מכרז/זוטא מס. 03/18

 

שיפוץ חצר גן פשוש +שיפוץ משחקיה הרחבה ד

 מסמכי המכרז כוללים:

פרק 1: הוראות ותנאי המכרז

פרק 2: החוזה, תנאים כלליים

פרק 3 – מפרט טכני כללי –בהתאם לתקן הישראלי

הרלוונטי והמפרט הבנמשרדי (ספר כחול-לא צורף)

פרק 4 – כתב כמויות

מזמין העבודה:

מועצה מקומית ראש פנה

טל': 04-6808600  פקס: 04-6808613

אשת קשר: ענת שרון פרץ

דוא"ל: rp1@rosh-pinna.muni.il

 

פרק 1

 הוראות ותנאי המכרז

המועצה המקומית ראש פינה מזמינה בזאת הצעה לשיפוץ חצר גן פשוש +שיפוץ משחקיה הרחבה ד  , הכל כפי שיפורט להלן:

 

 1. מהות העבודה

 

 • מכרז זה מתייחס לשיפוץ חצר גן פשוש +שיפוץ משחקיה הרחבה ד .

 

 • העבודות תבוצענה בהתאם לכל מסמכי המכרז ובהתאם למפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת ההוצאה לאור של משרד הבטחון (האוגדן הכחול) ומפרט מ.ע.צ, על כל פרקיהם ובהוצאתם העדכנית (לא מצורף).

  

 1. תנאי התשלום

 

הזוכה יגיש חשבון סופי כפי המפורט בפרק 2 למסמכי המכרז. תשלום החשבונות יבוצע בתנאי  שוטף + 60 יום מהיום בו ניתנו כל האישורים הנדרשים לתשלומו על ידי המפקח, מהנדס המועצה וגזבר המועצה.

     מודגש בזה כי על פי תנאי ההסכם לא ישולמו התייקרויות מכל סוג שהוא ומכל 

סיבה שהיא.  מחירי החוזה יהיו קבועים, לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך

מטעם כלשהו.

  

 1. זמן הביצוע

על הזוכה יהיה להתחיל בביצוע העבודה מיד עם קבלת צו תחילת עבודה ולהשלימה תוך 28 יום   מיום קבלת הצו.

 

4.       תנאי השתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:
4.1   המציע הינו קבלן מורשה בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות, תשכ"ט-1969 ולתקנות שהותקנו על פיו, או כל דין אחר שיחליף אותם, כמורשים לענף הבניה בסיווג 100 ג-1
4.2    על המציע לצרף להצעתו אישור מרשם הקבלנים, כי ביום הגשת הצעתו הינו רשום כדין,בהיקף המתאים המפורט בסעיף לעיל, אישורים זמניים לא יתקבלו.
4.3   רשום לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, כעוסק מורשה ומגיש את הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף, על המציע לצרף אישור המעיד על כך. כמו כן על המציע לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו-1976.
4.4   כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה לא תקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

 

 1. מסמכי המכרז
 • במכרז זה שלושה חלקים, וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו:

5.1.1  פרק 1: הוראות ותנאי המכרז.

5.1.2  פרק 2: ההסכם, תנאים כלליים.

5.1.3 פרק 3 – מפרט טכני כללי

5.1.4 פרק 4 – כתב כמויות

 • הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.
 • כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.
 1. הגשת ההצעה
 • את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 08/03/2018 תמורת תשלום של

500(שלא יוחזרו) במשרדי המועצה בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00.

 • ניתן לעיין בתנאי המכרז והמסמכים הנלווים בימים ובשעות הנ"ל, וללא תמורה כלשהי. כמו כן, קיימת האפשרות לעיין במסמכי המכרז אשר יועלו לאתר האינטרנט של המועצה (מידע לציבור – מכרזים) ביום 08/03/2018.

לתשומת לבכם, מציע שיבחר לקבל את מסמכי המכרז באופן שפורט לעיל, יידרש לדאוג כי תהיה בידיו קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ויצרפה למסמכי המכרז שיוגשו לתיבת המכרזים, כאמור בתנאי סף .

 • "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.
 • המציע ימלא ויחתום על התצהיר בנספח א' לפרק 1 למסמכי המכרז, יאשרו בחתימת עו"ד ויגישו כחלק מהצעתו.
 • המציע ימלא את נספח ב' לפרק 1 למסמכי המכרז, המהווה טופס זיהוי המציע, בו יפורטו השם המשפטי המדויק של המציע וכל הפרטים הנדרשים למילוי באותו טופס.
 • המציע יחתום על ההצהרה המפורטת בנספח ד' לפרק 1 ויגישו כחלק מהצעתו.
 1. מועד הגשת ההצעות
 • על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום 21/03/2018 בשעה 15:00 (להלן "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"), לתיבת המכרזים אשר תוצב במשרדי המועצה בראש פנה.
 • הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 • משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.
 1. אופן מילוי ההצעה
 • על המציע למלא את הצעת המחיר בפרק 3 למסמכי המכרז.
 • הרישום ייעשה בדיו והמציע ירשום את התמורה החודשית המבוקשת על ידו.
 • הצעת המחיר כוללת את כל המסים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך מוסף. מס ערך מוסף יצויין בנפרד, במקום המתאים.
 1. אופן הגשת ההצעה
 • על המציע להגיש את הצעתו בעותק אחד, אשר יוכנס למעטפה המצורפת למסמכי מכרז זה. המעטפה, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, תוכנס על ידי המציע לתיבת המכרזים במועצה.
 • על המציע לצרף לכל עותק של הצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע.
 • כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.
 1. חתימות
 • על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז, לרבות כל הבהרה או שינוי אשר נערך במכרז לאחר רכישתו על ידי המציע, עליהם קיבל המציע הודעה בכתב.
 • בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.
 • אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו עותק של תעודת הרישום של התאגיד ואישור מטעם עורך דין המעיד מי הם בעלי המניות או השותפים בתאגיד והמנהלים בו, וכי החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד.
 1. בדיקת האתר וסיור קבלנים
 • על המציע לבקר באתר העבודה ולבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו
 • על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה.
 • סיור מציעים, יערך ביום 13/03/2018 שעה 12:00. הסיור יחל במשרדי המועצה.
 • כל מציע חייב להשתתף בסיור המציעים ולהציג כחלק ממסמכי הצעתו אישור על כך, שאם לא כן הצעתו תפסל.
 1. תוקף ההצעה
 • ההצעה תהיה בתוקף 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.
 • המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה על שלושים (30) ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. נמסרה הודעה כאמור על ידי המועצה, תהא ההצעה בתוקף עד לתאריך26/04/2018
 1. ערבות בנקאית
 • להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם המועצה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה על סך 10,000 ש"ח, בנוסח המפורט בנספח ג' לפרק 1 למסמכי המכרז. הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין.
 • המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
 • הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 30/04/2018
 • המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע כי הצעתו זכתה במכרז אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על פי המפורט  להלן.
 1. הבהרות ושינויים
 • אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות, עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח בדוא"ל ובפקס למועצה, לפי פרטי אשת הקשר המופיעים בתחילת מסמכי המכרז, לא יאוחר משבעה (7) ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 • תשובות תשלחנה או בכתב או בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה, לכל המשתתפים במכרז. מכתבי התשובה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע יהיה לצרפם ולחתום עליהם.
 • המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.
 • המועצה רשאית בכל עת להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז, באופן המפורט בסעיף 34 לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.
 1. הסתייגויות, השמטות, שינויים
 • כללי
  • בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה:

(1) לפסול את מסמכי המכרז.

(2) לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.

(3) לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.

(4) לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון

כדי לשנות   את  מחיר ההצעה  ו/או פרט מהותי בה.

 • ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המועצה.

אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות בס"ק 38.1.2, 38.1.3 או 38.1.4 לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית המועצה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המציע, אם הצעתו היתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.

 1. כתב הכמויות
 • אם לא ימולא על ידי המציע מחיר בסעיף כלשהו בלוח הצעת המחירים שבכתב הכמויות, ייחשב הדבר כאילו סעיף זה מבוצע ע"י המציע ללא כל תמורה וכאילו כלול מחיר הסעיף במחיר יתר הסעיפים.
 • אם תתגלה, בעת בדיקת ההצעה, טעות חשבונאית, רשאית המועצה או בודק ההצעה לתקנה. אם נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחידות לבין המחיר של כל יחידה שצוין בהצעה, אזי תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על מחיר של כל יחידה.
 1. הצהרות המציע
 • על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל המועצה לא תחול כל אחריות כלשהי בענין זה.
 • כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לשירותים ותנאיהם, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בענין זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.
 • כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בענין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 1. פתיחת ההצעות

המועצה תודיע לכל מי שרכש את מסמכי המכרז על המועד לפתיחת ההצעות בכתב, בפקס או בדוא"ל, לפי בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה.

 1. בחינת ההצעות
 • המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי  המכרז.
 • המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כשלהי, והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז ובלבד שטרם  החל הזוכה בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה שניתן לו, אם כבר ניתן. במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה החל בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו  התחלת העבודה, יחולו תנאי החוזה הכללי.
 • בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל  השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
 • למועצה הזכות להוציא לפועל רק חלק מהעבודה או לחלקה בין מציעים שונים כראות עיניה. גם במקרה בו פוצלה ה עבודה בין מספר מציעים או שהמועצה החליטה לבצע  רק חלק מהעבודה, הצעת המחיר שניתנה על ידי המציע על פי כתב הכמויות, תחייב את המציע לכל דבר וענין לגבי אותו חלק שעליו לבצע כאמור, והוא לא יהיה זכאי  לפיצוי או תשלום כלשהו בגין העובדה שהעבודה פוצלה בין מספר מציעים או שהוטל  עליו לבצע רק חלק מהעבודה.
 • המועצה זכאית להקטין או להגדיל את היקף החוזה בשיעור כלשהו מהיקף העבודה שנמסרה למציע לבטל פרקים וסעיפים שלמים, מטעם כלשהו ועל פי שיקול דעת המועצה,  וזאת בלא שיחול כל שינוי במחירי היחידה  שנקבעו בהצעתו של המציע.
 • בעת הדיון בהצעות, זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע העבודה או ולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מעבודות קודמות שביצע המציע עבור המועצה ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותקו  וניסיונו בעבודות דומות מודגש בזה כי המועצה תהא רשאית לסמוך על ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע לצורך בחינת הצעתו, אף אם עבודות אלה לא פורטו על ידו כחלק מניסיונו קודם של המציע במסמכי המכרז.

המועצה תהא רשאית ליתן עדיפות למציע אשר מקום מגוריו (במקרה בו  המציע איננו    תאגיד), או מקום משרדו הראשי (במקרה בו המציע הינו תאגיד) בתחום השיפוט של  המועצה, ובלבד שההפרש בין הצעתו לבין ההצעה הזולה ביותר לא יעלה על 5%    מההצעה הזולה ביותר.

 • המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.
 • המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.
 • במקרה של ביטול המכרז לאחר שהחל הזוכה באספקת השרות, יחולו תנאי חוזה הכללי.
 • בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
 • המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.
 1. הודעה על הזכייה וההתקשרות
 • המועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה למשרדי   המועצה לקחת עותק של החוזה המצורף כנספח ה' לפרק 1 למסמכי המכרז, כשהוא  חתום על ידי המועצה.
 • במידה ושונה היקף העבודות על פי המכרז או העבודות חולקו לשלבים, על פי המפורט בסעיפים 19.4 , 19.5 ו – 19.6 לעיל, תודיע המועצה לזוכה, יחד עם ההודעה הנזכרת  בסעיף 20.1 לעיל או מיד לאחריה, איזה מבין העבודות עליו לבצע מתוך העבודות   המפורטות במסמכי המכרז ושינוי תקופת הביצוע בהתאם לשינוי היקף העובדות  והודעה זו תהיה חלק ממסמכי החוזה.

הודעה על פי סעיף 19.4 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ו1' לפרק.

הודעה על פי סעיף 19.5 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ו2' לפרק.

הודעה על פי סעיף 19.6 לעיל תהא בנוסח המפורט בנספח ו3' לפרק

למועצה תהא רשות לשנות את נוסח ההודעות האמורות בהתאם לצורך.

 • למען הסר ספק מודגש בזה כי, יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על  מסמכי המכרז, ויראו את החוזה כמשתכלל עם קבלת ההודעה על הזכייה והיקף העבודה אשר נקבע על ידי המועוצה כאמור בסעיף 20.1 ו – 20.2 לעיל.  למרות  האמור, במידה וההודעה כוללת שינויים בהיקף החוזה או ביצוע בשלבים, יידרש הזוכה לחתום על הודעה שנשלחה אליו כפי המפורט בנוסחי ההודעה אשר צורפו  כנספחים ו1, ו2 ו – ו3 לפרק 1. סירב הזוכה לחתום על ההודעה תהא המועצה  רשאית לבטל את זכייתו במכרז או לראות אותו מחוייב באמור בה אף ללא חתימתו,  הכל על פי שיקול דעתה
 • תוך 7 (שבעה) ימים ממועד קבלת ההודעה יחליף הזוכה את הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו  בקשר עם השתתפותו במכרז, בערבות ביצוע כפי המפורט בסעיף 7  בחלק א' לפרק 2 למסמכי המכרז וכן ימציא באותו מועד אישור על קיומם של   ביטוחים בנוסח המפורט בנספח א' לפרק 2 במסמכי המכרז.
 • לא המציא הזוכה ובמועד ערבות ביצוע ו/או לא המציא אישור על ביטוחים ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על  הזכיה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות   הבנקאית שנתן ולמסור את העבודה למציע הבא בתור.
 • רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל, תודיע המועצה ליתר המשתתפים, בדואר רשום על אי זכייתם במכרז וכן תצרף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות  אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 

אביהוד רסקי

ראש המועצה המקומית ראש פינה

 

פרק 1: נספח א'

תצהיר

אני הח"מ ________________ ת.ז. _______________, רחוב __________ מס' ______ קומה______ ישוב_________.

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכן כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

 

אני ____________ עו"ד, רשיון מס' ______ מאשר/ת כי היום ___________, התייצב/ה בפני מר/גב ____________, אשר זיהיתיו/ה לפי תעודת זהות מספר ___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכן כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו דלעיל וחתם/חתמה עליו בפני.

 

______________________

חתימה + חותמת

 

פרק 1: נספח ב'

טופס זיהוי המציע

 1. שם המציע: ___________________________________
 2. כתובות: ___________________________________
 3. טלפון: ___________________________________
 4. פקסמיליה: ___________________________________
 5. אם חברה-מספר החברה, אם יחיד – תעודת זהות:__________________
 6. אם חברה-כתובת משרד רשום:_______________________________

 

 1. תאור כללי של הפעילות והפרוייקטים העיקריים של המציע:

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 1. מנהלים נוכחיים במציע:

שם                                                 תפקיד

______________________          __________________________

______________________          __________________________

 

 1. אנשי מפתח נוספים במציע:

שם                                                 תפקיד

______________________          ___________________________

______________________          ___________________________

 

פרק 1: נספח ג'

נוסח ערבות בנקאית

בנק       ________________

מכרז מס'  03/18

לכבוד

המועצה המקומית ראש פינה

א.נ.,

 

הנדון:   כתב ערבות מס'__________

 

 1. על פי בקשת _____________ (להלן "המבקש") בקשר עם מכרז זוטא מס' 03/18, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 10,000 ש"ח (במילים: עשרת אלפים שקלים חדשים בלבד), (להלן "סכום הערבות").

 

 1. הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות באופן מידי מהמועד בו תגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה כלשהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

 1. תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום 30/04/2018 וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

 

 1. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

בכבוד       רב,

 

בנק       _____________

 

סניף     _____________

 

כתובת  _____________

 

תאריך  _____________

 

 

 

פרק 1: נספח ד'

טופס הצעה כללי

לכבוד המועצה המקומית ראש פינה

 1. לאחר שקראנו בעיון ובחנו את כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא צורפו, ולאחר שהבנו את כל האמור במסמכי המכרז וביקרנו באתר העבודות, הננו מסכימים לבצע את העבודות נשוא המכרז עפ"י הצעתנו וכמפורט להלן:

סה"כ סכום כל כתב הכמויות       ____________ ₪ (לא כולל מע"מ).

מע"מ                                             ____________ ₪

סה"כ כולל מע"מ                          ____________ ₪

 

 1. הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

 

 1. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית ע"ס___________ ש"ח.

 

 1. אנו מסכימים לכך שתהיו זכאים לראות בהצעתנו זו הכוללת את כל מסמכי המכרז, במידה וזו תתקבל על ידכם, כחוזה מתחייב בינינו לבינכם.

 

 1. היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים (לרבות ערבות ביצוע ביטוחים וכו') ולחתום על מסמכי החוזה במועד המפורט בפרק 1 למסמכי המכרז.

 

 1. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שהוגשה על ידינו תמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

 

 1. ידוע לנו שאינכם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הצעה כלשהיא וכי הנכם רשאים לבטל את המכרז כולו או לפצל את העבודה בין מספר מציעים או להקטין או להגדיל את היקפה, הכל על פי שיקול דעתכם הבלעדי, וכי במקרים כאמור לא נהיה זכאים לכל פיצוי או שיפוי מהמועצה.

 

שם וחתימת המציע _____________________

 

פרק 1: נספח ה'

 

חוזה

שנערך ביום ________

 

בין:       מועצה מקומית ראש פינה

(להלן – המועצה)                                                                                    מצד אחד

 

ובין:      ______________________

             מ ____________________

(להלן – הקבלן)                                                                          מצד שני

 

 

הואיל     והקבלן זכה במכרז מס' 03/18 לשיפוץ חצר גן פשוש +שיפוץ משחקיה הרחבה  ד  –אש פינה , כפי המפורט בכל מסמכי המכרז.

 

הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. כל מסמכי המכרז המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
  • פרק 1 – הוראות ותנאי המכרז
  • פרק 2 – החוזה, תנאים כלליים
  • פרק 3 – מפרט טכני כללי בהוצאת הוועדה הבינמשרדית (הספר הכחול)
  • פרק 4 – כתב כמויות
  • ההודעה על זכיית הקבלן במכרז
  • כל מסמך נוסף או אחר אשר צורף למסמכי המכרז במסגרת הליכי המכרז.

 

 1. למונחים המפורטים במסמך זה תהא אותה משמעות המפורטת בשאר מסמכי המכרז המפורטים לעיל.

 

 1. המפקח לענין החוזה יהיה _____________, או כל מי שימונה על ידי המועצה במקומו או בנוסף לו.

 

 1. על פי כתב הכמויות אשר צורף על ידי הקבלן להצעתו, סך כל ההצעה אשר ניתנה על ידו למכרז עומדת על סך של ____________ש"ח לא כולל מע"מ.

 

 1. התמורה לה יהיה הקבלן זכאי בפועל עבור ביצוע העבודה, תחושב ותשולם בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.

 

 1. למען הסר ספק מודגש בזה כי התמורה הקבוע במסמכי המכרז איננה כוללת התייקרויות מכל סוג ומכל סיבה שהיא. מחירי החוזה יהיו קבועים, לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך.

 

 1. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה מיד עם קבלת צו התחלת עבודה ועל פי הקבוע בו, ויסיימה

תוך חודש אחד  מיום קבלת הצו.

 

 1. בגין כל יום של פיגור בהשלמת העבודות ישלם הקבלן למזמין פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של 1,000 ₪ ליום, כפי הקבוע בסעיף 65.1 לפרק 2 למסמכי המכרז.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

המועצה                                    

הקבלן _________________