‏יום שלישי כ"ט סיון תשפ"ב

‏28 יוני 2022

לכבוד

משתתפי מכרז פומבי מספר 4/2022

המועצה המקומית ראש פינה

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: מכרז פומבי מס' 4/2022 לעצמאות אנרגטית בשיטת ליסינג (החכר): תכנון, אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות 

מסמך הבהרות מספר 3

המועצה המקומית ראש פינה (להלן – המועצה) מבקשת להעביר לעיון המשתתפים במכרז מסמך הבהרות מספר 3:

 

מס"ד המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה שאלה תשובה
1. חוברת מספר 2 בחוברת מס' 2 ששלחת חסרים חלק נכבד מהמסמכים:

נספח ג'6 – סקר גגות קיימים

נספח ג'7 – אישורי מכסה בגין גגות

נספח ג'8 – מפרט מצב קיים מוסדות חינוך – אנרגטי

נספח ג'9 – חשבונות חשמל מוסדות חינוך 3 שנים אחרונות

נספח ג'10 – מפרט טכני אגירת אנרגיה

נספח ג'11 – מפרט טכני עמדות טעינה

מסמך ו' מפרטי ונספח בטיחות.

נודה לך על השלמה של החומרים לצורך הגשת הצעה מצידנו.

להלן התייחסות המועצה:

1.       נספח ג.6 – במסמך הבהרות מספר 2 פרסמה המועצה סקר מבנים. מצ"ב בשנית.

2.       נספח ג.7 – מדובר בנספח שבוטל. המועצה לא שריינה מכסות.

3.       נספח ג.8 – כפי שהובהר, נספח זה יצורף על ידי המציעים והוא למעשה הסקר הראשוני שעל המשתתפים לבצע.

4.       נספח ג.9 – מצ"ב.

5.       נספח ג.10 – מפרט טכני זה יצורף על ידי הזוכה במכרז, ויאושר על ידי המנהל, כהגדרתו במכרז. יודגש, כי את נספח זה יגיש הזוכה במכרז רק ובכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לצורך הקמת מתקן אגירה.

6.       נספח ג.11 – מצ"ב.

7.       מסמך ו' – מצ"ב.

בהצלחה!

 

בכבוד רב בברכה,

 

המועצה המקומית ראש פינה

מסמך זה, על נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על המציע לחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו במכרז.

______________                    _______________                  _________________

תאריך                                           שם המציע                                 חתימה + חותמת