המועצה המקומית ראש פינה

מכרז פומבי מס 7/23 מכרז להשכרת נכס מקרקעין

מסמכי המכרז כוללים:

פרק 1: הוראות ותנאי המכרז
פרק 2: החוזה, תנאים כלליים

מזמין העבודה:
מועצה מקומית ראש פנה
טל': 04-6808655 פקס: 04-6808613
אשת קשר: ילנה מושקוביץ
דוא"ל: rpo@rosh-pinna.muni.il

יוני 2023


מועצה מקומית ראש פינה

מכרז פומבי מס' 7/23 מכרז להשכרת נכס מקרקעין

1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן-המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות להשכרת נכס מקרקעין המשמש להפעלת בית קפה קהילתי חברתי, מתוך מטרה לקדם פעילות חברתיות קהילתיות ומפגשים לתושבי ראש פינה והאזור. המועצה מחפשת יזמים בעלי חזון מתאים ויכולת להקים את בית הקפה בהתאם לתנאי המכרז המפורטים להלן.

2. עיון ורכישת המכרז: ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה, מעלה גיא אוני, ראש פינה בשעות 09:00– 16:00, החל מתאריך 29/06/23 החל מהשעה 13:00 וזאת תמורת סך של 250 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת www.rosh-pinna.muni.il .

3. סיור /מפגש מציעים : ביום 6.7.23 בשעה 12:00
מיקום הנכס: ברחוב דוד שוב המרכז 1 ראש פינה סמוך לסינמטק, בחלקה 44 בגוש 13940.

4. המועד האחרון לשאלות והבהרות : שאלות והבהרות בנושא פרויקט זה ניתן להפנות למועצה באמצעות קובץ Word בדוא"ל rpo@rosh-pinna.muni.il עד ולא יאוחר מיום 12/07/2023 בשעה 12:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-6808655 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות אשר תועברנה באמצעות קובץ PDF לא תענינה.

5. המועד האחרון להגשת הצעות: הינו ביום 20/07/23 בשעה 12:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד כולל הגשה על דיסקאונקי (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.

6. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 3,000 ₪ (שלוש אלף ₪) בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.

8. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
המועצה המקומית ראש פינה


ריכוז לוח זמנים של המכרז

הפעולה המועד הערות
עיון ורכישת מסמכי המכרז  החל מיום 29.6.23

 

תמורת סך של 250 ₪ 
סיור בשטח 06/07/2023

בשעה 12:00

מיקום הנכס: ברחוב דוד שוב המרכז 1 ראש פינה סמוך לסינמטק, בחלקה 44 בגוש 13940.

 

שאלות והבהרות עד לתאריך – 12/07/2023 באמצעות קובץ Word בדוא"ל בלבד           p1@rosh-pinna.muni.il
מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 20/07/2023

בשעה 15:00

במעטפה אטומה וחתומה עליה מס' המכרז בלבד

הכוללת דיסקאונקי (אחסון נייד עם כל החומר סרוק)

ערבות הגשה עד לתאריך  – 20/10/2023  בסך 3,000 ₪

פרק 1 הוראות ותנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פנה (להלן המועצה), מזמינה בזה קבלת הצעות להשכרת נכס מקרקעין, בהתאם לתנאי השכירות המפורטים בחלק 2 למסמכי המכרז.

תיאור הנכס

1. פרטי הנכס הינם כדלקמן:
1.1. תאור הנכס: מבנה אבן ובו ארבעה (4) חדרים, מטבח, שני (2) שירותים וכן שתי רחבות הצמודות לנכס מדרום ומצפון, כמסומן בתשריט המצורף להסכם כחלק בלתי נפרד ממנו, ומסומן נספח א' (להלן – הנכס).
1.2. כתובת הנכס: רח' דוד שוב 1 בראש פנה.
1.3. מיקום הנכס: בחלקה 44 בגוש 13940.
1.4. זכויות המועצה: בעלות.

מטרת השכירות

2. המציע יהיה רשאי להגיש הצעה לניהול והפעלת בית עסק בנכס בלבד, המשמש בית קפה קהילתי ויהיה רשאי להפעיל מטבח קר בלבד.

3. הפעלת בית הקפה תהיה בהתאם לקווים מנחים להפעלת בית הקפה (נספח ד' לפרק 1).

4. יודגש, כי השוכר יהיה אחראי על קבלתו של רשיון עסק על פי חוק רישוי עסקים ו/או כל היתר ו/או רשיון אחרים הנדרשים לשם השימוש שיעשה המציע בנכס. הסכמתה של המועצה להשכרתו של הנכס, אין בה משום התחייבות למתן רשיון עסק או כל אישור אחר הנדרש להפעלת העסק.

תקופת השכירות

5. תקופת השכירות הינה שלושים ושישה (36) חודשים, אשר תחילתה שבעה (7) ימים לאחר מתן הודעה למציע כי זכה במכרז. למועצה נתונה אופציה להאריך את תקופת השכירות לשתי תקופות נוספות של שנים עשר חודשים כל אחת, עד סך כולל של חמש (5) שנים פחות יום.

6. המועצה רשאית לבטל את ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב לשוכר שישים (60) יום מראש, במקרה בו תחליט המועצה על ביצוע פרויקט בניה במתחם הסמוך לנכס, אשר יכלול בתחומו את הנכס.

דמי השכירות
7. על המציע לנקוב בטופס הצעת המציע (נספח ב' לפרק 1) את דמי השכירות החודשיים בש"ח, אשר ישלם למועצה בגין השכרת הנכס, בהתאם לסעיף 32 להסכם (פרק 2 למסמכי המכרז), ואשר לא יפחת מסך 3,000 ₪ . הצעה בסכום נמוך מהסכום האמור תפסל.

8. היה ותחול על המועצה חובת תשלום מע"מ על דמי השכירות, יתווסף לסכום המוצע על ידי המציע לתשלום דמי השכירות, סכום המע"מ אשר יחול על פי כל דין.

9. יודגש, כי המועצה רשאית להעלות את דמי השכירות כפי המפורט בהסכם (פרק 2 , סעיף 46 למסמכי המכרז).

10. בנוסף לסכום הנקוב בסעיף 6 לעיל, ישלם המציע כל תשלום החל עליו על פי ההסכם (פרק 2 למסמכי המכרז), לרבות תשלומי חובה ותשלומים שוטפים בגין השימוש בנכס.

תנאי השכירות

11. תנאי שכירות הנכס קבועים בהסכם, המהווה את פרק 2 למסמכי המכרז.

תנאי השתתפות במכרז

12. רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:

המציע בעל ניסיון מוכח בניהול של עסק דומה במהותו (בית קפה ו/או מסעדה) בעשר (10) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה
המציע נדרש להציג קורות חיים והמלצות ככל וישנן

על המציע לצרף אישור ניהול ספרים.

12.1. המציע רשום כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו – 1975, ומגיש את הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף.

על המציע לצרף אישור המעיד על כך.
כמו כן על המציע לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976.

12.2. המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית.

12.3. המציע רכש את מסמכי המכרז.

על המציע לצרף את הקבלה מטעם המועצה בגין התשלום האמור.

12.4. כל האישורים והמסמכים אשר המציע נדרש לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

12.5. התחייבות להפעיל את בית הקפה בהתאם לעקרונות הפעלת בית הקפה (נספח ד לפרק 1 במסמכי המכרז) ובכלל התחייבות למינימום 2 אירועים בחודש שהמציע יוזם בשיתוף הקהילה/המועצה/המתנ"ס.

12.6. על המציע לצרף תוכנית עסקית בדבר הפעלת בית הקפה, תוך שהמציע מוסיף תוכנית פעילות קהילתית במסגרתה יפרט על כוונתו לשלב את המרכיב הקהילתי בהפעלת בית הקפה בהתאם לחזון ומטרות ברוח "עקרונות הפעלת בית הקפה" (נספח ד לפרק 1 במסמכי המכרז)

מסמכי המכרז

13. במכרז זה שני חלקים, וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו:
13.1. פרק 1: הוראות ותנאי המכרז.
13.2. פרק 2: ההסכם.

14. הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.

15. כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

הגשת ההצעה

16. "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.

17. המציע ימלא את נספח א' לפרק 1 למסמכי המכרז, המהווה טופס זיהוי המציע, בו יפורטו השם המשפטי המדויק של המציע וכל הפרטים הנדרשים למילוי באותו טופס.

18. מועד הגשת ההצעות
18.1. על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום חמישי , 20/07/2023 בשעה 12:00. (להלן המועד האחרון להגשת הצעות למכרז), לתיבת המכרזים אשר תוצב במשרדי המועצה.
18.2. הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
18.3. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.
18.4. המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז ותפורסם בעתון.

19. אופן מילוי ההצעה
19.1. על המציע למלא בטופס הצעת המציע (נספח ב' לפרק 1), את דמי השכירות המוצעים על ידו בש"ח עבור כל חודש שכירות.
19.2. הרישום ייעשה בדיו.

20. אופן הגשת ההצעה
20.1. על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד, אשר יוכנס למעטפה המצורפת למסמכי מכרז זה. המעטפה, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, תוכנס על ידי המציע לתיבת המכרזים במועצה.
20.2. על המציע להכניס למעטפה את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע.
20.3. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.

21. חתימות
21.1. על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז.
21.2. בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
21.3. אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו עותק של תעודת הרישום של התאגיד וכן העתק מעודכן מדוח רשם החברות או מכתב מעורך דין, המפרטים מי בעלי המניות והדירקטורים של התאגיד. כמו כן יצורף אישור מטעם עורך דין, המעיד כי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד.
אישור מרואה חשבון לענין זכות החתימה לא יתקבל.

בדיקות מוקדמות וסיור מציעים
22. על המציע לבקר בנכס ולבדוק את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס, וכל דבר אחר הקשור אל הנכס, ואשר יש בו כדי להשפיע על רצונו של המציע להשכיר את הנכס או על דמי השכירות המוצעים על ידו.

23. סיור מציעים המיועד למעוניינים, יערך ביום 06/07/2023 שעה 12:00 היציאה לסיור ממשרדי המועצה המקומית ראש פינה.

תוקף ההצעה
24. ההצעה תהיה בתוקף למשך שישים (60) יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

25. המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה על שלושים (30) ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
נמסרה הודעה כאמור על ידי המועצה, תהא ההצעה בתוקף למשך תשעים (90) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

ערבות בנקאית
26. להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם המועצה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה, בנוסח המפורט בנספח ג' לפרק 1 למסמכי המכרז.

הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין, על סך של שלוש אלף (3,000) ₪ .

27. המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.

28. הערבות תעמוד בתוקף לתקופה של ששים (60) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

29. המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע כי הצעתו זכתה במכרז, אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו בהתאם למפורט להלן.

הבהרות ושינויים
30. סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא ע"י המציע לתשומת לב המועצה בכתב, באמצעות ל rpo@rosh-pinna.muni.il. עד ולא יאוחר מיום 12.7.23 בשעה 12:00. על המציע לוודא טלפונית את הגעתו של המייל, וזאת בטלפון מס' 04-6808655.

31. תשובת המועצה תישלח לכל מי שרכש את מסמכי המכרז ותהא סופית. כל פירוש, הבהרה או הסבר שניתנו בע"פ לא יחייבו את המועצה. איחור בקבלת התשובות לשאלות ההבהרה או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר.

32. מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאית המועצה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל מי שרכש את המכרז.

33. תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז, ייחתמו על ידי המציע ויצורפו על ידו להצעתו.

הסתייגויות, השמטות, שינויים

34. כללי
34.1. בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה:
34.1.1. לפסול את מסמכי המכרז.
34.1.2. לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן.
34.1.3. לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.
34.1.4. לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את דמי השכירות המוצעים ו/או פרט מהותי בה.

35. ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המועצה.
אם תחליט הועדה לנהוג על פי אחת החלופות המנויות בס"ק 2-4 לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית המועצה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו היתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.

הצהרות המציע

36. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל המועצה לא תחול כל אחריות כלשהי בענין זה.

37. כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה, לרבות בנוגע לנכס, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד, והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בענין זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.

38. כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בענין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

בחינת ההצעות

39. המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

40. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביותר או הצעה כשלהי, והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז, ובלבד שטרם קיבל הזוכה לידיו את החזקה בנכס, בהתאם למועד תחילת תקופת השכירות הקבועה בהסכם.
במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה קיבל לידיו את החזקה בנכס, יחולו תנאי ההסכם, פרק 2 למסמכי המכרז.

41. בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.

42. המועצה רשאית ליתן העדפה לתושבי ראש פנה בשיעור של 3% ממשקלול הציון של ההצעה הגבוהה ביותר.

תושב "ראש פינה" הוא מי שעונה באופן מצטבר לתנאים הבאים:
42.1. מי שרשום בתעודת הזהות כתושב ראש פינה
42.2. מי שרשום כמחזיק ו/או בעלים של נכס לענין תשלום ארנונה למועצה המקומית ראש פנה בשלושים ושש (36) החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.

היה המציע תאגיד, תינתן העדפת תושב כאמור היה ובעל מניות המחזיק לפחות 75% מהון המניות של התאגיד הינו תושב ראש פנה כאמור לעיל.

על המציע לצרף העתק תעודת הזהות ואישור מטעם המועצה המוכיח כי הינו תושב ראש פינה על פי מבחנים הקבועים לעיל.

בחינת הצעת המחיר

43. ועדת מכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בשלושה שלבים כמפורט להלן:
44. שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
45. שלב ב' – שלב בדיקת מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז.

מרכיב האיכות המהווה 50% מהציון הסופי של המציע והוא ינוקד לכל פרק ופרק על פי הקריטריונים הבאים כדלקמן:

הקריטריון הניקוד המירבי אופן בחינת הקריטריון
תפריט 10 מגוון התפריט ומחירים נמוכים יזכו את המציע בניקוד גבוה יותר
הצגת תוכנית עסקית 15 התרשמות המועצה מהצגת תוכנית עסקית, רמת פירוט התוכנית העסקית הכוללת התייחסות למכלול ההוצאות בניהול בית הקפה ולהכנסות הצפויות וזאת לתקופה של 3 שנים.
הצגת תוכנית פעילות קהילתית 15 התרשמות המועצה והתאמת תוכנית פעילות קהילתית לנספח ד'
ניסיון והמלצות 10 התרשמות המועצה מניסון המציע והמלצות – ניסיון בהפעלת בית קפה קהילתי על ידי המציע יזכה ביתרון

טופס ניקוד איכות הספק

על המציע לצרף אסמכתאות ו/או הוכחות לשם הבחינה האיכותית של הצעתו, לרבות פירוט הניסיון הנדרש, צירוף המלצות ועוד.
למען הסר ספק, המועצה רשאית לפנות לרשימת אנשי קשר מטעם המציע, לשם קבלת חוות דעת על רמת השירות שמספק המציע. כמו כן, המועצה רשאית לאסוף מידע ונתונים רלוונטיים גם באופן עצמאי ואקטיבי, גם מלקוחות של המציעה שלא צוינו על-ידו, והמציע מנוע מכל טענה בהקשר זה.

46. שלב ג'– בחינת הצעת המחיר של המשתתף במכרז (נספח ה').
מרכיב זה מהווה 50% מהציון הסופי של המציע. במסגרת בחינת מרכיב זה, הצעות הכספיות של מציעים אשר עברו את ניקוד האיכות המינימאלי בשלב ב', תיפתחנה ויבוצע שקלול של המחירים שהוצעו ע"י המציעים.
מציע שהציע את המחיר הגבוה ביותר (ההצעה הגבוהה ביותר) יזכה ל 50 נקודות, והמציעים האחרים שעלו לשלב השוואת ההצעות הכספיות יזכו לניקוד יחסי בסדר יורד אחריו.
כמתואר בנוסחה שלהלן:

P=B/AX50

כאשר:
P = ציון המחיר להצעה הכספית הנבחנת.
A = ההצעה הכספית הגבוהה ביותר.
B = ההצעה הכספית הנבחנת.

47. שלב ד'- שקלול ציון האיכות עם ציון המחיר ובחירת הזוכה.
בשלב הרביעי יוענק הניקוד הסופי עבור ההצעה המוצעת תוך שקלול ציון האיכות כאמור בסעיף 46 ב-50 אחוז עם ציון המחיר כאמור בסעיף 47 ב-50 אחוז.
ככלל, בכפוף לזכויות המועצה על פי דין ועל פי מסמכי המכרז ובכפוף לדיני המכרזים, הצעת המחיר המשוקללת הטובה ביותר תומלץ כזוכה במכרז.
במקרה בו הפער הזוכה לבין הצעה פחות טובה של תשוב המועצה אשר לא תעלה על 3 אחוז מעבר להצעה הזוכה , אזי ההצעה הזוכה תהיי של תושב המועצה .

48. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.

הודעה על הזכייה וההתקשרות

49. המועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכיה במכרז.

50. תוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת ההודעה, יחתום הזוכה על הסכם השכירות ועל כל נספח להסכם, שיערך על ידי המועצה.
למען הסר ספק מודגש, כי גם בלא שיחתום הזוכה על ההסכם או הנספח האמור, יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת אשר השתכללה לכדי הסכם מחייב עם קבלת ההודעה על הזכייה.

51. תוך שבעה (7) ימים ממועד קבלת ההודעה, ימציא הזוכה אישור על קיום ביטוחים ואת הבטחונות, כפי הקבוע בהסכם, פרק 2 למסמכי המכרז.

52. לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא אישור על ביטוחים ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכיה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שמסר, ולהשכיר את הנכס למציע הבא בתור.

53. המועצה תודיעה ליתר המשתתפים, על אי זכייתם במכרז, וכן תצרף להודעתה זו את אופן השבת הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

מוטי חטיאל
ראש המועצה המקומית
ראש פנה


פרק 1: נספח א' טופס זיהוי המציע

1. שם המציע: ____________________________________________________
2. כתובת: ____________________________________________________
3. טלפון: ____________________________________________________
4. פקסמיליה: ____________________________________________________
5. דואר אלקטרוני: ____________________________________________________
6. אם חברה, מספר החברה, אם יחיד, תעודת זהות: ____________________________
7. אם חברה, כתובת משרד רשום: ________________________________________
8. תושב ראש פנה: כן/לא (מחק את המיותר).

9. מנהלים נוכחיים במציע:
שם תפקיד
______________________ __________________________
______________________ __________________________

10. אנשי מפתח נוספים במציע:
שם תפקיד
______________________ ___________________________
______________________ ___________________________

11. נסיון קודם בניהול עסק של מסעדה ו/או בית קפה ויכולת מקצועית.

11.1. שם העסק: ___________________________
כתובת: ______________________________
כמות עובדים המועסקת בעסק: _____________
פעילות העסק: _________________________

11.2. שם העסק: ___________________________
כתובת: ______________________________
כמות עובדים המועסקת בעסק: _____________
פעילות העסק: _________________________

11.3. שם העסק: ___________________________
כתובת: ______________________________
כמות עובדים המועסקת בעסק: _____________
פעילות העסק: _________________________

יש לצרף מסמכים המוכיחים את האמור לעיל, במידה וקיימים.


פרק 1: נספח ב' הצעת המציע

דמי השכירות המוצעים

הנני מתחייב לשלם לידי המועצה המקומית ראש פנה כדמי שכירות סכום _________ ₪ לחודש, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

סכום זה אינו כולל מע"מ, ואם תחול, במהלך תקופת ההסכם חובת תשלום מע"מ בגין התשלום האמור, יתווסף מע"מ לסכום הקבוע לעיל.

ידוע לי כי המועצה רשאית להעלות את דמי השכירות בהתאם לתנאים הקבועים במסמכי המכרז, וכי העלאה זו תהיה על בסיס הסכום המוצע על ידי לעיל.

הנני מתחייב להפעיל את בית הקפה בהתאם לעקרונות הפעלת בית הקפה (נספח ד לפרק 1 במסמכי המכרז) וכן להפעיל בבית הקפה מינימום 2 אירועים בחודש ביוזמתי בשיתוף ותיאום הקהילה/המועצה/המתנ"ס.

חתימת המציע: ________________
תאריך: ________________

פרק 1: נספח ג'
נוסח ערבות בנקאית

בנק: ________________
מכרז מס. 07/23

לכבוד
מועצה מקומית ראש פנה

א.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס'__________

1. על פי בקשת _____________ (להלן "המבקש") בקשר עם מכרז מס. 05/23 הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של ________ ש"ח (במילים: ____________), (להלן "סכום הערבות").

2. הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות תוך 7 ימים מהמועד בו תגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה כלשהי להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

3. תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ____ בחודש _______ שנה __________, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

4. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק _____________
סניף _____________
כתובת _____________
תאריך: _____________


פרק 1: נספח ד' קווים מנחים להפעלת בית קפה

• בית הקפה יהווה מקום מפגש בין קהילות במושבה.
• בית הקפה יספק מענה תרבותי, חברתי וקהילתי עבור תושבי המושבה מכלל הגילאים.
• בית הקפה יפעיל מפגשים, תרבות והעשרה למגוון קהלים במושבה.
• בית הקפה יספק מענה לאורחי הסנימטק.
• בית הקפה יהיה מקום מפגש מרכזי של הקהילות המקומיות ויקיים אירועי תרבות וחברה.
• בית הקפה יעסיק בני נוער מהמושבה. (בשיתוף עם מחלקת נוער ומחלקת רווחה)

• המקום יציג תוצרת מקומית של עסקים מקומיים ויעודד מבקרים להגיע לעסקים השונים ברחבי המושבה.
• במקום יתקיימו תערוכות מתחלפות של אמני ראש פינה.
• המקום יקיים אירועים בשיתוף פעולה עם הספרייה הציבורית, בית הנוער, מדור ותיקים, מחלקת רווחה, מחלקת חינוך, מרכז צעירים, מתנ"ס, סנימטק, אמנים מקומיים ועוד.
• המציע מתחייב כי העסק אשר ינוהל על ידו בנכס, יהיה פתוח לקהל בכל יום בימי חול ו/או חול המועד, לא פחות משמונה (8) שעות בכל יום פעילות, הכל על פי דין. שעות פעילות העסק בימי חול ו/או חול המועד יהיו בין השעות 10:00 בבוקר, לכל המאוחר, ועד לשעה 22:00 לפחות. עת שבימים בהם מקיימים אירועים בשיתוף עם גופים ציבורים שעות פעילות העסק יהיו עד תום האירוע.

דוגמאות לפעילויות קהילתיות :

פעילויות בשעות בוקר:

– פרלמנט ותיקים + הרצאה או דיון מונחה
– מועדון אמהות בחופשת לידה

פעילויות בשעות אחה"צ:
– קפה וג'ימבורי (פעילות ותפריט מותאם משפחות)
– סיפורי סבתא (סבתות מספרות סיפור לילדים)

פעילויות בשעות הערב
– הרצאות על הבר
– ערבי ג'אם
– ערבי נשים
– ערבים יעודיים לבני נוער
– שיתופי פעולה עם הסנימטק


פרק 2 ההסכם, תנאים כלליים

בין: המועצה המקומית ראש פנה
____________________
פקס: ________________
(להלן המשכירה)
-מצד אחד-

לבין: _____________________
ת.ז./ח.פ. ______________
מרח' _________________
פקס: _________________
(להלן השוכר)
-מצד שני-

הואיל והמשכירה הינה המחזיקה ובעלת מלוא הזכויות בנכס הבנוי על המקרקעין בחלקה 44 בגוש 13940, והמצוי ברח' דוד שוב בראש פנה, הכולל שלושה (3) חללים, מטבח, שירותים וכן שתי רחבות הצמודות לנכס מדרום ומצפון, כמסומן בתשריט המצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו, ומסומן נספח א' (להלן – הנכס).

והואיל והמשכירה פרסמה מכרז מס' 07/23 (להלן – המכרז) להשכרת הנכס, בו זכה השוכר.

והואיל והמשכירה מסכימה להעניק לשוכר זכות שכירות בנכס, בהתאם להוראות הסכם זה.

והואיל והשוכר מעוניין לשכור את הנכס מידי המשכירה בשכירות אשר אינה מוגנת ואשר הוראות חוק הגנת הדייר ו/או תקנותיו אינן חלות על שכירות זו, לתקופה ובתנאים הקבועים בהסכם זה ובתנאי המכרז, והמשכירה מעונינת להשכיר את הנכס בשכירות אשר אינה מוגנת, הכל בתנאים המפורטים בהסכם זה.

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כלדקמן:

המבוא

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, וכל אימת שנאמר "בהסכם זה" הכוונה לרבות כל מסמכי המכרז, כפי שפורסמו על ידי המשכירה ועל פי המסמכים שצירף הזוכה להצעתו למכרז.

התחייבויות הצדדים

3. המשכירה מתחייבת להשכיר ומשכירה בזאת הנכס לידי השוכר, והשוכר מתחייב לשכור ושוכר בזאת הנכס מידי המשכירה בהתאם לתנאי הסכם זה.

מטרת השכירות

4. השוכר מתחייב להשתמש במושכר אך ורק למטרת הפעלת בית עסק המשמש כבית קפה ורשאי להפעיל מטבח קר בלבד, ולא לשום מטרה אחרת. למען הסר ספק מודגש בזה, כי השוכר לא יהיה רשאי להשתמש בנכס בכל שימוש אחר ו/או לכל מטרה אחרת, אף אם לא יהיה בו משום פגיעה בנכס או הכבדה על הנכס יותר מאשר המוסכם הנ"ל, אלא אם ניתנה לכך רשות מפורשת על ידי המשכירה בכתב ומראש.

5. השוכר מתחייב להשתמש במושכר בהתאם לקווים מנחים להפעלת בית הקפה (נספח ד' לפרק 1).

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של הסכם זה.

תקופת השכירות

6. תקופת השכירות הינה שלושים ושישה (36) חודשים, אשר תחילתה שבעה (7) ימים לאחר מתן הודעה למציע כי זכה במכרז.

7. למשכירה נתונה אופציה להאריך את תקופת השכירות לשתי תקופות נוספות של שנים עשר חודשים כל אחת, עד סך כולל של חמש (5) שנים פחות יום.

8. הפעלת האופציה לגבי תקופת שכירות נוספת תהיה על ידי מתן הודעה בכתב על ידי המשכירה לשוכר על הפעלת האופציה, וזאת לא יאוחר משלושים (30) יום לפני תום תקופת השכירות או תקופת השכירות הנוספת, לפי הענין.

9. הוראות הסכם זה יחולו בתקופת השכירות הנוספת, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה. מספר תקופות האופציה ישתנו בהתאם, כך שסך כל תקופת השכירות כולל כל האופציות, לא תעלה על תשע (9) שנים.

10. המועצה רשאית לבטל את ההסכם על ידי מתן הודעה בכתב לשוכר שישים (60) יום מראש, במקרה בו תחליט המועצה על ביצוע פרויקט בניה במתחם בו מצוי הנכס ואשר יכלול בתחומו את הנכס.

תוספות למושכר

11. באישור המשכירה מראש ובכתב, השוכר יהיה רשאי להוסיף למבנה או לחצריו בינוי נוסף (כגון: מחסן, מבנה עזר וכדומה) ובלבד שיפעל לקבל מראש ועל חשבונו היתר בנייה מהועדה המקומית לתכנון ובנייה אצבע הגליל.

12. האמור בתת פרק זה יחול גם על ביצוע העבודות הפטורות מהיתר ולאלה תידרש הסכמה ואישור המשכירה מראש ובכתב. יחודד כי כל תוספת, גם אם תהא ע"פ תקנה 101, תדרוש אישור מוקדם של המועצה המקומית ראש פנה על סוג התוספת, מאיזה חומרים והיכן מבקשים למקמה במגרש.

13. יובהר כי המשכירה איננה אחראית לענין המצב התכנוני ועל השוכר לבדוק את מצב זכויות הבנייה במקום בעצמו, על חשבונו ובאחריותו אל מול הרשויות המוסמכות.

14. יובהר כי הסכמת המשכירה לבינוי או שיפוץ כלשהו (אם תינתן) לא תפטור את השוכר מרישוי העסק במלואו ועל חשבונו.

אי תחולת חוקי הגנת הדייר
15. הצדדים מצהירים ומאשרים, כי חוקי הגנת הדייר לא יחולו על הסכם זה ו/או על הנכס ו/או בקשר אליו, וזאת לפי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 או לפי כל דין אחר.

16. השוכר מצהיר, כי לא שילם למועצה, אינו משלם ולא ישלם, דמי מפתח עבור הנכס, במישרין ו/או בעקיפין.

הצהרות והתחייבויות השוכר

17. השוכר מצהיר ומאשר, כי בדק היטב את הנכס ואת סביבתו בשטח ואצל הרשויות המוסמכות וכי הוא במצב תקין ומתאים למטרותיו, והשוכר מוותר על כל טענה או ברירה או תביעה בגין מום, פגם או אי התאמה.

18. השוכר מתחייב כי העסק אשר ינוהל על ידו בנכס, יהיה פתוח לקהל בכל יום בימי חול ו/או חול המועד, לא פחות משמונה (8) שעות בכל יום, הכל על פי דין. ימי פעילות העסק יהיו לכל הפחות 5 ימים.

אין בהוראות סעיף זה כדי למעט ו/או להוסיף מהוראות כל דין הנוגעות לפתיחתם וסגירתם של בתי עסק, לרבות חוק העזר של המועצה המקומית ראש פינה ביחס לפתיחתם וסגירתם של בתי עסק.

19. השוכר מתחייב לקיים בנכס 2 אירועים בחודש שהמציע יוזם בשיתוף ותיאום הקהילה/המועצה/המתנ"ס.

20. השוכר מתחייב לא לערוך שינויים כלשהם בנכס וכן לא להוסיף ו/או להרוס כל קיר או מתקן מבלי לקבל לכך רשות המשכירה מראש ובכתב.

מבלי לפגוע באמור לעיל ו/או בזכויות המשכירה, הרי כל תוספת או שנוי או שפוץ שייעשו בנכס ואשר אינם ניתנים, על פי טיבם וטבעם, לפרוק או הסרה, ייחשבו כרכושה של המשכירה, זולת אם ידרש המשכיר עם תום תקופת השכירות מכל סיבה על פי הסכם זה לסלקם או לפרקם ובמקרה כזה יהיה על השוכר לעשות כן מיד.

מבלי לפגוע באמור לעיל הרי מוסכם כי כל השינויים ו/או העבודות ו/או השיפורים אשר ייעשו בנכס הינם רכוש המשכירה והשוכר לא יהיה זכאי מהמשכירה לכל כספים ו/או זכויות אחרות בגין אלה.

21. השוכר מתחייב לקיים ולמלא אחר כל ההוראות הכלולות בחוקים, חוקי עזר, תקנות וצווים החלים על הנכס ו/או על השימוש בו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, השוכר יהיה אחראי על קבלתו של רשיון עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 ו/או כל היתר או רשיון אחרים הדרושים, אם הם דרושים, לשם השימוש שיעשה השוכר בנכס, וכן יהיה אחראי על קיום תנאי הרשיון. מובהר בזה, כי הסכמתה של המשכירה להשכרתו של הנכס, אין בה משום התחייבות למתן רשיון עסק או כל אישור אחר הנדרש להפעלת העסק.

22. השוכר יהיה רשאי לקבוע בכניסה לנכס שלט לצורך ציון שם העסק, וזאת בגודל סביר אשר יאושר על ידי המשכירה. תליית שלטי פרסומת, מכל מין וסוג, מעבר לאמור לעיל, כפופה לאישור בכתב ומראש של המועצה.

למען הסר ספק מודגש, כי הסכם זה בא להוסיף על כל סמכות הקיימת למשכירה על פי כל דין בענייני פיקוח על שילוט בתחום שיפוטה.

23. השוכר מתחייב לנקוט בכל הפעולות והאמצעים הנדרשים על מנת למנוע יצירת מטרדים מכל סוג שהוא, לרבות מטרדי רעש וריח, לדיירים המתגוררים בשכנות לנכס, לבתי עסק המנוהלים בסמוך לנכס ולציבור הרחב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לא להציב רמקולים ו/או ציוד אחר המשמש להשמעת מוזיקה ו/או מערכת כריזה מחוץ לנכס, וכי השמעת מוסיקה בחלל הפנימי של הנכס תעשה באופן שלא יצור מטרד ו/או הפרעה לסביבה.

24. השוכר מתחייב כי הכנת מזון תעשה בתוך הנכס בלבד, וכי לא יוצבו מחוץ לחלל הפנימי של הנכס מתקנים ו/או תנורים ו/או מעשנות ו/או גרילים ו/או כל מתקן אחר המשמש להכנת מזון.

25. המשכירה ו/או מי מטעמה רשאים להכנס לנכס בכל זמן המתקבל על הדעת, ובכפוף למתן הודעה מראש, לשם בדיקת מצב הנכס ותחזוקתו או על מנת להראות את הנכס לשוכרים ו/או קונים פוטנציאלים ו/או לכל מטרה אחרת.

26. הוראות סעיף 25 לחוק השכירות לא יחולו ובשם מקרה לא יהיה השוכר זכאי לקזז סכום כלשהוא שיגיע למשכירה על פי הסכם זה.

תחזוקת הנכס

27. השוכר מתחייב להחזיק את הנכס במצב טוב, להשתמש בו באופן זהיר והוגן, לשמור עליו שמירה מעולה ולדאוג לטיפול המקובל בו לרבות ניקיון, ותחזוקת הנכס וסביבתו וכיוצ"ב.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לשמור על נקיון סביבת פחי האשפה המשמשים את הנכס ולנקות מייד כל לכלוך שנתגלה בסביבתם. השוכר מתחייב להשליך את הפסולת לרבות קרטונים, ניירות וכדומה, אך ורק בתוך פחי האשפה, וכי כאשר לא ניתן יהיה באופן זמני להשליך את הפסולת בפחי האשפה, מתחייב השוכר להשליך את האשפה, לרבות קרטונים וניירות, במקום אחר, כפי שתורה לו המשכירה.

28. השוכר אחראי לכל נזק שיגרם לנכס, בין על ידי השוכר ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, להוציא נזק בשל כח עליון.

29. השוכר מתחייב לתקן על חשבונו כל תיקון, קלקול או פגם מכל סוג שהוא שיתהווה במשך החזקתו בנכס, להוציא בלאי רגיל, אלא שבשום מקרה לא יהיה זכאי השוכר לבצע את התיקונים לפני שיקבל לכך הסכמה מראש ובכתב מאת המשכירה.

במקרה בו לא ימלא השוכר אחר הוראות סעיף זה, רשאית המשכירה, אך לא חייבת, לתקן את הקלקול או הפגם בעצמה, ולחייב את השוכר בגין הוצאותיה.
יובהר, כי חשבון הוצאות חתום בידי גזבר המשכירה יהווה ראיה לכאורה להוצאות המשכירה.

30. השוכר מתחייב להחזיר את הנכס בתום תקופת השכירות, במצב זהה למצבו כיום, למעט בלאי הנובע משימוש סביר. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי הנכס נמסר לשוכר כשהוא במצב תקין ונקי.

שיפוץ המבנה והתאמתו לשמש כמסעדה וכבית קפה

31. המציע מתחייב להציג תכנית הכוללת את מאפייני המסעדה והתוכנית העיסקית שלו.
32. המציע מתחייב לשפץ, להנגיש ולהשמיש את המסעדה ובית הקפה ולקבל אישור נגישות ואישור בטיחות לשביעות רצונה של המועצה.
33. המציע מתחייב בטרם יחל השיפוץ להציג את תוכנית השיפוץ וההנגשה בפני המועצה ולקבל את אישורה בטרם יחל בשיפוץ.
34. המציע מתחייב לבצע שיפוץ לשביעות רצונה של המועצה מיד לאחר זכייתו וטרם כניסתו למבנה כך שהמבנה ישמש כבית קפה ומסעדה עם כל הנדרש מכך.
35. המציע מתחייב לבצע את העבודות במבנה בהיתר בנייה, ככל שהדבר ידרש.
36. עלות השיפוץ והתאמת המבנה למסעדה תחול על השוכר ויהיה עליו להציג תכנית הכוללת את מאפייני המסעדה לשיפות וזאת לשיעות רצונה של המועצה.
37. המציע מתחייב להקפיד על מילוי כל הוראות דין המתיחסות להפעלה עיסוקיו על פי הסכם זה וכן הוראות כל דין המתיחסים לאחזקת המבנה, שטח ההפעלה וסביבתו.
38. המציע חייב להשיג ולקבל את כל ההיתרים והרישיונות הדרושים לפי כל דין להפעלתו, מכל רשות שהיא, לרבותהרשויות בראש פינה.
39. המציע מתחייב לקיים תנאי כל רשיון ולקיים את הוראות משרד הבריאות לענין התברואה ולענין בדיקות רפואיות של העובדים , וכן הוראות בטיחות של המשטרה ומכבי אש.
40. המציע מתחייב לקבל את כל האישורים ו/או ההיתרים להפעלת בית הקפה בימים שישי שבת. יובהר כי מדובר באחריות בלעדית של המציע לענין זה.

דמי שכירות

41. .השוכר מתחייב לשלם למשכירה דמי שכירות לכל חודש שכירות, סכום בש"ח של ____________ (להלן – דמי השכירות).

למען הסר ספק יודגש, כי חובת תשלום דמי השכירות הינה החל מיום תחילת תקופת השכירות כאמור בסעיף 6 לעיל, בין אם קיבל השוכר לידיו את החזקה בנכס ובין אם לאו.

42. דמי השכירות ישולמו מראש עבור שלושה (3) חודשים מראש, בראשון לחודש, עבור שלושת החודשים הבאים. התחילה תקופת השכירות לא בראשון לחודש, ישולמו דמי שכירות ליתרת החודש הראשון ועוד חודשיים במועד החתימה על הסכם זה או תוך שבעה (7) ימים מהיום בו הודיעו לשוכר כי הצעתו זכתה, לפי המוקדם, ולאחר מכן ישולמו דמי השכירות בראשון לחודש לשלושת החודשים הבאים.

43. המשכירה במהלך תקופת השכירות הנוספת להעלות את דמי השכירות בשיעור שלא יעלה על עשרה אחוז (10%), בגין כל תקופה נוספת.

גובה דמי השכירות בגין התקופה הנוספת יהיה נקוב בהודעה בדבר הפעלת האופציה על ידי המשכירה, כאמור בסעיף 8 לעיל.

44. היה ותחול חובת תשלום מע"מ על דמי השכירות שעל השוכר לשלם למשכירה כאמור, יתווסף לסכום המפורט לעיל סכום המע"מ החל על פי כל דין.

45. סעיפים 32 עד 35 לעיל הינם מעיקרי ההסכם, והפרתם תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

תשלומי חובה ושימוש שוטף

46. השוכר מתחייב לשאת במשך תקופת השכירות בתשלום מיסי המועצה (ארנונה), הוצאות החשמל, מים, וגז, וזאת הן בתשלומים הקבועים והן על פי הצרכים בפועל.
סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של הסכם זה.

47. במידה והמשכיר יחוייב על ידי כל רשות בתשלום קנסות או תשלומים כלשהם בשל מעשי השוכר או מחדליו ואשר אינם עולים בקנה אחד עם הוראות הסכם זה או הוראות הדין, יהיה על השוכר לשאת בתשלומים אלו ו/או להחזיר למשכירה כל הוצאה שתהיה לה בקשר לכך, לרבות הוצאות משפטיות ראליות, הכל על פי דרישתה הראשונה של המשכירה.

בטחונות

48. לשם הבטחת קיום כל התחייבויותיו של השוכר על פי ההסכם, יפקיד השוכר בידי המשכירה במעמד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית וצמודה למדד, בסך ארבעים אלף (40,000) ש"ח (להלן – הערבות).

נוסח הערבות מצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו, ומסומן נספח ב'.

49. הערבות תהיה בתוקף לתקופה של שלושים ושמונה (38) חודשים מיום חתימת ההסכם.

עם קבלת הודעה על מימוש האופציה, כאמור בסעיף 8 לעיל, מתחייב השוכר, בתוך שבעה (7) ימים מקבלת ההודעה, להאריך את תקופת הערבות לשנים עשר (12) חודשים נוספים, דהיינו עד לתום חודשיים ממועד סיום תקופת השכירות הנוספת.

בכל מקרה בו לא יאריך השוכר את תוקפה של הערבות כאמור לעיל, רשאית המשכירה לחלט את הערבות והכספים המחולטים יוחזקו על ידה כפקדון.

חולטו כספים על ידי המשכירה, תשיב המשכירה לשוכר במועד שנקבע בהסכם זה להשבת הערבות את הכספים שחולטו בערכם הנומינלי, ללא כל הצמדה וריבית.

50. סעיפים 39 עד 40 הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

אחריות וביטוח

51. השוכר יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו, למשכירה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע ההשכרה על ידו ו/או מי מטעמו. השוכר יפצה את המשכירה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של המשכירה, לרבות כלה ההוצאות שהמשכירה עמדה בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.
52. מבלי לגרוע מאחריות השוכר על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב השוכר לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח ג' המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע ההשכרה.
53. לפני תחילת ההשכרה וכתנאי מקדמי לכך מתחייב השוכר להמציא לידי המשכירה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח ג' להסכם זה, כשהם חתומים על ידי מבטחיו.
54. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ולדרישת המשכירה, מתחייב השוכר לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.
55. היה ולדעת השוכר יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב השוכר לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכירה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את המשכירה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
56. ביטוחי השוכר יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המשכירה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המשכירה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי השוכר לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המשכירה, 30 יום מראש.
57. השוכר מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המשכירה ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את המשכירה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.
58. השוכר מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.
59. מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי השוכר, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי השוכר כדי להטיל אחריות כלשהי על המשכירה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את השוכר מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

סיום ההסכם

60. בתום תקופת השכירות או עם ביטול הסכם זה, יהא על השוכר להחזיר למשכירה את הנכס והחזקה בו כשהוא פנוי מכל אדם או זכות צד ג' כלשהם, במצב כפי שקיבל אותו לידיו, למעט בלאי סביר.

61. אם השוכר לא ימלא אחר התחייבויותיו ולא יפנה את הנכס בתום תקופת השכירות או עם ביטול הסכם זה, הרי מבלי לפגוע בזכות המשכירה לתבוע פינוי השוכר מהנכס או לקבל כל סעד או תרופה נגד השוכר, מתחייב השוכר לשלם למשכירה פיצויים קבועים מוערכים מראש בשעור 1/10 מדמי השכירות החדשיים, כפי שיחולו באותה עת, לכל יום של פגור במסירת הנכס והשוכר מוותר על כל טענה ומענה בקשר לגובה סכום זה.

62. מוסכם בזה בין הצדדים, כי המשכירה ו/או מי מטעמה, רשאים לאחר תום תקופת השכירות או עם ביטול הסכם זה להכנס באופן חופשי לנכס, בין בזמן המצאותו של השוכר בנכס ובין בהעדרו, להוציא חפציו של השוכר ולאחסנם על חשבונו של השוכר במקום אחר מחוץ לנכס, והשוכר מוותר בזאת על טענה או מענה בקשר עם כניסת המשכירה או הוצאת חפציו על ידי המשכירה וזאת מבלי להיזקק לערכאות משפטיות או לצו מניעה.

הסבת זכויות

63. השוכר מתחייב שלא להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, או חלק מהן, לצד שלישי. כמו כן מתחייב השוכר, שלא ליתן זכויות מכל סוג שהוא בנכס או בכל חלק ממנו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי, ואף לא לשתף מישהו בחזקה או בשמוש בנכס או בהנאה מהשכירות בנכס.
סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תחשב להפרה יסודית של ההסכם.

64. המשכירה רשאית להעביר את זכויותיה בנכס או חלק מהן לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת השוכר לשם כך, ובלבד שזכויות השוכר על פי ההסכם לא תפגענה בשל העברת הזכויות כאמור.

כתובות הצדדים

65. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כפי המפורט ברישת ההסכם.

66. כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד השני בתוך שלושה (3) ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית הדואר, ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקס תוך 24 שעות מרגע מסירתה.

ולראיה באנו על החתום:

__________________________ ______________________
מועצה מקומית ראש פנה השוכר


פרק 2: נספח א' תשריט

נספח א' לחוזה


פרק 2: נספח ב' ערבות בנקאית

לכבוד
מועצה מקומית ראש פינה

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית

על פי בקשת __________ (להלן "המבקשים"), אנו ערבים בזה כלפיהם לסילוק כל סכום עד לסך של _________ ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן "הפרשי הצמדה"), וזאת בקשר עם ביצוע הסכם להשכרת הנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כחלקות משנה ________ בחלקה ________ בגוש ____________ והמצוי ברח' _________ בראש פנה (להלן "ההסכם"), ולהבטחת מילוי כל תנאי ההסכם.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

במכתבנו זה:

"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי), המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן "המדד החדש"), כי המדד עלה לעומת המדד בגין חודש _______ שפורסם ביום _______ שהינו ______ נקודות (להלן "המדד היסודי") יוכפל הסכום המצוין בדרישתכם במדד החדש ויחולק במדד היסודי.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ______ ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי ________ לא תענה.

לאחר יום _______ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

תאריך: ______________ חתימת הבנק: __________________


פרק 2: נספח ג' אישור קיום ביטוחים השכרת מבנה של המועצה

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור:
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש האישור הראשי גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור המבוטח אופי העסקה והעיסוק המבוטח מעמד מבקש האישור*
שם מועצה מקומית ראש פינה שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות שם אופי העסקה:

☒נדל"ן

☐שירותים

☐אספקת מוצרים

☐אחר: ______

השכרת נכס הבנוי על המקרקעין בחלקה 44 בגוש 13940, והמצוי ברח' דוד שוב בראש פנה

☒משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☐מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

☐אחר: ______

ת.ז./ח.פ.

 

ת.ז./ח.פ.

 

מען  ת.ד. 4 ראש פנה מיקוד 12000 מען

 

כיסויים
סוג הביטוח

 

מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
סכום מטבע
רכוש   ביט       309

313

314

316

328

311

335 (12 חודשים)

צד ג'   ביט     4,000,000 302 

304

307

309 

315

318

322 

328 

329  

אחריות מעבידים   ביט     6,000,00 לתובע, 20,000,000 לתקופה 309 

319

328 

350

אובדן תוצאתי   ביט     לתקופת שיפוי של 12 חודשים 309

313

314

316

328

311

335 (12 חודשים)

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)*:
096 שכירויות והשכרות
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 30  יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח: