26 מאי 2022

‏‏‏‏‏‏כ"ה אייר תשפ"ב

לכבוד:

רשימת פונים

שלום רב,

הנדון :  מכרז 03/21 אספקת ותחזוקת מערכות הנדסה למועצה בראש פנה מסמך הבהרות ותשובות

  1. להלן מענה לשאלות:

 

מס"ד מסמך במכרז מס' עמוד במסמכי המכרז מס' סעיף פירוט השאלה מענה הרשות
1 מסמך א' 4 2.3 נבקש כי המונח מחזור הכנסות ישונה למונח מחזור כספי, נתון אותו רו"ח יכולים לאשר. הבקשה מתקבלת
2 מסמך א' 6 4.6 נבקש לוודא כי נדרש לצרף מדגם של צילומי מסך. הבקשה מתקבלת
3 מסמך א' 6 4.7 נבקש לוודא כי האישורים ותעודות ההסמכה שיוצגו במענה יהיו של מנהל הפרויקט ולא של כלל עובדי המציע שיעסקו בביצוע השירותים. הבקשה מתקבלת
4 מסמך א' 8 7.1 לאור סמיכות המועדים בין מועד שאלות ההבהרה למועד ההגשה וחג שבועות נבקש דחיה בת עשרה ימים בהגשה . הבקשה נדחית
5 מסמך א' 8 7.1 נבקש לקבל את מועד פתיחת המעטפות , והאפשרות להשתתף בישיבת פתיחת המעטפות באמצעות זום . הודעה על מועד פתיחה תועבר למשתתפים
6 מסמך א' 9 9.1 נבקש אישורכם לרכישת מסמכי המכרז בכרטיס אשראי והגשת הצעה ע"ג קובץ מסמכים שיועבר בדוא"ל . הבקשה נדחית
7 מסמך א' 9 10.1 נבקש לקבל מועד נוסף לשאלות ההבהרה . הבקשה נדחית
8 מסמך א' 16 2.4-2.5 נבקש לצרף מדגם לקוחות מייצג. הבקשה מתקבלת
9 אישור רואה חשבון 21   הדוחות הכספים של שנת 2021 טרם בוקרו ונחתמו ולפיכך נבקש כי האישור יינתן לשנים 2019-2020 . הבקשה נדחית יש לצרף דוחות סקורים לשנת 21
10 מסמך א' 24 3 נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק בלבד, שכן אין בידיעתו המידע על כל בעלי הזיקה. הבקשה מתקבלת
11 מסמך א' 25 2 נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק בלבד, שכן אין בידיעתו המידע על כל בעלי הזיקה. הבקשה מתקבלת
12 מסמך ב' 32   למיטב ידיעתנו, ניהול הוועדה של המועצה של ראש פנה מנוהל באצבע הגליל ולא בגליל מזרחי כפי שכתוב. אכן טעות סופר הועדה הינה אצבע הגליל
13 הסבת הנתונים 42   לאור העבודה כי המכרז  להקמת מערכת חדשה נושא ההסבות אינו רלוונטי. נושא ההסבות רלוונטי לחומר הקיים במועצה
14 סיום התקשרות 44 1-3 נבקש לוודא כי הספק מחויב להעביר את כל הנתונים אשר שייכים למועצה בלבד, שכן דרישה להעברת ידע שהצטבר אצל העובדים, אלגוריתמים של המערכת וכד' אינה ישימה ואינה סבירה. הבקשה מתקבלת
15 הסכם 50 4. יא' יובהר כי השלמות , התאמות שאינן ידועות וכללות בתכולת המכרז  במועד הגשת המכרז, יבוצעו בתשלום ובלו"ז שיותאם בין הספק לרשות . הבקשה נדחית
16 הסכם 53 8.ג נבקש להוסיף סעיף הצמדת התמורה למדד המחירים לצרכן. המכרז מסדיר תקופת התקשרות של 7 שנים, והשחיקה שעלולה  להיווצר במחירי המכרז בשל עליית המדד פוגעת פגיעה ממשית בספק לאורך זמן . הבקשה נדחית
17 הסכם 56 13.ג' קביעת סכום שרירותי של 50,000 ₪ כפיצוי מוסכם  ללא קשר להיקף הנזק אינו סביר. לפיכך, נבקש כי סכום הפיצוי יקבע בהתאם לנזקים ישירים מוכחים אשר יגרמו לרשות. הבקשה נדחית-היקף פוטנציאל הנזק במקרה, למשל, של ספק מסתלק עלול להיות הרבה הרבה יותר גבוה
18 הסכם 58 16.ד' נבקש לבטל את הדרישה לערבות בדק. לא סביר כי הספק יידרש לערבויות על פעילות שמבוצעת ע"י ספק מתחרה. הבקשה נדחית-ערבות הבדק מטרתה לא הבטחת קיומו של ספק מתחרה אלא של הסבת הנתונים לאחר סיום החוזה עם הספק הנוכחי
19 הסכם 62   נבקש להוסיף סעיף חדש בו התחייבויות הספק יסופקו בכפוף למגבלות מגיפה ו/או הגבלת פעילות מכול סוג שאינה קשורה לספק במישרין ו/או בעקיפין.

בתקופה של הגבלות מכול סוג כגון סגר אשר יש בהם להביא לכדי פגיעה במתן השירותים שאינם באחריות הספק, לא ימצא הספק כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית שיש עמה ביטול והפסקת ההתקשרות, חילוט ערבות, ופיצוי בגין כול נזק או הוצאה מכול סוג.

הבקשה נדחית
20 נספח ג'1 69 צד ג' נבקש כי קוד 304 ימחק. הבקשה נדחית
21 נספח ג' 1 69 אחריות מעבידים נבקש כי קוד 304 ימחק. הבקשה נדחית
22 נספח ג' 1 69 אחריות מקצועית  משולב באחריות המוצר נבקש כי קוד 304 ימחק. הבקשה נדחית
23 חלק 2 118 2 המחיר המוצע למודול ניהול וועדת תחבורה נמוך משמעותית ממחירי השוק המקובלים במכרזים דומים,  נבקש כי מחיר המינימום יעודכן ל-1500 ₪ הבקשה נדחית
24 חלק 2 118 3 המחיר המוצע למודול ניהול תשתיות רטובות נמוך משמעותית ממחירי השוק המקובלים במכרזים דומים נבקש כי מחיר המינימום יעודכן ל-1500 ₪. הבקשה נדחית
25 חלק 2 199 5 המחיר המוצע לקליטת AS MADE  נמוך משמעותית ממחירי השוק המקובלים במכרזים דומים, נבקש כי מחיר המינימום יעודכן ל-1200 ₪ הבקשה נדחית

 

יש לצרף מסמך הבהרות הזה חתום, בצירוף כל המסמכים האחרים שצורפו למסמך זה, עם חומר המכרז האחר שנרכש על ידכם במועצה בנושא מכרז זה.

 

=============                                                       ==========

חתימת המציע                                                              תאריך