המועצה המקומית ראש פנה

מכרז פומבי מס' 02/22 לביצוע עבודות שיקום מבנה 'ג'עוני' ושיפוץ חדר מוסיקה בראש פנה

מאי 2022

 

 1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ מבנה ג'עוני וחדר מוסיקה במושבה ראש פנה.
 1. ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה המקומית ר"פ, מעלה גיא אוני,   בשעות 09:00– 15:00, החל מתאריך  11/05/22 החל מהשעה 10:00 וזאת תמורת סך של 750 ₪  (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה   בכתובת rosh-pinna.muni.il .
 1. מפגש מציעים (חובה) – יתקיים ביום 5.22 בשעה 11:00 מקום המפגש: מועצה מקומית ראש פנה.
 1. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 5.22 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
 1. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית או המחאה בנקאית המשוכה על שמו ולטובת המועצה, בסך של 15,000 ₪ בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 
 2. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. טלפון לבירורים: 04-6808618 או בכתובת מייל rpo@rosh-pinna.muni.il.

מוטי חטיאל, ראש המועצה

המועצה המקומית ראש פנה


לוח זמנים של המכרז

 

לביצוע עבודות שיקום מבנה 'ג'עוני' ושיפוץ חדר מוסיקה בראש פנה
הפעולה המועד הערות
מפגש מציעים (חובה)  

ביום 16.5.22 בשעה 11:00

 

מקום המפגש: מועצה מקומית ראש פינה

מועד אחרון לשאלות הבהרה  

עד ליום 23.5.22 בשעה 12:00

 

על גבי קובץ WORD בלבד

מועד אחרון להגשת הצעות  

עד ליום 30.5.22 בשעה 15:00

במעטפה אטומה וחתומה עליה מס' המכרז בלבד
תוקף ערבות המכרז  

עד ליום 1.9.22


תוכן חוברת המכרז

מסמך א'           תנאי המכרז.

מסמך ב'           טופס הצעת המציע, על נספחיו.

נספח 1             נוסח ערבות הגשה.

נספח 2             תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף.

נספח 3              תצהיר על תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים והעדר הרשעה פלילית.

נספח 4             אישור רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף בדבר מחזור כספי.

נספח 5             תצהיר המציע לעניין ניסיון מקצועי.

נספח 6             אישור עו"ד בדבר פרטי המציע.

נספח 7             כתב הכמויות מלא וחתום על ידי המציע – הצעת המחיר.

מסמך ג'            נוסח הסכם ההתקשרות, על נספחיו.

מסמך ד'           מפרטים, תקנים וחוקים לעבודות פיתוח / בניה (לא מצורף). 

מסמך ד'-1         תוכניות, תנאים ומפרטים טכניים מיוחדים לביצוע העבודות. 

מסמך ה'           כתב הכמויות.


מסמך א' – תנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות שיקום ושיפוץ נכס מקרקעין שבבעלות המועצה, הידוע גם כגוש 13940 חלקה 44 בכתובת דוד שוב 1 ראש פינה והקרוי מבנה 'ג'עוני'  וכן שיפוץ חדר מוסיקה המצוי באותו מבנה (להלן – הפרויקט או העבודות) הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה (להלן – המכרז).

שימו לב – מבנה 2 שבכתב הכמויות של מכרז זה, המתייחס לשיפוץ חדר מוסיקה, הינו מבנה אופציונאלי. הצעת המציע תחול גם על עבודות אלה, והמועצה תהא רשאית להודיע לזוכה במכרז, עד למועד סיום ביצוע העבודות הנכללות במבנה 1, על ביצוע עבודות אלה באמצעות הוצאת צו התחלת עבודה. 

 1. הוראות כלליות

 • על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה של המועצה.
 • כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא לצורך הגשת הצעתו.
 • מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
 • אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.
 • על המועצה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.
 • מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממנהליו הורשע בפלילים לפני הגשת ההצעה למכרז זה בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע או אם תלויים הליכים פליליים (למעט חקירות פליליות) נגד המציע או אחד ממנהליו של המציע והנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, לא יוכל המציע להגיש הצעה כלשהי למכרז, אלא אם כן פנה למועצה מראש, תוך פירוט נסיבות המקרה, וועדת המכרזים של המועצה אישרה הגשת הצעתו במכרז.
 1. נושא המכרז

 • המועצה מבקשת לבצע את העבודות הבאות: עבודות עפר, נגרות אומן ומסגרות פלדה, מתקני תברואה, חשמל, עבודות ריצוף וחיפוי, עבודות אבן, מז"א, נגרות חרש וסיכוך, סלילה וכו' וכלל העבודות הנדרשות והמפורטות במפרט הטכני המיוחד (מסמך ד'-1), בכתב הכמויות (מסמך ה') ובתוכניות המצורפות למכרז זה.
 • המועצה מייחסת חשיבות מיוחדת לעמידה בלוחות הזמנים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, שהינם קשיחים. אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת העבודות ו/או להשלמת כל חלק מהן ביחס ללוח הזמנים החוזי יגרור אחריו הטלת פיצויים על הקבלן כמפורט בהסכם – מסמך ג'.
 • בכל אחד מסוגי העבודות אשר יימסרו לביצוע, הביצוע יכלול את כל העבודות, מכל מין וסוג הנדרשות להשלמתן המוחלטת.

מבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו, הקבלן יהיה אחראי בלעדית להשגת כל האישורים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות וכן יהא אחראי לגידור האתר ואחזקתו השוטפת במהלך כל תקופת הבניה (במידת הצורך), לתכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים ואישורם ברשויות (במידת הצורך), לביצוע העבודות תוך מזעור פגיעה בנוחיות משתמשי הדרך, הולכי רגל, הציבור הרחב ובזכויותיהם של אנשים, מניעת מטרדי רעש, ריח וכו' וכן תשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים (למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת).

הקבלן יהא אחראי לביצוע כל העבודות הנחוצות להבאת הפרויקט על כל פרטיו למצב בו יהא תואם בצורה מוחלטת לכל התוכניות, המפרטים, היתרי הבניה, דרישות המועצה וכל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת ודרישות הדין השונות החלות על הפרויקט, לרבות קבלת "טופס 2", "טופס 4", היתרי מסירה ותעודות גמר באופן מושלם סופי ומלא בשיטת "עד מפתח", turn key project, וכן השלמת כל העבודות לשביעות רצון המפקח ובהתאם לתוכניות ולמפרטים ומסירתן למועצה.

 1. תנאי הסף

זכאי להגיש הצעה למכרז זה מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטבר:

 • המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.
 • המציע רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969 והתקנות על פיו) בענף 100 בסיווג כספי ג'-1, או בענף משנה 131 בסיווג כספי א'-1, לפחות.
 • למציע ניסיון מוכח בביצוע לפחות 3 עבודות הדומות במהותן לעבודות נשוא מכרז זה (עבודות בנאיות), בהיקף כספי מצטבר של 1 מיליון ₪ (מיליון ₪), לא כולל מע"מ, לפחות, ושלא יפחתו מ – 300 אלף ₪ כל אחת, והכל במהלך 36 (שלושים וששה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

בסעיף זה:

"ביצוע" – ובלבד שהשלים את הביצוע במהלך 36 (שלושים ושישה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ומסר את העבודות במסירה סופית למזמין, יש לצרף דף אחרון של חשבון סופי מאושר חתום המעיד על ההיקף או אישור מזמין הכולל היקף חשבון סופי ותאריך מסירה.

"היקף כספי" – נכון למועד הגשת ההצעות במכרז.

 • המחזור הכספי הממוצע של המציע בכל אחת מהשנים 2018 – 2020, הנובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות בנאיות, עומד על 600 אלף ₪ (שש מאות אלף ₪) (לא כולל מע"מ), לפחות.
 • המציע צרף להצעתו ערבות הגשה או המחאה בנקאית כאמור בסעיף ‎3 להלן.
 • המציע השתתף במפגש המציעים.
 1. לוח זמנים לביצוע

 • הקבלן יחל בביצוע העבודות במועד שיקבע לכך בצו התחלת עבודה שייקרא להלן גם פקודת עבודה. הקבלן יסיים את ביצוע העבודות במלואן וימסור אותן במסירה סופית למועצה בתוך פרק הזמן הקבוע בצו התחלת העבודה, אשר ימנה ממועד תחילת העבודות כאמור בצו התחלת העבודה, ובכפוף ללוח הזמנים המוגדר לקבלן, אלא אם המועצה תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב (להלן – תקופת הביצוע).
 • בכל מקרה מובהר, כי תקופת הביצוע כאמור בהוראות מכרז זה לא תעלה, בשום מקרה, על 2 (במילים: שני) חודשים קלנדריים (חודשי לוח), הכוללים תקופת התארגנות באתר הביצוע.
 • אי עמידה בתקופת הביצוע, לרבות ביחס לכל אחת מאבני הדרך לביצוע בהתאם ללו"ז החוזי אשר יאושר על ידי המפקח מטעם המועצה, תזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסכומים המפורטים בהסכם. ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק המוערך מאיחור, כאמור, ובהגשת הצעתו, מסכים המציע ו/או הקבלן, לפי העניין, להשתת הפיצויים המוסכמים על הקבלן במקרה של אי עמידה בלוח הזמנים ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה לעניין זה.
 • מובהר בזה, כי התפרצות מגפת הקורונה או כל מגפה אחרת (להלן: "המגפה"), על כל השלכותיה, ובכלל זה – סגר, השבתה, האטה במשק, הוצאות מיוחדות, עליית מחירים וכל הסדר/הנחיה אחרים שתורה עליהם הממשלה ו/או אשר ייגזרו מעצם אירועי המגפה, וכל אלה יובאו בחשבון על ידי הקבלן עת הוא מגיש את הצעתו במכרז זה, הן מבחינת כספית והן מבחינת לוחות זמנים לביצוע, ולא יהיה במגפה בשום אופן, "סיכום מוסכם" או "כוח עליון", ולא יהיה בהם כדי לזכות את הקבלן בתוספת לתמורה הקבועה במכרז זה, מכל מין ומכל סוג שהיא ולא בשיפוי ו/או פיצוי בגין האמור, ואין ולא תהיה לו לקבלן כל טענה ו/או עילה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה.
 • אי עמידה בתקופת הביצוע, לרבות ביחס לכל אחת מאבני הדרך לביצוע בהתאם ללו"ז החוזי אשר יאושר על ידי המפקח מטעם המועצה, תזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסכומים המפורטים בהסכמי ההתקשרות עם הקבלן.
 1. חוברת המכרז 

כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של המועצה ונועדו לצורך הגשת הצעות המציעים בלבד. המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

 1. עיון ורכישת המכרז

ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה המקומית ר"פ, מעלה גיא אוני,   בשעות 09:00– 15:00, החל מתאריך  11/05/22 החל מהשעה 10:00 וזאת תמורת סך של 750 ₪  (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה   בכתובת www.rosh-pinna.muni.il .

 1. סיור קבלנים

סיור קבלנים יתקיים ביום 16.5.22 בשעה 11:00.

מקום המפגש: המועצה המקומית, ראש פנה.

ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעות במכרז.

 1. שאלות והבהרות למסמכי המכרז

 • לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות למועצה בכתב, על גבי קובץ WORD בלבד בדוא"ל rpo@rosh-pinna.muni.il עד ולא יאוחר מיום 5.22 בשעה 12:00.
 • תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 • התשובות ישלחו בכתב ובאופן אחיד. רק להבהרות שתינתנה במסמך כאמור יהיה תוקף מחייב. איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.
 • תשובות כאמור יינתנו על ידי המועצה 72 (שבעים ושניים) שעות לפחות לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 1. בדיקת אתר העבודה ומסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה

 • לפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את אתר ביצוע העבודות וסביבתו, את כל מסמכי המכרז, לרבות התוכניות, המפרטים והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודות, את התיאורים הטכניים והמקצועיים, וכן לבצע בדיקות הקשורות באתר ברשויות הרלבנטיות, וכן כל נתון משפטי, תכנוני, הנדסי, ביצועי, תפעולי, עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויות המציע על פי המכרז, ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעים לפרויקט עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין. המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, תנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.
 • בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה, את אפשרותו לבצעה וכן כל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז. המציע יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בעניין זה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.
 • בכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים והניתוחים הנדרשים לשם הגשת הצעתו וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי (ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני, תפעולי-לוגיסטי וכו') לגבי כל דבר ועניין הקשור בפרויקט ו/או הכרוך בו, במישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפותו במכרז.
 1. הצעת המציע

הצעת המציע תוגש בהתאם למפורט בסעיף זה להלן:

 • כתב הכמויות של מכרז זה מצורף לחוברת המכרז כמסמך ה', לשימוש המציע כחלק בלתי נפרד מהצעתו ומשמש אומדן גלוי. כתב הכמויות מורכב מ-2 מבנים – כאשר מבנה 2 בכ"כ, המתייחס לעבודות שיפוץ חדר המוסיקה הינו אופציונאלי.
 • על המציע לרשום את שיעור ההנחה הכללי המוצע על ידו ביחס לכל כתב הכמויות – הן למבנה 1 והן למבנה 2 [אופציונאלי]. לאחר מילוי שיעור ההנחה המוצע על ידו (הנחה אחידה וכוללת ביחס לכל כתב הכמויות), על המציע לסכם את הצעתו (סך כל התמורה המבוקשת על ידו לשם ביצוע מושלם של כלל העבודות, לרבות העבודות האופציונאליות, נשוא המכרז בהפחתת שיעור ההנחה המוצע על ידו) ולחתום על הצעתו במקומות המיועדים לכך.
 • שימו לב – אי צרוף תדפיס כתב הכמויות כשהוא מלא וחתום על ידי המציע ובנוסף טופס הצעת המציע כשהוא מלא וחתום על ידי המציע – עלול להביא לפסילת ההצעה.
 • התמורה אשר תשולם על ידי המציע תחושב על פי מדידה.
 • המחירים בהצעת המציע יכללו ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י המכרז וכן את כל הוצאות המציע ובכלל זה – עלות כח אדם, מיסים, אגרות, היתרים, היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, אישורים, רישיונות, שומרים וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות הסדרי תנועה (למעט שוטרים בשכר במידת הצורך), הסדרי תאורה זמניים, גידור האתר, סימון וצביעת כבישים, שילוט וכיו"ב.

עליות במחירי החומרים ו/או התייקרויות ו/או עליות בשיעורי המיסים ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום ו/או כל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את המחירים שבהצעת המציע ובכלל זאת, כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן לרבות עלויות יועצים, עלויות ביסוס, בניה, הריסה, פינוי, פיתוח, חיבור המבנה לתשתיות עירוניות, בנייה עפ"י היתר הבניה והתקנות, כולל השלמת העבודות ע"פ דרישות המועצה, קבלת טופס 4 ומסירת העבודות והמבנה למועצה ולמועצה. כן מובהר בזה מפורשות, כי המועצה לא תשלם תמורה נוספת בגין האצת קצב ביצוע.

למען הסר כל ספק מובהר, כי מחירי היחידה הנקובים בהצעת המציע יהיו מחירים קבועים ולא ישתנו בשל הגדלת היקף הביצוע או הקטנת היקף הביצוע בפועל.

 1. אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 750 ₪ (שלא יוחזרו) במשרדי המועצה. המציע חייב לצרף להצעתו את הקבלה המעידה כי הוא זה שרכש את מסמכי המכרז. אי התאמה בין הגוף המשפטי אשר רכש את המכרז לבין הגוף המשפטי שהוא המציע, תביא לפסילת ההצעה.
 • מסמך א': תנאי המכרז יצורפו על ידי המציע כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד ועמוד. לתנאי המכרז יצרף המציע את פרוטוקול סיור הקבלנים וכן כל מסמך שאלות ו/או תשובות הבהרות שישלח – אם ישלח – כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמודיו.
 • מסמך ב': טופס הצעת המציע, על נספחיו, כשהוא מלא וחתום על ידי המציע. 
 • נספח 1: ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת המציע, על שמו ולטובת המועצה הערבות תהיה בנוסח המצורף כנספח 1 לחוברת המכרז ובתוקף עד ליום 1 לחודש 9 שנת (להלן – ערבות הגשה) ותשמש להבטחת מילוי כל התחייבויות המציע לפי מסמכי ההצעה והמועצה תהיה רשאית לחלט את ערבות ההגשה במידה ומציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור.

לחלופין, המחאה בנקאית על סך 15,000 ₪, משוכה על שם המציע ולטובת המועצה המקומית ראש פנה.

מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות הגשה או המחאה בנקאית בנוסח ובתנאים כאמור בנספח 1 למכרז, הצעתו תיפסל על הסף.

 • נספח 2: תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת כדין.
 • נספח 3: תצהיר המציע לעניין העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית.
 • נספח 4: אישור רו"ח מטעם המציע בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. 
 • נספח 5: תצהיר המציע לעניין ניסיון קודם.

על המציע לצרף לתצהירו המלצות מתאימות.

 • נספח 6: אישור בדבר פרטי המציע בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.
 • נספח 7: כתב הכמויות מלא וחתום על ידי המציע – הצעת המחיר. 
 • מסמך ג': נוסח ההסכם, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע במקומות המיועדים לכך.

בנוסף, המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:

 • אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות וכו') תשל"ו – 1976.
 • אישור על היות המציע עוסק מורשה.
 • אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס במקור של המציע.
 • עותק נאמן למקור של תעודת התאגדות של המציע.
 • אם ובמידה והמציע מתכוון להעסיק – במתן השירותים – עובדים זרים, כהגדרתם בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן – חוק עובדים זרים), עותק נאמן למקור של כל האישורים והרישיונות בהתאם להוראות חוק עובדים זרים.
 • אישור בתוקף של ממונה הבטיחות המוצע על ידי המציע – חובה.
 1. המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה

 • ההצעה תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות, והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
 • על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מהוראות אלה עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 • אין להוסיף בהצעה הסתייגויות מסוג כלשהו.
 • יש למסור את ההצעה במעטפה אטומה, חתומה ע"י המציע. על המעטפה ירשם: "מכרז פומבי מס' 02/22".
 • יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים של המועצה, במשרדי המועצה בלבד. אין לשלוח הצעה בדואר. המועצה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האחרון להגשת הצעות והגשת ההצעות תהא באחריות המציעים בלבד.
 • המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 5.22 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה (להלן – המועד האחרון להגשת הצעות ו/או המועד הקובע). 
 • כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע בלבד וישולמו על-ידו. 
 1. תוקף ההצעה

כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. לפי דרישת המועצה יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המועצה לשם בחירת הזוכים במכרז. הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה שתוארך כאמור.

 1. בחינת ההצעות

 • המועצה תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים המתחייבים מהוראות המכרז. מבלי לגרוע מזכותה כאמור, המועצה תהיה רשאית – לשיקול דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה – לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים ו/או המסמכים האמורים.
 • המועצה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו.
 • המועצה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה (ככל והוצעו) או שאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי.
 • המועצה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא הפרויקט, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח, יכולתו ו/או כישוריו לבצע את העבודות, חברי הצוות המקצועי שלו והקבלנים המוצעים על ידו לביצוע איזה מן העבודות, לרבות היקפו וטיבו של הניסיון, ועמידת הקבלן באיזה מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל. במסגרת זו תהא המועצה רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל אישור ו/או מסמך שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע יהיה חייב לבצע את דרישות המועצה בהתאם לסעיף זה. המציע יהיה חייב לתת לה את מלוא המידע להנחת דעתה. כל מידע, הסבר או פרטים שהובאו לידיעת המועצה יישמרו ככל האפשר בסוד.
 • מבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה למועצה וכאמצעי לבדיקה, כאמור, המועצה רשאית לזמן את המציע להצגת תכנית עבודה מפורטת לביצוע העבודות לרבות לוחות זמנים מוצעים, כוח אדם וצוות ניהולי, קבלני משנה, ציוד, רכש, הכל כמפורט בזימון שיישלח למציע מראש. המועצה תתחשב בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של המציע בדרישות המצגת לשביעות רצון המועצה, תהווה תנאי לזכייתו במכרז.
 • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא (להלן – ההסתייגויות) רשאית המועצה לנהוג באחת מן הדרכים הבאות:
  • לפסול את הצעת המציע למכרז; או
  • לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; או
  • לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; או
  • לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

    ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

 • המועצה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים והנתונים העולים ממסמכי המכרז, המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה המועצה ביוזמתה ובכלל זה, איכות ביצוע העבודות, אמינותו של המציע, כישוריו, ניסיונו המקצועי, מומחיותו, המלצות אודות המציע ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של המועצה ו/או של המועצה. לניסיון קודם של המועצה ו/או המועצה עם המציע יינתן משקל מכריע.
 1. ביטוח

 • המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא למועצה את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.
 • מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.
 • לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור קיום ביטוחים". יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת:
  • מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
  • מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של המועצה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו למועצה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
  • מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור קיום ביטוחים (נספח יא'). מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצוע.
 1. ביטול ושינויים בפרויקט

 • המועצה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה לרבות ביחס למסגרת האומדן המוקדם שלה ו/או לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הכל על פי דין. בוטל המכרז כאמור לעיל – המועצה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי דין.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל, המועצה רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, לצמצם את הפרויקט ו/או לעכבו ו/או לבטלו לחלוטין, בכל עת לפני תחילת ביצועו בפועל ולמציע/לזוכה, לפי העניין, לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך, הכל על פי תנאי ההסכם – מסמך ג'.
 • המועצה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת הצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב אי-קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף העבודות נושא המכרז ו/או ביטול המכרז.
 • כל היטלים ממשלתיים, מיסים לרבות מיסים עקיפים (כדוגמת מכס, בלו, מס קניה) יכללו במחיר ההצעה.
 1. הודעה בדבר תוצאות המכרז

 • המועצה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו (להלן – הודעת הזכייה).
 • כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז לחתום על הסכם ההתקשרות מול המועצה בתוך 7 (שבעה) יום מיום קבלת הודעת הזכייה ולהמציא למועצה את ההסכם החתום בצרוף כל המסמכים הנדרשים על פיו, לרבות אישור קיום הביטוחים, כשהוא חתום על ידי המבטחת ועל ידי הקבלן וכן ערבות הביצוע אשר תופקד בידי המועצה בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות (להלן – ערבות הביצוע).
 • לא מילא זוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב אותו זוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל והמועצה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות ההגשה בשל כך. 

המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט ערבות ההגשה בנסיבות אלה.

 • ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם על כשיר שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה.
 • כפוף להוראות סעיף זה, המועצה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיית הצעותיהם אליה תצורפנה ערבויות ההגשה המוחזרות, כפי שיפורט להלן:
  • הזוכה במכרז – לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה.
  • כשיר שני – לאחר השלמת התקשרות המועצה עם הזוכה במכרז. לחילופין, בכל מקרה בו לא תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז, אך זאת רק לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות ביצוע, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה שתימסר לו.
 1. סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז

 • ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין.
 • מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן – החלקים הסודיים), שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:
  • המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד משמעי.
  • מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.
  • סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.
 • למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.
 • החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה.
 • החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של המבקש. 
 1. התחייבויות והצהרות הזוכה במכרז 

 • הזוכה מתחייב כי תוך 7 (שבעה) ימים ממועד מסירת הודעת הזכייה כאמור, יחתום עם המועצה על ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל האישורים הנדרשים על פי ההסכם בהתאם להוראותיו, לרבות אישור חתום ותקף מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי קבלן בנוסח המצורף להסכם וערבות ביצוע כמפורט בגוף ההסכם. הצעת המציע מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם, בכפוף להפחתות שנעשו בה בעקבות משא ומתן עם הזוכה.
 • נמנע הזוכה מלחתום על ההסכם עם המועצה עד המועד האמור לעיל ו/או להמציא איזה מהאישורים דלעיל, תהא המועצה רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם המציע שהצעתו מדורגת לאחר הצעת הזוכה או כל מציע אחר, או לבטל את המכרז, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו/או לחלט את הערבות, זאת ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד למועצה כלפי המציע, במקרה כזה, עפ"י כל דין.
 • כאמור, על המציע לסיים את ביצוען של העבודות בתוך לוח הזמנים לביצוע כמפורט בסעיף ‎4 לעיל. מודגש כי עיכובים במתן היתר הבניה אשר ייגרמו מנסיבות שאין לזוכה שליטה עליהם ו/או שאינן נובעות ממעשה ו/או מחדל של הזוכה, יזכו אותו בארכה זהה לתקופת העיכוב בלבד. הזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה לעניין לוחות הזמנים, לרבות העיכוב כאמור, וידוע לו כי לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין העיכוב האמור לרבות בגין בטלת עובדים ו/או בטלת ציוד, תקורות וכיוצ"ב תשלומים המפורטים ב"ספר הכחול".

בכבוד רב,

מוטי חטיאל, ראש המועצה

המועצה המקומית ראש פנה


מסמך ב' – טופס הצעת המציע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני

ראש פנה

 

א.ג.נ.,   

 

טופס הצעה, הצהרות והתחייבויות – מכרז פומבי מס' 02/22

 

 1. בהתאם להודעתכם שהובאה לידיעתי/נו, אני/ו הח"מ __________________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל התנאים למכרז, החוזה, המפרט/ים הטכני/ים, כתב הכמויות והתוכניות שבחוברת המכרז והמצורפים אליה, ולאחר שביקרתי/נו במקום שנועד לביצוע העבודות בפרויקט נשוא המכרז (להלן – העבודות ו/או הפרויקט), ובדקתי/נו אותו, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות והאפשרויות לביצוען, הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את העבודות במחירים המפורטים בכתב הכמויות המלא והחתום על ידי/נו, המצורף כנספח 7 לטופס זה ומהווה את הצעת המחיר שלי/נו וחלק בלתי נפרד מטופס זה.
 1. קראתי/נו והבנתי/נו היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי/נו ואהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על אי- ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.
 1. מוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקותיי/נו כאמור בסעיפים 1 ו-2 דלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי-הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוותר/ים מראש על כל טענות כאלה.
 1. ידוע ומוסכם כי העבודות תתבצענה בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס הצעתי/נו בהתאם להוראות ההסכם – מסמך ג', על נספחיו, ועל פי מדידת כמויות וספירת יחידות על בסיס מחירי היחידות ו/או סוגי העבודות הנקובים בכתב הכמויות כשיעור הנחה המוצע על ידינו, ואני/ו מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך.
 1. ידוע ומוסכם כי מבנה 2 שבכתב הכמויות של מכרז זה, המתייחס לשיפוץ חדר מוסיקה, הינו מבנה אופציונאלי. הצעתי/נו תחול גם על עבודות אלה, ואתם תהיו רשאים להודיע לי/נו, עד למועד סיום ביצוע העבודות הנכללות במבנה 1, על ביצוע עבודות אלה באמצעות הוצאת צו התחלת עבודה.
 1. בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה, שלמה והוגנת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרז זה. עוד אני/ו מאשר/ים כי מחירי היחידה הכלולים ברשימת הכמויות והמחירים, בהצעתי/נו הינם סופיים, לא ישתנו, והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכל המסמכים המצורפים הצעתי/נו זו ולביצוע התחייבויות הקבלן לפיהן וכי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה, או אי ידיעה של תנאי ההסכם או של כל אחד מהמסמכים הקשורים להסכם או של מסמכי ההצעה.
 1. אני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הרישיונות, האישורים, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם ביצועו של הפרויקט נשוא המכרז וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים המוסמכים במציע.
 1. אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי כל דין, מנוסה ומיומן וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לביצוען על ידי/נו.
 1. אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים, כי המפרט הטכני הכללי של הועדה הבינמשרדית הידוע שם "הספר הכחול" על כל פרטיו ועדכוניו – עד לחודש פרסומו של המכרז – מוכר וידוע לי/לנו היטב ויחול על העבודות אלא אם נקבע מפורשות אחרת. בנוסף אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי חוזה מדף 3210, בין אם הספר הכחול מפנה אליו ובין אם לאו, לא יחול, כולו או חלקו, על ההתקשרות שביני/בינינו ובין המועצה.
 1. אני/ו מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז.
 1. אם הצעתי/נו תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה בתוך שבעה (7) ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז.
 1. ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים כי גם אם הצעה זאת תתקבל, המועצה אינה מחויבת להוציא אל הפועל באמצעותי/נו את כלל העבודות והיא תהא רשאית להקטין/לצמצם את היקף העבודות נשוא המכרז, לשיקול דעתה הבלעדי. אני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או תביעה כלפי המועצה בעניין זה לרבות טענה בדבר ציפייה ו/או הסתמכות.
 1. הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציעי הצעה למכרז.
 1. הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של 90 (תשעים) יום מהמועד להגשת ההצעות למכרז. לפי דרישת המועצה אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש ע"י המועצה לשם בחירת הזוכה במכרז.
 1. הנני/ו מסכים/מים לכך שהמועצה תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרי/נו, ניסיוני/נו ורמתי/נו המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי/נו, תפנה ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל מידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. ידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי המועצה רשאית לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעתי/נו אם למועצה ו/או למועצה היה ניסיון רע עמי/נו בכל הקשור לעבודות שבוצעו על ידי/נו ובין היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב השירותים, ביכולתי/נו לבצע את העבודות, בדרכי התנהלותי/נו, באמינותי/נו, במיומנותי/נו, ובאופן עמידה בהתחייבויות. כן תהיה המועצה רשאית לפסול הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית.
 1. אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, תהיו רשאים, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי/נו וזאת, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם לכם עקב כך.
 1. למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה להם בתנאי המכרז, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.
 1. אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם לאו, מתחייב בזה לבצע את העבודות נשוא המכרז, בשלמותן ולשביעות רצונה המלא של המועצה, כדלקמן:

הנני מציע לבצע את כל התחייבויות הזוכה על פי המכרז תמורת סך הכל ____ אחוז (%) הנחה (במילים: _______________ אחוז הנחה), כוללת ואחידה מכתב הכמויות המצ"ב כמסמך ה' לחוברת המכרז.

 

פרטי המציע
  איש הקשר למכרז ____________________
  כתובת המציע ____________________
  טלפון + נייד ____________________
  כתובת דוא"ל ____________________
  חתימה + חותמת ____________________

נספח 1 – נוסח כתב ערבות מכרז

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני

ראש פנה

 

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית אוטנומית

 

על-פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ (להלן – המציע) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 15,000 ₪ (מאה אלף ₪), וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס' 02/22 (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן.

התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 1 לחודש ספטמבר שנת 2022 ועד בכלל. 

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית ראש פינה, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל. 

 

בכבוד רב,

 

___________________


נספח 2 – תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף

תצהיר

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ (להלן – המציע) במכרז 02/22 של המועצה המקומית ראש פנה.

 1. המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז, כדלקמן:
 • המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.
 • המציע רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969 והתקנות על פיו) בענף 100 בסיווג כספי ג'-1, או בענף משנה 131 בסיווג כספי א'-1, לפחות.
 • למציע ניסיון מוכח בביצוע לפחות 3 עבודות הדומות במהותן לעבודות נשוא מכרז זה (עבודות בנאיות), בהיקף כספי מצטבר של 1 מיליון ₪ (מיליון ₪), לא כולל מע"מ, לפחות, ושלא יפחתו מ – 300 אלף ₪ כל אחת, והכל במהלך 36 (שלושים וששה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 • המחזור הכספי הממוצע של המציע בכל אחת מהשנים 2018 – 2020, הנובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות בנאיות, עומד על 600 אלף ₪ (שש מאות אלף ₪) (לא כולל מע"מ), לפחות.
 • המציע צרף להצעתו ערבות הגשה או המחאה בנקאית כאמור בסעיף ‎3 להלן.
 • המציע השתתף במפגש המציעים.
 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

_______________                          חתימת המצהיר

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפניי, עו"ד __________________, במשרדי שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 

___________________

____________,עו"ד


נספח 3 – תצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר הרשעה פלילית

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 1. הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ________________ ח.פ./ח.צ _____________, המציע במכרז פומבי מס' 02/22 של המועצה המקומית ראש פנה.
 • המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום בשנה (12 חודשים) שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 • המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 • המציע הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש (3) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

המציע מצהיר כי יפעל בכל הקשור למכרז ולביצוע העבודות לפיו בהתאם להוראות כל דיני העבודה ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953 וכל תקנות מכוחו. ידוע למציע כי הפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה יסודית של התחייבויות המציע מכוח המכרז.

 • המציע ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מירמה או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, הצעתו לא תיבחר כזוכה במכרז ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 • כמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור לעיל.
 • לחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד המציע ו/או נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור לעיל כמפורט להלן:

_________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

ידוע למציע כי למועצה יהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת המציע עקב הליכים ו/או חקירה ו/או הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

*על המציע לסמן X במקומות המיועדים לכך ולפרט בהתאם לנדרש

 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

__________________

חתימת המצהיר

 

אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

___________________

_____________, עו"ד


נספח 4 – אישור רו"ח

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני

ראש פנה

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית

 

לבקשת ______________________  ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________ (להלן – המציע) וכרואה החשבון של המציע, ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המציע אשר אושרו על ידו. אישור זה מתייחס לפרטים שאושרו ע"י המציע בתצהירו ביחס לעמידתו בתנאי הסף (נספח 2 בחוברת המכרז), כדלקמן: 

 1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל.
 1. המחזור הכספי הממוצע של המציע בכל אחת מהשנים 2018 – 2020, הנובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות בנאיות, עומד על _________ ₪ (___________________ ₪) (לא כולל מע"מ), לפחות.

הצהרתו של המציע הינו באחריותו. אחריותי היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי.

ערכתי את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים.

לדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו. 

 

________                                                          ____________________________
תאריך                                                                    (שם רוה"ח, חתימה, חותמת)


נספח 5 – תצהיר ופרוט ניסיון מקצועי

הנחיות למשתתפים:

 • התצהיר שלהלן יכלול פרוט ניסיון של המציע לצורך עמידתו בתנאי הסף בדבר ניסיון מקצועי מוכח במסגרת המכרז.
 • פרוט הפרויקטים בטבלה שלהלן יתייחס, לפרויקטים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף ‎3 לתנאי המכרז. המציע יצרף להצעתו אסמכתא להוכחת אלה (אין מניעה שאותה אסמכתא תשמש למספר הוכחות):
  • מועד ההשלמה של כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע, כגון חשבונות סופיים מאושרים או אישורי מזמין או תעודת השלמה או טופס 4.
  • ההיקף הכספי של כל אחד מהפרויקטים המוצגים על ידי המציע, כגון חשבונות סופיים מאושרים או אישורי מזמין.
 • יודגש: הדרישות המפורטות בסעיף ‎3 לתנאי המכרז הינן דרישות סף מינימליות ולפיכך, יש לפרט בתצהיר את כל הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף.
 • מומלץ לפרט כל פרויקטים רלוונטיים, אף אם מספרם עולה על המספר המינימלי הנדרש ו/או ממספר השורות בטבלה.
 • על המציע לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן המלצות מזמיני העבודות ופרופיל מקצועי של המציע.

תצהיר המציע

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם חברת __________ ח.פ./ח.צ _____________ (להלן – המציע).

 1. הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים.
 1. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_________________

חתימת המצהיר

 

א י ש ו ר

 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 

___________________

,עו"ד

ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי

 

מס' שם המזמין תיאור האתר וכתובתו פירוט ומהות העבודות שבוצעו מועד תחילת וסיום העבודות היקף כספי (לא כולל מע"מ)* שם איש קשר / נציג המזמין + טלפון ישיר [נייד]
1    

 

 

 

 

       
2    

 

 

 

 

       
3    

 

 

 

 

       
4    

 

 

 

 

       

על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים הנזכרים לעיל צילום של ח-ן סופי / דף אחרון של חשבון סופי חתום ומאושר על ידי מזמין העבודות / אישור מזמין העבודות הכולל מועד מסירה סופית ואישור היקפים כספיים.


נספח 6 – אישור עו"ד בדבר פרטי מציע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

מעלה גיא אוני

ראש פנה

 

א.ג.נ.,

הנדון: אישור פרטי המציע

אני הח"מ, עורך דין ___________, לבקשתו של ______________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ______________ (להלן – המציע) מאשר בחתימתי, כדלקמן:

 1. מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:

גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________

גב' / מר _________________  ת.ז. ____________________

 1. חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין ולרבות, לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז ובחוזה שבגדר מסמכי המכרז הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל. להלן דוגמת החתימה:

________________________________________________________________

 

 1. התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו.

 

_________                                                                  __________________
תאריך                                                                        שם, מ.ר, חתימה וחותמת

 

** במקרה של תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע


נספח 7 – כתב כמויות, מלא וחתום על ידי המציע

יצורף על ידי המציע


מסמך ג' – נוסח הסכם ההתקשרות

חוזה קבלן שנערך ונחתם בראש פנה ביום ___ לחודש _____ שנת 2022

 

בין        המועצה המקומית ראש פנה

מרח' מעלה גיא אוני, ראש פנה

באמצעות מורשי החתימה:

מר מוטי חטיאל

מר אורי זלצר

(להלן – המועצה או המזמין)                                                                    מצד אחד;

 

 

לבין      _____________________ ח.פ/ח.צ_____________

מרח' ______________________

טל': _____________; פקס': ______________

באמצעות מורשי החתימה:

מר/גב' __________ ת.ז ______________

מר/גב' __________ ת.ז ______________

(להלן – הקבלן)                                                                                      מצד שני;

 

 

הואיל               והמועצה מעוניינת בביצוע עבודות לביצוע עבודות שיקום מבנה 'ג'עוני' ושיפוץ חדר מוסיקה בראש פינה (להלן – הפרויקט או העבודות); 

והואיל              והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס' 02/2022 לביצוע העבודות (להלן – המכרז);

והואיל              והקבלן הגיש הצעה למכרז;

והואיל              והצעתו של הקבלן זכתה במכרז (להלן – הצעת הקבלן);

והואיל              והקבלן מצהיר בזה כי הוא מעוניין לבצע את העבודות בהתאם להצעת הקבלן ובכפוף למסמכי המכרז;

והואיל              והקבלן מצהיר כי הוא עונה לכל תנאי המכרז לרבות היותו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 והתקנות על פיו, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע עבודות בהיקף העבודות נשוא חוזה זה, כאמור ברישומים על פי דין שהעתקם מצורף בזה לחוזה זה כנספח יב' וכן כי הוא ממלא אחר התנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) תשל"ו – 1976; 

והואיל               והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים והטכניים וכח האדם המיומן לביצוע הפרויקט.

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. נספחי החוזה, המפורטים לעיל, יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה, גם אם לא צורפו אליו בפועל.
 1. תמורת ביצוע העבודות על ידי הקבלן בהתאם להוראות החוזה ואספקת כל החומרים, כוח אדם והציוד הדרושים לביצועו מתחייבת המועצה לשלם תמורה בסך של עד _________________ ₪ (במילים: _________________ שקלים חדשים) לא כולל מע"מ (להלן – התמורה).
 1. למען הסר ספק יובהר, כי מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה או במחירי החומרים, אשר על הקבלן לספקם לפי חוזה זה (כולל הוצאות הובלתם לשטח העבודה), לא ישנו את התמורה. התמורה כאמור אינה ולא תהא צמודה למדד כלשהו ולא תשולמנה הצמדות ו/או התייקרויות כלשהן, למעט במקרים מפורשים בהם נקבע אחרת במסגרת הוראות חוזה זה ו/או חוברת המכרז.
 1. כן מובהר בזה מפורשות, כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין פיצול ביצוע העבודות, ככל ופיצול כאמור ייעשה על ידי המועצה, ובגין האצת קצב ביצוע מצד הקבלן.
 1. לתמורה יתווסף מע"מ כחוק.
 1. יתר תנאי החוזה מפורטים בתנאי החוזה לביצוע להלן.
 1. לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כאמור במבוא לו.

לראיה באו הצדדים על החתום:

 

_______________                                                                                        _______________

המועצה                                                                                                                           הקבלן

 

אישור

 

אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ___________, כעוה"ד של הקבלן מאשר בזה כי בהתאם למסמכי ההתאגדות התקפים והמעודכנים שלו, הקבלן רשאי לחתום על חוזה זה, על נספחיו וכי החוזה נחתם כדין על ידי הקבלן באמצעות _____________ ת.ז. ___________ ו-_____________ ת.ז. __________ המורשים לחתום בשמו  וכי חתימתם כאמור בתוספת חותמת המועצה מחייבת את הקבלן.

______________

_________, עו"ד


תנאי חוזה

פרק א' – כללי

 1. הגדרות ושונות

 • בחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן, תהיה למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצדם (פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין):

"המועצה"              המועצה המקומית ראש פנה, לרבות נציגיה ומורשיה המוסמכים, וכל מי שמוסמך לפעול מטעמה (להלן גם – המזמין).

"המנהל"               מי שנקבע מנהל הפרויקט מטעם המועצה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו למלא במקום המנהל את תפקידו לצורך החוזה ו/או כל חלק ממנו או מי שייקבע על ידי המועצה מעת לעת.

"הקבלן"                לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע העבודות או כל חלק מהן.

"המפקח"              מי שנתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנהל או המועצה לפקח על ביצוע העבודות או כל חלק ממנו.

"המתכנן" או  "המהנדס"           האדם ו/או משרד התכנון שמונו ע"י המנהל או המועצה לצורך תכנון העבודות.

"היועץ"                מהנדס, יועץ, מחשב כמויות וכל בעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחר שיועסק על ידי המועצה בקשר עם העבודות או איזה מהן, פרט לקבלן.

"הפרויקט" או "העבודות"        כל העבודות שיש לבצע במסגרת חוזה זה וביצוע כל העבודות מכל מין וסוג שהוא הנדרשות להשלמתן המוחלטת, גידור האתר [במידת הצורך] ואחזקתו השוטפת במהלך כל תקופת הביצוע, השגת כל ההיתרים ו/או האישורים הדרושים לביצוע העבודות לרבות תחילתן אלא אם נקבע מפורשות אחרת, וכן כל העבודות הנחוצות להבאת הפרויקט על כל פרטיו למצב בו הם יהיו תואמים בצורה מוחלטת לכל התוכניות, המפרטים, היתר הבניה, דרישות המועצה וכל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת וכן מסירת העבודות למועצה וביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק כמוגדר בהסכם.  בנוסף, מובהר כי העבודות יכללו טיפול מול רשויות שונות כגון: המועצה, חתימה על היתרי בניה, חתימה כ"אחראי לביצוע" ו"אחראי לביקורת" כמשמעם בדין לרבות חוק התכנון והבניה וכל תקנות מכוחו וכל עבודה אחרת הכלולה במפרט הטכני המיוחד ובכתב הכמויות.

"ביצוע העבודות"    ביצוע העבודות, לרבות השלמתן, בדיקתן ומסירתן.

"החוזה"                החוזה על כל חלקיו ונספחיו, שהוסכם בו שיהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה.

"מקום הפרויקט" או "האתר"            המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

"סכומי הערבויות" כל סכום שנקבע בחוזה זה ו/או הנקוב בהצעתו של הקבלן, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך הבטחת קיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן, ע"י הקבלן.

"התמורה"             הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

"התוכניות"            התוכניות המחייבות שהינן התוכניות המאושרות על-ידי המנהל ומי מטעמו בחותמת "לביצוע" והנושאות חתימה ותאריך. התוכניות הנושאות תאריך מאוחר יותר מחייבות – על פני אלה הנושאות תאריך מוקדם יותר. באם המנהל או מי מטעמו לא מסר לקבלן תוכניות כאמור – יהיו התוכניות המחייבות אלה המפורטות במפרט הטכני המיוחד – לרבות כל שינוי מאושר ע"י המנהל לאיזה מאותן תוכניות.

"מחירי היחידה"    מחירי יחידה כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות.

"המפרט הכללי"     המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין-משרדית בהשתתפות משרד הביטחון אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי ונכסים וצה"ל, במהדורה האחרונה לרבות כל התקנים הנזכרים בו, בין שהם מצורפים לו ובין שלא. המפרט הכללי אינו מצורף אך  מהווה חלק  בלתי נפרד מחוזה זה. מודגש כי חוזה מדף 3210, בין אם מוזכר במפרט הכללי ובין אם לאו, לא יחול על התקשרות זו שבין הצדדים.

"המפרט הטכני המיוחד"              מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לפרויקט הנדון, הדרישות הנוספות/השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה כמפורט בנספח ד' על כל חלקיו.

"תנאים כלליים  מיוחדים"             הוראות וכללי התנהגות שקבע המפקח לקבלן, באופן מיוחד למקום הפרויקט.

"המפרט"              המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד כאחד.

"חומרים"              חומרים שהובאו על ידי הקבלן ו/או המזמין למקום הפרויקט למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין לא מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות.

"קבלנים אחרים"  קבלנים או ספקים כלשהם אשר יבצעו עבודות מכל סוג שהוא במקום הפרויקט תוך כדי, ובזמן ביצוע הפרויקט ע"י הקבלן, בין מטעם המועצה ובין מטעם כל צד שלישי שהוא.

"מודד המועצה"     מודד מוסמך שימונה על ידי המועצה.

"המבנה"              לרבות כל מבנה קבע או ארעי שיוקם על ידי הקבלן במסגרת העבודות.

 • מונחים שהוגדרו בחוזה ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם.
 • הוראות חוזה זה חלות על ביצוע העבודות וכל הקשור והכרוך בהן במישרין או בעקיפין, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות, וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.
 • הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודין הוראותיהם כדין הוראות החוזה.
 • כותרות הסעיפים משמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות החוזה.
 • חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974, כפי שנוסחו מעת לעת, לא יחול על היחסים בין המועצה לבין הקבלן מכוח חוזה זה.
 1. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה

 • המפקח רשאי לבדוק את ביצוע העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודות והכל, בין במקום הביצוע ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא כדלקמן:
  • המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של העבודות אשר לא בוצעו בהתאם לתוכניות ולמפרטים או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידי מפקח וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן.
  • המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה בפרויקט.
  • המפקח יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים אם לפי דעתו אין הפרויקט נעשה בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני או הוראות המהנדס.
  • המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודות ולאופן ביצוען לרבות ביחס לשוויין והתשלום המגיע בגינן.
  • שום דבר האמור בסעיף זה, מעשה או מחדל מצד המפקח, לא יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולבצוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המפקח או על המועצה אחריות כל שהיא בקשר לכך.
 • הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת – רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
 • הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן – היומן). היומן ינוהל בשלושה עותקים ולחילופין, דיגיטלית על גבי תכנת ניהול פרויקט אשר תאושר על ידי המועצה, והקבלן ירשום בו מדי יום פרטים כפי שיורה לו המפקח מטעם המועצה. מובהר כי היומן הינו רכוש המועצה.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפקח רשאי לרשום ביומן פרטים בדבר:
  • הוראות המנהל או המפקח, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות.
  • כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.
 • הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע הפרויקט, אולם רישומים אלה לא יחייבו את המועצה. למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע הפרויקט הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות.
 • לקבלן הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים ביומן תוך 5 (חמישה) ימים מיום ציון הפרט ביומן. דבר הסתייגותו של הקבלן תירשם ביומן. לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור בפסקה ‎(ג)2) לסעיף זה, תוך 5 (חמישה) ימים מעת הרישום, רואים אותו כאילו הסכים עם הפרטים הרשומים ביומן.
 • רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן מסתייג מהם, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה, אלא אם צוין במפורש ע"י אחד מן הצדדים שהדבר יהווה עילה לתביעה עתידית.
 • הקבלן יקים, במידת הצורך, על פי דרישת המועצה ועל חשבונו, מבנה לשימושו של המפקח כנדרש לביצוע תפקידי המפקח במקום ביצוע הפרויקט, כמפורט במפרט.
 1. סתירה בין מסמכים והוראות מילויים

 • הקבלן מתחייב בזה לקרוא היטב את התוכניות והמסמכים עם קבלתם, לבדקם ולהפנות את תשומת לב המפקח לכל סתירה, אי התאמה ו/או העדר נתונים בהם.
 • גילה הקבלן סתירה בין הוראה הוראות החוזה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו – יפנה הקבלן בכתב למפקח והמפקח ייתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. החלטת המפקח תהיה סופית.

בכל מקרה של אי התאמה בין המסמכים השונים תחשב הדרישה הטכנית החמורה יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים הנ"ל כקובעת.

לגבי הוראות לא סותרות ייחשב הדבר כהשלמה ממסמך למסמך.

 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות – לעניין הביצוע – יהא כדלהלן:
 1. תוכניות לביצוע (תוכניות מאוחרות גוברות על קודמות להן);
 2. מפרט טכני מיוחד;
 3. כתב הכמויות;
 4. אופני מדידה מיוחדים;
 5. מפרט כללי;
 6. תנאי החוזה.

כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל עדיפה על הוראה במסמך הבא שלאחריו. לגבי הוראות לא סותרות ייחשב הדבר כהשלמה ממסמך למסמך.

 • התיאורים של פרטי העבודות, כפי שהם מובאים במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים שבכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות ובין פרטי העבודות במפרטים הטכניים ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט הטכני המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות – לעניין התשלום – יהא כדלהלן:

 1. כתב הכמויות (לפי הביצוע בפועל);
 2. אופני מדידה מיוחדים;
 3. מפרט טכני מיוחד;
 4. תוכניות (תוכניות מאוחרות גוברות על הקודמות להן);
 5. מפרט כללי;
 6. תנאי החוזה.
 • מוסכם בזאת כי כל סעיף המתואר או המסומן בתוכניות החוזה ואינו כלול במפרט וכתב הכמויות נחשב ככלול בתמורה. כמו כן, כל סעיף הכלול במפרט ואינו מסומן בתוכניות יחשב ככלול בתמורה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוצהר בזה, כי אם גילה הקבלן סתירה, אי התאמה או אי דיוקים באחד המסמכים המצורפים לחוזה, ולא פנה אל המפקח בכתב בבקשה למתן הוראות בטרם ביצע את העבודה נשוא אותה סתירה, או אם קיבל הקבלן הוראות מהמפקח ולא נהג לפיהן בלא לפנות בבקשת ההבהרה, כאמור, או אם פנה בבקשת הבהרה כאמור רק לאחר שהתחיל בביצוע אותה עבודה, יישא הקבלן באחריות עבור כל הנזקים שייגרמו עקב כך.

מוסכם ומובהר בזה מפורשות כי הוראות חוזה מדף 3210, ו/או כל חוזה אחר שיבוא במקומו, לא תחולנה על התקשרות הצדדים וזאת גם במקים בהם המפרט הכללי (הספר הכחול) מפנה להוראות חוזה המדף ו/או לכל חוזה אחר שיבוא במקומו. 

 1. אספקת תוכניות

 • 3 (שלושה) העתקים מכל אחת מהתוכניות ימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן – יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת הפרויקט יחזיר הקבלן למנהל את כל התוכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.
 • העתקים מכל מסמך המהווה חלל מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום הפרויקט, והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.
 1. עבודות אחרות של המועצה ו/או מי מטעמה

 • מוצהר בזה כי רק אותן העבודות המבוצעות לפי החוזה, לרבות המפרט, כתב הכמויות והתוכניות המצורפות יהוו את נשוא החוזה. ידוע לקבלן כי המועצה מסרה ו/או תמסור ו/או רשאית למסור לקבלנים ולספקים שונים ביצוע עבודות שונות הכוללות בניית מבנים, ביצוע תשתיות, מערכות, מלאכות, ציוד ואספקת חומרים. המועצה ו/או מי שיבוא מטעמה יהיו זכאים למסור לכל מי שיראה בעיניהם לבצע במקום הפרויקט כל עבודה בצורה ואופן שיראו להם והקבלן מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודה/ות אחרת/ות כאמור לרבות מתן אפשרות שימוש לקבלנים כאמור במתקנים שבפרויקט וברשתות החשמל והמים שבמקום הפרויקט ולקיים את כל ההוראות שהמפקח יורה לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם עבודות אחרות ועם גורמים אחרים כאמור בסעיף זה. הקבלן מתחייב לשלב את כל הקבלנים העוסקים בפרויקט בלוח הזמנים ולשקף את עבודותיהם בלוח הזמנים הכללי שיוצג למפקח ולמועצה לאישור וזאת ללא תוספת תמורה מעבר לתמורה כאמור בהצעתו ובחוזה זה.
 • לא תהינה לקבלן כל תביעות או דרישות כלפי המועצה בקשר עם, או עבור, עבודות אחרות כנ"ל המבוצעות על ידי המועצה או על ידי קבלנים נוספים ו/או שונים, כאמור, ו/או קבלני משנה ו/או ספקים, עבורה ו/או עבור מי מטעמה בפרויקט.
 • בין היתר, מתחייב הקבלן ליתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח לכל קבלן אחר המועסק ו/או יועסק על-ידי המועצה וכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על-ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום הפרויקט והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על-ידיו. למען הסר ספק מודגש כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום כלשהו בתמורה לשימוש האמור מאת המועצה ו/או מכל צד שלישי ובכל מקרה כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לרווח קבלן ראשי.
 1. זכות המועצה למסור עבודות

האמור בסעיף 5 לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה זה אשר לפיה רשאית המועצה למסור לאחר או לאחרים ביצוע כל חלק מן הפרויקט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה רשאית לבחור בעצמה, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,  קבלנים נוספים לביצוע מלאכות ו/או מערכות מסוימות במבנה/במבנים (להלן – קבלנים ייחודיים ו-עבודות ייעודיות או קבלן ממונה).

המועצה תתקשר ישירות עם הקבלנים הייחודיים והקבלן לא יהיה צד להתקשרויות אלה ולא יהיה זכאי לכל רווח קבלני ו/או לכל תמורה נוספת בקשר עם עבודת הקבלנים הייחודיים. ואולם, הקבלן מתחייב לאפשר בכל עת ומצב כניסתם של הקבלנים הייחודיים, כמו גם לכל קבלנים אחרים שיועסקו ע"י המועצה לאתר ולמבנה לביצוע עבודות ו/או לאספקת שירותים, הכל ללא תמורה כלשהי.

 1. תאום עם קבלנים אחרים

הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי בגין שילוב כל קבלנים אחרים ו/או קבלנים ייחודיים בתוך עבודתו הוא כולל שילובו של הקבלן האחר בתוך תחום עבודתו, ביצוע דרכי גישה זמניות, נקיטת אמצעי בטיחות שיידרשו לעבודתו, ביצוע הסדרי תנועה ושלבי ביצוע עבודות, תיאום בין הקבלן לקבלנים האחרים וכדומה וכל אלה יבוצעו על ידו במסגרת וכנגד תשלום התמורה, כמשמעה להלן.

 1. ביצוע הפרויקט לשביעות רצון המפקח

הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה בטיב מעולה, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2 דלעיל, לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה, ובין שאינן מפורטות בחוזה.

 1. ערבות לקיום החוזה

 • להבטחת המילוי של התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, מוסר הקבלן למועצה, במעמד חתימתו של חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית (להלן – ערבות ביצוע) בנוסח שבדוגמת הערבות המצורפת להלן, בשיעור 10% (עשרה אחוזים) משווי העבודות אשר נמסרות לקבלן לביצוע), ובתוספת מע"מ, כשיעורו בעת הוצאתה וגם/או חידושה של הערבות.

תוקפה של הערבות יהיה עד לתום 90 (תשעים) ימים לאחר מועד המסירה כהגדרתו להלן. הערבות תינתן לטובת המועצה.

 • הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה על ידי הקבלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות בין היתר להבטחה ולכסוי של:
  • כל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מלוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.
  • כל ההוצאות והתשלומים שהמועצה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
  • כל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שהמועצה עלולה לעמוד בהן.
  • החזרה על ידי הקבלן למועצה של כל כספים – אם ובמידה ויתברר למועצה בשלב כלשהו שהקבלן קיבל ממנה כל כספים ביתר.
  • פיצויים מוסכמים שיוטלו על הקבלן מכח הסכם זה.
 • בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.
 • הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לתמורה ולשינויים שהצטברו, וכן להבטיח כי הערבות תהיה בתוקף לתקופה כמתחייב מהוראות ס"ק (יא) להלן, באופן שאי הארכתה מעת לעת, עד 45 יום לפני מועד פקיעתה, והכל – לפי הוראות המנהל. לא עשה כן הקבלן, מחדלו תחשב להפרה יסודית של ההסכם והמועצה תהא רשאית לממש את הערבות כולה או מקצתה, לשיקול דעתה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה כזה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 • ההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על הקבלן.
 • הפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו – לרבות התנאי בדבר הארכת הערבות – תהיה המועצה רשאית לממש את הערבות, ללא כל הודעה מוקדמת, והקבלן יהא מנוע מלהתנגד לגבייתה של הערבות כאמור.
 • סכום הערבות שיגבה – אם בכלל – על ידי המועצה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי המועצה וגם/או מועצת המנהלים שלה וגם/או אל מי מקרב מנהליה וגם/או מורשיה וגם/או יועציה בטענות וגם/או תביעות כלשהן בקשר למימוש הערבות.
 • אלא אם נקבע אחרת בחוזה זה – סכום הערבות יחשב לפיצוי מוסכם מינימלי למועצה בגין הפרת החוזה ע"י הקבלן.
 • אין באפשרות למימוש הערבות ע"י המועצה או במימושה בפועל על פי סעיף זה, כדי לגרוע מכל תרופה אחרת המוקנית למועצה על פי חוזה זה וגם/או על פי כל דין.
 • הערבות תוחזר לקבלן תוך 90 (תשעים) יום ממועד מסירת תעודת השלמה ובלבד שהקבלן מסר למועצה את ערבות הבדק, כמשמעה להלן.
 1. מסירת הודעות

כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא לחוזה זה ויראו כל הודעה שנשלחה מצד אחד למשנהו כאילו הגיעה לתעודתה תוך 72 שעות ממועד משלוחה בדואר רשום. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד מסירתה ואילו הודעה ששוגרה בפקס, תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקס.

 1. בוטל.

 1. הסבת החוזה

 • אין הקבלן רשאי למסור/להסב או להעביר לאחר את ביצועו של הפרויקט כולו או מקצתו, או כל זכות ו/או התחייבות מכוחו לרבות לקבלני המשנה, אלא בהסכמת המועצה בכתב ומראש, אשר תינתן או תסורב לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וכמפורט בתנאי חוזה זה ולא יהיה כל תוקף לכל הסבה ו/או מסירה שבוצעה כאמור על ידי הקבלן. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצועו של הפרויקט, או של חלק ממנו, לאחר.
 • נתנה המועצה הסכמה, כאמור, אין בהסכמה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי חוזה זה והוא יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצע העבודות, נציגיהם ועובדיהם.
 • המועצה תהיה רשאית להסב לאחר או לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי חוזה זה לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לקבל את הסכמת הקבלן לכך.
 1. רשימת קבלני משנה מורשים

 • הקבלן מצהיר כי כל קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק בביצוע עבודות כלשהן הינם קבלנים רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 באופן התואם היקף העבודות, כאמור וטיבן וכי העסקתם בכל מקרה תיעשה על פי הוראות סעיף זה והוראות החוזה בכלל.
 • קבלני משנה בכוונת הקבלן להעסיק במהלך ביצוע העבודות יאושרו בהתאם להוראות סעיף זה ובאישור מוקדם ובכתב של המפקח. על הקבלן להביא לאישור המפקח את שמות קבלני המשנה והספקים שבדעתו להעסיק. למפקח הזכות לפסול קבלן משנה או ספק מוצע, ללא צורך בהנמקה כלשהיא ובמקרה זה יהיה על הקבלן להציע קבלן משנה אחר תחתיו. כמו כן למפקח הזכות לדרוש מהקבלן להחליף קבלן משנה או ספק גם תוך כדי מהלך העבודות במידה ועבודתו אינה משביעת רצון לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. פסילה ו/או החלפה של קבלן משנה ו/או ספק לא תהווה עילה כלשהי לעיכוב כלשהו בעבודת הקבלן ו/או עילה לתשלום כלשהו. במידה והקבלן יחליט להחליף את הצוות במהלך העבודה, יהיה עליו לקבל אישור מחודש כנ"ל לצוות המחליף.
 1. אחריות

נתנה המועצה הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיפים 12 ו- 13 אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי הפרויקט, באי כוחם, מורשיהם, שלוחיהם, עובדיהם, קבלני המשנה שלהם ועובדיהם.

 1. הצהרות הקבלן והתחייבויותיו

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות יסודית כי:

 • הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 והתקנות מכוחו באופן התואם היקף העבודות וטיבן, המנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס, וכי יש בידו אישור תקף לאמור וכן אישור המאפשר לנכות מכל תשלום המגיע לו אחוז ניכוי במקור, והוא ממציא בזה למזמין עותק מכל אישור כאמור.
 • עיין לפני חתימת החוזה בכל הנספחים, ובכל מסמכי ההתקשרות הקשורים לביצוע העבודה לרבות מסמכים אשר לא ניסח בעצמו, ולרבות מסמכים אשר הוזכרו אך לא צורפו, כי בחן אותם היטב, כי הם נהירים לו וכי אין לו טענות או הערות לגביהם.
 • בדק את כל המסמכים, התוכניות, הדרישות, ההסכמים עם יועצים וגורמים הקשורים בפרויקט לשביעות רצונו ואין מה מהנ"ל שביקש מהמזמין ולא קיבל, וכי יתאם את כל העבודות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות אך לא רק המפקח, בזק, חברת החשמל, המועצה וכל שאר הגופים והרשויות הנוגעים לעניין.
 • ידועים לו כל החומרים, כח האדם והאמצעים הנדרשים לבצוע העבודות בהתאם להוראות החוזה ואפשרות אספקתם והם נמצאים ברשותו או בהישג ידו, והינו מסוגל מכל הבחינות לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה. כן ידוע לו כי עליו האחריות להשגת כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לביצוע העבודות לרבות תחילתן, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.
 • קבל לשביעות רצונו המלאה את כל ההסברים מתוכם יכול היה לקבל תמונה מספקת על פרטי העבודות והיקפן, הביא בחשבון שההסברים שקבל אינם מהווים מפרטים מלאים, אולם הם היו מספיקים על מנת לתת לקבלן תמונה נאמנה של העבודות ואת האפשרות להביא בחשבון את כל הפרטים שההסברים לא כללו אותם, ואת כל הפרטים האחרים שיחדיו יהוו מפרט מלא של העבודות.
 • כניסתו לאתר הבניה לביצוע העבודות הינה כבר רשות בלבד וכי אין בה בכדי להעניק לו, במפורש ו/או במשתמע, זכות כלשהי במקרקעין, לרבות לא זכות עכבון במקרקעין או בכל מה שיוקם על המקרקעין והוא מתחייב שלא לתפוס חזקה ו/או זכות אחרת במקרקעין או בכל מה שיוקם על המקרקעין.
 • הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין לרבות כל חוקי העזר בראש פינה. לא תאושרנה תביעות של הקבלן על סמך טענת אי ידיעת הדין, או חריגה מהדין.
 • למען הסר ספק, על אף האמור בכל מקום בחוזה זה, אין לקבלן והוא מוותר מראש ובמפורש על זכות עיכבון על העבודות ו/או החומרים ו/או המקרקעין בגין כל סכום שיגיע לו, לטענתו, מן המועצה.

פרק ב' – הכנה לביצוע וביצוע

 1. הכנה לביצוע ובדיקות מוקדמות

 • הקבלן מצהיר כי בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום ביצוע העבודות וסביבותיו, טיבם ותנאיהם הטופוגרפיים, המבנים הקיימים עליהם (ככל שקיימים), את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוען, את דרכי הגישה למקום ביצוע העבודות, וכן את סביבת ההתארגנות הרצויה עפ"י מגבלות הסביבה. כן מצהיר הקבלן כי השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו. כן מצהיר הקבלן כי ניתנה לו הזדמנות לבצע בדיקות כאמור.
 • הקבלן מצהיר כי נהירים לו כל תנאי החוזה וכי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שהוצעה על ידו, מהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה בכפוף לתוספות התמורה שתגענה לו, אם תגענה לו, בגין שינויים, תוספות והוראות חדשות, אם יהיו כאלה. והוא מוותר על כל טענות של אי התאמה, אי ידיעה, פגם או מום כלשהם.
 • הקבלן מתחייב לבדוק מערכות תשתית קיימות. הקבלן יישא באחריות לנזקים שיגרמו למערכות התשתית כאמור בקשר עם ביצוע העבודה.
 1. תקופת ביצוע ולוח זמנים

 • הקבלן יחל בביצוע העבודות במועד שיקבע לכך בצו התחלת עבודה שייקרא להלן גם פקודת עבודה. הקבלן יסיים את ביצוע העבודות במלואן וימסור אותן במסירה סופית למועצה ולמועצה בתוך 2 (שני) חודשים קלנדריים ממועד תחילת העבודות הקבוע בצו התחלת העבודה, ובכפוף ללוח הזמנים המוגדר לקבלן, אלא אם המועצה תודיע לו אחרת בצו או בהודעה אחרת בכתב (להלן – תקופת הביצוע, לוח זמנים לגמר ביצוע ו-מועד המסירה).
 • אי עמידה באבני הדרך שהוגדרו בלוח הזמנים לרבות מועד המסירה יזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים מאת הקבלן בסכומים המפורטים להלן. ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסמכים משקף את הנזק המוערך מאיחור, כאמור, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה לעניין זה.
 • ידוע לקבלן כי במסגרת לוח הזמנים לגמר ביצוע [סעיף 17(א) לעיל] עליו לדאוג להוצאת כל ההיתרים והאישורים לעבודה מכל הרשויות המוסמכות אלא אם נקבע מפורשות אחרת בחוזה זה.
 • ידוע לקבלן כי לוח הזמנים לגמר ביצוע העבודות הינו תנאי יסודי בחוזה זה והפרתו תהווה הפרה יסודית שתגרור אחריה פיצוי מוסכם, זאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים הנתונים למועצה על פי החוזה ו/או על פי הדין.
 • הקבלן ימציא למפקח לאישור, תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום חתימת ההסכם, תכנית עבודה בהתאם ללוח הזמנים החוזי כאמור בהוראות סעיף קטן (א) לעיל (להלן – תכנית עבודה). המפקח יהיה רשאי להכניס תיקונים/שינויים בתוכנית העבודה והתוצר הסופי, הכפוף לאישור המנהל והמועצה, ייחשב ללוח הזמנים המאושר והמחייב (להלן – לוח הזמנים המאושר). מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע הפרויקט לפי חוזה זה כמפורט בלוח הזמנים המאושר ולפי שלבי העבודה המפורטים בו.
 • לוח הזמנים המצורף לחוזה מחייב והקבלן ינקוט בכל האמצעים לעמוד בו. במסגרת לוח הזמנים קיימות אבני דרך חוזיות שעל הקבלן לעמוד בהם במהלך ובמסגרת ביצוע הפרויקט. המזמין יהיה ראשי לקנוס את הקבלן במידה ולא יעמוד באבני הדרך המפורטות בלוח הזמנים החוזי בהתאם לסכומי הקנסות המפורטים בחוזה.
 1. מים וחשמל, סימון ושילוט, משרד עבור המנהל ומבנה שירותים

מבלי לגרוע מהאמור בתנאים המיוחדים לביצוע העבודות – מסמך ד'-1:

 • הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות לרבות הקמת מערכת הקווים ופריסת הרשתות הנחוצים לשם כך, ויעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור האספקה למקור השימוש בהם, כגון: התחברות, הנחת צינורות כבלים, גופי תאורה, צינורות, מכלים רזרביים וכד'. עם השלמת העבודות יפרק הקבלן את כל הנ"ל ויוציאם ממקום ביצוע העבודות וכל זאת על חשבונו בלבד. על הקבלן לשכור שעון ממחלקת המים של המועצה ולהקים חשבון לתשלום עבור הצריכה.
 • הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים והמרחקים של מערכות התשתית והכביש וכל אלמנט אחר בפרויקט מרגע קבלת השטח ועד למסירה הסופית של הפרויקט.

הסימון יתבצע לפי נקודות קבע מסומנות בתוכניות ובהתאם לכל הדרישות של הרשויות המקומיות ו/או המפקח.

 • הקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות קבע הן מחוץ למקום הפרויקט והן בתוך מקום הפרויקט. נהרסו או נמחקו או טושטשו נקודות הקבע, כולן או מקצתן, יחודשו הנקודות האלה על-ידי הקבלן על חשבונו הוא מדי פעם בפעם. במידה והקבלן לא חידש את הנקודות, ואף לא עשה כך תוך 3 (שלושה) ימים לאחר שנדרש לעשות כן על-ידי המפקח, תחדש אותן המועצה על חשבונו של הקבלן.
 • הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי הפרויקט אשר נבנו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור, גם אם, במידה ואין אפשרות תיקון, ייהרס חלק הפרויקט הבלתי מדויק וייבנה מחדש, וכל זאת על-פי הנחיות והוראות המפקח.
 • בסיום כל שלב של העבודות – על פי דרישת המפקח – ובכל מקרה בגמר ביצוע העבודות, יגיש מודד הקבלן תוכניות עדות (as made) לאחר ביצוע. התוכניות תהינה על פי מפרט שכבות שיקבע על ידי המועצה ותוגשנה לאישור המפקח. במידה והתוכניות שתוגשנה תהינה לא על פי המפרט יחויב הקבלן בעלות העברת התוכניות למפרט השכבות המתאים על פי תעריף משרד השיכון לעבודות מדידה – לשעות עבודה משרד.
 • הקבלן מתחייב בזאת להציב באתר שילוט, על חשבונו, על פי נוסח שיימסר ע"י המועצה, גודל השלט 200/300 ס"מ, על הקבלן לדאוג לאישור מהנדס והקבלן אחראי על תקינות ויציבות השלט באופן בלעדי, השלט יוצב בצורה שלא מסכנת את התנועה ובאופן שתהיה ניראות סבירה וברורה ובהתאם להנחיות המפקח.

פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

 1. השגחה מטעם הקבלן

הקבלן או בא כוחו המוסמך לצורך השגחה יהיה מצוי במקום ביצוע העבודות וישגיח עליו ברציפות בכל יום ובמשך כל משמרות העבודה בכל תקופת הביצוע של העבודות. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח, והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת כל נימוק לכך. אישר המפקח מינויו של בא כח פלוני או סירב לאשרו או ביטל את אישורו למינוי זה – לא יגרע הדבר מכל התחייבות שנטל עליו הקבלן בחוזה זה. לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין כל בא כח של הקבלן כדין הקבלן. הקבלן ימסור למועצה את זהותו ופרטי בא כוחו, כאמור, לרבות כתובת, טלפון וטל' נייד (להלן – נציג הקבלן). הודעה ו/או מסירת מסמכים לנציג הקבלן תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו.

 1. העסקת מהנדס ומנהל עבודה

 • הקבלן יעסיק, לצורך ביצוע העבודות ובכל מהלך תקופת ביצוען, ברציפות, צוות מקצועי מטעמו המונה, לפחות, את כל אחד מאלה (להלן – הצוות המקצועי):
  • מנהל עבודה אחד לפחות, מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה/הכלכלה, שהינו בעל ניסיון מוכח של 5 (חמש) שנים לפחות בניהול עבודה בשטח של פרויקטים בתחום הבנייה.
  • ממונה בטיחות כמשמעו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996, שיכין את תכנית הבטיחות לכל שלבי העבודה ויפקח על ביצועה.

העבודות תבוצענה אך ורק על ידי מי שהינו מורשה כדין לביצוען, מיומן ומנוסה.

בסעיף זה "יעסיק" – במשרה מלאה בביצוע העבודות.

 • מנהל העבודה ימצא במקום ביצוע העבודות בכל זמן ביצוע העבודות וישגיח עליהן ברציפות. הקבלן לא יעביר את מנהל העבודה ממקום ביצוע הפרויקט אל מקום עבודה אחר של הקבלן ללא הסכמת המזמינה.
 • מינוי חברי הצוות המקצועי יהא טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. המפקח אינו חייב לנמק את החלטתו. למען הסר ספק מובהר, כי במינוי כאמור, אין כדי לפטור את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו כלפי המועצה על פי חוזה זה.
 • לצורך קבלת הוראות מהמפקח, דין מנהל העבודה של הקבלן, כדין הקבלן, אלא אם מונה בא-כוח מוסמך אחר שאושר על ידי המפקח.
 • הקבלן ימנה את המהנדס של הקבלן כמהנדס האחראי לביצוע העבודות שידווח על פי החוק וע"פ כל דין לרשויות. כמו כן יהיה המהנדס של הקבלן אחראי על תהליך ההכנה לקבלת תעודת השלמה לפרויקט.
 • לכל עבודה בגדר הפרויקט שלביצועה זקוק המבצע לרישוי ו/או להיתר, מתחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום/בעל רישיון כאמור.
 1. הרחקת עובדים

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח, בין שהיא מנומקת ובין שלא, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המפקח, בדבר הרחקתו ממקום הפרויקט של כל אדם המועסק על ידי הקבלן במקום הפרויקט, לרבות את המהנדס ו/או מנהל העבודה. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור – לא יחזור הקבלן להעסיקו במקום הפרויקט, בין במישרין ובין בעקיפין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראת סעיף 40 להלן.

 1. שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות

 • הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולקיים, החל מלפני תחילת ביצוע העבודות ובמהלך כל ביצוען – במידת הצורך בלבד ועל חשבונו – גידור, תמרורי אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, באתר ובסביבתו הקרובה, בהתאם לדרישות של חוזה זה וגם/או הדין וגם/או כל הוראה של כל רשות מוסמכת וגם/או דרישות המנהל או המפקח.
 • הקבלן מתחייב לתקן כל פגם בגידור האתר ולהיות אחראי על תקינות הגדר ושלמותה בכל עת במהלך בצוע העבודות באתר וכן להוסיף לה כיסויים או תוספות ככל שיידרש ע"י המפקח ו/או המזמין.
 • מובהר בזאת במפורש כי מקום ביצוע העבודות הינו בשטח ציבורי (שב"צ) ולכן, על הקבלן להתקין על חשבונו – בכל מקום שהדבר יידרש – אמצעים אשר ימנעו כניסה ו/או מעבר של זרים דרך מקום ביצוע העבודות, ובכלל זה שערים, גדרות ומחסומים ככל שיידרש וככל שיורה לו המפקח ו/או המנהל ו/או המזמין או נציגיו מפעם לפעם. כן מתחייב הקבלן כי ינקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו, על חשבונו, לשם מניעת כל הפרעה לציבור במהלך ביצוען של העבודות על ידו ובמהלך כל תקופת הביצוע.
 • הקבלן מתחייב בזאת לעשות ככל יכולתו למניעת כל תאונות, מפולות, התפוצצות, שריפות ותקלות באתר ובסביבה הקרובה לו, במהלך ביצוען של העבודות, ולשמור על כל הוראות הדין באשר לבטיחות ולגהות.
 • מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי הוראת כל דין, הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא כיסויי הגנה לאנשים ומכוניות, וכן שאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור בהתאם לדרישות של חוזה זה, הוראות הדין והוראות כל רשות מוסמכת לרבות המפקח.
 1. קיום דרישות הדין וכל רשות מוסמכת בכלל ובפרט בנושא בטיחות בעבודה

 • על הקבלן למלא אחר כל דרישות הדין ואחר כל דרישות הרשות המקומית המוסמכת וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לביצוע העבודות בכלל, ובפרט לנקיטת אמצעי זהירות וביטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב לרבות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדסת המועצה וכן על עובדי הקבלן.
 • הקבלן מתחייב למלא אחרי כל החובות וההתחייבויות המוטלות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 (להלן – הפקודה) ובתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 (להלן – התקנות) וכל תקנות שהותקנו מכוחו כפי שהן בתוקף היום וכפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע העבודות ולמלא אחר הוראות כל דין בנוגע לנושא הבטיחות.
 • ידוע לקבלן, כי המועצה ו/או בא כוחה, אינם נושאים באחריות המתחייבת מהפקודה, מהתקנות ו/או מכוח כל דין בנושא הבטיחות. כמו כן חלה על הקבלן החובה לקיים צו בטיחות, הניתן ע"י מפקחי עבודה בדבר בטיחות של מכונות או ציוד או חומרים המהווים סכנה, או צו שיפור, גהות ורווחה של העובדים, כנדרש עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העובדים, התשי"ג-1954. אי מילוי הוראות החוק, הנה עבירה ומהווה הפרה של חוזה זה. למען הסר ספק מובהר, כי המועצה או בא כוחה (כגון מפקחיה), יבדקו אך ורק לוחות זמנים, טיב העבודה והאיכות, ללא כל התחייבות ו/או אחריות לנושא הבטיחות בביצוע הפרויקט, כפי שייקבע בתנאי החוזה לביצוע.
 1. פגיעה בציבור

הקבלן מתחייב כי ביצוע העבודות לא יפגע בנוחיות הציבור ולא יפריע לזכות השימוש המעבר של כל אדם בכביש, דרך, מדרכה, ובפרט לא יפריע לצד שלישי כלשהו. כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג להתקנה של מדרכה ו/או דרך זמנית – על חשבונו – במידת הצורך, לניקיון שוטף במקום ביצוע העבודות ולניקוי כל פסולת הנובעת מעבודתו ועבודת הקבלנים האחרים, וכן להימנע מעבודות רעש בשעות שיורה המפקח. הקבלן ישפה את המועצה בכל סכום שתחוב בו עקב כך שיקבע כי היא נושאת באחריות למטרדים כלשהם שהם תוצר לוואי של ביצוע העבודות.

 1. נזיקין למקום הפרויקט

 • מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ממועד צו התחלת העבודה ועד למתן תעודת השלמה יהא הקבלן אחראי לשמירת מקום ביצוע העבודות ולהשגחה עליו, לרבות שמירה והשגחה על חומרים, ציוד, מתקנים ודברים אחרים שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודות או שהועמדו לרשות הקבלן לצורכי ביצוע העבודות על ידי המועצה. בכל מקרה של נזק או אבדן שנגרם עקב רשלנות הקבלן ו/או של הבאים מטעמו, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות אשר נמסרו לו לביצוע במצב תקין ומתאים בכל פרטיהן להוראות החוזה.
 • הוראות סעיף קטן (א) תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת הפרויקט, בהתאם להוראות חוזה זה.
 • בכל מקרה נזק לפרויקט שנגרם על-ידי סיכון מוסכם כאמור בסעיף קטן (ד) להלן יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, בהקדם האפשרי, אם ובמידה והמפקח ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המועצה.
 • "סיכון מוסכם" פירושו – מלחמה, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת או קרבות (בין שהוכרזה מלחמה ובין לאו).
 1. נזיקין לגוף או לרכוש

 • הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן (לרבות השתתפות עצמית במקרה של הפעלת ביטוח), שייגרמו במישרין או בעקיפין על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות ו/או בקשר לכך, או על ידי אחר עקב רשלנות הקבלן ו/או הפרתו איזה מהוראות חוזה זה, לגופו או רכושו של אדם או גוף משפטי כל שהוא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן עצמו, עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם וכן המועצה ו/או מי מטעמה, כולל ובין השאר המפקח ומנהל הפרויקט, עובדיו, שלוחיו, מורשיו וכל צד ג' אחר. הקבלן מתחייב לפצות כל אדם, כאמור וכן את המועצה בגין כל נזק כאמור שייגרם למי מהם – מיד עם דרישה ראשונה. הקבלן פוטר את המועצה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף קטן (א), ומאחריותו של הקבלן כאמור, מתחייב בזאת הקבלן לנקוט בכל אמצעי סביר למניעתם של נזק או אבדן כאמור בסעיף קטן (א) לעיל.
 1. שיפוי המועצה על-ידי הקבלן

 • מבלי לגרוע מהוראות סעיף 26 לעיל או מתוקפה של כל הוראה אחרת בחוזה זה, מתחייב בזאת הקבלן לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה, כולל ובין השאר את המפקח ומנהל הפרויקט מטעם המועצה, בגין כל סכום שהמועצה ו/או מי מטעמה, כולל ובין השאר את המפקח ומנהל הפרויקט מטעם המועצה, תחויב או תחליט לשלמו, בגין כל תביעה או דרישה שהיא מכל סוג שהוא של כל צד ג' שהוא לרבות הקבלן עצמו עובדיו, שלוחיו, מורשיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, עובדי המועצה, שלוחיה ומורשיה ו/או מי מטעמה כולל ובין השאר את המפקח ומנהל הפרויקט מטעם המועצה ושעילתה בנזקים שהקבלן אחראי להם על פי סעיף 26. השיפוי, כאמור יהיה גם בגין כל ההוצאות המשפטיות והאחרות שנשאה בהן בקשר לדרישה האמורה.
 • עריכת ביטוח על ידי הקבלן, כאמור בסעיף 28 להלן, אינה משחררת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לעיל ולהלן.
 • שולם ע"י המועצה ו/או מי מטעמה תשלום כשלהו – כאמור בפסקה (א) דלעיל – יחשב תשלום כזה בצרוף ההוצאות המשפטיות כחוב המגיע למועצה מאת הקבלן עפ"י הוראות חוזה זה. המועצה תהא רשאית לקזז כל תשלום כאמור מכל תשלום המגיע ממנה לקבלן.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל נותן בזאת הקבלן הוראה בלתי חוזרת למועצה לנכות מכל תשלום שיגיע לו מהמועצה על פי החוזה כל תשלום שיגיע למועצה ו/או מי מטעמה כולל ובין השאר את המפקח ומנהל הפרויקט מטעם המועצה על פי חוזה זה ממנו בשל אי מילוי איזו מהתחייבויותיו כלפיו.
 • הקבלן מתחייב בזאת לפצות את המועצה על כל נזק שייגרם לה בקשר לעבודות כתוצאה משגיאה מקצועית ו/או רשלנות ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או כתוצאה משמוש בחומרים ו/או באביזרים לקויים ו/או כתוצאה מטיב לקוי ו/או כתוצאה נזיקית שנגרמה על-ידו ו/או ע"י מי מטעמו.
 • אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים למועצה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 1. ביטוח

 • המזמין בסעיף זה (ביטוח) יקרא: המועצה המקומית ראש פינה ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או גופי סמך של המועצה ו/או משרדי ממשלה ו/או גופים המממנים את העבודות ו/או חלקן.
 • מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בחוזה זה.
 • עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בחוזה זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני ההתקשרות בין הצדדים. הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 • הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המזמין בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.
 • הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים המצ"ב כנספח יא' (להלן: אישור קיום ביטוחים) אשר מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למזמין ולצד שלישי.
 • הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המזמין, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמין והבאים מטעמו כל טענה כאמור.
 • הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
 • 14 ימי עבודה לפני החתימה על החוזה וכתנאי לחתימת המזמין על החוזה, ימציא הקבלן למזמין את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי חוזה זה, כשהם חתומים על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.
 • 14 ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא הקבלן למזמין אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.
 • מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המזמין כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
 • מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המזמין או מי מטעמו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות על פי דין או אחריות על פי חוזה זה.
 • הקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המזמין, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיוצ"ב.
 • מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המזמין אחריות כל שהיא.
 • מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי החוזה עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.
 • הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.
 • הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ( או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ) עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לקבלן.
 • שם המבוטח בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות יכלול את המזמין, הקבלן, קבלני המשנה וגורמים נוספים שהמזמין התחייב להוסיפם לפוליסת הביטוח.
 • הפוליסות ואישור קיום הביטוחים יכללו: ביטוח עבודות קבלניות. ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח אחריות המוצר.
 • בנוסף לביטוחים לעיל יסדיר הקבלן, פוליסות לביטוח כלי רכב וציוד מתנייע וממונע אחר אשר ישמשו אותו לצורך ביצוע עבודות על פי מכרז זה.
 • כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו. וויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמין  והביטוח של הקבלן הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי-צפוי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המזמין  לכל הפחות 60 יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין  לקבלת שיפוי.
 • בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים.
 • בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:
  • סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.
  • סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.
 • בפוליסה לביטוח אחריות המוצר ירשמו:
  • סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר מיום ההתקשרות בין המזמין לבין הקבלן.
  • סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הקבלן, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלן באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.
 • הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תכלול שלושה פרקים כדלקמן:
  • פרק א' יבטח את הפרויקט ( העבודות ) במלוא ערכו כולל מע"מ ויכלול בין השאר כיסוי ביטוחי והרחבות כדלקמן: רעידת אדמה. נזקי טבע. פריצה. גניבה. פגיעה ברכוש סמוך. פגיעה ברכוש עליו עובדים. נזק עקיף מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים. נזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים עד לשיעור של 20% מערך העבודה. פינוי הריסות. שכר מודדים. שכר אדריכלים. שכר מהנדסים. תקופת תחזוקה מורחבת 24 חודשים. תקופת הרצה בת ארבע שבועות. אם עבודות הפרויקט כוללת הכנת אלמנטים מחוץ לאתר ביצוע העבודות יורחב הכיסוי הביטוחי לכלילת מקרה ביטוח מחוץ לאתר ביצוע העבודות.
  • פרק ב' יבטח את סיכוני צד שלישי באתר העבודה ובסביבתו ויכלול בין השאר כיסוי ביטוחי והרחבות כדלקמן: תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו ולא עשה כך, במלוא גבול האחריות. נזק ישיר מפגיעה בצנרת ומתקנים תת קרקעים במלוא גבול האחריות. נזק תוצאתי מפגיעה בצנרת ומתקנים תת קרקעים. רעד, ויברציה והחלשת משען. אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים במישרין או בעקיפין על ידי שימוש ברכב או ציוד מתנייע שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי במלוא גבול האחריות. כל רכוש המזמין למעט זה המבוטח בפרק א' יחשב כצד שלישי. שימוש במכשירי הרמה.
  • פרק ג' יבטח את אחריות המבוטחים כלפי העובדים מכל סוג לרבות חברות כוח אדם, עובדים זרים ואחרים.
 • הפוליסות למעט ביטוח אחריות מקצועית, תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט ' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.
 • הרחבות שיפוי:
 • הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המזמין בגין אחריותו למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.
 • באם ביטוח עבודות קבלניות מוסדר באמצעות "פוליסה הצהרתית" אזי ירשם בפוליסה שגבולות האחריות לפרקים ב ו-ג' הם ספציפיים לכל עבודה בנפרד.
 • ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.
 • ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר יהיו בתוקף, כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי כל דין.
 • באחריות הקבלן לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה (סעיף הביטוח) ייושמו באישור קיום הביטוחים ובפוליסות הביטוח.
 • הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המזמין מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתו, על שם המזמין. כל זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על המזמין מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שם המזמין. מיום ההעברה כל זכויות הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא החוזה לפרק זמן העולה על שלושים ימי יומן או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל פוליסה מסיבות המותרות לה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום בחוזה זה לעיל, ולאורך כל תקופת החוזה, מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על הקבלן חלה החובה על פי החוק ועל פי חוזה זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.
 • מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין, הקבלן מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו-אם יקבעו-מעת לעת ע"י המזמין ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.
 • הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת המזמין לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 • הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המזמין שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק (למעט המזמין) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.
 • הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח), תהווה הפרה של תנאי מהותי של החוזה.
 1. פיקוח על ידי המפקח

 • אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע הפרויקט אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו, ואין בה כדי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן ו/או כדי להוסיף זכויות כלשהן לקבלן ו/או לצד ג' כלשהו, מעבר ליחסים משפטיים שבין מזמין עבודה לקבלן על-פי חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974.
 • זכות הפיקוח הנ"ל אין משמעה שחרור הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי חוזה זה.

פרק ד' התחייבויות כלליות 

 1. מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות

בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הוראות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות, אולם מיסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן כאמור ותשלומם חל כדין על המועצה – יוחזרו לקבלן על ידי המועצה.

 1. זכויות פטנטים ותשלום תמורת זכויות הנאה

הקבלן ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות. אם לצורך ביצוע העבודות יהא צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה – יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמור מבעליה ותשלום התמורה לבעלי הזכות כפי שיסוכם בין בעלי הזכות ובין הקבלן.

 1. עתיקות

 • עתיקות כמשמעותן על פי דין וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי או אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו במקום ביצוע העבודות – נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על-ידי כל אדם שהוא.
 • מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח על התגלית ויפעל בקשר לכך לפי הוראות המפקח. כן יתחייב הקבלן לקיים את הוראות הדין בדבר עתיקות, על חשבונו, כולל חפירות גישוש במידה ויידרש, וינקוט בכל הצעדים והאמצעים בכדי שמציאתם ומציאותם של העתיקות לא תעכב את הבצוע ולא תגרום לפיגורים בלוח הזמנים.
 • לא ישולמו לקבלן כל דמי בטלה ו/או פיצוי כלשהו בגין עיכוב שחל בעבודות עקב הימצאות עתיקות כאמור בסעיף זה.
 1. תיקון נזקים לדרך או למתקנים

 • הקבלן מתחייב להימנע מלגרום כל נזק או קלקול לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת-קרקעיות והעל-קרקעיות (להלן – המתקנים), תוך כדי ביצוע העבודות על ידו, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא שלא ייגרם נזק כאמור.
 • הקבלן אחראי בלעדית לאיסוף כל המידע הדרוש על מנת להימנע מגרימת נזק לדרך ולמתקנים, לרבות, אך לא רק, בדיקת נתוני תכנון, תכניות וכל מידע אחר מן הרשויות ו/או גורמים אחרים הקשורים בתכנון וביצוע הדרך או המתקנים. העדר מידע מספק לא יגרע מאחריותו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הנזק כאמור בס"ק (א) לעיל ומאחריותו לתקן את הנזק או הקלקול כאמור בס"ק (ג) להלן.
 • הקבלן אחראי שכל נזק בשלד הבניין ו/או מערכות שלא נועדו לפירוק ו/או קלקול שייגרם  לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, תשתיות תקשורת וטלפוניה וצינורות להעברת דלק וכיו"ב, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, יתוקן על חשבונו באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ומנהל הפרויקט ושל כל רשות מוסמכת לפיקוח על הטיפול במתקנים אלה.
 • הקבלן יתאם מראש עם הגופים והרשויות המתאימות ביצוע עבודותיו כולל קבלת מפות ונתונים על כל הנזכר לעיל בסעיף (ב) וכולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות המקומית או הממשלתית או הפרטית.
 1. ניקוי מקום ביצוע העבודות 

הקבלן יסלק באופן יום יומי ושוטף את עודפי החומרים והפסולת ממקום ביצוע העבודות וסביבותיו. הקבלן ימקם בכל שטחי ביצוע העבודות מכלים ו/או פחים לאגירת הפסולת ויפנה/ירוקן אותם באופן יום יומי מהאתר. מיד עם גמר ביצוע העבודות ינקה הקבלן את האתר ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים, מכל סוג שהוא, וימסור אותו כשהוא נקי ולשביעות רצונו של המפקח. הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי והסילוק דלעיל על פי הוראות כל דין לרבות לעניין שמירה על איכות הסביבה. 

הקבלן יפנה את פסולת הבניין ו/או כל פסולת אחרת, כולל הריסות, למקום פינוי פסולת מאושר ומוכר על ידי הרשויות המוסמכות ויציג בפני מנהל הפרויקט ו/או המפקח הוכחות לכך. הקבלן יעביר את האישורים הנ"ל למפקח לצורך קבלת טופס 4. הקבלן יציג עם תחילת עבודתו הסכם/חוזה התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת.


פרק ה' – עובדים

 1. אספקת כח אדם על ידי הקבלן 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע הפרויקט, את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 1. כח אדם ותנאי עבודה

 • הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, ברמה גבוהה ובמספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד הנקוב לכך בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כמו כן, מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודות בשעות העבודה.
 • לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהל העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.
 • הקבלן יעסיק אך ורק עובדים הרשאים על פי כל דין לעסוק בביצוע העבודות, והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על-ידו בביצוע העבודות, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לחוזה הקיבוצי החל עליהם, אם חל עליהם, ובהתאם לקבוע בכל דין או בכל הוראה של הרשויות המוסמכות לכך.
 • הקבלן יחזיק במקום ביצוע העבודות אישורים המעידים כי כל העובדים השוהים במקום ועוסקים בביצוען מועסקים על ידו כדין. העסקת עובדים זרים ו/או פלשתינים מותנית בקבלתם מראש של כל האישורים הנדרשים על ידי מדינת ישראל וכל רשות מוסמכת אחרת מן הקבלן. אישורים כאמור יוצגו למועצה בכל עת ומיד על פי דרישה.
 • הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על-ידו בביצוע הפרויקט, מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על פי החוזה הקיבוצי החל עליו, אם חל עליו, ועל פי כל דין.
 • הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 והתקנות שהותקנו על פיו ועל פי חוק הבריאות הממלכתי ולהמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ולא יתפרש כמטיל חובות על המועצה כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן.
 • הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על-ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד-1954.
 • הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע הפרויקט סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום הפרויקט לשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות ושוטף.
 1. היעדר יחסי עבודה

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו יישא באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון, ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות עפ"י דין ו/או מכח חוזה קיבוצי רלוונטי ו/או מכח כל נוהג או חבות אחרת על מעביד כלפי עובדיו. כן מוצהר במפורש כי לא קיימים כל יחסי עבודה בין המועצה לבין הקבלן, עובדיו וכל המשתתף בביצוע העבודות, והמזמין אינו חייב כלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי עבודה. הקבלן ישפה את המועצה לפי דרישתה הראשונה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה על ידי כל פועל ו/או עובד כאמור.


פרק ו' – ציוד, חומרים ומלאכה

 1. אספקת ציוד מתקנים וחומרים

 • הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש להשלמת ביצוען בהתאם לחוזה ולשביעות רצון המפקח. במקרה ולפי שיקול דעת המפקח הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על הקבלן להחליפו על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח, ובתוך תקופת הזמן שנקבעה על ידי המפקח, זאת ללא תמורה נוספת כלשהי.
 • הקבלן מתחייב להבטיח את אספקתם השוטפת של חומרי הבניין כך שלא יחול כל עיכוב בביצוע הפרויקט לפי לוח הזמנים שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה – הכל להנחת דעתו של המפקח.
 • הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים – יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.
 1. טיב החומרים והעבודה ובדיקות

 • הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה בעלת רמה משובחת ביותר.
 • הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המפקח.
 • חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי – חייבים להתאימם לתקן אחר שיקבע על ידי המפקח. כל החומרים שישמשו לביצוע העבודות חייבים להיות עם תו תקן. במקום שהתקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת במפרטים ובתוכניות, יתאימו החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר.
 • הקבלן מתחייב לספק ולבצע לפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה, וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם במקום ביצוע העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה מוכרת ומאושרת, הכל כפי שיורה המפקח.
 • עלות בדיקת דגימות במעבדה לפי סעיף זה יחולו על הקבלן עד לשיעור של 1% (אחוז) משכר החוזה כשהוא צמוד למדד בהתאם להוראות חוזה זה. במידה והבדיקות שנערכו הראו כי הקבלן אינו עומד בדרישות המפרט, יחולו הוצאותיהם על הקבלן גם אם סכום הבדיקות הכולל יעלה על 1% (אחוז) משכר החוזה הצמוד.

על הקבלן להזמין את הבדיקות בעצמו והוא אחראי על הסדר והרצף הנדרש לביצוע בדיקות, במידה והמפקח העיר שהבדיקות לא בוצעו בסדר הנכון או בזמן על הקבלן להישמע להוראות הפיקוח ולבצע אותן מחדש ולבצע כל עבודה נדרשת לקיום הבדיקה גם אם כוסו חומרים ומקומות כדי לאפשר ביצוע בדיקה חוזרת.

סעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה.

 1. אישור מוקדם 

הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם, מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין באישור המקור משום אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקום שאושר על ידו אם אין הם מתאימים, לפי שיקול דעתו, מבחינת טיבם. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח. במקרים בהם דרוש אישור מעבדה, הקבלן יהיה חייב לקבל אישור מוקדם מן המעבדה.

 1. בדיקת חלקי פרויקט שנועדו להיות מכוסים

 • הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כל שהוא מהעבודות, שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו בכתב של המפקח.
 • הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח, בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו.
 • הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית המועצה לקזזן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 1. סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

 • המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודות:
  • על סילוק כל חומרים שהם ממקום הפרויקט בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.
  • על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה 1 לעיל.
  • על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק מהעבודות שבוצע על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.
 • כוחו של המפקח לפי ס"ק (א) יפה לכל דבר ועניין על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.
 • לא מילא הקבלן תוך 48 שעות אחר הוראות המפקח לפי ס"ק (א) לעיל, תהא המועצה רשאית לבצען על חשבון הקבלן ובתוספת 15% תקורה. הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות הנ"ל והמועצה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

פרק ז' – מהלך ביצוע העבודות 

 1. התחלת ביצוע העבודות ומועד השלמתן

הקבלן יתחיל בביצוע הפרויקט בתאריך שיקבע על ידי המועצה או המפקח בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודות תוך התקופה שנקבעה בדף ריכוז נתוני החוזה ובהתאם ללוח הזמנים המאושר (להלן – תקופת הביצוע), פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך ובכפוף לאמור בסעיף 49 להלן. אולם, החליטה המועצה על מימוש האופציה, יעודכן לוח הזמנים כמתחייב מכך, בהתאם להוראות חוזה זה וביחס לכל אחת ואחת מעבודות שלב ב' אשר יימסרו לקבלן לביצוע. 

התחייבות הקבלן לעמוד בלוח הזמנים ובמסגרת תקופת הביצוע הינה מהותית והפרתה תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 1. העמדת מקום הפרויקט לרשות הקבלן

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודות, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את אתר הפרויקט או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים מאתר הפרויקט, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים, או על פי לוח זמנים נוסף שיוציא המפקח.

 1. ארכה או קיצור תקופת ביצוע העבודות

 • ניתנה על ידי המנהל פקודת שינויים או תכנית שינוי המחייבת ביצוען של עבודות נוספות או המחייבת ביטולן של חלק מהעבודות או הפסקת ביצוען, רשאי המנהל, ביוזמתו או לאחר קבלת בקשה מן הקבלן, לקבוע שינוי במועד השלמת העבודות, ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד).
 • נגרם עיכוב בביצוע העבודות על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב – רשאי המנהל לאחר קבלת בקשת הארכת תקופת ביצוע מהקבלן לקבוע שינוי במועד השלמת העבודות ובתנאי שמולאו על ידי הקבלן דרישות סעיפים קטנים (ג),(ד) ו-(ה).
 • התנאים המצטברים למתן ארכה הינם אלה:
  • הקבלן בקש ארכה עקב כל סיבה שהיא כאמור תוך 30 יום מיום האירוע שגרם לעיכוב בביצוע העבודות.
  • הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן הפרויקט, שהסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודות.

מודגש, כי גם אם יתקיימו 2 התנאים המצטברים דלעיל, רשאי המנהל שלא לאשר מתן ארכה ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי המועצה בהקשר זה לרבות בעילה של ציפיות ו/או הסתמכות.

 • הקבלן מודע לכך שמעת לעת מוטל סגר על השטחים המוחזקים וכן כי משרד הכלכלה מנהיג מדיניות של צמצום מספר העובדים הזרים בישראל. על אף כל אלה הקבלן מצהיר כי ביכולתו להעמיד את כ"א הדרוש לפרויקט. מוסכם בזה כי שביתות בשטחים המוחזקים או סגר או כל התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני ומשליכה על הקשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה ביהודה ושומרון וחבל עזה ו/או הקפאת רישיונות לעובדים זרים ו/או גירוש עובדים זרים לא יחשבו כסיבה למתן ארכה.
 • במידה ויתברר כי שביתות/סגר או כל התפתחות אחרת כאמור גורמים לעיכוב בביצוע העבודות מתחייב הקבלן, בלא שיהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין כך, לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לנטרול השפעה זו, לרבות העסקת כוח אדם שאינו תלוי בהתפתחות מסוג זה.
 • המנהל רשאי לדחות, לפי שיקול דעתו, את מועדי הביצוע של העבודות, כולן או חלקן, ע"י הודעה בכתב לקבלן ודחייה זו תהיה אישור למתן ארכה לביצוע העבודות על פי משך הזמן הנקוב בה. דחייה שאינה עולה על 90 (תשעים) יום, לא תזכה את הקבלן בכל תשלום וסף ו/או פיצוי בגין התארכות משך ביצוע ו/או תקורות.

חרג הקבלן מלוח הזמנים רשאי המנהל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המועצה עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין, לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח זמנים חדש שיקבע על ידי המפקח.

 1. קצב ביצוע העבודות

 • אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי בכדי להבטיח את השלמתן בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן – יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך זמן או תוך הארכה שנקבעה להשלמתו ויודיע עליהם למפקח בכתב.
 • אם יהיה צורך לדעת המפקח, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודות, יפנה המפקח בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודות כמבוקש על ידי המפקח, וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח לצורך זה בנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.
 • מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיפים קטנים (א) ו- (ב), לא יהיה רשאי הקבלן לתבוע הוצאות נוספות עקב מילוי התחייבותו זו.

הוראת סעיף זה הנה תנאי מהותי ויסודי בחוזה זה. 

 1. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים

 • מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המועצה כלפי הקבלן עפ"י חוזה זה ועפ"י הדין, בגין כל איחור בביצוע העבודות לעומת אבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים המאושר או בהשלמת ביצוען של העבודות (להלן – פיגור), ישלם הקבלן למועצה פיצויים קבועים ומוערכים מראש בסכום של 150 ₪ (מאה וחמישים ₪), בגין כל יום קלנדרי של איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודות, כולן או חלקן, ועד מועד השלמתן בפועל. למרות האמור לעיל, עלה הפיגור על 30 (שלושים) ימים, יהיה הפיצוי בגין כל יום נוסף בסכום של 250 ₪ (מאתיים וחמישים ₪). 
 • המועצה תהא רשאית לנכות כל סכום הפיצויים האמורים בס"ק (א) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.
 • אם לפני השלמת העבודות נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהעבודות, והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בס"ק (א) לעיל, לפי הערך היחסי שבין חלק העבודות האמור לבין העבודות הנותרות.
 • "השלמת ביצוע" – לרבות קבלת תעודת השלמה ואישור הרשויות בדבר השלמת העבודות, גם אם איזה מחלקי העבודות הושלם קודם לכן. הקנסות האמורים משקפים אינטרס כספי ותמריץ נאות להנחת שני הצדדים לסיום הבניה בפועל, והם משקפים הערכה מוסכמת לערך הבניה במועד המקורי ובכל מועד נדחה.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד אחר.

 • להסרת ספק מודגש, כי אין בקביעת ו/או בדרישת ו/או תביעת ו/או תשלום בכל דרך שהיא של הפיצויים המוסכמים דלעיל בכדי לפגוע בכל זאת ו/או סעד אחר של המועצה, על פי החוזה ו/או דין, לתבוע פיצויים גבוהים משיעור הפיצוי המוסכם.

למען הסר כל ספק, הקבלן לא יקבל כל פיצוי כספי כלשהו בגין הקדמת לוחות הזמנים.

 1. הפסקת עבודה

 • הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשן אלא אם ניתנה לו ע"י המפקח הוראה בכתב על כך. הקבלן יהיה מחויב לחדש את ביצוע העבודות לפי דרישת המועצה, והכל תוך 7 (שבעה) ימים מיום מתן הוראת חידוש, כאמור.
 • הופסקו העבודות, כולן או מקצתן, לפי ס"ק (א) לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודות שבוצעו ולהגנה עליהן, כפי שיאושרו על ידי המפקח.
 • הפסקת העבודות, כולן או מקצתן, לתקופה של עד 30 (שלושים) יום, לא תזכה את הקבלן בשום מקרה בכל פיצוי ו/או תשלום לרבות בגין בטלת ציוד, כוח אדם ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים (להלן – מכסת הימים המותרת).
 • הופסק באופן זמני ביצוע חלק מן העבודות מעבר למכסת הימים המותרת ביוזמת המועצה, יהיה המפקח רשאי להפנות את הקבלן לביצוע חלק אחר של העבודות והקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות המפקח. במקרה כזה יאריך המפקח את לוח הזמנים בתקופה נוספת כפי שתידרש לשיקול דעתו. למען הסר ספק מודגש, כי מעבר להארכת לוח הזמנים כאמור, הקבלן לא יהיה זכאי במקרה כזה לכל תשלום ו/או פיצוי בגין הפסקה כאמור לרבות בגין בטלת ציוד, כוח אדם ו/או ניהול מתמשך ו/או הארכת לוחות זמנים והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה.
 • הופסק באופן זמני ביצוע העבודות כולן ביוזמת המועצה מעבר למכסת הימים המותרת, ונגרמו בשל כך הוצאות לקבלן, הוצאות אלה יוטלו על המועצה ובלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם, תוך 30 (שלושים) יום מיום קבלת הוראות המפקח בדבר ההפסקה הזמנית נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל. שיעור ההוצאות יקבע על ידי המפקח על פי האמור בסעיף 62 להלן, בכפוף ולאחר שקיבל מהקבלן קבלות ו/או חשבוניות ו/או ראיה מספקת אחרת עליהן ולאחר שיינתן לקבלן להשמיע טענותיו.
 • מודגש: 
  • הופסק ביצוע העבודות, כולן או חלקן, לצמיתות או לתקופה מסוימת, על ידי המועצה, בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן – תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב ההפסקה על הקבלן בלבד, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות שתעמוד במקרה כזה למועצה כלפי הקבלן על פי כל דין ו/או הוראות חוזה זה.
  • הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתנה פקודת עבודה ראשונה או אחרי שניתנה, אך הקבלן טרם החל בביצוע העבודות בפועל, לא ישולם לקבלן כל פיצוי.
  • הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, אחרי שניתנה על ידי המועצה פקודת עבודה, והקבלן החל בביצוען בפועל, יהיה הקבלן זכאי לקבל מהמועצה את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה. 
 1. הפסקות באספקת מים ו/או חשמל

 • במידה ונדרשת לקבלן אספקת מים סדירה לצורך ביצוע העבודות, יהיה על הקבלן להציב מכלים רזרביים למים, עבור המקרים בהם תהיה הפרעה באספקת המים. מיקום המכלים, גודלם, גובהם ותכולתם יחושבו כך שיוכלו לספק מים לצורכי העבודה והשימוש לכל זמן שיידרש. 
 • במידה וציוד הקבלן פועלים בעזרת חשמל, יהיה על הקבלן להציב, על חשבונו, גנרטור אשר יוכל לספק זרם מתאים להפעלת כל הציוד הנ"ל למקרה של הפסקת חשמל ברשת הכללית. 
 1. זמני ביצוע העבודות

 • שעות העבודה וימי העבודה יהיו על פי כל דין.
 • אין הוראות ס"ק (א) לעיל חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש – ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח מראש על כל הנסיבות שבעבודה במפורש ובכתב.

פרק ח' – השלמה, בדק ותיקונים

 1. תעודת השלמה

 • הושלמה עבודת הקבלן או חלק ממנה – יודיע על כך למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת הפרויקט תוך 15 יום מיום קבלת ההודעה. תנאי לביצוע הבדיקה כאמור בסעיף זה הוא שהקבלן השיג את כל אישורי הרשויות המוסמכות בדבר השלמת הפרויקט לרבות פרוטוקול מסירה החתום ע"י כלל הגורמים העירוניים הנדרשים. המפקח ישלים את הבדיקה תוך 30 יום מיום שהחל בה. מצא המפקח את העבודות עומדות בתנאי החוזה ומשביעות רצונו – ייתן לקבלן תעודת השלמה בנוסח המצורף כנספח י' לחוזה זה (להלן: "תעודת השלמה") עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן רשימת תיקונים דרושים לביצוע והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח. לאחר השלמת התיקונים ואישורם על ידי המפקח תינתן תעודת ההשלמה. ואולם, המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ברשימה האמורה.
 • לא ביצע הקבלן את התיקונים כאמור תוך התקופה שקבע לכך המפקח, תהא המועצה רשאית לבצעם בעצמה או בכל דרך שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן, והמועצה תנכה הוצאות אלה בתוספת 15% כתקורה והוצאות משרדיות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או תגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות. תנאי הכרחי לתעודת השלמה, חלקית או מלאה, הינו מסירה של העבודות למתכננים ולגורמים המוסמכים במועצה המקומית ראש פינה, לרבות מילוי כל דרישותיהם.
 • אין באמור בס"ק (א) לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה להחזיק ו/או להשתמש בעבודות גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות העניין.
 • לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור הקבלן למפקח, בשלושה עותקים, תכניות עדות (AS MADE), ממוחשבות, של כל העבודות אשר נמסרו לו לביצוע, ושני העתקים על גבי תקליטור. מודגש כי כל השרטוטים יוגשו על פי מפרט שכבות של המועצה ובתאום עם מודד המועצה. במידה והקבלן יגיש את השרטוטים לא על פי מפרט השכבות של המועצה הוא יחויב בהתאם לשעות העבודה של מודד המועצה (על פי מחירון משרד השיכון לעבודות מדידה – שעות משרד) שתידרשנה להעברה לפורמט השכבות של המועצה.
 1. בדק, ערבות בדק ואחריות

 • תקופת הבדק פירושה: 12 (שנים עשר) חודשים. מניינה של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת ההשלמה, או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של העבודות – מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי חלקי העבודות האמורות. למען הסר ספק, תקופת האחריות תהיה במניינה 7 (שבע) שנים מתום תקופת הבדק המוגדרת בחוזה זה.
 • נתהווה בעבודות או בחלק מהן, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול שלדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בקבלן, חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ובתוך המועד שייקבע לכך על ידו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ-3 (שלושה) חודשים מתום תקופת הבדק; הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לדרך, מדרכה, שביל וכו' ושנגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
 • לפני תום 12 (שנים עשר) חודשים מהשלמת העבודות, חייב הקבלן לבצע סקר ביחד עם מי שהוסמך לכך על ידי המפקח (להלן: "המוסמך") לאיתור ליקויים ותיקונם בתוך פרק הזמן שיקבע המוסמך ולשביעות רצונו. התיקונים יהיו על חשבונו של הקבלן.
 • להבטחת טיב ביצוען של העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, ימציא הקבלן למועצה בסמוך לפני תום ביצוע העבודות וכתנאי לתשלום החשבון הסופי ולהשבת ערבות הביצוע, ערבות בנקאית של בנק ישראלי בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) משווי סך כל התמורה הסופית בגין החוזה, כולל מע"מ (לעיל ולהלן – "ערבות הבדק"). ערבות הבדק תינתן לטובת המועצה. ערבות הבדק תהיה צמודה למדד, ובנוסח שבנספח ז' לחוזה זה, והיא תהא תקפה למשך 12 (שנים עשר) חודשים.
 • הוראות סעיף 9 לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ערבות הבדק לפי סעיף זה.
 • ערבות הבדק תוחזר לקבלן בתום תקופת הבדק. אין בהחזר ערבות הבדק כדי לשחרר הקבלן מהתחייבויותיו בתקופת האחריות ו/או לגרוע מהן.
 1. תעודת סיום החוזה

 • בתום תקופת הבדק, תמסור המועצה לקבלן תעודה סיום חוזה (להלן: "תעודת סיום החוזה"), בנוסח המצ"ב כנספח ט' לחוזה זה – המפרשת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה המלאה של המועצה.
 • מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.
 1. פגמים וחקירת סיבותיהם

 • נתגלה פגם בעבודות בזמן ביצוען, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבת הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המועצה; היה פגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה – יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה.
 • בנוסף לכל האמור בחוזה זה, מקום שנתגלה פגם בעבודות תוך 7 (שבע) שנים אחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע העבודות שלא בהתאם לתנאי חוזה זה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה.

פרק ט' – שינויים, תוספות והפחתות

 1. שינויים

 • המפקח רשאי להורות, בכל עת, על כל שינוי לרבות צורתן, אופיין, סגנונן, איכותן, סוגן, גודלן, כמותן, היקפן, מתאר וממדיהן של העבודות, וכל חלק מהן, הכל כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד שערך כל השינויים לא יגדל בלמעלה מ–25% מן התמורה על פי חוזה זה (לא כולל מע"מ ולא כולל התייקרויות, ככל שהתייקרויות כאמור נקבעו מפורשות בהוראות חוזה זה). אולם, המפקח רשאי להגדיל/להקטין את הכמות בסעיף או פרק כלשהו בכתב הכמויות ללא כל הגבלה. שינוי הכמות בסעיף לא ישנה את ערכו הכספי של הסעיף ולא יזכה את הקבלן בכל תוספת תשלום.
 • הוראות המפקח על שינויים לפי סעיף קטן (א) לעיל תבוצע באחד הדרכים המפורטות להלן:
  • ע"י מסירת תכנית שינויים או תוכניות נוספות לאלה המצויות בידי הקבלן;
  • ע"י הוראה בכתב שתיקרא "פקודת שינויים".

לכל אחד מהמסמכים יצורף פירוט התמורה הנוספת שתשולם בגין השינויים, אם בכלל. בהעדר פירוט כאמור לא תשולם כל תוספת לתמורה.

 • פעל הקבלן וביצע שינויים ללא קבלתם מראש של אישורים ו/או תכנית שינויים ו/או פקודות שינויים כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לכל תשלום בגינם ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות כלפי המועצה ו/או המועצה בקשר לשינויים, כאמור ו/או תמורה בגינם.
 1. הערכת שינויים 

 • ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין בלמעלה מ- 25% את התמורה כאמור בסעיף 61 לעיל, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי – ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן (ב) להלן; יודגש, אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת ערכו. ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין בלמעלה מ-25% את התמורה כאמור בסעיף 61 לעיל, יחושב אף הוא על בסיס האמור בסעיף זה, אלא אם מצא המפקח לנכון, לשיקול דעתו, לחשב את ערכו של השינוי האמור על פי הקבוע בס"ק (ב) להלן.
 • לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן (א) לעיל, יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים. בהעדר מחירי יחידות דומים – ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים, הנקובים במחירון "דקל" (המחירון המפורסם העדכני ביותר נכון ליום הערכת השינויים) בהפחתת 15% ממחירי היחידה הנקובים בו ובמקרה שגם במחירון "דקל" לא יהיו נקובים מחירים שניתן להתבסס עליהם, יגיש הקבלן הצעת מחיר מנומקת בליווי אסמכתאות וניתוח מחירים הכולל רווח קבלני של 8% לכל היותר. ההכרעה הסופית תהיה בכל מקרה של המפקח.
 • מובהר בזאת כי לצורך ההתחשבנות הנ"ל המחיר של כל סעיף הוא המחיר הרשום במחירון "דקל" עבור אותו סעיף, ללא התוספות המוגדרות בו, לרבות תוספת בגין אחוזי קבלן ראשי/קבלן משנה וכו', תוספת בגין אזור העבודה תוספת בגין היקף העבודה (גדול/קטן), תוספת בגין עבודה במבנה מאוכלס וכיוצ"ב.

פרק י' – מדידות

 1. מדידת כמויות

 • הכמויות הנקובות במפרט ובכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
 • לצורך חישוב ותשלום התמורה, כמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.
 • היו העבודות, כולן או מקצתן, מוכנות למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם – לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.
 • מודגש כי הפיקוח לא יאשר תשלום עבור סעיפים בכתב הכמויות שהסתיימו ללא מדידה ו/או חישוב כמויות סופי.

פרק יא' – תשלומים

 1. חישוב התמורה

 • תמורת ביצוע העבודות ומילוי כל שאר התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה על צרופותיו מתחייבת המועצה לשלם לקבלן את התמורה הנקובה בדף ריכוז נתוני החוזה או כל שכר שיקבע בהתאם להוראות חוזה זה על צרופותיו וזאת על בסיס מדידת כמויות בפועל.
 • הכמויות שבכתב הכמויות הנן אומדן בלבד.
 • התמורה אינה כוללת מע"מ והתשלום בגינו יחול על המועצה.
 1. מחירי יחידות 

 • הקבלן מצהיר, כפוף לאמור בסעיף זה להלן, כי מחירי היחידות ו/או סוגי העבודות הנקובים בכתב הכמויות הנם מחירים קבועים וסופיים והם כוללים תמורה מספקת ומתאימה לכל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה, על צרופותיו, וכי הם לא ישתנו וכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת להם.
 • מחירי היחידות בכתב הכמויות יראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים, בין אם העבודות נעשו ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות או בהיקפים קטנים.
 • הקבלן גם מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי כל הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הינן אומדן בלבד ולפיכך למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש כי גם אם תשתנינה הכמויות הסופיות, כל שינוי שהוא ובכל שיעור שהוא מן האומדן, לא יהא הקבלן זכאי לדרוש ו/או לקבל כל העלאה שהיא במחירים הנקובים בכתב הכמויות שהנם מחירים קבועים וסופיים כאמור.
 • לא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה מהמועצה להעלאת התמורה שתגיע לו לפי חוזה זה עקב התייקרות של איזה חומר ו/או ציוד שעל הקבלן לספק לשם ביצוע הפרויקט ו/או להקמת הפרויקט ו/או להתקנת המתקן, ובכלל זה התייקרויות בגין הטלת ו/או העלאת כל מס, בלו, אגרה, היטל או כל תשלום חובה אחר מכל סוג שהוא, שיחול מעת לעת על כל חומר ו/או ציוד כנ"ל או לגביו (ובכלל זה עליה בכל תשלום סוציאלי שיהיה כרוך בשכר העבודה מעת לעת) ו/או בכל הוצאה אחרת המוטלת עליו לפי חוזה זה.
 1. קיזוז 

המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מן הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן למועצה. 

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב כאמור בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המועצה. 

הקבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. 

 1. חשבונות חלקיים

 • הקבלן יגיש חשבונות חלקיים לתשלום. בכל חשבון חלקי יפרט הקבלן:
  • ערכן של חלק העבודות שבוצעו מיום התחלת ביצוע העבודות עד לסוף השלב של החשבון החלקי לו הוגש החשבון, לרבות ערך עבודות שבוצעו על פי פקודת שינויים.
  • חישובן של הכמויות ממועד הגשת החשבון הקודם ועד למועד הגשת החשבון הנוכחי.
 • לחשבון יצורפו תיעוד העבודות שבוצעו, דפי מדידות וחישובי כמויות. החשבון ייערך על גבי תוכנת בנארית או כל תוכנה ש"ע אחרת, באופן כפי שיורה המפקח. חשבון שיוגש מאוחר ממועד זה או בשונה מן האופן הנדרש לעיל, תהיה המועצה רשאית לדחות את תשלומו עד לחודש הבא. כל החשבונות יוגשו כחשבון מצטבר מתחילת העבודות.

הקבלן יערוך את החשבונות החלקיים והסופיים כפי שיורה לו המפקח.

חשבון חלקי אשר לא יוגש בהתאם לרשום לעיל יוחזר לקבלן ויחשב כאילו לא הוגש.

 • המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע העבודות עד היום אליו מתייחס החשבון, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ויאשר או ישנה את האומדנים הנקובים בו תוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד הגשת החשבון. תשלומי הביניים יחושבו על ידי המפקח, כאמור לעיל ויאושרו על ידי המנהל ומהנדסת המועצה. קביעתו של האחרון תהא סופית. תשלומי הביניים ישולמו על פי תנאי התשלום שבחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017.
 • מתשלומי הביניים שחושבו ע"י המפקח ואושרו כאמור בסעיף (ג) לעיל, יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכן כל סכום המגיע למועצה מהקבלן לפי החוזה עד היום האמור.
 • אישור תשלומי הביניים וביצועם אלה אין בהם משום הסכמת המועצה ו/או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע הפרויקט ו/או לאיכותם של החומרים ואו לנכונותם של מחירים ו/או אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים ו/או לנכונות הכמויות הנקובים בו וכל התשלומים הנ"ל יחושבו כמקדמות ששולמו לקבלן, בכפוף ועד לאישור החשבון הסופי כאמור בחוזה זה.
 • גדל ערך שינוי לפי הוראות סעיף 56 לסכום העולה על 25% מהיקף החוזה – ימציא הקבלן למועצה ערבות נוספת, בשיעור 5% מערך השינויים, כולל מע"מ.
 • קבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם למועצה מיד עם דרישתה הראשונה, בתוספת ריבית חשכ"ל מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.
 • הקבלן ימציא למפקח, מיד עם דרישתו, הערכה כספית לסכומים שנותרו למועצה לשלם לקבלן. הנ"ל יבוצע אחת לרבעון. הערכות אלו יהיו על ציר הזמן – פריסה חודשית.
 1. סילוק התמורה

 • לא יאוחר מ-45 (ארבעים וחמישה) יום מיום קבלת תעודת ההשלמה לעבודות כולן יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. החשבון הסופי יוגש במתכונת וברמת פירוט כפי שתידרש על ידי המפקח.
 • התמורה תחושב על ידי המפקח לא יאוחר מ-30 (שלושים) יום מיום הגשת החשבון הסופי (להלן: "התמורה הסופית"), תאושר על ידי המנהל ותסולק במלואה לקבלן, כפי שאושרה, לאחר קביעתם הסופית של המועצה ומהנדסת המועצה, בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם עד אותה שעה על חשבון התמורה, ובניכוי כל סכום שיגיע למועצה מהקבלן. בכל מקרה, התשלום ע"י המועצה יבוצע על פי תנאי התשלום כאמור בחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017 אך לא לפני תום 80 (שמונים) יום מיום הגשת החשבון הסופי גם אם הקבלן עמד בכל התחייבויותיו. להסרת ספק, יתרת התמורה, לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהיא לתקופה החל מיום השלמת העבודות וקבלת תעודת השלמה עד ליום תשלום החשבון הסופי.
 • לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה זה תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב. לא הגיש הקבלן חשבון סופי לאחר 30 (שלושים) יום מקבלת ההתראה, תערוך המועצה חשבון סופי לפי מיטב הבנתה. במקרה זה מצהיר הקבלן כי החשבון הסופי שיערך ע"י המועצה כאמור מקובל עליו וכי לא תהיינה לו תביעות נוספות למועצה. הוצאות הכנת החשבון – יחולו על הקבלן.
 • יתרת התמורה לפי החשבון הסופי תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא למועצה הצהרה על חיסול כל תביעותיו בנוסח המצוי בנספח ח' וכן ערבות בדק כאמור לעיל.
 • יתרת התמורה המגיעה לקבלן על פי החשבון הסופי, לאחר הפחתת התשלומים ששולמו בגין חשבונות הביניים, עד כמה שאושרה על-ידי המפקח, לא תשולם לקבלן אלא בכפוף ולאחר שהתמלאו כל התנאים המוקדמים הבאים:
  • מסירת כל העבודות כמתחייב מהוראות חוזה זה למועצה.
  • קבלת אישור בכתב של החשבון הסופי מהמפקח ומהנדסת המועצה.
  • קבלת תעודת השלמה של המפקח כהגדרתם בחוזה זה.
  • קבלת "טופס 4".
  • תיקון הליקויים והפגמים שפורטו בפרוטוקולי המסירה עם המועצה.
  • מסירת ערבות הבדק לידי המועצה.
  • מסירת אישור חתום על ידי הקבלן על העדר תביעות בנוסח המצורף לחוזה.
  • מסירת תכניות עדות ("As Made" ) כנדרש על פי הוראות חוזה זה.
 • היה והתברר לפני תשלום החשבון הסופי או לאחר מכן כי שולם לקבלן יותר מהמגיע לו אזי יחזיר הקבלן את העודף מיד לפי דרישת המפקח כשתשלום זה צמוד לשינויים במדד ששיעורם ייקבע על בסיס המדד היסודי לעומת המדד הידוע ביום התשלום בפועל בתוספת ריבית בשיעור של פריים בתוספת 2% לשנה מיום שנדרש להחזיר את התשלום העודף, כאמור ועד להחזרתו בפועל.
 • במקרה שיתרת התמורה לא תשולם לקבלן במועד הנקוב בחוזה, תישא יתרת התמורה, כפיצוי בגין הפיגור בתשלום, ריבית פיגורים לתקופה החל מתום המועד הנקוב בחוזה לתשלום יתרת התמורה ועד למועד תשלום יתרת התמורה בפועל.

להסרת ספק מובהר, כי במקרה של חילוקי דעות הקבלן מסכים מראש לעיכוב תשלום החשבון הסופי, לרבות אותו חלק שאינו שנוי במחלוקת, אם יהיה כזה, עד ליישוב הסכסוך במלואו. הצדדים מסכימים כי דחיית התשלום כאמור הנה בטוחה סבירה לאינטרס המועצה לסופיות החשבון הסופי ולוודאות.

 1. מקום השיפוט 

סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון ולהם בלבד.

 1. תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה 

מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם למקום הפרויקט), לא ישנו את התמורה ו/או את מחירי הפריטים שבכתב הכמויות.


פרק יב' – סילוק יד הקבלן

 1. סילוק יד הקבלן ממקום הפרויקט

 • המועצה תהיה רשאית לסלק את ידו של הקבלן ממקום ביצוע העבודות ולתפוס את החזקה בו ולהשלים את העבודות בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום ביצוע העבודות, או לסלקם או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למועצה מהקבלן לפי החוזה, לאחר דרישה בכתב לקבלן לפנותם, שלא נענתה תוך 10 (עשרה) ימים, בכל אחד ואחד מהמקרים המנויים להלן:

 

  • הקבלן לא החל בביצוע העבודות או שהפסיק ביצוען, ולא ציית תוך 10 (עשרה) ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת.
  • שהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את השלמתן במועד/ים הקבוע/ים בחוזה או במועד שהוארך והקבלן לא ציית תוך 48 (ארבעים ושמונה) שעות להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה כאמור שמטרתם להבטיח את השלמת העבודות במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך, לרבות הוראת המפקח להמשיך בביצוע שהופסק.
  • שיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות.
  • המועצה או המפקח סבורים כי הקבלן אינו משתף פעולה עם קבלנים אחרים העוסקים בביצוע עבודות בפרויקט, באופן המפריע לעבודות ו/או משבשן בכל צורה שהיא.
  • הקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העביר לקבלן משנה את ביצוע הפרויקט ללא קבלת הסכמת המועצה בכתב ומראש. למרות זאת מסכימה המועצה כי ביצוע עבודות הובלה, הרכבה ותיקונים ימסרו לקבלני משנה, אולם הקבלן יהיה אחראי בלעדית לעבודת קבלני משנה אלה.
  • הקבלן פשט רגל או ניתן כנגדו צו כינוס נכסים או שמונה לו כונס נכסים, זמני או קבוע, או כשהציע לנושיו או עשה עימם הסדר. ואם הקבלן הוא תאגיד, כאשר נקבע מינויו של מפרק או מפרק זמני או מונה לו מפרק או מפרק זמני או כאשר נקבע פירוקו (לרבות פירוקו מרצון) או אם הגיע הגוף המאוגד לחוזה פשרה או הסדר בינו לבין נושיו, או אם הוטל על נכסי הקבלן, כולם או מקצתם, עיקול, זמני או קבוע, והעיקול לא הוסר תוך 30 (שלושים) ימים מהיום שהוטל.
  • יש בידי המפקח הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.
  • הקבלן הפר התחייבות יסודית מהתחייבויותיו בחוזה זה.
  • הקבלן השתמש לביצוע הפרויקט בחומרים גרועים ו/או מנוגדים לכל תקן מחייב.
  • הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים בסיווג ובהיקף כנדרש לביצוען של העבודות או כשהמנכ"ל / בעל השליטה בתאגיד שבגדר הקבלן, אם הוא אדם פרטי, הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו עפ"י החוזה.
 • הוצאות השלמת העבודות כאמור ברישא לס"ק (א) לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 15% מהן כתמורה להוצאות משרדיות.
 • תפיסת מקום ביצוע העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק (א) לעיל, אין בהם משום ביטול החוזה על ידי המועצה.
 • תפסה המועצה את מקום ביצוע העבודות בהתאם לס"ק (א) לעיל יחולו ההוראות הבאות:
  • המפקח יזמין בכתב את הקבלן, תוך 14 (ארבעה עשר) יום לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן לערוך את רשימת הציוד, החומרים והמתקנים של הקבלן המצויים במקום ביצוע העבודות. לא עשה כן הקבלן בפרק הזמן האמור, יערוך המפקח רשימה של ערך משוער של העבודות כאמור ושל הציוד, כאמור.
  • היו במקום הפרויקט חומרים, ציוד או מתקנים וכיו"ב, רשאי המפקח, בכל עת שהיא, לדרוש מהקבלן, בכתב, לסלק ממקום ביצוע העבודות את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם; לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 10 (עשרה) ימים, רשאית המועצה, על חשבון הקבלן, לסלקם ממקום ביצוע העבודות לכל מקום שייראה בעיניה והמועצה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם להם. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של המועצה להשתמש בחומרים ובמתקנים או למכרם כאמור בס"ק (א) לעיל.
 • הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף 71 לעיל ואילו התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.
 • המועצה לא תהיה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה אלא בכפוף לס"ק (5)-(6) להלן.
 • משעת תפיסת שטח העבודה כאמור על ידי המועצה, לא תהא המועצה חייבת לשלם לקבלן כל סכום שהוא בקשר לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ואף לאחר מכן, עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח הוצאות השלמת העבודה בין על ידי המועצה עצמה, בין על ידי קבלן אחר מטעמה ובין בכל דרך אחרת שהמועצה תמצא לנכון וכן הוצאות הבדק ודמי נזק שנגרמו למועצה עקב כל דחייה בהשלמת ביצוע העבודה ונזקים או הוצאות כלשהן, לרבות הוצאות ניהול ותקורה שנגרמו למועצה וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם (להלן יקראו סכומים אלה – סכום ההשלמה).
 • לאחר השלמת העבודה ייערך על ידי המפקח חשבון סופי, והיה אם ימצא כי סכום ההשלמה עולה על שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו, יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין סכום ההשלמה לאותו שכר החוזה. אם ימצא כי אותו שכר החוזה עולה על סכום ההשלמה, יהא הקבלן זכאי ליתרה, ובלבד שהקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום העולה על האומדן לערך העבודה, החומרים והכלים כפי שקבע המפקח בכתב לפי סעיף קטן (5) לעיל בשעת תפיסת שטח העבודה.
 • אם ימצא שהקבלן חייב למועצה סכום הפרש כאמור בסעיף קטן (6) דלעיל תהא המועצה רשאית לגבותו מכל סכום המגיע או שיגיע ממנה, או באמצעותה, לקבלן בדרך קיזוז או זקיפה על החשבון וכן לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת.
 1. שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים

 • הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 • לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי וזה זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.
 1. אי אפשרות המשכת ביצוע העבודות 

אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למועצה והמועצה תיתן לקבלן אישור בכתב, כי אומנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, והקבלן ימלא אחר הוראות המפקח בכל הנוגע לאי המשכת חוזה זה.

 1. מס ערך מוסף

 • המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.
 • המועצה תשלם מס ערך מוסף בשיעור הקיים במועד תשלום החשבונות עפ"י חוזה זה.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

____________________                                        _________________

המועצה                                                                 הקבלן

 

אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' _____________ ומר/גב' _______________ נושאי ת.ז ____________ ו-____________ וכי בהתאם להוראות הדין הנ"ל מורשי החתימה כדין מטעם הקבלן וחתימתם, בצרוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.

 

___________________

עו"ד


נספח ז' – נוסח ערבות ביצוע ובדק

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

רח' מעלה גיא אוני

ראש פנה

א.ג.נ.,

על-פי בקשת _________________ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________(להלן – הקבלן) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _______________ ₪ (__________________ שקלים חדשים) (להלן – סכום הקרן) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן (להלן – הפרשי הצמדה)  וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין המועצה המקומית ראש פנה לבין הקבלן בעקבות מכרז פומבי מס' 02/22 (להלן – ההסכם) ולהבטחת מילוי שלם ומלא, ע"י הקבלן של כל תנאי ההסכם.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכן כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכן הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכן בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת הקבלן, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכן טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכן.

אתן ביחד או מי מכן תהיו רשאיות לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכן ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

בערבות זו "מדד" – משמעו מדד התשומה בסלילה וגישור המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב ערבות זה (להלן – המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ____ שנת _______ שפורסם ביום ___ לחודש ______ שנת ______ (להלן – המדד היסודי) יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש _____ לשנת  ______ ועד בכלל.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת המועצה המקומית ראש פינה, שתתקבל על ידינו עד למועד הנקוב לעיל.

   

בכבוד רב,

___________________

 

חשוב: הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים.

 


נספח ח' – כתב קבלה ושחרור

תאריך ________

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

רח' מעלה גיא אוני

ראש פנה

 

א.ג.נ.,

 

כתב קבלה ושחרור

אנו הח"מ, _____________________________________ (הקבלן) מאשר/ת/ים בזאת שקיבלתי/נו מכם היום את הסך של _______________ ₪ (_______________________ שקלים חדשים) המהווה את יתרת התמורה המגיעה לי/נו מכם לסילוק מלא וסופי של כל המגיע לי/נו מכם תמורת ביצוען של העבודות שבצענו בהתאם לחוזה שביננו עפ"י מכרז פומבי מס' 02/22 (להלן – החוזה).

הנני/ו מצהיר/ה/ים בזאת, כי אין לי/נו ולא תהיינה לי/נו כל תביעות וגם/או טענות מכל סוג שהוא כלפיכם וגם/או כלפי כל הבא מכוחכם וגם/או מטעמכם וגם/או בהקשר עמכם בגין החוזה וגם/או בעקבותיו וגם/או בכל הכרוך בחוזה ובנובע ממנו.

ולראיה באנו על החתום:

היום ___ לחודש _______ שנת ________

_______________

הקבלן

עד לחתימה: ____________________


נספח ט' – ת. סיום

לכבוד

_________

_________

 

א.ג.נ.,

 

על פי הוראות החוזה שנחתם בין המועצה המקומית ראש פנה לביניכם מכוח מכרז פומבי מס' 02/22, אנו מאשרים בזה כי הפרויקט בוצע והושלם בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן, בוצעו אף הן בהתאם לחוזה לשביעות רצוננו המלאה.

 

___________________________________________________________

תאריך                   שם                           תפקיד               חתימה

 

__________________________________________________________

תאריך                   שם                           תפקיד               חתימה

 

__________________________________________________________

תאריך                   שם                           תפקיד               חתימה

 

___________________________________________________________

תאריך                   שם                           תפקיד               חתימה

 

________________                __________________

תאריך                                        המועצה


נספח י' – ת. השלמה

לכבוד

_________

_________

א.ג.נ.,

הנדון: תעודת השלמה

על פי הוראות החוזה לביצוע העבודה שנחתם בין המועצה המקומית ראש פינה וביניכם (להלן – החוזה) ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה, כי העבודה, המתייחסת לחוזה מס' 02/22 בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני, לאחר שבדקתי את העבודה כאמור ולאחר שהתחייבתם בפני, כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם לשביעות רצוני, כאמור ברשימה המצורפת.

יובהר בזה כי אין במתן האישור כאמור לעיל כדי לפגוע באחריותכם לתיקוני בדק ואחריות כאמור בחוזה ובנספחיו, לתקופה הקבועה בהם.

____________

המפקח


נספח יא' – אישור קיום ביטוחים

אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה המקומית לבין __________________________

(אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה),

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור המבוטח אופי העסקה ממעמד מבקש האישור
 

מועצה מקומית ראש פינה

   

☐נדל"ן

שירותים

☒אספקת מוצרים

 

 

 

☐משכיר       המזמין

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

מזמין שירותים

מזמין מוצרים

מועצה מקומית והגופים המשתייכים אליה  ותאגידים שבבעלותה

500200266 ת.ז./ח.פ.

 

מעלה גיא אוני

ראש פינה

מען:

 

 

 

כיסויים
סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה נוסח ומהדורת הפוליסה תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח השתתפות עצמית כיסויים נוספים בתוקף
סכום מטבע סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 

שווי פרויקט

100,000 שח     302   309  311   312   313   328 

332

( 6 חודשים)

       
     
     
צד ג'

 

2,000,000 למקרה ולתקופה שח     302  309  312  321  315  329 328
אחריות מעבידים 6,000,000 למקרה

17,000,000 ולתקופה

 

שח      

319 

 

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
 

לביצוע עבודות שיקום מבנה ביצוע עבודות שיקום מבנה 'ג'עוני' בראש פנה    074 

 

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

חתימת האישור
המבטח:

נספח יב' – רישיון קבלן תקף


נספח יג' – בטיחות

בטיחות כללי – לכל הקבלנים

מכרז פומבי מס' 02/22 לביצוע עבודות שיקום מבנה 'ג'עוני' בראש פנה

נוהל עבודה עם קבלנים

 • מבוא
  • הנחיות הבטיחות המובאות להלן מחייבות את כל מבצעי העבודות, כל הקבלנים, עובדיהם, עם כל קבלני המשנה ועובדיהם וכן כל העובדים המועסקים וכן כל אדם המגיע לאתר עפ"י הזמנתם ו/או מטעמם.
  • אחריותו של הקבלן הראשי, של כל אחד מקבלני המשנה ושל מבצעי עבודה תחול ותהיה שרירה וקיימת כל עוד לא מסרו/העבירו את המקום ותכולת הפרויקט לידי נציגי מזמיני העבודה ולשביעות רצונם המלאה.
  • הנחיות בטיחות אלה אינן יכולות ואינן באות במקום הוראות החוק והתקנות הרלוונטיות בדבר עבודות בניה ו/או פקודת הבטיחות בעבודה, על הקבלן להבטיח כי עובדיו מכל הרמות ועובדי קבלני המשנה ימלאו אחר הוראות החוק בקפדנות באופן מלא ומוחלט.
  • הנחיות הבטיחות שלהלן הינן בסיסיות בלבד, יובהר כי הקבלן ועובדיו וכן קבלני המשנה ועובדיהם כפופים בכל זמן עבודתם באתר העבודה לכל חוקי העבודה והבטיחות, ולתקנות הבטיחות וכו'.
  • בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה והוראות נציג המועצה לבין הוראות החוק והתקנות, על הקבלן לפעול אך ורק עפ"י ההוראות שבחוק והתקנות. על הקבלן להפנות מיד תשומת ליבו של הנציג לסתירה הקיימת.
  • באחריות הקבלן ליידע את עובדיו בדבר הנחיות אלה.
 • כללי
  • כל העבודות תתבצענה בפיקוחו הישיר והמתמיד של מנהל עבודה מוסמך (בעל ניסיון והסמכה), מטעמו של הקבלן, אשר ימצא באתר העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה.
  • הקבלן חייב להבטיח כי שטח אתר העבודה יופרד באופן מלא ומוחלט מאתרי העבודה של קבלנים ומבצעים אחרים וכן מכל שטח סמוך עפ"י נהלי הבטיחות של משרד הכלכלה. לא תתאפשר שום גישה של בלתי מורשים לאתרים בהם מתבצעות עבודות. הפרדות אלה יקוימו ויוחזקו ע"י הקבלן ועובדיו עד מסירת העבודות המבוצעות למועצה.
  • חובת הפרדה חלה לגידור כל פתח אנכי ואופקי באתרי העבודה או בשטחי הבניה ובחדרי המדרגות או שטחים אחרים בהם פועלים הקבלן והעובדים מטעמו.
  • הקבלן חייב להבטיח כי אחסנת כל חומר תעשה אך ורק בשטח העבודה המופרד או בשטח שהוקצה לו לשם כך ע"י נציג המועצה.
  • על הקבלן לנהל רישום קפדני של עובדיו הנמצאים בשטח/אתר העבודה בכניסתם ויציאתם.
  • על הקבלן חלה אחריות לרישום מדוקדק של תאונות ואירועים מסוכנים גם כאשר באירוע לא היתה פגיעה גופנית.
 • ציוד מגן

הקבלן חייב לספק לעובדיו ביגוד עבודה מלא, ציוד מגן אישי, ציוד בטיחות וכלי עבודה תקניים, תקינים וייעודיים בהתאם לאופי המקצועי של העבודה המחייב להשתמש בציוד הנ"ל בהתאם לחוק.

 • עזרה ראשונה

הקבלן חייב לצייד את עובדיו בציוד להגשת עזרה ראשונה כפי שנקבע בחוק ובאחריותו לפנות נפגע במקרה הצורך. על המועצה לא תחול כל אחריות בעניין זה.

 • שילוט

הקבלן הראשי ו/או כל קבלן משנה ישלטו את ההפרדה לשטחי עבודתם וידאגו לכל שילוט כפי שנקבע בחוק, בהתאם לצורך.

 • הריסה
  • עבודת הריסה, ככל שיידרשו, תעשה אך ורק באישור של מהנדס אשר אישר את ביצוע ההריסה בכתב.
  • עבודות ההריסה תבוצענה אך ורק תחת השגחתו הישירה והרצופה של מנהל העבודה המנוסה בעבודות הריסה ו/או בהשגחת מהנדס מוסמך.
  • העבודה תבוצע בכלי עבודה ידניים בלבד ובשום מקרה לא באמצעות חומרי נפץ.
  • על הקבלן הראשי ו/או קבלן משנה המיועד לעסוק בקטע שבו עלולים להיות קווי חשמל, צנרת אחרת לוודא ניתוק וסילוק כל מערכת אחרת חשמלית ומערכת אחרת המחוברת לצנרת לפני התחלת ביצוע של פעולות העבודה.
 • ציוד ומכונות
  • כל מבצע עבודה יעבוד באתר אך ורק עם ובאמצעות ציוד תקין בדוק ומורשה לתפעול בהתאם לתקנות, כאשר לכלי הטעון בדיקת בודק מוסמך תהיה תעודה מתאימה וברת תוקף. עותקי בדיקה תקפים אלה יוחזקו בשטח אתר העבודה.
  • על מבצע העבודה החובה לגדר, לבטח כל חלק מסוכן של כלי בו הוא משתמש.
  • על מבצע העבודה מוטלת החובה לנעול כל מכונה וכלי בצורה שתמנע אפשרות הפעלה של אדם שלא הוסמך לכך.
 • פיגומים
  • העמדת פיגומים חיצוניים תיעשה אך ורק באישור מפורש של נציג המועצה בכתב, לאחר ששטח הצבת הפיגומים גודר ושולט.
  • לפיגומי עבודה פנימיים ובמות עבודה ישמשו רק התקנים תקניים ומקוריים, לא יורשה כל שימוש בציוד מאולתר.
 • פסולת
  • כל פסולת מהריסה, בנייה וביצוע העבודה תסולק מיידית ובצורה ישירה אל מחוץ לאתר העבודה לאתר מורשה.
  • כל מבצעי עבודה ימנעו מהשארת פסולת ומכשולים במעברים.
 • מניעת אש
  • חובתו של הקבלן הראשי להדריך את עובדי קבלני המשנה למיקומם של ברזי הכיבוי וציוד הכיבוי באתר ובסביבתו.
  • חובתו של הקבלן לספק לעובדיו ולעובדי קבלני המשנה מטפי כיבוי תקניים לשטחים בהם עובדים וזאת בהתאם לסוגי הסיכונים.
  • כל עבודה בחום, באש וריתוכים תתואם מראש עם נציגי המועצה ותתבצע אך ורק לאחר קבלת הרשאת עבודה בכתב מנציגי המועצה.
  • לפני ביצוע כל עבודה בחום, יבדוק הקבלן/המבצע את איזור העבודה המיועד ויוודא הרחקת כל החומרים הדליקים עד לרדיוס של 10 מ' לפחות.
  • חפצים קבועים שאינם ניתנים להזזה, יש לכסות במעטה לא דליק.
  • לפני ביצוע העבודות, יש לחסום את כל הפתחים והמעברים.
  • מבצעי "העבודות בחום" יציבו "צופה אש" אשר יהיה מצויד באמצעי כיבוי מתאימים לסוג החומרים הדליקים בסביבה, וזה יהיה תפקידו הבלעדי.
  • "צופה אש" יישאר בשטח כ- 30 דקות לאחר גמר העבודה על מנת לוודא שלא נותרו במקום כל מקורות הצתה.
  • הקבלן ועובדיו וכל מבצע עבודה לא ישתמש בציוד כיבוי וכל ציוד חירום של הרשות המקומית ללא אישור מפורש של נציג המועצה בכתב.
 • מניעת התחשמלות

חובתו של הקבלן להדריך את עובדיו, את קבלני המשנה ואת עובדיהם מפני סיכון של התחשמלות, שלהם ו/או של כל אדם אחר ולהקפיד הקפדת יתר כדי למנוע סכנת התחשמלות.

 • שימוש בציוד השייך למועצה

הקבלן לא ישתמש בציוד השייך למועצה/ המועצה המקומית, אלא לאחר קבלת אישור ובכפוף לבדיקת תקינותו והדרכת העובד באשר לשימוש  בו.

 • הדרכות עובדים

הקבלן יוודא כי כלל עובדיו לרבות עובדי קבלני משנה יודרכו בהתאם לאמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע לעובד) התשנ"ט – 1999 והאישורים המעידים על כך יימצאו ברשות הקבלן.

 • סיכום
  • הנחיות אלה אינן באות במקום הוראות החוק והתקנות או במקום תכנונים הנדסיים ותכנונים אחרים שעל פיהם חייב הקבלן לעבוד ולבצע את העבודה ואין בהם כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לקיומם של כל כללי הבטיחות.
  • כל קבלן עצמאי ו/או קבלן משנה אחראי על עובדיו בכל משך ביצוע העבודות באתר.
  • האחריות לבטיחות בשטחי העבודה הינה באחריותם המוחלטת של הקבלן הראשי וקבלני המשנה ו/או מנהלי העבודה האחראי/ם שמונו על ידם.
  • לנציגי המועצה הזכות לפקח על קיום הנחיות הבטיחות וכן הזכות להוציא ולסלק, באופן זמני או קבוע, כל עובד אשר לדעתם לא ממלא הנחיות אלו ואחר כל דין.
  • לנציגי המועצה הזכות להטיל עיצום כספי על הקבלן בגין הפרות בטיחות של מי מעובדי הקבלן לרבות קבלני המשנה ו/או כל מי שמטעמו על פי המדרג הבא:
   • הפרה ראשונה – אזהרה
   • הפרה שניה – 1000 ₪
   • הפרה שלישית ויותר – 5000 ₪
  • בעבודות בהן נדרשת עבודות בטיחות בדרכים ו/או בתנועה, חייב הקבלן להתקשר עם יועץ בטיחות בהתאם להנחיות נציג המועצה.

חתימת הקבלן

 אני הח"מ______________________ מס' ת.ז./מס' מועצה___________________

כתובת___________________________________________________________

מאשר בזאת כי קראתי את ההנחיות דלעיל אשר עותק מהן נמסר לי, הבנתי את תוכנו והנני מתחייב לפעול על פיהן.

___________________                        ___________________

ת א ר י ך                                                 חתימה וחותמת