מכרז פומבי 06/2022 לביצוע עבודות שיפוץ במבנה אולם ספורט בראש פנה

 שינוי עלות רכישת חוברת המכרז

 

  1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה) מבקשת להודיע על שינוי עלות רכישת חוברת המכרז במכרז שבכותרת הודעה זו.
  1. ניתן לעיין בחוברת המכרז ולרכוש אותה במשרדי המועצה המקומית ר"פ, מעלה גיא אוני,  בשעות 09:00- 15:00, החל מתאריך 19.6.22 החל מהשעה 10:00 וזאת תמורת סך של 300 ₪  (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז קודם רכישתה גם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת rosh-pinna.muni.il.
  1. יתר תנאי המכרז – יישארו ללא שינוי. 
  1. בנוסף מבקשת המועצה לעדכן כי קבצי מסמכי המכרז מצויים באתר האינטרנט שלה.
  1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

בכבוד רב,

מוטי חטיאל, ראש המועצה

מועצה מקומית ראש פנה