מכרז פומבי 3/23 אחזקת ואספקת ציוד מחשוב למועצה מקומית ראש פינה

 

תיקון מסמכי המכרז

הודעה מספר 1

 

  1. המועצה המקומית ראש פינה (להלן – המועצה) מבקשת להודיע על תיקון מסמכי המכרז במכרז שבכותרת הודעה זו. נוספו נספחים שנשמטו בשוגג וכן שונה גודל ערבות ביצוע המכרז.
  1. יתר מועדי ותנאי המכרז, לרבות תוקפה של ערבות המכרז – נותרו ללא שינוי.
  1. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

לנה מושקוביץ, מרכזת מכרזים

מועצה מקומית ראש פינה