‏4 באוקטובר 2021

‏‏‏כ"ח תשרי תשפ"ב

לכבוד:

ספקים/ מעבדות

א.ג.נ,

 

הנדון :  מכרז למתן שירותי בדיקות מעבדה 10/2021 מסמך הבהרות ותשובות

 

  1. להלן מענה לשאלות:

 

מס"ד שאלה תשובה
1 האם ניתן לאפשר הגשה של ההצעה במייל במקום כעותק נייר בתיבת המכרזים של המועצה? מחירון מת"י 
2 סעיף 6.1- 'על המשתתף לחתום בראשי תיבות בתחתית כל עמוד ממסמכי הליך זה'- האם הכוונה לכל 27 עמודי המסמך ששלחתם, או רק למסמך עצמו ללא נספחיו (עמ' 1-7)? לא ניתן לפצל את מחירון נת"י לפרקים- יש לתת אחוז הנחה אחיד למחירון.
3 בחוברת המכרז מצורף נספח 5 נוסח המלצה לשימוש המציע בתנאי הסף אין דרישה לצרף המלצות האם צרוף המלצות הן חובה (עמ' 23) ? במסמכי המכרז אכן אין חובה להגיש המלצות אולם, בשים לעובדה כי המדובר במכרז מסגרת, המלצות הן כלי בעזרתו רשאית ועדת המכרזים לקבל הכרעה בדבר זהות הזוכה / זוכים במכרז, בין היתר במקרים של שוויון בהצעות ו/או פערים קטנים מאוד. לכן, מומלץ למציעים להגיש ככל שניתן המלצות כאמור במסמכי המכרז.

 

 

  1. יש לצרף מסמך הבהרות הזה חתום, בצירוף כל המסמכים האחרים שצורפו למסמך זה.

 

 _____________________                                                 _________________

חתימת המציע                                                                         תאריך