מכרז פומבי 13/22  לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול המועצה המקומית ראש פינה

 

הארכת המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ולהגשת הצעות במכרז

 

  1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן – המועצה) מבקשת להודיע על הארכת מועד להגשת שאלות ההבהרה והארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבכותרת הודעה זו.
  1. המועד האחרון המעודכן להגשת שאלות הבהרה: הינו ביום 8/1/23 בשעה 12:00 בדיוק. המועד האחרון המעודכן להגשת הצעות: הינו ביום 22.1.23 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה.
  1. יתר מועדי ותנאי המכרז, לרבות תוקפה של ערבות המכרז – יישארו ללא שינוי. 
  1. בנוסף מבקשת המועצה לעדכן כי קבצי מסמכי המכרז מצויים באתר האינטרנט שלה.
  1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

 בכבוד רב,

מוטי חטיאל, ראש המועצה  

מועצה מקומית ראש פינה