חברי מליאת המועצה

חטיאל מוטי – ראש המועצה
יערית ינאי שירה  – חברת מועצה
בן שימול גדי – חבר מועצה
אייל אריה – חבר מועצה
יזרעאל רינת – חברת מועצה
ילוז עמיר – חבר מועצה
רוטנברג רחלי – חברת מועצה
קבלו ניר – חבר מועצה
בלום סלע ניצן – חברת מועצה

ישיבות

פרוטוקולים ישיבות מן המניין
פרוטוקולים ישיבות שלא מן המניין
על סדר היום – הזמנות לישיבות מועצה

הקלטות ישיבות מועצה מן המנין