מכרז פומבי 04/2022 לעצמאות אנרגטית בשיטת ליסינג (החכר): תכנון, אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות 

 

הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 

  1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן – המועצה) מבקשת להודיע על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבכותרת הודעה זו.
  1. המועד האחרון המעודכן להגשת הצעות: הינו ביום 26/6/2022 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה.
  1. יתר מועדי ותנאי המכרז, לרבות תוקפה של ערבות המכרז – יישארו ללא שינוי. 
  1. בנוסף מבקשת המועצה לעדכן כי קבצי מסמכי המכרז מצויים באתר האינטרנט שלה.
  1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

בכבוד רב,

מוטי חטיאל, ראש המועצה