המועצה המקומית ראש פנה

 

מכרז 2/2021 לביצוע עבודות שיקום מבנה 'ג'עוני' ושיפוץ חדר מוסיקה בראש פינה הודעה מספר 2

(הודעה זו הינה נספח מחייב ובלתי נפרד ממסמכי במכרז)

 

עדכון תנאי סף בדבר מחזורים כספיים, קיום סיור קבלנים נוסף והארכת מועדי המכרז

המועצה המקומית ראש פינה מודיעה כי לאחר ששקלה מחדש את שאלה ותשובה 4 במסמך הבהרות מספר 1, החליטה לתקן את תנאי הסף (מחזור כספי שנתי ממוצע של 600 אלש"ח ולא בכל אחת מהשנים 2018 עד 2020), ובתוך כך, על קיום סיור קבלנים נוסף והארכת מועדי המכרז, כדלקמן:

  1. תנאי הסף שבסעיף 3.4יתוקן כך:

"המחזור הכספי השנתי הממוצע של המציע בשנים 2018 עד 2020, הנובע מפעילותו בתחום ביצוע עבודות בנאיות, עומד על 600 אלף ₪ (שש מאות אלף ₪) (לא כולל מע"מ), לפחות."

  1. סיור קבלנים נוסף יתקיים ביום 7.6.2022 בשעה  13:30.

סיור הקבלנים הנוסף הינו חובה לצורך השתתפות במכרז אך אינו חובה למשתתפים שנטלו חלק בסיור הקבלנים הראשון.

  1. המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה יוארך עד ליום 14.6.2022 בשעה 12:00.
  1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יוארך עד ליום 22.6.2022 בשעה 15:00, בדיוק.
  1. תוקפה של ערבות המכרז יהיה ללא שינוי.
  1. האמור במסמך הבהרות זה אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם בחוברת המכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה המקומית ראש פנה.

 

מוטי חטיאל, ראש המועצה

מועצה מקומית ראש פנה