מכרז פומבי 04/2022 לעצמאות אנרגטית בשיטת ליסינג (החכר): תכנון, אספקה והתקנה של מערכות להתייעלות באנרגיה וטכנולוגיות ומערכות לייצור וחלוקה של אנרגיות מתחדשות 

 

הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 

  1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה) מבקשת לעדכן את משתתפי המכרז כי בעקבות פנייה אליה בהתייחס לחוסרים שנשמטו מחוברת מספר 2 של מסמכי המכרז, היא מודיעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הנ"ל.
  1. המועד האחרון המעודכן להגשת הצעות: הינו ביום 7/7/2022 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה.
  1. יתר מועדי ותנאי המכרז, לרבות תוקפה של ערבות המכרז – יישארו ללא שינוי. 
  1. שימו לב – על המשתתפים לעקוב אחר פרסומי המועצה באתר האינטרנט שלה. עדכונים ו/או שינויים ירוכזו במסמך הבהרות מספר 3 שיפורסם בימים הקרובים.
  1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

בכבוד רב,

מוטי חטיאל, ראש המועצה

מועצה מקומית ראש פנה