
ממשקים 5 המערכת תדע לייצא  דוחות ונתונים למוסדות: אוצר, משרד הפנים, ביטוח לאומי, קופות גמל, פנסיה וחברות הביטוח. המערכת תשגר דוחות וקבצים אלה בתקשורת (אינטרנט ו/או ממשק אחר).    
ממשקים 6 המערכת של המשתתף תאפשר יבוא נתונים ממערכת הנוכחות חיצוניות (צד ג') כדי לעדכון שעות עבודה, נתוני היעדרות, ניצול ימי בחירה, חופש, השתלמות וכדומה. מעבר הנתונים בין המערכות יהיה שקוף ללא התערבות המשתמשים או עובדי תמיכה.    
ממשקים 7 המערכת של המשתתף יקלוט עדכוני פרטי אב ממערכת הנוכחות.

במקרה של סתירה בין הנתונים בשתי המערכות מערכת המערכת של המשתתף יציג את הנתונים משתי המערכות זה לי זה והמשתמש יבחר לקלוט את הנתון מהמיובא ולדחות אותו.

   
ממשקים 8 מודול כח אדם תדע להעביר נתוני הסכמי עבודה וצורות העסקה באופן אוטומטית למערכת הנוכחות.    
ממשקים 9 מערכת השכר תקבל ממערכת הגביה נתוני חיוב של עובדי המועצה לצורך חיובם במשכורת.    
ממשקים 10 מערכת כח האדם והשכר תדע לקבל מהמערכת הפיננסית נתוני תקציב לצורך בקרת תקציב. בזמן גיוס עובד וביצוע סימולציית שכר המערכת תבדוק חריגה מהסעיף התקציבי.    
ממשקים 11 מערכת כח האדם והשכר תדע לשלוח בקשה לתקן/עובד חדש למערכת הפיננסית כדרישה לצורך שריון תקציב. מערכת השכר תקבל התראות וסטטוסים מהמערכת הפיננסית ותציג התראות אלה במסכי סימולציית שכר.    
ממשקים 12 מערכת כח האדם השכר והנוכחות תכלול ממשק למערכת החתימה הדיגיטלית וניהול מסמכים. המערכת תדע לשלב חתימה דיגיטלית בתהליך הפקת אישורים, אישור דרגה וכל תהליך אישור אחר במערכת.    
ז. דוחות ומידע מינהלי 1 המערכת תכלול דוחות ומידע מנהלי בשלוש רמות: דוחות מובנים מקומיים במערכות השכר, כוח אדם ונוכחות, דוחות מובנים המאגדים נתונים מכל המערכות ומודולים בכוח אדם, שכר ונוכחות, מחולל דוחות המסוגל לאחד נתונים מכל המערכות.    
מידע מנהלי 2 המערכת תפיק את כל הדוחות, אפשרויות ייצוא ותוצרים שהמערכת הקיימת מפיקה לקבצי ASCII, XLS,PDF . בהמשך (תוך שנה) המערכת תפיק תוצרים בקבצי  XML .  
מידע מנהלי 3 המערכת תספק את כל תוצרים ותהיה בעלת כל היכולות המצוינות בפרק 8 "מערכת מידע מנהלי (BI)".    
מידע מנהלי 4 מחולל הדוחות ידע להציג נתונים ממערכת כח האדם והשכר ומערכת הנוכחות בדוחות משולבים.    
מידע מנהלי 5 מחולל הדוחות והמידע העסקי ידע לקשור בין נתונים במערכת השכר וכח אדם לנתונים התקציב במערכת הפיננסית.    
מידע מנהלי 6 מחולל הדוחות והמידע העסקי ידע לקשור בין נתונים במערכת השכר וכח אדם לנתונים התקציב במערכת הפיננסית.    
מידע מנהלי 7 המערכת תפיק את כל הדוחות הדרושים על ידי משרד הפנים, נציב שרות המדינה ומבקר המדינה (לרבות דוח "שפיצר").    
מידע מנהלי 8 המערכת תפיק את כל הדוחות הדרושים על ידי משרד אוצר וביטוח לאומי לפי טופס 102 מרוכז, לפי מחלקה או לפי קבוצת עובדים עם פירוט שמי וכן, לעובד בודד.    
מידע מנהלי 9 דוח עובד לפי פרטי עובד (טופס 101) ונתונים נוספים של העובד שיכלול את כל מרכיבי השכר (תשלומים וניכויים) מצטבר ולפי חודשים.

הדוח המפורט יכלול מטריצה שבטורים אנכיים החודשים ינואר-דצמבר וסה"כ, בשורות האופקיות הסעיפים כשאר בכל שורת סעיף.

   
מידע מנהלי 10 המערכת תפיק דוח מתוך נתוני טופס 102 חודשי לפי חתכים כלל העובדים, חתך עובדים ועובד בודד.    
מידע מנהלי 11 המערכת תפיק דוח 66 מצטבר מרוכז, חודשי מפורט לפי שם ומחלקה.    
מידע מנהלי 12 המערכת תפיק דוח חודשי המשווה בין נתוני השכר בדוח 66 לבין נתוני השכר שדווחו למס הכנסה, בין נתוני שכר שדווחו למס שכר לבין נתוני שכר שדווחו לביטוח לאומי.    
מידע מנהלי 13 המערכת תפיק דוחות המפרטות את חישובי המס, חישובי ביטוח לאומי, חישוב זקיפות לקופות גמל וחישוב זקיפות לקרן השתלמות לכל עובד ולכל חודש.    
מידע מנהלי 14 המערכת תכלול מחולל דוחות ומכתבים  גמיש וידידותי למשתמש, כולל בנית מסכים והוספת שדות (כולל שדות מחושבים ותוצאתיים).

מסכי אחזור המידע יאפשרו חקירה לעומק (drill down). מנגנון האחזור יאפשר אחזור מידע אינטגרטיבי (מכל המודולים בהצעה).

   
מידע מנהלי 15 המערכת תכלול מגוון דוחות מובנים (אלפונים, דוחות של נתוני אב, תנועות כספיות, יתרות, מאזנים ועוד).

* נתונים לדוחות אלה ישאבו ישירות ממסד המידע.

   
מידע מנהלי 16 המערכת תכלול מכתבים מובנים וטפסים מוכנים צמודים לכל מודול.

* נתונים אלה ישאבו ישירות ממסד המידע.

 
מידע מנהלי 17 המערכת תכלול מחולל דוחות, מכתבים וטפסים ידידותי וגמיש  צמוד לכל מודול.  
מידע מנהלי 18

 

מנגנוני הפקת הדוחות ישאבו מהנתונים במסד המידע בצורה שקופה. הדיווח יהיה עדכני ותאפשר חקירת נתונים (Data Mining).

תהיה ברשות הספק מערכת BI (Business Intelligence) זמינה היודעת לעבוד עם המערכות של הספק.

 
מידע מנהלי 19 המערכות והמודולים יספקו מידע למנהלים ומסכי מידע מותאמים במיוחד להנהלה הבכירה. כמו כן, נתונים אלה יוצגו בלוח מחוונים (dashboard) ואמצעים אחרים שידרשו לאוכלוסייה זו.  
מידע מנהלי 20 בנוסף ליכולת איתור פריט (קובץ מסמך וכדומה) העונה על תנאי החיפוש, מנוע החיפוש יהיה מסוגל לאתר (ולהבליט) את מחרוזות החיפוש בתוך הפריט (קובץ) העונים על תנאי החיפוש.  
מידע מנהלי 21 המערכת תעקוב אחר הנעשה בתחנות הקצה ותתריע על חריגים (ניסיונות להגיע למידע שאינו מתאמים לתחום העיסוק של המשתמש).  
מידע מנהלי 22 מערכת מידע למנהל תכלול דוחות ואינדיקאטורים גרפיים מותאמים לדרישות של כל מנהל.  
מידע מנהלי 23 האינדיקטורים (KPI) הגרפיים יהיו תוצאה של ניתוח המידע בנושא האחריות של אותו מנהל או של מידע אינטגרטיבי ממספר תחומים.  
מידע מנהלי 24 מערכת המידע למנהל תכלול ספריית דוחות קבועים מכל המודולים במערכת.  
מידע מנהלי 25 מודול מידע למנהל יכלול גם דוחות בקרה (כמותיים וכספיים) מותאמים לכל מנהל בנפרד.  
מידע מנהלי 26 הספק יאפיין את צורכי ראש המועצה לדוחות ומדדי ביצוע (KPI) מכל המערכות.  
מידע מנהלי 27 הספק יאפיין את צורכי מבקר המועצה לדוחות מכל המערכות ויתאים לו מסכים בהתאם.  
מידע מנהלי 28 המועצה תהיה זכאית לקבל כל עיבוד, שליפה, חתך או דוח שיבנה עבור לקוח אחר של הספק ללא תוספת תשלום.  
מידע מנהלי 29 הספק מתחייב לפרסם כל חודש בחוזר דואל או עלון נייר כל חידוש במערכת שלו שהמועצה תהיה זכאית לקבל ללא תוספת תשלום.  
ח. ניהול מסמכים 1 המערכת תכלול ממנגנון לאחזור מסמכים אחיד שתפעל בצורה אינטגרטיבית עם מערכות אחזור אחרות המותקנות במועצה והנפוצות בשלטון המקומי (MPL, IFN, WEBNEST,  חניבאל ועוד).  
ניהול מסמכים 2 הזכיין במכרז יבצע אבחון של התהליכים הקיימים במועצה ויחד עם עובדי המועצה יציע תהליך עבודה עם המערכת.  
ניהול מסמכים 3 המערכת תדע לשייך קבצים למסכים ואירועים ברשומת העובד כולל הצגתם בתיק העובד.  
ניהול מסמכים 4 מכל מסך ומתוך כל עצם במסך (פקד, שדה, תמונה)בכל המערכות (כוח אדם, שכר ונוחות) יהיה אפשר להפעיל את מנגנון אחזר המסמכים.
ניהול מסמכים 5 המשתתף יקלוט את כל המידע והפריטים (תלוש שכר, טופס 106, דוח נוכחות, אשורים ועוד) ממערכות הניהול הקודמים כולל מערכות COLD שהיו במועצה (כגון, קופל ראם, טמינו, אופטיביט ועוד).

המערכת של המשתתף יציג את כל הנתונים במערכת ניהול ואחזור אחת הקשור לכרטיס העובד במערכת בהצעתו.

ניהול מסמכים 6 המערכת תדע לעבוד עם  מערכות לניהול מסמכים, הכולל סריקה ושיוך קבצים שונים למדורים, לאירועים בכרטיסים ו/או לחשבונות שונים כולל הצגתם במסכים הרלוונטיים.

הספק מתחייב שיתאים את המערכת שלו לעבודה עם מערכת ניהול המסמכים שתעבוד במועצה.

 
ניהול מסמכים 7 המערכת תתמוך באחסון מסמכים סרוקים בצמוד לכרטיסי עובד, כרטיסי פרויקט, שורות מידע ועצמים אחרים. המסמכים יאורגנו בעץ נושאים כאשר יהיה למשתמש אפשרות להוסיף ולגרועה ענפים מהעץ. בנוסך תהיה אפשרות לחיפוש לפי מילות מפתח ומאפייני תיק.  
ניהול מסמכים 8 לכל מערכת ומודול תהיה נגישות למסמכים מאוחסנים ללא צורך ביציאה מהמודול וכניסה למערכת אחסון המסמכים.  
ניהול מסמכים 9 לכל מסמך או עצם במערכת מספר חד ערכי לצורך שמירה ואחזור. בנוסף, רשומת התיוג תכלול מילות מפתח, נושאים ותיקיות להם העצם משתייך.    
ניהול מסמכים 10 למערכת מנגנון OCR לפענוח לעברית, אנגלית ומספרים המופיעים בתמונות ובמסמכים סרוקים. מנגנון ה-OCR יתמוך בכל תבנית לתמונות ומסמכים סרוקים: tiff, jpeg, gif, pdf, פקסים ותבניות תמונה נוספות.    
ניהול מסמכים 11 למערכת אפשרות לנהל גרסאות קודמות מסמך / עצם.    
ניהול מסמכים 12 המערכת תאפשר אחזור מידע בכל נושא. לשם כך המערכת תכלול מנוע חיפוש עם סינון מתקדם, כולל אפשרות חיפוש בתוך המסמכים.    
ניהול מסמכים 13 מסכי אחזור המידע יאפשרו חקירה לעומק (drill down) והיפר-קישור.    
ניהול מסמכים 14 מערכת קליטה ולאחזור המסמכים תופעל על ידי לחיצה על עצם במסך היישום (פקד, שדה, תמונה וכד').    
ניהול מסמכים 15 המערכת תתמוך בהעברה וירטואלית של מסמכים בתוך המועצה דהיינו, בקישור ולא בצרוף העצם להודעה.    
ניהול מסמכים 16 המערכת תתמוך במשלוח מסמכים בדואל, חיפוש במלל כולל חיפוש בתוך קבצי PDF.    
ניהול מסמכים 17 מערכת האחזור תעבוד בצורה משולבת עם  מערכות אחרות ברשות כגון, אופיס, אאוטלוק / אקסצ'יינג' ואופיס.    
ניהול מסמכים 18

 

המערכת של הספק תדע לקלוט ולחפש במילות המפתח במאפיינים במסמכי אופיס.    
ניהול מסמכים 19 המערכת תאפשר הצמדת הערות ותזכורות להמשך טיפול למסמכים ועצמים אחרים. יהיה ניתן לתזמן את הופעת התזכורת בהודעות דואל או בחלון מתפרץ.    
ניהול מסמכים 20 מערכת ההרשאות תגביל את הגישה ברמת משתמש, תיקייה, קבוצות מסמכים, סוגי מסמכים וברמת המסמך הבודד.    
ניהול מסמכים 21 המערכת תדע לקלוט פקסים ממוחשבים, משרת פקסים והודעות דואל למאגר המסמכים.    
ניהול מסמכים 22 המערכת תדע לקלוט דפי אינטרנט ישירות למאגר המסמכים (לדוגמא, חוזר מנכ"ל או ידיעה מאתר).  
ניהול מסמכים 23 המערכת תכלול דוחות ניהול ומחולל דוחות נגיש מכל יישום במועצה .  
ניהול מסמכים 24 תהיה אפשרות ליצור מערכות אחזור  וירטואליות בתוך המערכת. כל משתמש יהיה אפשרות ליצור לעצמו תיקיות לפי נושאים בהן הוא יוכל לרכז את המסמכים הנוגעים לעבודתו.    
ניהול מסמכים 25 המערכת יחד עם מערכת ההרשאות תגן על המסמכים/פריטים ברמות שונות: מסמך/פריט, תיקיה.    
ניהול מסמכים 26 המערכת תתמוך בסורקים בודדים בעלי ממשק twain ובסורקי רשת.    
ניהול מסמכים 27 המערכת תתמוך בחתימה דיגיטלית.    
ניהול מסמכים 28 המערכת תכלול מודול לניהול ומעקב אחרי מסמכים פיזיים ופרטים אחרים. למודול קישור למסמך הפיזי כולל המיקום שלו לפי מבנה, חדר וארגז.    

בקרת מעסיקים / סליקה פנסיונית (מערכת ושרות אופציונאליים)

 

            מפרט טכני – בקרת מעסיקים
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

בקרת מעסיקים 1 הספק יקים את כל הטלאות ותשתית תכנה לצורך מתן שרות בקרת מעסיקים.

המערכת תקלוט את כל הנתונים, מהמערכת הקודמת, לצורך ביצוע בקרת מעסיקים לרבות תקופות עבודה של עובדים, איוש והיקף משרה, קופות ומבנה להפרשה בכל קופה.

   
בקרת מעסיקים 2 המערכת תכלול ממנגנון לביצוע מעקב אחר סליקת הפרשות עובדים ומעביד לקופות וקרנות לפי תקנות האוצר והשנויים המתבקשים. המערכת תעביר ותקבל נתונים בממשק מ/אל הגופים והמוסדות באופן מאובטח.  
בקרת מעסיקים 3 המערכת תקלוט היזון חוזר מהגופים והמוסדות. הספק יטפל בשגויים והליקויים. המערכת תשווה את הנתונים לקובץ שנשלח ממערכת השכר.

המערכת תפיק את כל סוגי הדוחות הדרושים. הכל לפי הזמנים הקבועים בתקנות.

 
בקרת מעסיקים 4 הספק יהיה אחראי לתפעול הפנסיות של עובדי המועצה כולל הטיפול בשגויים כולל פניה למוסדות בירור הפרשים/חסרים וכו'.  
בקרת מעסיקים 5 המערכת והשרות של הספק יעמדו בכל דרישות האסדרה (רגולציה) שיתעדכנו מעת לעת.  

 


 1. מערכת החינוך 

 • מבוא

 

            תפקיד: לטפל בחינוך הפורמאלי והלא פורמאלי בעיר.

            תאור: המערכת תרשום ותנהל את מצבת התלמידים בעיר, משתלמים בחוגים ואוכלוסיות טיפול מיוחדות. המערכת תנהל את תקציב החינוך ותדווח לגופים הממלכתיים השונים.

            המערכת תעבוד בצורה הדוקה עם המערכת הפיננסית ותדע לנהל את תקציב החינוך לפי שנת הלימודים המורכב משתי שנות תקציב.

המערכת תאפשר ניהול מרוכז ו/או ניהול עצמאי של בתי ספר.

כלים: מסכי עבודה לניהול רישום, טפסים דיגיטליים, יישומון, ניהול תקצוב, דוחות, מחולל דוחות, מכתבים ודיווח למוסדות.

            תוצרים: הודעות להורים ותלמידים, דוחות ניהול תקציב לפי שנת לימודים ולפי שנת תקציב, דוחות ומסכי BI להנהלה הבכירה ועוד.

            ממשקים: השקה למערכות התקציב והנה"ח של המועצה תדווח להן ותקבל מהן מידע. המערכת תיצור חיובים ותעבירם למערכת הגביה. המערכת תקבל דיווחים ותעדכן את המערכות המבוזרות בבתי ספר. המערכת תקבל מידע ותמסור מידע להורים ותלמידים באמצעות האינטרנט. המערכת תדווח למשרד החינוך ומוסדות אחרים, המערכת תדע לקבל עדכונים משרד החינוך,ממוסדות אחרים וממערכת צד שלישי (קב"ס, נוער, חוגים ועוד).

            סוגיות מיוחדות:

 

 • תיאור הסביבה הטכנולוגית

 

שם היישום: _______________________

תאור קצר: ______________________________________________

______________________________________________________

 

זמן שהגרסה הנוכחית פועלת אצל לפחות 5 לקוחות: ________

 

נושא שם המערכת והיצרן פירוט
1.0 שרת(י) היישום*  

 

המשתתף יפרט את מיקום השרת
2.0 מערכת הפעלה בשרת(ים)
3.0 בסיס הנתונים
4.0 חבילת התכנה/מחולל היישום
5.0 מערכת הפעלה בקצה (בצד הלקוח)
6.0 תצורת חומרה נדרשת בקצה
תצורה מינימאלית מעבד זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
7.0 כלי הצגת הנתונים למשתמש
8.0 מחולל הדוחות המובנה ביישום

* המשתתף רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו.

 

 • פרוט הדרישות

 

            מפרט טכני – מערכת החינוך
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

א. המערכות הנדרשות 1 למחלקת החינוך דרושה מערכת לניהול כולל של המחלקה מסוגיות התקציב וכח האדם המיוחדות, תכניות לימוד, ניהול תלמידים ועד תחזוקת מבנים ומתקנים.    שורת מידע לא למילוי
מערכת 2 מערכת ניהול תלמידים כולל ניהול תשלומים ותקציב.  שורת מידע לא למילוי
מערכת 3 יישומי ניהול ייעודיים (קב"ס, חינוך מיוחד, קידום נוער ועוד) וקישור למערכות הניהול המרכזיות.    שורת מידע לא למילוי
מערכת 4 מודול מינהלה הכולל תקציב, משרד ממוחשב, תחזוקה וכח אדם בחינוך.   שורת מידע לא למילוי
כללי 1 מערכת החינוך תכלול את כל הרכיבים, תכונות, פונקציונאליות, מחשבונים, מנגנוני עיבוד ותוצרים שקיימים במערכת הקיימת.

כמו כן, המערכת תכיל את כל הנתונים ההיסטוריים והפעילים במערכת הקיימת.

   
כללי 2 המערכת תספק להנהלת המחלקה מסכי ניהול בנושאי תקציב המחלקה, תחזית תזרים, מצבת תלמידים והתפלגויות שונות.

המערכת תנהל תקציב לפי שנת לימוד (10 חודשים) או שנת תקציב (12 חודש).

יושם דגש על מעקב הכנסות ממשרד החינוך, מוסדות שונים ותורמים.

   
כללי 3 תהיה אפשרות לנהל תקציבים בחתך של פרוגראמות חינוכיות.    
כללי 4 המערכת תנהל את כוח האדם והתקנים של המחלקה. המערכת תהיה בעלת ממשק לקליטת נתונים ממערכת כח אדם ושכר במועצה.    
כללי 5 המערכת תקיים קשר מקוון עם מערכת הגביה.    
כללי 6 המערכת תכלול מגוון דוחות מובנים ומחולל דוחות. המשתמש יוכל להעביר כל דוח לאקסל או ל-PDF. הדוחות בתחנות העבודה בחינוך ישלבו מידע ממחלקת הגביה.    
כללי 7 המערכת תכלול מחולל מכתבים. המערכת תאפשר שליפת חתכים של אוכלוסיות שונות: תלמידים, הורים, צוות הוראה והפקת מכתבים בוורד להדפסה או שליחה בדואל.    
ב. ניהול תלמידים 1 המערכת תכלול יישום לניהול כל אוכלוסייה המטופלת במערכת החינוך: גיל הרך, ילדים טרם רישומם למערכת, גני ילדים, בתי ספר, תלמידי חוץ, תלמידים הלומדים במוסדות מחוץ ליישוב, מועדוניות, חינוך לא פורמאלי.    
ניהול תלמידים 2 רשומת התלמיד את כל הפרטים האישיים קישור לנתוני הורים ואחים כולל נתונים היסטוריים ותנהל נתונים רב שנתיים.

המערכת תנהל נתוני אוכלוסין במבנה של בית אב.

   
ניהול תלמידים 3 המערכת תרכז ותבקר את נתוני התלמידים במערכות מנב"ס בבתי ספר (מנב"ס רשותי).    
ניהול תלמידים 4 המערכת תמשוך ותרכז נתונים כספיים ממערכת ניהול התקציב הבית ספרי לצורך בקרה תקציבית (כולל אסיף, SAP ואחרים).    
ניהול תלמידים 5 משיכת וייצוא נתונים מ/אל מערכות המנב"ס בבתי ספר (בממשק 2002LTL) יתנהלו אוטומטית ללא תמיכה של איש מקצוע.    
ניהול תלמידים 6 תהיה מערכת מנב"ס מרכזת במחלקה לניהול כל התלמידים הלומדים בישוב ותושבי היישוב הלומדים במוסדות מחוץ לעיר.    
ניהול תלמידים 7 המערכת תספק מסכים ומנגנונים לקליטת רישום ועדכון פרטי תלמידים למוסדות חינוך, כולל בקרה לוגית של הנתונים.    
ניהול תלמידים 8 ההצעה של הספק כוללת הקמת רשימות מועמדים לרישום במערכת.    
ניהול תלמידים 9 המערכת תאתר פערים ברישום ודיווח תלמידים למשרד החינוך. המערכת תדווח על מצבת התלמידים ישירות למשרד החינוך.    
ניהול תלמידים 10 המערכת תעביר נתוני חיוב ישירות למערכת הגביה צורך חיוב ההורים בגין אגרות ותשלומים שונים.

המערכת תטפל בגביית כל תשלום (אגרות, ביטוחים, תלמידי חוץ, פנימיות ועוד).

הספק יעצב את מסכי החיובי/תשלומים בהתאם לדרישות המשמשים.

   
ניהול תלמידים 11 מערכת החינוך תקבל עדכון במקוון ממערכת הגביה. תהיה מנגנון בקרת טיב הנתונים בשני המערכות שיתריע על חוסר התאמה של פרטי התלמיד בשתי המערכות.    
ניהול תלמידים 12 המערכת תדע לייצא נתונים בכל פורמט. המערכת תדע לעבוד עם מערכות GIS ובפרט עם תכניות לשיבוץ אוטומטי של תלמידים למוסדות.    
ניהול תלמידים 13 המערכת תדע לייצא נתונים בכל פורמט. המערכת תדע לעבוד עם מערכות GIS של ספקים שונים (אוטומציה/קומפלוט, אור היי-טק, אינטרטאון, טלדור, סייטויז'ן ועוד).    
ניהול תלמידים 14 המערכת תדע לקלוט ולייצא נתונים לתכנה שברשות עמל, אורט, ויצו, החינוך העצמאי ועוד.    
ניהול תלמידים 15 המערכת תרשום פניות של הורים, תאפשר מעקב אחרי הפניה ותשלוח מכתבים להורים.    
ניהול תלמידים 16 המערכת תדע לזהות הורים גרושים ולשלוח מכתבים והודעות שני ההורים במקביל.    
ניהול תלמידים 17 המערכת תזהה תלמידים בחינוך המיוחד, תכלול שדות טיפול ותאפשר סימון חינוך מיוחד מתוך מסכי איתור.    
ניהול תלמידים 18 המערכת תכלול מגוון דוחות מובנים כולל דוחות המשלבות נתונים ממערכת הגביה על הסדרי תשלום, הנחות, יתרות חוב, ילדים בצהרונים ועוד.    
רישום 1 המערכת תאפשר רישום לכל מוסדות החינוך: גנים, יסודי (עם דגש על כיתה א'), חטיבות ביניים, תיכונים, חינוך מיוחד ומוסדות אחרים.    
רישום 2 המערכת תבצע מעבר משנה לשנה. המערכת כוללת הקמת רשימות תלמידים במערכת. המערכת תקלוט מראש מועמדים ממרשם התושבים, מרישום מהשנה הקודמת וממקורות אחרים (קובץ ASCII, CSV, XLS).    
רישום 3 מסכי הקליטה ברישום יעדכנו את מצבת התלמידים במוסדות החינוך בישוב (מנב"ס מרכזי).    
רישום 4 במערכת תהליך לטיפול כתובות ושנוי כתובות.

קליטה במצבת התלמידים יהיה תלוי בשנוי כתובת ועזיבת התלמיד ברשות הקודמת הצגת חוזה שכירות וכל מסמכים אחר.

   
רישום 5 מסכי הרישום יהיו קשורים למערכת ה-GIS ויציג מרחקים בין כתובת הנרשם למוסדות החינוך.    
רישום 6 מסכי הרישום יקלטו העדפות לשיבוץ (כולל הערות של ההורים) וצרכים מיוחדים של התלמיד כולל אלגיות, צורך בסייעת ועוד.

המערכת תאפשר רישום "הורות מיוחדת" ואפוטרופסות.

המערכת תאפשר רישום בקשה מיוחד (מלל).

המערכת תרשום את תאריך ושעת הרישום.

   
רישום 7 מסכי הרישום יאפשר רישום שרותים נוספים:

צהרון, קייטנות וכל תוספת או העשרה במערכת החינוך, אך המערכת תחסום רישום לשורתים נוספים אם קיימת חוב בגביה בסוגי שרות של חינוך.

 

   
רישום 8 המערכת כוללת מערך של בדיקות לוגיות על רישום למשל, נתונים חסרים, תאריכים תקינים/הגיוניים וכו'.    
רישום 9 מסכי הרישום יהיו קשורים בממשק למערכת הגביה ויציגו פרטי משלם בגביה, חובות ונתונים אחרים.

כמו כן, מערכת הגביה תתעדכן מאתר הרישום בפרטים כתובת דואל, מספר טלפון ועוד.

   
רישום 10 מסכי הרישום יציגו את רשימת המוסדות הארצי וירשום תלמידים הגרים בישוב ולומדים מחוץ לישוב.    
רישום 11 מסכי הרישום יציגו בממשק נתוני הנרשם המופיעים במרשם התושבים של משרד הפנים.    
רישום 12 המערכת תכלול מערך דוחות קבוע לבקרת הרישום. בנוסף המערכת תכלול התראות על מצבים חריגים ברישום כגון, רישום עודף למוסד/כיתה/גן.

המערכת כוללת מערך שיגור רישום ישירות למשרד החינוך ללא תשלום נוסף.

   
רישום 13 המערכת כוללת מחולל מכתבים. לאחר רישום המערכת תשלח להורה מכתב עם פרטי הרישום.

משתמש בחינוך יוכל לבנות מכתבים להפצה לקבוצות אוכלוסיה במערכת.

   
רישום 14 המערכת כוללת אתר רישום במרשתת לקיטת תלמידים ופרטיהם, פרטי רישום ופרטי תשלום. אתר הרישום יאפשר לנרשם לבצע את כל הפעולות שאפשר לבצע במסכי הרישום. האתר יהיה רספונסיבי.    
רישום 15 המועצה תוכל לקבוע את עיצוב טופס הרישום ותוכל להוסיף / לגרוע שדות מהטופס. למשל, המועצה תקבע איזה צבעים גופנים יהיו, סדר מילוי השדות ואיזה שדות יהיו בטפס.    
רישום 16 אתר הרישום תטפל ברישום לקייטנות (בית הספר של החופשות), לצהרונים  ולחוגים המתקיימים בבית הספר.    
רישום 17 הורים יוכלו לקבל דיווחים, עדכונים לטלפון הנייד (יישומון). ההורה יוכל לבצע בטלפון הנייד את פעולות הרישום שניתנות לבצע באתר.    
שיבוץ 1 המערכת תכלול תשתית להגדרת מוסדות החינוך מבחינת מיקום, משאבים וקיבולת. יהיה ניתן להגדיר לכל מוסד את התכונות המיוחדות שלו.

בתשתית לשיבוץ המערכת תבצע עיבוד של כתובות ותחשב את המרחקים ממוסדות הלימוד לכתובות המגורים של הנרשמים.

המערכת תדע להתחבר למערכות גיאוגרפיות (GIS) לצורך חישוב. כמו כן, המערכת תדע להפיק נתונים להצגה במערכות GIS.

   
שיבוץ 2 המערכת תאפשר להגדיר לכל שכבה בביה"ס את מדד גודל הכיתה באופן עצמאי משאר השכבות. המערכת תאפשר להגדיר לכל ביה"ס את מספר הילדים לפתיחת כיתה שנייה.    
שיבוץ 3 המערכת תכלול חוקים עסקיים לביצוע השיבוץ והמועצה תוכל להזין ולשנות בהתאם לצרכיה.

למשל, האם לשאוף גנים דו-שנתיים, שיבוץ לפי מאפייני התלמיד: כתובת, זרם, צרכים, אחים וכו' מול מאפייני המוסדות: מיקום, משאבים, זרם וכו'. המנגנון יעבוד על פי חוקים עסקיים (אילוצים ומטרות שרות) שהמועצה תעביר לספק.

   
שיבוץ 4 המערכת תתריע על מצבים לא רצויים כגון, אחים משובצים לאותה כיתה, אחים המשובצים למוסדות מרוחקים אחד מהשני וכו'.    
שיבוץ 5 המערכת תשלח הודעה (דואל או מסרון) על ביצוע השיבוץ והמועצה תוכל להחליט אם המערכת תשלח טופס ערעור עם הודעת השיבוץ.    
שיבוץ 6 המערכת כוללת תהליך שערר על שיבוץ הכולל מסכים לרישום ערר, ניהול דיון, פרוטוקול והודעה להורים.    
חינוך לא פורמלי 1 למערכת מודול לרישום ושיבוץ לחוגים הכולל טבלת מדריכים, טבלת שכר מדריכים, מנגנון לחישוב שכר מדריכים, טבלת תעריפים לחוגים, מנגנון חישוב חיובים למשתתפים.    
חינוך לא פורמלי 2 למנגנון חיוב המשתתפים בחוגים קישור ו/או שגרת ייצוא נתוני חיוב למערכת ההכנסות של המועצה. כמו כן, למערכת החוגים מודול לניהול ההכנסות מחוגים כך שהמועצה יכולה להתנהל הכנסות במחלקת החינוך או במערכת הגביה.    
חינוך לא פורמלי 3 למנגנון מעקב וחישוב שכר מדריכים קישור למערכת השכר ו/או למערכת הפיננסית (תשלום למדריך כספק) על מנת לשלם את שכר המדריכים.    
חינוך לא פורמלי 4 מודול לניהול השכרת חדרים ומתקנים לקיום חוגים ואירועים פרטיים.    
ניהול אירועים 5 למערכת מודול לניהול אירועים וטקסים הכולל הגדרת אירוע, תאריך אירוע, ניהול משאבים, ניהול ומעקב מוזמנים.    
ניהול אירועים 6 המערכת תאפשר ניהול אירועים בתשלום, של הספריה למשל, כולל הקמת הנשוא במערכת הגביה, הקמת טופס לתשלום בפורטל התשלומים, פרסום באתר המועצה (יומן אירועים) והפצת האירוע בדיוור ישיר (דוא"ל, מסרון, רשת חברתית ודואר).    
קב"ס 7 המערכת של הספק תתממשק עם תכנת הקב"ס.    
קידום נוער 8 המערכת של הספק תתממשק עם תכנת קידום נוער.    
קידום נוער 9 המערכת של הספק תתממשק עם תכנת היל"ה של חברת המתנ"סים.    

 


 1. מערכת הרווחה 

 • מבוא 

תפקיד: לטפל באוכלוסיית הפונים ללשכת הרווחה ולנהל תקציב הלשכה.

תאור: רישום וניהול מטופלים בלשכת הרווחה. ניהול תקציב הרווחה ודיווח לגופים הממלכתיים השונים (משרד הרווחה, ביטוח לאומי וכו'), ניהול תקציבים ייעודים המתקבלים ממשרדי ממשלה, מוסדות ועמותות. מודול לניהול טיפולים בתשלום.

כלים: מסכי עבודה לניהול רישום פונים, מנגנוני קליטה וחישוב, תהליכי טיפול מוגדרים לאוכלוסיות טיפול שונות, סטטוסים למעקב, תקצוב ודיווח למוסדות.

תוצרים: תיק מטופל, דוחות ניהול תקציב, דיווח למשרד הרווחה, קבצים לשידור, דוחות בקרה ובקרת תקציב, דוחות ומסכי BI להנהלה הבכירה ועוד.

ממשקים: המערכת הפיננסית – תקציב והנה"ח של המועצה (דו-כווני),  משרד הרווחה ומוסדות אחרים (דיווח), מערכת ההכנסות – ייצוא חיובים וקבלת עדכונים. המערכת תקיים ממשקים דו-כיווניים עם מוסדות המממנים פעילות כגון, משרד הרווחה והביטוח הלאומי. המערכת תדע לקבל עדכונים ממערכת צד שלישי (ניהול בדיקות סמים ועוד).

סוגיות מיוחדות: יושם דגש על אבטחת המידע וחסינות המידע של מטופלים. יודגש שמערכת הרווחה מוגשת כשרות שלם ומקשה אחת, הצעת הספק כוללת רשיונות ורכיבים צד ג' ללא הגבלת מספר המשתמשים.

המערכת תתאים לדרישות של הרפורמה במשרד הרווחה. הספק יתאים בכל עת את המערכת לשנויים בדרישות של כל הגורמים המשפיעים על המערכת (משרד הרווחה, האוצר, ביטוח לאומי ועוד).

 

 • תאור הסביבה הטכנולוגית

 

שם היישום: _______________________

תאור קצר: ______________________________________________

______________________________________________________

 

זמן שהגרסה הנוכחית פועלת אצל לפחות 5 לקוחות: ________

 

נושא שם המערכת והיצרן פירוט
1.0 שרת(י) היישום*
המשתתף יפרט את מיקום השרת
2.0 מערכת הפעלה בשרת(ים)
3.0 בסיס הנתונים
4.0 חבילת התכנה/מחולל היישום  

 

5.0 מערכת הפעלה בקצה (בצד הלקוח)
6.0 תצורת חומרה נדרשת בקצה
תצורה מינימאלית מעבד זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
7.0 כלי הצגת הנתונים למשתמש
8.0 מחולל הדוחות המובנה ביישום

* המשתתף רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו.

 • פרוט הדרישות

 

            מפרט טכני – מערכת הרווחה
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

א. המערכות הנדרשות 1 מודול ניהול פונים וטיפולים.   שורת מידע לא למילוי 
מערכת 2 מודול ניהול תקצוב והתחשבנות.  שורת מידע לא למילוי
מערכת 3 ניהול מחלקת הרווחה   שורת מידע לא למילוי
מערכת 4 מודול ניהול תרומות   שורת מידע לא למילוי
ב. ניהול פונים 1 המערכת תכלול את כל הישויות הקשורות בטיפול אוכלוסיית הפונים: פונים, מטפלים, סוגי טיפול, מסלולי טיפול, גורמי חיוב. מסך המטופל יכלול שדה למספר פלאפון ופרטי התקשרות אחרים.

המערכת תכלול תכנית שתאפשר איתור מספר טלפון/פלאפון בשאר מאגרי המידע של המועצה (גביה, חינוך) והשתלת הפריט ברשומת המטופל.

המערכת תאפשר הצמדת מלל/הערות הקשור לנתוני יסוד.

   
ניהול פונים 2 המערכת תסייע לביצוע הערכה ראשונית מיון וניתוב הפניה כאשר פעולות אלה יכולות להתנהל במספר תחנות טיפול ואישור.    
ניהול פונים 3 המערכת תמיין פניות ותפנה את הפניה לגורם המטפל. כמו כן המערכת תציג היסטוריה של הפונה אם היו פניות בעבר.    
ניהול פונים 4 המערכת תהיה בעלת מסכים ותהליכי עבודה מותאמים לכל סוגי המקצועות: קליטה (אינטיק), זכאות, עו"סים (גליון טיפול), תקציבאים ומנהלים.

לכל מסך קליטת נתונים תהיינה בדיקות לוגיות בהתאם לסוג הקליטה ומקצוע ממלא הטופס.

המערכת כוללת טפסים דיגיטליים במרשתת הקשורים לבסיס הנתונים של המערכת לקליטת פניות וקליטה (אינטייק).

   
ניהול פונים 5 המערכת תאפשר תיעוד מכל סוג והצגת כל נושא או ארוע או טיפול. המערכת תציג תמונה שלמה של כל תמורה או תמורה שווה כסף שקיבל המטופל.

המערכת תהיה קשורה למערכת האחזור מסמכים כולל הודעות דואל (אאוטלוק) ותאפשר קישור המסמכים לתיק מטופל.

   
ניהול פונים 6 מסכי האיתור ורשימות מטופלים יציגו מדדים לאינטנסיביות הטיפול באמצעות צבעים וצלמיות וגם מדדים אחרים לפי בחירת הרשות.    
ניהול פונים 7 המערכת תהיה קשורה למערכת של משרד הרווחה ותאפשר הזנה מקוונת של נתוני יסוד.    
ניהול פונים 8 תיק המטופל יאפשר מספר סוגי נזקקות. התיק יהיה מורכב תיקי במשנה בהתאם למהות הנזקקות. הנזקקות המשנה יופיע במסך כך של עובד הרווחה תהיה התראה על כך שיש יותר ממהות אחת. תהיה התראות נוספות על ארועים שונים כגון, פיצול תיק כאשר מטופל מגיע לגיל 18.    
ניהול פונים 9 תיק המטופל יכלול היסטוריה של טיפול והיסטוריה של נזקקות. קישור להיסטוריה בתיק יופיע במסך של הנושאים הפעילים. קשור למסך תיק הפונה יהיה מסך/חלון ריכוז טיפולים היסטוריים עם סטטוס הטיפול.    
ניהול פונים 10 המערכת תאפשר מסלולי טיפול (כולל סטטוסים) אשר יגדירו את אופן הטיפול ויאפשרו מעקב. יהיה אפשר לרשום מספר סוגי נזקקות והגורמים המשניים יוצגו במסך תיק הטופל יחד עם הגורם העיקרי.    
ניהול פונים 11 המערכת תהיה בעלת טבלאת תעריפים לטיפולים שונים. המערכת תציע תעריפים בהתאם לנתוני יסוד אך למשתמש תהיה אפשרות לבחור ולקבוע את התעריף לטיפול/שרות.    
ניהול פונים 12 המערכת תפיק חיובים להשתתפות הפונים/מטופלים בטיפול המחלקה. המערכת תיצור רשומות חיוב במבנה קליטה של מערכת ההכנסות של המועצה.    
ניהול פונים 13 המערכת תנהל ותעקוב אחרי חיובים, תשלומים והשתתפויות של מטופלים. המערכת תעקוב אחרי אישורים תקבל עדכון לגבי תשלומים.

המערכת תאפשר צפייה בנתונים ממערכת ההכנסות מתוך מסך/כרטיס המטופל.

   
ניהול פונים 14 המערכת תהיה פתוחה לקבלת מידע מיישומים אחרים כגון, בדיקות סמים.

למערכת יהיה ממשק גמיש שיאפשר התחברות קלה ומהיר למערכות אחרות.

   
ניהול פונים 15 הנתונים של מטופלים בחוק סיעוד יהיו מקושרים לנתונים במודול ניהול פונים ולמוסד לביטוח לאומי.    
ניהול פונים 16 המערכת תכלול דוחות מובנים ותהיה פתוחה למחולל דוחות של המועצה ומערכות מידע מנהלי (BI).    
ניהול פונים 17 המערכת תפיק את כל הטפסים (הדיגיטליים) הדרושים לניהול רווחה ודיווח למשרד הרווחה לרבות: טופס ט"ז 17, השמה-טופס החלטה למושם, טופס השמה, טופס נתוני צו ועוד. היכן שמשרד הרווחה מקבל דיווחים מקוונים המערכת תספק מסכי קליטה ושיגור נתונים למשרד כולל החלטות השמה. מסך הקליטה ישאב את נתוני היסוד מהמערכת ויאפשר בחירת תבניות של מלל מוכן בהתאם לנושא.    
ניהול פונים 18 מסכי קליטת אצווה (רבוי שורות) של נתונים למשל, החלטות על השמות.    
ניהול פונים 19 תיק מטופל יכלול שדה לציון אזורי טיפול, שדות מיון לשימוש על ידי עובדי רוחה והוספת שדות מיון/איתור לפי הצורך.    
ניהול פונים 20 המערכת תטפל בחוק סיעוד, ילדים בסיכון, השמה במוסדות מחוץ לעיר, טיפול ודיווח בצל החוק וכל תכנית אחרת תחום הרווחה.    
ניהול פונים 21 המערכת תאפשר בניה דינמית של מסלולי טיפול בהתאם לתכניות שיופיעו מפעם לפעם כגון, תכנית התערבות "דרור". המערכת תאפשר הזנת פרטי התכנית, בניית מסכי טיפול וטבלאות להגדרת מסלולים ופעולות.    
ניהול פונים 22 המערכת תדע לנהל טיפולים בתשלום לכלל הציבור (כגון, יעוץ פרטני, ייעוץ זוגי ועוד). המערכת תנהל יומן ותזמון פגישות ייעוץ, חיוב המטופל וקישור למערכת ההכנסות במועצה.    
ניהול פונים 23 המערכת תעקוב אחרי הטיפול בהתאם למדדי ביצוע שיקבעו עם הרשות. המערכת תציע מסלולים ומועד לסיום טיפול כולל התראות על חריגות ממדדי הביצוע.    
ג. ניהול תקציב 1 המערכת תטפל בכל נושא התקצוב וההתחשבנות מול משרד הרווחה וגופי מימון אחרים של פעילות רווחה. למשל, דיווח הוצאות טופס ט"ז 17.    
תקציב 2 סעיפי התקציב יתנהלו תחת ספר התקציב של המועצה אך כל סעיף יכלול מוקד מיון נוסף "סמל סעיף במשרד הרווחה".    
תקציב 3 ההוצאות יטופלו ברמה פרטנית ויהיה ניתן לשייכם לסעיפי הכנסה בתקציב המועצה.    
תקציב 4 המערכת תכלול פרטי מעקב אחר הכנסות בתקציב הרווחה כולל פירוט של מקור התקציב וייעודו.    
תקציב 5 המערכת תבצע תחזית תקציבית ותזרים . כמו כן, המערכת תזין את תזרים המזומנים של הרשות.    
תקציב 6 המערכת תקלוט נתוני מת"ס, תחשב זכאות ותשגר דיווח מת"ס למשרד הרווחה. המערכת תפיק את כל הטפסים כגון: טופס דיווח, טופס חישוב החלטה, טופס תשובה לפונה ודוחות.    
תקציב 7 המערכת תשתלב עם מערכת מס"ר של משרד הרווחה ובמערכת המרכבה. המערכת תקלוט ותייצא נתוני תקציב ופעולות למערכת הפיננסית.    
תקציב 8 המערכת תכלול קודי מיון נוספים כדי לנהל תקציבים של פרויקטים ותכניות מיוחדות.    
תקציב 9 המערכת תאפשר משלוח הוראות קבע למס"ב בשיגור עצמאי או העברת חיוב למערכת ההכנסות.    
תקציב 10 המערכת תכין נתונים לפקודת תשלום או קיזוז במערכת הפיננסית של המועצה במקרה של החזר או קיזוז כספים.    
תקציב 11 המערכת תנהל רשימת ספקים שמחלקת הרווחה עובדת איתם. בקובץ הספקים יהיה אפשר לרשום מאפייני הספק כגון, מלכ"ר, חברה מסחרית, מטפל פרטי/עוסק מורשה ועוד.    
תקציב 12 המערכת תבצע הזמנות מספקים ברשימת הספקים. המערכת תעקוב אחרי בצוע השרותים והתשלומים.    
תקציב 13 המערכת תכלול דוחות מובנים, מאזן ומחולל דוחות גמיש למעקב תקציבי, דיווח לגזברות והתחשבנות מול משרד הרווחה, מעקב השמות לעומת הוראות קבע ועוד.    
תקציב 14 המערכת תכין כל דוח כספי הנדרש כדי לדווח למשרד למשרד הרווחה.    
תקציב 15 המערכת תכין פקודה אוטומטית להנה"ח במועצה.    
גביה 1 המערכת כוללת שתי שיטות לבצע גביית תשלומים ממטופלים: גביה במודול פנימי וגביה באמצעות מערכת הגביה העירונית המנהלת את כל סוגיות הגביה.    
גביה 2 מודול הגביה הפנימית ייתן שרות למחלקת הרווחה ומטופלי האגף. המודול יכלול את כל התכונות המקובלות של מערכת גביה: יצירת חיובים עבור שרותים הניתנים, תשלום חובות, שמירת היסטוריה, ניהול חוב ומסך מצ"ח ברור, דוחות, העברת חובות בין משלמים, שליפת חובות על פי גורם החוב (מטופל) כאשר הוא אינו המשלם, דיווח למשרד הרווחה, דיווח למערכת הפיננסית במועצה וכו'.    
גביה 3 מודול הגביה במערכת הרווחה יפעל על פי כללים של הרווחה למשל, תהליך האכיפה יתאים לנהלי המחלקה. הצמדה וריבית יוטלו על חובות בהתאם למדיניות המחלקה.

כל חיוב ירשם על שם הלקוח וכל התנועות ינוהלו תחת מזהה הלקוח.

   
גביה 4 המודול יהיה ברור ויכלול מסכי הסבר לכל פעולה. המודול ידע לשייך תשלומים לחובות כאשר לעובד יהיה אפשרות לבצע שיוך ידני.    
גביה 5 המודול יכלול ממשקים למערכות הכספיות העירוניות וממשקים לביטוח לאומי ומשרד הרווחה. בכל עת יהיה ניתן להעביר את הנתוני הגביה (משלמים, תנועות, טבלאות וכו') למערכת הגביה של המועצה.    
גביה 6 המערכת תתריע למנהל/מטפל על ביטול של הוראת קבע על ידי המשלם.

יהיה ניתן ליצור חוב בדיעבד (רטרואקטיבי).

   
גביה 7 המודול כולל ממשק לבנק הדואר כדי לקלוט תשלומים שבוצעו בבנק הדואר.    
גביה 8 מערכת הרווחה תוכל ליצור חיובים ותעבירם למערכת ההכנסות להמשך טיפול תחת נושא, סוגי שרות וסימננו השייכים לנושא רווחה.    
גביה 9 מערכת הרווחה תדע לעבודה עם מערכת ההכנסות של המועצה בנושאי גביה השייכים לרווחה.

יהיה ניתן לשלב נתונים ממערכת ההכנסות ולהציגם במסכים של מערכת הרווחה.

   
גביה 10 המערכת תעביר את נתוני החיוב במבנה לקליטה במערכת ההכנסות. המערכת כוללת ממשק מקוון ודו-כיווני למערכת ההכנסות כך שהנתונים יוכלו לעבור באופן אוטומטי בין המערכות.    
גביה 11 מערכת הרווחה תקבל עדכונים ממערכת ההכנסות בגין תשלומים, חיובים שחזרו, מצב חוב וכו'. נתונים אלה יוצגו בכרטיס המטופל/משלם במערכת הרווחה.    
גביה 12 יהיה ניתן ליצור חוב לא תלוי בהשמה (שרות, סימננו, אמצעי תשלום וכו'). כמו כן, לא תהיה תלות בין התיק/המטופל למשלם.    
ניהול המחלקה 1 המערכת תפעל פי הוראות התע"ס ותכלול גם מלל מתוך התע"ס משולב בעזרה למשתמש.    
ניהול המחלקה 2 המערכת תנהל משימות וכח אדם במשימות.    
ניהול המחלקה 3 המערכת תנהל תקני כח אדם של היחידה ותבדיל בין תקני רווחה ותקן מועצה. המערכת תתריע על חריגה מתקן ותצביע על תקן פנוי.    
ניהול המחלקה 4 המערכת תדע לקלוט נתוני הסכמי עבודה ממערכת כח  האדם ו/או מערכת הנוכחות ברשות.    
ניהול המחלקה 5 המערכת תטפל בטפסים 100 ו-100א' של משרד הרווחה.    
ניהול המחלקה 6 המערכת תקלוט מאפיינים של ה הפרויקט ותעקוב אחר הנהנים מהפרויקט/מבצע. תמורה שאינה כספית המערכת תאפשר רישום שווי כגון, הנחה או תרומה של מתנדבים.    
ניהול המחלקה 7 המערכת תעקוב אחרי פרויקטים ברווחה (קהילה) כולל פרסום מהות הפרויקט באתר של הרשות.    
ניהול המחלקה 8 המערכת תכלול דוחות ניהול של פרויקטים כולל דוחות כספיים ותמורות שווה כסף.    
תרומות 1 המערכת תנהל תרומות לנושא רווחה. יישום זה תהיה קשור למערכת ניהול תיקים. היישום יפרט את פרטי התרומה (תורם, יעוד, סכום ועוד).    
תרומות 2 היישום ינהל קשר עם התורמים, עמותות ומקורות מימון שאינם ממלכתיים. המערכת תנהל דיווח מקור המימון, על השימוש בתרומה ותשלומים לספקים אם היו כאלה.    
תרומות 3 היישום יאפשר רישום ספקים, התשלומים אליהם, מקור המימון (שם הקרן), נושא התשלום ולאיזה תיק/מטופל בוצע הרכישה.    
דיווח 1 המערכת תדווח למשרד הרווחה בהתאם לנהלים ותבניות דיווח שהמשרד יקבע מפעם לפעם. למשל, עם פרסום נהל דיווח מת"ס בקובץ המערכת תכין קובץ דיווח במבנה הנדרש ותשגר את הקובץ למשרד. המערכת תקבל היזון חוזר מהמשרד.    
דיווח 2 המערכת תדווח בממשק דו-כיווני למוסד לביטוח לאומי בנושא חוק סיעוד. המערכת תקלוט נתונים מהב.ל., תבצע חישובים, תפיק טפסים לשיגור נתונים לב.ל., תקבל עדכונים ואישורים לגבי המטופל ולתכנית הטיפול ותחשב התחשבנות עם הביטוח הלאומי.    
דיווח 3 היישום ינהל מעקב אחרי הכנסות והוצאות ותדווח לגזבר בזמן אמת על היקף וניצול התקציב. המערכת תדע לערוך תחזית בנושאים אלה.    
דיווח 4 המערכת תעביר נתונים כספיים למערכת הפיננסית ותקבל נתוני תקציב וניצול תקציב מהמערכת הפיננסית בהצעה זו.    
דיווח 5 המערכת תעביר נתונים כספיים ותקבל נתוני תקציב וניצול תקציב מהמערכות הפיננסיות הנפוצות בשלטון המקומי.    
דיווח 6 המערכת תכין דוח סוציאלי עבור ועדת ההנחות של מערכת ההכנסות. מסך הכנת הדוח ישאב את נתוני היסוד מהמערכת ויאפשר בחירת תבניות של מלל מוכן.    
דיווח 7 המערכת תכלול דוחות קבועים ומחולל דוחות. יהיה ניתן להפיק כל דוח במבנה PDF ו/או XLS בלחיצה כפתור.    
דיווח 8 למערכת מנגנונים לבדיקה לוגית של נתונים לפני שידור/דיווח על מנת למנוע העברת נתונים שגויים (נתוני יסוד, נתונים כספיים ועוד).

המערכת תכין מנות (מספר תיקים) לשידור/דיווח ותכין רשימת שגויים להמשך טיפול.

שידור נתונים לא יפריע לשאר המשתמשים להמשיך בעבודתם.

   
דיווח 9 המערכת תספק דוח לתורמים על ניצול הקרן לפי יעדי התרומה, תאריך, ספקים וכו'.    
ממשקים 1 מערכת הרווחה תהיה בעלת ממשק דו-כיווני למערכות הפיננסית.  מערכת הרווחה תקבל נתוני תקציב וביצוע מהמערכת ההכנסות ותזין נתוני עדכון למערכת הפיננסית.    
ממשקים 2 מערכת הרווחה תהיה בעלת ממשק דו-כיווני למערכות ההכנסות. מערכת הרווחה תעביר נתוני חיוב למערכת ההכנסות  (מסלקה הרשות) ותקלוט חזרה אישור על תשלום ועדכון סטאטוס של החיוב.

המערכת תעביר גם את נתוני המשלם כדי להתחבר לכרטיס המשלם הקיים או כדי להקים את המשלם הכל בהתאם למקרה.

   
ממשקים 3 מערכת הרווחה תקיים קשר ושיתוף נתונים עם מערכת החינוך ברשות בנושאים משותפים כגון חוק הנוער וקידום נוער, קצין ביקור סדיר, תכנית היל"ה ועוד. הכל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ומדיניות משרד הרווחה.    
ממשקים 4 מערכת הרווחה תהיה בעלת ממשק למערכות ה-GIS הפועלות בשלטון המקומי (אור הייטק, אינטרטאון, גאומינד, קומפלוט ועוד).    
ממשקים 5 המערכת תפיק נתונים בתבנית לקליטה מהירה בשעת חירום במערכות ה-GIS ולמוקד העירוני. קובץ הנתונים לקליטה במערכת החירום יכלול רשומה אחת בלבד לכל מטופל גם עם יש לאותו מטופל מספר זכויות או גורמי טיפול.    
ממשקים 6 מערכת הרווחה תהיה בעלת ממשק למערכות כח אדם ושכר הפועלות בשלטון המקומי (אוטומציה, חילן טק, יוניק, מירב, מלם, עוצמה ועוד). מערכת הרווחה תשתף  נתונים הקשורים לעובדי הרשות עם מערכת כח האדם ושכר. כמו כן, המערכת תוכל לקלוט נתונים ממערכת כח האדם והשכר. הכל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ומדיניות משרד הרווחה.    
ממשקים 7 מערכת הרווחה תהיה בעלת ממשק למערכות המימ"ד לאוכלוסיית הרשות ממרשם התושבים.    

 1. מערכות פיקוח חוקי עזר 

 • מבוא 

            תפקיד: לטפל בכל נושא ואירוע הנובע מאכיפת חוקי העזר.

            תאור: המערכת תרשום, תטפל ותעקוב אחר תלונות ודוחות.

            כלים: מסכי עבודה לניהול רישום תלונות, טפסים דיגיטליים, תהליכי טיפול מוגדרים לחתכי טיפול שונים, דוחות, מכתבים ודיווח למוסדות. המערכת כוללת יישומון לעבודה עם מכשירים סלולריים ומכשירים ניידים אחרים (מחשב לוח, מסופון).

            תוצרים: דוחות ברירת קנס, ברירת משפט, דוחות ניהול דוחות למאסדרים, תיק אירוע/תביעה, דוחות לתושבים, חיובים למערכת ההכנסות, חומר לטיפול משפטי, דוחות ניהול ומסכי BI להנהלה הבכירה ועוד.

            ממשקים: המערכת תדע לקבל עדכונים ממערכות צד שלישי (כגון, מוקד פניות). המערכת תעבוד בצורה הדוקה עם המערכות הפיננסית, מערכת ההכנסות (הגביה) ומערכות לניהול לשכה משפטית. המערכת מקבלת נתונים ממשרד הרישוי וגורמים חיצונים אחרים. המערכת תדע לייצא כל נתון.

            סוגיות מיוחדות: המערכות תותאמנה ליישומים במכשירים ניידים כולל הדפסה במדפסת שטח. 

 

 • תאור הסביבה הטכנולוגית

 

שם היישום: _______________________

תאור קצר: ______________________________________________

______________________________________________________

 

זמן שהגרסה הנוכחית פועלת אצל לפחות 5 לקוחות: ________

 

נושא שם המערכת והיצרן פירוט
1.0 שרת(י) היישום*  

 

המשתתף יפרט את מיקום השרת
2.0 מערכת הפעלה בשרת(ים)
3.0 בסיס הנתונים
4.0 חבילת התכנה/מחולל היישום  

 

5.0 מערכת הפעלה בקצה (בצד הלקוח)
6.0 תצורת חומרה נדרשת בקצה
תצורה מינימאלית מעבד זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
7.0 כלי הצגת הנתונים למשתמש
8.0 מחולל הדוחות המובנה ביישום

* המשתתף רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו.

 

 • פרוט הדרישות

 

            מפרט טכני – מערכת פיקוח
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

ב. כללי 1 המערכת תכלול את כל הרכיבים, תכונות, תהליכים וכו' הקיימים במערכות הפיקוח והחנייה הקיימות במועצה.    
כללי 2 המערכות תהיינה בעלות יכולת קליטה מטלפונים ומכשירים ניידים ממסופונים, מסופונים אל-חוטיים,. כמו כן, המערכות תהיינה בעלות ממשק להורדת נתונים למכשירים ניידים (טלפונים, מחשבים ולמסופונים מכל הסוגים).    
כללי 3 המערכות תכלולנה דוחות ניהול מובנים ומחולל דוחות (BI). המערכת תהיה פתוחה למערכת ה-BI של הרשות.    
כללי 4 המערכת תהייה בעלת ממשקים לתכנות  משפטיות. המערכת תהיה קשורה למערכת המשפטית, תזין אותה בארועים חדשים ותקבל עדכון ממנה לגבי הטיפול בתיקים.    
כללי 5 המערכת תהייה בעלת ממשקים למערכות אחרות הפועלות במועצה: המערכת הפיננסית, הכנסות (גביה), מוקד עירוני, GIS ועוד.    
כללי 6 המערכת תזין חיובים למערכת הגביה ותתעדכן ממערכת ההכנסות לגבי סטאטוס החוב.    
כללי 7 המערכת תהיה קשורה למערכת ניהול המסמכים ו/או תכלול מערכת פנימית לניהול מסמכים ותאפשר קישור מסמכים לכל תיק, אירוע או רשומה.    
כללי 8 המערכת תכלול מערכת לאכיפת הגביה ותכלול ממשק המאפשר קישור למערכת אכיפת הגביה במועצה (בתוך מערכת ההכנסות), כך שהמועצה תוכל לבחור כיצד היא תבצע את אכיפת הגביה.    
כללי 9 למערכת תהיה השקה לאתר האינטרנט ולתיק התושב של הספק. נתוני חובות, קנסות ודוחות יוצגו באתר ובתיק התושב.    
כללי 10 המערכות תעמודנה בכל החוקים, הוראות ותקנות

של משרדי הממשלה הנוגעים לפיקוח עירוני.

   
ג. ניהול אירועי פיקוח 1 המערכת תרשום כל אירוע הקשור לתלונות, דוחות, מפגעים וכל נושא אחר בחוקי העזר של המועצה.

למערכת מודול להפקת דוחות וקנסות לפי חוקי העזר המבוסס מכשירים ניידים (יישומון לטלפון, לוח, מסופון).

   
אירועי פיקוח 2 המערכת תקלוט אירועים מהמוקד העירוני.    
אירועי פיקוח 3 המערכת תותאם בכל עת לחוקי העזר במועצה. על כל שנוי בחוקי העזר המועצה תודיע לספק והוא יהיה אחראי לעדכן את המערכת.

חוקי העזר ינוהלו בטבלה הכולל את הנתונים הנוגעים לחוקי העזר (מספר סעיף, תאריך תחולה, ישיבת מועצה, מלל וכו').

   
אירועי פיקוח 4 המערכת תכלול שדה לשמירת קואורדינאטות של האירוע.    
אירועי פיקוח 5 המערכת תעקוב אחר ההיסטוריה של ארועי פקוח דהיינו המערכת תכלול מסלולי טיפול, שדות סטטוס ואישור (יומן ניהול הדוח).    
אירועי פיקוח 6 המערכת תספק דוחות מובנים ומחולל דוחות.    
אירועי פיקוח 7 היישומים הניידים והמסופונים שעובדים איתם היו מקושרת למערכת ניהול האוכלוסין במועצה.    
אירועי פיקוח 8 המערכת תכלול ממשק דו-כיווני למערכות רשוי עסקים בשלטון המקומי.    
אירועי פיקוח 9 המערכת תכלול את כל הרכיבים, תכונות, תהליכים וכו' הקיימים במערכות הפיקוח והחנייה הקיימות במועצה.    
אירועי פיקוח 10 פיקוח החניה תותאם (על ידי הספק) בכל עת לחקיקה בנושא החניה לרבות סדר הדין הפלילי תקנותיו ופסיקותיו.    
אירועי פיקוח 11 המערכות תהיינה בעלות יכולת שידור/קליטה מ/אל טלפונים ניידים (סלולר) ומכשירים ניידים אחרים כולל ממסופונים.    
אירועי פיקוח 12 המערכת תטפל בכל מגוון חוקי העזר כולל עבירות חניה כגון, חניה על מדרכה, אדום-לבן, גרוטאות וכד'. ניהול תהליך בדיקת רכב חשוד בעבירה, רישום דוח/התראה, ערעור, מעקב אחרי תשלים, שליפת נתונים ממשרד הרישוי.    
אירועי פיקוח 13 ניהול תיק לבית משפט הכולל את כל המסמכים, תמונות, מסמכים סרוקים, הקלטות (קול) וכל דבר אחר הקשור לתיק. המערכת תעבוד ברשת כך שגורמים שונים לאורך התהליך יוכלו להעביר עדכונים.    
אירועי פיקוח 14 המערכת תכלול סטאטוסים המתארים תחנות בתהליך ומנגנון שליטה ובקרה למנהל המחלקה. הסטאטוסים ינוהלו בטבלה ולמועצה תהיה אפשרות להוסיף סטאטוסים.   .
אירועי פיקוח 15 המערכת תייצא מגוון נתונים לרבות חוות דעת, נתונים כספיים ונתוני גביה.    
אירועי פיקוח 16 למערכת השקה למערכות ה-GIS הנפוצות בשלטון המקומי (אור הייטק, אינטרטאון, גיאומיינד, גאודע, קומפלוט, ועוד).    
אירועי פיקוח 17 המערכת תכלול ממשק שתאפשר שאילתות ודיווח למערכת של משרד הרשוי במשרד התחבורה.    
אירועי פיקוח 18 המערכת תשמור היסטוריה של דוחות, כתבי אישום וטיפולים אחרים לפי מ"ז, כתובת, מספר רשיון ומספר רכב.    

 


 1. מערכות רישוי עסקים 

 • מבוא 

            תפקיד: לטפל בכל נושא בתהליך רישוי עסקים ופיקוח על בתי עסק במועצה.

            תאור: המערכת כוללת את המודולים רישום וניהול תיק, פיקוח כולל ביקורת, אכיפה כולל משפטית, ניהול משימות, יישומון למכשירים ניידים, הגשת בקשה מקוונת, דוחות ודיווחים.

            כלים: מסכי עבודה לניהול רישום, תלונות, דוחות מובנים ומחולל דוחות ומכתבים, תהליכי טיפול מוגדרים, טפסים דיגיטליים למילוי באתר האינטרנט של המועצה או במכשיר הנייד. המערכת כוללת יישומון לעבודה עם מכשירים סלולריים ומכשירים ניידים אחרים (מחשב לוח, מסופון).

            תוצרים: דוחות ברירת קנס, ברירת משפט, דוחות ניהול דוחות למאסדרים ובפרט משרד הפנים, תיק רישוי עסק, דוחות לתושבים, חיובים למערכת ההכנסות, חומר לטיפול משפטי, דוחות ניהול ומסכי BI להנהלה הבכירה ועוד.

            ממשקים: המערכת תדע לקבל עדכונים ממערכות צד שלישי (כגון, מוקד עירוני). המערכת תעבוד בצורה הדוקה עם המערכות הפיננסית, מערכת ההכנסות (הגביה) ומערכות לניהול לשכה משפטית.

            סוגיות מיוחדות: המערכת תותאם (רספונסיבי) ליישומים במכשירים ניידים כולל הדפסה במדפסת שטח. 

 

 • תאור הסביבה הטכנולוגית

 

שם היישום: _______________________

תאור קצר: ______________________________________________

______________________________________________________

 

זמן שהגרסה הנוכחית פועלת אצל לפחות 5 לקוחות: ________

 

נושא שם המערכת והיצרן פירוט
1.0 שרת(י) היישום*  

 

המשתתף יפרט את מיקום השרת
2.0 מערכת הפעלה בשרת(ים)
3.0 בסיס הנתונים
4.0 חבילת התכנה/מחולל היישום  

 

5.0 מערכת הפעלה בקצה (בצד הלקוח)
6.0 תצורת חומרה נדרשת בקצה
תצורה מינימאלית מעבד זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
7.0 כלי הצגת הנתונים למשתמש
8.0 מחולל הדוחות המובנה ביישום

* המשתתף רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו.

 

 • פרוט הדרישות 

                                                                                                                           

ד. רישוי עסקים 1 המערכת תכלול את כל תהליכים, מנגנונים, דוחות,  אפשרויות ייצוא ותוצרים שהמערכת הקיימת מספקת.    
רישוי עסקים 2 המערכת תכלול ביקורת לוגית של תהליכים ומילוי טפסים (מסכים). המערכת תתריע על מילוי נתונים לא נכונים או נתונים חסרים.    
רישוי עסקים 2 המערכת תכלול ביקורת לוגית של תהליכים ומילוי טפסים (מסכים). המערכת תתריע על מילוי נתונים לא נכונים או נתונים חסרים.    
רישוי עסקים 3 שדות מסכי הקליטה יאפשרו קליטה של מלל ארוך. המסך יציג תצוגה מקדמה של הופעת המלל בהדפסה בטופס או ברישיון.    
רישוי עסקים 4 המערכת תאפשר הפסקת תהליך הקליטה של בקשה והשהייתו. נתוני הבקשה ישמרו ויהיה ניתן לחדש את תהליך הקליטה בכל עת.    
רישוי עסקים 5 מסכי הקליטה יכללו שדות מידע נוספים בהתאם לדרישה. יהיה אפשר להדפיס שדות אלה ברישיון. שדות אלה יהיו שדות איתור מוכרים על ידי מנוע החיפוש.    
רישוי עסקים 6 המערכת תכלול מנוע חיפוש. כל השדות ברשומת הבקשה או הרישיון יהיו נגישים למנוע החיפוש.    
רישוי עסקים 7 המערכת תקלוט את כל ההיסטוריה מהמערכת הקיימת כאשר כל השדות הקיימים יהיו ברי איתור על ידי מנוע החיפוש.    
רישוי עסקים 8 המערכת תאפשר חיפוש ואיתור על כל הנתונים ההיסטוריים והפקת דוחות רטרואקטיביים.    
רישוי עסקים 9 במערכת תהליך לסגירת עסק.

המערכת תכלול הגדרה של "עסקים שאין בהם פעילות" בנוסף להגדרה של "עסקים סגורים".

   
רישוי עסקים 10 המערכת תאפשר צירוף רשומות של עסקים סגורים בתוצאות חיפוש ודוחות.    
רישוי עסקים 11 המערכת תכלול מידע בדבר  סוגי העסקים וסעיפי הרישוי הדרושים לרישיון של אותו עסק.    
רישוי עסקים 12 המערכת תאפשר למפעיל עצמאות מוחלטת דהיינו, גישה לכל מסך ופעולה במערכת כולל הכנת מכתבים.    
רישוי עסקים 13 המערכת תכלול מבחר דוחות מובנים בין היתר: דוח למשרד הפנים (מדדי ביצוע), דוח שנתי למשרד הפנים בהתאם לכל הדרישות והקריטריונים המתעדכנים מעת לעת, דוח דיווח חודשי, דוח פיקוח. כל הדוחות המובנים יותאמו לדרישות המשתמש.    
רישוי עסקים 14 המערכת תכלול הצמדת מסמכים לרשומת הרישוי או לפקדים במסכי הרישוי.    
רישוי עסקים 15 למערכת השקה למערכות הפיננסיות וההכנסות ותעביר נתונים לקופה ולמערכת ההכנסות (גביה) לצורך ניהול החיוב והתשלום.

בתיק הרישוי יהיה שדות מקשר למספר המשלם, זיהוי הנכס ותיק בבית המשפט.

כמו כן, המערכת תתעדכן מהקופה ומערכת הגביה לגבי סטאטוס החיוב/תשלום.

   
רישוי עסקים 16 המערכת תדע לייצא למכשירים ניידים ולמסופונים ולקלוט נתונים ממכשירים אלה.

נתונים אלה כוללים רשימת עסקים בחתכים שונים, תמונות, מסמכים קשורים.

   
רישוי עסקים 17 הספק מתחייב לבנות ממשקים ייצוא ולקליטה מ/אל מכשירים ניידים (טלפונים, מסופונים ואחרים) לפי דרישת המועצה ובמבנה שהמועצה תקבע.    
רישוי עסקים 18 למערכת ממשק למערכת ניהול שלטים. תהיה אפשרות להצלבת מידע בין מערכת רישוי עסקים למערכות שלטים.

בתיק הרישוי יהיה שדה מקשר לזיהוי השלט.

   
רישוי עסקים 19 למערכת רישוי עסקים מודול אכיפה. מודול האכיפה יפיק חתכים לטיפול הפיקוח (במבנה הורדה ליישומים ניידים, טלפונים, מסופונים וכו') ויקלוט נתונים ממכשירים אלה, יפיק דוחות בשיטת ברירת קנס או ברירת משפט (לפי בחירת הרשות).    
רישוי עסקים 20 המערכת תדע לייצא ולקלוט נתונים למערכות ההנדסיות הנפוצות בשלטון המקומי (אוטומציה/קומפלוט, אור-הייטק, אינטרטאון, בר טכנולוגיות, גיאומיינד ואחרים.

המערכת תקבל נתונים לצורך רישוי והתראות ממערכת רישוי ופיקוח על הבניה. כמו כן, המערכת תשלח למערכת פיקוח על הבניה בקשות למידע והתראות על שימושים חורגים.

   
רישוי עסקים 21 המערכת תכלול מחולל דוחות כולל תצוגה גרפית של נתונים.    
רישוי עסקים 22 המערכת תכלול ממשקים דו-כיווניים למערכות הפיננסית, ההכנסות, משפטית והמוקד הפועלות במועצה.    

 1. מערכת מוקד פניות ציבור

 • מבוא 

              תפקיד: לרשום ולטפל בפניות הציבור לשרות מהמועצה.

              תאור: המערכת תנהל פניות מתושבים ותנתב אותם לגורמי הטיפול במועצה.

              כלים: מסכי קליטת פניות, טפסים דיגיטליים, יישומון לטלפון החכם להעברת פניות למערכת, מנגנון ניתוב אוטומטי לגורמי טיפול במועצה

              תוצרים: מידע ללקוחות, דוחות ניהול ובקרה, תחזית הכנסות, דוחות ומסכי BI להנהלה הבכירה ועוד.

              ממשקים: המערכת הגיאוגרפית (GIS), אתר האינטרנט של המעוצה, פורטל התשלומים של המועצה, מערכות הארגוניות במועצה (הכנסות, מימ"ד-אוכלוסין, רווחה, חינוך).

              סוגיות מיוחדות: לא תהיה מגבלה של מספר המשתמשים.

 

 • תאור הסביבה הטכנולוגית

שם היישום: _______________________

תאור קצר: ______________________________________________

______________________________________________________

נושא שם המערכת והיצרן פירוט
1.0 שרת(י) היישום*
המשתתף יפרט את מיקום השרת
2.0 מערכת הפעלה בשרת(ים)
3.0 בסיס הנתונים
4.0 חבילת התכנה/מחולל היישום
5.0 מערכת הפעלה בקצה (בצד הלקוח)
6.0 תצורת חומרה נדרשת בקצה
תצורה מינימאלית מעבד זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
7.0 כלי הצגת הנתונים למשתמש
8.0 מחולל הדוחות המובנה ביישום

* המשתתף רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו. 

 • פירוט הדרישות

 

            מפרט טכני – מוקד פניות ציבור
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

א. כללי 1 מערכת WEB בהתחברות באמצעות דפדפן. אין צורך בהתקנה כלשהי לטובת המערכת, מלבד דפדפן, ו\או אמצעים לחתימה אלקטרונית.

המערכת תתמוך בסוגי דפדפן שונים: אקספלורר, כרום וכו' ודפדפנים של מכשירים ניידים.

   
כללי 2 מערכות המפותחות על כלים חדישים HTML5, Java וכו'.     
כללי 3 המערכת תעדכן בדחיפה את היישומונים בתחנות מבוזרות ובמכשירים ניידים.  
כללי 4 המערכת תפעל על בסיס יומן כאשר האירועים הנוכחיים יוצגו כברירת מחדל ויהיה ניתן לדפדף אחורה וקדימה. יהיה ניתן לשכפל אירועים.  
כללי 5 המערכת תעקוב אחר סטאטוסים לאורך התהליכים השונים ותעדכן בעלי עניין כולל תזכורות.  
כללי 6 המערכת תאפשר צירוף מסמכים, תמונות וקבצים הקשורים לאירועים.  
כללי 7 המערכת תכלול מחולל דוחות ומכתבים גמיש וידידותי כולל אפשרות לניתוח סטטיסטי ותצוגה גרפית של תוצאות.  
כללי 8 המערכת תעבוד בצורה הדוקה ובאינטגרציה עם המערכת הגיאוגרפית (GIS).  
כללי 9 גבוי יומי של הנתונים במערכת.  
כללי 10 הספק יהיה אחראי להקמת קבוצות, שנוי הגדרות משתמשים, הוספת/עדכון פניות, סיווגים, שדות חובה ורשות, שינוי תוכן מילוי קבוע בשדות, טבלאות וכד'.  
ב. מוקד פניות 1 המערכת תהיה קלה ומהירה לתפעול על ידי המוקדן. נתוני אתרים, בעלי תפקידים, סוגי פניה, קבוצות עניין, קבוצות אוכלוסיה וכו' יהיו מאוחסנים בטבלאות ויוצגו בחלונות קופצות, תיבות מלל או תיבות משולבות    
מוקד פניות 2 המערכת תהיה קלה ואינטואיטיבית לפונים שאינם מיומנים בשימוש במחשב. כמו כן, המערכת תותאם לגישת בעלי מוגבלויות.

המערכת תאפשר השלמה אוטומטית של נתונים ובייחוד נתוני פונים על פי מזהים (טלפון, מ"ז, שם וכו').

 
מוקד פניות 3 המערכת תהיה בעלת מאגר פונים/תושבים דינמי המתעדכן תוך כדי עבודה, סוגי פניות ואירועים, כולל מנגנון הסלמה.  
מוקד פניות 4 הטפסים להזנת פניות וארועים יהיה בעלי שדות חובה ורשות, בקרה לוגית של נתונים למשל, כתובת מחוץ לטווח ועוד.  
מוקד פניות 5 כל הפעילות סביב הפניה וניהול הטיפול בפניה תרוכז במערכת.  
מוקד פניות 6 המערכת תהיה בעלת סרגלים לטיפול בארועים שונים. בסרגל יהיה אפשר לקבוע תקני זמן ואמות מידה לטיפול בפניות מסוגים שונים.  
מוקד פניות 7 המערכת תספק למנהל המוקד כלי בקרה להבטחת איכות השרות כולל התראות, דוחות, סיכומים.  
מוקד פניות 8 המערכת תכלול שגרה להפצת הודעות לפונים, היזון חוזר לגבי הפניה בדוא"ל, מסרון, הודעה קולית וכו'.    
ג. חירום 1 מערכת המוקד תפעל על שרת/מחשב מקומי בעת חירום כך שיהיה ניתן להפעיל את המוקד ללא תקשורת.   . 
חירום 2 למערכת תהיו מסכים יחודיים לרישום וטיפול באירועים בחירום.  
חירום 2 המערכת תכלול ספרית נהלים למגוון תרחישים בחירום וקישור הנוהל לסוג האירוע. כולל רשימת תיוג דינמי למעקב הפעולות וזמן הביצוע.  
חירום 3 המערכת תתמוך בשליטה ובקרה ושאר תהליכי עבודה של המועצה בחירום על פי תורת פיקוד העורף כולל תמיכה בכל המכלולים והאינטראקציה ביניהם.  
חירום 4 יצירת מסך ארועים ראשי מתעדכן, המכיל רק ארועים שהוגדרו כראשיים, והינו ניתן לפתיחה בנפרד על מנת להקרין על מסך ראשי ללא הפרעה לניהול השוטף.    
חירום 5 יכולת אגרגציה של ארועים תחת אירוע אב. לחיצה על אירוע אב תציג ותסתיר את כל האירועים המשויכים לו.    
חירום 6 קליטה של נתוני אוכלוסיה ואיכון תושבים במצוקה.    
חירום 7 קבלת דיווח עיתי (שעתי, או כפי שיוגדר) לסטטוס כל המכלולים בצורה ריכוזית שתוגדר. כל מכלול תוכל לעבוד כתת מערכת    
ד. יישומון 1 יישומון לתושבי המועצה ופונים אחרים להזנת פניות מכל מכשיר: מחשב נייח, מחשב לוח, טלפון חכם וכו'  
יישומון 2 יישומון לפקחים ועובדי מועצה להזנת פניות/משימות, צפייה בפניות/משימות ועדכון ממכשירים: מחשב נייח, מחשב לוח, טלפון חכם וכו'  
יישומון 3 אפשרות לקליטת פניות באמצעות רשת חברתית (וואטסאפ וכו')  
יישומון 4 היישומון הנייד יבצע איכון מיקום הפונה/עובד. המערכת תאפשר צילום במכשיר נייד הצמדתו לפניה.  
ה. ממשקים  

1

קשר דו-כיווני ברמת שילוב גבוהה למערכת המידע הגיאוגרפי (GIS) במועצה. סימון של מיקום/אזור במפה תחזיר נתוני מיקום, תאפשר ביצוע תשאול במאגר הפניות, פתיחת קריאה ועוד.

העלאת פניה במערכת תפתח את המערכת הגיאוגרפית בהתאם למיקום הפניה (כתובת, קואורדינטות GPS, עצם גיאוגרפי בפניה).

הצגת תוצאות של שאילתות וחיפושים במידע במערכת על גבי מפת המועצה, בדגש על מיקום הקריאות בהתאם לסטטוס.

 
2 קשר דו-כיווני לאתר האינטרנט של המועצה    
3 קשר למערכות במועצה ברמה של web service ו\או היפר- לינק: מערכת ההכנסות, אוכלוסין, חינוך ורווחה על מנת לקבל נתוני אוכלוסין ואחרים. אם והמערכות המייצאות נתונים לא מסוגלות לייצר מנגנונים אינטרנטיים, תהיה אפשרות הטמעת אקסלים בפורמט קבוע אחת לתקופה שתיקבע (על ידי המועצה.  
4 קישור למערכות הפיקוח: חוקי עזר ונהלים.    

 


 1. מידע מנהלי BI

 •  מבוא 

            תפקיד: לאגד, לנתח ולהציג מידע למנהלים ולמשתמשים מכל ובכל המערכות.

            תאור: המערכת תספק מענה לכל סוגי הדוחות, מיצגים גרפיים של נתונים, סיכומים למנהלים, כלים לקבלת החלטות ותטפל ביצוא נתונים בכל צורה או תבנית.                  

כלים: מנגנוני שליפת נתונים, כלי בניה ועריכת דוחות ומסכים, כלי לניתוח סטטיסטי, מנגנון לייצוא נתונים, מנגנון רישום ומעקב אחר שימוש במערכות.

            תוצרים: דוחות, הצלבת מידע ממערכות שונות, מידע למנהלים (כולל מחוונים-dashboards), קבצי נתונים לייצוא.

            ממשקים: מערכת המידע המנהלי תהיה כללית לכל המערכות במועצה.

            סוגיות מיוחדות: יושם דגש מיוחד על הכנת מסכי מידע מסכם על היישוב ופעילות המועצה עבור ראש המועצה. 

 

 • תאור הסביבה הטכנולוגית 

 

נושא שם המערכת והיצרן פירוט
1.0 שרת(י) היישום*  

 

המשתתף יפרט את מיקום השרת
2.0 מערכת הפעלה בשרת(ים)
3.0 בסיס הנתונים
4.0 חבילת התכנה/מחולל היישום  

 

5.0 מערכת הפעלה בקצה
6.0 תצורת חומרה נדרשת בקצה
מעבד זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
7.0 כלי הצגת הנתונים למשתמש  

 

 

זמן שהגרסה הנוכחית פועלת אצל לפחות 5 לקוחות:

 

* המשתתף רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו. 

 

 • פרוט הדרישות

 

            מפרט טכני – מערכת מידע מנהלי (BI)
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

א. כללי 1 מערכת המידע המנהלי BI תהיה קלה לשימוש, אינטואיטיבית ותעבוד ללא התערבות של אנשי מקצוע.    
א. כללי 2 מערכת המידע המנהלי תיתן שרות ותעבוד עם כל המערכות והיישומים במועצה (Cross-Platform, Cross-Application).    
כללי 3 המערכת תאפשר הצלבת מידע אינטגרטיבי (cross tabulation) בין מערכות ומודולים שונים.  
כללי 4 מערכת המידע המנהלי תהיה בעלת ממשק אחיד ותעבוד עם כל המערכות בהצעה.  
כללי 5 מסכי המידע המנהלי יאפשרו חקירה לעומק (drill down). מנגנון האחזור יאפשר אחזור מידע אינטגרטיבי בין מערכות ומודולים שונים.  
כללי 6 המערכת תאפשר אחזור מידע בכל נושא. לשם כך המערכת תכלול מנוע חיפוש עם סינון מתקדם.  
כללי 7 בנוסף ליכולת איתור פריט (קובץ מסמך וכדומה) העונה על תנאי החיפוש, מנוע החיפוש יהיה מסוגל לאתר (ולהבליט) את מחרוזות החיפוש בתוך הפריט (קובץ) העונים על תנאי החיפוש.  
כללי 8 מסכי ה-BI ישתלבו במערכות המארחות וידמו להן מבחינת מראה והן מבחינת תפקוד (ממשק, ארגון ועיצוב פקדים, הגדרת מקשי פונקציה, look and feel).  
כללי 9 המערכת תעקוב אחר הנעשה בתחנות הקצה ותתריע על חריגים (ניסיונות להגיע למידע שאינו מתאמים לתחום העיסוק של המשתמש).  
כללי 10 מערכת מידע למנהל תכלול דוחות ואינדיקאטורים גרפיים מותאמים לדרישות של כל מנהל.  
כללי 11 האינדקטורים (KPI) הגרפיים יהיו תוצאה של ניתוח המידע בנושא האחריות של אותו מנהל או של מידע אינטגרטיבי ממספר תחומים.  
כללי 12 מערכת המידע למנהל תכלול ספריית דוחות קבועים מכל מודולי המערכת.  
כללי 13 מודול מידע למנהל יכלול גם דוחות בקרה (כמותיים וכספיים) מותאמים לכל מנהל בנפרד.  
כללי 14 מודול מידע למנהל יכלול גם מחולל דוחות יעיל וידידותי למשתמש, אשר יאפשר הפקת דוחות אינטגרטיביים מכל מודולי המערכת.

תהיה אפשרות להצגת סיכומים ומידע להנהלה הבכירה מסכים ברורים ותמציתיים (dashboards וכו').

 
כללי 15 הספק יאפיין את צורכי ראש המועצה לדוחות ומדדי ביצוע (KPI) מכל המערכות.  
כללי 16 הספק יאפיין מסכי תיק תושב עבור ראש המועצה. מסכים אלה יאגדו מידע על התושב מכל מערכות המועצה.  
כללי 17 הספק יאפיין את צורכי מבקר המועצה לדוחות מכל המערכות ויתאים לו מסכים בהתאם.  
כללי 18 המועצה תהיה זכאית לקבל כל עיבוד, שליפה, חתך או דוח שיבנה עבור לקוח אחר של הספק ללא תוספת תשלום.  
כללי 19 הספק מתחייב לפרסם כל חודש בחוזר דואל או עלון נייר כל חידוש במערכת שלו שהמועצה תהיה זכאית לקבל ללא תוספת תשלום.  

 1. מערכת ניהול ואחזור מסמכים מידע 

 • מבוא 

            תפקיד: לטפל באחסון ואחזור מסמכי המועצה.

            תאור: המערכת תשמור את כל מסמכי המועצה במאגר מרכזי עם התיוג והתרשומת המתאימה שתאפשר אחזור קל, מהיר ונוח של המסמכים.

            המערכת תעבוד בצורה הדוקה עם כל מערכות המידע האחרות במועצה.

כלים: מסכי עבודה לניהול רישום ואחזור מסמכים. מעקב אחר תיקים ומסמכים. מנוע חיפוש לאיתור מתקדם של מסמכים.

            תוצרים: מסמכים בתבניות מקור, מסמכי ASCII, מסמכים סרוקים, תמונות, וידיאו, קבצי שמע, דוחות ניהול ועוד.

            ממשקים: לכל מערכות המידע והיישומים במועצה.

            סוגיות מיוחדות: הרשאות ואבטחת המידע וחסינות המידע.         

 

 • תאור הסביבה הטכנולוגית

 

שם היישום: _______________________

תאור קצר: ______________________________________________

______________________________________________________

 

זמן שהגרסה הנוכחית פועלת אצל לפחות 5 לקוחות: ________

 

נושא שם המערכת והיצרן פירוט
1.0 שרת(י) היישום*  

 

המשתתף יפרט את מיקום השרת
2.0 מערכת הפעלה בשרת(ים)
3.0 בסיס הנתונים
4.0 חבילת התכנה/מחולל היישום  

 

5.0 מערכת הפעלה בקצה (בצד הלקוח)
6.0 תצורת חומרה נדרשת בקצה
תצורה מינימאלית מעבד זיכרון,  תקליט קשיח,   דרישות אחרות
7.0 כלי הצגת הנתונים למשתמש
8.0 ציוד היקפי נוסף
כגון סורק יש לצרף מפרט / דרישה מינימאלית

 

* המשתתף רשאי לפרט על דף נוסף את תצורת המערכת בהצעתו.

 • פרוט הדרישות

 

            מפרט טכני – מערכת ניהול מסמכים
המודול

תת-מודול

מס"ד
לדרישה
הדרישה האם הדרישה קיימת ?
קיימת לא קיימת

– פרט לו"ז לפיתוח

א. המערכות הנדרשות 1 מערכת כלל עירונית שתשרת את כל היחידות והמערכות במועצה  בנושא ניהול, שמירה, אחסון ואחזור מסמכים.   שורת מידע לא למילוי 
מערכת 2 ארכיב מוניציפאלי.  שורת מידע לא למילוי
ב. כללי 1 הזכיין במכרז יבצע אבחון של התהליכים הקיימים במועצה כולל תהליכים המשלבים  חתימה דיגיטלית. יחד עם עובדי המועצה הזכיין יישם תהליכי עבודה עם המערכת.    
כללי 2 הזכיין יחד עם עובדי רשות יקבע מדיניות אבטחה וכללי השימוש במערכת.    
כללי 3 הזכיין יקלוט את המסמכים הדיגיטליים שנוצרו טרם זכייתו במכרז זה.    
כללי 4 המערכת תפעל בהתאם להוראות גנזך המדינה, משרד המשפטים וכל גורם מפקח על נושא ניהול מסמכים.    
ג. ניהול מסמכים 1 מערכת ניהול, אחסון ואחזור מסמכים תיתן שרות ותעבוד עם כל המערכות והיישומים במועצה ללא צורך ביציאה מאותה מערכת וכניסה למערכת ניהול המסמכים.

המערכת תתמוך באחסון מסמכים סרוקים בצמוד לכרטיסי היישומים, שורות מידע,  כרטיסי נישום, כרטיסי פרויקט, נכסים, חשבונות נשומים, רשיונות עסק, שלטים ועוד. המסמכים יאורגנו בעץ נושאים כאשר יהיה למשתמש אפשרות להוסיף ולגרועה ענפים מהעץ. בנוסף תהיה אפשרות לחיפוש לפי מילות מפתח ומאפייני תיק.

   
ניהול מסמכים 2 לכל מסמך או עצם במערכת מספר חד ערכי לצורך שמירה ואחזור. בנוסף, רשומת התיוג תכלול מילות מפתח, נושאים ותיקיות להם העצם משתייך.    
ניהול מסמכים 3 למערכת מנגנון לטיפול בדואר נכנס ויוצא כולל דואר פיזי (hard copy).    
ניהול מסמכים 4 למערכת מנגנון OCR לפענוח לעברית, אנגלית ומספרים המופיעים בתמונות ובמסמכים סרוקים. מנגנון ה-OCR יתמוך בכל תבנית לתמונות ומסמכים סרוקים: tiff, jpeg, gif, pdf, פקסים ותבניות תמונה נוספות.    
ניהול מסמכים 5 למערכת אפשרות לנהל גרסאות קודמות מסמך / עצם.    
ניהול מסמכים 6 המערכת תאפשר אחזור מידע בכל נושא. לשם כך המערכת תכלול מנוע חיפוש עם סינון מתקדם, כולל אפשרות חיפוש בתוך המסמכים.    
ניהול מסמכים 7 בנוסף ליכולת איתור פריט (מסמך וכדומה) העונה על תנאי החיפוש, מנוע החיפוש יהיה מסוגל לאתר (ולהבליט) את המחרוזות בתוך הפריט העונים על תנאי החיפוש. מנגנון ה- OCR  יתמוך מנוע החיפוש לאיתור מידע במסמכים סרוקים.    
ניהול מסמכים 8 מסכי אחזור המידע יאפשרו חקירה לעומק (drill down) והיפר-קישור.    
ניהול מסמכים 9 המערכת תאפשר הצלבת מידע אינטגרטיבי (cross tabulation) בין מערכות ונושאים.    
ניהול מסמכים 10 מסכי המערכת יהיו בעלי חזות / ממשק משתמש אחיד, הן מבחינת מראה והן מבחינת תפקוד (ממשק, ארגון ועיצוב פקדים, הגדרת מקשי פונקציה, (look and feel).    
ניהול מסמכים 11 מערכת קליטה ולאחזור המסמכים תופעל על ידי לחיצה על עצם במסך היישום (פקד, שדה, תמונה וכד').    
ניהול מסמכים 12 ניתן לקשר כל עצם במערכת (מסמך, תמונה, מלל, שמע, וידיאו וכו') לרשומה במסדי המידע בכל יישום במועצה.    
ניהול מסמכים 13 המערכת תקלוט פלטים ממערכות יישום אחרות ברשות כמסמכים או תמונות ותדע לקשר אותם לרשומות ביישומים השונים.    
ניהול מסמכים 14 המערכת תתמוך בהעברה וירטואלית של מסמכים בתוך המועצה דהיינו, בקישור ולא בצרוף העצם להודעה.    
ניהול מסמכים 15 המערכת תתמוך במשלוח מסמכים בדואל, חיפוש במלל כולל חיפוש בתוך קבצי PDF.    
ניהול מסמכים 16 מערכת האחזור תעבוד בצורה משולבת עם  מערכות אחרות ברשות כגון, אופיס, אאוטלוק / אקסצ'יינג' ועוד.    
ניהול מסמכים 17 המערכת של הספק תדע לקלוט ולחפש במילות המפתח במאפיינים במסמכי אופיס.    
ניהול מסמכים 18 המערכת תאפשר הצמדת הערות ותזכורות להמשך טיפול למסמכים ועצמים אחרים. יהיה ניתן לתזמן את הופעת התזכורת בהודעות דואל או בחלון מתפרץ.    
ניהול מסמכים 19 המערכת תפעל בכפוף למדיניות האבטחה וההרשאות במועצה.    
ניהול מסמכים 20 מערכת ההרשאות תגביל את הגישה ברמת התיקייה, קבוצות מסמכים, סוגי מסמכים וברמת המסמך הבודד.    
ניהול מסמכים 21 המערכת תדע לקלוט פקסים ממוחשבים והודעות דואל למאגר המסמכים.    
ניהול מסמכים