המועצה המקומית ראש פנה

 מכרז פומבי מס' 01/18

 לתוספת ושיפוץ בבית הכנסת הספרדי

 

המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה ו/או המזמין) מזמינה בזאת הצעות למתן תוספת ושיפוץ בית הכנסת הספרדי בראש פנה , הכל בהתאם לתנאי מכרז זה.

 

  1. ניתן לרכוש את חוברת המכרז במשרדי המועצה, בשעות 09:00 15:00, תמורת סך של _1000_ ₪ (אשר לא יוחזרו) וזאת החל מתאריך _04/02/2018__. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, טרם רכישתה, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת    www.rosh-pinna.muni.il _.
  2. מפגש מציעים יתקיים ביום 11/02/2018 בשעה 12:00 יציאה ממשרדי המועצה , ראש פנה. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה אך מומלצת.
  3. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 18/02/2018 בשעה 15:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה.
  4. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה 10,000 ₪ (עשרת אלפים  ₪) בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
  5. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
  6. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

טלפון לבירורים: 04-6808614

 

בכבוד רב,

 אביהוד רסקי,

ראש המועצה המקומית

ראש פנה