הנדון: מכרז פומבי מספר 07/21 להשכרת נכס מקרקעין 

המועצה המקומית ראש פינה מבקשת להפנות תשומת לבם של כל המשתתפים במכרז המפורט לעיל, כי בשל שגגה, גלריה מספר 5 פורסמה כחלק מגלריות שניתן להשכיר במסגרת המכרז שבנדון.

למען הסדר הטוב, מובהר בזאת כי גלריה מספר 5 אינה חלק מהגלריות שניתן להגיש הצעה לגביהן במסגרת המכרז שבנדון.

 

אין שינוי ביתר תנאי המכרז.

 

בברכה,

לנה מושקוביץ ,

אחראית מכרזים