‏יום ראשון 12 מרץ 2023

‏י"ט אדר תשפ"ג

לכבוד,

המשתתפים במכרז פומבי 3/23

 

מענה לשאלות הבהרה-מכרז אחזקת ואספקת ציוד 3/23

מס"ד מס' עמוד במסמכי המכרז מס' סעיף פירוט השאלה מענה הרשות
1.        כללי 1.2 4 מחיר רכישת המכרז 1000 ₪ גבוה ביחס להיקף המכרז ולתקופה של שנה
מבקשים להקטין את עלות רכישת המכרז לסכום סביר של עד 400 ₪
הבקשה נדחית
2.        דוחות ותשלומים 15-19

 

8.4.3

52

 

 

34

הגדרת מועדי התשלום מאפשרת תשלום לאחר 90 יום ,

עומד בסתירה אם האמור ב 8.4.3

שוטף + 45

הבקשה מתקבלת
3.        8.4.3 34 חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז -2017

מחייב את הרשות לשלם בתוך 45 יום מיום המצאת החשבון ולא מיום אישור החשבון
מבקשים לתקן את תנאי התשלום בהתאם לחוק

ראה תשובה לשאלה מספר 2
4.        מהות העבודה – אחזקת הציוד

סעיף 4.4

8 בשעת חרום מבקשים לציין שעבודות מעבר לשעות העבודה וימי עבודה השוטפים יחויבו בנפרד לפי מחיר שעת עבודה נוספת הבקשה נדחית
5.        נספח 1 סעיף 6 20 המצאת ערבות תוך 3 ימים מיום הודעה על זכיה, זמן קצר מידי מבקשים לשנות ל 7 ימי עסקים הבקשה מתקבלת
6.        שרותי סעיף 11 51 המועצה אינה מתחייבת לרכוש…

נוגד את האמור בנספח ג' 1 , מפרטי ציוד לרכישה

מבקשים לקבל הבהרה מה הנכון

המועצה אינה מתחייבת ברכישה. מפרטי הציוד הם בעבור אופציה לרכישה במחיר מוסכם על פי הצעת המחיר במכרז
7.        נספח ג' 4 – הצעת מחיר בעבור שירותי אחזקה 63 המחיר המקסימלי המוצע , אינו תואם את היקף ומהות השרותים המפורטים ועבור 163 מחשבים
מבקשים מוערך המכרז להגדיל את היקף השרות והמחיר בהתאם לדרישות לשרות
הבקשה נדחית
8.        נספח ג' 4 – הצעת מחיר בעבור שירותי אחזקה 63 למועצה שמורה הזכות לדרוש מהספק הזוכה יום נוסף  בשבוע …

לא הוגדרה התמורה עבור סעיף זה מבקשים להגדיר מחיר לשרות הנוסף

הבקשה נדחית
9.        נספח ביטוח 44 הרחבה לנזקי צד ג כתוצאה מאירועי סייבר

מבקשים לשקול הסרת הסעיף הזה עלות ביטח סייבר גבוהה ביותר לא בפרופורציה להיקף המכרז

הבקשה נדחית