מכרז 13/22  לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול המועצה ראש פינה הודעה מספר 3

טופס הצעת המחיר

במסגרת תשובות לשאלות ספקים אושרו תוספת ושנוי במחירים בטופס הצעת המחיר במכרז. על מנת למנוע טעויות התאגיד מפרסם בזאת הבהרה נוספת עם טופס הצעת מחיר חדש המחליף את הטופס במסמכי המכרז. המציעים במכרז 13/22 ישתמשו בטופס החדש המופיע למטה:

כמו כן, מצ"ב נוסח ערבות מעודכן.

 הצעת המחיר

  1. המערכות לניהול המועצה

 

מס' מערכת מחיר חודשי

ללא מע"מ *

מחיר מינימום

חודשי ללא מע"מ

מחיר מקסימום

חודשי ללא מע"מ

1 מערכת פיננסית (כולל רכש ולוגיסטית)   3,000 4,000
2 מערכת ההכנסות (גביה, כולל פורטל שרות לתושבים/תשלומים, ניהול אוכלוסין-מימ"ד כולל עדכון רבעוני, ניהול תורים וסליקת אשראי בטוח)   5,500 6,500
3 מערכת החינוך   1,000 1,350
4 מערכת הרווחה (כולל מודול גביה)   1,400 1,800
5 קו תקשורת   1,450 1,650

 

* הצעות שיחרגו ממחירי המינימום או המקסימום יפסלו.

 

  1. המערכות לניהול כח אדם ושכר

מס' מערכת מחיר חודשי

ללא מע"מ *

מחיר מינימום

חודשי ללא מע"מ

מחיר מקסימום

חודשי ללא מע"מ

1 מערכת כח אדם שכר ונוכחות   2,300 3,000
2 בקרת מעסיקים – סליקה פנסיונית   350 450

 

* הצעות שיחרגו ממחירי המינימום או המקסימום יפסלו.

  1. מערכות נוספות (אופציונאליות)

 

מס' מערכת מחיר חודשי

ללא מע"מ

מחיר מינימום

חודשי ללא מע"מ

מחיר מקסימום

חודשי ללא מע"מ

1 מערכת רישוי עסקים 1,500 1,800
2 מערכת פיקוח עירוני 1,300 1,700
3 תוספת ערכת פיקוח נוספת 500 600
4 עמדת BI 300 500
5 20 עמדות לניהול מסמכים   1,500 1,700
6 עלות חודשית לאחסון אתר המועצה   300 450
7 מערכת מוקד לפניות הציבור   1,600 2,500

 

  מחיר חד-פעמי

ללא מע"מ

מחיר מינימום

חד-פעמי ללא מע"מ

מחיר מקסימום

חד-פעמי ללא מע"מ

8 הקמת אתר אינטרנט   30,000 40,000

 

* הצעות שיחרגו ממחירי המינימום או המקסימום יפסלו.

  1. שרותים נוספים (אופציונאליים)

במסמכי המכרז מוזכר בין היתר שהמציע יספק את השירותים: אתר אינטרנט לקליטת תשלומים, מנגנון לקליטת תשלומים בטלפון (IVR) ומוקד מענה אנושי לקליטת תשלומים.

השירותים המקוונים יפעלו 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע. תוכן ההודעות הקוליות ו/או דפי האינטרנט יקבעו על ידי המועצה.

מוקד התשלומים האנושי יפעל לפי הנחיות המועצה.

מוקד התשלומים האנושי יפעל משעה 8:00 עד שעה 22:00 מיום א' עד יום ה' למעט מועדי ישראל.

הצעת המציע כוללת את הקמת התשתית ואספקת השירותים האלה למועצה.

עלויות השימוש המקסימליים בשירותים הללו הן כדלקמן:

השרות עלות לקליטת תשלום/רישום

ללא מע"מ

אתר אינטרנט תשלומים 1.20 ₪ לתשלום שנקלט
קליטת תשלומים בטלפון (IVR) 1.20 ₪ לתשלום שנקלט
מוקד קליטת תשלומים אנושי 2.5 ₪ לשיחה בתוספת עלות הפקדת ו/או שיגור התשלום

 

המחירים המצוינים בטבלה לעיל הינם מחירים מירביים על מחירים אלו  תינתן הנחה באחוזים [%] _______ .

המחירים בטבלה לעיל לא כוללים מע"מ.

המחירים כוללים את העלויות הקשורות לשרות והספק לא יקבל כל תמורה נוספת בגין השרות.

בנוסף הספק ייתן את השרותים בהתאם לתנאים בשתי הטבלות למטה. טבלאות אילו לא לתמחור חלק מחישוב ציון המחיר 

השרות משרד התחבורה

 

שאילתות, עיקול רכב, הסרת עיקול בהתאם לתעריף משרד התחבורה בתוספת 5% דמי טיפול.

 

השרות גחלת (אביב)

 

שאילתות בנושא מרשם התושבים בהתאם לתעריף של חברת HP.

 

תאריך שם המציע חתימה וחותמת

 

לכבוד

מועצה מקומית ראש פינה

ראש פינה

 

א.ג.נ.,

 

על-פי בקשת _________________ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________(להלן – הספק) אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 30,000 ₪ (שלושים אלף שקלים חדשים) (להלן – סכום הקרן) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן (להלן – הפרשי הצמדה) וזאת בקשר עם מכרז פומבי מס' 13/2022 לאספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול הרשות (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של התחייבויות הספק ושל תנאי המכרז.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת נותן השירות, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנותן השירות בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכם ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

בערבות זו "מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב ערבות זה (להלן – המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש דצמבר 2022 שפורסם ביום 15 ינואר 2023 (להלן – המדד היסודי) יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 15 לחודש 4 לשנת 2023 ועד בכלל. 

 

בכבוד רב,

___________________

 

חשוב: הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים.

מכתבי השאלה וכן מכתב זה הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם וחובה על מורשי החתימה של המציע במכרז, לחתום על כל דף במכתבי השאלות, בחתימת ידם ובחותמת החברה ולצרפם להצעה במעטפת המכרז, כחלק בלתי נפרד מחוברת המכרז.

אישור המציע במכרז

שם המציע (מוסד/תאגיד): _________________  חותמת המציע:

חתימת מורשה החתימה של המציע: _______________

 

בכבוד רב,

 

אורי זלצר

גזבר המועצה