‏‏24 מאי 2022

‏‏‏‏‏כ"ג אייר תשפ"ב

לכבוד:

רשימת מפגש מציעים מיום 16.5.22

שלום רב,

הנדון :  מכרז 02/21 לביצוע עבודות שיקום מבנה 'ג'עוני' ושיפוץ חדר מוסיקה בראש פינה – מסמך הבהרות ותשובות סופי

 

  1. להלן מענה לשאלות:

 

מס"ד שאלה תשובה
1 מועד הגשה סופי רשום לשני תאריכים 24/5/22 ו- 30/5/22 מה קובע?

 

המועד האחרון להגשת המכרז הוא 30.5.22
2 בנספח 1-נוסח ערבות סכום הסילוק מופיע 15000 ש"ח ובסוגריים במילים מופיע "מאה אלף ₪"?

 

גובה הערבות מכרז בנספח 1 (עמ' 17) הוא 15,000 ₪.
3 בנספח 4-אישור רו"ח האם הכוונה לממוצע שנתי של שלוש השנים ביחד? תנאי הסף ברור ואינו מצריך הבהרה. המחזורים הנדרשים הם לכל שנה ("בכל אחת מהשנים").
4 אבקש להחריג את שנת 2020 מהמחזור הכספי הממוצע. הבקשה נדחית.

 

 

יש לצרף מסמך הבהרות הזה חתום, בצירוף כל המסמכים האחרים שצורפו למסמך זה, עם חומר המכרז האחר שנרכש על ידכם במועצה בנושא מכרז זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

=============                                                       ==========

חתימת המציע                                                    תאריך