מכרז פומבי 02/23 להשכרת נכס מקרקעין גלריה, המצויה באתר השחזור של ראש פינה

הנדון: קיום סיור מציעים חובה נוסף

 

  1. המועצה המקומית ראש פינה, מבקשת להפנות תשומת לבם של כל המשתתפים במכרז המפורט לעיל, כי יתקיים סיור מציעים חובה נוסף ביום ראשון ה- 3.23 בשעה 10:00 – הסיור יתקיים במתחם הגלריות בתחום המועצה המקומית ר"פ.
  1. סיור המציעים הנוסף הינו חובה לצורך השתתפות במכרז אך אינו חובה למשתתפים שנטלו חלק בסיור המציעים ביום 19.2.23.
  1. המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה יוארך עד ליום 3.23 בשעה 12:00.
  1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יוארך עד ליום 3.23 בשעה 13:00, בדיוק.
  1. יתר תנאי המכרז – יישארו ללא שינוי.
  1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.